SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir ... - Knauf

knauf.lt

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir ... - Knauf

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EK) 1907/2006/EB

(REACH)

Produkto pavadinimas: Knauf Zementestrich ZE 20, ZE 30

Pildymo data: 2010-08-16

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS / PREPARATO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS PAVADINIMAS

1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas Knauf Zementestrich ZE 20, ZE 30

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.4.

Cheminės medžiagos/preparato paskirtis

Informacija apie įmonę/kompaniją

Gamintojas

Įmonės registro numeris

Pilnas adresas

Telefonas, faksas

Telefonas skubiai informacijai suteikti

Cemento klojinys grindų pagrindui formuoti. Naudojamas

butų ir objektų statyboje (taip pat dirbtuvėse, lengvojoje

pramonėje). Tinka šildomoms ar „plaukiojančioms“

grindims. Skirta vidaus ir išorės darbams. Galima paruošti

tiek mechaniškai, tiek rankiniu būdu.

SIA Knauf

LV40003219730

Daugavas 4, Rygos r., Saurieši, LV-2118, Latvija

+371 67032999, +371 67032969

Greitoji pagalba 03

Apsinuodijimų ir vaistų 67042473

Informacijos centras

Gelbėtojų tarnyba 112

2. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO GALIMI PAVOJAI

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Produkto klasifikavimas

Cheminės ir fizikinės kilmės pavojai

Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės

Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės

Papildomos nuorodos

Xi; R43

Naudojant pagal paskirtį produktas nėra pavojingas

Sąlyčio su oda vietoje gali padidinti odos jautrumą.

Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai.

Produkto sudėtyje yra portlandcemento. Sąlytyje su vandeniu

produktas sudaro šarminę aplinką. Darbo metu vengti

ilgalaikio sąlyčio su oda arba dėvėti apsaugines pirštines.

3. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Cheminė produkto sudėtis: sausas portlandcementas, dolomito miltelių ir kvarcinio smėlio mišinys.

Pavojingi komponentai:

Nr.EINECS CAS Nr. Cheminis pavadinimas Koncentracija (%)

produkto masės

(tūrio)

Pavojingumo

simboliai

Rizikos frazės

266-043-4 65997-15-1 Portlandcemento klinkeris


SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EK) 1907/2006/EB

(REACH)

Produkto pavadinimas: Knauf Zementestrich ZE 20, ZE 30

Pildymo data: 2010-08-16

5.4.

išsiskiriančios pavojingos

medžiagos.

Specialios asmeninės

apsaugos priemonės

Nenurodyta

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmeninės

priemonės

apsaugos Vengti sąlyčio su akimis ir oda. Užtikrinti darbo patalpų vėdinimą. Mūvėti

apsaugines pirštines, tinkamą darbinę aprangą ir dėvėti kvėpavimo takų apsaugines

priemones

6.2. Aplinkos teršimo Neišleisti į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis, vandens telkinius didelio

prevencijos priemonės kiekio produkto dėl šarminės reakcijos.

6.3.

6.4.

Cheminės medžiagos,

preparato surinkimo ir

neutralizavimo būdai ir

priemonės

Kita informacija

Nesausinti mechaniniu būdu.

Stengtis nesukelti dulkių.

Kietėja po sąlyčio su vandeniu.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Reikalavimai

ir Nesukelti dulkių. Vengti patekimo ant odos, saugoti, kad į akis ir kvėpavimo takus

rekomendacijos naudojimui nepatektų dulkių. Žr. 4 skyrių

7.2. Apsauga nuo ugnies, Nenurodyta

7.3.

sprogimo pavojus

Reikalavimai

ir Laikyti uždarose pirminėse pakuotėse sausoje vietoje.

rekomendacijos

sandėliavimui

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Reikalavimai inžinierinei

sistemai

Užtikrinti reikiamą vėdinimą darbo patalpoje, kad produkto kiekis aplinkos ore

neviršytų nurodytų minimalių verčių.

8.2. Cheminės medžiagos, Medžiaga LR MK not. Nr. 325, mg/m 3

preparato komponentų Portlandcementis 6

ribinės vertės darbo Kvarcas 1

aplinkos ore

(CAS 14808-60-7) (Silicio dioksidas, kristalinis)

Dolomitas 6

8.3. Bendrieji reikalavimai Prieš darbą ir po darbo kruopščiai plauti rankas.

Dėl galimos šarminės reakcijos rekomenduojama tinkama rankų apsauga. Dėl

šarminės reakcijos rekomenduojama pasirūpinti atitinkamomis rankų priežiūros

priemonėmis. Esant ilgalaikio sąlyčio su produktu tikimybei, arba esant jautriai odai,

rekomenduojama prieš darbą tepti specialiu rankų kremu.

8.4. Rankų ir odos apsauga Dėvėti nepralaidžias apsaugines pirštines, sandarius apsauginius drabužius su ilgomis

rankovėmis ir uždarą avalynę.

8.5. Akių apsauga

Dėvėti apsauginius sandarius akinius, norint išvengti dulkių ar skiedinio tiškalų.

8.6.

Kvėpavimo takų apsauginės

priemonės

Esant dulkėms naudoti filtrą nuo dulkių.

9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Agregatinė būsena

Milteliai

9.2. Juslinės savybės: spalva

Pilka

9.3. kvapas

Jokio

9.4. pH

11,5-12 (vandens tirpalas)

9.5. Suirimo temperatūra

CO 2 išsiskyrimas

nuo ~ 700 o C


SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EK) 1907/2006/EB

(REACH)

Produkto pavadinimas: Knauf Zementestrich ZE 20, ZE 30

Pildymo data: 2010-08-16

9.6. Pliūpsnio temperatūra

9.7. Užsiliepsnojimo temperatūra, o C

9.8. Sprogstamumo ribos ore

9.9. Garų spaudimas

9.10. Tankis

9.11. Tirpumas vandenyje

9.12. Klampumas

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

~1650 kg/m 3

~ 1-3 g/l

Netaikoma

10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Vengtinos aplinkos sąlygos, Saugoti nuo drėgmės

sukeliančios pavojingas

chemines reakcijas

10.2. Vengtinos medžiagos, Rūgštys

sukeliančios pavojingas

10.3.

chemines reakcijas

Pavojingi skilimo produktai Nežinomi.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Produkto toksikologiniai tyrimai neatlikti. Atsižvelgiant į produkto sudėtinių dalių savybes, produkto vertinamas būtų toks:

11.1. Toksiškumas

11.2. Įkvėpus

11.3. Patekus ant odos

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Patekus į akis

Prarijus

Jautrinimas

Kita informacija

Toksiškas ar kenksmingas poveikis nenustatytas.

Dulkės dirgina kvėpavimo takus ir gali sukelti kosulį.

Dirgina odą, ypatingai esant ilgalaikiam sąlyčiui su produkto mišiniu. Papildomas

mechaninis poveikis gali sustiprinti neigiamą poveikį.

Gali stipriai dirginti akies gleivinę. Gali sukelti ragenos paviršiaus mechaninį

pažeidimą, kas padidina dirginimą.

Netyčinis produkto nurijimas yra mažai tikėtinas. Nurijus gali dirginti virškinamojo

trakto gleivinę.

Sąlytyje su oda gali sukelti padidintą jautrumą.

Remiantis turimomis žiniomis ir patirtimi, produkto naudojimas pagal

rekomendacijas ir nurodymus, nesukelia neigiamo poveikio žmonių sveikatai.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Bendra informacija

12.2. Kita informacija

Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai.

Dėl produkto šarminės reakcijos jo negalima išleisti į gruntinius ar paviršinius

vandenis.

13. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS

Produkto atliekas ir pakuotę šalinti atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus.

13.1.

13.1.1.

13.1.2.

Atliekų klasifikacija

Produktas

Pakuotė

Grupės: 1701 Betonas, plytos, plytelės, keramika;

1709 Kitos statybinės atliekos.

Klasės: 170101 Betonas: 170904 Statybinės atliekos, kurios nepriskiriamos 170901,

170902, 170903 klasėms.

Atliekų neišleisti į kanalizaciją. Sausas atliekas plauti vandeniu, po to leisti sukietėti,

atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, šalinti statybinių atliekų sąvartynuose ar

nedideliais kiekiais su buitinėmis atliekomis

Grupė: 1501 Įpakavimas (įskaitant atskirai surinktą buityje sunaudotą pakuotę)

Klasė: 150101 Popieriaus ir kartono pakuotė.

Visiškai tuščias pakuotes, nelikus jose produkto atliekų, galima priduoti antrinių

žaliavų surinkimo punktuose.


SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EK) 1907/2006/EB

(REACH)

Produkto pavadinimas: Knauf Zementestrich ZE 20, ZE 30

Pildymo data: 2010-08-16

14. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO VEŽIMAS

14.1. Remiantis tarptautiniais pervežimus reguliuojančiais įstatymais produktas nepriskiriamas pavojingiems kroviniams.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Pavojingumo simboliai:

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

R saugos frazės:

S saugos frazės:

Papildomas žymėjimas:

Pakuotė, kurios negali

atidaryti vaikai

Apčiuopiamas pavojingumo

simbolis

Norminiai aktai

Dirginanti

R43- Gali sukelti alergiją sąlytyje su oda

S2 – saugoti nuo vaikų

S24/25 – Vengti patekimo ant odos ir į akis

S26- Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją

S37- Mūvėti tinkamas pirštines

S46-Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę

Sudėtyje yra portlandcemento.

Nereikalinga.

Nereikalinga.

2002 m. kovo 12 d. MK taisyklės Nr. 107 „Cheminių medžiagų ir cheminių

produktų klasifikavimas, pakuotės ir žymėjimo tvarka“

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

2004 m. lapkričio 30 d. MK taisyklės Nr. 985 „Taisyklės dėl atliekų

klasifikatoriaus ir savybių, kurios atliekas paverčia pavojingomis“

2007 m. gegužės 15 d. MK taisyklės Nr. 325 „Darbo apsaugos reikalavimai dėl

sąlyčio su cheminės medžiagomis darbo vietose“

16. KITA INFORMACIJA

16.1. Produktą apibūdinančios

rizikos frazės

16.2. Saugos duomenų lapo

versija

16.3. Informaciją apie teksto

rengėją

R36/37/38- Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą

R43- Gali sukelti alergiją sąlytyje su odą

Nr. 1

Šį saugos duomenų lapą parengė SIA „Knauf“.

Saugos duomenų lapuose pateikta informacija atitinka paruošimo metu turimą informaciją. Saugos duomenų lapo

informacija skirta atkreipti vartotojo dėmesį į galimus pavojus naudojant produktą. Gamintojas neprisiima

atsakomybės už neteisingą produkto naudojimą ir dėl to atsiradusį neigiamą poveikį.

Informacijos negalima keisti, taip pat taikyti kitiems produktams. Galima padauginti nekeičiant teksto turinio.

Paties produkto naudotojo atsakomybė yra įvertinti čia pateiktą informaciją, jos tinkamumą konkrečioms produkto

naudojimo aplinkybėms ir imtis visų reikalingų saugumo priemonių, naudojant šią produktą.

More magazines by this user
Similar magazines