Porenbetonkleber weiss - saugos duomenų lapas (PDF ... - Knauf

knauf.lt

Porenbetonkleber weiss - saugos duomenų lapas (PDF ... - Knauf

Cheminė medžiaga, preparatas:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas sudarytas pagal ES direktyvą 91/155/EEB

Porenbetonkleber weiß (weiß PK)

Paskutinio peržiūrėjimo data: 2006 05 01

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Cheminės medžiagos,

preparato pavadinimas:

Panaudojimas:

Gamintojas:

Tiekėjas Lietuvoje:

Porenbetonkleber weiß (weiß PK)

Klijai akytojo betono blokams klijuoti (balti)

KNAUF SIA

Daugavas 4, Rigas raj., Saurieši, LV-2132

Latvija

Telefonas: +371 7032999 Faksas: +371 7032969

UAB Knauf

UR Nr. 211573430

Švitrigailos 11B, LT - 03228 Vilnius, Lietuva

Telefonas +370-5-2619764,

Faksas +370-5-2619864

info@knauf.lt

Telefonas skubiai

informacijai suteikti:

Greitoji medicinos pagalba, tel. 03

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras (neatidėliotina informacija

apsinuodijus), tel.: +370 5 236 20 52

2. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Cheminė produkto sudėtis: sauso portlandcemento, kalkių, kalkakmenio miltelių ir metilceliuliozės mišinys.

Medžiagos pavadinimas EINECS Nr. CAS Nr.

Portlandcemento

klinkeris

Ca(OH) 2 , Kalcio

hidroksidas

266-043-4 65997-15-1

215-137-3 1305-62-0

Koncentracija (%)

produkto masės

(tūrio)

Pavojingumo

simboliai

Rizikos

frazės


Cheminė medžiaga, preparatas:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas sudarytas pagal ES direktyvą 91/155/EEB

Porenbetonkleber weiß (weiß PK)

Paskutinio peržiūrėjimo data: 2006 05 01

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Įkvėpus:

Patekus ant odos:

Patekus į akis:

Prarijus:

Informacija gydytojui:

Skleidžia aitrų kvapą. Intensyviai ir ilgai kvėpuojant dulkėmis, pasireiškus

negalavimams, kreipkitės į gydytoją. .

Nuplauti dideliu kiekiu tekančio vandens. Negalavimui nepraeinant kreiptis į

gydytoją. Nusivilti užterštus drabužius.

Nedelsiant skalauti tekančiu vandeniu, ne trumpiau nei 10 min., laikant pakeltus

vokus. Netrinti akių, nes tai gali pažeisti akies rageną. Konsultuotis su akių

gydytoju.

Skalauti burną vandeniu. Gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją.

Sąlytyje su vandeniu produktas sudaro šarminę aplinką.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gaisro

gesinimo priemonės:

Netinkamos gaisro

gesinimo priemonės

Degimo metu

išsiskiriančios

pavojingos medžiagos:

Specialios asmeninės

apsauginės priemonės:

Produktas yra nedegus. Naudoti aplinkai tinkančias gaisro gesinimo priemones.

Nenurodyta.

Nenurodyta.

Nenurodyta.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninės apsauginės

priemonės:

Aplinkos teršimo

prevencijos priemonės:

Cheminės medžiagos,

preparato surinkimo ir

neutralizavimo būdai ir

priemonės:

Kita informacija:

Vengti sąlyčio su akimis ir oda. Užtikrinti darbo patalpų vėdinimą.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti kvėpavimo takų apsaugines priemones.

Neišleisti į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis, vandens telkinius

didelio kiekio produkto dėl šarminės reakcijos.

Nusausinti mechaniniu būdu..

Stengtis nesukelti dulkių.

Kietėja po sąlyčio su vandeniu.

7. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMASA

Reikalavimai ir

rekomendacijos

sandėliavimui:

Reikalavimai ir

rekomendacijos

naudojimui:

Laikyti uždarose pirminėse pakuotėse sausoje vietoje.

Nesukelti dulkių. Vengti patekimo ant odos, saugoti kad į akis nepatektų

dulkių. Žr. 4 skyrių.

8. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

Asmeninės apsauginės

priemonės:

Rankų ir odos apsauga: dėvėti nepralaidžias apsaugines pirštines, sandarius

apsauginius drabužius ir uždarą avalynę.

Akių apsauga: dėvėti apsauginius sandarius akinius, norint išvengti dulkių

2


Cheminė medžiaga, preparatas:

Cheminės medžiagos,

preparato komponentų

ribinės vertės darbo

aplinkos ore

(HN 23: 2001):

Reikalavimai

inžinerinei sistemai:

Bendri reikalavimai:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas sudarytas pagal ES direktyvą 91/155/EEB

Porenbetonkleber weiß (weiß PK)

Paskutinio peržiūrėjimo data: 2006 05 01

patekimo į akis.

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: naudoti filtrą nuo dulkių.

Cheminė medžiaga

Kalcio hidroksidas

Koncentracijos ribinė vertė

Ilgalaikio poveikio

ribinė vertė (IPRV)

Trumpalaikio poveikio

ribinė vertė (TPRV)

mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm

5 - - -

Užtikrinti reikiamą vėdinimą darbo patalpoje, kad produkto vertės aplinkos ore

neviršytų nurodytų minimalių verčių.

Prieš darbą ir po darbo kruopščiai plauti rankas.

Dėl galimos šarminės reakcijos rekomenduojama tinkama rankų apsauga. Esant

ilgalaikio sąlyčio su produktu tikimybei, arba esant jautriai odai,

rekomenduojama prieš darbą rankas tepti specialiu rankų kremu.

9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Agregatinė būsena:

Milteliai.

Juslinės savybės:

Spalva

Kvapas

Pilka

Jokio

pH:

11,5-12 (vandens tirpalas)

Užsiliepsnojimo temperatūra:

Netaikoma

Tankis: 1400 g/cm 3

Klampumas:

Netaikoma

Tirpumas vandenyje (20 o C):

~ 1-3 g/l

10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Vengtinos aplinkos sąlygos,

sukeliančios pavojingas chemines

reakcijas:

Vengtinos medžiagos,

sukeliančios pavojingas chemines

reakcijas:

Pavojingi skilimo produktai:

Saugoti nuo drėgmės.

Rūgštys.

Nežinomi.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Produkto toksikologiniai tyrimai neatlikti. Atsižvelgiant į produkto sudėtinių dalių savybes, produktas yra

vertinamas sekančiai:

Toksiškumas:

Toksiškas ar kenksmingas poveikis nenustatytas.

Įkvėpus:

Patekus ant odos:

Patekus į akis:

Prarijus:

Jautrinimas:

Dulkės dirgina kvėpavimo takus. Gali sukelti kosulį.

Dirgina odą, ypatingai esant ilgalaikiam sąlyčiui su produkto mišiniu.

Papildomas mechaninis poveikis gali sustiprinti neigiamą poveikį.

Gali stipriai dirginti akies gleivinę. Gali sukelti ragenos paviršiaus

mechaninį pažeidimą, kas padidina dirginimą.

Netyčinis produkto nurijimas yra mažai tikėtinas. Nurijus gali dirginti

virškinamojo trakto gleivinę.

Sąlytyje su oda gali sukelti padidintą jautrumą.

3


Cheminė medžiaga, preparatas:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas sudarytas pagal ES direktyvą 91/155/EEB

Porenbetonkleber weiß (weiß PK)

Paskutinio peržiūrėjimo data: 2006 05 01

Kita informacija:

Remiantis turimomis žiniomis ir patirtimi, produkto naudojimas pagal

rekomendacijas ir nurodymus, nesukelia neigiamo poveikio žmonių

sveikatai.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Bendra informacija:

Dėl produkto šarminės reakcijos jo negalima išleisti į gruntinius ar

paviršinius vandenis.

13. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS

Produkto atliekas ir pakuotę šalinti atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus.

Atliekų klasifikacija:

Produktas:

Grupė:

1701: Betonas, plytos, plytelės, keramika.

1709: Kitos statybinės atliekos.

Klasės: 170101 Betonas; 170904 Statybinės atliekos, kurios nepriskiriamos

170901, 170902, 170903 klasėms.

Atliekų neišleisti į kanalizaciją. Sausas atliekas plauti vandeniu, po to leisti

sukietėti, šalinti atsižvelgiant į galiojančius įstatymus.

Pakuotė:

Grupė: 1501 Įpakavimas

Klasė: 150101 Popieriaus ir kartono pakuotė.

Visiškai tuščias pakuotes, nelikus jose produkto atliekų, galima naudoti

pakartotinai.

14. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO VEŽIMAS

Remiantis tarptautiniais pervežimus reguliuojančiais įstatymais produktas nepriskiriamas pavojingiems

kroviniams.

15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MEDŽIAGOS, PREPARATO

PAKUOTĖS ETIKETĖJE

Pavojingumo simboliai:

R ir S frazės:

Dirginanti

R 36/38 - Dirgina akis ir odą

R 43 - Gali sukelti alergiją susilietus su oda

Papildomas žymėjimas:

S 2 - Saugoti nuo vaikų

S 24/25 - Vengti patekimo ant odos ir į akis

S 26 - Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją

S 37 - Mūvėti tinkamas pirštines

S 46 - Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę

Sudėtyje yra portlandcemento.

4


Cheminė medžiaga, preparatas:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas sudarytas pagal ES direktyvą 91/155/EEB

Porenbetonkleber weiß (weiß PK)

Paskutinio peržiūrėjimo data: 2006 05 01

Lietuvos teisės norminiai

aktai:

ES norminiai aktai:

2001m. gruodžio 13d. Įsakymas Nr.645/169 Dėl Lietuvos higienos normos HN

23:2001 “Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo

aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai”

2000m. gruodžio 19d. LR Įsakymas Nr. 532/742 “Dėl pavojingų cheminių

medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos”

2003m. gruodžio 30d. LR Įsakymas Nr. 722 Dėl LR Aplinkos Ministro 1999m.

liepos 14d. Įsakymo “Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo.

2003m. kovo 28d. LR Įsakymas Nr. V-182 Dėl Lietuvos Higienos normos HN

36:2002 “Draudžiamos ir ribojamos medžiagos” pakeitimo.

1999m. gegužės 31d. Tarybos Direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų cheminių

medžiagų, preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo.

1994m. sausio 6d. Tarybos direktyva 75/324/EEC dėl aerozolių balionėlių,

papildanti 94/01/EEC.

16. KITA INFORMACIJA

Produktą apibūdinančios rizikos frazės:

R 36/37/38 - Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą

R 43 - Gali sukelti alergiją susilietus su oda

Saugos duomenų tekstą paruošė: VšĮ “Latvijos taršos prevencijos centras”

Saugos duomenų lapuose pateikta informacija atitinka paruošimo metu turimomis žiniomis. Saugos duomenų lapo

informacija skirta atkreipti vartotojo dėmesį į galimus pavojus naudojant produktą. Gamintojas neprisiima

atsakomybės už neteisingą produkto naudojimą ir dėl to atsiradusį neigiamą poveikį.

5

More magazines by this user
Similar magazines