13.04.2014 Views

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Turinys

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI ................................................................ 5

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI ................................................. 14

ATKURIAMAS LST EN 60335-1:1998 GALIOJIMAS .................................... 17

SIÛLOMA SKELBTI NETEKUSIAIS GALIOS ORIGINALIUOSIUS

LIETUVOS STANDARTUS ........................................................................... 17

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,

KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO GRUODÞIO MËN. ............................... 18

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI ................................. 18

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI ..................................... 27

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI .............................. 28

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI .... 29

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI ................................ 30

REDAKCINË KOLEGIJA

Redagavo A. Treèiokaitë

Maketavo B. Meðkënienë

2009-01-10

© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2009


Lietuvos standartizacijos departamento

BIULETENIS

2009

Nr. 1

VILNIUS, 2009


Lietuvos standartizacijos departamentas

T. Kosciuðkos g. 30

LT-01100 Vilnius

Telefonas: (8~5) 270 9360

El. paðtas: lstboard@lsd.lt

Interneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 1

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 50117-4-1:2008 en

Bendraaðiai kabeliai. 4-1 dalis. Transliavimo ir ryðiø

technologijø (BCT) kabeliø tinklø, atitinkanèiø EN 50173,

kabeliø atskirasis rûðinis apraðas. Pastatø viduje árengiami

atðakiniai kabeliai, naudojami nuo 5 MHz iki 3 000 MHz

daþniø sistemose

F (30 Lt)

LST EN 50411-2:2008 en

Skaidulø jungimo tvarklës ir dëþutës, naudojamos

skaidulinëse optinëse ryðiø sistemose. Gaminiø techninës

charakteristikos. 2 dalis. Skaidulinës optikos kabeliø

jungiamøjø dëþuèiø, dëþuèiø su apsaugotais mikrokanalais ir

mikrokanalø jungèiø bendrieji dalykai ir nurodymai

P (55 Lt)

LST EN 60068-2-20:2008 en

Aplinkos poveikio bandymai. 2-20 dalis. Bandymai.

T bandymas. Átaisø su iðvadais lituojamumo ir atsparumo

litavimo ðilumai bandymo metodai (IEC 60068-2-20:2008)

Nuo 2011-08-01 pakeièia LST 1739.2.20:2001

K (42 Lt)

LST EN 60068-2-31:2008 en

Aplinkos poveikio bandymai. 2-31 dalis. Bandymai.

Ec bandymas. Smûgiai dël neapdairaus naudojimo,

bandymas visø pirma taikomas árangos tipo bandiniams

(IEC 60068-2-31:2008)

Nuo 2011-07-01 pakeièia LST EN 60068-2-31:2001,

LST EN 60068-2-32:2001

H (36 Lt)

LST EN 60068-2-64:2008 en

Aplinkos poveikio bandymai. 2-64 dalis. Bandymai.

Fh bandymas. Plaèiajuostë atsitiktinë vibracija ir nurodymai

(IEC 60068-2-64:2008)

Nuo 2011-07-01 pakeièia LST EN 60068-2-64:2001

Q (57 Lt)

LST EN 60318-6:2008 en

Elektroakustika. Þmogaus galvos ir ausies modeliavimo

átaisai. 6 dalis. Mechaninis siejiklis kaulø vibratoriø

parametrams matuoti (IEC 60318-6:2007)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST HD 590 S1:2002

J (39 Lt)

LST EN 60512-15-1:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

15-1 dalis. Jungties bandymai (mechaniniai). 15a bandymas.

Kontakto iðlaikymas ádëkle (IEC 60512-15-1:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-15-2:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

15-2 dalis. Jungties bandymai (mechaniniai). 15b bandymas.

Ádëklo iðlaikymas korpuse (aðine kryptimi) (IEC 60512-15-2:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-15-3:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

15-3 dalis. Jungties bandymai (mechaniniai). 15c bandymas.

Ádëklo iðlaikymas korpuse (sukant) (IEC 60512-15-3:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-15-4:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

15-4 dalis. Jungties bandymai (mechaniniai). 15d bandymas.

Kontakto ákiðimo, atjungimo ir iðtraukimo jëgos

(IEC 60512-15-4:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-15-5:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

15-5 dalis. Jungties bandymai (mechaniniai). 15e bandymas.

Kontakto iðlaikymas ádëkle, kabelio sukimas

(IEC 60512-15-5:2008)

D (25 Lt)

LST EN 60512-15-6:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

15-6 dalis. Jungties bandymai (mechaniniai). 15f bandymas.

Jungties jungiamøjø átaisø veiksmingumas

(IEC 60512-15-6:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-15-7:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

15-7 dalis. Jungties bandymai (mechaniniai). 15g bandymas.

Apsauginio dangtelio uþdëjimo tvirtumas

(IEC 60512-15-7:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-1:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-1 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16a bandymas. Paþaida bandikliu (IEC 60512-16-1:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-2:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-2 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16b bandymas. Apribotoji áëja (IEC 60512-16-2:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-3:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-3 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16c bandymas. Kontakto lenkimo stipris

(IEC 60512-16-3:2008)

D (25 Lt)

LST EN 60512-16-4:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-4 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16d bandymas. Tempimo stipris (apspaudþiamieji

sujunginiai) (IEC 60512-16-4:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-5:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-5 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16e bandymas. Kalibro iðlaikymo jëga (tamprieji kontaktai)

(IEC 60512-16-5:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-6:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-6 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16f bandymas. Iðvadø tvirtumas (IEC 60512-16-6:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-7:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-7 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16g bandymas. Apspausto kontakto deformacijos

matavimas (IEC 60512-16-7:2008)

D (25 Lt)

LST EN 60512-16-8:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-8 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16h bandymas. Kabelio izoliacijos verþiklio efektyvumas

(apspaudþiamieji sujunginiai) (IEC 60512-16-8:2008)

C (21 Lt)

5


2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 60512-16-9:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-9 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16i bandymas. Áþeminimo kontakto spyruoklës laikymo jëga

(IEC 60512-16-9:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-11:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-11 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16k bandymas. Nelituotiniø susuktøjø sujunginiø izoliacijos

nuvalymo jëga (IEC 60512-16-11:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-13:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-13 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16m bandymas. Nelituotiniø vyniotiniø sujunginiø iðvyniojimas

(IEC 60512-16-13:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-14:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-14 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16n bandymas. Fiksuotøjø kiðtukø lenkimo stipris

(IEC 60512-16-14:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-16:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-16 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16p bandymas. Fiksuotøjø kiðtukø sukimo stipris

(IEC 60512-16-16:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-17:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-17 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16q bandymas. Fiksuotøjø kiðtukø tempimo ir gniuþdymo

stipriai (IEC 60512-16-17:2008)

D (25 Lt)

LST EN 60512-16-18:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-18 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16r bandymas. Kontaktø kreipimo modeliavimas

(IEC 60512-16-18:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60730-2-12:2006/A11:2008 en

Buitiniai ir panaðios paskirties automatiniai elektriniai valdymo

átaisai. 2-12 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinëms

durø spynoms

XZ (6 Lt)

LST EN 60751:2008 en

Pramoniniai platininiai varþiniai termometrai ir platininiai

temperatûros jutikliai (IEC 60751:2008)

Nuo 2011-08-01 pakeièia LST EN 60751+A2:2000

L (46 Lt)

LST EN 60793-1-1:2008 en

Optinës skaidulos. 1-1 dalis. Matavimo metodai ir bandymo

procedûros. Bendrieji dalykai ir nurodymai

(IEC 60793-1-1:2008)

Nuo 2011-07-01 pakeièia LST EN 60793-1-1:2003

F (30 Lt)

LST EN 60794-2-41:2008 en

Optiniai skaiduliniai kabeliai. 2-41 dalis. Vidaus kabeliai.

Gaminio techniniai reikalavimai, keliami vienguboms ir

dviguboms A4 skaiduloms su apsauginiu sluoksniu

(IEC 60794-2-41:2008)

L (46 Lt)

LST EN 61076-2-101:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Gaminio reikalavimai.

2-101 dalis. Apskritosios jungtys. M12 jungèiø su sraigtiniu

fiksatoriumi detalusis apraðas (IEC 61076-2-101:2008)

Nuo 2011-08-01 ið dalies pakeièia

LST EN 61076-2-101:2004,

LST EN 61076-2-101:2004/A1:2006

U (70 Lt)

6

LST EN 61076-2-104:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Gaminio reikalavimai.

2-104 dalis. Apskritosios jungtys. M8 apskritøjø jungèiø su

sraigtiniu arba spragtukiniu fiksatoriumi detalusis apraðas

(IEC 61076-2-104:2008)

Nuo 2011-08-01 ið dalies pakeièia

LST EN 61076-2-101:2004,

LST EN 61076-2-101:2004/A1:2006

Q (57 Lt)

LST EN 61076-2-105:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Gaminio reikalavimai.

2-105 dalis. Apskritosios jungtys. M5 jungèiø su sraigtiniu

fiksatoriumi detalusis apraðas (IEC 61076-2-105:2008)

P (55 Lt)

LST EN 61162-3:2008 en

Jûrø navigacinë ir radijo ryðio áranga bei sistemos.

Skaitmeniniai sietuvai. 3 dalis. Nuosekliojo duomenø

perdavimo priemoniø tinklas (IEC 61162-3:2008)

J (39 Lt)

LST EN 61280-2-2:2008 en

Ðviesolaidinio ryðio posistemio bandymo procedûros.

2-2 dalis. Skaitmeninës sistemos. Optinës akies diagramos,

signalo pavidalo parametrø ir ekstinkcijos santykio

matavimas (IEC 61280-2-2:2008)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 61280-2-2:2005

N (51 Lt)

LST EN 61290-3:2008 en

Optiniai stiprintuvai. Bandymo metodai. 3 dalis. Triukðmo

koeficiento parametrai (IEC 61290-3:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia LST EN 61290-3:2002

F (30 Lt)

LST EN 61290-3-2:2008 en

Optiniai stiprintuvai. Bandymo metodai. 3-2 dalis. Triukðmo

koeficiento parametrai. Elektrinio signalo spektro

analizatoriaus metodas (IEC 61290-3-2:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia LST EN 61290-3-2:2003

J (39 Lt)

LST EN 61290-11-1:2008 en

Optiniai stiprintuvai. Bandymo metodai. 11-1 dalis.

Poliarizacijos modø dispersija. Dþonso (Jones) matricos

tikriniø vektoriø analizë (JME) (IEC 61290-11-1:2008)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 61290-11-1:2003

G (33 Lt)

LST EN 61291-4:2008 en

Optiniai stiprintuvai. 4 dalis. Daugiakanalis naudojimas.

Eksploataciniø charakteristikø apraðo trafaretas

(IEC 61291-4:2008)

Nuo 2011-08-01 pakeièia LST EN 61291-4:2004

G (33 Lt)

LST EN 61291-6-1:2008 en

Optiniai stiprintuvai. 6-1 dalis. Sàsajos. Komandø rinkinys

(IEC 61291-6-1:2008)

M (49 Lt)

LST EN 61326-2-3:2006/P:2008 en

Elektrinë matavimo, valdymo ir laboratorijø áranga.

EMS reikalavimai. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Keitikliø

su ámontuota ar nuotoline signalo apdorojimo sistema

bandymo konfigûracija, veikimo sàlygos ir funkcinës atitikties

kriterijai (IEC 61326-2-3:2006)

LST EN 61326-3-1:2008 en

Elektrinë matavimo, valdymo ir laboratorijø áranga.

EMS reikalavimai. 3-1 dalis. Atsparumo reikalavimai, keliami

su sauga susijusioms sistemoms ir saugos (funkcinës saugos)

funkcijas atliksianèiai árangai. Bendrieji pramoniniai

taikmenys (IEC 61326-3-1:2008)

Nuo 2011-06-01 ið dalies pakeièia

LST EN 61326+A1+AC:2000,

LST EN 61326+A1+AC:2000/A2:2002,

LST EN 61326+A1+AC:2000/A3:2004

R (60 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 1

LST EN 61326-3-2:2008 en

Elektrinë matavimo, valdymo ir laboratorijø áranga.

EMS reikalavimai. 3-2 dalis. Atsparumo reikalavimai, keliami

su sauga susijusioms sistemoms ir saugos (funkcinës saugos)

funkcijas atliksianèiai árangai. Pramoniniai taikmenys,

apibûdinami apibrëþta elektromagnetine aplinka

(IEC 61326-3-2:2008)

Nuo 2011-06-01 ið dalies pakeièia

LST EN 61326+A1+AC:2000,

LST EN 61326+A1+AC:2000/A2:2002,

LST EN 61326+A1+AC:2000/A3:2004

Q (57 Lt)

LST EN 61512-3:2008 en

Serijinës gamybos valdymas. 3 dalis. Bendrøjø ir ámonei skirtø

gamybos apraðø modeliai bei atvaizdavimas (IEC 61512-3:2008)

V (77 Lt)

LST EN 61646:2008 en

Plonasluoksniai antþeminiai fotovoltiniai moduliai. Kvalifikacinis

projektavimo ávertinimas ir tipo patvirtinimas (IEC 61646:2008)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 61646:2001

S (63 Lt)

LST EN 61753-101-3:2008 en

Skaiduliniø optiniø sujungimo átaisø ir pasyviøjø komponentø

eksploataciniø charakteristikø standartas. 101-3 dalis.

U kategorijos skaidulø vadybos sistemos. Nekontroliuojamoji

aplinka (IEC 61753-101-3:2006)

M (49 Lt)

LST EN 61758-1:2008 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Sandarinimo movø sietuvo standartas. 1 dalis.

Bendrieji dalykai ir nurodymai (IEC 61758-1:2008)

K (42 Lt)

LST EN 61996-1:2008 en

Jûrø navigacinë ir radijo ryðio áranga bei sistemos. Laivo

kelionës duomenø raðytuvas (VDR). 1 dalis. Kelionës duomenø

raðytuvas (VDR). Eksploataciniai reikalavimai. Bandymø

metodai ir bûtinieji bandymø rezultatai (IEC 61996-1:2007)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 61996:2002

U (70 Lt)

LST EN 61996-2:2008 en

Jûrø navigacinë ir radijo ryðio áranga bei sistemos. Laivo

kelionës duomenø raðytuvas (VDR). 2 dalis. Supaprastintas

kelionës duomenø raðytuvas (S-VDR). Eksploataciniai

reikalavimai, bandymø metodai ir bûtinieji bandymø

rezultatai (IEC 61996-2:2007)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 61996-2:2006

V (77 Lt)

LST EN 62002-1:2008 en

DVB-T/H radijo ryðio prieiga prie mobiliøjø ir neðiojamøjø átaisø.

1 dalis. Sietuvo apraðas (IEC 62002-1:2008 + 2008 m. pataisa)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 62002-1:2007

V (77 Lt)

LST EN 62002-2:2008 en

DVB-T/H radijo ryðio prieiga prie mobiliøjø ir neðiojamøjø

átaisø. 2 dalis. Sietuvo atitikties tikrinimas (IEC 62002-2:2008)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 62002-2:2007

T (67 Lt)

LST EN 62288:2008 en

Jûrø navigacinë ir radijo ryðio áranga bei sistemos.

Navigacijos informacijos pateikimas laivo navigacijos

vaizduoklyje. Bendrieji reikalavimai. Bandymø metodai ir

bûtinieji bandymo rezultatai (IEC 62288:2008)

XA (95 Lt)

LST EN 62343-1-2:2008 en

Dinaminiai moduliai. 1-2 dalis. Eksploataciniø charakteristikø

standartai. Kontroliuojamojoje aplinkoje naudojamas

dinaminës chromatinës dispersijos kompensatorius su

lanksèiaisiais iðvadais (C kategorija) (IEC 62343-1-2:2007)

F (30 Lt)

LST EN 62439:2008 en

Didelës parengties automatizavimo tinklai (IEC 62439:2008)

XD (116 Lt)

LST EN 62460:2008 en

Temperatûra. Termoporø, sudarytø ið pagrindiniø elementø

deriniø, elektrovaros lentelës (IEC 62460:2008)

N (51 Lt)

TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAI

LST EN ISO 707:2008 en

Pienas ir pieno produktai. Mëginiø ëmimo vadovas

(ISO 707:2008)

Pakeièia LST EN ISO 707:1999,

LST EN ISO 707:1999/P:2003

TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJA

S (63 Lt)

LST ISO/IEC 15408-2:2008 en

Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos

technologijø saugumo ávertinimo kriterijai. 2 dalis. Funkciniai

saugumo komponentai (tapatus ISO/IEC 15408-2:2008)

Pakeièia LST ISO/IEC 15408-2:2007

XE (120 Lt)

LST ISO/IEC 15408-3:2008 en

Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos

technologijø saugumo ávertinimo kriterijai. 3 dalis. Saugumo

uþtikrinimo komponentai (tapatus ISO/IEC 15408-3:2008)

Pakeièia LST ISO/IEC 15408-3:2007

XC (108 Lt)

LST ISO/IEC 27005:2008 en

Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos

saugumo rizikos valdymas (tapatus ISO/IEC 27005:2008)

Pakeièia LST ISO/IEC TR 13335-3:2000,

LST ISO/IEC TR 13335-4:2002

U (70 Lt)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST CLC/TS 62081:2006 lt

Lankinio suvirinimo árenginiai. Árengimas ir naudojimas

(IEC 62081:1999)

L (46 Lt)

LST EN 45510-2-9:2008 en

Elektros stoèiø árangos parinkimo vadovas. 2-9 dalis. Elektros

áranga. Kabeliø sistemos

U (70 Lt)

LST EN 50408:2008 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

Ypatingieji reikalavimai, keliami transporto priemoniø kabinø

ðildytuvams

E (27 Lt)

LST EN 50465:2008 en

Dujiniai prietaisai. Dujinis ðildymo prietaisas su kuro

elementu. Ne didesnës kaip 70 kW vardinës tiekiamosios

ðiluminës galios dujinis ðildymo prietaisas su kuro elementu

XB (102 Lt)

LST EN 50505:2008 en

Pagrindinis standartas, skirtas þmogaus, kurá veikia ið

kontaktinio suvirinimo ir susijusiø procesø árangos sklindantys

elektromagnetiniai laukai, apðvitai ávertinti

W (83 Lt)

LST EN 60034-3:2008 en

Sukiosios elektros maðinos. 3 dalis. Specialieji reikalavimai,

keliami sinchroniniams generatoriams, kuriuos varo garo ar

dujø turbinos (IEC 60034-3:2007)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 60034-3:2005

N (51 Lt)

7


2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 60034-4:2008 en

Sukiosios elektros maðinos. 4 dalis. Metodai nustatyti

sinchroninës maðinos dydþius, remiantis bandymais

(IEC 60034-4:2008)

Nuo 2011-07-01 pakeièia LST EN 60034-4:2000

W (83 Lt)

LST EN 60034-29:2008 en

Sukiosios elektros maðinos. 29 dalis. Ekvivalentinës apkrovos

ir superpozicijos bûdai. Netiesioginiai bandymai

temperatûros prieaugiui nustatyti (IEC 60034-29:2008)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 61986:2003

N (51 Lt)

LST EN 60204-32:2008 en

Maðinø sauga. Maðinø elektros áranga. 32 dalis. Reikalavimai,

keliami këlimo maðinoms (IEC 60204-32:2008)

Nuo 2011-07-01 pakeièia LST EN 60204-32:2001,

LST EN 60204-32:2001/P:2006,

LST EN 60204-32:2006

XB (102 Lt)

LST EN 60229:2008 en

Elektros kabeliai. Ekstruzinio iðorinio apvalkalo, pasiþyminèio

specialia apsaugine funkcija, bandymai (IEC 60229:2007)

F (30 Lt)

LST EN 60238:2005/A1:2008 en

Lempø lizdai su Edisono sriegiu (IEC 60238:2004/A1:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60335-2-5:2003/A2:2008 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-5 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami indaplovëms

(IEC 60335-2-5:2002/A2:2008)

XZ (6 Lt)

LST EN 60335-2-32:2003/A1:2008 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-32 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami masaþuokliams

(IEC 60335-2-32:2002/A1:2008)

XZ (6 Lt)

LST EN 60335-2-39+A1:2004/A2:2008 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-39 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams

elektriniams daugiafunkciams prikaistuviams

(IEC 60335-2-39:2002/A2:2008)

XZ (6 Lt)

LST EN 60335-2-42:2003/A1:2008 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-42 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinëms

elektrinëms sûkurinëms orkaitëms, greitpuodþiams ir

garinëms sûkurinëms orkaitëms

(IEC 60335-2-42:2002/A1:2008)

XZ (6 Lt)

LST EN 60335-2-47:2004/A1:2008 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-47 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams

elektriniams puodams (IEC 60335-2-47:2002/A1:2008)

XZ (6 Lt)

LST EN 60357:2003/A1:2008 en, fr

Halogeninës lempos (ne transporto priemoniø). Eksploatacinës

charakteristikos (IEC 60357:2002/A1:2006, modifikuotas)

T (67 Lt)

LST EN 60400:2008 en

Vamzdiniø liuminescenciniø lempø ir jø paleidikliø lizdai

(IEC 60400:2008)

Nuo 2011-08-01 pakeièia LST EN 60400:2001,

LST EN 60400:2001/A1:2002,

LST EN 60400:2001/A2:2005

W (83 Lt)

LST EN 60404-2:2001/A1:2008 en

Magnetinës medþiagos. 2 dalis. Elektrotechninio plieno lakðto

ir juostos magnetiniø savybiø matavimo Epðteino rëmeliu

metodai (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

E (27 Lt)

8

LST EN 60626-3:2008 en

Sudëtinës lanksèiosios elektros izoliacinës medþiagos. 3 dalis.

Specialiøjø medþiagø techniniai reikalavimai (IEC 60626-3:2008)

Nuo 2011-08-01 pakeièia LST EN 60626-3+A1:2001

W (83 Lt)

LST EN 60851-5:2008 en

Apvijiniai laidai. Bandymo metodai. 5 dalis. Elektrinës

savybës (IEC 60851-5:2008)

Nuo 2011-08-01 pakeièia LST EN 60851-5+A1:1998,

LST EN 60851-5+A1:1998/A2:2004

N (51 Lt)

LST EN 61184:2008 en

Kaiðtiniai lempø lizdai (IEC 61184:2008)

Nuo 2011-08-01 pakeièia LST EN 61184:1999,

LST EN 61184:1999/A1:2002,

LST EN 61184:1999/A2:2005

V (77 Lt)

LST EN 61386-1:2008 en

Vamzdþiø sistemos elektros ir ryðiø kabeliø tinklams valdyti.

1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 61386-1:2008)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 61386-1+AC:2004

R (60 Lt)

LST EN 61496-1:2004/A1:2008 en

Maðinø sauga. Elektrai jautri apsauginë áranga. 1 dalis.

Bendrieji reikalavimai ir bandymai

(IEC 61496-1:2004/A1:2007 + 2008 m. pataisa)

E (27 Lt)

LST EN 61995-1:2008 en

Átaisai buitiniams ir panaðios paskirties ðviestuvams sujungti.

1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 61995-1:2005, modifikuotas)

V (77 Lt)

LST EN 62031:2008 en

Bendrojo apðvietimo ðviesos diodø moduliai. Techniniai

saugos reikalavimai (IEC 62031:2008)

H (36 Lt)

LST EN 62428:2008 en

Elektros energetika. Modalieji trifaziø kintamosios srovës sistemø

komponentai. Dydþiai ir transformacijos (IEC 62428:2008)

L (46 Lt)

LST EN 62491:2008 en

Pramoninës sistemos, árenginiai, aparatai ir pramonës

gaminiai. Kabeliø ir gyslø þenklinimas (IEC 62491:2008)

P (55 Lt)

LST EN 80000-13:2008 en

Dydþiai ir vienetai. 13 dalis. Informatika ir informacijos

technologija (IEC 80000-13:2008)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 60027-2:2007

3.8 ir 3.9 poskyrius

M (49 Lt)

LST HD 605 S2:2008 en

Elektros kabeliai. Papildomieji bandymø metodai

Nuo 2009-03-01 pakeièia LST 1704:2000,

LST 1704:2000/2K:2002, LST 1704:2000/A4:2004

XD (116 Lt)

TK 7 DANGOS

LST EN ISO 4618:2006 lt

Daþai ir lakai. Terminai ir apibrëþtys (ISO 4618:2006)

V (77 Lt)

TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

LST EN 55020:2007 lt

Radijo ir televizijos transliacijø imtuvai ir susijusioji áranga.

Atsparumo charakteristikos. Ribinës vertës ir matavimo

metodai (CISPR 20:2006)

X (89 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 1

LST EN 55020:2007/P:2008 en

Radijo ir televizijos transliacijø imtuvai ir susijusioji áranga.

Atsparumo charakteristikos. Ribinës vertës ir matavimo

metodai (CISPR 20:2006)

LST EN 55025:2008 en

Sausumos transporto priemonës, laivai ir vidaus degimo

varikliai. Radijo trikdþiø charakteristikos. Viduje árengtø

imtuvø apsaugos nuo trikdþiø ribinës vertës ir jø matavimo

metodai (CISPR 25:2008)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 55025:2003

X (89 Lt)

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 13108-20:2006/AC:2008 en

Bituminiai miðiniai. Medþiagø reikalavimai. 20 dalis. Tipo bandymai

LST EN 13108-21:2006/AC:2008 en

Bituminiai miðiniai. Medþiagø reikalavimai. 21 dalis. Vidinë

gamybos kontrolë

TK 15 GRÛDAI, GRÛDØ PRODUKTAI,

DUONA, PAÐARAI

LST CEN/TS 15754:2008 en

Paðarai. Cukraus kiekio nustatymas. Efektyviosios jonø mainø

chromatografijos metodas (HPAEC-PAD)

K (42 Lt)

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

LST EN 1028-1:2003+A1:2008 en

Gaisriniai siurbliai. Iðcentriniai gaisriniai siurbliai su oro

iðsiurbikliu. 1 dalis. Klasifikavimas. Bendrieji ir saugos

reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1028-1:2003

P (55 Lt)

LST EN 14466:2005+A1:2008 en

Gaisriniai siurbliai. Neðiojamieji siurbliai. Saugos ir

eksploataciniø charakteristikø reikalavimai, bandymai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 14466:2005

S (63 Lt)

LST EN 14710-1:2005+A1:2008 en

Gaisriniai siurbliai. Iðcentriniai gaisriniai siurbliai be oro

iðsiurbiklio. 1 dalis. Klasifikacija, bendrieji ir saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 14710-1:2005

N (51 Lt)

TK 28 DUJOS

LST EN 30-1-1:2008 en

Buitiniai dujiniai virimo ir kepimo prietaisai. 1-1 dalis. Sauga.

Bendrieji reikalavimai

Nuo 2010-03-31 pakeièia LST EN 30-1-1+A1:1999,

LST EN 30-1-1+A1:1999/A2:2003,

LST EN 30-1-1+A1:1999/A2:2003/AC:2004,

LST EN 30-1-1+A1+AC+A2+AC:2005,

LST EN 30-1-1+A1:1999/A3:2005,

LST EN 30-1-1+A1+AC+A2+AC:2005/A3:2007,

LST EN 30-1-1+A1:1999/A3:2005/P:2007

XB (102 Lt)

LST EN ISO 6145-1:2008 en

Dujø analizë. Kalibravimo miðiniø paruoðimas taikant

dinaminës voliumetrijos metodus. 1 dalis. Kalibravimo

metodai (ISO 6145-1:2003)

Q (57 Lt)

LST EN ISO 6145-4:2008 en

Dujø analizë. Kalibravimo miðiniø paruoðimas taikant

dinaminës voliumetrijos metodus. 4 dalis. Tolydþiojo

injekavimo ðvirkðtu metodas (ISO 6145-4:2004)

J (39 Lt)

LST EN ISO 6145-6:2008 en

Dujø analizë. Kalibravimo miðiniø paruoðimas taikant

dinaminës voliumetrijos metodus. 6 dalis. Kritinës diafragmos

(ISO 6145-6:2003)

G (33 Lt)

LST EN ISO 6145-8:2008 en

Dujø analizë. Kalibravimo miðiniø paruoðimas taikant

dinaminës voliumetrijos metodus. 8 dalis. Difuzijos metodas

(ISO 6145-8:2005)

L (46 Lt)

LST EN ISO 6145-10:2008 en

Dujø analizë. Kalibravimo miðiniø paruoðimas taikant

dinaminës voliumetrijos metodus. 10 dalis. Membraninio

atskyrimo metodas (ISO 6145-10:2002)

Pakeièia LST ISO 6145-10:2003

K (42 Lt)

LST EN ISO 6145-11:2008 en

Dujø analizë. Kalibravimo miðiniø paruoðimas taikant

dinaminës voliumetrijos metodus. 11 dalis. Elektrocheminis

generavimas (ISO 6145-11:2005)

J (39 Lt)

TK 31 AKUSTIKA

LST EN ISO 1683:2008 en

Akustika. Tinkamiausi akustiniø lygiø atskaitos dydþiai

(ISO 1683:2008)

Pakeièia LST EN 21683:2002

C (21 Lt)

LST EN ISO 8041:2005/AC:2008 en

Þmogaus reakcija á vibracijà. Matavimo aparatûra

(ISO 8041:2005/Cor.1:2007)

TK 32 SVEIKATA

LST EN 1041:2008 en

Gamintojo su medicinos priemonëmis pateikiama informacija

Nuo 2011-08-31 pakeièia LST EN 1041:2000,

LST EN 1041:2001

M (49 Lt)

LST EN 60601-2-31:2008 en

Elektrinë medicinos áranga. 2-31 dalis. Ypatingieji bûtinosios

saugos ir esminiø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai,

keliami iðoriniams ðirdies stimuliatoriams su vidiniu srovës

ðaltiniu (IEC 60601-2-31:2008)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 60601-2-31+A1:2000

R (60 Lt)

LST EN 61223-3-2:2008 en

Ávertinimo ir áprastiniai bandymai medicininiuose vizualizavimo

skyriuose. 3-2 dalis. Priimamieji bandymai. Mamografijos

rentgeno árangos vizualizavimo charakteristikos

(IEC 61223-3-2:2007)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 61223-3-2:2001

V (77 Lt)

LST EN 62220-1-3:2008 en

Elektrinë medicinos áranga. Skaitmeniniø rentgeno

vizualizavimo átaisø charakteristikos. 1-3 dalis. Aptikimo

kvantinio naðumo nustatymas. Aptiktuvai, naudojami

dinaminiam vizualizavimui (IEC 62220-1-3:2008)

Q (57 Lt)

LST EN ISO 3826-2:2008 en

Þmogaus kraujui ir kraujo komponentams naudojamos

plastikinës sulankstomos talpyklos. 2 dalis. Grafiniai simboliai,

vartotini etiketëse ir naudojimo instrukcijose (ISO 3826-2:2008)

H (36 Lt)

9


2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 34 METROLOGIJA

LST EN ISO 5436-2:2002/AC:2008 en

Geometrinës produkto specifikacijos (GPS). Pavirðiaus

tekstûra. Profilio metodas. Etalonai. 2 dalis. Programinës

árangos etalonai (ISO 5436-2:2001/Cor.1:2006 ir

ISO 5436-2:2001/Cor.2:2008)

LST EN ISO 11562:2001/AC:2008 en

Geometrinis gaminio apraðas (GPS). Pavirðiaus reljefas.

Profilio metodas. Metrologinës fazës koregavimo filtrø

charakteristikos (ISO 11562:1996/Cor.1:1998)

LST EN ISO 12085:2001/AC:2008 en

Geometrinis gaminio apraðas (GPS). Pavirðiaus reljefas.

Profilio metodas. Pagrindiniai parametrai

(ISO 12085:1996/Cor.1:1998)

LST EN ISO 12179:2001/AC:2008 en

Geometrinis gaminio apraðas (GPS). Pavirðiaus tekstûra.

Profilio metodas. Kontaktiniø matavimo prietaisø kalibravimas

(ISO 12179:2000/Cor.1:2003)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 999:2000+A1:2008 en

Maðinø sauga. Apsauginës árangos iðdëstymas atsiþvelgiant á

þmogaus kûno daliø artëjimo greitá

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 999:2000

M (49 Lt)

LST EN 1088:1999+A2:2008 en

Maðinø sauga. Blokavimo átaisai, susijæ su apsaugais.

Projektavimo ir parinkimo principai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1088:1999,

LST EN 1088:2000, LST EN 1088:2000/A1:2007

T (67 Lt)

LST EN 1417:2000+A1:2008 en

Plastikø ir gumos apdirbimo maðinos. Dviveleniai valcai.

Saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1417:2000

M (49 Lt)

LST EN 1612-1:2000+A1:2008 en

Plastikø ir gumos apdirbimo maðinos. Reakcinio formavimo

maðinos. 1 dalis. Saugos reikalavimai, keliami dozavimo ir

maiðymo blokams

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1612-1:2000,

LST EN 1612-1:2000/P:2007

F (30 Lt)

LST EN 1612-2:2003+A1:2008 en

Plastikø ir gumos apdirbimo maðinos. Reakcinio formavimo

maðinos. 2 dalis. Saugos reikalavimai, keliami reakcinio

formavimo árenginiams

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1612-2:2003

L (46 Lt)

LST EN 12013:2002+A1:2008 en

Plastikø ir gumos apdirbimo maðinos. Vidiniai maiðytuvai.

Saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12013:2002

R (60 Lt)

LST EN 12077-2:2001+A1:2008 lt

Kranø sauga. Sveikatos ir saugos reikalavimai. 2 dalis.

Ribojimo ir rodymo átaisai

K (42 Lt)

LST EN 12198-3:2003+A1:2008 en

Maðinø sauga. Maðinø skleidþiamos spinduliuotës rizikos

ávertinimas ir maþinimas. 3 dalis. Spinduliuotës maþinimas jà

silpninant arba ekranuojant

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12198-3:2003

G (33 Lt)

10

LST EN ISO 2151:2008 en

Akustika. Kompresoriø ir vakuuminiø siurbliø triukðmo tyrimo

taisyklës. Ekspertinis metodas (2-oji tikslumo klasë)

(ISO 2151:2004)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 2151:2004,

LST EN ISO 2151:2004/AC:2006

P (55 Lt)

LST EN ISO 15744:2008 en

Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Triukðmo matavimo

taisyklës. Ekspertinis metodas (2-oji tikslumo klasë)

(ISO 15744:2002)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 15744:2002

N (51 Lt)

TK 36 APLINKOS APSAUGA

LST EN 12457-3:2003 lt

Atliekø apibûdinimas. Iðplovimas. Ið grûdëtø atliekø iðplautø

medþiagø ir dumblo sudëties atitikties tyrimas. 3 dalis.

Dvipakopis partijos (tyrinio) tyrimas, kai skysèio ir kietosios

medþiagos, kurios sudëtyje yra labai kietø medþiagø,

santykis 2 l/kg ir 8 l/kg ir daleliø dydis maþesnis kaip 4 mm

(dydá maþinant arba nemaþinant)

P (55 Lt)

LST EN ISO 9308-1:2001/AC:2008 en

Vandens kokybë. Þarniniø lazdeliø (Escherichia coli) ir

koliforminiø bakterijø aptikimas ir skaièiavimas. 1 dalis.

Membraninio filtravimo metodas (ISO 9308-1:2000/Cor.1:2007)

TK 39 APSAUGA

LST EN 50131-1:2007 lt

Pavojaus signalizavimo sistemos. Ásibrovimo ir apiplëðimo

pavojaus signalizavimo sistemos. 1 dalis. Sistemai keliami

reikalavimai

T (67 Lt)

LST EN 50136-1-1:2001/A2:2008 en

Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalø perdavimo

sistemos ir árenginiai. 1-1 dalis. Bendrieji reikalavimai, keliami

pavojaus signalø perdavimo sistemoms

XZ (6 Lt)

LST EN 50486:2008 en

Áranga, naudojama durø uþraktø garso ir vaizdo sistemose

N (51 Lt)

TK 42 PAKAVIMAS

LST EN 415-7:2006+A1:2008 en

Pakavimo maðinø sauga. 7 dalis. Grupinio ir antrinio

pakavimo maðinos

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 415-7:2006

XA (95 Lt)

LST EN 862:2006 lt

Pakuotë. Vaikø sunkiai atidaroma pakuotë. Ne farmacijos

produktø nebeuþdaromø pakuoèiø reikalavimai ir bandymø

procedûros

J (39 Lt)

LST EN 862:2006/P:2008 en

Pakuotë. Vaikø sunkiai atidaroma pakuotë. Ne farmacijos

produktø nebeuþdaromø pakuoèiø reikalavimai ir bandymø

procedûros

LST EN ISO 16103:2005 lt

Pakuotës. Gabenamosios pavojingø kroviniø pakuotës.

Gràþinamojo perdirbimo plastikinës medþiagos

(ISO 16103:2005)

F (30 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 1

LST EN ISO 16103:2005/P:2008 en

Pakuotës. Gabenamosios pavojingø kroviniø pakuotës.

Gràþinamojo perdirbimo plastikinës medþiagos

(ISO 16103:2005)

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

LST 1996:2008 lt

Geleþinkelio taikmenys. 1 520 mm ploèio geleþinkelio kelio

vëþës keleiviø peronai (modifikuotas LVS 448:2008 su pataisa

LVS 448:2008/AC1:2008)

H (36 Lt)

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST EN 50164-1:2008 en

Apsaugos nuo þaibo komponentai. 1 dalis. Jungiamøjø

komponentø reikalavimai

Nuo 2011-04-01 pakeièia LST EN 50164-1:2001,

LST EN 50164-1:2001/A1:2006

H (36 Lt)

LST EN 50164-2:2008 en

Apsaugos nuo þaibo komponentai. 2 dalis. Laidininkø ir

áþemikliø reikalavimai

Nuo 2011-04-01 pakeièia LST EN 50164-2:2003,

LST EN 50164-2:2003/A1:2006

M (49 Lt)

LST EN 50164-4:2008 en

Apsaugos nuo þaibo komponentai. 4 dalis. Laidø tvirtikliø

reikalavimai

J (39 Lt)

LST EN 50164-7:2008 en

Apsaugos nuo þaibo komponentai. 7 dalis. Áþeminimo

pagerinimo miðiniø reikalavimai

E (27 Lt)

LST EN 50402:2005/A1:2008 en

Elektriniai aparatai degiosioms arba nuodingosioms dujoms

ar garams arba deguoniui aptikti ir matuoti. Stacionariøjø

dujø aptikimo sistemø funkcinës saugos reikalavimai

C (21 Lt)

LST EN 50475:2008 en

Pagrindinis standartas, skirtas þmogaus, kurá veikia ið radijo

transliavimo siøstuvo sklindantys aukðtojo daþnio juostø

(3 MHz – 30 MHz) elektromagnetiniai laukai, apðvitai

skaièiuoti ir matuoti

L (46 Lt)

LST EN 50476:2008 en

Gaminio standartas, taikomas tikrinant, ar radijo transliavimo

siøstuvai atitinka gyventojø, kuriuos veikia radijo daþniø

(3 MHz – 30 MHz) elektromagnetiniai laukai, apðvitos

atskaitos lygius ir pagrindinius ribojimus

F (30 Lt)

LST EN 50490:2008 en

Oro uostø apðvietimo ir signaliniø ðvyturiø elektriniai árenginiai.

Techniniai reikalavimai, keliami antþeminiø oro navigacijos

þiburiø valdymo ir kontrolës sistemoms. Atskirø lempø

atrankiojo perjungimo ir kontrolës átaisai

G (33 Lt)

LST EN 60076-6:2008 en

Galios transformatoriai. 6 dalis. Reaktoriai (IEC 60076-6:2007)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 60289:2001,

LST EN 60289:2001/A11:2002

XA (95 Lt)

LST EN 60079-14:2008 en

Sprogiosios atmosferos. 14 dalis. Elektriniø árenginiø

projektavimas, parinkimas ir montavimas

Nuo 2011-07-01 pakeièia LST EN 60079-14:2003

X (89 Lt)

LST EN 61970-402:2008 en

Energijos valdymo sistemos taikomøjø programø sàsaja

(EMS-API). 402 dalis. Bendrosios paslaugos

(IEC 61970-402:2008)

R (60 Lt)

LST EN 61970-403:2008 en

Energijos valdymo sistemos taikomøjø programø sàsaja

(EMS-API). 403 dalis. Bendrøjø duomenø prieiga

(IEC 61970-403:2008)

R (60 Lt)

LST EN 61970-453:2008 en

Energijos valdymo sistemos taikomøjø programø sàsaja

(EMS-API). 453 dalis. Bendruoju informacijos modeliu

pagrásti grafikos mainai (IEC 61970-453:2008)

H (36 Lt)

LST EN 62310-3:2008 en

Maitinimo ðaltiniø statinio perjungimo sistemos. 3 dalis.

Eksploataciniø charakteristikø ir bandymo reikalavimø

apibûdinimo metodas (IEC 62310-3:2008)

T (67 Lt)

LST EN 62420:2008 en

Koncentriniais sluoksniais suvyti oro linijø laidai su vienu arba

keliais tarpais (IEC 62420:2008)

N (51 Lt)

LST HD 60364-1:2008 en

Þemosios átampos elektriniai árenginiai. 1 dalis. Pagrindiniai

principai, bendrøjø charakteristikø ávertinimas, apibrëþtys

(IEC 60364-1:2005, modifikuotas)

Nuo 2011-05-01 pakeièia LST 1741.1:2002,

LST HD 384.1 S2:2003, LST HD 384.3 S2:2003

T (67 Lt)

LST HD 60364-5-534:2008 en

Þemosios átampos elektriniai árenginiai. 5-53 dalis. Elektros

árangos parinkimas ir árengimas. Atskyrimas, perjungimas ir

valdymas. 534 skyrius. Apsaugos nuo virðátampiø átaisai

(IEC 60364-5-53:2001/A1:2002 (534 skyrius), modifikuotas)

K (42 Lt)

TK 46 STOGAI IR STATINIØ HIDROIZOLIACIJA

LST EN 14509:2007/AC:2008 en

Savilaikës dvisienës metalu dengtos izoliacinës plokðtës.

Gamykliniai gaminiai. Techniniai reikalavimai

TK 51 MAISTO ANALIZË

LST EN 12983-1:2000/AC:2008 en

Indai. Virtuvës indai, naudojami ant krosneliø, virykliø ar

kaitvieèiø virðaus. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

TK 52 AKIØ OPTIKA

LST EN ISO 11145:2008 en, fr

Optika ir fotonika. Lazeriai ir lazerinë áranga. Aiðkinamasis

þodynas ir simboliai (ISO 11145:2006)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 11145:2006,

LST EN ISO 11145:2007

R (60 Lt)

LST EN ISO 11252:2008 en

Lazeriai ir lazerinë áranga. Lazerinis átaisas. Maþiausieji

dokumentø reikalavimai (ISO 11252:2004)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 11252:2005

G (33 Lt)

LST EN ISO 11554:2008 en

Optika ir fotonika. Lazeriai ir lazerinë áranga. Lazerio pluoðto

galios, energijos ir laikiniø charakteristikø tyrimo metodai

(ISO 11554:2006)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 11554:2006

L (46 Lt)

11


2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 54 PAGALBOS PRIEMONËS

ASMENIMS SU NEGALIA

LST EN ISO 11334-1:2007 lt

Vienarankës vaikðèiojimo priemonës. Reikalavimai ir

bandymo metodai. 1 dalis. Alkûniniai ramentai

(ISO 11334-1:2007)

M (49 Lt)

TK 55 BANKØ IR SU JAIS SUSIJUSIOS

FINANSINËS PASLAUGOS

LST ISO 4217:2008 en, fr

Valiutø ir piniginiø lëðø kodai (tapatus ISO 4217:2008)

Pakeièia LST ISO 4217:2002,

LST ISO 4217:2002/AC1:2004

R (60 Lt)

LST ISO 4217:2008/AC1:2008 en, fr

Valiutø ir piniginiø lëðø kodai (ISO 4217:2008/Cor.1:2008)

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN 13094:2008/AC:2008 en

Talpyklos pavojingiems kroviniams veþti. Ne didesnio kaip

0,5 bar eksploatacinio slëgio metalinës talpyklos.

Projektavimas ir gamyba

LST EN 14343:2006/AC:2008 en

Tûriniai rotoriniai siurbliai. Priimamieji eksploataciniø

charakteristikø bandymai

TK 57 TRÀÐOS

LST EN 1482-1:2007 lt

Tràðos ir kalkinimo medþiagos. Ëminiø ëmimas ir ruoðimas.

1 dalis. Ëminiø ëmimas

U (70 Lt)

LST EN 1482-2:2007 lt

Tràðos ir kalkinimo medþiagos. Ëminiø ëmimas ir ruoðimas.

2 dalis. Ëminiø ruoðimas

F (30 Lt)

TK 58 UGNIAI ATSPARIOS MEDÞIAGOS

LST EN ISO 10081-2:2005 lt

Tankiøjø forminiø ugniai atspariø gaminiø klasifikacija. 2 dalis.

Baziniai gaminiai, turintys maþiau nei 7 % liekamosios anglies

(ISO 10081-2:2003)

D (25 Lt)

LST EN ISO 10081-3:2005 lt

Tankiøjø forminiø ugniai atspariø gaminiø klasifikacija. 3 dalis.

Baziniai gaminiai, turintys nuo 7 % iki 50 % liekamosios

anglies (ISO 10081-3:2003)

D (25 Lt)

TK 59 GEOTECHNIKA

LST EN 15381:2008 en

Geotekstilë ir su geotekstile susijæ gaminiai. Bûtinosios

charakteristikos naudojant kelio dangoms ir virðutiniams

asfalto sluoksniams

R (60 Lt)

LST EN 15382:2008 en

Geosintetinës uþtvaros. Bûtinosios charakteristikos naudojant

transporto infrastruktûroje

Q (57 Lt)

12

TK 60 LANGAI IR DURYS

LST EN 14846:2008 en

Statybiniai apkaustai. Spynos ir sklàsèiai. Elektromechaninës

spynos ir sklendës. Reikalavimai ir bandymo metodai

S (63 Lt)

TK 62 KLIJAI

LST EN 14444:2006/AC:2008 en

Konstrukcijø klijai. Suklijuotø sàrankø ilgalaikiðkumo

kokybinis vertinimas. Sanklijos suardymo pleiðtu bandymas

(modifikuotas ISO 10354:1992)

TK 64 ERGONOMIKA

LST EN 1005-5:2007 lt

Maðinø sauga. Þmogaus fizinis darbingumas. 5 dalis. Dideliu

daþniu kartojamø manipuliavimo veiksmø rizikos vertinimas

X (89 Lt)

LST EN 1005-5:2007/P:2008 en

Maðinø sauga. Þmogaus fizinis darbingumas. 5 dalis. Dideliu

daþniu kartojamø manipuliavimo veiksmø rizikos vertinimas

TK 67 PAÐTO PASLAUGOS

LST EN 13850+A1:2007 lt

Paðto paslaugos. Paslaugø kokybë. Pavieniø pirmenybiniø

siuntø suminës siuntimo trukmës nustatymas

V (77 Lt)

LST EN 13850+A1:2007/P:2008 en

Paðto paslaugos. Paslaugø kokybë. Pavieniø pirmenybiniø

siuntø suminës siuntimo trukmës nustatymas

TK 68 PLASTIKAI

LST EN ISO 3451-1:2008 en

Plastikai. Pelenø nustatymas. 1 dalis. Bendrieji metodai

(ISO 3451-1:2008)

Pakeièia LST EN ISO 3451-1:2001

E (27 Lt)

LST EN ISO 4597-1:2008 en

Plastikai. Epoksidiniø dervø kietikliai ir greitikliai. 1 dalis.

Þymëjimas (ISO 4597-1:2005)

Pakeièia LST EN ISO 4597-1:2000

C (21 Lt)

LST EN ISO 4651:2000/A1:2008 en

Akytosios gumos ir plastikai. Dinaminiø amortizavimo

charakteristikø nustatymas. 1 keitinys

(ISO 4651:1988/Amd.1:2006)

XZ (6 Lt)

LST EN ISO 6803:2008 en

Guminës ar plastikinës þarnos ir jø sàrankos. Hidraulinis

slëginis impulsinis bandymas nelankstant þarnos

(ISO 6803:2008)

Pakeièia LST EN ISO 6803:2001

D (25 Lt)

LST EN ISO 11542-2:2000/AC:2008 en

Plastikai. Ypaè didelës molekulinës masës polietileno

(PE-UHMW) liejimo ir ekstruzijos medþiagos. 2 dalis.

Bandiniø paruoðimas ir savybiø nustatymas

(ISO 11542-2:1998/Cor.1:2007)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 1

TK 70 PLAUÐIENA, POPIERIUS, KARTONAS

LST EN ISO 12625-7:2007 lt

Minkðtasis popierius ir jo gaminiai. 7 dalis. Optiniø savybiø

nustatymas (ISO 12625-7:2007)

H (36 Lt)

TK 73 NANOTECHNOLOGIJOS

LST CEN ISO/TS 27687:2008 en

Nanotechnologijos. Nanoobjektø terminija ir apibrëþtys.

Nanodalelës, nanoskaidulos ir nanoplokðtelës

(ISO/TS 27687:2008)

E (27 Lt)

TK 75 KOSMETIKOS GAMINIAI

LST EN ISO 22716:2008 lt

Kosmetikos gaminiai. Geros gamybos praktika. Geros

gamybos praktikos vadovas (ISO 22716:2007)

N (51 Lt)

LST EN ISO 22716:2008/P:2008 en

Kosmetikos gaminiai. Geros gamybos praktika. Geros

gamybos praktikos vadovas (ISO 22716:2007)

TK 76 SPROGIOSIOS ATMOSFEROS

LST EN 15198:2007 lt

Potencialiai sprogiose atmosferose naudojamos neelektrinës

árangos ir komponentø uþsidegimo pavojaus ávertinimo

metodika

K (42 Lt)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST CEN/TS 99001:2008 en

Verslo palaikymas. Palaikymo paslaugos, teikiamos maþoms

ámonëms. Terminija, kokybë ir veiklos rezultatai

Q (57 Lt)

LST EN 81-3:2004+A1:2008 en

Liftø konstravimo ir árengimo saugos taisyklës. 3 dalis.

Elektriniai ir hidrauliniai krovininiai liftai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 81-3:2004

X (89 Lt)

LST EN 1526:2000+A1:2008 en

Pramoniniø krautuvø sauga. Papildomieji reikalavimai, keliami

automatizuotosioms krautuvø funkcijoms

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1526:2000,

LST EN 1526:2003

G (33 Lt)

LST EN 12016:2005+A1:2008 en

Elektromagnetinis suderinamumas. Liftams, eskalatoriams ir

judamiesiems takams skirtø gaminiø ðeimos standartas.

Atsparumas

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12016:2005,

LST EN 12016:2005/P:2007

M (49 Lt)

LST EN 12053:2002+A1:2008 en

Pramoniniø krautuvø sauga. Bandymo metodai matuoti

spinduliuojamàjá triukðmà

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12053:2002,

LST EN 12053:2002/AC:2003

K (42 Lt)

LST EN 12110:2003+A1:2008 en

Tuneliø kasimo maðinos. Oro ðliuzai. Saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12110:2003

K (42 Lt)

LST EN 13015:2002+A1:2008 en

Liftø ir eskalatoriø techninë prieþiûra. Techninës prieþiûros

instrukcijø rengimo taisyklës

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13015:2002,

LST EN 13015:2003

L (46 Lt)

LST EN 13059:2003+A1:2008 en

Pramoniniø krautuvø sauga. Bandymo metodai matuoti

vibracijà

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13059:2003

M (49 Lt)

LST EN 13297:2008/AC:2008 en

Tekstilinës grindø dangos. Neaustiniø pûkuotøjø grindø

dangø klasifikavimas

LST EN 14756:2007 lt

Degiøjø dujø ir garø ribinës deguonies koncentracijos (RDK)

nustatymas

J (39 Lt)

LST EN 50126-1:2003/P:2008 en

Geleþinkelio taikmenys. Patikimumo, parengties, prieþiûros ir

saugos (PPS) apraðas bei demonstravimas. 1 dalis.

Pagrindiniai reikalavimai ir bendrieji procesai

Pakeièia LST EN 50126-1:2003/P:2003

LST EN 50126-1:2003+AC:2006 lt

Geleþinkelio taikmenys. Patikimumo, parengties, prieþiûros ir

saugos (PPS) apraðas bei demonstravimas. 1 dalis.

Pagrindiniai reikalavimai ir bendrieji procesai

W (83 Lt)

LST EN ISO 2867:2008 en

Þemës darbø maðinos. Prieigos sistemos (ISO 2867:2006,

áskaitant Cor.1:2008)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 2867:2007

L (46 Lt)

LST EN ISO 3450:2008 en

Þemës kasimo maðinos. Maðinø su pneumatinëmis

padangomis stabdymo sistemos. Sistemø eksploataciniø

charakteristikø reikalavimai ir bandymø procedûros

(ISO 3450:1996)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 3450:2000,

LST EN ISO 3450:2000/P:2004,

LST EN ISO 3450:2004

G (33 Lt)

LST EN ISO 3471:2008 en

Þemës darbø maðinos. Apsaugos nuo apvirtimo

konstrukcijos. Laboratoriniai bandymai ir eksploataciniai

reikalavimai (ISO 3471:2008)

Pakeièia LST EN 13510:2000,

LST EN 13510:2000/AC:2003

R (60 Lt)

LST EN ISO 6683:2008 en

Þemës kasimo maðinos. Sëdynës dirþai ir jø tvirtinimo átaisai.

Eksploataciniai reikalavimai ir bandymai (ISO 6683:2005)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 6683:2005

E (27 Lt)

Parengë Dalia Reginienë

13


2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 130900:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Pastovieji nuolatinës srovës –

metalinës folijos kondensatoriai su polistireno plëveliniu dielektriku

LST EN 130901:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Pastovieji nuolatinës srovës –

metalinës folijos kondensatoriai su polistireno plëveliniu dielektriku. E lygio ávertinimas

LST EN 130902:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Pastovieji nuolatinës srovës –

metalinës folijos kondensatoriai su polistireno plëveliniu dielektriku. EZ lygio ávertinimas

LST EN 138121:2003 Lentelinë detalioji specifikacija. Pastovieji droseliai –

elektromagnetiniams trukdþiams slopinti. Droseliai, kurie turi bûti tikrinami saugos

bandymais (tik saugos bandymais)

LST EN 186000-1:2001 Bendrasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir kabeliø jungèiø LST EN 60874-1:2007

rinkiniai. 1 dalis. Reikalavimai, bandymo metodai ir atitikties patvirtinimo procedûros

LST EN 186001:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Optiniø skaidulø ir kabeliø LST EN 60874-1-1:2007

jungtys. Aplinkos I kategorija

LST EN 186002:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Optiniø skaidulø ir LST EN 60874-1-1:2007

kabeliø jungtys. Aplinkos II kategorija

LST EN 186003:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Optiniø skaidulø ir LST EN 60874-1-1:2007

kabeliø jungtys. Aplinkos III kategorija

LST EN 186004:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Optiniø skaidulø ir LST EN 60874-1-1:2007

kabeliø jungtys. Aplinkos IV kategorija

LST EN 186005:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Optiniø skaidulø ir LST EN 60874-1-1:2007

kabeliø jungtys. Aplinkos V kategorija

LST EN 186006-1:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Optiniø skaidulø LST EN 60874-1-1:2007

ir kabeliø jungtys, naudojamos kariniams tikslams. Aplinkos VI kategorija

LST EN 186110:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungèiø rinkiniai. FC tipas

LST EN 186150:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungtys. OCCA-BU tipas

LST EN 186160:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungèiø rinkiniai. OCCA-PC tipas

LST EN 186170:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungèiø rinkiniai. RCC tipas

LST EN 186180:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungèiø rinkiniai. LSB tipas

LST EN 186210:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungèiø rinkiniai. CF08 tipas

LST EN 186240:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungèiø rinkiniai. MT tipas

LST EN 186310:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungèiø rinkiniai. MF tipas

LST EN 60491:2001 Elektroniniø fotoblyksèiø saugos reikalavimai

LST EN 60065:2003/A1:2006

(IEC 60491:1984, modifikuotas)

LST EN 60730-2-5+A1+A2+AC:2000 Buitiniai ir panaðios paskirties automatiniai LST EN 60730-2-5:2003

elektriniai valdymo átaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai automatinëms

elektrinëms degikliø valdymo sistemoms (IEC 60730-2-5:1993 +A1:1996+A2:1997,

modifikuotas)

LST EN 60730-2-8+A1+A2+AC:1999 Buitiniai ir panaðios paskirties automatiniai LST EN 60730-2-8:2003

elektriniai valdymo átaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, áskaitant ir mechaninius

reikalavimus, elektriniams vandens voþtuvams (IEC 60730-2-8:1992, modifikuotas)

LST EN 60730-2-9+A1+A11+A2+AC:2000, LST EN 60730-2-9+A:2000/A12:2002, LST EN 60730-2-9:2003

LST EN 60730-2-9+A:2000/A13:2005 Buitiniai ir panaðios paskirties automatiniai

elektriniai valdymo átaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai temperatûrai jautriems

valdytuvams (IEC 60730-2-9:1992, modifikuotas)

TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAI

LST EN ISO 707:1999, LST EN ISO 707:1999/P:2003 Pienas ir pieno produktai. LST EN ISO 707:2008

Mëginiø ëmimo taisyklës (ISO 707:1997)

TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJA

LST ISO/IEC 15408-2:2007 Informacijos technologija. Saugumo metodai. LST ISO/IEC 15408-2:2008

Informacijos technologijø saugumo ávertinimo kriterijai. 2 dalis.

Funkciniai saugumo reikalavimai (tapatus ISO/IEC 15408-2:2005)

14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 1

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST ISO/IEC 15408-3:2007 Informacijos technologija. Saugumo metodai. LST ISO/IEC 15408-3:2008

Informacijos technologijø saugumo ávertinimo kriterijai. 3 dalis.

Saugumo uþtikrinimo reikalavimai (tapatus ISO/IEC 15408-3:2005)

LST ISO/IEC TR 13335-3:2000 Informacijos technologija. Informacijos technologijø LST ISO/IEC 27005:2008

saugumo valdymo gairës. 3 dalis. Informacijos technologijø saugumo valdymo

metodai (tapatus ISO/IEC TR 13335-3:1998)

LST ISO/IEC TR 13335-4:2002 Informacijos technologija. Informacijos technologijø LST ISO/IEC 27005:2008

saugumo valdymo gairës. 4 dalis. Apsaugos priemoniø parinkimas

(tapatus ISO/IEC TR 13335-4:2000)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST 1601-10:2000 450/750 V ir maþesniø vardiniø átampø kabeliai su gumos LST HD 22.10 S2:2007

izoliacija. 10 dalis. Lankstusis kabelis su etilenpropileno gumos izoliacija ir

poliuretano apvalkalu (HD 22.10 S1:1994 +HD 22.10 S1:1994/A1:1999)

LST 1601-11:2000 450/750 V ir maþesniø vardiniø átampø kabeliai su gumos LST HD 22.11 S2:2007

izoliacija. 11 dalis. Virvëlaidþiai ir lankstieji kabeliai su etilenvinilo acetato

izoliacija (HD 22.11 S1:1995+HD 22.11 S1:1995/A1:1999)

LST 1601-12:2000 450/750 V ir maþesniø vardiniø átampø kabeliai su gumos LST HD 22.12 S2:2007

izoliacija. 12 dalis. Karðèiui atsparûs virvëlaidþiai ir lankstieji kabeliai su

etilenpropileno gumos izoliacija (HD 22.12 S1:1996+HD 22.12 S1:1996/A1:1999)

LST 1601-13:2000 450/750 V ir maþesniø vardiniø átampø kabeliai su gumos LST HD 22.13 S2:2007

izoliacija. 13 dalis. Iðskiriantys maþai dûmø ir koroziniø dujø lankstieji viengysliai

ir daugiagysliai kabeliai su susiûtojo polimero izoliacija ir apvalkalu

(HD 22.13 S1:1996+HD 22.13 S1:1996/A1:2000)

LST 1601-15:2000 450/750 V ir maþesniø vardiniø átampø kabeliai su gumos LST HD 22.15 S2:2007

izoliacija. 15 dalis. Karðèiui atsparûs daugiagysliai kabeliai su silikoninës

gumos izoliacija ir apvalkalu (HD 22.15 S1:1999)

LST 1601-16:2000 450/750 V ir maþesniø vardiniø átampø kabeliai su gumos LST HD 22.16 S2:2007

izoliacija. 16 dalis. Vandeniui atsparûs kabeliai su polichlorpreno ar

lygiaverèio sintetinio elastomero apvalkalu

LST HD 22.16 S1:2003 450/750 V ir maþesniø vardiniø átampø kabeliai su LST HD 22.16 S2:2007

gumos izoliacija. 16 dalis. Vandeniui atsparûs kabeliai su polichlorpreno

ar lygiaverèio sintetinio elastomero apvalkalu

LST 1601-9:2000 450/750 V ir maþesniø vardiniø átampø kabeliai su gumos LST HD 22.9 S3:2007

izoliacija. 9 dalis. Stacionariosios instaliacijos neapvilktieji viengysliai kabeliai,

iðskiriantys maþai dûmø ir koroziniø dujø (HD 22.9 S2:1995+HD 22.9 S2:1995/A1:1999)

LST EN 60371-3-2:2001 Þërutiniø izoliaciniø medþiagø techniniai reikalavimai. LST EN 60371-3-2:2006

3 dalis. Specialiøjø medþiagø techniniai reikalavimai. 2 lapas. Þëruèio popierius

(IEC 60371-3-2:1991)

LST EN 60371-3-5:2001 Þërutiniø izoliaciniø medþiagø techniniai reikalavimai. LST EN 60371-3-5:2006

3 dalis. Specialiøjø medþiagø techniniai reikalavimai. 5 lapas. Þëruèio

popierius su stiklo posluoksniu ir epoksidinës dervos riðikliu galutiniam

impregnavimui (VPI) (IEC 60371-3-5:1992)

LST EN 61810-1:2001 Nenormuotos iðlaikymo trukmës elektromechaninës LST EN 61810-1:2004

loginës relës. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 61810-1:1998)

LST EN 61810-5:2001 Nenormuotos iðlaikymo trukmës elektromechaninës loginës LST EN 61810-1:2004

relës. 5 dalis. Izoliacijos parinktis (IEC 61810-5:1998)

LST HD 22.14 S2:2003 450/750 V ir maþesniø vardiniø átampø kabeliai su LST HD 22.14 S3:2007

susiûtàja izoliacija. 14 dalis. Labai lankstûs virvëlaidþiai

TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKA

LST EN 859:2000 en, LST EN 859:2000-12 lt Medienos apdirbimo maðinø sauga. LST EN 859:2007

Lyginimo staklës su rankine pastûma

LST EN 860:2000 en, LST EN 860:2003 lt Medienos apdirbimo maðinø sauga. LST EN 860:2007

Vienapusës reismusinës staklës

LST EN 861:2000 Medienos apdirbimo maðinø sauga. Lyginimo ir LST EN 861:2007

reismusinës staklës

TK 19 BETONAS IR GELÞBETONIS

LST ISO 4103:1995 Betonas. Konsistencijos klasifikavimas –

TK 28 DUJOS

LST EN 203-1:2005 en, LST EN 203-1:2007 lt, LST EN 203-1:2005/P:2007 en

Dujomis kaitinama vieðojo maitinimo ámoniø áranga. 1 dalis. Bendrosios

saugos taisyklës

LST EN 203-1:2005+A1:2008

15


2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST ISO 6145-10:2003 Dujø analizë. Kalibravimo miðiniø paruoðimas taikant LST EN ISO 6145-10:2008

dinaminës voliumetrijos metodus. Membraninio atskyrimo metodas

(tapatus ISO 6145-10:2002)

TK 31 AKUSTIKA

LST EN 21683:2002 Akustika. Tinkamiausi akustiniø lygiø atskaitos dydþiai LST EN ISO 1683:2008

(ISO 1683:1983)

TK 32 SVEIKATA

LST EN 61267:2001 Medicininis diagnostinis rentgeno aparatas. Spinduliuotës LST EN 61267:2006

sàlygos, naudojamos nustatant charakteristikas (IEC 61267:1994)

TK 54 PAGALBOS PRIEMONËS ASMENIMS SU NEGALIA

LST EN 60118-7+A1:2001 en, LST EN 60118-7+A1:2002 lt Klausos aparatai. LST EN 60118-7:2006

7 dalis. Klausos aparatø eksploataciniø charakteristikø matavimas kokybei

prieð jø iðdavimà kontroliuoti (IEC 60118-7:1983+A1:1994)

TK 55 BANKØ IR SU JAIS SUSIJUSIOS FINANSINËS PASLAUGOS

LST ISO 4217:2002, LST ISO 4217:2002/AC1:2004 Valiutø ir piniginiø lëðø kodai LST ISO 4217:2008

(tapatus ISO 4217:2001)

TK 60 LANGAI IR DURYS

LST L 1514:2004 Langai ir áëjimo durys. Gaminio standartas LST EN 14351-1:2006

TK 68 PLASTIKAI

LST EN ISO 3451-1:2001 Plastikai. Pelenø nustatymas. 1 dalis. Bendrieji LST EN ISO 3451-1:2008

metodai (ISO 3451-1:1997)

LST EN ISO 4597-1:2000 Plastikai. Epoksidiniø dervø kietikliai ir kietinimo LST EN ISO 4597-1:2008

greitikliai. 1 dalis. Þymëjimas (ISO 4597-1:1983)

LST EN ISO 6803:2001 Guminës ir plastikinës þarnos ir jø rinkiniai. Hidraulinio LST EN ISO 6803:2008

slëgio impulso bandymas nelankstant þarnos (ISO 6803:1994)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN 13510:2000, LST EN 13510:2000/AC:2003 Þemës kasimo maðinos. LST EN ISO 3471:2008

Konstrukcija, apsauganti operatoriaus kabinà apsivertimo atveju. Laboratoriniai

bandymai ir ypatingieji reikalavimai (ISO 3471:1994, áskaitant modifikuotà keitimà

A1:1997)

LST EN 1845:2000 Avalynës gaminimo maðinos. Avalynës formavimo maðinos. LST EN 1845:2008

Saugos reikalavimai

LST EN 50126-1:2003/P:2003 Geleþinkelio taikmenys. Patikimumo, parengties, LST EN 50126-1:2003/P:2008

pataisomumo bei saugos apibûdinimas ir patvirtinimas (RAMS)

LST EN 61308:2000 Aukðtadaþniai dielektrinio kaitinimo árenginiai. Bandymo LST EN 61308:2006

metodai iðëjimo galiai nustatyti (IEC 61308:1994)

LST EN ISO 14726-1:2003 Laivai ir jûrø technologija. Vamzdynø sistemø identifikavimas –

pagal turiná. 1 dalis. Pagrindinës spalvos ir priemonës (ISO 14726-1:1999)

LST EN ISO 8178-1:2000 Stûmokliniai vidaus degimo varikliai. Iðmetamøjø dujiniø

terðalø matavimas. 1 dalis. Dujiniø ir kietøjø daleliø iðmetamosiose dujose –

matavimas bandymø stende (ISO 8178-1:1996)

LST EN ISO 8178-2:2000 Stûmokliniai vidaus degimo varikliai. Iðmetamøjø dujiniø –

terðalø matavimas. 2 dalis. Dujiniø ir kietøjø daleliø matavimas eksploatavimo

sàlygomis (ISO 8178-2:1996)

LST EN ISO 8178-5:2000 Stûmokliniai vidaus degimo varikliai. Iðmetamøjø –

dujiniø terðalø matavimas. 5 dalis. Bandomieji degalai (ISO 8178-5:1997)

Parengë Dalia Reginienë

16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 1

* * *

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2008-12-12 posëdþio protokolas

Nr. TKP-28) nuo 2009-01-05 skelbiamas netekusiu galios ðis Lietuvos standartas:

Lietuvos standarto þymuo

Vietoj jo galioja

LST 1392:1995 Ilgieji spiraliniai gràþtai su Morzës kûgio kotu. –

Pagrindiniai matmenys

Parengë Vidmantas Domkus

* * *

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2008-12-19 posëdþio protokolas

Nr. TKP-29) nuo 2009-03-02 skelbiamas netekusiu galios ðis Lietuvos standartas:

Lietuvos standarto þymuo

Vietoj jo galioja

LST EN 60400+A1+A2:2003 Vamzdiniø liuminescenciniø lempø ir jø LST EN 60400:2001,

paleidikliø lizdai (IEC 60400:1996+A1:1997+A2:1997)

LST EN 60400:2001/A1:2002,

LST EN 60400:2001/A2:2005

Parengë Laimutë Graþienë

ATKURIAMAS LST EN 60335-1:1998 GALIOJIMAS

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2008-12-19 posëdþio protokolo Nr. TKP-29

papildymas) nuo 2008 m. gruodþio 22 d. atkuriamas LST EN 60335-1:1998 galiojimas.

LST EN 60335-1:1998 galios tol, kol visi ðios serijos 2-osios dalies standartai, siejami su LST EN 60335-1:1998,

bus panaikinti. Taèiau kai 1-oji dalis taikoma prietaisams, nesiejamiems su ðios serijos 2-osios dalies standartais,

LST EN 60335-1:1998 turi bûti netaikomas nuo 2008-07-01.

SIÛLOMA SKELBTI NETEKUSIAIS GALIOS

ORIGINALIUOSIUS LIETUVOS STANDARTUS

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2008-12-12 posëdþio protokolas

Nr. TKP-28) siûloma skelbti netekusiais galios ðiuos originaliuosius Lietuvos standartus.

Lietuvos standarto þymuo Siûlymo pagrindas Informacijà teikiantis

Departamento darbuotojas

(v., pavardë, tel., el. p. adresas)

LST 49:2004 Darþoviø sirupai. Bendrieji

reikalavimai

LST 705:2003 Dirbtinis medus. Bendrieji

reikalavimai

LST 1181:2003 Vaisiø, uogø tyrës,

konservuotos cheminiais konservantais.

Bendrieji reikalavimai

Pasiûlë LST TK 6 Vaisiø ir darþoviø

produktai, kadangi maisto produktuose

leidþiami naudoti maisto priedai,

didþiausios leidþiamosios terðalø

koncentracijos, þenklinimas, pakavimas

yra reglamentuojami teisës aktø.

O. Laurinavièiûtë,

tel. (8~5) 270 9365,

el. p. ona.laurinaviciute@lsd.lt

Dël iðsamesnës informacijos praðom kreiptis á lentelëje nurodytà Departamento darbuotojà.

Pagrástas pastabas ir pasiûlymus dël siûlomø skelbti netekusiais galios originaliøjø Lietuvos standartø pateikti

Lietuvos standartizacijos departamentui elektroniniu paðtu dalia.reginiene@lsd.lt, faksu (8~5) 212 5262 arba paðtu

(T. Kosciuðkos g. 30, LT-01100 Vilnius) iki 2009 m. kovo 2 d. Jei iki nurodytos datos nebus gauta pastabø, originalieji

Lietuvos standartai nuo 2009 m. balandþio 1 d. bus skelbiami netekusiais galios.

17


2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ

BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI, KURIUOS

DEPARTAMENTAS GAVO GRUODÞIO MËN.

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI

ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 9798-2:2008

Information technology - Security techniques - Entity

authentication - Part 2: Mechanisms using symmetric

encipherment algorithms

ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 18:2008

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 5: Reference software - Amendment 18:

Reference software for new profiles for professional

applications

ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 15444-9:2005/Amd 3:2008

Information technology - JPEG 2000 image coding

system: Interactivity tools, APIs and protocols - Part 9:

- Amendment 3: JPIP extensions to 3D data

ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 15444-9:2005/Cor 2:2008

Information technology - JPEG 2000 image coding

system: Interactivity tools, APIs and protocols - Part 9:

- Technical Corrigendum 2

ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 15444-10:2008

Information technology - JPEG 2000 image coding

system: Extensions for three-dimensional data -

Part 10:

ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 19757-2:2008

Information technology - Document Schema Definition

Language (DSDL) - Part 2: Regular-grammar-based

validation - RELAX NG

ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 19793:2008

Information technology - Open Distributed

Processing - Use of UML for ODP system

specifications

ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 21000-7:2007/Cor 1:2008

Information technology - Multimedia framework

(MPEG-21) - Part 7: Digital Item Adaptation - Technical

Corrigendum 1

ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC TR 24714-1:2008

Information technology - Biometrics - Jurisdictional

and societal considerations for commercial

applications - Part 1: General guidance

ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC TR 24769:2008

Information technology - Real-time locating system

(RTLS) device conformance test methods - Test

methods for air interface communication at 2,4 GHz

ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC TR 24770:2008

Information technology - Real-time locating system

(RTLS) device performance test methods - Test

methods for air interface communication at 2,4 GHz

ISO/IEC JTC 1/SC 2 ISO/IEC 10646:2003/Amd 5:2008

Information technology - Universal Multiple-Octet

Coded Character Set (UCS) - Amendment 5: Tai Tham,

Tai Viet, Avestan, Egyptian Hieroglyphs, CJK Unified

Ideographs Extension C, and other characters

ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC TR 15504-7:2008

Information technology - Process assessment - Part 7:

Assessment of organizational maturity

ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 7816-15:2004/Amd 2:2008

Identification cards - Integrated circuit cards - Part 15:

Cryptographic information application -

Amendment 2: Error corrections and extensions for

multi-application environments

ISO/IEC JTC 1/SC 23 ISO/IEC 11976:2008

Information technology - Data interchange on 130 mm

rewritable and write-once-read-many ultra density

optical (UDO) disk cartridges - Capacity: 60 Gbytes

per cartridge - Second generation

ISO/IEC JTC 1/SC 23 ISO/IEC 25434:2008

Information technology - Data interchange on 120 mm

and 80 mm optical disk using +R DL format -

Capacity: 8,55 Gbytes and 2,66 Gbytes per side

(recording speed up to 16X)

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-1:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 1: UPnP Device Architecture Version 1.0

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-2:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 2: Basic Device Control Protocol - Basic Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-3-1:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 3-1: Audio Video Device Control Protocol - Audio

Video Architecture

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-3-2:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 3-2: Audio Video Device Control Protocol - Media

Renderer Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-3-3:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 3-3: Audio Video Device Control Protocol - Media

Server Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-3-10:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 3-10: Audio Video Device Control Protocol - Audio

Video Transport Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-3-11:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 3-11: Audio Video Device Control Protocol -

Connection Manager Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-3-12:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 3-12: Audio Video Device Control Protocol -

Content Directory Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-3-13:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 3-13: Audio Video Device Control Protocol -

Rendering Control Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-4-2:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 4-2: Audio Video Device Control Protocol -

Level 2 - Media Renderer Device

18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 1

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-4-3:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 4-3: Audio Video Device Control Protocol - Level 2

- Media Server Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-4-4:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 4-4: Audio Video Device Control Protocol - Level 2

- Audio Video Data Structures

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-4-10:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 4-10: Audio Video Device Control Protocol -

Level 2 - Audio Video Transport Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-4-11:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 4-11: Audio Video Device Control Protocol -

Level 2 - Connection Manager Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-4-12:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 4-12: Audio Video Device Control Protocol -

Level 2 - Content Directory Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-4-13:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 4-13: Audio Video Device Control Protocol -

Level 2 - Rendering Control Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-4-14:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 4-14: Audio Video Device Control Protocol -

Level 2 - Scheduled Recording Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-5-1:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 5-1: Digital Security Camera Device Control

Protocol - Digital Security Camera Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-5-10:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 5-10: Digital Security Camera Device Control

Protocol - Digital Security Camera Motion Image

Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-5-11:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 5-11: Digital Security Camera Device Control

Protocol - Digital Security Camera Settings Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-5-12:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 5-12: Digital Security Camera Device Control

Protocol - Digital Security Camera Still Image Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-6-1:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 6-1: Heating, Ventilation, a nd Air Conditioning

Device Control Protocol - System Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-6-2:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 6-2: Heating, Ventilation, and Air Conditioning

Device Control Protocol - Zone Thermostat Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-6-10:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 6-10: Heating, Ventilation, and Air Conditioning

Device Control Protocol - Control Valve Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-6-11:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 6-11: Heating, Ventilation, and Air Conditioning

Device Control Protocol - Fan Operating Mode Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-6-12:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 6-12: Heating, Ventilation, and Air Conditioning

Device Control Protocol - Fan Speed Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-6-13:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 6-13: Heating, Ventilation, and Air Conditioning

Device Control Protocol - House Status Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-6-14:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 6-14: Heating, Ventilation, and Air Conditioning

Device Control Protocol - Setpoint Schedule Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-6-15:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 6-15: Heating, Ventilation, and Air Conditioning

Device Control Protocol - Temperature Sensor Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-6-16:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 6-16: Heating, Ventilation, and Air Conditioning

Device Control Protocol - Temperature Setpoint

Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-6-17:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 6-17: Heating, Ventilation, and Air Conditioning

Device Control Protocol - User Operating Mode

Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-7-1:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 7-1: Lighting Device Control Protocol - Binary

Light Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-7-2:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 7-2: Lighting Device Control Protocol - Dimmable

Light Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-7-10:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 7-10: Lighting Device Control Protocol - Dimming

Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-7-11:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 7-11: Lighting Device Control Protocol - Switch

Power Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-1:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-1: Internet Gateway Device Control Protocol -

Internet Gateway Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-2:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-2: Internet Gateway Device Control Protocol -

Local Area Network Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-3:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-3: Internet Gateway Device Control Protocol -

Wide Area Network Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-4:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-4: Internet Gateway Device Control Protocol -

Wide Area Network Connection Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-5:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-5: Internet Gateway Device Control Protocol -

Wireless Local Area Network Access Point Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-10:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-10: Internet Gateway Device Control Protocol -

Local Area Network Host Configuration Management

Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-11:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-11: Internet Gateway Device Control Protocol -

Layer 3 Forwarding Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-12:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-12: Internet Gateway Device Control Protocol -

Link Authentication Service

19


2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-13:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-13: Internet Gateway Device Control Protocol -

Radius Client Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-14:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-14: Internet Gateway Device Control Protocol -

Wide Area Network Cable Link Configuration Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-15:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-15: Internet Gateway Device Control Protocol -

Wide Area Network Common Interface Configuration

Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-16:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-16: Internet Gateway Device Control Protocol -

Wide Area Network Digital Subscriber Line

Configuration Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-17:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-17: Internet Gateway Device Control Protocol -

Wide Area Network Ethernet Link Configuration

Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-18:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-18: Internet Gateway Device Control Protocol -

Wide Area Network Internet Protocol Connection

Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-19:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-19: Internet Gateway Device Control Protocol -

Wide Area Network Plain Old Telephone Service Link

Configuration Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-20:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-20: Internet Gateway Device Control Protocol -

Wide Area Network Point-to-Point Protocol Connection

Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-8-21:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 8-21: Internet Gateway Device Control Protocol -

Wireless Local Area Network Configuration Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-9-1:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 9-1: Imaging Device Control Protocol - Printer

Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-9-2:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 9-2: Imaging Device Control Protocol - Scanner

Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-9-10:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 9-10: Imaging Device Control Protocol - External

Activity Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-9-11:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 9-11: Imaging Device Control Protocol - Feeder

Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-9-12:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 9-12: Imaging Device Control Protocol - Print Basic

Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-9-13:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 9-13: Imaging Device Control Protocol - Scan

Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-10-1:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 10-1: Quality of Service Device Control Protocol

- Quality of Service Architecture

20

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-10-10:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 10-10: Quality of Service Device Control Protocol

- Quality of Service Device Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-10-11:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 10-11: Quality of Service Device Control Protocol

- Quality of Service Manager Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-10-12:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 10-12: Quality of Service Device Control Protocol

- Quality of Service Policy Holder Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-11-1:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 11-1: Quality of Service Device Control Protocol

- Level 2 - Quality of Service Architecture

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-11-2:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 11-2: Quality of Service Device Control Protocol

- Level 2 - Quality of Service Schemas

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-11-10:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 11-10: Quality of Service Device Control Protocol

- Level 2 - Quality of Service Device Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-11-11:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 11-11: Quality of Service Device Control Protocol

- Level 2 - Quality of Service Manager Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-11-12:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 11-12: Quality of Service Device Control Protocol

- Level 2 - Quality of Service Policy Holder Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-12-1:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 12-1: Remote User Interface Device Control

Protocol - Remote User Interface Client Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-12-2:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 12-2: Remote User Interface Device Control

Protocol - Remote User Interface Server Device

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-12-10:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 12-10: Remote User Interface Device Control

Protocol - Remote User Interface Client Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-12-11:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 12-11: Remote User Interface Device Control

Protocol - Remote User Interface Server Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-13-10:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 13-10: Device Security Device Control Protocol -

Device Security Service

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 29341-13-11:2008

Information technology - UPnP Device Architecture -

Part 13-11: Device Security Device Control Protocol -

Security Console Service

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-3:2005/Amd 2:2006/

Cor 2:2008

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 3: Audio - Amendment 2: Audio Lossless Coding

(ALS), new audio profiles and BSAC extensions -

Technical Corrigendum 2

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-3:2005/Amd 2:2006/

Cor 3:2008

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 3: Audio - Amendment 2: Audio Lossless Coding

(ALS), new audio profiles and BSAC extensions -

Technical Corrigendum 3


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 1

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-3:2005/Amd 3:2006/

Cor 1:2008

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 3: Audio - Amendment 3: Scalable Lossless

Coding (SLS) - Technical Corrigendum 1

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-11:2005/Cor 5:2008

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 11: Scene description and application engine -

Technical Corrigendum 5

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 15938-12:2008

Information technology - Multimedia content

description interface - Part 12: Query format

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 21000-7:2007/Amd 1:2008

Information technology - Multimedia framework

(MPEG-21) - Part 7: Digital Item Adaptation -

Amendment 1: Query format capabilities

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-8:2008

Information technology - Multimedia application format

(MPEG-A) - Part 8: Portable video application format

ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC TR 18047-6:2008

Information technology - Radio frequency identification

device conformance test methods - Part 6: Test

methods for air interface communications at 860 MHz

to 960 MHz

ISO/TC 6/SC 2 ISO 1924-2:2008

Paper and board - Determination of tensile properties -

Part 2: Constant rate of elongation method (20 mm/min)

ISO/TC 6/SC 2 ISO 5630-5:2008

Paper and board - Accelerated ageing - Part 5:

Exposure to elevated temperature at 100 degrees C

ISO/TC 6/SC 2 ISO 16532-1:2008

Paper and board - Determination of grease resistance

- Part 1: Permeability test

ISO/TC 12 ISO 80000-7:2008

Quantities and units - Part 7: Light

ISO/TC 17/SC 4 ISO 18286:2008

Hot-rolled stainless steel plates - Tolerances on

dimensions and shape

ISO/TC 20/SC 14 ISO 22108:2008

Space systems - Non-flight items in flight hardware -

Identification and control

ISO/TC 21/SC 2 ISO 11601:2008

Fire fighting - Wheeled fire extinguishers - Performance

and construction

ISO/TC 22/SC 1 ISO 7578:2008

Road vehicles - Sheath-type glow-plugs - General

requirements and test methods

ISO/TC 23/SC 19 ISO 11785:1996/Cor 1:2008

Radio frequency identification of animals - Technical

concept - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 29 ISO/TS 13399-150:2008

Cutting tool data representation and exchange -

Part 150: Usage guidelines

ISO/TC 29/SC 2 ISO 3937-1:2008

Cutter arbors with tenon drive - Part 1: Dimensions of

Morse taper

ISO/TC 29/SC 2 ISO 3937-2:2008

Cutter arbors with tenon drive - Part 2: Dimensions of

7/24 taper

ISO/TC 29/SC 2 ISO 3937-3:2008

Cutter arbors with tenon drive - Part 3: Dimensions of

hollow taper interface with flange contact surface

ISO/TC 33 ISO 10058-1:2008

Chemical analysis of magnesite and dolomite

refractory products (alternative to the X-ray

fluorescence method) - Part 1: Apparatus, reagents,

dissolution and determination of gravimetric silica

ISO/TC 33 ISO 10058-2:2008

Chemical analysis of magnesite and dolomite

refractory products (alternative to the X-ray

fluorescence method) - Part 2: Wet chemical analysis

ISO/TC 33 ISO 10058-3:2008

Chemical analysis of magnesite and dolomite refractory

products (alternative to the X-ray fluorescence method)

- Part 3: Flame atomic absorption spectrophotometry

(FAAS) and inductively coupled plasma atomic emission

spectrometry (ICP-AES)

ISO/TC 33 ISO 20565-1:2008

Chemical analysis of chrome-bearing refractory

products and chrome-bearing raw materials

(alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 1:

Apparatus, reagents, dissolution and determination

of gravimetric silica

ISO/TC 33 ISO 20565-2:2008

Chemical analysis of chrome-bearing refractory

products and chrome-bearing raw materials

(alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 2:

Wet chemical analysis

ISO/TC 33 ISO 20565-3:2008

Chemical analysis of chrome-bearing refractory

products and chrome-bearing raw materials

(alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 3:

Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) and

inductively coupled plasma atomic emission

spectrometry (ICP-AES)

ISO/TC 34/SC 11 ISO 6884:2008

Animal and vegetable fats and oils - Determination of

ash

ISO/TC 37/SC 3 ISO 30042:2008

Systems to manage terminology, knowledge and

content - TermBase eXchange (TBX)

ISO/TC 106 ISO 7405:2008

Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical

devices used in dentistry

ISO/TC 107 ISO 26945:2008

Metallic and other inorganic coatings -

Electrodeposited coatings of tin-cobalt alloy

ISO/TC 107/SC 3 ISO 2081:2008

Metallic and other inorganic coatings - Electroplated

coatings of zinc with supplementary treatments on

iron or steel

ISO/TC 107/SC 3 ISO 2082:2008

Metallic and other inorganic coatings - Electroplated

coatings of cadmium with supplementary treatments

on iron or steel

ISO/TC 119/SC 2 ISO 3927:2001/Cor 1:2008

Metallic powders, excluding powders for hardmetals

- Determination of compressibility in uniaxial

compression - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 126 ISO 15592-3:2008

Fine-cut tobacco and smoking articles made from it -

Methods of sampling, conditioning and analysis -

Part 3: Determination of total particulate matter of

smoking articles using a routine analytical smoking

machine, preparation for the determination of water

and nicotine, and calculation of nicotine-free dry

particulate matter

ISO/TC 127/SC 1 ISO 6016:2008

Earth-moving machinery - Methods of measuring the

masses of whole machines, their equipment and

components

ISO/TC 127/SC 2 ISO 12117-2:2008

Earth-moving machinery - Laboratory tests and

performance requirements for protective structures

of excavators - Part 2: Roll-over protective structures

(ROPS) for excavators of over 6 t

21


2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ISO/TC 127/SC 2 ISO 20474-1:2008

Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General

requirements

ISO/TC 127/SC 2 ISO 20474-2:2008

Earth-moving machinery - Safety - Part 2:

Requirements for tractor-dozers

ISO/TC 127/SC 2 ISO 20474-3:2008

Earth-moving machinery - Safety - Part 3:

Requirements for loaders

ISO/TC 127/SC 2 ISO 20474-4:2008

Earth-moving machinery - Safety - Part 4:

Requirements for backhoe-loaders

ISO/TC 127/SC 2 ISO 20474-5:2008

Earth-moving machinery - Safety - Part 5:

Requirements for hydraulic excavators

ISO/TC 127/SC 2 ISO 20474-6:2008

Earth-moving machinery - Safety - Part 6:

Requirements for dumpers

ISO/TC 127/SC 2 ISO 20474-7:2008

Earth-moving machinery - Safety - Part 7:

Requirements for scrapers

ISO/TC 127/SC 2 ISO 20474-8:2008

Earth-moving machinery - Safety - Part 8:

Requirements for graders

ISO/TC 127/SC 2 ISO 20474-9:2008

Earth-moving machinery - Safety - Part 9:

Requirements for pipelayers

ISO/TC 127/SC 2 ISO 20474-10:2008

Earth-moving machinery - Safety - Part 10:

Requirements for trenchers

ISO/TC 127/SC 2 ISO 20474-11:2008

Earth-moving machinery - Safety - Part 11:

Requirements for earth and landfill compactors

ISO/TC 127/SC 2 ISO 20474-12:2008

Earth-moving machinery - Safety - Part 12:

Requirements for cable excavators

ISO/TC 127/SC 2 ISO 20474-13:2008

Earth-moving machinery - Safety - Part 13:

Requirements for rollers

ISO/TC 127/SC 2 ISO/TS 20474-14:2008

Earth-moving machinery - Safety - Part 14: Information

on national and regional provisions

ISO/TC 130 ISO 2834-3:2008

Graphic technology - Laboratory preparation of test

prints - Part 3: Screen printing inks

ISO/TC 131/SC 8 ISO 15086-3:2008

Hydraulic fluid power - Determination of the fluid-borne

noise characteristics of components and systems -

Part 3: Measurement of hydraulic impedance

ISO/TC 131/SC 8 ISO/TR 10771-2:2008

Hydraulic fluid power - Fatigue pressure testing of

metal pressure-containing envelopes - Part 2: Rating

methods

ISO/TC 138/SC 5 ISO 11413:2008

Plastics pipes and fittings - Preparation of test piece

assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an

electrofusion fitting

ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-16:2008

Indoor air - Part 16: Detection and enumeration of

moulds - Sampling by filtration

ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-17:2008

Indoor air - Part 17: Detection and enumeration of

moulds - Culture-based method

ISO/TC 147/SC 2 ISO 10523:2008

Water quality - Determination of pH

ISO/TC 147/SC 2 ISO 21458:2008

Water quality - Determination of glyphosate and AMPA

- Method using high performance liquid

chromatography (HPLC) and fluorometric detection

ISO/TC 147/SC 5 ISO 20665:2008

Water quality - Determination of chronic toxicity to

Ceriodaphnia dubia

ISO/TC 147/SC 5 ISO 20666:2008

Water quality - Determination of the chronic toxicity to

Brachionus calyciflorus in 48 h

ISO/TC 147/SC 5 ISO/TR 11044:2008

Water quality - Scientific and technical aspects of batch

algae growth inhibition tests

ISO/TC 150 ISO 16061:2008

Instrumentation for use in association with non-active

surgical implants - General requirements

ISO/TC 160/SC 2 ISO 16940:2008

Glass in building - Glazing and airborne sound

insulation - Measurement of the mechanical impedance

of laminated glass

ISO/TC 164/SC 4 ISO 148-2:2008

Metallic materials - Charpy pendulum impact test -

Part 2: Verification of testing machines

ISO/TC 164/SC 4 ISO 148-3:2008

Metallic materials - Charpy pendulum impact test -

Part 3: Preparation and characterization of Charpy

V-notch test pieces for indirect verification of pendulum

impact machines

ISO/TC 171/SC 2 ISO 22938:2008

Document management - Electronic content/

document management (CDM) data interchange

format

ISO/TC 184/SC 4 ISO 10303-108:2005/Cor 1:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange - Part 108:

Integrated application resource: Parameterization and

constraints for explicit geometric product models -

Technical Corrigendum 1

ISO/TC 184/SC 4 ISO 10303-111:2007/Cor 1:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange - Part 111:

Integrated application resource : Elements for the

procedural modelling of solid shapes - Technical

Corrigendum 1

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-403:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange - Part 403:

Application module: AP203 configuration controlled

3D design of mechanical parts and assemblies

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1001:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1001: Application module: Appearance

assignment

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1003:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1003: Application module: Curve appearance

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1004:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1004: Application module: Elemental geometric

shape

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1007:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1007: Application module: General surface

appearance

22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 1

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1008:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1008: Application module: Layer assignment

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1009:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1009: Application module: Shape appearance

layers

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1012:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1012: Application module: Approval

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1022:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1022: Application module: Part and version

identification

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1025:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1025: Application module: Alias identification

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1026:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1026: Application module: Assembly structure

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1027:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1027: Application module: Contextual shape

positioning

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1032:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1032: Application module: Shape property

assignment

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1040:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1040: Application module: Process property

assignment

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1103:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1103: Application module: Product class

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1104:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1104: Application module: Specified product

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1106:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1106: Application module: Extended measure

representation

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1109:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1109: Application module: Alternative solution

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1110:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1110: Application module: Surface conditions

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1111:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1111: Application module: Classification with

attributes

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1112:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1112: Application module: Specification control

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1115:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1115: Application module: Part collection

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1129:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1129: Application module: External properties

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1130:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1130: Application module: Derived shape element

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1131:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1131: Application module: Construction geometry

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1132:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1132: Application module: Associative text

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1136:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1136: Application module: Text appearance

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1206:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1206: Application module: Draughting annotation

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1215:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1215: Application module: Physical breakdown

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1216:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1216: Application module: Functional breakdown

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1231:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1231: Application module: Product data

management

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1233:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1233: Application module: Requirement

assignment

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1248:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1248: Application module: Product breakdown

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1275:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1275: Application module: External class

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1291:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1291: Application module: Plib class reference

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1308:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1308: Application module: Picture representation

23


2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1309:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1309: Application module: Drawing definition

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1310:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1310: Application module: Draughting element

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1311:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1311: Application module: Associative draughting

elements

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1312:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1312: Application module: Draughting element

specialisations

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1313:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1313: Application module: Mechanical design

geometric presentation

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1314:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1314: Application module: Mechanical design

shaded presentation

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1315:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1315: Application module: Mechanical design

presentation representation with draughting

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1316:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1316: Application module: Camera view 3D

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1317:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1317: Application module: Procedural shape

model

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1318:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1318: Application module: Procedural solid model

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1319:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1319: Application module: Solid with local

modification

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1320:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1320: Application module: Thickened face solid

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1321:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1321: Application module: Swept solid

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1322:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1322: Application module: Modified swept solid

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1323:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1323: Application module: Basic geometric

topology

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1324:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1324: Application module: Non manifold surface

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1327:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1327: Application module: Compound shape

representation

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1329:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1329: Application module: Elementary boundary

representation

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1330:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1330: Application module: Presentation hierarchy

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1331:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1331: Application module: External source

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1345:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1345: Application module: Item definition structure

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1349:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1349: Application module: Incomplete data

reference mechanism

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1362:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1362: Application module: Dimension and

tolerance callouts

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1366:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1366: Application module: Tagged text

representation

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1369:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1369: Application module: Binary representation

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1509:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1509: Application module: Manifold surface

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1514:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1514: Application module: Advanced boundary

representation

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1628:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1628: Application module: Design product data

management

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1652:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1652: Application module: Basic geometry

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1654:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1654: Application module: Characteristic

24


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 1

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1655:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1655: Application module: Chemical substance

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1667:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1667: Application module: Extended basic

geometry

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1672:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1672: Application module: Fill area style

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1681:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1681: Application module: Generic material

aspects

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1702:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1702: Application module: Manifold subsurface

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1715:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1715: Application module: Part occurrence

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1747:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1747: Application module: Specification document

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1749:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1749: Application module: Styled curve

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1750:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1750: Application module: Text representation

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1753:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1753: Application module: Value with unit

extension

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1760:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1760: Application module: Pre defined product

data management specializations

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1762:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1762: Application module: Generic product

occurrence

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1767:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1767: Application module: Composite constituent

shape

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1768:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1768: Application module: Composite material

aspects

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1770:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1770: Application module: Part and zone laminate

tables

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1771:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1771: Application module: Stock material

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1772:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1772: Application module: Ply orientation

specification

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1773:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1773: Application module: Basic data

representation

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1775:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1775: Application module: Currency

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1776:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1776: Application module: Extended date

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1777:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1777: Application module: External currency

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1778:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1778: Application module: External library

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1779:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1779: Application module: External representation

item

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1780:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1780: Application module: External unit

ISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 10303-1782:2008

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange -

Part 1782: Application module: Qualified measure

ISO/TC 188 ISO 21487:2006/Cor 1:2008

Small craft - Permanently installed petrol and diesel

fuel tanks - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 190/SC 3 ISO 22036:2008

Soil quality - Determination of trace elements in extracts

of soil by inductively coupled plasma - atomic emission

spectrometry (ICP - AES)

ISO/TC 190/SC 4 ISO 17512-1:2008

Soil quality - Avoidance test for determining the quality

of soils and effects of chemicals on behaviour - Part 1:

Test with earthworms (Eisenia fetida and Eisenia

andrei)

ISO/TC 204 ISO 17572-1:2008

Intelligent transport systems (ITS) - Location

referencing for geographic databases - Part 1:

General requirements and conceptual model

ISO/TC 204 ISO 17572-2:2008

Intelligent transport systems (ITS) - Location

referencing for geographic databases - Part 2: Precoded

location references (pre-coded profile)

ISO/TC 204 ISO 17572-3:2008

Intelligent transport systems (ITS) - Location

referencing for geographic databases - Part 3:

Dynamic location references (dynamic profile)

25


2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ISO/TC 205 ISO 23045:2008

Building environment design - Guidelines to assess

energy efficiency of new buildings

ISO/TC 215 ISO 13606-2:2008

Health informatics - Electronic health record

communication - Part 2: Archetype interchange

specification

ISO/TC 215 ISO/TS 25237:2008

Health informatics - Pseudonymization

ISO/TC 4 ISO 3290-1:2008

Rolling bearings - Balls - Part 1: Steel balls

ISO/TC 4 ISO 3290-2:2008

Rolling bearings - Balls - Part 2: Ceramic balls

ISO/TC 4 ISO 24393:2008

Rolling bearings - Linear motion rolling bearings -

Vocabulary

ISO/TC 4/SC 8 ISO/TR 1281-1:2008

Rolling bearings - Explanatory notes on ISO 281 -

Part 1: Basic dynamic load rating and basic rating life

ISO/TC 4/SC 8 ISO/TR 1281-2:2008

Rolling bearings - Explanatory notes on ISO 281 -

Part 2: Modified rating life calculation, based on a

systems approach to fatigue stresses

ISO/TC 43/SC 2 ISO 3822-1:1999/Amd 1:2008

Acoustics - Laboratory tests on noise emission from

appliances and equipment used in water supply

installations - Part 1: Method of measurement -

Amendment 1: Measurement uncertainty

ISO/TC 44/SC 10 ISO 15616-4:2008

Acceptance tests for CO2-laser beam machines for

high quality welding and cutting - Part 4: Machines

with 2-D moving optics

ISO/TC 46/SC 4 ISO 25577:2008

Information and documentation - MarcXchange

ISO/TC 48/SC 4 ISO 15212-1:1998/Cor 1:2008

Oscillation-type density meters - Part 1: Laboratory

instruments - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 48/SC 4 ISO 15212-2:2002/Cor 1:2008

Oscillation-type density meters - Part 2: Process

instruments for homogeneous liquids - Technical

Corrigendum 1

ISO/TC 48/SC 6 ISO 8655-1:2002/Cor 1:2008

Piston-operated volumetric apparatus - Part 1:

Terminology, general requirements and user

recommendations - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 48/SC 6 ISO 8655-2:2002/Cor 1:2008

Piston-operated volumetric apparatus - Part 2: Piston

pipettes - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 48/SC 6 ISO 8655-3:2002/Cor 1:2008

Piston-operated volumetric apparatus - Part 3: Piston

burettes - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 48/SC 6 ISO 8655-4:2002/Cor 1:2008

Piston-operated volumetric apparatus - Part 4: Dilutors

- Technical Corrigendum 1

ISO/TC 48/SC 6 ISO 8655-5:2002/Cor 1:2008

Piston-operated volumetric apparatus - Part 5:

Dispensers - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 48/SC 6 ISO 8655-6:2002/Cor 1:2008

Piston-operated volumetric apparatus - Part 6:

Gravimetric methods for the determination of

measurement error - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 48/SC 6 ISO 8655-7:2005/Cor 1:2008

Piston-operated volumetric apparatus - Part 7: Nongravimetric

methods for the assessment of equipment

performance - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 60/SC 2 ISO/TR 18792:2008

Lubrication of industrial gear drives

ISO/TC 61/SC 2 ISO 19252:2008

Plastics - Determination of scratch properties

ISO/TC 61/SC 5 ISO 22007-2:2008

Plastics - Determination of thermal conductivity and

thermal diffusivity - Part 2: Transient plane heat source

(hot disc) method

ISO/TC 61/SC 5 ISO 22007-3:2008

Plastics - Determination of thermal conductivity and

thermal diffusivity - Part 3: Temperature wave analysis

method

ISO/TC 61/SC 5 ISO 22007-4:2008

Plastics - Determination of thermal conductivity and

thermal diffusivity - Part 4: Laser flash method

ISO/TC 67/SC 6 ISO 14691:2008

Petroleum, petrochemical and natural gas industries

- Flexible couplings for mechanical power transmission

- General-purpose applications

ISO/TC 74 ISO 863:2008

Cement - Test methods - Pozzolanicity test for

pozzolanic cements

ISO/TC 83/SC 3 ISO 9523:2008

Touring ski-boots for adults - Interface with touring

ski-bindings - Requirements and test methods

ISO/TC 83/SC 3 ISO 9838:2008

Alpine and touring ski-bindings - Test soles for skibinding

tests

ISO/TC 85/SC 5 ISO 9278:2008

Nuclear energy - Uranium dioxide pellets -

Determination of density and volume fraction of open

and closed porosity

ISO/TC 85/SC 5 ISO 21614:2008

Determination of carbon content of UO2, (U, Gd)O2

and (U, Pu)O2 powders and sintered pellets -

Combustion in a high-frequency induction furnace -

Infrared absorption spectrometry

ISO/TC 96/SC 10 ISO 20332:2008

Cranes - Proof of competence of steel structures

26


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 1

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI

TC 9 IEC 62236-1:2008

Railway applications - Electromagnetic compatibility -

Part 1: General

TC 9 IEC 62236-2:2008

Railway applications - Electromagnetic compatibility -

Part 2: Emission of the whole railway system to the

outside world

TC 9 IEC 62236-3-1:2008

Railway applications - Electromagnetic compatibility -

Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle

TC 9 IEC 62236-3-2:2008

Railway applications - Electromagnetic compatibility -

Part 3-2: Rolling stock - Apparatus

TC 9 IEC 62236-4:2008

Railway applications - Electromagnetic compatibility -

Part 4: Emission and immunity of the signalling and

telecommunications apparatus

TC 9 IEC 62236-5:2008

Railway applications - Electromagnetic compatibility -

Part 5: Emission and immunity of fixed power supply

installations and apparatus

TC 9 IEC 62499:2008

Railway applications - Current collection systems -

Pantographs, testing methods for carbon contact

strips

TC 20 IEC 60332-3-10-am1:2008

Amendment 1 - Tests on electric and optical fibre

cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical

flame spread of vertically-mounted bunched wires or

cables – Apparatus

TC 20 IEC 60332-3-22-am1:2008

Amendment 1 - Tests on electric and optical fibre

cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical

flame spread of vertically-mounted bunched wires or

cables - Category A

TC 20 IEC 60332-3-23-am1:2008

Amendment 1 - Tests on electric and optical fibre

cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical

flame spread of vertically-mounted bunched wires or

cables - Category B

TC 20 IEC 60332-3-24-am1:2008

Amendment 1 - Tests on electric and optical fibre

cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical

flame spread of vertically-mounted bunched wires or

cables - Category C

TC 20 IEC 60332-3-25-am1:2008

Amendment 1 - Tests on electric and optical fibre

cables under fire conditions - Part 3-25: Test for vertical

flame spread of vertically-mounted bunched wires or

cables - Category D

TC 31 IEC 60079-10-1:2008

Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of

areas - Explosive gas atmospheres

TC 32 IEC/TR 60943-am1:2008

Amendment 1 - Guidance concerning the permissible

temperature rise for parts of electrical equipment, in

particular for terminals

TC 45 IEC 62303:2008

Radiation protection instrumentation - Equipment for

monitoring airborne tritium

TC 47 IEC 60749-20:2008

Semiconductor devices - Mechanical and climatic test

methods - Part 20: Resistance of plastic encapsulated

SMDs to the combined effect of moisture and soldering

heat

TC 57 IEC/TS 61850-80-1:2008

Communication networks and systems for power utility

automation - Part 80-1: Guideline to exchanging

information from a CDC-based data model using

IEC 60870-5-101 or IEC 60870-5-104

TC 77 IEC 61000-4-2:2008

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing

and measurement techniques - Electrostatic

discharge immunity test

TC 86 IEC 61300-3-6:2008

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement procedures

- Part 3-6: Examinations and measurements - Return

loss

TC 86 IEC 62496-1:2008

Optical circuit boards - Part 1: General

TC 111 IEC 62321:2008

Electrotechnical products - Determination of levels of

six regulated substances (lead, mercury, cadmium,

hexavalent chromium, polybrominated biphenyls,

polybrominated diphenyl ethers)

27


2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CEN/SS M18 EN 15800:2008

Cylindrical helical springs made of round wire - Quality

specifications for cold coiled compression springs

CEN/TC 12 EN ISO 25457:2008

Petroleum, petrochemical and natural gas industries

- Flare details for general refinery and petrochemical

service (ISO 25457:2008)

CEN/TC 54 EN 13445-3:2002/A16:2008

Unfired pressure vessels - Part 3: Design

CEN/TC 55 EN ISO 7405:2008

Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical

devices used in dentistry (ISO 7405:2008)

CEN/TC 89 EN 13363-1:2003+A1:2007/AC:2008

Solar protection devices combined with glazing -

Calculation of solar and light transmittance - Part 1:

Simplified method

CEN/TC 98 EN 1493:1998+A1:2008

Vehicle lifts

CEN/TC 98 EN 1494:2000+A1:2008

Mobile or movable jacks and associated lifting

equipment

CEN/TC 114 EN 1093-1:2008

Safety of machinery - Evaluation of the emission of

airborne hazardous substances - Part 1: Selection of

test methods

CEN/TC 121 EN ISO 15011-4:2006/A1:2008

Health and safety in welding and allied processes -

Laboratory method for sampling fume and gases - Part 4:

Fume data sheets - Amendment 1 (ISO 15011-4:2006/

A1:2008)

CEN/TC 124 EN 14081-4:2005+A4:2008

Timber structures - Strength graded structural timber

with rectangular cross section - Part 4: Machine

grading - Grading machine settings for machine

controlled systems

CEN/TC 126 EN ISO 3822-1:1999/A1:2008

Acoustics - Laboratory tests on noise emission from

appliances and equipment used in water supply

installations - Part 1: Method of measurement -

Amendment 1: Measurement uncertainty

(ISO 3822-1:1999/Amd 1:2008)

CEN/TC 131 EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

Automatic forced draught burners for gaseous fuels

CEN/TC 138 EN 583-6:2008

Non-destructive testing - Ultrasonic examination -

Part 6: Time-of-flight diffraction technique as a method

for detection and sizing of discontinuities

CEN/TC 149 EN 15095:2007+A1:2008

Power-operated mobile racking and shelving,

carousels and storage lifts - Safety requirements

CEN/TC 151 EN 13019:2001+A1:2008

Machines for road surface cleaning - Safety

requirements

CEN/TC 151 EN 13021:2003+A1:2008

Winter service machines - Safety requirements

CEN/TC 153 EN 15166:2008

Food processing machinery - Automatic back splitting

machines of butchery carcasses - Safety and hygiene

requirements

CEN/TC 166 EN 1858:2008

Chimneys - Components - Concrete flue blocks

CEN/TC 172 EN ISO 7263:2008

Corrugating medium - Determination of the flat crush

resistance after laboratory fluting (ISO 7263:2008)

CEN/TC 175 EN 13696:2008

Wood flooring - Test methods to determine elasticity

and resistance to wear and impact resistance

CEN/TC 175 EN 15644:2008

Traditionally designed prefabricated stairs made of

solid wood - Specifications and requirements

CEN/TC 189 EN ISO 25619-1:2008

Geosynthetics - Determination of compression

behaviour - Part 1: Compressive creep properties

(ISO 25619-1:2008)

CEN/TC 189 EN ISO 25619-2:2008

Geosynthetics - Determination of compression

behaviour - Part 2: Determination of short-term

compression behaviour (ISO 25619-2:2008)

CEN/TC 192 EN 14710-1:2005+A2:2008

Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps

without primer - Part 1: Classification, general and

safety requirements

CEN/TC 192 EN 14710-2:2005+A2:2008

Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps

without primer - Part 2: Verification of general and

safety requirements

CEN/TC 224 EN 14890-1:2008

Application Interface for smart cards used as Secure

Signature Creation Devices - Part 1: Basic services

CEN/TC 229 CEN/TR 15739:2008

Precast concrete products - Concrete finishes -

Identification

CEN/TC 249 EN 15702:2008

Cellular Plastics - Cell count procedure for flexible

and rigid polyurethane

CEN/TC 249 EN ISO 2439:2008

Flexible cellular polymeric materials - Determination

of hardness (indentation technique) (ISO 2439:2008)

CEN/TC 249 EN ISO 28941-1:2008

Plastics - Poly(phenylene ether) (PPE) moulding and

extrusion materials - Part 1: Designation system and

basis for specifications (ISO 28941-1:2008)

CEN/TC 250 EN 1990:2002/A1:2005/AC:2008

Eurocode - Basis of structural design

CEN/TC 260 EN 15704:2008

Liming materials - Determination of the breakdown of

granulated calcium and calcium/magnesium

carbonates under the influence of water

CEN/TC 261 EN 15507:2008

Packaging - Transport packaging for dangerous

goods - Comparative material testing of polyethylene

grades

CEN/TC 261 EN 15543:2008/AC:2008

Glass packaging - Finishes for bottles - Screw thread

finishes for bottles for non-carbonated liquids

CEN/TC 262 EN ISO 2081:2008

Metallic and other inorganic coatings - Electroplated

coatings of zinc with supplementary treatments on

iron or steel (ISO 2081:2008)

28


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 1

CEN/TC 262 EN ISO 26945:2008

Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited

coatings of tin-cobalt alloy (ISO 26945:2008)

CEN/TC 282 EN 1474-1:2008

Installation and equipment for liquefied natural gas -

Design and testing of marine transfer systems - Part 1:

Design and testing of transfer arms

CEN/TC 282 EN 1474-2:2008

Installation and equipment for liquefied natural gas -

Design and testing of marine transfer systems - Part 2:

Design and testing of transfer hoses

CEN/TC 282 EN 1474-3:2008

Installation and equipment for liquefied natural gas -

Design and testing of marine transfer systems - Part 3:

Offshore transfer systems

CEN/TC 310 EN ISO 10218-1:2008

Robots for industrial environments - Safety

requirements - Part 1: Robot (ISO 10218-1:2006,

including Cor 1:2007)

CEN/TC 327 CEN/TS 15790:2008

Animal feeding stuffs - PCR typing of probiotic strains

of Saccharomyces cerevisiae (yeast)

CEN/TC 378 EN 15800:2008

Cylindrical helical springs made of round wire - Quality

specifications for cold coiled compression springs

CEN/WS 007 CWA 14747-2:2008

Humanitarian mine action - Test and evaluation - Part 2:

Soil characterization for metal detector and ground

penetrating radar performance

CEN/WS 025 CWA 15902-1:2008

Lifting and Load-bearing Equipment for Stages and

other Production Areas within the Entertainment

Industry - Part 1: General requirements (excluding

aluminium and steel trusses and towers)

CEN/WS 025 CWA 15902-2:2008

Lifting and Load-bearing Equipment for Stages and

other Production Areas within the Entertainment

Industry - Part 2: Specifications for design,

manufacture and for use of aluminium and steel

trusses and towers

CEN/WS 030 CWA 15896-1:2008

Value added purchasing management - Part 1:

General criteria

CEN/WS 030 CWA 15896-2:2008

Value added purchasing management - Part 2:

Accredited structure and process for certification

bodies

CEN/WS 035 CWA 15899:2008

Standardization of an Innovation Capability Rating for

SMEs

CEN/WS LTS CWA 15903:2008

Metadata for Learning Opportunities (MLO) -

Advertising

ECISS/TC 1 EN ISO 148-2:2008

Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 2:

Verification of testing machines (ISO 148-2:2008)

ECISS/TC 1 EN ISO 148-3:2008

Metallic materials - Charpy pendulum impact test -

Part 3: Preparation and characterization of Charpy

V-notch test pieces for indirect verification of pendulum

impact machines (ISO 148-3:2008)

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS

KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CENELEC CLC/TR 50378-2-1:2008

Passive components to be used in optical fibre

communication systems - Product specifications

- Part 2-1: SC(SC2)-PC connector-type fixed

optical attenuators using IEC 60793-2 Category

B1.1 singlemode fibre

CENELEC CLC/TR 50515:2008

List of interpretations on published standards on

“Alarm Systems”

CENELEC CLC/TR 61158-1:2008

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 1: Overview and guidance

for the IEC 61158 and IEC 61784 series

CENELEC CLC/TS 45545-5:2008

Railway applications - Fire protection on railway

vehicles - Part 5: Fire safety requirements for

electrical equipment including that of trolley

buses, track guided buses and magnetic

levitation vehicles

CENELEC CLC/TS 50131-7:2008

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -

Part 7: Application guidelines

CENELEC CLC/TS 60034-25:2008

Rotating electrical machines - Part 25: Guidance

for the design and performance of a.c. motors

specifically designed for converter supply

CENELEC EN 50413:2008

Basic standard on measurement and calculation

procedures for human exposure to electric,

magnetic and electromagnetic fields (0 Hz -

300 GHz)

CENELEC EN 50499:2008

Procedure for the assessment of the exposure of

workers to electromagnetic fields

CENELEC EN 60519-7:2008

Safety in electroheat installations - Part 7:

Particular requirements for installations with

electron guns (IEC 60519-7:2008)

CENELEC EN 60670-23:2008

Boxes and enclosures for electrical accessories

for household and similar fixed electrical

installations - Part 23: Particular requirements for

floor boxes and enclosures (IEC 60670-23:2006,

modified)

29


2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CENELEC EN 60700-1:1998/A2:2008

Thyristor valves for high voltage direct current

(HVDC) power transmission - Part 1: Electrical

testing (IEC 60700-1:1998/A2:2008)

CENELEC EN 60794-2-30:2008

Optical fibre cables - Part 2-30: Indoor cables - Family

specification for ribbon cables (IEC 60794-2-30:2008)

CENELEC EN 60794-3-40:2008

Optical fibre cables - Part 3-40: Outdoor cables

- Family specification for sewer cables and

conduits for installation by blowing and/or pulling

in non-man accessible storm and sanitary sewers

(IEC 60794-3-40:2008)

CENELEC EN 60794-3-50:2008

Optical fibre cables - Part 3-50: Outdoor cables -

Family specification for gas pipe cables and

subducts for installation by blowing and/or pulling/

dragging in gas pipes (IEC 60794-3-50:2008)

CENELEC EN 60794-3-60:2008

Optical fibre cables - Part 3-60: Outdoor cables

- Family specification for drinking water pipe

cables and subducts for installation by blowing

and/or pulling/dragging/floating in drinking water

pipes (IEC 60794-3-60:2008)

CENELEC EN 62271-1:2008

High-voltage switchgear and controlgear - Part 1:

Common specifications (IEC 62271-1:2007)

CENELEC EN 62431:2008

Reflectivity of electromagnetic wave absorbers

in millimetre wave frequency - Measurement

methods (IEC 62431:2008)

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ETSI EN 301 893 V1.5.1 (2008-12)

Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz

high performance RLAN; Harmonized EN covering the

essential requirements of article 3.2 of the R&TTE

Directive

ETSI SR 000 314 V2.5.1 (2008-11)

Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or

potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of

ETSI Standard

ETSI TR 102 644-1 V1.1.1 (2008-12)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); RFID Plugtests to investigate the

interoperability of tags manufactured by different

vendors; Part 1: RFID Plugtests report

ETSI TR 187 002 V2.1.1 (2008-12)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

TISPAN NGN Security (NGN_SEC); Threat, Vulnerability

and Risk Analysis

ETSI TS 102 250-3 V1.4.1 (2008-12)

Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);

QoS aspects for popular services in GSM and

3G networks; Part 3: Typical procedures for Quality of

Service measurement equipment

ETSI TS 102 385-1 V2.5.1 (2008-12)

Broadband Radio Access Networks (BRAN);

HiperMAN; Conformance Testing for WiMAX/

HiperMAN 1.2.1; Part 1: Protocol Implementation

Conformance Statement (PICS) proforma

ETSI TS 102 385-2 V2.5.1 (2008-12)

Broadband Radio Access Networks (BRAN);

HiperMAN; Conformance Testing for WiMAX/

HiperMAN 1.2.1; Part 2: Test Suite Structure and Test

Purposes (TSS&TP)

ETSI TS 102 385-3 V2.5.1 (2008-12)

Broadband Radio Access Networks (BRAN);

HiperMAN; Conformance Testing for WiMAX/

HiperMAN 1.2.1; Part 3: Abstract Test Suite (ATS)

ETSI TS 102 584 V1.1.1 (2008-12)

Digital Video Broadcasting (DVB); DVB-SH

Implementation Guidelines

ETSI TS 102 656 V1.2.1 (2008-12)

Lawful Interception (LI); Retained Data; Requirements

of Law Enforcement Agencies for handling Retained

Data

ETSI TS 102 657 V1.1.2 (2008-12)

Lawful Interception (LI); Retained data handling;

Handover interface for the request and delivery of

retained data

ETSI TS 102 658 V1.1.1 (2008-12)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Digital Private Mobile Radio (dPMR)

using FDMA with a channel spacing of 6,25 kHz

ETSI TS 186 016-2 V2.0.0 (2008-12)

Telecommunications and Internet Converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Protocol specification Closed User Group (CUG);

Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)

Parengë Lyda Maþeikienë

30


Lietuvos standartizacijos departamentas

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9360

Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345

Patarëjas teisës ir personalo klausimais .................................................................................................................. 279 1140

Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135

Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358

Kokybës vadybos ekspertas .................................................................................................................................... 279 1131

Faksas 212 6252

1-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Mësa ir mësos produktai, maisto analizë ............................................................... 270 9361

Þaislai, kokybë, techniniai brëþiniai, paslaugos ...................................................................................................... 279 1134

Tekstilë, dujos, nafta ir naftos produktai, kietasis biokuras ................................................................................... 279 1134

Pieno, grûdø, þuvies, vaisiø ir darþoviø produktai, paðarai, dangos .................................................................... 270 9365

Cheminë analizë, tràðos, klijai, aplinkos apsauga, plastikai, kosmetika ............................................................... 279 1140

2-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................................. 234 8399

Akø optika ................................................................................................................................................................ 234 8396

Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, juvelyriniai dirbiniai ......................................................... 234 8397

Korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas, neardomieji bandymai ...................................................................... 234 8397

Mechanika, metalai, suvirinimas .............................................................................................................................. 234 8396

Sveikata, pakavimas ................................................................................................................................................. 234 8396

Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai .................................................................................... 234 8397

3-iasis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëjas. Bendrieji klausimai, informacijos ir ryðiø technologija, telekomunikacijos ........................................... 270 9342

Informaciniø sistemø standartizavimas, informacijos saugumas, orlaiviai, erdvëlaiviai ir kosmosas, apsauga . 270 9349

Elektronika ................................................................................................................................................................ 279 1151

Elektrotechnika ......................................................................................................................................................... 279 1151

Elektromagnetinis suderinamumas ......................................................................................................................... 279 1151

Elektros energetika ................................................................................................................................................... 270 9349

Telekomunikacijos .................................................................................................................................................... 270 9349

4-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëjas. Bendrieji klausimai ................................................................................................................................... 279 1150

Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341

Prieðgaisrinë sauga, techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos ............................................ 279 1150

Baldai, mediena ....................................................................................................................................................... 279 1141

PLANAVIMO IR TIKRINIMO SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9366

Standartizacijos darbø planavimas ......................................................................................................................... 279 1143

Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371

279 1153

Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1137

INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJØ SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362

Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347

Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364

Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364

BIBLIOTEKA .......................................................................................................................................................... 279 1142

LEIDYBOS IR PLATINIMO SKYRIUS

Vedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................... 270 9348

Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343

Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139

FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Vedëja ..................................................................................................................................................................... 270 9346

203 kab.

206 kab.

309 kab.

401 kab.

204 kab.

310 kab.

312 kab.

318 kab.

318 kab.

311 kab.

308 kab.

302 kab.

303 kab.

304 kab.

304 kab.

303 kab.

303 kab.

304 kab.

218 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

319 kab.

317 kab.

319 kab.

313 kab.

212 kab.

210 kab.

209 kab.

217 kab.

403 kab.

213 kab.

214 kab.

213 kab.

213 kab.

315 kab.

307 kab.

306 kab.

305 kab.

201 kab.

Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,

LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)

VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)

(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344

Kokybës vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9359

Projektø vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9356

Rinkodaros vadovas ................................................................................................................................................ 270 9356

Vyriausiasis finansininkas ........................................................................................................................................ 270 9356

Faksas 270 9356


2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

Departamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartu

su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos

Vyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis ir

organizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikà

standartizacijos srityje.

Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijos

darbus ir metodiðkai jiems vadovauja.

Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos

standartø projektams rengti.

Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijos

Sutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausø

tarnybos funkcijas.

Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos

nacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijos

standartizacijos forume nuo 1999 m.

Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europos

organizacijose:

Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narys

nuo 2008 m.;

Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –

asocijuotasis narys nuo 1996 m.;

Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo

2003 m.

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete

(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;

Europos ryðiø standartø institute (ETSI) – narys nuo 1996 m.

32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!