Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 34 METROLOGIJA

LST EN ISO 5436-2:2002/AC:2008 en

Geometrinës produkto specifikacijos (GPS). Pavirðiaus

tekstûra. Profilio metodas. Etalonai. 2 dalis. Programinës

árangos etalonai (ISO 5436-2:2001/Cor.1:2006 ir

ISO 5436-2:2001/Cor.2:2008)

LST EN ISO 11562:2001/AC:2008 en

Geometrinis gaminio apraðas (GPS). Pavirðiaus reljefas.

Profilio metodas. Metrologinës fazës koregavimo filtrø

charakteristikos (ISO 11562:1996/Cor.1:1998)

LST EN ISO 12085:2001/AC:2008 en

Geometrinis gaminio apraðas (GPS). Pavirðiaus reljefas.

Profilio metodas. Pagrindiniai parametrai

(ISO 12085:1996/Cor.1:1998)

LST EN ISO 12179:2001/AC:2008 en

Geometrinis gaminio apraðas (GPS). Pavirðiaus tekstûra.

Profilio metodas. Kontaktiniø matavimo prietaisø kalibravimas

(ISO 12179:2000/Cor.1:2003)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 999:2000+A1:2008 en

Maðinø sauga. Apsauginës árangos iðdëstymas atsiþvelgiant á

þmogaus kûno daliø artëjimo greitá

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 999:2000

M (49 Lt)

LST EN 1088:1999+A2:2008 en

Maðinø sauga. Blokavimo átaisai, susijæ su apsaugais.

Projektavimo ir parinkimo principai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1088:1999,

LST EN 1088:2000, LST EN 1088:2000/A1:2007

T (67 Lt)

LST EN 1417:2000+A1:2008 en

Plastikø ir gumos apdirbimo maðinos. Dviveleniai valcai.

Saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1417:2000

M (49 Lt)

LST EN 1612-1:2000+A1:2008 en

Plastikø ir gumos apdirbimo maðinos. Reakcinio formavimo

maðinos. 1 dalis. Saugos reikalavimai, keliami dozavimo ir

maiðymo blokams

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1612-1:2000,

LST EN 1612-1:2000/P:2007

F (30 Lt)

LST EN 1612-2:2003+A1:2008 en

Plastikø ir gumos apdirbimo maðinos. Reakcinio formavimo

maðinos. 2 dalis. Saugos reikalavimai, keliami reakcinio

formavimo árenginiams

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1612-2:2003

L (46 Lt)

LST EN 12013:2002+A1:2008 en

Plastikø ir gumos apdirbimo maðinos. Vidiniai maiðytuvai.

Saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12013:2002

R (60 Lt)

LST EN 12077-2:2001+A1:2008 lt

Kranø sauga. Sveikatos ir saugos reikalavimai. 2 dalis.

Ribojimo ir rodymo átaisai

K (42 Lt)

LST EN 12198-3:2003+A1:2008 en

Maðinø sauga. Maðinø skleidþiamos spinduliuotës rizikos

ávertinimas ir maþinimas. 3 dalis. Spinduliuotës maþinimas jà

silpninant arba ekranuojant

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12198-3:2003

G (33 Lt)

10

LST EN ISO 2151:2008 en

Akustika. Kompresoriø ir vakuuminiø siurbliø triukðmo tyrimo

taisyklës. Ekspertinis metodas (2-oji tikslumo klasë)

(ISO 2151:2004)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 2151:2004,

LST EN ISO 2151:2004/AC:2006

P (55 Lt)

LST EN ISO 15744:2008 en

Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Triukðmo matavimo

taisyklës. Ekspertinis metodas (2-oji tikslumo klasë)

(ISO 15744:2002)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 15744:2002

N (51 Lt)

TK 36 APLINKOS APSAUGA

LST EN 12457-3:2003 lt

Atliekø apibûdinimas. Iðplovimas. Ið grûdëtø atliekø iðplautø

medþiagø ir dumblo sudëties atitikties tyrimas. 3 dalis.

Dvipakopis partijos (tyrinio) tyrimas, kai skysèio ir kietosios

medþiagos, kurios sudëtyje yra labai kietø medþiagø,

santykis 2 l/kg ir 8 l/kg ir daleliø dydis maþesnis kaip 4 mm

(dydá maþinant arba nemaþinant)

P (55 Lt)

LST EN ISO 9308-1:2001/AC:2008 en

Vandens kokybë. Þarniniø lazdeliø (Escherichia coli) ir

koliforminiø bakterijø aptikimas ir skaièiavimas. 1 dalis.

Membraninio filtravimo metodas (ISO 9308-1:2000/Cor.1:2007)

TK 39 APSAUGA

LST EN 50131-1:2007 lt

Pavojaus signalizavimo sistemos. Ásibrovimo ir apiplëðimo

pavojaus signalizavimo sistemos. 1 dalis. Sistemai keliami

reikalavimai

T (67 Lt)

LST EN 50136-1-1:2001/A2:2008 en

Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalø perdavimo

sistemos ir árenginiai. 1-1 dalis. Bendrieji reikalavimai, keliami

pavojaus signalø perdavimo sistemoms

XZ (6 Lt)

LST EN 50486:2008 en

Áranga, naudojama durø uþraktø garso ir vaizdo sistemose

N (51 Lt)

TK 42 PAKAVIMAS

LST EN 415-7:2006+A1:2008 en

Pakavimo maðinø sauga. 7 dalis. Grupinio ir antrinio

pakavimo maðinos

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 415-7:2006

XA (95 Lt)

LST EN 862:2006 lt

Pakuotë. Vaikø sunkiai atidaroma pakuotë. Ne farmacijos

produktø nebeuþdaromø pakuoèiø reikalavimai ir bandymø

procedûros

J (39 Lt)

LST EN 862:2006/P:2008 en

Pakuotë. Vaikø sunkiai atidaroma pakuotë. Ne farmacijos

produktø nebeuþdaromø pakuoèiø reikalavimai ir bandymø

procedûros

LST EN ISO 16103:2005 lt

Pakuotës. Gabenamosios pavojingø kroviniø pakuotës.

Gràþinamojo perdirbimo plastikinës medþiagos

(ISO 16103:2005)

F (30 Lt)

More magazines by this user
Similar magazines