Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 54 PAGALBOS PRIEMONËS

ASMENIMS SU NEGALIA

LST EN ISO 11334-1:2007 lt

Vienarankës vaikðèiojimo priemonës. Reikalavimai ir

bandymo metodai. 1 dalis. Alkûniniai ramentai

(ISO 11334-1:2007)

M (49 Lt)

TK 55 BANKØ IR SU JAIS SUSIJUSIOS

FINANSINËS PASLAUGOS

LST ISO 4217:2008 en, fr

Valiutø ir piniginiø lëðø kodai (tapatus ISO 4217:2008)

Pakeièia LST ISO 4217:2002,

LST ISO 4217:2002/AC1:2004

R (60 Lt)

LST ISO 4217:2008/AC1:2008 en, fr

Valiutø ir piniginiø lëðø kodai (ISO 4217:2008/Cor.1:2008)

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN 13094:2008/AC:2008 en

Talpyklos pavojingiems kroviniams veþti. Ne didesnio kaip

0,5 bar eksploatacinio slëgio metalinës talpyklos.

Projektavimas ir gamyba

LST EN 14343:2006/AC:2008 en

Tûriniai rotoriniai siurbliai. Priimamieji eksploataciniø

charakteristikø bandymai

TK 57 TRÀÐOS

LST EN 1482-1:2007 lt

Tràðos ir kalkinimo medþiagos. Ëminiø ëmimas ir ruoðimas.

1 dalis. Ëminiø ëmimas

U (70 Lt)

LST EN 1482-2:2007 lt

Tràðos ir kalkinimo medþiagos. Ëminiø ëmimas ir ruoðimas.

2 dalis. Ëminiø ruoðimas

F (30 Lt)

TK 58 UGNIAI ATSPARIOS MEDÞIAGOS

LST EN ISO 10081-2:2005 lt

Tankiøjø forminiø ugniai atspariø gaminiø klasifikacija. 2 dalis.

Baziniai gaminiai, turintys maþiau nei 7 % liekamosios anglies

(ISO 10081-2:2003)

D (25 Lt)

LST EN ISO 10081-3:2005 lt

Tankiøjø forminiø ugniai atspariø gaminiø klasifikacija. 3 dalis.

Baziniai gaminiai, turintys nuo 7 % iki 50 % liekamosios

anglies (ISO 10081-3:2003)

D (25 Lt)

TK 59 GEOTECHNIKA

LST EN 15381:2008 en

Geotekstilë ir su geotekstile susijæ gaminiai. Bûtinosios

charakteristikos naudojant kelio dangoms ir virðutiniams

asfalto sluoksniams

R (60 Lt)

LST EN 15382:2008 en

Geosintetinës uþtvaros. Bûtinosios charakteristikos naudojant

transporto infrastruktûroje

Q (57 Lt)

12

TK 60 LANGAI IR DURYS

LST EN 14846:2008 en

Statybiniai apkaustai. Spynos ir sklàsèiai. Elektromechaninës

spynos ir sklendës. Reikalavimai ir bandymo metodai

S (63 Lt)

TK 62 KLIJAI

LST EN 14444:2006/AC:2008 en

Konstrukcijø klijai. Suklijuotø sàrankø ilgalaikiðkumo

kokybinis vertinimas. Sanklijos suardymo pleiðtu bandymas

(modifikuotas ISO 10354:1992)

TK 64 ERGONOMIKA

LST EN 1005-5:2007 lt

Maðinø sauga. Þmogaus fizinis darbingumas. 5 dalis. Dideliu

daþniu kartojamø manipuliavimo veiksmø rizikos vertinimas

X (89 Lt)

LST EN 1005-5:2007/P:2008 en

Maðinø sauga. Þmogaus fizinis darbingumas. 5 dalis. Dideliu

daþniu kartojamø manipuliavimo veiksmø rizikos vertinimas

TK 67 PAÐTO PASLAUGOS

LST EN 13850+A1:2007 lt

Paðto paslaugos. Paslaugø kokybë. Pavieniø pirmenybiniø

siuntø suminës siuntimo trukmës nustatymas

V (77 Lt)

LST EN 13850+A1:2007/P:2008 en

Paðto paslaugos. Paslaugø kokybë. Pavieniø pirmenybiniø

siuntø suminës siuntimo trukmës nustatymas

TK 68 PLASTIKAI

LST EN ISO 3451-1:2008 en

Plastikai. Pelenø nustatymas. 1 dalis. Bendrieji metodai

(ISO 3451-1:2008)

Pakeièia LST EN ISO 3451-1:2001

E (27 Lt)

LST EN ISO 4597-1:2008 en

Plastikai. Epoksidiniø dervø kietikliai ir greitikliai. 1 dalis.

Þymëjimas (ISO 4597-1:2005)

Pakeièia LST EN ISO 4597-1:2000

C (21 Lt)

LST EN ISO 4651:2000/A1:2008 en

Akytosios gumos ir plastikai. Dinaminiø amortizavimo

charakteristikø nustatymas. 1 keitinys

(ISO 4651:1988/Amd.1:2006)

XZ (6 Lt)

LST EN ISO 6803:2008 en

Guminës ar plastikinës þarnos ir jø sàrankos. Hidraulinis

slëginis impulsinis bandymas nelankstant þarnos

(ISO 6803:2008)

Pakeièia LST EN ISO 6803:2001

D (25 Lt)

LST EN ISO 11542-2:2000/AC:2008 en

Plastikai. Ypaè didelës molekulinës masës polietileno

(PE-UHMW) liejimo ir ekstruzijos medþiagos. 2 dalis.

Bandiniø paruoðimas ir savybiø nustatymas

(ISO 11542-2:1998/Cor.1:2007)

More magazines by this user
Similar magazines