Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 1

TK 70 PLAUÐIENA, POPIERIUS, KARTONAS

LST EN ISO 12625-7:2007 lt

Minkðtasis popierius ir jo gaminiai. 7 dalis. Optiniø savybiø

nustatymas (ISO 12625-7:2007)

H (36 Lt)

TK 73 NANOTECHNOLOGIJOS

LST CEN ISO/TS 27687:2008 en

Nanotechnologijos. Nanoobjektø terminija ir apibrëþtys.

Nanodalelës, nanoskaidulos ir nanoplokðtelës

(ISO/TS 27687:2008)

E (27 Lt)

TK 75 KOSMETIKOS GAMINIAI

LST EN ISO 22716:2008 lt

Kosmetikos gaminiai. Geros gamybos praktika. Geros

gamybos praktikos vadovas (ISO 22716:2007)

N (51 Lt)

LST EN ISO 22716:2008/P:2008 en

Kosmetikos gaminiai. Geros gamybos praktika. Geros

gamybos praktikos vadovas (ISO 22716:2007)

TK 76 SPROGIOSIOS ATMOSFEROS

LST EN 15198:2007 lt

Potencialiai sprogiose atmosferose naudojamos neelektrinës

árangos ir komponentø uþsidegimo pavojaus ávertinimo

metodika

K (42 Lt)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST CEN/TS 99001:2008 en

Verslo palaikymas. Palaikymo paslaugos, teikiamos maþoms

ámonëms. Terminija, kokybë ir veiklos rezultatai

Q (57 Lt)

LST EN 81-3:2004+A1:2008 en

Liftø konstravimo ir árengimo saugos taisyklës. 3 dalis.

Elektriniai ir hidrauliniai krovininiai liftai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 81-3:2004

X (89 Lt)

LST EN 1526:2000+A1:2008 en

Pramoniniø krautuvø sauga. Papildomieji reikalavimai, keliami

automatizuotosioms krautuvø funkcijoms

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1526:2000,

LST EN 1526:2003

G (33 Lt)

LST EN 12016:2005+A1:2008 en

Elektromagnetinis suderinamumas. Liftams, eskalatoriams ir

judamiesiems takams skirtø gaminiø ðeimos standartas.

Atsparumas

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12016:2005,

LST EN 12016:2005/P:2007

M (49 Lt)

LST EN 12053:2002+A1:2008 en

Pramoniniø krautuvø sauga. Bandymo metodai matuoti

spinduliuojamàjá triukðmà

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12053:2002,

LST EN 12053:2002/AC:2003

K (42 Lt)

LST EN 12110:2003+A1:2008 en

Tuneliø kasimo maðinos. Oro ðliuzai. Saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12110:2003

K (42 Lt)

LST EN 13015:2002+A1:2008 en

Liftø ir eskalatoriø techninë prieþiûra. Techninës prieþiûros

instrukcijø rengimo taisyklës

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13015:2002,

LST EN 13015:2003

L (46 Lt)

LST EN 13059:2003+A1:2008 en

Pramoniniø krautuvø sauga. Bandymo metodai matuoti

vibracijà

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13059:2003

M (49 Lt)

LST EN 13297:2008/AC:2008 en

Tekstilinës grindø dangos. Neaustiniø pûkuotøjø grindø

dangø klasifikavimas

LST EN 14756:2007 lt

Degiøjø dujø ir garø ribinës deguonies koncentracijos (RDK)

nustatymas

J (39 Lt)

LST EN 50126-1:2003/P:2008 en

Geleþinkelio taikmenys. Patikimumo, parengties, prieþiûros ir

saugos (PPS) apraðas bei demonstravimas. 1 dalis.

Pagrindiniai reikalavimai ir bendrieji procesai

Pakeièia LST EN 50126-1:2003/P:2003

LST EN 50126-1:2003+AC:2006 lt

Geleþinkelio taikmenys. Patikimumo, parengties, prieþiûros ir

saugos (PPS) apraðas bei demonstravimas. 1 dalis.

Pagrindiniai reikalavimai ir bendrieji procesai

W (83 Lt)

LST EN ISO 2867:2008 en

Þemës darbø maðinos. Prieigos sistemos (ISO 2867:2006,

áskaitant Cor.1:2008)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 2867:2007

L (46 Lt)

LST EN ISO 3450:2008 en

Þemës kasimo maðinos. Maðinø su pneumatinëmis

padangomis stabdymo sistemos. Sistemø eksploataciniø

charakteristikø reikalavimai ir bandymø procedûros

(ISO 3450:1996)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 3450:2000,

LST EN ISO 3450:2000/P:2004,

LST EN ISO 3450:2004

G (33 Lt)

LST EN ISO 3471:2008 en

Þemës darbø maðinos. Apsaugos nuo apvirtimo

konstrukcijos. Laboratoriniai bandymai ir eksploataciniai

reikalavimai (ISO 3471:2008)

Pakeièia LST EN 13510:2000,

LST EN 13510:2000/AC:2003

R (60 Lt)

LST EN ISO 6683:2008 en

Þemës kasimo maðinos. Sëdynës dirþai ir jø tvirtinimo átaisai.

Eksploataciniai reikalavimai ir bandymai (ISO 6683:2005)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 6683:2005

E (27 Lt)

Parengë Dalia Reginienë

13

More magazines by this user
Similar magazines