Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 130900:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Pastovieji nuolatinës srovës –

metalinës folijos kondensatoriai su polistireno plëveliniu dielektriku

LST EN 130901:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Pastovieji nuolatinës srovës –

metalinës folijos kondensatoriai su polistireno plëveliniu dielektriku. E lygio ávertinimas

LST EN 130902:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Pastovieji nuolatinës srovës –

metalinës folijos kondensatoriai su polistireno plëveliniu dielektriku. EZ lygio ávertinimas

LST EN 138121:2003 Lentelinë detalioji specifikacija. Pastovieji droseliai –

elektromagnetiniams trukdþiams slopinti. Droseliai, kurie turi bûti tikrinami saugos

bandymais (tik saugos bandymais)

LST EN 186000-1:2001 Bendrasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir kabeliø jungèiø LST EN 60874-1:2007

rinkiniai. 1 dalis. Reikalavimai, bandymo metodai ir atitikties patvirtinimo procedûros

LST EN 186001:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Optiniø skaidulø ir kabeliø LST EN 60874-1-1:2007

jungtys. Aplinkos I kategorija

LST EN 186002:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Optiniø skaidulø ir LST EN 60874-1-1:2007

kabeliø jungtys. Aplinkos II kategorija

LST EN 186003:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Optiniø skaidulø ir LST EN 60874-1-1:2007

kabeliø jungtys. Aplinkos III kategorija

LST EN 186004:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Optiniø skaidulø ir LST EN 60874-1-1:2007

kabeliø jungtys. Aplinkos IV kategorija

LST EN 186005:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Optiniø skaidulø ir LST EN 60874-1-1:2007

kabeliø jungtys. Aplinkos V kategorija

LST EN 186006-1:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Optiniø skaidulø LST EN 60874-1-1:2007

ir kabeliø jungtys, naudojamos kariniams tikslams. Aplinkos VI kategorija

LST EN 186110:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungèiø rinkiniai. FC tipas

LST EN 186150:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungtys. OCCA-BU tipas

LST EN 186160:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungèiø rinkiniai. OCCA-PC tipas

LST EN 186170:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungèiø rinkiniai. RCC tipas

LST EN 186180:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungèiø rinkiniai. LSB tipas

LST EN 186210:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungèiø rinkiniai. CF08 tipas

LST EN 186240:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungèiø rinkiniai. MT tipas

LST EN 186310:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Optiniø skaidulø ir –

kabeliø jungèiø rinkiniai. MF tipas

LST EN 60491:2001 Elektroniniø fotoblyksèiø saugos reikalavimai

LST EN 60065:2003/A1:2006

(IEC 60491:1984, modifikuotas)

LST EN 60730-2-5+A1+A2+AC:2000 Buitiniai ir panaðios paskirties automatiniai LST EN 60730-2-5:2003

elektriniai valdymo átaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai automatinëms

elektrinëms degikliø valdymo sistemoms (IEC 60730-2-5:1993 +A1:1996+A2:1997,

modifikuotas)

LST EN 60730-2-8+A1+A2+AC:1999 Buitiniai ir panaðios paskirties automatiniai LST EN 60730-2-8:2003

elektriniai valdymo átaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, áskaitant ir mechaninius

reikalavimus, elektriniams vandens voþtuvams (IEC 60730-2-8:1992, modifikuotas)

LST EN 60730-2-9+A1+A11+A2+AC:2000, LST EN 60730-2-9+A:2000/A12:2002, LST EN 60730-2-9:2003

LST EN 60730-2-9+A:2000/A13:2005 Buitiniai ir panaðios paskirties automatiniai

elektriniai valdymo átaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai temperatûrai jautriems

valdytuvams (IEC 60730-2-9:1992, modifikuotas)

TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAI

LST EN ISO 707:1999, LST EN ISO 707:1999/P:2003 Pienas ir pieno produktai. LST EN ISO 707:2008

Mëginiø ëmimo taisyklës (ISO 707:1997)

TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJA

LST ISO/IEC 15408-2:2007 Informacijos technologija. Saugumo metodai. LST ISO/IEC 15408-2:2008

Informacijos technologijø saugumo ávertinimo kriterijai. 2 dalis.

Funkciniai saugumo reikalavimai (tapatus ISO/IEC 15408-2:2005)

14

More magazines by this user
Similar magazines