Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Turinys

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI ................................................................ 5

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI ................................................. 14

ATKURIAMAS LST EN 60335-1:1998 GALIOJIMAS .................................... 17

SIÛLOMA SKELBTI NETEKUSIAIS GALIOS ORIGINALIUOSIUS

LIETUVOS STANDARTUS ........................................................................... 17

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,

KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO GRUODÞIO MËN. ............................... 18

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI ................................. 18

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI ..................................... 27

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI .............................. 28

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI .... 29

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI ................................ 30

REDAKCINË KOLEGIJA

Redagavo A. Treèiokaitë

Maketavo B. Meðkënienë

2009-01-10

© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2009

More magazines by this user
Similar magazines