Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

2009 Nr. 1 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 60512-16-9:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-9 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16i bandymas. Áþeminimo kontakto spyruoklës laikymo jëga

(IEC 60512-16-9:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-11:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-11 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16k bandymas. Nelituotiniø susuktøjø sujunginiø izoliacijos

nuvalymo jëga (IEC 60512-16-11:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-13:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-13 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16m bandymas. Nelituotiniø vyniotiniø sujunginiø iðvyniojimas

(IEC 60512-16-13:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-14:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-14 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16n bandymas. Fiksuotøjø kiðtukø lenkimo stipris

(IEC 60512-16-14:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-16:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-16 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16p bandymas. Fiksuotøjø kiðtukø sukimo stipris

(IEC 60512-16-16:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60512-16-17:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-17 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16q bandymas. Fiksuotøjø kiðtukø tempimo ir gniuþdymo

stipriai (IEC 60512-16-17:2008)

D (25 Lt)

LST EN 60512-16-18:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

16-18 dalis. Mechaniniai kontaktø ir iðvadø bandymai.

16r bandymas. Kontaktø kreipimo modeliavimas

(IEC 60512-16-18:2008)

C (21 Lt)

LST EN 60730-2-12:2006/A11:2008 en

Buitiniai ir panaðios paskirties automatiniai elektriniai valdymo

átaisai. 2-12 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinëms

durø spynoms

XZ (6 Lt)

LST EN 60751:2008 en

Pramoniniai platininiai varþiniai termometrai ir platininiai

temperatûros jutikliai (IEC 60751:2008)

Nuo 2011-08-01 pakeièia LST EN 60751+A2:2000

L (46 Lt)

LST EN 60793-1-1:2008 en

Optinës skaidulos. 1-1 dalis. Matavimo metodai ir bandymo

procedûros. Bendrieji dalykai ir nurodymai

(IEC 60793-1-1:2008)

Nuo 2011-07-01 pakeièia LST EN 60793-1-1:2003

F (30 Lt)

LST EN 60794-2-41:2008 en

Optiniai skaiduliniai kabeliai. 2-41 dalis. Vidaus kabeliai.

Gaminio techniniai reikalavimai, keliami vienguboms ir

dviguboms A4 skaiduloms su apsauginiu sluoksniu

(IEC 60794-2-41:2008)

L (46 Lt)

LST EN 61076-2-101:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Gaminio reikalavimai.

2-101 dalis. Apskritosios jungtys. M12 jungèiø su sraigtiniu

fiksatoriumi detalusis apraðas (IEC 61076-2-101:2008)

Nuo 2011-08-01 ið dalies pakeièia

LST EN 61076-2-101:2004,

LST EN 61076-2-101:2004/A1:2006

U (70 Lt)

6

LST EN 61076-2-104:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Gaminio reikalavimai.

2-104 dalis. Apskritosios jungtys. M8 apskritøjø jungèiø su

sraigtiniu arba spragtukiniu fiksatoriumi detalusis apraðas

(IEC 61076-2-104:2008)

Nuo 2011-08-01 ið dalies pakeièia

LST EN 61076-2-101:2004,

LST EN 61076-2-101:2004/A1:2006

Q (57 Lt)

LST EN 61076-2-105:2008 en

Elektroninës árangos jungtys. Gaminio reikalavimai.

2-105 dalis. Apskritosios jungtys. M5 jungèiø su sraigtiniu

fiksatoriumi detalusis apraðas (IEC 61076-2-105:2008)

P (55 Lt)

LST EN 61162-3:2008 en

Jûrø navigacinë ir radijo ryðio áranga bei sistemos.

Skaitmeniniai sietuvai. 3 dalis. Nuosekliojo duomenø

perdavimo priemoniø tinklas (IEC 61162-3:2008)

J (39 Lt)

LST EN 61280-2-2:2008 en

Ðviesolaidinio ryðio posistemio bandymo procedûros.

2-2 dalis. Skaitmeninës sistemos. Optinës akies diagramos,

signalo pavidalo parametrø ir ekstinkcijos santykio

matavimas (IEC 61280-2-2:2008)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 61280-2-2:2005

N (51 Lt)

LST EN 61290-3:2008 en

Optiniai stiprintuvai. Bandymo metodai. 3 dalis. Triukðmo

koeficiento parametrai (IEC 61290-3:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia LST EN 61290-3:2002

F (30 Lt)

LST EN 61290-3-2:2008 en

Optiniai stiprintuvai. Bandymo metodai. 3-2 dalis. Triukðmo

koeficiento parametrai. Elektrinio signalo spektro

analizatoriaus metodas (IEC 61290-3-2:2008)

Nuo 2011-10-01 pakeièia LST EN 61290-3-2:2003

J (39 Lt)

LST EN 61290-11-1:2008 en

Optiniai stiprintuvai. Bandymo metodai. 11-1 dalis.

Poliarizacijos modø dispersija. Dþonso (Jones) matricos

tikriniø vektoriø analizë (JME) (IEC 61290-11-1:2008)

Nuo 2011-06-01 pakeièia LST EN 61290-11-1:2003

G (33 Lt)

LST EN 61291-4:2008 en

Optiniai stiprintuvai. 4 dalis. Daugiakanalis naudojimas.

Eksploataciniø charakteristikø apraðo trafaretas

(IEC 61291-4:2008)

Nuo 2011-08-01 pakeièia LST EN 61291-4:2004

G (33 Lt)

LST EN 61291-6-1:2008 en

Optiniai stiprintuvai. 6-1 dalis. Sàsajos. Komandø rinkinys

(IEC 61291-6-1:2008)

M (49 Lt)

LST EN 61326-2-3:2006/P:2008 en

Elektrinë matavimo, valdymo ir laboratorijø áranga.

EMS reikalavimai. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Keitikliø

su ámontuota ar nuotoline signalo apdorojimo sistema

bandymo konfigûracija, veikimo sàlygos ir funkcinës atitikties

kriterijai (IEC 61326-2-3:2006)

LST EN 61326-3-1:2008 en

Elektrinë matavimo, valdymo ir laboratorijø áranga.

EMS reikalavimai. 3-1 dalis. Atsparumo reikalavimai, keliami

su sauga susijusioms sistemoms ir saugos (funkcinës saugos)

funkcijas atliksianèiai árangai. Bendrieji pramoniniai

taikmenys (IEC 61326-3-1:2008)

Nuo 2011-06-01 ið dalies pakeièia

LST EN 61326+A1+AC:2000,

LST EN 61326+A1+AC:2000/A2:2002,

LST EN 61326+A1+AC:2000/A3:2004

R (60 Lt)

More magazines by this user
Similar magazines