DC199 lietuviesu.cdr - Philips

p4c.philips.com

DC199 lietuviesu.cdr - Philips

Universalus muzikinis centras

DC199

Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti

pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas:

http://www.philips.com

Naudojimosi instrukcijø knygelë


PROBLEMØ SPRENDIMAS

PERSPËJIMAS

Jokiu bûdu nebandykite patys taisyti sistemos, nes taip paþeisite garantinës sutarties sàlygas.

Neatidarinëkite sistemos, nes yra elektros ðoko pavojus.

Jeigu pastebite gedimà, pirmiausia patikrinkite punktus apraðytus apaèioje. Jei vis tiek nepavyks

pataisyti problemos, susisiekite su tiekëjais arba serviso centru.

Problema

Sprendimas

"NO USB" rodoma ekrane Prijunkite USB

Radijo kokybë yra prasta

Sistema nereaguoja á mygtukø

paspaudimus

Nëra garso arba jis prastos kokybës

Nuotolinio valdymo pultas neveikia taip,

kaip turëtø

Laikmatis neveikia

Laikrodþio / Laikmaèio nustatymai yra

iðtrintiJei signalas per silpnas, sureguliuokite antenà arba

prijunkite iðorinæ antenà.

Padidinkite atstumà tarp sistemos ir jûsø televizoriaus

arba vaizdo grotuvo.

Statykite antenà kuo toliau nuo kitø elektroniniø prietaisø.

Iðjunkite ir vël ájunkite maitinimo laidà.

Pareguliuokite garsà.

Atjunkite ausines.

Pasirinkite ðaltiná (pavyzdþiui TUNER) prieð paspausdami

funkcinius mygtukus ( / , / ).

Sumaþinkite atstumà tarp pultelio ir sistemos.

Maitinimo elementus ádëkite pagal polius (+/-) taip, kaip

parodyta.

Pakeiskite maitinimo elementus.

Atsukite nuotolinio valdymo pultelá link infraraudonøjø

spinduliø priëmimo sistemos priekyje.

Teisingai nustatykite laikrodá.

Ájunkite laikmatá.

Elektros maitinimas buvo nutrauktas arba laidas buvo

iðtrauktas. Ið naujo nustatykite laikrodá / laikmatá.

DËMESIO

Mygtukø, reguliavimø ir kitø nustatymø naudojimas kitaip nei apraðyta naudojimosi

instrukcijose yra pavojingas.

19


TECHNINIAI DUOMENYS

TURINYS

STIPRINTUVAS

Iðvestis.......................................2 x 7.5W (satellite),

15W (sub-woofer)

Triukðmo santykis ...................................... 70 dBA

Daþnis...................................50 Hz – 20 KHz,±3dB

Ávesties jautrumas AUX ...................0.5 V (max. 2 V)

Garsiakalbiø varþa ..............................4 (satellite),

8 ( sub-woofer)

TUNER- Radijas

FM bangø diapazonas ......................87.5 – 108 MHz

Jautrumas prie 75

- FM .................................................................20dBf

Atranka ......................................................... 25 dB

Bendri trukdþiai ................................................ 1%

Daþnis

- FM .....................................................63 – 6000 Hz

Triukðmo santykis

- FM............................................................ 50 dBA

USB grotuvas

USB .....................................................12Mb/s, V1.1

................................palaikomi MP3 and WMA failai.

Albumø/Katalogø skaièius ..........................maks. 99

Takeliø/Antraðèiø skaièius..........................maks.400

BENDRA INFORMACIJA

AC jëga .................................100 – 240 V / 50-60 Hz

Iðmatavimai (w xhxd)......160 x 171 x 257.7 (mm)

Svoris (su/ be garsiakalbiø) ......................2.5/1.8 kg

Energijos suvartojimas budëjimo reþime ..........


BENDRA INFORMACIJA

IPOD DËKLAS

Ðis produktas atitinka Europos Sàjungos Radijo

trikdþiø reikalavimus.

Aplinkos apsaugos informacija

Philips stengiasi iðvengti bet kokio papildomo

ápakavimo. Ðio árenginio ápakavimas iðskiriamas á tris

dalis: kartonas (dëþutë), polietilenas (apsauginë

plëvelë, maiðelis) ir putø polistirolas (apsauginë

dalis).

Laikykitës vietiniø atsikratymo baterijomis, sena

áranga ir ápakavimu, taisyklëmis.

Seno produkto iðmetimas.

Jûsø produktas yra sukurtas ir

pagamintas ið tokiø medþiagø ir

komponentø, kurie gali bûti

perdirbami arba naudojami dar

kartà.

Jeigu prie savo produkto matote

nubraukto konteinerio simbolá, tai

reiðkia, kad produktas pagamintas pagal Europos

Direktyvà 2002/96/EC.

Praðome pasidomëti vietinëmis elektros ir

elektronikos produktø iðmetimo taisyklëmis.

Laikykitës vietiniø taisykliø ir nemeskite seno

produkto kartu su namø apyvokos ðiukðlëmis. Jeigu

teisingai atsikratysite senu produktu, tai sumaþins

neigiamà átakà gamtai ir þmoniø sveikatai.

Pridëtos dalys

Nuotolinio valdymo pultas (su baterija)

FM antena

8 X iPod adapteriai

1 X sertifikuotas AC/DC adapteris (Ávestis: 100-

240V ~ 50-60Hz 1.2 A, Iðvestis:16V 2.8A)

Saugumo informacijaPrieð naudodami prietaisà, patikrinkite, ar

átampa, nurodyta ant prietaiso apatinës dalies,

atitinka nominalià átampà jûsø namo elektros

tinkle. Jei ne, praðome pasitarti su 'Philips'

atstovu, pardavusiu Jums sistemà. Pastatykite ðá

árenginá ðalia elektros lizdo bei ten, kur lengvai

gali bûti pasiekiamas elektros laidas.

Pastatykite já ant stabilaus, kieto ir

nesiûbuojanèio pavirðiaus.

Norëdami apsaugoti árenginá nuo perkaitimo,

ásitinkinkite, kad aplinkui árenginá yra pakankamai

erdvës ventiliacijai. Ásitikinkite, kad oras gali

laisvai cirkuliuoti, tuo paèiu apsaugodamas

árenginá nuo perkaitimo. Palikite bent 10

centimetrø laisvos erdvës árenginio gale ir bent

po 5 centimetrus ið kiekvieno ðono.

Ventiliacijos angø negalima uþdengti. Nedëkite

ant grotuvo ar ðalia jo staltiesiø, uþuolaidø,

laikraðèiø ir panaðiø dalykø.

Saugokite árenginá nuo per didelës drëgmës,

lietaus, smëlio arba ðilumos ðaltiniø, kuriuos gali

sukelti ðildymo árenginiai arba tiesioginiai saulës

spinduliai.

Nedëkite ant árenginio atvirø ugnies ðaltiniø,

tokiø kaip uþdegtos þvakës.

Nedëkite ant árenginio daiktø su skysèiais, tokiø

kaip vazos.

Stenkitës padëti árenginá kuo arèiau elektros

rozetës.

Neaptaðkykite ir neaplaistykite árenginio.

Kai sistema yra perjungta á budëjimo reþimà, ji

vis tiek naudoja ðiek tiek elektros energijos.

Norëdami visiðkai atjungti árenginá nuo srovës

ðaltinio, iðtraukite maitinimo laidà ið

maitinimo ðaltinio (elektros tinklo).

Tinkami iPod grotuvai


Teisingas adapterio pasirinkimas


Dëklo adapteriai


Daugelis Apple iPod modeliø su 30-pin dock

jungtimis as : 20GB, 40GB, 20/30GB Photo,

40/60GB Photo, 30GB Video, 60GB Video, 80GB

Video, Mini, Nano ir Nano 2nd Generation (antros

kartos).

8 iPod dëklo adapteriai yra skirtingø tipø, tipas

nurodytas adapterio galinëje dalyje. Jie turi tikti

toliau iðvartiems iPod:

20GB, 40GB, 20/30GB Photo, 40/60GB Photo,

30GB Video, 60GB Video, 80GB Video, Mini,

Nano and Nano 2nd generation (antros kartos)

Pireð dëdami grotuvà á dëklà, naudokite tinkamà

dëklo adapteriø, kad tinkamai ádëtumëte grotuvà.

iPod neðiojamo grotuvo grojimas

1. Teisingai ádëkite iPod grotuvà á dëklà.

Prieð pasirinkdami Ipod ðaltiná, bûtinai ájunkite

patá iPod grotuvà.

2.

Nuotolinio valdymo pulte spauskite iPod, kad

pasirinktumëte Ipod ðaltiná.

Atsiranda iPod paveiksliukas.

3.

Grojimas prasideda automatiðkai. Jûs galite

naudotis grojimo, praleidimo, greitos paieðkos,

pauzës funkcijomis naudodamiesi sistemos ir

nuotolinio valdymo pulto mygtukais.

iPod baterijos pakrovimas

naudojantis iPod dëklu


iPod reþime prijunkite iPod grotuvà á dëklà ir

pakraukite já.

Pastaba:

Kai árenginys yra BUDËJIMO reþime, jûs

negalësite pakrauti savo USB árenginio.

Klausymosi saugumas

Klausykitës vidutiniu garsumu


Nustatykite þemà garsumo lygá.


Lëtai didinkite garsumà, kol jis taps vidutinis ir

gerai girdimas.

Klausykite grotuvo tam tikrais laiko periodais


Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu

garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.


Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas

pertraukas.

4

17


LAIKRODIS/ LAIKMATIS

PASIRUOÐIMAS

Iðsijungimo laikmaèio nustatymas

Po jûsø nustatyto laiko sistema gali pati iðsijungti á

budëjimo reþimà.

1. Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite

SLEEP, kad pasirinktumëte norimà laiko periodà.

Pasirinkimai yra tokie (laikas minutëmis):

30

15 OFF60

Rodomas ZZZ.

2. Spauskite SLEEP, kad pamatytumëte kiek laiko

liko iki iðsijungimo.

Pastaba:

Jeigu dar kartà paspausite SLEEP, jûs

sutrumpinsite iðsijungimo laikà vienu periodu.

Iðsijungimo laikmaèio iðjungimas

Pakartotinai spauskite SLEEP, kol pamatysite

uþraðà 'OFF', arba spauskite STANDBY-ON .

FM laidinë antena

AC elektros

maitinimo laidas

16

Jungtys árenginio galinëje dalyje

Prietaiso tipo lentelë (ant kurios paþymëtas serijos

numeris) yra pritvirtinta ant prietaiso apatinës

dalies.

A Elektros energijos tiekimas

Prieð pajungdami elektros energijos tiekimo laidà AC á

rozetæ, ásitikinkite, kad visi kiti sujungimai jau yra

padaryti.

DËMESIO!

Siekiant optimalaus sistemos darbo,

naudokite tik originalø elektros energijos

tiekimo kabelá.

Niekada nedarykite jokiø jungimø, kai

prietaisas yra ájungtas.

Siekiant apsaugoti árenginá nuo perkaitimo, jame

yra ámontuotas atitinkamas saugiklis.

Ekstremaliomis sàlygomis Jûsø sistema gali

automatiðkai persijungti á budëjimo reþimà. Jei

taip atsitiko, leiskite sistemai atvësti, prieð vël jà

ájungdami (Ne visuose modeliuose).

B Antenø Jungtys

Pajunkite esanèias komplekte FM laidinæ antenà á

atitinkamus lizdus sistemoje. Nustatykite padëtá,

kurioje radijo stoèiø priëmimo kokybë bus geriausia.

Pastaba:

Statykite antenà taip, kad iðvengtumëte trukdþiø

sklindanèiø nuo kitø elektroniniø prietaisø.

C Garsiakalbiø prijungimas

Naudokite tik pridëtus garsiakalbius. Kitø

garsiakalbiø naudojimas neigiamai veikia garso

kokybæ.


Prijunkite kairio garsiakalbio laidà (juodas ir

raudonas) ir deðinio garsiakalbio laidà (juodas ir

raudonas) kaip paraðyta toliau.

Spustelkite raudonà àselæ ir pilnai ákiðkite

spalvoto (arba paþymëto) laido galà á lizdà, tada

àselæ atleiskite.

Spustelkite juodà àselæ ir pilnai ákiðkite juodà

(arba nepaþymëta) laido galà á lizdà, tada àselæ

atleiskite.

5


BENDRA PARUOÐIMAS INFORMACIJA

LAIKRODIS/ LAIKMATIS

D Papildomos jungtys

Papildomos árangos ir pajungimo laidø nëra

komplekte. Skaitykite papildomos árangos naudojimo

instrukcijø knygeles, kad suþinotumëte, kaip jà valdyti

ir kaip pajungti prie ðios sistemos.

USB árenginio ar atminties kortelës

pajungimas

Ðiuo grotuvu galite paleisti muzikà ið USB (USB flash

atminties, USB flash grotuvo ar atminties kortelës)

árenginio bei mëgautis galingais garsiakalbiais.

Ákiðkite USB árenginio kiðtukà á lizdà ,

esantá grotuve.

ARBA

árenginiams su USB kabeliais:

1. Ákiðkite USB kabelá (nepateikiamas komplekte) á

lizdà , esantá grotuve.

2. Kità USB laido galà pajunkite prie USB árenginio

lizdo.

atminties kortelëms:

1. Ákiðkite atminties kortelæ á kortelës skaitytuvà

(nepateikiamas komplekte).

2. Naudokite USB kabelá (nepateikiamas

komplekte), kad kortelës skaitytuvà

sujungtumëte su lizdu, esanèiu grotuve.

Kitokio árenginio pajungimas


Naudokite Line- In laidà (nepridëtas) ir sujunkite

iðorinio árenginio (televizoriaus, vaizdo grotuvo,

lazeriniø diskø grotuvo, DVD grotuvo arba

kompaktiniø diskø áraðymo árenginio) audio

iðëjimus su grotuvo AUX IN jungtimi.

Prieð naudojantis nuotolinio

valdymo pultu

Nuimkite plastikinæ apsauginæ juostelæ.

Maitinimo elementø (lièio CR2025)

pakeitimas nuotolinio valdymo pulte

1.

2.

3.

Paspauskite, kad atidarytumëte baterijø dëklà.

Ádëkite naujà elementà pagal nurodytus polius.

Atgal ákiðkite elementams skirtà skyriø.

PERSPËJIMAS!

Baterijose yra ávairiø cheminiø medþiagø, todël jos

turi bûti tinkamai iðmestos ir laikomos saugioje nuo

vaikø vietoje.

Laikrodþio nustatymas

Laikrodyje yra 24 valandø reþimas.

1. Budëjimo reþime ilgiau nei 2 sekundes spauskite

PROG/CLOCK.

Mirksi laikrodþio skaièiai.

2. Spauskite ALBUM/PRESET , kad

nustatytumëte minutes.

3. Spauskite / ,kadnustatytumëtevalandas.

4. Spauskite PROG/CLOCK, kad patvirtintumëte

nustatytà laikà.

Þadintuvo nustatymas

Sistema gali bûti naudojama kaip þadintuvas:


radijas, iPod arba USB gali ásijungti nustatytu

laiku. Prieð naudodami laikmatá/þadintuvà

nustatykite laikrodá.

1. Budëjimo reþime spauskite ALARM ilgiau negu 2

sekundes.
Kai þadintuvas ájungtas- matote

Mirksi þadintuvo skaièiai.

Jeigu nenustatëte laikrodþio, mirksi 'Error'.

2. Spauskite ALBUM/PRESET , kad

nustatytumëte minutes.

3. Spauskite / , kad nustatytumëte

valandas.

4. Spauskite iPod, TUNER arba USB/AUX, kad

pasirinktumëte garso ðaltiná.

5. Spauskite ALARM, kad patvirtintumëte

nustatymà.

Ekrane matote áprastiná laikrodá.

Pastabos:

TUNER ðaltinis yra pagrindinis tuo atveju jeigu:

USB árenginyje nëra WMA arba MP3 failø.

Pamirðote prijungti USB.

Neádëjote iPod.

Sustabdyti þadintuvà
Jeigu norite kartoti skambëjimà kas 9 minutes,

spauskite REPEAT ALARM.

Skambëjimas gali bûti kartojamas

daugiausiai 6 kartus. Po to jis liausis ir skambës

tik kità dienà tuo paèiu laiku.

Jeigu norite iðjungti þadintuvà dar prieð jo

skambëjimo laikà- spauskite ALARM.

Jeigu þadintuvas yra ájungtas, tai ekranëlyje

jûs matote .

Jeigu norite, kad þadintuvas skambëtø ir kitomis

dienomis tuo paèiu metu, tai þadintuvo

skambëjimo metu spauskite STANDBY-ON .

Þadintuvas skambës kità dienà tuo paèiu metu.

6

15


Tinkami failø formatai:

USB ar atminties failø formatai FAT12, FAT16,

FAT32 (sektoriaus dydis: 512-4096 bitai)

MP3 bitø daþnis (duomenø daþnis): 32-320 kbps

ir kintamas bitø daþnis

WMA v9 ar ankstesni

Daugiausia 8 lygiø gylio direktorijos

Albumø skaièius: daugiausia 99

Dainø skaièius: daugiausia 400

ID3 tag v2.0 arba vëlesnis

Failo pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus

ilgis: 128 bitai)

Grotuvas negros ir jame netinka:


IÐORINIAI ÁRENGINIAI

Tuðèiø albumø: tuðti albumai yra tie, kuriuose

nëra MP3/WMA audio failø, ir jie nerodomi

ekranëlyje.

Netinkamø formatø failai yra praleidþiami. Tai

reiðkia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3

failai .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidþiami.

AAC,WAV, PCM audio failø

DRM apsaugotø WMA failø.

WMA failø Lossless formatu.

BENDRA MYGTUKAI INFORMACIJA/ PRIEÞIÛRA

Priekinë panelë

Virðutinë panelë

14

7


MYGTUKAI

IÐORINIAI ÁRENGINIAI

Pagrindinis Árenginys

1. IR

Nuotolinio valdymo sensorius.

2.(iPod/USB) pradeda arba pertraukia grojimà.

3. /


iPod/ USB........Greita paieðka takelyje á prieká ir atgal

(spauskite ir laikykite).

........................Perðoka á dabartinio/ buvusio/

sekanèio takelio pradþià.

CLOCK.............(laikrodis) Pareguliuokite valandas

laikrodþio ir laikmaèio funkcijoms.

TUNER ............(radijas) Galite padidinti arba

sumaþinti FM daþná.

4.

Ekranëlis

Rodo sistemos bûklæ.

5.

ALBUM/PRESET /


(USB) Perðoka i buvusio ar dabartinio albumo

pradþià.

þadintuvo ir laikrodþio funkcijoje reguliuoja

minuèiø nustatymus.

pasirenka norimà nustatytà radijo stotá.

6.

AUX-IN

prijunkite papildomà árenginá.

7.

USB DIRECT


8.

iPod skyrelis


9.

USB/AUX


10.

STANDBY-ONlizdas skirtas USB árenginiui ar


RADIJO IMTUVAS

MYGTUKAI

Radijo stoèiø nustatymas

1. Spauskite TUNER, kad pasirinktumëte radijo

ðaltiná.

2. Paspauskite / ir atleiskite.

Radijo imtuvas automatiðkai suranda radijo

stotá, kurios signalas yra pakankamai stiprus.

3. Jei reikia, kartokite 3 þingsná, kol surasite norimà

radijo stotá.


Jei radijo signalas yra silpnas, jûs galite nustatyti

stotá trumpai spaudinëdami / tol, kol

surasite optimalø signalà.

Radijo stoèiø uþprogramavimas

Atmintyje galima iðsaugoti iki 20 radijo stoèiø.

Automatinis programavimas

Automatinis programavimas prasidës nuo pasirinkto

nustatymø numerio 1. Nuo ðio taðko visos toliau

einanèios radijo stotys bus pakeistos.

Apie 3 sekundes spauskite PROG/CLOCK,


norëdami ájungti programavimà.

Visos prieinamos radijo stotys bus

uþprogramuotos.

Programavimas rankiniu bûdu

1. Suraskite norimà radijo stotá (þiûrëkite 'Radijo

stoèiø nustatymas').

2. Spauskite PROG/CLOCK, norëdami ájungti

programavimo reþimà.

Ekrane mirksës uþraðas PROG.

3. Spauskite ALBUM/PRESET / , norëdami

parinkti programos numerá nuo 1 iki 20.

4. Dar kartà spauskite PROG/CLOCK, norëdami

patvirtinti nustatymà.

PROG uþraðas iðnyksta ekrane ir tada bus

rodomas programos numeris ir radijo stoties

bangø daþnis.

5. Norëdami nustatyti kitas programas, kartokite

prieð tai apraðytus þingsnius.

Jûs galite pakeisti nustatytà stotá jos vietoje


iðsaugodami kità daþná.

Nustatytø radijo stoèiø pasirinkimas


Spauskite ALBUM/PRESET / tol, kol ekrane

pasirodys norima radijo stotis.

Nuotolinio valdymo pultas

1.

ájungia sistemoje paskutiná grotà ðaltiná.

iðjungia sistemà á budëjimo reþimà.

2. iPod

pasirenka iPod garso ðaltiná.

3. TUNER

pasirenka FM radijo garso ðaltiná.

4. (tik USB árenginiuose)sustabdo grojimà.

nutraukia uþprogramuotø takeliø grojimà.

5. /


iPod/ USB........Greita paieðka takelyje á prieká ir atgal

(spauskite ir laikykite).

........................Perðoka á dabartinio/ buvusio/

sekanèio takelio pradþià.

CLOCK.............(laikrodis) Pareguliuokite valandas

laikrodþio ir laikmaèio funkcijoms.

TUNER ............(radijas) Galite padidinti arba

sumaþinti FM daþná.

6. ALBUM/PRESET /


(USB) Perðoka i buvusio ar dabartinio albumo

pradþià.

þadintuvo ir laikrodþio funkcijoje reguliuoja

minuèiø nustatymus.

pasirenka norimà nustatytà radijo stotá.

7. REPEAT/SHUFF

(USB) pasirenka tarp takelio ar albumo grojimo

galimybiø, pvz. Pakartojimo ar grojimo atsitiktine

tvarka grojimas.

8. VOLUME -/+

reguliuoja garsumo lygá.

9. ALARM

ájungia/ iðjungia þadintuvo nustatymo reþimà.

ájungia/iðjungia þadintuvo skambëjimà.

10. SLEEP

pasirenka iðsijungimo laikà.

11. PROG/CLOCK

(Tiunerio reþime) programuoja radijo stotis.

nustato laikrodþio funkcijà.

(USB) programuoja takelius.

12.

(iPod/ USB) pradeda arba nutraukia grojimà.

13. DBB

padidina þemus daþnius.

14. USB/AUX


15. MUTE


galite pasirinkti garso ðaltiná USB, audio grotuvui

ar kitiems árenginiams.

laikinai nutraukia arba gràþina garsà.

Pastabos apie nuotolinio valdymo pulta:

Visø pirma su nuotolinio valdymo pulto

mygtukais pasirinkite, koká ðaltiná norite

kontroliuoti (pvz. USB/AUX).

Tik tada pasirinkite norimas funkcijas (pvz

, , ).

12

9


PAGRINDINËS FUNKCIJOS

USB GROJIMO FUNKCIJOS

SVARBU!

Prieð pradedant naudotis sistema, uþbaikite

paruoðiamuosius veiksmus.

Sistemos ájungimas


Spauskite STANDBY ON (arba nuotolinio

valdymo pulte).

Sistema persijungs á paskutiná pasirinktà

ðaltiná.
Spauskite USB/AUX, TUNER arba iPOD ant

árenginio arba nuotolinio valdymo pultelyje.

Sistema persijungs á pasirinktà ðaltiná.

Sistemos iðjungimas á budëjimo

reþimà

Spauskite STANDBY ON (arba nuotolinio

valdymo pulte).

Grotuvo atmintyje iðlieka esamas garso

lygis (iki maksimalaus 12 lygmens),

interaktyvaus garso nustatymai, paskutinis

pasirinktasis reþimas, ðaltinio ir radijo stoèiø

nustatymai.

Energijà taupantis automatinis

budëjimo reþimas

Taupydama energijà, sistema automatiðkai

persijungia á budëjimo reþimà po 15 minuèiø, jeigu

USB árenginio takeliai pasibaigë ir nebuvo atlikta jokiø

kitø funkcijø.

Garso valdymas

1. Reguliuokite VOLUME +/- norëdami sumaþinti ar

padidinti garsà sistemoje.

Ekrane rodomas garsumo lygis VOL ir

skaièius tarp 1-32. 'MIN' paþymi minimalø garso

lygá, o 'MAX' maksimalø.

2. Spauskite DBB, kad ájungtumëte arba

iðjungtumëte þemø daþniø pastiprinimà.

Jeigu DBB ájungtas, matysite uþraðà DBB.

3. Spauskite MUTE (nutildyti) nuotolinio valdymo

pultelyje, jeigu norite laikinai uþtildyti garsà.

Grojimas toliau tæsis be garso ir ekranas

rodys 'MUTE'.

Norëdami vël ájungti garsà:


Spauskite MUTE dar kartà.

Spauskite garso valdymo mygtukus.

Pakeiskite ðaltiná.

Ekranëlio apðvietimo reguliavimas

Grojimo arba budëjimo reþimo metu, vienà ar

daugiau kartø spauskite REPEAT ALARM, kad

pasirinktumëte tarp

OFF.

BRIGHT MEDIUM

Grojimo reþimai: REPEAT ir SHULLFE

Grojimo metu jûs galite pasirinkti norimà grojimo

reþimà. REPEAT reþimas gali bûti derinamas su

PROGRAM funkcija.

1. Jeigu norite pasirinkti grojimo funkcijà, grojimo

metu arba prieð grojimà, spauskite

REPEAT/SHUFF tol, kol ekrane pamatysite

norimà funkcijà.

Rodoma SHUFF, jeigu ájungtas grojimo

atsitiktine tvarka reþimas.

Rodoma rEP onE, jeigu dabartinis takelis

bus grojamas pakartotinai.

Rodoma rEP ALL, jeigu visi takeliai bus

grojami pakartotinai.

Rodoma rEP ir ALB, jeigu dabartinis

albumas bus grojamas pakartotinai.

2.


Jeigu norite gráþti á áprastinio grojimo reþimà,

spauskite REPEAT/SHUFF tol, kol pamatysite

uþraðà oFF.

Jûs galite spausti , kad sustabdytumëte

grojimà ir iðeitumëte ið grojimo reþimø.

Pastaba:

Repeat ir Shuffle funkcijos negali bûti

naudojamos vienu metu.

Takeliø uþprogramavimas

Programavimo funkcijà naudokite, kai grojimas

nevyksta, jûs galite uþprogramuoti iki 20 takeliø.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite

PROG/CLOCK, kad patektumëte á programavimo

reþimà.

Rodoma Pr 01 ir mirksi PROG.

2. Spauskite / , kad pasirinktumëte

norimà takelio numerá.

Jeigu takeliai yra skirtinguose albumuose,

spauskite ALBUM/PRESET , kad

pasirinktumëte norimà albumo numerá.

3. Spauskite PROG/CLOCK, kad patvirtintumëte

norimà takelio numerá.

4. Pakartokite 2-3 þingsnius visiems takeliams,

kuriuos norite uþprogramuoti.

FULL rodoma, jeigu bandote uþprogramuoti

daugiau nei 20 takeliø.

5. Spauskite , kad pradëtumëte

uþprogramuotø takeliø grojimà.

Programavimo iðtrynimas

Programavimà galite trinti taip:

STOP reþime vienà kartà spauskite .

Grojimo metu spauskite du kartus.

PROG iðnyksta.

10

11

More magazines by this user
Similar magazines