Nr. 2 - Lietuvos sporto informacijos centras

sportinfo.lt

Nr. 2 - Lietuvos sporto informacijos centras

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO

AKTUALIJOS

2

2 0 0 6

I N F O R M A C I N I S L E I D I N Y S

Redakcinë kolegija:

Pirmininkas

Evaldas SKYRIUS

Pavaduotojas,

vyr. redaktorius

Zigmantas MOTIEKAITIS

Atsakingoji sekretorë

Zina TURÈINSKIENË

Irena ANDRIJAUSKAITË

(finansavimo aktualijos)

Lina DAUGËLAITË

(kronika)

Milda LAURUTËNAITË

(kûno kultûra)

Algimantas KUKŠTA

(sportininkø rengimas)

Liudvikas SKROBOCKIS

(oficialioji informacija)

Vidas STANKEVIÈIUS

(neágaliøjø sportas)

Sigitas STASIULIS

(tarptautiniai santykiai)

Kornelija TIESNESYTË

(teisës aktai ir jø komentarai)

Redaktorë

Zita Šakalinienë

Dizainas

Eglës Lipeikaitës

T U R I N Y S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËJE

• Nutarimas ¥Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2000 m.

rugpjûèio 16 d. nutarimo Nr. 927 ¥Dël pasiþymëjusiø sportininkø

ir jø treneriø materialinio skatinimo´ ____________________________ 2

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO KLAUSIMØ KOMISIJOJE

• Nutarimas ¥Dël sporto organizacijø bendradarbiavimo sutarèiø´ _____ 5

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTE

• Ásakymas ¥Dël Valstybës biudþeto lëšø, skirtø 2006 m. sporto šakø plëtotei´ ___ 6

• Ásakymas ¥Dël Lietuvos sporto enciklopedijos leidybos´ ____________ 7

• Sporto mokymo ástaigoms, sporto padaliniams dël darbø saugos ______ 8

• Sporto mokymo ástaigø vadovams, sporto padaliniø vadovams

dël sporto mokymo ástaigø moksleiviø uþimtumo 2006 m. vasarà _____ 9

• Sporto mokymo ástaigø vadovams dël stovyklø vykdymo 2006 m. vasarà __ 10

LIETUVOS MOKINIØ OLIMPINIS FESTIVALIS

• Pirmàjá Lietuvos mokiniø olimpiná festivalá uþbaigë áspûdinga

šventë Vilniuje ______________________________________________ 14

Lietuvos mokiniø olimpinio festivalio sporto šakø varþybø

nugalëtojai ir prizininkai ______________________________________ 15

Lietuvos mokiniø olimpinio festivalio I grupës mokyklø rezultatai ___ 19

Lietuvos mokiniø olimpinio festivalio II grupës mokyklø rezultatai __ 21

Lietuvos mokiniø olimpinio festivalio III grupës mokyklø rezultatai __ 25

Lietuvos mokiniø olimpinio festivalio sporto šakø varþybø

rezultatø suvestinë ___________________________________________ 30

OFICIALÛS PRANEŠIMAI

• Išduotos kûno kultûros ir sporto specialisto licencijos ______________ 32

• Suteiktos kvalifikacinës kategorijos treneriams-sporto mokytojams __ 32

• Suteiktos kvalifikacinës kategorijos sportininkams ________________ 33

KRONIKA _______________________________________________________ 35

Þurnalo leidybà remia

Lietuvos Respublikos kultûros

ir sporto rëmimo fondas

Leidëjas:

© VšÁ Lietuvos sporto informacijos centras

Ámonës kodas 2154491. Adresas: Þemaitës g. 6, LT–03117 Vilnius

Tel. (8~5) 233 46 10, tel./faks. (8~5) 213 34 96, el. paštas: aktualijos@sportinfo.lt

Uþsakymas 113. Tiraþas 1800 egz.


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖJE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËJE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

NUTARIMAS

DËL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

2000 M. RUGPJÛÈIO 16 D. NUTARIMO NR. 927

„DËL PASIÞYMËJUSIØ SPORTININKØ IR JØ TRENERIØ MATERIALINIO

SKATINIMO“ PAKEITIMO

2006 m. geguþës 29 d. Nr. 491

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybë n u t a r i a :

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2000 m. rugpjûèio 16 d. nutarimà Nr. 927 ¥Dël pasiþymëjusiø sportininkø

ir jø treneriø materialinio skatinimo´ (Þin., 2000, Nr. 69-2060) ir išdëstyti já nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

N U T A R I M A S

DËL SPORTININKØ IR JØ TRENERIØ, GYDYTOJØ, MASAÞUOTOJØ IR

MOKSLININKØ SKATINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kûno kultûros ir sporto ástatymo (Þin., 1996, Nr. 9-215; 2005, Nr. 76-2745)

41 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybë n u t a r i a :

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. premijø, skiriamø sportininkams ir jø treneriams, gydytojams, masaþuotojams ir mokslininkams, dydþius;

1.2. valstybës stipendijø, mokamø didelio meistriškumo sportininkams, kuriems reikalinga valstybës parama rengtis

tarptautinëms varþyboms, atstovauti jose Lietuvai, dydþius.

2. Nustatyti, kad lëšos 1 punkte nurodytoms reikmëms skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybës biudþeto bendrøjø

asignavimø, numatytø Kûno kultûros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës (toliau

vadinama – Kûno kultûros ir sporto departamentas).

3. Pavesti Kûno kultûros ir sporto departamentui parengti ir patvirtinti Premijø, skiriamø sportininkams ir jø

treneriams, gydytojams, masaþuotojams ir mokslininkams, skyrimo ir mokëjimo tvarkos aprašà, taip pat Valstybës

stipendijø, mokamø didelio meistriškumo sportininkams, kuriems reikalinga valstybës parama rengtis tarptautinëms

varþyboms, atstovauti jose Lietuvai, mokëjimo tvarkos aprašà.´.

MINISTRAS PIRMININKAS

FINANSŲ MINISTRAS

ALGIRDAS BRAZAUSKAS

ZIGMANTAS BALČYTIS

2

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖJE

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybës

2000 m. rugpjûèio 16 d. nutarimu Nr. 927

(Lietuvos Respublikos Vyriausybës

2006 m. geguþës 29 d. nutarimo Nr. 491 redakcija)

PREMIJØ, SKIRIAMØ SPORTININKAMS IR JØ TRENERIAMS, GYDYTOJAMS,

MASAÞUOTOJAMS IR MOKSLININKAMS, DYDÞIAI

Sporto varþybø pavadinimas

Iškovota vieta ir premijos dydis (tûkst.litø)

pirmoji antroji treèioji ketvirtoji penktoji šeštoji septintoji aštuntoji

Olimpinës sporto šakos

(olimpinës rungtys)

Olimpinës þaidynës 400 200 150 80 60 40 30 20

Pasaulio èempionatas 80 50 30 20 15 10 – –

Europos èempionatas 40 20 15 – – – – –

Olimpiniø sporto šakø neolimpinës

rungtys, neolimpinës sporto šakos

ir neágaliøjø sportas (parolimpiniø

ir kurèiøjø þaidyniø sporto šakos

bei rungtys)

Pasaulio èempionatas, pasaulio 15 12 10 – – – – –

neágaliøjø èempionatai, þaidynës,

universiada, pasaulio þaidynës, pasaulio

aviacijos sporto þaidynës

Europos èempionatas, Europos 8 6 4 – – – – –

neágaliøjø èempionatai

Parolimpinës, kurèiøjø þaidynës 60 30 20 – – – – –

Specialiosios olimpiados þaidynës 6 4 2 – – – – –

Pastabos: 1. Lentelëje nurodyto dydþio premijos skiriamos:

1.1. olimpiniø sporto šakø olimpiniø individualiøjø ir komandiniø rungèiø, sportiniø þaidimø sportininkams,

neatsiþvelgiant á varþovø skaièiø;

1.2. olimpiniø sporto šakø neolimpiniø individualiøjø ir komandiniø rungèiø ir neolimpiniø sporto šakø sportininkams,

jeigu sporto varþybose dalyvavo ne maþiau kaip 32 varþovai, ne maþiau kaip 16 valstybiø atstovai;

1.3. neágaliesiems sportininkams, jeigu sporto varþybose dalyvavo ne maþiau kaip 12 komandø ar varþovø, áskaitant

dalyvavusiuosius atrankos varþybose;

1.4. neágaliesiems sportininkams, kai tarptautinës neágaliøjø sporto organizacijos apriboja komandø ir dalyviø

skaièiø, jeigu varþybose dalyvauja organizatoriø nustatytas maksimalus komandø ar dalyviø skaièius.

2. Premijos individualiøjø sporto šakø treneriams, rengusiems sportininkà, dydis – 50 procentø sportininko gautos

premijos. Jeigu sportininkà rengë keli treneriai, premija padalijama treneriams, atsiþvelgiant á tai, koks jø indëlis á

sportininko rengimà.

3. Uþ rezultatus, pasiektus neakivaizdinëse, technikos sporto šakø modeliø varþybose, premijos skiriamos tik

sportininkams.

4. Olimpiniø sporto šakø olimpiniø individualiøjø rungèiø sporto varþybose, parolimpinëse, kurèiøjø, specialiosios

olimpiados þaidynëse atitinkamà vietà uþëmusio sportininko gydytojams, masaþuotojams, mokslininkams skiriamos

premijos visa suma – 25 procentai sportininkui priklausanèios premijos. Visa premijos suma padalijama sportininko

gydytojams, masaþuotojams, mokslininkams, atsiþvelgiant á tai, koks jø indëlis á pergalæ.

5. Premijos sportiniø þaidimø komandoms ir komandiniø rungèiø (3 ir daugiau) nariams dydis apskaièiuojamas

lentelëje nurodytà premijos dydá dauginant iš oficialaus komandos arba komandinës rungties sportininkø skaièiaus.

Gauta premijos suma paskirstoma komandos arba komandinës rungties nariams (sportininkams, treneriams, gydytojams,

masaþuotojams, mokslininkams), atsiþvelgiant á tai, koks jø indëlis á pergalæ.

6. Premijomis vertinamos tik tos komandinës rungtys, kuriø sporto varþybø rezultatai nëra suminë individualiøjø

rungèiø rezultatø išraiška (t.y. uþ kuriuos sportininkas nëra gavæs premijos).

7. Premija skiriama ir atsarginiams komandos arba komandinës rungties nariams, jeigu jie bent kartà dalyvavo

sporto varþybose.

8. Jeigu pasaulio, Europos èempionatai rengiami daþniau nei kas dveji metai, premijos dydis apskaièiuojamas

lentelëje nurodytà dydá dalijant iš dviejø.

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

3


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖJE

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybës

2000 m. rugpjûèio 16 d. nutarimu Nr. 927

(Lietuvos Respublikos Vyriausybës

2006 m. geguþës 29 d. nutarimo Nr. 491

redakcija)

VALSTYBËS STIPENDIJØ, MOKAMØ DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTININKAMS,

KURIEMS REIKALINGA VALSTYBËS PARAMA RENGTIS TARPTAUTINËMS

VARÞYBOMS, ATSTOVAUTI JOSE LIETUVAI, DYDÞIAI

Sporto varþybø, kuriose Sportininkø, komandø skaièius, Minimalaus gyvenimo lygio dydþiai

sportininkas, komanda uþëmë kuriam leidþiama sporto varþybose

(koeficientais)

tam tikrà vietà, pavadinimas atstovauti valstybei vienoje

4,2–5 5,1–7,5 7,6–15,1

rungtyje

Sportininkø, komandø uþimtos vietos

Olimpinës þaidynës vienam sportininkui 9–12 7–8 1–6

dviem ir daugiau sportininkø, 13–16 9–12 1–8

komandai

Pasaulio èempionatas vienam sportininkui 7–8 4–6 1–3

dviem ir daugiau sportininkø, 9–12 5–8 1–4

komandai

Europos èempionatas vienam sportininkui 5–6 3–4 1–2

dviem ir daugiau sportininkø,

7–8 4–6 1–3

komandai

Pasaulio jaunimo

vienam ir daugiau sportininkø, 2–4 1–3 –

èempionatas

komandai

Europos jaunimo

vienam ir daugiau sportininkø, 1–3 – –

èempionatas

komandai

Parolimpinës, kurèiøjø vienam ir daugiau sportininkø,

– – 1–3

þaidynës

komandai

Pasaulio neágaliøjø

èempionatai, þaidynës

vienam ir daugiau sportininkø,

komandai

– 1–3 –

Europos neágaliøjø

èempionatai

vienam ir daugiau sportininkø,

komandai

1–3 – –

Pastabos: 1. Stipendijos sportininkams, komandoms mokamos ávykus lentelëje nurodytoms sporto varþyboms

ir uþëmus nurodytas vietas. Stipendijø mokëjimo trukmë – vieneri metai nuo sudarytos sportinës veiklos sutarties

pradþios.

2. Olimpinës pamainos didelio meistriškumo sportininkams, kuriø perspektyvinës modelinës charakteristikos, nustatytos

Kûno kultûros ir sporto departamento patvirtinta tvarka, atitinka sporto šakos reikalavimus, Kûno kultûros

ir sporto departamentas gali skirti 2–4 koeficientø minimalaus gyvenimo lygio dydþio stipendijà.

4

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMISIJOJE

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO KOMISIJOJE

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO KOMISIJOS

NUTARIMAS

DËL SPORTO ORGANIZACIJØ BENDRADARBIAVIMO SUTARÈIØ

2006 m. balandþio 25 d. Nr. 3

Vilnius

Kûno kultûros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës, vykdydamas pavestas funkcijas,

kasmet paskirsto biudþeto lëšas sporto šakø plëtotës programoms. Lëšos Lietuvos sporto šakø federacijoms skiriamos

bendradarbiavimo sutarèiø pagrindu. Nepaisant to, kad Departamentas dukart skyrë sutarèiø pasirašymo laikà,

keletas Lietuvos sporto šakø federacijø nepristatë reikiamø dokumentø ir nerodë noro pasirašyti bendradarbiavimo

sutarèiø.

Kûno kultûros ir sporto komisija siûlo Kûno kultûros ir sporto departamentui:

1. Nepasirašyti 2006 m. bendradarbiavimo sutarèiø su Lietuvos šiø sporto šakø: boulingo, darts, daþasvydþio,

golfo, kibernetinio sporto, praktinio šaudymo, rankø lenkimo, šeipingo, taekvondo (ITF), tradicinio aikido, traktoriø

sporto, federacijomis.

2. Informuoti visas šalies sporto šakø federacijas, kad ir ateityje laiku nepristaèius reikiamø dokumentø Departamentui

paliekama teisë nepasirašyti sutarèiø ir neskirti biudþeto lëšø sporto programoms.

KOMISIJOS PIRMININKAS

GINTARAS FURMANAVIÈIUS

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

5


KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTE

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTE

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

GENERALINIO DIREKTORIAUS

ÁSAKYMAS

DËL VALSTYBËS BIUDÞETO LËŠØ, SKIRTØ 2006 M.

SPORTO ŠAKØ PLËTOTEI

2006 m. birþelio 22 d. Nr. V–342

Vilnius

2006 m. sausio 25 d. ásakymu Nr. V-35 ,,Dël valstybës biudþeto lëšø skyrimo sporto šakø plëtojimui principø 2006-

2008 metams ir lëšø 2006 metams´ Kûno kultûros ir sporto departamentas skyrë lëšas 2006 m. sporto šakø plëtojimui.

Taèiau kai kurios sporto šakø federacijos, sàjungos, asociacijos nustatytu laiku nepristatë Departamentui sutarèiø

dokumento. Todël 2006 m. balandþio 25 d. Kûno kultûros ir sporto komisija nutarimu Nr. 3 ,,Dël sporto organizacijø

bendradarbiavimo sutarèiø¡ pasiûlë Departamentui nepasirašyti sutarèiø su šiomis federacijomis. Vykdydamas Kûno

kultûros ir sporto komisijos siûlymà,

á s a k a u:

1. Nepasirašyti 2006 m. bendradarbiavimo sutarèiø su federacijomis, laiku nepateikusiomis prašytø dokumentø.

2. Finansø ir buhalterinës apskaitos skyriui (vedëja A. Gelaþauskienë) 2006 metams skirtas valstybës biudþeto

lëšas šiø sporto šakø plëtojimui: boulingui – 1330 Lt; smiginiui (darts) – 1680 Lt; daþàsvydþiui – 1000 Lt; golfui –1000

Lt; kibernetiniam sportui – 1000 Lt; praktiniam šaudymui – 1000 Lt; rankø lenkimui – 1870 Lt; dailiajai mankštai

(šeipingui) – 1000 Lt; taekvondo (ITF) – 1060 Lt; tradiciniam aikido – 1000 Lt; traktoriø sportui – 1000 Lt, skirti

kitø sporto šakø plëtojimo programø, organizacijø prizø, renginiø ir t. t. rezervui formuoti.

GENERALINIS DIREKTORIUS

ALGIRDAS RASLANAS

6

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTE

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

ÁSAKYMAS

DËL LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOS LEIDYBOS

2006 m. birþelio 8 d. Nr. V–322

Vilnius

Ágyvendindamas IV Lietuvos sporto kongrese patvirtintà Lietuvos Respublikos kûno kultûros ir sporto strategijà

2005–2015 metams ir atsiþvelgdamas á Lietuvos sporto enciklopedijos atliktø darbø inventorizacijos ir ekspertizës

komisijos pasiûlymus:

1. T v i r t i n u:

1.1. Tokios sudëties Lietuvos sporto enciklopedijos Mokslinæ redakcinæ tarybà: prof. habil. dr. Povilas Karoblis

(pirmininkas), prof. habil. dr. Kæstas Miškinis (pavaduotojas), Zigmantas Motiekaitis (pavaduotojas), Valentinas

Paketûras, Kæstutis Petraitis, dr. Artûras Poviliûnas, prof. habil. dr. Algirdas Raslanas, prof. dr. Arvydas Stasiulis,

prof. habil. dr. Stanislovas Stonkus, prof. habil. dr. Povilas Tamošauskas, doc. Jonas Þilinskas, Edgaras Abušovas

(atsakingasis sekretorius).

1.2. Enciklopedijos rankrašèio parengimo, leidybos ir spausdinimo darbø organizaciniams, ûkiniams ir finansiniams

klausimams spræsti – Darbo grupæ: vadovas – Z. Motiekaitis, pavaduotojas – Povilas Karoblis, Linas Mickevièius,

Alvyda Grimašauskienë, atsakingasis sekretorius – Vytautas Pivoriûnas.

2. P a v e d u:

2.1. Lietuvos sporto enciklopedijos Mokslinei redakcinei tarybai iki 2006 m. liepos 15 d.

sudaryti ir pateikti tvirtinti Lietuvos sporto enciklopedijos struktûrà ir vardyno sudarymo kriterijus bei vykdyti

enciklopedijos rankrašèiø rengimo moksliná koordinavimà;

2.2. Lietuvos sporto enciklopedijos leidybos Darbo grupei (Z. Motiekaitis) kartu su Moksline redakcine taryba

(P. Karoblis) iki 2006 m. liepos 15 d. parengti leidybos ir spausdinimo darbø bei jø finansavimo planà numatant toká

Lietuvos sporto enciklopedijos 3 tomø leidybos grafikà: I tomas – 2007 m., II tomas – 2008 m., III tomas – 2009 m.

3. L a i k a u á v y k d y t u Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2006 m.

vasario 8 d. ásakymo Nr. V-64 ¥Dël Lietuvos sporto enciklopedijos leidybos organizavimo´ 1 ir 2 punktus.

4. Šio ásakymo vykdymo kontrolæ pasilieku sau.

GENERALINIS DIREKTORIUS

ALGIRDAS RASLANAS

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

7


KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTE

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

SPORTO MOKYMO ÁSTAIGOMS

SPORTO PADALINIAMS

2006-05-15 Nr. S-404

Nr.

DĖL DARBŲ SAUGOS

Kûno kultûros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës primena, kad, siekiant išsaugoti

sportininkø sveikatà, išvengti nelaimingø atsitikimø sporto stovyklø, treniruoèiø ir varþybø metu, bûtina visø Lietuvos

sporto mokymo ástaigø ir organizacijø vadovams pareikalauti pavaldþiø organizacijø atsakingø darbuotojø uþtikrinti

vykdomø renginiø darbø saugà.

Privalu sudaryti vasaros sezono renginiø planus, nurodant laikà, vietà, dalyviø skaièiø, asmenis, atsakingus uþ

saugumà. Rekomenduotina, kad planai, kuriuose nurodytos atsakingø darbuotojø pavardës, bûtø patvirtinti organizacijos

vadovo ir skelbiami viešai. Kartu bûtina sudaryti sàlygas vykdyti darbuotojams, treneriams, instruktoriams,

baziø vadovams darbø saugos instruktaþus, atsiþvelgiant á sporto šakos specifikà.

Visose sporto bazëse reikia atnaujinti vaizdinæ informacijà apie vidaus tvarkos taisykles, saugumo technikos

reikalavimus mokomajame ir varþybø procese, medicinines pagalbos priemones, vandens sporto bazëse – asmenines

ir bendràsias gelbëjimo priemones.

Planuojant vasaros sporto stovyklas, tikslinga pasitelkti sportininkø tëvus, rengti bendrus susirinkimus, juose

priminti ne tik teises, bet ir pareigas, stovyklø darbo specifikà, keliamus uþdavinius. Bûtina uþtikrinti sportinio darbo

kokybæ, turiningà ir planingà laisvalaikio leidimà.

Stovyklos vadovas ir asmenys, atsakingi uþ mokymo plaukti ir maudymosi pratybas, patvirtinami ástaigos vadovo

ásakymu. Kiekviena išvyka su sportininkais áforminama stovyklos vadovo ásakymu. Vykdomose stovyklose stovyklos

vadovo ásakymu parengiami reikalingi dokumentai, laikantis visø darbø saugos reikalavimø. Sportuojantieji negali

bûti palikti be trenerio-sporto mokytojo prieþiûros. Ypatingas dëmesys skiriamas mokymo plaukti ir maudymosi

vietø árengimui, budëjimui ir saugumui jose.

Sporto statiniø administracija privalo uþtikrinti tinkamà prietaisø ir árengimø techninæ bûklæ, atitinkanèià saugumo,

sanitarijos ir higienos reikalavimus.

Per sportinës aviacijos, techniniø sporto šakø, dviraèiø sporto, vandens sporto šakø renginius bûtina uþtikrinti

þiûrovø ir dalyviø saugumà, neuþmirštant galimø technikos gedimø.

Sportuojanèiøjø ir þiûrovø saugumo ir viešosios tvarkos uþtikrinimà, uþkertant galimybæ pasireikšti þiaurumui ir

prievartai, reglamentuoja Lietuvos Respublikos kûno kultûros ir sporto ástatymas.

Uþtikrinkime saugø sportà ir turiningà poilsá.

GENERALINIS DIREKTORIUS

ALGIRDAS RASLANAS

8

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTE

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

SPORTO MOKYMO ÁSTAIGØ VADOVAMS 2006-05-24 Nr. S-445

SPORTO PADALINIØ VADOVAMS

Nr.

DËL SPORTO MOKYMO ÁSTAIGØ

MOKSLEIVIØ UÞIMTUMO 2006 M. VASARÀ

Organizuojant ir vykdant stovyklas moksleiviams sportininkams, prašome vadovautis:

– Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2006 05 16 raštu Nr. S-404

¥Dël darbø saugos´;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandþio 26 d. ásakymu Nr. V-275 patvirtinta Lietuvos

higienos norma HN 79:2004 ¥Vaikø vasaros poilsio stovyklos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai´ (Þin.,

2004, Nr. 82-2956);

– Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d. ásakymu Nr. ISAK-612 patvirtintais Vaikø vasaros poilsio stovyklø

bendraisiais nuostatais (Þin., 2006 m. Nr. 39-1420);

– Jums pateikiamais Kûno kultûros ir sporto departamento priedais-rekomendacijomis ¥Dël 2006 m. sporto

mokymo ástaigø moksleiviø uþimtumo ir darbo planavimo vasarà´.

Kartu prašome pateikti duomenis apie planuojamà mokomàjá-sportiná darbà 2006 m. vasarà:

1. Stovyklø vykdymà.

2. Dalyvavimà varþybose Lietuvoje.

3. Dalyvavimà tarptautinëse varþybose su šalies rinktinëmis.

4. Dalyvavimà šalies rinktiniø stovyklose.

5. Treniruotës proceso vykdymo tvarkà vasarà.

Duomenis pagal pateiktas formas prašome pateikti prieš stovyklos vykdymà.

Kartu prašome atkreipti dëmesá á vaikus ir jaunimà, pasiliekantá mieste ar rajone. Pasidomëkime jais, padëkime

jiems planuoti laisvalaiká sportine ir varþybine dvasia.

GENERALINIS DIREKTORIUS

ALGIRDAS RASLANAS

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

9


KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTE

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

SPORTO MOKYMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS 2006-05-23 Nr. S-448

Nr.

DĖL STOVYKLŲ VYKDYMO 2006 M. VASARĄ

Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës Jums pateiktame 2006-05-16 rašte

Nr. S-404 atkreipiamas dëmesys á darbø saugà sporto mokymo ástaigose ir kituose sporto padaliniuose.

Primename, kad stovyklos viršininkui aktualu daugumà dokumentø, reikalingø stovyklavimo dienomis, parengti

prieš išvykstant.

Siunèiame Jums dokumentø, reikalingø stovyklos vykdymui, aprašymà.

1. SMÁ vadovo ásakymas dël stovyklos vykdymo, kuriame nurodyta stovyklos viršininko ir plaukimo vadovo

pavardës, vykdymo laikas ir vieta.

2. SMI vadovo patvirtintas vykstanèiø á stovyklà moksleiviø ir darbuotojø sàrašas ir telefonai.

3. Patvirtintas stovyklos dienos reþimas.

4. Patvirtintos vidaus tvarkos taisyklës.

5. Maudymosi ir plaukimo mokymo vietos árengimo aprašymas, konkreèios saugumo priemonës.

6. Maudymosi taisyklës ir reikalavimai, budëjimo grafikai.

7. Nemokanèiø plaukti sàrašai.

8. Raštiški tëvø prašymai dël vaiko dalyvavimo stovykloje.

9. Stovyklautojø medicininës paþymos-leidimai vykti á stovyklà.

10. Bendras stovyklautojø registracijos þurnalas, kuriame paþymimas atvykimas ir išvykimas, dienø skaièius.

11. Stovyklos darbo planas-tinklelis, kuriame numatyta kultûrinis ir auklëjamasis darbas, bendros uþimtumo

priemonës, vakaronës, pokalbiai, išvykos ir kiti renginiai kiekvienà dienà.

12. Treniruoèiø tvarkarašèiai.

13. Planuojamø þygiø ir išvykø planai ir grafikai.

14. Treneriø ir stovyklautojø budëjimo grafikai.

15. Tëvø dienos renginiai, tëvø lankymosi þurnalai, buvimo su vaikais raštiškos paþymos, kuriose nurodytas

buvimo laikas.

16. Informacinis stendas su uþrašytu stovyklos pavadinimu apie veiklà stovykloje.

17. Finansiniø išlaidø apskaita.

Primename Jums, kad atvykæ stovyklautojai turi bûti supaþindinami su taisyklëmis ir reikalavimais, stovyklos

ribomis, bendravimo tarpusavyje ir su vietiniais gyventojais ypatumais ir atsakomybe.

Stovyklautojai iš teritorijos išleidþiami tik su tëvais, be teisës maudytis, jeigu nëra plaukimo vadovo.

Stovyklos vadovas darbe vadovaujasi visais reikiamais dokumentais, supaþindina stovyklautojus, kurie kartu privalo

uþtikrinti bendruosius sveikatos saugos ir higienos normø reikalavimus.

Iš Jûsø, mieli treneriai ir vadovai, tikimës susiklausymo, nuoširdaus bendradarbiavimo, paramos vienø kitiems,

rûpesèio stovyklautojais. Uþtikrinkime saugø sportà ir poilsá sausumoje ir prie vandens.

GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

RITAS VAIGINAS

10

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTE

Pateikiama Kûno kultûros ir sporto departamento F-1

Sporto strategijos skyriui

I N F O R M A C I J A

sporto mokymo ástaigos

apie SMÁ moksleiviø uþimtumà 2 0 0 6 metø vasarà

Planuojamos

priemonės Dalyvių Vykdymo Vykdymo Atsakingas Lėšų

pavadinimas skaičius vieta laikas asmuo šaltiniai

1.

Vykdomos

stovyklos

(skaičius)

2.

Dlyvavimas

varžybose

Lietuvoje

(skaičius)

3.

Dalyvavimas

tarptautiniuose

renginiuose

(skaičius)

SMÁ vadovas: parašas

vardas, pavardë

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

11


KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTE

F-2

STOVYKLOS DARBO PLANAS-TINKLELIS, vykdymo data

Stovyklos pavadinimas

06-

/pirmadienis

---

/antradienis /treèiadienis /ketvirtadienis /penktadienis /šeštadienis /sekmadienis

07-

/pirmadienis

---

/antradienis /treèiadienis /ketvirtadienis /penktadienis /šeštadienis /sekmadienis

Pastaba: Forma tikslinama stovyklos viršininko nuoþiûra. Stovyklautojø þiniai pagrindinës stovyklos priemonës

nurodomos kiekvienà dienà.

Paþymëtos datos – preliminarinës. Kiti reikalingi dokumentai – mokomojo sportinio, kultûrinio ir auklëjamojo

darbo ir kt. planai – stovyklos v a d o v o nuoþiûra.

Stovyklos viršininkas: parašas

vardas, pavardë

12

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTE

INFORMACIJA APIE SMÁ STOVYKLOS V Y K D Y M À 2006 METAIS

F-3

Sporto mokymo ástaigos pavadinimas

Stovyklos rengimo vieta

(visas pavadinimas, telefonas ir mobilusis telefonas)

Moksleiviø skaièius

Pedagoginiø darbuotojø skaièius

Stovyklos v i r š i n i n k a s

(vardas, pavardë, telefonas, išsilavinimas, ped. darbo staþas)

(stovyklose, darbovietë ir pareigos darbovietëje)

Maudymosi vietos áranga ir saugumo uþtikrinimas

Asmens, atsakingo uþ plaukimo ir maudymosi pratybø organizavimà ir prieþiûrà vardas, pavardë, išsilavinimas,

darbo staþas stovyklose

Stovyklos pradþia ir pabaiga: atvykimas

išvykimas

Ûkinio personalo skaièius

Maitinimosi organizavimas

Medicininë prieþiûra

Leidimai stovyklauti

Turi bûti pateikta konkreti ir tiksli informacija apie kiekvienà stovyklà atskirai.

Kûno kultûros ir sporto departamento

Sporto strategijos skyriaus vyr. specialistë

mokymo ástaigoms Aldona Bušmienë

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

13


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

LIETUVOS MOKINIØ OLIMPINIS FESTIVALIS

PIRMÀJÁ LIETUVOS MOKINIØ OLIMPINÁ FESTIVALÁ

UÞBAIGË ÁSPÛDINGA ŠVENTË VILNIUJE

Birþelio 3 d. Vilniuje áspûdinga švente pasibaigë pirmasis Lietuvos mokiniø olimpinis festivalis, kuriame per visus

metus vykusias 17 sporto šakø varþybas mokyklose, miestuose ir rajonuose, zonose ir meno konkursuose dalyvavo

daugiau kaip 202 tûkst. mokiniø iš 1435 Lietuvos mokyklø (darþeliø, pradiniø, pagrindiniø, viduriniø mokyklø ir

gimnazijø).

Baigiamoji festivalio šventë prasidëjo netradicinëmis varþybomis, pavadintomis ¥Antikos sportu´, prie Baltojo

tilto. ¥Aèiû, kad padëjote šiam Festivaliui dideliais þingsniais eiti per Lietuvà´, – sveikindamas mokinius, iš visø

Lietuvos kampeliø suguþëjusius á Vilniø pasivarþyti Antikos laikus primenanèiose varþybose, sakë Kûno kultûros ir

sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas. Susirinkusiuosius sveikino švietimo ir mokslo ministras

Remigijus Motuzas, Lietuvos moksleiviø kûno kultûros ir sporto centro direktorë Ona Babonienë, Lietuvos

tautinio olimpinio komiteto direktoriaus pavaduotojas Algimantas Gudiškis.

Mokiniai dalyvavo šešiose rungtyse – ¥Palestra´, ¥Per kupstus, per pelkes´, ¥Šoklusis atletas´, ¥Imtynininkai´,

¥Taiklioji diskininkë´, ¥Mesk toliau, mesk taikliau´. Mokiniø supratimà apie Antikos olimpines þaidynes papildë

renginio vedëjas papasakodamas apie tø laikø paproèius, tradicijas.

Vëliau šventë persikëlë á Kalnø parkà. Estrados prieigose buvo surengta mokiniø piešiniø sporto ir olimpine tema

parodëlë. Tai Lietuvos mokiniø olimpinio festivalio vienos sudedamosios dalies – piešiniø konkurso – rezultatas.

Visus susirinkusiuosius Kalnø parke pasveikino Festivalio globëjas Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

¥Jûs atgaivinote originalià Antikos laikø idëjà varþytis ne tik sporto, bet ir meno, mokslo srityse. Noriu tikëti,

kad ši kilnaus varþymosi, kilnumo dvasia lydës jus visuose jûsø darbuose´, – linkëjo jaunimui šalies Prezidentas.

Vëliau buvo paskelbti ir apdovanoti sporto šakø varþybø, eilërašèiø ir plakatø sporto tema konkurso nugalëtojai ir

prizininkai. Vardines taures jiems áteikë sporto bei švietimo ir mokslo vadovai, atstovai. Visi prizininkai apdovanoti ir

sportiniu inventoriumi: uþ pirmàjà vietà mokiniai gavo miegmaišius, uþ antràjà – kuprines, uþ treèiàjà – badmintono

raketes. Sporto varþybø prizininkës – 85 mokyklos – savo sporto inventoriø papildë futbolo, krepšinio ir tinklinio

kamuoliais, kuriuos jiems dovanojo Kûno kultûros ir sporto departamentas. Iš viso buvo išdalytas 1921 kamuolys.

Susirinkusiuosius Kalnø parke linksmino populiarios Lietuvos grupës ir atlikëjai – ¥Kastaneda´, ¥Biplan´, Deivis,

¥Delfinai´ ir kt. Gerai þinomas jø dainas atliko ir vaikø kolektyvai. Renginá vainikavo finalinë Festivalio daina, sukurta

iš eilërašèiø, kuriuos mokiniai parašë Festivalio eilërašèiø konkursui. Kûno kultûros ir sporto departamento

generalinio direktoriaus Algirdo Raslano teigimu, pirmasis Lietuvos mokiniø olimpinis festivalis pavyko ir pasiþymëjo

išskirtiniu masiškumu. O bûtent noras átraukti kuo daugiau jaunø þmoniø á sporto sàjûdá ir buvo pagrindinis

organizatoriø – Kûno kultûros ir sporto departamento, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos tautinio olimpinio

komiteto – tikslas. ¥Aktyvaus gyvenimo bûdo pamëgimà ir pasirinkimà siejame bûtent su mokiniais, todël neabejojame,

kad šis festivalis prisidës prie šiø senø ir patikrintø vertybiø populiarinimo´, – ásitikinæs šalies sporto vadovas.

Lietuvos mokiniø olimpinio festivalio baigiamosios šventës generalinis rëmëjas – ¥Èili´ picerijø, restoranø ir

kaviniø tinklas – 2,4 tûkst. festivalio dalyviø skyrë maitinimà.

14

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

LIETUVOS MOKINIØ OLIMPINIO FESTIVALIO SPORTO ŠAKØ VARÞYBØ

NUGALËTOJAI IR PRIZININKAI

Merginø lengvosios atletikos keturkovës varþybø:

I vieta Šiauliø rajono Kuršënø Pavenèiø gimnazija

II vieta Kauno Palemono vidurinë mokykla

III vieta Këdainiø Atþalyno vidurinë mokykla

Vaikinø lengvosios atletikos keturkovës varþybø:

I vieta Klaipëdos Gedminø pagrindinë mokykla

II vieta Maþeikiø Pavasario vidurinë mokykla

III vieta Panevëþio ¥Vyturio´ vidurinë mokykla

Kalnø dviraèiø kroso merginø varþybø:

I vieta Vilniaus Barboros Radvilaitës pagrindinë mokykla

IIvieta Utenos Aukštakalnio pagrindinë mokykla

III vieta Ignalinos rajono Didþiasalio ¥Ryto´ vidurinë mokykla

Kalnø dviraèiø kroso vaikinø varþybø:

I vieta Marijampolës savivaldybës Šunskø pagrindinë mokykla

II vieta Vilkaviškio ¥Aušros´ vidurinë mokykla

III vieta Utenos Aukštakalnio pagrindinë mokykla

Merginø lengvosios atletikos rungèiø varþybø:

I vieta Šiauliø rajono Kuršënø Pavenèiø gimnazija

II vieta Šiauliø Vijoliø vidurinë mokykla

III vieta Këdainiø Atþalyno vidurinë mokykla

Vaikinø lengvosios atletikos rungèiø varþybø:

I vieta Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

II vieta Šiauliø Vijoliø vidurinë mokykla

III vieta Kretingos Jurgio Pabrëþos gimnazija

Lengvosios atletikos kroso varþybø:

I vieta Kauno Salomëjos Nëries vidurinë mokykla

II vieta Vilniaus Ozo vidurinë mokykla

III vieta Šiauliø rajono Kuršënø Pavenèiø vidurinë mokykla

Mergaièiø orientavimosi sporto varþybø:

I vieta Neringos miesto Juodkrantës L. Rëzos pagrindinë mokykla

II vieta Šilalës rajono Pajûrio vidurinë mokykla

III vieta Jurbarko Antano Giedraièio-Giedriaus gimnazija

Berniukø orientavimosi sporto varþybø:

I vieta Šilalës rajono Pajûrio vidurinë mokykla

II vieta Vilniaus Martyno Maþvydo vidurinë mokykla

III vieta Panevëþio rajono Krekenavos Mykolo Antanaièio vidurinë mokykla

Mergaièiø krepšinio finaliniø varþybø:

I vieta Kauno ¥Rasos´ gimnazija

II vieta Vilniaus Jono Basanavièiaus vidurinë mokykla

III vieta Panevëþio J. Miltinio vidurinë mokykla

IV vieta Palangos ¥Senoji´ gimnazija

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

15


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

Berniukø krepšinio finaliniø varþybø:

I vieta Kauno ¥Varpo´ vidurinë mokykla

II vieta Klaipëdos ¥Àþuolyno´ gimnazija

III vieta Raseiniø Šaltinio vidurinë mokykla

IV vieta Vilniaus Karoliniškiø gimnazija

Turizmo finaliniø varþybø:

I vieta Alytaus Panemunës vidurinë mokykla

II vieta Panevëþio ¥Minties´ vidurinë mokykla

III vieta Këdainiø rajono Akademijos vidurinë mokykla

Šaškiø finaliniø varþybø:

I vieta Kauno Šilainiø vidurinë mokykla

II vieta Marijampolës Rygiškiø Jono gimnazija

III vieta Šiauliø rajono Raudënø pagrindinë mokykla

Mergaièiø stalo teniso finaliniø varþybø:

I vieta Šilalës rajono Laukuvos N. Vëliaus gimnazija

II vieta Vilniaus Tuskulënø vidurinë mokykla

III vieta Panevëþio 5-oji vidurinë mokykla

Asmeninëse pirmenybëse:

I vieta Aušra Stirbytë, vadovë Ona Jucevièiûtë

(Šilalës rajono Laukuvos N. Vëliaus gimnazija)

II vieta Aistë Masaitë, vadovë Ona Jucevièiûtë

(Šilalës rajono Laukuvos N. Vëliaus gimnazija)

III vieta Aistë Stuckytë, vadovë Rûta Rimavièienë

(Vilniaus Tuskulënø vidurinë mokykla)

Berniukø stalo teniso finaliniø varþybø:

I vieta Maþeikiø ¥Ventos´ vidurinë mokykla

II vieta Šalèininkø J. Sniadeckio gimnazija

III vieta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girëno gimnazija

Asmeninëse pirmenybëse:

I vieta Tonetas Domeika, vadovas Anatolijus Lobanovas

(Maþeikiø ¥Ventos´ vidurinë mokykla)

II vieta Pavel Trajkoviè, vadovë Jolanta Valnièko

(Šalèininkø J. Sniadeckio gimnazija)

III vieta Domeika, vadovas Anatolijus Lobanovas

(Maþeikiø ¥Ventos´ vidurinë mokykla)

Aerobikos finaliniø varþybø:

I vieta Kauno Viktoro Kuprevièiaus vidurinë mokykla

II vieta Visagino ¥Gerosios Vilties´ vidurinë mokykla

III vieta Klaipëdos Martyno Maþvydo pagrindinë mokykla

5–6-ø klasiø mokiniø „Dràsûs, stiprûs, vikrûs“ finaliniø varþybø:

I vieta Maþeikiø ¥Pavasario´ vidurinë mokykla

II vieta Panevëþio ¥Vyturio´ vidurinë mokykla

III vieta Širvintø ¥Atþalyno´ pagrindinë mokykla

IV vieta Kauno Jono Basanavièiaus vidurinë mokykla

16

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

4-ø ir þemesniø klasiø mokiniø „Dràsûs, stiprûs, vikrûs“ finaliniø varþybø:

I vieta Maþeikiø ¥Pavasario´ vidurinë mokykla

II vieta Širvintø ¥Atþalyno´ pagrindinë mokykla

III vieta Marijampolës Mokolø pagrindinë mokykla

IV vieta Rokiškio Senamiesèio pradinë mokykla

Plaukimo finaliniø varþybø:

I vieta Panevëþio ¥Þemynos´ vidurinë mokykla

II vieta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girëno gimnazija

III vieta Utenos Aukštakalnio pagrindinë mokykla

Mergaièiø gimnastikos finaliniø varþybø:

I vieta Vilniaus rajono Pagiriø vidurinë mokykla

II vieta Kauno Stasio Lozoraièio vidurinë mokykla

III vieta Šiauliø rajono Kuršënø Pavenèiø vidurinë mokykla

Berniukø gimnastikos finaliniø varþybø:

I vieta Kauno Stasio Lozoraièio vidurinë mokykla

II vieta Šiauliø rajono Kuršënø Pavenèiø vidurinë mokykla

III vieta Jonavos ¥Lietavos´ pagrindinë mokykla

Mergaièiø rankinio finaliniø varþybø:

I vieta Utenos Vyturiø pagrindinë mokykla

II vieta Panevëþio ¥Minties´ vidurinë mokykla

III vieta Šiauliø Vijoliø vidurinë mokykla

IV vieta Vilniaus Senvagës vidurinë mokykla

Berniukø rankinio finaliniø varþybø:

I vieta Klaipëdos ¥Aukuro´ vidurinë mokykla

II vieta Molëtø gimnazija

III vieta Vilniaus Senvagës vidurinë mokykla

IV vieta Panevëþio ¥Vyturio´ vidurinë mokykla

Mergaièiø tinklinio finaliniø varþybø:

I vieta Kauno Juozo Urbšio vidurinë mokykla

II vieta Kelmës rajono Tytuvënø vidurinë mokykla

III vieta Jonavos rajono Jeronimo Ralio vidurinë mokykla

IV vieta Šiauliø Stasio Šalkauskio vidurinë mokykla

Berniukø tinklinio finaliniø varþybø:

I vieta Kelmës rajono Jono Graièiûno gimnazija

II vieta Vilniaus Vingio vidurinë mokykla

III vieta Vilniaus rajono Aviþieniø vidurinë mokykla

IV vieta Šiauliø ¥Juventos´ pagrindinë mokykla

Šachmatø finaliniø varþybø:

I vieta Kauno ¥Varpo´ gimnazija

II vieta Panevëþio ¥Saulëtekio´ vidurinë mokykla

III vieta Plungës ¥Senamiesèio´ vidurinë mokykla

IV vieta Rokiškio Juozo Tûbelio gimnazija

Mergaièiø slidinëjimo finaliniø varþybø:

I vieta Ignalinos rajono gimnazija

II vieta Visagino ¥Atgimimo´ gimnazija

III vieta Anykšèiø Jono Biliûno gimnazija

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

17


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

Berniukø slidinëjimo finaliniø varþybø:

I vieta Ignalinos rajono gimnazija

II vieta Anykšèiø Jono Biliûno gimnazija

III vieta Vilniaus Levo Karsavino vidurinë mokykla

Mergaièiø, gim. 1993–1994 m., kvadrato finaliniø varþybø:

I vieta Širvintø ¥Atþalyno´ pagrindinë mokykla

II vieta Kauno rajono Domeikavos vidurinë mokykla

III vieta Vilniaus Gabijos gimnazija

IV vieta Palangos ¥Baltijos´ vidurinë mokykla

Berniukø, gim. 1993–1994 m., kvadrato finaliniø varþybø:

I vieta Šiauliø rajono Kuršënø Lauryno Ivinskio gimnazija

II vieta Jurbarko rajono Veliuonos A. J. Juškø vidurinë mokykla

III vieta Alytaus Panemunës vidurinë mokykla

IV vieta Širvintø ¥Atþalyno´ pagrindinë mokykla

Mergaièiø maþojo futbolo finaliniø varþybø:

I vieta Ukmergës rajono Vidiškiø pagrindinë mokykla

II vieta Širvintø ¥Atþalyno´ pagrindinë mokykla

III vieta Kauno ¥Versmës´ vidurinë mokykla

IV vieta Klaipëdos ¥Saulëtekio´ pagrindinë mokykla

Berniukø maþojo futbolo finaliniø varþybø:

I vieta Vilniaus Ozo vidurinë mokykla

II vieta Panevëþio Juozo Miltinio vidurinë mokykla

III vieta Lazdijø rajono Veisëjø vidurinë mokykla

IV vieta Kretingos Jurgio Pabrëþos gimnazija

Gim. 1995 m. ir jaunesniø kvadrato finaliniø varþybø:

I vieta Kauno r. Vilkijos vidurinë mokykla, mokytojas Sigitas Baèiûnas

II vieta Vilniaus ¥Genio´ pradinë mokykla, mokytoja Ligita Cibulskienë

III vieta Maþeikiø ¥Pavasario´ vidurinë mokykla, mokytojas Virginijus Januševièius

IV vieta Rokiškio ¥Senamiesèio´ pradinë mokykla, mokytojas Remigijus Beconis

18

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

LIETUVOS MOKINIØ OLIMPINIO FESTIVALIO I GRUPËS MOKYKLØ REZULTATAI

MIESTAI MOKYKLOS

D.S.V.* Dviraèiai Futbolas

5x5

Gimnastika

Krepšinis Kvadratas Lengvoji atletika Orientavimosi

5-6 kl. Rungtys Keturkovë

Rankinis Slidinëjimas

sportas

M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B

Stalo

tenisas

Tinklinis

Aerobika

3-4 kl.

5-6 kl.

3-4 kl.

Krosas

Plaukimas

Šachmatai

Šaškës

Turizmas

TAŠKAI

Šiauliø ¥Vijoliø´ vid. m-kla 28 66 86 110 110 100 500

Panevëþio ¥Vyturio´ vid. m-kla 62 110 54 62 100 90 478

Klaipëdos Martyno Maþvydo

pagr. m-kla

100 28 29 86 62 66 62 433

Panevëþio ¥Minties´ vid. m-kla 29 66 110 110 315

Klaipëdos ¥Aukuro´vid. m-kla 29 29 66 120 58 302

Kauno Stasio Lozoraièio vid. m-kla 110 120 62 292

Vilniaus Ozo vid. m-kla 120 110 34 264

Kauno ¥Varpo´ gimnaij 120 120 240

Šiauliø Aukštabalio vid. m-kla 66 86 82 234

Klaipëdos Simono Dacdo vid. m-kla 70 90 62 222

Kauno Stepono Dariaus ir

Stasio Girëno gimn.

110 100 210

Klaipëdos ´Aþuolyno¡ gimnaz. 110 38 62 210

Panevëþio Juozo Miltinio vid.. m-kla 110 100 210

Kauno Salomëjos Neries

vid. m-kla

Vilniaus Barboros Radvilaitës

pagr. m-kla

120 86 206

120 78 198

Kauno Juozo Urbšio vid. m-kla 74 120 194

Panevëþio Panevëþio 5-oji vid. m-kla 100 90 190

Vilniaus Senvagës vid. m-kla 90 100 190

Šiauliø ´Juventos¡ pagr. m-kla 29 62 90 181

Vilniaus Martyno Maþvydo vid. m-kla 66 110 176

Vilniaus Gerosios Vilties vid. m-kla 82 86 168

Vilniaus Tuskulënø vid. m-kla 110 58 168

Kauno Jono Basanavièiaus

vid. m-kla

66 90 156

Kauno Šilainiø vid. m-kla 29 120 149

Panevëþio Nevëþio vid. m-kla 58 29 58 145

Klaipëdos ´Saulëtekio¡ pagr.m-kla 90 50 140

Šiauliø Lieporiø vid. m-kla 78 30 29 137

Šiauliø Juliaus Janonio gimnaz. 62 66 128

Panevëþio Juozo Balèikonio gimaz. 42 82 124

Vilniaus Aleksandro Puškino

vid. m-kla

Kauno Viktoro Kuprevièiaus vid.

m-kla

29 66 29 124

120 120

Kauno ´Rasos¡ gimnaz. 120 120

Klaipëdos Gedminø pag. m-kla 120 120

Panevëþio ´Þemynos¡ vid. m-kla 120 120

Kauno Palemono vid. m-kla 110 110

Panevëþio ´Saulëtekio¡ vid. m-kla 110 110

Vilniaus ´Vingio¡ vid. m-kla 110 110

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

19


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

MIESTAI MOKYKLOS

D.S.V.* Dviraèiai Futbolas

5x5

Gimnastika

Krepšinis Kvadratas Lengvoji atletika Orientavimosi

5-6 kl. Rungtys Keturkovë

Rankinis Slidinëjimas

sportas

M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B

Stalo

tenisas

Tinklinis

Aerobika

3-4 kl.

5-6 kl.

3-4 kl.

Krosas

Plaukimas

Šachmatai

Šaškës

Turizmas

TAŠKAI

Vilniaus ´Genio¡ prad. m-kla 110 110

Vilniaus Jono Basanavièiaus vid.

m-kla

110 110

Kauno Versmës vid. m-kla 100 100

Vilniaus Gabijos gimnaz. 100 100

Vilniaus Levo Karsavino vid. m-kla 100 100

Vilniaus Þemynos gimnaz. 70 29 99

Šiauliø Stasio Šalkaus vid. m-kla 90 90

Šiauliø Didþdvario gimnaz. 28 62 90

Vilniaus Karoliniškiø gimnaz. 90 90

Kauno Šanèiø vid. m-kla 29 58 87

Kauno Jono Jablonskio gimnaz. 82 82

Šiauliø ´Romuvos¡ pagr. m-kla 82 82

Vilniaus ´Þaros¡ vid. m-kla 82 82

Klaipëdos Pamario vid. m-kla 74 74

Šiauliø Aukštabalio prad. m-kla 74 74

Vilniaus Þvëryno gimnaz. 74 74

Panevëþio Senvagës vid. m-kla 68 68

Vilniaus Petro Vileišio pagr. m-kla 68 68

Kauno Julijanavos vid. m-kla 66 66

Klaipëdos ´Gilijos¡ prad. m-kla 66 66

Vilniaus Þëruèio prad. m-kla 66 66

Vilniaus Taikos pagr. m-kla 66 66

Vilniaus Licëjus 66 66

Kauno Jurgio Dobkevièiaus vid.

m-kla

62 62

Kauno Senamiesèio prad. m-kla 62 62

Šiauliø Centro prad. m-kla 62 62

Vilniaus Vladislavo Sirokomlës vid.

62 62

Vilniaus m-kla

Šeškinës prad. m-kla

62 62

Kauno Vilijampolës vid. m-kla 58 58

Klaipëdos ´Aitvaro¡ gimnaz. 28 27 55

Vilniaus Sausio 13-osios vid. m-kla 54 54

Klaipëdos Varpo vid. m-kla 52 52

Klaipëdos ´Versmës¡ vid. m-kla 46 46

Kauno ´Anima¡ pagr. m-kla 34 34

Klaipëdos ´Baltijos¡ vid. m-kla 29 29

Šiauliø Salduvës pagr. m-kla 29 29

Šiauliø Universiteto gimnaz. 29 29

Kauno Petrašiûnø vid. m-kla 28 28

Kauno Pilënø vid. m-kla 28 28

Šiauliø Gytariø vid. m-kla 28 28

* – „Dràsûs, stiprûs, vikrûs“ varþybos

20

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

LIETUVOS MOKINIØ OLIMPINIO FESTIVALIO II GRUPËS MOKYKLØ REZULTATAI

MIESTAI,

RAJONAI

MOKYKLOS

D.S.V.* Dviraèiai Futbolas

5x5

Gimnastika

Krepšinis Kvadratas Lengvoji atletika Orientavimosi

5-6 kl. Rungtys Keturkovë

sportas

Stalo

tenisas

Rankinis Slidinëjimas

Šaškës

Tinklinis Turizmas

Aerobika

3-4 kl.

5-6 kl.

3-4 kl.

Krosas

Plaukimas

Šachmatai

TAŠKAI

M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B

Maþeikiø ´Pavasario vid. m-kla 120 120 100 66 50 50 66 82 110 62 826

Šiauliø r. Kuršënø Pavenèiø vid.

m-kla

100 110 100 120 120 550

Alytaus Panemunës vid. m-kla 62 62 74 38 58 100 29 120 543

Plungës Senamiesèio vid. m-kla 58 66 66 28 28 62 29 35 35 100 28 535

Vilkaviškio ´Aušros¡ vid. m-kla 110 27 54 90 62 28 28 62 62 523

Këdainiø ´Atþalyno¡ vid. m-kla 29 29 66 90 100 54 100 468

Marijampolës

Rygiškiø Jono gimnaz. 28 29 54 90 78 110 389

r.

Alytaus Dainavos vid. m-kla 29 66 66 28 70 54 66 379

Utenos ´Vyturiø¡ pagr. m-kla 28 29 29 29 58 120 27 54 374

Visagino ´Gerosios Vilties¡ vid. 110 58 70 52 58 348

m-kla

Visagino ´Verdenës¡ vid. m-kla 62 58 28 58 29 90 325

Kauno r. Garliavos Jonuèiø vid. m-kla

74 74 78 66 27 319

Utenos r. Aukštakalnio pagr. m-kla 110 100 100 310

Jonavos Jaronimo Ralio vid. m-kla 66 29 62 50 100 307

Jonavos ´Neries¡ pagr. m-kla 90 58 54 58 260

Šiauliø r. Kuršënø Lauryno Ivinskio

gimnaz.

29 29 120 82 260

Vilniaus r. Nemenèinës K. Parèevskio

29 52 86 86 253

gimnaz.

Vilniaus r. Pagiriø vid. m-kla 120 28 35 66 249

Šilutës r. Švëkšnos ´Saulës¡ vid.

78 68 78 224

m-kla

Kauno r. Domeikavos vid. m-kla 28 110 29 29 27 223

Šiauliø r. Kuršënø Daugëliø vid.

62 62 90 214

m-kla

Maþeikiø ´Ventos¡ vid. m-kla 62 28 120 210

Marijampolës

r.

Šunskø pagr. m-kla 86 120 206

Tauragës ´Šaltinio¡ vid. m-kla 58 29 28 29 29 28 201

Visagino ´Atgimimo¡ gimnaz. 110 90 200

Jonavos ´Lietavos¡ pagr. m-kla 90 100 190

Utenos r. Daugailiø pagr. m-kla 90 82 172

Telšiø ´Kranto¡ vid. m-kla 29 58 29 54 170

Vilniaus r. Aviþieniø vid. m-kla 62 100 162

Këdainiø ´Ryto¡ vid. m-kla 50 82 29 0 161

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago

62 66 29 157

vid. m-kla

Marijampolës

Mokolø pagr. m-kla 100 29 28 157

r.

Kauno r. Akademijos Ugnës Karvelis

29 64 29 28 150

gimnaz.

Radviliškio Lizdeikos gimnaz. 27 58 29 35 149

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

21


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

MIESTAI,

RAJONAI

MOKYKLOS

D.S.V.* Dviraèiai Futbolas

5x5

Gimnastika

Krepšinis Kvadratas Lengvoji atletika Orientavimosi

5-6 kl. Rungtys Keturkovë

sportas

Stalo

tenisas

Rankinis Slidinëjimas

Šaškës

Tinklinis Turizmas

Aerobika

3-4 kl.

5-6 kl.

3-4 kl.

Krosas

Plaukimas

Šachmatai

TAŠKAI

M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B

Plungës ´Ryto¡ pagr. m-kla 66 82 148

Telšiø ´Germanto¡ vid. m-kla 29 58 29 29 145

Šilutës r. Kintø vid. m-kla 78 66 144

Tauragës ´Versmës¡ gimnaz. 28 29 58 28 143

Vilkaviškio Salomëjos Neries vid. m-kla 29 27 35 52 143

Ukmergës Uþupio vid. m-kla 29 29 27 28 28 141

Këdainiø r. Akademijos vid. m-kla 29 100 129

Jonavos Justo Vareikio pagr. m-kla 29 68 29 126

Vilniaus r. Nemëþio vid. m-kla 62 62 124

Kauno r. Eþerëlio vid. m-kla 29 38 29 27 123

Kauno r. Vilkijos vid. m-kla 120 120

Tauragës Martyno Maþvydo pagr. 62 58 120

m-kla

Ukmergës

Vdiškiø pagr. m-kla 120 120

r.

Alytaus ´Volungës¡ vid. m-kla 29 27 54 110

Radviliškio Vinco Kudirkos pagr. m-kla 29 28 52 109

Plungës r. Þemaièiø Kalvarijos vid.

28 78 106

m-kla

Marijampolës

6-oji vid. m-kla 66 38 104

Jonavos Raimondo Samulevièiaus

29 28 46 103

pagr. m-kla

Vilniaus r. Paberþës ´Verdenës¡ vid.

m-kla

29 74 103

Kauno r. Garliavos J.Lukšio gimnaz. 74 28 102

Šiauliø r. Raudënø pagr. m-kla 100 100

Alytaus Šaltiniø pagr. m-kla 70 28 98

Šiauliø r. Kuršënø Stasio Anglickio

pagr.m-kla

66 29 95

Tauragës Þalgiriø vid. m-kla 29 66 95

Šilutës r. Pamario pagr. m-kla 66 28 94

Telšiø ´Dþiugo¡ vid. m-kla 28 66 94

Utenos ´Krašiuonos¡ pagr. m-kla 66 28 94

Radviliškio Tumo Vaiþganto gimnaz. 66 27 93

Vilkaviškio

r.

Kybartø pagr. m-kla 29 34 29 92

Vilkaviškio

Sûduvos vid m-kla 90 90

r.

Alytaus Jotvingiø gimnaz. 62 27 89

Jonavos r. Kulvos A. Kulvieèio pagr.

86 86

m-kla

Radviliškio

Baisiogalos vid. m-kla 58 28 86

r.

Utenos Adolfo Šapokos gimnaz. 28 58 86

Vilkaviškio

r.

Pilviškiø vid. m-kla 30 29 27 86

22

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

MIESTAI,

RAJONAI

MOKYKLOS

D.S.V.* Dviraèiai Futbolas

5x5

Gimnastika

Krepšinis Kvadratas Lengvoji atletika Orientavimosi

5-6 kl. Rungtys Keturkovë

sportas

Stalo

tenisas

Rankinis Slidinëjimas

Šaškës

Tinklinis Turizmas

Aerobika

3-4 kl.

5-6 kl.

3-4 kl.

Krosas

Plaukimas

Šachmatai

TAŠKAI

Vilniaus r. Rudaminos F.Rušèicko vid.

m-kla

M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B

28 29 29 86

Ukmergës ´Šilo¡ vid. m-kla 29 28 27 84

Këdainiø r. Šëtos vid. m-kla 82 82

Utenos r. Uþupiø gimnaz. 27 50 77

Alytaus Šv. Benedikto vid. m-kla 46 28 74

Šilutës Vydûno gimnaz. 74 74

Alytaus Putinø vid. m-kla 66 66

Telšiø r. Pavandenës pagr. m-kla 66 66

Utenos pagr. m-kla 29 35 64

Kauno r. Èeliškës vid. m-kla 62 62

Këdainiø Mykalojaus Daukšos pagr.

m-kla

62 62

Marijampolës

Jono Totoraièio vid. m-kla 62 62

Šiauliø r. Bubiø pagr. m-kla 62 62

Šilutës Martyno Jankaus pagr.

62 62

m-kla

Telšiø Þemaitës gimnaz. 62 62

62 62

Vilkaviškio

r.

Kybartø Kristijono Donelaièio

gimnaz.

Vilniaus r. Maišiagalos pagr. m-kla 62 62

Marijampolës

Rimanto Stankevièiaus vid.

29 29 58

r. m-kla

Marijampolës

´Ryto¡ vid. m-kla 29 29 58

r.

Visagino ´Sedulinos¡ vid. m-kla 58 58

Ukmergës

Dukstynos pagr. m-kla 28 29 57

r.

Utenos ´Saulës¡ gimnaz. 29 28 57

Šilutës r. Katytèiø pagr. m-kla 27 29 56

Tauragës Aušros vid. m-kla 29 27 56

Vilniaus r. Rudaminos 2-oji vid. m-kla 28 28 56

Visagino Draugystës vid. m-kla 28 28 56

Šilutës r. Vainuto vid. m-kla 27 28 55

Radviliškio

Minaièiø pagr. m-kla 27 27 54

r.

Telšiø ´Ateities¡ vid. m-kla 54 54

Vilniaus r. Zujûnø vid.m-kla 27 27 54

Vilniaus r. Sudervës pagr. m-kla 38 38

Utenos r. Saldutiškio pagr. m-kla 34 34

Ukmergës Jono Basanavièiaus vid.

m-kla

30 30

Këdainiø Aušros vid. m-kla 29 29

Këdainiø Juozo Paukštelio pagr.

29 29

m-kla

Maþeikiø Raèkausko gimnaz. 29 29

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

23


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

MIESTAI,

RAJONAI

MOKYKLOS

D.S.V.* Dviraèiai Futbolas

5x5

Gimnastika

Krepšinis Kvadratas Lengvoji atletika Orientavimosi

5-6 kl. Rungtys Keturkovë

sportas

Stalo

tenisas

Rankinis Slidinëjimas

Šaškës

Tinklinis Turizmas

Aerobika

3-4 kl.

5-6 kl.

3-4 kl.

Krosas

Plaukimas

Šachmatai

TAŠKAI

M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B

Plungës ´Saulës¡ gimnaz. 29 29

Plungës Akademiko A.Jucio vid.

29 29

m-kla

Radviliškio

Baisiogalos m-kla - darþ. 29 29

r.

Radviliškio Graþinos vid. m-kla 29 29

Radviliškio

Šëduvos gimnaz. 29 29

r.

Šilutës prad. m-kla 29 29

Tauragës r. Tarailiø pagr. m-kla 29 29

Tauragës r. Lauksargiø pagr. m-kla 29 29

Telšiø r. Tryškiø Lazdynø Pelëdos

vid. m-kla

29 29

Vilniaus r. Paberþës vid. m-kla 29 29

Alytaus Vidzgirio vid. m-kla 28 28

Jonavos r. Upninkø pagr. m-kla 28 28

Jonavos Panerio prad. m-kla 28 28

Kauno r. Raudondvario gimaz. 28 28

Kauno r. Jonuèiø vid. m-kla 28 28

Kauno r. Garliavos vid. m-kla 28 28

Marijampolës

r.

´Šaltinio¡ vid. m-kla 28 28

Šilutës r. Lauèiø M.Hofmano pagr.

m-kla

28 28

Šilutës 1-oji gimnaz. 28 28

Telšiø V. Borisevièiaus gimnaz. 28 28

Telšiø r. Nevarënø vid. m-kla 28 28

Alytaus Likiškëliø vid. m-kla 27 27

Maþeikiø Merkelio Raèkausko

gimnaz.

27 27

Plungës r. Staneliø pag. m-kla 27 27

Radviliškio Dariaus ir Girëno vid.

27 27

m-kla

Radviliškio

Alksniupiø pagr. m-kla 27 27

r.

Šiauliø r. Šakynos pagr. m-kla 27 27

Šilutës r. Šyliø pagr. m-kla 27 27

Visagino ´Þiburo¡ pagr. m-kla 27 27

Telšiø ´Atþalyno¡ vid. m-kla 0 0

* – „Dràsûs, stiprûs, vikrûs“ varþybos

24

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

LIETUVOS MOKINIØ OLIMPINIO FESTIVALIO III GRUPËS MOKYKLØ REZULTATAI

MIESTAI,

RAJONAI

MOKYKLOS

Futbolas

5x5

D.S.V.* Dviraèiai

Gimnastika

Krepšinis Kvadratas Lengvoji atletika Orientavimosi

5-6 kl. Rungtys Keturkovë

sportas

Rankinis Slidinëjimas

Stalo

tenisas

Tinklinis

Aerobika

3-4 kl.

5-6 kl.

3-4 kl.

Krosas

Plaukimas

Šachmatai

Šaškës

Turizmas

TAŠKAI

M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B

Širvintø ´Atþalyno¡ pagr. m-kla 110 100 110 62 66 86 66 120 90 86 29 50 975

Šalèininkø Lietuvos tûkstantmeèio

46 42 28 29 28 28 28 29 29 35 86 66 54 58 58 644

gimnaz.

Raseiniø Šaltinio vid. m-kla 28 29 50 50 28 100 58 78 54 27 28 530

Kelmës r. Tytuvënø vid. m-kla 28 29 34 42 28 58 29 29 52 29 27 110 495

Ignalinos r. gimnaz. 29 54 30 42 120 120 70 465

Kretingos Jurgio Pabrëþos gimnaz. 90 28 27 29 70 100 66 410

Lazdijø r. Veisëjø vid. m-kla 28 28 100 29 29 52 54 28 58 406

Panevëþio r. Krekenavos M. Antanaièio

29 90 100 78 74 371

vid. m-kla

Kaišiadoriø Vaclovo Girþado vid. m-kla 28 66 66 29 29 29 62 27 336

Molëtø pagr. m-kla 29 28 29 29 29 50 54 27 58 333

Lazdijø Motiejaus Gustaièio gimnaz. 66 29 29 66 29 29 28 54 330

Jurbarko Antano Giedraièio Giedriaus

28 74 90 100 28 320

gimnaz.

Pasvalio Petro Vileišio gimnaz. 82 34 120 66 302

Šilalës Simono Gaudešiaus gimnaz. 28 29 58 58 58 62 293

Palangos ´Baltijos¡ vid. m-kla 62 28 90 28 29 54 291

Joniškio Mato Slanèiausko gimnaz. 86 29 29 29 62 54 289

Šilalës Pajûrio vid. m-kla 29 29 110 120 288

Pasvalio r. Saloèiø Antano Poškos

78 66 70 70 284

vid.m-kla

Molëtø gimnaz. 62 50 110 58 280

Zarasø Pauliaus Širvio pagr. m-kla 27 27 58 29 78 27 27 273

Zarasø r. Dusetø Kazimiero Bûgos

29 74 78 62 28 271

gimnaz.

Joniškio ´Aušros¡ gimnaz. 28 62 27 68 27 28 27 267

Varënos ´Ryto¡ vid. m-kla 28 58 29 29 28 66 28 266

Šilalës r. Kvedarnos K.Jauniaus vid.

82 90 28 29 28 257

m-kla

Birþø Kaštonø pagr. m-kla 29 29 66 58 35 29 246

Druskininkø ´Atgimimo¡ vid. m-kla 29 58 62 30 29 27 235

Šalèininkø Jano Sniadeckio gimnaz. 29 90 110 229

Panevëþio r. Naujamiesèio vid. m-kla 74 82 62 218

Rokiškio Juozo Tûbelio gimnaz. 66 29 29 90 214

Anykšèiø Jono Biliûno gimnaz. 100 110 210

Šilalës r. Laukuvos Norberto Vëliaus

29 120 58 207

gimnaz.

Jurbarko r. Naujamiesèio vid. m-kla 58 29 29 86 202

Rokiškio ´Romuvos¡ gimnaz. 78 27 28 29 38 200

Raseiniø r. Ariogalos vid. m-kla 66 86 42 194

Švenèioniø Zigmo Þemaièio gimnaz. 30 27 38 30 68 193

Elektrënø ´Versmës¡ gimnaz. 46 42 46 58 192

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

25


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

MIESTAI,

RAJONAI

MOKYKLOS

Futbolas

5x5

D.S.V.* Dviraèiai

Gimnastika

Krepšinis Kvadratas Lengvoji atletika Orientavimosi

5-6 kl. Rungtys Keturkovë

sportas

Rankinis Slidinëjimas

Stalo

tenisas

Tinklinis

Aerobika

3-4 kl.

5-6 kl.

3-4 kl.

Krosas

Plaukimas

Šachmatai

Šaškës

Turizmas

TAŠKAI

M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B

Akmenës r. ´Saulëtekio¡ pagr. m-kla 29 28 66 68 191

Molëtø r. Joniškio vid. m-kla 70 58 62 190

Neringos Juodkrantës L. Rëzos

120 70 190

pagr. m-kla

Pakruojo r. Linkuvos gimnaz. 29 27 70 29 29 184

Pasvalio Levens pagr. m-kla 29 29 29 28 66 181

Molëtø r. Alantos vid. m-kla 82 28 70 180

Rokiškio r. Senamiesèio prad. m-kla 90 90 180

Trakø Vytauto Didþiojo gimnaz. 29 29 28 29 29 29 173

Ignalinos r. Didþiasalio ´Ryto¡ vid.

100 70 170

m-kla

Akmenës gimnaz. 29 28 29 29 27 27 169

Birþø ´Saulës¡ gimnaz. 90 78 168

Jurbarko r. Veliuonos A.J.Juškø vid.

28 28 110 166

m-kla

Pagëgiø r. Piktupënø pagr. m-kla 27 58 29 50 164

Druskininkø Senamiesèio vid. m-kla 66 27 66 159

Elektrënø r. Semeliškiø vid. m-kla 29 62 66 157

Kazlø Rûdos Plûtiškiø vid. m-kla 28 27 29 66 150

Palangos Senoji gimnaz. 90 29 29 148

Birþø ´Atþalyno¡ vid.m-kla 28 27 29 62 146

Ignalinos r. Dukšto vid. m-kla 27 29 62 27 145

Prienø r. Pakuonio pagr. m-kla 86 58 144

Joniškio 2-a vid. m-kla 28 28 27 29 29 141

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnaz. 29 28 27 27 29 140

Rokiškio Juozo-Tumo Vaiþgando

66 66 132

vid. m-kla

Pagëgiø vid. m-kla 29 42 27 27 125

Pakruojo Versmës pagr. m-kla 46 50 29 125

Kalvarijø r. Jungënø pagr. m-kla 28 28 66 122

Klaipëdos r. Gargþdø ´Vaivorykštës¡ 27 28 66 121

gimnaz.

Prienø r. Rëvuonos vid. m-kla 28 29 29 35 121

Kelmës Jono Greièiûno gimnaz. 120 120

Kupiškio Povilo Matulionio vid.

28 27 29 35 119

m-kla

Kaišiadoriø r. Þàsliø vid. m-kla 27 90 117

Druskininkø ´Ryto¡ gimnaz. 58 58 116

Ignalinos Èeslovo Kudabos pagr.

42 46 28 116

m-kla

Jurbarko Vytauto Didþiojo vid. m-kla 58 29 29 116

Elektrënø r. Vievio gimnaz. 28 29 28 29 114

Birštono vid. m-kla 27 27 27 29 110

Panevëþio r. Raguvos vid. m-kla 27 78 105

Skuodo Pranciškaus Þadeikio

gimnaz.

46 29 29 104

26

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

MIESTAI,

RAJONAI

MOKYKLOS

Futbolas

5x5

D.S.V.* Dviraèiai

Gimnastika

Krepšinis Kvadratas Lengvoji atletika Orientavimosi

5-6 kl. Rungtys Keturkovë

sportas

Rankinis Slidinëjimas

Stalo

tenisas

Tinklinis

Aerobika

3-4 kl.

5-6 kl.

3-4 kl.

Krosas

Plaukimas

Šachmatai

Šaškës

Turizmas

TAŠKAI

Pasvalio r. JoniškëlioG.Petkevièiûtës-

Bitës vid.m.

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevièiaus

gimnaz.

Lazdijø r. Seirijø A.Þmuidzinavièiaus

vid. m-kla

Šakiø r. Lukšiø Vinco Grybo vid.

m-kla

M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B

58 42 100

66 29 95

29 66 95

66 29 95

Elektrënø r. Vievio prad. m-kla 28 66 94

Raseiniø ´Þemaièio¡ gimnaz. 66 28 94

Pakruojo ´Atþalyno¡ gimnaz. 34 58 92

Anykšèiø Antano Baranausko vid.

m-kla

90 90

Kelmës r. Kraþiø vid. m-kla 27 62 89

Akmenës r. Ramuèiø gimnaz. 29 28 30 87

Prienø ´Þiburio¡ gimnaz. 29 29 29 87

Šakiø Varpo vid. m-kla 29 29 29 87

Birþø ´Aušros¡ vid. m-kla 29 29 28 86

Pagëgiø r. Šilgaliø pagr. m-kla 28 29 29 86

Pakruojo r. Lygumø vid. m-kla 58 27 85

Druskininkø r. Leipalingio pagr. m-kla 29 27 27 83

Kalvarijø vid. m-kla 27 27 29 83

Pakruojo r. Þemynos pagr. m-kla 28 28 27 83

Švenèioniø pagr. m-kla 27 52 79

Kelmës ´Aukuro¡ vid. m-kla 28 50 78

Raseiniø r. Viduklës S. Stanevièiaus

68 68

vid. m-kla

Kretingos Simono Daukanto vid. m-kla 62 62

Molëtø prad. m-kla 62 62

Pasvalio r. Krinèino pagr. m-kla 62 62

Prienø r. Balbieriškio pagr. m-kla 62 62

Rokiškio r. Juþintø J. Otto Širvydo

vid. m-kla

Zarasø ´Àþuolo¡ gimnaz. 62 62

Kazlø Rûdos Kazio Griniaus gimnaz. 58 58

Raseiniø r. Ariogalos prad. m-kla 58 58

Rokiškio r. Pandëlio vid. m-kla 58 58

Skuodo r. Bartuvos vid. m-kla 29 29 58

Šilalës Stepono Dariaus ir Stasio

Girëno v. m.

58 58

Širvintø Lauryno Stuoko -Gucevièiaus

29 29 58

vid.m-kla

Varënos r. Vydeniø pagr. m-kla 29 29 58

Kaišiadoriø r. Rumšiškiø v. A.Baranausko

30 27 57

vid. m-kla

Klaipëdos r. Dovilø pagr. m-kla 28 29 57

62

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

27


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

MIESTAI,

RAJONAI

MOKYKLOS

Futbolas

5x5

D.S.V.* Dviraèiai

Gimnastika

Krepšinis Kvadratas Lengvoji atletika Orientavimosi

5-6 kl. Rungtys Keturkovë

sportas

Rankinis Slidinëjimas

Stalo

tenisas

Tinklinis

Aerobika

3-4 kl.

5-6 kl.

3-4 kl.

Krosas

Plaukimas

Šachmatai

Šaškës

Turizmas

TAŠKAI

M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B

Švenèioniø r. Pabradës ´Ryto¡ vid.m-kla 29 28 57

Alytaus r. Daugø vid. m-kla 28 28 56

Druskininkø r. Vieèiûnø vid. m-kla 28 28 56

Kupiškio Adomynës pagr. m-kla 28 28 56

Prienø Àþuolo pagr. m-kla 29 27 56

Prienø r. Jiezno vid. m-kla 28 28 56

Panevëþio r. Vadokliø vid. m-kla 27 28 55

Šilalës r. Kaltinënø A.Stulginskio

27 28 55

vid. m-kla

Varënos ´Àþuolo¡ vid. m-kla 28 27 55

Palangos Vlado Jurguèio vid. m-kla 54 54

Prienø r. Nemuno prad. m-kla 54 54

Prienø r. Veiveriø T.Þilinsko vid. m-kla 27 27 54

Jurbarko r. Gausantiškiø A. Valaièio

50 50

pagr. m-kla

Kalvarijø r. Sangrûdos vid. m-kla 46 46

Kelmës r. Šaukënø vid. m-kla 46 46

Elektrënø vid. m-kla 30 30

Švenèioniø r. Švenèionëliø gimnaz. 30 30

Varënos r. Marcinkoniø pagr. m-kla 30 30

Akmenës ´Ventos¡ vid. m-kla 29 29

Anykšèiø r. Troškûnø K.Inèiûros vid.

29 29

m-kla

Anykšèiø A.Vienuolio gimnaz. 29 29

Elektrënø r. Kietaviškiø pagr. m-kla 29 29

Joniškio r. Kriukø pagr. m-kla 29 29

Kaišiadoriø r. PravieniškiøStasio Tijûnaièio

29 29

pagr.m-kla

Kaišiadoriø r. Rumšiškiø vid. m-kla 29 29

Pagëgiø prad. m-kla 29 29

Palangos r. Smilèiø prad. m-kla 29 29

Palangos prad. m-kla 29 29

Pasvalio r. Daujëliø pagr. m-kla 29 29

Prienø r. Išlauþo pagr. m-kla 29 29

Raseiniø r. Girkalnio pagr. m-kla 29 29

Rokiškio r. Kamajø A.Strazdo ginmaz. 29 29

Rokiškio r. Pumpënø vid .m-kla 29 29

Skuodo r. Barstyèiø vid. m-kla 29 29

Šakiø r. Kudirkos Naumiesèio

29 29

V.Kudirkos gimnaz.

Šakiø ´Þiburio¡ gimnaz. 29 29

Šakiø r. Kriukø vid. m-kla 29 29

Širvintø r. Bartkuškio pagr. m-kla 29 29

Švenèioniø r. Pabradës 1-oji vid. m-kla 29 0 29

Trakø prad. m-kla 29 29

28

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

MIESTAI,

RAJONAI

MOKYKLOS

Futbolas

5x5

D.S.V.* Dviraèiai

Gimnastika

Krepšinis Kvadratas Lengvoji atletika Orientavimosi

5-6 kl. Rungtys Keturkovë

sportas

Rankinis Slidinëjimas

Stalo

tenisas

Tinklinis

Aerobika

3-4 kl.

5-6 kl.

3-4 kl.

Krosas

Plaukimas

Šachmatai

Šaškës

Turizmas

TAŠKAI

M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B

Varënos r. Þilinø pagr. m-kla 29 29

Pagëgiø r. Natkiškiø Zosës Petraitienës

29 29

pagr. m-kla

Birþø r. Papilio pagr. m-kla 28 28

Kaišiadoriø r. Pravieniškiø pagr. m-kla 28 28

Kelmës r. Vidsodþio pagr. m-kla 28 28

Kelmës r. Uþvenèio Šatrijos Raganos

28 28

vid. m-kla

Klaipëdos r. Šaukënø vid. m-kla 28 28

Klaipëdos r. Gargþdø ´Minijos¡ vid.

28 28

m-kla

Kretingos r. Darbënø vid. m-kla 28 28

Kupiškio r. Skapiškio vid. m-kla 28 28

Kupiškio r. Subaèiaus vid. m-kla 28 28

Pagëgiø r. Lumpënø pagr. m-kla 28 28

Pasvalio r. Svalios pagr. m-kla 28 28

Skuodo r. Ilakiø vid. m-kla 28 28

Šakiø r. Gelgaudiškiø vid. m-kla 28 28

Šalèininkø r. Dieveniškiø vid. m-kla 28 28

Šalèininkø r. Eišiškiø 1-oji vid. m-kla 28 28

Šalèininkø ´Santarvës¡ vid. m-kla 28 28

Šilalës r. Usënø pagr. m-kla 28 28

Širvintø r. Musninkø vid. m-kla 28 28

Trakø r. Onuškio vid. m-kla 28 28

Varënos r. Merkinës V. Krëvës gimaz. 28 28

Zarasø ´Santarvës¡ vid. m-kla 28 28

Zarasø r. Dusetø vid. m-kla 28 28

Akmenës r. Papilës vid. m-kla 27 27

Alytaus r. Miroslavo vid. m-kla 27 27

Anykšèiø r. Kavarsko vid. m-kla 27 27

Elektrënø ´Àþuolyno¡ vid. m-kla 27 27

Joniškio r. Skaistgirio vid. m-kla 27 27

Jurbarko r. Erþvilko vid. m-kla 27 27

Kaišiadoriø Algirdo Brazausko vid. m-kla 27 27

Kazlø Rûdos pagr. m-kla 27 27

Kretingos r. Salantø vid. m-kla 27 27

Kupiškio r. Šimoniø pagr.m-kla 27 27

Pagëgiø r. Stoniškiø pagr. m-kla 27 27

Pakruojo r. Balsiø pagr. m-kla 27 27

Pasvalio r. Pumpënø vid. m-kla 27 27

Trakø r. Senûjø Trakø pagr. m-kla 27 27

* – „Dràsûs, stiprûs, vikrûs“ varþybos

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

29


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

LIETUVOS MOKINIØ OLIMPINIO FESTIVALIO SPORTO ŠAKØ VARÞYBØ REZULTATØ SUVESTINË

D.S.V.* Dviraèiø

sportas

Futbolas Gimnastika

Eil. Nr.

Aerobika

Miestai, rajonai

M B M B M B M B

M B M B M B M B M B M B M B

1 GRUPË 14 áskaitiniø komandø

1 Kaunas 120 90 100 110 120 120 120 110 120 110 100 120 120 120 1580

2 Vilnius 120 120 110 90 110 100 110 110 86 90 100 100 110 110 1466

3 Panevëþys 110 110 100 66 68 100 82 120 110 90 100 90 110 110 1366

4 Šiauliai 66 86 66 78 74 110 110 86 82 100 66 90 90 82 1186

5 Klaipëda 100 90 86 110 66 66 120 70 90 66 120 62 62 74 1182

2 GRUPË 12 áskaitiniø komandø

1 Šiauliø r. 66 62 100 110 62 120 120 90 120 82 100 100 1132

2 Maþeikiai 120 120 62 100 66 82 110 50 66 50 120 62 1008

3 Utena 66 110 100 35 58 58 100 120 90 82 50 54 923

4 Alytus 62 74 66 66 62 66 100 70 66 70 66 120 888

5 Jonava 90 66 58 54 90 100 62 68 50 58 100 86 882

6 Visaginas 110 62 58 58 58 70 58 90 52 58 110 90 874

7 Vilniaus r. 62 120 52 74 66 38 86 86 62 62 62 100 870

8 Marijampolë 100 86 120 66 29 29 54 90 78 110 62 38 862

9 Këdainiai 50 82 66 29 29 62 100 82 100 54 90 100 844

10 Kauno r. 74 74 78 120 110 62 29 64 38 29 74 66 818

11 Vilkaviškis 30 90 110 54 90 62 35 52 34 62 62 62 743

12 Plungë 58 66 66 66 35 35 62 29 29 78 82 100 706

13 Šilutë 66 62 29 29 28 68 78 74 78 66 28 28 634

14 Telšiai 66 58 62 29 58 29 29 29 54 54 66 29 563

15 Tauragë 62 58 58 29 29 29 29 29 29 29 66 58 505

16 Radviliškis 29 29 29 28 58 35 52 29 29 58 28 66 470

17 Ukmergë 29 29 120 29 30 27 28 29 28 28 27 28 432

3 GRUPË 9 áskaitinës komandos

1 Širvintos 110 100 110 66 86 66 120 90 86 834

2 Šilalë 82 90 58 62 78 110 120 120 58 778

3 Ignalina 100 70 46 62 54 42 120 120 70 684

4 Pasvalys 78 66 62 120 82 66 70 70 66 680

5 Panevëþio r. 74 82 29 62 90 100 78 74 78 667

6 Rokiškis 78 90 66 58 66 90 66 90 62 666

7 Jurbarkas 58 58 110 29 90 74 100 86 50 655

Krepšinis Kvadratas Keturkovë

Lengvosios

atletikos

rungtynës

Orientavimos

sportas

Rankinis Slidinëjimas Stalo

tenisas

Tinklinis

4 kl.

5-6 kl.

3-4 kl.

5-6 M

5-6 B

Krosas

Plaukim.

Šachmatai

Šašës

Turizmas

Taškai

30

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

D.S.V.* Dviraèiø

sportas

Futbolas Gimnastika

Eil. Nr.

Aerobika

Miestai, rajonai

M B M B M B M B

M B M B M B M B M B M B M B

8 Molëtai 82 70 70 62 62 110 58 62 58 634

9 Raseiniai 100 58 58 78 68 86 66 66 54 634

10 Šalèininkai 46 42 86 66 54 58 90 110 58 610

11 Kelmë 34 42 58 52 62 50 110 120 46 574

12 Lazdijai 66 100 66 52 29 54 66 58 54 545

13 Kretinga 62 90 28 28 27 70 100 29 66 500

14 Zarasai 29 58 29 78 74 78 62 62 28 498

15 Birþai 66 58 29 35 29 90 78 29 62 476

16 Palanga 62 90 29 29 90 29 29 54 54 466

17 Druskininkai 58 62 29 29 30 66 58 58 66 456

18 Joniškis 86 62 68 29 29 29 62 54 29 448

19 Elektrënai 66 46 29 42 46 62 66 58 30 445

20 Kaišiadorys 66 66 30 29 29 29 29 62 90 430

21 Prienai 62 54 29 35 29 29 29 86 58 411

22 Pakruojis 46 50 29 29 29 58 70 34 58 403

23 Anykšèiai 29 27 29 100 110 90 385

24 Akmenë 29 66 29 29 29 29 68 30 29 338

25 Švenèionys 29 29 30 30 28 52 68 38 30 334

26 Varëna 58 29 29 29 29 29 30 66 28 327

27 Pagëgiai 29 58 29 29 29 29 42 29 50 324

28 Kupiškis 28 28 66 28 29 35 29 28 28 299

29 Šakiai 28 29 66 29 29 29 29 29 29 297

30 Trakai 29 29 28 29 29 28 29 29 27 257

31 Kalvarija 27 27 29 28 28 66 46 251

32 Kazlø Rûda 28 27 29 66 27 58 235

33 Klaipëdos r. 27 29 66 28 28 29 27 234

34 Skuodas 29 29 28 29 29 29 46 219

35 Neringa 120 70 190

36 Rietavas 29 28 27 27 29 140

37 Birštonas 27 27 27 29 110

38 Alytaus r. 28 28 27 83

Krepšinis Kvadratas Keturkovë

Lengvosios

atletikos

rungtynës

Orientavimos

sportas

Rankinis Slidinëjimas Stalo

tenisas

Tinklinis

4 kl.

5-6 kl.

3-4 kl.

5-6 M

5-6 B

Krosas

Plaukim.

Šachmatai

Šašës

Turizmas

Taškai

* – „Dràsûs, stiprûs, vikrûs“ varþybos

LMOF vyr. teisëja LMKKSC direktorë Ona Babonienë

LMOF vyr. sekretorius nacionalinës kategorijos teisëjas Gintaras Prunskus

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

31


OFICIALŪS PRANEŠIMAI

OFICIALÛS PRANEŠIMAI

IŠDUOTOS KÛNO KULTÛROS IR SPORTO SPECIALISTO LICENCIJOS

Nuo balandþio 24 d. iki geguþës 26 d.

1. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m.

balandþio 24 d. ásakymu Nr. V-224. Licencija galioja iki 2010 m. balandþio 24 d.:

Licencija Nr. 558 – Giedriui DANILEVIÈIUI, Šakiø dziudo sporto klubo ¥Audra´ treneriui

Licencija Nr. 559 – Arvydui ŠUMSKUI, Kûno kultûros ir sporto centro irklavimo treneriui

Licencija Nr. 560 – Daivai JANKAUSKAITEI, Sporto mokyklos ¥Viltis´ trenerei-sporto mokytojai

Licencija Nr. 561 – Irinai HEYN, UAB ¥Sporto amþius´ sporto klubo ¥Activ Gym´ aerobikos ir treniruokliø

salës instruktorei

Licencija Nr. 562 – Linai SENKUTEI, Vilniaus sporto mokyklos ¥Tauras´ trenerei-sporto mokytojai

Licencija Nr. 563 – Henrikui ASAUSKUI, Plungës sporto mokyklos šachmatø treneriui

Licencija Nr. 564 – Agnei DÞENKAITYTEI, Sporto ir rekreacijos centro sporto trenerei

2. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m.

geguþës 5 d. ásakymu Nr. V-242. Licencija galioja iki 2010 m. geguþës 5 d.:

Licencija Nr. 565 – Ingridai KERULIENEI, Vilniaus krepšinio mokyklos trenerei

Licencija Nr. 566 – Lukui CHMIELIAUSKUI, Vilniaus krepšinio mokyklos treneriui

Licencija Nr. 567 – Igoriui ORLOVUI, Vilniaus sporto klubo ¥Gintarinë pirštinë´ treneriui

3. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m.

geguþës 26 d. ásakymu Nr. V-291. Licencija galioja iki 2010 m. geguþës 26 d.:

Licencija Nr. 568 – Meilei STONYTEI, Kauno r. dziudo ir jojimo sporto mokyklos trenerei

Licencija Nr. 569 – Ryèiui BUBLEVIÈIUI, Vilniaus sporto klubo ¥Karatë´ treneriui

SUTEIKTOS KVALIFIKACINËS KATEGORIJOS

TRENERIAMS-SPORTO MOKYTOJAMS

Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m.

birþelio 9 d. ásakymu Nr. 324

Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:

Þymantui BRAÞIÛNUI – Vilniaus sporto klubo ¥Tornado´ tekvondo treneriui;

Þydrûnui ÞVINKLIUI – Kauno A. Sabonio krepšinio mokyklos treneriui;

Sauliui MISEVIÈIUI – Kauno kultûrizmo ir fitneso asociacijos treneriui.

Nusipelniusio trenerio kategorija aštuoneriems metams ir vardas visam laikui:

Linui ŠALKUI – Vilniaus ¥Sakalø´ komandos krepšinio treneriui.

32

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


OFICIALŪS PRANEŠIMAI

SUTEIKTOS KVALIFIKACINËS KATEGORIJOS SPORTININKAMS

Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. birþelio

9 d. ásakymu Nr. V-324:

Bokso sporto šakos atstovams

Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:

Pauliui KASIULEVIÈIUI – Kauno sporto mokykla ¥Gaja´

Meinardui SMIKUI – Jonavos Kûno kultûros ir sporto centras

Vaidui ZUBRIKOVUI – Jonavos KKSC

Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:

Daugirdui ŠEMIOTAI – Kauno sporto mokykla ¥Gaja´

Mariui NARKEVIÈIUI – Kauno sporto mokykla ¥Gaja´

Baidariø ir kanojø irklavimo sporto šakos atstovei

Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:

Alai AGAFONOVAI – Kauno irklavimo mokykla

Kulkinio šaudymo sporto šakos atstovui

Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:

Karoliui GIRULIUI – Alytaus sporto ir rekreacijos centras

Lengvosios atletikos sporto šakos atstovams

Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:

Dariui RAMINUI – Vilniaus olimpinis sporto centras

Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:

Vladai MUSVYDAITEI – Vilniaus lengvosios atletikos mokykla

Meninës gimnastikos sporto šakos atstovëms

Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:

Jelizavetai BAZAN – Vilniaus gimnastikos mokykla

Dainai GRUŠNYTEI – Vilniaus gimnastikos mokykla

Gintarei PIVORIÛTEI – Vilniaus gimnastikos mokykla

Ievai URENCEVAI – Vilniaus gimnastikos mokykla

Kristinai RAINYTEI – Klaipëdos ¥Viesulo´ sporto centras

Julijai ZOTOVAI – Klaipëdos ¥Viesulo´ sporto centras

Alinai CVETKOVAI – Klaipëdos ¥Viesulo´ sporto centras

Irmai MIKUÞEVIÈIÛTEI – Kauno centro sporto mokykla

Livijai RUSTEIKAITEI – Kauno centro SM

Sportinës akrobatikos sporto šakos atstovams

Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:

Fiodorui MATYSKINUI – Visagino akrobatikos sporto mokykla

Marijai KOBZEVAI – Visagino akrobatikos SM

Sportinës gimnastikos sporto šakos atstovams

Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:

Juliui BURINSKUI – Kauno centro sporto mokykla

Jevgenijui IZMODENOVUI – Vilniaus gimnastikos mokykla

Sunkiosios atletikos sporto šakos atstovams

Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:

Andriui VAITKUI – Klaipëdos sporto centras

Konstantinui ŠÈERBIÈIUI – Klaipëdos sporto centras

Artûrui SKAVIÈIUI – Klaipëdos sporto centras

Sergejui RADIONOVUI – Klaipëdos sporto centras

Tautvydui KURTINAIÈIUI – Marijampolës sporto centras ¥Sûduva´

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

33


OFICIALŪS PRANEŠIMAI

Stalo teniso sporto šakos atstovui

Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:

Evgenijui PARAMONOVUI – Jonavos kûno kultûros ir sporto centras

Plaukimo sporto šakos atstovams

Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:

Aistei DOBROVOLSKAITEI – Kauno plaukimo mokykla

Linui SADECKUI – Vilniaus vandens sporto mokykla

Lukui RINKEVIÈIUI – Vilniaus vandens sporto mokykla

Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:

Edvinui DAUTARTUI – Kauno plaukimo mokykla

Šaškiø sporto šakos atstovams

Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:

Egidijui PETRYLAI – Vilniaus šachmatø ir šaškiø SM

Šarûnui MARDOSUI – Vilniaus šachmatø ir šaškiø SM

Šachmatø sporto šakos atstovui

Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:

Dariui ZAGORSKIUI – Vilniaus šachmatø ir šaškiø sporto mokykla

Tinklinio sporto šakos atstovëms

Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:

Eglei DABULYTEI – Kauno centro sporto mokykla

Ievai DAUKŠAITEI – Kauno CSM

Justinai PREKERYTEI – Kauno CSM

Jevgenijai SAMOCHINAI – Kauno CSM

Agnei ZAKARAUSKAITEI – Kauno CSM

34

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


KRONIKA

KRONIKA

ÁVERTINTI ÞIEMOS OLIMPIEÈIØ REZULTATAI

Balandþio 20 dienà Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete ávyko LTOK vykdomojo komiteto išplëstinis posëdis.

Jame buvo aptartas Lietuvos olimpinës rinktinës pasirengimas Turino þiemos olimpinëms þaidynëms ir mûsø

sportininkø pasiekti rezultatai jose. Posëdyje dalyvavo Ekspertø komisijos atstovai, Lietuvos biatlono, Èiuoþimo,

Kalnø slidinëjimo ir Slidinëjimo federacijø vadovai, olimpinës rinktinës treneriai, medikai.

Pasisakiusieji vardijo prieþastis, sutrukdþiusias Lietuvos atstovams uþimti aukštesnes vietas, kalbëjo apie klaidas,

padarytas pasirengimo laikotarpiu ir per paèias þaidynes, svarstë, kaip pagerinti þiemos sporto federacijø darbà...

Beveik pusæ olimpieèiø (D.Rasimovièiûtæ, K.Zlatkauskà, I.Terentjevà) kamavo ligos, per maþai dëmesio buvo

skiriama jëgø atgavimo priemonëms, darbui su olimpieèiais nepakako medikø... Bet buvo akcentuojama, kad visi

mûsø olimpieèiai, išskyrus ledo šokëjø porà, dar jauni ir jø þydëjimo metas turëtø bûti 2010-aisiais Vankuveryje...

Kalbëdami apie ateitá federacijø vadovai sakë, kad reikia plësti besitreniruojanèiøjø grupes, steigti naujus treneriø

etatus, remontuoti turimas ir statyti bei árengti naujas sporto arenas....

Kûno kultûros ir sporto departamento generalinio direktoriaus Algirdo Raslano nuomone, visø pirma reikia

tobulinti treniruotës technologijas, rekonstruoti turimas ir árengti naujas sporto bazes. ¥Miestø merai, savivaldybiø

sporto skyriø vadovai didelio entuziazmo daugiau dëmesio skirti þiemos sportui nerodo¡, – sakë šalies sporto vadovas.

Jis taip pat priminë, kad uþ Turino rezultatus visà kritikà teko atlaikyti jam ir LTOK prezidentui. Dar truputá

kliuvo sportininkams. O štai federacijø vadovai vël liko sausutëliai... A.Raslano manymu, norint tinkamai pasirengti

Vankuverio þiemos olimpinëms þaidynëms, olimpiniam ketveriø metø ciklui reikia beveik 6 milijonø litø.

LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas atkreipë dëmesá á tai, kad pirmà kartà po Turino olimpiniø þaidyniø buvo

toks didelis ir šalies Vyriausybës, ir þmoniø dëmesys þiemos sporto šakø atstovams, mûsiškiø rezultatams. Ir kritikos

lavina kliuvo didþiulë. ¥Kai sportininkai olimpinëse þaidynëse laimi, daug bûna prisidëjusiø prie jø pergalës, kai pasirodo

nesëkmingai – kalti tik Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Kûno kultûros ir sporto departamento vadovai...¡

– sakë LTOK prezidentas. Kreipdamasis á federacijø vadovus, A.Poviliûnas prašë visada teikti tik objektyvià

informacijà apie sportininkø sveikatà, parengtumà, galimybes...

LTOK vykdomasis komitetas po diskusijø štai taip ávertino Lietuvos sportininkø pasirodymà XX Turino þiemos

olimpinëse þaidynëse: dailiojo èiuoþimo poros Margaritos Drobiazko ir Povilo Vanago bei biatlonininkës Dianos

Rasimovièiûtës – gerai, slidininkës Irinos Terentjevos ir kalnø slidininko Vitalijaus Rumiancevo – patenkinamai, biatlonininko

Karolio Zlatkausko ir slidininko Aleksejaus Novoselskio – nepatenkinamai. LTOK Olimpiniø programø

darbo grupë drauge su KKSD, miestø ir rajonø sporto padaliniais bei þiemos sporto šakø federacijomis ápareigota

iki šiø metø rugsëjo 20 dienos parengti pasirengimo ir dalyvavimo XXI þiemos olimpinëse þaidynëse programà

¥Vankuveris 2010¡.

2005 METØ LIETUVOS KILNAUS ELGESIO LAUREATAI

Balandþio 25 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete buvo pagerbti ir pasveikinti Lietuvos kilnaus elgesio

(Fair Play) 2005-øjø metø laureatai.

Pagrindinis prizas áteiktas Lietuvos keliautojø sàjungos prezidentui Algimantui Jucevièiui. Jis organizavo 2004 m.

Tian Šanio kalnuose dingusio be þinios alpinisto Viktoro Povilausko paieškà ir rizikuodamas gyvybe pats dalyvavo. Be

to, atsisakë 11000 litø iš Keliautojø sàjungos programos finansavimui skirtø lëšø kitø ¥Sportas visiems´ organizacijø naudai

motyvuodamas tuo, kad Keliautojø sàjunga yra finansuojama geriau nei kitos ¥Sportas visiems´ asociacijos narës...

LTOK garbës diplomais apdovanoti Kupiškio rajono Adomynës pagrindinës mokyklos kûno kultûros mokytojas

Vaclovas Pakalniškis, Trakø Vytauto Didþiojo gimnazijos kûno kultûros mokytojas Pranas Rimantas Janušauskas,

Kauno rajono sporto mokyklos sporto specialistas Rièardas Kviecinskas, Lietuvos bëgimo mëgëjø asociacijos prezidentas

Romas Bernotas.

LTOK garbës diplomai skirti ir dviem sportininkams. Lietuvos regbio rinktinës þaidëjas Andrius Martinskas apdovanotas

uþ tai, kad traumuotas tæsë rungtynes ir pelnë pergalæ tarptautiniame maèe nulëmusius taškus, o Lietuvos

orientavimosi rinktinës narë Jolanta Raþaitienë uþ tai, kad aukodama savo asmeniná rezultatà trasoje suteikë pirmàjà

pagalbà sunkià traumà gavusiai varþovei... Deja, abu sportininkai iškilmëse negalëjo dalyvauti... LTOK garbës

diplomu apdovanota ir viena organizacija – Lietuvos keliautojø sàjunga.

Apdovanojimus laureatams áteikë LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas ir Lietuvos kilnaus þaidimo komiteto

generalinë sekretorë Janina Brundzienë.

Lietuvos kilnaus þaidimo komiteto prezidentas Arvydas Juozaitis á iškilmes pavëlavo, nes pakeliui iš Karaliauèiaus á

sostinæ Marijampolëje sugedo mašina... Net ir vëliau atvykæs A.Juozaitis pats tapo laureatu: jis buvo pasveikintas 50-meèio

proga. LTOK prezidentas A.Poviliûnas Lietuvos kilnaus þaidimo komiteto prezidentà apdovanojo ¥Charta solemnis´.

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

35


KRONIKA

KAIMYNØ SUSITIKIMAS LATVIJOJE

Geguþës 4–5 dienomis LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas ir generalinis sekretorius Vytautas Zubernis lankësi

Latvijoje, kurioje buvo surengtas trijø Baltijos valstybiø – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – olimpiniø komitetø vadovø

neformalus pasitarimas. Estijai atstovavo dabartinis Estijos olimpinio komiteto prezidentas Martas Siimannas ir

buvæs prezidentas Tiitas Nuudi, o šeimininkams – Latvijos olimpinio komiteto prezidentas Aldonas Vrublevskis ir

jo pirmtakas Vilnis Baltinis. Kalbëta apie šiemet vykusias Turino þiemos olimpines þaidynes, apie þiemos sporto šakø

perspektyvas kiekvienoje šalyje ir apie galimybes artimiau bendradarbiauti.

Aptarta galimybë lapkrièio mënesá drauge paminëti 15 metø sukaktá, kai Tarptautinis olimpinis komitetas tris

Baltijos valstybes gràþino á olimpiná sàjûdá.

Pasitarimo dalyviai apþiûrëjo netoli Ventspilio esanèius golfo laukus, kuriø savininkas yra Vilnis Baltinis.

TARPTAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTO VIZITAS

Buvo jau geguþës 5-osios pradþia – 0.40 val., kai pavëlavæs beveik dvi valandas Vilniuje nusileido iš Briuselio atskridæs

lëktuvas su garbingais sveèiais – Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) prezidentu Dr. Jacques‘u Rogge‘u,

jo þmona ponia Anne Bovyn Rogge. Drauge su jais atvyko TOK prezidento sekretorë ponia Yasmine Braeckevelt

ir Briuselio universiteto profesorius Hermanas Van Coppenolle. Nors kelionë ir prailgo, sveèiai buvo þvalûs. Apsigyveno

jie ¥Stikliø´ viešbutyje.

Geguþës 5-osios rytà TOK prezidentas ir já lydintys asmenys išvyko á Kaunà. Lietuvos kûno kultûros akademijoje

Dr. J. Rogge‘ui buvo suteiktas šios aukštosios mokyklos Garbës daktaro vardas. Kaune garbusis sveèias susitiko su

miesto vadovais, olimpieèiais, sporto visuomene. Kauno miesto meras Arvydas Garbaravièius rotušëje J.Rogge‘à

apdovanojo pirmojo laipsnio Santakos garbës þenklu. Sveèias ypaè noriai bendravovo su garsiuoju krepšininku

Arvydu Saboniu.

Po pietø J.Rogge‘as su þmona ir já lydintys asmenys sugráþo á Vilniø. Šv. Jonø baþnyèioje ávyko iškilmingas Vilniaus

universiteto Senato posëdis, kuriame TOK prezidentui J.Rogge‘ui buvo suteiktas Vilniaus universiteto Garbës

daktaro vardas.

TOK prezidentà su þmona ir já lydinèius asmenis priëmë Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

TOK prezidentui V.Adamkus áteikë ordino ¥Uþ nuopelnus Lietuvai´ Didájá kryþiø.

Vakare Tarptautinio olimpinio komiteto prezidento Jacques‘o Rogge‘o ir ponios Anne Bovyn Rogge vizito proga

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir ponia Alma Adamkienë surengë iškilmingà vakarienæ Taikomosios

dailës muziejuje Vilniuje.

Po vakarienës TOK prezidentas su þmona ir já lydintys asmenys dar apsilankë Lietuvos tautiniame olimpiniame

komitete, kur susitiko su LTOK vadovais, darbuotojais, apþiûrëjo patalpas, drauge nusifotografavo. TOK prezidentas

pasirašë LTOK garbës sveèiø knygoje.

Ankstø geguþës 6-osios rytà TOK prezidentas ir já lydintys asmenys išskrido á Briuselá.

***

Vilniuje tuo paèiu metu viešëjo ir visuose renginiuose dalyvavo Europos olimpiniø komitetø generalinis sekretorius

Patrikas Hickey.

VOKIETIJA RENGIASI BALTIJOS JÛROS ŠALIØ JAUNIØ ÞAIDYNËMS

Geguþës 5–7 dienomis Vokietijoje ávyko pasitarimas dël 5-øjø Baltijos jûros šaliø jauniø þaidyniø (V Baltic Sea

Youth Games), kurios 2007 m. birþelio 29–liepos 1 dienomis bus surengtos Neubrandenburge (Vokietija).

Á šá pasitarimà suvaþiavo atstovai iš Danijos, Švedijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos, dviejø Lenkijos srièiø (Šèecino

ir Gdansko) ir dviejø Vokietijos þemiø – Brandenburgo ir þaidynes organizuojanèios Meklenburgo-Pomeranijos. Iš

viso dalyvavo 20 atstovø. Lietuvai pasitarime atstovavo Lietuvos sporto federacijø sàjungos (LSFS) vyr. specialistë

Daiva Monèiunskienë ir LSFS projektø vadovas Martynas Tarvydas. Nors á pasitarimà neatvyko, taèiau þaidynëse

2007 metais paþadëjo dalyvauti Sankt Peterburgo sritis (Rusija), Kaliningrado sritis (Rusija), Baltarusija, Norvegija.

Þaidynëse taip pat pakviesti dalyvauti Estijos sportininkai, taèiau jø atstovø pasitarime nebuvo ir nëra jokios informacijos

apie estø dalyvavimà.

36

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


KRONIKA

Pasitarime buvo aptartos þaidyniø programoje numatytos sporto šakos ir jø preliminarios kategorijos ar rungtys

bei sportininkø amþius:

Baidariø ir kanojø irklavimas merg. ir bern., gimæ 1991–1992 m., nuotolis 200 ir 500 m

Boksas bern., gimæ 1991 ir 1992 m.; svorio kategorijos: 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70,

75, 80, 86, +86 kg

Buriavimas

merg. ir bern., gimæ 1989 m. ir jaunesni, ¥Laser radial´

Dviraèiø sportas (plentas) berniukai, gimæ 1990 ir 1991 m.

Dziudo

berniukai ir mergaitës, gimæ 1990–1991 m.;

4 berniukø ir 3 mergaièiø svorio kategorijos

Irklavimas

merg. ir bern., gimæ 1990 ir1991 m., nuotolis 500 m

valtys: 1x, 2x, 4x+ (merg.); 1x, 2x, 4x+, 4+, 8+ (bern.)

Futbolas

merg. ir bern., gimæ 1991 m. ir jaunesni

Graikø-romënø imtynës bern., gimæ 1989 m. ir jaunesni, svorio kategorijos: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 kg

Krepšinis berniukai, gimæ 1990 ir 1991 m.

Lengvoji atletika merg. ir bern., gimæ 1990–1991 m.

mergaitës – 100, 200, 400, 800, 1500 m bëgimas, 100 m b.b.

(76,2 cm), tolis, aukštis, rutulys (4 kg), ietis (600 g), diskas (1 kg);

berniukai – 100, 200, 400, 800, 1500 m, bëgimas, 110 m b.b.

(91,4 cm), tolis, aukštis, trišuolis, rutulys (5 kg), ietis (700 g), diskas (1,5 kg)

Rankinis merg., gim. 1992 m.; bern., gimæ 1991–1992 m.

Sportiniai šokiai

merg. ir bern., gimæ 1994 m. ir jaunesni bei 1989–1993 m.; standartas, L.Amerikos

šokiai, 10 šokiø varþybos

Stalo tenisas

merg. ir bern., gimæ 1993 m. ir jaunesni; vienetai, dvejetai ir mišrûs dvejetai

Šaudymas (kulkinis) merg. + bern., gimæ 1989–1990 ir 1991–1992 m.

Tinklinis merg., gim. 1992 ir 1993 m.; bern., gim. 1991 ir 1992 m.

Vandens slidës

merg. ir bern., gimæ 1989 m. ir jaunesni; rungtys: figûra, šuolis, slalomas

Konkreèius kiekvienos sporto šakos varþybø nuostatus þaidyniø organizatoriai atsiøs šiø metø rugpjūčio mėn., o

spalio pabaigoje kiekviena sporto šaka privalo patvirtinti savo dalyvavimà.

Individualiøjø sporto šakø varþybos ávyks, jei uþsiregistruos maþiausiai 3 šalys (sportiniuose þaidimuose – atitinkamai

4 šalys).

Organizatoriø siûlymu iš ankstesnio sporto šakø sàrašo buvo išbrauktas plaukimas, triatlonas, orientavimosi sportas

ir paplūdimio tinklinis, jø varþybos 2007 metais vyksianèiose þaidynëse nebus vykdomos.

Neubrandenburgas susidurs su Þaidyniø dalyviø apgyvendinimo sunkumais, todël delegacijos gali bûti apgyvendintos

ávairiose vietose (ne visi iš tos paèios valstybës po vienu stogu). Irklavimo ir baidariø bei kanojø irklavimo

águlos gyvens varþybø vietoje Neustrelitce.

Nakvynës ir maitinimo išlaidos: 2 d. x 1 þm. x 20 eurø. Buvo pasiûlyta ir lengvatinė galimybė – mokëti tik po 10 eurø

vienam þmogui per parà, taèiau tuomet nakvynë bus organizuota mokyklø sporto salëse, pastaèius kempingo loveles.

Tokiu atveju tektø veþtis miegmaišius (!). Irklavimo, buriavimo valtis dalyviai privalës atsiveþti savo, nebus galimybës

išsinuomoti.

Pasibaigus oficialiam pasitarimui dël Baltijos šaliø jauniø þaidyniø, Švedijos atstovai trumpai pristatë Pirmàsias

Europos veteranø þaidynes (European Masters Games), kurios vyks 2008 m. rugpjûèio 29 – rugsëjo 7 dienomis

Malmëje (Švedija). Planuojama, kad jose dalyvaus apie 30 sporto šakø atstovø iš visos Europos.

Lietuvos delegacijos atstovai su Švedijos Skone þemës atstovais aptarë tarpusavio bendradarbiavimo galimybes

kuriant bendrus projektus paramai iš Europos Sàjungos fondø gauti. Ypatingas dëmesys jø organizuojamuose projektuose

yra skiriamas jaunø specialistø mokymui ir kvalifikacijos këlimui. Švedijos Skone þemës sporto federacijø

sàjungos atstovai pareiškë norà bendradarbiauti su LSFS ir artimiausiu metu norëtø atvykti á Lietuvà konkreèiau

aptarti bendradarbiavimo galimybiø.

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

37


KRONIKA

NUTUKIMUI MAÞINTI – SUVIENYTOS PASTANGOS

Geguþës 9–10 d. Kûno kultûros ir sporto departamento vyriausiasis specialistas Sigitas Stasiulis kartu su Sveikatos

apsaugos ministerijos Respublikinio mitybos centro direktoriaus pavaduotoju Almantu Kranausku dalyvavo Liublijanoje

(Slovënija) surengtame Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos biuro tarpinstituciniame susitikime

¥Fizinio aktyvumo skatinimas¡.

Pasak KKSD vyr. specialisto S.Stasiulio, PSO, ankstesniais metais nutukimo problemà bandþiusi spræsti kaip

vien sveikatos apsaugos sistemos problemà, šiandien suvokë, jog problema yra kur kas didesnë, todël bûtina kooperuoti

ávairiø srièiø – sveikatos apsaugos, ûkio, transporto, aplinkos apsaugos, taip pat ir kûno kultûros bei sporto ir

kt. – specialistø jëgas bei galimybes.

Kaip rodo pasaulinë statistika, kasmet nutunka 400 tûkst. vaikø, dël to auga ir nutukusiø gyventojø skaièius. Be

to, kaip þinoma, nutukimas didina rizikà susirgti tokiomis ligomis kaip diabetas, širdies ligos ir kt. Nutukimas kasmet

tampa 1 mln. planetos gyventojø mirties prieþastimi...

Be kitø prieþasèiø, nutukusiø þmoniø skaièiaus augimui didelæ átakà turi maþëjantis þmoniø fizinis aktyvumas,

kuris daugiausia nulemtas ¥ávairiausiø ekranø´ – kompiuteriø, televizoriø, mobiliøjø telefonø ir t. t. Apskaièiuota,

jog Vakarø Europos gyventojai per dienà šiandien vidutiniškai nueina vos pusæ kilometro, kai tuo tarpu nuvaþiuoja

27 km. Pagrindinë priemonë, pasak S.Stasiulio, nutukimui maþinti – sàlygø sudarymas gyventojams bûti fiziškai aktyviems.

Tuo turi bûti suinteresuoti darbdaviai ir pasirûpinti, kad jø darbuotojai turëtø galimybes sportuoti, sukurti

jiems tinkamà aplinkà (pvz., árengti vietas dviraèiams pastatyti). Miestø ir miesteliø infrastruktûra turi bûti kuriama

atsiþvelgiant á gyventojø poreikius – platûs šaligatviai, pësèiøjø takai ir pan., o gyvenamøjø namø kvartaluose þaidimø

aikšteliø neturëtø bûti maþiau nei mašinø statymo aikšteliø. Siekiama, jog mokyklinio amþiaus vaikai per dienà, neskaitant

fizinio lavinimo pamokø, judëtø bent 60 min. O vienas iš bûdø tai padaryti – vietoj ásigalëjusios tradicijos,

kai vaikus á mokyklà atveþa tëvai, priversti juos keliauti á mokymo ástaigà pëstute. Kai kuriose šalyse, siekiant átvirtinti

šias pastangas, mokyklø zonose uþdraustas automobiliø eismas. Fiziná aktyvumà kaip prevencinæ priemonæ sveikatai

saugoti ir stiprinti savo pacientams turëtø rekomenduoti ir šeimos gydytojai.

Kaip informavo S.Stasiulis, netrukus Romoje á konferencijà rinksis mitybos specialistai, kurie taip pat aptars

bûdus nutukimui maþinti, o rudená Stambule bus surengta konferencija, kurioje ketinama priimti Europos chartijà

dël nutukimo maþinimo ir jà pateikti šaliø vyriausybëms tvirtinti ir ágyvendinti.

PASVEIKINTAS SUNKIAATLETIS IR PARLAMENTARAI

Geguþës 11 d. Kûno kultûros ir sporto departamente buvo pagerbtas sunkiaatletis Ramûnas Vyšniauskas, kuris

savaitgalá Lenkijoje vykusiame Europos èempionate iškovojo maþàjá bronzos medalá (stûmimo veiksmas), ir Lietuvos

Respublikos Seimo nariø komanda – Algirdas Sysas, Algirdas Èaplikas, Vytautas Galvonas ir Gediminas Jakavonis

(pagerbime nedalyvavo), iškovojusi IV pasaulio parlamentarø maratone (21 km) aukso medalius.

Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas padëkojo Ramûnui Vyšniauskui

uþ pergalæ ir pasidþiaugë stabiliais pastarojo meto jo rezultatais. Šalies sporto vadovà optimistiškai nuteikia ir Lietuvos

sunkiaatleèiø þemyno èempionate iškovota septintoji komandinë vieta. R.Vyšniauskui KKSD gen. direktorius áteikë

KKSD reprezentaciná prizà ir simboliná piniginá èeká. KKSD reprezentaciniu prizu taip pat apdovanotas sportininko

treneris Bronislovas Vyšniauskas, parlamentarø maratono nugalëtojai.

APTARTOS STUDENTØ SPORTO AKTUALIJOS

Geguþës 16 d. KKSD surengtas pasitarimas dël studentø sporto, kuriame dalyvavo KKSD, LSSA, savivaldybiø,

sporto šakø federacijø atstovai. Pasak KKSD generalinio direktoriaus Algirdo Raslano, tai tik preliudija, apsisprendþiant,

kokiu keliu bus einama Lietuvoje toliau: ¥Praëjusiais metais Lietuvos studentø sporto asociacija (LSSA)

išstojo iš Lietuvos asociacijos ¥Sportas visiems¡. Studentø asociacija aktyvëja. Ir tai, kad ji tapo skëtine organizacija,

yra pirmas þingsnis¡, – sakë jis. Apþvelgdamas Lietuvos studentø sporto padëtá, šalies sporto vadovas akcentavo,

jog mûsø šalyje neveikia kitose valstybëse (pvz., JAV) ádiegtas klubinis studentø sporto modelis: ¥Retas studentø

sporto klubas Lietuvoje gauna finansinæ paramà, todël net stipriausi klubai gyvena gana varganai´. Studentø klubø

finansavimo klausimà, kaip vienà didþiausiø problemø, ávardijo ir kiti pasitarimo dalyviai.

Kitas klausimas – studentø pasaulio èempionatai, universiados, dalyvavimas juose. Pasak KKSD Sporto strategijos

skyriaus vedëjo Algimanto Kukštos, dabar daugiausia prarandama bûtent studentiško amþiaus sportininkø, nes iki

šiol studentø sportui skirta maþokai dëmesio, nëra pakankamai varþybø ir pan. ¥Studentø pasaulio èempionatai ir

universiados gali bûti geras tramplinas toms sporto šakoms, kurios mums itin svarbios ir kuriø atstovai dalyvaus olimpinëse

þaidynëse´. Todël A.Kukštos siûlymu jau iki birþelio mënesio turi bûti sudaryti studentø rinktiniø sàrašai ir pradëtas

koordinuoti studentø pasirengimas. Ypaè tai aktualu þiemos sporto šakoms, nes þiemos universiada jau ne uþ kalnø.

38

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


KRONIKA

SVEÈIAI IŠ TARPTAUTINËS REGBIO FEDERACIJOS

Geguþës 18 d. Kûno kultûros ir sporto departamente lankësi Tarptautinës regbio federacijos vadovai. Sveèius pasveikino

KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas. Tarptautinës regbio federacijos (FIRA) prezidentas Jeanas

Claude Baque, viešintis Lietuvoje pirmà kartà, sakë, jog Lietuvos regbininkø pasiekimai yra labai geri, o regbio plëtra

mûsø šalyje gali bûti geras pavyzdys kitoms šalims. Sveèias taip pat paþymëjo, jog mes turime talentingo jaunimo, o

tai reiškia, kad turime ir graþiø perspektyvø.

Uþ paramà Lietuvos sportui KKSD generalinis direktorius A. Raslanas apdovanojo Jean Claude Baque KKSD

sporto garbës komandoro þenklu ¥Uþ nuopelnus Lietuvos sportui´, FIRA Vykdomojo komiteto narius Jeanà Louis

Barthes, Pierre Camou – KKSD padëkos medaliu ¥Uþ nuopelnus Lietuvos sportui´, FIRA Europos regioninës plëtros

vadybininkà Michelá Arpaillange – KKSD atminimo medaliu ¥Uþ nuopelnus Lietuvos sportui´.

SUSIRÛPINTA KREPŠINIO RINKTINIØ RENGIMUSI PEKINO

OLIMPINËMS ÞAIDYNËMS

Geguþës 18 dienà ávyko LTOK vykdomojo komiteto posëdis. Jame LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas informavo

apie geguþës 4–6 dienomis Lietuvoje vykusá TOK prezidento Jacques‘o Rogge‘o vizità.

Daugiausia dëmesio posëdyje buvo skirta Lietuvos sportininkø rengimuisi ir dalyvavimui Pekino olimpinëse

þaidynëse aptarti. Lietuvos sporto federacijø sàjungos generalinis sekretorius Valentinas Paketuras informavo apie

neseniai ávykusá Olimpiniø sporto šakø komisijos posëdá, kuriame pasisakë visø sporto šakø federacijø vadovai arba

vyriausieji treneriai. Jie kalbëjo apie jau šiemet vykusias ir bûsimas varþybas, èempionatus. Në vienos sporto šakos

atstovas nesiskundë lëšø stoka rinktiniø nariams. Tiesa, pinigø dar trûksta jaunøjø sportininkø pasirengimui. Susirûpinimà

kelia ir tai, kad dar ne visi sportininkai paiso medikø rekomendacijø. LTOK viceprezidento, Lietuvos

olimpinës rinktinës vadovo Vyto Nëniaus nuomone, finansiniai ir rengimosi planai vykdomi sëkmingai, taèiau kai

kà tenka koreguoti. Dideliu galvos skausmu tampa sporto medikø stygius.... Olimpinës rinktinës vadovo nuomone,

daugiau dëmesio reikia skirti pilietiškumo, moraliniø savybiø ugdymui. Susirûpinimà kelia tai, kad sportiniø þaidimø

rinktinës dar neturi olimpiniø programø, o pavyzdþiui, krepšinio komandø laukia ypaè sunkûs atrankiniai turnyrai

prieš pat Pekino þaidynes... Lietuvos olimpinio sporto centro direktoriaus pavaduotojas Vytautas Briedis atkreipë

dëmesá á tai, kad vis dar tenka ¥kariauti´ su rinktiniø treneriais ir sportininkais dël pastarøjø profilaktiniø medicininiø

tyrimø. Daþniausiai sportininkai á gydytojus kreipiasi tik tada, kai prispiria rimtos bëdos. LTOK olimpiniø programø

direktorius Kazys Steponavièius pasidþiaugë, kad šiemet olimpiniø rinktiniø finansavimas padidëjo beveik dviem

milijonais litø. Jo nuomone, geriausieji mûsø sportininkai jau yra neblogai aprûpinami. Deja, lyginant su kaimynais,

dar maþi mûsø treneriø, medikø, sporto mokslininkø atlyginimai, taip pat trûksta lëšø mokomajam treniruotës

procesui.

A.Poviliûnas nurodë Olimpinio sporto centro vadovams grieþèiau kontroliuoti treneriø darbà, operatyviau spræsti

iškilusias problemas. ¥Viskà þinom, kas laukia Pekine, tad ir ruoškimës tom sudëtingom sàlygom...´

KKSD generalinio direktoriaus Algirdo Raslano nuomone, Olimpinis sporto centras jau yra sutvirtëjæs. Sporto

ministras sakë, kad privaloma didesná dëmesá skirti antrosioms rinktinëms. A.Raslanas pasiûlë LTOK vykdomojo

komiteto posëdyje išklausyti Lietuvos moterø ir vyrø krepšinio rinktiniø vadovø rengimosi þaidynëms planus.

LTOK vyr. referentë þiemos sporto šakoms Vida Vencienë informavo, kad 2007 m. VIII Europos jaunimo þiemos

olimpiniame festivalyje Chakoje (Ispanija) rengiasi dalyvauti 14 Lietuvos sportininkø: po šešis slidininkus ir biatlonininkus

(po 4 vaikinus ir po dvi merginas) bei du dailiojo èiuoþimo atstovai – mergina ir vaikinas.

Apie pasirengimà Olimpinës dienos sporto šventei, kuri vyks birþelio 17 dienà, informavo LTOK generalinis

sekretorius Vytautas Zubernis. Šventiniai renginiai tradiciškai vyks Vilniaus ¥Vingio´ stadione.

LTOK loterijø firmos ¥Olifëja´ vadovai – generalinis direktorius Antanas Muraška ir jo pavaduotojas, LTOK iþdininkas

Donatas Kazlauskas – informavo, kad loterijø apyvarta pirmàjá šiø metø ketvirtá, lyginant su praëjusiais metais,

sumaþëjo 13 proc. Nors yra ir nemaþai loterijø naujoviø, daug þaidëjø nuvilioja ávairûs televizijos þaidimai...

LIETUVOS KREPŠINIO ÈEMPIONAI PASVEIKINTI DEPARTAMENTE

Geguþës 23 d. 13.00 val. Kûno kultûros ir sporto departamente buvo pagerbta Baltijos ir Lietuvos krepšinio lygø

nugalëtoja – Vilniaus komanda ¥Lietuvos rytas´, puikiai debiutavusi ir šiø metø Eurolygoje.

Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas pasveikino naujuosius Lietuvos

èempionus, sëkmingai uþbaigusius sezonà, palinkëjo tæsti pergaliø serijà Lietuvoje ir Europoje ir kitais metais, kartu

garsinant ir Lietuvà.

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

39


KRONIKA

KKSD Sporto garbës komandoro þenklu A.Raslanas apdovanojo komandos vyriausiàjá trenerá Nevenà Spahijà,

kapitonà Robertà Javtokà ir þaidëjà Andriø Šleþà. Kitiems komandos þaidëjams jis áteikë KKSD reprezentacinius

prizus, o treneriams ir gydytojui, masaþuotojui, vadybininkui – KKSD Padëkos medalius.

¥Lietuvos ryto´ klubo generaliná direktoriø Jonà Vainauskà šalies sporto vadovas apdovanojo Sporto garbës

kryþiumi, o klubo prezidentui Gedvydui Vainauskui skirtas KKSD Atminimo prizas.

¥Lietuvos ryto´ komandà pasveikino ir á pagerbimà atvykæs Lietuvos ambasadorius Japonijoje Algirdas Kudzys.

¥Japonai jau pradeda sieti Lietuvos vardà su krepšiniu´, – sakë ambasadorius, pavasará pirmàkart áteikæs Japonijos

krepšinio èempionams KKSD ásteigtà pareinamàjà gintarinæ tauræ.

Komandos vardu šalies sporto vadovams uþ parodytà dëmesá ir apdovanojimus padëkojo klubo generalinis direktorius

Jonas Vainauskas. ¥Dëkojame visiems, kurie padëjo mums šiemet nueiti šità nelengvà pergaliø kelià´, – sakë

jis. KKSD generaliniam direktoriui A.Raslanui jis áteikë èempioniškus marškinëlius.

SPORTO VEÞIMAS TURI BÛTI TEMPIAMAS KARTU

Apsilankymà Lietuvos olimpiniame sporto centre ir Kûno kultûros ir sporto departamentui priklausanèiose sporto

bazëse Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalø komisija ir Lietuvos Respublikos Prezidento patarëjas

Arûnas Kuèikas geguþës 24 d. baigë vizitu á Kûno kultûros ir sporto departamentà. Seimo Jaunimo ir sporto reikalø

komisijos pirmininkas Algimantas Salamakinas pasidþiaugë, jog šiandienos vizitø metu pamatë ne tik varganà mûsø

sporto pusæ, bet ir tai, kà turime gero. ¥Norime þinoti, kokia parama jums reikalinga. Šità veþimà turime tempti

kartu´, – pagalbos rankà þadëjo tiesti Seimo nariai. ¥Taèiau kaip tik šiandien suþinojau, kad sportui nuo visos sumos,

kuri Lietuvai bus skirta per Europos Sàjungos struktûrinius fondus, tenka vos 0,25 proc. Man tokie dalykai

nesuprantami. Jeigu nepasinaudosime galimybe atstatyti sporto objektus iki 2013 m., tai turësime nulá. Todël turime

siekti, kad tas procentas bûtø padidintas iki 1–2,¡ – kalbëjo Seimo narys.

KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas buvo patenkintas, jog dabar kas savaitæ Seime svarstomi sporto

klausimai: ¥Mes kaip niekada jauèiame valdþios paramà´, – sakë jis. Bet kartu sporto vadovas atkreipë dëmesá, kad

lëšø šiandien reikia ne tik sporto baziø renovacijai ir statybai. ¥Jeigu mums visàlaik uþtekdavo tø trijø milijonø, skiriamø

sportininkø pasirengimui, ir mes iškovodavome medalius, tai šiandien reikia konstatuoti, kad priëjome ribà,

kai mûsø galimybës išsemtos. Lëšø padidinimas sportininkø rengimui ir sporto federacijoms bûtø vienas iš bûdø,

kuris leistø pagerinti sportininkø rengimà ir konkuruoti pasaulyje. Galiu jums garantuoti, kad mûsø þmonës, pajutæ

nors ir nedidelá finansiná pagerëjimà, skirs visas savo jëgas ir padarys daugiau negu priklauso´, – sakë A.Raslanas.

A.Kuèikas patikino, jog šalies prezidentas visàlaik seka sporto situacijà Lietuvoje. Jis taip pat atkreipë dëmesá,

jog sportas šiandieniniame moderniame pasaulyje vaidina kur kas didesnæ reikšmæ negu vien puikiø rezultatø siekimas.

¥Sportas turi prisidëti prie þmoniø gyvenimo kokybës gerinimo´, – akcentavo Prezidento patarëjas sporto

sveikatingumo funkcijà.

PALANGA SVETINGAI SUTIKO FESTIVALIO DALYVIUS

Geguþës paskutiná savaitgalá Palangoje vykæs tradicinis ¥Sportas visiems´ festivalis visiems paliko neišdildomus

prisiminimus. Daugiau kaip penki tûkstanèiai sporto entuziastø, atvykusiø á gintariná pajûrá, pateko á mëgëjiškai

sveikatà stiprinanèiø ir sveikos gyvensenos propaguotojø bûrá. Jiems netgi saulutë šypsojosi, kai visoje Lietuvoje

karts nuo karto palynodavo. Palangoje dangus prakiuro tiktai paèià paskutinæ dienà, kai vyko iškilmingas graþios

šventës uþdarymas.

Kaip pastebëjo Lietuvos sveikuoliø sàjungos prezidentas palangiškis Dainius Kepenis, kasmet pleèiasi ir tampa

ádomesnë festivalio programa, átraukiamos naujos sporto šakos, varþybose dalyvauja ávairaus amþiaus þmonës. Pasak

jo, dar yra nemaþø rezervø plëstis šiai graþiai sporto šventei – tarkime, á festivalá bûtø galima pakviesti garsiø

sportininkø, kurie susitiktø su þiûrovais ir šventës dalyviais. Lietuvos kaimo sporto klubø sàjunga festivalyje buvo

atsakinga uþ kvadrato ir svarmenø mëtymo varþybas bei koncertinæ programà centrinëje miesto aikštëje. Pasirodë

Antazavës kaimo kapela, Šilutës, Joniškëlio, Èiobiškio meniniai kolektyvai.

Per smiginio varþybas buvo galima pamatyti visà bûrá áþymiø Lietuvos lengvaatleèiø: varþyboms vadovavo Jonas

Grigas, teisëjavo vilnietë Regina Èistiakova, jëgas bandë daugkartinë šalies ilgøjø nuotoliø èempionë 73 metø šiaulietë

Teresë Raponavièienë, kaunietis Antanas Januška. Šiauliuose ypaè aktyvus veteranø klubas, vienijantis apie

200 sportininkø, daug šio klubo nariø atvaþiavo ir á Palangà. Viena iš jø Valë Eþerskienë, þinomo Lietuvos imtynininko

mama, gana sëkmingai dalyvavo bëgimo (dviejuose nuotoliuose), smiginio ir pasagos mëtymo varþybose.

Taèiau bene geriausiai pasirodë šiaulieèiø klubo sportininkës T.Raponavièienë, Anastazija Nemanienë ir Nijolë

Dainienë, moterø grupëje laimëjusios smiginio varþybas. Vyrø grupëje nugalëjo Vilniaus ¥Stajeris´.

40

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


KRONIKA

Ypaè daug sporto aistruoliø sutraukë pasagos mëtymo varþybos, kurias organizavo Lietuvos sveikuoliø sàjunga.

¥Pasagos mëtymo varþybas pirmieji surengë Druskininkø sveikuoliai, jos mums patiko ir prieš porà metø patys

pabandëme. Padauginome bronzinës spalvos pasagø, jas išliejome Klaipëdoje. O šis þaidimas gimë labai seniai, anglø

jûreiviai já þaisdavo laivuose. Visiškai realu, kad greitu laiku gali netgi ávykti Lietuvos pasagos mëtymo èempionatas´,

– pasakojo Lietuvos sveikuoliø sàjungos prezidentas palangiškis Dainius Kepenis, kuris labai gerai ávertino

festivalá ¥Sportas visiems´ ir pats stebëjosi, kad šio renginio jau nereikia reklamuoti, þmonës patys suvaþiuoja á Palangà,

nekantriai laukia šios šventës, iš anksto ¥uþsako´ gerà orà.

Sveikuoliø á Palangà suguþëjo apie 500. Trijø dienø 14 valandø sveikatos mokyklos programoje ypaè aktyvios buvo

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto moterys – Alicija Kotvickaja, Ijolë Domarkienë, Stasë Kaziukonienë ir Janina

Brunzienë. Jos dalyvavo dvasinës ir fizinës sveikatos ugdymo mokyklos atidaryme, kiekvienà rytà atliko mankštas

su maudynëmis, jogos pratimus, dalyvavo meditacinio bëgimo prie jûros, kvëpavimo meditacijos pratybose, lankë

visà paskaitø ciklà. ¥Labai sustiprinome savo sveikatà, kitàmet, jeigu tik leis galimybës, vël bûtinai atvaþiuosime á

Palangà ir dalyvausime sveikuoliø renginiuose´, – vienbalsiai tvirtino LTOK darbuotojos.

O štai UAB ¥Olifëja´ vyrø krepšinio komanda – Algimantas Prunskas, Donatas Kazlauskas ir Martynas Tarvydas

– savo amþiaus grupëje finale grûmësi kaip liûtai ir, finale nugalëjæ Varënos ¥Ûlà´, tapo festivalio laimëtojais. Jø

dþiaugsmui nebuvo ribø – komanda gërëjosi nugalëtojø taure, këlë šampano taures... Dþiaugsmingai nusiteikæ sirgaliai

juokavo, kad rungtynës taip ir turëjo baigtis, nes þaidë finansiškai stipri ¥Olifëja´, kuri viskuo yra apsirûpinusi.

Festivalyje gausiai dalyvavo Varënos sportinë delegacija, kuri, kaip niekada anksèiau, pelnë daug ávairiausiø apdovanojimø.

Šauniai rungtyniavo jø riedutininkai brolis ir sesuo Simona ir Justinas Politikai iš Matuizø, medaliø

pelnë ir Spenglos vaikø namø atstovai. Šaudymo iš pneumatinio šautuvo varþybose Valkininkø vidurinës mokyklos

kûno kultûros mokytojas Kæstutis Plukys savo amþiaus grupëje buvo antras ir nuo nugalëtojo šiaulieèio Sauliaus

Morkûno atsiliko vos 1 tšk. Pirmà vietà uþëmë jø mišri smiginio komanda ¥Pasaka´. Varëniškiø, á festivalá atvykusiø

dviem autobusais, komandoje ypaè daug buvo pedagogø. Jie sëkmingai rungtyniavo ir smiginio, kvadrato, krepšinio

(3x3) varþybose.

Festivalio renginiai vyko stadione ir prie jûros. Kaip sakë ¥Sportas visiems´ asociacijos generalinis sekretorius

Algimantas Jucevièius, šiemet jie kuo daugiau renginiø stengësi organizuoti ne tik stadione, bet ir miesto centre, taip

pat prie jûros. Varþybø organizatoriø vienas iš tikslø buvo – suaktyvinti poilsiautojus, kurie pradëjo vasaros sezonà.

Svarmenø mëtymo varþybose dalyvavo ir praeityje gero lygio irkluotoja, o dabar dešimt metø Kaišiadoriø Palominës

pagrindinës mokyklos kûno kultûros mokytoja dirbanti Lionë Leškevièiûtë-Petronienë, kuri á festivalá atsiveþë ir

12 geriausiø mokyklos sportininkø. Jie dalyvavo krepšinio, svarmens ir pasagos mëtymo varþybose. Tai buvo treèioji

kaišiadorieèiø išvyka á Palangà.

Varþybø buvo daug ir ávairiø, sunku išvardyti visus nugalëtojus ir prizininkus. Festivalio dalyviai netgi pradëjo

skøstis, jog renginiø buvo daug, jie visi patrauklûs, þmonës norëjo daug kur dalyvauti, taèiau ne visur suspëdavo. Teisus

buvo festivalio baigiamosios šventës vedëjas Kauno jaunøjø tinklininkø ugdytojas Vytautas Kirkliauskas sakydamas,

kad pralaimëjusiøjø šventëje nebuvo, o laimëjo festivalis ¥Sportas visiems´.

PAGERBTI LIETUVOS TINKLINIO ÈEMPIONAI

Geguþës 30 d. Kûno kultûros ir sporto departamente buvo pagerbtos Lietuvos moterø ir vyrø tinklinio komandos

– jau dešimtà kartà per penkiolika klubo gyvavimo metø èempione tapusi Kauno ¥Heksa´ ir pirmàkart èempionës

vardà iškovojusi daugiau kaip dešimtmetá gyvuojanti Panevëþio ¥Naujoji Agluona´.

KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas padëkojo tinklininkams uþ pergales, palinkëjo šiai sporto šakai

dar didesnio populiarumo Lietuvoje, o komandoms – naujø pergaliø. KKSD Reprezentaciniu prizu KKSD gen.

direktorius apdovanojo abiejø komandø vyriausiuosius trenerius – Jolità Virbickienæ ir Vytautà Skunèikà, Lietuvos

tinklinio federacijos prezidentà Andriø Steponavièiø (nedalyvavo). KKSD Padëkos medaliai áteikti ¥Heksos´

komandos geriausioms þaidëjoms kapitonei Agnei Zakarauskaitei (nedalyvavo), þaidëjai Erikai Kliokmanaitei bei

¥Naujosios Agluonos´ komandos geriausiam þaidëjui kapitonui Tadui Donëlai, komandø direktoriams, rëmëjams,

federacijos generaliniam sekretoriui Juozui Lapeikai. Kitos tinklininkës ir tinklininkai, taip pat miestø sporto centrø

vadovai apdovanoti KKSD Atminimo medaliais.

TOK PRIZAS – KAZIMIERUI MOTIEKAI

Geguþës 30 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete pagerbtas buvæs LTOK viceprezidentas, o dabar LTOK

garbës teismo pirmininkas Kazimieras Motieka. Jam uþ nuopelnus Lietuvos olimpiniam sàjûdþiui buvo áteiktas Tarp-

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

41


KRONIKA

tautinio olimpinio komiteto prizas ¥Sportas ir bendruomenë´. Apdovanojimà áteikë LTOK prezidentas A.Poviliûnas.

OLIMPINË ÞVAIGÞDË – ANTANUI SIREIKAI

Lietuvos vyrø krepšinio rinktinës treneris Antanas Sireika, neseniai šventæs savo 50-metá, geguþës 30 d. Lietuvos

tautiniame olimpiniame komitete buvo apdovanotas Olimpine þvaigþde. Apdovanojimà jam áteikë LTOK prezidentas

A.Poviliûnas, beje, buvæs A.Sireikos dëstytojas ir treneris Kûno kultûros akademijoje. A.Sireika savo buvusiam

treneriui padovanojo 50-meèiui išleistà knygà.

LEDO RITULIO PLËTRA LIETUVOJE – SU DAINIAUS ZUBRAUS PAGALBA

Geguþës 31 d. Kûno kultûros ir sporto departamente garsusis Lietuvos ledo ritulininkas Dainius Zubrus, þaidþiantis

NHL, susitiko su šalies sporto vadovais, o vëliau surengë spaudos konferencijà.

¥Man, kaip sportininkui, daugiau nieko nereikia, tik þinoti, kad mano šalyje jaunimas þaidþia ledo ritulá, þmonës

domisi ir ši sporto šaka populiarëja´, – sakë D.Zubrus. KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas informavo, kad

su D.Zubrumi jie aptarë ávairias galimybes, kurios prisidëtø prie ledo ritulio plëtros Lietuvoje. ¥Kol kas konkreèiai

ávardyti planus sunku – gal tai bus mano vardo mokykla, galbût – èempionatas. Reikia Lietuvoje ir daugiau ledo

aikšteliø´, – sakë lietuvis ledo ritulininkas.

Pasak KKSD gen. direktoriaus pavaduotojo Rito Vaigino, á 2007–2013 m. ES struktûriniø fondø programavimo

dokumentà, šalia kitø stambiø ir svarbiø Lietuvai sporto objektø statybø ir renovacijos darbø, átrauktas ir Þiemos

sporto centras, kurá sudaro Ignalinos sporto bazë ir Elektrënø ledo rûmai. ¥Planuojame, kad ledo rûmø renovacija

galëtø prasidëti jau kitø metø antrà pusmetá´, – sakë jis.

Be to, KKSD dar šiais metais skirs apie 600 tûkst. Lt nacionalinëms ledo ritulio rinktinëms. ¥Mes tikime šia sporto

šaka ir jos plëtros galimybëmis Lietuvoje. Juk mûsø ledo ritulininkai iki šiol neturëdami ypatingø sàlygø pasiekë išties

svariø rezultatø´, – KKSD pozicijà aiškino R.Vaiginas. Kaip þinoma, Lietuvos ledo ritulio rinktinë š. m. pasaulio

èempionate iškovojo I diviziono B grupës turnyre sidabro medalius ir tik per þingsná nepateko á aukštesnájá divizionà.

Lietuvos vardo garsinimà pasaulyje KKSD generalinis direktorius D. Zubrui áteikë KKSD Sporto garbës kryþiø.

¥Já duodame ir truputëlá avansu, kad Dainius ¥atidirbtø´ ir Lietuvos nacionalinëje rinktinëje´, – šypsojosi Lietuvos

sporto vadovas.

LTOK SPORTININKØ KOMISIJOS PASITARIMAS

Birþelio 6 dienà Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete ávyko LTOK sportininkø komisijos pasitarimas.

Olimpinës èempionës, LTOK sportininkø komisijos pirmininkë Daina Gudzinevièiûtë, Vida Vencienë, baidarininkas

Egidijus Balèiûnas, imtynininkas Mindaugas Eþerskis išsakë savo nuomonæ apie galimus Pekino olimpinës rinktinës

nariø sportinës ir paradinës aprangos variantus, apie kasmet rengiamus geriausiøjø šalies sportininkø rinkimus,

kalbëjo apie finansiná aprûpinimà.

Buvo nutarta kasmet surengti Pekino rinktinës nariø ir kandidatø 2–3 susitikimus-vakarones, kad, kaip sakë

D.Gudzinevièiûtë, ¥sportininkai vieni kitus geriau paþintø, kad jaunimas nesibaimintø veteranø...´ Pirmàjá toká susitikinà

planuojama surengti rugpjûèio 17 dienà Vilniuje.

Sportininkø komisijos pasitarime dalyvavo Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius

Algirdas Raslanas, LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas, generalinis sekretorius Vytautas Zubernis, LTOK olimpiniø

programø direktorius Kazys Steponavièius.

PAGERBTI ŠALIES RANKINIO ÈEMPIONAI

Birþelio 6 d. Kûno kultûros ir sporto departamente buvo pasveikintos ir pagerbtos Lietuvos rankinio èempionø

komandos – Vilniaus ¥Šviesa-Eglë´ (moterø) ir Panevëþio ¥Viking Malt´ (vyrø).

¥Þaidimø komandos maþai valstybei labai svarbios. Jos – mûsø veidrodis, todël turime jas stiprinti´, – sveikindamas

šalies rankinio èempionus sakë KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas. Jo nuomone, po krepšinio

rankinis – arèiausiai prie olimpiniø þaidyniø slenksèio stovinti þaidimø sporto šaka: ¥Tikiuosi, kad po keleto metø

bendromis mûsø pastangomis pasieksime, jog Lietuvos olimpinëje delegacijoje bûtø ir rankinio rinktinë´.

KKSD Padëkos medaliais A.Raslanas apdovanojo Lietuvos rankinio èempionø vyriausiuosius trenerius Juozà Þalà

(¥Šviesa-Eglë´) ir Gintarà Savukynà (¥Viking Malt´), geriausius þaidëjus Jolantà Jankevièienæ ir Aurelijø Saboná,

komandø vadovus Sigità Daugirdà (¥Šviesa-Eglë´) ir Viliø Laurinavièiø (¥Viking Malt´), rëmëjus. KKSD Atminimo

medaliai áteikti komandø treneriams Laimai Kavaliauskienei (¥Šviesa-Eglë´) ir Laimiui Šimeliûnui (¥Viking Malt´),

þaidëjams, gydytojai, masaþuotojai, Lietuvos rankinio federacijos ir Lietuvos rankinio lygos vadovams. KKSD padëkomis

apdovanoti Vilniaus pedagoginio universiteto sporto centro, Panevëþio miesto rankinio federacijos ir Pa-

42

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2


KRONIKA

nevëþio miesto vadovai.

Lietuvos rankinio federacijos prezidentas Vytenis Andriukaitis padëkojo uþ paramà plëtojant šalyje rankiná ir paþymëjo,

jog stiprinant šià sporto šakà Lietuvoje toliau bûtina ákurti moterø ir vaikø rankinio lygas, sustiprinti esanèià

vyrø lygà. KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas, supaþindindamas su ateities planais, sakë, jog kitais metais, jei

bus gautas Vyriausybës pritarimas, planuojama Panevëþyje surinkti maþdaug 60 vaikø rankinio grupæ, kuri bûtø išlaikoma

valstybës. ¥Tokia ávairiø sporto šakø sporto klasiø sistema turëtø kitàmet startuoti visoje Lietuvoje´, – sakë

šalies sporto vadovas.

2006 METØ LIETUVOS JAUNIØ IR SPORTO VILÈIØ ÞAIDYNËS

IŠKILMINGAI PRADËTOS

Birþelio 10 d. Elektrënø ledo rûmuose ávyko iškilmingas 2006 m. Lietuvos jauniø ir Sporto vilèiø þaidyniø atidarymas.

Þaidyniø pradþià paskelbë Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius ir Þaidyniø organizacinio

komiteto pirmininkas Algirdas Raslanas: ¥Jau tapo graþi tradicija rengti tokias varþybas ir šventes Lietuvos regionuose.

Tegu šios þaidynës keliauja per visà Lietuvà. Jums jos bus pirmieji þingsniai á didelá meistriškumà´, - kreipdamasis á

jaunuosius sportininkus sakë jis. Jaunuosius sportininkus taip pat pasveikino Elektrënø savivaldybës meras Kæstutis

Vaitukaitis, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artûras Poviliûnas. Elektrënø ledo rûmuose suplevësavo

Lietuvos trispalvë ir Þaidyniø vëliava, o netrukus prasidëjo ir varþybos. Ledo rûmuose toliau vyko vasario mënesá

prasidëjusios Sporto vilèiø þaidynës ir šákart, kas geriausi, išsiaiškins jaunieji sportiniø šokiø atstovai. Kitoje Elektrënø

sporto salëje susirungë dziudo imtynininkai, kuriø kovos davë startà 2006 m. Jauniø sporto þaidynëms.

2006 m. Lietuvos jauniø ir Sporto vilèiø þaidynëse dalyvauja visi Lietuvos miestai ir rajonai. Sporto vilèiø þaidyniø

programoje – 17 sporto šakø. Iš individualiøjø sporto šakø pagal dalyviø skaièiø populiariausios sportiniai šokiai,

orientavimosi sportas, šachmatai, iš þaidimø – beisbolas. Sporto vilèiø þaidyniø finaliniuose etapuose iš viso varþysis

per pusantro tûkstanèio jaunøjø sportininkø. Jauniø sporto þaidyniø finalinëse varþybose dalyvaus per 7 tûkstanèius

25 sporto šakø atstovø. Èia iš individualiøjø sporto šakø populiariausios lengvoji atletika, dziudo imtynës, irklavimas,

boksas, plaukimas, iš sportiniø þaidimø – krepšinis, futbolas, tinklinis. Kaip pastebëjo þaidyniø vyr. sekretorius Petras

Santackas, dþiugu, jog šiose þaidynëse, palyginti su ankstesnëmis, akivaizdþiai padaugëjo merginø þaidimø komandø.

VOKIETIJOJE IŠ BIUDÞETO FINANSUOJAMOS 56 SPORTO ŠAKOS

Birþelio 14–16 dienomis Kûno kultûros ir sporto departamente viešëjo Vokietijos Federacinës Respublikos vidaus

reikalø ministerijos Sporto departamento ES ir tarptautiniø reikalø skyriaus vedëjas Peteris Glassas. Vizito tikslas –

aptarti dvišalio bendradarbiavimo perspektyvas. 2007 metø I pusmetá Vokietija pirmininkaus Europos Sàjungoje.

P. Glasso ásitikinimu, bûtina siekti, kad bûtø atgaivintas procesas Europos Sàjungos Konstitucijoje ratifikuoti teisës

normos, reguliuojanèios sporto teisinius santykius.

Vizito metu sveèias susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalø komisijos pirmininku

Algimantu Salamakinu, Kûno kultûros ir sporto departamento, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos olimpinio

sporto centro, Lietuvos federacijø sàjungos ir Lietuvos sporto informacijos centro vadovais bei specialistais.

P. Glassas supaþindino su Vokietijos sporto sistema. Vokietijos Parlamente yra atskiras Sporto komitetas, su

kuriuo glaudþius ryšius palaiko šalies Sporto departamentas, priklausantis Vidaus reikalø ministerijai. Kadangi šalá

sudaro 15 þemiø, kiekviena þemë yra savarankiška, turi savo Sporto ministerijà. Bûtent dël šios prieþasties šalyje

nëra Federalinës sporto ministerijos.

Sporto departamento pagrindinis rûpestis – didelio meistriškumo sporto valdymas tiesiogiai finansuojant sporto

šakø federacijas ir 15 olimpiniø sporto centrø. Vokietijoje iš biudþeto remiamos 56 federacijos. Tuo tarpu Lietuvoje

yra 115 sporto šakø federacijø, ir visos jos pretenduoja gauti Valstybës biudþeto lëšø. Vokietijoje, kad patektum á

valstybës biudþeto finansuojamø sporto šakø sàrašà, reikia atitikti keletà kriterijø. Visø pirma sporto šaka turi bûti

ásitvirtinusi visose 15 þemiø. Federacijø pageidaujamas finansavimas paprastai visada bûna gerokai didesnis. Vyksta

derybos, kuriø metu ávertinami sporto šakos laimëjimai, atsiþvelgiama á tai, kiek federacija skiria lëšø kovai su dopingu

ir naujø talentø paieškai. Sporto departamento skirtos lëšos patenkina 40–60 proc. federacijø poreikio. Golfas,

futbolas, motociklø sportas, tenisas iš biudþeto pinigø apskritai negauna, nes uþsidirba patys.

Olimpine rinktine rûpinosi Vokietijos nacionalinis olimpinis komitetas, kuris šiø metø geguþës 21 dienà susijungë

su Vokietijos sporto konfederacija ir pasivadino Olimpine sporto konfederacija. Sportininkai rengiami olimpiniuose

sporto centruose. Sportininkø pasirengimà 100 proc. finansuoja Sporto departamentas, taip pat departamentas skiria

lëšø olimpieèiø kelionëms, sportinei aprangai.

Pastaruoju metu galvojama maþinti finansuojamø sporto šakø federacijø skaièiø, kadangi netenkina Atënø

olimpinëse þaidynëse Vokietijos sportininkø pasiekti rezultatai. Taip pat màstoma, ar tikslinga finansuoti visus ol-

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

43


KRONIKA

impinius sporto centrus. Susijungus Rytø ir Vakarø Vokietijai olimpiniø centrø buvo net 47.

Sporto departamentas perëmë du sporto mokslo centrus, kurie aprûpina sportininkø rengimo institucijas sporto

mokslo þiniomis, pagal poreikius uþsako mokslinius tyrimus Vokietijos aukštosiose mokyklose.

Þemiø sporto ministerijos pinigus skiria sporto visiems sàjûdþiui, vaikø sportui, sporto mokslui, sporto árenginiams,

varþyboms. Savivaldybës atsakingos uþ sporto baziø statybà, renovacijà ir išlaikymà. Jeigu šalyje organizuojami svarbûs

tarptautiniai renginiai ir iškyla bûtinybë rekonstruoti statinius, Sporto departamentas tam skiria lëšø.

Vokietijoje yra apie 75 tûkst. sporto klubø, kurie finansuojami iš þemiø ir savivaldybiø biudþeto. 33 proc. vokieèiø

moka klubø nario mokestá, t. y. 27 mln. þmoniø. Vokietijoje skatinamas sporto rëmimas. Organizacijoms, remianèioms

sportà, ástatymu numatyta maþinti mokesèius.

Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius A. Raslanas supaþindino sveèià su Lietuvos sporto

politika ir apdovanojo P. Glassas Sporto garbës kryþiumi. Sveèio nuomone, Lietuvoje sporto mokymo ástaigos yra

labiau suinteresuotos ieškoti talentingø sportininkø negu kai kurie Vokietijos sporto klubai.

OLIMPINÆ MYLIÀ BËGO REKORDINIS BÛRYS

Birþelio 17 d. Vilniuje, Vingio parke ir stadione, vyko tradicinës, jau 18-osios Olimpinës dienos renginiai. Organizatoriø

lûkesèius pateisino saulëtas oras ir gausus pasportuoti atvykusiø ávairaus amþiaus þmoniø bûrys.

Daugiausiai jø susirinko á olimpinës mylios (1988 m) bëgimà – net 1200. Tai olimpinës dienos bëgimø masiškumo

rekordas! 10 km distancijà bëgo beveik 100 vyrø ir 30 moterø.

10 km bëgimà, kaip ir pernai, laimëjo šiaulietis Dainius Šauèikovas – 33 min. 21 sek., o tarp moterø greièiausia

buvo taip pat šiaulietë Rasa Drazdauskaitë – 37 min. 11 sek. Rekordiniame olimpinës mylios bëgime matëme ir

KKSD generaliná direktoriø Algirdà Raslanà, jo pavaduotojà Rità Vaiginà, LTOK generalinio direktoriaus pavaduotojà

Stefanijà Briedienæ, LTOK darbuotojà, olimpinæ èempionæ Vidà Vencienæ, Olimpinio sporto centro direktoriø

Linà Tubelá, ¥Vingio´ stadiono vadovus pusbrolius Alfonsà ir Romà Gedminus bei kitus þinomus þmones. Vis dëlto

daugiausia buvo moksleiviø.

LTOK loterijø firma ¥Olifëja´ piniginëmis premijomis apdovanojo tris gausiausiai bëgimuose dalyvavusius kolektyvus.

3000 litø piniginis prizas atiteko Vilniaus Þemynos gimnazijai (174 bëgikai). Antroje vietoje liko Vilniaus

lengvosios atletikos mokykla (127), treèioje – Panevëþio ¥Rambynas´ (80 bëgikø).

Pagal susiklosèiusias šventës tradicijas Gedimino kalne prie pilies bokšto buvo uþdegta Olimpinës dienos ugnis,

kurià iki Neries atnešë olimpiniai èempionai V.Vencienë, Romas Ubartas ir olimpiniø þaidyniø prizininkas Vytautas

Briedis, o á ¥Vingio´ stadionà Nerimi atplukdë Lietuvos keliautojai.

Be bëgimø ¥Vingio´ stadione bei parke vyko ávairios sporto varþybos.

Olimpinës dienos 10 km bëgimo rezultatai (vyrø ir moterø pirmieji dešimtukai)

VYRAI

1. Dainius ŠAUÈIKOVAS 1973 Šiauliai Stadija 33:21

2. Tomas VENCKÛNAS 1977 Kaunas BMK 34:38

3. Aurimas GUDAITIS 1986 Kaunas BMK 35:04

4. Tomas MATIJOŠIUS 1984 Vilnius Klajûnas 35:10

5. Justinas KRIÞINAUSKAS 1984 Šiauliai Stadija 35:17

6. Eimantas POŠKUS 1986 Vilnius Baltai 35:19

7. Valdas GUDAITIS 1970 Panevëþys Sporto pasaulis 36:02

8. Regimantas TARASEVIÈIUS 1984 Kaunas BMK 36:11

9. Marekas STRELKOVSKIS 1985 Vilnius LAM 36:13

10. Andrej JEGOROV 1987 Vilnius LAM 36:18

MOTERYS

1. Rasa DRAZDAUSKAITË 1981 Šiauliai Daisotra 37:11

2. Laura ASADAUSKAITË 1984 Vilnius LOSC 37:41

3. Svetlana IVANOVA 1981 Daugpilis 37:51

4. Remalda KERGYTË 1985 Šiauliai Stadija 39:53

5. Olga KONDRATJEVA 1987 Vilnius LAM 40:09

6. Justina JASUTYTË 1988 Šiauliai Stadija 40:27

7. Aina VALATKEVIÈIÛTË 1984 Vilnius LAM 40:42

8. Gailutë KELIUOTIENË 1958 Molëtai Klajûnas 42:43

9. Sigita JUOZAPAVIÈIÛTË 1990 Kaunas BMK 42:47

10. Auksë DERVINYTË 1986 Utena SK 44:02

44

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-2

More magazines by this user
Similar magazines