Nr. 1-2 - Lietuvos sporto informacijos centras

sportinfo.lt

Nr. 1-2 - Lietuvos sporto informacijos centras

sąmoningai kenkia profesinės sąjungos interesams

ar ją kompromituoja. Profesinės sąjungos valdyba

turi teisę nustatyti kriterijus, kuriais remiantis

nariai atleidžiami nuo pareigos mokėti nario mokestį,

bei laikinai atleisti narį nuo nario mokesčio

mokėjimo.

Profesinės sąjungos narys turi šias neturtines

teises:

– dalyvauti profesinės sąjungos narių visuotiniuose

susirinkimuose (konferencijose)

su sprendžiamojo balso teise. Kiekvienas

profesinės sąjungos narys turi vieną balsą;

– būti išrinktas į profesinės sąjungos valdymo

ir atstovimo organus;

– valdybos nustatyta tvarka gauti visą informaciją

apie profesinės sąjungos veiklą;

– apskųsti teismui profesinės sąjungos valdymo

organų sprendimus, jeigu jie prieštarauja

įstatymams, kitiems teisės aktams ar įstatams;

– teikti siūlymus visuotiniam profesinės sąjungos

narių susirinkimui (konferencijai),

valdybai ir pirmininkui visais šios sąjungos

veiklos klausimais. Siūlymą gavęs profesinės

sąjungos valdymo organas privalo jį apsvarstyti

ir priimti dėl jo sprendimą.

Profesinės sąjungos narys turi šias pareigas:

– vykdyti šių įstatų reikalavimus;

– mokėti nustatyto dydžio nario mokestį;

– informuoti profesinės sąjungos pirmininką

apie savo asmens duomenų pasikeitimus;

– sąžiningai ir protingai naudotis savo teisėmis.

Profesinės sąjungos narys savo pareigą mokėti

profesinės sąjungos valdybos nustatyto dydžio

nario mokestį įvykdo pateikdamas darbdaviui

prašymą išskaičiuoti iš jo darbo užmokesčio nario

mokestį ir jį pervesti į profesinės sąjungos sąskaitą

arba mokėdamas nario mokestį asmeniškai į profesinės

sąjungos sąskaitą.

Ši organizacija vienija ne vien tik trenerius, bet

visus kūno kultūros specialistus bei sportininkus.

Nors ir praėjo vos keli mėnesiai nuo įsteigimo

dienos, LTPS jau gvildena klausimus: dėl sporto

šakų vyriausiųjų trenerių apmokėjimo, dėl sporto

specialistų veiklos skatinimo, dėl naujų darbo vietų

jauniesiems specialistams, dėl trenerių darbo

krūvių, tarifikacijos, kvalifikacinių kategorijų, dėl

sportininko profesijos įteisinimo, dėl perspektyvių

sportininkų skatinimo ir pan.

45

More magazines by this user
Similar magazines