vartotojo vadovas - STRONG Digital TV

strong.tv

vartotojo vadovas - STRONG Digital TV

Aukštos raiškos skaitmeninės

antžeminės televizijos priedėlis

SRT 8102

Picture similar

VARTOTOJO VADOVAS


Turinys

1.0 Instrukcija 2

1.1 Saugumo Instrukcija 2

1.2 Laikymas 2

1.3 Įrangos Sąranka 2

1.4 Priedai 3

1.5 Išorinių USB įrenginių naudojimas 3

2.0 Priedėlis 3

2.1 PIN kodas pagal nutylėjimą: 0000 3

2.2 Priekinis skydelis 3

2.3 Galinis skydelis 4

2.4 Nuotolinio valdymo pultas 4

3.0 Jungimas 4

3.1 Prijungimas prie antžeminės antenos 4

3.2 Jungimas prie TV su HDMI laidu 4

3.3 Jungimas prie TV su SCART laidu 5

3.4 Jungimas pire garso stiprintuvo ir TV naudojant HDMI laidą 5

3.5 USB laikmenų pajungimas 5

4.0 Priedėlio įjungimas pirmą kartą 5

5.0 Greita priedėlio naudojimo instrukcija 6

6.0 Operacijos 6

6.1 Kanalų keitimas 6

6.2 Informacinis pranešimas 7

6.3 Garso kalbos pasirinkimas 7

6.4 Teletekstas 7

6.5 Subtitrai 7

6.6 TimeShift funkcija 7

6.7 EPG (Elektroninis programų gidas) 7

6.8 Greitas Įrašymas 8

7.0 Pagrindinis Meniu 8

7.1 Kanalų Redagavimas 8

7.2 Diegimas 10

7.3 Sistemos nustatymai 10

7.4 Įrankiai 13

7.5 Žaidimai 14

7.6 Media+ 14

8.0 Galimų problemų pašalinimas 16

9.0 Techninė Charakteristika 17

02 Jul 2012 19:00

STRONG patvirtina kad šitas imtuvas atitinka visus pagrindinius reikalavimus ir kitus atitinkamus

reglamentus ir direktyvas 2004/108/EC ir 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC

Atsižvelgiant į pakeitimus. Dėl nuolat vykdomų mokslinių tyrimų ir plečiamu techninių specifikacijų, dizainas ir

produkto projektavimas gali kisti. Visi produkto pavadinimai yra prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai

priklausantys jų savininkų nuosavybei.

© STRONG 2012. Visos teisės saugomos.

1


1.0 Instrukcija

1.1 Saugumo Instrukcija

PRIEDĖLIO NEGALIM DIEGTI:

• Uždarose neventiliuojamose patalpose; virš ar po kita įranga; ant paviršių kurie uždengtų

priedėlio ventiliacines angas.

SAUGOKITE PRIEDĖLĮ BEI JO PRIEDUS NUO:

• Tiesioginių saulės spindulių ar kitos įrangos kuri skleidžia šilumą; lietaus bei pastovios

drėgmės; intensyvių vibracijų ar bet kokių sukrėtimų, kurie gali sugadinti Jūsų priedėlį ar

pakenkti magnetiniams komponentams, pavyzdžiui garsiakalbiams, transformatoriams ir t.t.

• Nesinaudokite sugadintu maitinimo laidu. Tai gali sukelti gaisrą ar elektros iškrovą. Nelieskite

maitinimo laido šlapiomis rankomis, nes galite būti nutrenktas elektros iškrovos..

• Jei priedėlis ilgą laiką yra nenaudojamas, Jums derėtų išjungti jį iš elektros lizdo.

• Priedėlio valymui nenaudokite alkoholio ar kitų skysčių, kurių sudėtyje yra amoniako. Jūs

galite savo priedėlį išvalyti minkštu audiniu, prieš tai jį truputi sudrėkinę, tačiau prieš valydami

atjunkite priedėlį nuo maitinimo lizdo. Įsitikinkite, kad jokie pašaliniai objektai nėra prikritę į

ventiliacijos angas, nes tai gali sukelti gaisrą ar elektros iškrovą.

• Nedėkite jokių daiktų ant priedėlio, nes tai gali sutrikdyti įrenginio vedinimo sistemą bei

pakenkti vidiniams komponentams.

Atsargumo Priemonės

• Neardykite įrenginio. Pavojinga liesti įrenginio vidines dalis, dėl didelių įtampų bei galimų

elektros pavojų. Atidarius priedėlį garantija nebegalioja. Visus priedėlio techninės priežiūros ar

aptarnavimo darbus palikite kvalifikuotam meistrui.

• Kai prie priedėlio jungiate įvairius laidus įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo maitinimo šaltinio.

Palaukite keletą sekundžių po priedėlio išjungimo prieš jį perkeliant ar atjungiant priedus.

• Būtina naudoti laidus, kurie tinkamai perduoda elektros energiją įdiegtai įrangai. Užtikrinkite, kad

elektros energijos tiekimas atitiktų elektros identifikacijos plokštėje nurodytą įtampą nuo imtuvo ir atgal.

Jeigu priedėlis normaliai nefunkcionuoja net ir griežtai laikantis nurodymų šioje instrukcijoje, kreipkitės į

pardavėją.

1.2 Laikymas

Imtuvas ir jo priedai yra saugomi ir sudėti į pakuotę, skirtą apsaugoti nuo elektros smūgių ir drėgmės. Po

išpakavimo, įsitikinkite, kad netrūksta dalių ir laikykite pakuotę toliau nuo vaikų.

Vežant imtuvą iš vienos vietos į kitą, arba grąžinant pagal garantinį taloną, įpakuokite imtuvą į originalią pakuotę su

visais priedais. Jeigu nebus originalios pakuotės ir truks priedų, garantinis aptarnavimas gali negalioti.

1.3 Įrangos Sąranka

Mes rekomenduojame, kad įrangą sumontuotų profesionalus montuotojas. Kitu atveju, prašome laikytis

instrukcijos:

• Laikykitės Jūsų TV ir antenos vartotojo instrukcijų.

• Įsitikinkite, kad HDMI laidas ir išorės komponentai gerame stovyje.

• Naudokite HDMI 1.3 ar aukštesnės klasės laidą maksimaliai kokybei pasiekti.

• Jei naudosite TV SCART jungtis, naudokite ekranuotą SCART laidą..

• Jei naudojate moduliatoriaus jungtį – naudokite geros kokybės koaksialinį RF kabelį

Šitoje instrukcijoje aprašyta kaip įdiegti ir naudotis imtuvu.

Simbolių paaiškinimai.

Dėmesio:

Rodo įspėjimo informaciją

Patarimai

Rodo bet kokią kitą papildomą svarbią ar naudingą informaciją.

2


MENU

(Paryškintas)

Move to

(Kursyvas)

1.4 Priedai

• 1 Vartotojo instrukcija

• 1 Nuotolinio valdymo pultas

• 2x AAA tipo elementai

Pastaba:

Parodo mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto ar imtuvo.

Atstovauja meniu elementui lango viduje

Baterijų negalima krauti, ardyti, užtrumpinti. Negalima kartu naudoti skirtingų

rūšių baterijų.

Neaktyvios netinkamos naudoti baterijos ir akumuliatoriai priimamos nemokamai jų pardavimo vietose.

Netinkamas baterijas ir akumuliatorius meskite į tam skirtas specialias talpas, kurios yra paženklintos

baterijų ir/ar/akumuliatorių surinkimo ženklu. Visuose didžiuosiuose prekybos tinklų parduotuvėse,

degalinėse, servisuose ir remonto dirbtuvėse.

Nemeskite baterijų ir akumuliatorių atliekų į bendrą komunalinių atliekų srautą.

Šis ženklinimo simbolis nurodo, kad elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekų

surinkimas turi būti vykdomas ATSKIRAI.

Pastaba:

Baterijas negalima pakrauti, išardyti, užtrumpinti. Negalima kartu naudoti

skirtingų rūšių baterijas.

1.5 Išorinių USB įrenginių naudojimas

• Rekomenduojama naudoti USB 2.0 išorinius įrenginius. Jei jūsų įrenginys nepalaiko USB 2.0

specifikacijų, priedėlio multimedijos funkcijos gali tinkamai neveikti.

• Norint užtikrinti geriausia USB 2.0 išorinio įrenginio veikimą, jį reikėtų performatuoti į

FAT32 sistemą. Kitų failų sistemų priedėlis nepalaiko. Vis dėlto yra galimybė naudoti jau

suformatuotus NTFS sistemos įrenginius. STRONG negali garantuoti suderinamumo su visų

tipo išoriniais USB įrenginiais.

• Patariama nelaikyti svarbios informacijos USB įrenginiuose kuriuos naudosite su priedėliu.

Visada pasidarykite duomenų, laikomų USB įrenginyje, atsargines kopijas prieš pradedant jį

naudoti su priedėliu. STRONG neprisiims atsakomybės dėl duomenų ar informacijos netekimo

ar aplinkybių kurias sukėlė duomenų ar informacijos netekimas.

2.0 Priedėlis

2.1 PIN kodas pagal nutylėjimą: 0000

2.2 Priekinis skydelis

Fig. 1

1. USB USB prietaiso pajungimo jungtis.

2. IR sensorius Nukreipti nuotolinio valdymo pultą į IR sensorį

3. Režimo indikatorius Raudonas indikatorius reiškia, kad priedėlis Budėjimo režime

Žalias indikatorius reiškia, kad priedėlis Veikimo režime

3


2.3 Galinis skydelis

Fig. 2

1. ANT IN Prijungti anteną priimti transliavimo signalą.

2. TO TV Prijungti televizorių ar papildomą imtuvą

3. TV SCART Prijungti priedėlį prie televizoriaus naudojant SCART laidą.

4. HDMI Prijungti priedėlį prie televizoriaus naudojant HDMI laidą.

5. Power Cord Priedėliui reikalinga 220~240 V AC, 50/60 Hz +/-5% įtampa

Pasidomėkite vietine elektros specifikacija prieš įjungiant

priedėlį į elektros tinklą.

2.4 Nuotolinio valdymo pultas

Fig. 3

1. q Perjungti budėjimo režimą

2. ! Išjungti/įjungti garsą

3. PG+/PG- Kitas/ankstesnis kanalas

4. DTV/VCR Neturi funkcijų

5. INFO Rodo esamo kanalo informaciją

6. VOL+/VOL- Garsiau/tyliau

7. MENU Įjungia pagrindinį meniu

8. EXIT Išeiti iš meniu ar submeniu

9. p/q Meniu išjungtas: Keičia kanalą į kitą/ankstesnį

Meniu įjungtas: Valdo kursorių aukštyn/žemyn

10. t/u Meniu išjungtas: Mažina/didina garsą.

Meniu įjungtas: Keičia nustatymus konkretiems pasirinkimams

11. OK Meniu išjungtas: Rodo esamo kanalo sąrašą

Meniu įjungtas: Patvirtina pasirinkimą.

12. 4 Įrašyti TV programą į pajungtą atminties laikmeną

13. TIMESHIFT Aktyvuoja TIMESHIFT funkciją.

14. 0~9 Kanalo pasirinkimas

15. EPG Rodo informaciją apie žiūrimą programą arba kas bus toliau.

16. RECALL Sugrįžti į prieš tai žiūrėtą kanalą.

17. AUDIO Nustato esamą audio kanalą kairėn, dešinėn arba stereo

18. TV/RADIO Perjungia tarp TV ar RADIO režimų.

19. FAV Mėgstamiausių kanalų pasirinkimas

20. FILE Rodo Media Player sąrašą

21. TTX Rodo teletekstą jei jis prieinamas pasirinktam kanalui.

22. SUBTITLE Rodo galimų subtitrų sąrašą.

23. 5/6 Greitas prasukimas atgal/ į priekį

24. Spalvoti mygtukai Multimedijos ir teleteksto funkcijoms

3.0 Jungimas

3.1 Prijungimas prie antžeminės antenos

Fig. 4

Norint priimti transliavimo signalą – priedėlį prijunkite prie antžeminės lauko ar vidaus antenos į ANT IN

jungtį. Naudokite gerai ekranuotus antenos laidus bei tinkamus jungtukus.

TO TV jungtis leidžia perduoti antenos signalą į kitą Televizorių ar priedėlį.

3.2 Jungimas prie TV su HDMI laidu

Fig. 4

Priedėlį prie televizoriaus galima prijungti naudojant geros kokybės HDMI 1.3 ir aukštesnį laidą. Toks

pajungimas duoda didžiausią įmanomą kokybę.

4


3.3 Jungimas prie TV su SCART laidu

Fig. 4

SRT 8102 priedėlis taip pat turi ir SCART jungtį, tad priedėlis prie televizoriaus gali būti pajungtas geros

kokybės SCART laidu.

3.4 Jungimas pire garso stiprintuvo ir TV naudojant HDMI laidą

Fig. 5

Jungdami priedėlį prie garso stiprintuvo ar namų kino sistemos naudojant HDMI jungtį galėsite džiaugtis

geriausia įmanoma garso kokybe. Pajunkite priedėlio HDMI išėjimą prie garso stiprintuvo įėjimo ir

tada pajunkite garso stiprintuvą prie jūsų televizoriaus. Pasirinkite tinkamą įėjimą jūsų stiprintuve, kad

galėtumėte žiūrėti bei klausytis programų.

3.5 USB laikmenų pajungimas

Pastaba:

Fig. 4

Vaizdų įrašymui bei peržiūrai rekomenduojame naudoti įrenginius palaikančius

USB 2.0 ar aukščiau.

Geram Time Shift ir vaizdo įrašymo funkcionavimui rekomenduojame naudoti greitus USB įrenginius,

pavyzdžiui kietąjį diską. Vaizdo atkūrimo metu esantys trukdžiai parodo, jog naudojamo įrenginio greitis

yra per lėtas. STRONG negarantuoja gero suderinamumo su visomis USB laikmenomis bei įrengimais.

4.0 Priedėlio įjungimas pirmą kartą

Jei priedėlį naudojate pirmą kartą, atsiras Sveiki atvykę “Easy install” meniu. Naudokite p/q išsirinkti

meniu punktus kuriuos norėtumėte pakeisti ir naudodami t/u mygtukus juos keiskite.

Pradėkite nuo kalbos pasirinkimo naudojant t/u mygtukus. Išsirinkę kalbą paspauskite q norint eiti

prie kitos parinkties ir naudokite t/u jai keisti.

Kalba:

Pasirinkite kalbą.

Regionas:

Pasirinkite regioną kuriame bus naudojamas priedėlis.

Subtitrai:

Pasirinkite Įjungtas (On) rodyti subtitrus pagal nutylėjimą arba Išjungti

(Off) slėpti subtitrus pagal nutylėjimą.

Ekrano režimas:

Naudokite šią parinktį, jei norite pasirinkti Jūsų TV vaizdo santykį ir

pageidautiną konversijos metodą. Pasirinkimai: Auto (automatiškai

nustato vaizdo santykį), 4:3 Panscan (rodo 16:9 plačiaekrane transliaciją

per visą ekraną Jūsų 4:3 TV), 4:3 Letterbox (juodos juostos virš ir po

vaizdo per 4:3 TV) ir 16:9 Normal (šis nustatymas naudojamas 16:9

televizoriams).

Skenavimo režimas:

Jungimas:

Pažymėkite All norint surasti užkoduotus bei nemokamus kanalus

arba pasirinkite FREE norint surasti tik nemokamus kanalus. Dėmesio:

Koduotų kanalų negalėsite žiūrėti su šiuo priedėliu.

Naudokite šią funkciją norėdami pasirinkti jungtį kuria pajungėte

televizorių. Pasirinkite HDMI arba SCART jei naudojate kurį nors iš šių

laidų. Jei naudojate RCA jungtis jų pasirinkimas nėra būtinas.

Viską nustačius pažymėkite ekrane pažymėkite OK ir paspauskite OK mygtuką.

Pastaba:

Nustačius neteisingą regioną gali būti, jog matysite ne visus kanalus, arba

kanalai gali būti nustatyti netinkama tvarka.

Dabar priedėlis pereis prie antenos nustatymų lango.

Ši vedlio dalis padės Jums atlikti antenos nustatymus.

Naudokite p/q mygtukus norėdami išrinkti meniu punktus, naudokite t/u keisti nustatymams. Galimi

šie nustatymai:

5


Antenos maitinimas:

Beeper:

Kanalo Nr.:

Nustatykite funkciją Įjungta (ON) tik jei naudojate aktyvią vidaus arba

lauko anteną. Jei nustatyta funkcija Įjungtas (ON) imtuvas tieks 5 V

maitinimą antenai.

Pasirinkite On garsinei indikacijai apie signalo priėmimą įjungti. Off

išjungia garsinį signalą.

Pasirinkite transliuojamą kanalą Jūsų regione. Signalo Stiprumas ir

Signalo kokybė rodoma indikatoriuose. Nustatykite anteną taip, kad

pasiektumėte maksimalų stiprumą bei kokybę.

Nustatę visus nustatymus paspauskite OK skenavimui pradėti.

Priedėlis pradės ieškot visų įmanomų kanalų. Kai tik paieška bus baigta, priedėlis persijungs į rodymo

režimą.

PATARIMAS:

Jei įjungiant priedėlį pirmą kartą nepasirodo Sveiki atvykę “Easy install” meniu,

atstatykite priedėliui gamyklinius parametrus spaudžiant MENU ir pasirenkant

Įrankiai, tada Atkurti gamyklos nustatymus (PIN pagal nutylėjimą 0000)

5.0 Greita priedėlio naudojimo instrukcija

STRONG supranta, kad Jūs nekantraujate pradėti naudoti savo aukštos raiškos skaitmeninės antžeminės

televizijos priedėlį. Ši instrukcija supažindins Jus pagrindinėmis šio įrenginio funkcijomis. Mes

rekomenduojame perskaityti instrukciją norint pasiekti maksimalų priedėlio funkcionavimą.

Norėdami įjungti priedėlį ar perjungti į budėjimo režimą paspauskite q mygtuką ant nuotolinio pulto.

Pasirinkite norimą kanalą p/q mygtukų pagalba. Taip pat Jūs galite perjungti kanalus įvedant kanalo

numerį naudojant 0~9 mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto. Arba paspauskite OK vaizdo režime, kad

pamatytumėte kanalų sąrašą. Garsą galima reguliuoti t/u mygtukais.

6.0 Operacijos

Priedėlis yra aprūpintas keletą funkcijų, kurios televizoriaus žiūrėjimą pavers dar malonesniu. Šioje dalyje

rasite daugiau informacijos apie šias funkcijas. Taip pat siūlome perskaityti 7.0 skyrių ir susipažinti su

priedėlio meniu.

6.1 Kanalų keitimas

Kanalus keisti galite keturiais būdais.

• Naudojant 0~9 mygtukus.

• Per kanalų sąrašą, kuris iššaukiamas OK mygtuku.

• Naudojant PG+ ir PG- mygtukus

• Naudojant p/q mygtukus.

6.1.1 Naudojant 0-9 mygtukus

Norint iškart įjungti pageidaujamą kanalą, tiesiog įveskite jo numerį naudodami 0~9 mygtukus

esančius ant pulto. Kanalo numeris gali būti iki keturių skaitmenų ilgio. Trumpesnio, nei keturių

skaitmenų įvedimas taip pat yra įmanomas. Įvedę kanalo numerį tiesiog palaukite keletą sekundžių arba

paspauskite OK iškart po skaičiaus įvedimo.

6.1.2 Kanalų sąrašas

Paspauskite OK žiūrėjimo režime, kad pamatytumėte kanalų sąrašą. Naudokite p/q mygtukus ir

pasirinkę norimą kanalą paspauskite OK. Paspauskite OK dar kartą norint išeit iš kanalų sąrašo.

Patarimas:

Naudokite t/u mygtukus naršyti tarp visų kanalų sąrašo ir mėgstamiausiųjų

kanalų FAV sąrašo.

6


6.1.3 Naudojant p/q ar PG+/PG- mygtukus

p perjungia į kitą kanalą.

q perjungia į prieš tai buvusį kanalą.

PG+ perjungia 10 kanalų į priekį.

PG- perjungia 10 kanalų atgal.

6.2 Informacinis pranešimas

Žiūrint televiziją galite paspausti INFO mygtuką ir gauti informaciją apie rodomą kanalą bei laidą*.

Paspauskite INFO dukart platesnei EPG informacijai apie esamą kanalą. Paspauskite INFO tris kartus

norėdami gauti technine informaciją apie esamą k*Laidų programos rodomos jei yra galimybė. Galimybė

priklauso nuo transliuotojo.

6.3 Garso kalbos pasirinkimas

Kai kurie kanalai suteikia galimybę pasirinkti įvairius audio formatus bei transliuojamos programos

kalbas. Norint pasirinkti kitą audio takelį, paspauskite AUDIO žiūrėjimo režime. Pamatysite galimų garso

takelių sąrašą. Naudokite p/q mygtukus norėdami išsirinkti norimą garso takelį, išsirinkę spauskite OK

mygtuką. Garso takelio pasirinkimas stereo, mono, kairė ar dešinė galimas naudojant t/umygtukus.

6.4 Teletekstas

Jūsų imtuvas turi teleteksto funkciją. Norint naudotis teletekstu paspauskite TTX mygtuką ir

naudodamiesi 0~9 mygtukais įveskite puslapio numerį kurį norite matyti. Ant nuotolinio pulto esantys

spalvoti mygtukai leidžia iškart „peršokti“ į norimus puslapius, kurie pavaizduoti teleteksto ekrano

apačioje. Naudokite p/q mygtukus norėdami pereit į kitą ar grįžt į ankstesnį puslapį, t/u norėdami

pasirinkti subpuslapius. Spauskite EXIT arba TTX norėdami grįžti į žiūrėjimo režimą.

6.5 Subtitrai

Kai kurie kanalai leidžia žiūrėti televizijos laidas su subtitrais. Žiūrėjimo režime paspauskite SUBTITLE,

atsiras įmanomų subtitrų sąrašas. p/q mygtukais išsirinkite norimus subtitrus ir paspauskite OK.

Norėdami išeiti nepadarę jokių pakeitimų – spauskite EXIT.

6.6 TimeShift funkcija

TimeShift funkcija leidžia sustabdyti tiesiogines transliacijas ir vėliau pratęsti jų žiūrėjimą nuo

sustabdytos vietos. Norėdami įjungti šią funkciją paspauskite TIMESHIFT mygtuką žiūrėjimo režime.

Ekrane pasirodys pranešimas Timeshift įjungta Timeshift On, tiesioginė transliacija toliau rodoma.

Norėdami sustabdyti paspauskite 2 mygtuką, norėdami tęsti spauskite u mygtuką. Norėdami prasukti

įrašytą programą pirmyn ar atgal spauskite 5/6 mygtukus. Norėdami grįžti prie tiesioginės transliacijos

spauskite 3 mygtuką.

Norėdami išeiti iš Time Shift funkcijos spauskite TIMESHIFT mygtuką.

Pastaba:

Time Shift funkcijos veikimui reikalinga USB laikmena su užtektinai vietos ir

pakankamu įrašymo bei skaitymo greičiu, siekant, kad tinkamai veiktų.

6.7 EPG (Elektroninis programų gidas)

Elektroninis programų gidas (EPG) yra naudinga funkcija, kuri leidžia matyti visą programų gidą ir

informaciją, taip pat leidžia pažymėti programas kurias norėtumėte įsirašyti. Norėdami įjungti EPG

spauskite EPG mygtuką žiūrėjimo režime. p/q mygtukais pasirinkite norimą kanalą ir su t/u

mygtukais pasirinkite norimas programas. Spauskite OK mygtuką ant pasirinktos laidos norėdami

matyti detalią informaciją. Paspaukite EXIT uždaryti išsamios informacijos ekraną. Spauskite RAUDONĄ

mygtuką STEP TIME funkcijai įjungti t/u mygtukais išsirinkite norimą žingsnį ir spauskite OK jam pradėti

vykdyti. Norėdami išeiti iš STEP TIME funkcijos spauskite EXIT. Spauskite ŽALIĄ mygtuką pasirinktos

programos ar laidos laikmačiui nustatyti. Skaitykite 7.3.4 skyrių išsamesnei informacijai.

Pastaba:

EPG prieinamumas priklauso nuo transliuotojo.

7


6.8 Greitas Įrašymas

Priedėlis turi funkciją, kurį leidžia Jums daryti greitą žiūrimos programos įrašymą. Tiesiog paspauskite

4 pradėti įrašymą. Norėdami įvesti įrašymo trukmę, paspauskite 4 dar kartą. Naudokite 0~9 mygtukus

įvesti norimą įrašymo trukmę. Paspauskite OK. Įrašymo metų įrašymo ženklas bus rodomas viršutiniame

kairiajame televizoriaus ekrane. Sustabdyti įrašymą, paspauskite 3. Pasirinkite TAIP Yes ir paspauskite OK

dar kartą sustabdyti įrašymą. Įrašymo metų bus išjunta menu funkcija.

*Prieš pradėdant įrašymą, prašome pajungti prie priedėlio USB atminties laikmeną su pakankamai laisvos vietos.

Pastaba: galiter atkyvuoti Įrašymo Vadovą paspaudė (Raudoną) mygtuką, žr. 7.6.2.

7.0 Pagrindinis Meniu

Pagrindinis meniu leidžia keisti nustatymus, multimedijos funkcijas ir įrašytus žaidimus. Norėdami

iškviesti meniu spauskite MENU žiūrėjimo režime. Pagrindinis meniu yra sudarytas iš šių submenių:

Tvarkyti kanalus Edit Channel, Įdiegimai Installation, Sistemos Nustatymai System Setup, Įrankiai Tools,

Žaidimai Game ir Media+.

Pagrindiniame meniu paspaude MENU ar EXIT mygtukus galėsite grįžti į prieš tai buvusį langą.

7.1 Kanalų Redagavimas

Naudodami p/q mygtukus pasirinkite Redaguoti kanalus ir paspauskite OK ar u mygtuką įeiti.

Naudodami p/q mygtukus pabrėžkite norimą submeniu ir paspauskite OK pažymėti.

Paspauskite EXIT ar t mygtuką grįžti prie pagrindinio meniu.

7.1.1 TV kanalų sąrašas

Kanalų redagavimo menu pasirinkite TV Kanalų sąrašą naudojant mygtukus p/q ir paspauskite OK įeiti.

Naudokite t/u mygtukus pakeisti kanalų grupę (tarkime Jūs jau nustatėte mėgstamų kanalų grupę).

Pasirinkite norimą kanalą su p/q. Paspauskite OK peržiūrėti pasirinktą kanalą peržiūros langelyje.

7.1.1.1 Pridėti kanalus į favoritų sąrašą

Kanalai iš TV Kanalų sąrašo TV Channel List gali būti pridėti prie 8 skirtingų favoritų grupių. Paspauskite

FAV kol prieinama ši funkcija TV Kanalų sąraše TV Channel List. FAV ženklas bus perkeltas į ekrano apačią

ir rodys, kad ši funkcija yra pasirinkta. Naudodami p/q mygtukus pasirinkite kanalą, kuri norite pridėti

prie favoritų grupės. Kai bus pabrėžtas norimas kanalas, paspauskite OK. Bus rodomas prieinamų

favoritų grupių sąrašas. Su p/q mygtukų pagalba pasirinkite favoritų sąrašą, į kuri norite pridėti kanalą ir

paspauskite EXIT pabaigti veiksmą. Mėgstami kanalai bus pažymėti širdelės ženkliuku. Kai visi pakeitimai

bus padaryti, paspauskite du kartus EXIT. Bus rodoma patvirtinimo žinutė. Pasirinkite TAIP Yes, jei norite

išsaugoti pakeitimus arba NE No- atmesti.

7.1.1.2 Kanalų blokavimas

Užblokuotus kanalus galima bus žiūrėti tik įvedus Pin kodą. (Nustatytas PIN kodas: 0000). Užblokuoti

ar atblokuoti kanalą galima paspaudus RAUDONĄ mygtuką TV Kanalų sąraše TV Channel List. Raudonas

blokavimo ženkliukas ekrano apačioje rodys, kad pasirinkta Blokavimo funkcija. Su p/q mygtukų pagalba

pasirinkite norimą kanalą ir paspauskite OK užblokuoti ar atblokuoti jį. Jus paprašys įvesti PIN kodą.

(Nustatytas PIN kodas: 0000). Užblokuotas kanalas bus pažymėtas ženkliuku. Per vieną kartą galima

užblokuoti/atblokuoti kelis kanalus. Kai visi pakeitimai padaryti du kartus paspauskite EXIT mygtuką. Bus

rodoma patvirtinimo žinutė. Pasirinkite TAIP Yes, jei norite išsaugoti pakeitimus arba NE No- atmesti.

7.1.1.3 Kanalų praleidimas

Kanalai pažymėti ženkliuku Praleisti Skip bus praleidžiami, kai perjunginėsite kanalus su p/q mygtukais.

Nepaisant to, šie kanalai bus prieinami iš kanalo sąrašo.

Norint pažymėti kanalus praleidimui, paspauskite ŽALIĄ mygtuką TV Kanalų sąraše TV Channel List.

Praleidimo ženkliukas ekrano apačioje rodys, kad pasirinkta Praleidimo Skip funkcija. Su p/q mygtukų

pagalba pažymėkite norimą kanalą ir paspauskite OK pažymėti ar nepažymėti praleidimui. Kanalas,

kuriam nustatytą praleidimo funkcija bus žymimas ženkliuku. Kai visi pakeitimai bus padaryti, du

8


kartus paspauskite EXIT. Bus rodoma patvirtinimo žinutė. Pasirinkite TAIP Yes, jei norite išsaugoti

pakeitimus arba NE No- atmesti.

7.1.1.4 Kanalų perkėlimas

Aktyvuoti perkėlimo funkciją, paspauskite GELTONĄ mygtuką TV Kanalų sąraše TV Channel List.

Perkėlimo ženkliukas ekrano apačioje rodys, kad pasirinkta Perkėlimo Move funkcija. Su p/q mygtukų

pagalba pasirinkite norimą kanalą ir paspauskite OK pažymėti. Dabar naudodami p/q mygtukus

galite perkelti pasirinktą kanalą į viršų ar apačią kanalų sąraše. Kai kanalas bus norimoje pozicijoje, dar

kartą paspauskite OK. Dabar kanalas bus užfiksuotas pasirinktoje pozicijoje. Kai visi pakeitimai padaryti,

du kartu paspauskite EXIT. Bus rodoma patvirtinimo žinutė. Pasirinkite TAIP Yes, jei norite išsaugoti

pakeitimus arba NE No - atmesti.

7.1.1.5 Kanalų redagavimas

Redagavimo funkcija suteikia galimybę Rūšiuoti Sort, Pervadinti Rename ar Trinti Delete kanalus. Įeiti į

Redagavimo Edit menu, paspauskite MĖLYNĄ mygtuką TV Kanalų sąraše TV Channel List. Bus rodomas

Kanalų redagavimo Edit Channel menu.

Rūšiuoti

Paspauskit RAUDONĄ mygtuką įeiti į Rūšiavimo Sort menu,

Naudodami p/q mygtukus pasirinkite norimą rūšiavimo būdą ir paspauskite OK patvirtinti.

Galimi būdai:

Pavadinimas (A-Z): Rūšiavimas abėcėlės tvarka nuo A iki Z.

Pavadinimas (Z-A): Rūšiavimas abėcėlės tvarka nuo Z to A.

Laisvi/Koduoti:

Pirmi sąraše bus Laisvai transliuojami kanalai

Užblokuoti:

Pagal nutylėjimą:

Pirmi sąraše bus neužblokuoti kanalai.

Rūšiuojami Paieškos tvarka (nuo žemiausio iki aukščiausio dažnio arba

pagal LCN numeravimą).

Pervardinti

Paspauskite ŽALIĄ mygtuką Kanalų redagavimo Edit Channel menu ir aktyvuokite funkciją- Pervadinti

Rename. Pervadinimo Rename ženkliukas bus perkeltas ir rodys, kad pasirinkta Pervadinimo Rename

funkcija. Naudodami p/q mygtukus pabrėžkite norimą kanalą ir paspauskite OK pasirinkti jį. Teksto

failas bus rodomas dešinėje ekrano pusėje. Naudodami p/q t/u mygtukus pasirinkite norimą

charakteristiką ir įveskite paspaudę mygtuką OK. Kai baigsite redagavimą, pereikite prie pabrėžto TAIP

Yes ir paspauskite OK išsaugoti pakeitimus.

Trinti

Paspauskite MĖLYNĄ langelį Kanalų redagavimo Edit Channel menu ir aktyvuokite finkciją- Trinti Delete.

Trinti ženkliukas bus perkeltas ir rodys, kad pasirinkta funkcija Trinti. Naudodami p/q pabrėžkite norimą

kanalą ir paspauskite OK pažymėti jį trinumui. Kai pasirinksite visus kanalus, kuriuos norite ištrinti, du

kartus paspauskite EXIT. Bus rodoma patvirtinimo žinutė. Pasirinkite TAIP, jei norite ištrinti pažymėtus

kanalus arba NE- uždaryti be pakeitimų.

7.1.2 Radijo kanalų sąrašas

Iš esmės, veiksmai su Radijo kanalų sąrašu Radio Channel List yra tokie patys, kaip ir su TV kanalų sąrašu.

Vienas skirtumas, kad Radijo Kanalų sąrašas Radio Channel List neturi vaizdo informacijos, visada rodomas

radijo logotipas dešinėjame peržiūros ekrane.

7.1.3 Trinti viską

Naudokite šį meniu ištrinti visus esamus kanalus. Pasirinkite Trinti viską Delete All su p/q mygtukų

pagalba ir paspauskite OK. Bus rodoma žinutė su prašymų įvesti PIN kodą. (numatytas: 0000).

Patvirtinimo langelyje naudodami t/umygtukus pasirinktie TAIP ir paspauskite OK ištrinti arba NE

uždaryti be pakeitimų.

Dėmesio:

Trinti viską funkcija ištrins visus esamus kanalus ir visas favoritų grupes iš imtuvo.

9


7.2 Diegimas

7.2.1 Automatinė paieška

Su p/q mygtukais pasirinkite Diegimas Installation ir paspauskite OK ar Dešinėn mygtuką įeiti.

Naudodami p/q mygtukus pasirinkite Automatinę Auto Scan paiešką ir paspauskite OK įeiti.

Naudodami t/umygtukus, perjunkite tarp TIK Laisvai transliuojami Taip FTA Only Yes ar Ne No.

Kai nustatyta TIK Laisvai transliuojami FTA Only TAIP yes, koduoti kanalai nebus įtraukti į kanalų sąrašą.

Su p/q mygtukų pagalba pabrėžkite Ieškoti Search. Dabar paspauskite OK pradėti automatinę paiešką.

Imtuvas išsaugos visus naujai surastus kanalus į kanalų sąrašą.

7.2.2 Kanalų paieška

Su p/q mygtukų pagalba pasirinkite Diegimas Installation,ir paspauskite OK ar u mygtuką įeiti.

Naudodami p/q mygtukus pasirinkite Kanalų paiešką Channel Scan ir paspauskite OK įeiti.

Naudodami t/umygtukus perjunkite tarp prieinamų paieškos režimų: Pagal Kanalus By Channel ir Pagal

Dažnius By Frequency.

Jei pasirinkote Pagal Kanalus, naudodami kursorio mygtukus pasirinkite Paieškos Diapazoną ir Kanalo

Nr. Jei pasirinkote Pagal Dažnius, naudodami kursorio mygtukus pasirinkite Dažnius ir Juostos plotį.

Pabrėžkite Ieškoti Search ir paspauskite OK pradėti paiešką. Visi naujai surasti kanalai bus pridėti prie

kanalo sąrašo.

7.2.3 Antenos reguliavimas

Su p/q mygtukų pagalba pasirinkite Diegimas Installation ir paspaukite OK ar u mygtuką įeiti.

Naudodami p/q mygtukus pasirinkite Antenos reguliavimą Aerial Adjustment ir paspauskite OK įeiti.

Su p/q mygtukų pagalba pabrėžkite nustatymus, kuriuos norite pakeisti ir naudodami t/upakeiskite

reikšmes.

Yra galimi tokie parametrai:

Antenos Maitinimas:

Nustatykite Įjungta On, jei Jūsų antena aktyvi. Kai nustatyta Įjungta, 5 V

bus pateikti prie imtuvo ANT IN jungties. Pasirinkite Išjungta pasyviai

antenai.

Pasirinkite Įjungta (On) priimti garsinį signalą. Išjungti (Off) beeper.

Beeper:

Kanalo Nr.:

Pasirinkite kanalą, kuris transliuojamas Jūsų regione.

Signalo intensyvumo Signal Strength ir signalo kokybės Signal Quality juostos suteikia vizualų signalo

priėmimo lygį. Nustatykite savo anteną taip, kad išgautumėte didžiausią signalo kokybę ir intensyvumą

Paspauskite EXIT išeiti iš Antenos Reguliavimo Aerial Adjustment ekrano.

7.2.4 LCN (Loginis Kanalų Numeravimas)

Jei LCN (Loginis Kanalų Numeravimas) aktyvuotas ir LCN signalas palaikomas operatoriaus, kanalai bus

nustatyti operatoriaus apibrėžta tvarka. Nustatykite LCN funkcija Įjungtą On aktyvuoti operatoriaus

kanalų numeravimo tvarką ar Išjungta Off, nustatyti kanalus paieškos tvarka.

7.3 Sistemos nustatymai

Šis menu leidžia valdyti imtuvo sistemos nustatymus. Jis susideda iš submenu: Kalba Language, TV

Sistema TV System, Vietinio Laiko Nustatymas Local Time Setting, Laikmačio Nustatymas Timer Setting,

Tėvų užraktas Parental Lock, OSD Nustatymas OSD Setting, Mėgstamiausieji Favourite ir Automatinis

budėjimo režimas Auto Standby.

Paspauskite p/q mygtukus pabrėžti norimą menu ir paspauskite OK pereiti prie kito ekrano.

Naudodami p/q mygtukus pabrėžkite norimą nustatymą. Reikšmės gali būti pakeistos su p/q

mygtukų pagalba. Paspauskite EXIT išeiti ir menu.

10


7.3.1 Kalba

Šis menu leidžia nustatyti pasirinktos kalbos parinktis.

Kalba:

Spausdami mygtukus t/u pasirinkite norimą Ekrano kalbą

Pirmas Audio:

Spausdami mygtukus t/u pasirinkite norimą Audio kanbą.

Antras Audio:

Spausdami mygtukus t/u pasirinkite kalbą, kuri bus atkūriamą, jeigu

pasirinkta pirmą Audio kalba bus nepriėinama.

Subtitrų kalba :

Spausdami mygtukus t/u pasirinkite subtitrų kalbą

Paantraštė:

Spausdami mygtukus t/u pasirinkite norimą paantraštės variantą,

kurį rodys automatiškai. Variantai yra Normalus, Neprigirdentiems ir

Išjungta.

Teletekstas:

Spausdami mygtukus t/u pasirinkite teleteksto kalbą (jei yra

priėinama funkcija).

7.3.2 TV Sistema

Šis menu padės Jums suderinti priedėlį su jūsų televizoriumi. Yra galimi tokie nustatymai:

Video Rezoliucija:

Pasirinkite tarp 576i iki 1080p. Prašome naudoti tuos nustatymus, kurie

yra nurodyti Jūsų televizoriaus charakteristikoje. Kai bus padarytas

pasirinkimas, bus rodomas pranešimas su prašymu patvirtinti.

Pastaba: pasirinkimai yra priėinami tik pajungus priedėlį prie TV su

HDMI jungtimi. Jūs busite paraginti patvirtinti naują nustatymą. Jeigu

Jūs nepatvirtinsite savo pasirinkimo per 15 sekundžių, bus atstatysi

ankstesni nustatymai.

Vaizo režimas:

Naudokite šią parinktį, jei norite pasirinkti Jūsų televizoriaus vaizdo

santykį ir pageidaujamą konversijos metodą.. Pasirinkimai yra: Auto

(automatinis vaizdo santykio aptikimas), 4:3 Panscan (Rodo 16:9

plačiaekrane transliaciją per visą ekraną jūsų 4:3 TV), 4:3 letterbox

(juodos juostos virš ir po vaizdo per 4:3 TV) ir 16:9 (šis nustatymas

naudojamas 16:9 televizoriams).

Pajungimas:

Pasirinkite šią funkciją pasirinkti pajungimo variantą prie TV. Pasirinkite

HDMI arba SCART

Skaitmeninis garso išėjimas: Pasirinkite tarpPCM ir Bitstream išėjimų. Kai pasirinktas PCM visas

garsas bus konvertuojamas į stereo garsą. Bitstream prieinamas

daugiakanalis garsas skaitmeniniam išėjimui su namų kino sistema.

7.3.3 Vietinio Laiko Nustatymas

Galite nustatyti Jūsų regioną ir laiko zoną.

Regionas:

Spausdami mygtukus t/u

GMT Naudojimas:

Nustatykite Įjungta nustatyti transliuotojo nustatytą laiką ar Įšjungta

įvesti rankiniu būdu laiką ir datą.

GMT Offset:

Leidžia keisti laiko zoną kurioje gyvenate. Ši parinktis yra prieinama kai

GMT Naudojimo funkcija yra Įjungta GMT Offset intervalas yra “-11:30

~ +12:00”, palaipsniui didinant iki pusė valandos. Miestai, atitinkantis

nustatytam GMT Offset rodomi ekrano apačioje.

Vasaros Laikas:

Pasirinkite Įšjungta arba Įjungta pridėti vieną papildomą valandą

vasaros metų

Data:

Laiko ir Datos nustatymas yra leidžiamas kai GMT Naudojimo funkcija

yra Išjungta. Naudokite 0~9 mygtukus įvesti datą. Spasukite EXIT išeiti.

Laikas:

Laiko ir Datos nustatymas yra leidžiamas kai GMT Naudojimo funkcija

yra Išjungta. Naudokite 0~9 mygtukus įvesti datą. Spasukite EXIT išeiti.

Laiko Rodymas:

Nustatčius Įjuingta On, laikas nuolat bus rodomas ekrane.

11


7.3.4 Laikmačio nustatymai

Šis menu leidžia nustatyti įrašyti iki 8 laiko įvykių ar imtuvo žadinimo fukcijų.

Naudokite p/q mygtukus pasirinkti Laiko Nustatymas Timer Setting submenu iš Sistemos nustatymo

System Setup menu ir paspauskite OK įeiti.

Bus rodomi 8 laikmačių sąrašai, išdėstyti pagal atitinkamą statusą. Pasirinkite norimą laikmatį arba

pakeiskite su p/q mygtukų pagalba ir paspauskite OK tęsti.

Dabar bus rodomas laikmačio nustatymo menu.

Yra leidžiami tokie nustatymai:

Laikmačio Režimas Timer Mode:

Pasirinkite tarp Išjungta Off (Aktyvuoti Laikmatį), Vieną kartą

ar kiekvieną dieną Once or Daily (Laikmačio funkcija bus vykdoma

kiekvieną dieną).

Laikmačio Paslauga Timer Service: Pasirinkite tarp Žiūrėti (Laikmatis žadins imtuvą) ar Įrašyti Laikmatis

pradės įrašinėti nustatytus įvykius).

Kanalas žadinimui Wakeup Channel: Naudodami t/umygtukus pasirinkite kanalą, nu kuriuo bus

aktyvuojamas imtuvo darbas.

Žadinimo Data Wakeup Date:

Žadinimo Laikas Wakeup Time:

Intervalas Duration:

Naudodami 0~9 mygtukus įveskite įvykio laiko datą

Naudodami 0~9 mygtukus įveskite norimą pradžios laiką.

Naudodami 0~9 mygtukus įveskite laikmačio intervalą.

Kai visi nustatymai bus padaryti, naudodami p/q mygtukus pereikite prie Išsaugoti ir paspauskite OK

patvirtinti pasirinkimą. Norėdami išeiti iš laikmačio submenu be nustatymų išsaugojimo, pereikite prie

Atšaukti.

7.3.5 Tėvų užraktas

Šis menu leis Jums apsaugoti diegimo menu ir/ ar kanalus, pasinaudojant slaptažodžiu. Taip pat Tėvų

užrakto Parental Lock menu galite įvesti naują slaptažodį.

Naudodami p/q mygtukus pasirinkite Tėvų užrakto menu Parental Lock iš Sistemos nustatymo System

Setup menu ir paspauskite OK tęsti. Jūsų paprašys įvesti Jūsų PIN kodą (NUSTATYTAS: 0000).

Meniu Blokavimas Menu Lock:

Blokuoja diegimo menu. Galite nustatyti Menu Blokavimo Menu Lock

funkciją kaip Įjungta On ar Išjungta Off.

Kanalų blokavimas Channel Lock: Pasirinkite tarp: Išjungta Off, Amžiaus cenzas 10 AGE 10, Amžiaus

cenzas 12 AGE 12, Amžiaus cenzas 16 AGE 16 ir Amžiaus cenzas 18

AGE 18. Kanalai su pasirinktu tėvų reitingu pagal amžių bus apsaugoti

slaptažodžiu.

Naujas slaptažodis New Password: Įveskite naują slaptažodį, 4 skaitmenų.

Pakartoti slaptažodį Confirm Password:

Pakartokite įvestą slaptažodį.

7.3.6 OSD Nustatymai

Šis menu leidžia keisti nustatymus: OSD Laiko limitui OSD Timeout ir OSD Skaidrumui OSD Transparency.

OSD Laiko limitas OSD timeout: Nustatykite laiką, po kurio ekrano baneriai ir pranešimai išnyks.

Intervalas yra 1~10 sekundžių.

OSD Skaidrumas OSD Transparency:

Nustatyti OSD skaidrumą nuo Išjungta ~ 40% su 10% veiksmų.

Įkrauti gamyklinius OSD nustatymus Load Default OSD Setting:

Išvalyti OSD nustatymus ir atkurti gamyklinius.

12


7.3.7 Mėgstamiausieji

Šis menu leidžia nustatyti 8 leidžiamus favoritų sąrašus.

Naudodami p/q mygtukus pasirinkite Mėgstamiausieji Favourite iš Sistemos nustatymo menu ir

paspauskite OK tęsti. Bus rodomi visi grupių pavadinimai. Su p/q mygtukų pagalba pasirinkite norimą

favoritų grupę ir paspauskite OK redaguoti grupės pavadinimą. Teksto failas bus rodomas dešiniajame

ekrano kampe. Naudodami p/q t/u mygtukus pasirinkite norimas charakteristikas ir įveskite juos

paspaudus OK. Kai baigsite redagavimą, paspauskite MĖLYNĄ mygtuką norėdami išsaugoti pakeitimus.

Kai jau visi pakeitimai bus atlikti, du kartus paspauskite EXIT mygtuką

7.3.8 Automatinis Budėjimo režimas

Automatinis budėjimo režimas yra nauja paslauga, kuri padeda sumažinti energijos suvartojimą. Kai

nustatyta Įjungta On, imtuvas persijungs į budėjimo režimą, jeigu tris valandas nebus vykdomos jokios

komandos. Nustatykite Automatinis Budėjimo režimas Auto Standby kaip Išjungtas Off norėdami išvengti

automatinio išjungimo.

7.4 Įrankiai

Paspauskite MENU peržiūros režime įeiti į Pagrindinį Menu Main Menu.

Naudodami p/q mygtukus pasirinkite Įrankių Tools submenu ir paspauskite OK ar u įeiti.

Naudokite p/q mygtukus pabrėžti norimą submenu ir paspauskite OK tęsti.

Paspauskite EXIT išeiti iš menu.

7.4.1 Priedėlio informacija

Ši submenu rodys imtuvo ypatingą informaciją, tokia kaip kietojo disko versija ir programinės įrangos

versiją. Taip pat bus rodomas internetinio puslapio adresas www.strong.tv. Prašome atidaryti Imtuvo

informacijos ekraną Receiver Information kai skambinsite mūsų karštąja liniją. Asmuo, atsiliepęs į Jūsų

skambutį gali paprašyti suteikti daugiau informacijos iš šio ekrano.

7.4.2 Atkurti gamyklinius nustatymus

Ši parinktis leis Jums nustatyti gamyklinius imtuvo nustatymus, kurie ištrins visus Jūsų kanalus.

DĖMĖSIO:

Atkuriant imtuvo gamyklinius nustatymus, visi Jūsų nusatymai ir saugomi

kanalai bus ištrinti. Prašome atsargiai naudotis šia funkcija.

Naudojant p/q mygtukus Įrankių Tools menu pasirinkite “Atkurti gamyklinius nustatymus” “Load Factory

Setting” ir paspauskite OK. Jūsų paprašys įvesti slaptažodį.

Naudojant 0~9 mygtukus įveskite teisingą slaptažodį (nustatytas:0000). Bus rodomas patvirtinimo

langelis. Pasirinkite Taip Yes grįžti prie gamyklinių nustatymų. Pasirinkite Ne No – uždaryti.

Paspauskite EXIT išeiti ir menu.

7.4.3 Programinės įrangos atnaujinimas per OTA

Šiame imtuve įrengta Nuotolinė programinės įrangos atnaujinimo funkcija. Nuotolinė programinės

įrangos atnaujinimo funkcija gali neveikti Jūsų regione. Prašome patikrinti mūsų tiklalapyje www.strong.

tv arba susisiekite su mumis, paskambinus į karštąją liniją gauti daugiau informacijos apie šią funkciją.

7.4.4 Programinės įrangos atnaujinimas per USB laikmeną.

Ši funkcija leidžia atnaujinti programinę įrangą per USB lizdą. Jei yra priėnama nauja programinės įrangos

atnaujinimo versija, ji gali būti parsiųsta iš tinklalapio www.strong.tv. Įkraukite naują programinės įrangos

atnaujinimo versiją (nearchyvuotą) į USB atminties laikmeną (HDD, atminties kortelė ir t.t.) ir pajunkite

USB pritaisą prie imtuvo USB lizdo.

Pasirinkite Programinės Įrangos Atnaujinimas per USB Upgrade by USB iš Įrankių Tools menu ir

paspauskite OK tęsti.

Bus rodomas Atnaujinimo menu.

Naudokite p/q mygtukus ir pasirinkite Atnaujinimo režimas Upgrade Mode ir pasirinkite Visi Kodai

Allcode

13


Naudokite p/q mygtukus ir pasirinkite Atnaujinimo failas ir pasirinkite naujos programinės įrangos failą.

Kai bus padaryti visi nustatymai, pereikite prie pabrėžto Pradėti Start ir paspauskite OK prodėti

programinės įrangos atnaujinimo procesą. Po kelių sekundžių bus rodomas pranešimas: “Ar tikria

norite įrašyti į atmintį?”. Pasirinkite Taip Yes baigti programinės įrangos atnaujinimą ar Ne No - nedaryti

atnaujinimo.

Dėmesio:

Po programinės įrangos atnaujinimo imtuvas automatiškai persikraus.

Atnaujinimo proceso metų NIEKADA neatjunkite imtuvo nuo elektros

maitinimo ir neišjunkite imtuvo! Atjungus imtuvą galite sukelti gėdimą!

7.4.5 Saugus USB prietaiso atjungimas

Pasirinkite Saugus USB prietaiso atjungimas iš Įrankių menu ir paspauskite OK. Bus rodomas pranešimas

nurodant, kad Jus saugiau atjungiate USB prietaisą nuo imtuvo.

Pastaba:

Atlikus šią funkcija, USB prietaisas bus neprieinamas iš imtuvo. Norėdami gauti

priėjimą prie USB prietaiso, iš naujo prijunkite USB prietaisą arba perjunkite

imtuvą į budėjimo režimą ir vėl įjunkite.

7.5 Žaidimai

Imtuve yra du žaidimai, kuriuos galima žaisti televizoriaus ekrane naudojant imtuvo nuotolinio valdymo

pultą.

Naudojant p/q mygtukus pasirinkite Žaidimai Game iš Pagrindionio menu ir paspauskite OK ar u

mygtuką tęsti.

Naudojant p/q mygtukus pasirinkite vieną iš prieinamų žaidimų (Otello ar Sudoku) ir paspauskite OK

pradėti žaidimą. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Paspauskite EXIT išeiti iš žaidimo.

7.6 Media+

Media+ meniu sudaro šie submeniu: Media grotuvas Media Player, Įrašymo vadovas Record Manager,

DVR HDD informacija DVR HDD Information, HDD Formatavimas HDD Format, DVR nustatymai DVR

Configuration ir Peršokimas Jump.

Naudokite p/q mygtukus pasirinkti norimą meniu ir spauskite OK įeiti.

Spauskite EXIT norėdami išeiti.

7.6.1 Media grotuvas

Ši funkcija leidžia atkurti MPEG, AVI, MP3, JPG ir kitus failus iš pajungto USB prietaiso.

Pasirinkite Media grotuvas Media Player iš Media+ meniu ir paspauskite OK tęsti.

Naudojant p/q mygtukus peržiūrėkite USB prietaisą ir naudojant OK atidarykite aplankus. Paspauskite

OK atkurti pabrėžta pasirinkimą.

Pagalbos baneris ekrano apačioje paaiškins naudojamus mygtukus Media grotuve.

Paspauskite EXIT išeiti.

Pastaba:

Media grotuvą Jūs taip pat galite įjungti žiūrėjimo režime paspaude FILE

mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.

7.6.2 Įrašymo vadovas

Įrašymo vadovas suteikia priėjimą prie ankščiau įrašytų įvykių.

Pasirinkite Įrašymo Vadovas Record Manager iš Media+ menu ir paspauskite OK įeiti.

Naudojant p/q pabrėžkite įrašą, kuri norite atkurti ir paspauskite OK pradėti atkurimą.

Paspauskite EXIT išeiti.

Atkūrimo metų galimi tokie veiksmai:

GELTONAS:

sustabdyti atkūrimą. Atnaujinti atkūrimą, paspauskite MELYNAS.

14


5/6: Greitas atkūrimo persukimas pirmyn/atgal peržiūros metų.

RAUNDONĄ mygtuką spauskite norėdami sustabdyti rodymą ir grįžti į Įrašymo vadovo meniu.

Kai laiko juosta pasirodo ekrane (įjungiama paspaudus u arba INFO mygtukus, galimi šie veiksmai:

t/uir paspaudus OK galima peršokti pirmyn ir atgal grojamo įrašo

1 = Nustatyti žyminį punktą įrašo atkūrime. Paspauskite dar kartą norėdami ištrinti žymeklį.

2 = Peršokti į kitą pažymėtą tašką.

3 = Peršokti į priekį (Detalesnę informaciją žiūrėkite 7.6.5 skyriuje DVR nustatymai DVR Configuration,

Peršokti į Step to.)

Pastaba:

Jūs taip pat galite pasiekti Įrašymo vadovą iš žiūrėjimo režimo paspaudę

RAUDONĄ mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Pagalbinė juosta ekrano

apačioje paaiškina visus mygtukus kurie yra naudojami šiame įrašymo vadove.

Spauskite EXIT norėdami išsaugoti pakeitimus ir išeiti į pagrindinį meniu.

7.6.3 DVR HDD Informacija

Ši funkcija rodo svarbią informaciją apie pajungtą USB prietaisą.

Pasirinkite “DVR HDD Informacija” iš Media+ menu ir paspauskite OK įeiti.

Paspauskite EXIT išeiti.

7.6.4 HDD Formatavimas

HDD FormatavimoHDD format meniu Jums leidžia suformatuoti prijungtą USB įrenginį.

Dėmesio:

Formatavimo metu bus ištrinti visi saugomi duomenys pajungtame prietaise.

Prašome padarykite visų duomenų kopijas prieš įeinant į HDD Formato menu.

Strong neatsako už duomenų praradimą iš USB prietaiso naudojant šį imtuvą.

Pasirinkite HDD Formatas HDD Format iš Media+ meniu ir paspauskite OK įeiti. Naudojant t/u

mygtukus pasirinkite skyrių, kuri norite formatuoti (Skyrius 1 nustatytas per nutylėjimą) ir paspauskite q

pabrėžti Formatas Format. Paspauskite OK tęsti, pasirinkite Taip Yes arba Ne No arba paspauskite EXIT

norėdami išeiti neformatuojant.

Pastaba:

Įmanoma naudoti NTFS formatuotus USB įrenginius.

7.6.5 DVR Konfigūracija

Šis menu leidžia daryti nustatymus TimeShift, įrašymo bei atkūrimo funkcijoms.

Pasirinkite DVR Konfigūraciją DVR Configuration iš Media+ meniu ir paspauskite OK įeiti.

Naudojant p/q mygtukus pereikite prie pabrėžtų eilučių ir naudojant t/u mygtukus padarykite

nustatymu pakeitimus. Spauskite EXIT norėdami išeiti

Time Shift:

Įjungtas ar Išjungtas. Kai Time Shift nustatytas kaip Išjungtas, Time Shift

aktyvuojamas.

Time Shift į įrašą Time Shift to Record:

Įjungta On arba išjungta Off. Kai įjungta On, Time Shift funkcija taip pat

įmanoma vykstant įrašui.

Įrašymo tipas:

TS ar PS. Kai pasirinktas TS, į rašymą taip pat įeis subtitrai ir telektstas

(kai leidžiami). PS daro įrašymą be šių papildymų, kurie saugo laisvą

vietą USB prietaise.

Įrašymo Pasirinkimas:

Pasirinkite imtuvo skyrių į kurį bus daromas įrašymas.

Budėjimo režimas po įrašymo Standby after record: Įjungta On arba išjungta Off. Jei imtuvas po įrašymo

turi persijungti į budėjimo režimą pasirinkite šia funkciją.

Peršokti į Step to:

Nuo 30 sekundžių iki 10 minučių. Pasirinkite laiko tarpą, kuriuo Jus

norite peršokti į priekį rodant įrašytus failus naudojant 3 mygtuką.

15


8.0 Galimų problemų pašalinimas

Gali būti įvairių priežasčių dėl imtuvo blogo veikimo. Patikrinkite imtuvą pagal nurodytas žemiau

procedūras. Jeigu imtuvas neveiks po patikrinimo, kreipkitės į prekybininką. Neatidarinėkite imtuvo

dangtelio, tai gali panaikinti garant

Problema Galima priežastis Ką daryti

Nešviečia

indikatorius ant

priekinio imtuvo

skydelio

Nėra signalo

Nėra vaizdo ir/ar

garso TV

Nėra vaizdo arba

trukdžiai naudojant

RF moduliatorių.

Pranešimas

“Koduotas” kanalas

Scrambled Channel

Neveikia nuotolinio

valdymo pultas

Pamiršote menu

blokavimo (PIN)

kodą

Perkėlus priedėlį į

kitą kambarį sunku

pagauti signalą ar jo

išvis nepagauna.

Priedėlis pats

išsijungia.

Nepajungtas maitinimo kabelis

į sieninė rozetę

Blogas sujungimas tarp

antenos ir imtuvo

Antenos Reguliavimo menu

neteisingi nustatymai

Neteisinga antenos nustatymo

krypti

HDMI yra nepasirinktas jūsų

televizoriuje arba stiprintuve

nustatyta didesnė rezoliucija

nei palaiko televizorius

Televizorius yra neįjungtas.

Modulatorius yra

netinkamame kanale arba

netinkama TV sistema.

Trukdžiai televizoriuje kai

naudojamas moduliatorius.

Kanalas yra koduotas

Priedėlis išjungtas

Pultas nenukreipiamas į

priedėlį

Priekinis skydelis nešvarus arba

subraižytas

Nusėdusios pulto baterijos.

Antenos signalas yra per

silpnas

Įjungtas automatinis

išjungimas Auto Standby.

Patikrinkite ar imtuvas prijungtas prie

maitinimo.

Patikrinkite laido sujungimus tarp imtuvo ir

antenos.

Patikrinkite Diegimo menu nustatymus-

Antenos Reguliavimas. Jei naudojate aktyvią

anteną, perjunkite Antenos Maitinimas kaip

Įjungtą.

Patikrinkite signalo lygį ir kokybę.

Jei reikia, patikrinkite antenos kryptį.

Įjunkite jungtis į specialiai joms skirtas vietas.

Priedėlyje pasirinkite žemesnę rezoliuciją

Įjunkite televizorių.

Pasirinkite kitą kanalą arba leiskite televizoriui

ieškoti signalo.

Naudokite jūsų regionui tinkamą televizijos

sistemą.

Pasirinkite kitą kanalą.

Pasirinkite alternatyvų kanalą

Atjunkite imtuvą iš tinklo ir įjunkite iš naujo.

Nukreipkite pultelį į priedėlį

Nuvalykite priekinį skydelį

Pakeiskite nusėdusius elementus.

Kodas pagal nutylėjimą yra 0000

Susisiekite su Strong karštąją liniją arba

atsiųskite el.paštą, žiūrėkite www.strong.tv.

Paspauskite INFO mygtuką signalo informacijos

juostelėm iškviesti. Nustatykite anteną taip,

kad signalo stiprumas būtų maksimalus arba iš

naujo perskanuokite kanalus.

Išjunkite automatinį išjungimą. Pasižiūrėkite

7.3.8 skyrių.

16


9.0 Techninė Charakteristika

Demodulator

Demodulator:

Transmission mode:

Video Decoder

Profile level:

Video resolutions:

Decoding & Video out:

Aspect ratio:

Audio Decoder

Audio support:

MPEG MusiCam Layer II

Sampling rate:

Audio mode:

*Dolby ir dvigubos-D simboliai yra registruotas Dolby Laboratories prekės ženklas.

Tuner

Front End:

Input frequency range:

Loop through frequency range:

Input signal level:

Memory and System

Flash memory:

SDRAM:

Multimedia

Video playback:

Audio playback:

Picture view:

COFDM; 16 QAM/64 QAM, QPSK

2 K - 8 K

MPEG-2 MP@ML, AVC/H264HP@L4.1, MPEG-4 ASP

supported

576i/576p/720p/1080i/1080p

PAL

4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

AAC/DD+*/AC3/PCM

32, 44.1, 48 kHz

Stereo, Joint Stereo, Dual Mono, Mono

DVB-T, UHF & VHF Tuner

174 – 230 MHz (VHF) and 470 - 862 MHz (UHF)

47 – 862 MHz

-82 ~ -20 dBm

2 Mbytes

64 Mbytes

MPEG-1 and MPEG-2 encoded (mpg), VOB, AVI, MKV,

TS, M2T, M2TS, MPEG-4 and MOV*

MP3 and OGG formats*

BMP, JPEG format*

*STRONG negarantuoja visų paminėtų failų atkūrimo, nes tai priklauso nuo naudojamų kodekų, duomenų bitų spartos ir rezoliucijos (visi MPEG kodekų formatai yra

palaikomi).

Jungtys

ANT IN - IEC Female

TO TV - IEC Male

TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)

HDMI 1.3

USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.) supported

General Data

Supply Voltage:

220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz

Power Consumption:

5.5 W (typ.), 12.00 W (max)

Power consumption in Standby:

0.47 W

Operating Temperature: 0 ~ +40 °C

Storage Temperature: -30 ~ +80 °C

Operating Humidity Range:

10~85%, RH, Non-condensing

Size (WxDxH) in mm: 142 x 112 x 40

Net-weight:

0.35 kg

17

More magazines by this user
Similar magazines