ulac 2011 m. veiklos ataskaita - Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

ulac.lt

ulac 2011 m. veiklos ataskaita - Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

UŽKRTEČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRO

2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2011 m. vasario 9 d.

Vilnius

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

02.010 VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

2011 metais, vykdant Visuomenės sveikatos stiprinimo programą, formuojant sveikos gyvensenos

pagrindus, tobulinant visuomenės sveikatos informacijos valdymą ir sklaidą, tobulinant sveikatos

stebėsenos sistemą, vykdant

02-02-03 priemonę „Vykdyti užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų stebėseną bei tvarkyti užkrečiamųjų ligų

ir jų sukėlėjų valstybės informacinė sistemą“ buvo:

parengtas informacinis biuletenis „Sergamumas infekcinėmis ligomis ir parazitozėmis Lietuvoje 2010

metais” ir patalpintas Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (toliau – ULAC) internetinėje svetainėje;

organizuojant ir koordinuojant Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos

techninę priežiūrą pašalinti visi sistemos eksploatacijos metų kilę programiniai ir techniniai

nesklandumai;

parengti 7 informaciniai biuleteniai „Užkrečiamos ligos ir AIDSir patalpinti centro internetinėje

svetainėje;

parengta 12 statistinių mėnesinių ir metinė ataskaitos F4 - Sveikata ir pateiktos visuomenės sveikatos

centrams, Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Respublikinei

tuberkuliozės infekcinių ligų universitetinei ligoninei, Kauno medicinos universiteto infekcinių ligų

klinikoms;

parengtos statistinių duomenų suvestinės apie registruojamus užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, išskirtus

šalies asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologinius, serologinius bei

virusologinius tyrimus atliekančiose laboratorijose už 2010 m. ir už kiekvieną 2011 metų ketvirtį bei

pateiktos visuomenės sveikatos centrams, Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai,

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros

laboratorijai, asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijoms;

parengta sergamumo duomenų suvestinė apie jaunų žmonių sergamumą infekcinėmis ligomis pagal

lytį, amžiaus grupes, apskritis už 2010 m., pateikta Higienos institutui.

Skubiai ir koordinuotai reaguojant į grėsmes visuomenės sveikatai apribojant ir kontroliuojant

infekcinių ligųplitimą, vykdant

03-01-01 priemonę „Organizuoti ir vykdyti kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir

metodinį vadovavimą“ buvo:

parengtas sveikatos apsaugos ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. V-282 „Dėl gripo ir

ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (nauja

redakcija) pakeitimo projektas ir 2011-02-17 ULAC raštu Nr. 4R-149 pateiktas SAM VSD;

2011 m. rugsėjo 23 d. organizuotas “Nacionalinis gripo forumas” skirtas politikams, asmens ir

visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, pacientų ir gydytojų organizacijų atstovams;

dalyvaujant visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą,

kvalifikacijos kėlimo darbe, perskaityti 7 pranešimai gripo ir kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos

klausimais;


organizuoti 2 seminarai visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros specialistams gripo klausimais:

2011 m. rugpjūčio 5-6 d. „Visuomenės sveikatos biurų vaidmuo užkrečiamųjų ligų prevencijoje“ ir

spalio 10 d. „Gripo ir ŪVKTI aktualijos“;

gripo sezono metu vertinant ir apibendrinant sergamumo gripu ir ŪVKTI duomenis, pateikti 52 raštai

apie epidemiologinę gripo ir ŪVKTI situaciją ir rekomendacijos suinteresuotoms institucijoms;

parengtos 7 statistinių duomenų suvestinės apie vakcinų skiepijimui nuo sezoninio gripo, įsigytų už

valstybės lėšas, panaudojimą;

teikiant informaciją Pasaulio sveikatos organizacijai, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui,

Europos gripo priežiūros tinklui, kaimyninėms valstybėms parengti 54 informaciniai pranešimai apie

gripo epidemiologinę situaciją Lietuvoje;

įgyvendinant valstybės užkrečiamųjų ligų prevencijos ir valdymo politiką, pateikti pasiūlymai SAM

dėl gripo ir kitų kvėpavimo takų infekcijų politikos, valstybės, savivaldybių institucijų,

nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo oro lašelinių infekcijų profilaktikos gerinimo

klausimais, dalyvauta darbo grupėse dėl SAM ministro įsakymo „Dėl gripo epidemijos šalyje

skelbimo ir atšaukimo kriterijų bei rekomenduojamų gripo plitimo ribojimo priemonių sąrašo

patvirtinimo“, dalyvauta pandeminės gripo vakcinos bendrųjų pirkimų darbo grupėje; pateiktas

siūlymas SAM VLK dėl sezoninio gripo vakcinos įsigijimo, dalyvauta SAM rengtuose posėdžiuose

teikiant siūlymus dėl gripo epidemiologinės priežiūros gerinimo;

dalyvauta 4 mokymuose skirtuose sveikatos priežiūros specialistams gripo epidemiologinės priežiūros,

diagnostikos ir profilaktikos klausimais;

metodiškai vadovaujant gripo epidemiologinės priežiūros vykdymui, pagrįsta pasirinktine klinikine

virusologine diagnostika, įtrauktas 1 procentas visų Lietuvos šeimos, vidaus ir vaikų ligų gydytojų,

pateikta 15 konsultacijų pasirinktinėje klinikinėje virusologinėje diagnostikoje dalyvaujantiems

gydytojams;

surengti 2 mokymai asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, atliekantiems gripo

epidemiologinę priežiūrą, pagrįstą pasirinktine klinikine virusologine diagnostika;

agal kompetenciją organizuotas rizikos grupių asmenų skiepijimas gripo vakcina, surinkta ir pateikta

informacija SAM VSD ir VLK 2011 m. birželio 15 d. raštu Nr. 4R-345 „Dėl sezoninės gripo vakcinos

poreikio rizikos grupių skiepijimui 2011 – 2012 m. sezono metu“ ir 2011 m. liepos 27 d. raštu Nr. 4R-

639 „Dėl sezoninės gripo vakcinos poreikio rizikos grupių skiepijimui 2011 – 2012 m.“; 2011 – 2012

m. gripo sezonui už valstybės lėšas įsigyta 100 000 gripo vakcinos dozių, iš jų iki 2012 m. sausio 1 d.

įskiepyta 86 685 vakcinos dozių.

Vykdant 03-01-02 priemonę „Organizuoti ir vykdyti per maistą ir vandenį plintančių užkrečiamųjų

ligų ir zoonozių epidemiologinę priežiūrą ir metodinį vadovavimą“, 2011 m. buvo:

dalyvauta rengiant Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų privalomo registravimo ir informacijos teikimo

tvarkos aprašo projektą, kuriuo bus pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002

m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 673 „Dėl privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo

informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo

perdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-444; 2004, Nr. 82-2961; 2005, 13-407; 2008, Nr.

7-252, Nr. 89-3585; 2011, Nr. 14-604) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.

gegužės 28 d. įsakymas Nr. V-397 „Dėl užkrečiamųjų ligų ir sveikatos problemų, dėl kurių turi būti

atliekama epidemiologinė priežiūra, sąrašo ir informacijos teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004,

Nr. 90-3317; 2008, Nr. 89-3587; 2010, Nr. 72-3669);

kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba 2011-10-11 organizuotas seminaras dėl nepalankios

epideminės situacijos ir žarnyno infekcijų protrūkių Vilniaus lopšeliuose darželiuose; perskaitytas

pranešimas „Protrūkių vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigose priežastys“;


parengtos „Jersiniozių epidemiologijos ir profilaktikos metodines rekomendacijos“, skirtos

visuomenės sveikatos priežiūros specialistams;

parengtos metodinės rekomendacijos „Rotavirusinės infekcijos profilaktika ikimokyklinio ugdymo

įstaigose“, skirtos ikimokyklinio ugdymo vaikų įstaigoms ir tėveliams;

parengtos metodinės rekomendacijos „Žmonių juodligė, epidemiologija, klinika, diagnostika, gydymo

principai, profilaktika“, skirtos sveikatos priežiūros specialistams;

parengta sergamumo per maistą ir vandenį plintančių užkrečiamųjų ligų 2010 m epideminės situacijos

apžvalga ir patalpinta internetinėje ULAC svetainėje;

įgyvendinant valstybės užkrečiamųjų ligų prevencijos ir valdymo politiką, pateikti pasiūlymai 7

sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektams, dalyvauta 7-iose darbo grupėse teisės aktų ir

programų projektams parengti, atliktos 8 kitų institucijų parengtų normatyvinių aktų projektų

ekspertizės, atlikta 1 mokymo programos ekspertizė;

metodiškai vadovauta ir koordinuota sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų žinybų veikla likviduojant

susiformavusius šalies teritorijose užkrečiamųjų ligų židinius, organizuojant ir atliekant šių ligų

protrūkių priežasčių patvirtinimui reikalingus analitinius epidemiologinius tyrimus (pagal „Žarnyno

infekcinių ligų protrūkių epidemiologinio tyrimo metodines rekomendacijas“) - suteiktos 195

konsultacijos dėl židinių ir protrūkių epidemiologinio tyrimo;

rengta ir pateikta informacinė medžiaga visuomenės sveikatos centrams apskrityse, visuomenės

sveikatos biurams apie Lietuvos gyventojų sergamumą užkrečiamosiomis ligomis bei teikta operatyvi

informacija teisės aktų nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos ministerijai ir kitoms suinteresuotoms

institucijoms bei žinyboms apie užkrečiamųjų ligų protrūkius ir mirties nuo užkrečiamųjų ligų atvejus:

parengti ir ULAC interneto svetainėje paskelbti 58 informaciniai pranešimai, skirti visuomenės

sveikatos centrams apskrityse, visuomenės sveikatos biurams apie epidemiologinę situaciją Lietuvoje

ir Europoje; pateikti 25 informaciniai pranešimai Sveikatos apsaugos ministerijai;

Rengiantis Europos vyrų krepšinio čempionatui parengti raštai Lietuvos viešbučių ir restoranų

asociacijai, Lietuvos kempingų asociacijai, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, asmens ir

visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms dėl galimos užkrečiamųjų ligų rizikos ir ligų profilaktikos,

susijusios su maitinimo ir apgyvendinimo paslaugomis; dalyvauta Vilniaus VSC organizuotoje

konferencijoje „Masiniai renginiai ir užkrečiamųjų ligų rizika“, perskaitytas pranešimas

„Užkrečiamųjų ligų rizika, susijusi su maitinimo ir apgyvendinimo paslaugomis“.

Dalyvauta visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą,

kvalifikacijos kėlimo darbe, skaitant paskaitas maistu plintančių infekcinių ligų profilaktikos

klausimais – perskaitytos 23 paskaitos per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų prevencijos tema.

Atstovauta Lietuvai Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) veikloje: įvertinti 2 ECDC

dokumentų projektai ir pateiktos pastabos, dalyvauta 3 metiniuose susitikimuose (FWD tinklo,

ELDSNet tinklo, EPIS sistemos).

Dalyvauta Europos Sąjungos Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklo

Epidemiologinės žvalgybos informacinės sistemos (EPIS), Europos priežiūros TESSy sistemos,

ELDSNet veikloje: pateikta 15 refleksijų EPIS, 2011-06-14 pateikti individualūs duomenys TESSy

apie žmonių zoonozių atvejus.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/99/EB pateikti duomenys Europos maisto saugos

institucijai apie maistu plintančių užkrečiamųjų ligų protrūkius ir jų priežastis už 2010 metus.

03-01-03 priemonės „Organizuoti ir vykdyti retų ir pernešėjų platinamų ligų, parazitozių

epidemiologinę priežiūrą ir metodinį vadovavimą. Metodiškai vadovauti ir koordinuoti įmonių,

atliekančių privalomąjį ir profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą, veiklai“ vykdymas:

Siekiant valdyti retų ir pernešėjų platinamų ligų, parazitinių ligų epideminį procesą Lietuvoje, apriboti

ir kontroliuoti šių užkrečiamųjų ligų plitimą, ypatingas dėmesys buvo skiriamas ypač pavojingų

infekcinių ligų kontrolei, ekstremalių visuomenės sveikatai situacijų valdymui, šių ligų

epidemiologinės priežiūros ir prevencijos teisinio reglamentavimo tobulinimui, įmonių, atliekančių

privalomąjį ir profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą, veiklos koordinavimui, specialistų

tobulinimui. Tobulinant teisinę bazę ir vykdant metodinį vadovavimą:


parengta Lietuvos higienos norma HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos bendrieji

saugos reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 45-2113);

parengtas Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos,

deratizacijos) tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2009-02-02 įsakymu Nr. V-55

(Žin., 2009, Nr. 35-1362) pakeitimo projektas;

parengtos metodinės rekomendacijos “Leišmaniozės epidemiologija, klinika, diagnostika, gydymo

principai ir profilaktika”.

Vykdant sveikatos priežiūros specialistų tobulinimą:

2011-05-24 organizuota mokslinė praktinė konferencija “Echinokokozė - aktualiausia ir letališkiausia

parazitozė Lietuvoje”; 2011-04-14 organizuota konferencija “Erkių platinamos ligos”; 2011-06-02

organizuotas seminaras “Pagrindiniai kenkėjų kontrolės reikalavimai ekologiniuose ūkiuose,

atsižvelgiant į ES teisės aktų reikalavimus”; dalyvauta vykdant vieno mėnesio dezinfekuotojų

profesinį mokymą; dalyvauta visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių užkrečiamųjų

ligų epidemiologinę priežiūrą, kvalifikacijos kėlimo darbe, skaitant paskaitas ypač pavojingų ir retų

įvežamų infekcijų bei Lietuvos Respublikos Valstybės sienos ir teritorijos medicininės-karantininės

apsaugos, pedikuliozės, niežų, parazitinių ligų profilaktikos ir kt. klausimais – paskaityta 191 paskaita.

Atlikta epidemiologinės priežiūros duomenų analizė:

parengta hemoraginių karštligių su inkstų sindromu situacijos 2005 – 2010 m. apžvalga;

sergamumo erkių platinamomis ligomis Lietuvoje 2010 m. apžvalga;

sergamumo parazitinėmis ligomis Lietuvoje 2010 m. apžvalga;

parengta sergamumo cholera pasaulyje 2010 m. analizė.

Vykdant JT bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo iki 2012 metų nacionalinės

strategijos priemonių planą, atlikta entomologinio darbo šalyje analizė pagal ataskaitinę f. 45.

Įgyvendinant Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) įgyvendinimo Lietuvoje 2011

2012 metų programos priemones, dalyvauta valstybinio lygio stalo pratybose „Institucijų veiksmai

užtikrinant medicininę – karantininę apsaugą Tarptautiniame Vilniaus aerouoste“. Dalyvauta

specialistų kvalifikacijos kėlimo darbe pasirengimo ir reagavimo į biologinės kilmės ekstremalias

situacijas srityje bei dalyvauta specialistų mokyme taikyti sprendimų priėmimo dokumentą, pateiktą

Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių II priede, padedantį įvertinti ekstremalią visuomenės

sveikatai situaciją, keliančią tarptautinį susirūpinimą.

Teisės aktų nustatyta tvarka teikta metodinė pagalba asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų

specialistams aplinkos kenksmingumo pašalinimo klausimu ypač pavojingų ir retų infekcijų

židiniuose: suteikta 112 konsultacijų.

Teikta informacija žiniasklaidai, konsultuoti gyventojai kraujasiurbių nariuotakojų ir jų platinamų ligų

klausimais: parengti 6 informaciniai pranešimai, duota 28 interviu, suteikta 18 konsultacijų, parengtos

3 atmenos: “Kaip elgtis įgėlus bitei, vapsvai, širšei?”, “Kuo pavojingos erkės?”, “Apie galvines

utėles”.

Dalyvauta Europos uodų kontrolės asociacijos (EMCA) veikloje, Europos ligų prevencijos ir kontrolės

centro veikloje (ECDC), susijusioje su klimato kaita, dalyvauta ES ENIVD (Europos naujų

importuojamų virusinių ligų) tinklo veikloje: dalyvauta 1 ECDC pasitarime Stokholme, pateiktos 5

informacijos ECDC, užpildytas ECDC klausimynas.

03-01-04 priemonės „Organizuoti ir vykdyti vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų epidemiologinę

priežiūrą ir metodinį vadovavimą. Užtikrinti imunoprofilaktikos priemonių įgyvendinimą“ vykdymas

2011 metais.

Organizuojant ir vykdant vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir metodinį

vadovavimą buvo parengti įsakymų pakeitimo projektai:

sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1066 „Dėl Lietuvos Respublikos

vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus (nauja redakcija) projektas (2011 m. kovo 9 d. SAM VSD

pateiktas įsakymo projektas raštu Nr. 4R-205);


sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr.468 "Dėl imunoprofilaktikos atlikimo

taisyklių patvirtinimo " (Žin.,2002, Nr. 96-4229) pakeitimo projektas. Įsakymo pakeitimo projektas

parengtas, tačiau atsižvelgiant į SAM VSD siūlymus įsakymo pakeitimo projektas perkeltas į 2012 m.

ULAC veiklos plano I ketvirtį.

Teikti siūlymai SAM dėl imunoprofilaktikos atlikimo skatinimo bei stabligės, poliomielito ir

pasiutligės epidemiologinės priežiūros gerinimo. Dalyvauta darbo grupėje dėl vakcinų kompensavimo

mechanizmo įvedimo Lietuvoje.

2011 m. balandžio 21 d. skaitytas pranešimas „Lietuvos nepageidaujamų povakcininių reiškinių

registravimo sistema ir joje užregistruoti duomenys“ IV Baltijos imunoprofilaktikos asociacijos

konferencijoje „Imunoprofilaktikos pavasaris 2011“.

Parengtas informacinis biuletenis „Vakcinomis valdomų ligų epidemiologinės situacijos apžvalga

Lietuvoje 2010 m.“ ir patalpintas ULAC internetinėje svetainėje.

Parengta 11 sergamumo užkrečiamosiomis ligomis metinių statistinių duomenų suvestinių už 2010 m.

ir parengta apžvalga „Vakcinomis valdomų ligų epidemiologinės situacijos apžvalga Lietuvoje 2010

m.“, kuri patalpinta ULAC svetainėje.

Dalyvaujant visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą,

kvalifikacijos kėlimo darbe, perskaityti 7 pranešimai imunoprofilaktikos klausimais.

Kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba parengta ir pateikta teritorinėms visuomenės

sveikatos priežiūros įstaigoms informacija apie pasiutligės epidemiologinę situaciją 2010 metais. 2011

m. birželio 23 d. parengtas ULAC raštas Nr. 4R-444 „Dėl pasiutligės epidemiologinės ir epizootinės

situacijos Lietuvoje 2010 m.“.

Pagal PSO Europos regiono reikalavimus pateikta 12 informacinių pranešimų apie difterijos atvejus

šalyje.

Vykdant ūmių vangių paralyžių priežiūrą, siekiant išlaikyti Lietuvos, laisvos nuo laukinio poliomielito

viruso statusą, pagal PSO Europos regiono reikalavimus teikiant PSO informaciją apie ūmių vangių

paralyžių epidemiologinę priežiūrą pateikti 52 informaciniai pranešimai.

2011 m. gegužės 27 d. pateikti duomenys PSO metiniam klausimynui apie poliomielito ir ūmių vangių

paralyžių epidemiologinę ir virusologinę priežiūrą Lietuvoje 2010 m.

Pagal PSO Europos regiono reikalavimus pateikti 8 informaciniai pranešimai PSO apie tymų,

raudonukės atvejus šalyje. 4 informaciniai pranešimai apie tymų, raudonukės atvejus šalyje pateikti

ECDC į TESSy sistemą.

Dalyvauta VENICE tinklo veikloje, užpildyti 7 klausimynai: „Vaccination coverage assessment in

EU/EEA“, „Seasonal influenza vaccination in EU/EEA influenza season 2010-11“, „Survey on

vaccination coverage programmes“, „Survey on analysis of determinants for low MMR vaccination

coverage in Europe, 2010“, „National seasonal influenza vaccination survey for 2009/2010 season in

European countries“, „Varicella and herpes zoster vaccination survey”, “Pertussis in Europe from

1980-2010 Incidence and Vaccination Coverage (VENICE II, EUVAC)“ ir pateikta reikalinga

informacija.

Dalyvauta EUVAC tinklo veikloje. Pateikti 25 informaciniai pranešimai apie sergamumą tymais,

raudonuke, vėjaraupiais, kokliušu, epideminiu parotitu Lietuvoje. Dalyvauta 2011 m. vasario 28 d. –

kovo 1 d. Vokietijoje vykusiame metiniame EUVAC tinklo susitikime.

Organizuoti 5 seminarai ir konferencijos visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros specialistams

svarbiais imunoprofilaktikos klausimais:

2011 m. sausio 26 d. Tarptautinė kovos su gimdos kaklelio vėžiu savaitės konferencija "Lietuva be

gimdos kaklelio vėžio" LRS Sveikatos reikalų komitetas;


2011 m. vasario 2 d. Antakalnio klinikose skaitytas pranešimas pediatrams svarbiais

imunoprofilaktikos klausimais;

2011 m. kovo 16 d. ULAC'e organizuotas susitikimas su žurnalistais „Užkrečiamosios ligos nepaiso

valstybių sienų. Naujos grėsmės ir galimi sprendimai“;

2011 m. balandžio 7-8 d. pravesti mokymai „Užkrečiamųjų ligų, apsinuodijimo maistu profilaktika“;

2011 m. rugpjūčio 5-6 d. organizuotas mokomasis seminaras „Visuomenės sveikatos biurų vaidmuo

užkrečiamųjų ligų prevencijoje“.

Teikiant informaciją apie vakcinomis valdomų ligų situaciją Pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje parengti

58 informaciniai pranešimai.

Parengta 19 statistinių ataskaitinių mėnesinių ir metinių formų F7 „Imuniteto būklės ataskaita“, F8

„Profilaktinių skiepijimų ataskaita“, F 49 „Ataskaita apie pasiutligės profilaktiką“ suvestinių.

Stebint ir analizuojant skiepijimų apimtis Lietuvoje vaikų ir suaugusiųjų tarpe parengta analizė už

2010 metus.

ULAC skiepų kabinete paskiepyta 2511 asmenų.

23 kartus rengta ir pateikta VLK, SAM informacija, reikalinga įsigyjant imunobiologinius preparatus,

švirkštus, vykdant Nacionalinę imunoprofilaktikos programą 2011 metai. Teikti siūlymai VLK dėl

švirkštų įsigijimo tvarkos pakeitimo.

Vadovaujantis 2011 metų PSO rekomendacijomis, paruoštos rekomendacijos keliautojams ,,Dėl

užkrečiamųjų ligų profilaktikos keliaujant į užsienio šalis“ ir patalpintos UALC tinklapyje.

Pagal VLK vykdomus viešuosius pirkimus per 2011 metus į ULAC vakcinų sandėlį pristatytos trijų

gamintojų vakcinos: Pentaxim, Tetraxim, Engerix B, Priorix, Imovax Polio, BCG ir 1 ml

tuberkulininiai švirkštai. Vakcinos iš ULAC sandėlio išduodamos nustatyta tvarka.

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka parengtos ir pateiktos 2 ataskaitinės formos

„Pusmečio ataskaita apie imunobiologinių preparatų, švirkštų skiepijimui, įsigytų už valstybės lėšas,

sunaudojimą“ (2010 m. II pusmečio ataskaita ir 2011 m. I pusmečio ataskaita).

Kiekvieną mėnesį teikta informacija Valstybinei ligonių kasai apie imunobiologinių preparatų ir

švirkštų likučius esančius ULAC vakcinų sandėlyje (12 ataskaitų).

Parašyti straipsniai į EpiNorth žurnalą „Gripo epidemiologija 2010/2011 m. Lietuvoje“ ir „Kokliušo

epidemiologija 2006-2010 m. Lietuvoje“.

Vykdant 03-01-05 priemonę „Organizuoti ir vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir per

kraują plintančių ligų epidemiologinę priežiūrą ir metodinį vadovavimą“, buvo atlikti tokie

pagrindiniai darbai:

organizuota 8-oji metinė tarptautinio virusinio hepatito C tinklo (VISBY) konferencija (dalyvavo 75

specialistai);

parengtas sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-439 “Dėl Žmogaus

imunodeficito viruso perdavimo iš motinos vaikui profilaktikos tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin.

2011, Nr. 57-2723);

parengtas sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. V-640 „Dėl Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. V-117 „ Dėl lytiškai

plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo asmens ir

visuomenės sveikatos įstaigose patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin. 2011, Nr. 79-3880);

koordinuotas ir vykdytas neformalus švietimas ŽIV/AIDS, LPI, VH prevencijos srityje (perskaitytos

42 paskaitos/organizuoti renginiai);

parengta švietėjiška medžiaga ŽIV/AIDS, LPI, VH prevencijos srityje (57 pranešimai žiniasklaidai, 4

plakatai, 15 lankstinukų); išplatinta švietėjiška medžiaga tikslinėms grupėms (2000 lankstinukų);


dalyvauta visuomenės sveikatos ugdymo ir sveikatos mokymo apie ŽIV/AIDS priemonėse (16

seminarų bei kitų švietėjiškų renginių)‘

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui, TESSy sistemai pateikti individualūs anoniminiai

duomenys apie 2010 metais registruotus sifilio, įgimto sifilio, chlamidiozės ir gonorėjos atvejus (4

duomenų paketai); ALERT STI, vėliau EPIS tinkle pateiktos mėnesinės formos apie šalies neįprastus

atvejus (12 formų);

parengta metinė ataskaita „Užsikrėtusiųjų lytiškai plintančiomis infekcijomis (LPI) ir žmogaus

imunodeficito virusu (ŽIV) apžvalga Lietuvoje 2010 m.“ (1 ataskaita);

Užpildytas PSO klausimynas „Annual Reporting on Communicable Diseases. Sexually Transmitted

Infections (STI)” už 2010 metus (1 klausimynas);

vykdytas EK H-CUBE projektas (5 paskaitos mokyklose (345 moksleiviai), 4 nuotoliniai specialistų

mokymai (26 specialistai), išdalinta 500 lankstinukų, įvertintos 500 moksleivių žinios apie ŽIV/AIDS,

virusinius hepatitus (lyginant su kitom Europos šalimis dalyvavo daugiausiai iš Lietuvos);

organizuotas Pasaulinė AIDS dienos paminėjimas (22 paskaitos/seminarai/konferencijos, (1447

dalyviai), Flashmob konkursas (70 mokyklų, 6000 dalyvių), interviu, pranešimai žiniasklaidai);

organizuota pasaulinės hepatito dienos akcija „Ateik, sužinok, pasitikrink“ (200 greitųjų virusinių

hepatitų B ir C testų);

vykdyta akcija „Užteks tylėt“, kurios tikslas suteikti galimybę nemokamai pasitikrinti dėl ŽIV akcijos

socialinių partnerių sveikatos įstaigose (1129 žmonės pasitikrino dėl ŽIV nemokamai); organizuoti

maršai siekiant padidinti gyventojų budrumą dėl ŽIV/AIDS, mažinti stigmą (2 eisenos Vilniuje ir

Kaune);

suteikta 400 konsultacijų ŽIV/AIDS, LPI epidemiologinės priežiūros, ligų prevencijos klausimais.

Poveikis visuomenei:

patobulinta teisinė bazė: pagerėjo ŽIV/AIDS, LPI epidemiologinė priežiūra asmens ir visuomenės

sveikatos priežiūros įstaigose, užtikrinta perdavimo iš motinos vaikui profilaktika;

pagerėjusios moksleivių, gyventojų žinios apie ŽIV/AIDS, LPI, VH, profilaktiką;

patobulinta sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, socialinių pedagogų,

daželių auklėtojų ir kitų specialistų kvalifikacija ŽIV/AIDS, LPI, VH srityje;

padidėjęs gyventojų budrumas dėl ŽIV/AIDS, tyrimo svarbos, pagėrėjęs nemokamo ŽIV testavimo

prieinamumas.

03-01-06 priemonės „Teikti sveikatos priežiūros ir kt. įstaigoms metodinę pagalbą infekcijų

profilaktikos klausimais“ vykdymas.

Siekiant pagerinti hospitalinių infekcijų valdymą, kelti sveikatos priežiūros specialistų profesinį lygį,

tobulinti ligoninių higieną ir hospitalinių infekcijų profilaktiką:

organizuota tarptautinė konferencija 2011-11-17 “Atsparumas antibiotikams ir infekcijų kontrolė”;

parengtos metodinės rekomendacijos „Clostridium difficile sukeliamų infekcijų profilaktika“, skirtos

sveikatos priežiūros specialistams.

Dalyvauta rengiant 5 teisės aktų projektus:

Lietuvos higienos normų HN 40:2006 „Skalbyklos ir cheminės valyklos: įrengimo ir priežiūros saugos

reikalavimai“ ir HN 108:2001 „Sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių skalbimo higienos reikalavimai“

pakeitimo projektai;

Lietuvos higienos normos HN 47-1 “Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai”

pakeitimo projektą;

Lietuvos higienos normos HN 66:2008 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“

pakeitimo projektą;

Lietuvos higienos normos HN 74-1998 „Odontologijos kabinetai, klinikos. Higienos normos ir

taisyklės“ pakeitimo projektą;

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų sterilizacinių atnaujinimo programos projektą.


02.410 VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA (PAJAMŲ ĮMOKOS)

Vykdant 04-01-04 priemonę „Teikti sveikatos priežiūros paslaugas ir gerinti jų kokybę, diegiant

naujas sveikatos priežiūros technologijas, teikiant mokamas gyventojų skiepijimo paslaugas ULAC

skiepų kabinete paskiepyta 2511 asmenų.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius Čaplinskas

More magazines by this user
Similar magazines