Restoranų verslas 2007/2

restoranuverslas.lt

Restoranų verslas 2007/2

Nr. . 2/2007 (18)

Leidinys HORECA ir

pramogø srities specialistams

http://horeca.meniu.lt

Magazine for HoReCa and

Entertainment Professionals

RESTAURANT BUSINESS

Informacinis rëmëjas:

VISOS LIETUVOS RESTORANAI,

KAVINËS, BARAI, KLUBAI,

PICERIJOS, GREITASIS MAISTAS,

SPEC. PARDUOTUVËS,

INFORMACIJA HORECA SEKTORIUI

RESTORANØ RINKOS NAUJIENOS

MADINGI EUROPOS VYNO BARAI

LIETUVOS VYNINIØ INTERJERAI

PATARIMAI ARIMAI APIE VYNÀ

ÞALIOJI ARBATA

LAÐIÐINËS ÞUVYS

INFORMACIJA VIEÐBUÈIAMS

ISSN 1822-3168

www.menu.lt

- all restaurants, cafes, bars and clubs of Lithuania

ÁRENGIMAS / INTERJERAS IR EKSTERJERAS / VIRTUVË / BARAS / PRODUKTAI

AI / KONSUL

ONSULTACIJOS / INFORMACIJA VIEÐBUÈIAMS


BRANGÛS SKAITYTOJAI,

NAUJIENOS

TURINYS

5

Ðá „Restoranø verslo“ numerá paskyrëme

Naujos maitinimo ástaigos / 7

vynui. Lietuvoje gerëjant pragyvenimo lygiui

Rinkos naujienos / 10

bei lietuviams vis daugiau keliaujant po

uþsienio ðalis, pastebimai kyla susidomëjimas

KONCEPCIJA

vynu, didëja jo suvartojimas, atsiranda vis

Madingi Europos vyno barai / 12

daugiau vyno mëgëjø, daugëja vyno tiekëjø.

Lietuvos vyno barai ir restoranai / 15

Nenuostabu, kad didþiuosiuose Lietuvos

miestuose atsidaro vis daugiau vyno restoranø,

vyniniø, specializuotø vyno par-

INTERJERAS

RESTORANØ VERSLAS 2/2007

duotuviø, o paprasti restoranai pleèia vyno

asortimentà.

In vino veritas / 16

Taigi ðiame numeryje siûlome apþvelgti

PRODUKTAI

Lietuvos vyniniø interjerus, pakeliauti po ádomius

uþsienio vyno barus ir vyno restoranus, susipaþinti

Laðiða restorano valgiaraðtyje – prabanga ar natûrali kasdienybë / 22

su vyno laikymo restorane sàlygomis. Barmenams

ir padavëjams pateikiame paprastas

BARAS

taisykles, kurias bûtina þinoti uþsakant, laikant

Þalioji arbata – seniausia arbatos rûðis / 24

ir patiekiant vynà.

Patarimai apie vynà barmenui ir padavëjui / 26

Jei vyno temos nesudomins, siûlome

paskaityti straipsnius apie laðiðines þuvis bei

þaliàjà arbatà. Ðá kartà leidinyje taip pat rasite

ÁRENGIMAI

labai platø naujø restoranø sàraðà, ávairios

Kaip laikyti vynà restorane? / 28

aktualios informacijos ið institucijø ir asociacijø.

SPRENDIMAI

Nuoðirdþiai jûsø,

Apskaitos sistemø naujovës / 31

„Restoranø verslo“ ir Meniu.lt kolektyvas

VIEÐBUÈIAMS

Nauji ir atnaujinti vieðbuèiai / 34

Leidinio redaktorius: Vytautas Mickevièius,

HORECA rinkos naujienos / 35

mob. tel. 8 652 07520, el. p. vytas@meniu.lt

Redaktoriaus pavaduotoja: Gintarë Jankauskaitë,

Ekonomiðki mini barai / 35

mob. tel. 8 650 33893, el. p. redakcija@meniu.lt

Interjero rubrikos redaktorë:Elena Pipiraitë,

mob. tel. 8 652 07522, el. p. elena@meniu.lt

Dizainas ir maketas: Vilija Diglienë,

mob. tel. 8 652 07523, el. p. dizainas@meniu.lt

KONSUL

ONSULTACIJOS

Kaip pasirinkti patikimà valdymo sistemà ir jos diegëjà / 36

Reklama ir informacija, Vilnius:

Auksë Bakanienë,

INFORMACIJA

mob. tel. 8 652 01020, el. p. reklama@meniu.lt

Ieva Padegimaitë,

Geriausias Lietuvos barmenas savo sugebëjimus demonstruos

mob. tel. 8 656 07555, el. p. horeca@meniu.lt

Kuboje / 29

Reklama ir informacija, Kaunas:

mob. tel. 8 652 07520, el. p. kaunas@meniu.lt

VMVT informacija / 30

Reklama ir informacija, Klaipëda:

LRVVKA informacija / 32

mob. tel. 8 652 07521, el. p. klaipeda@meniu.lt

LSA informacija / 32

Rinkodaros skyrius: Artûras Neèejauskas,

LBKA informacija / 33

mob. tel. 8 699 37833, el. p. arturas@meniu.lt

Leidinio bendraautoriai: Þ. Kleivaitë, J. Vitkauskaitë,

Tarptautinës parodos / 37

A. Vyðniauskas

Meniu.lt ámoniø rodyklë / 38

Biuras: Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,

tel. (8 5) 2735919

Redakcija:

Savanoriø pr. 271-207, Kaunas,

EN

RESTAURANT BUSINESS is the professional There is the catalog of all HoReCa companies

and suppliers in Lithuania and other infor-

tel. (8 37) 705627; internete: http://rv.meniu.lt

magazine for restaurant owners, handlers, chiefs

Prenume

renumerata:

rata: leidinio platinimo ir ásigijimo klausimais and employees. It is specialized in various actualities

of restaurant and hospitality. It is free pay-

employees too. Here companies can present prodmation

for restaurant owners, handlers, cooks and

kreiptis tel. (8 5) 2735919, (8 37) 705627,

el. p. prenumerata@meniu.lt

able for all restaurants, bars and clubs of ucts and services for restaurant business.

ISSN 1822-3168. Tiraþas 3300.

Lithuania. Also it is the effective marketing tool

for HoReCa companies and suppliers. Periodicity

For advertisements questions and offers please

contact us:

Spauda ir pozityvai: UAB „Regrafas“.

Dël spaudos broko kreiptis á spaustuvæ.

– 6 times per annum.

WWW.MENU

.MENU.L

.LT – the biggest internet por-

“Strateginiø projektø vystymo grupë” JSC

Head office: Konstitucijos pr. 23C-618,

tal in Lithuania about all restaurants, cafs, bars, Vilnius, Lithuania, tel./fax.: +370 5 2735919,

Nuotrauka virðelyje: www.sxc.hu, kitos nuotraukos:

pubs, clubs, catering service. All restaurants, cafs, e-mail: info@menu.lt

rocktea.com, R. Danisevièiaus, Meniu.lt archyvas,

„FoodService Europe & Middle East“, www.sxc.hu,

bars, clubs of Lithuania are presented in special

Editorial: Savanoriø pr. 271-207,

„Mineraliniai vandenys“, „Vyno klubas“,

catalog, divided by cities, categories and other Kaunas, Lithuania, tel.: +370 37 705627,

„EuroCave“, „Sorentino“, „Saint Germain“,

„Vintana“, „Gourmet“, „Tapo d’Oro“

filters.

e-mail.: kaunas@menu.lt

Uþ reklamos turiná ir kalbà redakcija neatsako. Leidinio „Restoranø verslas“ “ uþsakymo kortelæ rasite

Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su autoriø

bei paðnekovø nuomone.

internete adresu http://kuponas.meniu.lt

Leidinio pavadinimas, koncepcija ir idëja, turinys ir

stilius bei maketas priklauso UAB „Strateginiø

projektø vystymo grupë” ir yra saugomi LR ástatymø.

Norëdami naudoti medþiagà ið leidinio, privalote Leidinio

gauti raðtiðkà leidëjo sutikimà.

partneriai:

© „Strateginiø projektø vystymo grupë”, 2007

www.meniu.lt

www.sangaida.lt www.cafe-future.net www.mv.lt

Redakcijos skiltis


6

Informacija

TAPKITE MENIU.L

.LT KLIENTU IR NAUDOKITËS VIENA

EFEKTYVIA

TYVIAUSIØ REKLAMOS FORMØ

Meniu.lt – tai didþiausias ir labiausiai lankomas specializuotas

interneto portalas, kuriame yra visos Lietuvos maitinimo bei

pramogø ástaigos. Portale Meniu.lt pateikiama aktuali informacija

tiek maitinimo ir pramogø ástaigø lankytojams, tiek darbuotojams

bei savininkams. Puslapis atnaujinamas kasdien, todël dauguma

restoranø, kaviniø ir klubø lankytojø informacijos ieðko bûtent

Meniu.lt portale.

Meniu.lt portalas – tai:

• Didelis tiksliniø lankytojø skaièius – Meniu.lt sulaukia virð

10 000 lankytojø per dienà, kurie paþiûri virð 30 000 puslapiø, ið

jø – ir Jûsø ástaigos pristatymà!

• Patogi paieðkos ir rûðiavimo sistema (ástaigos pasirinkimas

pagal miestà, tipà, virtuvæ; paieðka valgiaraðèiuose, naujienose

bei recenzijose).

• Meniu.lt vardas ir interneto adresas nuolatos reklamuojami

ávairiuose leidiniuose, internete, specializuotø parodø metu.

• Meniu.lt portale dirba ta pati profesionali komanda, kuri

leidþia þurnalà „Restoranø verslas”, leidinius „Meniu kelyje“,

„Pasaulio virtuvës“.

Be anksèiau iðvardintø privalumø, Meniu.lt klientams skirta:

• Prioritetinë vieta maitinimo ástaigø sàraðe.

• Iðsamus ástaigos pristatymas (logotipas, nuotraukos bei

maitinimo ástaigos valgiaraðtis, kuris nuolatos atnaujinamas).

• Profesionalaus þurnalisto paraðyta (arba Jûsø pateikta)

recenzija apie ástaigà.

• Naujienø bei specialiø Jûsø ástaigos pasiûlymø publikavimas

Meniu.lt portalo naujienø, renginiø, akcijø ir dienos pietø rubrikose.

• Ðventiniø arba proginiø pasiûlymø pristatymas specialiose

ðventinëse rubrikose, pasiûlymai vaikams.

• Pobûviø pristatymas ir pobûviø uþsakymø nukreipimas maitinimo

ástaigoms per automatinæ pobûviø paieðkos sistemà.

• Jûsø ástaigos rekomendavimas Meniu.lt lankytojams, kurie,

ieðkodami pobûviams vietos, kreipiasi á redakcijà tiesiogiai.

• Pageidaujant, patalpinamas reklaminis skydelis (banner –

angl.) Meniu.lt portale (apmokestinamas papildomai, pagal atskirà

sutartá).

Meniu.lt informacija

RESTORANØ VERSLAS

2/2007


NAUJOS IR ATNA

TNAUJIN

UJINTOS

ÁSTAIGOS

AIGOS

AIGOS (2007 m. kovas-balandis)

„ÞIEMOS SODAS“

RESTORANAI

„FORTAS“ – restoranas; adresas: Tilþës g. 109

Restoranas „Þiemos sodas“ veikia viename (mados ir laisvalaikio centras „Saulës miestas“), Ðiauliai;

kompleksiðkiausiø ðalyje turizmo, sveikatingumo virtuvë: Europos.

ir pramogø centre „Trasalis“, esanèiame „HARBIN“ – restoranas; adresas: Taikos pr. 101,

Klaipëda; virtuvë: kinø.

Trakuose, Gedimino g. 26. Besiruoðiantiems á

„L’APPETIT“ – restoranas; adresas: Olimpieèiø g. 1,

„Þiemos sodà“ ðeimininkai þada gerà virtuvæ, Vilnius; virtuvë: miðri.

gerus gërimus ir svetingà aptarnavimà. „SIÈUAN“ – restoranas; adresas: Gedimino pr. 9 7

Numalðinæ alká kvieèiami á neseniai veikti (p. c. „Gedimino 9“), Vilnius; virtuvë: kinø.

„TAX FREE” – restoranas; adresas: Veiveriø g. 134,

pradëjusius laisvalaikio, vandens pramogø ar Kaunas; virtuvë: miðri.

SPA centrus. Neskubantys gali apsistoti jaukiame „ÞIEMOS SODAS“ – restoranas; adresas: Gedimino

103 kambariø vieðbutyje.

g. 26 (pramogø ir turizmo centras „Trasalis“), Trakai;

virtuvë: miðri.

KAVINËS

VINËS-BARAI

„CAFFE ROSSO“ – kavinë; adresas: Gedimino pr.

„HARBIN”

9 (p. c. „Gedimino 9“), Vilnius; virtuvë: italø.

Klaipëdoje duris atvëræs naujas kinø

„EURO PUB SEKLYÈIA“ – kavinë-baras; adresas:

restoranas „Harbin“ kvieèia puikiai praleisti

Tilþës g. 109 (mados ir laisvalaikio centras „Saulës

laikà bei pasigardþiuoti kinø virtuvës patiekalais

tiek su draugais, tiek su ðeima.

12 A, Vilnius („Vilniaus vartai“); virtuvë: miðri, japonø.

miestas“), Ðiauliai; virtuvë: miðri.

„LIV LOUNGE“ – baras; adresas: A. Goðtauto g.

Erdviame restorane karaliauja dideli apvalûs

„PATRIKO KAVINË“ – kavinë-baras; adresas: Kurpiø

stalai ir, kaip pridera Tekanèios saulës ðalies

g. 6 / Kepëjø g. 17, Klaipëda; virtuvë: airiø.

„ÐVIEÞIA KAVA“ – kavinë-parduotuvë; adresas:

atstovui, dominuoja raudonos, geltonos

Gedimino pr. 9 (p. c. „Gedimino 9“), Vilnius; virtuvë: kava.

spalvos bei atspalviai, rytietiðki motyvai.

Restoranà rasite Taikos pr. 101, Klaipëdoje.

PICERIJOS

„BRODVËJAUS PICA“ – picerija-restoranas; adresas:

Tilþës g. 109 (mados ir laisvalaikio centras „Saulës

miestas“), Ðiauliai; virtuvë: Europos, miðri.

„FORTAS”

„ÈIKI PICA“ – picerija; adresas: Varniø g. 48B

(Vilijampolës turgus), Kaunas; virtuvë: miðri.

Vakarø Europos kasdieniniø restoranø

„EXPRESS PIZZA” – picerija, greitasis maistas;

kultûrà skleidþianèiam restoranø tinklui adresas: Veiveriø g. 45A, Kaunas; virtuvë: picos.

„Fortas“ priklausantis ðiauliðkis restoranas

„Fortas“ ásikûrë paèiame Ðiauliø centre

GREITASIS MAISTAS

AS

„ÈIPO KEBABAI“ – uþkandinë; adresas: Tilþës g. 109

veikianèiame moderniame mados ir laisvalaikio

centre „Saulës miestas“ (Tilþës g. 109, virtuvë: uþkandþiai.

(mados ir laisvalaikio centras „Saulës miestas“), Ðiauliai;

Ðiauliai). Kaip ir kiti tinklo restoranai,

BOULINGO, , BILIARDO KLUBAI

pastarasis pasiþymi saugia ir demokratiðka

„CARRUS NAVALIS” – boulingo klubas, baras;

aplinka, gardþiais firminiais Europos virtuvës adresas: Tilþës g. 109 (mados ir laisvalaikio centras

patiekalais, plaèiu salotø, karðtøjø valgiø „Saulës miestas“), Ðiauliai; virtuvë: miðri.

pasirinkimu, draugiðku aptarnavimu.

PLC „AKROPOLIS”

( Karaliaus Mindaugo pr. . 49, Kaunas)

Restoranai:

„L‘APPETIT”

„ALKAVA KAVOS NAMAI“ – restoranas-desertø

Nedidelis (44 vietø) ir jaukus restoranas

namai; virtuvë: miðri, desertai.

„L‘appetit“, kurio interjerà papuoðë klasikinio

„BAJORKIEMIS“ – restoranas; virtuvë: lietuviø.

„BRAVARIA“ – alaus darykla-restoranas; virtuvë:

ir modernaus stiliø derinys, ásikûrë sostinëje,

vokieèiø.

Olimpieèiø g. 1. Ástaigoje, orientuotoje á

„ÈANAS“ – restoranas; virtuvë: kinø.

kokybiðkà maistà vertinanèius lankytojus,

„ÈILI KAIMAS“ – restoranas; virtuvë: lietuviø.

„MALÛNAS“ – savitarnos restoranas; virtuvë: miðri.

siûlomi tik ið natûraliø, ekologiðkai ðvariø bei

„RAMZIO HAREMAS“ – restoranas; virtuvë: egiptieèiø.

aukðèiausios kokybës produktø pagaminti

„SINTO JAPONØ RESTORANAS“ – restoranas;

valgiai. Fantazijos nestokojantis virtuvës ðefas

virtuvë: japonø.

restorano sveèiams naujø valgiø þada siûlyti

Kavinës

avinës-barai:

kiekvienà savaitæ.

„CAFFE ROSSO“ – kavinë; virtuvë: miðri.

„PASCUCCI“ – kavos baras-restoranas; virtuvë: italø.

„RAFAELA LEDAI“ – ledainë; virtuvë: ledai.

„TAX AX FREE”

„TOMAZZO“ – kavinë-ledainë; virtuvë: miðri, ledai.

„VALENTINO LEDAI“ – kavinë-ledainë; virtuvë: italø.

Kaune, Aleksote (Veiveriø g. 134),

atidarytas naujas restoranas „Tax Free“. Picerijos:

Restorano aplinkà kûrë talentinga dizainerë „ÈILI PICA“ – picerija; virtuvë: miðri.

Daiva Drazdauskienë. Interjere dominuojanèios

aukso, gilios mëlynos bei

„MAMBO PIZZA“ – picerija; virtuvë: miðri.

„PICA CAN CAN“ – picerija; virtuvë: miðri.

natûralios medþio spalvos apsupa jaukia

Boulingo, biliardo klubai:

ðiluma, elegancija ir atpalaiduojanèia „APOLLO“ – boulingo ir biliardo klubas, kavinë;

virtuvë: miðri.

energija, nejuèiomis traukianèia jaukiam

bendravimui, susitikimui per verslo pietus,

Spec. parduotuvës:

pobûvius, ámoniø ðventes. Kaunieèiams ir „PRESTO ÐOKOLADAS“ – kavinë, spec. parduotuvë;

miesto sveèiams siûloma paragauti labai virtuvë: miðri; produktai: kava, arbata, ðokoladas.

„SALDÛS MAJAI“ – spec. parduotuvë; produktai:

atidþiai sukurtø patiekalø: ant groteliø keptø saldainiai.

mësos, þuvies kepsniø su aromatingais „SKIRO KAVOS KOLEKCIJA“ – spec. parduotuvë;

padaþais, visame pasaulyje þinomø ir produktai: kava, arbata.

„VYNOTEKA“ – spec. parduotuvë; produktai: vynas.

mëgiamø klasikiniø desertø.

RESTORANØ VERSLAS 2/2007

Naujienos


8

Naujienos

„LIV LOUNGE“

L

Iðtaigingas 287 kv. m ploto ir 94 sëdimø vietø baras „Liv Lounge“, á kurá ámonæ valdanti

UAB „RG Lounge and Restaurants“ investavo 2,5 mln. litø, vilnieèius pakvietë balandþio 19

dienà. Laisvalaikio centras ásikûrë komerciniame-gyvenamajame kvartale „Vilniaus vartai“,

esanèiame paèiame Vilniaus centre (iki vasaros ðiame centre þada atsidaryti dar trys restoranai

ir naktinis klubas). Á naujàjá prabangø, taèiau santûrios aplinkos barà sostinës gyventojai ir

miesto sveèiai kvieèiami pasivaiðinti originaliais uþkandþiais bei aukðèiausios klasës gërimais,

pailsëti, surengti dalykiná susitikimà. Baro lankytojams siûlomas kiekvienà dienà atnaujinamas

pietø valgiaraðtis, ávairûs uþkandþiø rinkiniai, egzotiðkos salotos ir suðiai. Prie gurmaniðkø

valgiø rekomenduojami originalûs kokteiliai, aukðèiausios kokybës gërimai. Ketvirtadienioðeðtadienio

vakarais „Liv Lounge“ sveèius linksmina didþëjø muzika.

Informuokite mus apie naujai atidarytà ar renovuotà

savo maitinimo ar pramogø ástaigà, ir mes nemokamai

apie jà paskelbsime Meniu.lt portale bei „Restoranø versle“.

Pasikvieskite Meniu.lt portalo atstovà á Jûsø ástaigos

NAUJØ RESTORANØ VADO

ADOVØ DËMESIUI!

atidarymà, ir apie Jûsø ástaigà ið Meniu.lt portalo naujienø

suþinos visa Lietuva.

Portale Meniu.lt suraskite nuorodà „Anketa“ (po miestø

sàraðu), atsisiøskite jà á savo kompiuterá ir uþpildykite. Tuomet

uþpildytà anketà persiøskite mums el. paðtu info@meniu.lt.

Jei kyla klausimø, skambinkite telefonu Kaune (8 37)

705627 arba telefonu Vilniuje (8 5) 2735919, raðykite

elektroniniu paðtu info@meniu.lt.

„GEDIMINO 9"

Balandþio 18 d. Vilniuje atidarytame

prekybos centre „Gedimino 9“ (Gedimino pr.

9) Vilniaus gyventojams ir sostinës sveèiams

siûlomos naujos pramogos. Pagrindinëje, visai

neseniai renovuotoje, sostinës gatvëje visiðkai

atnaujintas pastatas buvo pritaikytas prekybai ir

miestieèiø laisvalaikio praleidimui. Be ásikûrusiø

ir dar ásikursianèiø daugiau nei 60 maþmeninës

prekybos parduotuviø, siûlanèiø aprangos,

ásikûrë pakankamai didelëse patalpose ir árengë

virð 100 sëdimø vietø, o unikalus „Vagos“

knygyno ir „Ðvieþios kavos“ kaviniø tinklo

bendras sprendimas vienoje erdvëje ákurti

knygynà ir kavinæ iðties vykæs – malonios aplinkos

knygyno patalpose ne tik tvyro kavos aromatas,

bet ir maloniai stebina puikiai suplanuotos

jaukios kavinës vietos – jos slepiasi uþ knygyno

kasos.

gyvenimo bûdo ir laisvalaikio prekiø, prekybos

centre „Gedimino 9“ jau veikia kinø restoranas

„Sièuan“, siûlantis pasigroþëti puikiais Vilniaus

centrinës dalies senosios ir naujosios

architektûros vaizdais, kavinë „Cafe Rosso“,

atstovaujanti „Segafredo“ prekinio þenklo kavai,

ir knygyne „Vaga“ ásikûrusi kavinë „Ðvieþia kava“.

Naujasis restoranø tinklo „Sièuan“

restoranas, prieðingai nei kitos tinklo ástaigos,

„AKROPOLIS”, Karaliaus Mindaugo pr. . 49, Kaunas

„SINTO”

Nedidelis japonø virtuvës restoranas

„Sinto“ ásikûrë Karmelitø al. III-21, ðalia

kinø patiekalø restorano „Èanas“. Tad

rytietiðkos ar egzotinës virtuvës mëgëjai

neturëtø nusivilti – nesant laisvos vietos

viename restorane, galima bus pasirinkti

kità. „Sinto“ – tik antrasis japonø virtuvës

restoranas Kaune. Jo interjeras paprastas,

neperkrautas – japoniðko stiliaus. 50 vietø

restorane skamba japoniðka muzika, o

patiekalø kainos nëra labai didelës –

svyruoja nuo 15 iki 35 Lt.

„ÈANAS“

Seniau Vilniuje ir Kaune veikæ rytietiðkos

virtuvës patiekalø restoranëliai „Èanas“ kurá

laikà buvo pradingæ. Gana populiarø prekës

þenklà perpirkæ kaunieèiai atidarë kuklø ðio

pavadinimo kinø virtuvës restoranà Kauno

stoties rajone. Kà tik „Akropolyje“ ásikûræs ðio

pavadinimo restoranas palypëjo laipteliu

aukðtyn. Kinø patiekalø restoranas „Èanas“

(Karmelitø al. III-19) pasiþymi tikrai áspûdingu

interjeru. Á restoranà teks áeiti per virð vandens

nutiestà lieptelá, uþ kurio esanèius vartus

saugo liûtai. Viduje tradiciniais kinø baldais,

ðviestuvais ir dekoro elementais iðpuoðtas

restoranas leis pasijusti kaip Kinijoje.

„APOLL

APOLLO O BOULINGAS”

Kauno „Akropolyje“, Akropolio a. III-03,

ásikûræs „Apollo boulingas“ yra pirmasis tinklo

boulingas Kaune ir jau penktasis Lietuvoje (po

du veikia Vilniuje ir Klaipëdoje). Kiekvienà dienà

nuo 10 val. ryto ðio þaidimo aistruoliø

laukianèiame „Apollo boulinge“ yra árengta 20

takeliø, prie kuriø vienu metu gali rungtyniauti

iki 200 lankytojø. Þaidimo metu galima

atsigaivinti „Apollo“ kavinëje siûlomais

gërimais arba uþkàsti. Norintiems kitokiø

pramogø „Apollo boulinge“ veikia amerikietiðko

biliardo stalai, þaidimø automatai.

2/2007 RESTORANØ VERSLAS


„ALKA

ALKAVA”

„ÈILI PICA“

Kaune jau seniai skaniais tortais iðgarsëjusi ir kituose Lietuvos miestuose besipleèianti Ne tik Lietuvos, bet ir kitø Baltijos ðaliø

konditerijos ámonë „Alkava“ pagrindinëje Kauno „Akropolio“ vidiniø alëjø sankirtoje, maitinimo rinkos lyderis Kauno „Akropolyje“

atidarë dvi maitinimo ástaigas. Jau

pirmajame aukðte (Karmelitø al. I-16), atidarë desertø namus – restoranà. Tai jau antrasis

ðios ámonës restoranas Kaune, o tuo paèiu jau ir keliolikta firminiø konditerijos gaminiø ðeðtoji Kaune „Èili pica“ ásikûrë ðalia

parduotuvëlë Lietuvoje. Desertø namais ðis

„Akropolio“ ledo arenos (Akropolio aikðtë

restoranëlis pavadintas ne ðiaip sau – jis

III-06). Naujoji „Èili pica“ ið viso „Èili“

ásikûrë po naujojo prekybos centro stogu

tinklo picø restoranø ir visø picerijø

iðlikusiame restauruotame name. Lankytojai,

apskritai iðsiskiria retro stiliumi, atkar-

9

prisëdæ jaukioje terasoje ar jos iðorinëje

tojanèiu XIX a. pab. – XX a. pr. Ðiaurës

dalyje, pasijus kaip tikroje lauko kavinëje. Èia

Europos miesto stilistikà. Raudonø plytø

siûloma gausybë desertø, tortø, pyragaièiø,

mûras, skaldytas akmuo, fachverkai,

ledø, firminiø saldainiø, kavos ir arbatos

aþûrinës metalo tvorelës, þibintai, metalinio

gërimø. Restoranas siûlo ir gardþiø salotø,

karkaso staliukai su mozaikiniais stalvirðiais

sriubø, karðtøjø patiekalø, alkoholiniø ir

sukuria nepaprastai subtilià ir jaukià

gaiviøjø gërimø.

aplinkà. Visas restoranas yra tarsi vientisas

pastatas, o ne atskiros patalpos. Lankytojams

siûlomas tradicinis „Èili picos“

valgiaraðtis, pusryèiø meniu.

„ÈILI KAIMAS“

„Akropolio“ lietuviðkø patiekalø restoranas

„Èili kaimas“ – antrasis Kaune ir jau devintasis

visoje Lietuvoje. Jis ásikûrë greta „Èili picos“

(Akropolio aikðtë III-13). Ðio restorano

interjeras – iðskirtinis ir rafinuotas. Iðlaikant

tradicinius restoranø „Èili kaimas“ interjero

bruoþus, panaudotos prekybos ir pramogø

centro pastato padiktuotos istorinës XX a. pr.

techninës revoliucijos idëjos. Interjeras lengvas

ir „ðvarus“, ðviesiø spalvø, su vyraujanèia balta

spalva. Jame daug ádomiø ávairaus dydþio detaliø, kurias apþiûrinëdami restorano sveèiai

patirs tikrà atradimo dþiaugsmà. XX a. pr. motociklø, automobiliø modeliai, senosios

technikos brëþiniai, neáprasti sendinto veidrodþio ðviestuvai, ironiðkos skulptûros, alksniø ir

bambukø giraitë þada daug maloniø tyrinëjimo ir aptarinëjimo valandëliø ragaujant

mëgstamus patiekalus. Valgiaraðtis – tradicinis, kaip ir kituose „Èili kaimo“ restoranuose.

„MALÛNAS“

„RAMZIO HAREMAS”

Savitarnos restoranas „Malûnas“,

Daþnas lietuvis jau pabuvojo Egipte ir nors

ásikûræs greta ledo arenos (Akropolio aikðtë

ðiek tiek paþino tos ðalies kultûrà. O daþnas

III-04), daugeliui bus kaþkur matytas – tai

kaunietis jau yra pabuvojæs ir nedideliame

„Delano“ tinklo savitarnos restoranas.

egiptietiðkø nacionaliniø patiekalø restorane

Jame, kaip ir kituose analogiðkuose

„Ramzis II“, kurá Kauno senamiestyje atidarë

„Delano“ restoranuose, interjere gausu

ið Egipto á Kaunà atsikraustæs verslininkas.

dekoro elementø, jame susipina ávairiø

Antràjá jo restoranà – „Ramzio haremà“

stilizuotø pastatø elementai, suteikiantys

lankytojai galës aplankyti Kauno „Akropolyje“

savotiðko jaukumo. Restorane nëra

(Griunvaldo al. I-32). Ðá kartà puikiai ávairiems

didþiulio malûno – jis èia gana nedidelis,

pasirodymams pritaikytas restoranas stebina

taèiau lubas puoðia áspûdingo dydþio

labai áspûdingomis autentiðkomis dekoracijomis.

Tai labai savito, jaukaus interjero

laikrodis, simbolizuojantis gyvenimo tëkmæ.

Lankytojai gali iðsirinkti sau patinkantá (patalpos rûsyje) egiptietiðkø patiekalø restoranas. Puiki vieta pabëgti nuo kasdienybës,

patiekalà ið daugiatautës restorano surengti ásimintinà ðventæ, praleisti itin romantiðkà vakarà, ar tiesiog papietauti. Èia kiekvienà

virtuvës: tarp daugiau nei 500 pavadinimø dienà skamba gyva, egiptieèio atliekama muzika, o vakare rodoma nuostabi, echerezados

patiekalø – ir tradiciniai lietuviðki pasakas primenanti programa...

didþkukuliai, vëdarai bei bulviniai blynai,

ir Lietuvoje mëgstami italiðki valgiai, ir kinø

bei japonø virtuvës patiekalai.

„SKIRO KAVOS OS KOLEK

OLEKCIJA

CIJA”

Ðvieþiai skrudintos kavos, geros arbatos ir

maþø dovanëliø parduotuvë „Skiro kavos

kolekcija“ ásikûrë Griunvaldo al. I-14. Ðio kavos

ir arbatos parduotuvëliø tinklo skyrius sutinkame

jau ne viename Lietuvos prekybos centre.

„Skiro“ kavos kolekcijoje yra 20 rûðiø arabikos

ið Afrikos, Amerikos ir Azijos, kava be kofeino

ir Vietnamo robusta; visada ðvieþiai skrudintos

pupelës malamos èia pat, lankytojams

pageidaujant. „Skiro“ arbatos kolekcijoje

siûloma 40 rûðiø ávairiausiø arbatø. Taip pat

parduodami firminiai puodeliai kavai, dëþutës

kavai ir arbatai, rankø darbo dovanëlës.

RESTORANØ VERSLAS 2/2007

Naujienos


10

Naujienos

NAUJI PRODUKTAI

Ðiø metø balandþio 10 dienà duris atvërusiame

didþiausiame Kaune prekybos ir pramogø centre

„Akropolis“ UAB „UCS Baltic“, diegianti paþangias ir

praktiðkas kompiuterines apskaitos sistemas, operatyviai

ir kokybiðkai automatizavo 13 maitinimo ir pramogø

ástaigø. Apskaitos sistemas „R-Keeper“ pasirinko

„Akropolio“ ledo arenos, picerijø „Èili pica“, „Delano

pica”, „Mambo pica“, restoranø „Èili kaimas“,

„Malûnas“, „Bravarija“, „Sinto“, „Apollo“ boulingo,

kaviniø „Pascucci“, „Caffe Rosso“ ir ledainiø „Tommazzo“

bei „Valentino ledainës“ ðeimininkai.

2005 metø gruodþio mën. Klaipëdoje

atsidariusiame „Akropolyje“ UAB „UCS Baltic“

automatizavo 14 restoranø ir ádiegë 43 kompiuterines

kasos sistemas „R-Keeper“. Kauno „Akropolyje“ 40 „R-

Keeper“ kasos sistemø buvo ádiegta 13 maitinimo ástaigø.

Kadangi dar ne visos kavinës ir restoranai Kauno

„Akropolyje“ atvërë duris lankytojams, tikimasi, kad

artimiausiu metu jø skaièius dar iðaugs.

Stalo serviravimo naujovæ – naujo stiliaus staltieses

„Tete a Tete”, gaminamas ámonës „Duni“ (Ðvedija) –

pristato serviravimo reikmenø ir restoranams skirto

inventoriaus tiekëjas UAB „Balticdecor“. Tai staltiesës,

skirtos naudoti serviruojant staliukà dviems asmenims.

Staltiesiø iðmatavimai yra 40x120 cm, taèiau jomis

galima graþiai paserviruoti ir ilgesná stalà. „Tete a Tete“

staltiesës pagamintos ið „Dunicel“ medþiagos – tai á

audiná panaði, celiuliozës pagrindu pagaminta

medþiaga, kuri atrodo beveik kaip tikras audinys, o dël

sunkaus svorio puikiai tinka serviravimui, graþiai krinta

ant stalo, nesiraukðlëja. „Tete a Tete“ staltiesës yra ávairiø

spalvø ir raðtø (16 vienspalviø ir 13 raðtuotø), prie jø

galima priderinti atitinkamos spalvos servetëles, þvakes.

Staltiesës nebrangios, parduodamos rulonuose po 20

vnt.

Naujà italiðkà kavà „Danesi“ pradëjo tiekti UAB

„Bossa paslaugos“. Kava „Danesi“ – viena ið paèiø

brangiausiø ir kokybiðkiausiø Italijos kavø. Anot ðios

kavos atstovø, nei vienas prabangus Italijos restoranas

ar vieðbutis neapsieina be ðios kokybiðkos kavos.

Aukðèiausios kokybës „Danesi“ kavos produktai yra

þinomi nuo 1905 metø ir apdovanoti ávairiais prizais.

Ávairûs ávertinimai pastûmëjo iðlaikyti kokybæ bei prestiþiná

„Danesi“ vardà Italijoje bei visame pasaulyje.

Naujausias greitai paruoðiamas miðinys i AB

„Malsena” kolekcijos – miltinis miðinys vafliams. Á miðinio

turiná tereikia ápilti vandens ir ðiek tiek iðtirpinto sviesto.

Produktas gaminamas ið aukðèiausios rûðies kvietiniø

miltø, cukraus, iðrûgø milteliø, kiauðiniø milteliø, kvieèiø

skaidulø, kepimo milteliø, citrinos rûgðties ir vanilino.

Miltiniø miðiniø pakuotës yra 400 g (vartotojams skirti

laminuoti maiðeliai) ir 25 kg (profesionalams skirti

popieriniai maiðai). Vartojimo terminas – 5 mënesiai nuo

pagaminimo dienos. Priimami uþsakymai ir individualiø

receptûrø miðiniams gaminti.

VYNDARIO VIZITAS

Balandþio 12-13 dienomis Vilniuje,

Klaipëdoje ir Kaune lankësi „Farnese“ vyninës

vyriausias vyndarys Filippo Baccalaro.

Susitikimuose dalyvavusiems vyno mëgëjams

pavyko ne tik asmeniðkai pabendrauti su

garsiuoju vyndariu, bet ir pirmiesiems

paragauti saldþiojo „Feudi Di San Marzano

Liatico Aleatico Passito“ vyno. Ðis vynas

ypatingas ne tik savo skoniu, bet ir tuo, jog

tai pirmasis saldus „Farnese“ grupës vynas,

kuriuo dar nëra prekiaujama.

„Farnese“ vyninës vynuogynai auginami

ant Mielos kalnø (3000 m) ðlaito, nuo jûros

nutolusiame tik 30 kilometrø. Pietinëje Italijoje

esantis Abruco vyno kraðtas vertas dëmesio dël

ðiam kraðtui bûdingø Montepulciano vynmedþiø

ir yra tinkamas gaminti Naujojo Pasaulio ðaliø

vynà primenantá itin sodrø Chardonnay vynà.

„MINERALINIAI VANDENYS“

PRANAÐAUJA KARÐTÀ VASARÀ

Jau kelintus metus ið eilës mûsø pajûris

pasiþymi vis ðiltesniais orais ir didëjanèiu

poilsiautojø antplûdþiu. Visiems jau gerai yra

paþástamas jausmas, kai ðventiniø savaitgaliø

dienomis baruose, kavinëse ar restoranuose

tenka paieðkoti laisvos vietos, o parduotuviø

lentynos ðluote ðluojamos.

Prognozuodami, kad ðiemet pajûrá

aplankys dar daugiau poilsiautojø ið Lietuvos

ir uþsienio, „Mineraliniø vandenø“ HORECA

skyriaus darbuotojai jau dabar pradëjo

paruoðiamuosius darbus.

„Atostogø metu gërimø pirkimo áproèiai

nedaug kuo skiriasi nuo kasdieniø. Daugiausiai

nuperkama gerai þinomø gamintojø ar prekiniø

þenklø gërimø, taip pat pirkëjø akis patraukia

naujienos. Taèiau ðiemet turëtø iðryðkëti jau visai

Lietuvai bûdinga tendencija – pirkëjai perka vis

brangesnius ir kokybiðkesnius gërimus“, – teigë

MV Klaipëdos filialo HORECA prekybos vadovas

Henrikas Kneiþys.

„Kaip parodë praëjæ metai, ið poilsiautojø

reikëtø iðskirti vienà grupæ – tai pailsëti gráþtantys

Lietuvos emigrantai. Gráþtantys lietuviai vis daþniau

renkasi tuos gërimus, kuriuos jau áprato vartoti

uþsienyje. Atostogoms gráþæ tautieèiai iðgeria

nemaþai uþsienietiðko alaus „Guinness“ ar

„Corona“, o naktiniuose klubuose pradeda vartoti

vis daugiau kokteiliø“, – pridûrë H. Kneiþys.

RESTORANØ VERSLAS

2/2007


INDAI ÁVAIRIØ NACIONALINIØ VIRTUVIØ RESTORANAMS

UAB „Sangaida“ 2007-øjø pavasará pasitiko neseniai, bet netruko uþkariauti pirkëjø atsparumà, tvirtumà bei sëkmingà jo naudojimà

papildþiusi porceliano bei keramikos asortimentà.

simpatijas.

mikrobangø krosnelëse, orkaitëse bei inda-

Vienas ið naujøjø gamintojø – brazilø „Vila Rica“ indø gamyboje naudoja ðiuoplovëse.

keramikos kompanija „Vila Rica“, pasaulio laikiðkà italø technologijà, pasiþyminèià itin Ðis gamintojas sukûrë labai platø gaminiø

rinkoje þinoma nuo 1980 metø. Europos rinkoje aukðta keramikos gaminiø degimo temperatûra asortimentà – ávairiø dydþiø lëkðtes, dubenëlius,

ðio gamintojo produktai pasirodë palyginti (1200 °C). Tai sàlygoja iðskirtiná gaminio puodelius, formeles ir indus uþkepëlëms bei

kepiniams, àsotëlius, arbatinukus. „Vila Rica“

keramikos asortimentà sudaro keturiø skirtingø

11

RESTORANØ VERSLAS 2/2007

rudos spalvos atspalviø gaminiai. Tokiø spalvø

indai populiarûs ávairiø nacionaliniø virtuviø

restoranuose, uþeigose, smuklëse.

„Vila Rica“ – tai ne tik aukðta kokybë ir platus

asortimentas, bet ir patraukli kaina. Tai puikus

pasirinkimas ieðkantiems kokybës ir racionalumo.

MODERNIOS KONCENTRUO

ONCENTRUOTO O GARSO SISTEMOS ÐOKIØ

AIKÐTELËMS

Árenginëjant klubus, kavines, barus, 80 decibelø aplink jà. Naudojant „Double

restoranus ir kitas panaðias laisvalaikio Array“ sistemas, garso spaudimo lygá aplink

praleidimo vietas, viena svarbiausiø problemø ðokiø aikðtelæ galima sumaþinti keliomis

daþnai tampa kokybiðkø garso sistemø deðimtimis decibelø, tad garso spaudimas

parinkimas ir derinimas. Siekiant iðgauti sëdimose vietose tesiekia 60 decibelø.

pakankamà kokybiðko garso lygá ðokiø Iðkyla klausimas: kodël ðios problemos

aikðtelëje, daþnai prarandamas jaukus sprendimas atrastas tik dabar? Visø pirma,

muzikinis fonas sëdimose vietose, uþ ðokiø niekas iki ðiol rimtai neskyrë dëmesio ðiai

aikðtelës ribø. Lankytojams sunku susikalbëti, problemai. Pirmieji rezultatai gauti tik

neretai bendravimas uþ aktyvios pramogø pasitelkus mokslininkø pagalbà.

zonos ribø tampa visiðkai neámanomas. Ir Buvo iðkelta uþduotis: sukoncentruoti

atvirkðèiai, nesant pakankamo garso lygio garso spaudimà ten, kur reikia, slopinant visur

ðokiø aikðtelëje, diskomfortà jauèia mëgstantys kitur. Daugelis bandymø nepasitvirtino. Buvo

linksmintis, o kartais jø iðvis nesulaukiama. Be iðbandyti labai ávairûs garsiakalbiø iðdëstymo

abejo, tai daro átakà tiek ámonës apyvartai, tiek bûdai ðokiø aikðtelëje, taèiau þemøjø daþniø

bendram jos ávaizdþiui.

garso bangos vis „pabëgdavo“. Buvo bandyta

Alternatyva, galinti padëti iðspræsti ðià naudoti ávairiø tipø þemøjø daþniø kolonëles,

problemà, – koncentruoto garso sistemos „Double siekiant nukreipti garso bangas aukðèiau nuo krypèiø slopinimas. Imta bandyti naudoti

Array“. Tai pakankamai naujas gaminys, kuris grindø. Gauti teigiami rezultatai, garso daugiau garsiakalbiø, juos iðdëstant pagal

buvo ilgai tobulinamas ir bandomas. Sistemø spaudimas pakreiptas reikiama linkme, taèiau reikiamus paskaièiavimus. Taip atsirado

veikimo principas yra garso suspaudimas aplink ðios sistemos atkuriamas garsas tapo labai koncentruoto garso sistemos. Jas tobulinant,

vienà aðá, esanèià tarp paèios sistemos ir grindø. blogos kokybës.

pradëtos gaminti „Double Array“ sistemos,

Standartinëse ðokiø aikðtelëse naudojamos Atrodë, kad uþduotis yra neiðsprendþiama, kabinamos palubëje tiesiai virð ðokiø aikðtelës.

garso sistemos sudaro apie 105 decibelø taèiau, sumontavus garsiakalbius á linijas,

garso spaudimà paèioje ðokiø aikðtelëje ir apie pastebëtas ðoniniø garso ávairaus kampo

UAB „Megaomas” informacija

Naujienos


12

Koncepcija

MADINGI EUROPOS

VYNO BARAI

Pagal „Food Service Europe & Middle East“ parengë Gintarë Jankauskaitë

Vynas populiarus ir mëgiamas visoje Europoje, todël nenuostabu,

kad mûsø aká traukia ir apsilankyti vilioja ávairiose ðalyse, dideliuose

ir maþuose miesteliuose besikuriantys modernûs vyno barai, restoranai,

vyninës. Tokiose vyninëse, kuriø ákûrëjai labai didelá dëmesá skiria

autentiðkumui, lankytojams siûlomas gausus ávairiausiø rûðiø vyno

pasirinkimas, prie gërimø priderintos ávairiø skoniø uþkandëlës,

rengiamos degustacijos, seminarai.

Vyninë „The Winery

inery” ásikûrusi istorinio pastato rûsyje – XVIII a. name,

esanèiame á pietus nuo Vienos (Austrija), Wiener Neustadt. Atidarytoje

2005 metais, 100 kv. m vyninëje parduodami 72 rûðiø iðskirtinai tik

austriðki vynai. 48 ið jø yra raudonieji, daugiausia ið Austrijos Burgenlando

þemës. Dauguma baltøjø vynø atveþama ið Austrijos Wachau ir Steiermark

regionø. Vyno butelio kaina vyninëje „The Winery“ svyruoja nuo 15 iki 40

eurø. Taurë – nuo 2,40 iki 3,40 euro. Pilstomi ðioje vyninëje yra 12 rûðiø

vynai. Prie vyno lankytojai gali pasirinkti, pavyzdþiui, duonos su èesnakø

laiðkais (1,70 euro) arba læðiø salotø su anties krûtinëlës gabalëliais (6,80

euro). Prie vyno patiekiami ir austrø virtuvës delikatesai, tokie kaip ðtrudelis.

Parduodamo maisto ir gërimø santykis vyninëje – 25:75.

Internete: www.winery.co.at

Prieð maþdaug ðeðis mënesius Austrijos Linz miesto maitinimo rinkà

pasipildë nauja ástaiga – duris pravërë vyno baras ir poilsio zona (lounge)

„Steelothek Mach”. Bare lankytojams siûloma apie 100 skirtingø rûðiø

vyno, kurio 12 rûðiø galima nusipirkti taurëmis (7 baltojo ir 5 raudonojo).

Taurë vyno kainuoja nuo 2,50 iki 6 eurø. Prie vyno siûloma ávairiø

uþkandþiø, gaminamø ið austriðkø produktø. Labiausiai perkamas vynas

bare – „Gürner Veltliner“, taip pat labai populiarios kai kurio raudonojo

vyno rûðys ir cuvees. Populiarios vynuogës – Blaufränkischer ir naujosios

Junker. Ið siûlomø patiekalø minëtinas kepenëliø paðtetas stikliniame

indelyje ir sûris, gaminamas ávairiose Austrijos þemëse (maþa sûrio lëkðtutë

– 7,50, didelë – 9,50 euro). Vidutinë sàskaita bare – apie 15-20 eurø.

Maistui ðios sumos tenka maþiau nei 5 proc. Áëjimas á teminius vakarus,

tokius kaip þymiø vyndariø vynø pristatymai ir degustavimas, asmeniui

kainuoja apie 20-25 eurus. 32 kv. m vyninës patalpoje árengtas baras su

12 baro këdþiø ir 8 papildomomis këdëmis.

Internete: www.steelothek.at

Vienas didþiausiø Ðveicarijos maisto produktø prekybos tinklas

„Denner“ 2006 m. lapkritá Ciuriche atidarë savo pirmàjá vyno barà „D-

Vino”. Bare parduodamas apie 200 rûðiø vynas, 30 rûðiø galima nusipirkti

ir taurëmis. Taurës (100 ml) kaina yra 4,50-6 Ðveicarijos frankai. Pigiausias

ið jø yra „Merlot“ vynas ið „Pays d‘Oc“, kainuojantis 4 Ðveicarijos frankus

uþ tauræ, o brangiausias – „Sauternes“, kainuojantis 9 Ðveicarijos frankus

uþ tauræ. Butelis atkemðamas tuo atveju, jei uþsakomos daugiau nei 3

taurës vyno, prie bendros vyno butelio pardavimo parduotuvëje kainos

pridedant butelio atkimðimo mokestá, sudarantá apie 25 Ðveicarijos frankus.

Prie vyno lankytojams siûloma apie 20 patiekalø: valgiai ið makaronø,

apkepai, uþkandþiai ir sûriai. Uþimanèiame 100 kv. m plotà, bare árengta

50 sëdimø vietø ir atskiras kambarys stovintiems, kuriame taip pat telpa

apie 50 þmoniø. Bare vyksta ekspertø rengiamos vyno degustacijos,

seminarai.

Internete: www.d-vino.ch

„Lavinia

avinia” – ir prekybos centras, ir tradicinë vyno parduotuvë, kurioje

vyno buteliai stenduose sudëlioti taip pat, kaip prekës knygynuose ar

kosmetikos parduotuvëse. Tai treèioji ir, pasak ðeimininkø Thierry Servant

ir Pascal Chevrot, pasaulyje didþiausia vyno parduotuvë, atidaryta Paryþiuje

(Prancûzijoje) 2002 metais. Prieð tai tiems patiems savininkams

priklausanèios vyno parduotuvës buvo atidarytos Madride (1999 m.) ir

Barselonoje (2001 m.). Parduotuvë „Lavinia“ uþima 1500 kv. m plotà –

tris pastato aukðtus. Ði Malesherbes bulvaro „mega parduotuvë“ yra

savitarnos parduotuvë, kurioje bet kada padëti pasirinkti norimà gërimà

yra pasirengæ asistentai. 2005 metais parduotuvës apyvarta sudarë 10

mln. eurø (visø parduotuviø bendrai – 25 mln. eurø), ið kuriø 16 proc.

„The Winery“, Austrija

„Steelothek Mach“, Austrija

„D-Vino“, Ðveicarija

„1707“, Didþioji Britanija

RESTORANØ VERSLAS

2/2007


sudaro restorano pardavimai. Be parduotuviø barø, kuriuose vyno galima

uþsisakyti ir taurëmis, „Lavinia“ turi ir restoranà, kuris dirba nuo vidurdienio

iki 16.30 val., ir teikia neáprastà paslaugà – visus valgiaraðtyje siûlomus

patiekalus galima iðsineðti. 135 vietø restorane kas dienà gaminama

apie 150 skirtingø patiekalø. Restorane siûlomas ir dienos patiekalas bei

specialus sezoninis meniu, taip pat 40 rûðiø vynas, parduodamas taurëse

ir kainuojantis 6-10 eurø. Restorane lankytojams rekomenduojamas ir

„dienos vynas“. Vidutinë sàskaita restorane – 50 eurø (áskaitant gërimus).

Tiek parduotuvëse, tiek restorane vyksta ávairûs renginiai: paskaitos,

degustacijos, susitikimai, neskaitant tokiø teikiamø paslaugø kaip

internetas. Tinklas ketina plëstis ir savo franðizines parduotuves ákurti

Rusijoje, Azijos bei Ðiaurës Europos ðalyse.

Internete: www.lavinia.fr

italiðkø mësos valgiø, paruoðtø atviros ugnies medþio malkø kepsninëje.

Vidurinë vieno asmens sàskaita per pietus – 20-25 eurai, vakare – 30-

35 eurai.

Internete: www.eccmo.it

13

„Pats svarbiausias dalykas mûsø versle – suteikti þmonëms galimybæ

paragauti produkto“, – teigia „Enowine” komercijos direktorius Kevin

Smith, per pastaruosius keletà metø ákûræs du naujus savitarnos vyno

barus Dubline, Airijoje. Dël italiðkos technologijos lankytojai bare gali

paragauti bet kurio ið 100 skirtingø vynø, nes atkimðtame butelyje vynas

iðlieka ðvieþias iki 21 dienos. Lankytojai gali ásipilti 30 ml arba pilnà stiklinæ

RESTORANØ VERSLAS 2/2007

gërimo naudodamiesi „protinga“ kortele su 10-40 eurø sàskaita. Be to,

kortelës atmintyje áraðomas ragauto vyno pavadinimas.

Internete: www.enowine.ie

„Chai 33“ atsidarë 2002 metais istoriniame Paryþiaus (Bercy) vyno

sandëlyje. Generalinis direktorius Grgory Goubert restoranà apibûdina Pasiekus 24 mln. Didþiosios Britanijos svarø sterlingø apyvartà, 300

kaip modernø „barà“, kuriame daugiausia dëmesio teikiama metø senumo maisto ir vyno parduotuvës „Fortnum & Mason“, esanèios

harmoningam vyno ir maisto derinimui. Restorano gërimø kainoraðtyje – Londono Piccadilly, rûsyje ir pirmajame aukðte visai neseniai buvo

per 300 skirtingø vynø, ið kuriø pusë pasikeièia du kartus per metus. 12 atidarytas vyno baras. Baras buvo pavadintas „1707”, siekiant ne tik pabrëþti

vyno rûðiø, áskaitant ðampanà, galima nusipirkti ir taurëmis. Keturi ið jø parduotuvës senumà, bet ir modernø poþiûrá á kainas: bare netaikoma

kiekvienà mënesá yra vis kitokie. Taurës kaina – 4,50-14,50 euro. restoranuose plaèiai paplitusi praktika butelio kainà padidinti 3-4 kartus,

„Daþniausiai perkamas vynas – 2000 metø raudonasis „Languedoc“ – „1707“ lankytojams leidþiama iðsirinkti bet kurá vynà ið keliø ðimtø ir gerti

Mitjavile ðeimos prekës þenklas „Les Creisses“, uþ nemaþus pinigus siûlantis já vienà ar su maistu uþ standartinæ 10 svarø sterlingø kainà (arba pusæ

iðskirtinæ vertæ. Uþ jo tauræ praðome 6, uþ butelá – 30 eurø“. Restorane butelio uþ 5 svarus sterlingus). Virð 20 rûðiø vyno galima nusipirkti taurëmis.

yra 280 sëdimø vietø, dar 120 – lauko terasoje. Restorano sezoniniame Valgiaraðèio patiekalai, tokie kaip ðilti ðpinatai ir ricotta tart (9 svarai

meniu puikuojasi 15 pirmøjø patiekalø ir austriø baras, 20 pagrindiniø sterlingai) ar rûkytas ungurys su brandade ir krienø padaþu (12 svarø

patiekalø ir 12 desertø. Vidurdiená restorane siûlomi 15 eurø kainuojantys sterlingø) patiekiami kaip meksikietiðkosios tapos. Marmuru, medþiu ir

pietø patiekalai, patiekiami ant padëklo. Per pietus vieno þmogaus vidutinë plytelëmis dekoruotà vyno baro interjerà kûrë dizaineris David Collins.

sàskaita yra 30 eurø, vakare – 45 eurai. „Chai 33“ per metus parduoda Internete: www.fortnumandmason.com

apie 11 000 buteliø vyno. Áskaitant ir pardavimus po tauræ – 33 000

buteliø. „Organizuojame vyno vertinimo renginius, kuriø metu iðskirtiná Jungtinës Karalystës specializuotø vieðbuèiø tinklo „Hotel Du Vin &

dëmesá teikiame vyno derinimui prie patiekalø“, – priduria Grgory Goubert.

Bistro” augimà per pastaruosius 10 metø lëmë ðalyje vis labiau

Internete: www.chai33.com

populiarëjantis vynas. Vienas asmuo pietø metu „Hotel Du Vin & Bistro“

iðleidþia 24, vakarienei – 34 Didþiosios Britanijos svarus sterlingus. 45,5

Vyno baras – restoranas „Ecc.mo” prieð metus atsidarë maþame proc. vieðbuèio pajamø sudaro parduotas maistas, o 27 proc. – gërimai,

miestelyje Motta di Livenza, á ðiauræ nuo Venecijos (Italija). Ástaigos, – tai daug daugiau nei áprastiniame vieðbutyje. Kiekvienas „Hotel Du Vin

ásikûrusios penkiuose senos miesto tvirtovës kambariuose, interjerà charakterizuoja

& Bistro“ vieðbutis turi didelá vyno rûsá ir 5 savo paèiø vynø rûðis. Tam tikrà

akmuo, medis ir plienas. „Ecc.mo“ vienu metu gali susësti ástaigos pajamø dalá sudaro ir savaitgaliais vyno mëgëjams rengiami

90 lankytojø, o vasarà ir dar daugiau, nes papildomø sëdimø vietø kursai. „Hotel Du Vin & Bistro“ veikia kartu su taip pat ypatingu ir iðskirtiniu

árengiama lauko terasoje. „Ecc.mo“ vynø sàraðas áspûdingas: 900 skirtingø specializuotø vieðbuèiø tinklu „Malmaison“.

vynø, atkeliavusiø ið ávairiø Italijos regionø. Taèiau vyno kortoje galima Internete: www.hotelduvin.com

rasti ir itin gerø prancûziðkø vynø bei ðampano. Kiekvienà dienà galima

paragauti apie 30 raudonojo ir 30 baltojo pilstomo vyno. Já lankytojams „Vyne”

– madinga koncepcija, kurios dëmesio centre – vynas. Ástaiga

patiekia 5 asmenø someljë komanda. Pilstomas vynas kainuoja 1-1,50 priklauso Bert van der Leden valdomai kompanijai „IQ creative group“

euro. Ant bufeto „Ecc.mo“ visada patiekti salumi, sûris ir sottoli (namuose (Olandija). Ámonë taip pat valdo naktinius klubus „Supperclubs“ Amsterdame,

konservuotos darþovës). Ástaigoje yra ir áprastas valgiaraðtis, kuris keièiamas

Romoje, San Franciske, Stambule, barà „Nomads“, atidarytà

kiekvienà mënesá. Jame galima rasti 8-9 uþkandþius (antipasti), 6-7 2007 metø sausá Amsterdame. Naujajame Bert van der Leden restorane

pirmuosius patiekalus (primi, patiekalai ið makaronø) ir didelá pasirinkimà

Nukelta á 14 psl.


Koncepcija


14

Koncepcija

„Envy Delicacies“ didþiausias dëmesys skiriamas maisto ir vyno

derinimui, o bare „Vyne“ dëmesio centre yra vynas. Sienoje uþ paprasto,

maþo ir menkai dekoruoto baro – didelë vyno kolekcija ir labai didelis

„Enomatic“ modelis – vyno iðpilstymo sistema. Bare siûloma per 250

vyno rûðiø, ið kuriø 80 galima nusipirkti taurëmis. Sveèiai, kurie nori

paragauti daugiau gërimo rûðiø, kai kurio vyno gali pirkti ir po pusæ

taurës. Uþ 12 eurø galima uþsisakyti „bubblin flight“ – dviejø rûðiø

ðampano ir prosecco. O uþ 11,50 euro – trijø rûðiø „Macons“ vyno ið

gerai þinomø vyniniø. Prie vyno patiekiamos puikiai priderintos

delikatesinës uþkandëlës.

Internete: www.vyne.nl

Nepaisant neáprastos ásikûrimo vietos La Roca del Valls (Ispanija)

esanèiame fabrike (apie 30 km nuo Barselonos), vyno baras „Vinoteca

Torres”

orres”, priklausantis pasaulyje garsiai kompanijai „Bodegas Torres“,

ruoðiasi ðvæsti savo vieneriø metø veiklos sukaktá. Modernioje 40 vietø

patalpoje, kurioje aká traukia lentynos su foniniu apðvietimu, akmeninës

sienos ir mediniai prekystaliai, siûlomø gërimø asortimentà sudaro virð

50 prekiniø þenklø vynai ir brendþiai. Daþniausiai perkami – „Peneds“,

„Rioja“ ir „Priorato“ vynai, prie kuriø siûlomos tapos, kompleksiniais

patiekalais ir a la carte patiekalai. Perkamo maisto ir gërimø santykis

bare sudaro 60:40.

Internete: www.torres.es

„Vinoteca Torres“, Ispanija

Per pastaruosius keletà metø vynà parduodanèiø ástaigø koncepcija

Ispanijoje ypatingai iðpopuliarëjo, o ribos tarp enoteca, vinoteca ir vyno

baro (siûlant ar nesiûlant prie vyno priderintø patiekalø) tapo itin neaiðkios.

„Vinya-R

Vinya-Roel”

ásikûræs paèiame Barselonos centre. 2005 metais atidaryta

Josep Olive priklausanti koncepcija yra vyno parduotuvë ir restoranas.

Lankytojai, norintys vyno paragauti, tai gali padaryti itin modernioje

restorano zonoje, sumokëjæ 6 eurus uþ butelá. 60 vietø pilno aptarnavimo

restorano (papildomai yra árengti banketiniai kambariai 70-èiai sveèiø)

vynø kortà sudaro 300 rûðiø puikaus vyno, kainuojanèio nuo 7 iki 100

eurø. Tris ketvirtadalius galima pirkti taurëmis. Restorano sveèiams, kurie

daþniausiai yra turtingi þmonës, siûlomi Katalonijos virtuvës patiekalai.

Daugiausia þmoniø restorane apsilanko pietø metu (daþniausiai – verslininkai)

ir vakare (privatûs asmenys). Maisto ir gërimø santykis „Vinya-

Roel“ yra 55:45, o vidutinë sàskaita – 40 eurø. Kiekvienà mënesá restorane

rengiamos degustacijos ir seminarai.

Internete: www.vinya-roel.com

„GaribaldiBar

GaribaldiBar” Miunchene, Vokietijoje, buvo atidarytas 2004 metais.

40 kv. m bare, vienu metu galinèiame aptarnauti 24 þmones viduje ir 20

lauke, dominuoja raudonmedþio ir nerûdijanèio plieno interjero dizainas.

Lankytojams paragauti siûloma beveik 700 rûðiø vynø, kuriø didþioji

dauguma yra italiðki. Apie 20 gërimo rûðiø galima nusipirkti ir taurëmis,

kuriø kainos yra nuo 1,50 (ið statinës) iki daugiau nei 50 eurø (aukðèiausios

markës vynas). Pietø metu vyno bare siûlomas trijø karðtøjø patiekalø

pasirinkimas. Vakare, kuomet vyno pardavimai iðauga, siûlomos ðaltos,

taèiau áspûdingos uþkandëlës. Vidutinë sàskaita vakare – 18 eurø.

Internete: www.garibaldibar.de

Daugiau nei 400 vynø lankytojams siûloma Miuncheno (Vokietija)

vieðbuèio „Excelsior“ restorane „Geisel‘s Vinothek”. Didþioji dauguma

„Lutter & Wegner“, Vokietija

vynø yra ið Vokietijos, Prancûzijos, Italijos ir Austrijos – nuo maþø, niekam

neþinomø vyndariø produkcijos iki legendinio „Mouton Rothschild“ vyno.

Daþniausiai restorane yra uþsakomas raudonasis vynas, taèiau

neatsisakoma ir baltojo bei roþinio. Restorane galima nusipirkti ir

putojanèio vyno („Sekt“, „Prosecco“, „Champagne“). Taurëmis

parduodama 10 raudonojo, 10 baltojo, taip pat roþinis, putojantis vynas

ir prosecco. Pilstomo vyno kaina – nuo 2,90 iki 6,90 euro. Daugiausia

parduodama vokiðkojo „Riesling“, austriðkojo „Grner Veltliner“ ir italiðkojo

raudonojo ið Toskanos regiono. Ákvëpta Vidurþemio jûros kulinarijos,

restorano virtuvë gali pasigirti savos gamybos makaronais ir puikiu „San

Daniele“ kumpiu. Uþkandþiai restorane kainuoja apie 10 eurø, o

pagrindiniai patiekalai – 13-20 eurø. Parduodamo maisto ir gërimø

santykis – 50:50. Per metus parduodama apie 20 000 buteliø vyno.

Populiarus renginys restorane – vasario mënesá vykstanèios „Perigord Truffle

Days“, kuriø metu patiekiami trijø patiekalø pietûs. Taip pat tiek vieðbuèio

sveèius, tiek miesto gyventojus vilioja „Geisel‘s Vinothek“ iðskirtinumas –

atvira virtuvë (show kitchen).

Internete: www.geisel-privathotels.de

Restoranas „Lutter & Wegner

egner”, esantis Berlyne (Vokietija), „iðaugo“ ið

senos vyno kompanijos, ákurtos 1811 metais. Pagrindinë tinklo, kurio

ástaigø galima rasti visoje Vokietijoje nuo Heringsdorf miesto, Hamburgo

iki Miuncheno, ástaiga yra ásikûrusi paèiame sostinës centre,

Gendarmenmarkt. Berlyne ðiuo metu yra keturios tinklo ástaigos. Tinklo

savininkas Josef Laggner apsilankiusiems siûlo vokieèiø ir regioninës

virtuvës su austrø kulinarijos akcentais patiekalø. Pagrindinëje tinklo

ástaigoje 120 vietø yra árengta restorane, 40 vyno parduotuvëje ir 50

vyno bare. Pirkëjams siûloma apie 750 skirtingø vynø, kuriø populiariausi

– vokiðki ir austriðki. Taurëmis galima nusipirkti 60 vyno rûðiø. Maisto ir

gërimø santykis – 50:50, vidutinë sàskaita – 60 eurø. Dviejø patiekalø

verslo pietûs, áskaitant tauræ vyno, kainuoja 15, o gurmaniðka keturiø

patiekalø vakarienë – nuo 36 eurø.

Internete: www.l-w-berlin.de

Danijoje suvartojamo vyno kiekis, tenkantis vienam þmogui, yra labai

didelis, pavyzdþiui, Didþiojoje Britanijoje jo iðgeriama dvigubai maþiau.

Nepaisant to, vyno barø Danijoje yra vos keli. Dauguma ðalies ástaigø,

save vadinanèiø „vyno barais“, tëra restoranai, lankytojams prie maisto

siûlantys ir platø vynø pasirinkimà. Atidarytas 2006 m. geguþæ

Kopenhagoje, „II Senso” yra vienas ið nedaugelio tikrø daniðkø vyno barø.

Baro pavadinimas iðduoda, kad tai yra italiðkas vyno baras. Italija yra

ketvirtoji ðalis pagal vyno kieká, uþpildantá Danijos rinkà (13,3 proc.

Danijos vyno rinkos). „II Senso“ vyno kortoje – daugiau nei 100 italiðkø

vynø, kuriø 35 parduodami ir taurëmis. Butelio kaina svyruoja nuo

22 iki 1300 eurø, o tauræ vyno galima nusipirkti uþ 5,20-18,60 euro.

Nedideliame vyninës valgiaraðtyje tëra tiktai lengvi patiekalai ir

uþkandþiai, kainuojantys 6-14,60 euro. Nuperkamo maisto ir gërimø

santykis – 50:50. Maisto produktai, ið kuriø gaminami patiekalai,

vynas ir kiti gërimai yra atveþami ið Italijos. „II Senso“, kuriame vienu

metu gali bûti aptarnaujami 40 þmoniø, yra ásikûræs 300 metø senumo

pastate. Nors ir labai moderniame, bare yra iðsaugota seno pastato

detaliø.

Internete: www.ilsenso.dk

RESTORANØ VERSLAS

2/2007


LIETUVOS VYNO BARAI IR RESTORANAI

Vytautas Mickevièius

15

Lietuvoje atsidaranèiø aranèiø maitinimo ástaigø

pasiûla ir vis didëjanti jo paklausa natûraliai

ávairovë dþiugina – atsiranda vis daugiau gerø,

lëmë ir specializuotø vyno parduotuviø bei

aukðtesnio lygio, nacionaliniø uþsienio tautø ar

restoranø atsiradimà. Per paskutinius kelis

specializuotø restoranø, kaviniø, barø. Ilgà laikà

metus tokios ástaigos viena po kitos ëmë

Lietuvoje nebuvo specializuotø vyno restoranø

atsidarinëti ið pradþiø Vilniuje, o vëliau ir

ir vyniniø, taèiau ðiandien jau turime kuo

kituose didþiuosiuose Lietuvos miestuose.

pasidþiaugti – per kelis paskutinius metus jø

Vyno restorane ar vyninëje svarbiausioje,

RESTORANØ VERSLAS 2/2007 atsidarë daugiau nei deðimt.

t. y. pirmoje vietoje turi bûti vynas – tà sako ir

pats ástaigos pavadinimas. Lankytojai á tokias

Tapo áprasta, kad geras restoranas privalo ástaigas pirmiausia ateina pasimëgauti vynu,

pasiûlyti nemaþà vynø pasirinkimà, rûpintis jø todël èia tikisi surasti platø kruopðèiai atrinktø

asortimento atnaujinimu. Nemaþai restoranø vynø pasirinkimà, gauti iðsamius jø apibûdinimus,

patiekalus, prie kuriø ástaigoje nëra deranèio

gali pasigirti lankytojams siûlantys virð 100

turëti galimybæ degustuoti kuo vyno, bûtø neatleistina. Maþesniuose vyno

vynø. Siûlyti, koká vynà lankytojams pasirinkti, daugiau ir aukðtos rûðies pilstomo vyno. Vynas baruose ar vyninëse daþnai siûlomi tik lengvi

tikrai yra ið ko – vyno tiekëjø vis daugëja, tad turi bûti teisingai saugomas, patiekiamas uþkandþiai, visà dëmesá sutelkiant á vynà. Tokiu

pasiûla tikrai didelë. Po ástojimo á Europos reikiamos temperatûros ir pilstomas á vyno rûðá atveju daugiausia pajamø gaunama ið gërimø

Sàjungà maitinimo ástaigos vynø ið kitø ES ðaliø atitinkanèias taures. Daþnai lankytojai pardavimo.

gali atsiveþti ir paèios – tai jau nebelaikoma pageidauja, kad vynas bûtø pilstomas Daþnai vyno restoranuose patikusio vyno

importu.

maþesniais kiekiais, kad sveèias turëtø butelá galima ásigyti uþ maþesnæ kainà, nei

Augant vartojimo kultûrai, lietuviams vis galimybæ degustuoti kuo daugiau ir ávairesniø geriant já vietoje. Na o restoranas, orientuotas

daþniau keliaujant po uþsiená ir ten susipaþástant

vynø.

á patiekalø pardavimà ir tik priderinantis prie

su vyno vartojimo tradicijomis, Þinoma, prie vyno priderintas maistas yra jø vynà, neturëtø vadintis vyno restoranu – tai

Lietuvoje didëja vyno suvartojimas. Didelë vyno puiku, o vyno restorano valgiaraðtyje siûlyti tiesiog restoranas su plaèiu vyno pasirinkimu.

VYNO RESTORANAI IR VYNINËS LIETUVOJE

„El Gaucho Sano vyno rûsys“ – vyninë, esanti ðalia

„Senoji vyninë“ – atsinaujinæs vyno restoranëlis

argentinietiðkø patiekalø restorano „El Gaucho Sano“ ir Klaipëdoje (Þvejø g. 5).

Lietuviðkos interneto svetainës apie vynà:

vieðbuèio „Atrium“ (Pilies g. 10, Vilnius). Joje siûlomi ir „Gourmet

Gourmet” – vyno ir gurmaniðkø maisto produktø www.vynogidas.info – garsaus Lietuvoje vyno

kiti gërimai bei uþkandþiai.

parduotuvë, degustacinis baras (Savanoriø pr. 1, Vilnius). þinovo, UAB „Mineraliniai vandenys“ rinkos analitiko

„Sorentina italiðka vyninë“ – vyno restoranas, „Vintana

Vintana” – specializuota vyninë-parduotuvë (Tilto g. Gintauto Jaðinsko ir jo bendraminèio asmeninis

ásikûræs Vilniaus Uþupio mikrorajone (Uþupio g. 30, 6-8, Vilnius).

projektas internete. Ði svetainë iðsiskiria ilgais ir iðsamiais

Vilnius). Èia siûlomi italiðki patiekalai ir vynai.

„Vyno klubas” – specializuota vyno parduotuvë, straipsniais ávairiomis vyno temomis, yra daug nuorodø

„Geras vyno rûsys“ – vyno restoranas, esantis kurioje vyksta ir degustacijos bei mokymai (B. Radvilaitës á geriausias uþsienio svetaines apie vynà. Kad bûtø

paèiame Kauno centre, ðalia Laisvës alëjos (Maironio g. g. 7, Vilnius).

iðvengta kaltinimø dël vienaðaliðkumo, nëra jokiø vyno

24 / Laisvës al. 75). Èia siûlomi Europos virtuvës „Vyno slënis“ – specializuota vyno parduotuvë vertinimø.

patiekalai, vyksta teminiai renginiai ir vakarienës. (Savanoriø pr. 22, Vilnius), priklausanti „Vyno klubo” tinklui. www.vynai.com – ðis internetenis projektas

„Tappo d’Oro” – italiðka vyninë Vilniuje (Stuokos- „Gero vyno parduotuvë“ – specializuotos gërimø gyvuoja jau seniai. Jo ákûrëjai kiek vëliau ásteigë

Gusevièiaus g. 7).

importuotojo „Mineraliniai vandenys“ vyno bei gero nepriklausomà „Vyno institutà“. Keletas bendraminèiø

„In vino” – vyno baras Vilniuje (Auðros vartø g. 7). viskio ir konjako parduotuvës (Vilnius, Kaunas, vertina ávairius vynus, vertinimus skelbia savo interneto

„Saint Germain” – vyno restoranas Vilniuje (Literatø Panevëþys).

puslapyje. Svetainëje taip pat pateikiama ávairi

g. 9).

„Vynoteka

ynoteka” – vyno parduotuvës, iðsiskirianèios dideliu informacija apie vynà, veikia forumas.

„Senamiesèio vyninë“ – vyno restoranëlis Kaune (M. ispaniðkø vynø pasirinkimu (Vilnius, Kaunas, Klaipëda).

www.vynoklubas.lt – tai svetainë Vilniuje esanèio

Daukðos g. 23).

„Cantina divino” – specializuota italiðkø vynø „Vyno klubo“, uþsiimanèio ne tik vyno ir jam skirtø

„Tikro vyno parduotuvë“ – vyno parduotuvë, esanti importuotojo „Tempo libero“ parduotuvë (Laisvës pr. 125A, aksesuarø importu bei prekyba, bet ir ðvietimu.

ðalia italiðkos virtuvës restorano „Napoli“, Kaune Vilnius).

Svetainëje yra ávairios informacijos apie vynà, veikia

(Gedimino g. 33).

„Vyno, konjako parduotuvë“ – vyno ir kitø gërimø forumas.

„Petite Marseille” – vyno restoranas Klaipëdoje parduotuvë (K. Barðausko g. 66A, Kaunas).

(Þvejø g. 4A).

Koncepcija


IN VINO VERITAS

Audrius Vyðniauskas

16

Interjeras

Ne paslaptis, kad pastaraisiais metais

Lietuvoje sparèiai didëja vyno vartojimas, jau

spëjæs tapti savotiðka mada. Ðá procesà dràsiai

bûtø galima pavadinti kultûriniu reiðkiniu: juk

vyno ragavimas – ne ðiaip alkoholio

vartojimas, o savotiðkas ritualas, reikalaujantis

iðlavinto skonio, kultûrinio iðprusimo ir

atitinkamos aplinkos. Norëdami iðsiaiðkinti,

kokioje aplinkoje vynas degustuojamas ir

realizuojamas Lietuvoje, pasidairëme po

keletà sostinës vyniniø.

Terminu „vyninë“ paprastai apibûdinama

specializuota vyno parduotuvë, kurioje

suteikiama galimybë paskanauti pasirinktà

produktà, ásigyti prie jo tinkanèiø delikatesø

bei aksesuarø. Kiekvienoje mûsø aplankytoje

vietoje yra ne tik nusistovëjæs „pardavimovartojimo“

balansas, bet ir savita, nuosekliai

pagrásta vyno vartojimo „ideologija“.

Daugumai skaitytojø puikiai þinoma, kad

vyno pasiûlà mûsø rinkoje lemia stambiøjø

importuotojø „pomëgiai“, didþia dalimi

orientuoti á maþmeninës prekybos tinklus. Dël

to turime tenkintis gan ribotu vyno

asortimentu: kai kurie gamybos regionai bei

garsûs vyno tiekëjai mums lieka praktiðkai

neþinomi. O dauguma vyniniø vadovø bei

savininkø veiklos savitumà bando grásti bûtent

produktø ávairove, pateikdami vartotojams

vynus, kuriø neámanoma rasti áprastø

parduotuviø lentynose. Daug dëmesio

skiriama ámoniø personalo mokymui:

pardavëjai sugeba ávardinti iðskirtinius vynø

bruoþus, o padavëjai – rekomenduoti savitus

vyno ir maisto derinius. Neapsieinama ir be

specialiøjø renginiø – degustacijø, skirtø

tikslinëms grupëms, vyno klubø posëdþiø ir

pan. Ir, savaime aiðku, pasitelkus specialistus,

kuriami originalûs, nuotaikingi interjerai.

Apþvelgiant jø koncepcijas bûtø galima

pasakyti, kad daþniausiai siekiama kurti

„Vyno klubas“

„Vyno klubas“

Kampelis, skirtas ramiam bendravimui prie vyno taurës („Sorentina”)

Àþuoliniai baldai vyninës „Sorentina“ rûsyje

RESTORANØ VERSLAS

2/2007


17

interjeras yra bendro kûrybinio darbo

rezultatas: jis nebuvo kurtas pagal vieningà

iðbaigtà projektà, o sudëliotas ið atskirø

daliø – atsiveþtø bei vietoje ásigytø

antikvariniø baldø, ðviestuvø, tapybos

darbø, dekoro elementø. Pastaruosius, kaip

ir bendràjà interjero koncepcijà, sukûrë

tapytojas Antanas Puþauskas, pagarsëjæs

„senovinëmis“ freskø stilizacijomis kavinëse

„Skonis ir kvapas“ bei „Medininkai“.

Iðblukinta, vietomis beveik iðtrinta sienø

RESTORANØ VERSLAS 2/2007

tapyba kartu su ðviesiø spalvø sienomis bei

ávairialypiø baldø samplaika formuoja

nepakartojamà atmosferà, kurià papildo

nuolat skambanti prancûziðka muzika bei

neformalus, betarpiðkas bendravimas.

Atrodytø, kad papildomai skirti dëmesio

vynui èia jau ir nebûtina, taèiau buteliø

ekspozicija prie pagrindinio áëjimo, juo

labiau lentynose prie baro, atrodo iðties

áspûdingai.

Vyno namai „Vintana“, ásikûræ paèiame

Vilniaus centre, Archikatedros paðonëje,

gimë kaip didmeninës prekybos ámonës

„ekspozicinë vitrina“, skirta pardavëjams –

A. Puþausko freskos puoðia vyninës „Saint Germain“ sienas

maþmenininkams. Tiek prekiautojai, tiek kiti

apibendrintà (ir kiek adaptuotà mûsø publikai) bei keletas grindø kilimëliø. Ámonës lankytojai „Vintanoje“ turi galimybæ pamatyti

vyndarystës regiono ar ðalies ávaizdá, papildytà dizainerio L. Gliaudelio teigimu, augant ir paragauti retesniø, kitur neparduodamø

subjektyviais áspûdþiais, prisiminimais bei konkurencijai ir pirkëjø reikalavimams, vynø. Jaukià namø atmosferà formuoja ypaè

originaliomis detalëmis. Pagrindinis dëmesys ateityje numatoma interjerui suteikti daugiau nedidelës erdvës, kuriose sveèiai iðkart

interjere, kaip ir pridera, skiriamas iðskirtinës parduotuvës („boutique“) bruoþø. pasijunta vienos draugiðkos ðeimos nariais.

„baziniam“ produktui – á butelius supilstytam

Vidaus tûrius kiek prislegia þemos skliautinës

vynui bei vyno statinëms, taèiau taiklus Vyninës „Sorentina” credo: maistas + plytø mûro lubos. Dar skirtingesnius nei

detaliø parinkimas yra labai svarbus kuriant vynas. Vynas ið esmës èia ne parduodamas, kitose vyninëse baldus á bendrà visumà

sunkiai apèiuopiamà, bet labai patrauklià o vartojamas vietoje, uþkandant italiðkos apjungia smulkus mastelis ir ðviesiai

„europietiðkàjà“ vyniniø atmosferà. virtuvës patiekalais. Kruopðèiam maisto ir smëlinë, „provansiðka“ spalva. Vyno buteliø

vyno skoniø suderinimui vyninëje skiriamas

Nukelta á 18 psl.

Dvi parduotuves Vilniuje turintis „Vyno didþiausias dëmesys; reikalui esant,

klubas“ savo misijà ávardina kaip vyno lankytojai ðiuo klausimu gali gauti

kultûros propagandà per kokybiðkø, kvalifikuoto personalo patarimø. Kadangi

kruopðèiai atrinktø vyno rûðiø tiekimà rinkai tiek maistas, tiek vynai yra italiðki, tai ir

bei ðvietëjiðkà veiklà. Pastarajai yra patalpos yra árengtos ðios ðalies stiliumi:

skiriamos degustacijos, paskaitos, lengvi àþuolo masyvo baldai, ðviesiai

pramoginiai renginiai ir netgi periodinis daþytos sienos, tamsios lubos. E. Tautkutës

„Vyno þurnalas“. Ðvietëjiðkos veiklos sukurtas interjeras yra tikrai per geras eilinei

elementø yra ir parduotuviø interjeruose: italiðkai vyninei, jis veikiau primena

greta pagal gamybos regionus arba konservatyvø aukðtesnës klasës restoranà,

vynuogiø rûðis sistemingai sudëliotø vyno taèiau akcentuojamos bûtent vyninei

buteliø pirkëjai, tiksliau – lankytojai, gali bûdingos detalës, visø pirma, stelaþai

rasti vynui skirtos literatûros, þemëlapiø, buteliams, jaukiose „Sorentinos“ erdvëse

meno kûriniø reprodukcijø. Vienoje ið „Vyno atliekantys savotiðkà knygø lentynø

klubo“ parduotuviø galima iðvysti netgi vaidmená. Kaip ir knygas bibliotekoje,

specialø stendà su grunto pavyzdþiais ið butelius galima pakilnoti, apþiûrëti ir

ávairiø vyno gamybos kraðtø. Þiûrint á „paskaityti“, t. y. padegustuoti. Ádomu

stambià kalkakmenio skaldà, sunku patikëti, pastebëti, kad vyninës interjere apsieita be

kad ið jos iðauga puikiausios Ðampanës lyg ir privalomo statiniø eksponavimo: ið

vynuogës... Smalsesni lankytojai kvieèiami vienos pusës, àþuoliniø baldø fone jos

apsilankyti specialiai árengtoje brangiøjø atrodytø per grubiai, o ið kitos pusës,

vynø saugykloje. Ámonës direktorës R. statinës èia nëra naudojamos vynui laikyti

Suþiedelienës þodþiais, „Vynas nemëgsta – netgi vadinamasis „namø vynas“ yra

veidmainiðkumo“, tad pagrindinis dëmesys pilstomas ið buteliø, sandëliuojamø

kuriant interjerà (autoriai K. Bûta ir R. lentynose.

Bûtienë) buvo skiriamas kuo aiðkesniam

pagrindinio produkto eksponavimui bei Neseniai duris atvërusi vyninë „Saint

informacijos apie já pateikimui. Orientuotasi Germain“ ne veltui pavadinta intelektualiojo

á Senojo pasaulio nuotaikos kûrimà, taèiau Paryþiaus rajono vardu – kaip ir Prancûzijos

vengta bereikalingos scenografijos, dirbtinio sostinëje, èia siekiama kurti laisvà, dvasingà

baldø sendinimo.

nuotaikà ir bohemiðkà atmosferà. Tam visø

Interjere gausu taikliø detaliø, ið kuriø pirma yra skiriamas vynas, bet ne maþiau

minëtini pinti krepðiai perkamiems buteliams svarbus ir veiksmo aplinkos vaidmuo.

susidëti, keliø rûðiø dekoratyviniai ðviestuvai Direktoriaus D. Vasiliausko teigimu, vyninës „Saint Germain“ sales uþpildë skirtingø formø baldai


Interjeras


18

Interjeras

Vyninës „Vintana“ prekybos skyrelis

Statinë naudojama „akcijiniø“ gërimø reklamai („Gourmet“)

Atkelta ið 17 psl.


Ðviesi spalva apjungia sëdimuosius baldus („Vintana“)

saugininkø atþagarumas trukdo árengti lauko

terasà, gyvybiðkai reikalingà tolimesnei

„Vintanos“ plëtrai. Ámonës direktorës E.

Jakumienës teigimu, ekspansijos ir modernizacijos

planai visgi yra ruoðiami, ir

netrukus lankytojai iðvys gerokai pasikeitusá

vyno namø veidà.

Árengiant vyninæ „Tappo d‘Oro“ (it. „Auksinis

kamðtis“) buvo siekiama Vilniaus centre atkurti

tipiðkos italø tratorijos (smuklës) atmosferà. Kai

lentynose paèiupinëti, deja, negalima, nes

jie yra apsaugoti vieliniu tinklu. Matyt, Dievo

namø kaimynystë neátakoja þalingø vietinës

„faunos“ áproèiø... Iki romantiðkos Vidurþemio

pajûrio krautuvëlës vyninei trûksta

visai nedaug: vieno kito „blusø turguje“

ásigyto mielo sendaikèio, keleto peizaþø

reprodukcijø, na ir, aiðku, paèios jûros, kurios

oðimà atstoja pro ðalá riedanèiø automobiliø

ûþesys. Intensyvus eismas ir paminklokuriais

aspektais tai neabejotinai pavyko:

lankytojus pasitinka tiesiog kaleidoskopinë visø

20 (!) Italijos regionø vynø kolekcija ir puikios

kokybës originalûs uþkandþiai. Vyninës savininko

E. Kabaðinsko teigimu, dauguma vynø veþama

ið smulkiø ir vidutiniø Italijos ûkiø, kuriems

Lietuvoje tikrai niekas daugiau neatstovauja.

Labai patogu pirkëjams yra tai, kad ádomiausi

vynø pavyzdþiai nëra suguldyti lentynose á bendrà

ðtabelá, bet iðrikiuoti taip, kad á akis kristø ir

pavadinimai, ir patrauklios kainos. Nusiþiûrëto

vyno èia pat galima ir paskanauti.

Architektas V. Jucys vyninës erdvæ raiðkiai

padalino á pardavimo ir degustacijos zonas.

Bendras interjero sprendimas anaiptol

neprimena kaimo tratorijos – veikiau

ðiuolaikinio didmiesèio kavinæ. Pardavimø

zonos prekystalis su integruota ðaldymo vitrina

yra nepriekaiðtingai sukomponuotas, tamsi

medþio faneruotës spalva yra solidi ir iðtaiginga.

Tvarkingai surikiuoti stalai ir baltos staltiesës

nepalieka vietos grubokam kaimietiðkam

nerûpestingumui, kaip ir idealiai lygios, bet

tuðèios sienos. Intensyvus dekoras puoðia salës

lubas, bet deramai apþiûrëti já galima nebent

uþvertus taurelæ, ir, ko gero, ne vienà... Keletas

ádomiø detaliø pabrëþia gurmaniðkàjà „Tappo

d‘Oro“ specifikà: greta originalaus espresso

kavos aparato, ant baro prekystalio, puikuojasi

rankinis (!) mësos pjaustymo árenginys,

naudojamas vytintam kumpiui raikyti, o mësos

gaminiai ir sûriai ðaldytuvo vitrinoje sudaro

darnià ir gundanèià kompozicijà.

Vynu ir delikatesais prekiaujanti „Gourmet“

krautuvëlë yra ne Senamiestyje, o

viename ið naujøjø Vilniaus komerciniø-

RESTORANØ VERSLAS

2/2007


gyvenamøjø kompleksø. Interjero architektui

L. Keizikui buvo iðkeltas nelengvas uþdavinys:

suformuoti ramià, kamerinæ krautuvës atmosferà

modernaus pastato pirmojo aukðto stikliniame

„akvariume“. Bandydamas já spræsti, architektas

griebësi patikrintø priemoniø: pagrindinës erdvës

palubëje pakabino cilindriná skliautà, parëmë já

egzotiðkomis bambuko kolonomis, o parterá

perskyrë baro stovu ir apjuosë aukðtais stelaþais

per visà sienà. Kai kurie baldai bei árangos

19

elementai yra iðties þavingi. Pavyzdþiui,

degustacijos zonos staliukas, senosios vyno

statinës, sandëliavimui skirta spintelë,

stilizuotos vyno dëþës. Kitos detalës átaikytos

ne taip darniai – minëtà baro stovà prastina

gamybos kokybë, o ðaldytuvo vitrina atrodo

iðties „valdiðkai“. Metaliniai stelaþai tik formaliai

uþdengti medþio antdëklais: pro stiklines sienas

vis tiek matosi „gamybinë“ jø prigimtis. Darniai

„Gourmet“ krautuvëlëje degustacijos vyksta prie maþo staliuko

iðeksponuoti alkoholio buteliai uþstoja ðiuos

smulkius nesklandumus ir pritraukia komplekso

lankytojø dëmesá. Ypaè efektyvi yra atvira

iðorinë krautuvës vitrina su statinës pavidalo

„akcijiniø“ gërimø stovu. Vertinant „Gourmet“

interjerà tenka pastebëti, kad modernios

architektûros kontekste tradiciniai sprendimai

gali atrodyti kiek formaliai.

Uþbaigiant trumpà vyniniø interjerø

apþvalgà galima prisiminti vieno mûsø

paðnekovo þodþius, kad nei platus ir originalus

vynø asortimentas, nei puikiai sutvarkytas

interjeras, pripildytas ádomiø detaliø, nepadës

pritraukti klientø, jeigu nebus jauèiama tikroji

darbuotojø motyvacija, jø nuoðirdus tikëjimas

„Tapo d‘Oro“ interjere nevengiama ryðkiø spalvø siûlomo produkto kokybe.

RESTORANØ VERSLAS 2/2007

Interjeras


26

RESTORANØ VERSLAS

1/2007


RESTORANØ VERSLAS 1/2007

27


22

Produktai

LAÐIÐA A RESTORANO VALGIARAÐTYJE – PRABANGA

AR NATÛRALI KASDIENYBË?

Jolita Vitkauskaitë

Praëjusiame leidinio numeryje raðëme

apie þuvø ðeimas, kaip atpaþinti tinkamas

vartoti bei kokiomis savybëmis pasiþymi tiekëjø

pristatytos ðvieþios, atðaldytos, ðaldytos,

sûdytos, rûkytos þuvys.

Ðá kartà plaèiau aptarsime laðiðiniø ðeimà

– papasakosime apie ðios þuvø ðeimos

ypatumus bei gamybos subtilybes.

Laðiðos (lot. salmo salar) ne visada buvo

laikomos iðskirtinëmis, prabangiomis þuvimis.

XVI amþiaus ðaltiniuose randama duomenø,

kad darbininkai kovodavo su darbdaviais, kad

pastarieji juos laðiða maitintø ne daugiau kaip

tris kartus per savaitæ. Blogi darbininkai

rizikuodavo ant stalo gauti jau „paðvinkusiø“

laðiðø, plûduriavusiø upëse, kurias bûdavo

lengva pagauti ir kurios beveik nieko

nekainuodavo...

Laðiðos pradëtos vertinti tik tada, kai ðios

rûðies þuvys dël uþtvankø atsiradimø ir upiø

tarðos nuotekomis beveik iðnyko.

Laðiðiniø þuvø ðeima

Laðiðiniø ðeimos þuvys laikomos

gëlavandenëmis ir praeivëmis þuvimis. Ði

ðeima skirstoma dar á tris poðeimius: tikràsias,

kirlines (kirlys) ir sykines (sykas, seliava,

muksunas, èyras). Sykinës nuo tikrøjø laðiðø

skiriasi ðviesesne ir sidabriðka kûno spalva,

kaukolës sandara, maþesnëmis þiotimis,

stambesniais ir lengviau iðkrintanèiais þvynais.

Prie laðiðiniø ðeimos priskiriama atlantinë

laðiða, upëtakis, ðlakis, keta, kuprë, margasis

upëtakis, vaivorykðtinis upëtakis, nerka,

arktinis ðalvis, amerikinë palija, kirðlys, sykas,

seliava. Restoranø ðefai ið tiekëjø daþniausiai

perka laðiðø, upëtakiø, reèiau kupriø – su jomis

lengva eksperimentuoti virtuvëje, jos taip pat

yra mëgiamos klientø.

Ðiandien dideli laðiðø kiekiai veisiami

Anglijos bei Norvegijos þuvininkystës fermose,

kurios árengtos specialiuose aptvaruose,

atviroje jûroje. Á Lietuvà ðios ðeimos þuvys

daþniausiai importuojamos ið Norvegijos bei

Prancûzijos.

Per kelerius paskutinius metus lietuviai

ypaè pamëgo ðià þuvá, o tiekëjai, operatyviai

reaguojantys á pasikeitusià rinkà, ið visø þuvies

rûðiø daugiausiai tiekia bûtent laðiðos. Pasak

tiekëjø ámonës UAB „Reaton“ direktoriaus

Taraso Oriol, laðiða mûsø restoranuose jau

vël nëra didelë prabanga.

Kaip aip atskirti ðios ðeimos þuvis?

Laðiðos kûnas yra verpsto formos,

plokðèias ið ðonø, galva nedidelë, nugara

melsva, pilvas baltas. Kûno ðonuose, ypaè virð

ðoninës linijos, yra X arba pusmënulio formos

juodø dëmeliø. Þvynai stambûs, pelekai pilki,

uþpakalinis uodeginio peleko kraðtas nedaug

iðkirptas.

Laðiða – stambi þuvis, kartais ji uþauga iki

1,5 m ilgio ir gali sverti daugiau kaip 40 kg,

nors daþniausiai prekyboje pasitaiko 40-110

cm ilgio ir nuo 1,5 iki 10 kg svorio laðiðø.

Ðios þuvies mësos spalva priklauso nuo

jos auginimo ir maitinimo sàlygø – aptvaruose

auginamø ir laikomø laðiðø mësa yra raudona,

nes jos daþniausiai maitinamos krevetëmis.

Laukiniø laðiðø mësa – balta, ji, beje,

vertingesnë ir brangesnë. Aptvaruose

laikomos þuvys yra riebios, todël labiau

vertinamos sugautos jûrose ar gëluose

vandenyse.

Kà siûlo tiekëjai?

Laðiðø mësa vadinama raudonàja. Tokia

spalva pritraukia dëmesá ir graþiai atrodo

lëkðtëje. Laðiðinës þuvys priskiriamos riebiøjø

þuvø klasei.

UAB „Reaton“ vadovas Tarasas Oriol

teigia, kad prieð gerà deðimtmetá laðiðos

kilogramas kainuodavo per 30 Lt, ðiuo metu

jos kaina nesiekia 20 Lt.

Laðiðiniø þuvø Lietuvos tiekëjai ið

Norvegijos gauna kiekvienà pirmadiená, todël

jau nuo antradienio jas iðveþioja savo

klientams. Tiekëjai perspëja, kad nuolatinës

ir pastovios kainos nëra: ji kinta iki 10

procentø, priklausomai nuo parduodamo

laðiðø kiekio visam pasauliui (jei laðiðos vienà

savaitæ buvo itin perkamos, jø kaina bus

didesnë, ir atvirkðèiai).

Ið tiekëjø ðiandien galima ásigyti þuvø su

galvomis, kuriø kilogramas kainuoja 16-17

Lt, atvësintos laðiðos filë kilogramas kainuoja

25-30 Lt, ðaldytos þuvys 10-20 procentø

brangesnës. Sûdytø ðios ðeimos þuvø 1 kg

kainuoja apie 30 Lt, ðaltai, karðtai rûkytø –

per 50 Lt/kg. Tiekëjai taip pat siûlo laðiðø ar

laðiðiniø upëtakiø ikrø, kuriø 1 kg kainuoja

per 130 Lt. Taip pat galite rasti didelá

pasirinkimà pusgaminiø su laðiða, upëtakiu ar

laðiðiniø þuvø ávairiuose marinatuose.

Virtuvës ðefas atskirti sveikà ir ðvieþià

laðiðinæ þuvá gali paþvelgæs á þuvies akiø spalvà

– akys turi bûti skaidrios, blizganèios, be jokiø

neðvarumø. Ðvieþios þuvies þiaunos yra

raudonos, o ne rudos spalvos. Þuvis turi bûti

stangri – paspaudus pirðtu negali likti duobutë,

kûno pavirðius turi iðkart iðsilyginti. Ant kûno

negali bûti jokiø gleiviø. Kvepëti ji turi

vandeniu, ðvieþia þuvimi, neturi bûti jokiø

paðaliniø kvapø.

Jeigu restoranai ið tiekëjø þuvá nuperka

atvësintà ir jos nesunaudojæ uþðaldo, vëliau

tokios þuvies atðildyti, paruoðti bei patiekti kaip

atvësintos (t. y. ðvieþios) negalima – bûtø

RESTORANØ VERSLAS

2/2007


23

paþeisti ástatymai. Todël maþesnëms maitinimo sudëtimi, turi daug omega rûgðèiø. „Riebalai, Garinama ði þuvis maþdaug +100 °C

ámonëms patariama ið tiekëjø uþsisakyti esantys laðiðoje, taip pat reikalingi, jie nëra temperatûroje – tokioje temperatûroje ji

ðaldytos þuvies, kad vëliau nepatirtø nuostoliø. kenksmingi organizmui“, – apie riebiomis nepraranda daugumos maistingø medþiagø.

Atvësintos laðiðos ar upëtakio tinkamumo laikomas laðiðas pasakoja A. Geèas. Jeigu gariname didelæ 3-4 kg þuvá, jai prireiks

vartoti laikas yra 5-6 dienos, ðaldytos – iki 4 Laðiða yra pakankamai „lanksti“ ir tinkama 30-40 min., o jeigu ruoðiame þuvies pjausnius

mën., rûkytos – iki 10 dienø, sûdytos – iki 8- eksperimentuoti þuvis, jà galima kepti po 100-200 g, pakaks ir 12 min. Prie garintos

10 dienø.

orkaitëje, ant groteliø, virti garuose, patiekti laðiðos tinka ðutintos darþovës, ryþiai. Jei laðiða

rûkytà ar þalià sûdytà.

kepta, tinka aðtrûs padaþai, pagardinti viskiu,

Kaip tinkamiausiai paruoðti laðiðines

Kepant laðiðà nereikia naudoti daug jei ðutinta garuose, tiks Beamelio padaþas,

þuvis?

riebalø – pakankamas kiekis yra jau paèioje baltieji, roþiniai padaþai.

Laðiða lengvai ruoðiama bei virðkinama, þuvyje. Geriausia keptuvæ ar groteles tik Þalia laðiða – gurmaniðkas valgis, kurá

RESTORANØ VERSLAS 2/2007

naudojama ðaltiems, karðtiems patiekalams, apðlakstyti aliejumi, þuvá ávynioti á aliuminio pamëgo ir lietuviai. „Anksèiau þalià þuvá valgyti

sriuboms gaminti. Labai vertinama dël savo folijos lapà. Svarbiausia ðios þuvies kepimo vengdavome“, – pasakoja A. Geèas. Tokia

maistiniø savybiø. 100 g laðiðos yra 19,9 mg taisyklë – reikia kepti lëtai, ant nedidelës þuvis ruoðiama su citrinø, imbierø, bazilikø

baltymø, 13,6 mg riebalø, 202 kcal. Joje ugnies. Kepant stipriai ákaitintoje keptuvëje, padaþais. Ruoðiami tartarai– maþi þalios laðiðos

daug kalcio, fosforo, kalio, magnio, geleþies, per laðiðos poras iðsiskiria baltymai. Geras kubeliai su prieskoniais ir þolelëmis. Marinuota

jodo, fluoro, vario, cinko.

virëjas turi mokëti juos iðsaugoti. Pasak laðiða taip pat populiari, jai paruoðti ypaè tinka

Garsiojo Palangos þuvies restorano „Þuvinës“ virtuvës ðefo, toks laðiðos kepimas druskos, cukraus, krapø marinatas. „Þuvinës“

„Þuvinë“ virtuvës ðefas Algirdas Geèas pritaria gali bûti vadinamas kepimu-troðkinimu. Ðià restorano ðefas taip pat siûlo jûros druskos,

jau minëtai nuomonei, jog ðiandien laðiða jau þuvá galima kepti ne aukðtesnëje nei +170 apelsinø þieveliø, krapø, èiobreliø marinatà,

nëra „prabangi“ þuvis. Restorane laðiðos °C temperatûroje ir ne ilgiau nei 12 min. ið þaliai laðiðai suteikiantá ypatingà skoná.

kepsnio su garnyru kaina yra 28-30 Lt – abiejø þuvies pusiø. Ant groteliø kepta laðiða

ypatingai „nesikandþiojanti”.

bûna sunkesnio skonio nei kitaip paruoðta, Uþ pokalbá dëkojame UAB „Reaton“ direktoriui T. Oriol

ir þuvies restorano „Þuvinë“ (Palanga) virtuvës ðefui A.

Pasak restorano ðefo, laðiðinës þuvys nuo todël reikalingas aðtresnis paruoðimo bûdas,

Geèui.

kitø þuvø ðeimø skiriasi savo baltymø, riebalø aðtresnis padaþas.

TIEKËJAI, LIETUVOS MAITINIMO ÁMONËMS TIEKIANTYS LAÐIÐOS PRODUKTUS

ÁMONË

ADRESAS

TELEFONAS

PRODUKTAI

„Auksinis erðketas”, UAB Savanoriø pr. 176-101, Vilnius

(8 5) 2311721 Ðaldyta fasuota laðiða, vytinta þuvis, raudonieji ikrai.

„Lignesa”, UAB

Taurai, Tauragës r.

(8 446) 62005 Ðaldyta laðiða, laðiðos filë, rûkyti laðiðos ir kitokios þuvies gaminiai.

„Makvela”, UAB

Gëliø g. 2, Aviþieniai, Vilniaus r.

(8 5) 2403934 Sûdytos ir ðaltai rûkytos laðiðos bei kitokios þuvies gaminiai.

„Norvelita”, UAB

Gabðiai, Raseiniø r.

(8 428) 53993 Sûdytos, rûkytos, marinuotos laðiðos gaminiai, kitokia rûkyta þuvis, surimio

gaminiai.

„Nowaco Lietuva”, UAB Palemono g. 171, Kaunas LT-52107 (8 37) 474038 Ávairi ðaldyta laðiða, kiti þuvø ir jûrø produktai.

„Palink”, UAB („IKI“) Lentvario g. 33, Vilnius

(8 5) 2601700 Ávairi atvësinta, ðaldyta laðiða ir kitos þuvys, þuvies ir jûrø gërybiø, maisto

produktai. Pristatymas tik Vilniuje.

„Reaton”, UAB

Algirdo g. 40 / Kauno g. 73-13, Vilnius (8 5) 2330390 Ðvieþia, atvësinta, ðaldyta laðiða, kitos þuvys, jûrø gërybës ir maisto

produktai.

„Salø þuvys”, UAB

Savanoriø pr. 178, Graièiûno g. 22, Vilnius (8 5) 2602247 Ávairi ðvieþia, sûdyta, rûkyta laðiða, kitokios þuvys ir jûrø gërybës, ðaldytos

darþovës.

„Vièiûnai“ ir Ko, UAB V. Krëvës pr. 97, Kaunas

(8 37) 314484 Ávairi atvësinta, ðaldyta, rûkyta laðiða, kitokios þuvys, þuvies, jûrø gërybiø,

surimio ir maisto produktai.

Produktai


24

Baras

ÞALIOJI ARBATA A –

SENIAUSIA ARBATOS

RÛÐIS

Þivilë Kleivaitë

Prireikë nemaþai laiko, kol þmonës ávertino þaliosios arbatos gërimà,

ruoðiamà karðtu vandeniu uþpilant ávairius arbatos lapelius. Dar prieð

penketà metø mieliau rinkdavomës pigesnes ir prastesnës kokybës

arbatas.

Pagrindinë þaliosios arbatos ypatybë – jos apdirbimo technologija.

Ryte nuskinti arbatos krûmo lapeliai nëra vytinami, jie, priklausomai

nuo rûðies, daugiau ar maþiau susukami ir tada labai nedaug

fermentuojami (vyksta oksidacijos procesas). Oksidacija stabdoma

naudojant karðtus garus arba tiesiog pakaitinant arbatos lapus tam

skirtose keptuvëse. Tada ji paliekama natûraliai dþiûti. Dël tokios

gamybos technologijos þalios arbatos skonis yra kur kas ðvelnesnis ir

subtilesnis, nei daugiau fermentuotos arbatos (pvz., juodosios).

Þaliojoje arbatoje yra iðsaugomos visos vertingos medþiagos, kurios

randamos kà tik nuskintame lapelyje: vitaminai, mineralinës

medþiagos, taninai ir kt.

Nuo fermentacijos stiprumo priklauso, kiek laiko reikia plikyti

arbatþoles – skirtingos rûðys plikomos nuo trijø iki septyniø minuèiø.

Pavyzdþiui, baltoji arbata dþiovinama nefermentuota, todël jà reikia

plikyti beveik septynias minutes. Tad kuo arbata maþiau fermentuota,

tuo ji ilgiau plikoma.

aromatizuotos arbatos yra þemos kokybës – tiesiog tokios arbatos

netenka savo natûralaus skonio.

Kur laikyti arbatà?

Sveriama arbata daþniausiai beriama á popierinius pakelius, todël

reikia nepamirðti, kad tokia pakuotë yra tik elementari transportavimo

priemonë. „Arbata labai imli kvapams, todël jai skirtas laikyti indas

visø pirma turi bûti hermetiðkai uþdarytas. Ten negali bûti jokiø kitø

paðaliniø kvapø“, – pirmàjá patarimà duoda parduotuvës „Skonis ir

kvapas“ pardavëja Dþiuljeta Bielinienë. Ne tik þaliajai, bet ir kitø rûðiø

arbatoms laikyti skirti indeliai turi bûti padaryti ið kokybiðko metalo,

kuris nereaguoja su arbata. Nepatariama arbatos laikyti dideliuose

induose, nes arbata neteks savojo aromato ir skonio – jis

paprasèiausiai iðgaruos. Jei arbatà laikote stikliniuose induose,

saugokite jà nuo tiesioginiø saulës spinduliø. O valydami arbatos

indà, nenaudokite jokiø cheminiø priemoniø.

Arbata mëgsta tvarkà ir teisingà paruoðimà, todël jai gerti reikëtø

naudoti arbatos puodelius. Nenaudokite jø kavai ar kitiems gërimams

gerti.

Þaliosios arbatos rûðys

Kinijoje egzistuoja daugybë þaliosios arbatos rûðiø. Skirtinguose

ðaltiniuose minima net iki 1000 rûðiø, kurios gaminamos aðtuoniolikoje

Kinijos provincijø. Net 70 % pasaulinio þaliosios arbatos eksporto

sudaro bûtent kiniðka arbata. Þalioji arbata gaminama ir kitose ðalyse,

ið kuriø labiau iðskirti galima Japonijà, kur arbata turi gilias tradicijas

ir savitas paruoðimo ceremonijas, bei Indijos Darþilingo regionà.

Japoniðka þalioji arbata daþniausiai yra tamsesnë nei kiniðka.

Þaliosios arbatos skirstomos pagal surinkimo vietà, lapeliø dydá ir

formà, arbatos krûmo rûðá, surinkimo ir apdirbimo ypatybes ir,

suprantama, pagal kokybæ. Ypaè vertinama arbata, surinkta anksti

pavasará, balandþio pradþioje, kada pirmuose lapeliuose yra sukaupta

visa bundanèios gamtos jëga. Geriausios þaliosios arbatos rûðys

priskiriamos kolekcinëms arbatoms. Tarp jø iðskiriamos taip vadinamos

kiniðkos „imperatoriðkosios“ arbatos, kurias vienu ar kitu laiku buvo

ávertinæ Kinijos imperatoriai uþ jø ypatingà kokybæ. Þemesnës kokybës

arbata yra aromatizuojama, taèiau tai nereiðkia, kad visos

Arbatos paruoðimas – atsakingas procesas

Jei norite pasidaryti tikrai gurmaniðkos arbatos, nenaudokite

vandens „ið krano” (vandentiekio). Uþplikius arbatà, vandenyje iðtirpsta

arbatþoliø ekstrakcinës medþiagos, todël vanduo turi bûti be paðaliniø

priemaiðø, kvapø, jame neturi jaustis chloro kvapas. Netinka kietas,

daug kalcio ir magnio druskø turintis, bei geleþingas vanduo. Arbatai

ruoðti labiausiai tinka ðaltinio arba filtruotas-minkðtintas vanduo. Kuo

minkðtesnis vanduo, tuo arbata skanesnë. „Jokiu bûdu jo uþvirti

negalima elektriniuose virduliuose. Geriausiai vandens savybes

pakeièia varis, todël arbatai skirtam vandeniui virti puikiai tinka varinis,

ið vidaus alavuotas indas“, – primena D. Bielinienë.

Þaliajai arbatai ruoðti naudojamo vandens temperatûra turi bûti

nuo 80 °C iki 85 °C, o Ulong arbatai (tarpinë tarp þaliosios ir juodosios)

– nuo 90 °C iki 100 °C. Kuo aukðtesnë arbatos lapø kokybë, tuo

þemesnës temperatûros vanduo naudojamas. Todël labai svarbu iðgirsti

pirmàjá vandens garsà, kai verdant vandená nuo indo ðono pradeda

kilti smulkûs burbuliukai, po to vanduo nuo daug smulkiø burbuliukø

tarsi pabàla ir galø gale prasideda vandens ûþimas, stiprus verdanèio

vandens burbuliavimas. Þaliajai arbatai plikyti yra tinkamas pirmosantros

virimo stadijos vanduo.

Kad arbata iðkart neatðaltø, indas, kuriame ji yra pritraukiama,

taip pat turi bûti paðildytas. Puodeliui þalios arbatos gërimo paruoðti

ponia Dþiuljeta á sietelá rekomenduoja dëti ðaukðtelá arbatos, o

RESTORANØ VERSLAS

2/2007


vandenyje já laikyti 3-5 minutes ir jokiu bûdu nemaiðyti arbatos, kol ji flavonoidas, organizmui taip pat labai naudinga medþiaga). Todël

pritraukiama. Á patá þalios arbatos gërimà patariama nieko nedëti, o per dienà iðgërus tris ar keturis puodelius þaliosios arbatos gërimo,

medumi ar citrina pasigardþiuoti atskirai.

organizmas aprûpinamas visa vitamino P dienos norma.

Nuo seno sakoma, kad arbata ne tik duoda, bet ir atima. Todël Þalioji arbata ne tik malðina troðkulá, bet ir maþina nuovargá, kelia

nedëkite arbatos tiesiai á puodelá, nes arbatþolës, pabuvusios ilgiau darbingumà, gerina savijautà, sumaþina cholesterino kieká kraujyje,

nei septynias minutes, pradeda iðskirti visas blogàsias savybes. trukdo riebalinëms medþiagoms nusësti ant kraujagysliø sieneliø. O

Vadovaukitës Rytø iðmintimi: „Ðvieþia arbata prilygsta balzamui, palikta stipria þalia arbata net gydomos votys, skrandþio ir dvylikapirðtës þarnos

nakèiai – gyvatei“. Teisingai paruoðta þalia arbata stabdo senëjimà, opos.

valo ðlakus, þvalina, suteikia energijos, stiprina kapiliarus, kraujagysliø Sakoma, kai karðta, iðgertas puodelis arbatos atgaivina, kai ðalta

sieneles. Neveltui nuo seno tai buvo privilegijuotø þmoniø gërimas. – suðildo. Dþiuljeta Bielinienë karðtà dienà troðkulá numalðinti siûlo 25

ðaltu þaliosios arbatos gërimu: uþplikomi du ðaukðteliai arbatþoliø, á

Geros kokybës arbata – tai pirmo skynimo lapas

puodelá ádedama ledukø. Pagal kiekvieno skoná paruoðtà ðaltà arbatos

Aukðtos kokybës arbatos lapai skinami rankomis anksti ryte. Kiek gërimà galima pagardinti ávairiais vaisiais: citrina ar apelsino

ið ryto priskinama, tiek tà dienà ir pagaminama vienos rûðies arbatos. grieþinëliais.

Parduotuvëje arbatos kokybæ galima matyti ir ið kainos. „Geros kokybës

arbatos kilogramas kainuoja apie 70 Lt. Taèiau ir paprastà arbatà

galima skaniai paruoðti, svarbiausia tai daryti teisingai“, – iðduoda D.

Bielinienë.

Þalioji arbata savo geràsias savybes iðlaiko apie metus. Jei arbata

neatitinka standartø, ji prisotinama natûraliomis medþiagomis: kokoso,

ananaso natûraliomis sultimis ar kitais priedais. Oksidacijos metu su

þaliàja arbata gali bûti maiðomi jazminai, kartais kaip papuoðimà

paliekant jø þiedlapiø. Kinijoje daugelis kvapniøjø gëliø (roþës ir kt.)

naudojamos arbatos skoniui ir kvapui pagerinti.

Kodël verta gerti þaliàjà arbatà?

Þaliojoje arbatoje gausu ávairiø naudingø medþiagø. Joje yra

dvigubai daugiau katechinø (jie pasiþymi antimikrobinëmis savybëmis,

yra puikûs antioksidantai – maþina tikimybæ susirgti vëþiu, saugo nuo

kitø ligø) negu juodojoje. Pusantro karto daugiau vitamino P (tai

ÞALIOSIOS ARBATOS OS SKIRSTYMAS Á RÛÐIS

Kinijoje ir Japonijoje egzistuoja skirtingos þaliosios arbatos rûðys Japonijoje þalioji arbata skirstoma á rûðis pagal tai, nuo kurios

bei pavadinimai. Kinijoje þaliosios arbatos daþniausiai skirstomos arbatos krûmo vietos buvo surinkti lapeliai, ir tik tada rûðiniam

pagal arbatþoliø surinkimo ir apdorojimo ypatybes bei lapeliø formà, skirstymui átakos turi tai, kaip jie buvo apdoroti, kur auginti ir kada

o pavadinimuose daþnai minima provincija, kurioje buvo surinktos nuskinti.

arbatþolës.

JAPONIJOS ÞALIOSIOS ARBATOS RÛÐYS

KINIJOS ÞALIOSIOS ARBATOS RÛÐYS

YS, , SUSKIRSTYTOS PAGAL

SURINKIMO IR APDOROJIMO YPATYBES BEI LAPELIØ FORMÀ

Goykuro. Labiausiai vertinama arbatos rûðis. Sodraus aromato

arbatai renkami tik patys kokybiðkiausi jauni lapeliai nuo paèiø krûmø

Þalioji susukta arbata. Siu Ciu („Susukti rutulëliai“) ir kt. virðûnëliø, kurie prieð skynimà yra kurá laikà uþdengiami nuo saulës.

Pavasarinë subtilaus medaus skonio arbata. Pusiau iðsiskleidæ Arbatþolës uþpilamos 50-60 °C temperatûros vandeniu.

pirmieji lapeliai renkami aukðtikalniø plantacijose.

Matcha. Tai iki milteliø akmeniniame grûstuve susmulkinta þalioji

Þalioji suriðta arbata. Li Èþi („Li Èþi vaisiaus formos arbata”) ir arbata, gaminama ið nuo virðûnëliø surinktø lapeliø. Jos patiekimas

kt. Surinkti arbatos pumpurëliai paruoðiami ir suriðami á pluoðtelius. yra originalus – milteliai uþpilami karðtu vandeniu ir iðplakami iki

Dël to ði arbata garsi ne tik savo skoniu, bet ir groþiu.

putø specialia bambukine ðluotele. Labai intensyvi þalia spalva,

aitresnio skonio.

Þalioji plokðèia arbata. Si Hu Lun Czin („Drakono ðulinys ið eþero

Si Hu”) ir kt. Vienintelë arbata, kurios gamyboje naudojamas

Bancha. Jai renkami subrendæ arbatos lapeliai ne nuo paèios

augalinis aliejus. Kad arbata atskleistø visas savo savybes ir skoná, arbatos krûmo virðûnës. Arbata ðvelnaus skonio, nes joje maþiau

ruoðiama nestipri.

kofeino nei kitose arbatose. Arbatþolës uþpilamos 100 °C

temperatûros vandeniu, taèiau itin trumpai plikomos – 30

Arbata „þvirblio lieþuvëliai“.

“. Chuan an Mao Fen („Pûkuotosios sekundþiø.

virðûnës ið Geltonøjø kalnø“) ir kt. Tai klasikinë þalioji arbata.

Amacha Buddha. Skinama tik kelis kartus per metus ir dþiovinama

Þalioji lapinë arbata. Tai Pin Hou Kui („Vadeiva i Hou-Keno”) ir saulëkaitoje. Ði arbata puikus cukraus pakaitalas, nes jos nereikia

kt. Tikra Hou kui arbata renkama saulëtà dienà tiksliai nustatytose saldinti. Tinka þmonëms, sergantiems cukriniu diabetu.

plantacijose. Visi pumpurëliai turi bûti vienodi, apgaubti dviem

jaunais vienodo dydþio lapeliais.

Sencha. Gaminama ið aukðtos kokybës lapeliø (antras ir treèias

nuo krûmo virðûnës). Ypaè vertinami tie lapeliai, kurie yra surinkti

Presuota arbata. Junan To Èa („Arbata taurë ið Juanio“) ir kt. per pirmàjá derliø. Kitaip nei kiniðka Sencha, ði arbata turi salstelëjusá

Nors ji daroma tik ið arbatos lapø, taèiau jos skonis primena dþiovintø skoná. Plikoma 70-90 °C temperatûros vandeniu. Tai populiariausia

slyvø ar abrikosø skoná. Arbata puikiai malðina troðkulá. Svarbu, japoniðkos arbatos rûðis.

kad ði arbata nebûtø per stipri, nes tada gali bûti kartoko skonio.

RESTORANØ VERSLAS 2/2007

Baras


PATARIMAI ARIMAI APIE VYNÀ BARMENUI IR PAD

ADAVËJUI

Parengë Vytautas Mickevièius

26

Baras

Ðiame straipsnyje glaustai apþvelgsime pagrindines taisykles, kurias

turëtø þinoti kiekvienas barmenas ar padavëjas, siûlantis vynà restorano

ar kavinës lankytojams. Vyno þinovai ar siekiantys jais tapti straipsnyje

greièiausiai neras nieko naujo. Taèiau, ðalyje esant didelei

aptarnaujanèio personalo kaitai, prisiminti pagrindus bus naudinga.

Be to, artëjant vasarai, jûsø ástaigas uþplûs ir naujas pradedanèiøjø

padavëjø bûrys – jiems ðá straipsná paskaityti tiesiog bûtina.

Vyno uþsakymas ið tiekëjø

Vynas net ir iðpilstytas á butelius lieka „gyvas“. Skirtingai nei stiprieji

gërimai, kuriuos iðpilstytus galima transportuoti ir laikyti praktiðkai bet

kaip, vynas reikalauja ypatingo dëmesio. Butelyje jis toliau bræsta,

keièia spalvà ir savybes, o laiku neiðgertas – „mirðta“. Ankstyvà vyno

„mirtá“ gali lemti neteisingas jo transportavimas ir laikymas.

Todël uþ vynà atsakingas restorano ar baro asmuo, uþsakydamas

ðá gërimà ið tiekëjø, turëtø pasidomëti ðiais dalykais:

• Kokioje vystymosi stadijoje yra uþsakomas vynas, kiek laiko já

dar bus galima laikyti? Paprastai pigesni vynai „gyvena“ trumpai, juos

gerti reikia kaip galima jaunesnius, nes po vieneriø ar keleto metø jie

gali bûti sugedæ.

• Kaip vynas buvo transportuojamas? Vynas ið kitø ðaliø turëtø

bûti áveþamas transportu, kuriame temperatûra yra reguliuojama –

kad þiemà vynas nesuðaltø, o vasarà neperkaistø. Transportuojant

buteliai á dëþes turëtø bûti supakuoti gulsèiai arba kakleliais þemyn.

• Kokiomis sàlygomis vynas laikomas tiekëjo sandëliuose? Juose

sàlygos turi atitikti ilgalaikiam vyno saugojimui nustatytus reikalavimus.

O gal jis kurá laikà jau stovëjo kitoje prekybos vietoje neaiðkiomis

sàlygomis?

Priimant atveþtà vynà, reikëtø apþiûrëti kiekvienà butelá (bent jau

brangesnio vyno) ir ávertinti:

• Kamðèio padëtá – jei jis kiek iðlindæs virð butelio kaklelio, vynas

turbût buvo laikomas per aukðtoje temperatûroje.

• Ar pro kamðtá neprasiskverbë nors kiek vyno? Tai reikðtø

nesandarø kamðtá.

• Ar butelyje vyno lygis atitinka normà? Nepilnas gali bûti tik

seno vyno butelis.

• Ar aplink kamðtá nesijauèia paðaliniø kvapø? Jø neturëtø bûti.

Trys paskutiniai minëti trûkumai gali atsirasti dël vyno

transportavimo per aukðtoje temperatûroje ar per dideliame slëgyje.

Dël to butelis galëjo prarasti hermetiðkumà, á já galëjo patekti oro.

Toks vynas yra sugadintas.

Per ðaltai laikomame vyne gali atsirasti smulkiø kietøjø daleliø.

Skoniui jos nelabai turi átakos, bet pakenkia spalvai ir skaidrumui.

Po transportavimo vynà ið karto siûlyti lankytojams nepatartina –

jam reikëtø leisti „pailsëti“ sandëlyje bent tris savaites.

Vyno laikymas

Vynà geriausia bûtø laikyti tokiomis sàlygomis:

• Idealiausia temperatûra vynui saugoti yra + 11-12 °C. Jei ji

aukðtesnë, vynas greièiau sensta. Jei temperatûra yra virð 24 °C, vynas

pradeda labai greitai gesti. Taèiau daug svarbiau yra ne pasiekti idealià

vyno sandëliavimo temperatûrà, o iðlaikyti jà kuo pastovesnæ.

Temperatûros svyravimai leistini iki keturiø laipsniø, bet ne daugiau.

Todël vynas daþniausiai saugomas rûsiuose.

• Drëgmë patalpoje, kur saugomas vynas, turëtø bûti apie 70-

80 %. Esant drëgnesnei aplinkai, vyno kamðtis gali pasidengti pelësiu,

o esant sausesniam orui, vyno kamðtis gali perdþiûti, todël á butelá

gali patekti oro. Abu ðie veiksniai vynui yra kenksmingi. Kai kurie

þinovai mano, kad naujesniems vynams ðie veiksniai jau nebekenkia,

nes beveik visø naujø vynø kamðèiai yra padengti aliuminio folijos

kapsule, kuri nepraleidþia drëgmës.

• Apðvietimo vyno saugojimo patalpoje nereikia – vynas mëgsta

tamsà. Klaidinga yra nuomonë, kad ultravioletiniai spinduliai gali vynui

pakenkti – jie pro stiklà neprasiskverbia. Taèiau tiesioginis apðvietimas

gali ákaitinti tamsø vyno butelá, o temperatûros svyravimai pakenkti

gërimui.

• Vynui bûtina ramybë – saugomo vyno butelius reikia kuo reèiau

judinti ar kilnoti, nelaikyti patalpoje prietaisø, kurie sukelia vibracijà.

• Patalpose, kuriose saugomas vynas, neturëtø bûti laikomi kiti

maisto produktai ar kvapà skleidþianèios medþiagos.

• Svarbu yra ilgai saugomo vyno butelius laikyti horizontalioje

padëtyje, kad neperdþiûtø butelio kamðtis. Taèiau jei vynas spirituotas,

geriau já laikyti vertikaliai, nes stiprus alkoholis veikia kamðtá.

Vyno siûlymas lankytojui

Pirmiausia reikia paminëti, kad kiekvienoje save gerbianèioje

maitinimo ástaigoje lankytojo uþsakytas vyno butelis turi bûti

atkemðamas lankytojams matant – ant lankytojø stalo, jei yra laisvos

vietos, arba ant aptarnavimo stalelio. Lietuvoje, didëjant vyno

suvartojimui ir kylant gyventojø kulinarinei kultûrai, vis daþniau

restoranuose lankytojai vynà uþsisako buteliais.

Jei restoranas turi vyno rûsá ir lankytojas uþsako senà, iðlaikytà

vynà, butelio nereikëtø kruopðèiai nuvalyti – dulkës ant butelio parodo,

kad vynas buvo ilgai saugomas. Iðlaikytame raudoname vyne gali

bûti nuosëdø, todël patiekiant toks vyno butelis turi bûti kuo maþiau

judinamas. Geriausia prieð patiekiant ilgai horizontalioje padëtyje

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Ðampano ir putojanèio vyno taurë pripilama iki 2/3 tûrio, likusi

taurës dalis – purslams. Aukðtoje taurëje gerai matosi burbuliukø þaismas.

2. Lengvo baltojo vyno taurë pripilama iki 1/2 tûrio. Nedidelis tûris

leidþia greitai pajausti pirminá gëliø-vaisiø aromatà. Iðlenktas kraðtelis leidþia

vynui tekëti lieþuvio galiuku, o ne ðonais. Taip pirmiausia pajauèiamas

vyno saldumas, vaisiðkumas.

3. Sodraus baltojo vyno taurë pripilama iki 1/2 tûrio. Didoka taurës

galva leidþia vynui „kvëpuoti“.

4. Maþai taninø turinèio raudonojo vyno taurë yra platesnë, todël

vynas ið jos plaèia srove patenka ant lieþuvio. Taurë pripilama iki 1/3 tûrio.

5. Daug taninø turinèio raudonojo vyno taurë yra aukðta, bet

siauresnë, todël ið jos vyno aromatas lengviau pasiekia nosá, o geriant

vynas pirmiausia patenka ant lieþuvio galo. Taip ne ið karto pajuntamas

taninø aitrumas.

6. Sunkaus raudonojo vyno taurë yra didelë ir plati. Joje vynas gerai

kontaktuoja su deguonimi ir lengvai oksiduojasi, todël geriau atsiskleidþia

vyno aromatas ir skonis.

7. Desertinio vyno taurë yra nedidelë, vynu ji pripildoma iki 1/3 tûrio.

Vynas geriamas maþais gurkðneliais.

8. Chereso, portveino, madeiros ir kitø spirituotø vynø taurë yra

nedidelë bei siaura. Siauras jos virðus sulaiko spirito kvapà, kad negadintø

vyno skonio ir aromato puokðtës.

RESTORANØ VERSLAS

2/2007


27

saugotà vyno butelá já kurá laikà (apie 1-2 paras ar bent keletà valandø) kad kamðèiø ilgiai skiriasi. Paprastai trumpesni bûna pigiø vynø kamðèiai,

palaikyti pastatytà, kad nuosëdos nusëstø ant dugno. Jei vynas nebuvo o Bordo ir Rioja regionø vyno kamðèiai – ilgesni. Ilgai ir netaisyklingai

palaikytas „staèias“, jis dedamas á specialø krepðelá, kuriame butelis saugotø vynø kamðèiai gali bûti perdþiûvæ ir lûþinëti ar trupëti.

guli kampu. Tuomet krepðelyje butelis ir atidaromas, ið jo pilstoma á 4. Vyno butelio kamðtá reikia iðtraukti ið lëto, be pokðtelëjimo.

taures. Atneðus butelá prie stalo, reikia neskubant ir nesukiojant jo Butelá stenkitës nesupurtyti ir nesukioti. Jeigu jauèiate, kad traukiant

etiketæ pademonstruoti lankytojams, kad jie ásitikintø vyno kilme. kamðtá jis gali skilti, kamðèiatrauká ásukite ðiek tiek giliau. Jei kamðtis

Labai svarbu vynà lankytojams patiekti tinkamos temperatûros. vis tik lûþo, já iðimti galima tik specialiu kamðèiatraukiu su dvejomis

Jei jis nebuvo laikomas atitinkamomis sàlygomis saugojimo patalpoje metalinëmis „plunksnomis“, kurios ákiðamos tarp kamðèio ir butelio

ar vyno ðaldytuve, prieð patiekiant já atvësinti galima ádëjus á ðaldytuvà kaklelio. Kamðtis iðtraukiamas kamðèiatrauká sukant.

ar netgi ðaldiklá (trumpam ir jei nëra kitos iðeities), panardinus á ðaltà 5. Iðëmus kamðtá, butelio kaklelio iðoræ ir vidø reikia nuvalyti

vandená ar vandens vonelæ su ledukais. Patiekiamo vyno temperatûra servetële. Pauostykite vyno kamðtá, ar jis neturi paðalinio blogo

RESTORANØ VERSLAS 2/2007

priklauso nuo rûðies ir lengvumo – raudonieji vynai patiekiami 12-18 „kamðèio ydos“ kvapo – patikrinkite ar vynas nesugedæs.

°C, roþiniai 8-12 °C, baltieji 6-12 °C temperatûros. Kuo lengvesnis vynas, 6. Jei reikia, priklausomai nuo rûðies ir iðlaikymo, vynà galima

tuo vësesnis jis turi bûti patiekiamas. Restorane lankytojui baltojo ar dekantuoti (perpilti á platø stikliná indà). Dekantavimo tikslai gali bûti

putojanèio vyno butelá rekomenduojama patiekti kibirëlyje su ledukais, keli. Iðlaikytà vynà taip galima atskirti nuo butelyje susidariusiø nuosëdø

kad butelyje likusio vyno temperatûra iðliktø tinkama visà vakarà. (perpilama neskubant, nesudrumsèiant nuosëdø). Galima dekantuoti

ir jaunus vynus, kurie turi daug taninø – taip paspartinama oksidacija

Vyno butelio atidarymas ir iðpilstymas

ir vynas geriau bei greièiau atsiskleidþia.

Atidaryti butelá atrodo gana paprasta, taèiau tam reikia ágûdþiø. 7. Pirmiausia nedaug vyno ápilkite á já uþsakiusio þmogaus tauræ,

Paprastai skirtingø gamintojø buteliai ir jø kamðèiai ðiek tiek skiriasi, kad jis galëtø vynà pauostyti ir patvirtinti, kad gërimas yra tinkamas.

todël problema gali iðkilti netikëtai. To norëtøsi maþiausiai, nes nuo 8. Jei lankytojø yra daugiau, vynas pilstomas judant aplink stalà

gero aptarnavimo priklauso ir arbatpinigiø dydis. Labai svarbu turëti pagal laikrodþio rodyklæ, pirmiausia pilant moterims.

patogø, sau áprastà vyno atidarytuvà bei þinoti ðias taisykles:

9. Vynas á tauræ pilamas stovint sëdinèiam lankytojui ið deðinës,

1. Atidarant vyno butelá reikia stengtis kuo maþiau já sukioti, butelá laikant deðine ranka taip, kad sëdintysis matytø butelio etiketæ.

nepurtyti, nes vynas mëgsta ramybæ. Vyno butelis turi bûti vertikalioje Rodomasis pirðtas turi bûti laikomas ant butelio kaklelio. Labiau águdæ

padëtyje arba krepðelyje (jei vynas iðlaikytas).

padavëjai viena ranka laiko butelá uþ dugno. Jei taurës neámanoma

2. Nedideliu peiliuku reikia ratu apipjauti vyno kaklelá gaubiantá pasiekti ið deðinës, galima prieiti ið kairës pusës, kaire ranka paimti

plastikiná gaubtelá – geriausia iðkart po paèiame kaklelio virðuje esanèiu tauræ ir á jà pripilti vyno.

praplatëjimu. Pjovimui galima naudoti ir specialiai tam skirtà rëþtukà, 10.Vyno pilkite ne daugiau nei iki pusës (baltojo) ar treèdalio

taèiau jis gaubtelá nurëð virð praplatëjimo. Kai kurie vynai turi specialià (raudonojo) taurës. Jaunà baltà vynà reikia pilti kiek ið aukðèiau

juostelæ, kuria gaubtelio virðø galima nuplëðti ir nepjovus, taèiau (maþdaug ið 10 cm aukðèio, kad pilamas jis papildomai gautø

peiliuku nupjauti elegantiðkiau.

deguonies), o raudonà ir iðlaikytà baltà vynà – kaip galima ið þemiau,

3. Nuëmus butelio gaubtelá, kamðèiatraukio sraigtà reikia ástatyti taèiau jokiu bûdu butelis neturi liesti taurës.

á kamðèio centrà ir ásukti. Svarbu kamðèio nepergræþti kiaurai, kad 11.Kai taurë pripilama iki reikiamo lygio, staigiu judesiu, leisdami

nuotrupos nesukristø á vynà. Vyno kamðèiatraukiø sraigtas paprastai yra þemyn butelio dugnà, já pakreipkite atgal á vertikalià padëtá ir tuo paèiu já

standartinio kamðèio ilgio, tad já reikëtø ásukti beveik visà. Taèiau þinokite, lengvai pasukite – taip iðvengsite galimo vyno nulaðëjimo.

Baras


KAIP LAIKYTI VYNÀ RESTORANE?

Vytautas Mickevièius

28

Árengimai

Daþnam restoranà besiruoðianèiam

atidaryti savininkui iðkyla klausimas, ar verta

investuoti á nemaþai kainuojanèias vyno

laikymo spintas-ðaldytuvus. Atsakymas á ðá

klausimà paprastas: jei jûsø lankytojai bus vyno

þinovai ar iðprusæ vyno mëgëjai, investicija á ðá

árengimà pasiteisins. Bet tik tuo atveju, jei vyno

atsargos jûsø restorane bus rûpestingai

priþiûrimos, o ið tiekëjø uþsakomas gërimas bus

taisyklingai laikytas ir transportuotas.

Nieko negali bûti blogiau, nei lankytojams

siûlomas sugedæs ar netinkamos temperatûros

vynas. Jei vyno temperatûrà dar galima

„pataisyti“ butelá atðaldant kibirëlyje su

ledukais ar patalpinant á ðaldiklá, tai sugedusá

vynà teks iðpilti. Tai reikðtø ne tik nuostolius,

bet ir nepatenkintà lankytojà bei sugadintà

restorano reputacijà. Kaip apsisaugoti nuo ðiø

nemalonumø? Turbût visiems þinoma, kad

vynas – tai „gyvas“ gërimas, kuris bræsta ir

supilstytas á butelius, todël vynui restorane

reikëtø skirti daugiau dëmesio nei kitiems

gërimams. Já reikëtø tinkamai laikyti, kad

iðvengtumëte jo kokybei kenkianèiø aplinkos

veiksniø – temperatûros ir drëgmës svyravimø,

tiesioginiø saulës spinduliø, bereikalingo

judinimo ar vibracijos. Taip pat restorane

keletas kiekvienos rûðies vyno buteliø turi bûti

laikomi temperatûroje, artimoje jo patiekimo

temperatûrai, nes yra sunku nuspëti, kurio

vyno butelá ið visø turimø lankytojas iðsirinks.

Vyno saugojimas restorane

Ideali vyno ilgalaikio sandëliavimo

temperatûra yra 10-14 °C. Svarbu, kad ji kuo

maþiau svyruotø. Tokioje temperatûroje (taip

pat iðpildant kitas vyno laikymo sàlygas) jis

gali bûti saugomas ilgus metus. Jei vyno

nesiruoðiama ilgai saugoti (pavyzdþiui,

restorane populiaresnes vyno rûðis, o kai

kuriø rûðiø vynà net ir nepatartina ilgai

saugoti), nuo ðios temperatûros galima

nukrypti iki gamintojo etiketëse nurodytø

ribø ar iki patiekimui rekomenduojamos

temperatûros.

Vynà restorane galima saugoti áprastame

gërimø sandëlyje, paprastame ðaldytuve,

vyno saugojimui pritaikytoje spintoje

ar specialiai vyno saugojimui árengtoje

patalpoje – rûsyje.

Vyno rûsys gali tapti kiekvieno solidaus

restorano pasididþiavimu. Já priþiûrintis

iðmanus darbuotojas per eilæ metø galëtø

sukaupti pasididþiavimo vertà vynø kolekcijà,

á restoranà pritrauksianèià pinigingø gurmanø.

Tinkamai árengtame rûsyje vynas ramiai bræstø

idealiose vyno laikymo sàlygose tol, kol já

uþsakytø restorano sveèiai. Taèiau Lietuvoje

vyno vartojimo kultûrai dar tik pradedant

vystytis, restoranø savininkai apie vyno rûsio

ásirengimà dar vengia galvoti. Tam reikia ir

nemaþai papildomø lëðø, ir jo atsargas

priþiûrëti sugebësianèio darbuotojo (someljë),

ir, svarbiausia, vyno rûsiui ar saugyklai

tinkamø patalpø. Jos nebûtinai turi bûti rûsyje,

taèiau turëtø bûti vësios, tamsios, ventiliuojamos

ir netriukðmingos.

Vynà galima sandëliuoti ir paprastame

sandëlyje, kuriame temperatûra nevirðija 20

°C, o prieð patiekiant atvësinti ðaldytuve ar

ðaltame vandenyje su ledukais. Taèiau tokiu

atveju sunku kontroliuoti vyno temperatûrà.

Ilgai laikyti paprastame ðaldytuve vynà nëra

gerai, nes nuo ðaldytuve veikianèio kompresoriaus

vynas patiria vibracijà, be to, ðaldytuvo

lentynos daþniausiai yra nepatogios, jose telpa

nedaug vyno.

Ko gero pats patogiausias vyno laikymo

restorane bûdas – laikymas vyno spintoje.

Tai patogus, estetiðkas ir ypatingø iðlaidø

nereikalaujantis árengimas. Pagrindiniai vyno

spintø privalumai yra idealios vyno laikymo

ar brandinimo sàlygos, plati modeliø, dizaino

ir kainø ávairovë. Renkantis vyno spintà, reikia

nuspræsti, kam ji bus naudojama: trumpalaikiam

vyno laikymui, siekiant já visada

turëti tinkamos temperatûros, ar ilgalaikiam

vyno brandinimui. Pirmuoju atveju pasirenkama

keletà temperatûriniø zonø turinti

vyno spinta, kurios skirtingose lentynose

temperatûra skiriasi (priklausomai nuo

gamintojo ir modelio, temperatûra gali bûti

nuo + 4 iki + 22 °C). Tokioje spintoje galima

laikyti patiekimui tinkamos temperatûros tiek

raudonà, tiek baltà ar putojantá vynà. Yra netgi

tokiø vyno spintø modeliø, kuriuose iðskiriami

deðimt temperatûros lygiø (kiekvienoje

lentynoje skirtingas). Na o ilgalaikiam

brandinimui skirtos vyno spintos palaiko

pastovià, nuo +10 iki +20 °C temperatûrà.

Tokià spintà restoranui verta pasirinkti

papildomai, jei jame bus iðskirtiniø, laikymui

skirtø vynø, kurie idealiomis sàlygomis

bræsdami lauktø savo pirkëjo. Arba, atitinkamai

nustaèius temperatûrà, tokioje

spintoje didesniais kiekiais galima laikyti

patiekimui paruoðtà baltà arba raudonà vynà.

Vyno spintø privalumai:

• Uþima nedaug vietos, gabaritai

atitinka áprastus baldø matmenis arba jas

galima integruoti á baldus.

• Labai paprasta prieþiûra ir eksploatacija.

• Jose idealiomis sàlygomis saugomas

vynas. Jis visada bus tinkamos patiekimui

temperatûros. Be to, galimos kelios temperatûrø

zonos, temperatûra reguliuojasi.

• Patogus buteliø iðdëstymas, juos

lengva pasiekti.

• Geras estetinis vaizdas – spintos gali

papuoðti barà, restorano salæ.

• Teigiamas psichologinis efektas –

restorano lankytojai, pamatæ restorane

esanèià vyno spintà, susidarys áspûdá, kad

ðiame restorane vynu pakankamai gerai

rûpinamasi. Tai gali paskatinti uþsisakyti vyno

butelá, o ne kitoká gërimà. Taèiau restorane

esanti vyno spinta negarantuos didelës vyno

apyvartos, jei já siûlantis ir patiekiantis

personalas darys klaidas.

Lietuvoje galima ásigyti ðiø gamintojø vyno

laikymo spintø: „Eurocave“ (atstovas UAB

„Darija“); „Bacchus“, „Global wine“ (atstovas

UAB „Perksas“); „Liebherr“ (UAB „Ogmina“ ir

kt. prekeiviai); „Snaigë“, „Electrolux“, „AEG“

(áv. prekeiviai), ávairûs profesionalios virtuvës

technikos tiekëjø siûlomi modeliai.

RESTORANØ VERSLAS

2/2007


GERIAUSIAS LIETUVOS BARMENAS SAVO

SUGEBËJIMUS DEMONSTRUOS KUBOJE

Vytautas Mickevièius

Balandþio 13 d. Kaune, naktiniame klube „Exit“, vyko „Havana

Club“ barmenø ðou – atrankinis turnyras á kitais metais Kuboje vyksiantá

pasaulio barmenø èempionatà „Havana Club“. Dël teisës atstovauti

29

Lietuvai Kuboje barmenai varþësi þongliruodami buteliais (atlikdami

„flairingà“) ir ruoðdami kokteilius.

Turnyre dalyvauti þadëjo 12 barmenø, taèiau trys ið jø neatvyko.

Daugiausia dalyviø – ðeði – buvo ið Vilniaus, du ið Klaipëdos ir vienas

ið Londono. Kiekvieno barmeno pasirodymui buvo skirtos 5 minutës.

Per jas barmenas turëjo paruoðti du kokteilius, kuriø privalomasis

komponentas buvo „Havana Club” romas.

Nors renginiui buvo pasirinktas vienas ið geriausiø Lietuvos naktiniø

klubø su puikiai barmenø pasirodymui pritaikyta scena, taèiau þiûrovø

á já susirinko ne itin gausiai. Vis dëlto, skambant „latino-house“ muzikai,

grojant perkusininkui ir saksofonistui, barmenø pasirodymai greitai

iðjudino susirinkusià publikà, kuri negailëjo emocijø palaikydama

kiekvienà dalyvá.

Kokteiliai – tik su romu „Havana Club”

Pirmàjá, klasikiná „Cuba Libre“ kokteilá (romas, kola, þalioji citrina

paruoðtà kokteilá, tuðèiø buteliø mëtymà.

ir ledukai) barmenai turëjo paruoðti þongliruodami darbiniu barmenø

Papildoma komisija, sudaryta ið kokteiliø „mëgëjø“ – þinomø

rinkiniu ir bent iki pusës pripildytais romo buteliais. Antrasis kokteilis

leidiniø þurnalistø, vertino barmenø savos kûrybos kokteilius. Buvo

turëjo bûti savos kûrybos, jo privalomas komponentas buvo „Havana

vertinama kokteilio iðvaizda, dekoracija, aromatas, skonis ir bendras

Club“ romas. Ruoðiant ðá kokteilá buvo galima þongliruoti su beveik

áspûdis.

tuðèiais buteliais. Ðioje rungtyje barmenai stengësi pademonstruoti

kuo daugiau iðmonës, miklumo ir artistiðkumo.

Nugalëtojams – áspûdingi prizai

Barmenø pasirodymus vertino autoritetinga komisija: Darius

Pasirodþius visiems barmenams, þurnalistø komisija gana greitai

Augaitis („Pernod Ricard Lietuva“ vadovas), Martynas Tyla (barø ir

nusprendë, kurio barmeno savos kûrybos kokteilis nusipelnë

naktiniø klubø vadovas, analogiðkø barmenø turnyrø organizatorius),

skaniausiojo titulo. Já pelnë Dainiaus Kazlausko (Londonas) originaliai

Eglë Dilkienë (Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacijos vykdanèioji

patiektas kokteilis „Top of the Pop“. Kokteilis buvo patiektas ðampano

direktorë), Ramss Villar Caraballo („Havana club“ atstovas ið Kubos),

taurëje, kurios kojelë buvo nudauþta ir taurë ádëta á romo butelá. Uþ

Joel Menes Leon (profesionalus barmenas ið Kubos). Komisija taðkus

ðià nominacijà D. Kazlauskas dovanø gavo dëþæ „Havana Club“ romo.

skyrë uþ buteliø mëtymo technikà, pasirodymo sklandumà, kûrybiðkumà

Daug ilgiau rinkdama nugalëtojus uþtruko profesionalø komisija.

ir originalumà. Papildomai buvo ávertinti ir bendras pasirodymo

Pasak renginio vedëjo, jei ne teisëjai ið Kubos, bûtø buvæ galima átarti

organizuotumas, bendravimas su publika, pasiruoðimas. Baudos taðkai

komisijos simpatijà keliems jau pagarsëjusiems Lietuvos barmenams

buvo skiriami uþ kiekvienà gërimo iðliejimà, buteliø kritimà, netinkamai

(turbût turëti omenyje „flairingo“ meistrai, susibûræ á grupæ „Baro

vilkai“). Taèiau komisijos nariai ið uþsienio uþtikrino, kad jie pirmà

kartà matë visus dalyvius ir visø komisijos nariø nuomonës dël vietø

paskirstymo buvo panaðios.

Komisijai pradëjus vardinti dalyviø uþimtas vietas, átampa klube

vis augo. „Havana Club“ barmenø turnyro nugalëtoju tapo vilnietis

Artûras Grigorjevas, anksèiau dirbæs naktiniame klube „Galaxy“, bei

visai neseniai ásteigæs savo asmeninæ barmenø þongliravimo mokyklà.

A. Grigorjevas taip pat priklauso barmenø ðou grupei „Baro vilkai“.

Ðiam barmenui suteikta garbë atstovauti Lietuvai barmenø ðou pasaulio

èempionate Kuboje.

Antràjà vietà laimëjo Dainius Kazlauskas, dirbantis laisvai

samdomu barmenu Londone. Jam atiteko renginio rëmëjo

„Elektromarkt“ 2000 Lt èekis.

Treèiosios vietos laimëtojas Mantas Zujis („Ring Bar“, Vilnius, bei

barmenø grupë „Baro vilkai“) dovanø gavo 1000 Lt vertës èeká

apsipirkti „Elektromarkt“ parduotuvëse.

Ketvirtasis buvo Vadim Krylov („Briusly“, Vilnius), gavæs 500 Lt

vertës èeká apsipirkti „Elektromarkt“ parduotuvëse.

Likusiems barmenams – Laurynui Sakalauskui („Sky bar”, Vilnius),

Matui Petrulioniui („Honolulu“, Klaipëda), Vytui Domarkui („Global“,

Klaipëda), Þilvinui Mikðiui („Prospekto Pub“, Vilnius) ir Tomaðui Staceviè

– buvo skirta penktoji vieta bei áteikti diplomai ir paguodos prizai.

Pasak vieno ið renginio organizatoriø, UAB „Pernod Ricard Lietuva“

atstovo, profesionalaus barmeno Arnoldo Zariankino, nekartà

laimëjusio Lietuvos barmenø èempionatus, pagal dalyviø skaièiø ir

priziná fondà, ðis barmenø turnyras buvo didþiausias ir

profesionaliausias ið visø iki ðiol Lietuvoje vykusiø barmenø „flairingo“

turnyrø. Turnyro metu buvo galima pastebëti vis didëjantá barmenø

profesionalumo lygá.

RESTORANØ VERSLAS 2/2007

Informacija


30

Informacija

VALSTYBINË MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

INFORMUOJA

LIETUVOJE PRASTËJA MËSOS PRO-

DUKTØ KOK

OKYBË

Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos

(VMVT) duomenimis, nuolat auga á Lietuvà ið

Europos Sàjungos (ES) ðaliø áveþamos ðvieþios

mësos ir mësos produktø kiekiai. Didþiuosiuose

prekybos centruose kartais jie sudaro

net apie 90 proc.

Áveþama produkcija vis daþniau neatitinka

kokybës reikalavimø, uþfiksuojami vartotojø

klaidinimai dël kilmës ðalies, produktø sudëties

ir rûðingumo. Taip pat sulaukta perspëjamo

signalo ir ið Europos Komisijos, kad Europoje

sandëliuose susikaupë dideli kiekiai

pasenusios mësos, kurià pusvelèiui mëginama

realizuoti naujosioms ES ðalims.

Ðiuo metu uþ mësos kokybæ atsakingi patys

prekybos centrai ir mësos perdirbimo ámonës,

todël jie privalo uþtikrinti, kad gaunama

produkcija ið Europos Sàjungos atitiktø visus

veterinarijos reikalavimus. VMVT, pastebëjusi

didëjantá nekokybiðkos mësos ir jos produktø

áveþimo atvejø skaièiø, registruodama daugiau

vartotojø skundø, ðiø metø kovo pradþioje

sustiprino áveþamø ið Europos Sàjungos (ES)

mësos bei mësos produktø veterinarijos kontrolæ.

Nuo ðiol kiekviena ámonë ne vëliau kaip prieð

24 val. turi informuoti tarnybà apie ketinimà

ið ES ásiveþti mësos.

„VMVT, atlikdama sistemingà kontrolæ,

nesiekia trukdyti verslui, o ðiuos sugrieþtinimus

ávedëme tik gindami vartotojà ir siekdami

uþkirsti kelià nekokybiðkø þaliavø naudojimui

gamyboje. Ðiuo metu ypaè daugëja

nusiskundimø lenkiðkos kilmës mësos

gaminiais, kurie prekybos centruose balandþio

mënesá sudarë apie 70 proc. áveþtinës

produkcijos,“ – situacijà komentuoja

Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos

direktorius Kazimieras Lukauskas.

Todël su premjeru Gediminu Kirkilu ðià

situacijà aptaræs VMVT vadovas teigë, kad

buvo prieita vieninga nuomonë ir toliau siekti,

jog á Lietuvà áveþama mësa bûtø aukðtesnës

kokybës nei lietuviðka, o pastarosios

neiðstumtø ne itin kokybiðka importuojama

produkcija, bei taip bûtø apsaugoti vartotojai.

VMVT duomenimis, per praëjusius metus

áveþta net 47 proc. daugiau ðvieþios mësos ir

mësos produktø, ir importo mastai jau beveik

pasiekë pagaminamos mësos kiekius.

Labiausiai daugëja áveþamos jautienos.

Lietuvoje auginamø ir paskerdþiamø gyvuliø

kiekiai pastoviai maþëja.

PER PIRMÀJÁ ÐIØ METØ KETVIRTÁ


UÞDRAUST

USTA TIEKTI LIETUVOS RINKAI

DAUGIA

UGIAU U KAIP 80 TONØ NESAUGIØ

MAISTO PRODUKTØ

Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos

teritoriniai padaliniai visoje Lietuvoje,

atlikdami importuojamø á Lietuvos teritorijà ir

rinkoje esanèiø maisto produktø valstybinæ

kontrolæ, per pirmàjá ðiø metø ketvirtá uþdraudë

tiekti rinkai daugiau kaip 80 tonø nesaugiø

maisto produktø.

Anot Valstybinës maisto ir veterinarijos

tarnybos Rizikos ir kokybës valdymo skyriaus

vedëjo Rolano Kliuèinsko, dël saugos

reikalavimø neatitikimø Lietuvos rinkoje

uþdrausta realizuoti: 22,5 t dþiovintø slyvø ið

Argentinos, kuriose laboratoriniais tyrimais

nustatytas padidintas konservanto – sorbo

rûgðties – kiekis, 4,2 t ryþiø, áveþtø ið Graikijos,

juose nustaèius stiklo daleliø priemaiðø, taip

pat 230 kg nesaugiø saldainiø, 4,32 t didþiøjø

greipfrutø, 26,875 t ðaldytø þuvø, 23 t kiauliø

ausø.

Nuo ðiø metø sausio 1 d. iki kovo 31 d.

Europos Komisijos skubiø praneðimø apie

nesaugø maistà ir paðarus sistema RASFF

Europos Sàjungos (ES) ðalys narës 772

atvejais buvo informuotos apie saugos

reikalavimø neatitinkanèius maisto produktus

ir 29 atvejais apie saugos reikalavimø

neatitinkanèius paðarus.

Europos Komisija, atsiþvelgdama á galimà

rizikà vartotojø sveikatai, visus skubiuosius

praneðimus grupuoja á áspëjamuosius, jei

produktas kelia tiesioginæ rizikà vartotojø

sveikatai, ir informacinius, jei produktas

nekelia tiesioginës rizikos. Per pirmàjá 2007

m. ketvirtá RASFF sistema buvo iðsiøsti 233

áspëjamieji ir 539 informaciniai skubûs

praneðimai.

Pagal kilmës ðalá daþniausiai skubûs

praneðimai gaunami dël maisto produktø

ið Kinijos – 102, Turkijos – 87, Ispanijos – 65,

Irano – 57, JAV – 36, Tailando – 34, Indijos

–29, Vokietijos – 21.

Daþniausiai pagal produkto grupæ gauta

praneðimø dël rieðutø ir jø produktø – 198,

þuvininkystës produktø – 153, vaisiø ir

darþoviø – 131, mësos ir jos produktø – 45,

grûdø ir duonos gaminiø – 41, prieskoniø ir

vaistaþoliø – 41, medþiagø, besilieèianèiø su

maistu – 35.

Per ðiø metø 3 mënesius Valstybinë maisto

ir veterinarijos tarnyba skubiø praneðimø apie

nesaugius maisto produktus ir paðarus sistema

RASFF Europos Komisijai iðsiuntë 7

praneðimus dël nustatytø saugos reikalavimø

neatitinkanèiø maisto produktø ir paðarø.

„Praëjusiais metais Lietuvos rinkoje

uþdrausta realizuoti 350 tonø nesaugiø maisto

produktø“, – sakë R. Kliuèinskas.

VMVT informacija

RESTORANØ VERSLAS

2/2007


SU NAUJAIS NEÐIOJAMAIS TERMINALAIS – OPERATYVUS IR GREITAS

DARBAS JÛSØ MAITINIMO ÁMONËJE

Artëjant vasaros sezonui, maitinimo ámoniø ðeimininkai klientus • Salës plano ákëlimas á

vis daþniau kvieèia á lauko kavines. Dirbant didelëse erdvëse, ypaè neðiojamàjá padavëjø terminalà.

svarbu atvykusius sveèius aptarnauti greitai ir kokybiðkai. UAB „UCS • Uþsakymø kontrolë.

Baltic“, maitinimo ámonëms siûlanti darbà palengvinanèias • Praneðimø á neðiojamà

kompiuterines sistemas, ðá kartà didelio ploto restoranams, kavinëms padavëjø terminalà gavimas ið

siûlo neðiojamus terminalus, su kuriais padavëjai per trumpà laiko virtuvës, baro ar administra-

31

RESTORANØ VERSLAS 2/2007

tarpà galës aptarnauti þymiai daugiau klientø. Su savimi kiekvienas toriaus darbo vietos.

darbuotojas neðiosis nedidelá terminalà, á kurá iðkart prie staliuko galës • Akumuliatoriaus pakanka

suvesti uþsakymà, nukeliausiantá tiesiai á virtuvæ bei barà.

visai darbo dienai.

Didþiausià efektà neðiojami terminalai duoda tuomet, kai • Patogus terminalo laikiklis

aptarnavimas organizuojamas apgalvotai: vieni darbuotojai priima prie dirþo.

uþsakymus, kiti – neða patiekalus klientams.

„UCS Baltic“ darbuotojai

Neðiojamø terminalø privalumai:

perspëja, kad, neiðmokius personalo

• Áranga atspari smûgiams, skysèiams, nepalankiems aplinkos

darbuotojø gerai naudotis

veiksniams.

ðia áranga bei tinkamai nesuorganizavus

• Su neðiojamu terminalu darbas vyksta greièiau, o klientai

darbo, gali kilti nesklandumø ir klientø nepasitenkinimø.

aptarnaujami efektyviau.

UAB „UCS Baltic“ specialistai jûsø personalui paskirs specialø mokymà,

• Sàskaitos atspausdinimas nenuëjus nuo aptarnaujamo staliuko kurio metu darbuotojai iðmoks greitai ir operatyviai dirbti su nauja

(siûlomas nedidelis neðiojamas spausdintuvas).

sistema, þymiai pagreitinsianèia aptarnavimà restorane ar kavinëje.

• Unikalus kiekvieno padavëjo meniu grupiø iðdëstymas.

LIETUVOJE VIS LABIAU POPULIARËJA ALAUS SAVIT

VITARNOS MODULIS

2006 metais UAB „UCS Baltic“ maitinimo ámoniø rinkai pristatyta pakeisti duomenø, „R-Keeper“ sistemoje mato, kiek tiksliai alaus

alaus savitarnos sistema ðiais metais sparèiai populiarëja.

suvartojo sveèias. Taip padidëja pilstomo alaus apyvarta.

Alaus savitarnos sistema unikali tuo, kad klientas, atvykæs á Alaus savitarnos sistema ádiegta dar viename neseniai duris

restoranà ar kavinæ, turi galimybæ pats ásipilti alaus. Prie staliuko, kuriame atvërusiame Klaipëdos restorane „Alibi“. Jo ðeimininkas Eduardas

ádiegta alaus savitarnos sistema, yra ámontuotas alaus kranas, ið kurio Stoliarskij pasakoja, jog tokia sistema itin populiari Europoje. „Sistema

neribotà kieká alaus sveèiai gali piltis patys. Virð stalo arba ant sienos bus vienas ið bûdø gauti daugiau pelno“, – teigia verslininkas.

pritvirtintame ekrane sveèiai mato tikslø iðgerto alaus kieká. Sistema „Ieðkojome tinkamo partnerio alaus savitarnos sistemai ádiegti,

uþtikrina, kad sveèias visada gaus ðvieþià ir ðaltà alø. Alaus pardavimas pasirinkome „UCS Baltic“, nes maitinimo ámoniø automatizavimo

yra visiðkai kontroliuojamas, nes personalo darbuotojas, negalintis rinkoje jie yra þinomi bei patikimi”.

„STOREHOUSE4 HEAD OFFICE“ – YPATINGAS PASIÛL

ASIÛLYMAS

MAITINIMO ÁMONIØ TINKLAMS

Lietuvoje daugëja verslininkø, kurie, ásteigæ vienà restoranà, ryþtasi padaliniams modifikuoti tam tikrus duomenis ið sàraðø.

atidaryti antrà, vëliau treèià. UAB „UCS Baltic“ klientams, turintiems • Informatyvios ataskaitos, ataskaitø gausa.

restoranø tinklus, siûlo patogø sprendimà – centralizuotà padaliniø • Greitas ataskaitø generavimas realiu laiku.

sandëliø valdymo sistemà „StoreHouse4 Head Office“, uþtikrinanèià • Galimybë centralizuotai analizuoti, lyginti padaliniø

prekiø ir patiekalø kontrolæ bei apskaità restoranø tinkle. Restoranø pardavimus, pirkimus, savikainas.

tinklø ðeimininkai, turintys daugiau nei 3 restoranus, daþnai susiduria • Tiekëjø kainø kontrolë.

su problema, kaip centralizuotai valdyti restoranø duomenis. UAB „UCS • Galimybë sukurti atskirus vartotojus su reikiamomis teisëmis

Baltic“ sukurta sistema leidþia ne tik centralizuotai suvesti ir padaliniuose.

administruoti padaliniø duomenis, bet ir realiu laiku gauti informacijà • Greitas informacijos perdavimas internetu uþtikrina greità ir

ið padaliniø bei generuoti visas reikalingas ataskaitas.

patogø valdymà.

Su „StoreHouse4 Head Office“ programa galima visapusiðkai • Nesiunèiami dideli informacijos srautai, nes sistema patikrina,

kontroliuoti prekiø ir dokumentø judëjimà, matyti informatyvias prekiø kas pasikeitë, ir atnaujina tik pasikeitusià informacijà.

ataskaitas apie padalinius/restoranus, padaliniø kiekinius ir suminius • Ið ofiso galima prisijungti prie bet kurio padalinio/restorano

likuèius, sekti ir kontroliuoti padaliniø darbà.

sistemos ir atlikti tas paèias funkcijas, kaip ir prisijungus prie sistemos

„StoreHouse4 Head Office“ programa diegiama pagrindiniame pagrindiniame padalinyje.

ofise, duomenimis su padaliniais keièiamasi internetu, todël yra • Sujungimas su „R-Keeper Head Office” sistema.

uþtikrinamas duomenø pasikeitimas esamu momentu: duomenø • Ádiegiant „StoreHouse4 Head Office”, galima patogiai perkelti

atnaujinimas vyksta labai greitai, paspaudus mygtukà „atnaujinti“. duomenis ið „StoreHouse4“ sistemos.

Sistema nesiuntinëja didelës apimties failø, apsikeièiama tik naujausia UAB „UCS Baltic“ specialistai primena, kad kontrolë – vienas

informacija.

svarbiausiø kriterijø maitinimo ámoniø valdyme. Dël jos nevykdymo

Kiekvieno restorano apskaitininkui nereikia sukti galvos atsiradus restoranas ar kavinë gali prarasti pelnà ar net bankrutuoti. Naujai

naujoms prekëms ar pasikeitus kitai informacijai – visa medþiaga restoranø tinklams sukurta programa gali paskatinti ryþtis ákurti tinklà

gaunama ið centrinio biuro, kuriame ðiais duomenimis rûpinasi vienas – ðeimininkas bus uþtikrintas, kad darbà lengvai kontroliuos visuose

asmuo. Apskaitininkui lieka tik tvarkyti konkreèius, su vienu restoranu savo restoranuose.

susijusius dokumentus.

Lietuvoje nauja programa sëkmingai ádiegta viename restoranø

Programos privalumai:

tinkle bei pradëta diegti dar dviejuose ámoniø tinkluose.

• Centralizuotas ir labai patogus restoranø duomenø valdymas.

• Galimybë uþdrausti ar leisti tam tikriems restoranams/

UAB „UCS Baltic“ informacija

Sprendimai


32

Informacija

LRVVKA INFORMACIJA

Kursai „Þuvis italiðkoje virtuvëje“

Lietuvos restoranø vyriausiøjø virëjø

ir konditeriø asociacija (LRVVKA) kvieèia

virëjus á italø akademijos „ALMA“

profesionalø tobulinimosi kursus „Baltic

Master“ mokymo centre, Vilniuje,

Dariaus ir Girëno g. 175. Kursai vyks

birþelio 12, 13, 14 dienomis nuo 9 iki

17 val.

Kursø tema – „Þuvis italiðkoje

virtuvëje“. Nuo uþkandþiø iki banketiniø

patiekalø.

Per dienà bus pagaminama apie 10

pavyzdiniø patiekalø. Kursø kaina

(asmeniui) – 1100 Lt (LRVVKA nariams – 1000 Lt). Tiems, kurie

dalyvavo kursuose „Italiðkos virtuvës pagrindai“ ar „Mësa italiðkoje

virtuvëje“, taikomos nuolaidos.

Akademija „ALMA“ – vienas ið pasaulyje garsiausiø italiðkos virtuvës

mokymo centrø, priklausantis Europos vieðbuèiø ir turizmo mokyklø

asociacijai Liuksemburge, bei vienijantis 364 narius ið 44 pasaulio

ðaliø. Èia ugdomi tik aukðèiausio lygio profesionalûs virtuvës ðefai ir

konditeriai. Akademijos mokytojai – pasaulyje pripaþinti tarptautiniø

konkursø nugalëtojai, italø virtuvës meistrai ir ekspertai, priklausantys

Italijos technologijø ir mokslo komitetui.

Kursus Lietuvoje veda Silvio Salmoiraghi – akademijos „ALMA“

profesionalus mokytojas, italiðkos virtuvës populiarintojas Strasbûre,

Paryþiuje, Tokijuje, Milane, Dubline. Sausio mën. pabaigoje Silvio

Salmoiraghi dalyvavo pasaulinio masto „Bocuse d’Or“ konkurse kaip

vienas ið 24 geriausiø pasaulio virëjø.

Iðklausiusiems kursus yra iðduodamas akademijos „ALMA”

atestatas.

Ateityje dar bus organizuojamas 3 dienø seminarø

ciklas „Italiðki desertai“.

Kvietimas á tiekëjø produktø prezentacijà

LRVVKA kvieèia á susirinkimà-prezentacijà, kuri vyks 2007 geguþës

27 d. Vilniuje (vieta bus patikslinta). Dalyvavimo kaina vienam asmeniui

– 30 Lt, LRVVKA nariams – nemokamai.

Kvietimas dalyvauti 4-jame „Lietuvos grilio èempionate“

LRVVKA ð. m. liepos pabaigoje kvieèia visus kepsniø ant groteliø

virtuozus dalyvauti jau 4-jame „Lietuvos grilio èempionate“. Sudarykite

geriausià komandà, dalyvaukite, stenkitës ir laimëkite!

Receptø konkursas

LRVVKA kartu su AS „Santa Maria“ atstovybe Lietuvoje organizuoja

receptø konkursà „Santa Maria – geriausiam skoniui 2007“. Kvieèiame

virëjus pasitelkti fantazijà, dalyvauti iðradingiausiø receptø konkurse,

sukurti unikalius ðedevrus ir uþ tai gauti puikiø apdovanojimø.

Virëjø konkursas

LRVVKA kartu su ámone „Bonduelle Polska“ S.A. kvieèia dalyvauti

atrankiniame virëjø konkurse „Þalioji Bonduelle Kepurë 2007“. Tai

vienas prestiþiðkiausiø tarptautiniø kulinariniø konkursø mûsø regione,

rengiamas jau aðtuntus metus ið eilës. Virëjams skirtame konkurse

dalyvauja virtuvës virtuozai ið ávairiø ðaliø. Atrankinis konkursas vyks

2007 metø geguþës 26 d. Vilniuje. Finalas – ð. m. rugsëjo 7 d.

Lenkijoje, Varðuvoje. Tai kulinarijos meno talentø atskleidimas ir

ávertinimas.

Daugiau informacijos apie ðiuos renginius galite pasiteirauti tel.

(8 5) 2723171 arba el. paðtu Zydrune@lrvvk.lt, internete www.lrvvk.lt.

LIETUVOS VYNO ÈEMPIONATO O „GRAND

PRIX 2007“ AKTU

TUALIJOS

Kovo pabaigoje baigësi 2-ojo Lietuvos vyno èempionato „Grand

Prix 2007“ vynø degustacijos. Net ðeðias dienas 18 Lietuvos vyno

ekspertø, vyno þurnalistø ir vyno veþëjø (importuotojø) aklai degustavo

ir vertino pateiktus vynus.

Didþiàjà ekspertø komandos dalá sudarë Lietuvos someljë

asociacijos nariai ir Someljë mokyklos klausytojai. Degustacijose

dalyvavo ir vyno veþëjø atstovai Aldas Rimðelis, Tadas Abiðala, Orentas

Leitonas, Stanislovas Smolskij, Ramûnas Matuzonis.

Tarp degustatoriø taip pat buvo vyno ekspertai Arûnas Starkus,

Domininkas Velièka, Laimonas Gryva, Jurgita Karinauskaitë, Linas

Vaitulevièius, Jurgis Ðliogeris, Darius Voisiat, Nauris Naðlënas,

þurnalistës Jûratë Sprindþiûnaitë, Beatrièë Laurinavièienë.

Èempionatui vynus pateikë beveik visos á Lietuvà ðá gërimà

veþanèios ámonës (14 ámoniø). Tai ir didieji, seniausi ðalies

didmenininkai „Mineraliniai vandenys”, „Bennet distributor”,

„Filipopolis“, „Sanitex“ bei „LION gërimai“, ir naujieji, bet jau tvirtai

ðalies rinkoje ásitvirtinæ „AMKA“, „Eugesta“, „Vyno klubas“. Vynus

èempionatui pateikë ir visiðkai neseniai ðá verslà pradëjæ „Pernod Ricard

Lietuva”, „Valior”, „Vintana”, „Gelsva”, „Tempo libero” ir „Alkovila”.

Ið viso èempionate buvo pateikti ir vertinami 351 rûðies vynai.

Praeitais metais èempionate vynø buvo per pusæ maþiau – 170. Didþioji

vynø dalis buvo raudonieji – 187. Tarp jø 86 pastarøjø trijø metø

derliø ir 76 dar trimis metais senesniø. 2000-øjø ir senesniø vynø

tebuvo vos 25. Baltøjø ragauti 106 vynai, ið jø net 70 nematæ àþuolo

statinës. Maþiausiai vynø varþësi aðtuntojoje likerizuotøjø grupëje –

tik 8. Roþiniø ir putojanèiø (tarp jø trys ðampanai) buvo po 15.

Preliminariniuose ragavimuose vynai, pelnæ 89 balus, pateko á

finalà. Geriausieji, patvirtinæ savo klasæ finale, bus apdovanoti

èempionato medaliais. „Grand Prix 2007“ apdovanojimà gaus

geriausieji baltieji, raudonieji, natûraliai saldûs ir likeriniai.

Èempionato degustacijos patvirtino visuotinai pripaþintà kamðèio

ydos procentà. Net 17 kartø degustatoriams teko praðyti atidaryti kità

butelá. Tai sudaro apie 5 % ragautø vynø.

Daugiausiai vynø pateikë didþiausias didmenininkas „Mineraliniai

vandenys“ – 51, maþdaug po 40 vynø pateikë „Vyno klubas“, „Valior“,

„AMKA“ ir „Filipopolis“. Maþiausiai – po 5 vynus – pateikë „Vintana“

ir naujasis italiðkø vynø importuotojas „Tempo Libero“.

Medaliai bus teikiami bei galutiniai èempionato rezultatai skelbiami

„Vyno dienø“ metu – 2007 m. geguþës 4-5 dienomis.

Someljë asociacijos informacija

RESTORANØ VERSLAS

2/2007


LBKA KVIEÈIA DAL

ALYV

YVAUTI

ÈEMPIONATE

33

Druskininkø miesto ðventës metu vyks

garveþys“.

„Atviras Lietuvos grilio èempionatas“

6. Du stalai, 4 suolai (visà kità reikalingà

Lietuvos barbekiu kepëjø asociacija (LBKA) inventoriø komandos gali atsiveþti paèios).

kvieèia restoranø atstovus ir visus patiekalø

RESTORANØ VERSLAS 2/2007

ruoðimo ant groteliø mëgëjus dalyvauti II-jame Èempionato dalyviai turës paruoðti

„Atvirame Lietuvos grilio èempionate“. (ðeðtadiená, geguþës 26 d.):

Renginys, kaip ir pernai, vyks Druskininkø 1 patiekalas: þuvis su garnyru;

kempinge (Gardino g. 3, Druskininkai) miesto 2 patiekalas: kalakutiena su garnyru;

ðventës metu, geguþës 26 d., ðeðtadiená. 3 patiekalas: kiauliena su garnyru;

4 patiekalas: grill desertas (laisva forma).

Pernai taip pat miesto ðventës metu vykæs Privaloma pagaminti po 5 porcijas

pirmasis toks renginys turëjo didelá pasisekimà, kiekvieno patiekalo (1 prezentacinë, 2

jame dalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir uþsienieèiø teisëjams ringe, 2 aklojo teisëjavimo teisëjams).

komandos. Pirmàjà vietà uþëmusi komanda

iðkovojo teisæ atstovauti Lietuvai pasauliniame Labai laukiamos dalyviø palaikymo

kepsniø ant groteliø èempionate Lenkijoje. komandos.

Visà dienà vykæs nuotaikingas ir visiems

druskininkieèiams bei miesto sveèiams atviras

Numatoma renginio programa

renginys baigësi Lietuvos rekordu – buvo Penktadienis, geguþës 25 d.

iðkepta ilgiausia lauþo deðreliø virtinë, kurià 8-15 val. Komandø registravimas.

gausus þiûrovø bûrys netruko suvalgyti.

18 val. Informacinis susirinkimas kapitonams.

Ðiemet tikimasi nemaþiau áspûdingo 15-16 val. Ðventinë eisena á miesto aikðtæ

renginio. Èempionato ðûkis „Darykime (komandos pasiruoðia papildomà simbolikà,

þmones laimingus, kepkime barbekiu ir pavyzdþiui, vëliavà, plakatà, aprangà, ðûká

susiraskime draugø visame pasaulyje!“ tiesiog ðventiniam paradui), miesto ðventës atidarymas.

ápareigoja visus dalyvius bendrauti su

þiûrovais, bûti vaiðingiems. Tad geras renginys 18.30 val. Iðduodami krepðiai su maisto

po atviru dangumi su profesionaliai ant þarijø produktais, skirtais èempionatui.

ruoðiamais gurmaniðkais patiekalais tiesiog 19 val. Komandø susipaþinimo vakaras:

garantuotas. Èempionato nugalëtojai ágis kultûrinë programa, vaiðës (áëjimas su dalyvio

teisæ atstovauti Lietuvai pasauliniame kepsniø kortelëmis).

ant groteliø èempionate Maskvoje, vyksianèiame

birþelio 16-17 d.

Ðeðtadienis, geguþës 26 d.

7.00-9.00 val. Pusryèiai. Informacinis

Informacija dalyviams

susirinkimas kapitonams (komandoms,

Èempionate galës dalyvauti iki 15 atvykusioms ryte).

komandø, kiekvienà komandà gali sudaryti 10.00-10.45 val. Teisëjø instruktaþas,

iki 4 þmoniø.

teisëjø priesaika ir oficialus startas komandoms.

Norinèioms uþsiregistruoti komandoms

speciali registracijos forma pateikta LBKA 13.00 val. Þuvies degustavimas.

interneto svetainëje www.grilis.com. Registruojantis

14.00 val. Kalakutienos degustavimas.

reikia nurodyti komandos 15.00 val. Kiaulienos degustavimas.

pavadinimà, ðalies pavadinimà, komandos 16.00 val. Deserto degustavimas.

kapitono vardà, pavardæ, adresà, telefonà ir 16.00-18.30 val. Rungtyniø ploto tvarkymas.

el. paðtà arba faksà (pageidaujami elektroniniai

komunikacijos bûdai). Taip pat reikia 18.30 val. Rezultatø paskelbimas, apdovanojimai.

nurodyti komandos dalyviø skaièiø. Kiekviena

komanda turi teisæ èempionate turëti savo 20.00 val. Atsisveikinimo vakaras (áëjimas

teisëjà (á komandos apgyvendinimo mokestá laisvas).

teisëjo apgyvendinimas neáskaièiuotas).

Komandø registracijos priimamos iki Viso konkurso metu vyks pramoginë

2007-05-01. Komandos registracija patvirtinama

programa, organizuojama LBKA. Taip pat

sumokëjus dalyvio mokestá. Dalyvio èempionato metu bus fiksuojamas Lietuvos

mokestis vienai komandai – 450 Lt (150 Eur rekordas (ilgiausias ðaðlykas).

– komandoms ið uþsienio).

Renginio organizatorius: Lietuvos barbekiu

Á dalyvio mokestá áskaièiuota:

kepëjø asociacija (LBKA)

1. Registruotø komandø apgyvendinimas Informacinis partneris þiniasklaidai:

(1 nakvynë su pusryèiais).

Meniu.lt

2. Dalyvavimo plotas (4x8 m), elektros Renginio data: 2007 m. geguþës 25-27 d.

ávadas, vanduo.

Papildoma informacija: www.grilis.com

3. Tentinë palapinë.

Kontaktai pasiteirauti ir registruotis:

4. Krepðys su produktais (smulkesnës abagociunas@erdves.lt

detalës bus pateiktos po registracijos).

+370 615 43371

5. Malkos, anglys, degus skystis, „grilis-

Informacija


34

Vieðbuèiai

EUROPOS VIEÐBUÈIØ RINKOS POKYÈIAI

Kaip matyti ið lentelëje pateiktø duomenø, per praëjusius metus (iki 2007 sausio 1 d.)

Europoje buvo atidaryti 262 nauji vieðbuèiai, kuriuose lankytojams buvo pasiûlytas 28 661 naujas

kambarys. Vieðbuèiø pasiûla iðaugo 2,3 proc. Dauguma pirmaujanèiø Europos vieðbuèiø tinklø ir

toliau pleèiasi. Vien deðimt didþiøjø Europos vieðbuèiø tinklø lankytojams pernai pasiûlë 19 342

naujus kambarius, t. y. savo pasiûlà padidino 2,8 proc.

DIDÞIAUSI EUROPOS VIEÐBUÈIØ TINKLAI

Vieta

2007

m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0*/1*

2

3

4

Ið viso

Vieta

2006

m.

1

2

3

5

4

7

6

12

9

10

Vieðbuèiai Kambariai Pokyèiai

2006 m. 2007 m. 2006 m. 2007 m. Vieðbuèiai Kambariai

1 257

2 579

3 862

2 812

10 510

1 268

2 710

3 874

2 920

10 772

Tinklas

„Accor”

„Best Western”

„ICH Group”

„Hilton Corp.”

„Louvre Hotels”

„Tui”

„Sol Melia”

„NH Hoteles”

„Carlson / Rezidor SAS”

„Starwood Hotels & Res.”

90 176

201 093

427 906

514 417

1 235 598

Vieðbuèiø

skaièius

2007 m.

2 205

1 215

505

257

823

190

198

270

195

153

91 156

205 788

432 124

535 191

1 264 259

Vieðbuèiø

skaièius

2006 m.

2 197

1 195

498

243

851

170

208

217

184

144

Kambariø

skaièius

2007 m.

241 046

80 318

77 721

56 675

56 339

48 843

41 771

38 466

37 271

35 064

Kambariø

Pokytis palyginus

skaièius

su 2006 m.

2006 m.

(proc.)

239 279

78 140

76 794

53 600

59 475

41 508

45 652

30 553

35 352

33 819

0,7

2,8

1,2

5,7

-5,3

17,7

-8,5

25,9

5,4

3,7

Ðaltinis: „MKG Consulting”. 2007 sausio 1 d.

Kaip ir ankstesniais metais, 2007 metø pradþioje lyderio pozicijas pagal tinklo vieðbuèiø skaièiø

iðlaikë vieðbuèiø tinklas „Accor“. Ir ðiais metais tinklas ketina plëstis. Daugiausia kambariø klientams

ketinama pasiûlyti Kinijoje, Indijoje, Rusijoje ir Viduriniuosiuose Rytuose, taèiau plëtros planø

neatsisakoma ir Europoje. Ið pateiktø duomenø matyti, kad didelá ðuolá (ið 12 á 8 vietà) padarë

vieðbuèiø tinklas „NH Hoteles“, praëjusiais metais atidaræs 53 vieðbuèius. Savo tinklus iðplëtë bei

kai kuriuos didþiuosius lyderius aplenkë vieðbuèiø tinklai „Hilton Corp.“, „Tui“.

11 POPULIARIAUSIØ USIØ EUROPOS VIEÐBUÈIØ

PREKINIØ ÞENKLØ

Vieta

Vieta

2007 m.

2006 m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

Prekës þenklas

„Best Western”

„Ibis”

„Mercure”

„Novotel”

„Holiday Inn”

„Hilton”

„NH Hoteles”

„Premier Travel Inn”

„Etap Hotel”

„Riu Hotels” („Tui”)

„Radisson”

2007 m.

1 215

631

530

268

272

137

226

475

343

87

115

Populiariausiu prekës þenklu Europoje iðlieka „Best Western“. 2006 metais savo

dinamiðkumà parodë ir „Hilton“ bei „Premier Travel Inn“, taèiau ne taip aiðkiai, kaip „Riu

Hotels“ – vieðbuèiø tinklo „Tui“ prekës þenklas.

11

131

12

108

262

980

4 695

4 218

20 774

28 661

Kambariai

(proc.)

1,1

2,3

1,0

4,0

2,3

Ðaltinis: „MKG Consulting”. 2007 sausio 1 d.

Vieðbuèiai Kambariai Pokyèiai

2006 m.

1 195

616

545

274

280

129

217

463

326

78

109

2007 m.

80 318

65 868

61 441

42 768

42 566

35 190

31 286

31 000

27 829

25 459

24 725

2006 m.

78 140

63 749

61 757

43 270

43 195

33 503

30 553

29 000

26 320

22 350

23 815

Kambariø skaièiaus

pokytis (proc.)

2,8

3,3

-0,5

-1,2

-1,5

5,0

2,4

6,9

5,7

13,9

3,8

Ðaltinis: „MKG Consulting”. 2007 sausio 1 d.

NAUJI VIEÐBUÈIAI

„GRËJA

GRËJAUS NAMAS“

Vieðbutis „Grëjaus namas“ ásikûræs Këdainiø miesto

senamiestyje, paèioje miesto ðirdyje (Didþioji g. 36).

Vieðbuèio pavadinimas ir interjero stilius atspindi pastato

istorijà – XVIII a. pastate, kuriame ðiuo metu árengtas

vieðbutis, gyveno turtingas ðkotø pirklys Jokûbas Grëjus.

Tad vieðbuèio sveèiams siûlomi erdvûs, komfortiðki ir

jaukûs klasikinio stiliaus kambariai (2 ið jø liuksai, 6 –

verslo klasës) su visais patogumais (internetas, kabelinë

televizija, telefonas, kondicionierius, ðildomos vonios

kambario grindys, seifas, mini baras ir kt.), apstatyti

raudonmedþio baldais. Ðalia vieðbuèio yra árengta

saugoma automobiliø stovëjimo aikðtelë, veikia dviejø

saliø (30 restorane, 42 rûsyje), gurmaniðkus patiekalus

siûlantis jaukus restoranas. Nuo geguþës mën. vidurio

vieðbutyje taip pat veiks konferencijø salë.

SEMINARAS VIEÐBUÈIØ IR

RESTORANØ VADO

ADOVAMS

AMS

UAB „Ekspozona“ geguþës 31 d. Vilniuje, vieðbutyje

„Panorama“, organizuoja seminarà „Aukðta aptarnavimo

kokybë – uþtikrinta Jûsø verslo sëkmë!“. Seminaras skirtas

restoranø ir vieðbuèiø vadovams, administratoriams,

vadybininkams ir kitiems specialistams.

Seminarà ves vieðbuèiø verslo autoritetas ið Vokietijos

Klaus Kobjoll. Renginio globëjas – Lietuvos vieðbuèiø ir

restoranø asociacija.

Klaus Kobjoll

– þymus vieðbuèiø verslo specialistas,

turintis 17 apdovanojimø, ásteigtø ne tik Vieðbuèiø

pardavimø ir marketingo asociacijos (HSMA), bet ir

Europos kokybës valdymo fondo (EFQM), Leonberg’o

vadybos akademijos, þurnalo „Top Hotel“ ir kitø institucijø.

Tai áþymus lektorius, verslo lyderis, 5 knygø autorius, savo

praneðimais ákvepiantis pokyèiams ir naujam poþiûriui á

verslà. Klaus Kobjoll pagarsëjæs kaip idealus vieðbuèiø

verslo darbdavys, jo ámonës filosofija paprasta ir

sudëtinga tuo paèiu metu: „Entuziastingas darbuotojas

– patenkintas pirkëjas. Mes naujai paþvelgëme á

darbuotojø bei pirkëjø tarpusavio santykiø kokybæ“.

Seminaro programa:

9.00-11.00 Ávadas. Vieðbutis „Schindlerhof“ – faktai

ir skaièiai. 7 pagrindiniai faktoriai (Asmenybë / Ámonë /

Rinka).

11.00-11.30 Kavos pertrauka.

11.30-13.00 Veiklos kryptys ir strategija:

Strateginis planavimas.

Misijos apibrëþimas.

4 pagrindinës rinkodaros uþduotys.

13.00-14.00 Pietø pertrauka.

14.00-15.30 Paslaugø kokybë:

Paslaugø kokybë kaip konkurencinis pranaðumas.

Sunkûs ir lengvi paslaugø kokybës veiksniai.

Draugiðkø santykiø plëtojimas.

Keturi patirties aspektai.

15.30-16.00 Kavos pertrauka.

16.00-17.30 Orientavimasis á þmogø:

Ádarbinimo ir poþiûrio aspektai.

Atranka. Motyvacija.

Indëlio á komandiná darbà aspektai.

17.30 Klausimai – atsakymai / Diskusija prie taurës

vyno.

Seminaras vyks anglø kalba (su sinchroniniu vertimu

á lietuviø k.). Registracija priimama iki geguþës 23 d.

Dalyvio mokestis – 699 Lt, registruojantis iki geguþës 4

d. arba keliems asmenims ið vienos ámonës galioja

nuolaida. Daugiau informacijos ir dalyvio paraiðkà rasite

www.expozona.lt, kontaktinis mob. tel. +370 685

85792.

UAB „Ekspozona” informacija

2/2007 RESTORANØ VERSLAS


VIEÐBUÈIØ IR RESTORANØ RINKOS NAUJIENOS

ÐVENTOJOJE STATOMAS POILSIO IR PRAMOGØ KOMPLEKSAS

veiks sveikatingumo ir verslo centrai, bus árengta 120 poþeminë

„ELIJA“

automobiliø stovëjimo aikðtelë. Vieðbuèio interjerà patikëta kurti vienai

UAB „Baltijos pirkliai“ Ðventosios miesto pietinëje dalyje (netoli þymiausiø pasaulyje projektavimo kompanijø „G.A. Design

Palangos oro uosto, 200-300 m iki jûros) iki 2010 metø planuoja pastatyti International” (Londonas).

20 ha ploto teritorijà uþimsiantá poilsio ir pramogø kompleksà „Elija“. Ðiuo metu kompanijai „Global Hyatt“ priklauso 735 vieðbuèiai

Komplekso statybos vyksta keliais etapais. Pirmasis etapas – 44 pasaulio ðalyse, t. y. daugiau nei 136 000 kambariø.

ðeimyninis vieðbutis „Kurðiø kaimas“, kuriame aplink dirbtiná vandens

35

RESTORANØ VERSLAS 2/2007

telkiná ásikurs 14 vieno aukðto su mansarda ir nendriniais stogais ràstiniø

ÐIØ METØ RUGPJÛTÁ DURIS PRAVERS ANTRASIS „BABILONAS”

namø, pirtis, konferencijø salë.

Antrojo panevëþiðkio „Babilono“ karkaso statyba jau baigta. Miestà

Ðalia „Kurðiø kaimo“ iðdygs „Kurðiø dvaras“ – didþiulis restoranas statanti UAB „Gamafondas“ praneða, kad antrasis prekybos ir pramogø

nendriniu stogu, gyvenamieji namai, vilos. Dviejuose ið daugiaaukðèiø miestas „Babilonas“ pirmuosius lankytojus pakvies ðiø metø rugpjûtá.

ketinama árengti 3 þvaigþduèiø vieðbutá „Elija“. Prabangiø butø 20 tûkst. kv. metrø uþimsianèiame naujajame „Babilone“ ásikurs

kompleksà planuojama baigti statyti ir visiðkai árengti iki 2008 metø pirmoji Panevëþyje ledo arena, keturi restoranai, kavinës, vëliau –

antrojo ketvirèio.

sporto klubas, kino teatras, kazino, naktinis klubas, 1200 vietø

Antrasis statybø etapas bus skirtas kaviniø, vandens parko, SPA automobiliø stovëjimo aikðtelë.

centro, parduotuviø tinklø, informacinio centro, teniso kortø, krepðinio Po poros metø miesto projektà vystanti bendrovë abu „Babilonus“

aikðteliø, golfo aikðtynø, muziejaus statyboms. Ðá statybø etapà þada sujungti, o jø priestate, uþimsianèiame 10 tûkst. kv. m, árengti

planuojama pradëti 2008 metø pradþioje ir baigti 2010 m. Apie 18 parduotuves. Visas miesto mieste projektas, ketinamas baigti statyti

tûkst. kv. m uþimsiantis vandens pramogø parkas bus orientuotas á iki 2010 metø, uþims 80 ha teritorijà.

atpalaiduojanèias, gydomàsias vandens procedûras, jame veiks

speciali zona vaikams, pirèiø kompleksas.

KOMPANIJA „KEMPINSKI“ VIEÐBUTÁ VILNIUJE ATID

TIDAR

ARYS 2008-

ØJØ PRADÞIOJE

VIEÐBUÈIØ TINKLAS „HYATT“ ÞENGIA Á BALTIJOS ÐALIS

Lietuvoje pirmasis prestiþiniø vieðbuèiø tinklo „Kempinski“ vieðbutis

2009 metø rudená Latvijos sostinëje Rygoje atsidarys pirmasis „AAA Kempinski Hotel Vilnius“ planuojamas atidaryti 2008 metø

Baltijos ðalyse vienai didþiausiø pasaulyje vieðbuèiø kompanijø „Global pradþioje. Ásikursiantis sostinës centre, prie Universiteto ir L. Stuokos-

Hyatt” priklausantis vieðbutis „Hyatt Regency Riga – Tango Square”. Gucevièiaus gatviø sankryþos esanèiame neoklasicistinio stiliaus

Pagal „Tango project“ kompanijos projektà, Rygos centre iðkilsiantis pastate, vieðbutis pasiûlys 107 erdvius ir prabangius kambarius,

vieðbutis bus vienas ið daugelio ketinamø pastatyti objektø: be jo tame atitinkanèius aukðèiausius tarptautinius reikalavimus.

paèiame rajone bus statomi daugiaaukðèiai gyvenamieji namai ir verslo Vieðbutyje veiks konferencijø centras, SPA ir sveikatingumo centras,

centras, atsidarys restoranai ir kavinës, prestiþinës parduotuvës, restoranas, pokyliø salë.

sveikatingumo, sporto ir groþio centrai ir kt. Projektas kompanijai atsieis Latvijoje kompanija du vieðbuèius planuoja atidaryti 2009 m.: 150

daugiau nei 60 mln. latø.

kambariø vieðbutá „Kemeri Palace Kempinski“ Jûrmaloje bei 250

Septyniø aukðtø vieðbutyje „Hyatt Regency Riga – Tango Square“ prabangiø kambariø vieðbutá „Kempinski Hotel Riga“ Rygoje.

bus árengti 166 modernûs kambariai, konferencijø ir pobûviø salës, Ðiuo metu tinklui „Kempinski“ priklauso 59 aukðèiausios kokybës

restoranas su vasaros terasa, iðtaigingas baras ir tiek vieðbuèio aptarnavimà siûlantys vieðbuèiai. Dar 41 kompanijai priklausantis vieðbutis

sveèiams, tiek miesto gyventojams skirta kavinë. Taip pat vieðbutyje ðiuo ketu yra statomas arba rekonstruojamas.

EKONOMIÐKI MINI BARAI

Daugelis ðiuolaikiniø bei po rekonstrukcijø atgimstanèiø vieðbuèiø

ðeimininkø savo sveèiams nori pasiûlyti tai, kas suteiktø daugiau komforto,

daugiau galimybiø pasinaudoti kai kuriomis vieðbuèio restorano

teikiamomis paslaugomis neiðeinant ið kambario. Tam puikiai tinka mini

barai. Iðkyla klausimas, ar jie veiks tyliai ir nedrums sveèiø ramybës?

Vienas ið mini barø tiekëjø yra Italijos kompanija „Indel B“. Ið ðios

kompanijos sëmëmës þiniø apie paþangiausias ir tyliausias ðaldymo

technologijas. Gal ir keista, bet jø gaminami kompresoriniai mini barai

veikia ypaè tyliai ir taupiai. Kiekvienas vieðbuèio savininkas, kuris bent

ðiek tiek skaièiuoja pinigus, iðleidþiamus elektros energijai per metus,

renkasi tik laiko patikrintus ir ekonomiðkus árenginius, leidþianèius þenkliai

sumaþinti elektros energijos sànaudas ir taip sutaupyti pinigø. Ne iðimtis

yra ir mini barai vieðbuèiams. Naujausio modelio mini barai „K Plius“ yra

pirmieji pasaulyje pripaþinti atitinkantys „A+“ energijos efektyvumo

klasæ, kuri parodo, kad mini barai yra ypaè ekonomiðki ir sunaudoja UAB „BHD“, importuodama vieðbuèiø árangà á Lietuvà ir kitas Pabaltijo

tik 0,30 kWh per 24 val. Paklausite, kaip pasiektas toks elektros

ðalis, didþiausià dëmesá skiria árangos kokybei, funkcionalumui,

energijos efektyvumas ir tylus darbas. Atsakymas labai paprastas – ekonomiðkumui, ekologiðkumui, maþam triukðmingumui, inovatoriðkumui

nuotolinio valdymo pulteliu mini baras uþprogramuojamas ásijungti

ir pan. Taip pat didelis dëmesys skiriamas árangos

tik tam tikru metu. Laikà galima pasirinkti individualiai, kai kambariuose garantiniam ir pogarantiniam aptarnavimui. Tuo tikslu didþiausiuose

nebûna sveèiø. Pagal gamintojo rekomendacijas mini barui uþtenka Lietuvos miestuose turime partneriø, kurie greitai ir klientui patogiu

veikti tik ðeðias valandas per parà. Taigi pats parankiausias laikas laiku gali paðalinti gedimus.

bûtø nuo 9 iki 11 valandos ryto ir nuo 18 iki 20 valandos vakaro. UAB „BHD“ prekiauja ir kita vieðbuèiø áranga (elektroniniais

Mini barus galima uþsakyti su ðiais priedais:

seifais, elektroninëmis spynomis, plaukø ir rankø dþiovintuvais ir kt.),

• Vidiniu apðvietimu.

tad jei Jûsø vieðbuèiui jos prireiktø – visada bûsime pasiruoðæ Jums

• Dureliø uþraktu.

padëti.

• Vonele ledukams.

UAB „BHD” informacija

• Automatinio atitirpinimo funkcija.

Vieðbuèiai


36

Konsultacijos

KAIP PASIRINK

ASIRINKTI PATIKIMÀ VALD

ALDYMO SISTEMÀ IR

JOS DIEGËJÀ

Perpildytoje informacinëje aplinkoje darosi vis sunkiau rasti tinkamà

vieðbuèio, restorano ar pramogø ámonës valdymo sistemà, kuri bûtø

funkcionali ir kokybiðkai priþiûrima. Ðiandien valdymo sistemas siûlo

ir patyrusios tarptautinës ámonës, ir aktyvûs vietiniø produktø diegëjai,

ir naujokai, átakà vieðbuèiø ir restoranø vadovø sprendimams darantys

patraukliø kainø politika.

Ámonë „Baltic Hotel & Restaurant Systems” (toliau BHRS) gali

didþiuotis patyrimu, ágytu per deðimt sëkmingos veiklos metø. Ði patirtis

sukaupta glaudþiai bendradarbiaujant su klientais ir partneriais.

Vieni pirmøjø Baltijos ðalyse pradëjome diegti valdymo sistemas

BHRS – viena pirmøjø ámoniø prieð deðimtá metø Baltijos ðalyse

pradëjusiø diegti vieðbuèiø ir restoranø valdymo sistemas. Veiklos

pradþioje siûlëme pasaulyje plaèiausiai naudojamas sistemas:

vieðbuèiø valdymo sistemà „Fidelio Front Office“ ir restoranø valdymo

sistemà „Micros“. Vëliau produktø pasiûlà papildë SPA sistema „TOP

Vital“, automatiniai maþieji barai „Bartech“ ir „Onity“ markës

elektroniniai durø uþraktai, seifai, maþieji barai, energijos taupymo ir

vaizdo stebëjimo sistemos.

Ðiandien BHRS ádiegtas sistemas naudoja beveik ðimtas

apgyvendinimo ir maitinimo ámoniø.

Be abejo, per deðimt metø rinkoje pasikeitë konkurencija, sistemø

savybës ir kokybë. Nepakitæs liko tik sistemø poreikis. Kiekvienas

ámonës vadovas ið pasirinktos sistemos laukia maksimalaus

operatyvumo, veiksmø kontrolës ir iðsamiø ataskaitø, kurios jam padëtø

priimti sprendimus.

Valdymo sistemos pasirinkimà lemia jos funkcionalumas,

vientisumas ir garantuojama prieþiûra

Valdymo sistemos pasirinkimo klausimas iðkyla vadovams,

atidarantiems naujà aptarnavimo ámonæ, arba dël tam tikrø prieþasèiø

norintiems pakeisti naudojamà sistemà. Apsispræsti padës keletas

patarimø:

• nustatykite sistemai keliamus reikalavimus. Galbût kuriamos

ámonës vadovui ið pradþiø bus sunku nustatyti poreikius. Daþnai

galutinis pageidavimø derinys paaiðkëja tik po artimesnio susipaþinimo

su sistema;

• papraðykite pardavëjo iðsamiai paaiðkinti sistemos darbà, nes

tik taip suþinosite, kokios yra sistemos galimybës ir kokia ðios sistemos

dalis Jums reikalinga;

• susipaþinkite su siûlomomis sistemos ataskaitomis ir statistika,

nes ateityje jos bus Jûsø verslo sprendimø pagrindas;

• nepamirðkite, kad renkatës sistemà ne tik ðiai dienai, galbût

vëliau turësite daugiau nei vienà vieðbutá ar restoranà ir norësite

sujungti jø sistemas;

• suþinokite, kaip atnaujinama sistema;

• pasirinkite sistemà, kurià galima sujungti su kitomis ámonëje

naudojamomis sistemomis. Nejaugi nenorite pasiûlyti savo klientams

kompleksiðkos paslaugos ir greito aptarnavimo?

• pasirinkite logiðkà ir vartotojui suprantamà sistemà;

• netikëkite paþadais, kad bus sukurtas bûtent Jums tinkantis

sprendimas. Informaciniø technologijø sprendimø plëtojimas – tai ilgai

trunkantis ir brangus procesas, o jo rezultatai gali ir neatitikti Jûsø

lûkesèiø. Privalumà turi jau egzistuojanti sistema, kurià galima lengvai

pritaikyti Jûsø ámonës poreikiams;

• atkreipkite dëmesá á ámonës, diegianèios sistemà, patirtá;

• atkreipkite dëmesá á tai, kaip organizuota sistemos techninë

prieþiûra. Ði paslauga turi bûti prieinama bet kuriuo paros metu;

• iðsiaiðkinkite, koks yra sistemos ádiegimo procesas, atkreipkite

dëmesá á darbuotojø mokymø organizavimà.

Linkime sëkmingo sistemø pasirinkimo!

„Baltic Hotel and Restaurant Systems”

Gedimino pr. 50, Vilnius

Tel. +370 5 2497577

El. paðtas bhrs@bhrs.info

www.bhrs.info

RESTORANØ VERSLAS

2/2007


TARPT

ARPTAUTINËS PARODOS

2007 LIEPA

IRIS – tarptautinë maisto ir gërimø paroda. Vieta: Amanas, Jordanija. Data:

2007 liepos 5-8 d.

Internete: http://www.orangefairs.com/iris

Platesná parodø sàraðà rasite internete: http://parodos.meniu.lt

2007 liepos 30 – rugpjûèio 1 d.

Internete: http://www.reedexhibitions.com.au/

2007 RUGPJÛTIS

WOFEX – pasaulinë maisto paroda maisto ir gërimø rinkos atstovams. Vieta:

Manila, Filipinai. Data: 2007 rugpjûèio 1-4 d.

Internete: http://www.wofex.com/

SUMMER FANCY FOOD SHOW – tarptautinë gurmaniðkø maisto produktø ir

konditerijos gaminiø paroda – mugë. Vieta: Niujorkas, JAV. Data: 2007 liepos 8-10

37

d.

Internete: http://www.specialtyfood.com/do/fancyFoodShow/LocationsAndDates FI SOUTH AMERICA – tarptautinë maisto ingredientø paroda. Vieta: San Paulas,

Brazilija. Data: 2007 rugpjûèio 7-9 d.

PROPAK CHINA – tarptautinë maisto gaminimo ir pakavimo technologijø paroda. Internete: http://www.fi-events.com/

Vieta: Ðanchajus, Kinija. Data: 2007 liepos 10-12 d.

Internete: http://www.propakchina.com/

FOIRE AUX VINS DE COLMAR – vyno paroda. Vieta: Colmar, Prancûzija. Data:

2007 rugpjûèio 10-19 d.

SIWSF – Ðanchajaus tarptautinë vyno ir kitø alkoholiniø gërimø paroda. Vieta: Internete: http://www.colmar-expo.fr/

Ðanchajus, Kinija. Data: 2007 liepos 11-13 d.

Internete: http://www.wineshanghai.com/

FOOD EXPO HONGKONG – galimybë vietiniams ir kitø ðaliø gamintojams

pristatyti savo maisto produktus. Vieta: Honkongas, Honkongas. Data: 2007 rugpjûèio

VINITECH AMERICA LATINA – tarptautinë vynuogiø auginimo ir vyno paroda. 16-20 d.

Vieta: Santjagas, Èilë. Vieta: 2007 liepos 12-14 d.

Internete: http://hkfoodexpo.tdctrade.com/

Internete: http://www.bordeaux-expo.com/vinitech 2006

WESTERN FOODSERVICE & HOSPITALITY EXPO – maitinimo ir vaiðingumo rinkø

IFMA AFRICA, INTERBAKE AFRICA – tarptautinë Afrikos mësos rinkos paroda. paroda. Vieta: Los Andþelas, JAV. Data: 2007 rugpjûèio 18-20 d.

Kepimo árangos paroda. Ávairiø gamintojø maisto produktai ir paslaugos. Ið viso 7 Internete: http://www.westernfoodexpo.com/

parodos („Africa’s Big Seven“). Vieta: Johanesburgas, Pietø Afrika. Data: 2007 liepos

15-17 d.

FOOD & HOTEL MALAYSIA, FHM – Malaizijos tarptautinë maisto, gërimø,

Internete: http://www.exhibitionsafrica.com/

vieðbuèiø, restoranø ir maitinimo rinkos árangos, paslaugø, kitø susijusiø technologijø

paroda. Vieta: Kvala Lampûras, Malaizija. Data: 2007 rugpjûèio 22-25 d.

MINDANAO BAKERY – paroda, skirta kepyklø atstovams ir ðia sritimi Internete: http://www.mesallworld.com/

besidomintiems. Vieta: Cagayan de Oro, Filipinai. Data: 2007 liepos 26-29 d.

Internete: http://minpackpro.brinkster.net/

EXPONUT – tarptautinë rieðutø, dþiovintø vaisiø ir technologijø paroda – mugë.

Vieta: Stambulas, Turkija. Data: 2007 rugpjûèio 23-25 d.

IFT FOOD EXPO – tarptautinis renginys maisto mokslo profesionalams. Vieta: Internete: http://www.exponut.com/

Èikaga, JAV. Data: 2007 liepos 26-30 d.

Internete: http://www.am-fe.ift.org/cms/

SIAL MERCOSUR – tarptautinë profesionali maisto paroda. Vieta: Buenos Airës,

Argentina. Data: 2007 rugpjûèio 28-31 d.

WINE INDUSTRY EXPO – vyno rinkos paroda. Vieta: Adelaidë, Australija. Data: Internete: http://www.sialmercosur.com/

GAUKITE POBÛVIØ IR

BANKETØ UÞSAKYMUS!

Savarankiðka paieðka visame portale

Þmonës, ketinantys uþsisakyti pobûvá ar banketà, narðydami

Meniu.lt portale, gali patys susirasti pageidavimus atitinkanèià

maitinimo ar pramogø ástaigà. Svetainëje labai patogiai pristatomi

visos Lietuvos restoranai, kavinës, klubai ir kitos maitinimo bei

pramogø ástaigos. Daþniausiai portalo lankytojai naudojasi pilnais

ástaigø pristatymais, nes juose yra interjero ar fasado nuotraukos,

recenzija apie ástaigà, pateikiamas valgiaraðtis ar net salës planas.

Paieðka, atliekama naudojantis specialiu portalo filtru

Portalo Meniu.lt lankytojai taip pat gali naudotis specialia ir

Speciali rubrika „Pasiûlymai pobûviams“

patogia vietos banketams paieðkos sistema, padësianèia lengvai Kairiojoje pagrindinio portalo Meniu.lt lango pusëje pateikiamas

atsirinkti ástaigà pagal konkreèius kriterijus. Lankytojams tereikia rubrikø sàraðas. Jame yra nuoroda „Pasiûlymai pobûviams“.

pasirinkti pagrindinius kriterijus (miestà, maitinimo ástaigos tipà, Pastarojoje rubrikoje portalo klientai, suskirstyti pagal miestus, trumpai

papildomai – virtuvës tipà, nurodyti, ar reikalinga atskira pobûviø pristato savo maitinimo ir pramogø ástaigas, galimybes organizuoti

salë, lauko terasa, ðokiø aikðtelë), ir sistema automatiðkai iðfiltruoja ávairias ðventes. Visi pristatymai yra su nuotraukomis, kuriose atsispindi

tinkamiausiø maitinimo ir pramogø ástaigø sàraðà.

ruoðiamø banketø ar pobûviø lygis, yra detaliai apraðomos galimybës

ir kitos smulkmenos, susijusios su pobûviø uþsakymais.

Paieðkà gali atlikti portalo specialistai

Tie, kurie neturi laiko ir galimybiø ieðkoti savo pageidavimus

Specialios rubrikos prieð ðventes – „Ðventiniai pasiûlymai“

atitinkanèio restorano, kavinës ar klubo, tiesiogiai kreipiasi á Meniu.lt Kairiajame portalo Meniu.lt rubrikø sàraðe prieð ðventes aktyvuojama

redakcijà. Meniu.lt vietos banketams paieðkos tarnybos specialistai nuoroda „Ðventiniai pasiûlymai“. Ðioje rubrikoje portalo lankytojams

tokiems þmonëms suras tinkanèià ástaigà bet kurioje Lietuvos vietoje. pateikiami ávairûs pasiûlymai tam tikros artëjanèios ðventës proga.

Rubrika „Ðventiniai pasiûlymai“ aktyvuojama prieð ðv. Kalëdas ir

Paieðka pagal papildomà sàraðà „Pobûviai

obûviai“

Naujuosius metus, prieð ðv.Valentino dienà, ðv.Velykas ir kt.

Meniu.lt portale, pasirinkus norimà miestà bei skiltá „Pobûviai“

(esanèià pagrindinio lango virðutinëje juostoje), pateikiami Meniu.lt Kontaktai: tel. Vilniuje (8 5) 2735919, Kaune (8 37) 705627,

klientø, teikianèiø pobûviø ir banketø paslaugas, sàraðai, nepriklausomai raðykite el. p. info@meniu.lt.

nuo to, ar tai prabangus restoranas, ar kavinë, klubas.

Meniu.lt informacija

RESTORANØ VERSLAS 2/2007

Informacija


38

Informacija

MENIU.L

.LT ÁMONIØ RODYKLË

MAISTO PRODUKTAI IR GAIVIEJI GËRIMAI

„Accuratus” UAB

(mineralinis vanduo, sultys)

„Litbana” BÁ UAB

(vaisiai ir darþovës)

Fabijoniðkiø g. 96, Vilnius,

tel. (8 5) 2153032

Kirtimø g. 57D, Vilnius,

tel. (8 5) 2601933

Rièardo Reikerto struèiø ferma

(strutienos produktai)

Liepø g. 16, Tiskûnai, Këdainiø r.,

tel. 8 614 41794

„Vilkë” UAB

(mësa ir mësos gaminiai)

Ðilgaliai, Pagëgiø sav., Tauragës aps.,

tel. (8 46) 390222

„Ðokolado namai” UAB

(ðokoladas)

Trakø g. 13-1, Vilnius,

tel. (8 5) 2121423

ALKOHOLINIAI GËRIMAI

„Amka

mka“ UAB

(vynai)

Bernardinø g. 6-1/Ðiltadarþio g. 5-1, Vilnius,

tel. (8 5) 2430304

„Mineraliniai vandenys“ UAB

(ávairûs silpnieji ir stiprieji alkoholiniai gërimai)

Jasinskio g. 16, Vilnius,

tel. (8 5) 2786069

„Ðiauliø tara“ UAB

(vynai ir konjakas)

Liejyklos g. 4, Ðiauliai,

tel. (8 41) 450388

„Vyno slënis“ UAB

(vynai ir konjakas)

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. (8 5) 2138469

KAVA, A, ARBATA

„Esida” UAB

Þirniø g. 10, Vilnius,

tel. (8 5) 2152237

„Eurokornus” UAB

(taip pat kavos aparatai, alkoholiniai gërimai)

V. Putvinskio g. 72, Kaunas,

tel. (8 37) 407130

„Gurmelitas” UAB

(taip pat áranga)

Aludariø g. 2, Vilnius,

tel. (8 800) 22212

„Gustav

Paulig LTD

L

TD” AS atstovybë

Laisvës pr. 125, Vilnius,

tel. (8 5) 2479611

„Ðvieþia kava” UAB

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. (8 5) 2332782

VIRTUVËS IR BARO ÁRANGA

„Arvitra Baltic” UAB

(taip pat indai, árankiai, baldai, barai, projektavimas)

S. Þukausko g. 49, Vilnius,

tel. (8 5) 2102227

„Baltic professionals” UAB

AB

(taip pat kava)

Algirdo g. 29/2, Vilnius,

tel. 8 685 53914

E. . Vyðniauskaitës IÁ

Paneriø g. 51, Vilnius,

tel. (8 5) 2306480

„Gastrolinija

Gastrolinija” ” UAB

AB

(taip pat projektavimas, árengimas, baldai, barai, stalo

indai ir árankiai)

Kastyèio g. 16, Palanga,

tel. 8 675 02690

„Hotel and Gastro” UAB

AB

Kalvarijø g. 125, Vilnius,

tel. (8 5) 2306480

„Árangos detaliø sistema” UAB

(servisas)

Kirtimø g. 49B, Vilnius,

tel. (8 5) 2660667

„Kompanija Vitrum” UAB

(taip pat projektavimas, árengimas, baldai, barai, stalo

indai ir árankiai)

Verkiø g. 50, Vilnius,

tel. (8 5) 2788022

„MBR parduotuviø ir restoranø áranga“ BÁ UAB

(taip pat baldai ir barai, projektavimas)

Kirtimø g. 49B, Vilnius,

tel. (8 5) 2660008

„Rolvika

olvika” UAB

(taip pat prekybiniai baldai)

Kirtimø g. 59, Vilnius,

tel. (8 5) 2602088

„Skonio technologijos” UAB

(taip pat indai, árankiai, inventorius)

Neries kr. 16, Kaunas,

tel. (8 37) 338378

„Spekas” ir Ko UAB

(taip pat indai, árankiai, baldai, barai)

Laisvës pr. 125A, Vilnius,

tel. (8 5) 2740380

„Vendor Lietuva” UAB

(taip pat kava)

Sporto g. 11, Vilnius,

tel. (8 5) 2611242

INDAI, ÁRANKIAI, INVENTORIUS

„Arkietë” UAB

Konstitucijos pr. 15/5 (biuras), Vilnius,

tel. (8 5) 2711818

„Balticdecor” UAB

(taip pat ðvaros prekës, áranga)

Ðvitrigailos g. 40A, Vilnius,

tel. (8 5) 2333037

„iittala” UAB

J. Jasinskio g. 16F, Vilnius,

tel. 8 616 43449

„Mantvilë” UAB

Taikos g. 100C, Kaunas,

tel. (8 37) 353323;

Dubysos g. 37, Klaipëda,

tel. (8 46) 300592

„Sangaida” UAB

(taip pat áranga, higienos ir ðvaros prekës, staltiesës)

Paneriø g. 20A, Vilnius

(filialai: Klaipëdoje, Kaune),

tel. (8 5) 2161223

„Scilis” UAB

Smolensko g. 19, Vilnius,

tel. (8 5) 2724411

PRIESKONIAI IR PRIEDAI

„Santa Maria” AS atstovybë Lietuvoje

Laisvës pr. 125, Vilnius,

tel. (8 5) 2479611

„Unilever Lietuva“ UAB

(prieskoniai, priedai, padaþai, sultiniai ir kt.)

Buivydiðkiø g. 22, Vilnius,

tel. 8 620 64331

BALDAI AI IR BARAI

„Dalios baldai” UAB

(taip pat indai ir ðviestuvai)

„Lauksva

auksva” UAB

MUZIKA, VAIZD

AIZDAS

AS, , APÐVIETIMAS

Þirmûnø g. 70, Vilnius,

tel. (8 5) 2775748

P. Vaièaièio g. 13, Ðakiai,

tel. (8 345) 60538

„Megaomas” UAB

AB

(taip pat baldai, barai)

Taikos pr. 15 (p. c. „Avitela“), Klaipëda,

tel. (8 46) 381917

„Muzikos ekspresas”

R. Jankausko g. 6, Vilnius,

tel. (8 5) 2402404

APSKAITOS SISTEMOS IR ÁRANGA

„UCS Baltic” UAB

AB

Mindaugo g.14B, Vilnius,

tel. (8 5) 2107247

Filialai: Kaune, Klaipëdoje, Ðiauliuose, Rygoje

„Baltic Hotel and Restaurant Systems”

Gedimino pr. 50, Vilnius

tel. 8 699 90398, 8 699 18722

ÁRANGA VIEÐBUÈIAMS

„BHD” UAB

Metalo g. 2A/7-204, Vilnius,

tel. (8 5) 2306148

TEKSTILË, DARBO DRABUÞIAI

„Korlëja

orlëja” ir Ko UAB

„Flokatis” UAB

IÐKABOS, , REKLAMA

Gerovës g. 29, Vilnius,

tel. (8 5) 2677252

A. Mickevièiaus g. 40, Kaunas,

tel. (8 37) 202703

„Strateginiø projektø vystymo grupë” UAB

Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,

tel. (8 5) 2735919

„Vaizdinë dizaino idëja” UAB

Ðv. Ignoto g. 5-123, Vilnius,

tel. (8 5) 2121490

KONSULTACIJOS

„Bar and Restaurant Consulting” UAB

Smëlio g. 29-33, Vilnius,

tel. 8 672 04364

„RHM

RHM”

Restoranø vieðbuèiø vadyba

Veiveriø g. 134, Kaunas,

tel. 8 615 32106, 8 615 29876

„Strateginiø projektø vystymo grupë” UAB

Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,

tel. (8 5) 2735919

KITA

LRVVKA – Lietuvos restoranø vyriausiøjø virëjø ir

konditeriø asociacija

P. d. 2453, Vilnius, tel. (8 5) 2723370, info@lrvvk.lt,

svetainë: www.lrvvk.lt

LBKA – Lietuvos barbekiu kepëjø asociacija

S. Konarskio g. 32-28, Vilnius,

svetainë: www.grilis.com

LVRA

– Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacija

Jasinskio g. 16, Vilnius,

tel./faks. (8 5) 2497478, faksas 2723327,

el. p. info@lvra.lt

LSA – Lietuvos someljë asociacija

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. 8 687 89994, el. p. info@somelje.lt,

svetainë: www.somelje.lt

VKI – Valstybinë kalbos inspekcija

Þvejø g. 14, Vilnius,

tel. (8 5) 2723380, faksas 2723327,

el. p. vki@takas.lt, svetainë: http://vki.lrs.lt

VMVT – Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba

Siesikø g. 19, Vilnius,

tel. (8 5) 2404361, faksas 2404362,

el. p. vvt@vet.lt, svetainë: www.vet.lt

VTAK

AKT – Valstybinë tabako ir alkoholio kontrolës tarnyba

Konstitucijos pr. 23, Vilnius,

tel./faks. (8 5) 2725746, faksas 2723401,

el. p. tarnyba@vtakt.lt, svetainë: www.vtakt.lt

Dël reklamos leidiniuose „Restoranø verslas“, „Pasaulio

virtuvës“, „Meniu kelyje“ ir portale Meniu.lt kreiptis

Vilniuje tel. (8 5) 2735919,

Kaune tel. (8 37) 705627, Klaipëdoje 8 652 07521.

2/2007

RESTORANØ VERSLAS

RESTORANØ VERSLAS

2/2007


RESTORANØ VERSLAS 2/2007

39


40

RESTORANØ VERSLAS

2/2007

More magazines by this user
Similar magazines