Verslui apie pokyčius - Lietuvos Respublikos muitinė

cust.lt

Verslui apie pokyčius - Lietuvos Respublikos muitinė

Turinys

POKYÈIAI LIETUVAI TAPUS EUROPOS SÀJUNGOS NARE_____________5

POKYÈIAI VALSTYBINËS MOKESÈIØ

INSPEKCIJOS VEIKLOJE, APMOKESTINIMAS PVM_____________7

Prekyba ES_____________7

Nuotolinë prekyba ES_____________8

Prekiø tiekimo á kitas ES valstybes nares ataskaita_____________8

Prekiø ásigijimas ES_____________9

Naujø transporto priemoniø apmokestinimas PVM_____________9

Trikampë prekyba ES____________10

Paslaugø apmokestinimas ES____________10

Mokestiniai deklaravimai____________11

ES valstybiø nariø PVM mokëtojø kodai____________11

POKYÈIAI LIETUVOS MUITINËS VEIKLOJE,

MUITØ SISTEMA____________13

Pagrindiniai ES muitø teisës aktai____________13

Laisvas prekiø judëjimas____________14

Prekyba su treèiosiomis ðalimis____________14

Tranzitas____________15

Bendroji þemës ûkio politika____________16

Keleiviø bagaþo tikrinimas____________17

ES taikomo muitø reþimo keleiviams normos___________18

3

More magazines by this user
Similar magazines