Mokslo tarybos reglamentas - Sodininkystės ir daržininkystės institutas

lsdi.lt

Mokslo tarybos reglamentas - Sodininkystės ir daržininkystės institutas

PATVIRTINTA

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės

instituto Mokslo tarybos posėdyje, 2010-07-02

protokolas Nr. MT-2

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės

instituto mokslo tarybos

DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Šis reglamentas nustato Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (toliau - Centro)

filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto (toliau - Institutas) mokslo tarybos darbo

tvarką.

2. Instituto mokslo taryba (toliau - Mokslo taryba) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos

Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos

Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimais, kitais teisės aktais, valstybinio

mokslinių tyrimų instituto Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro įstatais, Lietuvos

agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto veiklos

nuostatais ir šiuo reglamentu.

3. Mokslo tarybos kadencija – 5 metai. Pirmojo Mokslo tarybos posėdžio data yra jos

kadencijos pradžia.

4. Mokslo tarybos darbo reglamentą tvirtina Mokslo taryba.

II. MOKSLO TARYBOS FUNKCIJOS

5. Instituto Mokslo taryba yra kolegialus valdymo organas ir vykdo šias pagrindines

funkcijas:

5.1. teikia siūlymus dėl Instituto mokslinės veiklos krypčių Centro mokslo tarybai ir

nustato tyrimų tematikas;

5.2. svarsto ir teikia siūlymus dėl Instituto struktūros ir jos pakeitimų Centro mokslo

tarybai;

5.3. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Instituto direktoriaus kandidatūros;

5.4. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Instituto veiklos nuostatų ir Centro veiklą

reglamentuojančių dokumentų pakeitimų;


5.5. svarsto ir tvirtina Instituto mokslinę ir kitą veiklą reglamentuojančius

dokumentus, mokslinių tyrimų programas ir tematikas, jei kitaip nenumato

aukštesnių institucijų reglamentai.

5.6. svarsto Instituto direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas;

5.7. sudaro nuolatines ir laikinas komisijas;

5.8. tvirtina Instituto direktoriaus pasiūlymus dėl jo pavaduotojų, Instituto

mokslinio sekretoriaus ir mokslinių padalinių vadovų skyrimo;

5.9. svarsto kitus su Instituto veikla susijusius klausimus.

III. MOKSLO TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6. Mokslo tarybos narys turi teisę:

6.1. rinkti kitus ir būti išrinktas į bet kurias pareigas Mokslo tarybos vadovybėje;

6.2. balsuoti dėl visų svarstomų klausimų;

6.3. dalyvauti diskusijose visais svarstomais klausimais;

6.4. raštu arba žodžiu teikti pasiūlymus, pastabas, pataisas;

6.5. siūlyti Mokslo tarybai svarstytinus klausimus;

6.6. rengti Mokslo tarybos nutarimų projektus;

6.7. dalyvauti Mokslo tarybos posėdžio iniciavime pagal šio reglamento 12 punktą;

6.8. gauti Instituto veiklos dokumentų projektus ir jau galiojančių šių dokumentų

kopijas;

6.9. būti Mokslo tarybos sudaromos komisijos nariu;

7. Mokslo tarybos narys privalo:

7.1. dalyvauti Mokslo tarybos posėdžiuose;

7.2. dalyvauti Mokslo tarybos sudaromų komisijų darbe;

7.3. laikytis Instituto veiklos nuostatų ir Mokslo tarybos darbo reglamento

reikalavimų.

IV. MOKSLO TARYBOS DARBO TVARKA

8. Vadovaudamasi Instituto veiklos nuostatų 16 punktu Mokslo taryba išrenka Mokslo

tarybos pirmininką, Mokslo tarybos pirmininko pavaduotoją ir Mokslo tarybos sekretorių.

9. Mokslo tarybos darbui vadovauja Mokslo tarybos pirmininkas:

9.1. šaukia Mokslo tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

9.2. rengia posėdžių darbotvarkę, organizuoja Mokslo tarybos nutarimų projektų

paruošimą;


9.3. skelbia Mokslo tarybos priimtus nutarimus ir organizuoja jų vykdymo kontrolę.

10. Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas vykdo Mokslo tarybos pirmininko

funkcijas jam nesant arba jam pavedus, atlieka kitas Mokslo tarybos pirmininko jam pavestas

funkcijas.

11. Mokslo tarybos sekretorius atsakingas už Mokslo tarybos dokumentų tvarkymą:

rašo Mokslo tarybos posėdžių protokolus ir rengia protokolų išrašus, rūpinasi Mokslo tarybos

dokumentų įforminimu ir saugojimu, informuoja Mokslo tarybos narius apie kviečiamus

posėdžius ir jų darbotvarkes, vykdo kitus Mokslo tarybos pirmininko pavedimus rengiant ir

vedant Mokslo tarybos posėdžius.

12. Mokslo tarybos posėdžius šaukia jos pirmininkas, Instituto direktorius arba ne

mažiau kaip 1/3 Instituto mokslo tarybos narių. Mokslo tarybos nariai informuojami apie

šaukiamą posėdį ir jos darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio.

13. Mokslo tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų

Mokslo tarybos narių. Mokslo tarybos posėdžiai yra atviri. Mokslo tarybai nutarus, posėdis

gali būti uždaras.

14. Klausimus Mokslo tarybai svarstyti gali siūlyti Mokslo tarybos nariai ir Instituto

darbuotojai. Mokslo tarybos pirmininkas kiekvieno posėdžio pradžioje informuoja Mokslo

tarybą apie gautus siūlymus posėdžio darbotvarkei.

15. Mokslo tarybos nutarimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip

pusė visų posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių. Balsavimo formą (slaptas, atviras ar

vardinis), jeigu to nereglamentuoja kiti teisės aktai, nustato pati Mokslo taryba.

16. Kai reikia skubiai priimti sprendimą, Mokslo taryba gali priimti nutarimus

vardiniu balsavimu naudojant elektronines ryšių priemones (faksu arba elektroniniu paštu).

Mokslo tarybos sprendimas laikomas priimtu, kai balsavo daugiau kaip pusė Mokslo tarybos

narių.

17. Apie Mokslo tarybos priimtus skelbiamus nutarimus informuojama ne vėliau kaip

per 7 darbo dienas po posėdžio.

18. Atskiriems spręstiniems klausimams išnagrinėti ir Mokslo tarybos nutarimų

projektams parengti Mokslo taryba gali sudaryti nuolatines ar laikinas komisijas, į kurias gali

būti įtraukiami ir ne Mokslo tarybos nariai.

19. Mokslo taryba teikia Instituto direktoriui pasiūlymus dėl jo pavaduotojų, Instituto

mokslinio sekretoriaus ir mokslinių padalinių vadovų skyrimo ne vėliau kaip per 1 mėnesį po

vakansijos atsiradimo arba Instituto direktoriaus paskyrimo.


V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Visų Mokslo tarybos narių, nepriklausomai nuo jų išrinkimo laiko, įgaliojimai

baigiasi vienu metu.

21. Kitus šiame reglamente nenumatytus Mokslo tarybos veiklos klausimus Mokslo

taryba sprendžia vadovaudamasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.