SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

msds.dk

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Cheminės medžiagos, preparat

Peržiūrėta:

UniWay LiX 625

2008-12-22

Lapas:

Pildymo data:

SDS-ID:

1/5

2008-12-22

LT/1.0

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS IR (ARBA) PREPARATO IR BENDROVĖS IR (ARBA) ĮMONĖS PAVADINIMAS

Cheminės

medžiagos,

preparato

pavadinimas:

Paskirtis:

Tiekėjas:

UniWay LiX 625

Universalus tepalas - Tepalai

Svenska Statoil AB

Box 194

149 22 Nynäshamn

Sweden

Tel: +46 429 60 00

www.statoillubricants.com

UAB Lietuva Statoil

Ramunas Vaitkus

J.Jasinskio 16a,

LT-01112 Vilnius

Lietuva

Tel: +370 46 300 113

Talpyklos tūris:

Atsakingas už saugos duomenų lapo parengimą:

Milan Kopp

smkp@statoil.com

Marie-Louise Linderoth smle@statoil.com

2.

GALIMI PAVOJAI

Preparatas neklasifikuotas.

Pavojai žmonių sveikatai,

galimo poveikio

pasekmės:

Ilgai ar pakartotinai naudojant gali sukelti odos paraudimą, niežėjimą, sudirgimą ir egzemą

(skilinėjimą). Gali dirginti akis. Panaudotų tepalų pavojingas poveikis gali būti dar stipresnis.

Pavojai aplinkai ir

galimos žalos pasekmės:

Tepalai paprastai būna pavojingi aplinkai.

3.

SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Labai gerai išvalyta mineralinė alyva = Grupės pavadinimas bazinė alyva, nenurodytas CAS / EINECS Nr.: 101316-72-

7/309-877-7; 74869-22-0/278-012-2; 64742-62-7/265-166-0; 64742-53-6/265-156-6; 64742-52-5/265-155-0 - DMSO

50 -

-

Labai gerai išvalyta mineralinė - L

alyva

Past.: L:DMSO kiekis < 3%

Customer No:

Filing No:

20335

-68569


SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Cheminės medžiagos, prepar

UniWay LiX 625

Lapas:

2/ 5

Peržiūrėta:

2008-12-22

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Pildymo data:

SDS-ID:

2008-12-22

LT/1.0

Įkvėpus:

Išvesti į gryną orą ir netrikdyti. Vandeniu išplauti nosį ir burną. Nesiliaujant gerklės dirginimui

ir kosuliui: kreiptis į gydytoją ir parodyti šias instrukcijas.

Patekus ant odos:

Nedelsiant nusivilkti suteptus drabužius ir nuplauti odą muilu ir vandeniu. Blogai savijautai

nepraėjus, kreiptis medikų pagalbos. Dideliu slėgiu įterptas po oda produktas kelia didelę

grėsmę ir turi būti NEDELSIANT taikomas gydymas ligoninėje.

Patekus į akis:

Nedelsdami praplaukite dideliu kiekiu vandens, plaukite apie 15 min. Jei reikia, išimkite

kontaktinius lęšius ir plačiai atverkite akių vokus. Jeigu dirginimas nepraeina, plaukite toliau ir

pasiėmę šias instrukcijas vežkite į ligoninę.

Prarijus:

Neskatinti vėmimo. Kreiptis medikų pagalbos.

5.

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Gaisro gesinimo

priemonės:

Gesinti putomis, anglies dioksidu arba sausais milteliais.

Gesinimui nenaudoti vandens.

Pavojingos medžiagos,

išsiskiriančios iš

cheminės medžiagos

preparato degimo metu,

degimo produktai, dujos:

Įkaitinus produktą, gali susiformuoti degūs garai.. Degant gali išsiskirti dirginantys dūmai..

Nepilnai sudegus produktui, gali susidaryti anglies monoksidas (CO). Uždarose patalpose

gaisrą turi gesinti tik apmokyti darbuotojai. Vėsinti karščio veikiamas talpyklas ir, nesant

rizikos, jas patraukti.

Apsauginės priemonės

gaisro metu:

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius.

6.

AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninės atsargumo

priemonės:

Pažymėkite užterštą teritoriją.. Apie asmenines apsaugines priemones žr. 8 punktą.

Su aplinkos apsauga

susijusios atsargumo

priemonės:

Neišleisti į kanalizaciją. Jei preparatas pateko į kanalizaciją/vandens ekosistemą, susisiekite

su vietos atsakingomis institucijomis.

Išsipylusių medžiagų

valymo būdai:

Sulaikykite ištekėjusią medžiagą smėliu ar žemėmis. Surinkite išsipylusią medžiagą

skudurais arba alyvos surinkimo medžiaga.. Jei preparatas pateko į kanalizaciją/vandens

ekosistemą, susisiekite su vietos atsakingomis institucijomis. Apie atliekų šalinimą žr. 13

punktą.

Vanduo: Sulaikykite išsiliejusias medžiagas ir surinkite, kiek įmanoma. Mažesnius kiekius

galima surinkti naudojant tinkamus absorbentus.

Customer No:

Filing No:

20335

-68569


SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Cheminės medžiagos, prepar

UniWay LiX 625

Lapas:

3/ 5

Peržiūrėta:

2008-12-22

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Pildymo data:

SDS-ID:

2008-12-22

LT/1.0

Įspėjimas dėl saugaus

naudojimo:

Laikykitės geros cheminės higienos praktikos. Saugokitės, kad neįkvėptumėte alyvos mišinio

ir saugokite nuo patekimo ant odos ir į akis. Vengti ilgalaikio ir pakartotino sąlyčio su tepalais,

ypač – naudotais tepalais. Nuplauti tepalus muilu ir vandeniu ar odai plauti skirta priemone,

nenaudoti organinių tirpiklių.

Sandėliavimo

reikalavimai:

Naudoti tuos darbo metodus, kurie mažina alyvos miglos susidarymą.

Techninės atsargumo

priemonės:

Dirbant su įkaitusiais tepalais gali prireikti vėdinti mechaniškai.

Nurodymai dėl ribinio

cheminės medžiagos,

preparato kiekio, galimo

sandėliuoti nurodytomis

sąlygomis:

Laikykite tinkamai, kad išvengtumėte išsiliejimo ir alyvos garų.

Laikymo sąlygos:

Geriausia laikyti po dangčiu. Laikykite talpas ant šono, kad užpildymo kamščiai būtų žemiau

skysčio lygmens.

8.

POVEIKIO PREVENCIJOS PRIEMONĖS IR ASMENS APSAUGA

Techninės priemonės:

Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Sumažinkite kaitinamo tepalo garų įkvėpimo riziką.

Cheminis pavadinimas: Poveikio ribinės vertės: Tipas: Pastabos: Nuorodos:

Tepalo rūkas, įskaitant

dūmus

1 mg/m³

3 mg/m³

IPRV

TPRV

-

15min

HN

Rankų apsaugos

priemonės:

Sąlyčio rizika: Mūvėti apsaugines pirštines. Rekomenduojama naudoti Viton arba nitrilo

gumos pirštines.

Akių apsaugos

priemonės:

Sąlyčio pavojus: Užsidėti apsauginius akinius arba apsauginį veido skydelį.

Odos apsaugos

priemonės:

Sąlyčio pavojus: Dėvėkite alyvos nepraleidžiančius apsauginius drabužius.

Asmens higienos

priemonės:

Laikykitės geros cheminės higienos praktikos. Visada plauti alyvą tik muilu ir vandeniu ar

odai plauti skirta priemone, nenaudoti organinių tirpiklių. Nenaudoti alyva suteptų rūbų ar

batų ir nedėti į kišenes alyva suteptų skudurų.

9.

FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Išvaizda:

Kvapas:

Pliūpsnio temperatūra:

Santykinis tankis:

Tirpumas:

tepalas

Alyvos kvapas.

>200°C

ASTM D 92


SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Cheminės medžiagos, prepar

UniWay LiX 625

Lapas:

4/ 5

Peržiūrėta:

2008-12-22

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Pildymo data:

SDS-ID:

2008-12-22

LT/1.0

Cheminis stabilumas:

Stabilus esant normaliai temperatūrai.

Netinkamos sandėliavimo

sąlygos

Stipriosios oksiduojančios medžiagos.

Pavojingi skilimo

produktai:

Kaitinant ir gaisro atveju gali susiformuoti anglies monoksidas, anglies dvideginis ir

angliavandeniliai su mažu molekulių skaičiumi.

11.

TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Įkvėpus:

Įkvėpus alyvos lašelių ar garų, susidariusių kaitinant šį produktą, dirgins kvėpavimo sistemą

ir sukels kosulį.

Patekus ant odos:

Dideliu slėgiu įterptas po oda produktas gali stipriai pažeisti poodinės ląsteles / sukelti žūtį.

Ilgai ar pakartotinai naudojant gali sukelti odos paraudimą, niežėjimą, sudirgimą ir egzemą

(skilinėjimą). Neabsorbuokite stipriai toksiška kiekių per odą.

Patekus į akis:

Gali trumpai sudirginti akis.

Prarijus:

Nedidelė stipraus toksiškumo tikimybė, bet įkvėpus ir nurijus bei vemiant gali būti sukeltas

stiprus ir net mirtinas cheminis pneumonitas.

Specifinis poveikis:

Panaudotų tepalų pavojingas poveikis gali būti dar stipresnis. Ilgstoša vai atkārtota saskare

ar izmantoto smērvielu var radīt nopietnas ādas slimības, piemēram, dermatītu.

12.

EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Judrumas:

Preparatas netirpsta vandenyje ir pasklinda vandens paviršiuje.

Išsilaikymas ir skilimas Gali suirti, bet išliks aplinkoje ilgą laiką.

(biodegradacija) aplinkoje:

Ekotoksiškumas:

Nekenksmingas vandens organizmams. Tikėtina LC/EC50 reikšmė > 100 mg/l

Bioakumuliacijos

potencialas:

Preparate yra medžiagų, kurioms gali būti būdinga bioakumuliacija. (log Pow >3)

Kitoks nepalankus

poveikis:

Alyvos plėvelė gali fiziškai sužaloti organizmus ir sutrikdyti deguonies gabenimą į tarpinę

zoną tarp oro ir vandens arba vandens ir oro. PASTABA: aukščiau pateikta informacija

taikoma: Labai gerai išvalyta mineralinė alyva, DMSO


SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Cheminės medžiagos, prepar

UniWay LiX 625

Lapas:

5/ 5

Peržiūrėta:

2008-12-22

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Pildymo data:

SDS-ID:

2008-12-22

LT/1.0

Preparatas nepatenka į tarptautinės teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių transportavimu, reglamentavimo sritį

(IMDG, IATA, ADR/RID).

15.

INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

Ženklinimas:

Remiantis gamintojo pateikta informacija apie cheminę sudėtį, produkto negalima klasifikuoti,

bet būtina žymėti taip:

Profesionaliems naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus.

Teisinė

reglamentacija:

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 532/742 „Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir

preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos", su pakeitimais.

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl

cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis

Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei

panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94,

Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei

2000/21/EB, įskaitant pataisas.

Lietuvos higienos normą HN 23:2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai.

Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“

1999 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. 217 "Dėl atliekų

tvarkymo taisyklių patvirtinimo", su pakeitimais.

16.

KITA INFORMACIJA

Naudotojas turi būti apmokytas tinkamos darbo tvarkos ir supažindintas su šiomis instrukcijomis.

Taikomi įstatyminiai aktai. Informacija iš žaliavų tiekėjo (-ų). CONCAWE ataskaita Nr. 6/05 Naftos medžiagų

klasifikavimas ir ženklinimas pagal ES pavojingų medžiagų direktyvą.

Dėl išsamesnės techninės informacijos žr. šio produkto techninių duomenų lapą ir kitus techninius dokumentus.

Šio duomenų lapo informacija pateikia šiuo metu mums žinomus duomenis ir yra patikima su sąlyga, kad preparatas

yra naudojamas nurodytomis sąlygomis ir pagal paskirtį, nurodytą ant pakuotės ir (arba) techninėse instrukcijose.

Gamintojas: DHI - Centre for Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark. www.dhigroup.com.

Customer No:

Filing No:

20335

-68569

More magazines by this user
Similar magazines