31.12.2014 Views

2012-06 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

2012-06 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

2012-06 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Turinys

STANDARTIZACIJA ......................................................................................... 5

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAi IR KITI LEIDINIAI ........................................... 5

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI ............................ 12

NETEKSIANTIS GALIOS LIETUVOS STANDARTAS ........................................... 16

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI

IR KITI LEIDINIAI, KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO GEGUÞËS MËN. ........ 17

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI ................. 17

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI ..................... 20

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI .............. 22

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS

KOMITETO STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI .................................................................... 24

RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI

IR KITI LEIDINIAI ................................................................................................. 26

REDAKCINË KOLEGIJA

Redagavo A. Treèiokaitë

Maketavo B. Meðkënienë

2012-06-12

© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2012


Lietuvos standartizacijos departamento

BIULETENIS

2012

Nr. 6

VILNIUS, 2012


Lietuvos standartizacijos departamentas

T. Kosciuðkos g. 30

LT-01100 Vilnius

Telefonas: (8~5) 270 9360

El. paðtas: lstboard@lsd.lt

Interneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2012 Nr. 6

STANDARTIZACIJA

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 50470-1:2007/P:2012 lt, en

Kintamosios srovës elektros skaitikliai. 1 dalis. Bendrieji

reikalavimai, bandymai ir bandymø sàlygos. Skaitikliai

(tikslumo klasës þymenys A, B ir C)

Pakeièia LST EN 50470-1:2007/P:2009

LST EN 50470-2:2007 lt

Kintamosios srovës elektros skaitikliai. 2 dalis. Ypatingieji

reikalavimai. Elektromechaniniai aktyviosios energijos

skaitikliai (tikslumo klasës þymenys A ir B)

M (58 Lt)

LST EN 50470-2:2007/P:2012 en

Kintamosios srovës elektros skaitikliai. 2 dalis. Ypatingieji

reikalavimai. Elektromechaniniai aktyviosios energijos

skaitikliai (tikslumo klasës þymenys A ir B)

LST EN 50470-3:2007/P:2012 en

Kintamosios srovës elektros skaitikliai. 3 dalis. Ypatingieji

reikalavimai. Elektroniniai aktyviosios energijos skaitikliai

(tikslumo klasës þymenys A, B ir C)

LST EN 60384-2:2012 en

Elektroninëje árangoje naudojami pastovieji kondensatoriai.

2 dalis. Atskirasis rûðinis apraðas. Pastovieji nuolatinës

átampos kondensatoriai su metalizuotuoju polietilentereftalato

plëvelës dielektriku (IEC 60384-2:2011)

Nuo 2015-01-13 pakeièia LST EN 60384-2:2006

N (60 Lt)

LST EN 60384-13:2012 en

Elektroninëje árangoje naudojami pastovieji kondensatoriai.

13 dalis. Atskirasis rûðinis apraðas. Pastovieji nuolatinës

átampos kondensatoriai su dielektrine polipropileno plëvele ir

metaline folija (IEC 60384-13:2011)

Nuo 2015-01-13 pakeièia LST EN 60384-13:2006,

LST EN 60384-13:2006/AC:2007

M (58 Lt)

LST EN 60384-21:2012 en

Elektroninëje árangoje naudojami pastovieji kondensatoriai.

21 dalis. Atskirasis rûðinis apraðas. Pastovieji

daugiasluoksniai keraminiai pavirðiuje montuojami

kondensatoriai, 1 klasë (IEC 60384-21:2011)

Nuo 2015-01-13 pakeièia LST EN 60384-21:2005

R (71 Lt)

LST EN 60384-22:2012 en

Elektroninëje árangoje naudojami pastovieji kondensatoriai.

22 dalis. Atskirasis rûðinis apraðas. Pastovieji

daugiasluoksniai keraminiai pavirðiuje montuojami

kondensatoriai, 2 klasë (IEC 60384-22:2011)

Nuo 2015-01-13 pakeièia LST EN 60384-22:2005

S (74 Lt)

LST EN 60512-9-2:2012 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

9-2 dalis. Patvarumo bandymai. 9b bandymas. Elektrinë

apkrova ir temperatûra (IEC 60512-9-2:2011)

D (29 Lt)

LST EN 60512-27-100:2012 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

27-100 dalis. Jungèiø serijø, atitinkanèiø IEC 60603-7, signalø

vientisumo bandymai ne didesniame kaip 500 MHz daþnyje.

Bandymai nuo 27a iki 27g (IEC 60512-27-100:2011)

V (91 Lt)

LST EN 60730-1:2012 en

Buitiniai ir panaðios paskirties automatiniai elektriniai valdymo

átaisai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60730-1:2010,

modifikuotas)

Pastaba LST EN 60730-1:2012 pakeièia

LST EN 60730-1+A11:2002,

LST EN 60730-1+A11:2002/A12:2004,

LST EN 60730-1+A11:2002/A13:2004,

LST EN 60730-1+A11:2002/A1:2005,

LST EN 60730-1+A11:2002/A14:2005,

LST EN 60730-1+A11:2002/A16:2007,

LST EN 60730-1+A11:2002/AC:2008,

LST EN 60730-1+A11:2002/A2:2009,

LST EN 60730-1+A11:2002/A16:2007/AC:2010,

LST EN 60730-1+A11:2002/A1:2005/P:2010,

taèiau prieðtaraujanèiø nacionaliniø standartø

paskelbimo netekusiais galios galutinë data

nenustatyta

XG (164 Lt)

LST EN 60793-2:2012 en

Optinës skaidulos. 2 dalis. Gaminiø techniniai reikalavimai.

Bendrieji dalykai (IEC 60793-2:2011)

Nuo 2015-01-02 pakeièia LST EN 60793-2:2008

G (38 Lt)

LST EN 62059-32-1:2012 en

Elektros matavimo áranga. Veikimo patikimumas. 32-1 dalis.

Ilgalaikiðkumas. Metrologiniø charakteristikø stabilumo

tyrimas aukðtoje temperatûroje (IEC 62059-32-1:2011)

H (43 Lt)

LST EN 62149-1:2012 en

Skaidulinës optikos aktyvieji komponentai ir átaisai.

Eksploataciniø charakteristikø standartai. 1 dalis. Bendrieji

dalykai ir nurodymai (IEC 62149-1:2011)

Nuo 2015-01-11 pakeièia LST EN 62149-1:2004

H (43 Lt)

LST EN 62604-2:2012 en

Ávertintos kokybës pavirðiniø akustiniø bangø (PAB) ir tûriniø

akustiniø bangø (TAB) duplekseriai. 2 dalis. Naudojimo

gairës (IEC 62604-2:2011)

K (51 Lt)

TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAI

LST ISO 26462:2012 en

Pienas. Laktozës kiekio nustatymas. Fermentinis

metodas, pagrástas pH skirtumo matavimu (tapatus

ISO 26462:2010)

F (35 Lt)

TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJA

LST ISO/IEC 15897:2012 en

Informacinës technologijos. Naudotojo sàsajos.

Kultûros elementø registravimo procedûros

(tapatus ISO/IEC 15897:2011)

Pakeièia LST ISO/IEC 15897:2001

S (74 Lt)

5


2012 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 61347-2-2:2012 en

Lempø valdymo átaisai. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai,

keliami nuolatine arba kintamàja srove maitinamiems

elektroniniams þeminamiesiems kaitinamøjø lempø keitikliams

(IEC 61347-2-2:2011)

Nuo 2015-01-11 pakeièia LST EN 61347-2-2:2002,

LST EN 61347-2-2:2002/A1:2006,

LST EN 61347-2-2:2002/A2:2006,

LST EN 61347-2-2:2002/A1:2006/AC:2007,

LST EN 61347-2-2:2002/AC:2011

G (38 Lt)

LST EN 61347-2-7:2012 en

Lempø valdymo átaisai. 2-7 dalis. Ypatingieji reikalavimai,

keliami ið baterijos maitinamiems elektroniniams

(autonominio) avarinio apðvietimo valdymo átaisams

(IEC 61347-2-7:2011)

Nuo 2015-01-11 pakeièia LST EN 61347-2-7:2007,

LST EN 61347-2-7:2007/AC:2011

R (71 Lt)

TK 7 DANGOS

LST EN ISO 8503-1:2012 en

Plieninio pagrindo paruoðimas prieð dengiant daþais ir su jais

susijusiais produktais. Srautinio valymo bûdu paruoðto

plieninio pagrindo ðiurkðtumo charakteristikos. 1 dalis.

ISO pavirðiaus profilio komparatoriaus, naudojamo

abrazyvinio srautinio valymo bûdu paruoðtam pavirðiui ávertinti,

techniniai reikalavimai ir apibrëþtys (ISO 8503-1:2012)

Pakeièia LST EN ISO 8503-1:2002

F (35 Lt)

LST EN ISO 8503-2:2012 en

Plieninio pagrindo paruoðimas prieð dengiant daþais ir su jais

susijusiais produktais. Srautinio valymo bûdu paruoðto

plieninio pagrindo ðiurkðtumo charakteristikos. 2 dalis.

Abrazyvinio srautinio valymo bûdu paruoðto plieno pavirðiaus

profilio klasifikavimo metodas. Komparatoriaus naudojimas

(ISO 8503-2:2012)

Pakeièia LST EN ISO 8503-2:2001

D (29 Lt)

LST EN ISO 8503-3:2012 en

Plieninio pagrindo paruoðimas prieð dengiant daþais ir su jais

susijusiais produktais. Srautinio valymo bûdu paruoðto

plieninio pagrindo ðiurkðtumo charakteristikos. 3 dalis.

ISO pavirðiaus profilio komparatoriø kalibravimo ir pavirðiaus

profilio nustatymo metodas. Optinio mikroskopo naudojimas

(ISO 8503-3:2012)

Pakeièia LST EN ISO 8503-3:2002

G (38 Lt)

LST EN ISO 8503-4:2012 en

Plieninio pagrindo paruoðimas prieð dengiant daþais ir su jais

susijusiais produktais. Srautinio valymo bûdu paruoðto

plieninio pagrindo ðiurkðtumo charakteristikos. 4 dalis.

ISO pavirðiaus profilio komparatoriø kalibravimo ir pavirðiaus

profilio nustatymo metodas. Matavimas liestukiniu prietaisu

(ISO 8503-4:2012)

Pakeièia LST EN ISO 8503-4:2002

F (35 Lt)

LST EN ISO 9223:2012 en

Metalø ir lydiniø korozija. Atmosferø koroziðkumas.

Klasifikavimas, nustatymas ir vertinimas (ISO 9223:2012)

Pakeièia LST EN 12500:2003

J (47 Lt)

LST EN ISO 9224:2012 en

Metalø ir lydiniø korozija. Atmosferø koroziðkumas.

Koroziðkumo kategorijø pamatinës vertës (ISO 9226:2012)

Pakeièia LST EN 12500:2003

G (38 Lt)

LST EN ISO 9225:2012 en

Metalø ir lydiniø korozija. Atmosferø koroziðkumas. Aplinkos

parametrø, veikianèiø atmosferø koroziðkumà, matavimas

(ISO 9225:2012)

Pakeièia LST EN 12500:2003

M (58 Lt)

LST EN ISO 9226:2012 en

Metalø ir lydiniø korozija. Atmosferø koroziðkumas.

Standartiniø pavyzdþiø, skirtø koroziðkumui vertinti, korozijos

spartos nustatymas (ISO 9226:2012)

Pakeièia LST EN 12500:2003

D (29 Lt)

LST EN ISO 12696:2012 en

Katodinë plieno apsauga gelþbetonyje (ISO 12696:2012)

Pakeièia LST EN 12696:2001

T (80 Lt)

TK 9 BALDAI

LST EN 1729-2:2012 en

Baldai. Mokymo ástaigø këdës ir stalai. 2 dalis. Saugos

reikalavimai ir bandymo metodai

Pakeièia LST EN 1729-2:2007

L (55 Lt)

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 1423:2012 en

Keliø þenklinimo medþiagos. Uþbarstomosios medþiagos.

Stiklo rutuliukai, uþpildai ðiurkðtumui didinti ir abiejø miðiniai

Pakeièia LST EN 1423:2001,

LST EN 1423:2001/A1:2003,

LST EN 1423:2001/P:2004,

LST EN 1423:2001/A1:2003/P:2004

V (91 Lt)

LST EN 15583-2:2012 en

Þiemos keliø prieþiûros áranga. Plûginiai sniego valytuvai.

2 dalis. Bandymo kriterijai ir jø reikalavimai

F (35 Lt)

LST CEN/TS 1317-8:2012 en

Apsauginiø kelio atitvarø sistemos. 8 dalis. Motociklø kelio

apsauginiø atitvarø sistemos, kurios sumaþina smûgio

pasekmes motociklininkui atsitrenkus á apsauginius barjerus

S (74 Lt)

TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKA

LST EN 940:2009+A1:2012 en

Medienos apdirbimo maðinø sauga. Kombinuotosios

medienos apdirbimo staklës

Pakeièia LST EN 940:2010

T (80 Lt)

LST EN 13739-1:2012 lt

Þemës ûkio maðinos. Iðcentrinës ir juostinës kietøjø tràðø

barstomosios. Aplinkos apsauga. 1 dalis. Reikalavimai

H (43 Lt)

TK 15 GRÛDAI, GRÛDØ PRODUKTAI, DUONA, PAÐARAI

LST EN 15621:2012 en

Paðarai. Kalcio, natrio, fosforo, magnio, kalio, sieros,

geleþies, cinko, vario, mangano ir kobalto nustatymas

induktyviai susietos plazmos atominës emisinës

spektrometrijos metodu (ICP-AES), mineralizavus aukðtame

slëgyje

Pakeièia LST CEN/TS 15621:2007

R (71 Lt)

6


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2012 Nr. 6

LST EN 16158:2012 en

Paðarai. Semduramicino kiekio nustatymas. Skysèiø

chromatografijos metodas, naudojant analiziná medþio bûdà

M (58 Lt)

LST EN 16159:2012 en

Paðarai. Seleno nustatymas atominës absorbcinës

spektrometrijos metodu generuojant hidridà (HGAAS),

atlikus mikrobanginæ hidrolizæ (naudojant 65 % azoto rûgðtá ir

30 % vandenilio peroksidà)

H (43 Lt)

LST EN 16206:2012 en

Paðarai. Arseno nustatymas atominës absorbcinës

spektrometrijos metodu generuojant hidridà (HGAAS),

atlikus mikrobanginæ slëginæ hidrolizæ (naudojant 65 % azoto

rûgðtá ir 30 % vandenilio peroksidà)

H (43 Lt)

TK 17 MEDIENA

LST CEN/TS 15912:2012 en

Reakcijos á ugná charakteristikø ilgalaikiðkumas. Antipirenais

apdorotos medienos gaminiø, skirtø galutiniam naudojimui

viduje ir iðorëje, klasës

P (65 Lt)

TK 18 TELEKOMUNIKACIJOS

LST EN 301 444 V1.2.1:2012 en

Palydovinës Þemës stotys ir sistemos (PÞSS). Mobiliøjø

Þemës sausumos stoèiø (MÞSS), veikianèiø 1,5 GHz ir

1,6 GHz daþniø juostose ir skirtø balsui ir (arba) duomenims

perduoti, darnusis Europos standartas, apimantis

Direktyvos 1999/5/EC 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

P (65 Lt)

LST EN 302 288-2 V1.6.1:2012 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Trumpojo nuotolio átaisai. Informacijos apie keliø

transportà ir eismà apdorojimo bei perdavimo priemonës.

Trumpojo nuotolio radariniai árenginiai, veikiantys 24 GHz

daþnio srityje. 2 dalis. Darnusis Europos standartas,

apimantis Direktyvos 1999/5/EC 3.2 straipsnio esminius

reikalavimus

H (43 Lt)

LST EN 302 567 V1.2.1:2012 en

Plaèiajuostës radijo ryðio prieigos tinklai. 60 GHz daþnio

gigabitiniø daugkartinës prieigos belaidþiø ir (arba) vietinio

radijo ryðio tinklø sistemos. Darnusis Europos standartas,

apimantis Direktyvos 1999/5/EC 3.2 straipsnio esminius

reikalavimus

N (60 Lt)

LST EN 302 774 V1.2.1:2012 en

Plaèiajuostës belaidës prieigos sistemos, veikianèios

nuo 3 400 MHz iki 3 800 MHz daþniø juostoje. Bazinës

stotys. Darnusis Europos standartas, apimantis

Direktyvos 1999/5/EC 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

P (65 Lt)

TK 19 BETONAS IR GELÞBETONIS

LST EN 932-5:2012 en

Bandymai uþpildø bendrosioms savybëms nustatyti. 5 dalis.

Bendroji áranga ir jos kalibravimas

Pakeièia LST EN 932-5:2000

M (58 Lt)

LST EN 1744-7:2012 en

Bandymai uþpildø cheminëms savybëms nustatyti. 7 dalis.

Uþpildø, pagamintø ið buitiniø atliekø deginimo krosniø ðlako,

deginimo nuostoliø nustatymas

D (29 Lt)

TK 21 TEKSTILË

LST EN 14362-1:2012 en

Tekstilë. Kai kuriø aromatiniø aminø, iðsiskyrusiø ið

azodaþikliø, nustatymo metodai. 1 dalis. Kai kuriø azodaþikliø,

gaunamø ekstrahuojant pluoðtus ir jø neekstrahuojant,

naudojimo aptikimas

Pakeièia LST EN 14362-1:2004,

LST EN 14362-1:2004/AC:2005,

LST EN 14362-2:2004, LST EN 14362-2:2004/AC:2005

N (60 Lt)

TK 23 KERAMINËS PLYTELËS, MÛRAS IR GAMTINIS AKMUO

LST EN ISO 10545-4:2012 en

Keraminës plytelës. 4 dalis. Suirimo modulio ir nutrûkimo

stiprio nustatymas (ISO 10545-4:2004)

Pakeièia LST EN ISO 10545-4:1997,

LST EN ISO 10545-4:2000

E (31 Lt)

LST EN ISO 10545-6:2012 en

Keraminës plytelës. 6 dalis. Neglazûruotø plyteliø atsparumo

giliajam dilinimui nustatymas (ISO 10545-6:2010)

Pakeièia LST EN ISO 10545-6:1997,

LST EN ISO 10545-6:2000

D (29 Lt)

LST EN ISO 10545-16:2012 en

Keraminës plytelës. 16 dalis. Maþø spalvos skirtumø

nustatymas (ISO 10545-16:2010)

Pakeièia LST EN ISO 10545-16:2002

D (29 Lt)

TK 26 TERMOIZOLIACINËS MEDÞIAGOS

LST EN 16012:2012 en

Pastatø ðiluminë izoliacija. Atspindintys izoliaciniai gaminiai.

Deklaruotø ðiluminiø charakteristikø nustatymas

P (65 Lt)

LST EN ISO 10077-2:2012 en

Ðiluminës langø, durø ir anginiø charakteristikos. Ðilumos

perdavimo koeficiento skaièiavimas. 2 dalis. Skaitmeninis

rëmø skaièiavimo metodas (ISO 10077-2:2012)

Pakeièia LST EN ISO 10077-2:2004,

LST EN ISO 10077-2:2004/P:2006,

LST EN ISO 10077-2:2006

R (71 Lt)

TK 29 VANDENTVARKA

LST EN 806-5:2012 en

Þmoniø vartojamà vandená tiekianèios pastatø árangos

reikalavimai. 5 dalis. Eksploatavimas ir techninë prieþiûra

P (65 Lt)

LST EN 997:2012 en

Klozetai ir jø sàrankos su neatskiriamu sifonu

Nuo 2013-11-30 pakeièia LST EN 997:2003,

LST EN 997:2003/A1:2007

V (91 Lt)

TK 31 AKUSTIKA

LST EN ISO 3382-3:2012 en

Akustika. Patalpø akustiniø parametrø matavimas. 3 dalis.

Pereinamosios patalpos (ISO 3382-3:2012)

J (47 Lt)

7


2012 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN ISO 10140-1:2010/A1:2012 en

Akustika. Laboratorinis pastato elementø garso izoliacijos

matavimas. 1 dalis. Taisyklës, taikomos specialiesiems

gaminiams. 1 keitinys. Sandûrø su uþpildu ir (arba)

sandarikliø garso sumaþinimo indekso nustatymo gairës

(ISO 10140-1:2010/Amd.1:2012)

H (43 Lt)

TK 32 SVEIKATA

LST EN 61217:2012 en

Radioterapijos áranga. Koordinatës, judesiai ir skalës

(IEC 61217:2011)

Nuo 2015-01-11 pakeièia LST EN 61217:2001,

LST EN 61217:2001/A1:2002,

LST EN 61217:2001/A2:2008

V (91 Lt)

LST EN ISO 9693-1:2012 en

Odontologija. Suderinamumo tyrimai. 1 dalis. Metalo

keramikos sistemos (ISO 9693-1:2012)

Pakeièia LST EN ISO 9693:2002

E (31 Lt)

LST EN ISO 13485:2012 en

Medicinos priemonës. Kokybës vadybos sistemos.

Reglamentuojantys reikalavimai (ISO 13485:2003)

Pakeièia LST EN ISO 13485:2004,

LST EN ISO 13485:2004/P:2005,

LST EN ISO 13485:2004/AC:2009,

LST EN ISO 13485:2005,

LST EN ISO 13485:2005/P:2006

W (97 Lt)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 397:2012 en

Pramoniniai apsauginiai ðalmai

Pakeièia LST EN 397:1997,

LST EN 397:1997/A1:2002,

LST EN 397:1997/A1:2004,

LST EN 397:1997/P:2005

P (65 Lt)

LST EN 812:2012 en

Pramoninës apsauginës kepurës

Pakeièia LST EN 812:1999, LST EN 812:2002,

LST EN 812:2002/A1:2002, LST EN 812:2002/A1:2004

L (55 Lt)

LST EN 966:2012 en

Oreivystës sportui skirti ðalmai

Pakeièia LST EN 966+A1:2000,

LST EN 966+A1:2002, LST EN 966+A1:2002/A2:2006

P (65 Lt)

LST EN 1078:2012 en

Dviratininkø, riedlentininkø ir riedutininkø ðalmai

Pakeièia LST EN 1078:2001,

LST EN 1078:2001/A1:2006,

LST EN 1078:2001+A1:2006

M (58 Lt)

LST EN 1384:2012 en

Raiteliø ðalmai

Pakeièia LST EN 1384:2000,

LST EN 1384:2000/A1:2002,

LST EN 1384+A1:2004

M (58 Lt)

LST EN 1385:2012 en

Baidarininkø ir srauniojo vandens sportininkø ðalmai

Pakeièia LST EN 1385:2001,

LST EN 1385:2001/A1:2005

L (55 Lt)

LST EN 12492:2012 en

Alpinizmo áranga. Alpinistø ðalmai. Saugos reikalavimai ir

bandymo metodai

Pakeièia LST EN 12492:2001,

LST EN 12492:2001/A1:2004

M (58 Lt)

LST EN 13001-2:2011 lt

Kranø sauga. Bendrasis projektavimas. 2 dalis. Apkrovos

poveikiai

U (83 Lt)

LST EN 13001-2:2011/AC:2012 lt

Kranø sauga. Bendrasis projektavimas. 2 dalis. Apkrovos poveikiai

LST EN 13087-2:2012 en

Apsauginiai ðalmai. Bandymo metodai. 2 dalis. Smûgio sugertis

Pakeièia LST EN 13087-2:2001,

LST EN 13087-2:2001/A1:2002

F (35 Lt)

LST EN 13087-4:2012 en

Apsauginiai ðalmai. Bandymo metodai. 4 dalis. Sulaikymo

sistemos efektyvumas

Pakeièia LST EN 13087-4:2002

F (35 Lt)

LST EN 13087-5:2012 en

Apsauginiai ðalmai. Bandymo metodai. 5 dalis. Sulaikymo

sistemos stipris

Pakeièia LST EN 13087-5:2002

J (47 Lt)

LST EN 13087-6:2012 en

Apsauginiai ðalmai. Bandymo metodai. 6 dalis. Regos laukas

Pakeièia LST EN 13087-6:2001,

LST EN 13087-6:2001/A1:2002

E (31 Lt)

LST EN 13087-10:2012 en

Apsauginiai ðalmai. Bandymo metodai. 10 dalis. Atsparumas

spinduliuojamajai ðilumai

Pakeièia LST EN 13087-10:2002

F (35 Lt)

LST EN 13484:2012 en

Roguèiø naudotojø ðalmai

Pakeièia LST EN 13484:2002

P (65 Lt)

LST EN 13781:2012 en

Sniegomobiliø ir bobslëjø vairuotojø ir keleiviø apsauginiai ðalmai

Pakeièia LST EN 13781:2002

N (60 Lt)

LST EN 14052:2012 en

Aukðtos kokybës pramoniniai ðalmai

Pakeièia LST EN 14052:2006

M (58 Lt)

LST EN 14985:2012 en

Kranai. Kranai su pasukamàja strële

Pakeièia LST EN 14985:2007

U (83 Lt)

LST EN ISO 20347:2012 en

Asmeninës apsaugos priemonës. Darbinë avalynë

(ISO 20347:2012)

Pakeièia LST EN ISO 20347:2004,

LST EN ISO 20347:2004/A1:2007,

LST EN ISO 20347:2004/AC:2007

Q (67 Lt)

TK 36 APLINKOS APSAUGA

LST EN 16194:2012 en

Kilnojamosios autonominës tualeto kabinos. Paslaugø ir

gaminiø, susijusiø su kabinø ir sanitarinës árangos árengimu,

reikalavimai

F (35 Lt)

8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2012 Nr. 6

LST EN ISO 8692:2012 en

Vandens kokybë. Gëlavandeniø vienalàsèiø þaliøjø dumbliø

augimo slopinimo tyrimas (ISO 8692:2012)

Pakeièia LST EN ISO 8692:2004

M (58 Lt)

LST EN ISO 10523:2012 en

Vandens kokybë. pH nustatymas (ISO 10523:2008)

Pakeièia LST ISO 10523:2009

H (43 Lt)

LST EN ISO 16265:2012 en

Vandens kokybë. Metileno mëlynojo aktyviøjø medþiagø

(MBAS) rodiklio nustatymas. Metodas, analizuojant

nenutrûkstamà srautà (CFA) (ISO 16265:2009)

G (38 Lt)

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN 10294-2:2012 en

Tuðèiaviduriai strypai mechaniniam apdirbimui. Techninës

tiekimo sàlygos. 2 dalis. Nerûdijantieji plienai, pasiþymintys

specialiomis mechaninio apdirbamumo savybëmis

M (58 Lt)

LST EN ISO 3581:2012 en

Suvirinimo medþiagos. Rankinio lankinio suvirinimo glaistytieji

elektrodai nerûdijanèiajam ir karðèiui atspariam plienui

suvirinti. Klasifikavimas (ISO 3581:2003+Cor.1:2008 +

Amd.1:2011)

Pakeièia LST EN 1600:1998

N (60 Lt)

LST EN ISO 14174:2012 en

Suvirinimo medþiagos. Lankinio suvirinimo po fliusu ir

elektroðlakinio suvirinimo fliusai. Klasifikavimas

(ISO 14174:2012)

Pakeièia LST EN 760:2000

J (47 Lt)

LST EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 en

Metalø suvirinimo procedûrø apraðas ir patvirtinimas.

Suvirinimo procedûros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir

dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydiniø lankinis suvirinimas.

2 keitinys (ISO 15614-1:2004/Amd.2:2012)

C (25 Lt)

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

LST EN 13262:2004+A2:2011 lt

Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Ratai.

Gaminio reikalavimai

R (71 Lt)

LST EN 13272:2012 en

Geleþinkelio taikmenys. Vieðojo transporto sistemø riedmenø

elektrinis apðvietimas

Pakeièia LST EN 13272:2002,

LST EN 13272:2002/P:2003

M (58 Lt)

TK 51 MAISTO ANALIZË

LST EN ISO 6887-4:2004/A1:2012 lt

Maisto ir paðarø mikrobiologija. Tiriamøjø mëginiø,

pradinës suspensijos ir deðimtkarèiø skiediniø ruoðimas

mikrobiologiniams tyrimams. 4 dalis. Produktø, iðskyrus

pienà ir pieno produktus, mësà ir mësos produktus, þuvá ir

þuvies produktus, ruoðimo specialiosios taisyklës

(ISO 6887-4:2003/Amd.1:2011)

XZ (7 Lt)

TK 53 AVALYNË IR ODA

LST EN ISO 2419:2012 en

Oda. Fizikiniai ir mechaniniai bandymai. Bandinio paruoðimas

ir kondicionavimas (ISO 2419:2012)

Pakeièia LST EN ISO 2419:2006

C (25 Lt)

LST EN ISO 14088:2012 en

Oda. Cheminiai tyrimai. Kiekybinë odø raugø analizë filtro

metodu (ISO 14088:2012)

G (38 Lt)

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN 12266-2:2012 en

Pramoninës sklendës. Metaliniø sklendþiø bandymai. 2 dalis.

Bandymai, bandymo procedûros ir priëmimo kriterijai.

Papildomieji reikalavimai

Pakeièia LST EN 12266-2:2003

J (47 Lt)

LST EN 13081:2008+A1:2012 en

Talpyklos pavojingiems kroviniams veþti. Talpyklø

eksploatavimo áranga. Siejiklis ir jungiamoji mova, naudojami

garams surinkti

Pakeièia LST EN 13081:2009

J (47 Lt)

LST EN 13082:2008+A1:2012 en

Talpyklos pavojingiems kroviniams veþti. Talpyklø

eksploatavimo áranga. Garø perdavimo voþtuvas

Pakeièia LST EN 13082:2009

H (43 Lt)

LST EN 13617-2:2012 en

Degalinës. 2 dalis. Apsauginiø iðjungikliø, naudojamø

dozuojamuosiuose siurbliuose ir ápylimo kolonëlëse,

konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

Pakeièia LST EN 13617-2:2004,

LST EN 13617-2:2004/P:2009

K (51 Lt)

LST EN 13617-3:2012 en

Degalinës. 3 dalis. Atskyrimo voþtuvø konstrukcijos ir

eksploatavimo saugos reikalavimai

Pakeièia LST EN 13617-3:2004

J (47 Lt)

LST EN 13617-4:2012 en

Degalinës. 4 dalis. Lankstiniø jungèiø, naudojamø

dozuojamuosiuose siurbliuose ir ápylimo kolonëlëse,

konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

Pakeièia LST EN 13617-4:2004,

LST EN 13617-4:2004/P:2009

G (38 Lt)

LST EN 14678-2:2007+A1:2012 en

Suskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniai

reikmenys. SND automobiliniø degaliniø árangos konstrukcija

ir eksploataciniai reikalavimai. 2 dalis. Komponentai, kitokie

nei ápylimo átaisai, ir árengimo reikalavimai

Pakeièia LST EN 14678-2:2008

K (51 Lt)

TK 57 TRÀÐOS

LST CEN/TS 16317:2012 en

Tràðos. Mikroelementø nustatymas. Arseno nustatymas

induktyviai susietos plazmos atominës emisijos

spektrometrijos metodu, iðtirpinus karaliðkajame vandenyje

G (38 Lt)

9


2012 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST CEN/TS 16318:2012 en

Tràðos. Mikroelementø nustatymas. Ðeðiavalenèio chromo

nustatymas taikant fotometrijà (A metodas) ir jonø

chromatografijà su spektrofotometriniu aptikimu (B metodas)

H (43 Lt)

LST CEN/TS 16319:2012 en

Tràðos. Mikroelementø nustatymas. Kadmio, chromo, ðvino ir

nikelio nustatymas induktyviai susietos plazmos atominës

emisijos spektrometrijos metodu, iðtirpinus karaliðkajame

vandenyje

J (47 Lt)

LST CEN/TS 16320:2012 en

Tràðos. Mikroelementø nustatymas. Gyvsidabrio nustatymas

garø sudarymo bûdu, iðtirpinus karaliðkajame vandenyje

H (43 Lt)

TK 60 LANGAI IR DURYS

LST EN 13541:2012 en

Statybinis stiklas. Apsauginis stiklas. Atsparumo sprogimo

slëgiui bandymas ir klasifikavimas

Pakeièia LST EN 13541:2002

E (31 Lt)

TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAI

LST EN 12201-4:2012 en

Vandens tiekimo ir slëginës drenaþo bei nuotakyno

plastikiniø vamzdynø sistemos. Polietilenas (PE). 4 dalis.

Sklendës

Pakeièia LST EN 12201-4:2002,

LST EN 13244-4:2004

K (51 Lt)

LST CEN/TS 13598-3:2012 en

Beslëgio poþeminio drenaþo ir nuotakyno plastikiniø

vamzdynø sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas

(PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 3 dalis.

Nurodymai dël atitikties ávertinimo

M (58 Lt)

TK 68 PLASTIKAI

LST EN ISO 527-1:2012 en

Plastikai. Tempiamøjø savybiø nustatymas. 1 dalis. Bendrieji

principai (ISO 527-1:2012)

Pakeièia LST EN ISO 527-1:2001

M (58 Lt)

LST EN ISO 527-2:2012 en

Plastikai. Tempiamøjø savybiø nustatymas. 2 dalis. Liejimui ir

ekstruzijai skirtø plastikø bandymo sàlygos (ISO 527-2:2012)

Pakeièia LST EN ISO 527-2:2002

G (38 Lt)

LST EN ISO 1622-1:2012 en

Plastikai. Polistireno (PS) liejimo ir ekstruzijos medþiagos.

1 dalis. Þymëjimo sistema ir techniniø reikalavimø pagrindas

(ISO 1622-1:2012)

Pakeièia LST EN ISO 1622-1:2000

D (29 Lt)

TK 71 ENERGETIKOS TIKSLAMS TVARIAI PAGAMINTA BIOMASË,

KIETASIS BIOKURAS IR KIETASIS ATGAUTASIS KURAS

LST EN 16126:2012 en

Kietasis biokuras. Suirusiø granuliø granuliometrinës sudëties

nustatymas

F (35 Lt)

LST EN 16127:2012 en

Kietasis biokuras. Cilindriniø briketø ilgio ir skersmens

nustatymas

E (31 Lt)

TK 78 MAÐINOS IR ÁRENGINIAI

LST EN 474-4:2006+A2:2012 en

Þemës darbø maðinos. Sauga. 4 dalis. Reikalavimai, keliami

krautuvams su atbuliniu kauðu

Pakeièia LST EN 474-4:2007+A1:2009

L (55 Lt)

LST EN 474-5:2006+A2:2012 en

Þemës darbø maðinos. Sauga. 5 dalis. Reikalavimai, keliami

hidrauliniams ekskavatoriams

Pakeièia LST EN 474-5:2007+A1:2009

P (65 Lt)

LST EN 746-3:2000+A1:2009 lt

Pramoninë terminio apdorojimo áranga. 3 dalis. Atmosferiniø

dujø gamybos ir naudojimo saugos reikalavimai

R (71 Lt)

LST EN 746-3:2000+A1:2009/P:2012 en

Pramoninë terminio apdorojimo áranga. 3 dalis. Atmosferiniø

dujø gamybos ir naudojimo saugos reikalavimai

LST EN 15949:2012 en

Maðinø sauga. Strypø, profiliuoèiø ir vielos valcavimo staklynø

saugos reikalavimai

V (91 Lt)

TK 79 INFORMACIJOS SAUGUMAS

LST ISO/IEC 18028-2:2007 lt

Informacinës technologijos. Saugumo metodai. Informaciniø

technologijø tinklo saugumas. 2 dalis. Tinklo saugumo

architektûra (tapatus ISO/IEC 18028-2:2006)

L (55 Lt)

LST ISO/IEC 18028-2:2007/P:2012 en

Informacinës technologijos. Saugumo metodai. Informaciniø

technologijø tinklo saugumas. 2 dalis. Tinklo saugumo

architektûra (tapatus ISO/IEC 18028-2:2006)

TK 80 KELIØ TRANSPORTAS IR TELEMATIKA

LST EN ISO 12855:2012 en

Elektroninis mokesèiø rinkimas. Informacijos mainai tarp

paslaugos teikimo ir keliø rinkliavos surinkimo sistemø

(ISO 12855:2012)

W (97 Lt)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN ISO 10580:2012 en

Tampriosios, tekstilinës ir laminuotosios grindø dangos.

Tyrimo metodas lakiøjø organiniø junginiø (LOJ) iðmetalams

nustatyti (ISO 10580:2010)

L (55 Lt)

LST EN ISO 10582:2012 en

Tampriosios grindø dangos. Heterogeninës polivinilchloridinës

grindø dangos. Techniniai reikalavimai (ISO 10582:2010)

E (31 Lt)

LST EN ISO 10595:2012 en

Tampriosios grindø dangos. Pusiau lanksèios vinilinës

polivinilchlorido (PVC) grindø plytelës Techniniai reikalavimai

(ISO 10595:2010)

E (31 Lt)

10


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2012 Nr. 6

LST EN ISO 10874:2012 en

Tampriosios, tekstilinës ir laminuotosios grindø dangos.

Klasifikacija (ISO 10874:2009)

Pakeièia LST EN 685:2007

C (25 Lt)

LST EN ISO 19148:2012 en

Geografinë informacija. Linijiniø koordinaèiø nurodymas

(ISO 19148:2012)

X (105 Lt)

LST EN ISO 23953-1:2005/A1:2012 en

Ðaldomieji prekystaliai su vitrinomis. 1 dalis. Aiðkinamasis

þodynas. 1 keitinys (ISO 23953-1:2005/Amd.1:2012)

XZ (7 Lt)

LST EN ISO 23953-2:2005/A1:2012 en

Ðaldomieji prekystaliai su vitrinomis. 2 dalis. Klasifikacija,

reikalavimai ir bandymo sàlygos. 1 keitinys

(ISO 23953-2:2005/Amd.1:2012)

T (80 Lt)

LST EN ISO 23996:2012 en

Tampriosios grindø dangos. Tankio nustatymas

(ISO 23996:2007)

Pakeièia LST EN 436:2002

D (29 Lt)

LST EN ISO 23997:2012 en

Tampriosios grindø dangos. Plotinio tankio nustatymas

(ISO 23997:2007)

Pakeièia LST EN 430:2002

C (25 Lt)

LST EN ISO 23999:2012 en

Tampriosios grindø dangos. Dangos matmenø stabilumo ir

jos rietimosi, paveikus ðiluma, nustatymas (ISO 23999:2008)

Pakeièia LST EN 434:2002

F (35 Lt)

LST EN ISO 24011:2012 en

Tampriosios grindø dangos. Techniniai vienspalvio ir

raðtuotojo linoleumo reikalavimai (ISO 24011:2009)

Pakeièia LST EN 548:2011

E (31 Lt)

LST EN ISO 24340:2012 en

Tampriosios grindø dangos. Sluoksniø storio nustatymas

(ISO 24340:2006)

Pakeièia LST EN 429:2002

D (29 Lt)

LST EN ISO 24341:2012 en

Tampriosios ir tekstilinës grindø dangos. Lakðto ilgio, ploèio ir

tiesumo nustatymas (ISO 24341:2006)

Pakeièia LST EN 426:2002

D (29 Lt)

LST EN ISO 24344:2012 en

Tampriosios grindø dangos. Lankstumo ir álinkio nustatymas

(ISO 24344:2008)

Pakeièia LST EN 435:2002

E (31 Lt)

LST EN ISO 24345:2012 en

Tampriosios grindø dangos. Atsparumo atlupimui nustatymas

(ISO 24345:2006)

Pakeièia LST EN 431:2002

D (29 Lt)

LST EN ISO 24346:2012 en

Tampriosios grindø dangos. Visuminio storio nustatymas

(ISO 24346:2006)

Pakeièia LST EN 428:2002

E (31 Lt)

LST EN ISO 26985:2012 en

Tampriosios grindø dangos. Linoleumo identifikavimas ir

cemento kiekio bei pelenø likuèio nustatymas

(ISO 26985:2008)

Pakeièia LST EN 670:2002

D (29 Lt)

LST EN ISO 26986:2012 en

Tampriosios grindø dangos. Minkðtoji polivinilchloridinë

grindø danga. Techniniai reikalavimai (ISO 26986:2010)

F (35 Lt)

LST EN ISO 26987:2012 en

Tampriosios grindø dangos. Dëmiø susidarymo ir atsparumo

chemikalams nustatymas (ISO 26987:2008)

Pakeièia LST EN 423:2002

D (29 Lt)

LST CEN/TS 16165:2012 en

Vaikðèiojimo pavirðiø atsparumo slydimui nustatymas.

Vertinimo metodai

U (83 Lt)

Parengë Dalia Reginienë

11


2012 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI

Netekæs galios Lietuvos standartas ir kitas leidinys Vietoj jo galioja

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 50325-2:2002 Pramoniniø ryðiø posistemis pagal ISO 11898 (CAN) valdikliø ir LST EN 62026-3:2009

átaisø sietuvams. 2 dalis. DeviceNet sistema

LST EN 50470-1:2007/P:2009 Kintamosios srovës elektros skaitikliai. 1 dalis. Bendrieji LST EN 50470-1:2007/P:2012

reikalavimai, bandymai ir bandymø sàlygos. A, B ir C tikslumo klasiø skaitikliai

LST EN 60793-1-47:2007 Optinës skaidulos. 1-47 dalis. Matavimo metodai ir bandymo LST EN 60793-1-47:2009

procedûros. Nuostoliai dël makroiðlinkiø (IEC 60793-1-47:2006)

TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJA

LST ISO/IEC 15897:2001 Informacijos technologija. Kultûros elementø registravimo LST ISO/IEC 15897:2012

procedûros (tapatus ISO/IEC 15897:1999)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 60034-15:2000 Sukiosios elektros maðinos. 15 dalis. Kintamosios srovës LST EN 60034-15:2009

sukiøjø maðinø su formine statoriaus rite iðlaikomos impulsinës átampos lygiai

(IEC 60034-15:1995)

LST EN 60745-2-4:2003, LST EN 60745-2-4:2003/A1:2009, LST EN 60745-2-4:2010

LST EN 60745-2-4:2003/A11:2007 Rankiniai varikliniai elektriniai árankiai. Sauga.

2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nediskiniams ðlifuotuvams ir poliruotuvams

(IEC 60745-2-4:2002, modifikuotas)

LST EN 60745-2-8:2003, LST EN 60745-2-8:2003/A1:2009, LST EN 60745-2-8:2003/A11:2007 LST EN 60745-2-8:2009

Rankiniai varikliniai elektriniai árankiai. Sauga. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai,

keliami þirklëms ir kirptuvams (IEC 60745-2-8:2003, modifikuotas)

LST EN 60745-2-20:2004, LST EN 60745-2-20:2004/A1:2009,

LST EN 60745-2-20:2004/A11:2007, LST EN 60745-2-20:2004/P:2009 Rankiniai varikliniai LST EN 60745-2-20:2009

elektriniai árankiai. Sauga. 2-20 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami juostiniams pjûklams

(IEC 60745-2-20:2003, modifikuotas)

LST EN 61770:2000, LST EN 61770:2000/A1:2004, LST EN 61770:2000/A2:2006, LST EN 61770:2009

LST EN 61770:2000/AC:2007 Prie vandentiekio prijungiami elektriniai aparatai.

Atgalinio sifoninio iðpylimo ir þarnø sistemos gedimo iðvengimas (IEC 61770:1998)

TK 7 DANGOS

LST EN 12500:2003 Metalø apsauga nuo korozijos. Korozijos tikimybë atmosferos LST EN ISO 9223:2012

aplinkoje. Atmosferos aplinkø koroziðkumo klasifikavimas, apibûdinimas ir ávertinimas LST EN ISO 9224:2012

LST EN ISO 9225:2012

LST EN ISO 9226:2012

LST EN 12696:2001 Katodinë plieno apsauga gelþbetonyje LST EN ISO 12696:2012

LST EN 15205:2007 Ðeðiavalenèio chromo antikoroziniuose sluoksniuose nustatymas. –

Kokybinë analizë

LST EN ISO 8503-1:2002 Plieninio pagrindo paruoðimas prieð padengiant daþais ir su LST EN ISO 8503-1:2012

jais susijusiais produktais. Srautinio valymo bûdu paruoðto plieninio pagrindo ðiurkðtumo

charakteristikos. 1 dalis. ISO pavirðiaus profilio komparatoriaus, naudojamo abrazyvinio

srautinio valymo bûdu paruoðtam pavirðiui ávertinti, techniniai reikalavimai ir apibrëþimai

(ISO 8503-1:1988)

LST EN ISO 8503-2:2001 Plieninio pagrindo paruoðimas prieð padengiant daþais ir su LST EN ISO 8503-2:2012

jais susijusiais produktais. Srautinio valymo bûdu paruoðto plieninio pagrindo ðiurkðtumo

charakteristikos. 2 dalis. Abrazyvinio srautinio valymo bûdu paruoðto plieno pavirðiaus

profilio laipsnio nustatymas. Matavimas komparatoriumi (ISO 8503-2:1988)

LST EN ISO 8503-3:2002 Plieninio pagrindo paruoðimas prieð padengiant daþais ir su LST EN ISO 8503-3:2012

jais susijusiais produktais. Srautinio valymo bûdu paruoðto plieninio pagrindo ðiurkðtumo

charakteristikos. 3 dalis. ISO pavirðiaus profilio komparatoriaus kalibravimo ir pavirðiaus

profilio nustatymo metodas. Matavimas fokusuojanèiu mikroskopu (ISO 8503-3:1988)

LST EN ISO 8503-4:2002 Plieninio pagrindo paruoðimas prieð padengiant daþais ir su LST EN ISO 8503-4:2012

jais susijusiais produktais. Srautinio valymo bûdu paruoðto plieninio pagrindo ðiurkðtumo

charakteristikos. 4 dalis. ISO pavirðiaus profilio komparatoriaus kalibravimas ir pavirðiaus

profilio nustatymo metodas. Matavimas prietaisu su plunksniniu saviraðiu (ISO 8503-4:1988)

TK 9 BALDAI

LST EN 1729-2:2007 Baldai. Mokymo ástaigø këdës ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai LST EN 1729-2:2012

ir bandymo metodai

12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2012 Nr. 6

Netekæs galios Lietuvos standartas ir kitas leidinys Vietoj jo galioja

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 1423:2001, LST EN 1423:2001/A1:2003, LST EN 1423:2001/A1:2003/P:2004, LST EN 1423:2012

LST EN 1423:2001/P:2004 Keliø þenklinimo medþiagos. Uþbarstomosios medþiagos.

Stiklo rutuliukai, uþpildai ðiurkðtumui didinti ir abiejø miðiniai

TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKA

LST EN 940:2010 Medienos apdirbimo maðinø sauga. Kombinuotosios medienos

apdirbimo staklës

LST EN 940:2009+A1:2012

TK 15 GRÛDAI, GRÛDØ PRODUKTAI, DUONA, PAÐARAI

LST CEN/TS 15621:2007 Paðarai. Kalcio, natrio, fosforo, magnio, kalio, sieros, geleþies, LST EN 15621:2012

cinko, vario, magnio, kobalto ir molibdeno nustatymas induktyviai susietos plazmos

atominës emisinës spektroskopijos metodu (ICP-AES), mineralizavus aukðtame slëgyje

TK 18 TELEKOMUNIKACIJOS

LST EN 50174-1:2002 Informacijos technologija. Kabeliø tinklø árengimas. 1 dalis. LST EN 50174-1:2009

Apibûdinimas ir kokybës uþtikrinimas

LST EN 50174-2:2002 Informacijos technologija. Kabeliø tinklø árengimas. 2 dalis. LST EN 50174-2:2009

Pastatø viduje árengimo planavimas ir praktika

TK 19 BETONAS IR GELÞBETONIS

LST EN 932-5:2000 Uþpildø pagrindiniø savybiø nustatymo metodai. 5 dalis. Áranga LST EN 932-5:2012

ir jos kalibravimas

TK 21 TEKSTILË

LST EN 14362-1:2004, LST EN 14362-1:2004/AC:2005 Tekstilë. Kai kuriø aromatiniø aminø, LST EN 14362-1:2012

iðsiskyrusiø ið azodaþikliø, nustatymo metodai. 1 dalis. Kai kuriø azodaþikliø, gaunamø

neekstrahuojant, naudojimo nustatymas

LST EN 14362-2:2004, LST EN 14362-2:2004/AC:2005 Tekstilë. Kai kuriø aromatiniø aminø, LST EN 14362-1:2012

iðsiskyrusiø ið azodaþikliø, nustatymo metodai. 2 dalis. Kai kuriø azodaþikliø, gaunamø

ekstrahuojant pluoðtà, naudojimo nustatymas

TK 23 KERAMINËS PLYTELËS, MÛRAS IR GAMTINIS AKMUO

LST EN ISO 10545-4:1997 en, LST EN ISO 10545-4:2000 lt Keraminës plytelës. 4 dalis. LST EN ISO 10545-4:2012

Ilginio atsparumo lenkiant ir stiprio lenkiant nustatymas (ISO 10545-4:1995)

LST EN ISO 10545-6:1997 en, LST EN ISO 10545-6:2000 lt Keraminës plytelës. 6 dalis. LST EN ISO 10545-6:2012

Neglazûruotø plyteliø giliojo dilumo nustatymas (ISO 10545-6:1995)

LST EN ISO 10545-16:2002 Keraminës plytelës. 16 dalis. Neþenkliø spalvos skirtumø LST EN ISO 10545-16:2012

nustatymas (ISO 10545-16:1999)

TK 24 KOKYBËS VADYBA IR KOKYBËS UÞTIKRINIMAS

SD 9.2:2006 ISO 9000:2000 serijos standartø parinkimas ir taikymas –

SD 9.3:2005 ISO 9001:2000 1.2 “Taikymas” rekomendacijos –

SD 9.5:2005 Ávadas ir pagalbinis rinkinys. ISO 9001:2000 ir ISO 9004:2000 vartojamos –

terminijos gairës

SD 9.6:2006 ISO 9000 ávadas ir pagalbinis rinkinys. Procesinio poþiûrio koncepcijos ir jos –

taikymo vadybos sistemoms gairës

TK 26 TERMOIZOLIACINËS MEDÞIAGOS

LST EN ISO 10077-2:2004 en, LST EN ISO 10077-2:2004/P:2006 en, LST EN ISO 10077-2:2012

LST EN ISO 10077-2:2006 lt Ðiluminës langø, durø ir anginiø charakteristikos. Ðilumos

perdavimo koeficiento skaièiavimas. 2 dalis. Skaitmeninis rëmø skaièiavimo metodas

(ISO 10077-2:2003)

TK 28 DUJØ SISTEMOS

LST EN 1854:2006 Dujø degikliø ir dujiniø prietaisø slëgio jutikliai LST EN 1854:2010

13


2012 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas ir kitas leidinys Vietoj jo galioja

TK 30 TECHNINIAI GAMINIØ DOKUMENTAI

LST ISO 7000:2004 Ant árenginiø vartojami grafiniai simboliai. Rodyklë ir mnemoninë –

lentelë (tapatus ISO 7000:2004)

TK 32 SVEIKATA

LST EN 60601-2-44:2003 en, LST EN 60601-2-44:2003/A1:2003 en, LST EN 60601-2-44:2009

LST EN 60601-2-44+A1:2005 lt Elektrinë medicinos áranga. 2-44 dalis. Ypatingieji saugos

reikalavimai, keliami kompiuterinës tomografijos rentgeno árangai (IEC 60601-2-44:2001)

LST EN 60601-2-50:2003 Elektrinë medicinos áranga. 2-50 dalis. Ypatingieji saugos reikalavimai, LST EN 60601-2-50:2009

keliami kûdikiø fototerapijos árangai (IEC 60601-2-50:2000 su 2001 m. kovo mën. pataisa)

LST EN ISO 13485:2004 en, LST EN ISO 13485:2004/AC:2009 en, lt, LST EN ISO 13485:2012

LST EN ISO 13485:2004/P:2005 en, LST EN ISO 13485:2005 lt,

LST EN ISO 13485:2005/P:2006 lt Medicinos priemonës. Kokybës vadybos sistemos.

Reglamentuojantys reikalavimai (ISO 13485:2003)

LST EN ISO 9693:2002 Dantø restauravimo metalo keraminës sistemos (ISO 9693:1999) LST EN ISO 9693-1:2012

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 397:1997, LST EN 397:1997/A1:2002, LST EN 397:1997/A1:2004, LST EN 397:2012

LST EN 397:1997/P:2005 Pramoniniai apsauginiai ðalmai

LST EN 812:1999 en, LST EN 812:2002 lt, LST EN 812:2002/A1:2002 en, LST EN 812:2012

LST EN 812:2002/A1:2004 lt Pramoniniai gaubtuvai nuo smûgiø

LST EN 966+A1:2000 en, LST EN 966+A1:2002 lt, LST EN 966+A1:2002/A2:2006 en, lt LST EN 966:2012

Oreivystës sportui skirti ðalmai

LST EN 1078:2001 en, LST EN 1078:2001/A1:2006 en, LST EN 1078:2001+A1:2006 lt LST EN 1078:2012

Dviratininkø, riedlentininkø ir riedutininkø ðalmai

LST EN 1384:2000 en, LST EN 1384:2000/A1:2002 en, LST EN 1384+A1:2004 lt Raiteliø ðalmai LST EN 1384:2012

LST EN 1385:2001, LST EN 1385:2001/A1:2005 Baidarininkø ir srauniojo vandens LST EN 1385:2012

sportininkø ðalmai

LST EN 12492:2001, LST EN 12492:2001/A1:2004 Alpinizmo áranga. Alpinistø ðalmai. LST EN 12492:2012

Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 13087-2:2001, LST EN 13087-2:2001/A1:2002 Apsauginiai ðalmai. Bandymo metodai. LST EN 13087-2:2012

2 dalis. Smûgio sugertis

LST EN 13087-4:2002 Apsauginiai ðalmai. Bandymo metodai. 4 dalis. Sulaikymo sistemos LST EN 13087-4:2012

efektyvumas

LST EN 13087-5:2002 Apsauginiai ðalmai. Bandymo metodai. 5 dalis. Sulaikymo sistemos stipris LST EN 13087-5:2012

LST EN 13087-6:2001, LST EN 13087-6:2001/A1:2002 Apsauginiai ðalmai. Bandymo metodai. LST EN 13087-6:2012

6 dalis. Regos laukas

LST EN 13087-10:2002 Apsauginiai ðalmai. Bandymo metodai. 10 dalis. Atsparumas LST EN 13087-10:2012

spinduliuojamajai ðilumai

LST EN 13484:2002 Roguèiø naudotojø ðalmai LST EN 13484:2012

LST EN 13781:2002 Propeleriniø ir sportiniø kalnø rogiø vairuotojø ir keleiviø apsauginiai ðalmai LST EN 13781:2012

LST EN 14052:2006 Aukðtos kokybës pramoniniai ðalmai LST EN 14052:2012

LST EN 14985:2007 Kranai. Kranai su pasukamàja strële LST EN 14985:2012

LST EN ISO 20347:2004, LST EN ISO 20347:2004/A1:2007, LST EN ISO 20347:2004/AC:2007 LST EN ISO 20347:2012

Asmeninës apsauginës priemonës. Darbinë avalynë (ISO 20347:2004)

TK 36 APLINKOS APSAUGA

LST EN ISO 8692:2004 Vandens kokybë. Gëlavandeniø vienalàsèiø þaliøjø dumbliø augimo LST EN ISO 8692:2012

slopinimo tyrimas (ISO 8692:2004)

LST ISO 10523:2009 Vandens kokybë. pH nustatymas (tapatus ISO 10523:2008) LST EN ISO 10523:2012

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN 760:2000 Suvirinimo medþiagos. Lankinio suvirinimo po fliusu fliusai. LST EN ISO 14174:2012

Klasifikavimas

LST EN 1600:1998 Suvirinimo medþiagos. Glaistytieji elektrodai nerûdijanèiam ir karðèiui LST EN ISO 3581:2012

atspariam plienui suvirinti rankiniu lankiniu bûdu. Klasifikavimas

LST EN ISO 9455-12:2000 Þematemperatûrio litavimo fliusai. Bandymo metodai. 12 dalis. –

Plieno vamzdþiø korozijos bandymas (ISO 9455-12:1992)

14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2012 Nr. 6

Netekæs galios Lietuvos standartas ir kitas leidinys Vietoj jo galioja

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

LST EN 50345:2005 Geleþinkelio taikmenys. Stacionarieji árenginiai. Elektrinë trauka. LST EN 50345:2009

Izoliaciniø sintetiniø lynø sàrankos antþeminiams kontaktiniams tinklams

LST EN 13272:2002, LST EN 13272:2002/P:2003 Geleþinkelio taikmenys. Elektrinis LST EN 13272:2012

vieðojo transporto sistemos riedmenø apðvietimas

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST EN 60947-3:2000 en, LST EN 60947-3:2000/A1:2002 en, LST EN 60947-3:2009

LST EN 60947-3:2000/A1:2002/P:2006 en, LST EN 60947-3:2000/A2:2005 en,

LST EN 60947-3:2000/A2:2005/P:2006 en, LST EN 60947-3:2000/P:2006 en,

LST EN 60947-3+A1:2006 lt Þemosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiai.

3 dalis. Perjungikliai, skyrikliai, atjungiantieji skyrikliai ir saugikliniai átaisai

(IEC 60947-3:1999)

LST EN 61477+A1:2003, LST EN 61477+A1:2003/A2:2005 Darbai esant átampai. LST EN 61477:2009

Maþiausieji árankiø, átaisø ir árangos tinkamumo naudoti reikalavimai

(IEC 61477:2001+IEC 61477:2001/A1:2002)

TK 46 STOGAI IR STATINIØ HIDROIZOLIACIJA

LST 1351:1994 Ruberoidas. Pagrindinës sàvokos, þymëjimai, reikalavimai –

LST 1356:1994 Bituminës ir polimerinës bituminës stogo dangos. Priëmimas ir bandymø bûdai –

TK 53 AVALYNË IR ODA

LST EN ISO 2419:2006 Oda. Fizikiniai ir mechaniniai bandymai. Bandinio paruoðimas LST EN ISO 2419:2012

ir kondicionavimas (ISO 2419:2006)

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN 12266-2:2003 Pramoniniai uþdarymo ir reguliavimo átaisai. Uþdarymo ir LST EN 12266-2:2012

reguliavimo átaisø bandymai. 2 dalis. Bandymai, bandymo metodikos ir priëmimo

kriterijai. Papildomieji reikalavimai

LST EN 13081:2009 Talpyklos pavojingiems kroviniams veþti. Talpyklø eksploatavimo

LST EN 13081:2008+A1:2012

áranga. Garø surinkimo tarpinë jungtis ir jungiamoji mova

LST EN 13082:2009 Talpyklos pavojingiems kroviniams veþti. Talpyklø eksploatavimo

LST EN 13082:2008+A1:2012

áranga. Garø perdavimo voþtuvas

LST EN 13617-2:2004, LST EN 13617-2:2004/P:2009 Degalinës. 2 dalis. Apsauginiø LST EN 13617-2:2012

iðjungikliø, naudojamø dozuojamuosiuose siurbliuose ir ápylimo kolonëlëse, konstrukcijos

ir eksploatavimo saugos reikalavimai

LST EN 13617-3:2004 Degalinës. 3 dalis. Sklandiniø jungèiø konstrukcijos ir LST EN 13617-3:2012

eksploatavimo saugos reikalavimai

LST EN 13617-4:2004, LST EN 13617-4:2004/P:2009 Degalinës. 4 dalis. Lankstiniø LST EN 13617-4:2012

sujungimø, naudojamø dozuojamuosiuose siurbliuose ir ápylimo kolonëlëse,

konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

LST EN 14678-2:2008 Suskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniai reikmenys.

LST EN 14678-2:2007+A1:2012

Suskystintø naftos dujø automobiliniø degaliniø áranga. 2 dalis. Kitokie, nei ápylimo átaisai,

komponentai ir árengimo reikalavimai

TK 60 LANGAI IR DURYS

LST EN 13541:2002 Statybinis stiklas. Apsauginis stiklas. Atsparumo sprogimo slëgiui LST EN 13541:2012

bandymas ir klasifikavimas

TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAI

LST EN 1638:2002 Plastikiniø vamzdynø sistemos. Termoreaktingøjø stiklaplasèiø (GRP) –

vamzdþiai. Vidinio slëgio cikliðko poveikio nustatymo metodas

LST EN 1862:2002 Plastikiniø vamzdynø sistemos. Termoreaktingøjø stiklaplasèiø (GRP) –

vamzdþiai. Santykinio lenkiamojo valkðnumo nustatymas po cheminës aplinkos poveikio

LST EN 12201-4:2002 Vandentiekio plastikiniø vamzdynø sistemos. Polietilenas (PE). LST EN 12201-4:2012

4 dalis. Sklendës

LST EN 13244-4:2004 Poþeminës ir antþeminës slëginës bendrosios paskirties vandens, LST EN 12201-4:2012

drenaþo ir nuotakyno plastikiniø vamzdynø sistemos. Polietilenas (PE). 4 dalis. Sklendës

15


2012 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas ir kitas leidinys Vietoj jo galioja

LST L ENV 12108:2002 Plastikiniø vamzdynø sistemos. Pastatø viduje slëginiø vamzdynø CEN/TR 12108:2012

sistemø þmoniø vartojamam karðtam ir ðaltam vandeniui tiekti árengimo vadovas

TK 68 PLASTIKAI

LST EN ISO 527-1:2001 Plastikai. Tempiamøjø savybiø nustatymas. 1 dalis. Bendrieji LST EN ISO 527-1:2012

principai (ISO 527-1:1993 su áraðyta pataisa 1:1994)

LST EN ISO 527-2:2002 Plastikai. Tempiamøjø savybiø nustatymas. 2 dalis. Lietø ir LST EN ISO 527-2:2012

ekstruziniø plastikø bandymø sàlygos (ISO 527-2:1993 su áraðyta 1:1994 pataisa)

LST EN ISO 1622-1:2000 Plastikai. Polistireno (PS) liejimo ir ekstruzijos medþiagos. LST EN ISO 1622-1:2012

1 dalis. Þymëjimo sistema ir apraðø pagrindas (ISO 1622-1:1994)

TK 78 MAÐINOS IR ÁRENGINIAI

LST EN 474-4:2007+A1:2009 Þemës darbø maðinos. Sauga. 4 dalis. Reikalavimai, keliami

krautuvams su atbuliniu kauðu

LST EN 474-5:2007+A1:2009 Þemës darbø maðinos. Sauga. 5 dalis. Reikalavimai,

keliami hidrauliniams ekskavatoriams

LST EN 474-4:2006+A2:2012

LST EN 474-5:2006+A2:2012

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN 423:2002 Tampriosios grindø dangos. Atsparumo dëmëms nustatymas LST EN ISO 26987:2012

LST EN 426:2002 Tampriosios grindø dangos. Lakðto ploèio, ilgio, tiesumo ir lygumo LST EN ISO 24341:2012

nustatymas

LST EN 428:2002 Tampriosios grindø dangos. Bendrojo storio nustatymas LST EN ISO 24346:2012

LST EN 429:2002 Tampriosios grindø dangos. Sluoksniø storio nustatymas LST EN ISO 24340:2012

LST EN 430:2002 Tampriosios grindø dangos. Vienetinio ploto masës nustatymas LST EN ISO 23997:2012

LST EN 431:2002 Tampriosios grindø dangos. Atsparumo sluoksniavimuisi nustatymas LST EN ISO 24345:2012

LST EN 434:2002 Tampriosios grindø dangos. Matmenø ir formos pakitimo, paveikus ðiluma, LST EN ISO 23999:2012

nustatymas

LST EN 435:2002 Tampriosios grindø dangos. Lankstumo nustatymas LST EN ISO 24344:2012

LST EN 436:2002 Tampriosios grindø dangos. Tankio nustatymas LST EN ISO 23996:2012

LST EN 548:2011 Tampriosios grindø dangos. Techniniai vienspalvio ir raðtuotojo LST EN ISO 24011:2012

linoleumo reikalavimai

LST EN 670:2002 Tampriosios grindø dangos. Linoleumo identifikavimas ir riðamosios LST EN ISO 26985:2012

medþiagos kiekio bei uþpildo likuèio nustatymas

LST EN 685:2007 Tampriosios, tekstilinës ir laminuotosios grindø dangos. Klasifikavimas LST EN ISO 10874:2012

LST EN 60068-2-27:2001 Pagrindinës aplinkos poveikio bandymø procedûros. 2 dalis. LST EN 60068-2-27:2009

Bandymai. Ea bandymas ir nurodymai. Smûgis (IEC 60068-2-27:1987)

LST EN 60068-2-29:2001 Pagrindinës aplinkos poveikio bandymø procedûros. 2 dalis. LST EN 60068-2-27:2009

Bandymai. Eb bandymas ir nurodymai. Trinkis (IEC 60068-2-29:1987)

LST CLC/TS 50131-4:2007 Pavojaus signalizavimo sistemos. Ásibrovimo pavojaus LST EN 50131-4:2009

signalizavimo sistemos. 4 dalis. Áspëjamieji átaisai

Parengë Dalia Reginienë

NETEKSIANTIS GALIOS LIETUVOS STANDARTAS

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2012-06-08 posëdþio protokolas

Nr. TKP-21) nuo 2012 m. rugpjûèio 15 d. skelbiamas neteksianèiu galios ðis Lietuvos standartas:

LST EN ISO 12737:2011 Metalai. Irimo tàsumo verèiø nustatymas plokðèiosios deformacijos atveju

(ISO 12737:2010).

Parengë Violeta Peèiukënaitë

16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2012 Nr. 6

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI

ORGANIZACIJØ STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI,

KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO GEGUÞËS MËN.

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI

ISO/IEC JTC 1/SC 2 ISO/IEC 10646:2012

Information technology - Universal Coded Character

Set (UCS)

ISO/IEC JTC 1/SC 24 ISO/IEC 18023-1:2006/Amd 1:2012

Information technology - SEDRIS - Part 1: Functional

specification - Amendment 1

ISO/IEC JTC 1/SC 24 ISO/IEC 18023-3:2006/Amd 1:2012

Information technology - SEDRIS - Part 3: Transmittal

format binary encoding - Amendment 1

ISO/IEC JTC 1/SC 24 ISO/IEC 18024-4:2006/Amd 1:2012

Information technology - SEDRIS language bindings

- Part 4: C - Amendment 1

ISO/IEC JTC 1/SC 38 ISO/IEC 16680:2012

Information technology - The Open Group Service

Integration Maturity Model (OSIMM)

ISO/TC 2/SC 12 ISO 7041:2012

Prevailing torque type hexagon nuts (with non-metallic

insert), style 2 - Property classes 9 and 12

ISO/TC 2/SC 13 ISO 10509:2012

Hexagon flange head tapping screws

ISO/TC 4/SC 11 ISO 10285:2007/Amd 1:2012

Rolling bearings - Sleeve type linear ball bearings -

Boundary dimensions and tolerances - Amendment 1

ISO/TC 6/SC 2 ISO 1974:2012

Paper - Determination of tearing resistance - Elmendorf

method

ISO/TC 8 ISO 30005:2012

Ships and marine technology - Ship recycling

management systems - Information control for

hazardous materials in the manufacturing chain of

shipbuilding and ship operations

ISO/TC 8/SC 12 ISO 11347:2012

Ships and marine technology - Large yachts -

Measurement and assessment of the visual

appearance of coatings

ISO/TC 10/SC 1 ISO 6433:2012

Technical product documentation - Part references

ISO/TC 17/SC 3 ISO 630-3:2012

Structural steels - Part 3: Technical delivery conditions

for fine-grain structural steels

ISO/TC 17/SC 3 ISO 630-4:2012

Structural steels - Part 4: Technical delivery conditions

for high-yield-strength quenched and tempered

structural steel plates

ISO/TC 21/SC 6 ISO 7076-1:2012

Fire protection - Foam fire extinguishing systems -

Part 1: Foam proportioning equipment

ISO/TC 21/SC 6 ISO 7076-2:2012

Fire protection - Foam fire extinguishing systems -

Part 2: Low expansion foam equipment

ISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-10:2012

Fire detection and alarm systems - Part 10: Point-type

flame detectors

ISO/TC 22/SC 3 ISO 11452-9:2012

Road vehicles - Component test methods for electrical

disturbances from narrowband radiated

electromagnetic energy - Part 9: Portable transmitters

ISO/TC 22/SC 7 ISO 13296:2012

Diesel engines - High-pressure fuel injection pipe

assemblies - General requirements and dimensions

ISO/TC 22/SC 15 ISO 13044-1:2012

Road vehicles - 24 V fully automatic coupling systems

(FACS) for heavy commercial vehicle combinations -

Part 1: General requirements and definitions

ISO/TC 22/SC 22 ISO 4106:2012

Motorcycles - Engine test code - Net power

ISO/TC 27/SC 5 ISO/TS 13605:2012

Solid mineral fuels - Major and minor elements in hard

coal ash and coke ash - Wavelength dispersive X-ray

fluorescence spectrometric method

ISO/TC 29/SC 5 ISO 666:2012

Machine tools - Mounting of grinding wheels by means

of hub flanges

ISO/TC 34/SC 5 ISO 15163:2012

Milk and milk products - Calf rennet and adult bovine

rennet - Determination by chromatography of

chymosin and bovine pepsin contents

ISO/TC 34/SC 5 ISO 15174:2012

Milk and milk products - Microbial coagulants -

Determination of total milk-clotting activity

ISO/TC 34/SC 8 ISO 7513:1990/Amd 1:2012

Instant tea in solid form - Determination of moisture

content (loss in mass at 103 degrees C) -

Amendment 1

ISO/TC 34/SC 15 ISO 24115:2012

Green coffee - Procedure for calibration of moisture

meters - Routine method

ISO/TC 37/SC 2 ISO/TS 11669:2012

Translation projects - General guidance

ISO/TC 41/SC 4 ISO 5296:2012

Synchronous belt drives - Belts with pitch codes MXL,

XXL, XL, L, H, XH and XXH - Metric and inch

dimensions

ISO/TC 42 ISO 18913:2012

Imaging materials - Permanence - Vocabulary

ISO/TC 42 ISO 18933:2012

Imaging materials - Magnetic tape - Care and handling

practices for extended usage

ISO/TC 42 ISO 20462-3:2012

Photography - Psychophysical experimental methods

for estimating image quality - Part 3: Quality ruler

method

ISO/TC 43/SC 2 ISO 17497-2:2012

Acoustics - Sound-scattering properties of surfaces -

Part 2: Measurement of the directional diffusion

coefficient in a free field

17


2012 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ISO/TC 44/SC 3 ISO 16834:2012

Welding consumables - Wire electrodes, wires, rods

and deposits for gas shielded arc welding of high

strength steels - Classification

ISO/TC 44/SC 3 ISO 21952:2012

Welding consumables - Wire electrodes, wires,

rods and deposits for gas shielded arc welding of

creep-resisting steels - Classification

ISO/TC 44/SC 3 ISO 24598:2012

Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular

cored electrodes and electrode-flux combinations for

submerged arc welding of creep-resisting steels -

Classification

ISO/TC 44/SC 5 ISO 22825:2012

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing -

Testing of welds in austenitic steels and nickel-based

alloys

ISO/TC 45/SC 2 ISO 2782-1:2012

Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination

of permeability to gases - Part 1: Differential-pressure

methods

ISO/TC 45/SC 2 ISO 2782-2:2012

Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination

of permeability to gases - Part 2: Equal-pressure

method

ISO/TC 45/SC 2 ISO 2951:2012

Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination

of insulation resistance

ISO/TC 61/SC 5 ISO 1183-1:2012

Plastics - Methods for determining the density of

non-cellular plastics - Part 1: Immersion method, liquid

pyknometer method and titration method

ISO/TC 61/SC 5 ISO 13975:2012

Plastics - Determination of the ultimate anaerobic

biodegradation of plastic materials in controlled slurry

digestion systems - Method by measurement of biogas

production

ISO/TC 61/SC 5 ISO 17088:2012

Specifications for compostable plastics

ISO/TC 79/SC 11 ISO 13092:2012

Titanium and titanium alloys - Titanium sponge

ISO/TC 92/SC 1 ISO 14934-3:2012

Fire tests - Calibration and use of heat flux meters -

Part 3: Secondary calibration method

ISO/TC 92/SC 3 ISO/TR 26368:2012

Environmental damage limitation from fire-fighting

water run-off

ISO/TC 94/SC 6 ISO 4007:2012

Personal protective equipment - Eye and face

protection - Vocabulary

ISO/TC 108/SC 2 ISO 21940-23:2012

Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 23:

Enclosures and other protective measures for the

measuring station of balancing machines

ISO/TC 108/SC 5 ISO 13379-1:2012

Condition monitoring and diagnostics of machines -

Data interpretation and diagnostics techniques -

Part 1: General guidelines

ISO/TC 113/SC 1 ISO/TR 24578:2012

Hydrometry - Acoustic Doppler profiler - Method and

application for measurement of flow in open channels

ISO/TC 120/SC 1 ISO 11398:2012

Raw ostrich skins - Description of defects, guidelines

for presentation and grading on basis of defects

ISO/TC 126/SC 2 ISO 15152:2003/Amd 1:2012

Tobacco - Determination of the content of total alkaloids

as nicotine - Continuous-flow analysis method -

Amendment 1

ISO/TC 126/SC 2 ISO 15153:2003/Amd 1:2012

Tobacco - Determination of the content of reducing

substances - Continuous-flow analysis method -

Amendment 1

ISO/TC 126/SC 2 ISO 15154:2003/Amd 1:2012

Tobacco - Determination of the content of reducing

carbohydrates - Continuous-flow analysis method -

Amendment 1

ISO/TC 126/SC 2 ISO 15517:2003/Amd 1:2012

Tobacco - Determination of nitrate content -

Continuous-flow analysis method - Amendment 1

ISO/TC 131 ISO 1219-1:2012

Fluid power systems and components - Graphical

symbols and circuit diagrams - Part 1: Graphical

symbols for conventional use and data-processing

applications

ISO/TC 145/SC 3 ISO 7000:2012

Graphical symbols for use on equipment - Registered

symbols

ISO/TC 147/SC 5 ISO 11350:2012

Water quality - Determination of the genotoxicity of

water and waste water - Salmonella/microsome

fluctuation test (Ames fluctuation test)

ISO/TC 150/SC 2 ISO 11658:2012

Cardiovascular implants and extracorporeal systems

- Blood/tissue contact surface modifications for

extracorporeal perfusion systems

ISO/TC 156 ISO 9227:2012

Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray

tests

ISO/TC 160/SC 1 ISO 12543-6:2011/Cor 1:2012

Glass in building - Laminated glass and laminated

safety glass - Part 6: Appearance - Technical

Corrigendum 1

ISO/TC 163/SC 1 ISO 16534:2012

Thermal insulating products for building applications

- Determination of compressive creep

ISO/TC 163/SC 1 ISO 16535:2012

Thermal insulating products for building applications

- Determination of long-term water absorption by

immersion

ISO/TC 163/SC 1 ISO 16536:2012

Thermal insulating products for building applications

- Determination of long-term water absorption by

diffusion

ISO/TC 163/SC 1 ISO 16537:2012

Thermal insulating products for building applications

- Determination of shear behaviour

ISO/TC 163/SC 1 ISO 16544:2012

Thermal insulating products for building applications

- Conditioning to moisture equilibrium under specified

temperature and humidity conditions

ISO/TC 163/SC 1 ISO 16545:2012

Thermal insulating products for building applications

- Determination of behaviour under cyclic loading

ISO/TC 163/SC 1 ISO 16546:2012

Thermal insulating products for building applications

- Determination of freeze-thaw resistance

ISO/TC 172/SC 6 ISO 17123-4:2012

Optics and optical instruments - Field procedures for

testing geodetic and surveying instruments - Part 4:

Electro-optical distance meters (EDM measurements

to reflectors)

ISO/TC 172/SC 7 ISO 19980:2012

Ophthalmic instruments - Corneal topographers

ISO/TC 193/SC 1 ISO 6974-1:2012

Natural gas - Determination of composition and

associated uncertainty by gas chromatography - Part 1:

General guidelines and calculation of composition

18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2012 Nr. 6

ISO/TC 193/SC 1 ISO 6974-2:2012

Natural gas - Determination of composition and

associated uncertainty by gas chromatography -

Part 2: Uncertainty calculations

ISO/TC 204 ISO/TR 13185-1:2012

Intelligent transport systems - Vehicle interface for

provisioning and support of ITS services - Part 1:

General information and use case definition

ISO/TC 204 ISO/TS 26683-1:2012

Intelligent transport systems - Freight land conveyance

content identification and communication (FLC-CIC) -

Part 1: Context, architecture and referenced

standards

ISO/TC 206 ISO 23145-2:2012

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced

technical ceramics) - Determination of bulk density of

ceramic powders - Part 2: Untapped density

ISO/TC 207/SC 5 ISO 14045:2012

Environmental management - Eco-efficiency

assessment of product systems - Principles,

requirements and guidelines

ISO/TC 207/SC 5 ISO/TR 14047:2012

Environmental management - Life cycle assessment -

Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to

impact assessment situations

ISO/TC 207/SC 5 ISO/TR 14049:2012

Environmental management - Life cycle assessment -

Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to

goal and scope definition and inventory analysis

ISO/TC 223 ISO 22300:2012

Societal security - Terminology

ISO/TC 223 ISO 22301:2012

Societal security - Business continuity management

systems — Requirements

ISO/TC 225 ISO 20252:2012

Market, opinion and social research - Vocabulary and

service requirements

ISO/TC 229 ISO/TR 13014:2012

Nanotechnologies - Guidance on physico-chemical

characterization of engineered nanoscale materials

for toxicologic assessment

19


2012 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI

JTC 1 ISO/IEC 9834-1:2012

Information technology - Procedures for the operation

of object identifier registration authorities: General

procedures and top arcs of the international object

identifier tree

TC 17 IEC 61439-6:2012

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

- Part 6: Busbar trunking systems (busways)

TC 17 IEC 62271-107:2012

High-voltage switchgear and controlgear - Part 107:

Alternating current fused circuit-switchers for rated

voltages above 1 kV up to and including 52 kV

TC 23 IEC 60309-2:2012

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial

purposes - Part 2: Dimensional interchangeability

requirements for pin and contact-tube accessories

TC 23 IEC 61535:2012

Installation couplers intended for permanent

connection in fixed installations

TC 23 IEC 61535-am1:2012

Amendment 1 - Installation couplers intended for

permanent connection in fixed installations

TC 32 IEC 60269-4:2012

Low-voltage fuses - Part 4: Supplementary

requirements for fuse-links for the protection of

semiconductor devices

TC 32 IEC 60269-4-am1:2012

Amendment 1 - Low-voltage fuses - Part 4:

Supplementary requirements for fuse-links for the

protection of semiconductor devices

TC 34 IEC 60432-2:2012

Incandescent lamps - Safety specifications - Part 2:

Tungsten halogen lamps for domestic and similar

general lighting purposes

TC 38 IEC/TR 61869-103:2012

Instrument transformers - The use of instrument

transformers for power quality measurement

TC 40 IEC 60717:2012

Method for the determination of the space required

by capacitors and resistors with unidirectional

terminations

TC 46 IEC 62037-1:2012

Passive RF and microwave devices, intermodulation

level measurement - Part 1: General requirements and

measuring methods

TC 46 IEC 62153-4-14:2012

Metallic communication cable test methods -

Part 4-14: Electromagnetic compatibility (EMC) -

Coupling attenuation of cable assemblies (Field

conditions) absorbing clamp method

TC 48 IEC 60512-16-21:2012

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-21: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16u: Whisker test via

the application of external mechanical stresses

TC 48 IEC 61076-3-110:2012

Connectors for electronic equipment - Product

requirements - Part 3-110: Detail specification for

shielded, free and fixed connectors for data

transmission with frequencies up to 1 000 MHz

TC 49 IEC 60862-2:2012

Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed

quality - Part 2: Guidelines for the use

TC 55 IEC 60317-56:2012

Specifications for particular types of winding wires -

Part 56: Solderable fully insulated (FIW) zero-defect

polyurethane enamelled round copper wire with

nominal conductor diameter 0,040 mm to 1,600 mm,

class 180

TC 55 IEC 60851-6:2012

Winding wires - Test methods - Part 6: Thermal

properties

TC 56 IEC 61124:2012

Reliability testing - Compliance tests for constant failure

rate and constant failure intensity

TC 57 IEC/TR 61850-90-5:2012

Communication networks and systems for power

utility automation - Part 90-5: Use of IEC 61850 to

transmit synchrophasor information according to

IEEE C37.118

TC 61 IEC 60335-2-24:2012

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-24: Particular requirements for refrigerating

appliances, ice-cream appliances and ice makers

TC 61 IEC 60335-2-24-am1:2012

Amendment 1 - Household and similar electrical

appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements

for refrigerating appliances, ice-cream appliances and

ice-makers

TC 61 IEC 60335-2-34:2012

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-34: Particular requirements for

motor-compressors

TC 62 IEC 60601-2-26:2012

Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular

requirements for the basic safety and essential

performance of electroencephalographs

TC 68 IEC 60404-11:2012

Magnetic materials - Part 11: Method of test for the

determination of surface insulation resistance of

magnetic sheet and strip

TC 77 IEC 61000-4-25:2012

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-25:

Testing and measurement techniques - HEMP

immunity test methods for equipment and systems

TC 80 IEC 61097-4:2012

Global maritime distress and safety system (GMDSS)

- Part 4: Inmarsat-C ship earth station and Inmarsat

enhanced group call (EGC) equipment - Operational

and performance requirements, methods of testing

and required test results

TC 80 IEC 61097-15:2012

Global maritime distress and safety system (GMDSS)

- Part 15: Inmarsat FB500 ship earth station -

Operational and performance requirements, methods

of testing and required test results

TC 82 IEC/TS 62727:2012

Photovoltaic systems - Specification for solar track

TC 86 IEC 60794-2-11:2012

Optical fibre cables - Part 2-11: Indoor optical fibre

cables - Detailed specification for simplex and duplex

cables for use in premises cabling

TC 86 IEC 60794-2-21:2012

Optical fibre cables - Part 2-21: Indoor optical fibre

cables - Detailed specification for multi-fibre optical

distribution cables for use in premises cabling

20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2012 Nr. 6

TC 86 IEC 61300-3-38:2012

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement procedures

- Part 3-38: Examinations and measurements - Group

delay, chromatic dispersion and phase ripple

TC 86 IEC 61754-20-100:2012

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Fibre optic connector interfaces -

Part 20-100: Interface standard for LC connectors with

protective housings related to IEC 61076-3-106

TC 86 IEC 61754-28:2012

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Fibre optic connector interfaces -

Part 28: Type LF3 connector family

TC 86 IEC 61757-1:2012

Fibre optic sensors - Part 1: Generic specification

TC 86 IEC/TR 61282-11:2012

Fibre optic communication system design guides -

Part 11: Multimode launch conditions

TC 89 IEC 60695-4:2012

Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning

fire tests for electrotechnical products

TC 100 IEC 60728-13-1:2012

Cable networks for television signals, sound signals

and interactive services - Part 13-1: Bandwidth

expansion for broadcast signal over FTTH system

TC 100 IEC 62665:2012

Multimedia systems and equipment - Multimedia

e-publishing and e-books technologies - Texture map

for auditory presentation of printed texts

TC 107 IEC 62396-1:2012

Process management for avionics - Atmospheric

radiation effects - Part 1: Accommodation of

atmospheric radiation effects via single event effects

within avionics electronic equipment

TC 107 IEC/TS 62668-1:2012

Process management for avionics - Counterfeit

prevention - Part 1: Avoiding the use of counterfeit,

fraudulent and recycled electronic components

TC 108 IEC 60950-1:2012

Information technology equipment - Safety - Part 1:

General requirements

TC 110 IEC 61988-2-5:2012

Plasma display panels - Part 2-5: Measuring methods

- Acoustic noise

TC 113 IEC/TS 62607-2-1:2012

Nanomanufacturing - Key control characteristics -

Part 2-1: Carbon nanotube materials - Film resistance

21


2012 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ASD/ELEC EN 2242:2012

Aerospace series - Crimping of electric cables with

conductors defined by EN 2083, EN 4434 and EN 2346

ASD-STAN EN 2242:2012

Aerospace series - Crimping of electric cables with

conductors defined by EN 2083, EN 4434 and EN 2346

ASD-STAN EN 2997-003:2012

Aerospace series - Connectors, electrical, circular,

coupled by threaded ring, fire-resistant or non

fire-resistant, operating temperatures - 65 °C to 175 °C

continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 003:

Square flange receptacle - Product standard

ASD-STAN EN 2997-005:2012

Aerospace series - Connectors, electrical, circular,

coupled by threaded ring, fire-resistant or non

fire-resistant, operating temperatures - 65 °C to 175 °C

continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 005:

Hermetic square flange receptacle - Product standard

ASD-STAN EN 3745-301:2012

Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft

use - Test methods - Part 301: Attenuation

ASD-STAN EN 4531-001:2012

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single

and multipin, coupled by triple start threaded ring -

Flush contacts - Part 001: Technical specification

ASD-STAN EN 4531-002:2012

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single

and multipin, coupled by triple start threaded ring -

Flush contacts - Part 002: Specification of

performance and contact arrangements

ASD-STAN EN 4531-003:2012

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single

and multipin, coupled by triple start threaded ring -

Flush contacts - Part 003: Square flange receptacle -

Product standard

ASD-STAN EN 4531-004:2012

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single

and multipin, coupled by triple start threaded ring -

Flush contacts - Part 004: Jam nut receptacle - Product

standard

ASD-STAN EN 4531-005:2012

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single

and multipin, coupled by triple start threaded ring -

Flush contacts - Part 005: Plug - Product standard

ASD-STAN EN 4531-101:2012

Aerospace series - Connectors, optical, circular,

single and multipin, coupled by triple start threaded

ring - Flush contacts - Part 101: Optical contact for

EN 4641-100 cable -55 °C to 125 °C - Product

standard

ASD-STAN EN 4531-901:2012

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single

and multipin, coupled by triple start threaded ring -

Flush contacts - Part 901: Filler plugs - Product

standard

ASD-STAN EN 4677-001:2012

Aerospace series - Welded and brazed assemblies

for aerospace construction - Joints of metallic materials

by electron beam welding - Part 001: Quality of welded

assemblies

ASD-STAN EN 4697:2012

Aerospace series - General and installation

requirements for passenger seat fittings

ASD-STAN EN 4817:2012

Aerospace series - Passive UHF RFID tags intended

for aircraft use

ASD-STAN EN 4818:2012

Aerospace series - Passive HF RFID tags intended for

aircraft

ASD-STAN/D 1 EN 4819:2012

Aerospace series - Contact Memory Button (CMB)

tags intended for aircraft use

CEN CWA 16458:2012

European ICT Professional Profiles

CEN CWA 16460:2012

Good Practice: e-Invoicing Compliance Guidelines -

The Commentary

CEN CWA 16461:2012

Electronic invoice processes in Europe and

enablement of SMEs to use them efficiently

CEN CWA 16462:2012

CEN e-Invoice Gateway

CEN CWA 16463:2012

Code of Practice for Electronic Invoicing in the

European Union

CEN CWA 16464-2:2012

Electronic invoicing - Part 2: Model Interoperability

Agreement for Transmission and Processing of

Electronic Invoices and other Business Documents

CEN CWA 16464-3:2012

Electronic invoicing - Part 3: Conformance Criteria for

Interoperability between Electronic Invoicing Services

CEN CWA 16464-1:2012

Electronic invoicing - Part 1: Addressing and Routing

CEN/SS F01 EN ISO 6433:2012

Technical product documentation - Part references

(ISO 6433:2012)

CEN/SS N21 EN ISO 6974-2:2012

Natural gas - Determination of composition and

associated uncertainty by gas chromatography -

Part 2: Uncertainty calculations (ISO 6974-2:2012)

CEN/SS N21 EN ISO 6974-1:2012

Natural gas - Determination of composition and

associated uncertainty by gas chromatography -

Part 1: General guidelines and calculation of

composition (ISO 6974-1:2012)

CEN/SS S26 EN ISO 14045:2012

Environmental management - Eco-efficiency

assessment of product systems - Principles,

requirements and guidelines (ISO 14045:2012)

CEN/TC 33 EN 1906:2012

Building hardware - Lever handles and knob furniture

- Requirements and test methods

CEN/TC 33 EN 13126-13:2012

Building hardware - Hardware for windows and

balcony doors - Requirements and test methods -

Part 13: Sash balances

CEN/TC 33 EN 13126-14:2012

Building hardware - Hardware for windows and

balcony doors - Requirements and test methods -

Part 14: Sash fasteners

22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2012 Nr. 6

CEN/TC 49 EN 30-1-4:2012

Domestic cooking appliances burning gas - Safety -

Part 1-4: Appliances having one or more burners with

an automatic burner control system

CEN/TC 55 EN ISO 5832-2:2012

Implants for surgery - Metallic materials - Part 2:

Unalloyed titanium (ISO 5832-2:1999)

CEN/TC 55 EN ISO 5832-3:2012

Implants for surgery - Metallic materials - Part 3:

Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy

(ISO 5832-3:1996)

CEN/TC 58 EN 298:2012

Automatic burner control systems for burners and

appliances burning gaseous or liquid fuels

CEN/TC 85 EN ISO 4007:2012

Personal protective equipment - Eye and face

protection - Vocabulary (ISO 4007:2012)

CEN/TC 93 EN 131-2:2010+A1:2012

Ladders - Part 2: Requirements, testing, marking

CEN/TC 104 EN 480-8:2012

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test

methods - Part 8: Determination of the conventional

dry material content

CEN/TC 121 EN ISO 12153:2012

Welding consumables - Tubular cored electrodes for

gas shielded and non-gas shielded metal arc

welding of nickel and nickel alloys - Classification

(ISO 12153:2011)

CEN/TC 121 EN ISO 18275:2012

Welding consumables - Covered electrodes for

manual metal arc welding of high-strength steels -

Classification (ISO 18275:2011)

CEN/TC 121 EN ISO 22825:2012

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing -

Testing of welds in austenitic steels and nickel-based

alloys (ISO 22825:2012)

CEN/TC 124 EN 14592:2008+A1:2012

Timber structures - Dowel-type fasteners -

Requirements

CEN/TC 127 EN 15882-4:2012

Extended application of results from fire resistance

tests for service installations - Part 4: Linear joint seals

CEN/TC 129 EN ISO 12543-6:2011/AC:2012

Glass in building - Laminated glass and laminated

safety glass - Part 6: Appearance - Technical

Corrigendum 1 (ISO 12543-6:2011/Cor 1:2012)

CEN/TC 133 EN 12451:2012

Copper and copper alloys - Seamless, round tubes

for heat exchangers

CEN/TC 133 EN 12452:2012

Copper and copper alloys - Rolled, finned, seamless

tubes for heat exchangers

CEN/TC 136 EN 1069-1:2010/AC:2012

Water slides - Part 1: Safety requirements and test

methods

CEN/TC 139 EN ISO 9227:2012

Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray

tests (ISO 9227:2012)

CEN/TC 144 EN 13739-2:2011/AC:2012

Agricultural machinery - Solid fertilizer broadcasters

and full width distributors - Environmental protection -

Part 2: Test methods

CEN/TC 150 EN 15830:2012

Rough-terrain variable reach trucks - Visibility - Test

methods and verification

CEN/TC 155 CEN/TS 1329-2:2012

Plastics piping systems for soil and waste discharge

(low and high temperature) within the building

structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

- Part 2: Guidance for the assessment of conformity

CEN/TC 155 CEN/TS 1401-2:2012

Plastics piping systems for non-pressure underground

drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl

chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for assessment

of conformity

CEN/TC 155 CEN/TS 1455-2:2012

Plastics piping systems for soil and waste discharge

(low and high temperature) within the building

structure - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) -

Part 2: Guidance for the assessment of conformity

CEN/TC 155 CEN/TS 1565-2:2012

Plastics piping systems for soil and waste discharge

(low and high temperature) within the building

structure - Styrene-copolymer blends (SAN+PVC) -

Part 2: Guidance for the assessment of conformity

CEN/TC 155 CEN/TS 1566-2:2012

Plastics piping systems for soil and waste discharge

(low and high temperature) within the building

structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) -

Part 2: Guidance for assessment of conformity

CEN/TC 164 EN 16057:2012

Influence of metallic materials on water intended for

human consumption - Determination of residual

surface lead (Pb) - Extraction method

CEN/TC 164 EN 16058:2012

Influence of metallic materials on water intended for

human consumption - Dynamic rig test for assessment

of surface coatings with nickel layers - Long-term test

method

CEN/TC 182 EN 378-1:2008+A2:2012

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and

environmental requirements - Part 1: Basic

requirements, definitions, classification and selection

criteria

CEN/TC 182 EN 378-2:2008+A2:2012

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and

environmental requirements - Part 2: Design,

construction, testing, marking and documentation

CEN/TC 182 EN 378-3:2008+A1:2012

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and

environmental requirements - Part 3: Installation site

and personal protection

CEN/TC 182 EN 378-4:2008+A1:2012

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and

environmental requirements - Part 4: Operation,

maintenance, repair and recovery

CEN/TC 205 EN ISO 81060-1:2012

Non-invasive sphygmomanometers - Part 1:

Requirements and test methods for non-automated

measurement type (ISO 81060-1:2007)

CEN/TC 216 EN 13727:2012

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative

suspension test for the evaluation of bactericidal activity

in the medical area - Test method and requirements

(phase 2, step 1)

CEN/TC 227 EN 12697-24:2012

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt

- Part 24: Resistance to fatigue

CEN/TC 227 EN 12697-34:2012

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt

- Part 34: Marshall test

CEN/TC 227 EN 12697-46:2012

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt

- Part 46: Low temperature cracking and properties

by uniaxial tension tests

CEN/TC 248 EN 15618:2009+A1:2012

Rubber- or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics

- Classification and methods of test

23


2012 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CEN/TC 254 EN 14909:2012

Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber

damp proof courses - Definitions and characteristics

CEN/TC 256 EN 13481-1:2012

Railway applications - Track - Performance

requirements for fastening systems - Part 1: Definitions

CEN/TC 256 EN 13481-2:2012

Railway applications - Track - Performance

requirements for fastening systems - Part 2: Fastening

systems for concrete sleepers

CEN/TC 256 EN 13481-5:2012

Railway applications - Track - Performance

requirements for fastening systems - Part 5: Fastening

systems for slab track with rail on the surface or rail

embedded in a channel

CEN/TC 256 EN 13481-7:2012

Railway applications - Track - Performance

requirements for fastening systems - Part 7: Special

fastening systems for switches and crossings and

check rails

CEN/TC 267 EN 13480-3:2002/A5:2012

Metallic industrial piping - Part 3: Design and

calculation

CEN/TC 275 EN 16204:2012

Foodstuffs - Determination of lipophilic algal toxins

(okadaic acid group toxins, yessotoxins, azaspiracids,

pectenotoxins) in shellfish and shellfish products by

LC-MS/MS

CEN/TC 275 CEN/TR 16338:2012

Foodstuffs - Detection of food allergens - Template for

supplying information about immunological methods

and molecular biological methods

CEN/TC 286 EN 13110:2012

LPG equipment and accessories - Transportable

refillable welded aluminium cylinders for liquefied

petroleum gas (LPG) - Design and construction

CEN/TC 286 EN 15202:2012

LPG equipment and accessories - Essential

operational dimensions for LPG cylinder valve outlet

and associated equipment connections

CEN/TC 289 EN 14906:2012

Leather - Leather for automotive - Test methods and

testing parameters

CEN/TC 293 EN 12182:2012

Assistive products for persons with disability - General

requirements and test methods

CEN/TC 332 EN 14175-7:2012

Fume cupboards - Part 7: Fume cupboards for high

heat and acidic load

CEN/TC 336 EN 1425:2012

Bitumen and bituminous binders - Characterization of

perceptible properties

CEN/TC 336 EN 13075-1:2012

Bitumen and bituminous binders - Determination of

breaking behaviour - Part 1: Determination of breaking

value of cationic bituminous emulsions, mineral filler

method

CEN/TC 336 EN 14769:2012

Bitumen and bituminous binders - Accelerated

long-term ageing conditioning by a Pressure Ageing

Vessel (PAV)

CEN/TC 336 EN 14770:2012

Bitumen and bituminous binders - Determination of

complex shear modulus and phase angle - Dynamic

Shear Rheometer (DSR)

CEN/TC 336 EN 14771:2012

Bitumen and bituminous binders - Determination of

the flexural creep stiffness - Bending Beam Rheometer

(BBR)

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS

KOMITETO STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CLC/BTTF 116-1 EN 61181:2007/A1:2012

Mineral oil-filled electrical equipment - Application

of dissolved gas analysis (DGA) to factory tests

on electrical equipment (IEC 61181:2007/A1:2012)

CLC/SC 9XC EN 50367:2012

Railway applications - Current collection systems

- Technical criteria for the interaction between

pantograph and overhead line (to achieve free

access)

CLC/SR 15 EN 60626-1:2012

Combined flexible materials for electrical insulation

- Part 1: Definitions and general requirements

(IEC 60626-1:2009)

CLC/SR 34A EN 60662:2012

High-pressure sodium vapour lamps -

Performance specifications (IEC 60662:2011,

modified)

CLC/SR 48B EN 60352-5:2012

Solderless connections - Part 5: Press-in

connections - General requirements, test methods

and practical guidance (IEC 60352-5:2012)

CLC/SR 48B EN 60512-1-100:2012

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 1-100: General - Applicable

publications (IEC 60512-1-100:2012)

CLC/SR 86C EN 62149-7:2012

Fibre optic active components and devices -

Performance standards - Part 7: 1 310 nm

discrete vertical cavity surface emitting laser

devices

CLC/TC 34Z EN 60838-2-2:2006/A1:2012

Miscellaneous lampholders - Part 2-2: Particular

requirements - Connectors for LED-modules

(IEC 60838-2-2:2006/A1:2012)

CLC/TC 34Z EN 62442-1:2011/AC:2012

Energy performance of lamp controlgear - Part 1:

Controlgear for fluorescent lamps - Method of

measurement to determine the total input power

of controlgear circuits and the efficiency of the

controlgear

CLC/TC 34Z EN 62034:2012

Automatic test systems for battery powered

emergency escape lighting (IEC 62034:2012)

24


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2012 Nr. 6

CLC/TC 59X EN 60705:2012

Household microwave ovens - Methods for

measuring performance (IEC 60705:2010,

modified)

CLC/TC 64 HD 60364-5-559:2012

Low-voltage electrical installations -

Part 5-559: Selection and erection of electrical

equipment - Luminaires and lighting installations

(IEC 60364-5-55:2011, modified)

CLC/TC 64 HD 60364-7-714:2012

Low-voltage electrical installations - Part 7-714:

Requirements for special installations or locations -

External lighting installations (IEC 60364-7-714:2011)

CLC/TC 65X EN 61158-3-12:2012

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 3-12: Data-link layer service

definition - Type 12 elements (IEC 61158-3-12:2010)

CLC/TC 65X EN 61158-3-14:2012

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 3-14: Data-link layer service

definition - Type 14 elements (IEC 61158-3-14:2010)

CLC/TC 65X EN 61158-3-19:2012

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 3-19: Data-link layer service

definition - Type 19 elements (IEC 61158-3-19:2010)

CLC/TC 65X EN 61158-3-21:2012

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 3-21: Data-link layer service

definition - Type 21 elements (IEC 61158-3-21:2010)

CLC/TC 65X EN 61158-3-22:2012

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 3-22: Data-link layer service

definition - Type 22 elements (IEC 61158-3-22:2010)

CLC/TC 65X EN 61158-4-2:2012

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 4-2: Data-link layer protocol

specification - Type 2 elements (IEC 61158-4-2:2010)

CLC/TC 65X EN 61158-4-3:2012

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 4-3: Data-link layer protocol

specification - Type 3 elements (IEC 61158-4-3:2010)

CLC/TC 65X EN 61158-4-11:2012

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 4-11: Data-link layer protocol

specification - Type 11 elements (IEC 61158-4-11:2010)

CLC/TC 65X EN 61158-4-12:2012

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 4-12: Data-link layer protocol

specification - Type 12 elements (IEC 61158-4-12:2010)

CLC/TC 65X EN 61158-4-14:2012

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 4-14: Data-link layer protocol

specification - Type 14 elements (IEC 61158-4-14:2010)

CLC/TC 65X EN 61158-4-18:2012

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 4-18: Data-link layer protocol

specification - Type 18 elements

CLC/TC 65X EN 61158-4-19:2012

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 4-19: Data-link layer protocol

specification - Type 19 elements

CLC/TC 65X EN 61158-4-21:2012

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 4-21: Data-link layer protocol

specification - Type 21 elements

CLC/TC 65X EN 61158-4-22:2012

Industrial communication networks -

Fieldbus specifications - Part 4-22: Data-link

layer protocol specification - Type 22 elements

(IEC 61158-4-22:2010)

CLC/TC 81X EN 62305-2:2012

Protection against lightning - Part 2: Risk

management (IEC 62305-2:2010, modified)

CLC/TC 86BXA EN 61300-3-33:2012

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement procedures

- Part 3-33: Examinations and measurements -

Withdrawal force from a resilient alignment sleeve using

gauge pins (IEC 61300-3-33:2012)

CLC/TC 86BXA EN 61755-3-6:2006/A1:2012

Fibre optic connector optical interfaces -

Part 3-6: Optical interface - 2,5 mm and 1,25 mm

diameter cylindrical 8 degrees angled-PC

composite ferrule using Cu-Ni-alloy as fibre

surrounding material, single mode fibre

(IEC 61755-3-6:2006/A1:2012)

CLC/TC 111X EN 50574:2012

Collection, logistics & treatment requirements for

end-of-life household appliances containing

volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons

CLC/TC 210 EN 55032:2012

Electromagnetic compatibility of multimedia

equipment - Emission requirements (CISPR 32:2012)

CLC/TC 210 EN 61000-4-25:2002/A1:2012

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-25:

Testing and measurement techniques - HEMP

immunity test methods for equipment and

systems (IEC 61000-4-25:2001/A1:2012)

25


2012 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI

IR KITI LEIDINIAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio

equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz

frequency range with power levels ranging up to

500 mW; Part 1: Technical characteristics and test

methods

ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio

equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz

frequency range with power levels ranging up to

500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential

requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI EN 301 489-34 V1.3.1 (2012-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)

standard for radio equipment and services; Part 34:

Specific conditions for External Power Supply (EPS)

for mobile phones

ETSI ES 202 874-1 V1.2.1 (2012-05)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); External Common Power Supply for Customer

Premises Network and Access Equipment; Part 1:

Functional requirements

ETSI GS INS 008 V1.1.1 (2012-05)

Identity and access management for Networks and

Services (INS); Distributed access control enforcement

framework; Architecture

ETSI TR 101 542 V1.1.1 (2012-05)

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Comparison

of candidate radio interfaces performances in

MSS context

ETSI TS 101 545-1 V1.1.1 (2012-05)

Digital Video Broadcasting (DVB); Second Generation

DVB Interactive Satellite System (DVB-RCS2); Part 1:

Overview and System Level specification

ETSI TS 101 545-3 V1.1.1 (2012-05)

Digital Video Broadcasting (DVB); Second Generation

DVB Interactive Satellite System (DVB-RCS2); Part 3:

Higher Layers Satellite Specification

ETSI TS 101 600 V1.1.1 (2012-05)

Digital Video Broadcasting (DVB); GEM Profile for

Plano-Stereoscopic 3DTV

ETSI TS 102 658 V2.2.3 (2012-04)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Digital Private Mobile Radio (dPMR)

using FDMA with a channel spacing of 6,25 kHz

ETSI TS 102 812 V1.3.1 (2012-05)

Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home

Platform (MHP) Specification 1.1.3

ETSI TS 102 916-1 V1.1.1 (2012-05)

Intelligent Transport Systems (ITS); Test specifications

for the methods to ensure coexistence of

Cooperative ITS G5 with RTTT DSRC; Part 1: Protocol

Implementation Conformance Statement (PICS)

ETSI TS 102 916-2 V1.1.1 (2012-05)

Intelligent Transport Systems (ITS); Test specifications

for the methods to ensure coexistence of Cooperative

ITS G5 with RTTT DSRC; Part 2: Test Suite Structure

and Test Purposes (TSS&TP)

ETSI TS 102 916-3 V1.1.1 (2012-05)

Intelligent Transport Systems (ITS); Test specifications

for the methods to ensure coexistence of Cooperative

ITS G5 with RTTT DSRC; Part 3: Abstract Test Suite

(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra

Information for Testing (PIXIT)

ETSI TS 102 950-1 V1.2.1 (2012-04)

Methods for Testing and Specification (MTS); TTCN-3

Conformance Test Suite; Part 1: Implementation

Conformance Statement (ICS)

ETSI TS 102 950-2 V1.2.1 (2012-04)

Methods for Testing and Specification (MTS); TTCN-3

Conformance Test Suite; Part 2: Test Suite Structure

and Test Purposes (TSS&TP)

ETSI TS 102 950-3 V1.2.1 (2012-04)

Methods for Testing and Specification (MTS); TTCN-3

Conformance Test Suite; Part 3: Abstract Test Suite

(ATS) and Implementation eXtra Information for Testing

(IXIT)

ETSI TS 136 523-1 V9.8.0 (2012-05)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)

conformance specification; Part 1: Protocol

conformance specification (3GPP TS 36.523-1

version 9.8.0 Release 9)

ETSI TS 151 010-1 V9.9.0 (2012-05)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification;

Part 1: Conformance specification (3GPP TS 51.010-1

version 9.9.0 Release 9)

ETSI TS 186 011-1 V4.1.3 (2012-05)

Network Testing (INT); IMS NNI Interoperability Test

Specifications; Part 1: Test purposes for

IMS NNI Interoperability

ETSI TS 186 011-2 V4.1.3 (2012-05)

Network Testing (INT); IMS NNI Interoperability Test

Specifications; Part 2: Test description for

IMS NNI Interoperability

ETSI TS 186 011-3 V4.1.3 (2012-05)

Network Testing (INT); IMS NNI Interoperability Test

Specifications; Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and

partial Protocol Implementation eXtra Information for

Testing (PIXIT)

Parengë Lyda Maþeikienë

26


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2012 Nr. 6

Lietuvos standartizacijos departamentas

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9360

Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345

Direktoriaus patarëjas ......................................................................................................................................... 270 9358

Faksas 212 6252

TEISËS, PERSONALO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 279 1143

Personalo klausimai ................................................................................................................................................. 279 1140

Informacijos teikimas visuomenei bei þiniasklaidai ir renginiø organizavimas ..................................................... 279 1135

Dokumentø tvarkyba ............................................................................................................................................... 270 9360

203 kab.

206 kab.

204 kab.

207 kab.

309 kab.

401 kab.

205 kab.

STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9361 319 kab.

1-asis poskyris

Poskyrio vedëja. Þaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos, socialinë atsakomybë .................. 270 9365 311 kab.

Tekstilë, dujø sistemos, nafta ir naftos produktai, popierius, informacija ir dokumentavimas ........................... 279 1134 318 kab.

Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai, pieno, grûdø, þuvies produktai, paðarai ...................................... 279 1134 318 kab.

Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika, maisto analizë, dangos ................................................................... 270 9365 311 kab.

2-asis poskyris

Poskyrio vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................. 234 8399 302 kab.

Sveikata, pakavimas, akiø optika, priemonës neágaliesiems ................................................................................. 234 8396 303 kab.

Mechanika, metalai, suvirinimas, elektromobiliø sauga ......................................................................................... 234 8396 303 kab.

Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai, baldai, neardomieji bandymai ................................. 234 8397 304 kab.

3-iasis poskyris

Poskyrio vedëjas. Bendrieji klausimai, statybinës konstrukcijos, metrologija, bankininkystë,

naftos produktø árenginiai, korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas ................................................................ 279 1150 312 kab.

Mediena, keramika, mûro gaminiai, ðildymo ir vëdinimo sistemos, automobiliø keliø tiesyba ir

medþiagos, ugniai atsparios medþiagos ................................................................................................................ 270 9341 317 kab.

Akustika, betono gaminiai, langai ir durys, vandentvarka ..................................................................................... 270 9341 317 kab.

Informacinës ir ryðiø technologijos, telekomunikacijos, informacijos saugumas, turto apsauga ..................... 270 9349 216 kab.

Elektronika, elektros energetika, prieðgaisrinë sauga ............................................................................................. 279 1151 216 kab.

Elektrotechnika, elektromagnetinis suderinamumas ............................................................................................. 279 1151 216 kab.

PLANAVIMO, TIKRINIMO IR LEIDYBOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Standartizacijos darbø planavimas .......................................................................... 270 9357 210 kab.

Tarptautiniø ir Europos standartø perëmimas ........................................................................................................ 279 1138 202 kab.

Standartø lietuviðkø terminø ekspertizë .................................................................................................................. 279 1153 217 kab.

Standartø lietuviø kalbos ekspertizë ....................................................................................................................... 270 9371 209 kab.

.................................................................................................................................................................................. 279 11 53 217 kab.

Standartø techninis redagavimas ir maketavimas .................................................................................................. 270 9357 210 kab.

.................................................................................................................................................................................. 270 1138 202 kab.

INFORMACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9357 210 kab.

Informaciniø technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364 213 kab.

Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139 305 kab.

Notifikavimo ir informacijos poskyris

Poskyrio vedëja. Keitimosi informacija pagal Direktyvos 98/34/EB nuostatas klausimai ................................... 270 9347 214 kab.

Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347 214 kab.

Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364 213 kab.

Departamento terminø duomenø bazë .................................................................................................................. 270 9342 213 kab.

Biblioteka ................................................................................................................................................................ 279 1142 315 kab.

FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Vedëja . Finansiniai klausimai ................................................................................................................................. 270 9346 201 kab.

Departamento administravimo klausimai ............................................................................................................... 270 9355 200 kab.

Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................................. 270 9348 307 kab.

Lietuvos standartø ir Departamento leidiniø platinimas ......................................................................................... 270 9343 306 kab.

Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,

LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt).

VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)

(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344

Projektø direktorius .................................................................................................................................................. 270 9356

Rinkodaros direktorius ............................................................................................................................................. 270 9356

Faksas 270 9356

27


2012 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

Departamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartu

su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës

institucijomis, ámonëmis, ástaigomis ir organizacijomis

Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikà standartizacijos

srityje.

Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijos

darbus ir metodiðkai jiems vadovauja.

Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos

standartø projektams rengti.

Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijos

Sutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausø

tarnybos funkcijas.

Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos

nacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijos

standartizacijos forume nuo 1999 m.

Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europos

organizacijose:

Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narys

nuo 2008 m.;

Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –

asocijuotasis narys nuo 1996 m.;

Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo

2003 m.;

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete

(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;

Europos telekomunikacijø standartø institute (ETSI) – narys

nuo 1996 m.

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!