Restoranų verslas 2006/6

restoranuverslas.lt

Restoranų verslas 2006/6

Nr. . 6/2006 (16)

Leidinys HORECA ir

pramogø srities specialistams

http://horeca.meniu.lt

Magazine for HoReCa and

Entertainment Professionals

RESTAURANT BUSINESS

Informacinis rëmëjas:

VISOS LIETUVOS RESTORANAI,

KAVINËS, BARAI, KLUBAI,

PICERIJOS, GREITASIS MAISTAS,

SPEC. PARDUOTUVËS,

INFORMACIJA HORECA SEKTORIUI

RINKOS NAUJIENOS

SALOTØ BARAI

RESTORANØ IR VIEÐBUÈIØ INTERJERAI

RESTORANØ DARBUOTOJØ OJØ ATL

TLYGINIMAI

KOK

OKTEILIØ GAMYBOS PASLAPTYS

INFORMACIJA VIEÐBUÈIAMS

ISSN 1822-3168

www.menu.lt

- all restaurants, cafes, bars and clubs of Lithuania

ÁRENGIMAS / INTERJERAS IR EKSTERJERAS / VIRTUVË / BARAS / PRODUKTAI

AI / KONSUL

ONSULTACIJOS / INFORMACIJA VIEÐBUÈIAMS


TOBULËKIME DRAUGE!

NAUJIENOS

TURINYS

5

Naujos maitinimo ástaigos / 7

Kiekvienas naujas „Restoranø verslo”

Rinkos naujienos / 8

numeris – vis patikimesnis Jûsø verslo

pagalbininkas, o tie, kurie dirba ar domisi ne

tik maitinimo ástaigomis, bet ir vieðbuèiø rinka,

KONCEPCIJA

galës „patrinti“ rankas – pleèiama vieðbuèiø

srities rubrika jau sulaukë teigiamø atsi-

Ðvieþia, skanu, naudinga / 10

liepimø, todël medþiagos apie apgyvendinimo

aktualijas apimtys nuo ðio numerio padvi-

INTERJERAS

RESTORANØ VERSLAS 6/2006

gubëjo.

Italiðka ekspansija / 14

Maþa to, ðiame „Restoranø verslo“

Lengvas kurortinis romanas / 34

numeryje pradedama restoranø ir vieðbuèiø

interjerø vertinimo, analiziø ir konsultavimo

KONSULTACIJOS

rubrika, kurioje kaskart nagrinësime po keletà

restoranø bei vieðbuèiø interjerø, aptarsime

Geram specialistui – solidus atlyginimas / 17

jø privalumus ir trûkumus. Nepamirðkite, kad

„pagal rûbà“ ne tik Jûs sutinkate savo sveèius,

APÞVALGA

ALGA

bet ir jie ávertina Jûsø ástaigà...

Ruoðdami kiekvienà naujà þurnalo numerá,

Parodos „BaltShop.BaltHotel.BaltGastro 2006“ apþvalga / 23

ieðkome ir atrandame vis naujus maitinimo ir

apgyvendinimo verslo aspektus, sunkumus ar

BARAS

jø sprendimus, taèiau manome, kad Jûs,

Kavos suvartojimo ir kaviniø statistika Europoje / 22

dirbdami ar besidomëdami, galite pamatyti

Barmenø darbo paslaptys. Kokteiliø paruoðimo menas / 24

ar suþinoti daugiau nei mes, todël dràsiai savo

pastebëjimais, atradimais ir mintimis pasi-

ÁRENGIMAI

dalinkite su mumis – raðykite mums. Mes jûsø

idëjas pabandysime ágyvendinti.

Profesionalios ðaldymo árangos ávairovë / 28

Sëkmingø ir pelningø metø!

SPRENDIMAI

Jûsø „Restoranø verslo“ ir Meniu.lt redakcija

Kasos terminalas „Richpos 3000“ – naujas poþiûris á ámonës

stiliø ir darbo kokybæ / 16

Sistema „Hotex“ – naujiena vieðbuèiø administravimo

Redaktorius:

Vytautas Mickevièius,

mob. tel. 8 652 07520, el. p. vytas@meniu.lt

programø rinkoje / 16

Redaktoriaus pavaduotoja: Gintarë Jankauskaitë,

Modernus informacijos transliavimo bûdas / 30

mob. tel. 8 650 33893, el. p. redakcija@meniu.lt

Þurnalistë: Laura Kubilienë,

mob. tel. 8 689 13816, el. p. naujienos@meniu.lt

Dizainas ir maketas: Vilija Diglienë,

mob. tel. 8 652 07523, el. p. dizainas@meniu.lt

Reklamos skyrius: Auksë Bakanienë,

mob. tel. 8 652 01020, el. p. reklama@meniu.lt

Ieva Padegimaitë,

VIEÐBUÈIAMS

Ar þvaigþdutës – patikima vertinimo sistema INFORMACIJA

/ 35

mob. tel. 8 656 07555, el. p. horeca@meniu.lt

LRVVKA informacija / 31

Reklamos skyrius, Kaunas:

HORECA informacija / 32

mob. tel. 8 652 07521, el. p. kaunas@meniu.lt

Rinkodaros skyrius: Artûras Neèejauskas,

Tarptautinës parodos / 36

mob. tel. 8 699 37833, el. p. arturas@meniu.lt

Meniu.lt ámoniø rodyklë / 38

Leidinio bendraautoriai: G. Jankauskaitë, L. Markevièius,

È. Èepkauskas, A. Vyðniauskas

Biuras: Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,

PRENUMERUOKITE „RESTORANØ VERSLÀ”!

tel. (8 5) 2735919

Redakcija:

Savanoriø pr. 271-207, Kaunas,

tel. (8 37) 705627; internete: http://rv.meniu.lt

Pasirûpinkite, kad leidiná „Restoranø verslas“ Jums pristatytø laiku ir patogiai – tiesiai á Jûsø maitinimo

Prenumerata:

leidinio platinimo ir ásigijimo klausimais ir pramogø ástaigà ar net namus. Bûtinai uþsisakykite já, ir ðis leidinys nuolatos Jus lydës bei padës siekti

kreiptis tel. (8 5) 2735919, (8 37) 705627,

el. p. prenumerata@meniu.lt

uþsibrëþto tikslo Jûsø veikloje.

Tam, kad leidinys bûtø atsiøstas Jûsø nurodytu adresu, reikia sumokëti pristatymo iðlaidas – 20,00 Lt

uþ artimiausiø ðeðiø leidinio numeriø siuntimà, pradedant nuo bet kurio pageidaujamo numerio (uþsakymo

ISSN 1822-3168. Tiraþas 3300.

kortelæ rasite leidinyje bei internete http://kuponas.meniu.lt). Per metus iðleidþiami ðeði „Restoranø verslo“

numeriai. Leidiná galite uþsisakyti telefonu Vilniuje (8 5) 2735919, o taip pat interneto portaluose

Spauda ir pozityvai: UAB „Regrafas“.

Dël spaudos broko kreiptis á spaustuvæ.

www.meniu.lt bei www.prenumerata.lt.

Nemokamai „Restoranø verslà“ galite pasiimti:

Nuotrauka virðelyje: www.sxc.hu, kitos nuotraukos:

Meniu.lt archyvas, LRVVKA, „FoodService Europe &

Middle East“, www.sxc.hu, S. Venckaus, K. Svidenio

• UAB „Sangaida” prekybos salonuose: Vilniuje, Paneriø g. 20A, Kaune, Kaunakiemio g. 40, ir Klaipëdoje,

Daukanto g. 13.

• UAB „Mantvilë” prekybos salonuose: Ðiauliuose, Gardino g. 2 („IKI”), Panevëþyje, Savanoriø al.

12, ir Klaipëdoje, Dubysos g. 37.

Uþ reklamos turiná ir kalbà redakcija neatsako.

• UAB „Hotel and Gastro“ prekybos salone Vilniuje, Kalvarijø g. 125.

Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su autoriø bei

paðnekovø nuomone.

• Leidinio redakcijose Kaune, Savanoriø pr. 271-207, ir Vilniuje, Konstitucijos pr. 23C-618.

Leidinyje nemokamai skelbiame apie parodas bei

„Restoranø verslas“ tiesiai á Jûsø maitinimo ar pramogø ástaigà bus pristatytas nemokamai, jei esate

seminarus, aktualius vieðojo maitinimo ir pramogø srities

specialistams.

Leidinio pavadinimas, koncepcija ir idëja, turinys ir

UAB „Mineraliniai vandenys” klientai.

Daugiau informacijos: Kaune tel. (8 37) 705627, Vilniuje tel. (8 5) 2735919 bei elektroniniu paðtu

prenumerata@meniu.lt.

stilius bei maketas priklauso UAB „Strateginiø projektø

vystymo grupë” ir yra saugomi LR ástatymø. Norëdami

naudoti medþiagà ið leidinio, privalote gauti raðtiðkà Leidinio

leidëjo sutikimà.

partneriai:

© „Strateginiø projektø vystymo grupë”, 2006

www.meniu.lt

www.sangaida.lt www.cafe-future.net www.mv.lt

Redakcijos skiltis


6

English summary

EN

RESTAURANT BUSINESS is the professional

magazine for restaurant owners, handlers, chiefs and

employees. It is specialized in various actualities of

restaurant and hospitality. It is free payable for all

restaurants, bars and clubs of Lithuania. Also it is

the effective marketing tool for HoReCa companies

and suppliers. Periodicity – 6 times per annum.

WWW.MENU

.MENU.L

.LT – the biggest internet portal

in Lithuania about all restaurants, cafs, bars, pubs,

clubs, catering service. All restaurants, cafs, bars,

clubs of Lithuania are presented in special catalog,

divided by cities, categories and other filters.

There is the catalog of all HoReCa companies

and suppliers in Lithuania and other information for

restaurant owners, handlers, cooks and employees

too. Here companies can present products and services

for restaurant business.

For advertisements questions and offers please

contact us:

“Strateginiø projektø vystymo grupë” JSC

Head office: Konstitucijos pr. 23C-618,

Vilnius, Lithuania, tel./fax.: +370 5 2735919,

e-mail: vilnius@menu.lt

Editorial: Savanoriø pr. 271-207,

Kaunas, Lithuania, tel.: +370 37 705627,

e-mail.: kaunas@menu.lt

EN

Dear Reader

eader,

In your hands you have the sixth 2006

edition of “Restoranø verslas”. This magazine

is orientated to professionals in the HoReCa

market in Lithuania. If you can’t read

Lithuanian, here we introduce the main topics

of this issue.

• As usual there is a list of the new

restaurants that opened in November-

December. The most interesting ones are

described in more detail (page 7).

• Here we introduce you to the new

products that just appeared in the Lithuanian

market (pages 8-9).

• This article about popular European

salads bars will be interesting to those who

are interested in new cuisine trends (page

10).

• A new topic about the interiors of

restaurants and hotels has started in our

magazine. A professional designer takes a

look at a few recently opened Italian

restaurants (pages 14 and 34).

• We look into the salaries in the food

service sector in Lithuania (page 17).

• The bar item covers advice for

barmen about preparing cocktails (page 24).

• Here we start to introduce our readers

to professional refrigeration equipment, and

a table of the companies serving such

equipment is provided (page 28).

• We announce information about the

Association of Chefs and Cooks (pages 31).

• This is a short overview of the

innovations and changes in the hotel market

in Lithuania (page 32).

• On the last pages of the magazine,

there is a list of exhibitions planned all around

the world for the months of March-April and

an index of companies servicing the HoReCa

sector in Lithuania (pages 36-38).

Sincerely, “Restoranu verslas

TAPKITE MENIU.L

.LT KLIENTU IR NAUDOKITËS VIENA

EFEKTYVIA

TYVIAUSIØ REKLAMOS FORMØ

Meniu.lt – tai didþiausias ir labiausiai

lankomas specializuotas interneto portalas,

kuriame yra visos Lietuvos maitinimo bei

pramogø ástaigos. Portale Meniu.lt pateikiama

aktuali informacija tiek maitinimo ir pramogø

ástaigø lankytojams, tiek darbuotojams bei

savininkams. Puslapis atnaujinamas kasdien,

todël dauguma restoranø, kaviniø ir klubø

lankytojø informacijos ieðko bûtent Meniu.lt

portale.

Meniu.lt portalas – tai:

• Didelis tiksliniø lankytojø skaièius –

Meniu.lt sulaukia virð 10 000 lankytojø per

dienà, kurie paþiûri virð 30 000 puslapiø, ið

jø – ir Jûsø ástaigos pristatymà!

• Patogi paieðkos ir rûðiavimo sistema

(ástaigos pasirinkimas pagal miestà, tipà,

virtuvæ; paieðka valgiaraðèiuose, naujienose

bei recenzijose).

• Meniu.lt vardas ir interneto adresas

nuolatos reklamuojami ávairiuose leidiniuose,

internete, specializuotø parodø metu.

• Meniu.lt portale dirba ta pati profesionali

komanda, kuri leidþia þurnalà

„Restoranø verslas”, leidiná „Meniu.lt

kelyje“.

Be anksèiau iðvardintø privalumø, Meniu.lt

klientams skirta:

• Prioritetinë vieta maitinimo ástaigø

sàraðe.

• Iðsamus ástaigos pristatymas (logotipas,

nuotraukos bei maitinimo ástaigos valgiaraðtis,

kuris nuolatos atnaujinamas).

• Profesionalaus þurnalisto paraðyta

(arba Jûsø pateikta) recenzija apie ástaigà.

• Naujienø bei specialiø Jûsø ástaigos

pasiûlymø publikavimas Meniu.lt portalo

naujienø, renginiø ir dienos pietø rubrikose.

• Ðventiniø arba proginiø pasiûlymø

pristatymas specialiose ðventinëse rubrikose,

pasiûlymai vaikams.

• Pobûviø uþsakymø nukreipimas maitinimo

ástaigoms per automatinæ pobûviø

paieðkos sistemà.

• Jûsø ástaigos rekomendavimas Meniu.lt

lankytojams, kurie, ieðkodami pobûviams

vietos, kreipiasi á redakcijà tiesiogiai.

• Pageidaujant, patalpinamas

reklaminis skydelis (banner – angl.) Meniu.lt

portale (apmokestinamas papildomai,

pagal atskirà sutartá).

Meniu.lt informacija

RESTORANØ VERSLAS

6/2006


NAUJOS IR ATNA

TNAUJIN

UJINTOS

ÁSTAIGOS

AIGOS

AIGOS (2006 m. lapkritis-gruodis)

„GCW

GCW”

Gruodþio pradþioje, atsidarius pirmajam

RESTORANAI

Lietuvoje Tailando virtuvës restoranui „Thai

„VILNIAUS BASTËJA” – restoranas; adresas:

Gourmet“, buvo uþbaigtas stilingo laisvalaikio

Subaèiaus g. 15, Vilnius; virtuvë: miðri.

„SICILIJA” – restoranas; adresas: Vienuolio g. 4,

centro „GCW” (Vienuolio g. 4, Vilnius), priklausanèio

UAB „Grand Casino World“ ir UAB „Grand

„PALERMO” – restoranas; adresas: Laisvës pr. 77,

Vilnius; virtuvë: italø.

Casino International”, atnaujinimas. Centro atnaujinimui

Vilnius; virtuvë: italø.

buvo skirta 16 mln. litø. Nuo ðiol „GCW” be

„AZIJA” – restoranas; adresas: Jasinskio g. 16,

atnaujinto gurmaniðko restorano „Tokyo“ bei minëto

Vilnius; virtuvë: kinø.

7

RESTORANØ VERSLAS 6/2006

Tailando virtuvës restorano „Thai Gourmet“ veiks pirmasis

„FORTO DVARAS” – restoranas; adresas: Bar-

Lietuvoje naktinis ðampano baras „Champagne

ðausko g. 66A (p. c. „Molas”), Kaunas; virtuvë: lietuviø.

„THAI GOURMET” – restoranas; adresas: Vienuolio

Bar”, siûlantis didþiausià ðampano asortimentà

g. 4, Vilnius (pramogø centras „GCW”); virtuvë:

Lietuvoje ir gausybæ gurmaniðkø uþkandþiø, bei

tailandieèiø.

angliðko stiliaus „Grand Pub“, kuriame laukiami

sporto, ant þarijø keptø ir ávairiø pasaulio virtuviø

KAVINËS

VINËS-BARAI

patiekalø mëgëjai. Loðëjai laukiami pertvarkytuose

„BINGO” – kavinë-baras; adresas: Gedimino g.

loðimo namuose „Grand Casino World”.

15-31, Vilkaviðkis; virtuvë: Europos.

„VINYL PUB” – kavinë; adresas: S. Daukanto a. 2,

„VILNIA

VILNIAUS BASTËJA“

Vilnius; virtuvë: miðri.

„CHAMPAGNE BAR” – ðampano baras; adresas:

Sostinës senamiestyje, XVIII a. statytame pastate,

Vienuolio g. 4, Vilnius (pramogø centras „GCW“);

gruodþio pradþioje duris atvërë didþiausias Vilniaus

virtuvë: gërimai, uþkandþiai.

senamiesèio restoranas „Vilniaus bastëja“. Prabangios „GRAND PUB” – sporto baras; adresas: Vienuolio

aplinkos ir gurmaniðko maisto restorane, á kurá buvo g. 4, Vilnius (pramogø centras „GCW”); virtuvë: kepsniai.

investuota daugiau nei 4 mln. litø, árengta 11 saliø „THE DUBLINER“ – baras; adresas: Dominikonø g.

(bendras restorano plotas – 500 kv. m). Vienu metu 6, Vilnius; virtuvë: airiø.

jame gali sveèiuotis per 120 lankytojø. Þinomo

PICERIJOS

baritono G. Liaugmino vadovaujamame restorane bus

„AVILYS PICA” – picerija; adresas: Stanevièiaus g.

laukiami tie, kurie vertina prabangius patiekalus,

23, Vilnius; virtuvë: miðri.

delikatesinius uþkandþius bei rinktiná vynà. Visi „PEPERONI PIZZA“ – picerija; adresas: Baltø pr.

restorano interjerà, kurá kûrë dizaineris V. Makaèinas, 16, Kaunas („Oazë“); virtuvë: miðri.

puoðiantys baldai yra antikvariniai, autentiðki,

menantys XIX amþiaus dvasià. Kuriant restoranà buvo

iðsaugoti autentiðki rûsio skliautai, kiekviena ið 11 saliø

NAKTINIAI KLUBAI

„VOO” – naktinis klubas; adresas: Aðmenos g. 8,

turi savo dvasià ir atspindi tam tikrà laikotarpá.

Vilnius; virtuvë: gërimai.

„IMPERIAL” – striptizo klubas; adresas: Naujojo sodo

„AVIL

VILYS PICA”

g. 1, Klaipëda; virtuvë: gërimai.

Ðiø metø lapkrièio 17 dienà Fabijoniðkiø

„LATINO” – baras-naktinis klubas; adresas: Vilniaus

mikrorajone, prekybos centre „IKI“, pirmuosius

g. 22, Kaunas; virtuvë: miðri.

lankytojus pakvietë pirmoji gerai þinomo restoranø

„MUILO FABRIKAS“ – naktinis klubas; adresas:

tinklo „Avilys“ kavinë „Avilys Pica“. Be kitø patiekalø

Uþupio g. 40, Vilnius; virtuvë: gërimai, uþkandþiai.

restorane bus siûloma paragauti ávairiø picø.

BOULINGO KLUBAI

Dauguma naujojoje „Avilio“ maitinimo ástaigoje

„AMERIGO” – boulingo klubas; Virðuliðkiø g. 40

siûlomø patiekalø yra autentiðki, nes juos gaminant

(p. c. „Mada”), Vilnius; virtuvë: miðri.

naudojamas alus arba midus. Alumi yra gardinami

„SMÛGIS” – boulingo klubas; Ukmergës g. 396

net „Avilys Pica” desertai. Kaip ir restoranuose,

(p. c. „Big”), Vilnius; virtuvë: miðri.

picerijoje bus siûlomas firminis ðviesusis ir medaus

„ATLANTIDA” – boulingo klubas, konferencijø

tamsusis alus. Apsilankæ akis galës paganyti á alaus

centras; adresas: K. Dineikos g. 1, Druskininkai; virtuvë:

bokðtus, ið kuriø alaus galima ásipilti patiems,

miðri.

originalius alaus sifonus. Nuolatiniai lankytojai

PRAMOGØ KOMPLEKSAI

galës uþsisakyti ir savo vardiná bokalà.

„GRAND CASINO WORLD” – kazino, naktinis

„SICILIJA”, „VENECIJA

VENECIJA”

klubas, restoranai, baras; adresas: Vienuolio g. 4,

Vilnius.

Bendrovë „RH Group“, kuriai priklauso greitai „DRUSKININKØ VANDENS PARKAS“ – vandens

iðpopuliarëjæs ispanø virtuvës restoranas „Barcelona“, pramogø kompleksas, vieðbutis, picerija, restoranas,

pleèia savo maitinimo ástaigø tinklà. Neseniai vilnieèius boulingas, naktinis klubas, barai; adresas: Vilniaus al.

pakvietë ámonei priklausantys du italø virtuvës 13, Druskininkai.

restoranai „Venecija“ (Pilies g. 30) ir „Sicilija“ (Vienuolio

g. 4). „Venecija“, kurioje árengta 50 vietø, lankytojus

þavi atvira virtuve ir sienas puoðianèiomis retro stiliaus

nuotraukomis su Venecijos vaizdais. „Sicilijoje”, vienu

metu galinèioje aptarnauti iki 150 lankytojø, viskas

(nuo naminiø makaronø iki italiðkø miltinës teðlos bei

darþoviniø virtinukø) ruoðiama restorane. Skubantiems

greitu laiku „Sicilijoje“ planuojama atidaryti greitojo

maitinimo linijà. Italø virtuvës mëgëjai kvieèiami ir á

neseniai Laisvës prospekte atsidariusá „RH Group“

restoranà „Palermo“. Iki Naujøjø tinklo ástaigø sàraðà

turëtø papildyti restoranas „Ibiza“.

DRUSKININKØ VANDENS PARKAS

NAUJØ RESTORANØ VADO

ADOVØ Ø DËMESIUI!

Druskininkuose gruodþio pabaigoje atidaromas

21 000 kv. m uþimsiantis Druskininkø vandens

pramogø parkas. Projekto vertë – 120 mln. litø.

Informuokite mus apie naujai atidarytà ar renovuotà Portale Meniu.lt suraskite nuorodà „Anketa“ (po miestø

Vienu metu dviejø korpusø Druskininkø vandens parke

savo maitinimo ar pramogø ástaigà, ir mes nemokamai

sàraðu), atsisiøskite jà á savo kompiuterá ir uþpildykite. Tuomet galës pramogauti 1500 lankytojø. Jiems maitinimo

apie jà paskelbsime Meniu.lt portale bei „Restoranø versle“. uþpildytà anketà persiøskite mums el. paðtu info@meniu.lt. paslaugas teiks trys „Èili kava” barai bei restoranas

Pasikvieskite Meniu.lt portalo atstovà á Jûsø ástaigos Jei kyla klausimø, skambinkite telefonu Kaune (8 37) „Èili pica“. Treèiame Druskininkø vandens parko

atidarymà, ir apie Jûsø ástaigà ið Meniu.lt portalo naujienø 705627 arba telefonu Vilniuje (8 5) 2735919, raðykite korpuse ásikurs 92 kambariø vieðbutis, kuriame taip

suþinos visa Lietuva.

elektroniniu paðtu info@meniu.lt.

pat veiks restoranas „Èili pica“.

Naujienos


NAUJI PRODUKTAI

CIGARØ IR PYPKIØ KLUB

UBØ STEIGIMO IMO TVARKA

8

Naujienos

Didþiosios Britanijos kompanija „William

Grant&Sons“ ásigijo stambiausià Prancûzijos brendþio

gamintojà „Raynal&Cie“, todël UAB „Mineraliniai

vandenys“ perima „Raynal“ brendþio platinimà Lietuvoje.

Aukðèiausios kategorijos brendþiø klasei priskiriamas

„Raynal“ nuo 1840 m. gaminamas ið geriausiø

Ðampanës, Bordo ir Konjako regionø vynuogiø, laikantis

konjako gamybos tradicijø. Labiausiai vartotojø pamëgti

„Raynal“ VSOP ir XO brendþiai. UAB „Mineraliniai

vandenys“ prancûziðkojo brendþio rinkos lyderiui

„Raynal“ oficialiai pradëjo atstovauti nuo ðiø metø

gruodþio 1 d. Iki ðiol „Raynal“ brendá Lietuvoje platino

UAB „Alkovila“ ir UAB „Sanitex“.

Skoninës degtinës pardavimais pasaulyje pirmaujanti

„Absolut Vodka” ir ðià degtinæ platinanti

bendrovë „Mineraliniai vandenys“ Lietuvos rinkai pateikë

naujà, jau septintàjà skoninæ degtinæ „Absolut Ruby Red“.

Ði greipfrutø skonio degtinë geguþës mënesá buvo

pristatyta Ðvedijoje, liepà pasiekë JAV, o lapkritá atveþta

ir á Lietuvà. Tai pirmoji greipfrutø skonio degtinë Lietuvoje.

Ðiuo metu „Mineraliniai vandenys“ á Lietuvà importuoja

citrinø, juodøjø serbentø, pipirø, mandarinø, vanilës,

avieèiø, ir greipfrutø skonio „Absolut Vodka“ degtinæ.

Visos „Absolut Vodka“ degtinës yra gaminamos ið

natûraliø ingredientø ir nëra papildomai saldinamos.

Gruodþio 20 d. LR Vyriausybë priëmë

nutarimà, kuriuo nustatë cigarø ir (ar) pypkiø

klubø árengimo reikalavimus. Jie galës bûti

árengiami uþdarose patalpose, turinèiose atskirà

áëjimà, nesutampantá su áëjimu á restoranus,

kavines, ámoniø, ástaigø, organizacijø patalpas

ar gyvenamojo namo laiptinæ. Klubai negalës

bûti árengti ðvietimo, sveikatos prieþiûros ástaigose

ir jø teritorijose, interneto klubuose, patalpose,

kuriose vyksta sporto varþybos, ir pan. Jie turës

atitikti rûkymo patalpø árengimo ir eksploatavimo

ámonëse, ástaigose ir organizacijose reikalavimus.

Prie áëjimo turës bûti nuorodos, kad

ðios patalpos yra cigarø ir (ar) pypkiø klubas,

bei áspëjimas, kad rûkymas ir tabako dûmais

uþterðtas oras kenkia sveikatai.

Ðiø reikalavimø laikymosi prieþiûra ir kontrolë

pavedama Valstybinei tabako ir alkoholio

kontrolës tarnybai, Valstybinei sveikatos

prieþiûros tarnybai bei policijai. Administraciniø

teisës paþeidimø kodekso pakeitimo projekte

siûloma nustatyti, kad uþ minëtø reikalavimø

nesilaikymà cigarø ir (ar) pypkiø klubus valdanèiø

juridiniø asmenø vadovams gali bûti skiriama

500-5000 litø bauda.

Seime gruodþio mënesá Sveikatos reikalø

komitetas pateikë cigarø ir (ar) pypkiø klubø

árengimø reikalavimo pataisas, kuriomis buvo

siekiama panaikinti galimybæ tokius klubus steigti

maitinimo ir pramogø ástaigose. Seimui nepritarus

tokioms pataisoms, jos buvo graþintos á komitetà

pataisymams. Naujos pataisos bus svarstomos

Seimo pavasario sesijoje. Taigi vis dar lieka neaiðku,

ar dabar jau priimti cigarø ir (ar) pypkiø klubø

árengimo reikalavimai nebus keièiami.

Nuo 2007 m. sausio 1 d. restoranuose,

kavinëse, baruose, kitose vieðojo maitinimo

ástaigose, klubuose, diskotekose, iðskyrus

specialiai árengtus cigarø ir (ar) pypkiø klubus,

rûkyti draudþiama.

Alkoholiniø gërimø gamintoja „Alita“ rinkai pristatë

naujà netradicinio kavos ir ðokolado skonio degtinæ

„Premium Gera Coffee & Chocolate”. Naujoji degtinë

ypaè ðvelni, gaminama ið aukðèiausios kokybës Liuks

rûðies grûdinio etilo alkoholio. Dël ðvelnaus skonio ir

aromato ji ypaè turëtø patikti moterims. „Premium Gera

Coffee & Chocolate” yra antroji „Premium Gera” gërimø

linijos dvigubo skonio degtinë. Pirmoji – citrinø ir

spanguoliø skonio „Premium Gera Cranberry & Lemon”

– buvo iðleista vasaros pradþioje. „Alita” ðiais metais

rinkai taip pat pristatë brendá „Alita XO“, alkoholinius

kokteilius „MIX tropic“ ir „Gera 2 You“, putojantá vynà

„Alita Prosecco” ir „Alita Rose”.

Bendrovë „Anykðèiø vynas“ pristato naujà trauktinæ

„Labanoro ypatingoji þoleliø”. Tai naujas „Labanoro”

trauktiniø serijos produktas. Iki tol ámonë vartotojams

siûlë „Labanoro” spanguoliø, girios uogø, medþiotojø ir

àþuolo trauktines. „Labanoro ypatingoji þoleliø”

gaminama pagal autentiðkà receptà – naudojant þoleliø

antpilà. Ðioje trauktinëje juntamas puikiai paþástamø

kvapiøjø augalø – melisos, gvazdikëlio, ajero, pelyno,

kardamono, èiobrelio – derinys. „Labanoro ypatingoji

þoleliø” tinka prie arbatos, gali bûti geriama kaip

aperityvas.

NAUJI INDAI „EMILE HENRY”

UAB „Sangaida“ pristato

naujienà – specialios

medþiagos kepimo formas

„Ceradon“, kurios pasiþymi

ðiais privalumais:

1. Stiprûs kraðtai – nedûþta, itin stipri

glazûra – nesibraiþo.

2. Terminës savybës: iðlaiko ðilumà, ðaltá,

ið ðaldytuvo iðimtas formas galima ið karto dëti

á karðtà orkaitæ ar mikrobangø krosnelæ (nuo

-20 °C iki +250 °C).

3. Lengva prieþiûra: galima plauti

rankomis arba indø plovimo maðina.

4. Uþima maþai vietos, nes lengvai

susideda viena á kità.

5. Puikiai tinka serviravimui.

6. Gali bûti naudojamos ruoðiant furðetiná

stalà.

UAB „Eurokornus“ Lietuvos ámonëms pradëjo tiekti

5 rûðiø absentà „Rodnik’s“. Anyþiø skonio absentas turi

70 ir 85 % alkoholio. Dar siûlomi mangø, kanapiø ir

baltasis anyþiø skonio absentas.

RESTORANØ VERSLAS

6/2006


BAIGËSI LEIDINIO „RESTORANØ VERSLAS“

PRENUMERATORIAMS SKIRTA AKCIJA

Visi, iki 2006 metø lapkrièio 11 d. uþsiprenumeravæ leidiná „Restoranø • Baras „Kalnietis”

verslas“ ar pratæsæ prenumeratà dar metams, dalyvavo loterijoje, kurios

(Kaunas).

prizinis fondas buvo net 1000 Lt (10 kuponø po 100 Lt apsipirkti UAB • UAB „Senasis

„Sangaida“ salonuose).

Grafas” (Rokiðkis).

Loterijoje dalyvavo visi, iki 2006 metø lapkrièio 11 d. tvarkingai • Kavinë „Varpas

uþpildæ ir apmokëjæ prenumeratos kuponus. Leidiná uþsiprenumeruoti -154“ (Ðiauliai).

9

RESTORANØ VERSLAS 6/2006

buvo galima ir parodos „BaltShop. BaltHotel.BaltGastro 2006“ metu. • L. Janèiauskienës

Loterijos laimëtojø traukimas vyko paskutinæ parodos dienà. Visø

ámonë (Telðiai).

prenumeratoriø kontaktai buvo suraðyti ant atskirø vienodø popieriaus • Filomena Buèienë

lapeliø ir sumesti á stiklo indà. Stebint loterijos organizatoriams

(Telðiai).

(„Restoranø verslo“ ir „Sangaidos“ atstovams), buvo iðtraukti deðimt • Agnë Tomkvaitytë

laimingøjø, kuriems paðtu buvo iðsiøsti kuponai, suteikiantys teisæ

(Marijampolë).

„Sangaidos“ prekybos salonuose iðsirinkti prekiø uþ 100 Lt. Loterijoje • Angelë Mockuvienë

laimëjo ðie asmenys ir ámonës:

(Vilnius).

• Kavinë „Svetainë“ (Jonava).

Laimëtojai apie laimëtus prizus buvo informuoti asmeniðkai. Jeigu

• Laima Linartaitë (Kaunas).

dël kokiø nors prieþasèiø negavote laiðko su prizu-kuponu, praðome

• Kauno kolegijos Maisto technologijø fakulteto biblioteka kreiptis á Meniu.lt ir „Restoranø verslo“ biurà Vilniuje telefonu (8 5)

(Kaunas).

2735919 arba elektroniniu paðtu info@meniu.lt

PUIKUS US APERITYVAS AS „LHERAUD PINEAU DES CHARENTES”

UAB „Amka“ restoranø ir vieðbuèiø rinkai pristato naujienà – likeriná Raudonojo arba rausvojo

vynà Pineau des Charentes. Tai daþnai kaip aperityvas vartojamas

likerinio vyno rûðis yra

alkoholinis gërimas, pagamintas sumaiðius nefermentuotas baltøjø retesnë. Jis gaminamas ið

vynuogiø sultis su konjaku. Paprastai ðis gërimas gaminamas Charente Cabernet Franc, Cabernet

ir Charente-Maritime regionuose, vakarø Prancûzijoje. Jo esama dviejø Sauvignon ir Merlot vynuogiø

rûðiø – baltojo ir raudonojo arba rausvojo.

bei àþuolo sta-

Baltasis likerinis vynas gaminamas ið Ugni Blanc, Folle Blanche ir tinëse brandinamas maþiausiai

Colombard, kartais ið Semillon, Sauvignon Blanc bei Montils vynuogiø

14 mënesiø. Jo

ir brandinamas maþiausiai 18 mënesiø àþuolo statinëse. Tai sodrios spalva gali bûti nuo sodrios

sendinto aukso arba

rausvai rudos, vario iki

gintaro spalvos likerinis

labai tamsios roþinës.

vynas. Jo skonis saldus,

Abiejø rûðiø likerinio vyno alkoholio kiekis svyruoja nuo 16 iki 22

taèiau subalansuotas –

procentø (paprastai bûna 17 procentø).

minkðtas, ðilkinis. Ragaujant

Prieð vartojimà likerinis vynas „Lheraud Pineau des Charentes“

juntami me-

turëtø bûti atðaldomas ir patiekiamas tulpës formos taurëse. Jis ypaè

daus, vaisiø, prieskoniø

tinka kaip aperityvas, prie anèiø kepenëliø paðteto, jûrø gërybiø,

skoniai. Stipraus, subtilaus

mëlynojo sûrio, meliono bei gaminant padaþus ar vaisiø salotas.

ir apvalaus figø,

vanilës, dþiovintø slyvø,

Atstovas Lietuvoje – UAB „Amka”

svarainiø, sûrio, egzotiniø

Bernardinø g. 6-1/Ðiltadarþio g. 5-1, Vilnius

vaisiø, gëliø

Tel. (8 5) 2430304, faks. (8 5) 2121942

kvapo.

El. p. amka@amka.lt, internete: www.amka.lt

Naujienos


ÐVIEÞIA, SKANU, , NAUDINGA

Pagal „Food Service Europe & Middle East“ parengë Gintarë Jankauskaitë

10

Koncepcija

Ðvieþios salotos ðiuo metu yra viena

populiariausiø patiekalø kategorijø Europoje.

Nuo seno dominavusios Vidurþemio jûros

regiono virtuvëje, kitose Europos ðalyse (kaip

pagrindinio patiekalo dalis ar net pagrindinis

patiekalas) salotos populiarios tapo tik prieð

10-20 metø. Nuo to laiko salotos greitai pelnë

virtuvës meistrø dëmesá ir uþëmë tvirtà vietà

europieèiø racione.

Ðiandien, ar tai bûtø uþkandis tarp valgiø

(valgomas vietoje, ar iðsineðamas), ar alternatyvus

pagrindinis patiekalas, salotos yra

madingos ir populiarios ne tik tarp moterø.

Pelnydamos vis didesná maitinimo ámoniø

lankytojø palankumà, salotos tapo ðvieþumo

simboliu savitarnos restoranuose, puikus bûdas

pademonstruoti virtuvës meistrø iðradingumà

pilno aptarnavimo restoranuose, kaip viena

pagrindiniø patiekalo sudedamøjø daliø greitojo

maisto ástaigose. Kokios salotos populiariausios

Tai priklauso nuo sezono ir tuo metu gamtos

teikiamø produktø. Egzotiðki ir ið naujo

atrandami salotø ir darþoviø miðiniai kiekviename

kraðte vis kitokie, taèiau idealias salotas

neabejotinai sudaro madingi ingredientai bei

jø vertæ pakeliantys ávairiø rûðiø rieðutai,

alyvuogës, grûdai, sëklos ir gausybë prieskoniø.

Tokios salotos atrodo viliojanèiai tiek skonio, tiek

iðvaizdos, tiek ir pavadinimo prasme. Pristatome

ádomesnius Europos salotø barus.

Salotø barø tendencijos sëkmës

prieþastys

• Keièiasi „sveikatingumo“, kaip

gyvenimo bûdo, samprata: pamaþu pereinama

nuo „sveiko“ maitinimosi prie

poþiûrio „tinkamas man“, akcentuojant

„gyvenimo dþiaugsmo“ aspektà.

• Susirûpinimas nutukimu ir mëginimas

iðspræsti ðià problemà renkantis

sveikesná maistà, t. y. vartojant daugiau

vaisiø ir darþoviø.

• Maitinimo tinklø tobulëjimas, kurá

lemia didieji prekybos centrø tinklai,

galintys pasiûlyti gausybæ ðvieþiø produktø

ið viso pasaulio.

• Tiek prekiautojams, tiek pirkëjams

patogios apdorotø ir jau sumaiðytø salotø

(kaip pagrindinio patiekalo) pakuotës,

patrauklus produkto apipavidalinimas.

• Besikurianèios naujos kulinarinës

krypties ámonës, siûlanèios miðrias maþmeninës

prekybos ir maitinimo paslaugas,

susijusias su ðvieþiais produktais.

„Jour

Jour” – tai ðvieþumas, tyrumas ir

lengvumas. Atidaryto 2003 metø lapkritá

Paryþiuje (Prancûzija), salotø baro „Jour”

tikslas – reaguoti á augantá klientø domëjimàsi

lengvesniu ir sveikesniu maistu bei salotas

pagaminti ir patiekti kuo originaliau. „Greita

paslauga – taip, savitarna – ne“, – teigia

Thomas Ferneret, vienas ið trijø salotø baro

ákûrëjø. Salotos, áskaitant ir suktinukus (angl.

wraps), yra ruoðiamos ant klientø aptarnavimo

prekystalio, pirkëjams matant. Þmonës gali

patys „susirinkti“ savo mëgiamà salotø miðiná

ið 40 ingredientø. Pagrindà sudaro ávairios

lapinës salotos (priklausomai nuo rûðies ir

porcijos dydþio – 2,50-5,00 eurus). Prie

iðsirinktø salotø galima pasirinkti ir ávairiø

priedø, tokiø kaip alyvuogës, ðvieþios þolelës,

spurgutës, paèios ávairiausios darþovës,

kiauðinis, tunas, mocarela, parmezanas, laðiða

ar krevetës. Galutinë patiekalo kaina

priklauso nuo pasirinktø ingredientø skaièiaus.

Produktø pasiûla priklauso nuo sezono.

Þiemà valgiø pasirinkimà papildo dvi sriubø

rûðys, kurios kiekvienà dienà yra vis kitokios.

Vasarà labai populiari ðalta darþoviø sriuba,

taip pat „namø gamybos“ desertas ir maþas

gërimø pasirinkimas (alus ir vynas). Vidutinë

sàskaita (valgomo bare, perkamo iðsineðti ir

pristatomo á namus maisto) yra apie 11 eurø.

Kur slypi „Jour” sëkmës paslaptis Kokybë,

pasirinkimas, produktø ðvieþumas, patrauklus

pristatymas ir gera ástaigos vieta. Pasak baro

darbuotojø, geras oras privilioja daugiau

salotø mëgëjø. Saulëtomis dienomis salotø

baro apyvarta padidëja net 25 proc.

Dirbantis nuo 11.45 iki 16 val., baras

orientuotas á aplinkiniuose biuruose dirbanèius

þmones. „Mes tikëjomës, kad didþioji

dauguma mûsø klientø bus moterys“, –

pasakoja Thomas Femeret. „Taèiau moterø ir

vyrø skaièius gana panaðus. Vis daugiau vyrø

renkasi sveikus salotø pietus“.

Paskatinti „Jour” sëkmës, trejetas verslininkø

– „Lina‘s sandwich“ tinklo ákûrëja

Noemi Carrelet bei Thomas Ferneret ir

Thomas Battestini – atidarë dar dvi „Jour”

tinklo ástaigas: Louvre rajone 2005 metø kovà

ir Rue Clement Marot rajone 2006 metø sausá.

Panaðaus tipo barus planuojama atidaryti ir

Greater Paris rajone.

Internete: www.jour.fr

„Jour“, Prancûzija

Vegetaru bûti galima, bet kramsnoti reikia

ne tik sëklas. „tibits”

tibits”, vadovaudamasis sveiko,

aukðtos kokybës, mëgavimuisi skirto greitojo

maisto filosofija, tarp Ðveicarijos mësos

nevalganèiø gurmanø ðurmulá kelia nuo 2000

m. gruodþio. Tokio baro koncepcija gimë

broliø Frei galvose, kurie uþ ðià idëjà verslo

„tibits“, Ðveicarija

planø konkurse „Venture 98“ pelnë net du

prizus. Koncepcijà realizavo Rolf ir Marielle

Hitl, kuriems priklauso seniausias vegetariðkø

patiekalø restoranas Europoje. Ðiuo metu veikia

trys sëkmingos „tibits” ástaigos Ciuricho,

Winterthur ir Berno miestuose. Jose siûloma virð

35 rûðiø naminiø salotø, ðvieþiø, karðtø darþoviø

ir po du skirtingus patiekalus kiekvienà dienà

(100 g visø patiekalø kainuoja 3,70 Ðveicarijos

frankø). Ketvirtoji ástaiga duris pravërë ðià vasarà

Bazelyje. Kiekvienà dienà salotø barus aplanko

nuo 800 (Winterthur) iki 1300 (Berne) þmoniø.

Salotos ir ðvieþiai spaustos sultys sudaro 60

proc. visø „tibits“ tinklo ástaigø pajamø. Visus

valgius ir gërimus galima ir iðsineðti

(iðsineðama 10-20 proc. nupirktø patiekalø).

Vienas „tibits” bendrasavininkiø Daniel

Frei aiðkiai áþvelgia „tradiciniø salotø“

atradimà ið naujo. „Bûtø sunku ásivaizduoti

salotø barà be „Rblisalat“ (morkø salotos),

vienø perkamiausiø mûsø bare. Bet yra

nemaþai ir naujai sukurtø receptø. Nepaisant

to, kad yra neáprastos ir neseniai pristatytos,

ekstravagantiðkos „Sausos pupeliø salotos“

susilaukë didelio populiarumo. Á valgiaraðtá

buvo átrauktas ir naujas, maþai kalorijø turintis

ðvelnus padaþas. Puikus atradimas mûsø bare

yra læðiø salotos. Vienas ið geriausiai

parduodamø uþkandþiø, neseniai papildæs

valgiaraðtá, yra paprastojo pankolio uþkandis

su kalendra”, – teigia bendrasavininkis.

Daniel Frei pasakoja, kad pagrindinë jø

barø sëkmës prieþastis yra klientams suteikiama

galimybë ásitikinti, kad salotos yra

tikrai „naminës”. Produkto ðvieþumas klientui

yra bene svarbiausias faktorius. Taèiau „tibits“

sëkmë slypi ne tik patiekalø ðvieþume. Labai

svarbu ir tai, kad „tibits” darbuotojai ne tik

parduoda prekæ, bet ir yra grieþti ðvieþiø

produktø ðalininkai kasdieniame gyvenime.

Posakis „tu valgai akimis” ðiandien kaip niekada

aktualus. Patiekalai turi atrodyti idealiai ir jø

sudëtyje negali bûti jokiø nenatûraliø priedø.

Salotas, nuëjusias ilgà kelià nuo ðalutinio

patiekalo iki pagrindinio, ðiandien galima

laikyti pilnaverèiu valgiu greta kitø pagrindiniø

patiekalø. Jos taip pat populiarios (ir

populiarumas dar vis auga) ir kaip uþkandis

tarp valgiø. „Mûsø lankytojai nori bûti sveiki

ir aktyvûs, o teisinga mityba yra pagrindinis

bûdas to pasiekti, todël mums salotos iðlieka

begalo svarbia pasiûlos dalimi”.

Internete: www.tibits.ch

RESTORANØ VERSLAS

6/2006


11

„Salade” tinklui priklauso du salotø

restoranai-maisto iðsineðti ástaigos, ásikûrusios

Londono (Anglija) centre. „Salade” restoranuose

didþiausias dëmesys skiriamas

koncepcijai „pasidaryk pats” – lankytojai patys

pasirenka salotø pagrindà (vienà ið trijø salotø

lapø miðiniø, makaronus, kuskusà, ryþius arba

kapotus kvieèius) bei kitus ingredientus ið 50

siûlomø, kurie yra sudëti á stiklinius indus ant

prekystalio-vitrinos. Kad pietø metu ir kitomis

piko valandomis nesusidarytø didelës eilës,

„La Place“, Olandija

RESTORANØ VERSLAS 6/2006

bare siûloma ir eilë jau visiðkai paruoðtø salotø,

pavyzdþiui, „ðefo” salotos. Populiariausios

„Salade” salotø baruose yra „New York Cobb“,

„Caesar“, „Chicken & Mango salsa“, „Nicoise“

ir „BLT” salotos.

„Mugaritz“, Ispanija

Vidutinë vieno þmogaus sàskaita bare yra

Restoranø vadybininkas Ad Willemsen iðskiria

4,5-5 svarai. Kiekvienas baras per savaitæ

du pagrindinius dalykus, didinanèius „La

parduoda apytiksliai 1700 salotø porcijø.

Place” salotø populiarumà ir pardavimus:

Daugiausia salotø parduodama vasarà, taèiau,

didëjantis lankytojø domëjimasis sveiku maistu

pasak rinkodaros direktoriaus Clare Holliday,

ir noras á vienà patiekalà sudëti produktus,

þymiai pardavimai nesumaþëja ir þiemà. Ðaltuoju

kurie jiems labai patinka.

metø laiku lankytojams siûloma daugiau

Restoranuose „La Place” ðiuo metu

sriubø, suktinukø su ádaru (wraps), ðiltø

diegiama koncepcija „salotos pagal uþsakymà“,

kai salotos tiesiog vietoje pa-

makaronø salotø ir bulviø su lupenomis. Kaip

„Salade“, Anglija

bebûtø, salotø pardavimai ðiuose baruose

gaminamos pagal kliento pageidavimà. „La

sudaro 90 proc. visø pardavimø.

gausybës neapdorotø produktø. Jo tikrieji Place” restoranø naujiena – prabangios

Dar vienas svarbus valgiaraðèio privalumas

gerbëjai yra vegetarai.

prieðpieèiø salotos: puikiai subalansuotos,

– eilë salotø, kuriø sudedamosios dalys Luis Aduriz sudarytame valgiaraðtyje vargiai lengvos, sveikos, pagamintos skubantiems

(pvz., kapoti kvieèiai ir bolivinës balandos rasite patiekalø, kuriø sudëtyje nebûtø þoleliø, klientams. Drauge su salotomis á tà paèià

(angl. quinoa) grûdai) pasiþymi auktu GL daigeliø ir gëlyèiø (net jeigu jos skirtos tik kategorijà patenka ir sumuðtiniai.

rodikliu (reguliuojanèiu cukraus kieká kraujyje). patiekalo papuoðimui). Jo gaminamos salotos „La Place“ labiausiai auga salotø ir

Tarp lankytojø, besirenkanèiø salotas su – tikri meno kûriniai, susidedantys ið vaizdinio darþoviø pardavimai. Ðiuo metu daugiau nei

aukðtu GL rodikliu, taip pat populiarûs ryþiai. pristatymo ir skonio, sudaranèiø tobulà 25 proc. lankytojø renkasi kà nors ið ðiø dviejø

Patiekalø porcijos „Salade” baruose nëra harmonijà. Restorano „Mugaritz” nuotraukoje patiekalø grupiø. Restorano sëkmæ ið dalies

sveriamos, normuojama „ið akies“.

matyti „ðiltos salotos” – darþoviø, sudaigintø lemia ir prabangus ðvieþiø salotø bei jø

Internete: www.salade.co.uk

sëklø, gumbasvogûnio, ðakneliø, gëliø, lapø ir ingredientø bufetas. Pasak Ad Willemsen, „La

daigø derinys (tai ir natûralu, ir apdorota, ir Place“ restoranuose buvo pakoreguota

Þymaus virtuvës meistro Ferran Adria paruoðta, ir neparuoðta) su Idiazabal sûriu ir produktø pasiûla. Ið bufeto buvo iðimtos crudits

mokinys Luis Aduriz vadinamas „ðefu botaniku”

namuose pagamintu rieðutø sviestu. Nemaþai (agurkø grieþinëliai, smulkintos morkos,

arba virtuvës „Zen meistru”. Jis siekia natûraliø delikatesø uþauginama Luis Aduriz salieras ir kt.), maiðytos salotos, kuriø

atskleisti ir iðryðkinti produktø geriausias (laikomo paþangiausiu jaunu Ispanijos ðefu) pagrindas – bulvës, ir daug kalorijø turintys

savybes, smulkmeniðkai ieðko grynumo ir priklausanèio pilno aptarnavimo restorano sode. padaþai bei garnyrai. Pasiûlà papildë

stengiasi, kad pagamintas valgis sukeltø tik Internete: www.mugaritz.com

paprastos þaliosios salotos, ant groteliø keptos

tyras emocijas. Savo restorane „Mugaritz”

darþovës, uþkandþiai, ispaniðkosios tapos bei

(Guipuzcoa, Ispanija), veikianèiame nuo Olandijos salotø rinkos lyderiai yra lengvi padaþai, pagaminti ið jogurto, aliejaus

2006 metø ir jau pelniusiame dvi Michelin restoranai „La Place”, priklausantys ávairiø ar acto. Ið atveþtiniø produktø maisto

þvaigþdes, 35 metø virëjas salotas gamina ið veiklos srièiø parduotuviø tinklui „V&D”.

Nukelta á 13 psl.


Koncepcija


KÀ SALOTØ MËGËJAMS SIÛLO LIETUVOS MAITINIMO ÁSTAIGOS

12

Koncepcija

„Mano guru“, Vilnius

„Miesto sodas“, Kaunas

Uþkariavusios abi Atlanto puses, Lietuvoje

salotos dar negali pasigirti ypatingu populiarumu.

Ekologiðkø produktø versle Lietuvà

lenkia net kaimyninës Latvija bei Estija.

Restoranø ir kaviniø valgiaraðèiuose, daþniausiai

atsiþvelgiant á moteriðkos auditorijos

pageidavimus, salotø pasirinkimas, naudojant

vis ávairesnius ir ámantresnius ingredientus,

didëja, taèiau ástaiga, siûlanti tik salotas,

Lietuvoje kol kas tëra viena – „Mano guru”.

Ekologiðkus bei sveikus produktus Lietuvoje

bando populiarinti ir vienintelis vilniðkis sulèiø

baras „Sanga“ (neskaitant maþø bariukø su

siaura ðvieþiø gërimø pasiûla prekybos

centruose). Kiek platesná salotø pasirinkimà

bei galimybæ susidaryti salotø rinkinius pagal

individualø skoná siûlo savitarnos restoranø

tinklas „Delano”, Kauno restoranas „Miesto

sodas”. Gausø ðvieþiø salotø, skirtø iðsineðti,

pasirinkimà salotø gurmanams gali pasiûlyti

didieji Lietuvos prekybos centrai.

Pirmasis ir kol kas vienintelis Lietuvoje salotø

baras „Mano guru” (Vilniaus g. 22/1, Vilnius),

priklausantis koncernui „MG Baltic”, lankytojus

dþiugina nuo 2004 metø. 80 vietø bare, kurá

pamëgo ðeimos su vaikais, siûloma virð 50

rûðiø ávairiø salotø su darþovëmis, þuvimi, jûrø

gërybëmis, sûriu, mësa (vidutinë salotø kaina

– apie 10 Lt). Salotø pasirinkimà sudaro ðaltos,

karðtos ir desertinës salotos. Taip pat galima

uþsisakyti ávairios sriubos.

Skubantys per pietø pertraukà ar norintys

nudþiuginti sveiku patiekalu kolegas, ðeimos

narius, pageidaujamas salotas, supakuojamas

specialiose dëþutëse, gali iðsineðti. Tai yra viena

populiariausiø salotø baro „Mano guru“

teikiamø paslaugø. Norintys patiekalà iðsineðti,

gali rinktis ir jau supakuotas, prie baro

stovinèiame ðaldytuve esanèias salotas (salotos

su kepta viðtiena, krabø salotos su ryþiais,

burokëliai su silke ir kitas). Salotø á namus ar

biurà galima uþsisakyti telefonu.

Kad sostinës gyventojai vis labiau domisi

sveika gyvensena, árodo salotø bare apsilankanèiø

þmoniø skaièius – kiekvienà dienà

„Mano guru“ duris praveria apie 500 sveiko ir

lengvo maisto pageidaujantys klientai. Bare,

kuriame daugiausia lankosi pasiturintys

verslininkai ir aplinkiniø biurø darbuotojai,

þmoniø daugiausia bûna ryte (iki 9 val.), pietø

metu ir vakare, po darbo. Metinë baro apyvarta

– apie 1 mln. litø.

„Mano guru” darbo dienomis lankytojø laukia

nuo 7 iki 21 val., savaitgaliais – nuo 9 iki 20 val.

Sveikuoliðki valgiai bei gërimai siûlomi ir

Jolantos Bauþienës bei Skirmanto Raþausko

2005 metais atidarytame sulèiø bare „Sanga”.

Tik áþengusius á barà pasitinka trijø simboliø

draudimo þenklas – bare nerûkoma, nesiûloma

mësos ir alkoholio. „Sangoje“ lankytojams

patiekiamos paèios ávairiausios sultys ir

vegetariðki uþkandþiai. Nedideliame (vos 9

vietø) bare per dienà apsilanko apie 70-100

ávairaus amþiaus lankytojø, natûralias sultis

gerianèiø ne tik dël sveikatos, bet ir ið

malonumo. Metinës baro pajamos sudaro

apie 100 tûkstanèiø litø. Subûræ nemaþà savo

sveikata besirûpinanèiø lankytojø ratà, baro

savininkai verslà ketina plësti.

Bare „Sanga“, darbo dienomis dirbanèiame

nuo 7.30 iki 19 val., o savaitgaliais

– nuo 10 iki 18 val., sveèiams matant

spaudþiamos ávairios ðvieþiø vaisiø (obuoliø,

apelsinø, greipfrutø, citrinø, ananasø,

vynuogiø) ir darþoviø (morkø, burokëliø,

kopûstø, agurkø, salierø) sultys, siûlomi jø

kokteiliai. Sultys kainuoja nuo 4 iki 8 litø.

Populiariausios lankytojø tarpe yra lietuviðkø

morkø sultys.

Sultis galima ir iðsineðti – gërimai pilstomi á

trijø dydþiø plastikines stiklines su dangteliais.

Bare naudojami produktai yra be konservantø.

Dalis ðvieþiø vaisiø ir darþoviø, naudojamø bare,

uþauginama Lietuvos ûkiuose.

Be natûraliø sulèiø bare taip pat galima

iðgerti þalios, juodos, vaisinës ar kitokiø arbatø,

pasimëgauti kavos gërimais. Prie ávairiø gërimø

siûlomi vegetariðki rytietiðki saldumynai, be

kiauðiniø ir mieliø kepti pyragëliai su obuoliais

ir darþoviø ádaru. Pasak sulèiø baro ákûrëjø,

„Sangoje“ siûloma tai, ko kitur neparagausite.

Pirmasis savitarnos restoranas „Delano”

Lietuvoje, Vilniaus pramogø centre „Akropolis“,

duris pravërë 2002 metø balandá. Ðiandien

„Delano” tinklui priklauso net penki savitarnos

restoranai didþiuosiuose Lietuvos miestuose

(Vilniuje, Kaune ir Klaipëdoje), lankytojams

siûlantys daugiau nei 500 pavadinimø lietuviø,

italø, kinø ir japonø virtuviø patiekalø. Kiekvienà

mënesá gausø nuolatiniø lankytojø ratà

subûrusius savitarnos restoranus aplanko apie

800 tûkstanèiø lankytojø.

Be ávairiø uþkandþiø, sriubø, picø, karðtøjø

patiekalø ar desertø, savitarnos restoranø

„Delano“ lankytojams siûloma ir apie 30 ávairiø

salotø su darþovëmis, jûrø gërybëmis, þuvimi,

viðtiena, sûriu, rûkytu kumpiu, bambukø stiebais,

alyvuogëmis ir kitais ingredientais.

Restoranø lankytojai gali rinktis tiek jau

paruoðtas sunormuotas salotas, tiek patys

susidaryti pageidaujamà salotø rinkiná. Paruoðtos

salotos kainuoja nuo 1,99 Lt (ðvieþiø kopûstø

salotos su krapais, Burokëliø salotos su

pupelëmis) iki 6,99 Lt (Gaiviosios darþoviø

salotos). Paèiø lankytojø susidarytø salotø rinkiniø

kaina priklauso nuo salotø kiekio: 200 g talpos

salotø lëkðtë kainuoja 2,99 Lt, 400 g talpos

salotø lëkðtë – 5,29 Lt.

Nors visi savitarnos restoranø „Delano“

patiekalai yra iðdëlioti specialiuose bufetuoseprekystaliuose,

prieðingai nei kitus patiekalus,

salotas lankytojai gali pasiimti arba susidaryti

rinkinius patys.

Restoranas su stiklo galerija „Miesto sodas”

(vienu metu galintis priimti 170 sveèiø viduje ir

dar 240 vasarà lauko terasoje), ásikûræs Kaune,

Laisvës alëjoje, Kauno valstybinio muzikinio

teatro sodelyje. Ðvieþiø salotø savitarnos linija

èia buvo atidaryta dar 1999 metais. Rimanto

Ribikausko, vieno restorano vadovø teigimu,

aðtuonerius metus veikianèià salotø linijà

restoranas „Miesto sodas” salotø mëgëjams

pasiûlë, ko gero, pirmasis Lietuvoje. Pirminë ir

pagrindinë salotø linijos paskirtis buvo uþtikrinti,

kad, belaukdami uþsakytø valgiø, lankytojai nenuobodþiautø,

t. y. iðsirinkæ pageidaujamø valgiø

ið valgiaraðèio ir jø belaukdami, „Miesto sodo”

lankytojai patys gali ásidëti pageidaujamø salotø

ir ið karto jas valgyti. Salotø linijai atsiradus, lankytojams

buvo siûloma salotas pirkti dviejø

dydþiø porcijomis. Ðiuo metu iðlikusioje linijoje

pageidaujamø salotø galima ásidëti á vieno

dydþio lëkðtæ. Porcijos (á lëkðtæ galima dëti tiek,

kiek telpa) kaina – 5 litai. „Salotø linija nëra

pelninga, nes lankytojai gali jø prisidëti gana

daug. Kurá laikà pastovëjusios salotos praranda

savo prekinæ iðvaizdà, todël pakeièiamos

ðvieþiomis. Kad salotø baras bûtø pelningas,

turëtø bûti pastovus ir didelis lankytojø srautas“,

– rûpesèiais dalinasi Rimantas Ribikauskas.

Restorane, kuriame profesionalûs virëjai

patiekalus gamina atviroje virtuvëje, lankytojai

laukiami kiekvienà dienà nuo 10 iki 24 val.

RESTORANØ VERSLAS

6/2006


13

Atkelta ið 11 psl.

„Karstadt‘s“ virëjø dëmesá salotoms ir vilioja

gaminimui naudojami makaronai, kuskusas,

vis naujus klientus. Salotos (siûlomos trijø

kvieèiai ir kt. Restorano virëjai salotas gamina

dydþiø porcijomis, kainuojanèiomis 2,50-8

naudodami apie 250 salotø receptø, ið kuriø

eurus) sudaro 8 proc. pajamø, gaunamø ið

pagal 15-20 receptø pagamintø salotø „La

ðvieþiø produktø pardavimø.

Place” siûloma kasdien. Maþiausiai 6 salotø

Produktai, ið kuriø salotas galima

ingredientai ið 20 uþauginti ekologiðkai. „La

pasidaryti patiems, sudaro platø pasirinkimà

Place” siekia ekologiðkø produktø skaièiø

nuo èesnakø ir èili iki laukiniø èesnakø ir

didinti dar labiau ir restoranus reklamuoti kaip

klasikinio baziliko. Restoranuose visiðkai

ástaigas, siûlanèias patiekalus tik ið sveikø ir

atsisakoma bet kokiø maisto produktø ir

ekologiðkø produktø.

salotø, kuriuose yra konservantø. Pastebima,

Daug salotø yra parduodama naujuose

kad ðiais laikais þmonës vis daþniau renkasi

maisto, skirto iðsineðti, skyriuose „La Place

sezoninius produktus. Taip pat labai

Mangerie”. Tokie skyriai ðiuo metu yra árengti

populiarûs klasikiniø salotø ingredientø

ðeðiose „V&D” ástaigose. Juose lankytojai

miðiniai su antipasti a la zucchini arba grybais,

salotas (skirtas neðtis namo ar valgyti kelyje)

RESTORANØ VERSLAS 6/2006

gali „susirinkti” ið 25 ðvieþiø komponentø.

Internete: www.laplace.nl

„Meyer“, Vokietija

Frankfurto (Vokietija) maitinimo ir kulinariniø

parduotuvëliø „Meyer” tinklo ástaigose natûralûs padaþai be konservantø. Paèios

labiausiai perkamos ðvieþiai paruoðtos ir populiariausios „Meyer” tinklo ástaigose yra

supakuotos salotos. Pasak jaunesniojo tinklo klasikinës arba su ant groteliø keptu viðèiuku

vadovo Gregor Meyer, kiekvienà dienà pagamintos Cezario salotos. Dviejuose

„Meyer” maitinimo taðkuose parduodama po tinklo pilno aptarnavimo restoranuose

200 porcijø salotø. Jos yra tarsi magnetas, neabejotinai populiarios yra ir ðpinatø

pritraukiantis þmones (ypaè prieðpieèiø salotos, sezoninës „Fit-for-fun” salotos su ant

metu), norinèius ðvieþiø ir lengvø patiekalø. groteliø keptos þuvies ar mësos priedais bei

„Meyer” salotos siûlomos originaliose „du Frankfurto salotos su þoleliø padaþu.

viename” pakuotëse: pirmiausia permatomi Rûpindamiesi optimaliu ðvieþumu, „Meyer”

indeliai yra pripildomi ðvieþiø, jau paruoðtø tinklo savininkai artimiausiu metu planuoja

valgyti salotø su papildomais ingredientais, pradëti importuoti gurmaniðkus maisto

tokiais kaip parmezanas, prieskoniai ir kt. produktus tiesiai ið Italijos.

Tuomet ant jø uþdedamas maþas indelis, Internete: www.meyer-frankfurt.de

kuriame paprastai bûna padaþas ar kiti salotø

„Karstadt’s“, Vokietija

priedai, pavyzdþiui, ridikëliai, svogûnai ir kt. Visiðkas ðvieþumas karaliauja

Salotø pasirinkimas („a la Caesar”, „Fit-forfun”,

„Rocket green gourmet“ ar „Italiðkos Erdviose ástaigose árengtos atviros virtuvës,

restoranuose „Karstadt

arstadt‘s”

(Vokietija).

moliûgais, baklaþanais ar kaparëliø þiedais

su stiebeliais. Dël sûrio (rikota, kaimiðko) ir

darþoviø salotos“) keièiasi priklausomai nuo kurias supa modernûs bufetai, nukrauti

vegetariðkø mësainiø, salotos „Karstadt‘s”

sezono. Salotos kainuoja apie 4,50-5,50 ðvieþiausiais produktais. Ðiuo metu

restoranuose yra pagrindinis patiekalas,

euro.

„Karstadt‘s“ restoranai yra ásikûræ

patiekiamas su paèiais ðvieþiausiais padaþais

Pasak Gregor Meyer, esminis pardavimø vienuolikoje Vokietijos prekybos centrø.

(populiariausi – jogurtiniai). Vis labiau

garantas yra viliojantis patiekalo pavadinimas, „Karstadt‘s“ salotø bufetuose lankytojai

populiarëja galimybë salotas pasigardinti

kûrybingos ingredientø kombinacijos ir gali rasti tokiø salotø, kuriø niekur kitur

papildomais priedais, pavyzdþiui, ásipilti

patraukli iðvaizda. Pardavimus skatina ir Vokietijoje nëra. Ið naujo atrasti receptai

daugiau aliejaus, acto, ásiberti prieskoniø ar

galimybë salotas prie bufeto ið skirtingø (pavyzdþiui, „Variegata de Castel Franco”) ar

þoleliø.

ingredientø „susirinkti” patiems klientams. produktai (slyviniai ir Provence pomidorai,

Internete: www.lebuffet.de

Labai svarbûs yra ir aukðèiausios kokybës, neáprastos bulviø rûðys) árodo ypatingà


Koncepcija


ITALIÐKA EKSPANSIJA

Audrius Vyðniauskas

14

Interjeras

Nuolat pleèiantis ðalies restoranø ir kaviniø verslui, lietuviai darosi

vis iðrankesni. Dabar jiems jau nebepakanka vien tik kur nors nueiti ir

skaniai pavalgyti. Lankydamiesi kavinëje, jie nori pasinerti á specifinæ

vietos atmosferà, patirti naujø áspûdþiø ir paskanauti anksèiau neregëtø

patiekalø, mintyse persikeldami á kitus kraðtus, galbût netgi á tolimas

ðalis. Nenuostabu, kad ávairiø regionø virtuviø tradicijas puoselëjanèios

maitinimo ástaigos susilaukia vis didesnio populiarumo. Nemaþas jø

skaièius kultivuoja italiðkà virtuvæ: ið vienos pusës, dauguma patiekalø

jau yra þinomi ir kone áprasti Lietuvos publikai, o ið kitos – Vidurþemio

jûros regionas pateikia daugybæ siuþetø bei motyvø kavinës ar

restorano interjero árengimui.

Sumanæ ásirengti tokio stiliaus restorano ar kavinës interjerà,

pradedame dairytis po Italijos istorijà. Galime sutelkti dëmesá á

antikos laikotarpá ir interjerà puoðti marmurinëmis kolonomis bei

bareljefais, rikiuoti keramikines amforas bei skulptûrø kopijas. Ne

maþiau dëkingas ir renesanso laikotarpis: arkados, sendintø plytø

mûrai, pasaulinio garso tapybos kûriniø reprodukcijos. Visa tai

galbût ir teiks þavesio, bet atrodys lyg ir kaþkur matyta – ar tik ne

paèioje Italijoje O juk kopijos visad prastesnës uþ originalà...

Tad, kuriant individualø ir savità ástaigos veidà, verta paieðkoti

kitokiø detaliø ir motyvø.

Bûtent taip pasielgë grupë architektø (Jolanta Laðienë, Jurgita

Andriuðkevièienë, Maksim Ziniè, Irmantas Gudaitis), projektavusiø

Vilniaus senamiestyje esanèià picerijà „Venecija”. Netoliese jau veikë

keletas kaviniø ir picerijø, árengtø senoviniu ir netgi antikiniu stiliumi,

tad, norint prisivilioti publikà, teko sugalvoti kitokià interjero

koncepcijà.

Anot architektës Jolantos Laðienës, projektuojant kavinës

interjerà, buvo vengiama tiesioginiø citatø ir „paþodinio“ legendinio

miesto atmosferos atkûrimo. „Dël vietos ir lëðø stokos nebuvo

galimybës nei atkurti San Marko aikðtës mûrø, nei ásprausti á salæ

kokios gondolos“, – prisimena autorë. Buvo nuspræsta kavinëje kurti

bendrà atpalaiduojanèià atmosferà, papildant jà charakteringomis

detalëmis. Visø pirma, tam turëjo pasitarnauti atvira erdvë: buvo

atsisakyta minties skaidyti interjerà á smulkias „kiðenes“, tariamai

suteikianèias kamerinio jaukumo. Vietoje to visa kavinës erdvë

persimato kiaurai, ir netgi praëjimà ir rûkanèiøjø zonà atskiria skaidraus

stiklo pertvaros. Tokia erdvës struktûra iðraiðkingai byloja apie „dieniná“,

kiek dalykiðkà interjero charakterá. Tam tikras salës daliø iðskyrimas

„Venecijoje“ visgi yra – dalis salës jau anksèiau buvo pakelta, arèiau

áëjimo formuojant savotiðkà „parterá“, o rekonstrukcijos metu deðinëje

nuo pagrindinio áëjimo árengta ir pakyla.

Picerijos „italiðkumas” nusakomas smulkiomis, bet taikliomis

detalëmis: pavyzdþiui, ámantriais Murano stiklo pakabinamais

ðviestuvais, nedideliø nuotraukø grupëmis ant ðoninës sienos,

madinguoju gobelenu su Venecijos peizaþu, solidþiomis langø

uþuolaidomis. Keliose vietose pavyko iðsaugoti italiðko ðarmo

turinèias senàsias grindø plyteles. J. Laðienës teigimu, liko

nesudëliota dar keletas ðtrichø: virð baro neárengta figûrinë vitraþo

kompozicija (vietoje jos liko tik spalvingas geometrinis raðtas), o

interjero viduryje bei ant palangiø dar trûksta dekoratyviniø augalø,

turësianèiø priminti apie ðiltà Vidurþemio jûros klimatà. Bet tai

menka bëda – ðiluma dvelkia viso interjero spalvinis sprendimas –

nuo gelsvø sienø ir vitraþo detaliø iki rusvø baldø gobelenø ir tamsiai

rudø mediniø baro detaliø. Ypaè verta paminëti baldus: prie

atpalaiduojanèios atmosferos kûrimo prisideda tiek solidûs oda

aptraukti pusapvaliai foteliai, esantys prie staleliø salës centre, tiek

ir labiau áprastos klasikiniø raðtø gobelenais dekoruotos sofos,

stovinèios prie langø ir sienø. Bûtina paþymëti, kad architektai

atsispyrë pagundai maksimaliai padidinti vietø skaièiø – dël to tarp

foteliø ir staliukø liko patogûs praëjimai, papildantys atviros erdvës

koncepcijà, o visa salë neprimena baldø sandëlio, kaip daþnai

nutinka nedidelëse kavinëse.

Po sëkmingos „Venecijos“ premjeros tas pats uþsakovas patikëjo

tiems patiems autoriams tæsti italiðkà tematikà irgi Vilniaus centre

esanèioje kavinëje-picerijoje „Sicilija“. Lengviausia bûtø buvæ

atkartoti jau iðbandytà stilistikà, taèiau tam sutrukdë keletas

aplinkybiø. Ið anksèiau toje vietoje buvusio greitojo maitinimo

restorano picerija paveldëjo keistokà iðplanavimà su atskiru áëjimu

ir iðëjimu, bei griozdiðkà valgyklinæ maisto skirstymo linijà, kurios

RESTORANØ VERSLAS

6/2006


neámanoma paslëpti jokiame interjere – nebent uþdengti skydais,

bet tai bene perpus sumaþintø pagrindinës salës erdvæ. Maþa to,

picerijos sienos liko iðmargintos „dekoratyviniais“ plytiniø arkø bei

medþio konstrukcijø motyvais – buvo ástengta pakeisti tik sienø

spalvà. Bendrà situacijà teko taisyti atidþiai skirstant zonà prie

didþiulio lango-vitrinos, iðeinanèio á pagrindiná pastato fasadà. Ði

erdvë buvo padalinta baldais á keletà nedideliø „kiðeniø“ su

staliukais, iðkart tapusiø populiariausiomis kavinës vietomis.

Likusiam plotui jaukumo suteikia medþiaginiai pakabinamø

ðviestuvø gaubtai – nebrangus ir savitas interjero akcentas. Ir vis gi

15

atmosfera èia yra ne tokia iðskirtinë, kaip „Venecijoje“. Minëtas

sienø dekoras, dauguma baldø ir apðvietimo árangos priartina

„Sicilijà“ prie standartiniø, kone

áprastø kaviniø interjerø. Situacijà

netrukus pataisys salës gilumoje

atsirasianèios pertvaros bei

dekoratyviniai augalai (þadama

net vynuogiø!), o taip pat

originalûs akcentai – tokie, kaip

apvalios formos sofa, apjuosta

akmens sienele prie áëjimo.

Kiek mes beraðytume apie

interjero detales, ne vien tik jos

lemia italiðkàjà picerijø dvasià.

Romantiðkai nuteikia èia nuolat

skambanti italiðka muzika, nuoðirdus

personalo dëmesys. O pagrindiná

patrauklumo bruoþà – italiðkos

virtuvës kokybæ – „Venecijai“ ir

„Sicilijai“ dar teks uþtvirtinti atkakliai

rungiantis su konkurentais.

Palankios prielaidos sëkmei jau yra.

POBÛVIØ IR BANKETØ Ø UÞSAKYM

YMAI

AI

EFEKTINGA IR FUNKCIONALI APDAILA!

AILA!

Savarankiðka paieðka visame portale

Þmonës, ketinantys uþsisakyti pobûvá ar banketà, narðydami Meniu.lt

„Eurocave” vyno laikymo

spintoms pritai-

portale, gali patys susirasti pageidavimus atitinkanèià maitinimo ar pramogø

ástaigà. Svetainëje labai patogiai pristatomi visos Lietuvos restoranai,

kavinës, klubai ir kitos maitinimo bei pramogø ástaigos.

komi odos, àþuolo masyvo,

nerûdijanèio plieno

ir daugelis kitø ap-

Paieðka, atliekama naudojantis specialiu portalo filtru

Portalo Meniu.lt lankytojai gali naudotis specialia ir patogia vietos dailos variantø padës

banketams paieðkos sistema, padësianèia lengvai atsirinkti ástaigà pagal idealiai priderinti spintà

konkreèius kriterijus. Lankytojams tereikia pasirinkti pagrindinius kriterijus

prie kavinës ar restorano

(miestà, maitinimo ástaigos tipà, papildomai – virtuvës tipà, nurodyti, ar

interjero. Parinkus tinkamà

apdailà, vyno

reikalinga atskira pobûviø salë, lauko terasa, ðokiø aikðtelë), ir sistema

automatiðkai iðfiltruoja tinkamiausiø maitinimo ir pramogø ástaigø sàraðà.

spinta taps ne tik idealia

Paieðkà gali atlikti portalo specialistai

vieta gërimø laikymui

Tie, kurie neturi laiko ir galimybiø ieðkoti savo pageidavimus atitinkanèio tinkamiausioje temperatûroje,

bet ir salës

restorano, kavinës ar klubo, tiesiogiai kreipiasi á Meniu.lt redakcijà. Meniu.lt

vietos banketams paieðkos tarnybos specialistai tokiems þmonëms suras puoðmena ar net pagrindiniu

jos akcentu.

tinkanèià ástaigà bet kurioje Lietuvos vietoje.

Paieðka pagal papildomà sàraðà „Pobûviai

obûviai“

Meniu.lt portale, pasirinkus norimà miestà bei skiltá „Pobûviai“ (esanèià UAB „Darija” („Eurocave”), Ðeimyniðkiø g. 23/2, Vilnius

pagrindinio lango virðutinëje juostoje), pateikiami Meniu.lt klientø, teikianèiø Tel. (5) 2721287, mob. tel. 8 620 87357

pobûviø ir banketø paslaugas, sàraðai, nepriklausomai nuo to, ar tai El. p. info@eurocave.lt, internete: www.eurocave.lt

prabangus restoranas, ar kavinë, ar klubas.

Speciali rubrika „Pasiûlymai pobûviams“

Kairiojoje pagrindinio portalo Meniu.lt lango pusëje pateikiamas rubrikø

sàraðas. Jame yra nuoroda „Pasiûlymai pobûviams“. Pastarojoje rubrikoje

portalo klientai, suskirstyti pagal miestus, trumpai pristato savo maitinimo

ir pramogø ástaigas, galimybes organizuoti ávairias ðventes.

Specialios rubrikos prieð ðventes – „Ðventiniai pasiûlymai“

Kairiajame portalo Meniu.lt rubrikø sàraðe prieð ðventes aktyvuojama

nuoroda „Ðventiniai pasiûlymai“. Ðioje rubrikoje portalo lankytojams

pateikiami ávairûs pasiûlymai tam tikros artëjanèios ðventës proga.

Meniu.lt informacija

RESTORANØ VERSLAS 6/2006

Interjeras


16

Sprendimai

KASOS TERMINALAS „RICHPOS 3000“ – NAUJAS

POÞIÛRIS Á ÁMONËS STILIØ IR DARBO KOK

OKYBÆ

UAB „UCS Baltic”, besirûpinanti ne tik maitinimo ámoniø IT

sistemomis, kokybiðku darbu, bet ir ávaizdþiu, pristato naujà, stilingà

ir patogø „RichPOS 3000“ kasos terminalà. Didþiausias terminalo

privalumas – gausus spalvø, atitiksianèiø bet kokios ámonës stiliø,

pasirinkimas: auksinë, sidabrinë, juoda, sodriai raudona ar mëlyna.

„RichPOS 3000“ sistemoje puikiai suderintos naujausios

technologijos ir stilius: terminalo ekranas nesibraiþo, yra

pagamintas ið patvaraus aliuminio korpuso, itin tyliai dirba

sisteminis blokas. Ekrano vaizduojamoji dalis ir jo rëmelis sudaro

vientisà lygø pavirðiø, ant kurio nesikaupia dulkës ir neðvarumai.

„RichPOS 3000“ kasos terminalas parduodamas su korteliø skaitytuvu

arba be jo. Prie terminalo galima prijungti papildomà árangà.

Perkant „RichPOS 3000“ sistemà, galima ásigyti ir kitø spalvø

lengvai keièiamø paneliniø dangèiø. Tokiu bûdu sistemà priderinsite

prie savo maitinimo ámonës ávaizdþio bei atnaujinsite ir pagyvinsite

restorano ar kavinës barà.

UAB „UCS Baltic” informacija

SISTEMA „HOTEX

TEX“ – NAUJIENA VIEÐBUÈIØ

ADMINISTRAVIMO PROGRAMØ RINKOJE

UAB „UCS Baltic“, IT sprendimø vieðojo maitinimo ámonëms

lyderë Lietuvoje, nuolat atnaujina savo siûlomø sistemø, skirtø ne

tik vieðojo maitinimo sektoriaus, bet ir kitas paslaugas teikianèioms

ámonëms, ávairovæ. Ðiuo metu UAB „UCS Baltic“ pristato vieðbuèiø

procesø automatizavimo sistemà „Hotex“ – visas vieðbuèio funkcijas

apimantá programø paketà.

Programa „Hotex“ tinka ávairaus dydþio vieðbuèiams, nes yra

sudaryta ið pagrindiniø daliø ir papildomø komponentø. Nedidelis

vieðbutis gali ásigyti pagrindines, o didesnis – visas papildomas

programos dalis ir funkcijas.

Pagrindinæ „Hotex“ dalá sudaro sistema, kuri leidþia kaupti

reikalingus vieðbuèio duomenis, atlikti administracines

operacijas, registruoti organizacijø, grupiø bei korporacijø

uþsakymus, sujungti kompiuteriná kasos aparatà su vieðbuèio

programa ir generuoti kasdieniniam vieðbuèio darbui reikalingas

ataskaitas.

Kitas papildomas sistemos dalis klientas gali pasirinkti pagal

poreikius. Papildomos funkcijos padeda administruoti telefonø

sistemà, renginius, rezervavimà internetu, spynø sistemà, interneto

ir TV tarifikavimà, mini barus ir ryðá su „R-Keeper“ sistema.

Naujosios vieðbuèio veiklos planavimo ir organizavimo

programinës árangos „Hotex“ privalumai:

• Galimybë pasirinkti lietuviø arba anglø kalbà.

• Operatyvus individualiø ir grupiniø uþsakymø priëmimas.

• Galimybë vieðbuèio kambarius rezervuoti internetu.

• Patogios sveèiø apgyvendinimo ir iðlydëjimo, paslaugø teikimo

operacijos.

• Lanksti nuolaidø sistema bei galimybë kontroliuoti nuolaidø

suteikimo teises bei nustatyti nuolaidas suteikusá darbuotojà; galimybë

konkreèiai organizacijai (grupinei ar individualiai paraiðkai) suteikti

skirtingas nuolaidas; kiekvienai organizacijai skirti specialias kainas;

ávesti ar apriboti nuolaidas sveèio kortelëje; priskirti tam tikrà nuolaidà

atliekant konkretø rezervavimà.

• Galimybë naudoti arba nenaudoti prie pasirinktos

organizacijos priskirtus tarifus atliekant individualø rezervavimà.

• Leidimai keisti grupinës rezervacijos parametrus.

• Speciali ir labai patogi greitoji kliento paieðka sistemoje.

• Galimybë atsispausdinti ataskaitø formas ið kambariø

tvarkaraðèio pagal pageidaujamø sveèiø sàraðà (atvykstantys

sveèiai, iðvykstantys sveèiai, gyvenantys sveèiai ir t. t.).

• Paprastas ir greitas atsiskaitymas su sveèiais uþ suteiktas

paslaugas.

• Programa palaiko atsiskaitymà eurais.

• Greitas kreditinës ir iðankstinës debetinës sàskaitos,

kreditinës ir debetinës sàskaitos-faktûros iðraðymas ir anuliavimas

pagal ðalies ástatymus.

• Iðraðomos sàskaitos grupuojamos bei filtruojamos pagal

departamentus, sàskaitas iðraðiusius darbuotojus, organizacijas,

balansà ir t. t.

• Programoje realizuota paprasta avansiniø mokëjimø

apskaita.

• Programa atlieka aiðkià, patikimà ir saugià grynøjø pinigø

apskaità.

• Naudojantis programa, lengva planuoti kambariniø darbo

grafikà.

• Programa palaiko integracijà su konferencijø-renginiø

programa. Integracijos pagrindas yra bendra sveèiø, klientø

duomenø bazë ir galimybë priimti uþsakymus tiek vieðbuèio, tiek

konferencijø paslaugoms.

• Programa suteikia galimybæ gauti operatyvias finansines,

statistines ir prognoziø ataskaitas.

• Patogi telefonø knygos funkcija.

• Funkcionali sveèiø automobiliø registracija.

Naujàja vieðbuèiø administravimo programa jau domisi ne tik

Lietuvos, bet ir kitø ðaliø vieðbuèiai. UAB „UCS Baltic“ planuoja,

kad greitu metu ði programinë áranga taps populiari tiek maþuose,

tiek dideliuose vieðbuèiuose.

UAB „UCS Baltic” informacija

RESTORANØ VERSLAS

6/2006


GERAM SPECIALISTUI – SOLIDUS ATL

TLYGINIMAS

Vytautas Mickevièius

17

Visos ðalies ûkyje ir ekonomikoje ðiuo metu

taigi ir didesnes restoranø pajamas. Tad galutinis

restoranø savininkø pelnas ar res-

visai nepatyræ asmenys, ásidarbinæ per

pleèiasi, o dël gana sparèios plëtros bei darbo

torano darbuotojø uþdarbis (atskaièiavus paþintis arba simpatijas. Juk maitinimo

jëgos emigracijos jauèiamas darbuotojø, ypaè

pragyvenimo iðlaidas) nebûtinai bus ástaigos vadovas turi bûti ðios srities spe-

kvalifikuotø, trûkumas. Ávairiø darbuotojø

didesnis, nei maþo miestelio kavinëje. cialistas, bent kiek iðmanyti apie maistà,

trûksta ir Lietuvos restoranuose bei kitose

Savininko pelnas, turbût, labiau priklauso domëtis ðia sritimi, mokëti bendrauti su

maitinimo ástaigose.

nuo didelio lankytojø srauto ar pasirinktos lankytojais.

taikantis atvejis, – vadovaujamà darbà dirba

jauèiamas pakilimas. Ávairios verslo sritys

RESTORANØ VERSLAS 6/2006

verslo strategijos bei kainodaros. Darbuotojø

Uþsienyje, kai kur ir Lietuvoje, yra

Tokios padëties prieþastys yra ávairios:

uþdarbis – nuo suderëto atlyginimo, restoranø, kuriø savininkas puikiai va-

atsivërus sienoms, darbuotojai daugiau iðdirbtø virðvalandþiø, o kartais ir nuo dovauja ne tik ástaigai, bet ir jos virtuvei

uþsidirbti bando uþsienyje; silpnai parengiami

apyvartos (jei su darbdaviu buvo susitarta). (daþniausiai tokie restoranai bûna nedideli

nauji ðios srities specialistai daþnai Ávairaus dydþio maitinimo ástaigose ir labai populiarûs). Tokiø restoranø

pasirenka kitoká darbà; uþdarbiaujantys skiriasi vadovaujanèiø asmenø skaièius ir jø savininkai bûna iðskirtinës, charizmatiðkos

studentai daþniausiai neturi pakankamai pareigos. Direktoriaus pareigos restorane asmenybës, sugebanèios suburti darnø

þiniø, o pasitobulinti nëra kur; nedideli nëra grieþtai apibrëþtos, maþesniame kolektyvà, restorano sveèiams sukurti jaukià

atlyginimai uþ gana sunkø darbà maþina objekte direktoriaus pareigas gali eiti ir atmosferà.

susidomëjimà ðia profesija. Galima teigti, virtuvës vadovas. Dideliuose objektuose Lietuvoje pasamdyti gerà virtuvës

kad bûtent nedideli atlyginimai maitinimo neuþteks vien tik direktoriaus ir virtuvës vadovà, kuris sugebëtø nepriekaiðtingai

sektoriuje sàlygoja darbo jëgos trûkumà. vadovo, papildomai gali tekti samdyti vadovauti visam restoranui, yra sudëtinga.

Taèiau ir darbdaviai, galintys sumokëti gerus banketø vadovà, tiekimo vadovà, renginiø Restorane svarbiausias dalykas yra virtuvë,

atlyginimus, skundþiasi, kad darbuotojø vadovà ir pan.

nes kokybiðki ir ádomûs patiekalai gali padëti

kvalifikacija yra þemo lygio.

Samdomo restorano direktoriaus alga iðlaikyti pastovius lankytojus ar pritraukti

Paþvelkime ið arèiau, kokie atlyginimai Lietuvoje siekia 5000 litø (aiku, jei specialistas

naujø. Savininkai ir darbdaviai mielai

ðiuo metu mokami maitinimo ástaigose, ar

vertas tokio atlyginimo). Ðiais laikais samdytø toká virtuvës vadovà, kuris ne tik

jie turi tendencijà didëti, koká atlyginimà gali savininkai jau iðmoko vertinti gerus vadovus, puikiai iðmano savo darbà, bet ir pats

tekti pasiûlyti geram specialistui. O gal ne sugebanèius tinkamai organizuoti darbà ir sugeba suburti darnø kolektyvà, palaikyti su

atlyginimo këlimas, o teisingas darbo uþdirbti ámonei pinigø. Be to, populiariø juo gerus darbinius santykius. Taip ir turëtø

organizavimas padëtø iðspræsti darbuotojø restoranø vadovai dirba ne 40, o iki 70-80 bûti, nes bûtent virtuvës vadovui, o ne

trûkumà

val. per savaitæ, nes dauguma renginiø ir restorano savininkui ar direktoriui, teks dirbti

pokyliø vyksta vakarais ir savaitgaliais. Jau kartu su savo priimtais darbuotojais.

Atlyginimai Lietuvos restoranuose

daþniau restoranø vadovams yra skiriamos Realybëje situacija bûna kitokia – virtuvës

Ðalies sostinë Vilnius gana þymiai lenkia lëðos kvalifikacijos këlimui, parodø lankymui.

vadovas daþniausiai nesugeba susitvarkyti

kitus ðalies miestus ir regionus visose srityse.

Bet yra ir tokiø ámoniø, kuriose pinigø su darbuotojø priëmimu, todël to imasi

Savaime suprantama, kad dël brangesnio gailima net specialiai literatûrai. Kitas, direktorius. Tokiu bûdu suformuotame

pragyvenimo, Vilniuje maitinimo ástaigø daþnai maþesniuose objektuose pasi-

Nukelta á 18 psl.

darbuotojø atlyginimai yra didesni. Kaune,

Klaipëdoje bei kurortuose (Druskininkuose,

Atlyginimai kavinëse ir restoranuose:

Palangoje, Nidoje) atlyginimai taip pat ðiek

Darbuotojø atlyginimai

Vilniuje

Likusioje Lietuvoje

tiek didesni nei likusioje Lietuvoje. Á

pagal pareigas

min-max*

* vidurkis min-max*

* vidurkis

provincijà, esant didesniam specialistø

Direktorius

3000-5000 4000 1000-2000 1500

trûkumui, darbuotojus kartais tenka vilioti

Vyr. virëjas

1200-3500 1950 1500-2000 1750

ið didesniø miestø, suteikti apgyvendinimà

ar rûpintis atvykimu á darbà. Pajûrio Administratorius

1250-1500 1375 800-2000 1633

kurortuose darbas daþnai yra sezoninis, Virëjai

800-1900 1119 700-1300 1069

todël to regiono verslininkams darbuotojø Pagalbiniai darbuotojai

600-800 720

500-800 713

paieðka artëjant vasarai yra kasmetinis

Barmenai, padavëjai

650-1300 940

500-1150 863

galvos skausmas. Didesni darbuotojø

Ar mokami procentai nuo apyvartos ne – 100 % apklaustøjø

taip – 10 % apklaustøjø

atlyginimai minëtuose miestuose nulemia ir

didesnes patiekalø kainas restoranuose, Ar atlyginama uþ virðvalandþius

taip – 62 %

taip – 50 %


Konsultacijos


18

Konsultacijos

Atkelta ið 17 psl.

virtuvës kolektyve po kurio laiko prasideda

tarpusavio nesutarimai, vagystës, skundimai,

darbuotojø kaita. Nuo to labai

nukenèia darbo naðumas bei restorano

pelningumas.

Geras ir savarankiðkas virtuvës vadovas

ðiuo metu pageidauja 3000-5000 litø

atlyginimo, o patys geriausi Lietuvos

vyriausieji virëjai gali papraðyti ir 7000-10

000 litø. Tokiomis algomis geriausi specialistai

gali bûti viliojami ne tik á Vilniaus

restoranus, bet ir á didesnius Klaipëdos ar

Druskininkø ar kitø miestø objektus. Uþ tokius

pinigus galima pasamdyti ir uþsienio specialistà.

Taèiau neretai á Lietuvà atvaþiavæ

uþsienieèiai nëra paèios aukðèiausios klasës

virëjai ir ne visada pateisina lûkesèius. Kita

vertus, net ir vidutiniø gabumø virëjas su

giliomis alies kulinarinëmis tradicijomis

daþnai prilygsta geriausiems Lietuvos

virëjams.

Paprastiems virëjams mokami atlyginimai

svyruoja nuo 1000 iki 2000 litø. Dar

maþiau mokama pagalbiniam personalui –

tik 600-1000 Lt. Akivaizdu, kad tokie

atlyginimai yra per maþi, ir todël darbuotojai

pradeda ieðkoti sau naudos kitur – nepagrástai

naudojasi ámonës lengvatomis (nemokami

pietûs, ámonës transportas ir kt.), ar netgi

pradeda vogti. Daþnai tokiø pareigø imasi tik

pradedantys ir dar besimokantys ðio amato

asmenys. Tad nedidelis atlyginimas gali

paskatinti ieðkotis kito darbo. Daþna


darbuotojø kaita ámonei

nëra naudinga.

Padavëjø ir dalies

barmenø didþiàjà atlyginimø

dalá sudaro

arbatpinigiai. Vidutiniðkai

lankytojø nestokojanèioje

picerijoje

per dienà viena padavëja

gauna apie 50-

70 litø arbatpinigiø.

Arbatpinigiø kiekis labai

priklauso nuo ástaigos

tipo, vietos,

kurioje ji veikia, nuo

lankytojø kontingento.

Vieðbuèio restorane,

kur didesnæ lankytojø

dalá sudaro pusryèiaujantys

vieðbuèio sveèiai

(nemokantys uþ maistà), daug arbatpinigiø tikëtis

neverta. Kitokia situacija yra turistø

pamëgtame restorane ar klube, kuriame per

vakarà galima tikëtis ir keliø ðimtø litø

arbatpinigiø. Bet arbatpinigiai – labai

nepastovus dalykas, todël barmenø ir

padavëjø oficiali alga svyruoja nuo minimalios

iki 1300 ar netgi 2000 Lt, priklausomai nuo

arbatpinigiø kiekio, ástaigos tipo ir darbuotojo

kvalifikacijos.

Darbuotojø skatinimas

Rengiant ðá straipsná, buvo atlikta apklausa.

Visi apklausti maitinimo ástaigø

darbuotojai paþymëjo, kad Lietuvos restoranuose

atlyginimai yra per maþi ir

neatitinka darbuotojø kvalifikacijos. Tai

signalas darbdaviams, leidþiantis suprasti, kad

atlyginimu nepatenkintas darbuotojas ieðkosis

kito darbo ar papildomø pajamø. Daþno

restorano savininkas susiduria ir su problema,

kaip iðlaikyti savo darbuotojus, kad jie

nepabëgtø á uþsiená, ar jø nepaviliotø

konkurentai. Pagal Lietuvoje galiojanèius

ástatymus, darbo sutartimi darbuotojà „pririðti”

prie vienos vietos yra sudëtinga. Be sutarties

egzistuoja ir kiti bûdai, kaip darbuotojus

motyvuoti, kad jiems bûtø naudinga ilgai dirbti

vienoje vietoje:

• Kad darbuotojai bûtø suinteresuoti

ilgai dirbti jûsø ástaigoje, su priimamu á darbà

asmeniu galima pasiraðyti kontraktà, kuriame

nurodoma, kokiam laikui specialistas priimamas,

ir kokie reikalavimai jam keliami.

Kontrakto pabaigoje darbuotojui iðmokama

premija. Jei darbuotojas numatyto laikotarpio

neiðdirba, premijos negauna.

• Darbuotojus galima apdrausti kaupiamuoju

gyvybës draudimu, kurio ámokas

mokës darbdavys. Darbuotojui draudimas

turëtø bûti perraðomas tada, kai jis iðdirba

sutartà laikotarpá. Jam iðëjus anksèiau,

draudimui ámokëta suma atitenka ámonei.

• Tiesiog bûtina atidarinëjant naujà

restoranà numatyti lëðø darbuotojø mokymams

ir jø kvalifikacijos këlimui. Tai galima

ið anksto aptarti su bûsimais darbuotojais.

• Restorano vadovui, virtuvës darbuotojams

galima numatyti mokëti procentus

nuo restorano, o barmenui – nuo baro

apyvartos (padavëjai, esant didesnei apyvartai,

susirenka daugiau arbatpinigiø). Tai

puikus darbuotojø motyvavimo bûdas,

padedantis didinti ámonës apyvartà. Lietuvoje

procentai nuo apyvartos svyruoja nuo 0,5 iki

5 proc. (priklausomai nuo susitarimo ir

suprekiaujamos sumos). Jei dienos apyvarta

virðija numatytà planuose, restorano pelningumas

þymiai iðauga.

• Daþnas reiðkinys maitinimo ástaigose

– algos „vokeliuose”. Taèiau, darbdavys,

mokëdamas visà atlyginimà oficialiai,

darbuotojui suteikia galimybæ imti ið banko

paskolas ir taip nejuèiom prisiriðti prie darbo

vietos. Esant reikalui, darbdavys ir pats

darbuotojui gali suteikti paskolà – tai irgi

papildoma darbuotojø motyvacija.

• Savais darbuotojais bûtina rûpintis:

sumokëti uþ iðdirbtus virðvalandþius, jei

savaitë ar mënuo buvo sëkmingesni nei

áprastai, nepamirðti premijø.

Kokie darbuotojø atlyginimai pagal ðalies

statistikà

Pateikiame statistinius duomenis, ið kuriø

matyti restoranø ir vieðbuèiø sektoriaus

darbuotojø atlyginimø lygis ðalies mastu. Kaip

bebûtø gaila, ðio sektoriaus darbuotojø

vidutiniai atlyginimai ðalyje yra tarpe

maþiausiø. Suprantama, statistiniai duomenys

nepilnai atspindi realià situacijà, nes duomenø

surinkimas ir apdorojimas uþtrunka nemaþai

laiko, todël suvestinës lentelës yra keliø metø

senumo. Taip pat ne paslaptis, kad dalis

ámoniø atlyginimus sumoka „vokeliuose“, o

aptarnaujanèio personalo atlyginimo dalá

sudaro arbatpinigiai. Tokios pajamos á

statistinius duomenis neátraukiamos.

RESTORANØ VERSLAS

6/2006


Vidutinis mënesinis darbo uþmokestis (neatskaièius mokesèiø) 2005 m. ketvirèiais (be individualiø ámoniø).

Ekonominës veiklos rûðys

Visos

Sektoriai*

Ð

Ketvirèiai

I

II

1269,8

1331,5

Visi darbuotojai

1390,4

1461,9

1155,0

1205,9

898,1

957,9

darbininkai

19

III 1379,1 1520,1 1242,1 1020,3 1137,2 832,9 1710,9 2096,8 1476,0

RESTORANØ VERSLAS 6/2006

IV 1453,4 1596,6 1315,8 1051,8 1175,8 856,7 1821,8 2221,4 1578,9

V I 1339,2 1560,0 1209,9 854,6 1025,2 671,7 1560,7 1979,1 1380,0

II 1394,6 1627,3 1260,4 881,3 1068,2 686,3 1624,4 2051,7 1440,4

III 1425,1 1657,6 1291,5 923,9 1115,0 724,1 1648,7 2070,1 1468,2

IV 1533,7 1774,4 1395,9 972,1 1175,0 760,7 1780,8 2222,7 1591,4

P I 1219,7 1311,6 1096,4 914,9 980,3 797,3 1654,5 1952,1 1386,2

II 1286,9 1388,0 1147,9 986,0 1064,5 840,3 1728,0 2038,3 1448,2

III 1347,5 1460,8 1191,0 1054,4 1143,3 887,0 1784,4 2116,9 1488,3

IV 1398,0 1519,2 1233,2 1079,9 1176,0 903,6 1870,4 2220,4 1559,2

Vieðbuèiai ir restoranai Ð I 823,7 970,9 771,6 670,4 728,5 652,5 1028,9 1228,0 944,9

II 838,6 959,7 795,3 684,4 730,6 669,5 1043,5 1214,2 973,5

III 883,5 1012,0 839,9 740,5 795,1 723,5 1067,5 1252,0 997,5

IV 895,5 1024,4 851,3 751,9 821,8 730,2 1071,1 1235,1 1007,9

V I 1078,6 1227,0 1025,6 796,1 827,9 784,2 1373,6 1673,1 1271,6

II 1030,8 1124,9 996,7 765,2 740,6 773,8 1378,7 1601,8 1294,6

III 1025,0 1179,7 970,5 805,8 904,4 771,4 1385,6 1624,8 1300,1

IV 1193,8 1337,1 1146,6 841,5 837,7 842,6 1572,3 1791,1 1491,6

P I 817,6 964,7 765,5 667,7 726,0 649,8 1019,3 1217,5 935,3

II 833,2 954,9 789,6 682,1 730,3 666,6 1033,8 1203,7 964,0

III 878,7 1006,2 835,5 738,0 790,7 721,8 1058,2 1241,7 988,6

IV 888,3 1017,1 844,1 749,8 821,4 727,7 1058,2 1221,3 995,3

* Ð – ðalies ûkis; V – valstybës sektorius; P – privatus sektorius

Pagal Statistikos departamentà, remiantis procento – daugiausiai ið visø ûkio ðakø (ðalies Maþiausias iðlaidas darbdavys turëjo samdydamas

darbuotojø pasiskirstymo pagal darbo vidurkis buvo 10,3 procento).

vieðbuèiø ir restoranø darbuotojà –

uþmokesèio (neatskaièius mokesèiø) dydá Statistikos departamentas praneða, kad, 12 065 Lt. Ið tyrimo duomenø matyti, kad

2005 metø spalio mën. tyrimo duomenimis, remiantis 2004 m. darbo kaðtø tyrimo darbo kaðtø lygis priklauso nuo ámonës dydþio

minimaliàjà mënesinæ algà (MMA) ar maþesná rezultatais (be individualiø ámoniø), vidutiniai pagal darbuotojø skaièiø – kuo didesnë

darbo uþmokestá gaunanèiø visà ir ne visà metiniai darbo kaðtai, tenkantys vienam ámonë, tuo didesnës darbdavio iðlaidos

darbo dienà ar savaitæ dirbanèiø darbuotojø darbuotojui ðalies ûkyje (neaprëpiant þemës samdant darbuotojà.

dalis (neáskaitant individualiø ámoniø) ûkio, medþioklës ir miðkininkystës bei Uþ pagalbà dëkojame L. Markevièiui („Bar and

vieðbuèiø ir restoranø veikloje buvo 25,6 þuvininkystës), 2004 m. sudarë 20 069 litus. restaurant consulting”), LRVVK asociacijai.

990,9

1065,3

ið jø

754,3

788,0

1603,3

1671,5

tarnautojai

ið viso vyrai moterys ið viso vyrai moterys ið viso vyrai moterys

1963,8

2044,1

1382,4

1443,4

Konsultacijos


KAVOS SUVAR

ARTOJIMO IR KAVINIØ STATISTIKA TISTIKA EUROPOJE

VIDUTINËS KAVOS GËRIMØ KAINOS EUROPOJE (EURAIS)

Ðalis

Danija

Suomija

Norvegija

Ðveicarija

Airija

D. Britanija

Ðvedija

Vokietija

Austrija

Olandija

Belgija

Prancûzija

Ispanija

Lenkija

Italija Portugalija

Lietuva

Espresso

2,4

2,28

2,20

2,20

1,95

1,86

1,80

1,71

1,70

1,66

1,57

1,40

1,16

1,10

0,85

0,60

0,72

22

Baras

Dvigubas

-

espresso

Latte

3,65

3,00

2,53

3,46

3,48

3,14

3,17

2,35

2,53

2,28

2,70

2,45

3,40

2,51

2,65

2,70

2,90

-

2,05

-

2,40

2,50

3,07

2,05

1,90

-

2,24

-

1,36

-

1,05

-

1,16

SUVAR

ARTOTAS AS KAVOS KIEKIS, , TENKANTIS VIENAM ÞMOGUI (2004 M.)

Ðalis

Suvartota

per metus, kg

Suomija Ðveicarija Belgija Norvegija Danija Ðvedija Austrija Vokietija Olandija Italija Prancûzija Portugalija Ispanija Lenkija Airija Didþioji Britanija Lietuva

11,43 10,30 9,40 9,13 9,04 8,28 7,25 6,86 6,30 5,66 4,85 4,38 3,81 3,34 2,74 2,42 2,5

2005-2006 METØ EUROPOS KAVINIØ TINKLØ TOP 25

Vieta

Prekës þenklas

Prekës þenklà valdanti ámonë

Interneto svetainë

Ástaigø skaièius

Ámonës kilmës ðalis

EU 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

„Tchibo”

„Starbucks”

„Costa Coffee”

„Segafredo Espresso Bar”

„Caffè Ritazza”

„Caffè Nero”

„McCaf”

„Cafe Revive”

„Cafe Nescaf”

„Hema Koffiebuffet”

„Jamaica Coffee Shop”

„BB’s Coffee & Muffins”

„Millie’s Cookies”

„Puccino’s”

„Il Caffè di Roma”

„Caf & T”

„Coffee House”

„Flocaf”

„Cafs Valiente”

„Coffee Connection”

„Lavazza”

„Plantaciones de Origen”

„Wayne’s Coffee”

„Caffè Cino”

„Coffee Primo”

„Tchibo”

„Starbucks”

„Whitbread”

„Segafredo Zanetti”

„Compass Group”

„Caffe Nero Group”

„McDonald’s”

„Marks & Spencer”

„Nestle”

„Vendex KBB”

„Jamaica’s Franchising S.L.”

„BB’s Coffee & Muffins”

„Compass SSP”

„Segafredo Zanetti Espresso Worldwide”

„Lavazza”

„Compania del Tropico Cafe y Te S.L.”

„Kroshka Kartoshka & the Lunch Comp.”

„Goody’s Group of Companies”

„Cafes Valiente S.L.”

„Gastro Connection GmbH”

„Lavazza”

„Caffe Rovi”

„Wayne’s Coffee”

„Hilton International”

„Welcome Break”

www.tchibo.com

www.starbucks.com

www.costa.co.uk

www.seqiafredofranchisinq.com

www.ritazza.com

www.caffenero.com

www.mcdonalds.com

www.marksandspencer.com

www.nescafe.co.uk

www.hema.nl

www.jamaicacoffeeshop.es

www.bbscoffeeandmuffins.com

www.milliescookies.com

www.puccinos.com

www.ilcaffediroma.com

www.cafeandte.com

www.coffeehouse.ru

www.goodys.com

www.cafesvaliente.es

www.qastroconnectionqmbh.de

www.lavazza.com

www.cafferovi.com

www.waynescoffee.com

www.hilton.com

www.welcomebreak.co.uk

800

710

420

400

250

248

213

200

180

163

130

129

117

100

86

80

72

71

66

60

58

56

56

55

55

Vokietija

JAV

D. Britanija

Italija

D. Britanija

D. Britanija

Australija

D. Britanija

Ðveicarija

Olandija

Ispanija

Australija

D. Britanija

D. Britanija

Ispanija

Ispanija

Rusija

Graikija

Ispanija

Vokietija

Italija

Ispanija

Ðvedija

D. Britanija

D. Britanija

12

10

3

20

15

1

12

1

5

3

3

2

1

2

5

1

1

2

1

4

2

4

3

7

1

Lenteliø ðaltinis: „Food Service Europe & Middle East”, Allegra Strategies Interviews and Analysis,

RESTORANØ VERSLAS

6/2006


PARODOS „BALTSHOP

TSHOP. . BALTHO

THOTEL

TEL.

BALTGASTRO 2006“ APÞVALGA

ALGA

2006 m. lapkrièio 9-11 dienomis Vilniuje,

„Litexpo“ parodø rûmuose, vyko jau 12-oji

„BaltShop. BaltHotel. BaltGastro“ paroda,

logijomis, barmenø darbo organizavimu.

Seminarà vedë Arkadij Pesin (UAB „Ipala”) ir

sveèias ið Italijos Andre Lattuada (Italijos

skirta maitinimo, vieðbuèiø ir parduotuviø profesionaliø barmenø mokykla „9 bar”).

verslo atstovams. Tai vienintelë specializuota Kaip ir kiekvienoje su maistu bei restoranais

RESTORANØ VERSLAS 6/2006

tokio pobûdþio paroda Lietuvoje. Anksèiau

vykdavusi kasmet, nuo 2004-tøjø ði paroda

rengiama kas du metus.

Parodoje dalyvavo 75 dalyviai, uþëmæ

apie 3800 kv. metrø plotà. Didþioji dauguma

parodos dalyviø buvo Lietuvos ámonës, taèiau

renginyje dalyvavo ir keletas kaimyniniø ðaliø

atstovø – 2 Latvijos, 2 Estijos, 2 Lenkijos, 1

Èekijos ir 2 Vokietijos kompanijos. Per tris

susijusioje parodoje, taip ir ðioje savo

stendà tradicinëje vietoje buvo ásirengæ

Meniu.lt ir „Restoranø verslo” atstovai.

Parodos lankytojai ðiame stende galëjo

susipaþinti bei pasiimti naujausià „Restoranø

verslo“ numerá, o uþsiprenumeravæ leidiná

dalyvavo loterijoje, kurios prizus ásteigë UAB

„Sangaida“. Dëkojame visiems, aplankiusiems

mûsø stendà.

dienas parodà aplankë apie 11 000 lankytojø,

kuriø daugumà sudarë maitinimo

„Restoranø verslo“ informacija ir nuotraukos

ámoniø ir vieðbuèiø vadovai, darbuotojai bei

bûsimieji ðios srities specialistai.

Tradiciðkai daugumos parodos dalyviø

siûlomi produktai ir paslaugos buvo orientuoti

á maitinimo sektoriø. Profesionalià virtuvës

árangà pristatë 20, gastronomijos produktus

– 13, vieðbuèiø ir restoranø árangà – 18

ámoniø, 9 ámoniø áranga buvo skirta parduotuvëms.

Didesnieji restoranø árangos

pardavëjai savo stenduose buvo ásirengæ

veikianèias virtuves, kuriose demonstravo

virtuvës árengimø privalumus. Ávairius produktus

buvo galima degustuoti gastronomijos

produktø, kavos, gërimø tiekëjø stenduose.

Gaila, kad (kaip ir prieð dvejus metus)

parodoje neávyko ið anksto þadëtas Lietuvos

virëjø, padavëjø ir barmenø èempionatas, kurá

turëjo organizuoti Lietuvos vieðbuèiø ir

restoranø asociacija. Paskutinis toks renginys

vyko 2003 metais. Tikëkimës, kad èempionatas

ateityje vis tik bus rengiamas.

Parodos metu vyko dviejø dienø seminaras,

skirtas barmenams, kurá organizavo

UAB „Ipala“. Seminaro metu barmenai buvo

supaþindinti su kavos gërimø, kavos kokteiliø

ir alkoholiniø kokteiliø paruoðimo techno-

IÐSAMI INFORMACIJA PROFESIONALAMS

(http://horeca.meniu.lt)

HORECA NAUJIENOS

– maitinimo ir

pramogø verslo profesionalams skirtos

naujienos: HORECA sektoriaus naujovës,

ástatymø ir norminiø aktø pasikeitimai,

naujø produktø pristatymai ir kita naudinga

operatyvi informacija. Tiesiogiai: http://

horeca.meniu.lt

ÁMONIØ KATAL

ALOGAS

– dar patogesnis

ir iðsamesnis, kasdien priþiûrimas HORECA

sektoriø aptarnaujanèiø ámoniø katalogas,

kuriame pateikiama tiksliausia ir iðsamiausia

informacija Lietuvoje apie HORECA srities

tiekëjus bei aptarnaujanèias ámones. Tiesiogiai:

http://imones.meniu.lt

HORECA STRAIPSNIAI – iðsamûs bei

informatyvûs straipsniai maitinimo ir pramogø

verslo profesionalams. Pagrindinæ tekstø dalá

sudaro „Restoranø versle“ publikuoti straipsniai.

Tiesiogiai: http://verslui.meniu.lt

SKELBIMAI – vis labiau populiarëjanti

specializuotø skelbimø rubrika, kurioje

kiekvienà dienà nemokamai savo skelbimus

paskelbti gali tiek ieðkantys darbo specialistai,

tiek darbà siûlantys maitinimo ámoniø atstovai.

Èia taip pat rasite patalpø nuomos, árangos

ir kitø srièiø skelbimø. Tiesiogiai:

http://skelbimai.meniu.lt

HORECA RENGINIAI – maitinimo ir

pramogø verslo profesionalams skirtas

kalendorius, pavadintas „HORECA renginiai”.

Jame rasite parodø, seminarø bei kitø

renginiø, skirtø visuomeninio maitinimo ir

pramogø srities profesionalams, anonsus.

Apþvalga


BARMENØ DARBO PASLAPTYS (3)

KOK

OKTEILIØ PARUOÐIMO MENAS

Pagal knygà „Barmenø Biblija“ parengë Vytautas Mickevièius

24

Baras

Ruoðiant bet koká kokteilá, pagrindinis ir svarbiausias barmeno

tikslas – pagaminti skanø kokteilá. Yra barmenø, kurie kokteilá ruoðia

labai graþiai ir elegantiðkai, taèiau atsisako patys jo ragauti.

Pagrindinës taisyklës

Barmenas turi pakankamai daþnai degustuoti savo paties

ruoðiamus kokteilius, kad þinotø jø skoná. Taip pat jis turi atidþiai rinktis

kokteiliø sudëtines dalis, t. y. savo darbe naudoti tik geriausios kokybës

ingredientus. Ir galiausiai, barmeno darbo technika ir stilius turi bûti

toks, kad jis kokteilius galëtø ruoðti elegantiðkai ir greitai. Taip greitai,

kad iðtirpæs ledas nesugadintø kokteilio skonio.

Ingredientai

Paprastai kokteilis turi susidaryti ið ne daugiau kaip 5 sudëtiniø

daliø, áskaitant ir visus papildomus ingredientus, kuriø dedama labai

maþai (prieskoniai, karèiosios trauktinës ir pan.). Kokteiliai, padaryti

ið daugiau ingredientø, daþnai bûna labai panaðûs vienas á kità, sunku

atskirti, ið ko jie padaryti.

Kiekvienas barmenas turi mintinai þinoti kiekvieno ingrediento bei

gërimo skoná ir kokius gërimus tinka tarpusavyje maiðyti, o kokius –

ne. Visà tai þinodamas ir panaudojæs ðiek tiek savo talento, barmenas

gali tapti kokteiliø kûrëju.

Ledas

Ledui reikia skirti ypatingà dëmesá. Suprantama, negalima naudoti

tø paèiø ledukø keliems kokteiliams. Taip pat negalima naudoti bare

laikytø vakarykðèiø ledukø – per ilgesná laikà ledas ið aplinkos prisigeria

nemaloniø kvapø, cigareèiø dûmø.

Ledukams gaminti negalima naudoti paprasto vandentiekio

vandens, nebent jis bûtø filtruotas. Ledukams ruoðti rekomenduojama

naudoti natûralø geriamàjá ðaltinio vandená arba silpnai mineralizuotà

vandená. Svarbu, kad vanduo bûtø minkðtas, neturëtø jokio skonio.

Kai kuriuose garsiuose baruose, kuriuose populiarûs klasikiniai

kokteiliai (pvz.: Dry Martini, Gin Tonic), ledukams gaminti naudojamas

tik distiliuotas vanduo.

Ledui susmulkinti naudojami specialûs baro árengimai: ledo

smulkintuvas arba maiðytuvas („blenderis”). Didesnës ámonës gali sau

leisti ásigyti ir smulkinto ledo generatoriø. Jeigu jø neturite, galite

iðmëginti paprastà ir gana efektyvø bûdà: ledukus suvyniokite á

medþiaginæ staltiesëlæ ir per juos patrankykite tuðèiu buteliu. Toks bûdas

yra paprastas, o gaunamas smulkintas ledas yra sausas.

Prieð smulkindami ledà maiðytuvu („blenderiu”), á já ápilkite vandens,

o po smulkinimo – nupilkite. Taigi taip smulkinant gaunamas ðlapias

smulkintas ledas, nelabai tinkantis kokteiliams ruoðti.

Paprastai kokteiliai, á kuriø sudëtá áeina ledas, yra patiekiami

storadugnëse taurëse (angl. tumbler, old fashioned, highball), o

kokteiliai, á kuriø sudëtá ledas neáeina, patiekiami taurëse ant kojelës.

Cukraus sirupas

Cukraus sirupas yra svarbus daugelio kokteiliø ingredientas. Cukraus

sirupà galima pasigaminti patiems: 1 kg cukraus uþpilkite 1 litru verdanèio

vandens ir maiðykite tol, kol iðtirps visas cukrus. Viename litre vandens

galima iðtirpinti iki 1,8 kg cukraus. Paruoðtà cukraus sirupà laikykite

ðaldytuve. Cukraus sirupà rekomenduojama pasiruoðti prieð kiekvienà

darbo dienà, o ne didelá jo kieká ilgà laikà laikyti ðaldytuve.

Daugeliui kokteiliø prireiks cukraus sirupo su citrusiniø vaisø

(paprastos ar þaliosios citrinos) sultimis. Sultis á ið anksto paruoðtà

cukraus sirupà galima ámaiðyti paskutiniu momentu.

Ruoðimo bûdai

Priklausomai nuo to, ar gerai reikia sumaiðyti ingredientus,

kokteilius galima paruoðti 4 bûdais:

1. Tiesiog sumaiðant taurëje (angl. build).

2. Sumaiðant barmeno stiklinëje (angl. stir and strain).

3. Sumaiðant kokteiliø plaktuvu (angl. shaken).

4. Sumaiðant elektriniu maiðytuvu (angl. blended).

Kiekvienà ðiø bûdø aptarsime detaliau.

Maiðymas taurëje

Paprastai tokiu bûdu ruoðiami visi ilgai geriami kokteiliai (angl.

long drink), susidedantys ið ne daug ingredientø (ne daugiau trijø),

kuriø sudëtyje nëra sunkiø sirupø (turinèiø daug cukraus), grietinëlës

ar kreminiø likeriø. Daþniausiai taip ruoðiami su ledu patiekiami

gërimai. Ið klasikiniø kokteiliø tokiu metodu paruoðiami ðie kokteiliai:

„Atsuktuvas” (Screwdriver), „Kruvinoji Meri” (Bloody Mery), „Dþintonikas”

(Gin Tonic) ir kt.

Paruoðimas. Á plaèiadugnæ tauræ, kurioje bus patiekiamas kokteilis,

RESTORANØ VERSLAS

6/2006


ádëti keletà ledukø. Supilti ingredientus tokia tvarka, kokia nurodyta

recepte. Sumaiðyti juos baro ðaukðtu ir, jei reikia, supilti gazuotus

gërimus. Dar kartà atsargiai ir nedaug pamaiðyti. Tuomet kokteilá reikia

pabaigti ruoðti ir ið karto patiekti.

Elektrinio maiðytuvo naudojimas

Elektriniu maiðytuvu (dar vadinamu „mikseriu” arba „blenderiu”)

ruoðiami tirðtesnës konsistencijos kokteiliai, á kuriø sudëtá áeina

grietinëlë, ðvieþi vaisiai, ledas ir pan., arba labai purûs ir putoti

kokteiliai.

Paruoðimas. Á elektriná maiðytuvà ádëti keletà gabaliukø ledo, sudëti

supjaustytus vaisius ir kitus ingredientus, supilti gërimus. Plakti apie

30 sekundþiø, tuomet perpilti á tauræ, papuoðti ir patiekti.

25

Maiðymas barmeno stiklinëje

Barmeno stiklinë naudojama maiðyti sudëtingesnius kokteilius, á

kuriø sudëtá áeina daugiau ingredientø, kuriø nereikia plakti. Ðis

metodas naudojamas ir tuomet, kai reikia paruoðti tokius kokteilius,

kurie turi bûti patiekti atðaldyti, taèiau be ledo.

Kokteiliø puoðimas ir prieskoniø naudojimas

Paruoðimas. Barmeno maiðymo stiklinë (jei jos neturite, tiks ir Reikia nepamirðti, kad papuoðimai, kurie trukdo gerti kokteilá,

RESTORANØ VERSLAS 6/2006

apatinë kokteiliø plaktuvo dalis) iki pusës pripildoma ledo. Ledas laikomi nevykusiais papuoðimais. Neverta vaisiø pjaustyti ið anksto,

pamaiðomas, kad geriau atðaltø stiklinë, nupilamas iðtirpæs vanduo. Á nes per ilgesná laikà jie praras kokybiðkà iðvaizdà. Pavyzdþiui, jei ið

stiklinæ ingredientus supilti pagal recepte nurodytà eiliðkumà. Iðmaiðyti obuolio norite padaryti koká nors papuoðimà (roþytæ, plunksnà ar pan.),

juos baro ðaukðtu. Tuomet, stiklinës virðø pridengus barmeno sieteliu, já reikëtø pjaustyti tik ruoðiant kokteilá, nes ið anksto supjaustyti

kokteilá supilti á tauræ. Kokteilá papuoðti taip, kaip numatyta recepte, ir papuoðimai patamsës ir taps negraþûs. Profesionalûs barmenai

patiekti. Jei kokteilio recepte nurodyta, kad gërimas patiekiamas su nemëgsta kokteiliø puoðti popieriniais skëèiais ar panaðiais

ledu, tai á tauræ reikia dëti naujø ledukø, o ne tø, kurie jau buvo papuoðimais, kurie gana daþnai naudojami.

naudojami ruoðiant kokteilá.

Uogos ir vaisiai

Plakimas

Kokteiliø papuoðimui gali bûti naudojami tokie vaisiai ir uogos:

Kai kuriuos kokteiliø ingredientus gerai sumaiðyti galima tik juos • „girtos” vyðnios (stipriame alkoholiniame gërime iðmirkytos vyðnios);

suplakant. Bûtina plakti tuos kokteilius, á kuriø sudëtá áeina vaisiø sultys, • sirupe iðmirkytos vyðnios;

grietinëlë, sirupai ar kiauðinis. Tik gerai iðplaktas tokio tipo kokteilis ágauna • ðvieþios vyðnios;

vienalytæ struktûrà. Plakimui naudojamas baro plaktuvas („ðeikeris”, angl. • citrinos riekelës (visa, pusë, arba ketvirtis riekelës);

shaker), kuris vienu metu ne tik gerai iðmaiðo paminëtas sudëtines kokteiliø • siauros ir ilgos citrinos þievelës juostelës, susuktos á spirales

dalis su kitais alkoholiniais gërimais, bet ir atðaldo ruoðiamà gërimà. („tvistas”, angl. twist). Jos ne tik papuoðia kokteilius, bet ir suteikia

Paruoðimas. Apie tris ketvirtadalius plaktuvo metalinio indo stiprø aromatà;

uþpildoma ledukais. Plaktuvui leiskite atðalti, iðpilkite dël tirpstanèio • þaliosios citrinos („laimo”) riekelës (visa, pusë, arba ketvirtis

ledo susidariusá vandená. Á plaktuvà supilkite kokteilio ingredientus riekelës);

(pirmiausia rekomenduojama pilti sultis, po to pagrindinius • apelsino riekelës (visa, pusë, arba ketvirtis riekelës);

alkoholinius gërimus ir tik tuomet papildomus ingredientus) ir sandariai • apelsino þievelës („tvistas”);

uþdarykite. Kokteilis plakamas apie 10 sekundþiø. Nepamirðkite, kad • greipfruto skiltelës;

kuo ilgiau plaksite kokteilá, tuo geriau susimaiðys jo ingredientai, taèiau • ðvieþio ananaso skiltelës;

jame iðtirps ir daugiau ledo. Jei kokteilá plaksite trumpiau, jis bus ne • þalios alyvuogës (kokteiliui Dry Martini);

toks ðaltas, maþiau suplaktas, bet ir maþiau atskiestas vandeniu, • mëtos (kokteiliui Mojito ir kitiems);

susidaranèiu tirpstant ledui. Plakdami galite atkreipti dëmesá á ledo • maþi marinuoti svogûnëliai;

skambesá, kuris jam tirpstant keièiasi. Ði „muzika“ gali suteikti • saliero ðakelës (kokteiliui „Kruvinoji Meri”).

informacijos, kada jau laikas nustoti plakti kokteilá.

Nukelta á 26 psl.


Baras


26

Baras

Atkelta ið 25 psl.

Prieskoniai

Kokteiliø gamybai gali bûti naudojami ðie prieskoniai:

• druska (smulki);

• pipirai (malti);

• „Tabasco” padaþas;

• „Vorèesterio“ padaþas;

• muskatiniai rieðutai;

• gvazdikëliai;

• cinamonas.

Taip pat á daugelio kokteiliø sudëtá áeina grietinëlë, kiauðinis, pienas,

juodas ðokoladas, kakavos milteliai.


Tauriø atðaldymas

Ruoðiant kai kuriuos kokteilius, ypaè trumpai geriamus (á kuriø

sudëtá neáeina ledas), patartina naudoti atðaldytas taures. Todël dalá

tauriø laikykite ðaldytuve ar ðaldiklyje. Skubiai taures atðaldyti galima

á jas ádëjus ledo, kurá taurëje reikia trumpai pasukti. Po to ledà ið

tauriø iðmeskite.

Taurës kraðtelio puoðimas druska ar cukrumi

Kai kuriuos kokteilius reikia patiekti taurëje su sûriu arba saldþiu

kraðteliu. Ruoðiant toká kokteilá, ið pat pradþiø per visà taurës kraðtà

reikia perbraukti citrinos (jei turi bûti sûru) arba apelsino (jei turi bûti

saldu) skiltele. Plokðèioje lëkðtutëje ar maþame padëkliuke papilkite

(atitinkamai) smulkios druskos arba cukraus pudros ir á jà ástatykite

apverstà tauræ („þemyn galva“). Jei norite paruoðti spalvotà kraðtelá, á

gilesnæ lëkðtelæ ápilkite atitinkamos spalvos likerio ar sirupo, á jà ástatykite

apverstà tauræ, o po to tauræ ástatykite á druskà arba cukrø.

Papildomi patarimai barmenui, ruoðianèiam kokteilius:

• Gazuotus gërimus ir putojanèius vynus reikia stengtis kuo

maþiau maiðyti. Á kokteilius juos reikia supilti paskutiniu momentu.

Niekada jø nepilkite á maiðymo stiklinæ ar kokteiliø plaktuvà.

• Jeigu kokteiliø plaktuve reikia paruoðti putotà kokteilá, á kurio

sudëtá áeina cukraus sirupas, vietoje jo geriau naudokite smulkø cukrø.

• Norëdami paruoðti kokybiðkà kokteilá, pastoviai nupilkite

vandená, susidariusá tirpstant maiðymo stiklinëje ar kokteiliø plaktuve

esantiems ledukams. Tai vienas ið pagrindiniø kriterijø vertinant

barmenø darbo technikà barmenø konkursuose.

• Kokteilius reikëtø ruoðti greitai, kad kuo maþiau iðtirptø jiems

ruoðti naudojamas ledas.

• Kol neágyjama pakankamai patirties (kad bûtø galima pilti „ið

akies“), kokteiliø ingredientø tûriams matuoti naudojama menzûrëlë

arba metalinis dozatorius. Naudojant juos nenukrypstama nuo kokteilio

receptûros ir gaunami vienodo skonio kokteiliai. Nenaudojamas

dozatorius turëtø bûti laikomas inde su vandeniu, kad nusiplautø prieð tai

jame buvusio gërimo skonis. Vandená ðiame inde reikia keisti kuo daþniau,

kad jis neágautø paðalinio skonio, galinèio persiduoti kokteiliams.

• Darbo árankius, plaktuvà, taures reikia plauti ið karto po naudojimo,

nes iðdþiûvusios gërimø ar produktø liekanos labai sunkiai nusiplauna.

• Á kokteiliø sudëtá áeinanèios citrinø sultys ne tik sumaþina per

daug saldþiø gërimø saldumà ar suteikia joms bûdingà skoná, bet ir

palengvina kokteiliø tarpusavio ingredientø susimaiðymà.

Plaktuvai

Plaktuvai („ðeikeriai“) bûna keliø tipø:

• Klasikinis plaktuvas susideda ið metalinio pagrindinio indo, á

virðø siaurëjanèio dangtelio su skylutëmis (ledo filtro ir maþo dangtelio),

sietelio kepurëlës.

• Bostono plaktuvas sudarytas ið dviejø daliø: metalinio indo ir

kiek siauresnës, bet panaðaus tûrio skaidrios stiklinës. Stiklinë gali

bûti sugraduota ir naudojama gërimø tûriui matuoti. Prie Bostono

plaktuvo naudojamas atskiras árankis – ledo filtras.

• Reèiau pasitaikantis senovinio tipo plaktuvas savo forma yra

panaðus á klasikiná, tik jo vientisame dangtelyje nëra filtro.

Ðiais laikais vis daþniau naudojamas Bostono plaktuvas, nes juo

kokteiliai paruoðiami greièiau. Be to, dël temperatûrø skirtumo,

klasikinio plaktuvo dangtelis kartais uþstringa, todël já bûna sunku

nuimti.

RESTORANØ VERSLAS

6/2006


PARODOS „VIV

VIVATTUR 2007“ METU VYKS

RENGINYS „PASA

ASAULIO VIRTUVË“

Tarptautinë turizmo, sporto ir laisvalaikio paroda „Vivattur 2007“ vyks

kovo 2-4 dienomis Vilniuje (parodø centro „Litexpo“ parodø rûmø 4 ir 5

salëse). Penktoje salëje ásikurs parodos „Vivattur 2007” dalyviai, o ketvirtoje

salëje vyks „Vivattur 2007" parodos tæsinys – projektas „Pasaulio virtuvë“,

pristatysiantis ávairiø tautø nacionalines virtuves reprezentuojanèius

27

restoranus (planuojama pristatyti 5-6 restoranus).

Restoranai, dalyvausiantys renginyje „Pasaulio virtuvë“, gaus:

• Iskirtines nominacijas. Pelnytà nominacijà (medalá, diplomà,

lankytojams atvykti á parodà bei paragauti ðiø restoranø siûlomø patiekalø.

specialø prekiná þenklà) „Pasaulio virtuvës“ dalyvis galës naudoti savo

• Papildomà apyvartà parodoje. Parodos dalyviams bus pasiûlytos

reklaminëje kampanijoje, skrajutëse, valgiaraðèiuose ir kt. Parodos metu

iðankstinës sàskaitos, kurias jie apmokës ið anksto.

vyks konkursas, kurio nugalëtojams bus suteiktos nominacijos:

Dalyvavimo renginyje „Pasaulio virtuvë“ sàlygos:

a) „Populiariausia parodos „Vivattur 2007“ pasaulio virtuvë”

• Restoranas turi uþsisakyti virtuvës plotà gamybos patalpoms.

(balsavimas vyks tris dienas parodoje).

Siûlomas vidutinikai 10 kv. metrø plotas (á virtuvës ploto nuomos kainà

b) „Populiariausia pasaulio virtuvë Lietuvoje“ (2 mën. bus galima

áskaièiuota: virtuvës ploto nuoma, sienelës, atitverianèios virtuvæ nuo salës,

balsuoti internetu).

durys á virtuvæ, apðvietimas (po vienà ðviestuvà 3 kv. metrø plote).

c) Specialios nominacijos („Populiariausias patiekalas”, „Geriausias

• Restoranas turi uþsisakyti salës plotà. Uþsakomas plotas turi bûti

meniu” ir kt.).

ne maþesnis nei 50 kv. metrø (á salës nuomos ploto kainà áskaièiuota:

• Nemokamà reklaminá plotà specialiai parodai leidþiamame

restorano pavadinimas individualioje iðkaboje, restorano salës valymas

leidinyje. Specialiai parodai portalas Meniu.lt ileis leidiná „Pasaulio virtuviø

kiekvienà parodos dienà). Garantuojamas didelis iðalkusiø parodos

meniu“ (numatomas tiraþas – 5000 egz.), kuris bus nemokamai dalinamas

dalyviø ir lankytojø srautas.

parodoje „Vivattur 2007”.

• Restoranas turi uþsisakyti papildomas konstrukcijas bei

• Reklaminæ juostà („banerá”) Meniu.lt portale. Specialiai parodai

komunikacijas arba jomis pasirûpinti pats. Áprastiems ákainiams taikoma

„Vivattur 2007" Meniu.lt portale 3 savaites iki parodos bei parodos

20 % nuolaida.

laikotarpiu imtinai bus transliuojamos reklaminës juostos, kvieèianèios

atvykti á parodà bei paragauti restoranø siûlomø atitinkamø nacionaliniø

„Pasaulio virtuvës“ projekto organizatoriai ir konkurso rengëjai –

virtuviø patiekalø.

portalas MENIU.LT (UAB „Strateginiø projektø vystymo grupë“) ir UAB

• Reklamà ant Meniu.lt autobuso, kursuojanèio Vilniuje. Specialiai

„Visus plenus“(„Vivattur” parodos organizatorius).

parodai „Vivattur 2007" ant Meniu.lt autobuso vienà mënesá prieð parodà

bei parodos laikotarpiu imtinai bus uþklijuoti restoranø pavadinimai, kvietimai

Meniu.lt informacija

PATOGIAI GAUKITE „RESTORANØ VERSLÀ“ 2007 METAIS!

Jei pageidaujate, kad leidinys „Restoranø verslas“ 2007 metais Jus Per metus iðleidþiami ðeði „Restoranø verslo“ numeriai. Leidiná galite

pasiektø laiku ir patogiai – tiesiai á Jûsø ástaigà ar namus, bûtinai já uþsisakyti ir interneto portaluose www.meniu.lt bei www.prenumerata.lt.

uþsisakykite.

„Restoranø verslà“ ir toliau galësite nemokamai pasiimti ar gauti

Norime pabrëþti, kad pats leidinys ir toliau iðlieka nemokamas, taèiau leidinio redakcijose Kaune ir Vilniuje.

tam, kad jis bûtø atsiøstas Jûsø nurodytu adresu, reikia sumokëti pristatymo Iðkilus klausimø, maloniai praðome kreiptis á „Restoranø verslo“

iðlaidas – 20,00 Lt uþ artimiausiø ðeðiø leidinio numeriø siuntimà* redakcijas: Kaune telefonu (37) 70 56 27 arba Vilniuje telefonu (5) 273

(uþsakymo kortelæ rasite leidinyje arba interneto portale www.meniu.lt). 59 19 bei el. paðtu: prenumerata@meniu.lt

RESTORANØ VERSLAS 6/2006

C

Informacija


PROFESIONALIOS ÐALD

ALDYMO ÁRANGOS ÁVAIRO

AIROVË

Vytautas Mickevièius

28

Árengimai

Ðaldymo árengimai yra nepamainomi maisto tvarkymo procese. Ðaltis,

ko gero, yra pats sveikiausias konservantas – þemoje temperatûroje þymiai

sulëtëja ir nutrûksta kenksmingø mikroorganizmø dauginimasis, o produktø

skoninës savybës, struktûra ir iðvaizda nepasikeièia. Todël nuo senø senovës

ávairûs produktai buvo saugomi ðaltoje aplinkoje.

Greitai gendanèius maisto produktus rekomenduojama laikyti ir

saugoti atvësintoje aplinkoje. Palyginus su neuþðaldytø, uþðaldytø produktø

laikymo terminas yra labai ilgas. Bet dël pernelyg þemos temperatûros

nukenèia produkto kokybë – produkte esanti drëgmë suðàla á ledà, kuris

paþeidþia produkto làsteles, ir todël atðildyto produkto struktûra bei iðvaizda

ðiek tiek pasikeièia. Nepaisant to, nei viena maitinimo ámonë

neásivaizduojama be ðaldymo árengimø.

Árengimø ávairovë

Maitinimo ámonëse maisto þaliavø saugojimui naudojami ávairûs

ðaldytuvai ir ðaldikliai. Juose laikomi maisto produktai, pusgaminiai ar

jau naudojimui paruoðti patiekalai – taip prailginamas jø galiojimo laikas.

Be áprastiniø vertikaliø ðaldytuvø ir ðaldikliø, gana populiarûs ir horizontalûs,

kuriø dangtis gali bûti naudojamas ir kaip papildomas darbinis pavirðius

(jei padengtas plienu). Taip pat bûna ávairiø modeliø ðaldytuvø-spinteliø,

montuojamø á darbiná stalà.

Moderniose virtuvëse yra naudojami greito uþaldymo árenginiai, greitai

uþðaldantys patiekalø pusgaminius, kurie vëliau yra pakartotinai atðildomi

konvekcinëse krosnyse („cook & chill” sistema). Panaðûs bûna ir intensyvaus

vësinimo árengimai. Didesniuose modeliuose telpa netgi GN konteineriø

veþimëliai ar stelaþai.

Didesniuose objektuose, kai nebeuþtenka keliø stacionariø ðaldytuvø,

árengiamos atskiros ðaldymo kameros – ðaldymo spintos. Tai atskira, nuo

aplinkos temperatûros gerai izoliuota sandëliavimo patalpa, surenkama

ið atskirø termoizoliaciniø plokðèiø. Árengiant tokià ðaldymo spintà, jos

ðaldymo árenginá galima sumontuoti ne tik paèioje spintoje, bet ir kitoje

patalpoje ar netgi pastato iðorëje. Ðis sprendimas padeda iðvengti nuo

ðaldymo agregatø iðsiskirianèios ðilumos ir nereikalingo triukðmo.

Ðaltøjø patiekalø skyriuje taip pat naudojami darbo stalai su

ðaldomuoju pavirðiumi. Jie palaiko vësià produkto temperatûrà, gerà jo

iðvaizdà, sumaþina mikroorganizmø dauginimosi tikimybæ. Stalai su

ðaldomuoju pavirðiumi naudojami ir ðaltøjø patiekalø iðdavimo vietoje.

Baruose taip pat naudojama ávairi ðaldymo áranga: po baru

montuojami ðaldytuvai ar ðaldikliai, ávairiø modeliø vyno spintos, alaus statiniø

ðaldytuvai, specialûs nedideli ðaldytuviukai pienui laikyti prie kavos aparato.

Be áprastø ðaldytuvø ir ðaldikliø, maitinimo ámonëse gali bûti naudojami

ðaldomi prekystaliai bei vitrinos. Tokie árengimai, kuriuose eksponuojami

pardavimui paruoðti gaminiai, bûna lankytojø salëse. Jø priekinë sienelë

paprastai yra stiklinë arba visai atvira.

Ðaldantieji árengimai naudojami ir maisto transportavimui.

Á kà verta atkreipti dëmesá renkantis ðaldymo árengimà:

• Apþiûrëkite, ar árengimo kamera lengvai valoma, ar lengvai

pasiekiami jos kampai, ar iðsiima lentynëlës, ar patogiai valomos guminës

dureliø tarpinës.

• Ávertinkite árengimo triukðmingumà, nes kartais ir nauja áranga

dirba triukðmingai. Triukðmas kenkia darbo kokybei, o lankytojø salëje

triukðminga ðaldymo áranga ið vis nepageidaujama.

• Dureliø ilgaamþiðkumas profesionaliose virtuvëse yra svarbus

(ðaldytuvas bus daþnai naudojamas, durelës pastoviai varstomos), todël

patariama rinktis ðaldytuvus su tvirtais metaliniais vyriais. Silpni vyriai po

kurio laiko gali sulûþti. Atkreipkite dëmesá, á kurià pusæ durelës atsidaro,

ar bus patogu dirbti. Stiklinës durys patogios tuo, kad per jas matomi

viduje esantys produktai, todël ðaldytuvas reèiau varstomas.

• Termometras ir signalinës temperatûros lemputës turi bûti gerai

matomos. Neuþtenka vien nustatyti ðaldytuve pageidaujamà temperatûrà,

bûtina pastoviai stebëti, ar temperatûra nepakilo aukðèiau leistinos ribos.

Dël daþno ðaldytuvo dureliø varstymo ir á ðaldytuvà ádëtø ðiltø produktø,

RESTORANØ VERSLAS

6/2006


29

temperatûra ðaldytuve gali greitai pakilti.

laikyti 6 °C temperatûroje ne ilgiau kaip 1-2 valandas.

• Ðaldymo árengimø temperatûrinis diapazonas bûna ávairus. Vieni Greitai gendanèiø produktø (ðvieþiø, atvësintø, ðaldytø arba suðaldytø

skirti laikyti darþovëms (temperatûra nenukrenta þemiau 0 °C ir ore maisto produktø, kuriems laikyti ir gabenti reikalinga tam tikra temperatûra)

palaikoma atitinkama drëgmë), kiti skirti laikyti ðvieþiai mësai ir þuviai laikymas apibrëþtas teisiniu reglamentu (Þin., 1998, Nr.107-2941). Jø

(temperatûra gali bûti nulinë ar kiek þemesnë). Gali bûti ir universalûs, laikymo ir gabenimo temperatûra turi bûti ne aukðtesnë kaip:

dviejø kamerø ðaldytuvai.

Pasterizuotas pienas, pieno produktai

6 °C

Ðvieþia atðaldyta mësa, iðskyrus triuðienà, smulkià þvërienà, paukðtienà ir jø

Ðaldytuvø naudojimas reglamentuojamas

pusgaminius

7 °C

Pagal Lietuvoje galiojanèius teisës aktus, kiekvienam ðaldymo Atðaldyta pauktiena ir jos pusgaminiai

4 °C

árenginiui, kuriame yra laikomi produktai, turi bûti pildomas „Maisto þaliavø Atðaldyta triuðiena, smulki þvëriena

4 °C

ir produktø laikymo þurnalas”, kuriame paþymimi konkretaus árengimo Subproduktai ir jø pusgaminiai

3 °C

RESTORANØ VERSLAS 6/2006

termometro parodymai. Jame áraðai turi bûti daromi nereèiau, kaip vienà Malta mësa ir jos pusgaminiai

2 °C

kartà per dienà.

Kiauðiniø gaminiai

4 °C

Ðaldymo árangos valymà ir dezinfekavimà bûtina atlikti vienà kartà Sviestas

6 °C

per tris mënesius, arba, esant bûtinybei (jei árengimas sugedo, jame iðsipylë Ðaldyta þvëriena, paukðtiena ir jø subproduktai

-12 °C

produktai ir pan.), nedelsiant. Dezinfekavimo metu árengimas iðjungiamas Ðaldyta mësa, malta mësa, þuvys ir jø pusgaminiai, moliuskai, vëþiagyviai -18 °C

ir atðildomas, dezinfekuojama specialiais chemikalais (pagal jø naudojimo Ðaldyti mësos subproduktai

-18 °C

instrukcijà), plaunamas plovikliu, iðdþiovinamas.

Konditerijos gaminiai su sviestiniu, plikytu ir varðkës kremais, vaisiniais 6 °C

Atvësintas karðtas maistas laikomas ðaldytuve esant ne aukðtesnei pusgaminiais ar saldþiaisiais drebuèiais

kaip 4 °C temperatûrai ne ilgiau kaip 12 valandø. Ðiluma apdorotas Kiti neiðvardyti maisto produktai laikomi gamintojo nurodytoje

maistas turi bûti atvësinamas iki nustatytos temperatûros ne ilgiau kaip temperatûroje. Pakuojant ir kraunant leidþiami trumpalaikiai temperatûros

per 4 valandas. Ðaltus, ðiluma neapdorotus patiekalus rekomenduojama svyravimai ne daugiau kaip 3 °C.

REST

ESTORANAMS SKIRTOS OS ÐALD

ALDYMO ÁRANGOS TIEKËJAI LIETUVOJE

ÁMONËS PAVADINIMAS

ADINIMAS

ADRESAS

TELEFONAS

PRODUKTAI

„Arvitra Baltic”, UAB

S. Þukausko g. 49, Vilnius

(8 5) 2102227

Ávairi ðaldymo áranga

„BHD

BHD”, UAB

Metalo g. 2A/7-204, Vilnius

(8 5) 2306148

Mini barai vieðbuèiams

„Bossa Paslaugos”, UAB

Kalvarijø g. 125, Vilnius

(8 5) 2300900

Mini ðaldytuvai pienui (prie kavos aparatø)

„Darija

Darija”, UAB („EuroCave”)

Ðeimyniðkiø g. 23/2, Vilnius

(8 5) 2721287, 8 620 87357 Vyno ðaldymo spintos

„E. . Vyðniauskaitës ámonë“

Paneriø g. 51, Vilnius

(8 5) 2159701, 2159702 Ávairi ðaldymo áranga

„Gastrolinija

Gastrolinija”, UAB

Kastyèio g. 16, Palanga

8 675 02690

Ávairi ðaldymo áranga

„Hotel and Gastro”, UAB

Kalvarijø g. 125, Vilnius

(8 5) 2306480, 2306895 Ávairi ðaldymo áranga

„Kompanija Vitrum”, UAB

Verkiø g. 50, Vilnius

(8 5) 2788022

Ávairi ðaldymo áranga

„MBR parduotuviø ir restoranø áranga“, UAB

Kirtimø g. 49B, Vilnius

(8 5) 2660008

Ávairi ðaldymo áranga

„Rolvika

olvika”, UAB

Kirtimø g. 59, Vilnius

(8 5) 2602088

Ávairi ðaldymo áranga

„Sangaida

Sangaida”, UAB

Paneriø g. 20A, Vilnius

(8 5) 2161223, 8 612 85384 Ávairi ðaldymo áranga

„Spekas” ir ko, UAB

Laisvës pr. 125A, Vilnius

(8 5) 2740380, 2740381 Ávairi ðaldymo áranga

„Algerta”, UAB

Draugystës g. 8E, Kaunas

(8 37) 409290; 8 686 86204 Ávairi ðaldymo áranga

„Baltic Master”, UAB

S. Dariaus ir S. Girëno g. 175, Vilnius (8 5) 2306520

Ávairi ðaldymo áranga

„Borpreta”, UAB

Ðeðkinës g. 7, Vilnius

8 687 51535

Ávairi ðaldymo áranga

„Defra“, S. Deguèio IÁ

Fabriko g. 6, Lentvaris, Trakø r. (8 5) 2828462

Ávairi ðaldymo áranga

„Ipala”, UAB

Gedimino pr. 26-404, Vilnius

(8 5) 2619457

Ávairi ðaldymo áranga

„Kartagena”, UAB

Taikos pr. 106N, Kaunas

(8 37) 455572

Ávairi ðaldymo áranga

„Liunitas”, UAB

Eiðiðkiø pl. 25A, Vilnius

(8 5) 2306804

Ávairi ðaldymo áranga

„Metos”, UAB

J. Jasinskio g. 16F, Vilnius

(8 5) 2496149, 2496150 Ávairi ðaldymo áranga

„Naudota prekybos áranga“, UAB

S. Dariaus ir S. Girëno g. 99, Vilnius (8 5) 2329188

Ávairi ðaldymo áranga

„Orange master”, UAB

Draugystës g. 19, Kaunas

(8 37) 350010

Ávairi ðaldymo áranga

„Pretendentas”, UAB

Ulonø g. 33, Alytus

(8 315) 73443

Ávairi ðaldymo áranga

„Primulator”, UAB

Verkiø g. 29, 14 korp., Vilnius

(8 5) 2121418, 2121354 Ávairi ðaldymo áranga

„Racionali idëja“, UAB

Paneriø g. 51, Vilnius

(8 5) 2330487

Ávairi ðaldymo áranga

„Resvilë“, UAB

R. Kalantos g. 83, Kaunas

(8 37) 360077, 360162 Ávairi ðaldymo áranga

„Scobie & McIntosh”, UAB

Metalo g. 7, Vilnius

(8 5) 2132607

Ávairi ðaldymo áranga

„Snaigë“, AB

Pramonës g. 6, Alytus

(8 315) 56206, 56245

Ávairi ðaldymo áranga

„Ðalteklis”, UAB

Drobës g. 66, Kaunas

(8 37) 746914, 8 699 21592 Ávairi ðaldymo áranga

„Ðaltoji banga”, UAB

Antakalnio g. 38-37, Vilnius

(8 5) 2345655, 8 699 44388 Ávairi ðaldymo áranga

„Tangutas”, UAB

Ramybës g. 1A, Garliava, Kauno r. (8 37) 557251, 8 653 88280 Ávairi ðaldymo áranga

„Tempo Libero”, UAB

Pamënkalnio g. 25-4, Vilnius

(8 5) 2740387

Vyno ðaldymo ir iðpilstymo áranga

„Trys meistrai”, UAB

Rinktinës g. 3-11, Vilnius

(8 5) 2332176

Ávairi ðaldymo áranga

Árengimai


30

Sprendimai

MODERNUS INFORMACIJOS TRANSLIAVIMO BÛDAS

Èeslovas Èepkauskas

Ðiandien jau nieko nebestebina pasaulinio informacinio voratinklio

ir globalaus pasaulinio ryðio galimybës. Dabar raðyti elektroninius

laiðkus yra áprasta ne tik verslo, bet ir asmeniniais reikalais. Internetu

bet kada galima bendrauti ne tik siunèiant tekstus ir nuotraukas, bet ir

be didesniø iðlaidø kalbëtis, þiûrint paðnekovui, esanèiam kitame þemës

pusrutulyje, á akis (t. y. . þiûrint á kompiuterio ekrane matomà paðnekovà).

Televizija taip pat sparèiai skinasi kelià á interneto erdvæ, todël dabar

mëgstamas televizijos laidas galime þiûrëti ir mobiliuosiuose telefonuose,

ir kompiuterio ekrane. Terminas „transliacija” (angl. broadcasting) anksèiau

buvo naudotas tik radijui ar televizijai apibûdinti, ðiandien ðiuo þodþiu

ávardinamas ir informacijos perdavimas internetu (daþnai dël aiðkumo

pridedant þodá „multimedia”).

Trumpai papasakosime apie „broadcast multimedia” technologijas

ir jø pritaikymo galimybes, kurios vis daþniau naudojamos operatyviam

aktualios informacijos perdavimui ar transliavimui á bet kurià pasaulio

vietà. Dinamiðkas informacijos pateikimas elektronine forma (angl. digital

signage) patogus tuo, kad atvaizdavimo priemonës nekeièia savo fizinës

formos (prieðingai nei spausdinti plakatai ar iðkabos). Toks informavimo

bûdas yra dinamiðkas, nuotolinis, taupus.

Þiûrëdami per palydovinæ televizijà tiesiogiai transliuojamà tarptautiná

þiniø ar muzikiná kanalà, þinome, kad tà patá kanalà ðiuo metu þiûri ir

draugai tolimoje ðalyje, todël nedelsiant su jais galime aptarti matytà

naujienà telefonu ar vis labiau populiarëjanèia internetinës telefonijos

sistema („Skype”). Panaðios informacijos perdavimo galimybës (ne tik

palydovinës televizijos, bet ir interneto tinklais) ávairioms verslo ir klientø

aptarnavimo ámonëms suteikia didesnes galimybes informuojant

darbuotojus ar klientus.

JAV kompanija „Scala Inc.“ ðiais metais pristatë novatoriðkà

informacijos transliavimo internetu sistemos versijà „Scala InfoChannel

5”, kuri gali bûti taikoma ávairiausiose verslo srityse – nuotoliniø

konferencijø sistemose, reklaminiø vaizdiniø ir informacijos transliavimui

prekybos centruose, vieðbuèiø, restoranø, degaliniø tinkluose, oro

uostuose, mokslo, gydymo ástaigose ir kitur.

Pavyzdþiui, dideliame prekybos centre sumontuotuose televizijos

ekranuose nuolat transliuojama komercinë reklama ar aktuali informacija,

kuri turi bûti nuolat atnaujinama, pakeièiant kompaktinæ plokðtelæ DVD

leistuve ar informacijà kompiuteryje. „Scala InfoChannel” technologijos

suteikia þymiai daugiau galimybiø. Dabar visose prekybos tinklo

parduotuvëse, esanèiose bet kuriame mieste ar ávairiose ðalyse, operatyvi

informacija ar reklaminiai siuþetai gali bûti perduodami vienu metu. Tame

paèiame prekybos centre ávairiuose skyriuose transliuojama reklaminë

medþiaga gali bûti tiesiogiai susijusi su produktais, esanèiais lentynose.

Dinamiðkai keièiama informacija gali patraukti kliento dëmesá ir padaryti

stulbinantá efektà.

Unikalios „Scala” technologijos suteikia ávairiausiø galimybiø

dinamiðkai transliuoti informacijà interneto tinklais á ávairiausius informacijos

atvaizdavimo árenginius: plazminius ir LCD ekranus, vaizdo projektorius,

interaktyvius „touch-screen” terminalus, kompiuteriø monitorius. „Scala”

vienu metu informacijà gali perduoti á daugiau nei 30 000 „InfoChannel”

sistemos ekranø visame pasaulyje.

Naujoji, tik ðiemet rinkai pristatyta „Scala InfoChannel 5“ versija

suteikia dar daugiau ávairiø galimybiø pritaikant naujausias programinës

árangos technologijas. Naujoji transliuojamos informacijos administravimo

sistema „Content Manager” leidþia sistemos vartotojui ne tik lengvai

parengti, redaguoti, keisti informacijos turiná, bet ir planuoti, kontroliuoti

transliacijos tvarkaraðèius, gauti ataskaitas apie galutinius þiûrovus

pasiekusià tikslinæ informacijà. Ði sistema taip pat leidþia taupyti, maþinant

iðlaidas informacijos ruoðimo darbo iðtekliams bei trumpinant puikiai

atrodanèiø vaizdo siuþetø paruoðimo laikà. Kartu su turinio valdymo ir

administravimo sistema, vartotojas ágyja galimybæ naudotis paruoðtø

grafiniø ir vaizdo siuþetø ruoðiniø archyvu.

„Scala InfoChannel 5“ sistema yra programinës árangos technologijø

sistema, todël jai nereikia brangios ir sudëtingos elektroninës árangos

komplekto, sutaupomos iðlaidos árangos eksploatacijai, prieþiûrai,

remontui ir pan. Aukðèiau paminëtas galimybes parengti, transliuoti ir

kontroliuoti informacijos perdavimo procesus galima atlikti bet kada ir ið

bet kurios pasaulio vietos, naudojantis standartiniais kompiuteriais. Ði

sistema yra „daugiavartotojiðka”, tai yra kiekvienas sistemos vartotojas

bet kuriuo metu gali siøsti informacijà tinklu.

Sistemos informacijos priëmimo vietose vartotojui nereikia nieko daryti.

Kompiuteryje, kuris naudojamas kaip informacijos imtuvas – nutolæs

terminalas, ádiegiamas „Scala Player“ programinis modulis, o informacijos

atvaizdavimas valdomas centralizuotai. Gráþtamojo ryðio funkcija

informuoja administravimo sistemà, ar informacija pasiekë galutiná

vartotojà, bei, esant reikalui, remontuoja ar atnaujina sistemos

kompiuterius specifiðkai nustatytu laiku, netrikdant sistemos darbo.

Apibendrinant ðiø technologijø galimybes ir pritaikymà, galima teigti,

kad jûs galite vizualiai bendrauti su savo kompanijos darbuotojais ar

klientais lengvai ir greitai tiek savo ámonës ribose, tiek visame pasaulyje.

Sistema gali bûti naudinga visose valstybinëse ar privaèiose valdymo,

finansø, ðvietimo, sveikatos apsaugos, transporto, verslo, maitinimo,

pramogø ir prekybos ámonëse bei objektuose.

Daugiau informacijos internete: www.scala.com. Atstovas Lietuvoje UAB „Audiotonas“.

RESTORANØ VERSLAS

6/2006


LRVVKA INFORMACIJA

Kvieèiame vykti á pasauliná

virëjø konkursà „Bocuse D’or“

Lietuvos restoranø vyriausiøjø

virëjø ir konditeriø asociacija (LRVVKA) kvieèia

vykti á 11-àjá pasauliná virëjø konkursà „Bocuse

D’or“, kuris ávyks 2006 m. sausio 23-24 d. Lione,

31

Prancûzijoje, tarptautinës vieðbuèiø ir restoranø

maitinimo parodos „SIRHA 2007“ metu. Tai

antras pagal svarbumà (po IKA pasaulinës virëjø

olimpiados), kas du metus vykstantis tarptautinis

kulinarijos èempionatas, á kurá patenka tik 24

geriausi pasaulio virtuvës ðefai ir kurio metu

iðrenkamas geriausias pasaulio virëjas. Ðis

konkursas savo svarba prilygsta kino pasaulyje

teikiamiems „Oskarams“. Registruotis ir

pasiteirauti galite asociacijoje, tel. (8 5)

2723171, 8 611 26658.

LRVVKA surengë kalëdiná susirinkimà-

buvo nominuotas geriausiu „Ðiauliai 2006

prezentacijà

gaminiu.

Ð. m. gruodþio 3 d., artëjant didþiosioms UAB „ARVI kalakutai” vaiðino puikiais

metø ðventëms, LRVVK asociacija kavinëje kalakutais: keptu ir ðio sezono naujiena –

„Alisa” surengë susirinkimà-prezentacijà. rûkytu, kurie turëtø papuoðti kiekvienà ðventiná

Renginio pradþioje buvo pristatyta LRVVKA stalà.

komanda „Gintarinis aljansas”, kuri tarptautiniame

Kremliaus kulinarinës taurës produkcijà, ypaè aktualià skubantiems ir

Prezentacijos metu UAB „Margiris” pateikë

èempionate uþ ávairias nominacijas iðkovojo uþimtiems þmonëms: ðaldytas bandeles,

didþiausià sidabro medaliø skaièiø. Konkurso duonos gaminius, pyragëliø produktus su

dalyviai dalinosi patirtimi, pasakojo apie detaliais ir iðsamiais apraðymais – paaiðkinimais.

pasisemtas naujas idëjas, patirtus áspûdþius.

Prezentacijos metu kalëdiniam meniu komanda

paruoðë net 18 patiekalø. Áspûdingai marlino steikus bei jau pamëgtus kardþuvës

UAB „Salø þuvys“ pasiûlë naujo skonio

atrodë didþiausio dëmesio sulaukæs Kremliaus ir laukinës laðiðos kepsnius.

taurës konkurso teminis ðvediðkas stalas. „Danisco Sugar“ pasiûlë ðventinius

Prezentacijos dalyviai atidþiai klausësi gaminius gardinti ir puoðti braðkinio, ðokoladinio

ir vanilinio skonio cukrumi, o

Kremliaus kulinarinës taurës komandos

patarimø, apþiûrinëjo konkursiniø patiekalø kalëdinius pyragus, tortus ir bandeles apiberti

nuotraukas, iðkovotus medalius bei diplomus. dekoratyvinio cukraus milteliais, kurie atrodo

Taip pat dþiaugësi iðgirdæ aktualias ámoniø kaip kà tik iðkritæs sniegas. Pasak firmos

naujienas bei galimybe padegustuoti pristatomas

naujoves.

patogu puoðti kepinius ir konditerijos

atstovø, nustebsite, kaip lengva, paprasta ir

UAB „Nesse Baltija Vilnius” atstovai gaminius, naudojant perliná, stambiakristaliná

pristatë platø gaminiø asortimentà, kuris ar cukrø su kakava, o glajinis cukrus puikiai

iðsiskyrë siûlomø produktø su triufeliø tinka gaminant ðokolado ádarus, glazûruojant

gabaliukais gausa: triufelio skonio sûriai, pyragus.

sviestas, lakðtiniai, pasta, saldainiai, pjaustyti Vokietijos kompanija „Winterhalter”

triufeliai „Carpaccio” bei alyvuogiø aliejus su pristatë profesionalià, modernaus dizaino,

baltø ir juodø triufeliø aromatu. Taip pat stilingà indø plovimo maðinà. Kad palengvëtø

pasiûlë nuovirus, sultinius, kepimo metu virëjo darbas ir pagreitëtø neðvariø indø

gautas sultis, kvapnius nuovirø padaþus plovimo procesas bei bûtø iðpildyti visi indø

gamybai, padaþus þuviai ir mësai. Pristatë plovimo poreikiai, kiekvienas ðios kompanijos

ðvenèiø metu aktualià naujienà – vyðnias darbuotojas visada pasiruoðæs ávertinti, suteikti

alkoholyje „Griottines”, tinkanèias tiek patarimà ir pagalbà indø plovimo srityje.

konditerijos, tiek kulinarijos patiekalams. UAB „Sangaida“ pademonstravo naujametiná

stalà, padengtà pilna stalo serviruote:

Didþiausio susidomëjimo sulaukë puodofontano,

skirto ðokoladinio fondiu gamybai, lëkðtëmis, árankiais, taurëmis, taip pat pristatë

pristatymas. Susirinkusieji turëjo galimybæ naujausià „Steelite International“ linijà –

pasivaiðinti ðokoladiniu fondiu pagardintais prabangius porceliano indus.

egzotiniais vaisiais.

Renginio metu „Santa Maria“ maloniai

Viena ið didþiausiø struèiø augintojø nustebino LRVVKA narius kalëdinëmis dovanëlëmis,

o visiems susirinkusiesiems UAB

Lietuvoje R. Reikerto „Struèiø ferma” susirinkusiems

pasiûlë strutienos produktø, „Kemitek”, ámonë, besirûpinanti visø ðvara,

atitinkanèiø visus aukðèiausius kokybës tiekianti ið celiuliozës ir muilo gaminamø

reikalavimus: greitai paruoðiamus marinuotus produktø higienos priemones, áteikë prisiminimo

dovanëles – rankðluosèius.

strutienos kepsnius, kitus rûkytus strutienos

delikatesus, o vytintas strutienos kumpelis

RESTORANØ VERSLAS 6/2006

Informacija


32

Vieðbuèiams

LIETUVOS APGYVENDINIMO ÁSTAIGØ

STATISTIKA

TISTIKA

2006 M. SAUSIO

USIO-RUGSËJO MËN. . APGYVENDINIMO ÁSTAIGOS

SULAUKË UKË 14 PROCENTØ DAUGIA

UGIAU U SVEÈIØ

Statistikos departamento iðankstiniais duomenimis, 2006 m.

sausio

io-rugsëjo mën. Lietuvos apgyvendinimo ástaigose apsistojo

13,6 procento daugiau sveèiø nei 2005 m. tuo paèiu laikotarpiu.

Per devynis ðiø metø mënesius apgyvendinimo ástaigose

(vieðbuèiuose, sveèiø namuose, moteliuose, poilsio namuose

(nameliuose), sveikatingumo ástaigose ir kt.) nakvojo 1,2 mln.

sveèiø, ið jø 51 proc. uþsienieèiø. Vieðbuèiuose ir sveèiø namuose

apsistojo 863,3 tûkst., poilsio namuose (nameliuose) – 105,6 tûkst.,

sveikatingumo ástaigose – 96,8 tûkst. sveèiø. Palyginus su 2005

m. sausio-rugsëjo mën., Druskininkø apgyvendinimo ástaigos

sulaukë 17,7 proc. daugiau sveèiø, Birðtono – 34,4 proc., Neringos

– 4,1 proc. daugiau sveèiø. Palangos apgyvendinimo ástaigose

sveèiø sumaþëjo 1,6 proc.

Vieðbuèiai ir sveèiø namai 2006 m. sausio-rugsëjo mën.,

palyginus su 2005 m. atitinkamu laikotarpiu, apgyvendino 18,5

proc. daugiau sveèiø, uþsienieèiø – 10,1 proc. daugiau. Padaugëjo

sveèiø ið kaimyniniø ðaliø – Latvijos ir Estijos (26,9 %), Baltarusijos

(36,1 %), Ukrainos (10,5 %), Lenkijos (8,2 %), taip pat ið Vakarø

Europos ðaliø – Airijos (47,1 %), Austrijos (32,9 %), Jungtinës

Karalystës (23,3 %), Norvegijos (30,6 %), Ðvedijos (15,6 %). Sveèiø

ið Vokietijos sumaþëjo 3,9 proc. Sveèiø ið ES ðaliø apgyvendinta

7,9 proc. daugiau nei pernai per tà patá laikotarpá. Daugiausia

sveèiø atvyko ið Vokietijos – 105,5 tûkst. (2005 m. 9 mën. – 109,8

tûkst.), Lenkijos – 74,3 tûkst. (2005 m. 9 mën. – 68,7 tûkst.),

Latvijos ir Estijos – 58,9 tûkst. (2005 m. 9 mën. – 46,4 tûkst.),

Jungtinës Karalystës – 31,8 tûkst. (2005 m. 9 mën. – 25,8 tûkst.),

Rusijos – 30,8 tûkst. (2005 m. 9 mën. – 27,6 tûkst.). Devyniø ðiø

metø mënesiø vieðbuèiø ir sveèiø namø numeriø uþimtumas sudarë

44,3 proc. (2005 m. 9 mën. – 42,8 %).

Vilniaus miesto vieðbuèiuose ir sveèiø namuose 2006 m. sausiorugsëjo

mën. buvo priimta 398,7 tûkst. sveèiø, arba 11,6 proc.

daugiau nei 2005 m. atitinkamu laikotarpiu. Uþsienieèiø

apgyvendinta 9,4 proc. daugiau. Devyniø ðiø metø mënesiø Vilniaus

m. vieðbuèiø ir sveèiø namø numeriø uþimtumas sudarë 54,4 proc.

(2005 m. 9 mën. – 54,3 %).

VIEÐBUÈIØ IR SVEÈIØ NAMØ PASISKIRSTYMAS PAGAL

ÞVAIGÞDUÈIØ SKAIÈIØ

Ástaigø skaièius

Numeriø skaièius

Vietø skaièius

* * * * *

8

663

1294

* * * *

54

3029

5677

* * *

105

3141

6311

* *

52

1658

3226

APGYVENDINIMO ÁSTAIGOSE APSILANKÆ UÞSIENIEÈIAI PAGAL

ÐALIS

*

18

908

1919

Neklasifikuoti

50

908

1943

Ið viso

287

10307

20370

Ðalis 2006 m. sausis-rugsëjis 2005 m. sausis-rugsëjis

Austrija

Danija

Estija

Italija

Jungtinë Karalystë

Latvija

Lenkija

Prancûzija

Suomija

Ðvedija

Vokietija

Rusija

Baltarusija

JAV

Kitos ðalys

1 %

2 %

4 %

4 %

5 %

7 %

14 %

3 %

5 %

3 %

19 %

7 %

4 %

3 %

19 %

1 %

2 %

4 %

4 %

5 %

6 %

14 %

3 %

5 %

3 %

21 %

7 %

4 %

3 %

18 %

NAUJI IR ATNA

TNAUJINTI VIEÐBUÈIAI

„MARTIALIS”

Vienas didþiausiø Vilniaus ekonominës

klasës vieðbuèiø „Martialis“

ásikûrë prestiþiniame Antakalnio rajone,

3 km nuo miesto centro. Moderniame

trijø þvaigþduèiø vieðbutyje árengta 114

kambariø: vienvieèiø, dvivieèiø bei

apartamentø su palydovine televizija ir

kondicionavimo sistema. Lankytojø

patogumui kambariai rakinami magnetinëmis

kortelëmis, á virðutinius aukðtus

galima kilti moderniu liftu. Keletas

kambariø skirta neágaliesiems. Vieðbutyje

taip pat veikia 100 vietø restoranas bei

trys konferencijø salës su natûralia dienos ðviesa ir modernia konferencine

áranga. Po sunkios dienos vieðbuèio klientams atgauti jëgas padeda

kvalifikuoti masaþistai bei kosmetologai. Ðalia vieðbuèio árengta vaizdo

kameromis stebima automobiliø stovëjimo aikðtelë. 2007 metais vieðbutis

„Martialis” planuoja pasiekti ne maþesná kaip 50 proc. uþimtumà.

„GABIJA

GABIJA”

Po atsinaujinimo (padidëjæs beveik

dvigubai) Palangos vieðbutis „Gabija” (S.

Dariaus ir S. Girëno ir Vytauto gatviø

sankryþa) duris pravërë 2006 metø

vasarà. Ásikûræs netoli Palangos miesto

administraciniø ir komerciniø centrø,

vieðbutis lankytojams siûlo 56 modernius

kambarius (dvivieèius, liuksus ir apartamentus)

su modernia ðildymo ir kondicionavimo

sistema, palydovine televizija,

radiju ir internetu. Erdvûs kambariai

puikiai tinka poilsiui su ðeimomis. Yra

kambarys þmonëms su negalia. Vieðbutyje

ásikûræs europietiðkos virtuvës 100 vietø restoranas su baru, árengtos dvi

erdvios (35 ir 75 vietø) konferencijø salës su paèia moderniausia

konferencijø áranga. Veikia sveikatingumo centras, kuriame yra treniruokliø

salë, soliariumas, pirtys, baseinas, sûkurinë vonia, sulèiø baras. Prie pastato

árengta erdvi automobiliø stovëjimo aikðtelë.

„KAUNAS”

Vieðbutyje „Kaunas“, ásikûrusiame paèiame

laikinosios sostinës centre – Laisvës

alëjoje, 2006 metø gruodþio pradþioje buvo

atidarytas naujas priestatas, kuriame árengti

23 papildomi De lux kambariai ir 150 sveèiø

talpinanti konferencijø salë. Nuo ðiol bendrai

tiek senoji, tiek nauji vieðbuèio konferencijø

salës sutalpina iki 300 asmenø. Salëse

galima rengti vaizdo konferencijas, yra

sinchroninio vertimo galimybë. Dabar miesto

sveèiai gali nakvoti 85 ávairiø tipø kambariuose

(standartiniuose, aukðtesnës klasës,

trivieèiuose, liuksuose ir prabangiuose

liuksuose). Árengti specialûs kambariai alergiðkiems þmonëms, jungiamieji

ðeimoms su vaikais, penktasis vieðbuèio aukðtas skirtas nerûkantiems.

Vieðbutis „Kaunas“ yra pirmasis Lietuvoje, kuris turës mini golfo aikðtynà

terasoje, pleèiamas papildomø paslaugø asortimentas.

„EUTERPË“

Spalio pabaigoje Klaipëdos

senamiestyje (ties Aukðtosios ir

Darþø gatviø sankryþa), skirtingø

laikmeèiø architektûros pastate,

duris atvërë naujas verslo klasës

vieðbutis „Euterpë“, pavadintas

lyriðkosios poezijos mûzos vardu.

1200 kv. m erdvëje árengti 23

jaukûs kambariai: 5 vienvieèiai, 14

dvivieèiø, 4 liukso ir 1 neágaliesiems

pritaikytas kambarys. Kambariuose

galima naudotis internetu, veikia kabelinë televizija. Sveèiø patogumui

árengti mini barai ir seifai. Liukso kambariuose yra kondicionieriai.

„Euterpëje“ lankytojø taip pat laukia sveikà, ðvieþià ir puikiai suderintà

(sveikos mitybos reikalavimus atitinkantá) maistà siûlantis restoranas, 50

vietø moderni konferencijø salë su vëdinimo sistema ir vaizdo áranga. Ðalia

vieðbuèio árengta automobiliø stovëjimo aikðtelë, teritorija stebima vaizdo

kameromis.

RESTORANØ VERSLAS

6/2006


AR NORITE IÐGIRSTI SAVO SVEÈIUS SAKANT

„MANO DAIK

AIKTAI ÈIA SAUGÛS“

Daugelio vieðbuèiø ar poilsio namø savininkai kartais net

nesusimàsto, kodël sveèiai renkasi ne jø, o kaimynystëje esantá

vieðbutá. Didelë tikimybë, kad pagrindinis veiksnys, lemiantis toká

pasirinkimà, yra asmeniniø daiktø saugumas. Sveèias, rinkdamasis

33

ar rezervuodamas kambará, atkreipia dëmesá á tai, kokias

papildomas paslaugas vieðbutis gali pasiûlyti. Ne paslaptis, jog

ðiais laikais daugelis verslo ar ekonominës klasës vieðbuèiuose

apsistojanèiø sveèiø turi neðiojamus kompiuterius, skaitmenines

vaizdo kameras ir kitus brangius daiktus, jau nekalbant apie

asmeninius dokumentus. Todël prioritetà sveèias tikrai suteiks

kambariui, kuriame árengtas individualus elektroninis seifas. UAB

„BHD”, uþimdama vis daugiau vieðbuèiø árangos rinkos ne tik

Lietuvoje, bet ir kaimyninëse Pabaltijo ðalyse, gali pasiûlyti ávairiø

modeliø elektroninius seifus. Seifai gali bûti ávairaus dydþio, ávairiø

rakinimo tipø bei spalvø.

Ðiuo metu galime pasiûlyti italø kompanijos „IndelB“ ir kinø

kompanijos „Saga Safe” elektroninius seifus. Pagrindiniai ðiø seifø

privalumai:

• Avarinis atrakinimas mechaniniu raktu.

• Atrakinimas bet kokia magnetine kortele.

• Galimybë sveèiui sugalvoti savo atrakinimo kodà.

Jei norite sulaukti vis daugiau sveèiø savo vieðbutyje ar poilsio

• Audito funkcija.

bazëje, apsvarstykite elektroniniø seifø ásigijimo galimybæ.

• Ávairiø spalvø gama.

Susisiekite su mumis, ir mes pasiûlysime tinkamà sprendimà

• Ávairûs dydþiai.

specialiai jums.

• Garantinis aptarnavimas iki 36 mënesiø.

UAB „BHD” informacija

korporacijø uþsakymus, sujungia kompiuteriná kasos aparatà su vieðbuèio

NAUJIENA VIEÐBUÈIAMS

programa bei pateikia vieðbuèio darbui bûtinas ataskaitas.

UAB „UCS Baltic“ vieðbuèiams siûlo naujà vieðbuèiø procesø Didesni vieðbuèiai gali rinktis papildomas sistemos „Hotex“ dalis,

automatizavimo sistemà „Hotex“, kuri puikiai tinka tiek dideliems, tiek padedanèias administruoti telefonø sistemà, renginius, rezervavimà internetu,

maþesniems, nedaug paslaugø siûlantiems vieðbuèiams. Pagrindinës „Hotex“ spynø sistemà, interneto ir TV tarifikavimà, mini barus ir ryðá su „R-Keeper“

sistemos dalys leidþia kaupti visus reikalingus vieðbuèio duomenis, atlieka sistema. Planuojama, jog ði automatizavimo sistema bus populiari ne tik

visas administracines operacijas, leidþia registruoti organizacijø, grupiø bei dideliuose, bet ir maþuose vieðbuèiuose.

HORECA RINKOS OS NAUJIENOS

lankytojus pakvies ir pirmieji pasauliniø tinklø restoranai: amerikietiðkas greitojo

maisto restoranas „KFC“, „Pizza Hut“ bei Tolimøjø Rytø virtuvës restoranas

PRADEDA A VEIKTI DRUSKININKØ VANDENS PARKAS

„Gan bei“.

Gruodþio 27 dienà Druskininkuose atidaromas 21 000 kv. m uþimsiantis Kauno „Akropolyje“, kurio plotas didesnis nei 80 tûkstanèiø kvadratiniø

Druskininkø vandens pramogø parkas. Projekto vertë – 120 mln. litø. metrø, prekybai bus skirta apie 57 tûkstanèius kvadratiniø metrø. Á prekybos ir

Vienu metu Druskininkø vandens parke galës pramogauti 1500 lankytojø. pramogø centrà planuojama investuoti apie 320 milijonø litø ir ádarbinti 1

„Akvaparke“ veiks 18 pirèiø kompleksas, árengtas pagal skirtingø pasaulio ðaliø tûkstantá darbuotojø. Per dienà centre tikimasi sulaukti 35-45 tûkstanèiø

tradicijas, vandens pramogos, skirstomos á baseinø ir atrakcionø zonas, bus lankytojø. Praneðama, kad pirmieji nuomininkai á prekybos ir pramogø centrà

atliekamas ávairus masaþas. Praalkæ bus kvieèiami apsilankyti trijuose „Èili“ baruose: pradës keltis 2007 m. sausio viduryje.

Mëlynajame „Èili“ bare pirèiø komplekse, „Èili“ VIP bare, „Èili“ bare baseino

bangoje bei savitarnos picerijoje su gërimø baru „Èili pica”.

ÐIAULIUOSE ATID

TIDAROMAS PREKYBOS IR LAISVALAIKIO ALAIKIO CENTRAS

Po Druskininkø vandens parko stogu ásikûrë ir komfortabilus 92 kambariø vieðbutis,

„SAULËS MIESTAS“

kurio pastate veiks 170 vietø vieðbuèio restoranas ir naktinis klubas. Vieðbutyje Ðiauliuose baigiamas árengti 50 tûkstanèiø kvadratiniø metrø plotà

árengta 254 vietø konferencijø salë su sinchroninio vertimo paslauga. Ðalia uþimantis prekybos ir laisvalaikio centras „Saulës miestas“. Trijuose prekybos

vieðbuèio árengtas boulingas ir biliardas.

ir laisvalaikio centro aukðtuose ásikurs apie 90 parduotuviø, kaviniø ir restoranø.

Treèiajame „Saulës miesto“ aukðte veiks laisvalaikio zona su moderniu boulingo

„SPA VILNIUS“ ATID

TIDAR

ARYT

YTAS NAUJAS KONFERENCIJØ CENTRAS

klubu. Taip pat centre ásikurs dvi picerijos, du lietuviðkø patiekalø restoranai, alaus

Druskininkuose, sanatorijos „Vilnius“ bazëje, 2003 metais ásikûræs restoranas, uþkandinë. Po centro stogu vietà ras autobusø stotis, kelios automobiliø

sveikatinimo centras „SPA Vilnius“ pleèiasi – jame buvo atidarytas konferencijø stovëjimo aikðtelës, kuriose tilps 800 automobiliø.

ir boulingo centras, uþimantis 2384 kv. m plotà. Tai yra didþiausias ir Á „Saulës miestà“ investuota apie 80 milijonø litø. Centre bus sukurta apie

moderniausias tokio tipo centras Druskininkuose ir treèias pagal dydá Lietuvoje. 500 naujø darbo vietø.

Á centrà investuota 12 milijonø litø.

Centre pagal naujausias technologijas árengta 10 saliø, kuriose vienu metu

VIEÐBUÈIO „TAKIOJI NERIS“ REKONSTRUK

ONSTRUKCIJA JAU PRADËTA

gali tilpti 800 þmoniø. Kiekvienos saliø interjere atsispindi vis kita „prarastoji Vieðbuèiø tinklui „Reval Hotels“ priklausanèio Kauno vieðbuèio „Takioji

civilizacija“ (majø, inkø, actekø ir kt.). Pramogø dalyje „Atlantida” veikia boulingas Neris“ ásigijimas ir kapitalinë rekonstrukcija (planuojama baigti 2008 m. pavasará),

atliekama ámoniø grupës „YIT Kausta“, kainuos apie 82,9 mln. litø.

ir biliardas, yra baras. Atidarius centrà papildomai ádarbinta 20 þmoniø (ið viso

centre dirba 240 darbuotojø).

Aðtuoniø aukðtø vieðbuèio pastate þadama árengti 208 ávairiø kategorijø kambarius,

„SPA Vilnius“ ðiemet per tris ketvirèius gavo 12,158 mln. litø pajamø, o skirtus verslo ir poilsio turistams. Pirmajame vieðbuèio aukðte veiks restoranas ir baras.

centro vieðbuèiø vidutinis uþimtumas sudarë 61 procentà.

Antrajame ásikurs didelis konferencijø centras, kurá sudarys 8 skirtingø dydþiø modernios

salës. Didþiausios konferencijø salës plotas sieks 450 kv. metrø.

KAUNO „AKROPOL

AKROPOLYJE“ – PIRMIEJI PASA

ASAULINIØ TINKLØ RESTORANAI

Didþiausias vieðbuèiø tinklas Baltijos ðalyse „Reval Hotels“ valdo 9

Kauno prekybos ir pramogø centre „Akropolis”, kuris planuoja kaunieèiams vieðbuèius – 4 vieðbuèius Taline, 2 – Rygoje, 1 – Vilniuje bei 2 neseniai ásigytus

duris praverti 2007 metø vasario 15 dienà, ásikurs tiek þinomi prekybos tinklai, „Baltpark“ vieðbuèius Vilniuje ir Klaipëdoje, kurie kitø metø pradþioje bus

tiek nauji rinkos dalyviai. Planuojama, kad be kitø numatytø maitinimo ástaigø, pristatyti „Reval Inn“ pavadinimu.

RESTORANØ VERSLAS 6/2006

Vieðbuèiams


LENGVAS KUROR

URORTINIS ROMANAS

Audrius Vyðniauskas

34

Interjeras

Prieð porà deðimtmeèiø Lietuvos gyventojams Palanga buvo kone

vienintelë kokybiðko ir kartu prieinamo poilsio vieta. Ðiandien

situacija pasikeitë: lietuviams tapo lengvai pasiekiami ne tik ðiltieji

Vidurþemio jûros krantai, bet ir kur kas egzotiðkesnës ðalys. Aiðku,

visos jos yra labai toli, o Palanga – èia pat, taèiau dël konkurencijos

garsiojo kurorto poilsiavietëms jau keliami kur kas aukðtesni

reikalavimai nei anksèiau. Daugelis jø skubiai atsinaujina,

ágaudamos patrauklià architektûrinæ iðraiðkà, savo lankytojams

siûlydamos platø pramogø bei paslaugø pasirinkimà. Vienas tokiø

objektø – garsusis vieðbutis „Gabija

Gabija”, po rekonstrukcijos virtæs

universaliu poilsio ir sveikatingumo centru.

sime paþvelgti á lubas. Jø

akcentai – didþiuliai ðvieslangiø

bei kolonø atramø

apskritimai, atliepiantys

kadaise populiarø „sûrio

skyliø“ motyvà. Stilingi roþiniai

ðviestuvø burbulai taip

pat primena 80-tuosius ir

kartu su kolonø kapiteliø

imitacijomis prisideda prie

lengvabûdiðkos atmosferos

kûrimo. Salëje vykusiai

panaudotas spalvotas lubø

apðvietimas, darniai suderintos

lakoniðkø formø këdës ir staleliai. Svarbus dþiugesio ðaltinis ir

kartu interjero „vinis“ – dekoratyvinë stiklo pertvara, skirianti restorano

salæ nuo recepcijos. Jos ryðkiaspalviai kvadratai, pagaminti ið

specialaus plastiko, – lyg kokia vitaminø reklama, praneðanti

poilsiautojams apie bûsimà kûno ir sielos atgaivà.

Pasukime á buvusio kiemo dalá, kurià uþëmë sveikatingumo centras.

Pagrindinë patalpa savo stikliniu fasadu atsiveria tiesiai á graþiai

sutvarkytà kiemà, o tenai oðianèiø puðø lankstumas susiðaukia su

baseino parapeto plastika. Jai prieðpastatomas ne tik kampuotas

patalpos planas, bet ir aðtrus pakabinamø lubø siluetas. Aðtrumà

pajuntame ir trikampio formos pagrindinëje pastato laiptinëje: kylant

á virðø lankytojai turi progà deramai ávertinti grakðèià laiptø metalinæ

konstrukcijà, papildytà poliruoto akmens ir stiklo detalëmis. Ðià projekto

dalá V. Svidenis kûrë kartu su tëvu – dizaineriu K. Svideniu, tad laiptus

galëtume laikyti sëkmingu ðeimyninio verslo rezultatu.

Kadaise ðio vieðbuèio atidarymas pakëlë paslaugø ir vieðojo

maitinimo lygá visame Lietuvos pajûryje. Klaipëdietis architektas Rimas

Lajus, 8-tajame deðimtmetyje sukûræs „Gabijos” projektà, vadovavo

ir jo pertvarkymui. Autoriui pavyko suderinti keletà prieðtaringø siekiø:

nedidinant uþstatymo ploto, áterpti keletà naujø objektø (baseinà,

treniruokliø salæ ir kt.) ir, ið esmës nekeièiant pastato struktûros,

atitinkanèios kurorto uþstatymo tradicijas, suteikti jam ðiuolaikinæ

iðvaizdà. Pagrindiniais naujojo „Gabijos” ávaizdþio bruoþais tapo

pastato atsivërimas á jaukø vidaus kiemà ir prieðais esantá Palangos

parkà, taip pat vieðbuèio komforto lygio iðryðkinimas. Ðiai idëjai pritarë

ir „Gabijos” interjero dizaineris Vygintas Svidenis, taèiau lygia greta

jis vystë ir nerûpestingo poilsio gamtos prieglobstyje idëjà. Ði mintis,

turint omenyje objekto dydá ir sudëtingumà, virto savotiðku kurortiniu

romanu, kurio lengvo ir neskubaus pasakojimo intonacijas jauèiame

visose komplekso erdvëse.

Kaip ir dera tvarkingiems lankytojams,

paþintá pradëkime nuo holo. Tik

áþengæ, akis turime pakelti á

lubas, kuriose pasklido

abstraktûs dekoratyviniai

elementai. Jiems optimistiðkai

pritaria þiedais susuktos sofos,

apvalûs staliukai, recepcijos

kontuaras bei kiti baldai,

sukurti specialiai ðiam interjerui.

Áspûdá papildo grindø

akmens masës plokðtës, kuriø

lengvas pieðinys primena

kopø smëlio raðtus.

Jei pasuksime restorano

link, pasinersime á kiek nostalgiðkà

8 deðimtmeèio atmosferà.

Restorane vëlgi turë-

Virðutiniuose aukðtuose lankytojus

pasitinka tyla ir ramybë.

Tiek koridoriuose, tiek ir vieðbuèio

kambariuose vyrauja

ramios, prislopintos spalvos.

Pagrindinis vaidmuo kuriant

interjero nuotaikà skiriamas

tekstilei – nuo specialiai „Gabijai“

sukurtø margaspalviø

takeliø koridoriuose iki uþuolaidø

bei lovø uþtiesalø kambariuose.

Daugumoje audiniø raðtø kartojasi

subtilus augalinis motyvas,

primenantis pajûrio kopø vingius.

Panaðø motyvà dizaineriai

panaudojo ir bendrøjø erdviø

langø ir stiklo pertvarø grafikai.

RESTORANØ VERSLAS

6/2006


ûtent ðiam vieðbuèiui,

siekiant ne

tik pabrëþti teikiamà

komfortà, bet ir

perteikti atpalaiduojantá

kambariø

erdvumà.

Ið plaèios IV

aukðto terasos atsiveria

puikus vaizdas

35

á Palangos parkà. Já

stebint kyla mintis,

kad ðiandien tam,

kad bûtø sukurta

tikra poilsio atmosfera,

gamtos groþis turi bûti derinamas su racionaliu

Pasak architekto R. Lajaus,

rekonstruojant vieðbutá,

buvo sàmoningai vengiama

ðabloniðko patalpø vienodumo,

tad visi kambariai yra

ne tik skirtingos struktûros,

bet ir charakterio. Ðià ávairovæ

interjero dizaineris

stengësi pabrëþti skirtingu

iðplanavimu, kolorito niuansais,

árangos detalëmis.

architektûros tobulumu. Poilsio centre „Gabija” taip ir

Dauguma baldø yra sukurta

buvo padaryta.

AR ÞVAIGÞDUTËS – PATIKIMA VERTINIMO SISTEMA

Pagal þurnalà „Hotel management international“ parengë Gintarë Jankauskaitë

Kà ið tikro þvaigþdutës gali pasakyti apie vieðbutá Ði vertinimo

(European Economic Community). Deja, per daugelá metø nuo

sistema paseno, ar dar vis yra naudinga ir atitinka vieðbuèiø sveèiø

vieðbuèiø vertinimo sistemos problemø EEC perëjo prie standartizuotos

lûkesèius Ar skirtingose ðalyse, o kartais net tos paèios ðalies

informacinës sistemos kûrimo.

skirtinguose regionuose taikomi vis kiti vieðbuèiø vertinimo standartai

Nepaisant to, 1996 metais, kuomet ðá darbà atlikti buvo paraginta

nesukelia nesusipratimø Kokiø rezultatø buvo pasiekta mëginant

Tarptautinë standartø organizacija ISO (International Standards

vertinimo reikalavimus suvienodinti Á ðiuos klausimus atsakymø ieðko

Organisation), ið naujo vieðbuèiø vertinimo problemas ëmësi spræsti

þurnalas „Hotel management international”.

Europos standartizacijos komitetas (EU Standardisation Committee).

Gerokai á prieká ðioje srityje paþengë vienintelë Tarptautinë standartø

Perþvelgiant interneto svetainëse pristatomus vieðbuèius, dëmesá organizacija ISO, sudariusi specialià terminijà.

patraukia ne tik iðvardinti pastarøjø patogumai, bet ir pikti susierzinusiø Tarptautinë vieðbuèiø ir restoranø asociacija IHRA (International

lankytojø komentarai. Tokie pavieniø asmenø pasisakymai, neretai Hotel & Restaurant Association), ið pradþiø prieðtaravusi vieðbuèiø

susilaukiantys ir bendraminèiø pritarimo, yra didelë problema. vertinimo standartizavimo idëjai, 2002 metais sutiko dirbti kartu su

Pavyzdþiui, viename maþame (tariamai penkiø þvaigþduèiø) Brazilijos Pasauline turizmo organizacija ir ásipareigojo nustatyti, kokiose ðalyse

vieðbutyje, pasak komentatoriø, tvyro ne koks kvapas, bëgioja ar regionuose kokie standartai egzistuoja, kieno jie yra sudaryti ir kas

tarakonai, o karðtas vanduo yra sëkmës reikalas.

priþiûri jø vykdymà. Tarptautinë vieðbuèiø ir restoranø asociacija

Abejotini kaltinimai, tokie kaip pastarasis, griauna vieðbuèio penkiø apvienijo ðioje srityje jau atliktus darbus, surinko duomenis apie esamas

þvaigþduèiø standartus ir terðia kiekvienos ðiai kategorijai priklausanèios klasifikacijas.

ástaigos reputacijà. Panaðaus lygio kritika kenkia visai vertinimo þvaigþdutëmis

sistemai. Teigiama, kad pagrindinë komentatoriø auka yra (daugiausia Europos ir Viduriniøjø Rytø) vaizdas, atskleidþiantis bendros

Ið 2004 metais pateiktos galutinës ataskaitos puikiai matyti bendras

pavieniai individualûs vieðbuèiai, neturintys tvirto prekinio þenklo. vertinimo sistemos ádiegimo sunkumus. Kai kuriose ðalyse, tokiose kaip

Dël ðios prieþasties nepriklausomi vieðbuèiai nëra abejingi tvirtai Austrija, vieðbuèiø rinka vertinimo standartus nusistato pati. Kitose

vertinimo sistemai. Dublino penkiø þvaigþduèiø vieðbuèio „Fitzwilliam ðalyse, tokiose kaip Egiptas ar Graikija, vieðbuèiø kategorijos

Hotel” generalinis direktorius John Cvanagh klausia: „Kaip mes nustatymai susijæ su mokesèiais. Ispanijoje ir Vokietijoje vertinimo

konkuruotume su kitais vieðbuèiais, jeigu neturëtume 5 þvaigþduèiø taisyklës yra regioninës, o Izraelyje apskritai yra grieþtai prieðinamasi

statuso Vien todël, kad esame nepriklausomas vieðbutis, jaustume bet kokiai formaliai klasifikacijai. Ataskaitos pabaigoje buvo padaryta

komerciná diskomfortà. Todël vieðbuèiø vertinimo sistema (nors iðvada, kad vartotojai nesupranta „suderintos klasifikacijos sistemos“

skirtingose ðalyse ar net tos paèios ðalies regionuose yra skirtinga) – bûtina”. ir jø pasirinkimà lemia kaina bei vieta.

Vieðbuèiø verslo plëtros specialistas Bruno Maini teigia, kad

Fragmentiðka sistema

vertinimo þvaigþdutëmis sistema jau atgyveno. Pasak jo, klasifikacijos

Tikslas sukurti pastovius tarptautinius vieðbuèiø vertinimo standartus sistema per daug remiasi vieðbuèiø „technine áranga“ (kambariø dydþiu,

buvo iðkeltas prieð 50 metø. Pasaulinë turizmo organizacija (World liftais ir pan.) ir ignoruoja visus svarbiausius „programinës árangos“

Tourism Organisation), raginanti pirmiausia sudaryti vertinimo sistemas elementus – priëmimà ir paslaugø kokybæ.

regionuose, ðioje srityje neryþtingai bandë veikti nuo pat savo Pastaràjà mintá patvirtino Pasaulinës turizmo organizacijos ir

susikûrimo (1975 m.). 1982 metais savo paèios iniciatyva kartu su Tarptautinës vieðbuèiø ir restoranø asociacijos ataskaita, parodþiusi,

Nacionaline vieðbuèiø, restoranø ir kaviniø asociacijø konfederacija kad tik keliose ðalyse, áskaitant Prancûzijà, Danijà, Turkijà ir Didþiàjà

(HOTREC) veikti pradëjo tuometinë Europos ekonominë bendrija

Nukelta á 36 psl.

RESTORANØ VERSLAS 6/2006


Vieðbuèiams


36

Informacija

Atkelta ið 35 psl.

Britanijà, buvo atliekami „netikëti“ vieðbuèiø patikrinimai, tik sudaræ

áspûdá, kad ðaliø vaiðingumo rinka menka, o paslaugos neatitinka

reikalavimø.

Sunku patikëti, kad tarptautinë vieðbuèiø rinka yra per daug

fragmentiðka ir negali veikti universaliai standartiðkai, nors tai yra

bûtina. Pavyzdþiui, Bruno Maini paþymi faktà, kad Didþiojoje Britanijoje

daugiausia trys þvaigþdutës yra skiriamos vieðbuèiui, kuriame nëra

lifto, iðskyrus kai kuriuos maþus, ne miestuose esanèius vieðbuèius,

kuriuose yra viskas, kas paprastai vertinama 5 þvaigþdutëmis. John

Cavanagh prisimena, kad iki tol, kol Dubline esanèiame jo „Fitzwilliam“

vieðbuèio vestibiulyje nebuvo árengta daugiau sëdimø vietø, aukðtai

vertinamai ástaigai nebuvo suteiktas 5 þvaigþduèiø statusas.


Þvaigþdutës simboliðkumas

„Þvaigþdutës sveèiams turëtø suteikti informacijà apie tai, ko jie

gali tikëtis“, – teigia John Cavanagh. „Rimtai pagalvojæs, að nesu

tikras, ar Airijoje ið viso yra 5 þvaigþduèiø vieðbuèiø. Jeigu jûs norite

iðgirsti mano nuomonæ apie tai, koks turëtø bûti pasaulinis 5

þvaigþduèiø vieðbutis, – að tikrai neþinau. Taèiau jame visø pirma turëtø

bûti akcentuojama paslaugø kokybë ir kliento patogumas“. Tuo

remdamasis John Cavanagh neabejoja, kad Airijoje, Dubline, esantis

„Fitzwilliam” vieðbutis yra vienas geriausiø savo klasëje.

Ironiðka mintis, kad vieðbuèiø sveèiai turi per maþai átakos vieðbuèiø

klasifikacijai, nuskamba gana daþnai. Geriausiu atveju turistø

nusiskundimai paragina atlikti tam tikrus patikrinimus. Internetas ðioje

srityje padarë perversmà. Ávairûs interneto puslapiai (pvz.,

www.tripadvisor.com) leidþia þmonëms ávertinti jø apsistojimo vietas.

Nors ið dalies, subjektyviai ir retkarèiais neteisingai, nuomonës

iðsakymo internetu galimybë gali nors trumpam priversti uþmirðti

tarptautiniø klasifikacijos standartø kûrimà. Kiek dar praeis laiko iki

tos akimirkos, kai kas nors sukurs programà, kuri sujungs kiekvienà,

bet kurioje interneto svetainëje pasakytà nuomonæ ir automatiðkai

paskirs þvaigþduèiø vertinimà kiekvienam vieðbuèiui Vieðbuèiø

savininkai ðià naujà realybæ turi suvokti kuo greièiau.

TARPT

ARPTAUTINËS PARODOS

Platesná parodø sàraðà rasite internete: http://parodos.meniu.lt

2007 KOVAS

INTERNATIONAL RESTAURANT & FOODSERVICE SHOW OF NEW YORK –

paroda, kurioje bus pristatomos svarbios tendencijos, produktai ir paslaugos. Vieta:

Niujorkas, JAV. Data: 2007 kovo 3-5 d.

Internete: http://www.internationalrestaurantny.com/

EUROPEAN SANDWICH & SNACK SHOW ir TOTAL SANDWICH SHOW –

europietiðkø sumuðtiniø ir uþkandþiø paroda. Vieta: Paryþius, Prancûzija. Data: 2007

kovo 3-7 d.

Internete: http://www.dewevents.co.uk/sandwichshows/eurosandwich/fr/index.htm

NIGHTCLUB & BAR – BEVERAGE AND FOOD SHOW – tarptautinis naktiniø klubø

ir barø atstovø, gërimø prekiautojø suvaþiavimas bei gërimø ir maisto produktø parodamugë.

Vieta: Las Vegasas, JAV. Data: 2007 kovo 4-7 d.

Internete: http://www.nightclub.com/

SALAO DO VINHO BRAGA – vyno paroda. Vieta: Braga, Portugalija. Data: 2007

kovo 7-11 d.

Internete: http://www.peb.pt/

INTERNORGA – tarptautinë paroda, skirta vieðbuèiø, restoranø, maitinimo ámoniø,

kepyklø atstovams. Vieta: Hamburgas, Vokietija. Data: 2007 kovo 9-14 d.

Internete: http://www.internorga.de

INTERSICOP – kepiniø ir kitø panaðiø gaminiø paroda. Vieta: Madridas, Ispanija.

Data: 2007 kovo 10-14 d.

Internete: http://www.intersicop-madrid.ifema.es

PROWEIN – tarptautinë vyno ir kitø alkoholiniø gërimø paroda-mugë. Vieta:

Diuseldorfas, Vokietija. Data: 2007 kovo 10-20 d.

Internete: http://www.prowein.de/

INTERNATIONAL BOSTON SEAFOOD SHOW – tarptautinë jûrø gërybiø paroda.

Vieta: Bostonas, JAV. Data: 2007 kovo 11-13 d.

Internete: http://www.bostonseafood.com/

ALIMENTARIA CASTILLA Y LEN – tarptautinë maisto ir gërimø paroda. Vieta:

Valjadolidas, Ispanija. Data: 2007 kovo 11-15 d.

Internete: http://www.feriavalladolid.com/alimentaria/

IN-FOOD – renginys, kuriame bus pristatomi tik pusiau apdoroto maisto produktai.

Vieta: Paryþius, Prancûzija. Data: 2007 kovo 13-14 d.

Internete: http://www.exposium.fr/exposium/intro.jsp

CATEREX JAPAN, HOTERES JAPAN – tarptautinë paroda maitinimo, vieðbuèiø ir

restoranø rinkø atstovams. Vieta: Tokijas, Japonija. Data: 2007 kovo 13-16 d.

Internete: http://www.jma.or.jp/hcj/en/index.html

JAPAN FOOD SERVICE EQUIPMENT SHOW – maisto paslaugas teikianèiø ámoniø

árangos paroda. Vieta: Tokijas, Japonija. Data: 2007 kovo 13-16 d.

Internete: http://www.jma.or.jp/hcj/

FOODEX JAPAN – tarptautinë maisto ir gërimø paroda. Vieta: Chiba, Japonija.

Data: 2007 kovo 13-16 d.

Internete: http://www.jma.or.jp/foodex/

SAL – SEMANA DE LA ALIMENTACION – Madrido maisto savaitë. Vieta: Madridas,

Ispanija. Data: 2007 kovo 14-17 d.

Internete: http://www.alimentacion.ifema.es/default.html

LUXEWAYS – prabangi tarptautinë vieðbuèiø ir maitinimo rinkos paroda. Vieta:

Monakas, Monakas. Data: 2007 kovo 15-17 d.

Internete: http://www.monte-carlo.mc/

FI ASIA-CHINA – tarptautinë maisto ingredientø paroda. Vieta: Ðanchajus, Kinija.

Data: 2007 kovo 15-17 d.

Internete: http://www.fi-events.com/

VIINIEXPO – vyno ir kitø alkoholiniø gërimø paroda. Vieta: Helsinkis, Suomija.

Data: 2007 kovo 15-17 d.

Internete: http://www.finnexpo.fi/exhibition.aspId=1511

ALLES FR DEN GAST – tarptautinë maitinimo ir vieðbuèiø rinkø paroda-mugë.

Vieta: Zalcburgas, Austrija. Data: 2007 kovo 18-20 d.

Internete: http://www.allmountain.at/index.html

VIN AUSTRIA – tarptautinë vyno ir kitø alkoholiniø gërimø paroda. Vieta: Zalcburgas,

Austrija. Data: 2007 kovo 18-20 d.

Internete: http://www.fi-events.com/

IFE – tarptautinë maisto ir gërimø paroda. Vieta: Londonas, Anglija. Data: 2007

kovo 18-21 d.

Internete: http://www.ife.co.uk/

SERBOTEL ATLANTIQUE – paroda, skirta vieðojo maitinimo rinkos atstovams. Vieta:

Nantes, Prancûzija. Data: 2007 kovo 18-21 d.

Internete: http://www.serbotel.com/

HOTELEXPO MOSCOW – tarptautinë vieðbuèiø, poilsio, sporto ir laisvalaikio

árangos bei technologijø paroda. Vieta: Maskva, Rusija. Data: 2007 kovo 21-23 d.

Internete: http://www.equiphotel.ru/eng/

EUROGASTRO – vieðojo maitinimo, restoranø ir vieðbuèiø paroda-mugë. Vieta:

Varðuva, Lenkija. Data: 2007 kovo 22-24 d.

Internete: http://www.mtpolska.com.pl/

SEJEM POCITNIC – turizmas, laisvalaikis, kulinarija, vyno paroda. Vieta: Liubliana,

Slovënija. Data: 2006 kovo 22-25 d.

Internete: http://www.ljubljanski-sejem.si/

RESTORANØ VERSLAS

6/2006


PARODA A „IFFA/IFF

A/IFFA A DELICAT”

2007 m. geguþës 5-10 dienomis Frankfurte

(Vokietijoje) vyks paroda „IFFA/IFFA

Delicat”.

„IFFA/IFFA Delicat” paroda vyksta kas tris

metus. „IFFA” – tai specializuota mësos

perdirbimo srities paroda, o „IFFA Delicat“ Lankytojø pagausëjimui átakos turëjo ásigaliojæ

– prieskoniø, mësos delikatesø, pusfabrikaèiø,

konservø, sûriø, salotø, sulèiø, lavimai. Ateinanèiø metø parodoje higienai bei

naujieji Europos Sàjungos higienos reika-

37

vyno, dþemø, desertø, ðiø produktø gamybos

ir pardavimo árangos paroda. dëmesio.

automatizavimui bus skiriama daugiausia

Pastarojoje taip pat pristatomi laikymo, „IFFA/IFFA Delicat“ laukiami visi gamintojai,

pardavëjai ir pirkëjai. Plaèiau apie

karðto bei uþðaldyto maisto pristatymo

bûdai, mobilios virtuvës, aksesuarai parodà internete: http://www.iffa.de

furðetams, darbo rûbai ir kt.

Plati parodos koncepcija pritraukia „Messe Frankfurt“ atstovybë Baltijos ðalims

gausybæ dalyviø ir lankytojø (apie 900 ir Baltarusijai:

dalyviø ir 60 000 lankytojø) ið ávairiø Ðaltiniø g. 11-18, 03214 Vilnius, Lietuva

pasaulio kampeliø. Ið naujøjø Europos Tel. +370 5 2135534

Sàjungos ðaliø, taip pat ir Lietuvos, parodoje Faksas +370 5 2784560

sulaukiama vis daugiau lankytojø ir pirkëjø. El. paðtas: info@lithuania.messefrankfurt. com

HOSPITALITY PERTH – moteliø, vieðbuèiø ir Internete: http://www.pivoexpo.ru/

restoranø árangos paroda. Vieta: Perth, Australija. Data:

2007 kovo 25-27 d.

MADRID INTERNATIONAL WINES BUSINESS

Internete: http://www.hospitalityperth.com.au/ CONVENTION – tarptautinis vyno ir kitø alkoholiniø

gërimø gamintojø suvaþiavimas. Vieta: Madridas,

FINE FOOD PERTH – renginys vieðojo maitinimo ir Ispanija. Data: 2007 balandþio 13-15 d.

vieðbuèiø rinkø atstovams. Vieta: Perth, Australija. Data: Internete: http://www.adhes.com/

2007 kovo 25-27 d.

Internete: http://www.finefoodperth.com.au/

NATURAL PRODUCTS EUROPE – sveikø ir

ekologiðkø produktø paroda. Vieta: Londonas, Anglija.

G + H – tarptautinë vieðojo maitinimo, vieðbuèiø ir Data: 2007 balandþio 15-16 d.

restoranø árangos paroda. Vieta: Brno, Èekija. Data: Internete: http://www.naturalproducts.co.uk/

2007 kovo 27-29 d.

np_europe/

Internete: http://www.bvv.cz/homepage-gb

ALLES FUR DEN GAST VIENNA – tarptautinë vieðojo

MDD EXPO – privaèiø maisto prekiniø þenklø maitinimo, restoranø, vieðbuèiø ir maisto rinkø parodamugë.

Vieta: Viena, Austrija. Data: 2007 balandþio 15-

paroda. Vieta: Paryþius, Prancûzija. Data: 2007 kovo

27-29 d.

18 d.

Internete: http://www.mdd-expo.com/

Internete: http://www.gastwien.at/

HOTEL&RESTAURANT EXPO UKRAINE – tarptautinë VINOVA – tarptautinë vyno paroda. Vieta: Viena,

árangos ir technologijø vieðbuèiams, poilsiui ir Austrija. Data: 2007 balandþio 15-18 d.

laisvalaikiui paroda. Vieta: Kijevas, Ukraina. Data: 2007 Internete: http://www.vinova.at/

kovo 28-31 d.

Internete: http://www.food-exhibitions.com/ SIBSHOWCASE – tarptautinë specializuota

index.html

parduotuviø, restoranø, maitinimo ir ðaldymo árangos

paroda. Vieta: Novosibirskas, Rusija. Data: 2007

SOL ir VINITALY – alyvø aliejaus, vyno ir kitø balandþio 18-20 d.

alkoholiniø gërimø paroda. Vieta: Verona, Italija. Data: Internete: http://www.sibfair.ru/

2007 kovo 29-balandþio 2 d.

Internete: http://www.vinitaly.com

SIBERIAN BEER. SOFT DRINKS, SIBFOODEXPO –

alaus festivalis. Tarptautinë nealkoholiniø gërimø paroda.

2007 BALANDIS

Tarptautinë specializuota jûrø gërybiø paroda. Þaliavos

ir technologijos. Vieta: Novosibirskas, Rusija. Data: 2007

INTERFOOD ST. PETERBURG – tarptautinë maisto balandþio 18-20 d.

produktø paroda. Jos metu vyks ðios parodos: Internete: http://www.sibfair.ru/

„Ingredients St. Petersburg“, „Drinks St. Petersburg“,

„Prodtech St. Petersburg“, „Foodpack St. Petersburg“. VINOELITE – vyno paroda. Vieta: Valensija, Ispanija.

Vieta: Sankt Peterburgas, Rusija. Data: 2007 balandþio Data: 2007 balandþio 18-20 d.

2-5 d.

Internete: http://vinoelite.feriavalencia.com/

Internete: http://www.primexpo.ru/interfood/eng/

IN VINO – tarptautinis vyno festivalis. Vieta:

BEERS MINSK, BISTRO. STORE & RESTAURANTE, Belgradas, Serbija ir Juodkalnija. Data: 2007 balandþio

WINES & DRINKS MINSK – alaus gamybos technologijos 19-21 d.

ir áranga. Áranga ir technologijos, skirtos greitojo maisto Internete: http://www.invino.co.yu/

ástaigoms, barams, restoranams, parduotuvëms. Maisto

produktai. Vyno, likerio ir degtinës gamybos EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION – Europos

technologijos ir áranga. Vieta: Minskas, Baltarusija. Data: jûrø gërybiø paroda. Vieta: Briuselis, Belgija. Data: 2007

2007 balandþio 3-6 d.

balandþio 24-26 d.

Internete: http://www.greenexpo.by/exhibitions. Internete: http://www.euroseafood.com/

asplang=en

EXPOVINIS BRASIL – tarptautinë vyno paroda. Vieta:

AGROLEADER – tarptautinë maisto paroda. Vieta: San Paulas, Brazilija. Data: 2007 balandþio 24-26 d.

Tunisas, Tunisas. Data: 2007 balandþio 4-8 d.

Internete: http://www.exponor.com.br/vivavinho/

Internete: http://www.fkram.com.tn/index_en.php

SEAFOOD PROCESSING EUROPE – jûrø gërybiø

PIVOVAR (BREWER) – tarptautinë specializuota alaus paroda. Vieta: Briuselis, Belgija. Data: 2007 balandþio

gamybos paroda. Vieta: Maskva, Rusija. Data: 2007 24-26 d.

balandþio 11-14 d.

Internete: http://www.europrocessing.com/

RESTORANØ VERSLAS 6/2006

Informacija


38

Informacija

MENIU.L

.LT ÁMONIØ RODYKLË

MAISTO PRODUKTAI

„Accuratus” UAB

(mineralinis vanduo, sultys)

Fabijoniðkiø g. 96, Vilnius,

tel. (8 5) 2153032

„Almarûnas” UAB

(taip pat prieskoniai)

Sietyno g. 8, Vilnius,

tel. (8 5) 2706669, 2169648

„Danisco Sugar Panevëþys” AB (realizacijos skyrius)

Ámoniø g. 22, Panevëþys,

tel. (8 45) 503661

„Litbana” BÁ UAB

(vaisiai ir darþovës)

Kirtimø g. 57D, Vilnius,

tel. (8 5) 2601933

„Margiris” UAB

(bandelës, greitojo maisto gaminiai ir pusfabrikaèiai)

A. Gustaièio g. 6-1, Kaunas,

tel. (8 37) 225278

Rièardo Reikerto struèiø ferma (strutienos produktai)

Liepø g. 16, Tiskûnai, Këdainiø r.

tel. 8 614 41794

„Steikvila” UAB

AB (ðvieþia mësa ir mësos gaminiai)

Dûmø g. 3, Vilnius,

tel. (8 5) 2606864

„Struèiø genetikos centras” ÞÛK (strutienos produktai)

Europos pr. 124, Kaunas,

tel. (8 37) 337910

„Unilever Lietuva“ UAB

(prieskoniai, priedai, padaþai, sultiniai ir kt.)

Buivydiðkiø g. 22, Vilnius,

tel. 8 620 64331

„Vilkë” UAB

(mësa ir mësos gaminiai)

Ðilgaliai, Pagëgiø sav., Tauragës aps.,

tel. (8 46) 390222

ALKOHOLINIAI GËRIMAI

„Amka

mka“ UAB

(vynai)

Bernardinø g. 6-1/Ðiltadarþio g. 5-1, Vilnius,

tel. (8 5) 2430304

„Mineraliniai vandenys“ UAB

(ávairûs silpnieji ir stiprieji

alkoholiniai gërimai)

Jasinskio g. 16, Vilnius,

tel. (8 5) 2786069

„Ðiauliø tara“ UAB

(vynai ir konjakas)

Liejyklos g. 4, Ðiauliai,

tel. (8 41) 450388

„Vilkmergës alus“ UAB

(alus)

Antakalnio III k., Ukmergës r.,

tel. (8 340) 63770

„Vyno yno slënis“ UAB

(vynai ir konjakas)

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. (8 5) 2138469

KAVA, A, ARBATA

„Esida” UAB

Þirniø g. 10, Vilnius,

tel. (8 5) 2152237

„Eurokornus” UAB

(taip pat kavos aparatai, alkoholiniai

gërimai)

V. Putvinskio g. 72, Kaunas,

tel. (8 37) 407130

„Gurmelitas” UAB

(taip pat áranga)

Aludariø g. 2, Vilnius,

tel. (8 800) 22212

„Paulig Baltic” AS atstovybë

(taip pat prieskoniai)

Laisvës pr. 125, Vilnius,

tel. (8 5) 2479611

„Ðvieþia kava” ” UAB

AB

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. (8 5) 2332782

VIRTUVËS IR BARO ÁRANGA

„Arvitra Baltic” UAB

AB (taip pat indai, árankiai, baldai,

barai)

S. Þukausko g. 49, Vilnius,

tel. (8 5) 2102227

„Baltic professionals” UAB

(taip pat kava)

Algirdo g. 29/2, Vilnius,

tel. 8 685 53914

„Bossa paslaugos” UAB

(taip pat ir kava)

Kalvarijø g. 125, Vilnius,

tel. (8 5) 2300900

„Darija” UAB („EuroCave“) (taip pat baldai, barai,

projektavimas, árengimas, alkoholiniai gërimai)

Ðeimyniðkiø g. 23/2, Vilnius,

tel. (8 5) 2721287

E. . Vyðniauskaitës IÁ

Paneriø g. 51, Vilnius,

tel. (8 5) 2306480

„Gastrolinija

Gastrolinija” UAB

(taip pat projektavimas, árengimas, baldai, barai, stalo

indai ir árankiai)

Kastyèio g. 16, Palanga,

tel. 8 675 02690

„Hotel and Gastro” UAB

Kalvarijø g. 125, Vilnius,

tel. (8 5) 2306480

„Árangos detaliø sistema” UAB

(servisas)

Kirtimø g. 49B, Vilnius,

tel. (8 5) 2660667

„Kompanija Vitrum” UAB

(taip pat projektavimas, árengimas, baldai, barai, stalo

indai ir árankiai)

Verkiø g. 50, Vilnius,

tel. (8 5) 2788022

„MBR parduotuviø ir restoranø áranga“ BÁ UAB

(taip pat baldai ir barai)

Kirtimø g. 49B, Vilnius,

tel. (8 5) 2660008

„Rolvika

olvika” UAB

(taip pat prekybiniai baldai)

Kirtimø g. 59, Vilnius,

tel. (8 5) 2602088

„Spekas” ir Ko UAB

(taip pat indai, árankiai, baldai, barai)

Laisvës pr. 125A, Vilnius,

tel. (8 5) 2740380

„Winterhalter

interhalter” UAB

p. d. 1374, LT-05110 Vilnius,

tel. 8 610 11335

INDAI, ÁRANKIAI, INVENTORIUS

„Arkietë” UAB

Konstitucijos pr. 15/5 (biuras), Vilnius,

tel. (8 5) 2711818

„Balticdecor” UAB

Ðvitrigailos g. 40A, Vilnius,

tel. (8 5) 2333037

„iittala” UAB

J. Jasinskio g. 16F, Vilnius,

tel. 8 616 43449

„Mantvilë” UAB

Taikos g. 100C, Kaunas,

tel. (8 37) 353323;

Dubysos g. 37, Klaipëda,

tel. (8 46) 300592

„Puodeliai.lt

uodeliai.lt” IÁ

Popieriaus g. 106-12, Vilnius,

tel. (8 5) 2318653

„Sangaida” UAB

(taip pat áranga, higienos ir ðvaros prekës, staltiesës)

Paneriø g. 20A, Vilnius

(filialai: Klaipëdoje, Kaune)

tel. (8 5) 2161223

„Scilis” UAB

A. Mickevièiaus g. 2, Vilnius,

tel. (8 5) 2724411

BALDAI AI IR BARAI

„Dalios baldai” UAB

AB

(taip pat indai ir ðviestuvai)

„Lauksva

auksva” ” UAB

AB

PROJEKTAVIMAS

VIMAS, , ÁRENGIMAS

„Prustitas” UAB

AB

(daþai interjerui ir eksterjerui)

MUZIKA, VAIZD

AIZDAS

AS, , APÐVIETIMAS

„Audiotonas” UAB

Þirmûnø g. 70, Vilnius,

tel. (8 5) 2775748

P. Vaièaièio g. 13, Ðakiai,

tel. (8 345) 60538

Paplaujos g. 7-7, Vilnius,

tel. 8 659 98650

Neries krantinë 14, Kaunas,

tel. (8 37) 750505

„Megaomas” UAB

Taikos pr. 15 (p. c. „Avitela“), Klaipëda,

tel. (8 46) 381917

„Muzikos ekspresas”

R. Jankausko g. 6, Vilnius,

tel. (8 5) 2402404

APSKAITOS SISTEMOS IR ÁRANGA

„UCS Baltic” UAB

Mindaugo g.14B, Vilnius,

tel. (8 5) 2107247

Filialai: Kaune, Klaipëdoje, Ðiauliuose, Rygoje

„Baltic Hotel and Restaurant Systems”

Gedimino pr. 50, Vilnius

tel. 8 699 90398, 8 699 18722

„J&Juso

J&Juso“ IÁ

Rûtø g. 14, Alytus,

tel. (8 315) 52108,

P. Lukðio g. 18, Vilnius,

8 699 45269

ÁRANGA VIEÐBUÈIAMS

„BHD” UAB

DARBO DRABUÞIAI, TEKSTILË

„Korlëja

orlëja” ir Ko UAB

IÐKABOS, , REKLAMA

Metalo g. 2A/7-204, Vilnius,

tel. (8 5) 2306148

Gerovës g. 29, Vilnius,

tel. (8 5) 2677252

„Strateginiø projektø vystymo grupë” UAB

Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,

tel. (8 5) 2735919

„Vaizdinë dizaino idëja” UAB

Ðv. Ignoto g. 5-123, Vilnius,

tel. (8 5) 2121490

KONSULTACIJOS

„Bar and Restaurant Consulting” UAB

Smëlio g. 29-33, Vilnius,

tel. 8 672 04364

„Gero skonio ekspertas” UAB

Titnago g. 8, Kaunas,

tel. 8 615 32106, 8 615 32103

„Strateginiø projektø vystymo grupë” UAB

Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,

tel. (8 5) 2735919

„VR

VR-Trading” UAB

(kokybës sistemos, auditas, personalo mokymai)

K. Petrausko g. 26-307, Kaunas,

tel. (8 37) 333045

KITA

LRVVKA – Lietuvos restoranø vyriausiøjø virëjø ir

konditeriø asociacija

P. d. 2453, Vilnius, tel. (8 5) 2723370, info@lrvvk.lt,

svetainë: www.lrvvk.lt

LBA – Lietuvos barmenø asociacija

Laikinoji bûstinë: Konstitucijos pr. 23, Vilnius,

tel./faks. (8 5) 2735919, info@barmenai.lt,

svetainë: www.barmenai.lt

LBKA – Lietuvos barbekiu kepëjø asociacija

S. Konarskio g. 32-28, Vilnius,

svetainë: www.grilis.com

LVRA

VRA – Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacija

Jasinskio g. 16, Vilnius,

tel./faks. (8 5) 2497478, faksas 2723327,

el. p. info@lvra.lt

LSA – Lietuvos someljë asociacija

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. 8 687 89994, el. p. info@somelje.lt,

svetainë: www.somelje.lt

VKI – Valstybinë kalbos inspekcija

Þvejø g. 14, Vilnius,

tel. (8 5) 2723380, faksas 2723327,

el. p. vki@takas.lt, svetainë: http://vki.lrs.lt

VMVT – Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba

Siesikø g. 19, Vilnius,

tel. (8 5) 2404361, faksas 2404362,

el. p. vvt@vet.lt, svetainë: www.vet.lt

VTAK

AKT – Valstybinë tabako ir alkoholio tarnyba

Konstitucijos pr. 23, Vilnius,

tel./faks. (8 5) 2725746, faksas 2723401,

el. p. tarnyba@vtakt.lt, svetainë: www.vtakt.lt

Dël reklamos leidinyje kreiptis

Vilniuje tel. (8 5) 2735919,

Kaune tel. (8 37) 705627

RESTORANØ VERSLAS

6/2006

More magazines by this user
Similar magazines