Gyvenamojo NT rinkos komentaras 2009 m. IV ketv. - Ober-Haus

ober.haus.lt

Gyvenamojo NT rinkos komentaras 2009 m. IV ketv. - Ober-Haus

7 0 0 0

6 0 0 0

5 0 0 0

4 0 0 0

3 0 0 0

2 0 0 0

1 0 0 0

0

Gyvenamojo nekilnojamojo turto

2009 IV ketv.

RINKOS KOMENTARAS

2009 metai Lietuvos būsto rinkoje buvo tikrai išskirtiniai - tokio

metinio būsto vert÷s sumaž÷jimo nebuvo užfiksuota per visą

1994-2008 m. laikotarpį, o rinkos aktyvumas buvo mažiausias

per pastaruosius 6 metus. 2009 m. šalies didmiesčiuose butų

kainos sumaž÷jo 27%, kai tuo tarpu 2008-aisiais procentinis

kritimas buvo beveik dvigubai mažesnis – 15%. 2009 m. I ketv.

užfiksuotas būsto sandorių skaičius Lietuvoje buvo mažiausias

per pastaruosius 6 metus (2,5 karto mažesnis, palyginti su

2004-2008 m. I ketv. vidurkiu). Tačiau po itin sunkaus pirmojo

metų pusmečio pasirod÷ pirmieji stabilumo ženklai. IV ketvirtį

butų pardavimo kainų Lietuvos didmiesčiuose sumaž÷jimas buvo

mažiausias, palyginti su kitais 2009 m. ketvirčiais, ir sudar÷ 4%

(I ketv. sumaž÷jo 11%, II ketv. – 9%, o III ketv. – 6%). Nors

būsto sandorių apimtis Lietuvoje išlieka maža, tačiau 20-30%

didesn÷ nei 2009 metų pradžioje.

0%

-3%

-6%

-9%

-12%

Vidutiniai būsto kainų pokyčiai

per ketvirtį (proc.)

Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys

Naujos statybos butai Senos statybos butai Individualūs namai

Šaltinis: „Ober-Haus

Duomenys: per 2009 IV ketv.

Didžiausias būsto kainų nuosmukis, palyginti su kainų piko

laikotarpiu (2007 m. pabaiga), fiksuojamas Klaip÷doje ir

Panev÷žyje: ten butų kainos jau sumaž÷jusios atitinkamai

43% ir 44%. Mažiausias pokytis užfiksuotas Kauno mieste –

27%. Vilniuje ir Šiauliuose per tą patį laikotarpį kainos

sumaž÷jo atitinkamai 40% ir 42%. Apibendrinus 2008 ir 2009

m. rezultatus matyti, kad labiausiai atpigo naujos statybos butai

didžiųjų miestų centrin÷se dalyse ir senos statybos butai

gyvenamuosiuose rajonuose. T. y. ten, kur kainų piko metu

buvo užfiksuotas didžiausias butų kainų lygis (centras,

senamiestis) ir egzistuoja didžiausia pasiūla (gyvenamieji

rajonai). Pavyzdžiui, Vilniaus ir Klaip÷dos gyvenamuosiuose

rajonuose senos statybos butai per pastaruosius dvejus metus

atpigo perpus.

Namų kainos Lietuvos didmiesčiuose ir jų priemiesčiuose per

pastaruosius kelerius metus sumaž÷jo taip pat ženkliai.

Klaip÷dos ir Šiaulių miestuose jos vidutiniškai krito – apie

45%, Vilniuje ir Kaune – 40% ir Panev÷žyje – 30%.

Akivaizdu, kad smarkiai atpigę žem÷s sklypai ir statybų

sąnaudos leidžia gerokai sumažinti galutinę tokio būsto kainą.

Nors Lietuvos didmiesčiuose būsto nuomos kainos prad÷jo

maž÷ti v÷liau (nuo 2008 m. III ketv.) nei pardavimo kainos,

būsto nuoma atpigo tiek pat, kiek būsto pardavimo kainos, t. y.

apie 35-40%. 2009 m. pabaiga ir 2010 m. pradžia - vienas iš

sunkesnių laikotarpių būsto nuomotojams: šildymo sezonas ir

smarkiai išaugusi nuomojamo būsto pasiūla suteikia papildomą

derybinį pranašumą nuomininkams. Tačiau tik÷tis, kad pavyks

rasti patrauklų būstą Vilniuje, Kaune ar Klaip÷doje už

simbolinį nuomos mokestį arba tik už komunalinių išlaidų

mok÷jimą, tikrai neverta.

100%

5615

80%

60%

40%

1550

20%

1101 898 1136 1132

348

84

0

72

0

89

0%

Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys Druskininkai

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Pastatytų ir parduotų butų skaičius

Pastatyta 2008 m. (vnt.)

Pastatyta 2009 m. (vnt.)

Nupirkta/rezervuota (%, skal÷ kair÷je)

Šaltinis: „Ober-Haus

Duomenys: 2009 IV ketv.

Sandorių skaičius Lietuvoje (per m÷nesį)

2007-11

2008-02

2008-05

2008-08

2008-11

2009-02

2009-05

2009-08

2009-11

Namai

Butai

Šaltinis: VĮ „Registrų centras“ Duomenys: 2007 – 2009 m.

www.ober-haus.lt 1


Gyvenamojo nekilnojamojo turto

RINKOS KOMENTARAS

2009 IV ketv.

Nors naujos statybos butų skaičius pirmin÷je rinkoje maž÷ja,

tačiau jų realizacijos tempai n÷ra itin džiuginantys. Vilniuje jau

pastatytuose daugiabučiuose šiuo metu neparduota beveik

2.200 butų, Klaip÷doje - apie 1.050 butų, o Kaune – virš 750

butų. Tačiau suskaičiavus, kiek pirmin÷je rinkoje neparduotų

butų tenka konkrečių miestų gyventojams, akivaizdžiai pirmauja

Klaip÷dos miestas - čia 1.000-iui miesto gyventojų tenka 5,7

buto, Vilniuje – 3,9 buto, Kaune – 2,2 buto. Remiantis šiais

pasiūlos ir paklausos rodikliais galima prognozuoti, kad naujos

statybos būsto rinka Klaip÷doje atsigaus v÷liau nei Vilniuje ar

Kaune.

Įvertinus kelerių pastarųjų metų pasiūlos rodiklius matyti, kad

2009 metais naujų butų pasiūla labiausiai sumaž÷jo Vilniuje.

Naujausiais „Ober-Haus“ duomenimis, 2008 metais Vilniuje

buvo pastatyta per 5.600 butų, o 2009-aisiais - tik 1.550, t. y.

pasiūla sumaž÷jo net 3,5 karto. Kauno mieste 2009 metais

pastatyta beveik 900 naujų butų ir tai yra 200 mažiau nei 2008

m. Klaip÷doje 2009-aisias pastatyta tiek pat butų, kiek ir

2008-aisiais – šiek tiek daugiau nei 1.100. Nors jau pasirod÷

pirmieji pasvarstymai apie atsinaujinančias būsto statybas, tai

priklausys nuo bendros ekonomin÷s situacijos šalyje ir būsto

rinkos situacijos atskiruose regionuose. Šiuo metu prognozuoti

konkrečius naujo būsto skaičius 2010 metams labai sud÷tinga.

Tačiau įvertinus dabar statomų projektų skaičių, tai 2010-aisiais

Vilniuje galima tik÷tis tik 200–300 naujos statybos butų.

Nebent būtų atnaujintos kai kurių sustabdytų projektų statybos.

6450

Vidutin÷s butų kainos senamiestyje,

centre, prestižiniuose rajonuose (Lt/m 2 )

5550

3900 3850 4000

3200

5300

4700

5550

4150

Vidutin÷s butų kainos

gyvenamuosiuose rajonuose (Lt/m 2 )

2950 3000

3050

2350 2400

2700 2800

1950

1750

4600

3400

Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys Druskininkai

Šaltinis: „Ober-Haus

Nauja statyba (dalin÷ apdaila)

Sena statyba

Duomenys: 2009 IV ketv.

2400 2550

Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys Druskininkai

Šaltinis: „Ober-Haus

Nauja statyba (dalin÷ apdaila)

Sena statyba

Duomenys: 2009 IV ketv.

Vidutin÷s butų nuomos kainos

senamiestyje, centre, prestižiniuose

rajonuose (Lt/m÷n.)

Vidutin÷s butų nuomos kainos

gyvenamuosiuose rajonuose (Lt/m÷n.)

2000

900

1200

900

700

1150

600 750 1050

400 550600 400 400400

300350

250

550

850

1150

500 550600 450 550 700

350 450550 300300

200

250300300

Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys Druskininkai

Vilnius Kaunas Klaip÷da Šiauliai Panev÷žys Druskininkai

1 kambario 2 kambarių 3 kambarių

1 kambario 2 kambarių 3 kambarių

Šaltinis: „Ober-Haus

Duomenys: 2009 IV ketv.

Šaltinis: „Ober-Haus

Duomenys: 2009 IV ketv.

Nor÷dami gauti papildomos informacijos apie nekilnojamojo turto rinką Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ar Lenkijoje arba užsisakyti specializuotus Jums

aktualios rinkos dalies ar vykdomo projekto rinkos tyrimus, prašome kreiptis į „Ober-Haus“ nekilnojamojo turto rinkos analitikus.

Vertinimo ir rinkotyros skyriaus vadovas Saulius Vagonis

Tel.: (8-5) 210 97 17, el. p. saulius.vagonis@ober-haus.lt

www.ober-haus.lt

2

More magazines by this user
Similar magazines