Donato Perkausko (AAA) pristatymas - Aplinkos apsaugos agentūra

gamta.lt

Donato Perkausko (AAA) pristatymas - Aplinkos apsaugos agentūra

FONINIŲ KONCENTRACIJŲ BEI MODELIŲ

TAIKYMAS ATLIEKANT PLANUOJAMOS

PLANUOJAMOS ŪKINöS S VEIKLOS POVEIKIO

APLINKOS ORUI VERTINIMĄ

Aplinkos apsaugos agentūra

http://aaa.am.lt

Oro kokyb÷s valdymo departamento dir.

Donatas Perkauskas

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Šiuo metu galiojančios ios ES

direktyvos

• Tarybos Direktyva 96/62/EB „D÷l aplinkos oro kokyb÷s vertinimo ir

valdymo“ 1996 m. rugs÷jo 27 d.

• Tarybos Direktyva „1999/30/EB „D÷l sieros dioksido, azoto dioksido,

azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore“ 1999

m. balandžio 22 d.

• Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/69/EB „D÷l benzeno ir

anglies monoksido aplinkos ore ribinių verčių 2000 m. lapkričio 16 d.

• Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/3/EB „D÷l ozono

aplinkos ore“ 2002 m. vasario 12 d.

• Panaikinamos nuo 2010 birželio 11 d.

• Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/107/EB „D÷l arseno,

kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių

aplinkos ore“ 2004 m. gruodžio 15 d.

• Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2008/50/EB „D÷l aplinkos

oro kokyb÷s ir švaresnio oro Europoje”

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Pagrindiniai Lietuvos teis÷s s aktai susiję su

aplinkos oro taršos normavimu

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro įsakymas Nr. D1-329/V-469 „D÷l Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m.

spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „D÷l teršalų, kurių kiekis aplinkos ore

vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių

aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo (Žin. 2007 Nr.67-2627).

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-653 „D÷l teršalų sklaidos

skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių

duomenų naudojimo tvarkos ūkin÷s veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (Žin.,

2007, Nr. 127-5189).

• Nr. D1-366 „D÷l Aplinkos ministro 2007 m. Lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653

„D÷l teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo

duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkin÷s veiklos poveikiui

aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo (Žin., 2008, Nr. 79-3137).

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. Įsakymas Nr. AV-

112 „D÷l foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkin÷s veiklos

poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 82-

3286).

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Teršalai, kuriuos reikia normuoti pagal

ES teis÷s s aktų reikalavimus

• Smulkios kietosios dalel÷s (KD 10 )

• Azoto dioksidas (NO 2 )

• Sieros dioksidas (SO 2 )

• Anglies monoksidas (CO)

• Ozonas (O 3 )

• LOJ (Benzenas)

• Švinas (Pb)

• Sunkieji metalai (As, Cd, Hg, Ni)

• Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai

(Benz(a)pirenas)

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


ES aplinkos oro kokyb÷s s normos

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Nr. D1-366

„D÷l l Aplinkos ministro 2007 m. Lapkričio io 30 d. įsakymo Nr. D1-653

„D÷l l teršal

alų sklaidos skaičiavimo iavimo modelių, , foninio aplinkos oro užteru

terštumo tumo

duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkin÷s s veiklos poveikiui

aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo (Žin.,(

2008, Nr. 79-3137).

• 1. N u s t a t a u, kad:

• 1.1. planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų reng÷jai, atlikdami planuojamos ūkin÷s

veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą pagal Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo

nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Žin., 2006, Nr. 6-225), priedo

4.2 punktą, statinių projektų reng÷jai, rengdami statinių projektų aplinkos apsaugos dalį pagal statybos

techninio reglamento STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“, patvirtinto aplinkos ministro

2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 701 (Žin., 2004, Nr. 50-1675), 1 priedo 5 skyrių, ir veiklos vykdytojai, atlikdami

vykdomos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą pagal Vykdomos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkos

orui vertinimo ataskaitų rengimo, sud÷ties nustatymo ir įforminimo nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2001

m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 64 (Žin., 2001, Nr. 19-611; 2006, Nr. 4-122), 21.8.3 punktą, taiko jų pačių pasirinktą

teršalų sklaidos skaičiavimo modelį ir įvertina vietov÷s, kurioje vykdoma ar planuojama vykdyti ūkin÷ veikla,

foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinius duomenis;

• 1.2. teršalų sklaidos skaičiavimo modelis pasirenkamas pagal Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintas Ūkin÷s

veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas;

• 1.3. foninio aplinkos oro užterštumo duomenys yra:

• 1.3.1. aplinkos oro kokyb÷s tyrimo stočių matavimų duomenys, indikatorinių aplinkos oro kokyb÷s vertinimų

duomenys ir modeliavimo būdu nustatyti aplinkos oro užterštumo duomenys;

• 1.3.2. apie ūkin÷s veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 km atstumu esančių

kitų ūkin÷s veiklos objektų Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų,

parengtų vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų

įforminimo tvarka, patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 (Žin., 2002, Nr. 81-3500),

duomenys;

• 1.3.3. apie ūkin÷s veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visos iki 2 km atstumu

planuojamos ūkin÷s veiklos, d÷l kurios teis÷s aktų nustatyta tvarka yra priimtas teigiamas sprendimas d÷l

planuojamos ūkin÷s veiklos galimybių, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateikti į aplinkos orą numatomų

išmesti teršalų kiekio skaičiavimų duomenys;

• 1.4. 1.3 punkte nurodyti foninio aplinkos oro užterštumo duomenys naudojami vadovaujantis Aplinkos apsaugos

agentūros patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkin÷s veiklos poveikiui

aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis.

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Nr. D1-366

„D÷l l Aplinkos ministro 2007 m. Lapkričio io 30 d. įsakymo Nr. D1-653

„D÷l l teršal

alų sklaidos skaičiavimo iavimo modelių, , foninio aplinkos oro užteru

terštumo tumo

duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkin÷s s veiklos

poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo (Žin.,(

2008, Nr. 79-3137).

• 2. P a v e d u:

• 2.1. Aplinkos apsaugos agentūrai:

• 2.1.1. iki 2008 m. birželio 30 d. parengti ir patvirtinti Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų

naudojimo ūkin÷s veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijas;

• 2.1.2. iki 2008 m. gruodžio 30 d. parengti ir patvirtinti Ūkin÷s veiklos poveikiui aplinkos orui

vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas;

• 2.1.3. iki Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkin÷s veiklos poveikiui

aplinkos orui įvertinti rekomendacijų įsigaliojimo pagal planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio

aplinkai vertinimo dokumentų reng÷jų, statinių projektų reng÷jų ir ūkin÷s veiklos vykdytojų

prašymus teikti jiems turimus 1.3.1 punkte nurodytus duomenis ir informaciją apie vietov÷s,

kurioje vykdoma ar planuojama vykdyti ūkin÷ veikla, esamą aplinkos oro užterštumo lygį;

• 2.2. Regionų aplinkos apsaugos departamentams iki Foninio aplinkos oro užterštumo

duomenų naudojimo ūkin÷s veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų įsigaliojimo

teikti turimus 1.3.2 ir 1.33 punktuose nurodytus duomenis planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio

aplinkai vertinimo dokumentų reng÷jams, statinių projektų reng÷jams ir ūkin÷s veiklos

vykdytojams pagal jų prašymus, kuriuose turi būti pateikta informacija apie ūkin÷s veiklos

objekto, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, vietą ir iš jo taršos šaltinių numatomus

išmesti teršalus ir nurodyti konkretūs pasirinktam taršos skaičiavimo modeliui reikalingi kitų

taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų parametrai;

• 2.3. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos pagal planuojamos

ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų reng÷jų, statinių projektų reng÷jų ir

ūkin÷s veiklos vykdytojų prašymus teikti jiems turimus atitinkamos vietov÷s meteorologinius

duomenis.

• 3. N u s t a t a u, kad iki Ūkin÷s veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos

skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų įsigaliojimo ūkin÷s veiklos poveikiui aplinkos

orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelis pasirenkamas iš Aplinkos ministerijos

interneto svetain÷je pateikto Modelių, kurie gali būti naudojami poveikio aplinkai vertinimui

atlikti, sąrašo.

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas

d÷l l foninio aplinkos oro užteru

terštumo tumo duomenų naudojimo ūkin÷s

veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo

2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-112

• I. BENDROSIOS NUOSTATOS

• 1. Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkin÷s veiklos poveikiui

aplinkos orui įvertinti rekomendacijos (toliau – rekomendacijos) nustato foninio

aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkin÷s veiklos poveikiui aplinkos orui

įvertinti, taikant teršalų sklaidos skaičiavimo modelius, eiliškumą bei šių duomenų

gavimo būdus.

• 2. Rekomendacijos skirtos dokumentų reng÷jams, atliekantiems planuojamos ūkin÷s

veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą pagal Poveikio aplinkai vertinimo programos ir

ataskaitos rengimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005

m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Žin., 2006, Nr. 6-225), priedo 4.2 punktą, statinių

projektų reng÷jams, rengiantiems statinių projektų aplinkos apsaugos dalį pagal

statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos

dalis“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.

įsakymu Nr. 701 (Žin., 2004, Nr. 50-1675), 1 priedo 5 skyrių, ir veiklos vykdytojams,

atliekantiems vykdomos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą pagal

Vykdomos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sud÷ties

nustatymo ir įforminimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2001 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 64 (Žin., 2001, Nr. 19-611; 2006, Nr. 4-122), 21.8.3

punktą (toliau – Projektų reng÷jai) ir valstyb÷s institucijoms, teikiančioms foninio

aplinkos oro užterštumo ir meteorologinius duomenis.

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas

d÷l l foninio aplinkos oro užteru

terštumo tumo duomenų naudojimo ūkin÷s

veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo

2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-112

• II. FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ IR METEOROLOGINIŲ

DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

• 3. Projektų reng÷jai planuojamos ar vykdomos ūkin÷s veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti foninio aplinkos

užterštumo duomenis naudoja šia eiliškumo tvarka:

• 3.1 aplinkos oro kokyb÷s tyrimo (toliau – OKT) stočių duomenis - vidutines metines teršalų koncentracijas - jeigu

tokios stotys yra 2 km atstumu nuo planuojamos ar vykdomos ūkin÷s veiklos objekto, kurio poveikis aplinkos

orui turi būti įvertintas; 3.2. indikatorinių aplinkos oro kokyb÷s vertinimų, atliktų per pastaruosius penkerius

metus, duomenis, jeigu n÷ra šių rekomendacijų 3.1 punkte nurodytų duomenų;

• 3.3. modeliavimo būdu nustatytus aplinkos oro užterštumo duomenis, jeigu n÷ra šių rekomendacijų 3.1 ir 3.2

punktuose nurodytų duomenų;

• 3.4. apie ūkin÷s veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 km atstumu esančių

ūkin÷s veiklos objektų Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų

vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka,

patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 (Žin., 2002, Nr. 81-3500),

duomenis, jeigu n÷ra šių rekomendacijų 3.1, 3.2 ir 3.3 punktuose nurodytų duomenų.

• 4. Projektų reng÷jai į planuojamos ar vykdomos ūkin÷s veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti skaičiavimus be

šių rekomendacijų 3 punkte nurodytų duomenų, privalo įtraukti apie ūkin÷s veiklos objektą, kurio poveikį

aplinkos orui numatoma vertinti, visos iki 2 km atstumu planuojamos ūkin÷s veiklos, d÷l kurios teis÷s aktų

nustatyta tvarka yra priimtas teigiamas sprendimas d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos galimybių, į aplinkos orą

numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimų duomenis, kurie yra poveikio aplinkai vertinimo ataskaitose,

parengtose vadovaujantis Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, patvirtintais

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Žin., 2006, Nr.6-225).

• 5. Šių rekomendacijų 3.1 – 3.3 punktuose nurodyti duomenys kartu su OKT stočių bei indikatorinių tyrimų vietų

geografin÷mis koordinat÷mis ir/arba pašto adresais, skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetain÷je

adresu http://aaa.am.lt.

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas

d÷l l foninio aplinkos oro užteru

terštumo tumo duomenų naudojimo ūkin÷s

veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo

2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-112

• 6. Šių rekomendacijų 3.4 ir 4 punktuose nurodytus duomenis teikia atitinkami regionų aplinkos apsaugos

departamentai (toliau – RAAD) pagal Projektų reng÷jų prašymus, kuriuose turi būti pateikta informacija apie

ūkin÷s veiklos objekto, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, vietą ir iš jo taršos šaltinių numatomus

išmesti teršalus ir nurodyti konkretūs pasirinktam taršos skaičiavimo modeliui reikalingi kitų taršos šaltinių ir iš

jų išmetamų teršalų parametrai.

• 7. Taikant visus teršalų sklaidos skaičiavimo modelius tiesiogiai skaičiuojama smulkiųjų kietųjų dalelių (toliau -

KD10) koncentracija aplinkos ore, tačiau kaip modelio įvesties duomuo gali būti naudojamas iš taršos šaltinio

išmetamas bendras kietųjų dalelių kiekis.

• 8. Tuose teršalų sklaidos skaičiavimo modeliuose, kuriais tiesiogiai negalima apskaičiuoti KD10 koncentracijos

aplinkos ore, turi būti naudojamas koeficientas 0,7 kietųjų dalelių koncentracijų perskaičiavimui į KD10.

• 9. Vykdomos ir planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis aplinkos orui vertinamas taikant į aplinkos orą

išmetamiems teršalams nustatytas ribines vertes vadovaujantis Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas

pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašu ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius

kriterijus, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 (Žin., 2000, Nr.100-3185; Žin., 2007, Nr. 67-2627),

Aplinkos oro užterštumo normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 (Žin., 2001, Nr. 106-3827),

Ozono aplinkos ore normų ir vertinimo taisykl÷mis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002

m. spalio 17 d. įsakymu Nr.544/508 (Žin., 2002, Nr. 105-4731) ir Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir

benzo(a)pirenu siektinomis vert÷mis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. D1-153/V-246 (Žin., 2006, Nr. 41-1486).

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas

d÷l l foninio aplinkos oro užteru

terštumo tumo duomenų naudojimo ūkin÷s

veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo

2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-112

• 10. Teršalams, nurodytiems Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus,

sąraše, taikomos šiems vidurkinimo laikotarpiams nustatytos ribin÷s vert÷s:

• 10.1. paskaičiuota KD10 maksimali 24 valandų vidurkio koncentracija arba 90.4 procentilis lyginami su 24

valandų ribine verte, vidutin÷ metin÷ koncentracija – su metine ribine verte;

• 10.2. paskaičiuota azoto dioksido (NO2) maksimali 1 valandos koncentracija arba 99.8 procentilis lyginami su 1

valandos ribine verte, vidutin÷ metin÷ koncentracija – su metine ribine verte;

• 10.3. paskaičiuota sieros dioksido (SO2) maksimali 1 valandos koncentracija arba 99.7 procentilis lyginami su 1

valandos ribine verte, maksimali 24 valandų vidurkio koncentracija arba 99.2 procentilis – su 24 valandų ribine

verte;

• 10.4 paskaičiuota anglies monoksido (CO) maksimali 8 valandų slenkančio vidurkio koncentracija lyginama su to

paties laikotarpio ribine verte;

• 10.5 paskaičiuotos benzeno, švino, kadmio, arseno, nikelio, gyvsidabrio, benzo(a)pireno vidutin÷s metin÷s

koncentracijos lyginamos su metin÷mis ribin÷mis arba siektinomis vert÷mis.

• 11.Teršalams, nurodytiems Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše,

taikomos pus÷s valandos arba paros ribin÷s vert÷s.

• 12. Projektų reng÷jai planuojamos ar vykdomos ūkin÷s veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti taikant teršalų

sklaidos skaičiavimo modelius naudoja vietov÷s, kurioje vykdoma ar planuojama vykdyti ūkin÷ veikla,

meteorologinius duomenis, pateiktus Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos arba

meteorologinę informaciją, oficialiai pateiktą modelio kūr÷jo arba autorizuoto tiek÷jo ir parengtą pagal teršalų

sklaidos skaičiavimo modelio reikalavimus. Skaičiavimams naudojami penkerių metų meteorologiniai duomenys.

Jeigu penkerių metų meteorologinių duomenų n÷ra, turi būti naudojami mažiausiai vienerių metų duomenys.

• 13. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos arba teršalų sklaidos skaičiavimo modelių

kūr÷jų arba autorizuotų tiek÷jų oficialiai pateiktus vietov÷s meteorologinius duomenis galima taikyti 5 metus,

tačiau turi būti naudojami ne senesni kaip 9 metų duomenys.

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas

d÷l l foninio aplinkos oro užteru

terštumo tumo duomenų naudojimo ūkin÷s

veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo

2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-112

• III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

• 14. RAAD, kilus neaiškumų d÷l naudojamų duomenų pagrįstumo,

turi teisę pareikalauti, kad Projektų reng÷jai pateiktų papildomą

informaciją apie taikomą modelį ir apie modeliavimui naudojamus

duomenis.

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Zona ir Aglomeracijos oro kokyb÷s

monitoringo tinkle

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Aplinkos oro monitoringo stotys

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Matuojami parametrai oro kokyb÷s

monitoringo tinkle

Matuojami parametrai,

pateikimo vienetai

Aplinkos oro kokyb÷s tyrimų pagal valstybinio monitoringo programą darbų planas 2007 m.

I. Miestų oro kokyb÷s tyrimai

ORO KOKYBöS TYRIMŲ STOTYS

KöDAI- JONA-

VILNIUS

KAUNAS

KLAIPöDA

NIAI VA

Senamiestis Lazdynai Žirmūnai Savanorių pr Petrašiūnai Centras Šilut÷s pl

0001 0002 0003 0004 0041 0043 0042 0031 0033 0022 0021 0023 0012

Smulkios kietosios dalel÷s

(KD10), µg/m 3 + + + + + + + + + + + + +

Smulkios kietosios dalel÷s

(KD2,5), µg/m 3 + + +

Sieros dioksidas, µg/m 3 + + + + + + + + +

Azoto dioksidas, µg/m 3 + + + + + + + + + + + +

Azoto monoksidas, µg/m 3 + + + + + + + + + + + +

Azoto oksidai, µg/m 3 + + + + + + + + + + + +

Anglies monoksidas, mg/m 3 + + + + + + + +

Ozonas, µg/m3 + + + + + + + + +

LOJ (benzenas), µg/m 3 + + + + +

Sunkieji metalai iš dulkių, µg/m 3 * * * * * * *

Benz(a)pirenas iš dulkių, µg/m 3 * * * * * * *

Sunkieji metalai iš KD10, µg/m 3 ** ** ** **

Benz(a)pirenas iš KD10, µg/m 3 ** ** ** **

Meteorologiniai parametrai: v÷jo

kryptis (°), greitis (m/s), oro

temperatūra (°C), santykin÷

dr÷gm÷ (%), atmosferos sl÷gis

+ + + + + + + + + + + + +

(hPa)

Autotransporto priemonių

skaičius, vnt.

+ + 1) + + + + 1)

II.Kaimo vietovių oro kokyb÷s tyrimai

Matuojami parametrai,

STOTYS

pateikimo vienetai

Aukštaitija Dzūkija Žemaitija

0051 0052 0053

Ozonas, µg/m 3 + 2) + +

Meteorologiniai parametrai: v÷jo kryptis (°), greitis (m/s), oro

temperatūra (°C), santykin÷ dr÷gm÷ (%), atmosferos sl÷gis (hPa)

+ 2) +

ŠIAU-

LIAI

N.AK-

MENö

MAŽEI

KIAI

PANE-

VöŽYS

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Matuojami parametrai oro kokyb÷s

monitoringo tinkle

Aplinkos oro kokyb÷s tyrimų pagal valstybinio monitoringo programą darbų planas 2008 m. Projektas

I. Miestų oro kokyb÷s tyrimai

Matuojami parametrai,

pateikimo vienetai

VILNIUS

ORO KOKYBöS TYRIMŲ STOTYS

KAUNAS

KöDAI-

NIAI

JONA-

VA

KLAIPöDA

Senamiestis

Lazdynai

Žirmūnai

Savanorių

pr.

Petrašiūnai

Noreikišk÷s

Centras Šilut÷s

pl

0001 0002 0003 0004 0041 0044 43 0042 0031 0033 0022 0021 0023 0012

Smulkios kietosios dalel÷s (KD10), µg/m 3 + + + + + + 1 + + + + + + + +

Smulkios kietosios dalel÷s (KD2,5), µg/m 3 + + + 1

Sieros dioksidas, µg/m 3 + + + + + 1 + + + + +

Azoto dioksidas, µg/m 3 + + + + + + 1

+

ŠIAU-

LIAI

N.AK-

MENö

MAŽEI

KIAI

PANE-

VöŽYS

+ + + + + + +

Azoto monoksidas, µg/m 3 + + + + + + 1 + + + + + + +

Azoto oksidai, µg/m 3 + + + + + + 1

+ + + + + + +

Anglies monoksidas, mg/m 3 + + + + + 1 + + + +

Ozonas, µg/m3 + + + + 1

LOJ (benzenas), µg/m 3 + + + + 1 + +

Ozono pirmtakai (28 komponentai), µg/m 3 +

Dujinis suminis gyvsidabris, ng/m 3 + 1

Gyvsidabris iškritose, ng/m 3 ** 1

+ + + + + +

Sunkieji metalai iš KD10, ng/m 3 * * * *

PAA iš KD10, ng/m 3 * * * *

KD2.5 automatinis m÷ginių pa÷m÷jas

cheminei KD2.5 sud÷čiai nustatyti 2 * 1 * 1 * 1

Meteorologiniai parametrai: v÷jo kryptis (°),

greitis (m/s), oro temperatūra (°C),

santykin÷ dr÷gm÷ (%),

+ + + + + + + + + + + + + +

atmosferos sl÷gis (hPa)

Autotransporto priemonių skaičius, vnt. + + 3 + + + 3 + 3

Atsakingas vykdytojas Vilniaus RAAD Kauno RAAD JTC Šiaulių RAAD

Panev÷žio

RAAD

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Matuojami parametrai oro kokyb÷s

monitoringo tinkle

II.Kaimo vietovių oro kokyb÷s tyrimai

Matuojami parametrai,

STOTYS

pateikimo vienetai

Aukštaitija Dzūkija Žemaitija

0051 0052 0053

Ozonas, µg/m 3 + + +

KD2.5 automatinis m÷ginių pa÷m÷jas cheminei KD2.5 sud÷čiai

nustatyti 2 * 1

Meteorologiniai parametrai: v÷jo kryptis (°), greitis (m/s), oro

temperatūra (°C), santykin÷ dr÷gm÷ (%), atmosferos sl÷gis (hPa)

+ +

Patvarūs organiniai teršalai (POT), ng/m 3 *** 3

Atsakingas vykdytojas

AAA

Paaiškinimai:

+ – automatiniai tyrimai (fiksuoti matavimai)- teršalų koncentracijos ir meteorologiniai parametrai

matuojami nepertraukiamai, mažiausias vidurkinimo periodas - 1 valanda. Duomenys iš OKT stočių GSM-

GPRS ryšio pagalba kas valandą persiunčiami į AAA ir atitinkamų RAAD duomenų bazes (DB);

* – automatinis m÷ginių pa÷mimas - m÷giniai imami nepertraukiamai slenkančiu grafiku, kas tris paras

automatiškai keičiant filtrus sunkiųjų metalų (švino, nikelio, kadmio, chromo, vario, mangano, vanadžio,

arseno) ir PAA (benzo(a)pireno ir jo pirmtakų – benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno,

benzo(j)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, indeno(1,2,3-cd)pireno ir dibenzo(a,h)antraceno) koncentracijai

nustatyti iš smulkiųjų kietųjų dalelių (KD10) frakcijos. Filtrai analizei kiekvieną m÷nesį siunčiami į AAA

ATD;

** – automatinis kritulių surinkimas, skirtas gyvsidabrio koncentracijos šlapiose iškritose nustatymui.

Savaitiniai m÷giniai siunčiami analizei į AAA ATD;

*** – indikatoriniai matavimai;

1

– stotį numatoma įrengti bei įsigyti būtiną įrangą ES struktūrinių fondų l÷šomis 2008 m. II-ąjame

pusmetyje;

2

– automatinis m÷ginių pa÷mimas – m÷giniai imami nepertraukiamai, automatiškai keičiant filtrus pasirinktu

periodu. Filtrai analizei kiekvieną m÷nesį siunčiami į AAA ATD cheminei KD2.5 sud÷čiai nustatyti (pagal

ES direktyvos “D÷l aplinkos oro kokyb÷s ir švaresnio oro Europoje” IV priedo B dalies reikalavimus);

3

– numatoma matuoti sumontavus atitinkamą matavimo įrangą stotyse

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


2007 m. statistiniai oro kokyb÷s tyrimų duomenys

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Indikatoriniai matavimai pasyviaisiais sorbentais

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Kas tie pasyvūs s sorbentai

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Tyrimų vietos

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


MODELIAI

Eil.

Nr.

Modelio Taikymo sritis Informacijos šaltinis

pavadinimas

Dažniausiai Lietuvoje ūkio subjektų poveikio aplinkos oro kokybei vertinti naudojami modeliai

Aplinkos oro www.weblakes.com

kokyb÷s vertinimas -

ūkio subjektams

1. ISC-AERMOD

View

(Kanada)

2. ADMS 4 (JK) Aplinkos oro

kokyb÷s vertinimas

– ūkio subjektams

www.cerc.co.uk/software

3. BREEZE

AERMOD

(JAV)

4. AUSTAL View

(Vokietija -

Kanada)

5. AERMOD

(JAV)

Kiti Lietuvoje ūkio subjektų poveikio aplinkos oro kokybei vertinti naudojami modeliai

Aplinkos oro www.breeze-software.com

kokyb÷s vertinimas -

ūkio subjektams

Aplinkos oro www.weblakes.com

kokyb÷s vertinimas

- ūkio sublektams

Aplinkos oro www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf

kokyb÷s vertinimas

– ūkio subjektams

www.epa.gov/scram001/dispersion_alt.htm

6. ISC3 (JAV) Aplinkos oro

kokyb÷s vertinimas -

ūkio subjektams

7. OML (DK) Aplinkos oro

kokyb÷s vertinimas

– ūkio subjektams

www2.dmu.dk/1_Viden/2_miljoe-tilstand/3_luft/4_spredningsmodeller/default_en.asp

8. STACKS

(Olandija)

Aplinkos oro

kokyb÷s vertinimas -

ūkio subjektams

www.kema.com/consulting_services/power_generation/environment/environmental_services/modelling

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


MODELIAI

9 IMMI Aplinkos oro

kokyb÷s vertinimas

– ūkio subjektams

bei universali

įvairios paskirties

10. SCREEN3

(JAV)

11. ADMS-Screen

(JK)

triukšmo analiz÷.

Aplinkos oro

kokyb÷s vertinimas

– pradinio vertinimo

modelis

Aplinkos oro

kokyb÷s vertinimas

– pradinio vertinimo

modelis

12. Varsa Aplinkos oro

kokyb÷s vertinimas -

ūkio subjektams –

tinka vertinimui tik

pagal Nacionalines

ribines vertes.

www.woelfel.de/wms/noise/immi/immi.html

www.epa.gov/scram001/aqmindex.htm

www.cerc.co.uk/software

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


MODELIAI

Integruoti miesto modeliai (gali būti naudojami ir ūkio subjektų poveikio aplinkos oro kokybei vertinti)

1. AIRVIRO Aplinkos oro www.airviro.smhi.se/

(Švedija) kokyb÷s vertinimas

– universalus miesto

2. ADMS- Aplinkos oro

URBAN (JK) kokyb÷s vertinimas

– universalus miesto

3. SELMAgis- Aplinkos oro

AUSTAL 2000 kokyb÷s vertinimas

(Vokietija) – universalus miesto

4. CadnaA Universali įvairios

paskirties triukšmo

analiz÷.

Aplinkos oro

kokyb÷s vertinimas

miestams ir ūkio

subjektams

www.cerc.co.uk/software

www.lohmeyer.de/Software/default.htm

www.datakustik.de/frameset.phplang=en

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


ADMS išvesties i

nustatymas

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


ADMS išvesties i

nustatymas

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


ISC-AERMOD View išvesties i

nustatymas

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


ISC-AERMOD View išvesties i

nustatymas

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


ISC-AERMOD View išvesties i

nustatymas

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Naujoje direktyvoje 2008/50/EB “D÷l l aplinkos

oro kokyb÷s s ir švaresnio oro Europoje”

Nutarta pakeisti penkis teis÷s aktus viena direktyva, o prireikus –

įgyvendinimo priemon÷mis tam kad būtų atsižvelgiama į naujausius

pasiekimus sveikatos bei mokslo srityse ir valstybių narių patirtį bei

siekiant aiškumo, paprastumo ir administracinio veiksmingumo:

• 1996 m. rugs÷jo 27 d. Tarybos direktyvą 96/62/EB d÷l aplinkos oro

kokyb÷s vertinimo ir valdymo,

• 1999 m. balandžio 22 d. Tarybos direktyvą 1999/30/EB d÷l sieros

dioksido, azoto dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių

verčių aplinkos ore,

• 2000 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

2000/69/EB d÷l benzeno ir anglies monoksido aplinkos ore ribinių verčių,

• 2002 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

2002/3/EB d÷l ozono aplinkos ore,

• 1997 m. sausio 27 d. Tarybos sprendimą 97/101/EB, nustatantį tinklų ir

atskirų stočių, matuojančių valstyb÷se nar÷se aplinkos oro užterštumą,

tarpusavio apsikeitimą informacija ir duomenimis.

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


KD2,5 siektina vert÷

Vidurkinimo

laikotarpis

Kalendoriniai metai

Siektina vert÷

25 µg/m3

Siektinos vert÷s

įgyvendinimo

terminas

2010 m. sausio 1 d.

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


KD2,5 ribin÷ vert÷ – I etapas

Vidurkinimo

laikotarpis

Ribin÷

vert÷

Leistinas nukrypimo dydis

(nuo šios direktyvos

įsigaliojimo dienos)

Ribin÷s vert÷s

įgyvendinimo

terminas

Kalendoriniai

metai

25

µg/m3

20% , sumažinant šį dydį kitų

metų sausio 1 d., o v÷liau

mažinant kas 12 m÷nesių

vienodu metiniu procentiniu

dydžiu, kol iki 2015 m.

sausio 1 d. nebus pasiekta

0 %.

2015 m. Sausio 1d.

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra


Ačiū už d÷mesį

** MŪSŲ GYVENIMO KOKYBö **

8/20/2008 Aplinkos apsaugos agentūra

More magazines by this user
Similar magazines