11.01.2015 Views

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Turinys<br />

AKTUALIJOS ............................................................................................ 5<br />

STANDARTIZACIJOS PAR<strong>AM</strong>A SMULKIAJ<strong>AM</strong> IR VIDUTINI<strong>AM</strong> VERSLUI .... 5<br />

STEIGI<strong>AM</strong>AS NAUJAS LIETUVOS STANDARTIZACIJOS<br />

DEPART<strong>AM</strong>ENTO TECHNIKOS KOMITETAS ............................................ 7<br />

STANDARTIZACIJA ................................................................................. 9<br />

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI ............................................................... 9<br />

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI ................................................ 17<br />

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI .................................... 20<br />

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,<br />

KURIUOS DEPART<strong>AM</strong>ENTAS GAVO RUGPJÛÈIO MËN. .......................... 22<br />

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI ................................ 22<br />

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI .................................... 24<br />

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ............................. 26<br />

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ... 29<br />

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI ............................... 31<br />

REDAKCINË KOLEGIJA<br />

Redagavo A. Treèiokaitë, V. Tamoðevièienë<br />

Maketavo B. Meðkënienë<br />

2009-09-10<br />

© Lietuvos standartizacijos <strong>departamentas</strong>, 2009


Lietuvos standartizacijos departamento<br />

BIULETENIS<br />

2009<br />

Nr. 9<br />

VILNIUS, 2009


Lietuvos standartizacijos <strong>departamentas</strong><br />

T. Kosciuðkos g. 30<br />

LT-01100 Vilnius<br />

Telefonas: (8~5) 270 9360<br />

El. paðtas: lstboard@lsd.lt<br />

Interneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9<br />

AKTUALIJOS<br />

STANDARTIZACIJOS PAR<strong>AM</strong>A<br />

SMULKIAJ<strong>AM</strong> IR VIDUTINI<strong>AM</strong> VERSLUI<br />

Tokia tema rugsëjo 1 d. Holiday Inn vieðbutyje Vilniuje vyko Europos Komisijos ir Europos laisvosios<br />

prekybos asociacijos (EFTA) inicijuotas seminaras, kurá organizavo Lietuvos standartizacijos <strong>departamentas</strong><br />

(LST). „Maþos ir vidutinës ámonës (MVÁ) yra svarbi Europos ekonomikos varomoji jëga. Jos atstovauja 95 proc.<br />

Europos verslo ámoniø ir sukuria 55 proc. darbo vietø privaèiame sektoriuje“, – teigiama SMEST (Europos<br />

maþøjø ir vidutiniø ámoniø standartizacijos <strong>prie</strong>moniø komplektas) projekto informaciniame praneðime. Siekiant<br />

sëkmingai ágyvendinti ES politikos kryptis, tam, kad standartizacija atneðtø kuo daugiau naudos MVÁ,<br />

12-oje ðaliø (neseniai ástojusiø á ES) ir vykdoma tokio didelio masto kampanija, kaip seminarø organizavimas,<br />

kurios tikslas – skatinant verslumà suteikti kuo daugiau informacijos verslininkams apie standartizacijos<br />

ir dalyvavimo standartizacijos procese naudà, taip pat suteikti MVÁ galimybæ europiniu bei nacionaliniu<br />

lygmeniu gauti informacijos, patarimø, paramà ir idëjø plëtojant savo veiklà. Á ðá seminarà LST sukvietë<br />

nemaþa MVÁ, valstybës ir mokslo institucijø bei kt. organizacijø atstovø. Kad ir koks nelengvas bûtø laikotarpis<br />

verslininkams, taèiau standartizacijos tema visada bus aktuali. Lietuvos standartizacijos departamento<br />

direktorius Brunonas Ðièkus savo informaciniame praneðime apie Lietuvos standartizacijos departamento<br />

veiklà, planus ir vizijà labai taikliai pastebëjo, kad ámonës neturi bûti trumparegiðkos, kad standartizacija yra<br />

investicija, o „nedalyvavimas standartizacijoje yra tolygus pavëlavimui á traukiná“.<br />

Projekto ekspertë lektorë Karita Thome ið Ðvedijos standartizacijos organizacijos (SIS) ávadiniame seminaro<br />

þodyje „Apie standartizacijà ne standartizatoriams“ labai vaizdingai papasakojo, kaip standartai taikomi<br />

visose gyvenimo srityse. „Ir visus atsakymus á bet kokius klausimus, kad ir tokius: kaip galima dalyvauti<br />

standartizacijoje, kaip standartai susijæ su techniniais reglamentais, kiek svarbûs standartai gaminiams ir<br />

paslaugoms, – MVÁ turi gauti nacionalinëje standartizacijos institucijoje – Lietuvos standartizacijos<br />

departamente“, – pabrëþë lektorë. Daug ádomios ir naudingos informacijos suteikë kiti lektoriai. Apie<br />

standartizacijos procesus Europoje ir jø vaidmená remiant MVÁ kalbëjo Alexandre Dechaumont (Europos<br />

elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC). Jis akcentavo, kad Europos standartizacijos<br />

organizacijos (CEN ir CENELEC) yra verslo pagalbininkës Europoje, ðalinant prekybos kliûtis pramonei ir<br />

vartotojams. Praneðëjas Rémi Orth, atstovaujantis Europos amatø, prekybos ir maþøjø bei vidutiniø ámoniø<br />

standartizacijos biurui (NORMAPME), perskaitë iðsamø praneðimà apie standartizacijà Europoje, standartø<br />

Projekto ekspertai-lektoriai.<br />

Ið deðinës: Alexandre Dechaumont (CENELEC),<br />

Emiel Verhoeff (NEN), Karita Thome (SIS),<br />

Rémi Orth (NORMAPME) ir Brunonas Ðièkus (LST)<br />

Brunonas Ðièkus seminaro dalyvius supaþindina su LST veikla<br />

5


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS<br />

vaidmená kuriant bendrà Europos rinkà, sudarant<br />

palankesnes sàlygas smulkiajam ir vidutiniam verslui,<br />

ðalinant technines prekybos kliûtis ir ágyvendinant<br />

saugos reikalavimus, apie CE þenklinimà. Jis taip<br />

pat supaþindino su NORMAPME statusu, veikla bei<br />

teikiamomis paslaugomis, kuriomis visada gali<br />

naudotis visi verslininkai ar kiti suinteresuoti asmenys,<br />

gauti nemokamai informacinës medþiagos apie<br />

rengiamus Europos standartø projektus ir kt.<br />

Seminaro dalyviams ir sveèiams buvo ádomu iðklausyti<br />

Lietuvos MVÁ atstovus, kurie pateikë pavyzdþiø apie<br />

savo patirtá taikant standartus, kalbëjo apie tai,<br />

kokios jie teikia naudos, taip patvirtindami<br />

direktoriaus Brunono Ðièkaus teiginá, kad<br />

„standartizacija – tai investicija, kuri sugráþta“. Dþiugu,<br />

kad konkretûs pavyzdþiai ir rodikliai, pateikti UAB<br />

„SERTIKA“ vadovybës atstovës kokybei<br />

Zitos Vasilevièienës ir UAB „PakMarkas“ kokybës<br />

vadovo Antano Savicko, atspindi realià naudà,<br />

gaunamà ið standartizacijos. Þinoma, ta nauda<br />

nebûtinai bus gauta jau ðiandien, standartizacija –<br />

tai svarbi ilgalaikë strategija.<br />

Seminaro pabaigoje projekto ekspertas Emiel Verhoeff<br />

ið Nyderlandø standartizacijos organizacijos<br />

(NEN) surengë apklausà-konkursà, norëdamas iðsiaiðkinti,<br />

kà Lietuvos MVÁ þino apie standartizacijà.<br />

Seminaro dalyviai pademonstravo savo stebëtinai gerà<br />

iðprusimà standartizacijos srityje. Konkurso nugalëtoja<br />

tapo Lietuvos tekstilës instituto <strong>Standartizacijos</strong> skyriaus inþinierë Rasa Verbienë, kuri puikiai atsakë á<br />

visus klausimus ir buvo apdovanota nugalëtojo prizu – nemokamai gavo pasirinktinai vienà standartà ið<br />

Lietuvos standartø fondo.<br />

Lietuvos standartizacijos <strong>departamentas</strong>, vykdydamas nacionalinës standartizacijos funkcijas ir ágyvendindamas<br />

Europos ir tarptautinës standartizacijos principus, kvieèia MVÁ kuo plaèiau ir aktyviau dalyvauti<br />

standartizacijos procese, ásitraukti á technikos komitetø veiklà, kurioje dalyvaudamos galëtø pateikti daug<br />

naudingø pasiûlymø, patarimø savo paèiø labui.<br />

Naudingos nuorodos:<br />

www.smest.eu;<br />

www.cen.eu;<br />

www.cenelec.eu;<br />

www.normapme.com<br />

www.lsd.lt<br />

Parengë Lilijana Balèiauskienë<br />

6


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9<br />

STEIGI<strong>AM</strong>AS NAUJAS LIETUVOS STANDARTIZACIJOS<br />

DEPART<strong>AM</strong>ENTO TECHNIKOS KOMITETAS<br />

Lietuvos standartizacijos <strong>departamentas</strong> steigia naujà technikos komitetà „Maðinos ir mechanizmai“,<br />

kurio sudaromasis susirinkimas ávyks lapkrièio 13 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamente<br />

(T. Kosciuðkos g. 30). Naujai sudaromo technikos komiteto veiklos sritis – statybos, lengvosios pramonës,<br />

parkø, maisto pramonës maðinø ir mechanizmø, kompresoriø, ventiliatoriø, pneumatiniø árankiø projektavimo,<br />

jø gamybos bei sudedamøjø daliø srities standartizacija, kurios ypatingieji tikslai yra bandymø metodai,<br />

pagrindinës charakteristikos, saugos reikalavimai, þenklinimas, apsaugos nuo elektros, aplinkos apsaugos<br />

bei ergonomikos klausimai ir ðiø srièiø terminija. Komiteto rengiami standartai ir veikla atitiks<br />

Maðinø (2006/42/EB), Slëginës árangos (97/23/EB) ir Statybos produktø (89/106/EB) direktyvø esminius darbø<br />

saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Komitetas bendradarbiaus su Europos standartizacijos komiteto<br />

(CEN) technikos komitetais, teikdamas pasiûlymus dël standartø projektø vieðosios apklausos metu ir<br />

dalyvaudamas oficialiojo balsavimo procedûroje.<br />

Lietuvos standartizacijos <strong>departamentas</strong> kvieèia visas suinteresuotas ðalis – ámones, organizacijas, mokslo<br />

bei vyriausybines institucijas, kurias domina ðio komiteto veiklos sritis, bûti jo nariais ir dalyvauti standartizacijoje.<br />

Visà informacijà dël narystës, praðymø pateikimo ir kt. teikia A. Samalavièius, tel. (8~5) 234 8397, ir<br />

M. Tebëraitë, tel. (8~5) 234 8399.<br />

Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komitetai,<br />

su kuriais bendradarbiaus LST TK 78 Maðinos ir mechanizmai<br />

Europos<br />

standartizacijos<br />

komiteto (CEN)<br />

technikos komitetas<br />

Angliðkai<br />

Pavadinimas<br />

Lietuviðkai<br />

CEN/TC 151<br />

CEN/TC 152<br />

CEN/TC 153<br />

CEN/TC 186<br />

CEN/TC 196<br />

CEN/TC 198<br />

CEN/TC 200<br />

CEN/TC 201<br />

CEN/TC 213<br />

CEN/TC 214<br />

CEN/TC 232<br />

CEN/TC 255<br />

CEN/TC 271<br />

CEN/TC 322<br />

CEN/TC 342<br />

Construction equipment and building material<br />

machines – Safety<br />

Fairground and amusement park machinery and<br />

structures – Safety<br />

Food processing machinery – Safety and<br />

hygiene specifications<br />

Industrial thermoprocessing – Safety<br />

Machines for underground mines – Safety<br />

Printing and paper machinery – Safety<br />

Tannery machinery – Safety<br />

Leather and imitation leather goods and<br />

footwear manufacturing machinery – Safety<br />

Cartridge operated hand-held tools – Safety<br />

Textile machinery and machinery for dry-cleaning<br />

and industrial laundering<br />

Compressors – Safety<br />

Hand-held, non-electric power tools – Safety<br />

Surface treatment equipment. Safety<br />

Equipments for marking and shaping of metals –<br />

Safety requirements<br />

Metal hoses, hose assemblies, bellows and<br />

expansion joints<br />

Statybos áranga ir statybiniø medþiagø gamybos<br />

maðinos. Sauga<br />

Atrakcionø aikðèiø ir pramogø parkø maðinos ir<br />

statiniai. Sauga<br />

Maisto perdirbimo maðinos. Saugos ir higienos<br />

reikalavimai<br />

Pramoninë terminio apdorojimo technologija.<br />

Sauga<br />

Poþeminiø kasyklø maðinos. Sauga<br />

Spausdinimo ir popieriaus gamybos maðinos.<br />

Sauga<br />

Odø gamybos maðinos. Sauga<br />

Odos, odos pakaitalø ir avalynës gamybos<br />

maðinos. Sauga<br />

Rankiniai keièiamieji árankiai. Sauga<br />

Tekstilës, sausojo cheminio valymo ir pramoninio<br />

skalbimo maðinos<br />

Kompresoriai. Sauga<br />

Rankiniai neelektriniai árankiai. Sauga<br />

Pavirðiaus apdorojimo árenginiai. Sauga<br />

Metalø þenklinimo ir profiliavimo árenginiai.<br />

Saugos reikalavimai<br />

Metalinës þarnos, þarnø sàrankos, silfoninës ir<br />

plëtriosios jungtys<br />

7


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS<br />

Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komitetai,<br />

su kuriais bendradarbiaus LST TK 78 Maðinos ir mechanizmai (tæsinys)<br />

Europos<br />

standartizacijos<br />

komiteto (CEN)<br />

technikos komitetas<br />

Angliðkai<br />

Pavadinimas<br />

Lietuviðkai<br />

CEN/TC 344<br />

CEN/TC 356<br />

CEN/SS H10<br />

CEN/SS I03<br />

CEN/SS I09<br />

CEN/SS I24<br />

Steel static storage systems<br />

Project Committee – Industrial fans – Safety<br />

requirements<br />

Sewing machines<br />

Limits and fits<br />

Small tools<br />

Industrial fans<br />

Plieninës stacionariosios sandëliavimo sistemos<br />

Pramoniniai ventiliatoriai. Saugos reikalavimai<br />

Siuvimo maðinos<br />

Ribos ir priderinimo matmenys<br />

Smulkûs árankiai<br />

Pramoniniai ventiliatoriai<br />

8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9<br />

STANDARTIZACIJA<br />

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI<br />

TK 1 ELEKTRONIKA<br />

LST EN 50090-3-3:2009 en<br />

Elektroninës namø ir pastatø sistemos (ENPS). 3-3 dalis.<br />

Taikymo aspektai. ENPS tarptinklinës sàveikos modelis ir<br />

bendrøjø ENPS duomenø tipai<br />

W (90 Lt)<br />

LST EN 50411-2-5:2009 en<br />

Skaidulø jungimo tvarklës ir dëþutës, naudojamos<br />

skaidulinëse optinëse ryðiø sistemose. Gaminiø techninës<br />

charakteristikos. 2-5 dalis. S ir A kategorijos 1 tipo sandarios<br />

dëþutës, skirtos ápuèiamø skaidulø mikrokanalams<br />

T (73 Lt)<br />

LST EN 50411-2-8:2009 en<br />

Skaidulø jungimo tvarklës ir dëþutës, naudojamos<br />

skaidulinëse optinëse ryðiø sistemose. Gaminiø techninës<br />

charakteristikos. 2-8 dalis. 1 tipo mikrokanalø jungtys, skirtos<br />

ápuèiamoms optinëms skaiduloms<br />

Q (62 Lt)<br />

LST EN 50436-1:2006/AC:2009 en<br />

Alkoholinës blokuotës. Bandymo metodai ir eksploataciniai<br />

reikalavimai. 1 dalis. Programø, skirtø apsvaigusiems nuo<br />

alkoholio vairuotojams nustatyti, aparatai<br />

LST EN 50436-2:2008/AC:2009 en<br />

Alkoholinës blokuotës. Bandymo metodai ir eksploataciniai<br />

reikalavimai. 2 dalis. Bendrojo prevencinio naudojimo<br />

aparatai su kandikliu iðkvepiamam alkoholiui matuoti<br />

LST EN 60424-5:2009 en<br />

Feritinës ðerdys. Pavirðiaus nelygumø ribiniø verèiø nustatymo<br />

vadovas. 5 dalis. Planariosios ðerdys (IEC 60424-5:2009)<br />

G (36 Lt)<br />

LST EN 60793-2-20:2009 en<br />

Optinës skaidulos. 2-20 dalis. Gaminiø techniniai reikalavimai.<br />

Atskirasis rûðinis A2 kategorijos daugiamodþiø skaidulø<br />

apraðas (IEC 60793-2-20:2007)<br />

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 60793-2-20:2003<br />

H (39 Lt)<br />

LST EN 60793-2-30:2009 en<br />

Optinës skaidulos. 2-30 dalis. Gaminiø techniniai reikalavimai.<br />

Atskirasis rûðinis A3 kategorijos daugiamodþiø skaidulø<br />

apraðas (IEC 60793-2-30:2007)<br />

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 60793-2-30:2003<br />

H (39 Lt)<br />

LST EN 60794-3-10:2009 en<br />

Optiniai skaiduliniai kabeliai. 3-10 dalis. Lauko kabeliai.<br />

Kanaliniø, uþkasamøjø ir kabamøjø oriniø optiniø ryðiø<br />

kabeliø ðeimos specifikacija (IEC 60794-3-10:2009)<br />

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 60794-3-10:2003<br />

N (55 Lt)<br />

LST EN 60794-3-10:2009/AC:2009 en<br />

Optiniai skaiduliniai kabeliai. 3-10 dalis. Lauko kabeliai.<br />

Kanaliniø, uþkasamøjø ir kabamøjø oriniø optiniø ryðiø<br />

kabeliø ðeimos specifikacija (IEC 60794-3-10:2009)<br />

LST EN 61280-2-9:2009 en<br />

Ðviesolaidinio ryðio posistemio bandymo procedûros. 2-9 dalis.<br />

Skaitmeninës sistemos. Didelio banginio tankinimo sistemø optinio<br />

signalo ir triukðmo santykio matavimas (IEC 61280-2-9:2009)<br />

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 61280-2-9:2003<br />

L (50 Lt)<br />

LST EN 61290-10-1:2009 en<br />

Optiniai stiprintuvai. Bandymo metodai. 10-1 dalis.<br />

Daugiakanaliai parametrai. Impulsinis metodas, naudojant<br />

optiná jungiklá ir optinio spektro analizatoriø<br />

(IEC 61290-10-1:2009)<br />

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 61290-10-1:2004<br />

M (53 Lt)<br />

LST EN 61300-2-48:2009 en<br />

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji<br />

komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø<br />

procedûros. 2-48 dalis. Bandymai. Bandymas temperatûros<br />

ir drëgmës ciklais (IEC 61300-2-48:2009)<br />

Nuo 2010-04-01 pakeièia LST EN 61300-2-48:2003<br />

E (29 Lt)<br />

LST EN 61300-3-3:2009 en<br />

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji<br />

komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø<br />

procedûros. 3-3 dalis. Tyrimai ir matavimai. Aktyvioji<br />

silpninimo ir atspindþio nuostoliø pokyèiø kontrolë<br />

(IEC 61300-3-3:2009)<br />

Nuo 2010-04-01 pakeièia LST EN 61300-3-3:2003<br />

K (46 Lt)<br />

LST EN 61300-3-43:2009 en<br />

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji<br />

komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø<br />

procedûros. 3-43 dalis. Tyrimai ir matavimai. Skaiduliniø<br />

optiniø ðaltiniø modos perdavimo funkcijos matavimas<br />

(IEC 61300-3-43:2009)<br />

J (42 Lt)<br />

LST EN 61314-1:2009 en<br />

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji<br />

komponentai. Skaiduliniø optiniø kabeliø ðakotuvai. 1 dalis.<br />

Bendrasis rûðinis apraðas (IEC 61314-1:2009)<br />

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 61314-1:2005<br />

K (46 Lt)<br />

LST EN 61753-031-3:2009 en<br />

Skaiduliniø optiniø sujungimo átaisø ir pasyviøjø komponentø<br />

eksploataciniø charakteristikø standartas. 031-3 dalis.<br />

U kategorijos bejungèiai, vienmodþiai, 1×N ir<br />

2×N neatrankûs pagal bangos ilgá ðakotuvai.<br />

Nekontroliuojamoji aplinka (IEC 61753-031-3:2009)<br />

J (42 Lt)<br />

LST EN 62137-1-5:2009 en<br />

Pavirðinio montavimo technologija. Pavirðiuje montuojamø<br />

lituojamøjø jungèiø aplinkos poveikio ir patvarumo bandymo<br />

metodai. 1-5 dalis. Mechaninio nuovargio dël ðlyties<br />

bandymas (IEC 62137-1-5:2009)<br />

L (50 Lt)<br />

TK 5 ELEKTROTECHNIKA<br />

LST EN 60335-1:2003/AC:2009 en<br />

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai <strong>prie</strong>taisai. Sauga.<br />

1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2001,<br />

modifikuotas)<br />

LST EN 60598-2-14:2009 en<br />

Ðviestuvai. 2-14 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Vamzdiniø<br />

iðlydþio lempø su ðaltuoju katodu (neono lempø) ir panaðios<br />

árangos ðviestuvai (IEC 60598-2-14:2009)<br />

M (53 Lt)<br />

9


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS<br />

LST EN 60851-3:2009 en<br />

Apvijiniai laidai. Bandymo metodai. 3 dalis. Mechaninës<br />

savybës (IEC 60851-3:2009)<br />

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 60851-3+A1:1998,<br />

LST EN 60851-3+A1:1998/A2:2004<br />

S (68 Lt)<br />

LST EN 61534-22:2009 en<br />

Elektros ðynø sistemos. 22 dalis. Ypatingieji reikalavimai,<br />

keliami ant grindø ir po grindimis árengiamoms elektros ðynø<br />

sistemoms (IEC 61534-22:2009)<br />

K (46 Lt)<br />

LST EN 61914:2009 en<br />

Elektriniø árenginiø kabeliø apkabos (IEC 61914:2009)<br />

N (55 Lt)<br />

LST EN 61995-2:2009 en<br />

Átaisai buitiniams ir panaðios paskirties ðviestuvams sujungti.<br />

2 dalis. Ðviestuvø sujungimo átaisø standartiniø parametrø<br />

lapai (IEC 61995-2:2009)<br />

F (33 Lt)<br />

TK 9 BALDAI<br />

LST EN 581-2:2009 en<br />

Lauko baldai. Stalai ir sëdimieji baldai kempingams,<br />

buitiniam ir vieðajam naudojimui. 2 dalis. Sëdimøjø baldø<br />

mechaninës saugos reikalavimai ir bandymo metodai<br />

Pakeièia LST L ENV 581-2:2000<br />

K (46 Lt)<br />

LST EN 1335-2:2009 en<br />

Ástaigø baldai. Ástaigø darbo këdës. 2 dalis. Saugos<br />

reikalavimai<br />

Pakeièia LST EN 1335-2:2000,<br />

LST EN 1335-2:2005<br />

E (29 Lt)<br />

LST EN 1335-3:2009 en<br />

Ástaigø baldai. Ástaigø darbo këdës. 3 dalis. Bandymo<br />

metodai<br />

Pakeièia LST EN 1335-3:2000<br />

N (55 Lt)<br />

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI<br />

LST EN 12591:2009 en<br />

Bitumas ir bituminiai riðikliai. Keliø bitumo techniniai<br />

reikalavimai<br />

Pakeièia LST EN 12591:2000, LST EN 12591:2002<br />

N (55 Lt)<br />

LST EN 13422:2005+A1:2009 en<br />

Vertikalieji kelio þenklai. Kilnojamieji deformuojamieji<br />

áspëjamieji átaisai ir atspindimieji þenklai. Kilnojamieji kelio<br />

þenklai. Kûgiai ir cilindrai<br />

Pakeièia LST EN 13422:2005<br />

T (73 Lt)<br />

TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKA<br />

LST EN 13683:2004+A1:2009 en<br />

Sodo áranga. Varikliniai smulkintuvai ir trupintuvai. Sauga<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13683:2004<br />

U (76 Lt)<br />

LST EN 14910:2007+A1:2009 en<br />

Sodo áranga. Stumiamosios vejapjovës su vidaus degimo<br />

varikliu. Sauga<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 14910:2007<br />

T (73 Lt)<br />

TK 17 MEDIENA<br />

LST 1997:2009 lt<br />

Plokðèiø mediena. Techniniai reikalavimai<br />

A (16 Lt)<br />

LST 1999:2009 lt<br />

Popiermedþiai. Techniniai reikalavimai<br />

A (16 Lt)<br />

LST EN 409:2009 en<br />

Medinës konstrukcijos. Bandymo metodai. Kaiðtiniø jungèiø<br />

plastinës deformacijos momento nustatymas<br />

E (29 Lt)<br />

LST EN 1380:2009 en<br />

Medinës konstrukcijos. Bandymo metodai. Apkrovas<br />

laikanèios vinys, sraigtai, kaiðèiai ir varþtai<br />

Pakeièia LST EN 1380:2000<br />

H (39 Lt)<br />

LST EN 1927-1:2008 lt<br />

Apvaliosios spygliuoèiø medienos klasifikavimas pagal<br />

kokybæ. 1 dalis. Eglës ir këniai<br />

E (29 Lt)<br />

LST EN 1927-2:2008 lt<br />

Apvaliosios spygliuoèiø medienos klasifikavimas pagal<br />

kokybæ. 2 dalis. Puðys<br />

E (29 Lt)<br />

LST EN 1927-3:2008 lt<br />

Apvaliosios spygliuoèiø medienos klasifikavimas pagal<br />

kokybæ. 3 dalis. Maumedþiai ir Duglaso pocûgës<br />

D (27 Lt)<br />

TK 19 BETONAS IR GELÞBETONIS<br />

LST EN 933-11:2009 en<br />

Uþpildø geometriniø savybiø nustatymo metodai. 11 dalis.<br />

Perdirbtø stambiøjø uþpildø sudedamøjø daliø klasifikacinis<br />

bandymas<br />

G (36 Lt)<br />

LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009 en<br />

Keliø mineralinës medþiagos nesuriðtiems ir hidrauliðkai<br />

suriðtiems miðiniams, naudojamiems inþineriniams statiniams<br />

ir keliams tiesti<br />

LST EN 15037-3:2009 en<br />

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Sijø ir blokø grindø sistemos.<br />

3 dalis. Keraminiai blokai<br />

R (65 Lt)<br />

TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJ<strong>AM</strong>I DAIKTAI BEI<br />

SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGA<br />

LST EN 957-5:2009 en<br />

Stacionarieji treniruokliai. 5 dalis. Stacionarieji pedaliniai<br />

treniruokliai ir virðutinës kûno dalies treniruokliai su skriejiku,<br />

papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai<br />

Pakeièia LST EN 957-5:2000<br />

M (53 Lt)<br />

LST EN 1176-7:2008 lt<br />

Þaidimø aikðteliø áranga ir dangos. 7 dalis. Árengimo,<br />

kontrolës, techninës <strong>prie</strong>þiûros ir naudojimo vadovas<br />

D (27 Lt)<br />

LST EN 13613:2009 en<br />

Rieduèiø sporto áranga. Riedlentës. Saugos reikalavimai ir<br />

bandymo metodai<br />

Pakeièia LST EN 13613:2003<br />

H (39 Lt)<br />

10


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9<br />

LST EN 13843:2009 en<br />

Rieduèiø sporto áranga. Vieneiliai rieduèiai. Saugos<br />

reikalavimai ir bandymo metodai<br />

Pakeièia LST EN 13843:2003<br />

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA<br />

F (33 Lt)<br />

LST EN 615:2009 en<br />

Apsauga nuo gaisro. Gaisro gesinimo medþiagos. Milteliø<br />

(kitokiø, nei D klasës) techniniai reikalavimai<br />

Pakeièia LST EN 615:2000,<br />

LST EN 615:2000/A1:2002, LST EN 615:2000/AC:2006<br />

P (60 Lt)<br />

TK 24 KOKYBËS VADYBA IR KOKYBËS<br />

UÞTIKRINIMAS<br />

LST EN ISO 9001:2008/AC:2009 en<br />

Kokybës vadybos sistemos. Reikalavimai<br />

(ISO 9001:2008/Cor.1:2009)<br />

LST EN ISO/IEC 17025:2006/P:2009 lt, en<br />

Tyrimø, bandymø ir kalibravimo laboratorijø kompetencijai<br />

keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)<br />

LST ISO 10002:2007/AC1:2009 en<br />

Kokybës vadyba. Kliento pasitenkinimas. Skundø tvarkybos<br />

organizacijose gairës. 1 techninë pataisa (tapatus<br />

ISO 10002:2004/Cor.1:2009)<br />

TK 28 DUJØ SISTEMOS<br />

LST EN ISO 19739:2006/AC:2009 en<br />

Gamtinës dujos. Sieros junginiø nustatymas panaudojant<br />

dujø chromatografijos metodà (ISO 19739:2004/Cor.1:2009)<br />

TK 32 SVEIKATA<br />

LST EN 285:2006+A2:2009 en<br />

Sterilizavimas. Gariniai sterilizatoriai. Didieji sterilizatoriai<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 285:2006+A1:2008<br />

X (97 Lt)<br />

LST EN 794-1:2000+A2:2009 en<br />

Plauèiø vëdintuvai. 1 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami<br />

intensyviosios slaugos vëdintuvams<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 794-1:2000,<br />

LST EN 794-1:2000/A1:2002<br />

T (73 Lt)<br />

LST EN 1422+AC:2000+A1:2009 en<br />

Medicinos sterilizatoriai. Etileno oksido sterilizatoriai.<br />

Reikalavimai ir bandymo metodai<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 1422:2001,<br />

LST EN 1422:2001/AC:2003,<br />

LST EN 1422+AC:2000<br />

U (76 Lt)<br />

LST EN 1650:2008 lt<br />

Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos<br />

tyrimas cheminiø dezinfekantø ir antiseptikø, naudojamø<br />

maisto produktø gamyboje, pramonëje, buityje ir<br />

visuomeniniuose pastatuose, fungicidiniam arba mieliø<br />

naikinimo aktyvumui ávertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai<br />

(2 fazë, 1 pakopa)<br />

R (65 Lt)<br />

LST EN 13060:2004+A1:2009 en<br />

Maþieji gariniai sterilizatoriai<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 13060:2004<br />

V (84 Lt)<br />

LST EN 60601-2-2:2009 en<br />

Elektrinë medicinos áranga. 2-2 dalis. Ypatingieji bûtinosios<br />

saugos ir esminiø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai,<br />

keliami aukðtadaþnei chirurgijos árangai ir aukðtadaþniams<br />

chirurgijos reikmenims (IEC 60601-2-2:2009)<br />

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 60601-2-2:2007<br />

W (90 Lt)<br />

LST EN 60601-2-19:2009 en<br />

Elektrinë medicinos áranga. 2-19 dalis. Ypatingieji bûtinosios<br />

saugos ir esminiø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai,<br />

keliami kûdikiø inkubatoriams<br />

Nuo 2012-04-01 pakeièia<br />

LST EN 60601-2-19+A1:2000,<br />

LST EN 60601-2-19+A1:2006<br />

R (65 Lt)<br />

LST EN 60601-2-21:2009 en<br />

Elektrinë medicinos áranga. 2-21 dalis. Ypatingieji bûtinosios<br />

saugos ir esminiø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai,<br />

keliami naujagimiø spinduliuotiniams ðildytuvams<br />

(IEC 60601-2-21:2009)<br />

Nuo 2012-04-01 pakeièia<br />

LST EN 60601-2-21+A1:2000,<br />

LST EN 60601-2-21+A1:2006<br />

R (65 Lt)<br />

LST EN ISO 5360:2009 en<br />

Anesteziniai garintuvai. Agentui tinkanèios pripildymo<br />

sistemos (ISO 5360:2006)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 5360:2008<br />

M (53 Lt)<br />

LST EN ISO 5366-1:2009 en<br />

Anestezijos ir kvëpavimo áranga. Tracheostomijos vamzdeliai.<br />

1 dalis. Vamzdeliai ir jungtys suaugusiesiems<br />

(ISO 5366-1:2000)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 5366-1:2004<br />

K (46 Lt)<br />

LST EN ISO 7376:2009 en<br />

Anestezijos ir kvëpavimo áranga. Trachëjos intubavimo<br />

laringoskopai (ISO 7376:2003)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 7376:2004,<br />

LST EN ISO 7376:2004/P:2005,<br />

LST EN ISO 7376:2005<br />

L (50 Lt)<br />

LST EN ISO 8185:2009 en<br />

Medicininiai kvëpavimo takø drëkintuvai. Ypatingieji ákvepiamø<br />

dujø drëkinimo sistemø reikalavimai (ISO 8185:2007)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 8185:2007<br />

U (76 Lt)<br />

LST EN ISO 8359:2009 en<br />

Medicininiai deguonies koncentratoriai. Saugos reikalavimai<br />

(ISO 8359:1996)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 8359:2000,<br />

LST EN ISO 8359:2003<br />

P (60 Lt)<br />

LST EN ISO 8835-2:2009 en<br />

Inhaliacinës anestezijos sistemos. 2 dalis. Anestezinës<br />

kvëpavimo sistemos (ISO 8835-2:2007)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 8835-2:2007<br />

N (55 Lt)<br />

LST EN ISO 8835-4:2009 en<br />

Inhaliacinës anestezijos sistemos. 4 dalis. Átaisai<br />

anesteziniams garams tiekti (ISO 8835-4:2004)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 8835-4:2004,<br />

LST EN ISO 8835-4:2004/AC:2006,<br />

LST EN ISO 8835-4:2004/AC:2006/P:2007<br />

N (55 Lt)<br />

11


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS<br />

LST EN ISO 8836:2009 en<br />

Kvëpavimo takø siurbimo kateteriai (ISO 8836:2007,<br />

pataisyta 2008-03-15 versija)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 8836:2008<br />

G (36 Lt)<br />

LST EN ISO 9360-1:2009 en<br />

Anestezijos ir kvëpavimo áranga. Drëkinamieji ðilumokaièiai<br />

(DÐK) þmoniø kvëpuojamosioms dujoms drëkinti. 1 dalis.<br />

DÐK, naudojami, kai maþiausias kvëpuojamøjø dujø tûris<br />

250 ml (ISO 9360-1:2000)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 9360-1:2002<br />

M (53 Lt)<br />

LST EN ISO 9360-2:2009 en<br />

Anestezijos ir kvëpavimo áranga. Drëkinamieji ðilumokaièiai<br />

(DÐK) þmoniø kvëpuojamosioms dujoms drëkinti. 2 dalis.<br />

DÐK, naudojami pacientams, kuriems atlikta tracheostomija,<br />

kai maþiausias kvëpuojamøjø dujø tûris 250 ml<br />

(ISO 9360-2:2001)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 9360-2:2004<br />

F (33 Lt)<br />

LST EN ISO 9919:2009 en<br />

Elektrinë medicinos áranga. Ypatingieji bûtinosios saugos ir<br />

esminiø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai, keliami<br />

medicininiø pulsoksimetrø árangai (ISO 9919:2005)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 9919:2005,<br />

LST EN ISO 9919:2005/P:2006<br />

X (97 Lt)<br />

LST EN ISO 10555-1:2009 en<br />

Vienkartiniai sterilûs kraujagysliø kateteriai. 1 dalis. Bendrieji<br />

reikalavimai (ISO 10555-1:1995, áskaitant keitinius<br />

Amd.1:1999 ir Amd.2:2004)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia<br />

LST EN ISO 10555-1+A1:2000,<br />

LST EN ISO 10555-1+A1:2000/A2:2004,<br />

LST EN ISO 10555-1+A1:2000/A2:2005,<br />

LST EN ISO 10555-1+A1:2000/P:2004<br />

J (42 Lt)<br />

LST EN ISO 10993-3:2009 en<br />

Biologinis medicinos <strong>prie</strong>moniø ávertinimas. 3 dalis.<br />

Genotoksiðkumo, kancerogeniðkumo ir toksinio poveikio<br />

reprodukcijai tyrimai (ISO 10993-3:2003)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia<br />

LST EN ISO 10993-3:2004,<br />

LST EN ISO 10993-3:2004/P:2005,<br />

LST EN ISO 10993-3:2005<br />

K (46 Lt)<br />

LST EN ISO 10993-4:2009 en<br />

Biologinis medicinos <strong>prie</strong>moniø ávertinimas. 4 dalis. Medicinos<br />

<strong>prie</strong>moniø sàveikos su krauju tyrimø parinkimas<br />

(ISO 10993-4:2002, áskaitant keitiná Amd.1:2006)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia<br />

LST EN ISO 10993-4:2003,<br />

LST EN ISO 10993-4:2003/A1:2006<br />

S (68 Lt)<br />

LST EN ISO 10993-6:2009 en<br />

Biologinis medicinos <strong>prie</strong>moniø ávertinimas. 6 dalis. Vietiniø<br />

poveikiø po implantavimo tyrimai (ISO 10993-6:2007)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia<br />

LST EN ISO 10993-6:2007<br />

M (53 Lt)<br />

LST EN ISO 10993-9:2009 en<br />

Biologinis medicinos <strong>prie</strong>moniø ávertinimas. 9 dalis. Galimø<br />

irimo produktø identifikavimo ir kiekybinio nustatymo sistema<br />

(ISO 10993-9:1999)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia<br />

LST EN ISO 10993-9:2000,<br />

LST EN ISO 10993-9:2000/P:2005<br />

G (36 Lt)<br />

LST EN ISO 11138-2:2009 en<br />

Sveikatos <strong>prie</strong>þiûros gaminiø sterilizavimas. Biologiniai<br />

indikatoriai. 2 dalis. Biologiniai indikatoriai, naudojami<br />

sterilizuojant etileno oksidu (ISO 11138-2:2006)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 11138-2:2006<br />

E (29 Lt)<br />

LST EN ISO 11138-3:2009 en<br />

Sveikatos <strong>prie</strong>þiûros gaminiø sterilizavimas. Biologiniai<br />

indikatoriai. 3 dalis. Biologiniai indikatoriai, naudojami<br />

sterilizuojant drëgnàja ðiluma (ISO 11138-3:2006)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia<br />

LST EN ISO 11138-3:2006<br />

F (33 Lt)<br />

LST EN ISO 11197:2009 en<br />

Medicininiai maitinimo blokai (ISO 11197:2004)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 11197:2005<br />

S (68 Lt)<br />

LST EN ISO 14408:2009 en<br />

Lazerinei chirurgijai skirti trachëjiniai vamzdeliai. Þenklinimo ir<br />

lydimosios informacijos reikalavimai (ISO 14408:2005)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 14408:2005<br />

F (33 Lt)<br />

LST EN ISO 15193:2009 en<br />

In vitro diagnostikos medicinos <strong>prie</strong>monës. Biologiniø mëginiø<br />

dydþiø matavimas. Pamatinio matavimo procedûrø turinio ir<br />

pateikimo reikalavimai (ISO 15193:2009)<br />

Nuo 2012-04-30 pakeièia LST EN 12286+A1:2000,<br />

LST EN 12286+A1:2001<br />

L (50 Lt)<br />

LST EN ISO 15194:2009 en<br />

In vitro diagnostikos medicinos <strong>prie</strong>monës. Medþiagos kiekio<br />

biologinës kilmës mëginiuose matavimas. Sertifikuotøjø<br />

pamatiniø medþiagø reikalavimai ir patvirtinamøjø dokumentø<br />

turinys (ISO 15194:2009)<br />

Nuo 2012-04-30 pakeièia LST EN 12287:2000<br />

K (46 Lt)<br />

LST EN ISO 18778:2009 en<br />

Kvëpavimo áranga. Kûdikio bûklës stebëjimo áranga.<br />

Ypatingieji reikalavimai (ISO 18778:2005)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 18778:2005<br />

P (60 Lt)<br />

LST ISO 21482:2009 en<br />

Áspëjimas apie jonizuojanèiàjà spinduliuotæ. Papildomasis<br />

simbolis (tapatus ISO 21482:2007)<br />

E (29 Lt)<br />

TK 35 DARBØ SAUGA<br />

LST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009 en<br />

Apsauginës ugniagesiø pirðtinës<br />

LST EN 1417:2000+A1:2008/AC:2009 en<br />

Plastikø ir gumos apdirbimo maðinos. Dviveleniai valcai.<br />

Saugos reikalavimai<br />

LST EN 1760-1:2000+A1:2009 en<br />

Maðinø sauga. Apsauginiai slëgiui jautrûs átaisai. 1 dalis.<br />

Bendrieji slëgiui jautriø kilimëliø ir grindø projektavimo ir<br />

bandymo principai<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1760-1:2000<br />

U (76 Lt)<br />

LST EN 1760-2:2002+A1:2009 en<br />

Maðinø sauga. Apsauginiai slëgiui jautrûs átaisai. 2 dalis.<br />

Bendrieji slëgiui jautriø briaunø ir slëgiui jautriø strypø<br />

projektavimo ir bandymo principai<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1760-2:2002<br />

V (84 Lt)<br />

12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9<br />

LST EN 13001-1:2005+A1:2009 en<br />

Kranai. Bendrasis projektavimas. 1 dalis. Bendrieji principai<br />

ir reikalavimai<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13001-1:2005,<br />

LST EN 13001-1:2005/AC:2009<br />

P (60 Lt)<br />

TK 36 APLINKOS APSAUGA<br />

LST EN ISO 21427-2:2009/AC:2009 en<br />

Vandens kokybë. Genotoksiðkumo ávertinimas matuojant<br />

mikrobranduoliø indukcijà. 2 dalis. Miðriosios populiacijos<br />

metodas, naudojant V79 linijos làsteles<br />

(ISO 21427-2:2006/Cor.1:2009)<br />

TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOS<br />

LST CEN/TS 1992-4-1:2009 en<br />

Betone naudojamø tvirtikliø projektavimas. 4-1 dalis.<br />

Bendrieji dalykai<br />

V (84 Lt)<br />

LST CEN/TS 1992-4-2:2009 en<br />

Betone naudojamø tvirtikliø projektavimas. 4-2 dalis. Tvirtikliai<br />

su galvute<br />

P (60 Lt)<br />

LST CEN/TS 1992-4-3:2009 en<br />

Betone naudojamø tvirtikliø projektavimas. 4-3 dalis. Inkaro<br />

kanalai<br />

N (55 Lt)<br />

LST CEN/TS 1992-4-4:2009 en<br />

Betone naudojamø tvirtikliø projektavimas. 4-4 dalis.<br />

Papildomai árengti tvirtikliai. Mechaninës sistemos<br />

M (53 Lt)<br />

LST CEN/TS 1992-4-5:2009 en<br />

Betone naudojamø tvirtikliø projektavimas. 4-5 dalis.<br />

Papildomai árengti tvirtikliai. Cheminës sistemos<br />

M (53 Lt)<br />

LST EN 1993-2:2007/AC:2009 en<br />

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 2 dalis.<br />

Plieniniai tiltai<br />

LST EN 1993-3-1:2007/AC:2009 en<br />

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 3-1 dalis.<br />

Bokðtai, stiebai ir kaminai. Bokðtai ir stiebai<br />

LST EN 1993-4-3:2007/AC:2009 en<br />

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 4-3 dalis.<br />

Vamzdynai<br />

LST EN 1993-6:2007/AC:2009 en<br />

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 6 dalis.<br />

Kranus laikanèios konstrukcijos<br />

LST EN 1998-1:2005/AC:2009 en<br />

Eurokodas 8. Atspariø þemës drebëjimui konstrukcijø<br />

projektavimas.1 dalis. Bendrosios ir pastatø taisyklës,<br />

seisminiai poveikiai<br />

TK 39 APSAUGA<br />

LST EN 1143-1:2005+A1:2009 lt<br />

Patikimo saugojimo árenginiai. Reikalavimai, klasifikacija ir<br />

atsparumo ásilauþimui bandymo metodai. 1 dalis. Seifai,<br />

bankomatø seifai, saugyklø durys ir saugyklos<br />

R (65 Lt)<br />

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA<br />

LST EN 10253-4:2008/AC:2009 en<br />

Sandûriniu kontaktiniu bûdu suvirinamø vamzdþiø jungiamosios<br />

detalës. 4 dalis. Specialiai kontroliuojami nerûdijantieji<br />

austenitiniai ir austenitiniai feritiniai (dupleksiniai) plienai<br />

LST EN ISO 24373:2009 en<br />

Suvirinimo medþiagos. Vario ir vario lydiniø lydomojo<br />

suvirinimo vientisos vielos ir strypai. Klasifikacija<br />

(ISO 24373:2008)<br />

Pakeièia LST EN 14640:2005<br />

G (36 Lt)<br />

TK 42 PAKAVIMAS<br />

LST EN 12375:2009 en<br />

Pakuotës. Lanksèiosios aliumininës tûbelës. Sieneliø storio<br />

nustatymo metodas<br />

Pakeièia LST EN 12375:2001<br />

C (23 Lt)<br />

LST EN 13045:2009 en<br />

Pakuotës. Lanksèiosios cilindrinës plastikinës tûbelës.<br />

Matmenys ir leidþiamosios nuokrypos<br />

Pakeièia LST EN 13045:2002<br />

C (23 Lt)<br />

LST EN 13048:2009 en<br />

Pakuotës. Lanksèiosios aliumininës tûbelës. Vidinës lako<br />

plëvelës storio matavimo metodas<br />

Pakeièia LST EN 13048:2002<br />

D (27 Lt)<br />

LST EN 13461:2009 en<br />

Pakuotës. Lanksèiosios cilindrinës daugiasluoksnës tûbelës.<br />

Matmenys ir leidþiamosios nuokrypos<br />

Pakeièia LST EN 13461:2002<br />

D (27 Lt)<br />

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS<br />

LST EN 12299:2009 en<br />

Geleþinkelio taikmenys. Keleiviø vaþiavimo patogumas.<br />

Matavimas ir vertinimas<br />

Pakeièia LST L ENV 12299:2001<br />

V (84 Lt)<br />

LST EN 13848-3:2009 en<br />

Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Geometrinë<br />

geleþinkelio kelio kokybë. 3 dalis. Matavimo sistemos.<br />

Geleþinkelio kelio tiesimo ir techninës <strong>prie</strong>þiûros maðinos<br />

M (53 Lt)<br />

LST EN 13979-1:2004+A1:2009 en<br />

Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Vientisi<br />

ratai. Techninë patvirtinimo procedûra. 1 dalis. Kaltiniai ir<br />

valcuoti ratai<br />

Pakeièia LST EN 13979-1:2004<br />

T (73 Lt)<br />

LST EN 14587-2:2009 en<br />

Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Kontaktinis<br />

sandûrinis aplydomasis bëgiø suvirinimas. 2 dalis. Nauji<br />

R220, R260, R260Mn ir R350HT tipo bëgiai, suvirinti darbø<br />

atlikimo vietoje naudojant kilnojamàsias suvirinimo maðinas,<br />

kitokias nei stacionarieji árenginiai<br />

R (65 Lt)<br />

LST EN 14865-2:2006+A1:2009 en<br />

Geleþinkelio taikmenys. Aðidëþiø plastiðkieji tepalai. 2 dalis.<br />

Riedmenø, kuriø greièiai iki 200 km/h, mechaninio stabilumo<br />

bandymo metodas<br />

Pakeièia LST EN 14865-2:2006<br />

L (50 Lt)<br />

13


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS<br />

LST EN 50329:2004/P:2009 en<br />

Geleþinkelio taikmenys. Stacionarioji áranga. Traukos<br />

transformatoriai<br />

TK 44 ALIEJINGOSIOS SËKLOS, GYVÛNINIAI IR<br />

AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS BEI JØ<br />

ÐALUTINIAI PRODUKTAI<br />

LST EN ISO 16931:2009 en<br />

Gyvûniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Polimerizuotøjø<br />

trigliceridø nustatymas efektyviosios molekuliniø sietø<br />

chromatografijos metodu (ISO 16931:2009)<br />

Pakeièia LST EN ISO 16931:2002<br />

F (33 Lt)<br />

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA<br />

LST EN 50274:2003/AC:2009 en<br />

Þemosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiø sàrankos.<br />

Apsauga nuo elektros smûgio. Apsauga nuo netyèinio<br />

tiesioginio pavojingø átampingøjø daliø palietimo<br />

LST EN 61400-3:2009 en<br />

Vëjo turbinos. 3 dalis. Jûriniø vëjo turbinø projektavimo<br />

reikalavimai (IEC 61400-3:2009)<br />

XB (111 Lt)<br />

LST EN 62271-110:2009 en<br />

Aukðtosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiai.<br />

110 dalis. Induktyviosios apkrovos perjungimas<br />

(IEC 62271-110:2009)<br />

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 62271-110:2005<br />

M (53 Lt)<br />

TK 48 JUVELYRINIAI DIRBINIAI<br />

LST ISO 11494:2009 lt<br />

Juvelyriniai dirbiniai. Platinos nustatymas juvelyriniuose<br />

platinos lydiniuose. Tirpalø analizë induktyviai susietos<br />

plazmos (ICP) masiø spektrometrijos metodu, naudojant itrá<br />

kaip vidinio etalono elementà (tapatus ISO 11494:2008)<br />

D (27 Lt)<br />

TK 49 LIEJININKYSTË<br />

LST CEN/TS 15616:2009 en<br />

Varis ir vario lydiniai. Kadmio kiekio nustatymas. Liepsnos<br />

atominës absorbcinës spektrometrijos metodas<br />

F (33 Lt)<br />

LST EN 573-3:2009 en<br />

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuotøjø gaminiø cheminë<br />

sudëtis ir forma. 3 dalis. Gaminiø cheminë sudëtis ir forma<br />

Pakeièia LST EN 573-3:2007<br />

R (65 Lt)<br />

LST EN 723:2009 en<br />

Varis ir vario lydiniai. Deginimo metodas nustatyti anglies,<br />

esanèios ant vidinio variniø vamzdþiø ar jungiamøjø detaliø<br />

pavirðiaus, kieká<br />

Pakeièia LST EN 723:2000<br />

F (33 Lt)<br />

LST EN 869:2006+A1:2009 en<br />

Maðinø sauga. Metalo liejimo slegiant árenginiø saugos<br />

reikalavimai<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 869:2006<br />

S (68 Lt)<br />

LST EN 1248:2002+A1:2009 en<br />

Liejimo maðinos. Ðratasrauèio apdirbimo árenginiø saugos<br />

reikalavimai<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1248:2002<br />

R (65 Lt)<br />

LST EN 1559-2:2000 lt<br />

Liejininkystë. Techninës tiekimo sàlygos. 2 dalis. Papildomieji<br />

plieno liejiniø reikalavimai<br />

L (50 Lt)<br />

LST EN 10213:2008+AC:2008 lt<br />

Slëginiø árenginiø plieno liejiniai<br />

L (50 Lt)<br />

LST EN 10244-1:2009 en<br />

Plieninë viela ir vielos gaminiai. Plieninës vielos spalvotøjø<br />

metalø dangos. 1 dalis. Bendrieji principai<br />

Pakeièia LST EN 10244-1:2002<br />

D (27 Lt)<br />

LST EN 10244-2:2009 en<br />

Plieninë viela ir vielos gaminiai. Plieninës vielos spalvotøjø<br />

metalø dangos. 2 dalis. Cinko ir cinko lydiniø dangos<br />

Pakeièia LST EN 10244-2:2002<br />

J (42 Lt)<br />

TK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOS<br />

LST EN 14908-5:2009 en<br />

Pastato automatizavimo, jo árenginiø reguliavimo ir techninio<br />

valdymo atvirasis duomenø perdavimo tinklas. Tinklo<br />

kontrolës protokolas. 5 dalis. Ádiegimo vadovas<br />

U (76 Lt)<br />

LST EN ISO 16484-6:2009 en<br />

Pastatø automatizavimo ir valdymo sistemos. 6 dalis.<br />

Duomenø perdavimo atitikties tikrinimas (ISO 16484-6:2009)<br />

Pakeièia LST EN ISO 16484-6:2006<br />

XK (187 Lt)<br />

TK 51 MAISTO ANALIZË<br />

LST EN 12821:2009 en<br />

Maisto produktai. Vitamino D nustatymas efektyviosios<br />

skysèiø chromatografijos metodu. Cholekalciferolio (D3) ir<br />

ergokalciferolio (D2) matavimas<br />

Pakeièia LST EN 12821:2000, LST ISO 14892:2003<br />

M (53 Lt)<br />

LST ISO 16649-1:2002 lt<br />

Maisto ir paðarø mikrobiologija. Bendrasis β-gliukuronidazæ<br />

gaminanèiø þarniniø lazdeliø (Escherichia coli) skaièiavimo<br />

metodas. 1 dalis. Kolonijø skaièiavimo 44 °C temperatûroje,<br />

naudojant membranas ir 5-brom-4-chlor-3-indolil<br />

β-D-gliukuronidà, metodas (tapatus ISO 16649-1:2001)<br />

D (27 Lt)<br />

LST ISO 16649-1:2002/P:2009 en<br />

Maisto ir paðarø mikrobiologija. Bendrasis β-gliukuronidazæ<br />

gaminanèiø þarniniø lazdeliø (Escherichia coli) skaièiavimo<br />

metodas. 1 dalis. Kolonijø skaièiavimo 44 °C temperatûroje,<br />

naudojant membranas ir 5-brom-4-chlor-3-indolil<br />

β-D-gliukuronidà, metodas (tapatus ISO 16649-1:2001)<br />

LST ISO 16649-2:2002 lt<br />

Maisto ir paðarø mikrobiologija. Bendrasis β-gliukuronidazæ<br />

gaminanèiø þarniniø lazdeliø (Escherichia coli) skaièiavimo<br />

metodas. 2 dalis. Kolonijø skaièiavimo 44 °C temperatûroje,<br />

naudojant 5-brom-4-chlor-3-indolil β-D-gliukuronidà, metodas<br />

(tapatus ISO 16649-2:2001)<br />

D (27 Lt)<br />

14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9<br />

LST ISO 16649-2:2002/P:2009 en<br />

Maisto ir paðarø mikrobiologija. Bendrasis β-gliukuronidazæ<br />

gaminanèiø þarniniø lazdeliø (Escherichia coli) skaièiavimo<br />

metodas. 2 dalis. Kolonijø skaièiavimo 44 °C temperatûroje,<br />

naudojant 5-brom-4-chlor-3-indolil β-D-gliukuronidà, metodas<br />

(tapatus ISO 16649-2:2001)<br />

TK 52 AKIØ OPTIKA<br />

LST EN ISO 11810-1:2009 en<br />

Lazeriai ir lazerinë áranga. Chirurginiø apklotø ir (arba) pacientø<br />

apsauginiø apdangalø atsparumo lazerio spinduliuotei<br />

bandymo metodas ir klasifikavimas. 1 dalis. Pirminis<br />

uþsidegimas ir spinduliuotës ásiskverbimas (ISO 11810-1:2005)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 11810-1:2005,<br />

LST EN ISO 11810-1:2005/P:2005<br />

H (39 Lt)<br />

LST EN ISO 11979-8:2009 en<br />

Oftalmologiniai implantai. Intraokuliniai læðiai. 8 dalis.<br />

Pagrindiniai reikalavimai (ISO 11979-8:2006)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 11979-8:2007<br />

D (27 Lt)<br />

LST EN ISO 12870:2009 en<br />

Oftalmologinë optika. Akiniø rëmeliai. Reikalavimai ir<br />

bandymo metodai (ISO 12870:2004)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 12870:2004,<br />

LST EN ISO 12870:2004/AC:2006,<br />

LST EN ISO 12870+AC:2007<br />

P (60 Lt)<br />

TK 54 PAGALBOS PRIEMONËS<br />

ASMENIMS SU NEGALIA<br />

LST EN 12006-2:2000+A1:2009 en<br />

Neaktyvieji chirurginiai implantai. Ypatingieji reikalavimai,<br />

keliami ðirdies ir kraujagysliø implantams. 2 dalis. Kraujagysliø<br />

protezai, áskaitant stambiøjø ðirdies arterijø protezus su voþtuvu<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 12006-2:2000<br />

G (36 Lt)<br />

LST EN 12006-3:2000+A1:2009 en<br />

Neaktyvieji chirurginiai implantai. Ypatingieji reikalavimai,<br />

keliami ðirdies ir kraujagysliø implantams. 3 dalis. Vidiniai<br />

kraujagysliø átaisai<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 12006-3:2000<br />

G (36 Lt)<br />

LST EN ISO 5840:2009 en<br />

Ðirdies ir kraujagysliø sistemos implantai. Ðirdies voþtuvø<br />

protezai (ISO 5840:2005)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 5840:2006<br />

X (97 Lt)<br />

LST EN ISO 7197:2009 en<br />

Neurochirurginiai implantai. Sterilûs vienkartiniai ðuntai ir<br />

komponentai, naudojami sergant galvos smegenø vandene<br />

(ISO 7197:2006, áskaitant Cor.1:2007)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 7197:2006,<br />

LST EN ISO 7197:2006/AC:2008<br />

F (33 Lt)<br />

LST EN ISO 7439:2009 en<br />

Intrauterinës kontraceptinës <strong>prie</strong>monës su variu.<br />

Reikalavimai, bandymai (ISO 7439:2002)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 7439:2003<br />

H (39 Lt)<br />

LST EN ISO 9713:2009 en<br />

Neurochirurginiai implantai. Savaime uþsidaranèios<br />

intrakranialinës aneurizmø sàvarþos (ISO 9713:2002)<br />

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 9713:2004<br />

F (33 Lt)<br />

TK 56 NAFTOS PR<strong>AM</strong>ONËS ÁRENGINIAI<br />

LST EN ISO 898-1:2009 en<br />

Tvirtinimo detaliø ið anglinio ir legiruotojo plieno mechaninës<br />

savybës. 1 dalis. Nurodytø klasiø varþtai, sraigtai ir smeigës.<br />

Stambusis ir smulkusis sriegiai (ISO 898-1:2009)<br />

Pakeièia LST EN ISO 898-1:2000<br />

U (76 Lt)<br />

LST EN ISO 20361:2009 en<br />

Skysèio siurbliai ir siurbliniai agregatai. Triukðmo bandymo<br />

taisyklës. 2-asis ir 3-iasis tikslumo laipsniai (ISO 20361:2007)<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12639:2000,<br />

LST EN 12639:2000/AC:2003,<br />

LST EN 12639:2000/AC:2004,<br />

LST EN 12639+AC:2004<br />

N (55 Lt)<br />

TK 62 KLIJAI<br />

LST EN 13999-3:2007+A1:2009 en<br />

Klijai. Spartusis metodas nustatyti maþatirpikliø arba<br />

betirpikliø klijø iðlakø charakteristikas, padengus klijus.<br />

3 dalis. Lakiøjø aldehidø nustatymas<br />

Pakeièia LST EN 13999-3:2007<br />

E (29 Lt)<br />

LST EN 13999-4:2007+A1:2009 en<br />

Klijai. Spartusis metodas nustatyti maþatirpikliø arba<br />

betirpikliø klijø iðlakø charakteristikas, padengus klijus.<br />

4 dalis. Lakiøjø diizocianatø nustatymas<br />

Pakeièia LST EN 13999-4:2007<br />

F (33 Lt)<br />

LST EN 15865:2009 en<br />

Klijai. Anaerobiniais klijais klijuotø srieginiø tvirtinimo detaliø<br />

sukimo momento nustatymas (ISO 10964:1993, modifikuotas)<br />

Pakeièia LST EN ISO 10964:2000<br />

F (33 Lt)<br />

LST EN 15870:2009 en<br />

Klijai. Sudurtinës jungties tempimo stiprio nustatymas<br />

(ISO 6922:1987, modifikuotas)<br />

Pakeièia LST EN 26922:2000<br />

D (27 Lt)<br />

TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAI<br />

LST EN ISO 13769:2009 en<br />

Dujø balionai. Þenklinimas (ISO 13769:2007)<br />

Pakeièia LST EN ISO 13769:2006<br />

TK 64 ERGONOMIKA<br />

L (50 Lt)<br />

LST EN 614-2:2003+A1:2009 lt<br />

Maðinø sauga. Ergonominiai projektavimo principai. 2 dalis.<br />

Maðinø konstrukcijos ir darbo uþduoèiø sàveika<br />

M (53 Lt)<br />

LST EN ISO 14505-2:2007/AC:2009 en<br />

Ðiluminës aplinkos ergonomika. Ðiluminës aplinkos<br />

ávertinimas transporto <strong>prie</strong>monëse. 2 dalis. Lygiavertës<br />

temperatûros nustatymas (ISO 14505-2:2006/Cor.1:2007)<br />

TK 74 KONVEJERIAI<br />

LST EN ISO 703:2007 lt<br />

Konvejerio juostos. Skersinis lankstumas (ádubø susidarymo<br />

geba). Bandymo metodas (ISO 703:2007)<br />

E (29 Lt)<br />

15


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS<br />

TK 77 LIFTAI<br />

LST EN 12016:2005+A1:2008 lt<br />

Elektromagnetinis suderinamumas. Liftams, eskalatoriams ir<br />

judamiesiems takams skirtø gaminiø ðeimos standartas.<br />

Atsparumas<br />

L (50 Lt)<br />

LST EN 13015:2002+A1:2008 lt<br />

Liftø ir eskalatoriø techninë <strong>prie</strong>þiûra. Techninës <strong>prie</strong>þiûros<br />

instrukcijø rengimo taisyklës<br />

L (50 Lt)<br />

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTAS<br />

LST CEN/TS 15881:2009 en<br />

Modernioji techninë keramika. Keraminiai kompozitai. Pluoðto<br />

ir matricos skiriamojo pavirðiaus trinties átempio dël ðlijimo<br />

nustatymas kambario temperatûroje minikompozitø tempimo<br />

bandymais<br />

H (39 Lt)<br />

LST EN 378-2:2008+A1:2009 en<br />

Ðaldymo sistemos ir ðilumos siurbliai. Saugos ir<br />

aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas,<br />

gamyba, bandymai, þenklinimas ir dokumentai<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 378-2:2008<br />

V (84 Lt)<br />

LST EN 1526:2000+A1:2008 lt<br />

Pramoniniø krautuvø sauga. Papildomieji reikalavimai, keliami<br />

automatizuotosioms krautuvø funkcijoms<br />

G (36 Lt)<br />

LST EN 1889-2:2004+A1:2009 en<br />

Poþeminiø kasiniø maðinos. Poþeminës judamosios maðinos.<br />

Sauga. 2 dalis. Lokomotyvai<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1889-2:2004<br />

U (76 Lt)<br />

LST EN 12321:2003+A1:2009 en<br />

Poþeminës kasybos maðinos. Ðarvuotø grandikliniø<br />

konvejeriø saugos reikalavimø apraðas<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12321:2003<br />

K (46 Lt)<br />

LST EN 12348:2002+A1:2009 en<br />

Ant stovo sumontuotos skyliø græþimo maðinos. Sauga<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12348:2002<br />

P (60 Lt)<br />

LST EN 12981:2005+A1:2009 en<br />

Dengimo árenginiai. Organiniø milteliniø dengiamøjø<br />

medþiagø purðkimo kabinos. Saugos reikalavimai<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12981:2005<br />

T (73 Lt)<br />

LST EN 13355:2005+A1:2009 en<br />

Dengimo árenginiai. Kombinuotosios purðkimo ir dþiovinimo<br />

kabinos. Saugos reikalavimai<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13355:2005<br />

T (73 Lt)<br />

LST EN 13460:2009 en<br />

Techninë <strong>prie</strong>þiûra. Techninës <strong>prie</strong>þiûros dokumentai<br />

Pakeièia LST EN 13460:2003<br />

M (53 Lt)<br />

LST EN 13732:2004+A2:2009 en<br />

Maisto gamybos áranga. Fermose naudojami didelio tûrio<br />

pieno auðintuvai. Konstrukcijos, eksploataciniø<br />

charakteristikø, tinkamumo naudoti, saugos ir higienos<br />

reikalavimai<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13732:2004,<br />

LST EN 13732:2004/A1:2005<br />

V (84 Lt)<br />

LST EN 14462:2005+A1:2009 en<br />

Pavirðiaus apdorojimo árenginiai. Pavirðiaus apdorojimo<br />

árenginiø, áskaitant jø pagalbinius paruoðiamuosius árenginius,<br />

triukðmo bandymo taisyklës. 2 ir 3 tikslumo klasës<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 14462:2005<br />

P (60 Lt)<br />

LST EN 14958:2006+A1:2009 en<br />

Maisto perdirbimo maðinos. Miltø ir manø kruopø malimo ir<br />

perdirbimo maðinos. Saugos ir higienos reikalavimai<br />

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 14958:2006<br />

U (76 Lt)<br />

LST EN ISO 7096:2009/AC:2009 en<br />

Þemës darbø maðinos. Operatoriaus sëdynës vibracijø<br />

laboratorinis ávertinimas (ISO 7096:2000)<br />

Parengë Dalia Reginienë<br />

16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9<br />

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI<br />

Netekæs galios Lietuvos standartas<br />

Vietoj jo galioja<br />

TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAI<br />

LST ISO 14892:2003 Lieso pieno milteliai. Vitamino D kiekio nustatymas naudojant LST EN 12821:2009<br />

efektyviàjà skysèiø chromatografijà (tpt ISO 14892:2002)<br />

TK 9 BALDAI<br />

LST EN 1335-2:2000 en, LST EN 1335-2:2005 lt Ástaigø baldai. Ástaigø darbo këdës. LST EN 1335-2:2009<br />

2 dalis. Saugos reikalavimai<br />

LST EN 1335-3:2000 Ástaigø baldai. Ástaigø darbo këdës. 3 dalis. Saugos bandymo LST EN 1335-3:2009<br />

metodai<br />

LST L ENV 581-2:2000 Lauko baldai. Stalai ir sëdimieji baldai kempingams, LST EN 581-2:2009<br />

buitiniam ir vieðajam naudojimui. 2 dalis. Mechaninës saugos reikalavimai ir<br />

atrinktø pavyzdþiø bandymo metodai<br />

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI<br />

LST EN 12591:2000 en, LST EN 12591:2002 lt Bitumas ir bituminiai riðikliai. Keliø LST EN 12591:2009<br />

bitumo techniniai reikalavimai<br />

LST EN 12899-1:2002 en, LST EN 12899-1:2004 lt, LST EN 12899-1:2002/P:2004 en LST EN 12899-1:2008<br />

Nuolatiniai vertikalieji kelio þenklai. 1 dalis. Nuolatiniai þenklai<br />

LST EN 13422:2005 Vertikalûs kelio þenklai. Kilnojamieji deformuojamieji áspëjamieji LST EN 13422:2005+A1:2009<br />

átaisai. Kilnojamieji kelio þenklai. Kûgiai ir cilindrai<br />

TK 17 MEDIENA<br />

LST EN 1380:2000 Medinës konstrukcijos. Bandymo metodai. Apkrovø veikiami LST EN 1380:2009<br />

kaltiniai sujungimai<br />

LST EN 409:2000 Medinës konstrukcijos. Bandymo metodai. Kaiðtiniø jungèiø LST EN 409:2009<br />

ribinio lenkimo momento nustatymas. Vinys<br />

TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJ<strong>AM</strong>I DAIKTAI BEI SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGA<br />

LST EN 13613:2003 Rieduèiø sporto áranga. Riedlentës. Saugos reikalavimai LST EN 13613:2009<br />

ir bandymo metodai<br />

LST EN 13843:2003 Rieduèiø sporto áranga. Paèiûþos su vienaeiliais ratukais. LST EN 13843:2009<br />

Saugos reikalavimai ir bandymo metodai<br />

LST EN 957-5:2000 Stacionarieji treniruokliai. 5 dalis. Pedaliniai treniruokliai, LST EN 957-5:2009<br />

papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai<br />

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA<br />

LST EN 3-3:1999 Neðiojamieji gesintuvai. 3 dalis. Konstrukcija, atsparumas –<br />

slëgiui, mechaniniai bandymai<br />

LST EN 615:2000, LST EN 615:2000/A1:2002, LST EN 615:2000/AC:2006 Apsauga LST EN 615:2009<br />

nuo gaisro. Gaisro gesinimo <strong>prie</strong>monës. Milteliø (kitø, nei D klasës) techniniai<br />

reikalavimai<br />

TK 32 SVEIKATA<br />

LST 1396:1995, LST 1396:1995/1K:1998 Pramonës gamybos vaistø pakuotës –<br />

tekstas ir þenklinimas. Bendrieji reikalavimai<br />

17


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS<br />

Netekæs galios Lietuvos standartas<br />

Vietoj jo galioja<br />

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA<br />

LST EN 14640:2005 Suvirinimo medþiagos. Vario ir vario lydiniø lydomojo LST EN ISO 24373:2009<br />

suvirinimo vientisos vielos ir strypai. Klasifikacija<br />

TK 42 PAKAVIMAS<br />

LST EN 12375:2001 Pakuotë. Lanksèiosios aliuminio tûbelës. Sieneliø storio LST EN 12375:2009<br />

nustatymo metodas<br />

LST EN 13045:2002 Pakuotë. Lanksèiosios cilindrinës plastikinës tûbelës. LST EN 13045:2009<br />

Matmenys ir leidþiamosios nuokrypos<br />

LST EN 13048:2002 Pakuotë. Lanksèiosios aliumininës tûbelës. Vidinës lako LST EN 13048:2009<br />

plëvelës storio matavimo metodas<br />

LST EN 13461:2002 Pakuotë. Lanksèiosios cilindrinës daugiasluoksnës tûbelës. LST EN 13461:2009<br />

Matmenys ir leidþiamosios nuokrypos<br />

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS<br />

LST EN 13979-1:2004 Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. LST EN 13979-1:2004+A1:2009<br />

Vientisi ratai. Techninë patvirtinimo procedûra. 1 dalis. Kaltiniai ir valcuoti ratai<br />

LST EN 14865-2:2006 Geleþinkelio taikmenys. Aðidëþiø tepalinës. 2 dalis.<br />

LST EN 14865-2:2006+A1:2009<br />

Riedmenø, kuriø greièiai iki 200 km/h, mechaninio stabilumo bandymo metodas<br />

LST L ENV 12299:2001 Geleþinkelio árenginiai. Keleiviø vaþiavimo patogumai. LST EN 12299:2009<br />

Matavimas ir vertinimas<br />

TK 44 ALIEJINGOSIOS SËKLOS, GYVÛNINIAI IR AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS<br />

BEI JØ ÐALUTINIAI PRODUKTAI<br />

LST EN ISO 16931:2002 Gyvûniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Polimerizuotøjø LST EN ISO 16931:2009<br />

trigliceridø nustatymas efektyviosios molekuliniø sietø skysèiø chromatografijos<br />

metodu (ISO 16931:2001)<br />

TK 49 LIEJININKYSTË<br />

LST EN 10244-1:2002 Plieninë viela ir vielos gaminiai. Plieninës vielos spalvotøjø LST EN 10244-1:2009<br />

metalø dangos. 1 dalis. Bendrieji principai<br />

LST EN 10244-2:2002 Plieninë viela ir vielos gaminiai. Plieninës vielos spalvotøjø LST EN 10244-2:2009<br />

metalø dangos. 2 dalis. Cinko ir cinko lydiniø dangos<br />

LST EN 573-3:2007 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuojamøjø gaminiø LST EN 573-3:2009<br />

cheminë sudëtis ir forma. 3 dalis. Gaminiø cheminë sudëtis ir forma<br />

LST EN 723:2000 Varis ir vario lydiniai. Anglies, esanèios ant vidinio variniø LST EN 723:2009<br />

vamzdþiø ir jungiamøjø detaliø pavirðiaus, nustatymas degimo metodu<br />

TK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOS<br />

LST EN ISO 16484-6:2006 Pastatø automatizavimo ir valdymo sistemos. 6 dalis. LST EN ISO 16484-6:2009<br />

Atitikties duomenø perdavimo protokolui testavimas (ISO 16484-6:2005)<br />

TK 51 MAISTO ANALIZË<br />

LST EN 12821:2000 Maisto produktai. Vitamino D nustatymas didelës skyros LST EN 12821:2009<br />

skysèiø chromatografijos metodu. Cholekalciferolio (D3) ir ergokalciferolio (D2)<br />

matavimas<br />

TK 56 NAFTOS PR<strong>AM</strong>ONËS ÁRENGINIAI<br />

LST EN ISO 898-1:2000 Anglinio ir legiruotojo plieno tvirtinimo detaliø mechaninës LST EN ISO 898-1:2009<br />

savybës. 1 dalis. Varþtai, sraigtai ir smeigës (ISO 898-1:1999)<br />

18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9<br />

Netekæs galios Lietuvos standartas<br />

Vietoj jo galioja<br />

TK 62 KLIJAI<br />

LST EN 13999-3:2007 Klijai. Spartusis metodas nustatyti maþatirpikliø arba<br />

LST EN 13999-3:2007+A1:2009<br />

betirpikliø klijø iðlakø charakteristikas, padengus klijus. 3 dalis. Lakiøjø<br />

aldehidø nustatymas<br />

LST EN 13999-4:2007 Klijai. Spartusis metodas nustatyti maþatirpikliø arba<br />

LST EN 13999-4:2007+A1:2009<br />

betirpikliø klijø iðlakø charakteristikas, padengus klijus. 4 dalis. Lakiøjø<br />

diizocianatø nustatymas<br />

LST EN 26922:2000 Klijai. Sudurtinës sanklijos atsparumo tempimui nustatymas LST EN 15870:2009<br />

(ISO 6922:1987)<br />

LST EN ISO 10964:2000 Klijai. Anaerobiniø klijø sukamosios ðlyties stiprio LST EN 15865:2009<br />

nustatymas srieginëmis tvirtinamosiomis detalëmis (ISO 10964:1993)<br />

TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAI<br />

LST EN ISO 13769:2006 Dujø balionai. Þenklinimas LST EN ISO 13769:2009<br />

(ISO 13769:2002 + ISO 13769:2002/Amd.1:2003)<br />

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTAS<br />

LST EN 13460:2003 Prieþiûra. Prieþiûros dokumentai LST EN 13460:2009<br />

Parengë Dalia Reginienë<br />

19


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS<br />

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI<br />

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2009 m. rugpjûèio 21 d. posëdþio<br />

protokolas Nr. TKP-24) nuo 2009 m. spalio 1 d. skelbiamas neteksianèiu galios ðis Lietuvos standartas:<br />

Lietuvos standarto þymuo<br />

Pastaba<br />

LST EN ISO 5399:2001 Oda. Vandenyje tirpiø magnio druskø nustatymas. –<br />

EDTA titrimetrijos metodas (ISO 5399:1984)<br />

Parengë Ramunë Rukðënienë<br />

* * *<br />

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2009 m. rugpjûèio 21 d. posëdþio<br />

protokolas Nr. TKP-24) nuo 2009 m. lapkrièio 1 d. skelbiami neteksianèiais galios ðie Lietuvos standartai:<br />

Lietuvos standarto þymuo<br />

Pastaba<br />

LST ISO 415:2004 Vokai, atvirukai ir panaðûs gaminiai. Spaudo vieta –<br />

(tpt ISO 415:1975)<br />

LST ISO 416:2004 Atvirukai. Adreso raðymo vieta (tapatus ISO 416:1974) –<br />

LST ISO 269:2004 Vokai. Þymëjimas ir formatai (tapatus ISO 269:1985) –<br />

Parengë Valteris Mûþas<br />

* * *<br />

Lietuvos standarto þymuo<br />

Pastaba<br />

LST EN 60317-30+A1:2002 Kai kuriø tipø apvijiniø laidø charakteristikos. CENELEC BT sprendimas D134/127<br />

30 dalis. 220 klasës poliimidu emaliuotas staèiakampis varinis laidas<br />

(IEC 60317-30:1990+A1:1997)<br />

LST EN 60317-30+A1:2002/A2:2006 Kai kuriø tipø apvijiniø laidø charakteristikos. CENELEC BT sprendimas D134/127<br />

30 dalis. 220 klasës poliimidu emaliuotas staèiakampis varinis laidas<br />

(IEC 60317-30:1990/A2:2005)<br />

Parengë Laimutë Graþienë<br />

* * *<br />

Lietuvos standarto þymuo<br />

LST EN 13465:2004 Pastatø vëdinimas. Skaièiuojamieji metodai nustatyti oro<br />

srautø debità bûste<br />

Pastaba<br />

Rekomenduojama taikyti<br />

LST EN 15242:2007 Pastatø<br />

vëdinimas. Skaièiavimo metodas<br />

nustatyti pastatø oro srautà, áskaitant<br />

infiltracijà<br />

Parengë Darius Karvelis<br />

20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9<br />

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2009 m. rugpjûèio 28 d. posëdþio<br />

protokolas Nr. TKP-25) nuo 2009 m. lapkrièio 1 d. skelbiami neteksianèiais galios ðie Lietuvos standartai:<br />

Lietuvos standarto þymuo<br />

Pastaba<br />

LST EN ISO 449:2001 Laivai ir jûrø technologija. Magnetiniai kompasai, Taikyti ISO 25862:2009<br />

naktouzai ir azimuto rodyklës. A klasë (ISO 449:1997)<br />

LST EN ISO 613:2002 Laivai ir jûrø technologija. Magnetiniai kompasai, Taikyti ISO 25862:2009<br />

naktouzai ir azimuto rodyklës. B klasë (ISO 613:2000)<br />

LST EN ISO 694:2002 Laivai ir jûrø technologija. Magnetiniø kompasø Taikyti ISO 25862:2009<br />

padëties nustatymas laivuose (ISO 694:2000)<br />

Parengë Arvydas Samalavièius<br />

* * *<br />

Lietuvos standarto þymuo<br />

Pastaba<br />

LST EN 60335-2-24+AC:2002/A11:2005 Buitiniø ir panaðios paskirties elektriniø –<br />

<strong>prie</strong>taisø sauga. 2-24 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami ðaldymo ir ledø<br />

aparatams bei ledo generatoriams<br />

Parengë Laimutë Graþienë<br />

21


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS<br />

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ<br />

BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI, KURIUOS<br />

DEPART<strong>AM</strong>ENTAS GAVO RUGPJÛÈIO MËN.<br />

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI<br />

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9834-1:2008<br />

Information technology - Open Systems<br />

Interconnection - Procedures for the operation of OSI<br />

Registration Authorities: General procedures and top<br />

arcs of the International Object Identifier tree<br />

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9834-3:2009<br />

Information technology - Open Systems<br />

Interconnection - Procedures for the operation of OSI<br />

Registration Authorities: Registration of Object<br />

Identifier arcs beneath the top-level arc jointly<br />

administered by ISO and ITU-T<br />

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9834-7:2009<br />

Information technology - Open Systems<br />

Interconnection - Procedures for the operation of OSI<br />

Registration Authorities: Joint ISO and ITU-T<br />

Registration of International Organizations<br />

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-9:2008<br />

Information technology - Open Systems<br />

Interconnection - The Directory: Replication<br />

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9834-8:2009<br />

Information technology - Open Systems<br />

Interconnection - Procedures for the operation of OSI<br />

Registration Authorities: Generation and registration<br />

of Universally Unique Identifiers (UUIDs) and their<br />

use as ASN.1 Object Identifier components<br />

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 25437:2009<br />

Information technology - Telecommunications and<br />

information exchange between systems - WS-Session<br />

- Web services for application session services<br />

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC TR 14165-312:2009<br />

Information technology - Fibre Channel - Part 312:<br />

Avionics environment upper layer protocol<br />

MIL-STD-1553B Notice 2 (FC-AE-1553)<br />

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 19792:2009<br />

Information technology - Security techniques - Security<br />

evaluation of biometrics<br />

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-3:2009<br />

Information technology - Coding of audio-visual objects<br />

- Part 3: Audio<br />

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-22:2009<br />

Information technology - Coding of audio-visual objects<br />

- Part 22: Open Font Format<br />

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-4:2009/Amd 2:2009<br />

Information technology - Multimedia application format<br />

(MPEG-A) - Part 4: Musical slide show application<br />

format - Amendment 2: Conformance and reference<br />

software for protected musical slide show application<br />

format<br />

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 29199-2:2009<br />

JPEG XR image coding system - Part 2: Image coding<br />

specification<br />

ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 24713-3:2009<br />

Information technology - Biometric profiles for<br />

interoperability and data interchange - Part 3: Biometricsbased<br />

verification and identification of seafarers<br />

22<br />

ISO/TC 8/SC 1 ISO 17338:2009<br />

Ships and marine technology - Drawings for fire<br />

protection - Indications of fire rating by divisions for<br />

ships and high-speed craft<br />

ISO/TC 8/SC 2 ISO 21072-2:2009<br />

Ships and marine technology - Marine environment<br />

protection: performance testing of oil skimmers -<br />

Part 2: Static water conditions<br />

ISO/TC 10 IEC 81346-1:2009<br />

Industrial systems, installations and equipment and<br />

industrial products - Structuring principles and<br />

reference designations - Part 1: Basic rules<br />

ISO/TC 10 IEC 81346-2:2009<br />

Industrial systems, installations and equipment and<br />

industrial products - Structuring principles and<br />

reference designations - Part 2: Classification of<br />

objects and codes for classes<br />

ISO/TC 20/SC 10 ISO 2563:2009<br />

Aircraft ducting and piping - Profile dimensions for<br />

flanges of V-band couplings<br />

ISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-17:2009<br />

Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Shortcircuit<br />

isolators<br />

ISO/TC 102/SC 1 ISO 3082:2009/Cor 1:2009<br />

Iron ores - Sampling and sample preparation<br />

procedures - Technical Corrigendum 1<br />

ISO/TC 107/SC 3 ISO 1456:2009<br />

Metallic and other inorganic coatings -<br />

Electrodeposited coatings of nickel, nickel plus<br />

chromium, copper plus nickel and of copper plus<br />

nickel plus chromium<br />

ISO/TC 108/SC 3 ISO 16063-31:2009<br />

Methods for the calibration of vibration and shock<br />

transducers - Part 31: Testing of transverse vibration<br />

sensitivity<br />

ISO/TC 110/SC 2 ISO 22915-7:2009<br />

Industrial trucks - Verification of stability - Part 7:<br />

Bidirectional and multidirectional trucks<br />

ISO/TC 110/SC 2 ISO 22915-21:2009<br />

Industrial trucks - Verification of stability - Part 21:<br />

Order-picking trucks with operator position elevating<br />

above 1 200 mm<br />

ISO/TC 121/SC 2 ISO 7376:2009<br />

Anaesthetic and respiratory equipment -<br />

Laryngoscopes for tracheal intubation<br />

ISO/TC 123/SC 5 ISO 3548-2:2009<br />

Plain bearings - Thin-walled half bearings with or<br />

without flange - Part 2: Measurement of wall thickness<br />

and flange thickness<br />

ISO/TC 127/SC 1 ISO 14401-1:2009<br />

Earth-moving machinery - Field of vision of surveillance<br />

and rear-view mirrors - Part 1: Test methods<br />

ISO/TC 127/SC 1 ISO 14401-2:2009<br />

Earth-moving machinery - Field of vision of surveillance<br />

and rear-view mirrors - Part 2: Performance criteria


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9<br />

ISO/TC 131/SC 4 ISO 8434-6:2009<br />

Metallic tube connections for fluid power and general<br />

use - Part 6: 60 degree cone connectors with or without<br />

O-ring<br />

ISO/TC 138/SC 6 ISO 8521:2009<br />

Plastics piping systems - Glass-reinforced<br />

thermosetting plastics (GRP) pipes - Test methods for<br />

the determination of the apparent initial circumferential<br />

tensile strength<br />

ISO/TC 147/SC 6 ISO 5667-15:2009<br />

Water quality - Sampling - Part 15: Guidance on the<br />

preservation and handling of sludge and sediment<br />

samples<br />

ISO/TC 164/SC 1 ISO 6892-1:2009<br />

Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of<br />

test at room temperature<br />

ISO/TC 165 ISO 10984-1:2009<br />

Timber structures - Dowel-type fasteners - Part 1:<br />

Determination of yield moment<br />

ISO/TC 165 ISO 10984-2:2009<br />

Timber structures - Dowel-type fasteners - Part 2:<br />

Determination of embedding strength<br />

ISO/TC 172/SC 5 ISO 10935:2009<br />

Microscopes - Interfacing connection type C<br />

ISO/TC 184/SC 5 ISO 18435-1:2009<br />

Industrial automation systems and integration -<br />

Diagnostics, capability assessment and maintenance<br />

applications integration - Part 1: Overview and general<br />

requirements<br />

ISO/TC 198 ISO 25424:2009<br />

Sterilization of medical devices - Low temperature<br />

steam and formaldehyde - Requirements for<br />

development, validation and routine control of a<br />

sterilization process for medical devices<br />

ISO/TC 211 ISO 19144-1:2009<br />

Geographic information - Classification systems -<br />

Part 1: Classification system structure<br />

ISO/TC 211 ISO 19111-2:2009<br />

Geographic information - Spatial referencing by<br />

coordinates - Part 2: Extension for parametric values<br />

ISO/TC 215 ISO 12967-1:2009<br />

Health informatics - Service architecture - Part 1:<br />

Enterprise viewpoint<br />

ISO/TC 215 ISO 12967-2:2009<br />

Health informatics - Service architecture - Part 2:<br />

Information viewpoint<br />

ISO/TC 215 ISO 12967-3:2009<br />

Health informatics - Service architecture - Part 3:<br />

Computational viewpoint<br />

ISO/TC 23/SC 3 ISO 4254-8:2009<br />

Agricultural machinery - Safety - Part 8: Solid fertilizer<br />

distributors<br />

ISO/TC 23/SC 15 ISO 8082-1:2009<br />

Self-propelled machinery for forestry - Laboratory tests<br />

and performance requirements for roll-over protective<br />

structures - Part 1: General machines<br />

ISO/TC 34 ISO 1871:2009<br />

Food and feed products - General guidelines for the<br />

determination of nitrogen by the Kjeldahl method<br />

ISO/TC 34/SC 4 ISO 7971-1:2009<br />

Cereals - Determination of bulk density, called mass<br />

per hectolitre - Part 1: Reference method<br />

ISO/TC 34/SC 4 ISO 7971-2:2009<br />

Cereals - Determination of bulk density, called mass<br />

per hectolitre - Part 2: Method of traceability for<br />

measuring instruments through reference to the<br />

international standard instrument<br />

ISO/TC 34/SC 4 ISO 7971-3:2009<br />

Cereals - Determination of bulk density, called mass<br />

per hectolitre - Part 3: Routine method<br />

ISO/TC 34/SC 5 ISO/TS 27265:2009<br />

Dried milk - Enumeration of the specially<br />

thermoresistant spores of thermophilic bacteria<br />

ISO/TC 34/SC 11 ISO 28198:2009<br />

Vegetable fats and oils - Determination of toluene<br />

insoluble matter<br />

ISO/TC 38/SC 2 ISO 3175-3:2003/Cor 1:2009<br />

Textiles - Professional care, drycleaning and<br />

wetcleaning of fabrics and garments - Part 3:<br />

Procedure for testing performance when cleaning and<br />

finishing using hydrocarbon solvents - Technical<br />

Corrigendum 1<br />

ISO/TC 38/SC 2 ISO 3175-4:2003/Cor 1:2009<br />

Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning<br />

of fabrics and garments - Part 4: Procedure for testing<br />

performance when cleaning and finishing using<br />

simulated wetcleaning - Technical Corrigendum 1<br />

ISO/TC 45/SC 2 ISO 4662:2009<br />

Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination<br />

of rebound resilience<br />

ISO/TC 45/SC 3 ISO 1658:2009<br />

Natural rubber (NR) - Evaluation procedure<br />

ISO/TC 45/SC 3 ISO 2006-1:2009<br />

Rubber latex, synthetic - Determination of mechanical<br />

stability - Part 1: High-speed method<br />

ISO/TC 45/SC 3 ISO 2006-2:2009<br />

Rubber latex, synthetic - Determination of mechanical<br />

stability - Part 2: Moderate-speed method under load<br />

ISO/TC 46/SC 9 ISO 10957:2009<br />

Information and documentation - International<br />

standard music number (ISMN)<br />

ISO/TC 54 ISO 4720:2009<br />

Essential oils - Nomenclature<br />

ISO/TC 61/SC 13 ISO 18352:2009<br />

Carbon-fibre-reinforced plastics - Determination of<br />

compression-after-impact properties at a specified<br />

impact-energy level<br />

ISO/TC 67/SC 4 ISO 17824:2009<br />

Petroleum and natural gas industries - Downhole<br />

equipment - Sand screens<br />

ISO/TC 67/SC 5 ISO 15463:2003/Cor 1:2009<br />

Petroleum and natural gas industries - Field inspection<br />

of new casing, tubing and plain-end drill pipe -<br />

Technical Corrigendum 1<br />

ISO/TC 84 ISO 20072:2009<br />

Aerosol drug delivery device design verification -<br />

Requirements and test methods<br />

ISO/TC 85/SC 5 ISO 9463:2009<br />

Nuclear energy - Nuclear fuel technology -<br />

Determination of plutonium in nitric acid solutions by<br />

spectrophotometry<br />

ISO/TC 92/SC 2 ISO/TR 15658:2009<br />

Fire resistance tests - Guidelines for the design and<br />

conduct of non-furnace-based large-scale tests and<br />

simulation<br />

ISO/TMB ISO/IEC Guide 98-1:2009<br />

Uncertainty of measurement - Part 1: Introduction to<br />

the expression of uncertainty in measurement<br />

23


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS<br />

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI<br />

TC 8 IEC 60059:2009<br />

IEC standard current ratings<br />

TC 15 IEC 60893-3-5-am1:2009<br />

Amendment 1 - Insulating materials - Industrial rigid<br />

laminated sheets based on thermosetting resins for<br />

electrical purposes - Part 3-5: Specifications for<br />

individual materials - Requirements for rigid laminated<br />

sheets based on polyester resins<br />

TC 32 IEC 60644:2009<br />

Specification for high-voltage fuse-links for motor circuit<br />

applications<br />

TC 34 IEC 60061-1:2009<br />

Lamp caps and holders together with gauges for the<br />

control of interchangeability and safety - SNAPSHOT<br />

of IEC 60061 Part 1 (Lamp caps) online database.<br />

TC 34 IEC 60061-2 DB:2009<br />

Lamp caps and holders together with gauges for the<br />

control of interchangeability and safety - SNAPSHOT<br />

of IEC 60061 Part 2 (Lampholders) online database.<br />

TC 34 IEC 60061-3 DB-:2009<br />

Lamp caps and holders together with gauges for the<br />

control of interchangeability and safety - SNAPSHOT<br />

of IEC 60061 Part 3 (Gauges) online database<br />

TC 34 IEC 60061-4 DB:2009<br />

Lamp caps and holders together with gauges for the<br />

control of interchangeability and safety - SNAPSHOT<br />

of IEC 60061 Part 4 (Guidelines) online database<br />

TC 34 IEC 62386-207:2009<br />

Digital addressable lighting interface - Part 207:<br />

Particular requirements for control gear - LED modules<br />

(device type 6)<br />

TC 45 IEC 60988:2009<br />

Nuclear power plants - Instrumentation important to<br />

safety - Acoustic monitoring systems for detection of<br />

loose parts: characteristics, design criteria and<br />

operational procedures<br />

TC 46 IEC 61156-1-am1:2009<br />

Amendment 1 - Multicore and symmetrical pair/quad<br />

cables for digital communications - Part 1: Generic<br />

specification<br />

TC 46 IEC 61196-1-113:2009<br />

Coaxial communication cables - Part 1-113: Electrical<br />

test methods - Test for attenuation constant<br />

TC 46 IEC 62153-4-11:2009<br />

Metallic communication cable test methods - Part 4-11:<br />

Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling<br />

attenuation or screening attenuation of patch cords,<br />

coaxial cable assemblies, pre-connectorized cables -<br />

Absorbing clamp method<br />

TC 46 IEC 62153-4-12:2009<br />

Metallic communication cable test methods - Part 4-12:<br />

Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling<br />

attenuation or screening attenuation of connecting<br />

hardware - Absorbing clamp method<br />

TC 46 IEC 62153-4-13:2009<br />

Metallic communication cable test methods - Part 4-13:<br />

Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling<br />

attenuation of links and channels (laboratory<br />

conditions) - Absorbing clamp method<br />

TC 51 IEC 60205:2009<br />

Calculation of the effective parameters of magnetic<br />

piece parts<br />

24<br />

TC 55 IEC 60264-3-1:2009<br />

Packaging of winding wires - Part 3-1: Taper barrelled<br />

delivery spools - Basic dimensions<br />

TC 55 IEC 60264-5-1:2009<br />

Packaging of winding wires - Part 5-1: Cylindrical<br />

barrelled delivery spools with conical flanges - Basic<br />

dimensions<br />

TC 57 IEC/TS 62351-5:2009<br />

Power systems management and associated<br />

information exchange - Data and communications<br />

security - Part 5: Security for IEC 60870-5 and<br />

derivatives<br />

TC 62 IEC 60601-2-18:2009<br />

Medical electrical equipment - Part 2-18: Particular<br />

requirements for the basic safety and essential<br />

performance of endoscopic equipment<br />

TC 62 IEC 60601-2-41:2009<br />

Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular<br />

requirements for the basic safety and essential<br />

performance of surgical luminaires and luminaires for<br />

diagnosis<br />

TC 65 IEC/PAS 62633:2009<br />

Industrial communication networks - Profiles -<br />

Additional Fieldbus profiles for real-time networks<br />

based on ISO/IEC 8802-3 - SNpTYPE<br />

TC 65 IEC/TR 62453-41:2009<br />

Field device tool (FDT) interface specification - Part 41:<br />

Object model integration profile - Common object<br />

model<br />

TC 65 IEC/TR 62453-61:2009<br />

Field device tool interface specification - Device Type<br />

Manager (DTM) Styleguide for common object model<br />

TC 65 IEC/TR 62453-501:2009<br />

Field device tool (FDT) interface specification -<br />

Part 501: Communication implementation for common<br />

object model - IEC 61784 CPF 1<br />

TC 65 IEC/TR 62453-502:2009<br />

Field device tool (FDT) interface specification -<br />

Part 502: Communication implementation for common<br />

object model - IEC 61784 CPF<br />

TC 65 IEC/TR 62453-503-1:2009<br />

Field device tool (FDT) interface specification -<br />

Part 503-1: Communication implementation for common<br />

object model - IEC 61784 CP 3/1 and CP 3/2<br />

TC 65 IEC/TR 62453-503-2:2009<br />

Field device tool (FDT) interface specification -<br />

Part 503-2: Communication implementation for<br />

common object model - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5<br />

and CP 3/6<br />

TC 65 IEC/TR 62453-506:2009<br />

Field device tool (FDT) interface specification -<br />

Part 506: Communication implementation for common<br />

object model - IEC 61784 CPF 6<br />

TC 65 IEC/TR 62453-509:2009<br />

Field device tool (FDT) interface specification -<br />

Part 509: Communication implementation for common<br />

object model - IEC 61784 CPF 9<br />

TC 65 IEC/TR 62453-515:2009<br />

Field device tool (FDT) interface specification -<br />

Part 515: Communication implementation for common<br />

object model - IEC 61784 CPF 15


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9<br />

TC 65 IEC/PAS 61158-3-22:2009<br />

Industrial communication networks - Fieldbus<br />

specifications - Part 3-22: Data-link layer service<br />

definition - Type SNpTYPE elements<br />

TC 65 IEC/PAS 61158-4-22:2009<br />

Industrial communication networks - Fieldbus<br />

specifications - Part 4-22: Data-link layer protocol<br />

specification - Type SNpTYPE elements<br />

TC 65 IEC/PAS 61158-5-22:2009<br />

Industrial communication networks - Fieldbus<br />

specifications - Part 5-22: Application layer service<br />

definition - Type SNpTYPE elements<br />

TC 65 IEC/PAS 61158-6-22:2009<br />

Industrial communication networks - Fieldbus<br />

specifications - Part 6-22: Application layer protocol<br />

specification - Type SNpTYPE elements<br />

TC 65 IEC/PAS 61784-3-18:2009<br />

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-18:<br />

Functional safety fieldbuses - Additional specifications<br />

for CPF SNpF<strong>AM</strong>ILYTC 65 IEC 61003-2:2009<br />

Industrial-process control systems - Instruments with<br />

analogue inputs and two or multi-state outputs - Part 2:<br />

Guidance for inspection and routine testing<br />

TC 69 IEC 62576:2009<br />

Electric double-layer capacitors for use in hybrid<br />

electric vehicles - Test methods for electrical<br />

characteristics<br />

TC 76 IEC/TR 62471-2:2009<br />

Photobiological safety of lamps and lamp systems -<br />

Part 2: Guidance on manufacturing requirements<br />

relating to non-laser optical radiation safety<br />

TC 77 IEC 61000-4-14:2009<br />

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-14:<br />

Testing and measurement techniques - Voltage<br />

fluctuation immunity test for equipment with input<br />

current not exceeding 16 A per phase<br />

TC 86 IEC 61300-2-1:2009<br />

Fibre optic interconnecting devices and passive<br />

components - Basic test and measurement<br />

procedures - Part 2-1: Tests - Vibration (sinusoidal)<br />

TC 86 IEC 61753-081-2:2009<br />

Fibre optic interconnecting devices and passive<br />

components performance standard - Part 081-2:<br />

Non-connectorized single-mode fibre optic middlescale<br />

1 x N DWDM devices for category C - Controlled<br />

environments<br />

TC 86 IEC 62148-16:2009<br />

Fibre optic active components and devices - Package<br />

and interface standards - Part 16: Transmitter and<br />

receiver components for use with LC connector<br />

interface<br />

TC 86 IEC 62149-5:2009<br />

Fibre optic active components and devices -<br />

Performance standards - Part 5: ATM-PON<br />

transceivers with LD driver and CDR ICs<br />

TC 86 IEC 62496-3-1:2009<br />

Optical circuit boards - Part 3-1: Performance<br />

standards - Flexible optical circuit boards using<br />

unconnectorized optical glass fibres<br />

TC 95 IEC 60255-1:2009<br />

Measuring relays and protection equipment - Part 1:<br />

Common requirements<br />

TC 95 IEC 60255-151:2009<br />

Measuring relays and protection equipment -<br />

Part 151: Functional requirements for over/under<br />

current protection<br />

TC 106 IEC 62577:2009<br />

Evaluation of human exposure to electromagnetic fields<br />

from a stand-alone broadcast transmitter (30 MHz -<br />

40 GHz)<br />

TC 110 IEC 61988-3-2:2009<br />

Plasma display panels - Part 3-2: Interface - Electrical<br />

interface<br />

TC 112 IEC 60112-am1:2009<br />

Amendment 1 - Method for the determination of the<br />

proof and the comparative tracking indices of solid<br />

insulating materials<br />

TC 113 IEC 62624:2009<br />

Test methods for measurement of electrical properties<br />

of carbon nanotubes<br />

25


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS<br />

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI<br />

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,<br />

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.<br />

ASD/ELEC EN 2812:2009<br />

Aerospace series - Stripping of electric cables<br />

ASD/ELEC EN 3475-407:2009<br />

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use -<br />

Test methods - Part 407: Flammability<br />

ASD/ELEC EN 3733-001:2009<br />

Aerospace series - Connector, optical, circular, single<br />

channel, coupled by self-locking ring, operating<br />

temperature up to 150 °C continuous - Part 001:<br />

Technical specification<br />

ASD/ELEC EN 3745-506:2009<br />

Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft<br />

use - Test methods - Part 506: Impact resistance<br />

ASD/ELEC EN 3475-515:2009<br />

Aerospace series - Cable, electrical, aircraft use -<br />

Test methods - Part 515: Crush resistance<br />

ASD/ELEC EN 3475-812:2009<br />

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use -<br />

Test methods - Part 812: Return loss (VSWR)<br />

ASD/ELEC EN 4604-008:2009<br />

Aerospace series - Cable, electrical, for signal<br />

transmission - Part 008: Cable, coaxial, 50 ohms,<br />

200 °C., Type WD - Product standard<br />

ASD/ELEC EN 6049-003:2009<br />

Aerospace series - Electrical cables, installation -<br />

Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 003:<br />

Braided, tubular, expandable - Product standard<br />

ASD/MECH EN 3226:2009<br />

Nuts, hexagon, plain, normal height, normal across flats,<br />

steel, cadmium plated - Classification 1 100 MPa/235 °C<br />

ASD/QUAL EN 9100:2009<br />

Aerospace series - Quality management systems -<br />

Requirements (based on ISO 9001:2000) and Quality<br />

systems - Model for quality assurance in design,<br />

development, production, installation and servicing<br />

(based on ISO 9001:1994)<br />

CEN/TC 19 EN 15376:2007+A1:2009<br />

Automotive fuels - Ethanol as a blending component<br />

for petrol - Requirements and test methods<br />

CEN/TC 33 CEN/TR 15894:2009<br />

Building hardware - Door fittings for use by children,<br />

elderly and disabled people in domestic and public<br />

buildings - A guide for specifiers<br />

CEN/TC 47 EN 299:2009<br />

Oil pressure atomizing nozzles - Determination of the<br />

angle and spray characteristics<br />

CEN/TC 52 EN 71-4:2009<br />

Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry<br />

and related activities<br />

CEN/TC 52 EN 71-8:2003+A4:2009<br />

Safety of toys - Part 8: Swings, slides and similar activity<br />

toys for indoor and outdoor family domestic use<br />

CEN/TC 55 EN ISO 22794:2009<br />

Dentistry - Implantable materials for bone filling and<br />

augmentation in oral and maxillofacial surgery -<br />

Contents of a technical file (ISO 22794:2007,<br />

corrected version 2009-01-15)<br />

CEN/TC 69 EN 12982:2009<br />

Industrial valves - End-to-end and centre-to-end<br />

dimensions for butt welding end valves<br />

CEN/TC 98 EN 280:2001+A2:2009<br />

Mobile elevating work platforms - Design calculations<br />

- Stability criteria - Construction - Safety - Examinations<br />

and tests<br />

26<br />

CEN/TC 104 EN 934-3:2009<br />

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3:<br />

Admixtures for masonry mortar - Definitions,<br />

requirements, conformity and marking and labelling<br />

CEN/TC 121 EN ISO 26304:2009<br />

Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular<br />

cored electrodes and electrode-flux combinations for<br />

submerged arc welding of high strength steels -<br />

Classification (ISO 26304:2008, including Cor 1:2009)<br />

CEN/TC 124 EN 15736:2009<br />

Timber Structures - Test methods - Withdrawal capacity<br />

of punched metal plate fasteners in handling and<br />

erection of prefabricated trusses<br />

CEN/TC 124 EN 15737:2009<br />

Timber Structures - Test methods - Torsional resistance<br />

of driving in screws<br />

CEN/TC 132 EN 486:2009<br />

Aluminium and aluminium alloys - Extrusion ingots -<br />

Specifications<br />

CEN/TC 132 EN 487:2009<br />

Aluminium and aluminium alloys - Rolling ingots -<br />

Specifications<br />

CEN/TC 142 EN 860:2007+A1:2009<br />

Safety of woodworking machines - One side thickness<br />

planing machines<br />

CEN/TC 142 EN 861:2007+A1:2009<br />

Safety of woodworking machines - Surface planing<br />

and thicknessing machines<br />

CEN/TC 142 EN 940:2009<br />

Safety of woodworking machines - Combined<br />

woodworking machines<br />

CEN/TC 142 EN 1218-1:1999+A1:2009<br />

Safety of woodworking machines - Tenoning machines<br />

- Part 1: Single end tenoning machines with sliding<br />

table<br />

CEN/TC 142 EN 1870-4:2001+A1:2009<br />

Safety of woodworking machines - Circular sawing<br />

machines - Part 4: Multiblade rip sawing machines<br />

with manual loading and/or unloading<br />

CEN/TC 142 EN 12750:2001+A1:2009<br />

Safety of woodworking machines - Four-sided<br />

moulding machines<br />

CEN/TC 142 EN 12779:2004+A1:2009<br />

Safety of woodworking machines - Chip and dust<br />

extraction systems with fixed installation - Safety related<br />

performances and safety requirements<br />

CEN/TC 146 EN 415-9:2009<br />

Safety of packaging machines - Part 9: Noise<br />

measurement methods for packaging machines,<br />

packaging lines and associated equipment, grade of<br />

accuracy 2 and 3<br />

CEN/TC 147 EN 13157:2004+A1:2009<br />

Cranes - Safety - Hand powered cranes<br />

CEN/TC 147 EN 14238:2004+A1:2009<br />

Cranes - Manually controlled load manipulating<br />

devices<br />

CEN/TC 151 EN 13035-3:2003+A1:2009<br />

Machines and plants for the manufacture, treatment<br />

and processing of flat glass - Safety requirements -<br />

Part 3: Cutting machines<br />

CEN/TC 153 EN 1974:1998+A1:2009<br />

Food processing machinery - Slicing machines - Safety<br />

and hygiene requirements


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9<br />

CEN/TC 153 EN 12041:2000+A1:2009<br />

Food processing machinery - Moulders - Safety and<br />

hygiene requirements<br />

CEN/TC 164 EN 973:2009<br />

Chemicals used for treatment of water intended for<br />

human consumption - Sodium chloride for<br />

regeneration of ion exchangers<br />

CEN/TC 164 EN 1405:2009<br />

Chemicals used for treatment of water intended for<br />

human consumption - Sodium alginate<br />

CEN/TC 164 EN 1406:2009<br />

Chemicals used for treatment of water intended for<br />

human consumption - Modified starches<br />

CEN/TC 181 EN 12864:2001/A3:2009<br />

Low-pressure, non adjustable regulators having a<br />

maximum outlet pressure of less than or equal to<br />

200 mbar, with a capacity of less than or equal to<br />

4 kg/h, and their associated safety devices for butane,<br />

propane or their mixtures<br />

CEN/TC 184 EN 843-6:2009<br />

Advanced technical ceramics - Mechanical properties<br />

of monolithic ceramics at room temperature - Part 6:<br />

Guidance for fractographic investigation<br />

CEN/TC 186 EN 746-1:1997+A1:2009<br />

Industrial thermoprocessing equipment - Part 1:<br />

Common safety requirements for industrial<br />

thermoprocessing equipment<br />

CEN/TC 192 EN 1846-2:2009<br />

Firefighting and rescue service vehicles - Part 2:<br />

Common requirements - Safety and performance<br />

CEN/TC 201 EN 930:1997+A2:2009<br />

Footwear, leather and imitation leather goods<br />

manufacturing machines - Roughing, scouring,<br />

polishing and trimming machines - Safety<br />

requirements<br />

CEN/TC 201 EN 931:1997+A2:2009<br />

Footwear manufacturing machines - Lasting machines<br />

- Safety requirements<br />

CEN/TC 201 EN 12044:2005+A1:2009<br />

Footwear, leather and imitation leather goods<br />

manufacturing machines - Cutting and punching<br />

machines - Safety requirements<br />

CEN/TC 201 EN 12203:2003+A1:2009<br />

Footwear, leather and imitation leather goods<br />

manufacturing machines - Shoe and leather presses -<br />

Safety requirements<br />

CEN/TC 201 EN 12387:2005+A1:2009<br />

Footwear, leather and imitation leather goods<br />

manufacturing machines - Modular shoe repair<br />

equipment - Safety requirements<br />

CEN/TC 201 EN 12653:1999+A2:2009<br />

Footwear, leather and imitation leather manufacturing<br />

machines - Nailing machines - Safety requirements<br />

CEN/TC 211 EN ISO 3747:2009<br />

Acoustics - Determination of sound power levels of<br />

noise sources using sound pressure - Comparison<br />

method in situ (ISO 3747:2000)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 4871:2009<br />

Acoustics - Declaration and verification of noise<br />

emission values of machinery and equipment<br />

(ISO 4871:1996)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 5136:2009<br />

Acoustics - Determination of sound power radiated<br />

into a duct by fans and other air-moving devices -<br />

In-duct method (ISO 5136:2003)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 7235:2009<br />

Acoustics - Laboratory measurement procedures for<br />

ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss,<br />

flow noise and total pressure loss (ISO 7235:2003)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 9614-1:2009<br />

Acoustics - Determination of sound power levels of<br />

noise sources using sound intensity - Part 1:<br />

Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 9614-3:2009<br />

Acoustics - Determination of sound power levels of<br />

noise sources using sound intensity - Part 3:<br />

Precision method for measurement by scanning<br />

(ISO 9614-3:2002)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 11200:2009<br />

Acoustics - Noise emitted by machinery and<br />

equipment - Guidelines for the use of basic standards<br />

for the determination of emission sound pressure levels<br />

at a work station and at other specified positions<br />

(ISO 11200:1995, including Cor 1:1997)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 11201:2009<br />

Acoustics - Noise emitted by machinery and<br />

equipment - Measurement of emission sound pressure<br />

levels at a work station and at other specified positions<br />

- Engineering method in an essentially free field over<br />

a reflecting plane (ISO 11201:1995, including<br />

Cor 1:1997)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 11202:2009<br />

Acoustics - Noise emitted by machinery and<br />

equipment - Measurement of emission sound pressure<br />

levels at a work station and at other specified positions<br />

- Survey method in situ (ISO 11202:1995)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 11203:2009<br />

Acoustics - Noise emitted by machinery and<br />

equipment - Determination of emission sound pressure<br />

levels at a work station and at other specified positions<br />

from the sound power level (ISO 11203:1995)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 11204:2009<br />

Acoustics - Noise emitted by machinery and<br />

equipment - Measurement of emission sound pressure<br />

levels at a work station and at other specified positions<br />

- Method requiring environmental corrections<br />

(ISO 11204:1995, including Cor 1:1997)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 11205:2009<br />

Acoustics - Noise emitted by machinery and<br />

equipment - Engineering method for the determination<br />

of emission sound pressure levels in situ at the work<br />

station and at other specified positions using sound<br />

intensity (ISO 11205:2003)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 11546-1:2009<br />

Acoustics - Determination of sound insulation<br />

performances of enclosures - Part 1: Measurements<br />

under laboratory conditions (for declaration purposes)<br />

(ISO 11546-1:1995)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 11546-2:2009<br />

Acoustics - Determination of sound insulation<br />

performances of enclosures - Part 2: Measurements<br />

in situ (for acceptance and verification purposes)<br />

(ISO 11546-2:1995)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 11688-1:2009<br />

Acoustics - Recommended practice for the design of<br />

low-noise machinery and equipment - Part 1: Planning<br />

(ISO/TR 11688-1:1995)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 11691:2009<br />

Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted<br />

silencers without flow - Laboratory survey method<br />

(ISO 11691:1995)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 11957:2009<br />

Acoustics - Determination of sound insulation<br />

performance of cabins - Laboratory and in situ<br />

measurements (ISO 11957:1996)<br />

CEN/TC 211 EN ISO 12001:2009<br />

Acoustics - Noise emitted by machinery and<br />

equipment - Rules for the drafting and presentation of<br />

a noise test code (ISO 12001:1996)<br />

CEN/TC 215 EN ISO 7376:2009<br />

Anaesthetic and respiratory equipment -<br />

Laryngoscopes for tracheal intubation<br />

(ISO 7376:2009)<br />

CEN/TC 215 EN 794-3:1998+A2:2009<br />

Lung ventilators - Part 3: Particular requirements for<br />

emergency and transport ventilators<br />

27


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS<br />

CEN/TC 215 EN 1282-2:2005+A1:2009<br />

Tracheostomy tubes - Part 2: Paediatric tubes<br />

(ISO 5366-3:2001, modified)<br />

CEN/TC 215 EN 1782:1998+A1:2009<br />

Tracheal tubes and connectors<br />

CEN/TC 215 EN 1820:2005+A1:2009<br />

Anaesthetic reservoir bags (ISO 5362:2000, modified)<br />

CEN/TC 215 EN 13544-1:2007+A1:2009<br />

Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulizing<br />

systems and their components<br />

CEN/TC 241 EN 520:2004+A1:2009<br />

Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and<br />

test methods<br />

CEN/TC 241 EN 14566:2008+A1:2009<br />

Mechanical fasteners for gypsum plasterboard<br />

systems - Definitions, requirements and test methods<br />

CEN/TC 241 EN 15283-1:2008+A1:2009<br />

Gypsum boards with fibrous reinforcement -<br />

Definitions, requirements and test methods - Part 1:<br />

Gypsum boards with mat reinforcement<br />

CEN/TC 241 EN 15283-2:2008+A1:2009<br />

Gypsum boards with fibrous reinforcement -<br />

Definitions, requirements and test methods - Part 2:<br />

Gypsum fibre boards<br />

CEN/TC 248 EN 15777:2009<br />

Textiles - Test method for phthalates<br />

CEN/TC 263 EN 1047-2:2009<br />

Secure storage units - Classification and methods of<br />

test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data<br />

container<br />

CEN/TC 270 EN ISO 14314:2009<br />

Reciprocal internal combustion engines - Recoil starting<br />

equipment - General safety requirements<br />

(ISO 14314:2004)<br />

CEN/TC 271 EN 12215:2004+A1:2009<br />

Coating plants - Spray booths for application of<br />

organic liquid coating materials - Safety requirements<br />

CEN/TC 285 EN ISO 16061:2009<br />

Instrumentation for use in association with non-active<br />

surgical implants - General requirements<br />

(ISO 16061:2008, Corrected version 2009-03-15)<br />

CEN/TC 287 EN ISO 19141:2009<br />

Geographic information - Schema for moving features<br />

(ISO 19141:2008)<br />

CEN/TC 302 EN ISO 13366-1:2008/AC:2009<br />

Milk - Enumeration of somatic cells - Part 1:<br />

Microscopic method (Reference method)<br />

(ISO 13366-1:2008/Cor 1:2009)<br />

CEN/TC 307 EN ISO 17059:2009<br />

Oilseeds - Extraction of oil and preparation of methyl<br />

esters of triglyceride fatty acids for analysis by gas<br />

chromatography (Rapid method) (ISO 17059:2007)<br />

CEN/TC 308 EN ISO 5667-15:2009<br />

Water quality - Sampling - Part 15: Guidance on the<br />

preservation and handling of sludge and sediment<br />

samples (ISO 5667-15:2009)<br />

CEN/TC 315 CEN/TR 15913:2009<br />

Spectator facilities - Layout criteria for viewing area<br />

for spectators with special needs<br />

CEN/TC 327 EN 15781:2009<br />

Animal feeding stuffs - Determination of maduramicinammonium<br />

by reversed-phase HPLC using postcolumn<br />

derivatisation<br />

CEN/TC 327 EN 15782:2009<br />

Animal feeding stuffs - Determination of nicarbazin -<br />

High-performance liquid chromatographic method<br />

CEN/TC 336 EN 15322:2009<br />

Bitumen and bituminous binders - Framework for<br />

specifying cut-back and fluxed bituminous binders<br />

CEN/TC 338 EN ISO 7971-1:2009<br />

Cereals - Determination of bulk density, called mass per<br />

hectolitre - Part 1: Reference method (ISO 7971-1:2009)<br />

28<br />

CEN/TC 338 EN ISO 7971-2:2009<br />

Cereals - Determination of bulk density, called mass<br />

per hectolitre - Part 2: Method of traceability for<br />

measuring instruments through reference to the<br />

international standard instrument (ISO 7971-2:2009)<br />

CEN/TC 338 EN ISO 7971-3:2009<br />

Cereals - Determination of bulk density, called mass per<br />

hectolitre - Part 3: Routine method (ISO 7971-3:2009)<br />

CEN/WS 050 CWA 15995:2009<br />

Business Aircraft Operations - Code of practice for<br />

the management of non-commercial operations with<br />

complex motor-powered aircraft<br />

CEN/WS JXF CWA 16008-1:2009<br />

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the<br />

Java Platform - Release 2009 - Part 1: Base<br />

Architecture - Programmer’s Reference<br />

CEN/WS JXF CWA 16008-2:2009<br />

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the<br />

Java Platform - Release 2009 - Part 2: Pin Keypad<br />

Device Class Interface - Programmer’s Reference<br />

CEN/WS JXF CWA 16008-3:2009<br />

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the<br />

Java Platform - Release 2009 - Part 3: Magnetic Stripe<br />

& Chip Card Device Class Interface - Programmer’s<br />

Reference<br />

CEN/WS JXF CWA 16008-4:2009<br />

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the<br />

Java Platform - Release 2009 - Part 4: Text Input/Output<br />

Device Class Interface - Programmer’s Reference<br />

CEN/WS JXF CWA 16008-5:2009<br />

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the<br />

Java Platform - Release 2009 - Part 5: Cash Dispenser,<br />

Recycler and ATM Device Class Interface -<br />

Programmer’s Reference<br />

CEN/WS JXF CWA 16008-6:2009<br />

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the<br />

Java Platform - Release 2009 - Part 6: Printer Device<br />

Class Interface - Programmer’s Reference<br />

CEN/WS JXF CWA 16008-7:2009<br />

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the<br />

Java Platform - Release 2009 - Part 7: Alarm Device<br />

Class Interface - Programmer’s Reference<br />

CEN/WS JXF CWA 16008-8:2009<br />

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the<br />

Java Platform - Release 2009 - Part 8: Sensors and<br />

Indicators Unit Device Class Interface - Programmer’s<br />

Reference<br />

CEN/WS JXF CWA 16008-9:2009<br />

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the<br />

Java Platform - Release 2009 - Part 9: Depository<br />

Device Class Interface - Programmer’s Reference<br />

CEN/WS JXF CWA 16008-10:2009<br />

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the<br />

Java Platform - Release 2009 - Part 10: Check Reader/<br />

Scanner Device Class Interface - Programmer’s<br />

Reference<br />

CEN/WS JXF CWA 16008-11:2009<br />

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the<br />

Java Platform - Release 2009 - Part 11: Camera Device<br />

Class Interface - Programmer’s Reference<br />

CEN/WS JXF CWA 16008-12:2009<br />

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the<br />

Java Platform - Release 2009 - Part 12: Vendor<br />

Dependant Mode Specification - Programmer’s<br />

Reference<br />

CEN/WS JXF CWA 16008-13:2009<br />

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the<br />

Java Platform - Part 13: Scanner Device Class Interface<br />

- Programmer’s Reference<br />

ECISS/TC 1 EN ISO 6892-1:2009<br />

Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of<br />

test at room temperature (ISO 6892-1:2009)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9<br />

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS<br />

KOMITETO STANDARTAI<br />

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,<br />

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.<br />

CLC/SR 40 EN 60286-3-1:2009<br />

Packaging of components for automatic handling<br />

- Part 3-1: Packaging of surface mount<br />

components on continuous tapes - Type V -<br />

Pressed carrier tapes<br />

CLC/SR 40 EN 60286-3-2:2009<br />

Packaging of components for automatic handling<br />

- Part 3-2: Packaging of surface mount<br />

components on continuous tapes - Type VI - Blister<br />

carrier tapes of 4 mm width<br />

CLC/SC 46XA EN 60966-2-1:2009<br />

Radio frequency and coaxial cable assemblies -<br />

Part 2-1: Sectional specification for flexible coaxial<br />

cable assemblies<br />

CLC/SC 46XA EN 60966-2-3:2009<br />

Radio frequency and coaxial cable assemblies -<br />

Part 2-3: Detail specification for flexible coaxial<br />

cable assemblies - Frequency range 0 MHz to<br />

1 000 MHz, IEC 61169-8 connectors<br />

CLC/SR 48B EN 61076-3-114:2009<br />

Connectors for electronic equipment - Product<br />

requirements - Part 3-114: Rectangular connectors<br />

- Detail specification for protective housings for<br />

use with 8-way shielded and unshielded<br />

connectors for frequencies up to 600 Hz for<br />

industrial environments incorporating the<br />

IEC 60603-7 series interface - Variant 11 related<br />

to IEC 61076-3-106 - Bayonet coupling type<br />

CLC/SR 48B EN 61076-3-117:2009<br />

Connectors for electronic equipment - Product<br />

requirements - Part 3-117: Rectangular connectors<br />

- Detail specification for protective housings for use<br />

with 8-way shielded and unshielded connectors<br />

for industrial environments incorporating the<br />

IEC 60603-7 series interface - Variant 14 related to<br />

IEC 61076-3-106 - Push pull coupling<br />

CLC/SC 64A HD 60364-7-729:2009<br />

Low-voltage electrical installations - Part 7-729:<br />

Requirements for special installations or locations<br />

- Operating or maintenance gangways<br />

CLC/SR 65 EN 62424:2009<br />

Representation of process control engineering -<br />

Requests in P&I diagrams and data exchange<br />

between P&ID tools and PCE-CAE tools<br />

CLC/SR 96 EN 61558-2-6:2009<br />

Safety of transformers, reactors, power supply<br />

units and similar products for supply voltages up<br />

to 1 100 V - Part 2-6: Particular requirements and<br />

tests for safety isolating transformers and power<br />

supply units incorporating safety isolating<br />

transformers (IEC 61558-2-6:2009)<br />

CLC/SR 100 EN 61883-1:2009<br />

Consumer audio/video equipment - Digital<br />

interface - Part 1: General<br />

CLC/SR 100 EN 61937-3:2009<br />

Digital audio - Interface for non-linear PCM<br />

encoded audio bitstreams applying IEC 60958 -<br />

Part 3: Non-linear PCM bitstreams according to<br />

the AC-3 and enhanced AC-3 formats<br />

CLC/SR 100 EN 61966-5:2009<br />

Multimedia systems and equipment - Colour<br />

measurement and management - Part 5:<br />

Equipment using plasma display panels<br />

CLC/SR 100 EN 62295:2009<br />

Multimedia systems - Common communication<br />

protocol for inter-connectivity on heterogeneous<br />

networks<br />

CLC/SR 100 EN 62448:2009<br />

Multimedia systems and equipment - Multimedia<br />

E-publishing and E-books - Generic format for<br />

E-publishing<br />

CLC/TC 22X EN 62501:2009<br />

Voltage sourced converter (VSC) valves for highvoltage<br />

direct curent (HVDC) power transmission<br />

- Electrical testing (IEC 62501:2009)<br />

CLC/TC 34Z EN 61547:2009<br />

Equipment for general lighting purposes -<br />

EMC immunity requirements (IEC 61547:2009)<br />

CLC/TC 34Z EN 62386-101:2009<br />

Digital addressable lighting interface - Part 101:<br />

General requirements - System<br />

CLC/TC 34Z EN 62386-102:2009<br />

Digital addressable lighting interface - Part 102:<br />

General requirements - Control gear<br />

CLC/TC 34Z EN 62386-201:2009<br />

Digital addressable lighting interface - Part 201:<br />

Particular requirements for control gear -<br />

Fluorescent lamps (device type 0)<br />

CLC/TC 34Z EN 62386-202:2009<br />

Digital addressable lighting interface - Part 202:<br />

Particular requirements for control gear - Selfcontained<br />

emergency lighting (device type 1)<br />

CLC/TC 34Z EN 62386-203:2009<br />

Digital addressable lighting interface - Part 203:<br />

Particular requirements for control gear -<br />

Discharge lamps (excluding fluorescent lamps)<br />

(device type 2)<br />

CLC/TC 34Z EN 62386-204:2009<br />

Digital addressable lighting interface - Part 204:<br />

Particular requirements for control gear - Low<br />

voltage halogen lamps (device type 3)<br />

CLC/TC 34Z EN 62386-208:2009<br />

Digital addressable lighting Interface - Part 208:<br />

Particular requirements for control gear -<br />

Switching function (device type 7)<br />

CLC/TC 45AX EN 62138:2009<br />

Nuclear power plants - Instrumentation and<br />

control important for safety - Software aspects<br />

for computer-based systems performing<br />

category B or C functions (IEC 62138:2004)<br />

CLC/TC 46X EN 60966-2-4:2009<br />

Radio frequency and coaxial cable assemblies -<br />

Part 2-4: Detail specification for cable assemblies<br />

for radio and TV receivers - Frequency range<br />

0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-2 connectors<br />

CLC/TC 46X EN 60966-2-5:2009<br />

Radio frequency and coaxial cable assemblies -<br />

Part 2-5: Detail specification for cable assemblies<br />

for radio and TV receivers - Frequency range<br />

0 MHz to 1 000 MHz, IEC 61169-2 connectors<br />

CLC/TC 46X EN 60966-2-6:2009<br />

Radio frequency and coaxial cable assemblies -<br />

Part 2-6: Detail specification for cable assemblies<br />

for radio and TV receivers - Frequency range<br />

0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-24 connectors<br />

29


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS<br />

CLC/TC 59X EN 60311:2003/A2:2009<br />

Electric irons for household or similar use -<br />

Methods for measuring performance<br />

(IEC 60311:2002/A2:2009)<br />

CLC/TC 64 HD 60364-7-729:2009<br />

Low-voltage electrical installations - Part 7-729:<br />

Requirements for special installations or locations<br />

- Operating or maintenance gangways<br />

CLC/TC 206 EN 62379-2:2009<br />

Common control interface for networked digital<br />

audio and video products - Part 2: Audio<br />

CLC/TC 206 EN 62480:2009<br />

Multimedia home network - Network interfaces<br />

for network adapter<br />

CLC/TC 210 EN 61000-4-13:2002/A1:2009<br />

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-13:<br />

Testing and measurement techniques -<br />

Harmonics and interharmonics including mains<br />

signalling at a.c. power port, low frequency<br />

immunity tests<br />

CLC/TC 210 EN 61000-4-14:1999/A2:2009<br />

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-14:<br />

Testing and measurement techniques - Voltage<br />

fluctuation immunity test for equipment with input<br />

current not exceeding 16 A per phase<br />

CLC/TC 210 EN 61000-4-34:2007/A1:2009<br />

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-34:<br />

Testing and measurement techniques - Voltage<br />

dips, short interruptions and voltage variations<br />

immunity tests for equipment with mains current<br />

more than 16 A per phase<br />

CLC/TC 213 EN 62275:2009<br />

Cable management systems - Cable ties for<br />

electrical installations (IEC 62275:2006, modified)<br />

IEC/SC 22F EN 62501:2009<br />

Voltage sourced converter (VSC) valves for highvoltage<br />

direct curent (HVDC) power transmission<br />

- Electrical testing (IEC 62501:2009)<br />

IEC/SC 23A EN 62275:2009<br />

Cable management systems - Cable ties for<br />

electrical installations (IEC 62275:2006, modified)<br />

IEC/SC 34C EN 62386-101:2009<br />

Digital addressable lighting interface - Part 101:<br />

General requirements - System<br />

IEC/SC 34C EN 62386-102:2009<br />

Digital addressable lighting interface - Part 102:<br />

General requirements - Control gear<br />

IEC/SC 34C EN 62386-201:2009<br />

Digital addressable lighting interface - Part 201:<br />

Particular requirements for control gear -<br />

Fluorescent lamps (device type 0)<br />

IEC/SC 34C EN 62386-202:2009<br />

Digital addressable lighting interface - Part 202:<br />

Particular requirements for control gear - Selfcontained<br />

emergency lighting (device type 1)<br />

IEC/SC 34C EN 62386-203:2009<br />

Digital addressable lighting interface - Part 203:<br />

Particular requirements for control gear -<br />

Discharge lamps (excluding fluorescent lamps)<br />

(device type 2)<br />

IEC/SC 34C EN 62386-204:2009<br />

Digital addressable lighting interface - Part 204:<br />

Particular requirements for control gear - Low<br />

voltage halogen lamps (device type 3)<br />

IEC/SC 34C EN 62386-208:2009<br />

Digital addressable lighting Interface - Part 208:<br />

Particular requirements for control gear -<br />

Switching function (device type 7)<br />

IEC/SC 45A EN 62138:2009<br />

Nuclear power plants - Instrumentation and<br />

control important for safety - Software aspects<br />

for computer-based systems performing<br />

category B or C functions (IEC 62138:2004)<br />

IEC/SC 48B EN 61076-3-114:2009<br />

Connectors for electronic equipment - Product<br />

requirements - Part 3-114: Rectangular<br />

connectors - Detail specification for protective<br />

housings for use with 8-way shielded and<br />

unshielded connectors for frequencies up to<br />

600 MHz for industrial environments incorporating<br />

the IEC 60603-7 series interface - Variant 11<br />

related to IEC 61076-3-106 - Bayonet coupling<br />

type<br />

IEC/SC 48B EN 61076-3-117:2009<br />

Connectors for electronic equipment - Product<br />

requirements - Part 3-117: Rectangular<br />

connectors - Detail specification for protective<br />

housings for use with 8-way shielded and<br />

unshielded connectors for industrial environments<br />

incorporating the IEC 60603-7 series interface -<br />

Variant 14 related to IEC 61076-3-106 - Push pull<br />

coupling<br />

IEC/SC 59L EN 60311:2003/A2:2009<br />

Electric irons for household or similar use -<br />

Methods for measuring performance<br />

(IEC 60311:2002/A2:2009)<br />

IEC/SC 77A EN 61000-4-13:2002/A1:2009<br />

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-13:<br />

Testing and measurement techniques -<br />

Harmonics and interharmonics including mains<br />

signalling at a.c. power port, low frequency<br />

immunity tests<br />

IEC/SC 77A EN 61000-4-14:1999/A2:2009<br />

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-14:<br />

Testing and measurement techniques - Voltage<br />

fluctuation immunity test for equipment with input<br />

current not exceeding 16 A per phase<br />

IEC/SC 77A EN 61000-4-34:2007/A1:2009<br />

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-34:<br />

Testing and measurement techniques - Voltage<br />

dips, short interruptions and voltage variations<br />

immunity tests for equipment with mains current<br />

more than 16 A per phase<br />

IEC/TC 40 EN 60286-3-2:2009<br />

Packaging of components for automatic handling<br />

- Part 3-2: Packaging of surface mount<br />

components on continuous tapes - Type VI - Blister<br />

carrier tapes of 4 mm width<br />

IEC/TC 46 EN 60966-2-1:2009<br />

Radio frequency and coaxial cable assemblies -<br />

Part 2-1: Sectional specification for flexible coaxial<br />

cable assemblies<br />

IEC/TC 46 EN 60966-2-3:2009<br />

Radio frequency and coaxial cable assemblies -<br />

Part 2-3: Detail specification for flexible coaxial<br />

cable assemblies - Frequency range 0 MHz to<br />

1 000 MHz, IEC 61169-8 connectors<br />

IEC/TC 46 EN 60966-2-4:2009<br />

Radio frequency and coaxial cable assemblies -<br />

Part 2-4: Detail specification for cable assemblies<br />

for radio and TV receivers - Frequency range<br />

0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-2 connectors<br />

IEC/TC 46 EN 60966-2-5:2009<br />

Radio frequency and coaxial cable assemblies -<br />

Part 2-5: Detail specification for cable assemblies<br />

for radio and TV receivers - Frequency range<br />

0 MHz to 1 000 MHz, IEC 61169-2 connectors<br />

30


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9<br />

IEC/TC 46 EN 60966-2-6:2009<br />

Radio frequency and coaxial cable assemblies -<br />

Part 2-6: Detail specification for cable assemblies<br />

for radio and TV receivers - Frequency range<br />

0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-24 connectors<br />

IEC/TC 64 HD 60364-7-729:2009<br />

Low-voltage electrical installations - Part 7-729:<br />

Requirements for special installations or locations<br />

- Operating or maintenance gangways<br />

IEC/TC 65 EN 62424:2009<br />

Representation of process control engineering -<br />

Requests in P&I diagrams and data exchange<br />

between P&ID tools and PCE-CAE tools<br />

IEC/TC 96 EN 61558-2-6:2009<br />

Safety of transformers, reactors, power supply<br />

units and similar products for supply voltages up<br />

to 1 100 V - Part 2-6: Particular requirements and<br />

tests for safety isolating transformers and power<br />

supply units incorporating safety isolating<br />

transformers (IEC 61558-2-6:2009)<br />

IEC/TC 100 EN 61883-1:2009<br />

Consumer audio/video equipment - Digital<br />

interface - Part 1: General<br />

IEC/TC 100 EN 61937-3:2009<br />

Digital audio - Interface for non-linear PCM<br />

encoded audio bitstreams applying IEC 60958 -<br />

Part 3: Non-linear PCM bitstreams according to<br />

the AC-3 and enhanced AC-3 formats<br />

IEC/TC 100 EN 61966-5:2009<br />

Multimedia systems and equipment - Colour<br />

measurement and management - Part 5:<br />

Equipment using plasma display panels<br />

IEC/TC 100 EN 62295:2009<br />

Multimedia systems - Common communication<br />

protocol for inter-connectivity on heterogeneous<br />

networks<br />

IEC/TC 100 EN 62379-2:2009<br />

Common control interface for networked digital<br />

audio and video products - Part 2: Audio<br />

IEC/TC 100 EN 62448:2009<br />

Multimedia systems and equipment - Multimedia<br />

E-publishing and E-books - Generic format for<br />

E-publishing<br />

IEC/TC 100 EN 62480:2009<br />

Multimedia home network - Network interfaces<br />

for network adapter<br />

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI<br />

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,<br />

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.<br />

ETSI EG 201 788 V2.1.1 (2009-08)<br />

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum<br />

Matters (ERM); Guidance for drafting an ETSI System<br />

Reference document (SRdoc)<br />

ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 (2009-07)<br />

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements<br />

for point-to-point equipment and antennas; Part 3:<br />

Equipment operating in frequency bands where both<br />

frequency coordinated or uncoordinated deployment<br />

might be applied; Harmonized EN covering the essential<br />

requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive<br />

ETSI EN 302 625 V1.1.1 (2009-07)<br />

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum<br />

Matters (ERM); 5 GHz BroadBand Disaster Relief<br />

applications (BBDR); Harmonized EN covering the<br />

essential requirements of article 3.2 of the R&TTE<br />

Directive<br />

ETSI ES 201 980 V3.1.1 (2009-08)<br />

Digital Radio Mondiale (DRM); System Specification<br />

ETSI ES 202 076 V2.1.1 (2009-08)<br />

Human Factors (HF); User Interfaces; Generic spoken<br />

command vocabulary for ICT devices and services<br />

ETSI SR 002 787 V1.1.1 (2009-08)<br />

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum<br />

Matters (ERM); Report for CESI-ETSI RFID PlugtestsTM<br />

event to investigate the interoperability of interrogators<br />

and tags manufactured by different vendors in a postal<br />

environment<br />

ETSI TR 101 790 V1.4.1 (2009-07)<br />

Digital Video Broadcasting (DVB); Interaction channel<br />

for Satellite Distribution Systems; Guidelines for the use<br />

of EN 301 790<br />

ETSI TR 102 699 V1.1.1 (2009-07)<br />

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum<br />

Matters (ERM); Analysis of compliance of Forward Link<br />

Only air interface specification (ETSI TS 102 589) with<br />

DVB-T Harmonized Standard EN 302 296<br />

ETSI TR 183 046 V3.3.1 (2009-08)<br />

Telecommunications and Internet converged Services<br />

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); SDP<br />

Interworking between Call/Session Control Protocols<br />

(SIP/SDP, RTSP/SDP; etc.) and the Gateway Control<br />

Protocol (H.248/SDP)<br />

ETSI TR 183 068 V3.1.1 (2009-08)<br />

Telecommunications and Internet converged Services<br />

and Protocols for Advanced Networks (TISPAN);<br />

Guidelines on using Ia H.248 profile for control of Border<br />

Gateway Functions (BGF); Border Gateway Guidelines<br />

ETSI TR 183 070 V3.1.1 (2009-08)<br />

Telecommunications and Internet converged Services<br />

and Protocols for Advanced Networks (TISPAN);<br />

Resource and Admission Control Sub-System (RACS);<br />

Rr interface based on the ANCP protocol<br />

ETSI TS 101 756 V1.4.1 (2009-07)<br />

Digital Audio Broadcasting (DAB); Registered Tables<br />

ETSI TS 102 034 V1.4.1 (2009-08)<br />

Digital Video Broadcasting (DVB); Transport of<br />

MPEG-2 TS Based DVB Services over IP Based<br />

Networks<br />

ETSI TS 102 221 V7.16.0 (2009-08)<br />

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical and<br />

logical characteristics (Release 7)<br />

ETSI TS 102 221 V8.3.0 (2009-08)<br />

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical and<br />

logical characteristics (Release 8)<br />

ETSI TS 102 230 V7.0.0 (2009-07)<br />

Smart cards; UICC-Terminal interface; Physical,<br />

electrical and logical test specification (Release 7)<br />

ETSI TS 102 592-1 V1.1.2 (2009-07)<br />

Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast:<br />

Electronic Service Guide (ESG) Implementation<br />

Guidelines; Part 1: IP Datacast over DVB-H<br />

31


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS<br />

ETSI TS 102 592-2 V1.1.1 (2009-07)<br />

Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast:<br />

Electronic Service Guide (ESG) Implementation<br />

Guidelines; Part 2: IP Datacast over DVB-SH<br />

ETSI TS 102 635-1 V1.1.1 (2009-08)<br />

Digital Audio Broadcasting (DAB); Middleware; Part 1:<br />

System aspects<br />

ETSI TS 102 635-2 V1.1.1 (2009-08)<br />

Digital Audio Broadcasting (DAB); Middleware; Part 2:<br />

DAB<br />

ETSI TS 102 706 V1.1.1 (2009-08)<br />

Environmental Engineering (EE) Energy Efficiency of<br />

Wireless Access Network Equipment<br />

ETSI TS 102 778-1 V1.1.1 (2009-07)<br />

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF<br />

Advanced Electronic Signature Profiles; Part 1: PAdES<br />

Overview - a framework document for PAdES<br />

ETSI TS 102 778-2 V1.2.1 (2009-07)<br />

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF<br />

Advanced Electronic Signature Profiles; Part 2: PAdES<br />

Basic - Profile based on ISO 32000-1<br />

ETSI TS 102 778-3 V1.1.1 (2009-07)<br />

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF<br />

Advanced Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES<br />

Enhanced - PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles<br />

ETSI TS 102 778-4 V1.1.1 (2009-07)<br />

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF<br />

Advanced Electronic Signature Profiles; Part 4: PAdES<br />

Long Term - PAdES LTV Profile<br />

ETSI TS 102 778-5 V1.1.1 (2009-07)<br />

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF<br />

Advanced Electronic Signature Profiles; Part 5: PAdES<br />

for XML Content - Profiles for XAdES signatures<br />

ETSI TS 131 130 V8.1.0 (2009-07)<br />

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);<br />

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);<br />

LTE; (U)SIM Application Programming Interface (API);<br />

(U)SIM API for Java Card (3GPP TS 31.130 version 8.1.0<br />

Release 8)<br />

ETSI TS 183 002 V3.3.1 (2008-03)<br />

Telecommunications and Internet converged Services<br />

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);<br />

H.248 Profile Version 3 for controlling Access and<br />

Residential Gateways<br />

ETSI TS 183 048 V2.2.1 (2009-08)<br />

Telecommunications and Internet converged Services<br />

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);<br />

Resource and Admission Control System (RACS);<br />

Protocol Signalling flows specification; RACS Stage 3<br />

ETSI TS 183 059-1 V2.1.1 (2009-08)<br />

Telecommunications and Internet converged Services<br />

and Protocols for Advanced Networks (TISPAN);<br />

Network Attachment Sub-System (NASS); a2 interface<br />

based on the DI<strong>AM</strong>ETER protocol<br />

ETSI TS 186 010-1 V2.1.1 (2009-07)<br />

Telecommunications and Internet converged Services<br />

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);<br />

PSTN/ISDN simulation services; Conference (CONF);<br />

Part 1: Protocol implementation Conformance<br />

Statement (PICS)<br />

ETSI TS 186 010-2 V2.1.1 (2009-07)<br />

Telecommunications and Internet converged Services<br />

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);<br />

PSTN/ISDN simulation services; Conference (CONF);<br />

Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)<br />

ETSI TS 186 021-1 V2.1.1 (2009-07)<br />

Telecommunications and Internet Converged Services<br />

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);<br />

PSTN/ISDN simulation services; Completion of<br />

Communications to Busy Subscriber (CCBS)<br />

Completion of Communications by No Reply (CCNR);<br />

Part 1: Protocol Implementation Conformance<br />

Statement (PICS)<br />

ETSI TS 186 021-2 V2.1.1 (2009-07)<br />

Telecommunications and Internet Converged Services<br />

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);<br />

PSTN/ISDN simulation services; Completion of<br />

Communications to Busy Subscriber (CCBS)<br />

Completion of Communications by No Reply (CCNR);<br />

Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)<br />

ETSI TS 186 022-1 V2.1.1 (2009-07)<br />

Telecommunications and Internet converged Services<br />

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);<br />

PSTN/ISDN simulation services; Communication Waiting<br />

(CW); Part 1: Protocol Implementation Conformance<br />

Statement (PICS)<br />

ETSI TS 186 022-2 V2.1.1 (2009-07)<br />

Telecommunications and Internet Converged Services<br />

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);<br />

PSTN/ISDN simulation services; Communication Waiting<br />

(CW); Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes<br />

(TSS&TP)<br />

ETSI TS 188 002-1 V3.1.1 (2009-07)<br />

Telecommunications and Internet converged Services<br />

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);<br />

NGN Subscription Management; Part 1: Requirements<br />

Parengë Lyda Maþeikienë<br />

32


Lietuvos standartizacijos <strong>departamentas</strong><br />

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9360<br />

Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345<br />

Patarëjas teisës ir personalo klausimais .................................................................................................................. 279 1140<br />

Vyriausioji specialistë teisëkûrai ............................................................................................................................... 279 1137<br />

Vyriausioji specialistë mokymui ir archyvui ............................................................................................................ 279 1131<br />

Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135<br />

Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358<br />

Kokybës vadybos ekspertas .................................................................................................................................... 279 1131<br />

Faksas 212 6252<br />

1-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS<br />

Vedëja. Bendrieji klausimai. Mësa ir mësos produktai, maisto analizë ............................................................... 270 9361<br />

Þaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos ....................................................................................... 279 1134<br />

Tekstilë, dujos, nafta ir naftos produktai, ............................................................................................................... 279 1134<br />

Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai .......................................................................................................... 270 9365<br />

Pieno, grûdø, þuvies, vaisiø ir darþoviø produktai, paðarai, dangos .................................................................... 270 9365<br />

Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika ........................................................................................................... 270 9367<br />

2-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS<br />

Vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................................. 234 8399<br />

Akø optika ................................................................................................................................................................ 234 8396<br />

Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, juvelyriniai dirbiniai ......................................................... 234 8397<br />

Korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas, neardomieji bandymai ...................................................................... 234 8397<br />

Mechanika, metalai, suvirinimas .............................................................................................................................. 234 8396<br />

Sveikata, pakavimas ................................................................................................................................................. 234 8396<br />

Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai .................................................................................... 234 8397<br />

3-iasis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS<br />

Vedëjas. Bendrieji klausimai, informacijos ir ryðiø technologija, telekomunikacijos ........................................... 270 9342<br />

Informaciniø sistemø standartizavimas, informacijos saugumas, orlaiviai, erdvëlaiviai ir kosmosas, apsauga ..... 270 9349<br />

Elektronika ................................................................................................................................................................ 279 1151<br />

Elektrotechnika ......................................................................................................................................................... 279 1151<br />

Elektromagnetinis suderinamumas ......................................................................................................................... 279 1151<br />

Elektros energetika ................................................................................................................................................... 270 9349<br />

Telekomunikacijos .................................................................................................................................................... 270 9349<br />

4-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS<br />

Vedëjas. Bendrieji klausimai ................................................................................................................................... 279 1150<br />

Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341<br />

Prieðgaisrinë sauga, techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos ............................................ 279 1150<br />

Baldai, mediena ....................................................................................................................................................... 279 1141<br />

PLANAVIMO IR TIKRINIMO SKYRIUS<br />

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9366<br />

<strong>Standartizacijos</strong> darbø planavimas ......................................................................................................................... 279 1143<br />

Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371<br />

279 1153<br />

Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1137<br />

INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJØ SKYRIUS<br />

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362<br />

Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347<br />

Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364<br />

Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364<br />

BIBLIOTEKA .......................................................................................................................................................... 279 1142<br />

203 kab.<br />

206 kab.<br />

309 kab.<br />

404 kab.<br />

205 kab.<br />

401 kab.<br />

204 kab.<br />

310 kab.<br />

312 kab.<br />

318 kab.<br />

318 kab.<br />

311 kab.<br />

311 kab.<br />

308 kab.<br />

302 kab.<br />

303 kab.<br />

304 kab.<br />

304 kab.<br />

303 kab.<br />

303 kab.<br />

304 kab.<br />

218 kab.<br />

216 kab.<br />

216 kab.<br />

216 kab.<br />

216 kab.<br />

216 kab.<br />

216 kab.<br />

319 kab.<br />

317 kab.<br />

319 kab.<br />

313 kab.<br />

212 kab.<br />

210 kab.<br />

209 kab.<br />

217 kab.<br />

403 kab.<br />

213 kab.<br />

214 kab.<br />

213 kab.<br />

213 kab.<br />

315 kab.<br />

LEIDYBOS IR PLATINIMO SKYRIUS<br />

Vedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................... 270 9348 307 kab.<br />

Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343 306 kab.<br />

Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139 305 kab.<br />

FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUS<br />

Vedëja ..................................................................................................................................................................... 270 9346 201 kab.<br />

Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,<br />

LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)<br />

VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)<br />

(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)<br />

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344<br />

Kokybës vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9359<br />

Projektø vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9356<br />

Rinkodaros vadovas ................................................................................................................................................ 270 9356<br />

Vyriausiasis finansininkas ........................................................................................................................................ 270 9356<br />

Faksas 270 9356


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTO BIULETENIS<br />

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPART<strong>AM</strong>ENTAS<br />

Departamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartu<br />

su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos<br />

Vyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis ir<br />

organizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikà<br />

standartizacijos srityje.<br />

Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijos<br />

darbus ir metodiðkai jiems vadovauja.<br />

Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos<br />

standartø projektams rengti.<br />

Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijos<br />

Sutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausø<br />

tarnybos funkcijas.<br />

Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos<br />

nacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijos<br />

standartizacijos forume nuo 1999 m.<br />

Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europos<br />

organizacijose:<br />

Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narys<br />

nuo 2008 m.;<br />

Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –<br />

asocijuotasis narys nuo 1996 m.;<br />

Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo<br />

2003 m.<br />

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete<br />

(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;<br />

Europos ryðiø standartø institute (ETSI) – narys nuo 1996 m.<br />

34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!