11.01.2015 Views

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Turinys

AKTUALIJOS ............................................................................................ 5

STANDARTIZACIJOS PARAMA SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI .... 5

STEIGIAMAS NAUJAS LIETUVOS STANDARTIZACIJOS

DEPARTAMENTO TECHNIKOS KOMITETAS ............................................ 7

STANDARTIZACIJA ................................................................................. 9

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI ............................................................... 9

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI ................................................ 17

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI .................................... 20

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,

KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO RUGPJÛÈIO MËN. .......................... 22

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI ................................ 22

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI .................................... 24

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ............................. 26

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ... 29

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI ............................... 31

REDAKCINË KOLEGIJA

Redagavo A. Treèiokaitë, V. Tamoðevièienë

Maketavo B. Meðkënienë

2009-09-10

© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2009


Lietuvos standartizacijos departamento

BIULETENIS

2009

Nr. 9

VILNIUS, 2009


Lietuvos standartizacijos departamentas

T. Kosciuðkos g. 30

LT-01100 Vilnius

Telefonas: (8~5) 270 9360

El. paðtas: lstboard@lsd.lt

Interneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9

AKTUALIJOS

STANDARTIZACIJOS PARAMA

SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI

Tokia tema rugsëjo 1 d. Holiday Inn vieðbutyje Vilniuje vyko Europos Komisijos ir Europos laisvosios

prekybos asociacijos (EFTA) inicijuotas seminaras, kurá organizavo Lietuvos standartizacijos departamentas

(LST). „Maþos ir vidutinës ámonës (MVÁ) yra svarbi Europos ekonomikos varomoji jëga. Jos atstovauja 95 proc.

Europos verslo ámoniø ir sukuria 55 proc. darbo vietø privaèiame sektoriuje“, – teigiama SMEST (Europos

maþøjø ir vidutiniø ámoniø standartizacijos priemoniø komplektas) projekto informaciniame praneðime. Siekiant

sëkmingai ágyvendinti ES politikos kryptis, tam, kad standartizacija atneðtø kuo daugiau naudos MVÁ,

12-oje ðaliø (neseniai ástojusiø á ES) ir vykdoma tokio didelio masto kampanija, kaip seminarø organizavimas,

kurios tikslas – skatinant verslumà suteikti kuo daugiau informacijos verslininkams apie standartizacijos

ir dalyvavimo standartizacijos procese naudà, taip pat suteikti MVÁ galimybæ europiniu bei nacionaliniu

lygmeniu gauti informacijos, patarimø, paramà ir idëjø plëtojant savo veiklà. Á ðá seminarà LST sukvietë

nemaþa MVÁ, valstybës ir mokslo institucijø bei kt. organizacijø atstovø. Kad ir koks nelengvas bûtø laikotarpis

verslininkams, taèiau standartizacijos tema visada bus aktuali. Lietuvos standartizacijos departamento

direktorius Brunonas Ðièkus savo informaciniame praneðime apie Lietuvos standartizacijos departamento

veiklà, planus ir vizijà labai taikliai pastebëjo, kad ámonës neturi bûti trumparegiðkos, kad standartizacija yra

investicija, o „nedalyvavimas standartizacijoje yra tolygus pavëlavimui á traukiná“.

Projekto ekspertë lektorë Karita Thome ið Ðvedijos standartizacijos organizacijos (SIS) ávadiniame seminaro

þodyje „Apie standartizacijà ne standartizatoriams“ labai vaizdingai papasakojo, kaip standartai taikomi

visose gyvenimo srityse. „Ir visus atsakymus á bet kokius klausimus, kad ir tokius: kaip galima dalyvauti

standartizacijoje, kaip standartai susijæ su techniniais reglamentais, kiek svarbûs standartai gaminiams ir

paslaugoms, – MVÁ turi gauti nacionalinëje standartizacijos institucijoje – Lietuvos standartizacijos

departamente“, – pabrëþë lektorë. Daug ádomios ir naudingos informacijos suteikë kiti lektoriai. Apie

standartizacijos procesus Europoje ir jø vaidmená remiant MVÁ kalbëjo Alexandre Dechaumont (Europos

elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC). Jis akcentavo, kad Europos standartizacijos

organizacijos (CEN ir CENELEC) yra verslo pagalbininkës Europoje, ðalinant prekybos kliûtis pramonei ir

vartotojams. Praneðëjas Rémi Orth, atstovaujantis Europos amatø, prekybos ir maþøjø bei vidutiniø ámoniø

standartizacijos biurui (NORMAPME), perskaitë iðsamø praneðimà apie standartizacijà Europoje, standartø

Projekto ekspertai-lektoriai.

Ið deðinës: Alexandre Dechaumont (CENELEC),

Emiel Verhoeff (NEN), Karita Thome (SIS),

Rémi Orth (NORMAPME) ir Brunonas Ðièkus (LST)

Brunonas Ðièkus seminaro dalyvius supaþindina su LST veikla

5


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

vaidmená kuriant bendrà Europos rinkà, sudarant

palankesnes sàlygas smulkiajam ir vidutiniam verslui,

ðalinant technines prekybos kliûtis ir ágyvendinant

saugos reikalavimus, apie CE þenklinimà. Jis taip

pat supaþindino su NORMAPME statusu, veikla bei

teikiamomis paslaugomis, kuriomis visada gali

naudotis visi verslininkai ar kiti suinteresuoti asmenys,

gauti nemokamai informacinës medþiagos apie

rengiamus Europos standartø projektus ir kt.

Seminaro dalyviams ir sveèiams buvo ádomu iðklausyti

Lietuvos MVÁ atstovus, kurie pateikë pavyzdþiø apie

savo patirtá taikant standartus, kalbëjo apie tai,

kokios jie teikia naudos, taip patvirtindami

direktoriaus Brunono Ðièkaus teiginá, kad

„standartizacija – tai investicija, kuri sugráþta“. Dþiugu,

kad konkretûs pavyzdþiai ir rodikliai, pateikti UAB

„SERTIKA“ vadovybës atstovës kokybei

Zitos Vasilevièienës ir UAB „PakMarkas“ kokybës

vadovo Antano Savicko, atspindi realià naudà,

gaunamà ið standartizacijos. Þinoma, ta nauda

nebûtinai bus gauta jau ðiandien, standartizacija –

tai svarbi ilgalaikë strategija.

Seminaro pabaigoje projekto ekspertas Emiel Verhoeff

ið Nyderlandø standartizacijos organizacijos

(NEN) surengë apklausà-konkursà, norëdamas iðsiaiðkinti,

kà Lietuvos MVÁ þino apie standartizacijà.

Seminaro dalyviai pademonstravo savo stebëtinai gerà

iðprusimà standartizacijos srityje. Konkurso nugalëtoja

tapo Lietuvos tekstilës instituto Standartizacijos skyriaus inþinierë Rasa Verbienë, kuri puikiai atsakë á

visus klausimus ir buvo apdovanota nugalëtojo prizu – nemokamai gavo pasirinktinai vienà standartà ið

Lietuvos standartø fondo.

Lietuvos standartizacijos departamentas, vykdydamas nacionalinës standartizacijos funkcijas ir ágyvendindamas

Europos ir tarptautinës standartizacijos principus, kvieèia MVÁ kuo plaèiau ir aktyviau dalyvauti

standartizacijos procese, ásitraukti á technikos komitetø veiklà, kurioje dalyvaudamos galëtø pateikti daug

naudingø pasiûlymø, patarimø savo paèiø labui.

Naudingos nuorodos:

www.smest.eu;

www.cen.eu;

www.cenelec.eu;

www.normapme.com

www.lsd.lt

Parengë Lilijana Balèiauskienë

6


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9

STEIGIAMAS NAUJAS LIETUVOS STANDARTIZACIJOS

DEPARTAMENTO TECHNIKOS KOMITETAS

Lietuvos standartizacijos departamentas steigia naujà technikos komitetà „Maðinos ir mechanizmai“,

kurio sudaromasis susirinkimas ávyks lapkrièio 13 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamente

(T. Kosciuðkos g. 30). Naujai sudaromo technikos komiteto veiklos sritis – statybos, lengvosios pramonës,

parkø, maisto pramonës maðinø ir mechanizmø, kompresoriø, ventiliatoriø, pneumatiniø árankiø projektavimo,

jø gamybos bei sudedamøjø daliø srities standartizacija, kurios ypatingieji tikslai yra bandymø metodai,

pagrindinës charakteristikos, saugos reikalavimai, þenklinimas, apsaugos nuo elektros, aplinkos apsaugos

bei ergonomikos klausimai ir ðiø srièiø terminija. Komiteto rengiami standartai ir veikla atitiks

Maðinø (2006/42/EB), Slëginës árangos (97/23/EB) ir Statybos produktø (89/106/EB) direktyvø esminius darbø

saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Komitetas bendradarbiaus su Europos standartizacijos komiteto

(CEN) technikos komitetais, teikdamas pasiûlymus dël standartø projektø vieðosios apklausos metu ir

dalyvaudamas oficialiojo balsavimo procedûroje.

Lietuvos standartizacijos departamentas kvieèia visas suinteresuotas ðalis – ámones, organizacijas, mokslo

bei vyriausybines institucijas, kurias domina ðio komiteto veiklos sritis, bûti jo nariais ir dalyvauti standartizacijoje.

Visà informacijà dël narystës, praðymø pateikimo ir kt. teikia A. Samalavièius, tel. (8~5) 234 8397, ir

M. Tebëraitë, tel. (8~5) 234 8399.

Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komitetai,

su kuriais bendradarbiaus LST TK 78 Maðinos ir mechanizmai

Europos

standartizacijos

komiteto (CEN)

technikos komitetas

Angliðkai

Pavadinimas

Lietuviðkai

CEN/TC 151

CEN/TC 152

CEN/TC 153

CEN/TC 186

CEN/TC 196

CEN/TC 198

CEN/TC 200

CEN/TC 201

CEN/TC 213

CEN/TC 214

CEN/TC 232

CEN/TC 255

CEN/TC 271

CEN/TC 322

CEN/TC 342

Construction equipment and building material

machines – Safety

Fairground and amusement park machinery and

structures – Safety

Food processing machinery – Safety and

hygiene specifications

Industrial thermoprocessing – Safety

Machines for underground mines – Safety

Printing and paper machinery – Safety

Tannery machinery – Safety

Leather and imitation leather goods and

footwear manufacturing machinery – Safety

Cartridge operated hand-held tools – Safety

Textile machinery and machinery for dry-cleaning

and industrial laundering

Compressors – Safety

Hand-held, non-electric power tools – Safety

Surface treatment equipment. Safety

Equipments for marking and shaping of metals –

Safety requirements

Metal hoses, hose assemblies, bellows and

expansion joints

Statybos áranga ir statybiniø medþiagø gamybos

maðinos. Sauga

Atrakcionø aikðèiø ir pramogø parkø maðinos ir

statiniai. Sauga

Maisto perdirbimo maðinos. Saugos ir higienos

reikalavimai

Pramoninë terminio apdorojimo technologija.

Sauga

Poþeminiø kasyklø maðinos. Sauga

Spausdinimo ir popieriaus gamybos maðinos.

Sauga

Odø gamybos maðinos. Sauga

Odos, odos pakaitalø ir avalynës gamybos

maðinos. Sauga

Rankiniai keièiamieji árankiai. Sauga

Tekstilës, sausojo cheminio valymo ir pramoninio

skalbimo maðinos

Kompresoriai. Sauga

Rankiniai neelektriniai árankiai. Sauga

Pavirðiaus apdorojimo árenginiai. Sauga

Metalø þenklinimo ir profiliavimo árenginiai.

Saugos reikalavimai

Metalinës þarnos, þarnø sàrankos, silfoninës ir

plëtriosios jungtys

7


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komitetai,

su kuriais bendradarbiaus LST TK 78 Maðinos ir mechanizmai (tæsinys)

Europos

standartizacijos

komiteto (CEN)

technikos komitetas

Angliðkai

Pavadinimas

Lietuviðkai

CEN/TC 344

CEN/TC 356

CEN/SS H10

CEN/SS I03

CEN/SS I09

CEN/SS I24

Steel static storage systems

Project Committee – Industrial fans – Safety

requirements

Sewing machines

Limits and fits

Small tools

Industrial fans

Plieninës stacionariosios sandëliavimo sistemos

Pramoniniai ventiliatoriai. Saugos reikalavimai

Siuvimo maðinos

Ribos ir priderinimo matmenys

Smulkûs árankiai

Pramoniniai ventiliatoriai

8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9

STANDARTIZACIJA

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 50090-3-3:2009 en

Elektroninës namø ir pastatø sistemos (ENPS). 3-3 dalis.

Taikymo aspektai. ENPS tarptinklinës sàveikos modelis ir

bendrøjø ENPS duomenø tipai

W (90 Lt)

LST EN 50411-2-5:2009 en

Skaidulø jungimo tvarklës ir dëþutës, naudojamos

skaidulinëse optinëse ryðiø sistemose. Gaminiø techninës

charakteristikos. 2-5 dalis. S ir A kategorijos 1 tipo sandarios

dëþutës, skirtos ápuèiamø skaidulø mikrokanalams

T (73 Lt)

LST EN 50411-2-8:2009 en

Skaidulø jungimo tvarklës ir dëþutës, naudojamos

skaidulinëse optinëse ryðiø sistemose. Gaminiø techninës

charakteristikos. 2-8 dalis. 1 tipo mikrokanalø jungtys, skirtos

ápuèiamoms optinëms skaiduloms

Q (62 Lt)

LST EN 50436-1:2006/AC:2009 en

Alkoholinës blokuotës. Bandymo metodai ir eksploataciniai

reikalavimai. 1 dalis. Programø, skirtø apsvaigusiems nuo

alkoholio vairuotojams nustatyti, aparatai

LST EN 50436-2:2008/AC:2009 en

Alkoholinës blokuotës. Bandymo metodai ir eksploataciniai

reikalavimai. 2 dalis. Bendrojo prevencinio naudojimo

aparatai su kandikliu iðkvepiamam alkoholiui matuoti

LST EN 60424-5:2009 en

Feritinës ðerdys. Pavirðiaus nelygumø ribiniø verèiø nustatymo

vadovas. 5 dalis. Planariosios ðerdys (IEC 60424-5:2009)

G (36 Lt)

LST EN 60793-2-20:2009 en

Optinës skaidulos. 2-20 dalis. Gaminiø techniniai reikalavimai.

Atskirasis rûðinis A2 kategorijos daugiamodþiø skaidulø

apraðas (IEC 60793-2-20:2007)

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 60793-2-20:2003

H (39 Lt)

LST EN 60793-2-30:2009 en

Optinës skaidulos. 2-30 dalis. Gaminiø techniniai reikalavimai.

Atskirasis rûðinis A3 kategorijos daugiamodþiø skaidulø

apraðas (IEC 60793-2-30:2007)

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 60793-2-30:2003

H (39 Lt)

LST EN 60794-3-10:2009 en

Optiniai skaiduliniai kabeliai. 3-10 dalis. Lauko kabeliai.

Kanaliniø, uþkasamøjø ir kabamøjø oriniø optiniø ryðiø

kabeliø ðeimos specifikacija (IEC 60794-3-10:2009)

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 60794-3-10:2003

N (55 Lt)

LST EN 60794-3-10:2009/AC:2009 en

Optiniai skaiduliniai kabeliai. 3-10 dalis. Lauko kabeliai.

Kanaliniø, uþkasamøjø ir kabamøjø oriniø optiniø ryðiø

kabeliø ðeimos specifikacija (IEC 60794-3-10:2009)

LST EN 61280-2-9:2009 en

Ðviesolaidinio ryðio posistemio bandymo procedûros. 2-9 dalis.

Skaitmeninës sistemos. Didelio banginio tankinimo sistemø optinio

signalo ir triukðmo santykio matavimas (IEC 61280-2-9:2009)

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 61280-2-9:2003

L (50 Lt)

LST EN 61290-10-1:2009 en

Optiniai stiprintuvai. Bandymo metodai. 10-1 dalis.

Daugiakanaliai parametrai. Impulsinis metodas, naudojant

optiná jungiklá ir optinio spektro analizatoriø

(IEC 61290-10-1:2009)

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 61290-10-1:2004

M (53 Lt)

LST EN 61300-2-48:2009 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø

procedûros. 2-48 dalis. Bandymai. Bandymas temperatûros

ir drëgmës ciklais (IEC 61300-2-48:2009)

Nuo 2010-04-01 pakeièia LST EN 61300-2-48:2003

E (29 Lt)

LST EN 61300-3-3:2009 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø

procedûros. 3-3 dalis. Tyrimai ir matavimai. Aktyvioji

silpninimo ir atspindþio nuostoliø pokyèiø kontrolë

(IEC 61300-3-3:2009)

Nuo 2010-04-01 pakeièia LST EN 61300-3-3:2003

K (46 Lt)

LST EN 61300-3-43:2009 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø

procedûros. 3-43 dalis. Tyrimai ir matavimai. Skaiduliniø

optiniø ðaltiniø modos perdavimo funkcijos matavimas

(IEC 61300-3-43:2009)

J (42 Lt)

LST EN 61314-1:2009 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Skaiduliniø optiniø kabeliø ðakotuvai. 1 dalis.

Bendrasis rûðinis apraðas (IEC 61314-1:2009)

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 61314-1:2005

K (46 Lt)

LST EN 61753-031-3:2009 en

Skaiduliniø optiniø sujungimo átaisø ir pasyviøjø komponentø

eksploataciniø charakteristikø standartas. 031-3 dalis.

U kategorijos bejungèiai, vienmodþiai, 1×N ir

2×N neatrankûs pagal bangos ilgá ðakotuvai.

Nekontroliuojamoji aplinka (IEC 61753-031-3:2009)

J (42 Lt)

LST EN 62137-1-5:2009 en

Pavirðinio montavimo technologija. Pavirðiuje montuojamø

lituojamøjø jungèiø aplinkos poveikio ir patvarumo bandymo

metodai. 1-5 dalis. Mechaninio nuovargio dël ðlyties

bandymas (IEC 62137-1-5:2009)

L (50 Lt)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 60335-1:2003/AC:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2001,

modifikuotas)

LST EN 60598-2-14:2009 en

Ðviestuvai. 2-14 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Vamzdiniø

iðlydþio lempø su ðaltuoju katodu (neono lempø) ir panaðios

árangos ðviestuvai (IEC 60598-2-14:2009)

M (53 Lt)

9


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 60851-3:2009 en

Apvijiniai laidai. Bandymo metodai. 3 dalis. Mechaninës

savybës (IEC 60851-3:2009)

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 60851-3+A1:1998,

LST EN 60851-3+A1:1998/A2:2004

S (68 Lt)

LST EN 61534-22:2009 en

Elektros ðynø sistemos. 22 dalis. Ypatingieji reikalavimai,

keliami ant grindø ir po grindimis árengiamoms elektros ðynø

sistemoms (IEC 61534-22:2009)

K (46 Lt)

LST EN 61914:2009 en

Elektriniø árenginiø kabeliø apkabos (IEC 61914:2009)

N (55 Lt)

LST EN 61995-2:2009 en

Átaisai buitiniams ir panaðios paskirties ðviestuvams sujungti.

2 dalis. Ðviestuvø sujungimo átaisø standartiniø parametrø

lapai (IEC 61995-2:2009)

F (33 Lt)

TK 9 BALDAI

LST EN 581-2:2009 en

Lauko baldai. Stalai ir sëdimieji baldai kempingams,

buitiniam ir vieðajam naudojimui. 2 dalis. Sëdimøjø baldø

mechaninës saugos reikalavimai ir bandymo metodai

Pakeièia LST L ENV 581-2:2000

K (46 Lt)

LST EN 1335-2:2009 en

Ástaigø baldai. Ástaigø darbo këdës. 2 dalis. Saugos

reikalavimai

Pakeièia LST EN 1335-2:2000,

LST EN 1335-2:2005

E (29 Lt)

LST EN 1335-3:2009 en

Ástaigø baldai. Ástaigø darbo këdës. 3 dalis. Bandymo

metodai

Pakeièia LST EN 1335-3:2000

N (55 Lt)

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 12591:2009 en

Bitumas ir bituminiai riðikliai. Keliø bitumo techniniai

reikalavimai

Pakeièia LST EN 12591:2000, LST EN 12591:2002

N (55 Lt)

LST EN 13422:2005+A1:2009 en

Vertikalieji kelio þenklai. Kilnojamieji deformuojamieji

áspëjamieji átaisai ir atspindimieji þenklai. Kilnojamieji kelio

þenklai. Kûgiai ir cilindrai

Pakeièia LST EN 13422:2005

T (73 Lt)

TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKA

LST EN 13683:2004+A1:2009 en

Sodo áranga. Varikliniai smulkintuvai ir trupintuvai. Sauga

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13683:2004

U (76 Lt)

LST EN 14910:2007+A1:2009 en

Sodo áranga. Stumiamosios vejapjovës su vidaus degimo

varikliu. Sauga

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 14910:2007

T (73 Lt)

TK 17 MEDIENA

LST 1997:2009 lt

Plokðèiø mediena. Techniniai reikalavimai

A (16 Lt)

LST 1999:2009 lt

Popiermedþiai. Techniniai reikalavimai

A (16 Lt)

LST EN 409:2009 en

Medinës konstrukcijos. Bandymo metodai. Kaiðtiniø jungèiø

plastinës deformacijos momento nustatymas

E (29 Lt)

LST EN 1380:2009 en

Medinës konstrukcijos. Bandymo metodai. Apkrovas

laikanèios vinys, sraigtai, kaiðèiai ir varþtai

Pakeièia LST EN 1380:2000

H (39 Lt)

LST EN 1927-1:2008 lt

Apvaliosios spygliuoèiø medienos klasifikavimas pagal

kokybæ. 1 dalis. Eglës ir këniai

E (29 Lt)

LST EN 1927-2:2008 lt

Apvaliosios spygliuoèiø medienos klasifikavimas pagal

kokybæ. 2 dalis. Puðys

E (29 Lt)

LST EN 1927-3:2008 lt

Apvaliosios spygliuoèiø medienos klasifikavimas pagal

kokybæ. 3 dalis. Maumedþiai ir Duglaso pocûgës

D (27 Lt)

TK 19 BETONAS IR GELÞBETONIS

LST EN 933-11:2009 en

Uþpildø geometriniø savybiø nustatymo metodai. 11 dalis.

Perdirbtø stambiøjø uþpildø sudedamøjø daliø klasifikacinis

bandymas

G (36 Lt)

LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009 en

Keliø mineralinës medþiagos nesuriðtiems ir hidrauliðkai

suriðtiems miðiniams, naudojamiems inþineriniams statiniams

ir keliams tiesti

LST EN 15037-3:2009 en

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Sijø ir blokø grindø sistemos.

3 dalis. Keraminiai blokai

R (65 Lt)

TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI

SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGA

LST EN 957-5:2009 en

Stacionarieji treniruokliai. 5 dalis. Stacionarieji pedaliniai

treniruokliai ir virðutinës kûno dalies treniruokliai su skriejiku,

papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai

Pakeièia LST EN 957-5:2000

M (53 Lt)

LST EN 1176-7:2008 lt

Þaidimø aikðteliø áranga ir dangos. 7 dalis. Árengimo,

kontrolës, techninës prieþiûros ir naudojimo vadovas

D (27 Lt)

LST EN 13613:2009 en

Rieduèiø sporto áranga. Riedlentës. Saugos reikalavimai ir

bandymo metodai

Pakeièia LST EN 13613:2003

H (39 Lt)

10


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9

LST EN 13843:2009 en

Rieduèiø sporto áranga. Vieneiliai rieduèiai. Saugos

reikalavimai ir bandymo metodai

Pakeièia LST EN 13843:2003

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

F (33 Lt)

LST EN 615:2009 en

Apsauga nuo gaisro. Gaisro gesinimo medþiagos. Milteliø

(kitokiø, nei D klasës) techniniai reikalavimai

Pakeièia LST EN 615:2000,

LST EN 615:2000/A1:2002, LST EN 615:2000/AC:2006

P (60 Lt)

TK 24 KOKYBËS VADYBA IR KOKYBËS

UÞTIKRINIMAS

LST EN ISO 9001:2008/AC:2009 en

Kokybës vadybos sistemos. Reikalavimai

(ISO 9001:2008/Cor.1:2009)

LST EN ISO/IEC 17025:2006/P:2009 lt, en

Tyrimø, bandymø ir kalibravimo laboratorijø kompetencijai

keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)

LST ISO 10002:2007/AC1:2009 en

Kokybës vadyba. Kliento pasitenkinimas. Skundø tvarkybos

organizacijose gairës. 1 techninë pataisa (tapatus

ISO 10002:2004/Cor.1:2009)

TK 28 DUJØ SISTEMOS

LST EN ISO 19739:2006/AC:2009 en

Gamtinës dujos. Sieros junginiø nustatymas panaudojant

dujø chromatografijos metodà (ISO 19739:2004/Cor.1:2009)

TK 32 SVEIKATA

LST EN 285:2006+A2:2009 en

Sterilizavimas. Gariniai sterilizatoriai. Didieji sterilizatoriai

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 285:2006+A1:2008

X (97 Lt)

LST EN 794-1:2000+A2:2009 en

Plauèiø vëdintuvai. 1 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami

intensyviosios slaugos vëdintuvams

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 794-1:2000,

LST EN 794-1:2000/A1:2002

T (73 Lt)

LST EN 1422+AC:2000+A1:2009 en

Medicinos sterilizatoriai. Etileno oksido sterilizatoriai.

Reikalavimai ir bandymo metodai

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 1422:2001,

LST EN 1422:2001/AC:2003,

LST EN 1422+AC:2000

U (76 Lt)

LST EN 1650:2008 lt

Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos

tyrimas cheminiø dezinfekantø ir antiseptikø, naudojamø

maisto produktø gamyboje, pramonëje, buityje ir

visuomeniniuose pastatuose, fungicidiniam arba mieliø

naikinimo aktyvumui ávertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai

(2 fazë, 1 pakopa)

R (65 Lt)

LST EN 13060:2004+A1:2009 en

Maþieji gariniai sterilizatoriai

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 13060:2004

V (84 Lt)

LST EN 60601-2-2:2009 en

Elektrinë medicinos áranga. 2-2 dalis. Ypatingieji bûtinosios

saugos ir esminiø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai,

keliami aukðtadaþnei chirurgijos árangai ir aukðtadaþniams

chirurgijos reikmenims (IEC 60601-2-2:2009)

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 60601-2-2:2007

W (90 Lt)

LST EN 60601-2-19:2009 en

Elektrinë medicinos áranga. 2-19 dalis. Ypatingieji bûtinosios

saugos ir esminiø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai,

keliami kûdikiø inkubatoriams

Nuo 2012-04-01 pakeièia

LST EN 60601-2-19+A1:2000,

LST EN 60601-2-19+A1:2006

R (65 Lt)

LST EN 60601-2-21:2009 en

Elektrinë medicinos áranga. 2-21 dalis. Ypatingieji bûtinosios

saugos ir esminiø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai,

keliami naujagimiø spinduliuotiniams ðildytuvams

(IEC 60601-2-21:2009)

Nuo 2012-04-01 pakeièia

LST EN 60601-2-21+A1:2000,

LST EN 60601-2-21+A1:2006

R (65 Lt)

LST EN ISO 5360:2009 en

Anesteziniai garintuvai. Agentui tinkanèios pripildymo

sistemos (ISO 5360:2006)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 5360:2008

M (53 Lt)

LST EN ISO 5366-1:2009 en

Anestezijos ir kvëpavimo áranga. Tracheostomijos vamzdeliai.

1 dalis. Vamzdeliai ir jungtys suaugusiesiems

(ISO 5366-1:2000)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 5366-1:2004

K (46 Lt)

LST EN ISO 7376:2009 en

Anestezijos ir kvëpavimo áranga. Trachëjos intubavimo

laringoskopai (ISO 7376:2003)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 7376:2004,

LST EN ISO 7376:2004/P:2005,

LST EN ISO 7376:2005

L (50 Lt)

LST EN ISO 8185:2009 en

Medicininiai kvëpavimo takø drëkintuvai. Ypatingieji ákvepiamø

dujø drëkinimo sistemø reikalavimai (ISO 8185:2007)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 8185:2007

U (76 Lt)

LST EN ISO 8359:2009 en

Medicininiai deguonies koncentratoriai. Saugos reikalavimai

(ISO 8359:1996)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 8359:2000,

LST EN ISO 8359:2003

P (60 Lt)

LST EN ISO 8835-2:2009 en

Inhaliacinës anestezijos sistemos. 2 dalis. Anestezinës

kvëpavimo sistemos (ISO 8835-2:2007)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 8835-2:2007

N (55 Lt)

LST EN ISO 8835-4:2009 en

Inhaliacinës anestezijos sistemos. 4 dalis. Átaisai

anesteziniams garams tiekti (ISO 8835-4:2004)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 8835-4:2004,

LST EN ISO 8835-4:2004/AC:2006,

LST EN ISO 8835-4:2004/AC:2006/P:2007

N (55 Lt)

11


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN ISO 8836:2009 en

Kvëpavimo takø siurbimo kateteriai (ISO 8836:2007,

pataisyta 2008-03-15 versija)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 8836:2008

G (36 Lt)

LST EN ISO 9360-1:2009 en

Anestezijos ir kvëpavimo áranga. Drëkinamieji ðilumokaièiai

(DÐK) þmoniø kvëpuojamosioms dujoms drëkinti. 1 dalis.

DÐK, naudojami, kai maþiausias kvëpuojamøjø dujø tûris

250 ml (ISO 9360-1:2000)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 9360-1:2002

M (53 Lt)

LST EN ISO 9360-2:2009 en

Anestezijos ir kvëpavimo áranga. Drëkinamieji ðilumokaièiai

(DÐK) þmoniø kvëpuojamosioms dujoms drëkinti. 2 dalis.

DÐK, naudojami pacientams, kuriems atlikta tracheostomija,

kai maþiausias kvëpuojamøjø dujø tûris 250 ml

(ISO 9360-2:2001)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 9360-2:2004

F (33 Lt)

LST EN ISO 9919:2009 en

Elektrinë medicinos áranga. Ypatingieji bûtinosios saugos ir

esminiø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai, keliami

medicininiø pulsoksimetrø árangai (ISO 9919:2005)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 9919:2005,

LST EN ISO 9919:2005/P:2006

X (97 Lt)

LST EN ISO 10555-1:2009 en

Vienkartiniai sterilûs kraujagysliø kateteriai. 1 dalis. Bendrieji

reikalavimai (ISO 10555-1:1995, áskaitant keitinius

Amd.1:1999 ir Amd.2:2004)

Nuo 2010-03-21 pakeièia

LST EN ISO 10555-1+A1:2000,

LST EN ISO 10555-1+A1:2000/A2:2004,

LST EN ISO 10555-1+A1:2000/A2:2005,

LST EN ISO 10555-1+A1:2000/P:2004

J (42 Lt)

LST EN ISO 10993-3:2009 en

Biologinis medicinos priemoniø ávertinimas. 3 dalis.

Genotoksiðkumo, kancerogeniðkumo ir toksinio poveikio

reprodukcijai tyrimai (ISO 10993-3:2003)

Nuo 2010-03-21 pakeièia

LST EN ISO 10993-3:2004,

LST EN ISO 10993-3:2004/P:2005,

LST EN ISO 10993-3:2005

K (46 Lt)

LST EN ISO 10993-4:2009 en

Biologinis medicinos priemoniø ávertinimas. 4 dalis. Medicinos

priemoniø sàveikos su krauju tyrimø parinkimas

(ISO 10993-4:2002, áskaitant keitiná Amd.1:2006)

Nuo 2010-03-21 pakeièia

LST EN ISO 10993-4:2003,

LST EN ISO 10993-4:2003/A1:2006

S (68 Lt)

LST EN ISO 10993-6:2009 en

Biologinis medicinos priemoniø ávertinimas. 6 dalis. Vietiniø

poveikiø po implantavimo tyrimai (ISO 10993-6:2007)

Nuo 2010-03-21 pakeièia

LST EN ISO 10993-6:2007

M (53 Lt)

LST EN ISO 10993-9:2009 en

Biologinis medicinos priemoniø ávertinimas. 9 dalis. Galimø

irimo produktø identifikavimo ir kiekybinio nustatymo sistema

(ISO 10993-9:1999)

Nuo 2010-03-21 pakeièia

LST EN ISO 10993-9:2000,

LST EN ISO 10993-9:2000/P:2005

G (36 Lt)

LST EN ISO 11138-2:2009 en

Sveikatos prieþiûros gaminiø sterilizavimas. Biologiniai

indikatoriai. 2 dalis. Biologiniai indikatoriai, naudojami

sterilizuojant etileno oksidu (ISO 11138-2:2006)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 11138-2:2006

E (29 Lt)

LST EN ISO 11138-3:2009 en

Sveikatos prieþiûros gaminiø sterilizavimas. Biologiniai

indikatoriai. 3 dalis. Biologiniai indikatoriai, naudojami

sterilizuojant drëgnàja ðiluma (ISO 11138-3:2006)

Nuo 2010-03-21 pakeièia

LST EN ISO 11138-3:2006

F (33 Lt)

LST EN ISO 11197:2009 en

Medicininiai maitinimo blokai (ISO 11197:2004)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 11197:2005

S (68 Lt)

LST EN ISO 14408:2009 en

Lazerinei chirurgijai skirti trachëjiniai vamzdeliai. Þenklinimo ir

lydimosios informacijos reikalavimai (ISO 14408:2005)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 14408:2005

F (33 Lt)

LST EN ISO 15193:2009 en

In vitro diagnostikos medicinos priemonës. Biologiniø mëginiø

dydþiø matavimas. Pamatinio matavimo procedûrø turinio ir

pateikimo reikalavimai (ISO 15193:2009)

Nuo 2012-04-30 pakeièia LST EN 12286+A1:2000,

LST EN 12286+A1:2001

L (50 Lt)

LST EN ISO 15194:2009 en

In vitro diagnostikos medicinos priemonës. Medþiagos kiekio

biologinës kilmës mëginiuose matavimas. Sertifikuotøjø

pamatiniø medþiagø reikalavimai ir patvirtinamøjø dokumentø

turinys (ISO 15194:2009)

Nuo 2012-04-30 pakeièia LST EN 12287:2000

K (46 Lt)

LST EN ISO 18778:2009 en

Kvëpavimo áranga. Kûdikio bûklës stebëjimo áranga.

Ypatingieji reikalavimai (ISO 18778:2005)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 18778:2005

P (60 Lt)

LST ISO 21482:2009 en

Áspëjimas apie jonizuojanèiàjà spinduliuotæ. Papildomasis

simbolis (tapatus ISO 21482:2007)

E (29 Lt)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009 en

Apsauginës ugniagesiø pirðtinës

LST EN 1417:2000+A1:2008/AC:2009 en

Plastikø ir gumos apdirbimo maðinos. Dviveleniai valcai.

Saugos reikalavimai

LST EN 1760-1:2000+A1:2009 en

Maðinø sauga. Apsauginiai slëgiui jautrûs átaisai. 1 dalis.

Bendrieji slëgiui jautriø kilimëliø ir grindø projektavimo ir

bandymo principai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1760-1:2000

U (76 Lt)

LST EN 1760-2:2002+A1:2009 en

Maðinø sauga. Apsauginiai slëgiui jautrûs átaisai. 2 dalis.

Bendrieji slëgiui jautriø briaunø ir slëgiui jautriø strypø

projektavimo ir bandymo principai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1760-2:2002

V (84 Lt)

12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9

LST EN 13001-1:2005+A1:2009 en

Kranai. Bendrasis projektavimas. 1 dalis. Bendrieji principai

ir reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13001-1:2005,

LST EN 13001-1:2005/AC:2009

P (60 Lt)

TK 36 APLINKOS APSAUGA

LST EN ISO 21427-2:2009/AC:2009 en

Vandens kokybë. Genotoksiðkumo ávertinimas matuojant

mikrobranduoliø indukcijà. 2 dalis. Miðriosios populiacijos

metodas, naudojant V79 linijos làsteles

(ISO 21427-2:2006/Cor.1:2009)

TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOS

LST CEN/TS 1992-4-1:2009 en

Betone naudojamø tvirtikliø projektavimas. 4-1 dalis.

Bendrieji dalykai

V (84 Lt)

LST CEN/TS 1992-4-2:2009 en

Betone naudojamø tvirtikliø projektavimas. 4-2 dalis. Tvirtikliai

su galvute

P (60 Lt)

LST CEN/TS 1992-4-3:2009 en

Betone naudojamø tvirtikliø projektavimas. 4-3 dalis. Inkaro

kanalai

N (55 Lt)

LST CEN/TS 1992-4-4:2009 en

Betone naudojamø tvirtikliø projektavimas. 4-4 dalis.

Papildomai árengti tvirtikliai. Mechaninës sistemos

M (53 Lt)

LST CEN/TS 1992-4-5:2009 en

Betone naudojamø tvirtikliø projektavimas. 4-5 dalis.

Papildomai árengti tvirtikliai. Cheminës sistemos

M (53 Lt)

LST EN 1993-2:2007/AC:2009 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 2 dalis.

Plieniniai tiltai

LST EN 1993-3-1:2007/AC:2009 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 3-1 dalis.

Bokðtai, stiebai ir kaminai. Bokðtai ir stiebai

LST EN 1993-4-3:2007/AC:2009 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 4-3 dalis.

Vamzdynai

LST EN 1993-6:2007/AC:2009 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 6 dalis.

Kranus laikanèios konstrukcijos

LST EN 1998-1:2005/AC:2009 en

Eurokodas 8. Atspariø þemës drebëjimui konstrukcijø

projektavimas.1 dalis. Bendrosios ir pastatø taisyklës,

seisminiai poveikiai

TK 39 APSAUGA

LST EN 1143-1:2005+A1:2009 lt

Patikimo saugojimo árenginiai. Reikalavimai, klasifikacija ir

atsparumo ásilauþimui bandymo metodai. 1 dalis. Seifai,

bankomatø seifai, saugyklø durys ir saugyklos

R (65 Lt)

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN 10253-4:2008/AC:2009 en

Sandûriniu kontaktiniu bûdu suvirinamø vamzdþiø jungiamosios

detalës. 4 dalis. Specialiai kontroliuojami nerûdijantieji

austenitiniai ir austenitiniai feritiniai (dupleksiniai) plienai

LST EN ISO 24373:2009 en

Suvirinimo medþiagos. Vario ir vario lydiniø lydomojo

suvirinimo vientisos vielos ir strypai. Klasifikacija

(ISO 24373:2008)

Pakeièia LST EN 14640:2005

G (36 Lt)

TK 42 PAKAVIMAS

LST EN 12375:2009 en

Pakuotës. Lanksèiosios aliumininës tûbelës. Sieneliø storio

nustatymo metodas

Pakeièia LST EN 12375:2001

C (23 Lt)

LST EN 13045:2009 en

Pakuotës. Lanksèiosios cilindrinës plastikinës tûbelës.

Matmenys ir leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 13045:2002

C (23 Lt)

LST EN 13048:2009 en

Pakuotës. Lanksèiosios aliumininës tûbelës. Vidinës lako

plëvelës storio matavimo metodas

Pakeièia LST EN 13048:2002

D (27 Lt)

LST EN 13461:2009 en

Pakuotës. Lanksèiosios cilindrinës daugiasluoksnës tûbelës.

Matmenys ir leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 13461:2002

D (27 Lt)

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

LST EN 12299:2009 en

Geleþinkelio taikmenys. Keleiviø vaþiavimo patogumas.

Matavimas ir vertinimas

Pakeièia LST L ENV 12299:2001

V (84 Lt)

LST EN 13848-3:2009 en

Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Geometrinë

geleþinkelio kelio kokybë. 3 dalis. Matavimo sistemos.

Geleþinkelio kelio tiesimo ir techninës prieþiûros maðinos

M (53 Lt)

LST EN 13979-1:2004+A1:2009 en

Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Vientisi

ratai. Techninë patvirtinimo procedûra. 1 dalis. Kaltiniai ir

valcuoti ratai

Pakeièia LST EN 13979-1:2004

T (73 Lt)

LST EN 14587-2:2009 en

Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Kontaktinis

sandûrinis aplydomasis bëgiø suvirinimas. 2 dalis. Nauji

R220, R260, R260Mn ir R350HT tipo bëgiai, suvirinti darbø

atlikimo vietoje naudojant kilnojamàsias suvirinimo maðinas,

kitokias nei stacionarieji árenginiai

R (65 Lt)

LST EN 14865-2:2006+A1:2009 en

Geleþinkelio taikmenys. Aðidëþiø plastiðkieji tepalai. 2 dalis.

Riedmenø, kuriø greièiai iki 200 km/h, mechaninio stabilumo

bandymo metodas

Pakeièia LST EN 14865-2:2006

L (50 Lt)

13


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 50329:2004/P:2009 en

Geleþinkelio taikmenys. Stacionarioji áranga. Traukos

transformatoriai

TK 44 ALIEJINGOSIOS SËKLOS, GYVÛNINIAI IR

AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS BEI JØ

ÐALUTINIAI PRODUKTAI

LST EN ISO 16931:2009 en

Gyvûniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Polimerizuotøjø

trigliceridø nustatymas efektyviosios molekuliniø sietø

chromatografijos metodu (ISO 16931:2009)

Pakeièia LST EN ISO 16931:2002

F (33 Lt)

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST EN 50274:2003/AC:2009 en

Þemosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiø sàrankos.

Apsauga nuo elektros smûgio. Apsauga nuo netyèinio

tiesioginio pavojingø átampingøjø daliø palietimo

LST EN 61400-3:2009 en

Vëjo turbinos. 3 dalis. Jûriniø vëjo turbinø projektavimo

reikalavimai (IEC 61400-3:2009)

XB (111 Lt)

LST EN 62271-110:2009 en

Aukðtosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiai.

110 dalis. Induktyviosios apkrovos perjungimas

(IEC 62271-110:2009)

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 62271-110:2005

M (53 Lt)

TK 48 JUVELYRINIAI DIRBINIAI

LST ISO 11494:2009 lt

Juvelyriniai dirbiniai. Platinos nustatymas juvelyriniuose

platinos lydiniuose. Tirpalø analizë induktyviai susietos

plazmos (ICP) masiø spektrometrijos metodu, naudojant itrá

kaip vidinio etalono elementà (tapatus ISO 11494:2008)

D (27 Lt)

TK 49 LIEJININKYSTË

LST CEN/TS 15616:2009 en

Varis ir vario lydiniai. Kadmio kiekio nustatymas. Liepsnos

atominës absorbcinës spektrometrijos metodas

F (33 Lt)

LST EN 573-3:2009 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuotøjø gaminiø cheminë

sudëtis ir forma. 3 dalis. Gaminiø cheminë sudëtis ir forma

Pakeièia LST EN 573-3:2007

R (65 Lt)

LST EN 723:2009 en

Varis ir vario lydiniai. Deginimo metodas nustatyti anglies,

esanèios ant vidinio variniø vamzdþiø ar jungiamøjø detaliø

pavirðiaus, kieká

Pakeièia LST EN 723:2000

F (33 Lt)

LST EN 869:2006+A1:2009 en

Maðinø sauga. Metalo liejimo slegiant árenginiø saugos

reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 869:2006

S (68 Lt)

LST EN 1248:2002+A1:2009 en

Liejimo maðinos. Ðratasrauèio apdirbimo árenginiø saugos

reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1248:2002

R (65 Lt)

LST EN 1559-2:2000 lt

Liejininkystë. Techninës tiekimo sàlygos. 2 dalis. Papildomieji

plieno liejiniø reikalavimai

L (50 Lt)

LST EN 10213:2008+AC:2008 lt

Slëginiø árenginiø plieno liejiniai

L (50 Lt)

LST EN 10244-1:2009 en

Plieninë viela ir vielos gaminiai. Plieninës vielos spalvotøjø

metalø dangos. 1 dalis. Bendrieji principai

Pakeièia LST EN 10244-1:2002

D (27 Lt)

LST EN 10244-2:2009 en

Plieninë viela ir vielos gaminiai. Plieninës vielos spalvotøjø

metalø dangos. 2 dalis. Cinko ir cinko lydiniø dangos

Pakeièia LST EN 10244-2:2002

J (42 Lt)

TK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOS

LST EN 14908-5:2009 en

Pastato automatizavimo, jo árenginiø reguliavimo ir techninio

valdymo atvirasis duomenø perdavimo tinklas. Tinklo

kontrolës protokolas. 5 dalis. Ádiegimo vadovas

U (76 Lt)

LST EN ISO 16484-6:2009 en

Pastatø automatizavimo ir valdymo sistemos. 6 dalis.

Duomenø perdavimo atitikties tikrinimas (ISO 16484-6:2009)

Pakeièia LST EN ISO 16484-6:2006

XK (187 Lt)

TK 51 MAISTO ANALIZË

LST EN 12821:2009 en

Maisto produktai. Vitamino D nustatymas efektyviosios

skysèiø chromatografijos metodu. Cholekalciferolio (D3) ir

ergokalciferolio (D2) matavimas

Pakeièia LST EN 12821:2000, LST ISO 14892:2003

M (53 Lt)

LST ISO 16649-1:2002 lt

Maisto ir paðarø mikrobiologija. Bendrasis β-gliukuronidazæ

gaminanèiø þarniniø lazdeliø (Escherichia coli) skaièiavimo

metodas. 1 dalis. Kolonijø skaièiavimo 44 °C temperatûroje,

naudojant membranas ir 5-brom-4-chlor-3-indolil

β-D-gliukuronidà, metodas (tapatus ISO 16649-1:2001)

D (27 Lt)

LST ISO 16649-1:2002/P:2009 en

Maisto ir paðarø mikrobiologija. Bendrasis β-gliukuronidazæ

gaminanèiø þarniniø lazdeliø (Escherichia coli) skaièiavimo

metodas. 1 dalis. Kolonijø skaièiavimo 44 °C temperatûroje,

naudojant membranas ir 5-brom-4-chlor-3-indolil

β-D-gliukuronidà, metodas (tapatus ISO 16649-1:2001)

LST ISO 16649-2:2002 lt

Maisto ir paðarø mikrobiologija. Bendrasis β-gliukuronidazæ

gaminanèiø þarniniø lazdeliø (Escherichia coli) skaièiavimo

metodas. 2 dalis. Kolonijø skaièiavimo 44 °C temperatûroje,

naudojant 5-brom-4-chlor-3-indolil β-D-gliukuronidà, metodas

(tapatus ISO 16649-2:2001)

D (27 Lt)

14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9

LST ISO 16649-2:2002/P:2009 en

Maisto ir paðarø mikrobiologija. Bendrasis β-gliukuronidazæ

gaminanèiø þarniniø lazdeliø (Escherichia coli) skaièiavimo

metodas. 2 dalis. Kolonijø skaièiavimo 44 °C temperatûroje,

naudojant 5-brom-4-chlor-3-indolil β-D-gliukuronidà, metodas

(tapatus ISO 16649-2:2001)

TK 52 AKIØ OPTIKA

LST EN ISO 11810-1:2009 en

Lazeriai ir lazerinë áranga. Chirurginiø apklotø ir (arba) pacientø

apsauginiø apdangalø atsparumo lazerio spinduliuotei

bandymo metodas ir klasifikavimas. 1 dalis. Pirminis

uþsidegimas ir spinduliuotës ásiskverbimas (ISO 11810-1:2005)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 11810-1:2005,

LST EN ISO 11810-1:2005/P:2005

H (39 Lt)

LST EN ISO 11979-8:2009 en

Oftalmologiniai implantai. Intraokuliniai læðiai. 8 dalis.

Pagrindiniai reikalavimai (ISO 11979-8:2006)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 11979-8:2007

D (27 Lt)

LST EN ISO 12870:2009 en

Oftalmologinë optika. Akiniø rëmeliai. Reikalavimai ir

bandymo metodai (ISO 12870:2004)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 12870:2004,

LST EN ISO 12870:2004/AC:2006,

LST EN ISO 12870+AC:2007

P (60 Lt)

TK 54 PAGALBOS PRIEMONËS

ASMENIMS SU NEGALIA

LST EN 12006-2:2000+A1:2009 en

Neaktyvieji chirurginiai implantai. Ypatingieji reikalavimai,

keliami ðirdies ir kraujagysliø implantams. 2 dalis. Kraujagysliø

protezai, áskaitant stambiøjø ðirdies arterijø protezus su voþtuvu

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 12006-2:2000

G (36 Lt)

LST EN 12006-3:2000+A1:2009 en

Neaktyvieji chirurginiai implantai. Ypatingieji reikalavimai,

keliami ðirdies ir kraujagysliø implantams. 3 dalis. Vidiniai

kraujagysliø átaisai

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 12006-3:2000

G (36 Lt)

LST EN ISO 5840:2009 en

Ðirdies ir kraujagysliø sistemos implantai. Ðirdies voþtuvø

protezai (ISO 5840:2005)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 5840:2006

X (97 Lt)

LST EN ISO 7197:2009 en

Neurochirurginiai implantai. Sterilûs vienkartiniai ðuntai ir

komponentai, naudojami sergant galvos smegenø vandene

(ISO 7197:2006, áskaitant Cor.1:2007)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 7197:2006,

LST EN ISO 7197:2006/AC:2008

F (33 Lt)

LST EN ISO 7439:2009 en

Intrauterinës kontraceptinës priemonës su variu.

Reikalavimai, bandymai (ISO 7439:2002)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 7439:2003

H (39 Lt)

LST EN ISO 9713:2009 en

Neurochirurginiai implantai. Savaime uþsidaranèios

intrakranialinës aneurizmø sàvarþos (ISO 9713:2002)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN ISO 9713:2004

F (33 Lt)

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN ISO 898-1:2009 en

Tvirtinimo detaliø ið anglinio ir legiruotojo plieno mechaninës

savybës. 1 dalis. Nurodytø klasiø varþtai, sraigtai ir smeigës.

Stambusis ir smulkusis sriegiai (ISO 898-1:2009)

Pakeièia LST EN ISO 898-1:2000

U (76 Lt)

LST EN ISO 20361:2009 en

Skysèio siurbliai ir siurbliniai agregatai. Triukðmo bandymo

taisyklës. 2-asis ir 3-iasis tikslumo laipsniai (ISO 20361:2007)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12639:2000,

LST EN 12639:2000/AC:2003,

LST EN 12639:2000/AC:2004,

LST EN 12639+AC:2004

N (55 Lt)

TK 62 KLIJAI

LST EN 13999-3:2007+A1:2009 en

Klijai. Spartusis metodas nustatyti maþatirpikliø arba

betirpikliø klijø iðlakø charakteristikas, padengus klijus.

3 dalis. Lakiøjø aldehidø nustatymas

Pakeièia LST EN 13999-3:2007

E (29 Lt)

LST EN 13999-4:2007+A1:2009 en

Klijai. Spartusis metodas nustatyti maþatirpikliø arba

betirpikliø klijø iðlakø charakteristikas, padengus klijus.

4 dalis. Lakiøjø diizocianatø nustatymas

Pakeièia LST EN 13999-4:2007

F (33 Lt)

LST EN 15865:2009 en

Klijai. Anaerobiniais klijais klijuotø srieginiø tvirtinimo detaliø

sukimo momento nustatymas (ISO 10964:1993, modifikuotas)

Pakeièia LST EN ISO 10964:2000

F (33 Lt)

LST EN 15870:2009 en

Klijai. Sudurtinës jungties tempimo stiprio nustatymas

(ISO 6922:1987, modifikuotas)

Pakeièia LST EN 26922:2000

D (27 Lt)

TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAI

LST EN ISO 13769:2009 en

Dujø balionai. Þenklinimas (ISO 13769:2007)

Pakeièia LST EN ISO 13769:2006

TK 64 ERGONOMIKA

L (50 Lt)

LST EN 614-2:2003+A1:2009 lt

Maðinø sauga. Ergonominiai projektavimo principai. 2 dalis.

Maðinø konstrukcijos ir darbo uþduoèiø sàveika

M (53 Lt)

LST EN ISO 14505-2:2007/AC:2009 en

Ðiluminës aplinkos ergonomika. Ðiluminës aplinkos

ávertinimas transporto priemonëse. 2 dalis. Lygiavertës

temperatûros nustatymas (ISO 14505-2:2006/Cor.1:2007)

TK 74 KONVEJERIAI

LST EN ISO 703:2007 lt

Konvejerio juostos. Skersinis lankstumas (ádubø susidarymo

geba). Bandymo metodas (ISO 703:2007)

E (29 Lt)

15


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 77 LIFTAI

LST EN 12016:2005+A1:2008 lt

Elektromagnetinis suderinamumas. Liftams, eskalatoriams ir

judamiesiems takams skirtø gaminiø ðeimos standartas.

Atsparumas

L (50 Lt)

LST EN 13015:2002+A1:2008 lt

Liftø ir eskalatoriø techninë prieþiûra. Techninës prieþiûros

instrukcijø rengimo taisyklës

L (50 Lt)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST CEN/TS 15881:2009 en

Modernioji techninë keramika. Keraminiai kompozitai. Pluoðto

ir matricos skiriamojo pavirðiaus trinties átempio dël ðlijimo

nustatymas kambario temperatûroje minikompozitø tempimo

bandymais

H (39 Lt)

LST EN 378-2:2008+A1:2009 en

Ðaldymo sistemos ir ðilumos siurbliai. Saugos ir

aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas,

gamyba, bandymai, þenklinimas ir dokumentai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 378-2:2008

V (84 Lt)

LST EN 1526:2000+A1:2008 lt

Pramoniniø krautuvø sauga. Papildomieji reikalavimai, keliami

automatizuotosioms krautuvø funkcijoms

G (36 Lt)

LST EN 1889-2:2004+A1:2009 en

Poþeminiø kasiniø maðinos. Poþeminës judamosios maðinos.

Sauga. 2 dalis. Lokomotyvai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1889-2:2004

U (76 Lt)

LST EN 12321:2003+A1:2009 en

Poþeminës kasybos maðinos. Ðarvuotø grandikliniø

konvejeriø saugos reikalavimø apraðas

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12321:2003

K (46 Lt)

LST EN 12348:2002+A1:2009 en

Ant stovo sumontuotos skyliø græþimo maðinos. Sauga

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12348:2002

P (60 Lt)

LST EN 12981:2005+A1:2009 en

Dengimo árenginiai. Organiniø milteliniø dengiamøjø

medþiagø purðkimo kabinos. Saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12981:2005

T (73 Lt)

LST EN 13355:2005+A1:2009 en

Dengimo árenginiai. Kombinuotosios purðkimo ir dþiovinimo

kabinos. Saugos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13355:2005

T (73 Lt)

LST EN 13460:2009 en

Techninë prieþiûra. Techninës prieþiûros dokumentai

Pakeièia LST EN 13460:2003

M (53 Lt)

LST EN 13732:2004+A2:2009 en

Maisto gamybos áranga. Fermose naudojami didelio tûrio

pieno auðintuvai. Konstrukcijos, eksploataciniø

charakteristikø, tinkamumo naudoti, saugos ir higienos

reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13732:2004,

LST EN 13732:2004/A1:2005

V (84 Lt)

LST EN 14462:2005+A1:2009 en

Pavirðiaus apdorojimo árenginiai. Pavirðiaus apdorojimo

árenginiø, áskaitant jø pagalbinius paruoðiamuosius árenginius,

triukðmo bandymo taisyklës. 2 ir 3 tikslumo klasës

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 14462:2005

P (60 Lt)

LST EN 14958:2006+A1:2009 en

Maisto perdirbimo maðinos. Miltø ir manø kruopø malimo ir

perdirbimo maðinos. Saugos ir higienos reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 14958:2006

U (76 Lt)

LST EN ISO 7096:2009/AC:2009 en

Þemës darbø maðinos. Operatoriaus sëdynës vibracijø

laboratorinis ávertinimas (ISO 7096:2000)

Parengë Dalia Reginienë

16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAI

LST ISO 14892:2003 Lieso pieno milteliai. Vitamino D kiekio nustatymas naudojant LST EN 12821:2009

efektyviàjà skysèiø chromatografijà (tpt ISO 14892:2002)

TK 9 BALDAI

LST EN 1335-2:2000 en, LST EN 1335-2:2005 lt Ástaigø baldai. Ástaigø darbo këdës. LST EN 1335-2:2009

2 dalis. Saugos reikalavimai

LST EN 1335-3:2000 Ástaigø baldai. Ástaigø darbo këdës. 3 dalis. Saugos bandymo LST EN 1335-3:2009

metodai

LST L ENV 581-2:2000 Lauko baldai. Stalai ir sëdimieji baldai kempingams, LST EN 581-2:2009

buitiniam ir vieðajam naudojimui. 2 dalis. Mechaninës saugos reikalavimai ir

atrinktø pavyzdþiø bandymo metodai

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 12591:2000 en, LST EN 12591:2002 lt Bitumas ir bituminiai riðikliai. Keliø LST EN 12591:2009

bitumo techniniai reikalavimai

LST EN 12899-1:2002 en, LST EN 12899-1:2004 lt, LST EN 12899-1:2002/P:2004 en LST EN 12899-1:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio þenklai. 1 dalis. Nuolatiniai þenklai

LST EN 13422:2005 Vertikalûs kelio þenklai. Kilnojamieji deformuojamieji áspëjamieji LST EN 13422:2005+A1:2009

átaisai. Kilnojamieji kelio þenklai. Kûgiai ir cilindrai

TK 17 MEDIENA

LST EN 1380:2000 Medinës konstrukcijos. Bandymo metodai. Apkrovø veikiami LST EN 1380:2009

kaltiniai sujungimai

LST EN 409:2000 Medinës konstrukcijos. Bandymo metodai. Kaiðtiniø jungèiø LST EN 409:2009

ribinio lenkimo momento nustatymas. Vinys

TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGA

LST EN 13613:2003 Rieduèiø sporto áranga. Riedlentës. Saugos reikalavimai LST EN 13613:2009

ir bandymo metodai

LST EN 13843:2003 Rieduèiø sporto áranga. Paèiûþos su vienaeiliais ratukais. LST EN 13843:2009

Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 957-5:2000 Stacionarieji treniruokliai. 5 dalis. Pedaliniai treniruokliai, LST EN 957-5:2009

papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

LST EN 3-3:1999 Neðiojamieji gesintuvai. 3 dalis. Konstrukcija, atsparumas –

slëgiui, mechaniniai bandymai

LST EN 615:2000, LST EN 615:2000/A1:2002, LST EN 615:2000/AC:2006 Apsauga LST EN 615:2009

nuo gaisro. Gaisro gesinimo priemonës. Milteliø (kitø, nei D klasës) techniniai

reikalavimai

TK 32 SVEIKATA

LST 1396:1995, LST 1396:1995/1K:1998 Pramonës gamybos vaistø pakuotës –

tekstas ir þenklinimas. Bendrieji reikalavimai

17


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN 14640:2005 Suvirinimo medþiagos. Vario ir vario lydiniø lydomojo LST EN ISO 24373:2009

suvirinimo vientisos vielos ir strypai. Klasifikacija

TK 42 PAKAVIMAS

LST EN 12375:2001 Pakuotë. Lanksèiosios aliuminio tûbelës. Sieneliø storio LST EN 12375:2009

nustatymo metodas

LST EN 13045:2002 Pakuotë. Lanksèiosios cilindrinës plastikinës tûbelës. LST EN 13045:2009

Matmenys ir leidþiamosios nuokrypos

LST EN 13048:2002 Pakuotë. Lanksèiosios aliumininës tûbelës. Vidinës lako LST EN 13048:2009

plëvelës storio matavimo metodas

LST EN 13461:2002 Pakuotë. Lanksèiosios cilindrinës daugiasluoksnës tûbelës. LST EN 13461:2009

Matmenys ir leidþiamosios nuokrypos

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

LST EN 13979-1:2004 Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. LST EN 13979-1:2004+A1:2009

Vientisi ratai. Techninë patvirtinimo procedûra. 1 dalis. Kaltiniai ir valcuoti ratai

LST EN 14865-2:2006 Geleþinkelio taikmenys. Aðidëþiø tepalinës. 2 dalis.

LST EN 14865-2:2006+A1:2009

Riedmenø, kuriø greièiai iki 200 km/h, mechaninio stabilumo bandymo metodas

LST L ENV 12299:2001 Geleþinkelio árenginiai. Keleiviø vaþiavimo patogumai. LST EN 12299:2009

Matavimas ir vertinimas

TK 44 ALIEJINGOSIOS SËKLOS, GYVÛNINIAI IR AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS

BEI JØ ÐALUTINIAI PRODUKTAI

LST EN ISO 16931:2002 Gyvûniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Polimerizuotøjø LST EN ISO 16931:2009

trigliceridø nustatymas efektyviosios molekuliniø sietø skysèiø chromatografijos

metodu (ISO 16931:2001)

TK 49 LIEJININKYSTË

LST EN 10244-1:2002 Plieninë viela ir vielos gaminiai. Plieninës vielos spalvotøjø LST EN 10244-1:2009

metalø dangos. 1 dalis. Bendrieji principai

LST EN 10244-2:2002 Plieninë viela ir vielos gaminiai. Plieninës vielos spalvotøjø LST EN 10244-2:2009

metalø dangos. 2 dalis. Cinko ir cinko lydiniø dangos

LST EN 573-3:2007 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuojamøjø gaminiø LST EN 573-3:2009

cheminë sudëtis ir forma. 3 dalis. Gaminiø cheminë sudëtis ir forma

LST EN 723:2000 Varis ir vario lydiniai. Anglies, esanèios ant vidinio variniø LST EN 723:2009

vamzdþiø ir jungiamøjø detaliø pavirðiaus, nustatymas degimo metodu

TK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOS

LST EN ISO 16484-6:2006 Pastatø automatizavimo ir valdymo sistemos. 6 dalis. LST EN ISO 16484-6:2009

Atitikties duomenø perdavimo protokolui testavimas (ISO 16484-6:2005)

TK 51 MAISTO ANALIZË

LST EN 12821:2000 Maisto produktai. Vitamino D nustatymas didelës skyros LST EN 12821:2009

skysèiø chromatografijos metodu. Cholekalciferolio (D3) ir ergokalciferolio (D2)

matavimas

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN ISO 898-1:2000 Anglinio ir legiruotojo plieno tvirtinimo detaliø mechaninës LST EN ISO 898-1:2009

savybës. 1 dalis. Varþtai, sraigtai ir smeigës (ISO 898-1:1999)

18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 62 KLIJAI

LST EN 13999-3:2007 Klijai. Spartusis metodas nustatyti maþatirpikliø arba

LST EN 13999-3:2007+A1:2009

betirpikliø klijø iðlakø charakteristikas, padengus klijus. 3 dalis. Lakiøjø

aldehidø nustatymas

LST EN 13999-4:2007 Klijai. Spartusis metodas nustatyti maþatirpikliø arba

LST EN 13999-4:2007+A1:2009

betirpikliø klijø iðlakø charakteristikas, padengus klijus. 4 dalis. Lakiøjø

diizocianatø nustatymas

LST EN 26922:2000 Klijai. Sudurtinës sanklijos atsparumo tempimui nustatymas LST EN 15870:2009

(ISO 6922:1987)

LST EN ISO 10964:2000 Klijai. Anaerobiniø klijø sukamosios ðlyties stiprio LST EN 15865:2009

nustatymas srieginëmis tvirtinamosiomis detalëmis (ISO 10964:1993)

TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAI

LST EN ISO 13769:2006 Dujø balionai. Þenklinimas LST EN ISO 13769:2009

(ISO 13769:2002 + ISO 13769:2002/Amd.1:2003)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN 13460:2003 Prieþiûra. Prieþiûros dokumentai LST EN 13460:2009

Parengë Dalia Reginienë

19


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2009 m. rugpjûèio 21 d. posëdþio

protokolas Nr. TKP-24) nuo 2009 m. spalio 1 d. skelbiamas neteksianèiu galios ðis Lietuvos standartas:

Lietuvos standarto þymuo

Pastaba

LST EN ISO 5399:2001 Oda. Vandenyje tirpiø magnio druskø nustatymas. –

EDTA titrimetrijos metodas (ISO 5399:1984)

Parengë Ramunë Rukðënienë

* * *

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2009 m. rugpjûèio 21 d. posëdþio

protokolas Nr. TKP-24) nuo 2009 m. lapkrièio 1 d. skelbiami neteksianèiais galios ðie Lietuvos standartai:

Lietuvos standarto þymuo

Pastaba

LST ISO 415:2004 Vokai, atvirukai ir panaðûs gaminiai. Spaudo vieta –

(tpt ISO 415:1975)

LST ISO 416:2004 Atvirukai. Adreso raðymo vieta (tapatus ISO 416:1974) –

LST ISO 269:2004 Vokai. Þymëjimas ir formatai (tapatus ISO 269:1985) –

Parengë Valteris Mûþas

* * *

Lietuvos standarto þymuo

Pastaba

LST EN 60317-30+A1:2002 Kai kuriø tipø apvijiniø laidø charakteristikos. CENELEC BT sprendimas D134/127

30 dalis. 220 klasës poliimidu emaliuotas staèiakampis varinis laidas

(IEC 60317-30:1990+A1:1997)

LST EN 60317-30+A1:2002/A2:2006 Kai kuriø tipø apvijiniø laidø charakteristikos. CENELEC BT sprendimas D134/127

30 dalis. 220 klasës poliimidu emaliuotas staèiakampis varinis laidas

(IEC 60317-30:1990/A2:2005)

Parengë Laimutë Graþienë

* * *

Lietuvos standarto þymuo

LST EN 13465:2004 Pastatø vëdinimas. Skaièiuojamieji metodai nustatyti oro

srautø debità bûste

Pastaba

Rekomenduojama taikyti

LST EN 15242:2007 Pastatø

vëdinimas. Skaièiavimo metodas

nustatyti pastatø oro srautà, áskaitant

infiltracijà

Parengë Darius Karvelis

20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2009 m. rugpjûèio 28 d. posëdþio

protokolas Nr. TKP-25) nuo 2009 m. lapkrièio 1 d. skelbiami neteksianèiais galios ðie Lietuvos standartai:

Lietuvos standarto þymuo

Pastaba

LST EN ISO 449:2001 Laivai ir jûrø technologija. Magnetiniai kompasai, Taikyti ISO 25862:2009

naktouzai ir azimuto rodyklës. A klasë (ISO 449:1997)

LST EN ISO 613:2002 Laivai ir jûrø technologija. Magnetiniai kompasai, Taikyti ISO 25862:2009

naktouzai ir azimuto rodyklës. B klasë (ISO 613:2000)

LST EN ISO 694:2002 Laivai ir jûrø technologija. Magnetiniø kompasø Taikyti ISO 25862:2009

padëties nustatymas laivuose (ISO 694:2000)

Parengë Arvydas Samalavièius

* * *

Lietuvos standarto þymuo

Pastaba

LST EN 60335-2-24+AC:2002/A11:2005 Buitiniø ir panaðios paskirties elektriniø –

prietaisø sauga. 2-24 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami ðaldymo ir ledø

aparatams bei ledo generatoriams

Parengë Laimutë Graþienë

21


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ

BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI, KURIUOS

DEPARTAMENTAS GAVO RUGPJÛÈIO MËN.

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9834-1:2008

Information technology - Open Systems

Interconnection - Procedures for the operation of OSI

Registration Authorities: General procedures and top

arcs of the International Object Identifier tree

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9834-3:2009

Information technology - Open Systems

Interconnection - Procedures for the operation of OSI

Registration Authorities: Registration of Object

Identifier arcs beneath the top-level arc jointly

administered by ISO and ITU-T

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9834-7:2009

Information technology - Open Systems

Interconnection - Procedures for the operation of OSI

Registration Authorities: Joint ISO and ITU-T

Registration of International Organizations

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-9:2008

Information technology - Open Systems

Interconnection - The Directory: Replication

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9834-8:2009

Information technology - Open Systems

Interconnection - Procedures for the operation of OSI

Registration Authorities: Generation and registration

of Universally Unique Identifiers (UUIDs) and their

use as ASN.1 Object Identifier components

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 25437:2009

Information technology - Telecommunications and

information exchange between systems - WS-Session

- Web services for application session services

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC TR 14165-312:2009

Information technology - Fibre Channel - Part 312:

Avionics environment upper layer protocol

MIL-STD-1553B Notice 2 (FC-AE-1553)

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 19792:2009

Information technology - Security techniques - Security

evaluation of biometrics

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-3:2009

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 3: Audio

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-22:2009

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 22: Open Font Format

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-4:2009/Amd 2:2009

Information technology - Multimedia application format

(MPEG-A) - Part 4: Musical slide show application

format - Amendment 2: Conformance and reference

software for protected musical slide show application

format

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 29199-2:2009

JPEG XR image coding system - Part 2: Image coding

specification

ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 24713-3:2009

Information technology - Biometric profiles for

interoperability and data interchange - Part 3: Biometricsbased

verification and identification of seafarers

22

ISO/TC 8/SC 1 ISO 17338:2009

Ships and marine technology - Drawings for fire

protection - Indications of fire rating by divisions for

ships and high-speed craft

ISO/TC 8/SC 2 ISO 21072-2:2009

Ships and marine technology - Marine environment

protection: performance testing of oil skimmers -

Part 2: Static water conditions

ISO/TC 10 IEC 81346-1:2009

Industrial systems, installations and equipment and

industrial products - Structuring principles and

reference designations - Part 1: Basic rules

ISO/TC 10 IEC 81346-2:2009

Industrial systems, installations and equipment and

industrial products - Structuring principles and

reference designations - Part 2: Classification of

objects and codes for classes

ISO/TC 20/SC 10 ISO 2563:2009

Aircraft ducting and piping - Profile dimensions for

flanges of V-band couplings

ISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-17:2009

Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Shortcircuit

isolators

ISO/TC 102/SC 1 ISO 3082:2009/Cor 1:2009

Iron ores - Sampling and sample preparation

procedures - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 107/SC 3 ISO 1456:2009

Metallic and other inorganic coatings -

Electrodeposited coatings of nickel, nickel plus

chromium, copper plus nickel and of copper plus

nickel plus chromium

ISO/TC 108/SC 3 ISO 16063-31:2009

Methods for the calibration of vibration and shock

transducers - Part 31: Testing of transverse vibration

sensitivity

ISO/TC 110/SC 2 ISO 22915-7:2009

Industrial trucks - Verification of stability - Part 7:

Bidirectional and multidirectional trucks

ISO/TC 110/SC 2 ISO 22915-21:2009

Industrial trucks - Verification of stability - Part 21:

Order-picking trucks with operator position elevating

above 1 200 mm

ISO/TC 121/SC 2 ISO 7376:2009

Anaesthetic and respiratory equipment -

Laryngoscopes for tracheal intubation

ISO/TC 123/SC 5 ISO 3548-2:2009

Plain bearings - Thin-walled half bearings with or

without flange - Part 2: Measurement of wall thickness

and flange thickness

ISO/TC 127/SC 1 ISO 14401-1:2009

Earth-moving machinery - Field of vision of surveillance

and rear-view mirrors - Part 1: Test methods

ISO/TC 127/SC 1 ISO 14401-2:2009

Earth-moving machinery - Field of vision of surveillance

and rear-view mirrors - Part 2: Performance criteria


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9

ISO/TC 131/SC 4 ISO 8434-6:2009

Metallic tube connections for fluid power and general

use - Part 6: 60 degree cone connectors with or without

O-ring

ISO/TC 138/SC 6 ISO 8521:2009

Plastics piping systems - Glass-reinforced

thermosetting plastics (GRP) pipes - Test methods for

the determination of the apparent initial circumferential

tensile strength

ISO/TC 147/SC 6 ISO 5667-15:2009

Water quality - Sampling - Part 15: Guidance on the

preservation and handling of sludge and sediment

samples

ISO/TC 164/SC 1 ISO 6892-1:2009

Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of

test at room temperature

ISO/TC 165 ISO 10984-1:2009

Timber structures - Dowel-type fasteners - Part 1:

Determination of yield moment

ISO/TC 165 ISO 10984-2:2009

Timber structures - Dowel-type fasteners - Part 2:

Determination of embedding strength

ISO/TC 172/SC 5 ISO 10935:2009

Microscopes - Interfacing connection type C

ISO/TC 184/SC 5 ISO 18435-1:2009

Industrial automation systems and integration -

Diagnostics, capability assessment and maintenance

applications integration - Part 1: Overview and general

requirements

ISO/TC 198 ISO 25424:2009

Sterilization of medical devices - Low temperature

steam and formaldehyde - Requirements for

development, validation and routine control of a

sterilization process for medical devices

ISO/TC 211 ISO 19144-1:2009

Geographic information - Classification systems -

Part 1: Classification system structure

ISO/TC 211 ISO 19111-2:2009

Geographic information - Spatial referencing by

coordinates - Part 2: Extension for parametric values

ISO/TC 215 ISO 12967-1:2009

Health informatics - Service architecture - Part 1:

Enterprise viewpoint

ISO/TC 215 ISO 12967-2:2009

Health informatics - Service architecture - Part 2:

Information viewpoint

ISO/TC 215 ISO 12967-3:2009

Health informatics - Service architecture - Part 3:

Computational viewpoint

ISO/TC 23/SC 3 ISO 4254-8:2009

Agricultural machinery - Safety - Part 8: Solid fertilizer

distributors

ISO/TC 23/SC 15 ISO 8082-1:2009

Self-propelled machinery for forestry - Laboratory tests

and performance requirements for roll-over protective

structures - Part 1: General machines

ISO/TC 34 ISO 1871:2009

Food and feed products - General guidelines for the

determination of nitrogen by the Kjeldahl method

ISO/TC 34/SC 4 ISO 7971-1:2009

Cereals - Determination of bulk density, called mass

per hectolitre - Part 1: Reference method

ISO/TC 34/SC 4 ISO 7971-2:2009

Cereals - Determination of bulk density, called mass

per hectolitre - Part 2: Method of traceability for

measuring instruments through reference to the

international standard instrument

ISO/TC 34/SC 4 ISO 7971-3:2009

Cereals - Determination of bulk density, called mass

per hectolitre - Part 3: Routine method

ISO/TC 34/SC 5 ISO/TS 27265:2009

Dried milk - Enumeration of the specially

thermoresistant spores of thermophilic bacteria

ISO/TC 34/SC 11 ISO 28198:2009

Vegetable fats and oils - Determination of toluene

insoluble matter

ISO/TC 38/SC 2 ISO 3175-3:2003/Cor 1:2009

Textiles - Professional care, drycleaning and

wetcleaning of fabrics and garments - Part 3:

Procedure for testing performance when cleaning and

finishing using hydrocarbon solvents - Technical

Corrigendum 1

ISO/TC 38/SC 2 ISO 3175-4:2003/Cor 1:2009

Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning

of fabrics and garments - Part 4: Procedure for testing

performance when cleaning and finishing using

simulated wetcleaning - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 45/SC 2 ISO 4662:2009

Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination

of rebound resilience

ISO/TC 45/SC 3 ISO 1658:2009

Natural rubber (NR) - Evaluation procedure

ISO/TC 45/SC 3 ISO 2006-1:2009

Rubber latex, synthetic - Determination of mechanical

stability - Part 1: High-speed method

ISO/TC 45/SC 3 ISO 2006-2:2009

Rubber latex, synthetic - Determination of mechanical

stability - Part 2: Moderate-speed method under load

ISO/TC 46/SC 9 ISO 10957:2009

Information and documentation - International

standard music number (ISMN)

ISO/TC 54 ISO 4720:2009

Essential oils - Nomenclature

ISO/TC 61/SC 13 ISO 18352:2009

Carbon-fibre-reinforced plastics - Determination of

compression-after-impact properties at a specified

impact-energy level

ISO/TC 67/SC 4 ISO 17824:2009

Petroleum and natural gas industries - Downhole

equipment - Sand screens

ISO/TC 67/SC 5 ISO 15463:2003/Cor 1:2009

Petroleum and natural gas industries - Field inspection

of new casing, tubing and plain-end drill pipe -

Technical Corrigendum 1

ISO/TC 84 ISO 20072:2009

Aerosol drug delivery device design verification -

Requirements and test methods

ISO/TC 85/SC 5 ISO 9463:2009

Nuclear energy - Nuclear fuel technology -

Determination of plutonium in nitric acid solutions by

spectrophotometry

ISO/TC 92/SC 2 ISO/TR 15658:2009

Fire resistance tests - Guidelines for the design and

conduct of non-furnace-based large-scale tests and

simulation

ISO/TMB ISO/IEC Guide 98-1:2009

Uncertainty of measurement - Part 1: Introduction to

the expression of uncertainty in measurement

23


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI

TC 8 IEC 60059:2009

IEC standard current ratings

TC 15 IEC 60893-3-5-am1:2009

Amendment 1 - Insulating materials - Industrial rigid

laminated sheets based on thermosetting resins for

electrical purposes - Part 3-5: Specifications for

individual materials - Requirements for rigid laminated

sheets based on polyester resins

TC 32 IEC 60644:2009

Specification for high-voltage fuse-links for motor circuit

applications

TC 34 IEC 60061-1:2009

Lamp caps and holders together with gauges for the

control of interchangeability and safety - SNAPSHOT

of IEC 60061 Part 1 (Lamp caps) online database.

TC 34 IEC 60061-2 DB:2009

Lamp caps and holders together with gauges for the

control of interchangeability and safety - SNAPSHOT

of IEC 60061 Part 2 (Lampholders) online database.

TC 34 IEC 60061-3 DB-:2009

Lamp caps and holders together with gauges for the

control of interchangeability and safety - SNAPSHOT

of IEC 60061 Part 3 (Gauges) online database

TC 34 IEC 60061-4 DB:2009

Lamp caps and holders together with gauges for the

control of interchangeability and safety - SNAPSHOT

of IEC 60061 Part 4 (Guidelines) online database

TC 34 IEC 62386-207:2009

Digital addressable lighting interface - Part 207:

Particular requirements for control gear - LED modules

(device type 6)

TC 45 IEC 60988:2009

Nuclear power plants - Instrumentation important to

safety - Acoustic monitoring systems for detection of

loose parts: characteristics, design criteria and

operational procedures

TC 46 IEC 61156-1-am1:2009

Amendment 1 - Multicore and symmetrical pair/quad

cables for digital communications - Part 1: Generic

specification

TC 46 IEC 61196-1-113:2009

Coaxial communication cables - Part 1-113: Electrical

test methods - Test for attenuation constant

TC 46 IEC 62153-4-11:2009

Metallic communication cable test methods - Part 4-11:

Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling

attenuation or screening attenuation of patch cords,

coaxial cable assemblies, pre-connectorized cables -

Absorbing clamp method

TC 46 IEC 62153-4-12:2009

Metallic communication cable test methods - Part 4-12:

Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling

attenuation or screening attenuation of connecting

hardware - Absorbing clamp method

TC 46 IEC 62153-4-13:2009

Metallic communication cable test methods - Part 4-13:

Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling

attenuation of links and channels (laboratory

conditions) - Absorbing clamp method

TC 51 IEC 60205:2009

Calculation of the effective parameters of magnetic

piece parts

24

TC 55 IEC 60264-3-1:2009

Packaging of winding wires - Part 3-1: Taper barrelled

delivery spools - Basic dimensions

TC 55 IEC 60264-5-1:2009

Packaging of winding wires - Part 5-1: Cylindrical

barrelled delivery spools with conical flanges - Basic

dimensions

TC 57 IEC/TS 62351-5:2009

Power systems management and associated

information exchange - Data and communications

security - Part 5: Security for IEC 60870-5 and

derivatives

TC 62 IEC 60601-2-18:2009

Medical electrical equipment - Part 2-18: Particular

requirements for the basic safety and essential

performance of endoscopic equipment

TC 62 IEC 60601-2-41:2009

Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular

requirements for the basic safety and essential

performance of surgical luminaires and luminaires for

diagnosis

TC 65 IEC/PAS 62633:2009

Industrial communication networks - Profiles -

Additional Fieldbus profiles for real-time networks

based on ISO/IEC 8802-3 - SNpTYPE

TC 65 IEC/TR 62453-41:2009

Field device tool (FDT) interface specification - Part 41:

Object model integration profile - Common object

model

TC 65 IEC/TR 62453-61:2009

Field device tool interface specification - Device Type

Manager (DTM) Styleguide for common object model

TC 65 IEC/TR 62453-501:2009

Field device tool (FDT) interface specification -

Part 501: Communication implementation for common

object model - IEC 61784 CPF 1

TC 65 IEC/TR 62453-502:2009

Field device tool (FDT) interface specification -

Part 502: Communication implementation for common

object model - IEC 61784 CPF

TC 65 IEC/TR 62453-503-1:2009

Field device tool (FDT) interface specification -

Part 503-1: Communication implementation for common

object model - IEC 61784 CP 3/1 and CP 3/2

TC 65 IEC/TR 62453-503-2:2009

Field device tool (FDT) interface specification -

Part 503-2: Communication implementation for

common object model - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5

and CP 3/6

TC 65 IEC/TR 62453-506:2009

Field device tool (FDT) interface specification -

Part 506: Communication implementation for common

object model - IEC 61784 CPF 6

TC 65 IEC/TR 62453-509:2009

Field device tool (FDT) interface specification -

Part 509: Communication implementation for common

object model - IEC 61784 CPF 9

TC 65 IEC/TR 62453-515:2009

Field device tool (FDT) interface specification -

Part 515: Communication implementation for common

object model - IEC 61784 CPF 15


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9

TC 65 IEC/PAS 61158-3-22:2009

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 3-22: Data-link layer service

definition - Type SNpTYPE elements

TC 65 IEC/PAS 61158-4-22:2009

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 4-22: Data-link layer protocol

specification - Type SNpTYPE elements

TC 65 IEC/PAS 61158-5-22:2009

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 5-22: Application layer service

definition - Type SNpTYPE elements

TC 65 IEC/PAS 61158-6-22:2009

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 6-22: Application layer protocol

specification - Type SNpTYPE elements

TC 65 IEC/PAS 61784-3-18:2009

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-18:

Functional safety fieldbuses - Additional specifications

for CPF SNpFAMILYTC 65 IEC 61003-2:2009

Industrial-process control systems - Instruments with

analogue inputs and two or multi-state outputs - Part 2:

Guidance for inspection and routine testing

TC 69 IEC 62576:2009

Electric double-layer capacitors for use in hybrid

electric vehicles - Test methods for electrical

characteristics

TC 76 IEC/TR 62471-2:2009

Photobiological safety of lamps and lamp systems -

Part 2: Guidance on manufacturing requirements

relating to non-laser optical radiation safety

TC 77 IEC 61000-4-14:2009

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-14:

Testing and measurement techniques - Voltage

fluctuation immunity test for equipment with input

current not exceeding 16 A per phase

TC 86 IEC 61300-2-1:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement

procedures - Part 2-1: Tests - Vibration (sinusoidal)

TC 86 IEC 61753-081-2:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components performance standard - Part 081-2:

Non-connectorized single-mode fibre optic middlescale

1 x N DWDM devices for category C - Controlled

environments

TC 86 IEC 62148-16:2009

Fibre optic active components and devices - Package

and interface standards - Part 16: Transmitter and

receiver components for use with LC connector

interface

TC 86 IEC 62149-5:2009

Fibre optic active components and devices -

Performance standards - Part 5: ATM-PON

transceivers with LD driver and CDR ICs

TC 86 IEC 62496-3-1:2009

Optical circuit boards - Part 3-1: Performance

standards - Flexible optical circuit boards using

unconnectorized optical glass fibres

TC 95 IEC 60255-1:2009

Measuring relays and protection equipment - Part 1:

Common requirements

TC 95 IEC 60255-151:2009

Measuring relays and protection equipment -

Part 151: Functional requirements for over/under

current protection

TC 106 IEC 62577:2009

Evaluation of human exposure to electromagnetic fields

from a stand-alone broadcast transmitter (30 MHz -

40 GHz)

TC 110 IEC 61988-3-2:2009

Plasma display panels - Part 3-2: Interface - Electrical

interface

TC 112 IEC 60112-am1:2009

Amendment 1 - Method for the determination of the

proof and the comparative tracking indices of solid

insulating materials

TC 113 IEC 62624:2009

Test methods for measurement of electrical properties

of carbon nanotubes

25


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ASD/ELEC EN 2812:2009

Aerospace series - Stripping of electric cables

ASD/ELEC EN 3475-407:2009

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use -

Test methods - Part 407: Flammability

ASD/ELEC EN 3733-001:2009

Aerospace series - Connector, optical, circular, single

channel, coupled by self-locking ring, operating

temperature up to 150 °C continuous - Part 001:

Technical specification

ASD/ELEC EN 3745-506:2009

Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft

use - Test methods - Part 506: Impact resistance

ASD/ELEC EN 3475-515:2009

Aerospace series - Cable, electrical, aircraft use -

Test methods - Part 515: Crush resistance

ASD/ELEC EN 3475-812:2009

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use -

Test methods - Part 812: Return loss (VSWR)

ASD/ELEC EN 4604-008:2009

Aerospace series - Cable, electrical, for signal

transmission - Part 008: Cable, coaxial, 50 ohms,

200 °C., Type WD - Product standard

ASD/ELEC EN 6049-003:2009

Aerospace series - Electrical cables, installation -

Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 003:

Braided, tubular, expandable - Product standard

ASD/MECH EN 3226:2009

Nuts, hexagon, plain, normal height, normal across flats,

steel, cadmium plated - Classification 1 100 MPa/235 °C

ASD/QUAL EN 9100:2009

Aerospace series - Quality management systems -

Requirements (based on ISO 9001:2000) and Quality

systems - Model for quality assurance in design,

development, production, installation and servicing

(based on ISO 9001:1994)

CEN/TC 19 EN 15376:2007+A1:2009

Automotive fuels - Ethanol as a blending component

for petrol - Requirements and test methods

CEN/TC 33 CEN/TR 15894:2009

Building hardware - Door fittings for use by children,

elderly and disabled people in domestic and public

buildings - A guide for specifiers

CEN/TC 47 EN 299:2009

Oil pressure atomizing nozzles - Determination of the

angle and spray characteristics

CEN/TC 52 EN 71-4:2009

Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry

and related activities

CEN/TC 52 EN 71-8:2003+A4:2009

Safety of toys - Part 8: Swings, slides and similar activity

toys for indoor and outdoor family domestic use

CEN/TC 55 EN ISO 22794:2009

Dentistry - Implantable materials for bone filling and

augmentation in oral and maxillofacial surgery -

Contents of a technical file (ISO 22794:2007,

corrected version 2009-01-15)

CEN/TC 69 EN 12982:2009

Industrial valves - End-to-end and centre-to-end

dimensions for butt welding end valves

CEN/TC 98 EN 280:2001+A2:2009

Mobile elevating work platforms - Design calculations

- Stability criteria - Construction - Safety - Examinations

and tests

26

CEN/TC 104 EN 934-3:2009

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3:

Admixtures for masonry mortar - Definitions,

requirements, conformity and marking and labelling

CEN/TC 121 EN ISO 26304:2009

Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular

cored electrodes and electrode-flux combinations for

submerged arc welding of high strength steels -

Classification (ISO 26304:2008, including Cor 1:2009)

CEN/TC 124 EN 15736:2009

Timber Structures - Test methods - Withdrawal capacity

of punched metal plate fasteners in handling and

erection of prefabricated trusses

CEN/TC 124 EN 15737:2009

Timber Structures - Test methods - Torsional resistance

of driving in screws

CEN/TC 132 EN 486:2009

Aluminium and aluminium alloys - Extrusion ingots -

Specifications

CEN/TC 132 EN 487:2009

Aluminium and aluminium alloys - Rolling ingots -

Specifications

CEN/TC 142 EN 860:2007+A1:2009

Safety of woodworking machines - One side thickness

planing machines

CEN/TC 142 EN 861:2007+A1:2009

Safety of woodworking machines - Surface planing

and thicknessing machines

CEN/TC 142 EN 940:2009

Safety of woodworking machines - Combined

woodworking machines

CEN/TC 142 EN 1218-1:1999+A1:2009

Safety of woodworking machines - Tenoning machines

- Part 1: Single end tenoning machines with sliding

table

CEN/TC 142 EN 1870-4:2001+A1:2009

Safety of woodworking machines - Circular sawing

machines - Part 4: Multiblade rip sawing machines

with manual loading and/or unloading

CEN/TC 142 EN 12750:2001+A1:2009

Safety of woodworking machines - Four-sided

moulding machines

CEN/TC 142 EN 12779:2004+A1:2009

Safety of woodworking machines - Chip and dust

extraction systems with fixed installation - Safety related

performances and safety requirements

CEN/TC 146 EN 415-9:2009

Safety of packaging machines - Part 9: Noise

measurement methods for packaging machines,

packaging lines and associated equipment, grade of

accuracy 2 and 3

CEN/TC 147 EN 13157:2004+A1:2009

Cranes - Safety - Hand powered cranes

CEN/TC 147 EN 14238:2004+A1:2009

Cranes - Manually controlled load manipulating

devices

CEN/TC 151 EN 13035-3:2003+A1:2009

Machines and plants for the manufacture, treatment

and processing of flat glass - Safety requirements -

Part 3: Cutting machines

CEN/TC 153 EN 1974:1998+A1:2009

Food processing machinery - Slicing machines - Safety

and hygiene requirements


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9

CEN/TC 153 EN 12041:2000+A1:2009

Food processing machinery - Moulders - Safety and

hygiene requirements

CEN/TC 164 EN 973:2009

Chemicals used for treatment of water intended for

human consumption - Sodium chloride for

regeneration of ion exchangers

CEN/TC 164 EN 1405:2009

Chemicals used for treatment of water intended for

human consumption - Sodium alginate

CEN/TC 164 EN 1406:2009

Chemicals used for treatment of water intended for

human consumption - Modified starches

CEN/TC 181 EN 12864:2001/A3:2009

Low-pressure, non adjustable regulators having a

maximum outlet pressure of less than or equal to

200 mbar, with a capacity of less than or equal to

4 kg/h, and their associated safety devices for butane,

propane or their mixtures

CEN/TC 184 EN 843-6:2009

Advanced technical ceramics - Mechanical properties

of monolithic ceramics at room temperature - Part 6:

Guidance for fractographic investigation

CEN/TC 186 EN 746-1:1997+A1:2009

Industrial thermoprocessing equipment - Part 1:

Common safety requirements for industrial

thermoprocessing equipment

CEN/TC 192 EN 1846-2:2009

Firefighting and rescue service vehicles - Part 2:

Common requirements - Safety and performance

CEN/TC 201 EN 930:1997+A2:2009

Footwear, leather and imitation leather goods

manufacturing machines - Roughing, scouring,

polishing and trimming machines - Safety

requirements

CEN/TC 201 EN 931:1997+A2:2009

Footwear manufacturing machines - Lasting machines

- Safety requirements

CEN/TC 201 EN 12044:2005+A1:2009

Footwear, leather and imitation leather goods

manufacturing machines - Cutting and punching

machines - Safety requirements

CEN/TC 201 EN 12203:2003+A1:2009

Footwear, leather and imitation leather goods

manufacturing machines - Shoe and leather presses -

Safety requirements

CEN/TC 201 EN 12387:2005+A1:2009

Footwear, leather and imitation leather goods

manufacturing machines - Modular shoe repair

equipment - Safety requirements

CEN/TC 201 EN 12653:1999+A2:2009

Footwear, leather and imitation leather manufacturing

machines - Nailing machines - Safety requirements

CEN/TC 211 EN ISO 3747:2009

Acoustics - Determination of sound power levels of

noise sources using sound pressure - Comparison

method in situ (ISO 3747:2000)

CEN/TC 211 EN ISO 4871:2009

Acoustics - Declaration and verification of noise

emission values of machinery and equipment

(ISO 4871:1996)

CEN/TC 211 EN ISO 5136:2009

Acoustics - Determination of sound power radiated

into a duct by fans and other air-moving devices -

In-duct method (ISO 5136:2003)

CEN/TC 211 EN ISO 7235:2009

Acoustics - Laboratory measurement procedures for

ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss,

flow noise and total pressure loss (ISO 7235:2003)

CEN/TC 211 EN ISO 9614-1:2009

Acoustics - Determination of sound power levels of

noise sources using sound intensity - Part 1:

Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)

CEN/TC 211 EN ISO 9614-3:2009

Acoustics - Determination of sound power levels of

noise sources using sound intensity - Part 3:

Precision method for measurement by scanning

(ISO 9614-3:2002)

CEN/TC 211 EN ISO 11200:2009

Acoustics - Noise emitted by machinery and

equipment - Guidelines for the use of basic standards

for the determination of emission sound pressure levels

at a work station and at other specified positions

(ISO 11200:1995, including Cor 1:1997)

CEN/TC 211 EN ISO 11201:2009

Acoustics - Noise emitted by machinery and

equipment - Measurement of emission sound pressure

levels at a work station and at other specified positions

- Engineering method in an essentially free field over

a reflecting plane (ISO 11201:1995, including

Cor 1:1997)

CEN/TC 211 EN ISO 11202:2009

Acoustics - Noise emitted by machinery and

equipment - Measurement of emission sound pressure

levels at a work station and at other specified positions

- Survey method in situ (ISO 11202:1995)

CEN/TC 211 EN ISO 11203:2009

Acoustics - Noise emitted by machinery and

equipment - Determination of emission sound pressure

levels at a work station and at other specified positions

from the sound power level (ISO 11203:1995)

CEN/TC 211 EN ISO 11204:2009

Acoustics - Noise emitted by machinery and

equipment - Measurement of emission sound pressure

levels at a work station and at other specified positions

- Method requiring environmental corrections

(ISO 11204:1995, including Cor 1:1997)

CEN/TC 211 EN ISO 11205:2009

Acoustics - Noise emitted by machinery and

equipment - Engineering method for the determination

of emission sound pressure levels in situ at the work

station and at other specified positions using sound

intensity (ISO 11205:2003)

CEN/TC 211 EN ISO 11546-1:2009

Acoustics - Determination of sound insulation

performances of enclosures - Part 1: Measurements

under laboratory conditions (for declaration purposes)

(ISO 11546-1:1995)

CEN/TC 211 EN ISO 11546-2:2009

Acoustics - Determination of sound insulation

performances of enclosures - Part 2: Measurements

in situ (for acceptance and verification purposes)

(ISO 11546-2:1995)

CEN/TC 211 EN ISO 11688-1:2009

Acoustics - Recommended practice for the design of

low-noise machinery and equipment - Part 1: Planning

(ISO/TR 11688-1:1995)

CEN/TC 211 EN ISO 11691:2009

Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted

silencers without flow - Laboratory survey method

(ISO 11691:1995)

CEN/TC 211 EN ISO 11957:2009

Acoustics - Determination of sound insulation

performance of cabins - Laboratory and in situ

measurements (ISO 11957:1996)

CEN/TC 211 EN ISO 12001:2009

Acoustics - Noise emitted by machinery and

equipment - Rules for the drafting and presentation of

a noise test code (ISO 12001:1996)

CEN/TC 215 EN ISO 7376:2009

Anaesthetic and respiratory equipment -

Laryngoscopes for tracheal intubation

(ISO 7376:2009)

CEN/TC 215 EN 794-3:1998+A2:2009

Lung ventilators - Part 3: Particular requirements for

emergency and transport ventilators

27


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CEN/TC 215 EN 1282-2:2005+A1:2009

Tracheostomy tubes - Part 2: Paediatric tubes

(ISO 5366-3:2001, modified)

CEN/TC 215 EN 1782:1998+A1:2009

Tracheal tubes and connectors

CEN/TC 215 EN 1820:2005+A1:2009

Anaesthetic reservoir bags (ISO 5362:2000, modified)

CEN/TC 215 EN 13544-1:2007+A1:2009

Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulizing

systems and their components

CEN/TC 241 EN 520:2004+A1:2009

Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and

test methods

CEN/TC 241 EN 14566:2008+A1:2009

Mechanical fasteners for gypsum plasterboard

systems - Definitions, requirements and test methods

CEN/TC 241 EN 15283-1:2008+A1:2009

Gypsum boards with fibrous reinforcement -

Definitions, requirements and test methods - Part 1:

Gypsum boards with mat reinforcement

CEN/TC 241 EN 15283-2:2008+A1:2009

Gypsum boards with fibrous reinforcement -

Definitions, requirements and test methods - Part 2:

Gypsum fibre boards

CEN/TC 248 EN 15777:2009

Textiles - Test method for phthalates

CEN/TC 263 EN 1047-2:2009

Secure storage units - Classification and methods of

test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data

container

CEN/TC 270 EN ISO 14314:2009

Reciprocal internal combustion engines - Recoil starting

equipment - General safety requirements

(ISO 14314:2004)

CEN/TC 271 EN 12215:2004+A1:2009

Coating plants - Spray booths for application of

organic liquid coating materials - Safety requirements

CEN/TC 285 EN ISO 16061:2009

Instrumentation for use in association with non-active

surgical implants - General requirements

(ISO 16061:2008, Corrected version 2009-03-15)

CEN/TC 287 EN ISO 19141:2009

Geographic information - Schema for moving features

(ISO 19141:2008)

CEN/TC 302 EN ISO 13366-1:2008/AC:2009

Milk - Enumeration of somatic cells - Part 1:

Microscopic method (Reference method)

(ISO 13366-1:2008/Cor 1:2009)

CEN/TC 307 EN ISO 17059:2009

Oilseeds - Extraction of oil and preparation of methyl

esters of triglyceride fatty acids for analysis by gas

chromatography (Rapid method) (ISO 17059:2007)

CEN/TC 308 EN ISO 5667-15:2009

Water quality - Sampling - Part 15: Guidance on the

preservation and handling of sludge and sediment

samples (ISO 5667-15:2009)

CEN/TC 315 CEN/TR 15913:2009

Spectator facilities - Layout criteria for viewing area

for spectators with special needs

CEN/TC 327 EN 15781:2009

Animal feeding stuffs - Determination of maduramicinammonium

by reversed-phase HPLC using postcolumn

derivatisation

CEN/TC 327 EN 15782:2009

Animal feeding stuffs - Determination of nicarbazin -

High-performance liquid chromatographic method

CEN/TC 336 EN 15322:2009

Bitumen and bituminous binders - Framework for

specifying cut-back and fluxed bituminous binders

CEN/TC 338 EN ISO 7971-1:2009

Cereals - Determination of bulk density, called mass per

hectolitre - Part 1: Reference method (ISO 7971-1:2009)

28

CEN/TC 338 EN ISO 7971-2:2009

Cereals - Determination of bulk density, called mass

per hectolitre - Part 2: Method of traceability for

measuring instruments through reference to the

international standard instrument (ISO 7971-2:2009)

CEN/TC 338 EN ISO 7971-3:2009

Cereals - Determination of bulk density, called mass per

hectolitre - Part 3: Routine method (ISO 7971-3:2009)

CEN/WS 050 CWA 15995:2009

Business Aircraft Operations - Code of practice for

the management of non-commercial operations with

complex motor-powered aircraft

CEN/WS JXF CWA 16008-1:2009

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the

Java Platform - Release 2009 - Part 1: Base

Architecture - Programmer’s Reference

CEN/WS JXF CWA 16008-2:2009

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the

Java Platform - Release 2009 - Part 2: Pin Keypad

Device Class Interface - Programmer’s Reference

CEN/WS JXF CWA 16008-3:2009

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the

Java Platform - Release 2009 - Part 3: Magnetic Stripe

& Chip Card Device Class Interface - Programmer’s

Reference

CEN/WS JXF CWA 16008-4:2009

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the

Java Platform - Release 2009 - Part 4: Text Input/Output

Device Class Interface - Programmer’s Reference

CEN/WS JXF CWA 16008-5:2009

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the

Java Platform - Release 2009 - Part 5: Cash Dispenser,

Recycler and ATM Device Class Interface -

Programmer’s Reference

CEN/WS JXF CWA 16008-6:2009

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the

Java Platform - Release 2009 - Part 6: Printer Device

Class Interface - Programmer’s Reference

CEN/WS JXF CWA 16008-7:2009

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the

Java Platform - Release 2009 - Part 7: Alarm Device

Class Interface - Programmer’s Reference

CEN/WS JXF CWA 16008-8:2009

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the

Java Platform - Release 2009 - Part 8: Sensors and

Indicators Unit Device Class Interface - Programmer’s

Reference

CEN/WS JXF CWA 16008-9:2009

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the

Java Platform - Release 2009 - Part 9: Depository

Device Class Interface - Programmer’s Reference

CEN/WS JXF CWA 16008-10:2009

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the

Java Platform - Release 2009 - Part 10: Check Reader/

Scanner Device Class Interface - Programmer’s

Reference

CEN/WS JXF CWA 16008-11:2009

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the

Java Platform - Release 2009 - Part 11: Camera Device

Class Interface - Programmer’s Reference

CEN/WS JXF CWA 16008-12:2009

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the

Java Platform - Release 2009 - Part 12: Vendor

Dependant Mode Specification - Programmer’s

Reference

CEN/WS JXF CWA 16008-13:2009

J/eXtensions for Financial Services (J/XFS) for the

Java Platform - Part 13: Scanner Device Class Interface

- Programmer’s Reference

ECISS/TC 1 EN ISO 6892-1:2009

Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of

test at room temperature (ISO 6892-1:2009)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS

KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CLC/SR 40 EN 60286-3-1:2009

Packaging of components for automatic handling

- Part 3-1: Packaging of surface mount

components on continuous tapes - Type V -

Pressed carrier tapes

CLC/SR 40 EN 60286-3-2:2009

Packaging of components for automatic handling

- Part 3-2: Packaging of surface mount

components on continuous tapes - Type VI - Blister

carrier tapes of 4 mm width

CLC/SC 46XA EN 60966-2-1:2009

Radio frequency and coaxial cable assemblies -

Part 2-1: Sectional specification for flexible coaxial

cable assemblies

CLC/SC 46XA EN 60966-2-3:2009

Radio frequency and coaxial cable assemblies -

Part 2-3: Detail specification for flexible coaxial

cable assemblies - Frequency range 0 MHz to

1 000 MHz, IEC 61169-8 connectors

CLC/SR 48B EN 61076-3-114:2009

Connectors for electronic equipment - Product

requirements - Part 3-114: Rectangular connectors

- Detail specification for protective housings for

use with 8-way shielded and unshielded

connectors for frequencies up to 600 Hz for

industrial environments incorporating the

IEC 60603-7 series interface - Variant 11 related

to IEC 61076-3-106 - Bayonet coupling type

CLC/SR 48B EN 61076-3-117:2009

Connectors for electronic equipment - Product

requirements - Part 3-117: Rectangular connectors

- Detail specification for protective housings for use

with 8-way shielded and unshielded connectors

for industrial environments incorporating the

IEC 60603-7 series interface - Variant 14 related to

IEC 61076-3-106 - Push pull coupling

CLC/SC 64A HD 60364-7-729:2009

Low-voltage electrical installations - Part 7-729:

Requirements for special installations or locations

- Operating or maintenance gangways

CLC/SR 65 EN 62424:2009

Representation of process control engineering -

Requests in P&I diagrams and data exchange

between P&ID tools and PCE-CAE tools

CLC/SR 96 EN 61558-2-6:2009

Safety of transformers, reactors, power supply

units and similar products for supply voltages up

to 1 100 V - Part 2-6: Particular requirements and

tests for safety isolating transformers and power

supply units incorporating safety isolating

transformers (IEC 61558-2-6:2009)

CLC/SR 100 EN 61883-1:2009

Consumer audio/video equipment - Digital

interface - Part 1: General

CLC/SR 100 EN 61937-3:2009

Digital audio - Interface for non-linear PCM

encoded audio bitstreams applying IEC 60958 -

Part 3: Non-linear PCM bitstreams according to

the AC-3 and enhanced AC-3 formats

CLC/SR 100 EN 61966-5:2009

Multimedia systems and equipment - Colour

measurement and management - Part 5:

Equipment using plasma display panels

CLC/SR 100 EN 62295:2009

Multimedia systems - Common communication

protocol for inter-connectivity on heterogeneous

networks

CLC/SR 100 EN 62448:2009

Multimedia systems and equipment - Multimedia

E-publishing and E-books - Generic format for

E-publishing

CLC/TC 22X EN 62501:2009

Voltage sourced converter (VSC) valves for highvoltage

direct curent (HVDC) power transmission

- Electrical testing (IEC 62501:2009)

CLC/TC 34Z EN 61547:2009

Equipment for general lighting purposes -

EMC immunity requirements (IEC 61547:2009)

CLC/TC 34Z EN 62386-101:2009

Digital addressable lighting interface - Part 101:

General requirements - System

CLC/TC 34Z EN 62386-102:2009

Digital addressable lighting interface - Part 102:

General requirements - Control gear

CLC/TC 34Z EN 62386-201:2009

Digital addressable lighting interface - Part 201:

Particular requirements for control gear -

Fluorescent lamps (device type 0)

CLC/TC 34Z EN 62386-202:2009

Digital addressable lighting interface - Part 202:

Particular requirements for control gear - Selfcontained

emergency lighting (device type 1)

CLC/TC 34Z EN 62386-203:2009

Digital addressable lighting interface - Part 203:

Particular requirements for control gear -

Discharge lamps (excluding fluorescent lamps)

(device type 2)

CLC/TC 34Z EN 62386-204:2009

Digital addressable lighting interface - Part 204:

Particular requirements for control gear - Low

voltage halogen lamps (device type 3)

CLC/TC 34Z EN 62386-208:2009

Digital addressable lighting Interface - Part 208:

Particular requirements for control gear -

Switching function (device type 7)

CLC/TC 45AX EN 62138:2009

Nuclear power plants - Instrumentation and

control important for safety - Software aspects

for computer-based systems performing

category B or C functions (IEC 62138:2004)

CLC/TC 46X EN 60966-2-4:2009

Radio frequency and coaxial cable assemblies -

Part 2-4: Detail specification for cable assemblies

for radio and TV receivers - Frequency range

0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-2 connectors

CLC/TC 46X EN 60966-2-5:2009

Radio frequency and coaxial cable assemblies -

Part 2-5: Detail specification for cable assemblies

for radio and TV receivers - Frequency range

0 MHz to 1 000 MHz, IEC 61169-2 connectors

CLC/TC 46X EN 60966-2-6:2009

Radio frequency and coaxial cable assemblies -

Part 2-6: Detail specification for cable assemblies

for radio and TV receivers - Frequency range

0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-24 connectors

29


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CLC/TC 59X EN 60311:2003/A2:2009

Electric irons for household or similar use -

Methods for measuring performance

(IEC 60311:2002/A2:2009)

CLC/TC 64 HD 60364-7-729:2009

Low-voltage electrical installations - Part 7-729:

Requirements for special installations or locations

- Operating or maintenance gangways

CLC/TC 206 EN 62379-2:2009

Common control interface for networked digital

audio and video products - Part 2: Audio

CLC/TC 206 EN 62480:2009

Multimedia home network - Network interfaces

for network adapter

CLC/TC 210 EN 61000-4-13:2002/A1:2009

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-13:

Testing and measurement techniques -

Harmonics and interharmonics including mains

signalling at a.c. power port, low frequency

immunity tests

CLC/TC 210 EN 61000-4-14:1999/A2:2009

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-14:

Testing and measurement techniques - Voltage

fluctuation immunity test for equipment with input

current not exceeding 16 A per phase

CLC/TC 210 EN 61000-4-34:2007/A1:2009

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-34:

Testing and measurement techniques - Voltage

dips, short interruptions and voltage variations

immunity tests for equipment with mains current

more than 16 A per phase

CLC/TC 213 EN 62275:2009

Cable management systems - Cable ties for

electrical installations (IEC 62275:2006, modified)

IEC/SC 22F EN 62501:2009

Voltage sourced converter (VSC) valves for highvoltage

direct curent (HVDC) power transmission

- Electrical testing (IEC 62501:2009)

IEC/SC 23A EN 62275:2009

Cable management systems - Cable ties for

electrical installations (IEC 62275:2006, modified)

IEC/SC 34C EN 62386-101:2009

Digital addressable lighting interface - Part 101:

General requirements - System

IEC/SC 34C EN 62386-102:2009

Digital addressable lighting interface - Part 102:

General requirements - Control gear

IEC/SC 34C EN 62386-201:2009

Digital addressable lighting interface - Part 201:

Particular requirements for control gear -

Fluorescent lamps (device type 0)

IEC/SC 34C EN 62386-202:2009

Digital addressable lighting interface - Part 202:

Particular requirements for control gear - Selfcontained

emergency lighting (device type 1)

IEC/SC 34C EN 62386-203:2009

Digital addressable lighting interface - Part 203:

Particular requirements for control gear -

Discharge lamps (excluding fluorescent lamps)

(device type 2)

IEC/SC 34C EN 62386-204:2009

Digital addressable lighting interface - Part 204:

Particular requirements for control gear - Low

voltage halogen lamps (device type 3)

IEC/SC 34C EN 62386-208:2009

Digital addressable lighting Interface - Part 208:

Particular requirements for control gear -

Switching function (device type 7)

IEC/SC 45A EN 62138:2009

Nuclear power plants - Instrumentation and

control important for safety - Software aspects

for computer-based systems performing

category B or C functions (IEC 62138:2004)

IEC/SC 48B EN 61076-3-114:2009

Connectors for electronic equipment - Product

requirements - Part 3-114: Rectangular

connectors - Detail specification for protective

housings for use with 8-way shielded and

unshielded connectors for frequencies up to

600 MHz for industrial environments incorporating

the IEC 60603-7 series interface - Variant 11

related to IEC 61076-3-106 - Bayonet coupling

type

IEC/SC 48B EN 61076-3-117:2009

Connectors for electronic equipment - Product

requirements - Part 3-117: Rectangular

connectors - Detail specification for protective

housings for use with 8-way shielded and

unshielded connectors for industrial environments

incorporating the IEC 60603-7 series interface -

Variant 14 related to IEC 61076-3-106 - Push pull

coupling

IEC/SC 59L EN 60311:2003/A2:2009

Electric irons for household or similar use -

Methods for measuring performance

(IEC 60311:2002/A2:2009)

IEC/SC 77A EN 61000-4-13:2002/A1:2009

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-13:

Testing and measurement techniques -

Harmonics and interharmonics including mains

signalling at a.c. power port, low frequency

immunity tests

IEC/SC 77A EN 61000-4-14:1999/A2:2009

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-14:

Testing and measurement techniques - Voltage

fluctuation immunity test for equipment with input

current not exceeding 16 A per phase

IEC/SC 77A EN 61000-4-34:2007/A1:2009

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-34:

Testing and measurement techniques - Voltage

dips, short interruptions and voltage variations

immunity tests for equipment with mains current

more than 16 A per phase

IEC/TC 40 EN 60286-3-2:2009

Packaging of components for automatic handling

- Part 3-2: Packaging of surface mount

components on continuous tapes - Type VI - Blister

carrier tapes of 4 mm width

IEC/TC 46 EN 60966-2-1:2009

Radio frequency and coaxial cable assemblies -

Part 2-1: Sectional specification for flexible coaxial

cable assemblies

IEC/TC 46 EN 60966-2-3:2009

Radio frequency and coaxial cable assemblies -

Part 2-3: Detail specification for flexible coaxial

cable assemblies - Frequency range 0 MHz to

1 000 MHz, IEC 61169-8 connectors

IEC/TC 46 EN 60966-2-4:2009

Radio frequency and coaxial cable assemblies -

Part 2-4: Detail specification for cable assemblies

for radio and TV receivers - Frequency range

0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-2 connectors

IEC/TC 46 EN 60966-2-5:2009

Radio frequency and coaxial cable assemblies -

Part 2-5: Detail specification for cable assemblies

for radio and TV receivers - Frequency range

0 MHz to 1 000 MHz, IEC 61169-2 connectors

30


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 9

IEC/TC 46 EN 60966-2-6:2009

Radio frequency and coaxial cable assemblies -

Part 2-6: Detail specification for cable assemblies

for radio and TV receivers - Frequency range

0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-24 connectors

IEC/TC 64 HD 60364-7-729:2009

Low-voltage electrical installations - Part 7-729:

Requirements for special installations or locations

- Operating or maintenance gangways

IEC/TC 65 EN 62424:2009

Representation of process control engineering -

Requests in P&I diagrams and data exchange

between P&ID tools and PCE-CAE tools

IEC/TC 96 EN 61558-2-6:2009

Safety of transformers, reactors, power supply

units and similar products for supply voltages up

to 1 100 V - Part 2-6: Particular requirements and

tests for safety isolating transformers and power

supply units incorporating safety isolating

transformers (IEC 61558-2-6:2009)

IEC/TC 100 EN 61883-1:2009

Consumer audio/video equipment - Digital

interface - Part 1: General

IEC/TC 100 EN 61937-3:2009

Digital audio - Interface for non-linear PCM

encoded audio bitstreams applying IEC 60958 -

Part 3: Non-linear PCM bitstreams according to

the AC-3 and enhanced AC-3 formats

IEC/TC 100 EN 61966-5:2009

Multimedia systems and equipment - Colour

measurement and management - Part 5:

Equipment using plasma display panels

IEC/TC 100 EN 62295:2009

Multimedia systems - Common communication

protocol for inter-connectivity on heterogeneous

networks

IEC/TC 100 EN 62379-2:2009

Common control interface for networked digital

audio and video products - Part 2: Audio

IEC/TC 100 EN 62448:2009

Multimedia systems and equipment - Multimedia

E-publishing and E-books - Generic format for

E-publishing

IEC/TC 100 EN 62480:2009

Multimedia home network - Network interfaces

for network adapter

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ETSI EG 201 788 V2.1.1 (2009-08)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Guidance for drafting an ETSI System

Reference document (SRdoc)

ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 (2009-07)

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements

for point-to-point equipment and antennas; Part 3:

Equipment operating in frequency bands where both

frequency coordinated or uncoordinated deployment

might be applied; Harmonized EN covering the essential

requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI EN 302 625 V1.1.1 (2009-07)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); 5 GHz BroadBand Disaster Relief

applications (BBDR); Harmonized EN covering the

essential requirements of article 3.2 of the R&TTE

Directive

ETSI ES 201 980 V3.1.1 (2009-08)

Digital Radio Mondiale (DRM); System Specification

ETSI ES 202 076 V2.1.1 (2009-08)

Human Factors (HF); User Interfaces; Generic spoken

command vocabulary for ICT devices and services

ETSI SR 002 787 V1.1.1 (2009-08)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Report for CESI-ETSI RFID PlugtestsTM

event to investigate the interoperability of interrogators

and tags manufactured by different vendors in a postal

environment

ETSI TR 101 790 V1.4.1 (2009-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); Interaction channel

for Satellite Distribution Systems; Guidelines for the use

of EN 301 790

ETSI TR 102 699 V1.1.1 (2009-07)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Analysis of compliance of Forward Link

Only air interface specification (ETSI TS 102 589) with

DVB-T Harmonized Standard EN 302 296

ETSI TR 183 046 V3.3.1 (2009-08)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); SDP

Interworking between Call/Session Control Protocols

(SIP/SDP, RTSP/SDP; etc.) and the Gateway Control

Protocol (H.248/SDP)

ETSI TR 183 068 V3.1.1 (2009-08)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networks (TISPAN);

Guidelines on using Ia H.248 profile for control of Border

Gateway Functions (BGF); Border Gateway Guidelines

ETSI TR 183 070 V3.1.1 (2009-08)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networks (TISPAN);

Resource and Admission Control Sub-System (RACS);

Rr interface based on the ANCP protocol

ETSI TS 101 756 V1.4.1 (2009-07)

Digital Audio Broadcasting (DAB); Registered Tables

ETSI TS 102 034 V1.4.1 (2009-08)

Digital Video Broadcasting (DVB); Transport of

MPEG-2 TS Based DVB Services over IP Based

Networks

ETSI TS 102 221 V7.16.0 (2009-08)

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical and

logical characteristics (Release 7)

ETSI TS 102 221 V8.3.0 (2009-08)

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical and

logical characteristics (Release 8)

ETSI TS 102 230 V7.0.0 (2009-07)

Smart cards; UICC-Terminal interface; Physical,

electrical and logical test specification (Release 7)

ETSI TS 102 592-1 V1.1.2 (2009-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast:

Electronic Service Guide (ESG) Implementation

Guidelines; Part 1: IP Datacast over DVB-H

31


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 102 592-2 V1.1.1 (2009-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast:

Electronic Service Guide (ESG) Implementation

Guidelines; Part 2: IP Datacast over DVB-SH

ETSI TS 102 635-1 V1.1.1 (2009-08)

Digital Audio Broadcasting (DAB); Middleware; Part 1:

System aspects

ETSI TS 102 635-2 V1.1.1 (2009-08)

Digital Audio Broadcasting (DAB); Middleware; Part 2:

DAB

ETSI TS 102 706 V1.1.1 (2009-08)

Environmental Engineering (EE) Energy Efficiency of

Wireless Access Network Equipment

ETSI TS 102 778-1 V1.1.1 (2009-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF

Advanced Electronic Signature Profiles; Part 1: PAdES

Overview - a framework document for PAdES

ETSI TS 102 778-2 V1.2.1 (2009-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF

Advanced Electronic Signature Profiles; Part 2: PAdES

Basic - Profile based on ISO 32000-1

ETSI TS 102 778-3 V1.1.1 (2009-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF

Advanced Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES

Enhanced - PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles

ETSI TS 102 778-4 V1.1.1 (2009-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF

Advanced Electronic Signature Profiles; Part 4: PAdES

Long Term - PAdES LTV Profile

ETSI TS 102 778-5 V1.1.1 (2009-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF

Advanced Electronic Signature Profiles; Part 5: PAdES

for XML Content - Profiles for XAdES signatures

ETSI TS 131 130 V8.1.0 (2009-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; (U)SIM Application Programming Interface (API);

(U)SIM API for Java Card (3GPP TS 31.130 version 8.1.0

Release 8)

ETSI TS 183 002 V3.3.1 (2008-03)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

H.248 Profile Version 3 for controlling Access and

Residential Gateways

ETSI TS 183 048 V2.2.1 (2009-08)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Resource and Admission Control System (RACS);

Protocol Signalling flows specification; RACS Stage 3

ETSI TS 183 059-1 V2.1.1 (2009-08)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networks (TISPAN);

Network Attachment Sub-System (NASS); a2 interface

based on the DIAMETER protocol

ETSI TS 186 010-1 V2.1.1 (2009-07)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Conference (CONF);

Part 1: Protocol implementation Conformance

Statement (PICS)

ETSI TS 186 010-2 V2.1.1 (2009-07)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Conference (CONF);

Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)

ETSI TS 186 021-1 V2.1.1 (2009-07)

Telecommunications and Internet Converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Completion of

Communications to Busy Subscriber (CCBS)

Completion of Communications by No Reply (CCNR);

Part 1: Protocol Implementation Conformance

Statement (PICS)

ETSI TS 186 021-2 V2.1.1 (2009-07)

Telecommunications and Internet Converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Completion of

Communications to Busy Subscriber (CCBS)

Completion of Communications by No Reply (CCNR);

Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)

ETSI TS 186 022-1 V2.1.1 (2009-07)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Communication Waiting

(CW); Part 1: Protocol Implementation Conformance

Statement (PICS)

ETSI TS 186 022-2 V2.1.1 (2009-07)

Telecommunications and Internet Converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Communication Waiting

(CW); Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes

(TSS&TP)

ETSI TS 188 002-1 V3.1.1 (2009-07)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

NGN Subscription Management; Part 1: Requirements

Parengë Lyda Maþeikienë

32


Lietuvos standartizacijos departamentas

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9360

Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345

Patarëjas teisës ir personalo klausimais .................................................................................................................. 279 1140

Vyriausioji specialistë teisëkûrai ............................................................................................................................... 279 1137

Vyriausioji specialistë mokymui ir archyvui ............................................................................................................ 279 1131

Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135

Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358

Kokybës vadybos ekspertas .................................................................................................................................... 279 1131

Faksas 212 6252

1-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Mësa ir mësos produktai, maisto analizë ............................................................... 270 9361

Þaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos ....................................................................................... 279 1134

Tekstilë, dujos, nafta ir naftos produktai, ............................................................................................................... 279 1134

Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai .......................................................................................................... 270 9365

Pieno, grûdø, þuvies, vaisiø ir darþoviø produktai, paðarai, dangos .................................................................... 270 9365

Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika ........................................................................................................... 270 9367

2-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................................. 234 8399

Akø optika ................................................................................................................................................................ 234 8396

Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, juvelyriniai dirbiniai ......................................................... 234 8397

Korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas, neardomieji bandymai ...................................................................... 234 8397

Mechanika, metalai, suvirinimas .............................................................................................................................. 234 8396

Sveikata, pakavimas ................................................................................................................................................. 234 8396

Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai .................................................................................... 234 8397

3-iasis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëjas. Bendrieji klausimai, informacijos ir ryðiø technologija, telekomunikacijos ........................................... 270 9342

Informaciniø sistemø standartizavimas, informacijos saugumas, orlaiviai, erdvëlaiviai ir kosmosas, apsauga ..... 270 9349

Elektronika ................................................................................................................................................................ 279 1151

Elektrotechnika ......................................................................................................................................................... 279 1151

Elektromagnetinis suderinamumas ......................................................................................................................... 279 1151

Elektros energetika ................................................................................................................................................... 270 9349

Telekomunikacijos .................................................................................................................................................... 270 9349

4-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëjas. Bendrieji klausimai ................................................................................................................................... 279 1150

Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341

Prieðgaisrinë sauga, techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos ............................................ 279 1150

Baldai, mediena ....................................................................................................................................................... 279 1141

PLANAVIMO IR TIKRINIMO SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9366

Standartizacijos darbø planavimas ......................................................................................................................... 279 1143

Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371

279 1153

Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1137

INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJØ SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362

Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347

Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364

Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364

BIBLIOTEKA .......................................................................................................................................................... 279 1142

203 kab.

206 kab.

309 kab.

404 kab.

205 kab.

401 kab.

204 kab.

310 kab.

312 kab.

318 kab.

318 kab.

311 kab.

311 kab.

308 kab.

302 kab.

303 kab.

304 kab.

304 kab.

303 kab.

303 kab.

304 kab.

218 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

319 kab.

317 kab.

319 kab.

313 kab.

212 kab.

210 kab.

209 kab.

217 kab.

403 kab.

213 kab.

214 kab.

213 kab.

213 kab.

315 kab.

LEIDYBOS IR PLATINIMO SKYRIUS

Vedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................... 270 9348 307 kab.

Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343 306 kab.

Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139 305 kab.

FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Vedëja ..................................................................................................................................................................... 270 9346 201 kab.

Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,

LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)

VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)

(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344

Kokybës vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9359

Projektø vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9356

Rinkodaros vadovas ................................................................................................................................................ 270 9356

Vyriausiasis finansininkas ........................................................................................................................................ 270 9356

Faksas 270 9356


2009 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

Departamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartu

su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos

Vyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis ir

organizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikà

standartizacijos srityje.

Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijos

darbus ir metodiðkai jiems vadovauja.

Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos

standartø projektams rengti.

Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijos

Sutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausø

tarnybos funkcijas.

Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos

nacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijos

standartizacijos forume nuo 1999 m.

Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europos

organizacijose:

Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narys

nuo 2008 m.;

Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –

asocijuotasis narys nuo 1996 m.;

Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo

2003 m.

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete

(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;

Europos ryðiø standartø institute (ETSI) – narys nuo 1996 m.

34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!