2011m. veiklos ataskaita - Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ...

kmuk.lt

2011m. veiklos ataskaita - Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ...

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ

UNIVERSITETO LIGONINĖ

VŠĮ KAUNO KLINIKOS

2011 M. VEIKLOS ATASKAITA

2012 m. balandžio 17 d.

Kaunas


Kauno klinikų tikslas

Pagrindinis Kauno klinikų veiklos tikslas – Universiteto mokslo

ir klinikinės praktikos potencialo pagrindu organizuoti ir teikti

kokybiškas, kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas, integruojant

Sveikatos mokslų universiteto sukauptą šiuolaikinį mokslo, studijų ir

klinikinės praktikos potencialą bei gerinti Lietuvos gyventojų

sveikatą, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą.


Kauno klinikų struktūra

2011 m. laikotarpiu Kauno klinikose veikė:

• 34 profilinės klinikos su 39 stacionaro skyriais;

• 8 reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriai;

• 4 filialai - Romainių tuberkuliozės ligoninė, Viršužiglio

reabilitacijos ligoninė Onkologijos ligoninė ir Vaikų

reabilitacijos ligoninė ,,Lopšelis”;

• Konsultacinė poliklinika, kurioje teikia paslaugas 15

ambulatorinių skyrių;

• Įvairūs kiti padaliniai.


Struktūros pokyčiai ir plėtra (1)

• Vadovaujantis 2008 m. birželio 28 d. LR sveikatos apsaugos ministro ir

Kauno medicinos universiteto rektoriaus įsakymu Nr. V-625/V-228 ir 2010

m. lapkričio 3 d. Kauno medicinos universiteto klinikų visuotinio dalininkų

susirinkimo nutarimu patvirtintais įstatais nuo 2011 m. sausio 1 d. pakeistas

Kauno medicinos universiteto klinikų pavadinimas į

,,Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno

klinikos”

• Vykdant sveikatos priežiūros įstaigų reorganizaciją, Vaikų reabilitacijos

ligoninė ,,Lopšelis”, nuo 2011 m. tapo ketvirtuoju Kauno klinikų filialu.


Struktūros pokyčiai ir plėtra (2)

• Hematologijos klinika prijungta prie Onkologijos klinikos ir įsteigta

Onkologijos ir hematologijos klinika.

• Įsteigtas Kraujo centras veiklą pradėjęs 2012 m. kovo 20 d. Tam buvo

pritaikytos patalpos, įsigyta reikiama įranga beveik už 3 mln. litų , suformuota

profesionali darbuotojų komanda.

• Buvo tęsiama Vaikų ligų klinikos priestato statyba. 2012 m. Birželio 1d.

planuojama pradėti veiklą.


Struktūros pokyčiai ir plėtra (3)

• 2011 m., panaudojant ES Struktūrinių fondų paramos lėšas, buvo sparčiai

vykdomi naujo Radiologinės diagnostikos centro statybos darbai.

• Pastatytas naujas ūkinis pastatas, kuris leis efektyviau ir racionaliau organizuoti

ūkio tarnybų darbą ir sudarys sąlygas tolesnei klinikinės bazės infrastruktūros

plėtrai. Jau perkeliamos ūkio tarnybas į naujajį pastatą.

• VšĮ Kauno klinikose ir jos filialuose Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir

bendrojo finansavimo lėšų 2007-–2013 m. programavimo laikotarpiu

įgyvendinama 14 projektų.


Žmonių ištekliai

2011 m. bendro darbuotojų skaičiaus struktūra (fiziniai asmenys)

2011 m. dirbo 7314 darbuotojų

18%

30%

19%

33%

Gydytojai Slaugos person. Pagalbinis med. p. Kitas personalas


Žmogiškieji ištekliai

Bendro darbuotojų skaičiaus dinamika (su filialais)

2008 - 2011 m.

930 gydytojų rezidentų

(818 – 2010m.)

3000

2457

2436

2398

2424

2500

2000

1500

1709

2143

1786 1998 1998

1397

1386

1368

1412

1279

1241

1208

1335

1000

500

0

Gydytojai Slaugos specialistai Pagalbinis med. pers. Kitas pers.

2008m. 2009m. 2010m. 2011m.


Žmogiškieji ištekliai

Gydytojų, turinčių mokslų daktaro laipsnį skaičius (su filialais)

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

192

234 233

293

338

342

349 mokslų

daktarai

358 381 384

2003m. 2004m. 2005m. 2006m. 2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m.

35 habilituoti mokslų

daktarai


Darbuotojų sauga ir sveikata

• 2011 metais buvo ištirti 70 su darbu susiję nelaimingi atsitikimai: 22 iš jų įvyko

darbe, 48 – pakeliui iš darbo ar į darbą.

• Per 2011 metus profilaktiškai savo sveikatą pasitikrino 5337 darbuotojai (tai yra

tiek pat kiek ir per 2010 metus)

• 3057 darbuotojų buvo išduota profilaktinio sveikatos tikrinimo kortelė DH-001

•Ataskaitiniais metais įstaigoje gaisrų nekilo.


Veiklos sritys

Asmens sveikatos priežiūra;

Visuomenės sveikatos priežiūra;

Integruotas su klinikine praktika sveikatos priežiūros

specialistų rengimas ir tobulinimas;

Medicinos, odontologijos, farmacijos, slaugos,

visuomenės sveikatos ir kitų krypčių moksliniai tyrimai;

Ekonominė ir ūkinė veikla.


Asmens sveikatos priežiūra

Ambulatorinė veikla

Ambulatorinių apsilankymų skaičiaus dinamika 2006 – 2011 m.

1200000

1019042 942045

1065837 1081481

1110460

Apsilankymai

1000000

800000

942045

811708

878279

883319

910299

947230

991445

600000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Metai

Bendras sk.

Pagrindinės ligoninės sk.


Asmens sveikatos priežiūra

Ambulatorinė veikla

2011 m. ambulatorinių apsilankymų skaičiaus pasiskirstymas

87%

11%

2%

Pagrindinė ligoninė Romainių filialas Onkologijos filialas


Asmens sveikatos priežiūra

Ambulatorinė veikla

Konsultacijų skaičiaus dinamika 2005 – 2011 m.

Konsultacijos

630000

590000

550000

510000

470000

430000

390000

350000

611360

605703 595684

576318

558847

494632

507136

514462 521543

544283

479623 489121

418973

435688

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Metai

Bendras sk.

Pagrindinės ligoninės


Asmens sveikatos priežiūra

Ambulatorinė veikla

Pacientų skaičiaus dinamika Šeimos klinikoje 2003 – 2011 m.

15000

14000

13000

13759

13679 13960 13794 13638

14034

13552

12000

12929

11000

12183

10000

2003m. 2004m. 2005m. 2006m. 2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011


Asmens sveikatos priežiūra

Stacionaro veikla

Lovų skaičiaus dinamika 2006 – 2011 m.

2800

2600

2570 2576 2536

2400 2421

2442

2400

2200

2000

1995

1994

1954

1877

1898

1906

1800

1600

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Metai

Bendras lovų sk.

Pagrindinės ligoninės lovų sk.


Asmens sveikatos priežiūra

Stacionaro veikla

Stacionare gydytų pacientų skaičiaus dinamika 2006 – 2011 m.

110000

100000

90000

80000

70000

60000

50000

40000

84236

76214

85595

78567

88892

80963

91706

83447

92614

84812

93437

85632

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Metai

Bendras sk.

Pagrindinės ligoninės sk.


Asmens sveikatos priežiūra

Stacionaro veikla

Stacionaro pacientų skaičiaus pasiskirstymas

91,65%

0,36%

1,20% 6,09%

0,70%

Pagrindinė ligoninė Romainių filialas Onkologijos filialas

Viršužiglio filialas

,,Lopšelis"


Asmens sveikatos priežiūra

Stacionaro veikla

Pacientų ir lovų skaičiaus kitimas 1999 - 2011 m.

(pagrindinėje ligoninėje)

2500

2450

2400

2350

2300

68099

67538

71230

75456

76214

78567

80963

84812

83447

85632

90000

80000

70000

2250

2200

66437

68546

69226

60000

2150

2100

2050

2000

1950

1900

1850

1800

2159

2071

2154

1983

1994

1953

Lovų sk. 1995

1898

1877

1968

1995 1954

Pacientų sk.

1906

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

50000

40000

30000

20000


Asmens sveikatos priežiūra

Stacionaro veikla

Vidutinės gydymo trukmės dinamika 1999 - 2011 m.

(pagrindinė ligoninė)

17

Pagrindinė ligoninė

Lietuvoje

15

13

11,2 11,1

10,8 10,6

10,3

11

10,17 10,15 9,98 9,85

9,7

9,2 9,1

9 10,1

9,5

9,2

9

8,7

8,3

7

6,39

7,9

7,72

7,35

7,9

6,74 6,49

5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Asmens sveikatos priežiūra

Stacionaro veikla

Lovos apyvartos rodiklio dinamika 1999 - 2011 m.

(pagrindinė ligoninė)

Pacientų skaičius

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

45,6

45,07

44,9

42,1 41,85

40,5

41

37,5

35,4

34,1

33,4

32,6 33

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Metai


Asmens sveikatos priežiūra

Stacionaro veikla

Lovos užimtumo rodiklio dinamika 2001 – 2011 m.

(pagrindinė ligoninė)

Dienos

400

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

322,5

307,9

309,1

303,1

304

292 291,53

306,8 311,9 316,13

293,51

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Metai


Asmens sveikatos priežiūra

Stacionaro veikla

Chirurginių operacijų apskaita

• Nuo 2011 m. birželio 1 d. pradėjus naudoti naują Valstybinės ligonių kasos

stacionarinių paslaugų apskaitos posistemę (SPAP) ir diegiant apskaitą pagal

giminingų diagnozių grupes, sutriko chirurginių operacijų apskaita.

• SPAP sistemoje chirurginės operacijos koduojamos pagal Australijos

medicininių intervencijų klasifikaciją (ACHI). Kurios intervencijos iš ACHI

klasifikatoriaus priskiriamos operacijoms SAM įsakymu buvo patvirtinta 2012

m. vasario 27 d.

• Turimais duomenimis Kauno klinikose atliktos 58282 didžiosios operacijos.

Tačiau šis skaičius neapima ne operacinėse atliktų intervencijų, priskiriamų

chirurginėms operacijoms ir atspindi operuotų pacientų skaičių, bet ne

operacijų skaičių.


Asmens sveikatos priežiūra

Stacionaro veikla

Hospitalinio letališkumo dinamika

2002 – 2011 m. procentais (pagrindinė ligoninė)

2

Procentai

1,8

1,6

1,4

1,84 1,87

1,75 1,78

1,68

1,67

1,48

1,4

1,51

1,49

1,2

1

2002m. 2003m. 2004m. 2005m. 2006m. 2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011


Asmens sveikatos priežiūra

Dienos stacionaro veikla

Chemoterapjos kursų skaičiaus dinamika 2001 – 2011 m.

(pagrindinėje ligoninėje)

Kursų skaičius

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

10141

8711

7484 7147

6322

3710 3880 4700 4895

2405 2802

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Metai


Asmens sveikatos priežiūra

Dienos stacionaro veikla

Dienos chirurgijos paslaugų skaičiaus dinamika 2003 –

2011 metais.

16000

(pagrindinėje ligoninėje)

Paslaugų skaičius

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

14949

14634

12673

13288

9150

2533

575

787

139

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Metai


Asmens sveikatos priežiūra

Diagnostinė veikla

Brangių radiologinių tyrimų skaičiaus dinamika 2009 – 2011 m.

(pagrindinėje ligoninėje)

36000

32000

25447

28151

31190

28000

24000

20000

16000

10641

13160 13651

12000

8000

3423 3129 3459

4000

0

Kompiuterinė tomografija

Magnetinio rezonanso

tomografija

Intervencinės radiologijos proc.

2009m. 2010m. 2011m.


Asmens sveikatos priežiūra

Įdiegtų ir naujų gydymo metodikų

pavyzdžiai (1)

2011m. buvo atliktos 5 kepenų, 3 širdies, 27 inkstų ir 23 ragenų persodinimo

operacijos.

• Dvi širdies transplantacijos operacijos, atliktos 2011m., buvo ypatingos: vienos

operacijos metu tam pačiam asmeniui donoro širdis buvo persodinta antrą kartą,

kitos operacijos metu buvo persodinta dirbtinė širdis, visiškai pakeičianti paties

žmogaus širdies veiklą.

• Ortopedų traumatologų komanda pirmą kartą Baltijos šalyse vienu etapu atliko

vienpusę kelio sąnario endoprotezavimo operaciją kartu su kryžminio raiščio

rekonstrukcija.


Asmens sveikatos priežiūra

Įdiegtų ir naujų gydymo metodikų

pavyzdžiai (2)

• Specialia endoskopine aparatūra pradėtos šiuolaikinės Achilo sausgyslės

endoskopinės operacijos.

• Multidisciplininės komandos darbo pavyzdys - koloproktologas, urologas ir

akušeris-ginekologas pirmą kartą atliko sudėtingą operaciją – dubens

egzanteraciją (išvalymą).

• Intervenciniai kardiologai pradėjo šiuolaikines aortos vožtuvų implantacijos

procedūras – dviem garbaus amžiaus pacientėms aortos vožtuvai implantuoti per

kirkšnies arteriją.

• Tai tik dalis unikalių darbų, kurių sąrašą būtų galima tęsti. Tvirtai galime teigti,

kad Kauno klinikų profesionalų kvalifikacija ir galimybės visiškai atitinka

Europos Sąjungos universitetinių ligoninių lygį.


Asmens sveikatos priežiūra

Filialų veikla


Asmens sveikatos priežiūra

Filialų veikla

Romainių tuberkuliozės ligoninės veikla 2010 – 2011 m.

Ambulatorinių

apsilankymų skaičius

2010 metai 2011 metai

18810 17946

Stacionaro pacientų 680 652

skaičius

Lovų skaičius 222 200

Vidutinė gulėjimo

92,5 98,8

trukmė

Lovos panaudojimo 283,2 298,7

trukmė

Lovos apyvarta 3,0 3,0


Asmens sveikatos priežiūra

Filialų veikla

Viršužiglio reabilitacijos ligoninės veikla 2010 – 2011 m.

Išvykusių ligonių

skaičius

Vidutinis

skaičius

lovų

Lovadienių

skaičius

Vidutinė gulėjimo

trukmė

2010 metai 2011 metai

985 1171

60 60

17710 19277

18 17

Lovos

297 319

panaudojimo

trukmė

Lovos apyvarta 17 19


Asmens sveikatos priežiūra

Filialų veikla

Onkologijos ligoninės veikla 2007 – 2011 m.

2007 metai 2008 metai 2009 metai 2010 metai 2011 metai

Apsilankymų

118316 126771 135001 115441 101069

skaičius

Stacionaro

pacientų

6117 6281 6698 6120 5690

skaičius

Vidutinis lovų 262 262 241 241 241

skaičius

Vidutinė gulėjimo 10,72 10,16 10,39 10,7 10,66

trukmė

Lovos panaudojimo 250,34 243,57 284,68 270,81 251,56

trukmė

Lovos apyvarta 23,75 23,97 27,39 25,31 23,61

Chirurginių

operacijų skaičius

4058 4299 4567 3727 3342


Asmens sveikatos priežiūra

Filialų veikla

Vaikų reabilitacijos ligoninės ,,Lopšelis“ veikla

Lovų skaičius 35

Gydyta ligonių 339

Lovadienių skaičius 6271

Vidutinė gulėjimo trukmė 18.5

Lovos užimtumas 49.9 %

Lovos apyvarta 9.69


Asmens sveikatos priežiūra

Paslaugų kokybė

2011 m. atliktos ambulatorinių ir stacionarinių pacientų

apklausos.

Daugeliu atveju medicinos personalo, gydytojų, slaugytojų

teikiamos paslaugos įvertintos gerai arba labai gerai, pacientus

tenkina ligoninės vidinė aplinka ir maisto kokybė.


Asmens sveikatos priežiūra

Paslaugų kokybė ir veiklos sauga

• 2011 m. gautos 242 padėkos, adresuotos skyrių personalui, 2010 m. - 275 padėkos,

2009 m. - 274 padėkos, o 2008 m. - 194 padėkos.

• 2011 metais Vidaus audito tarnybos medicinos auditoriai išnagrinėjo 19 pacientų

prašymų.

• Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie SAM specialistai 2011 m. Kauno

klinikose atliko 8 asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontroles,

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM specialistai -

3 pacientų skundų tyrimus, Teritorinių ligonių kasų specialistai – 20 planinių ir

neplaninių patikrinimų.

• Per 2011 metus juristai ir atitinkami profilinių klinikų specialistai nagrinėjo ir

dalyvavo teisminėse institucijose dėl 12 bylų turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.

• Klinikos tik 2 atvejais pripažino mūsų gydytojų padarytas klaidas ir sumokėjo tik 31

tūkst. Litų. Turtinei ir neturtinei žalai kompensuoti


Asmens sveikatos priežiūra

Paslaugų kokybė ir veiklos sauga

Infekcijų kontrolė

Per 2011 metus Infekcijų kontrolės skyrius Klinikose ir

filialuose atliko:

• 342 (2010m. - 396) higieninio-priešepideminio režimo patikrinimus;

• 2660 (2010m. - 2434) instrumentų paruošimo sterilizacijai kokybės

patikrinimus;

• 55 aplinkos mikrobiologinius tyrimus (2010m. – 28 );

• 1272 atvejais (2010 m. – 1167, 2009m. - 1043) užregistruoti antibiotikams

atsparūs mikroorganizmai;

• Registruoti ir epidemiologiškai ištirti 29 darbuotojai, patyrę mikrotraumą

ir/ar incidentą su biologiniais skysčiais.


Asmens sveikatos priežiūra

Paslaugų kokybė ir veiklos sauga

Radiacinė sauga

Radiacinės saugos tarnyba 2011 m. atliko:


39 dozės galios matavimus;


58 rentgeno spinduliuotės įrenginių kokybės kontrolės bandymus;

336 darbuotojam buvo vykdoma individualios apšvitos stebėsena. Remiantis

gautais matavimų rezultatais individualieji dozių ekvivalentai ir efektinės dozės

neviršijo leistinų dozių ribų;

2011 m. teikti duomenys dalyvaujant Radiacinės saugos centro ir TATENOS

vykdomuose regioniniuose projektuose -RER/9/093. “Jonizuojančiosios

spinduliuotės pažeidimų prevencija ir atsitiktinių efektų tikimybės sumažinimas

intervencinių procedūrų metu, ypač vaikams”, “Pacientų dozių valdymas

kompiuterinėje tomografijoje, ypatingą dėmesį skiriant vaikams”


Asmens sveikatos priežiūra

Medicininiai ištekliai

Medikamentų ir slaugos priemonių išduotų Vaistinėje struktūra

(mln. Lt) 2010 – 2011 m. (iš Klinikų lėšų)

28

27,04

24

20

16

12

8

4

18,1

17,22

0,73 0,84

22,64

0,83 0,98

6,72 6,68

0

Vaistai

Dezinfekcinės mdž.

Slaugos priem.

Tvarsliava

Laboratorinės priem.

2010m. 2011m.


Asmens sveikatos priežiūra

Medicininiai ištekliai

Medikamentų, tenkančių vienam stacionare gydytam pacientui

vidutinės sumos dinamika 2002 – 2011 m. (litais)

1200

1000

884

1011

Litai

800

600

400

520

634

731

786

843

200

276

299

336

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

metai


Asmens sveikatos priežiūra

Medicininių technologijų ištekliai

Medicinos technikos pasiskirstymas pagal eksploatacijos

trukmę 2011 m.

5m.

14,68

6m.

7,05

7m.

3,87

8m.

5,68

9m.

3,38

10m.

29,5

4m.

11,74

3m.

6,88

2m.

8,11

1m.

9,11


Asmens sveikatos priežiūra

Medicininių technologijų ištekliai

Išlaidų medicinos technikos eksploatacijai

dinamika 2000 – 2011 m. (mln. Lt. su PVM)

6

5,23

5

3,84

3,9

4,6

3,95

Mln. litų

4

3

2

0,84

2,34

1,4

2,75

2.63

3,06

2,84

1

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Metai


Visuomenės sveikatos priežiūros veikla (1)

Kauno klinikos buvo pirmoji ligoninė, kuri 1992 m. pradėjo vykdyti

Sveikatą stiprinančių ligoninių (SSL) projektą. Atsižvelgiant į Lietuvos

Sveikatą stiprinančių ligoninių projekto tikslus ir uždavinius, išskiriamos trys

pagrindinės veiklos sritys:

Sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų kokybės ir valdymo

sistemos gerinimas.

Pacientų ir personalo sveikatos mokymas, sveikos darbo aplinkos

kūrimas bei sveikatos stiprinimas ir ligų profilaktika.

Ryšių su bendruomene gerinimas.

Vykdant sveikatos stiprinimo projektus, kuriama sveika darbo aplinka,

modernizuojami darbo procesai, siekiam sumažinti riziką personalo sveikatai.


Visuomenės sveikatos priežiūros veikla (2)

2004 m. UNICEF/PSO suteiktas ,,Naujagimiams

palankios ligoninės” vardas, kurį Kauno klinikos

išsaugojo ir 2011m. išvykstant iš stacionaro krūtimi

žindė :

- 99 proc. naujagimių,

- ir net 95 proc. neišnešiotų naujagimių,


Visuomenės sveikatos priežiūros veikla (3)

2011 m. Kauno klinikos aktyviai dalyvavo valdant ir

vykdant Valstybės finansuojamas prevencines programas :

Širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupės programa (suteiktos 189

prevencinės paslaugos);

Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos programa (suteikta 60

prevencinių paslaugų);

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa (suteiktos

3752 prevencinės paslaugos);

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos programa (suteiktos 6993

prevencinės paslaugos).

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (suteiktos 758

prevencinės paslaugos).


Sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir

tobulinimas (1)

Kauno klinikos yra pagrindinė Lietuvos sveikatos mokslų

universiteto klinikinė bazė, ruošiant būsimuosius sveikatos priežiūros

specialistus. Čia vykdomos visų pakopų nuosekliosios ir tęstinės

medicinos studijos.

2011 m. Kauno klinikų padaliniuose dirbančių gydytojų

rezidentų skaičius, lyginant su 2010 m., padidėjo. Ataskaitiniais metais

Kauno klinikose dirbo 930 rezidentų – 2010 m. 818 rezidentų.


Sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir

tobulinimas (2)

Didelis dėmesys skiriamas kvalifikacijos kėlimo – tobulinimosi kursų,

stažuočių organizavimui. Podiplominių studijų centro duomenimis 2011

m. tobulinosi 1235 sveikatos priežiūros specialistai, stažavosi 176

įvairių sričių specialistai.

Pagal bendradarbiavimo sutartis su užsienio šalių institucijomis

Kauno klinikose stažavosi užsienio šalių specialistai : Neonatologijos

klinikoje – 8, Akušerijos ir ginekologijos klinikoje – 18, Širdies, krūtinės

ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje – 5, Nefrologijos klinikoje – 2,

Kardiologijos klinikoje – 2, Anesteziologijos klinikoje – 1, Radiologijos

klinikoje -, Chirurgijos klinikoje -1.


Mokslinė veikla, moksliniai tyrimai (1)

Kauno klinikų pagrindinis mokslinės veiklos tikslas – plėtoti

integruotą mokslinę, klinikinę veiklą.

Vykdoma mokslinė veiklos kriterijai - mokslinės publikacijos ir dalyvavimas

mokslininkų (doktorantų) rengime.

Lyginant su 2010 metais, bendras spausdintų darbų (vadovėliai, mokymo

knygos, straipsniai ISI WOS (mokslinės informacijos instituto WOS duomenų

bazėje), kiti recenzuojami moksliniai straipsniai, pranešimai mokslinėse

konferencijose, mokslo populiarinimo straipsniai, tezės konferencijose)

skaičius 2011 m. padidėjo nuo 243,4 autorių indėlio dalių (2010 m), tenkančių

Kauno klinikų autoriams, iki 280,36.


Mokslinė veikla, moksliniai tyrimai (2)

Publikacijų žurnaluose, įtrauktuose į Mokslinės Informacijos Instituto

(MII) duomenų bazes skaičius padidėjo iki 7,73 institucijos autorių indėlio

dalių (2010 m-5,78 dalių).

2011 m. Kauno klinikų padaliniuose dirbo 132 doktorantai, tai sudaro 59

proc. visų Medicinos akademijoje studijuojančių doktorantų skaičiaus.

Daktaro mokslo laipsnio disertacijas apgynė 21 doktorantas, dirbantis Kauno

klinikų padaliniuose.

2011 metais naujiems biomedicininiams tyrimams vykdyti pateiktos 79

naujos paraiškos. Daugiausiai pateiktų paraiškų Kardiologijos,

Neurologijos, Onkologijos - hematologijos, Endokrinologijos,

Gastroenterologijos, Reumatologijos klinikose.


Ūkinė veikla

Infrastruktūros atnaujinimas (1)Kauno klinikų bei filialų pastatų ir juose esančių inžinerinių sistemų ūkis

eksploatuojamas savo jėgomis. Gydymo veikla vykdoma 23 pagrindiniuose

pastatuose.

2011 m. klinikų objektuose buvo vykdomi šie pagrindinai projektai:

Vaikų ligų klinikos priestato statyba;

Užbaigta Akušerijos – ginekologijos korpuso renovacija, toliau vykdomi

Neurologijos ir Neurochirurgijos korpusų renovacijos darbai.


Ūkinė veikla

Infrastruktūros atnaujinimas (2)

Pastatytas radiologinės diagnostikos

korpusas;

Pastatytas ūkio tarnybų pastatas;

Pakeisti Centrinio korpuso langai,

remontuojami skyriai;

Renovacijos darbai taip pat vykdyti

filiale Onkologijos ligoninėje ir Romainių

tuberkuliozės ligoninėje.


Ūkinė veikla

Informacinių technologijų plėtra (1)

2011 m. Kauno klinikose funkcionavo ligoninės informacinė sistema

„Soarian Medsuite“ (I etapas), įdiegta pagal projektą „Sveikatos priežiūros įstaigų

informacinės sistemos“, kuris yra nacionalinio projekto „E. sveikatos paslaugos“

dalis.


Šios sistemos tolesnės plėtros finansavimui paruošta ir pateikta paraiška

pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė

visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės

sveikatos paslaugos“. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR

Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 03 12 įsakymu T-38 šiam projektui

patvirtintas 9 064 206,23 Lt. finansavimas.


Ūkinė veikla

Informacinių technologijų plėtra (2)

Visus 2011 metus sėkmingai veikė pagal projektą “Vidurio ir vakarų Lietuvos

gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo,

modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei

teikiamas paslaugas” įsigytas medicininių skaitmeninių vaizdų archyvas, kurio

vaizdų peržiūrai nėra riboto vienu metu dirbančių vartotojų licencijų skaičiaus.

Laboratorinės medicinos klinikoje pradėta naudoti nauja informacinė sistema

„eL@b“.

Birželio mėnesi Kauno klinikose pradėta pildyti nauja Nr. 066/a-LK forma,

duomenys vedami į VLK įdiegta stacionarinių paslaugų apskaitos posistemę

(SPAP).

Visus metus buvo plėtojami vidiniai Klinikų kompiuteriniai tinklai bei

atnaujinama kompiuterinė technika. Per metus įrengta 76 nauji prisijungimo prie

tinklo taškai.


Kita veikla

Socialinė kultūrinė sfera

Kauno klinikose veikia 2 meno saviveiklos kolektyvai. Intensyviai repetuoja ir

koncertuoja moterų choras “Kanklės” (30 dalyvių) ir vokalinis ansamblis

“Kolegės” (13 dalyvių).


2011 m. suteikta pašalpų už 93336 Lt.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga mažas pajamas gaunantiems darbuotojams

buvo skirti 100 LT vertės dovanų čekiai apsipirkti prekybos centre “Maxima”.

Šiai akcijai Kauno klinikos skyrė 225 600 Lt.

Naujametinei eglutei Kauno klinikų darbuotojų vaikams (apie 1980 vaikų), ir

vaikams, gulintiems stacionaro skyriuose, už šventinį spektaklį ir naujametines

dovanėles buvo sumokėta 37910 Lt.

Lapkričio mėnesį Kauno klinikose buvo suorganizuotas smuikininko Vilhemo

Čepinskio koncertas, skirtas visiems klinikose dirbantiesiems.


Kita veikla

Socialinė kultūrinė sfera

Vokalinis ansamblis “Kolegės”

Moterų choras “Kanklės”


Kita veikla

Socialinė kultūrinė sfera

Sielovadinis darbas

Jau daug metų Kauno medicinos universiteto klinikose vykdomas

sielovadinis darbas. Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje pasikeisdami dirba

penki kunigai kapelionai (bendras krūvis – 1,0 etatas): kunigas Julius Grigonis,

kunigas Darius Varnelis, kunigas Vitas Kaknevičius, kunigas Nerijus

Šmerauskas, kunigas Andrius Alminas. Kapelionai kiekvieną dieną aukoja Šv.

Mišias, lanko ligonius, teikdami jiems sakramentus ir dvasinę pagalbą.

Kiekvienais metais Šv. Kalėdų laikotarpiu klinikas aplanko JE Kauno

arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.


Ekonominė veikla

SAM ilgalaikis turtas, perduotas Kauno klinikoms pagal

panaudos sutartis 2011 metais (tūkst. Lt.)

Turto rūšis 2011 12 31

Pastatai ir statiniai 105 960,90

Mašinos ir įrengimai 4 290,20

Kitas ilgalaikis materialus turtas 209 994,02

Nematerialusis turtas 3 166,78

Iš viso : 323 411,90


Ekonominė veikla

Kauno klinikų turto pokytis per 2011 m. (tūkst. Lt).


Ekonominė veikla

Kauno klinikų pajamų bei sąnaudų pokytis 2010-2011 m.

(be finansavimo pajamų ir sąnaudų)


Ekonominė veikla

Kauno klinikų išlaidų struktūra 2011 m.

1% 8 %

4%

67%

20%

Darbo užmokestis ir įnašai SoDrai

Komunalinės paslaugos, ryšiai

Kitos

Medicinos reikmenys ir paslaugos

Einamasis remontas


Ekonominė veikla

Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dinamika

2006-2011 m. (Lt)

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

1837

2949

1003

1999

3809

1167

2346

3311

1450

2532

2099

3222

1335

2074

1393 3252

2049

1387

2006m. 2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m.

Gydytojai Slaugytojai Kitas personalas


Ekonominė veikla

Suteiktų ir TLK apmokėtų paslaugų palyginimas 2004 - 2011

m. (mln. Lt.).

500

126,22

125,22

168,10

161,14 227,66

219,58

264,142

264,648

310,669 310,669

314,389

322,677

302,787

324,455

308,658

337,149

318,898

400

300

200

Tūkst. Lt.

100

0

2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m.

Faktas Sutartis


Ekonominė veikla

Vykdant 2011 m. Kauno klinikų Visuotinio dalininkų susirinkimo

nutarimą, 2011 m. Kauno klinikų finansinę veiklą įvertino

nepriklausomas finansinis auditas.

Nepriklausomo finansinio audito išvada – finansinės ataskaitos

visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Lietuvos sveikatos

mokslų universiteto ligoninės Viešosios Įstaigos Kauno klinikų 2011

m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų

finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis

Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais

buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir Viešojo

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.


Kilusios problemos ir jų sprendimas (1)

Esanti infrastruktūra neužtikrina efektyvios klinikinės, mokslinės, studijų

plėtros. Kauno klinikos dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto

generaliniame plėtros plane. Vadovaujantis juo, Kauno klinikų plėtros plane

numatyta daugelio sričių infrastruktūros plėtra:

Parengtas projektas, kuriuo numatyta pastatyti ir įrengti Tretinio lygio

traumos centrą, kuris užtikrintų aukščiausios kokybės skubios pagalbos

paslaugas, atitinkančias šiuolaikinius standartus ir geriausią praktiką.

Didėjant darbų apimtims, esanti laboratorinių tarnybų infrastruktūra

nesudaro sąlygų plėtrai. Šiai problemai spręsti siūlomas atskiro laboratorinio

korpuso projektavimas ir statyba.

Siekiant plėsti bei modernizuoti radiologinių diagnostinių paslaugų apimtis,

pastatytas naujas moderniausios radiologinės diagnostikos korpusas. Jame bus

sukoncentruota pati tobuliausia radiologinė aparatūra.

Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų teikimui optimizuoti, diagnostinei ir

gydymo kokybei bei prieinamumui gerinti skirtas investicinis projektas. 2012

m. duris atvers naujas Vaikų ligų korpuso priestatas.


Kilusios problemos ir jų sprendimas (2)

2011 m. Kauno klinikose funkcionavo ligoninės informacinė sistema „Soarian

Medsuite“ (I etapas). Šios sistemos tolesnės plėtros (orientuotos į klinikinės

informacijos kaupimą ir valdymą) finansavimui paruošta ir pateikta VšĮ "Centrinei

projektų vvaldymo agentūrai" projekto „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto

ligoninės Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių

sistemų plėtra“ paraiška Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR

Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 03 12 įsakymu nr. T-38 šiam projektui

patvirtintas finansavimas.

Plečiantis Kauno klinikų atliekamų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų

spektrui ir siekiant išlaikyti aukščiausio lygio ir tarptautinius standartus

atitinkančias paslaugas, neišvengiamai kyla naujos šiuolaikinės medicininės

technikos įsigijimo bei esamos aparatūros atnaujinimo problema. Kauno klinikos

aktyviai dalyvauja medicininės technikos atnaujinimo programose, rengia naujus

investicinius projektus.

2012 m. ūkio tarnybos persikels į naują korpusą, tai pagerins tarnybų darbo

organizavimą ir sudarys sąlygas tolimesnei infrastruktūros plėtrai.


Perspektyvos ir plėtra

Šiuolaikinis medicinos progresas ir auganti konkurencija ne tik

Lietuvoje bet ir regione įpareigoja Kauno klinikas būti pasiruošusias

operatyviai ir efektyviai reaguoti į aplinkos pokyčius ir iššūkius, didinti

savo konkurencingumą, plėtoti retų susirgimų, sudėtingų (sunkių) ligų ir

komplikacijų ištyrimą, taikant sudėtingą specializuotą diagnostiką ir

sudėtingą specializuotą, multidisciplinarinį gydymą, plėtoti tas sritis,

kuriose reikalingas itin didelis aukštos kvalifikacijos specialistų

potencialas, modernizuoti infrastruktūrą.


Perspektyvos ir plėtra (1)

Sudėtingos, modernios, radiologinės diagnostikos plėtra

Aukščiausios kokybės skubios pagalbos paslaugų plėtra

Laboratorinės diagnostikos infrastruktūros plėtra

Sveikatos priežiūros paslaugų vaikams kokybės ir prieinamumo

gerinimas

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės

gerinimas

Reabilitacijos paslaugų kokybės gerinimas plėtra


Perspektyvos ir plėtra (2)

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingų išteklių

infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

Infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

Ūkio tarnybų veiklos optimizavimas ir infrastruktūros plėtra


Baigiamosios nuostatos

2011 m. Kauno klinikos dar labiau sustiprino savo pajėgumą,

gerindamos infrastruktūrą, diegdamos pažangias naujausias technologijas.

Efektyvus darbo organizavimas, ekonominių svertų decentralizavimas

leido pagerinti pagrindinius ligoninės veiklos rodiklius.

Sėkmingai vykdoma bei toliau tobulinama mokslo ir klinikinės

praktikos integracija, leidžianti, vertinant pacientų poreikius, garantuoti

aukščiausio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

Kauno klinikos, dalyvaudamos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto

plėtros procese ir toliau rengia konkrečius plėtros planus bei įgyvendina

pažangius projektus, plėsdama skubios pagalbos, ambulatorinių,

stacionarinių ir diagnostinių paslaugų spektrą, diegdama naujas

medicinines technologijas.


Administracija dėkoja:

Klinikų žmonėms už pasiaukojantį, atsakingą darbą

visuose baruose, už vis geresnes ir kokybiškesnes paslaugas,

teikiamas Lietuvos gyventojams.

More magazines by this user
Similar magazines