2012 m. sausio mėnesio renginiai - Zarasų švietimo centras

sczarasai.lt
  • No tags were found...

2012 m. sausio mėnesio renginiai - Zarasų švietimo centras

ZARASŲ ŠVIETIMO CENTRAS

M. K. Čiurlionis

2012 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

Savanorių g.1, Zarasai, Tel 51785 El. p. pedag.centras@zarasai.lt, www.sczarasai.lt

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas, jo

forma

1. Seminaras

„Teksto suvokimas

skaitant“

2. Seminaras

„Komandinio darbo

ypatumai, atliekant

asmens pedagoginį bei

psichologinį

vertinimą“

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos

organizatorius ir

vadovas

2012-01-03 10. 00 Salako

pagrindinė

mokykla

2012-01-04 10.00 Zarasų

švietimo

centras

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS

Salako

pagrindinės

mokyklos

bendruomenė ir

BMT1 grupės

komandos

Rajono ugdymo

įstaigų „Vaiko

gerovės“

komisijų

pirmininkams

nariams ir

kitiems

pedagogams.

Skaitomo teksto supratimas yra

sudėtingas procesas, kurio metu

reikia suvokti, ką reiškia parašytas

tekstas, kokia informacija ir kokios

prasmės yra užkoduotos tekste.

Tekstas yra pagrindinis dalykas

mokantis bet kurio dalyko.

Skaitymas suvokiamas ne kaip

įgūdis, o kaip mąstymo procesas,

reikalaujantis aktyvios skaitančiojo

veiklos. Atlikdami užduotis mokiniai

turi susieti informaciją, pateiktą

klausime, su informacija,

suformuluota tekste, bei pasinaudoti

tuo ieškodami naujos informacijos,

kurios reikalauja klausimas.

Seminaro metu gvildenamos

aktualios ugdymosi sunkumų

nustatymo ir specialiosios

pagalbos teikimo problemos.

„Vaiko gerovės“ komisijų ir PPT

bendradarbiavimas teikiant

pagalbą moksleiviams.

Aušra Šileikienė

Laima Mikitienė

Nadiežda

Matušova

Laima Mikitienė

Pastabos

Seminaras nemokamas,

finansuojamas projekto

lėšomis.

Pažymėjimas 2 Lt.

metod.centras@zarasai.lt

tel. 51785

Seminaras nemokamas

Pažymėjimas 2 Lt.

Registracija iki

sausio 4 d.

metod.centras@zarasai.lt

tel. 51785


3. Seminaras

„Socialiniai mokinių

įgūdžiai“

4. Seminaras

„Supaprastinti ir

mažos vertės viešieji

pirkimai“

1. I valstybinės kalbos

mokėjimo kategorijos

egzaminas

2. Lietuvos Respublikos

Konstitucijos

pagrindų egzaminas

3. II ar III valstybinės

kalbos mokėjimo

kategorijos egzaminas

Zarasų švietimo centras

2012-01-05 10.00 Dusetų

Kazimiero

Būgos

gimnazija

2012-01-16 10.00 Zarasų

švietimo

centras

Pedagogams,

klasių

auklėtojams,

tėvams

Pradedantiems arba

norintiems įtvirtinti

viešųjų pirkimų

pagrindų žinias ir

turintiems nedidelę

praktinę darbo su

viešaisiais

pirkimais patirtį.

2

Seminaro metu bus kalbama apie

mokinių gebėjimus prisitaikyti

visuomenėje, kaip mokinius

mokyti elgtis pozityviai, kaip

susidoroti su kasdienio gyvenimo

poreikiais ir problemomis, kaip

išlaikyti psichinę sveikatą ir

pasitikėjimą savo jėgomis.

Seminare sužinosite ir gausite

praktinių patarimų apie

viešuosius pirkimus, jų vykdymo

tvarką ir sąlygas, sutartis, ginčų

nagrinėjimo ypatumus ir

praktines aktualijas.

Aušra

Krištapavičienė

Laima Mikitienė

Marius Dičkus

teisininkas,

viešųjų pirkimų

ekspertas

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI

2012-01-19 12.00 Zarasų

švietimo

centras

2012-01-19 16.00 Zarasų

švietimo

centras

2012-01-20 12.00 Zarasų

švietimo

centras

Asmenys,

kuriems taikomi

valstybinės

kalbos mokėjimo

I kategorijos

reikalavimai arba

siekiantys įgyti

Lietuvos

Respublikos

pilietybę.

Asmenys,

siekiantys įgyti

Lietuvos

Respublikos

pilietybę.

Asmenys,

kuriems taikomi

valstybinės

kalbos mokėjimo

II ar III

kategorijos

reikalavimai

Laikomas I valstybinės kalbos

mokėjimo kategorijos egzaminas

pagal egzamino vykdymo

instrukciją.

Laikomas Lietuvos Respublikos

Konstitucijos pagrindų egzaminas

pagal egzamino vykdymo

instrukciją.

Laikomas II ar III valstybinės

kalbos mokėjimo kategorijos

egzaminas pagal egzamino

vykdymo instrukciją.

N. Matušova

ir

kvalifikavimo

komisija

N. Matušova

ir

kvalifikavimo

komisija

N. Matušova

ir

kvalifikavimo

komisija

Dalyvio lėšos.

Pažymėjimas 2 Lt.

metod.centras@zarasai.lt

tel. 51785

Seminaras mokamas

259 Lt.

Registracija iki

sausio 16 d.

el.p.

registracija@ziniucentras.lt

Registracija iki 2012-

01-13

Savanorių g. 1

Zarasų švietimo centras

tel. 51785

pedag.centras@zarasai.lt

Registracija iki 2012-

01-13

Savanorių g. 1

Zarasų švietimo centras

tel. 51785

pedag.centras@zarasai.lt

Registracija iki 2012-

01-13

Savanorių g. 1

Zarasų švietimo centras

tel. 51785

pedag.centras@zarasai.lt

2012 m. sausio mėnesio renginiai


1. PPT specialistų

konsultacijos „Vaiko

gerovės“ komisijų“

pirmininkams ir

nariams

2. Specialiųjų ugdymo

poreikių įvertinimas

(pirminis,

pakartotinis) bei

mokinių, mokytojų ir

tėvų konsultavimas.

3. Specialiųjų ugdymo

poreikių įvertinimas

(pirminis,

pakartotinis) bei

mokinių, mokytojų ir

tėvų konsultavimas.

4. Specialiųjų ugdymo

poreikių įvertinimas

(pirminis,

pakartotinis) bei

mokinių, mokytojų ir

tėvų konsultavimas.

5. Vaikų, tėvų, globėjų

psichologinis

konsultavimas

6. Vaikų, tėvų, globėjų

psichologinis

konsultavimas

7. Tėvų ugdančių vaikus

nuo gimimo iki 7 metų

ir ikimokyklinio

ugdymo įstaigų

pedagogų

konsultavimas

Zarasų švietimo centras

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA

2012-01-04 14.00- Zarasų Zarasų rajono PPT specialistų konsultacijos

17.00 švietimo ugdymo įstaigų ugdymosi sunkumų įvertinimo,

centras dalykų

programų pritaikymo specialiųjų

(I aukštas) mokytojai. ugdymosi poreikių mokiniams,

2012-01-11 9.00 Zarasų

švietimo

centras

PPT

(I aukštas)

2012-01-18 9.00 Zarasų

švietimo

centras

PPT

(I aukštas)

2012-01-25 9.00 Zarasų

švietimo

centras

PPT

(I aukštas)

2012-01-04

2012-01-11

2012-01-18

2012-01-25

2012-01-03

2012-01-10

2012-01-17

2012-01-24

2012-01-03

2012-01-10

2012-01-17

2012-01-24

13.00-

16.00

13.00-

16.00

8.00-

12.00

Zarasų

švietimo

centras

(I aukštas)

Zarasų

švietimo

centras

(I aukštas)

Zarasų

švietimo

centras

(I aukštas)

Zarasų rajono

mokyklų

mokiniai,

mokytojai, tėvai

Zarasų P.Širvio

progimnazijos

mokiniai,

mokytojai, tėvai

Zarasų rajono

mokyklų

mokiniai,

mokytojai, tėvai

Rajono vaikai,

tėvai, globėjai.

Rajono vaikai,

tėvai, globėjai.

Rajono

ikimokyklinio

amžiaus vaikai,

tėvai, pedagogai.

3

dokumentų rengimo klausimais.

Specialiųjų ugdymo poreikių

įvertinimo–tyrimai (pirminis,

pakartotinis) bei mokinių,

pedagogų, globėjų, tėvų

konsultavimas.

Specialiųjų ugdymo poreikių

įvertinimo–tyrimai (pirminis,

pakartotinis) bei mokinių,

pedagogų, globėjų, tėvų

konsultavimas

Specialiųjų ugdymo poreikių

įvertinimo–tyrimai (pirminis,

pakartotinis) bei mokinių,

pedagogų, globėjų, tėvų

konsultavimas

Vaikų, tėvų, globėjų,

konsultavimas.

Vaikų, tėvų, globėjų,

konsultavimas.

Psichologo konsultacijos

identifikuojant ankstyvojo amžiaus

vaikų specialiuosius ugdymosi

poreikius ir rekomendacijos

ugdytojams.

PPT

specialistai

tel. 51785

Nadiežda

Matušova

PPT

specialistai

tel. 51785,

Nadiežda

Matušova

PPT

specialistai

tel. 51785,

Nadiežda

Matušova

PPT

specialistai

tel. 51785,

Juozas Kairys

psichologas

tel. 51785

Genovaitė

Vadaišienė

psichologė

tel. 51785,

Genovaitė

Vadaišienė

psichologė

tel. 51785,

2012 m. sausio mėnesio renginiai


OLIMPIADOS IR KONKURSAI

1. Lietuvos vaikų ir

moksleivių

televizijos konkursas

„Dainų dainelė“

2. Lietuvos mokinių

50-oji chemijos

olimpiada

3. Lietuvos mokinių

45- oji biologijos

olimpiada

4. 41-asis tarptautinis

jaunimo epistolinio

rašinio konkursas

5. Lietuvos mokinių 60-

oji fizikos olimpiada

6. Lietuvos mokinių 44-

asis jaunųjų filologų

konkursas

2012-01-11 12.00

val.

2012-01-13 9.00

val.

2012-01-20 9.00

val.

2012-01-20 9.00

val.

2012-01-27 9.00

val.

2012-01-27 9.00

val.

Zarasų

meno

mokykla

Zarasų

švietimo

centras

Zarasų

švietimo

centras

Zarasų

švietimo

centras

Zarasų

švietimo

centras

Zarasų

švietimo

centras

3–6 metų

vaikai,

1-12 kl.

mokiniai

9-12 kl.

mokiniai

9-12 kl.

mokiniai

mokiniai

iki 15 m.

9-12 kl.

mokiniai

Jolanta

Lašaitė

Jolanta

Lašaitė

Jolanta

Lašaitė

Jolanta

Lašaitė

Jolanta

Lašaitė

Jolanta

Lašaitė

Būtina išankstinė

mokinių registracija

tel. 51785

metodinis@zarasai.lt

Būtina išankstinė

mokinių registracija

tel. 51785

metodinis@zarasai.lt

Būtina išankstinė

mokinių registracija

tel. 51785

metodinis@zarasai.lt

Būtina išankstinė

mokinių registracija

tel. 51785

metodinis@zarasai.lt

Būtina išankstinė

mokinių registracija

tel. 51785

metodinis@zarasai.lt

Būtina išankstinė

mokinių registracija

tel. 51785

metodinis@zarasai.lt

1.

1 Zarasų rajono

mokinių olimpinio

festivalio tinklinio

varžybos

2012-01-17 10.00

val.

ZARASŲ RAJONO MOKINIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS

Dusetų

Pagal patvirtintus Zarasų rajono

K.Būgos

mokinių olimpinio festivalio

gimnazija

nuostatus

Antazavės Juozo

Gruodžio vid.

mokyklos,

Dusetų K.Būgos

gimnazijos,

,,Ąžuolo“

gimnazijos

mokiniai

neribojant

Arūnas

Zavackas

Komandų registracija

Zarasų sporto centre

Tel. 30556

arba el.p.

sportas@zarasai.lt

iki 2012-01-16

Zarasų švietimo centras

4

2012 m. sausio mėnesio renginiai


amžiaus

2.

3.

2 Zarasų rajono

mokinių olimpinio

festivalio

krepšinio 3 x 3

varžybos

3 Zarasų rajono

mokinių olimpinio

festivalio

krepšinio 3 x 3

varžybos

2012-01-24 10.00

val.

2012-01-31 10.00

val.

,,Ąžuolo“

gimnazija

,,Ąžuolo“

gimnazija

Antazavės Juozo

Gruodžio vid.

mokyklos,

Dusetų K.Būgos

gimnazijos,

Pauliaus Širvio

progimnazijos

7-8 kl. ir 5-6 kl.

mokiniai

Antazavės Juozo

Gruodžio vid.

mokyklos

Dusetų K.Būgos

gimnazijos,

,,Ąžuolo“

gimnazijos

11-12 kl. ir

9-10 kl.

mokiniai

Pagal patvirtintus Zarasų rajono

mokinių olimpinio festivalio

nuostatus

Pagal patvirtintus Zarasų rajono

mokinių olimpinio festivalio

nuostatus

Arūnas

Zavackas

Arūnas

Zavackas

Komandų registracija

Zarasų sporto centre

Tel. 30556

arba el.p.

sportas@zarasai.lt

iki 2012-01-23

Komandų registracija

Zarasų sporto centre

Tel. 30556

arba el.p.

sportas@zarasai.lt

iki 2012-01-30

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.

Direktoriaus pavaduotoja

pavaduojanti direktorių

Nadiežda Matušova

Zarasų švietimo centras

5

2012 m. sausio mėnesio renginiai

More magazines by this user
Similar magazines