2011 m. rugsėjo mėnesio renginiai - Zarasų švietimo centras

sczarasai.lt
  • No tags were found...

2011 m. rugsėjo mėnesio renginiai - Zarasų švietimo centras

Medžių lapams degant auksu,

tešviečia širdyse stebuklingas deglas,

teikiantis gyvenimui ryškumo ir grožio,

vilties ir kantrybės, įkvėpimo ir meilės...

ZARASŲ ŠVIETIMO CENTRAS

CENTRAS

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas, jo

forma

1. Seminaras

„Vaikų, turinčių

autizmo spektro ir

kompleksinius

sutrikimus, ugdymas"

2. Vaiko gerovės

komisijų pirmininkų

ir narių informacinis

seminaras

3. Seminaras

„Vaikų kūrybiškumo

ugdymas. Muziejaus

edukacinė veikla“

2011 M. RUGSĖJO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

Savanorių g.1, Zarasai, Tel 51785 El. p. pedag.centras@zarasai.lt

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos

organizatorius ir

vadovas

2011-09-

06-07-15

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS

9. 00 Zarasų

švietimo

centras

2011-09-21 13.00 Zarasų

švietimo

centras

2011-09-22 12. 00 Zarasų krašto

muziejus

Mokytojai,

spec. pedagogai,

logopedai,

psichologai,

soc. pedagogai,

klasių auklėtojai,

vaiko gerovės

komisijų nariai

Rajono mokyklų

vaiko gerovės

komisijų

pirmininkai,

nariai, klasių

vadovai.

Ikimokyklinių

įstaigų pedagogai

Programos metu bus aptarti

Naujausi Lietuvos Respublikos

specialiųjų poreikių asmenų ugdymą

reglamentuojantys teisės

aktai, specialiojo ugdymo aktualijos

Lietuvoje. Seminaro metu bus

pateiktos rekomendacijos apie

autistiškų ir turinčių kompleksinių

sutrikimų vaikų ugdymą, dalintasi

gerąja darbo patirtimi.

Vaiko gerovės komisijų darbo

organizavimas, vaiko ugdymosi

galių nustatymas, pedagoginės,

psichologinės, socialinės

pedagoginės pagalbos skyrimas ir

teikimas.

Programos metu bus pristatytos

šiuo metu muziejuje vykstančios

edukacinės pamokėlės vaikams.

Seminaro metu bus pasiūlytos

kūrybiškumą skatinančios

veiklos, pedagogės bus

Danutė

Urbšienė,

SPPC lektorėkonsultantė.

Laima

Mikitienė

Nadiežda

Matušova

PPT

specialistai

Sigita

Paradnikienė,

Zarasų

„Santarvės“

pradinės

mokyklos

mokytoja

Pastabos

Seminaras nemokamas,

finansuojamas iš projekto

lėšų. Išduodamas SPPC

pažymėjimas.

Būtina registracija iki

rugsėjo 5 d.16 val.

El.p.

metod.centras@zarasai.lt

tel. 51785

Seminaras nemokamas.

Išduodama pažyma.

Registracija

tel. 51785

Pažymėjimas 2 LT.

Būtina registracija iki

rugsėjo 20 d.

El.p.

metod.centras@zarasai.lt

tel. 51785


4. Anglų kalbos tęstiniai

mokymai.

5. Vokiečių kalbos

mokymai

pradedantiesiems ir

pažengusiesiems

6. Anglų kalbos

mokymai

pradedantiesiems ir

pažengusiesiems

1. I valstybinės kalbos

mokėjimo kategorijos

egzaminas

2. Lietuvos Respublikos

Konstitucijos

pagrindų egzaminas

2011-09-22 17.00 Zarasų

švietimo

centras

2011-09-22 17.00 Zarasų

švietimo

centras

2011-09-29 17.00 Zarasų

švietimo

centras

Visi, norintys

toliau tęsti anglų

kalbos mokymąsi.

Visi,

išmokti

kalbos.

Visi, norintys

išmokti anglų

kalbos

norintys

vokiečių

supažindinamos su naujais

žaidimais. Diskutuosime apie

naujų edukacinių pamokėlių svarbą

auklėjant ir mokant vaikus.

Tęstiniai mokymai skirti anglų

kalbos besimokantiems ir

norintiems pagilinti savo

mokėjimus ir įgūdžius.

Mokymai vyks, jeigu susidarys ne

mažiau kaip 10 žmonių grupė.

Mokymai skirti vokiečių kalbos

pagrindų įgijimui.

Mokymai vyks, jeigu susidarys ne

mažiau kaip 10 žmonių grupė.

Mokymai skirti anglų kalbos

pagrindų įgijimui.

Mokymai vyks, jeigu susidarys ne

mažiau kaip 10 žmonių grupė.

metodininkė.

Laima

Mikitienė

Onutė

Baubinienė

Genovaitė

Vadaišienė

Eglutė

Bernatonienė

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI

2011-09-15 12.00 Zarasų

švietimo

centras

2011-09-15 16.00 Zarasų

švietimo

centras

Asmenys,

kuriems taikomi

valstybinės

kalbos mokėjimo

I kategorijos

reikalavimai arba

siekiantys įgyti

Lietuvos

Respublikos

pilietybę.

Asmenys,

siekiantys įgyti

Lietuvos

Respublikos

pilietybę.

Laikomas I valstybinės kalbos

mokėjimo kategorijos egzaminas

pagal egzamino vykdymo

instrukciją.

Laikomas Lietuvos Respublikos

Konstitucijos pagrindų egzaminas

pagal egzamino vykdymo

instrukciją.

N. Matušova

ir

kvalifikavimo

komisija

N. Matušova

ir

kvalifikavimo

komisija

Mokymai mokami.

Būtina registracija iki

rugsėjo 20 d.

El.p.

metod.centras@zarasai.lt

tel. 51785

Mokymai mokami.

Būtina registracija iki

rugsėjo 20 d.

El.p.

metod.centras@zarasai.lt

tel. 51785

Mokymai mokami.

Būtina registracija iki

rugsėjo 28 d.

El.p.

metod.centras@zarasai.lt

tel. 51785

Registracija iki 2011-

09-10

Savanorių g. 1

Zarasų švietimo centras

tel. 51785

Registracija iki 2011-

09-10

Savanorių g. 1

Zarasų švietimo centras

tel. 51785

Zarasų švietimo centras

2

2011 m. rugsėjo mėnesio renginiai


3. II ar III valstybinės

kalbos mokėjimo

kategorijos egzaminas

2011-09-16 12.00 Zarasų

švietimo

centras

Asmenys,

kuriems taikomi

valstybinės

kalbos mokėjimo

II ar III

kategorijos

reikalavimai

Laikomas II ar III valstybinės

kalbos mokėjimo kategorijos

egzaminas pagal egzamino

vykdymo instrukciją.

N. Matušova

ir

kvalifikavimo

komisija

Registracija iki 2011-

09-10

Savanorių g. 1

Zarasų švietimo centras

tel. 51785

1. Specialiųjų ugdymo

poreikių įvertinimas

(pirminis,

pakartotinis) bei

mokinių, mokytojų ir

tėvų konsultavimas.

2. Specialiųjų ugdymo

poreikių įvertinimas

(pirminis,

pakartotinis) bei

mokinių, mokytojų ir

tėvų konsultavimas.

3. Specialiųjų ugdymo

poreikių įvertinimas

(pirminis,

pakartotinis) bei

mokinių, mokytojų ir

tėvų konsultavimas.

4. Specialiųjų ugdymo

poreikių įvertinimas

(pirminis,

pakartotinis) bei

mokinių, mokytojų ir

tėvų konsultavimas.

5. PPT specialistų

konsultacijos dalykų

mokytojams

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA

2011-09-07 9.00 Zarasų Zarasų rajono Specialiųjų ugdymo poreikių

švietimo mokyklų įvertinimo–tyrimai (pirminis,

centras mokiniai, pakartotinis) bei mokinių,

PPT mokytojai, tėvai pedagogų, globėjų, tėvų

(I aukštas)

konsultavimas

2011-09-14 9.00 Zarasų

švietimo

centras

PPT

(I aukštas)

2011-09-21 9.00 Zarasų

švietimo

centras

PPT

(I aukštas)

2011-09-28 9.00 Zarasų

švietimo

centras

PPT

(I aukštas)

2011-09-14

2011-09-21

13.00-

16.00

Zarasų

švietimo

centras

(I aukštas)

Zarasų rajono

mokyklų

mokiniai,

mokytojai, tėvai

Zarasų

„Santarvės“

pradinės

mokyklos

mokiniai,

mokytojai, tėvai

Dusetų K.Būgos

gimnazijos

mokiniai,

mokytojai, tėvai

Zarasų rajono

ugdymo įstaigų

dalykų

mokytojai.

Specialiųjų ugdymo poreikių

įvertinimo–tyrimai (pirminis,

pakartotinis) bei mokinių,

pedagogų, globėjų, tėvų

konsultavimas

Specialiųjų ugdymo poreikių

įvertinimo–tyrimai (pirminis,

pakartotinis) bei mokinių,

pedagogų, globėjų, tėvų

konsultavimas

Specialiųjų ugdymo poreikių

įvertinimo–tyrimai (pirminis,

pakartotinis) bei mokinių,

pedagogų, globėjų, tėvų

konsultavimas

Specialiojo pedagogo, logopedo,

konsultacijos specialiųjų ugdymosi

poreikių mokinių žinių ir įgūdžių

vertinimo klausimais

Nadiežda

Matušova

PPT

specialistai

tel. 51785,

Nadiežda

Matušova

PPT

specialistai

tel. 51785,

Nadiežda

Matušova

PPT

specialistai

tel. 51785,

Nadiežda

Matušova

PPT

specialistai

tel. 51785,

PPT

specialistai

tel. 51785

Zarasų švietimo centras

3

2011 m. rugsėjo mėnesio renginiai


6. Vaikų, tėvų, globėjų

psichologinis

konsultavimas

2011-09-07

2011-09-14

2011-09-21

2011-09-28

0900-

16.00

Zarasų

švietimo

centras

(I aukštas)

Rajono vaikai,

tėvai, globėjai.

Vaikų, tėvų, globėjų,

konsultavimas.

Juozas Kairys

psichologas

tel. 51785

7. Vaikų, tėvų, globėjų

psichologinis

konsultavimas

1. Rajono dailės ir

technologijų mokytojų

metodinis

susirinkimas

2. Rajono informacinių

technologijų mokytojų

metodinis

susirinkimas

3. Rajono anglų kalbos

mokytojų metodinis

susirinkimas

4. Rajono neformalaus

ugdymo muzikos

mokytojų metodinis

susirinkimas

2011-09-06

2011-09-13

2011-09-20

2011-09-27

13.00-

16.00

Zarasų

švietimo

centras

(I aukštas)

2011-09-20 12.00 Zarasų

švietimo

centras

2011-09-22 10.00 Zarasų

švietimo

centras

2011-09-22 12.00 Zarasų

švietimo

centras

2011-09-30 10.00 Zarasų

švietimo

centras

Rajono vaikai,

tėvai, globėjai.

Vaikų, tėvų, globėjų,

konsultavimas.

METODINIAI RENGINIAI

Rajono dailės ir Praėjusių mokslo metų veiklos

technologijų aptarimas ir ateinančių mokslo

mokytojai metų veiklos plano sudarymas.

Rajono

informacinių

technologijų

mokytojai

Rajono anglų

kalbos

mokytojai

Rajono

neformalaus

ugdymo

muzikos

mokytojai

Praėjusių mokslo metų veiklos

aptarimas ir ateinančių mokslo

metų veiklos plano sudarymas

Praėjusių mokslo metų veiklos

aptarimas ir ateinančių mokslo

metų veiklos plano sudarymas

Ateinančių mokslo metų veiklos

plano sudarymas. Lietuvos vaikų

ir moksleivių televizijos konkurso

„Dainų dainelės“ rajoninio etapo

planavimas.

Genovaitė

Vadaišienė

psichologė

tel. 51785,

Petronė

Sekonienė

Jaunius

Bertulis

Aldona

Žiliukienė

Jaunius

Bertulis

Eglutė

Bernatonienė

Jaunius

Bertulis

Jūratė

Stacevičiūtė

Jaunius

Bertulis

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.

Direktoriaus pavaduotoja

pavaduojanti direktorių

Nadiežda Matušova

Zarasų švietimo centras

4

2011 m. rugsėjo mėnesio renginiai

More magazines by this user
Similar magazines