Naudojimo instrukcija SH-50 - Olympus

olympus.lv

Naudojimo instrukcija SH-50 - Olympus

SKAITMENINIS FOTOAPARATAS

SH-50

Naudojimo

instrukcija

● Dėkojame, kad pirkote skaitmeninį fotoaparatą „Olympus“. Prieš pradėdami jį naudoti, atidžiai

perskaitykite šią instrukciją, kad galėtumėte geriau išnaudoti jo galimybes ir užtikrintumėte ilgesnį

veikimo laiką. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad vėliau galėtumėte ja pasinaudoti.

● Prieš darant svarbias nuotraukas, rekomenduojame padaryti keletą bandomųjų kadrų, kad geriau

susipažintumėte su fotoaparatu.

● Kadangi mūsų gaminiai yra nuolat tobulinami, „Olympus“ pasilieka teisę atnaujinti arba keisti šioje

instrukcijoje esančią informaciją.

Užregistruokite savo gaminį www.olympus.eu/register-product ir gaukite papildomą naudą iš Olympus!


Dėžutės turinio tikrinimas

arba

Skaitmeninis

fotoaparatas

Dirželis

Ličio jonų

baterija

(LI-90B)

KS USB adapteris

(F-2AC)

USB kabelis

(CB-USB8)

OLYMPUS

sąrankos CD

Adatinė

plunksna

Kiti neparodyti priedai: garantijos kortelė

Pakuotės turinys gali priklausyti nuo pirkimo vietos.

Dalių pavadinimai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Dirželio kilputė

2 Jungčių dangtelis

3 Daugiafunkcė jungtis

4 HDMI mikrojungtis

5 Laikmačio lemputė/

AF apšvietimas

6 Blykstė

7 Objektyvas

8 Garsiakalbis

9 Trikojo lizdas

10 Baterijos/kortelės skyrelio dangtelis

11 Baterijos/kortelės skyrelio

dangtelio užraktas

2 LT


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Stereofoninis mikrofonas

2 Blykstės jungiklis

3 Ekranas

4 Transfokavimo svirtelė

5 Užrakto mygtukas

6 Režimo perjungiklis

7 n mygtukas

8 Indikatorius

9 F mygtukas (filmavimas)

10 A mygtukas (OK)

11 Kryptiniai mygtukai

INFO (informacijos lango keitimas)

# (blykstė)

Y (laikmatis)

D (trinti)

12 q mygtukas (fotografavimo arba

peržiūros perjungimas)

13 m mygtukas

Kryptiniai mygtukai

F (aukštyn)

Fotoaparato dirželio prijungimas

H (į kairę)

I (į dešinę)

G (žemyn)

FGHI nurodo spausti krypčių svirtelę

aukštyn/žemyn/kairėn/dešinėn.

Tvirtai užveržkite dirželį, kad šis

neatsipalaiduotų.

LT

3


Baterijos ir kortelės

(parduodamos atskirai)

įdėjimas ir išėmimas

1 Atlikite 1 ir 2 veiksmus, kad

atidarytumėte baterijos/kortelės

dangtelį.

Baterijos/kortelės skyrelio dangtelis

2

Įdėkite bateriją, kaip parodyta, ženklą C

nukreipę į baterijos fiksavimo rankenėlę.

Baterija sugadintu paviršiumi (subraižyta ar pan.)

gali įkaisti arba sprogti.

Kad išimtumėte bateriją, pastumkite baterijos

fi ksavimo mygtuką rodyklės kryptimi ir išimkite

bateriją.

3 Kortelę tiesiai kiškite, kol ji

spragtelėjusi užsifiksuos.

Apsaugos nuo įrašymo jungiklis

1

Baterijos/kortelės skyrelio dangtelio užraktas

Prieš atidarydami baterijos/kortelės dangtelį,

išjunkite fotoaparatą.

2 Dėdami bateriją pastumkite

baterijos fiksavimo mygtuką

rodyklės kryptimi.

Šiam fotoaparatui tinka tik SD/SDHC/SDXC/

„Eye-Fi“/„FlashAir“ (su belaidžio ryšio funkcija)

kortelės. Nedėkite į jį kitų tipų atminties kortelių.

„Kortelės naudojimas“ (73 psl.)

● Nelieskite kortelės metalinių dalių.

Baterijos fi ksavimo mygtukas

4 LT


Kaip išimti kortelę

1 2

Fotoaparato prijungimas

Indikatorius

Šviečia: kraunama

Nešviečia: įkrauta

Daugiafunkcė

jungtis

Įspauskite kortelę, kad ji spragtelėtų ir šiek tiek išlįstų.

Tada ištraukite.

4 Atlikite 1 ir 2 veiksmus, kad

uždarytumėte baterijos/kortelės

dangtelį.

1

Jungties dangtelis

Kintamosios srovės

tinklo lizdas

2

Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu uždarykite

ir užfi ksuokite baterijų/kortelės skyrelio dangtelį.

USB laidas

(pateikiamas)

Baterijos įkrovimas

Prie fotoaparato prijunkite USB kabelį ir USB KS

(kintamosios srovės) adapterį, tada įkraukite bateriją.

Informaciją apie tai, kaip bateriją įkrauti užsienyje, žr.

„Kroviklio ir USB KS adapterio naudojimas užsienyje“

(72 psl.).

● Komplekte esanti baterija nebūna iki galo įkrauta.

Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu būtinai

įkraukite bateriją (kraukite, kol užges indikatorius,

iki 4 val.).

LT

5


Kada krauti baterijas

Pasirodžius toliau vaizduojamam klaidos pranešimui,

įkraukite bateriją.

Pranešimas apie klaidą

● Bateriją galima įkrauti prijungus fotoaparatą prie

kompiuterio per USB prievadą. Įkrovimo trukmė

priklauso nuo kompiuterio savybių (krovimas gali

užtrukti net 10 val.).

Battery Empty

Blyksi raudona spalva

Naudokite tik pateiktą kartu arba „Olympus

nurodytą USB kabelį. Kitaip gali atsirasti dūmų

ar net kilti gaisras.

Pridedamas kintamosios srovės USB adapteris

F-2AC (toliau vadinamas KS USB adapteriu)

priklauso nuo regiono, kuriame perkate

fotoaparatą. Jei gavote kištukinį KS USB

adapterį, įjunkite jį į kintamosios srovės kištukinį

lizdą.

Komplekte esantis KS USB adapteris skirtas

fotoaparatui įkrauti ir nuotraukoms peržiūrėti.

Kai prie fotoaparato prijungtas KS USB

adapteris, nefotografuokite.

Nepamirškite ištraukti KS USB adapterio kištuko

iš kištukinio lizdo, kai fotoaparatas bus įkrautas

arba baigsite peržiūrą.

Daugiau informacijos apie bateriją žr. „Atsargumo

priemonės naudojant baterijas“ (80 psl.). Daugiau

informacijos apie USB KS adapterį žr. „USB KS

adapteris“ (81 psl.).

● Jei indikatorius neįsijungia, patikrinkite USB kabelio

ir USB KS adapterio jungtis.

6 LT


Fotoaparato įjungimas ir

pradinis nustatymas

Kai fotoaparatą įjungiate pirmą kartą, jo ekrane

parodomas langas, kuriame galite nustatyti ekrane

rodomų meniu ir pranešimų kalbą, datą ir laiką.

Kaip pakeisti pasirinktą datą ir laiką, žr. „Datos ir laiko

nustatymas: d [X]“ (50 psl.).

1 Spustelėkite mygtuką n,

kad įjungtumėte fotoaparatą,

kryptiniais mygtukais FGHI

pasirinkite kalbą ir paspauskite

mygtuką A.

2 Kryptiniais mygtukais FG

pasirinkite metus – [Y].

4 Kaip ir atlikdami 2 bei 3 žingsnius,

kryptiniais mygtukais FGHI

nustatykite [M] (mėnesį),

[D] (dieną), [Time] (valandas

ir minutes) ir [Y/M/D] (datos

formatą), tada spauskite

mygtuką A.

Kad tiksliai nustatytumėte laiką, kai laiko

momentas pasieks 00 sekundžių, nuspauskite

mygtuką A.

5 Kryptiniais mygtukais HI

pasirinkite laiko juostą, tada

paspauskite mygtuką A.

● Spausdami mygtukus FG įjunkite arba

išjunkite vasaros laiką ([Summer]).

X

Back MENU

’13.02.26 12:30

Y M D Time

2013. --.-- -- :--

Y/M/D

Seoul

Tokyo

Datos ir laiko nustatymo

langas

Summer

3 Jei [Y] nuostatą norite įrašyti,

paspauskite I.

X

Back

MENU

Y M D Time

2013. --.-- -- :--

Y/M/D

LT

7


Mokymasis naudotis

fotoaparatu

● Paspauskite mygtuką n ir fotoaparatas

įsijungs bei persijungs į budėjimo režimą. (jei

fotoaparatą norite išjungti, mygtuką n

paspauskite dar kartą).

● Pasirinkite fotografavimo režimą, tada

paspauskite užrakto mygtuką, kad padarytumėte

nuotrauką.

● Jei norite fi lmuoti, paspauskite mygtuką F.

● Fotografavimo funkcijas nustatyti galite

naudodamiesi funkcijų arba sąrankos meniu.

● Jei norite vaizdus peržiūrėti, paspauskite

mygtuką q ir bus įjungtas peržiūros režimas.

● Jei norite grįžti į parengties režimą, paspauskite

mygtuką q dar kartą arba iki pusės nuspauskite

užrakto mygtuką ir atleiskite.

● Jei norite įjungti fotoaparatą iš karto peržiūros

režimu, nuspauskite ir palaikykite mygtuką q,

kai fotoaparatas išjungtas.

● Tokiu atveju paspaudus mygtuką q dar kartą

fotoaparatas perjungiamas į parengties režimą.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jutikliniu ekranu naudokitės liesdami jį pirštu.

● Jutiklinis ekranas gali būti naudojamas veiksmams,

šiame vadove pažymėtiems .

● Jeigu naudojama ekrano apsauga ar mūvite

pirštines, veikimas gali sutrikti.

● Kai veiksmus sunku atlikti pirštais, naudokite

pieštuką (pridėtas).

Ekranas tiesioginio vedlio informacijai

rodyti (15 psl.)

M režimu galima sureguliuoti tiesioginio vedlio

veikimą.

1 Palieskite M.

● Palieskite elementą lygiui nustatyti.

2 Norėdami nustatyti lygį, vilkite

lygio juostos slankiklį vertikaliai

ir palieskite N.

● Paspauskite O tiesioginiam vedliui pašalinti.

Clear & Vivid

Flat & Muted

8 LT


Ekrano naudojimas fotografavimo režimu

Liesdami ekraną galite pasirinkti fokusuojamą objektą

arba fotografuoti.

Kaskart, kai liečiamas , veiksmas pasikeičia.

: paliestas objektas fokusuojamas ir kadras

nufotografuojamas automatiškai.

: paliestas objektas automatiškai

fokusuojamas ir užfi ksuojamas.

Paspauskite užrakto mygtuką ir

nufotografuokite kadrą.

Palieskite , kad atšauktumėte

automatiškai sufokusuoto objekto

fi ksavimą. Fokusavimo fi ksavimas

baigiamas, kai suveikia užrakto mygtukas.

4 NORM 0:34 1080

16M

LIVE

GUIDE

Ekranas naudojant peržiūros režimą

Rodoma nuotrauka gali būti pakeista arba padidinta.

Peržiūra pirmyn ir atgal po kadrą:

vilkite vaizdą į kairę norėdami peržiūrėti pirmyn ir

į dešinę – peržiūrai atgal po kadrą.

’13/02/26 12:30

Vaizdo mastelio keitimas

Palieskite vaizdui padidinti.

● Rodoma nuotrauka perkeliama kartu su

padidinta.

Turinys

Turinio peržiūrai palieskite .

● Jei norite nuotrauką peržiūrėti atskirai,

palieskite ją.

4/30

’13/02/26

12:30

Peržiūra (sugrupuotos nuotraukos,

panoraminė nuotrauka, filmuota medžiaga,

nuotrauka su filmuku, su vaizdu įrašytas

garsas)

Palieskite .

● Sugrupuotoms nuotraukoms išplėsti

palieskite K.

LT

9


Fotografavimas

1 Mygtuku n įjunkite

fotoaparatą.

2 Pasirinkite fotografavimo režimą.

(14 psl.)

3 Laikykite fotoaparatą ir

komponuokite nuotrauką.

4 Iki pusės paspauskite užrakto

mygtuką, kad fotoaparatas

sufokusuotų vaizdą.

Nuspausti iki

pusės

P

AF rėmelis

1/400

F3.0

Išlaikymas Diafragmos

vertė

● Jeigu AF rėmelis blyksi raudonai, vadinasi,

fotoaparatas negali tinkamai sufokusuoti.

Bandykite dar kartą fokusuoti.

Laikydami fotoaparatą, nepridenkite blykstės,

mikrofono ar kitų svarbių dalių pirštais ar

kuo kitu.

Saugokite blykstės langelį nuo pirštų atspaudų

ir nešvarumų.

5 Kad nufotografuotumėte, švelniai

iki galo nuspauskite užrakto

mygtuką, tuo metu nejudindami

fotoaparato.

Nuspausti iki

pusės

Nuspausti

iki galo

10 LT


Transfokatoriaus naudojimas

Transfokavimo svirtele keičiamas fotografavimo

kampas.

Jei transfokavimo svirtelę pasuksite iki galo,

transfokavimas bus atliekamas greičiau, o jei tik

iš dalies, transfokuojama bus lėtai (negalioja, kai

fi lmuojama).

Blykstės naudojimas

Blykstės funkcijas galima pasirinkti pagal

fotografavimo sąlygas.

1 Kad pakiltų blykstė, pastumkite

blykstės jungiklį.

W pusė

T pusė

Vaizdo dydis

16M

Transfokatoriaus juostelė

Optinis transfokavimas

Superraiškos transfokavimas*1

Blykstės išjungimas

Įspauskite blykstę atgal į fotoaparatą.

2 Paspauskite I.

Flash Auto

Kitas

*2

*1

Apie superraiškos transfokavimą žr. [Super-Res

Zoom] (37 psl.).

*2

Dėl greitesnio taškų apdorojimo nuotraukų kokybė

nepablogės. Didinimo santykis priklauso nuo

nuotraukos dydžio nuostatų.

0.0

WB

AUTO

ISO

AUTO

16M

4:3

MENU

LT

11


3 Spausdami HI pasirinkite

ir mygtuko A paspaudimu

patvirtinkite reikiamą nuostatą.

Parinktis

Flash Auto

Redeye

Fill In

Flash Off

Aprašymas

Esant silpnam arba foniniam

apšvietimui, blykstė suveikia

automatiškai.

Pasirodo išankstiniai blyksniai,

skirti raudonų akių efektui mažinti

nuotraukose.

Blykstė veikia nepriklausomai

nuo esamo apšvietimo.

Blykstė nesuveikia.

Laikmačio naudojimas

Iki galo nuspaudus užrakto mygtuką vaizdas

fotografuojamas po trumpos pertraukos.

1 Paspauskite G.

Y Off

12 2

0.0

WB

AUTO

ISO

AUTO

2 Spausdami HI pasirinkite

ir mygtuko A paspaudimu

patvirtinkite reikiamą nuostatą.

Y Off

Parinktis

Y 12 sek.

Y 2 sek.

Auto

Release *1

Aprašymas

Laikmatis išjungtas.

Laikmačio lemputė šviečia

apytikriai 10 sekundžių, po to ji

maždaug 2 sekundes blyksi, tada

fotografuojama.

Apie 2 sekundes mirksi laikmačio

lemputė, tada fotografuojama.

Gyvūnėliui (katei ar šuniui)

pasukus galvą fotoaparato

link, jo snukutis atpažįstamas

ir automatiškai padaroma

nuotrauka.

*1

Funkcija [Auto Release] rodoma tik tada, kai

nustatytas s režimas yra [U] arba [t].

Kaip išjungti pradėjusį veikti laikmatį

Spustelėkite mygtuką m.

16M

4:3

MENU

12 LT


Fotografavimo ekrano rodmenys

Nr.

25

24

23

22

21

1 2

P

4 NORM DATE

1/100

F3.0

z

0:34

20 19 18 17 16 1514131211

28 27

26

0.0

WB

AUTO

ISO

AUTO

Kai užrakto mygtukas paspaustas iki pusės

Pavadinimas

16M

4:3

Normalus

Išsamus

režimas

režimas

10

3

4

5

6

7

8 9

Informacijos

nerodymo

režimas.

1 Fotografavimo režimas R R –

2 Blykstė R R –

3 Laikmatis R R R

4 Ekspozicijos

R R –

kompensavimas

5 Baltos spalvos balansas R R –

6 ISO jautris R R –

7 Nenutrūkstamasis

R R –

fotografavimas

8 Vaizdo dydis (nuotraukos) R R –

9 Kraštinių santykis R R –

10 Garso įrašymas slopinant

vėjo triukšmą

R R –

11 Vaizdo dydis (fi lmuota

medžiaga)

R R –

12 Filmo įrašymo trukmė R R –

Histogramos skaitymas

Jei pikas užpildo per didelę kadro dalį,

beveik visas vaizdas būna baltas.

Jei pikas užpildo per didelę

kadro dalį, beveik visas

vaizdas būna juodas.

Žalia sritis rodo apšvietimo

pasiskirstymą ekrano viduryje.

Rodmenų perjungimas

Kiekvienąsyk paspaudus mygtuką F (INFO) rodmenys

keičiami tokia tvarka: normalus režimas → išsamus

režimas → informacijos nerodymo režimas.

13 Filmavimo piktograma R R –

14 Pasaulio laikas – R –

15 Vaizdo stabilizavimas – R –

16 Matavimas – R –

17 Datos žyma R R –

18 Glaudinimas R R –

19 Į atmintį telpančių

nuotraukų skaičius

R R –

20 Esama atmintinė R R –

21 Baterijos indikatorius R R –

22 Histograma – R –

23 Jutiklinio ekrano režimas R R R

24 Orientyrų tinklelis – R –

25 AF rėmelis R R R

26 Diafragmos vertė R R R

27 Išlaikymas R R R

28 Įspėjimas dėl fotoaparato

judėjimo

R R R

LT

13


Fotografavimo režimo pasirinkimas

Funkcijos „Numatytosios nuostatos“ fonas paryškintas: .

Fotografavimo režimas

Porežimis

P (P režimas) –

M (M režimas) –

r (išplėstinis filmavimo režimas) s fotografavimas fi lmuojant/: 60i filmavimas/; spartusis fi lmavimas

(nuotraukos su A fi lmuku

režimas)

/////

p (panoramos režimas) Auto/Manual

i (žvaigždžių šviesos

fotografavimo fotoaparatą laikant

rankose režimas)


s (s režimas)

P (P režimas)

B Portrait/V Beauty/F Landscape/G Night Scene/M Night+Portrait/

C Sport/N Indoor/R Self Portrait/S Sunset/X Fireworks/V Cuisine/

d Documents/q Beach & Snow/U Pet Mode – Cat/t Pet Mode –

Dog/a Super Macro/h Backlight HDR

Pop Art/Pin Hole/Fish Eye/Soft Focus/Punk/Sparkle/Watercolor/

Refl ection/Miniature/Fragmented/Dramatic

M (rankinis režimas) –

● „Nuostatų, galimų kiekvienu iš fotografavimo režimų, sąrašas“ (69 psl.), „s nuostatų sąrašas“ (70 psl.)

● Tam tikrais režimais fotoaparatas po fotografavimo kelias sekundes vaizdą gali apdoroti papildomai.

14 LT


1 Režimų perjungikliu pasirinkite

fotografavimo režimą.

Jei režimas yra r, , p, s arba

P, mygtuku H įjunkite funkcijų meniu, tada

kryptiniais mygtukais HI pasirinkite pomeniu ir

paspauskite mygtuką A.

P

0.0

WB

AUTO

ISO

AUTO

16M

4:3

Apie fotografavimo režimus

P (P režimas)

Fotoaparatas parenka objektą

atitinkančią diafragmos vertę

ir išlaikymą. Jei reikia, įvairias

fotografavimo nuostatas, pavyzdžiui,

ekspozicijos kompensavimą, galima

keisti.

Kaip pasirinkti porežimį

4 NORM

0:34

Portrait

4 NORM

0:34

16M

4:3

MENU

Pasirinktą porežimį nurodanti piktograma

16M

4:3

M (M režimas)

Fotoaparatas aplinkai nufotografuoti

automatiškai parenka optimalų

fotografavimo režimą. Fotografavimo

sąlygas parenka fotoaparatas, todėl

nuostatų keisti negalima, išskyrus kai

kurias funkcijas.

Naudojimasis tiesioginiu vedliu

Tiesioginis vedlys gali būti naudojamas nuostatoms

pakeisti M režimu.

Vedlio elementai

• Keisti spalvų sotį

• Keisti spalvotą vaizdą

• Keisti šviesumą

1 Paspauskite A, kad būtų parodytas tikrojo laiko

vadovas.

LT

15


2 Mygtukais FG pažymėkite elementą ir

paspauskite A.

Vedlio elementas

Change Color Saturation

3 Mygtukais FG pasirinkite lygį ir peržiūrėkite

efektą arba aprašymą.

● Norėdami pasirinkti nuspauskite užrakto

mygtuką iki pusės.

Lygio juosta

● Naudojant kai kuriuos tikrojo laiko priemonių

nuostatų lygius nuotraukos gali atrodyti grūdėtos.

● Tiesioginio vedlio nuostatų lygių ekrane gali

nesimatyti.

● Naudojant tiesioginį vedlį negalima naudoti

blykstės.

● Tiesioginio vedlio nuostatos parinkčių pakeitimai

panaikina ankstesnius pakeitimus.

● Jeigu pasirenkamos tiesioginio vedlio nuostatos,

viršijančios fotoaparato ekspozicijos verčių ribas,

nuotraukos gali būti per šviesios arba per tamsios.

Clear & Vivid

Flat & Muted

4 Paspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite

kadrą.

● Kad pašalintumėte tiesioginį vedlį nuo ekrano,

paspauskite mygtuką m.

16 LT


(išplėstinis filmavimo

režimas)

Filmuoti galite išplėstiniu fi lmavimo

režimu.

s

:

;

Pomeniu

Aprašymas

Fotografuoja fi lmavimo metu. Kai

fotografuojama fi lmuojant, vieno

fi lmo metu galima padaryti iki

12 nuotraukų.

Filmuoja sklandų 60 kadrų per

sekundę vaizdą. Vaizdo dydis

fi ksuotas: „Full HD“ (1920×1080).

Filmuoja greitai judantį objektą ir

atkuria įrašą sulėtintai. HS120 fps

(1280×720), HS240 fps (432×324)

● Fotografuoti spausdami užrakto mygtuką galite tik

fotografavimo fi lmuojant režimu. Fotografavimo

fi lmuojant funkcija taip pat įjungiama, kai

fi lmuojama P arba M režimu.

● Jei fotografuojama fotografavimo fi lmuojant režimu,

blykste naudotis negalima.

(nuotraukos su A

filmuku režimas)

Fotografuojant kartu įrašomas fi lmukas,

apimantis laiko intervalą prieš užrakto

suveikimą ir po jo.

Pomeniu7 sek./3 sek.

5 sek./3 sek.

3 sek./3 sek.

7 sek./0 sek.

5 sek./0 sek.

3 sek./0 sek.

Aprašymas

● Fotografuoti gali būti neįmanoma tokiais atvejais:

ką tik aktyvinus fotografavimo režimą (pvz., įjungus

maitinimą) arba ką tik nufotografavus kadrą.

● Nustatytas fi lmo vaizdo dydis yra VGA.

LT

17


p (panoramos režimas)

Galite nufotografuoti ir sujungti kelis

vaizdus, taip sukurdami plataus

apžvalgos kampo vaizdą (panoraminį

vaizdą).

Auto

Manual

Pomeniu

Pritaikymas

Panoraminės nuotraukos

automatiškai sujungiamos

pasukant fotoaparatą

fotografavimo kryptimi.

Aparatas nufotografuoja tris

kadrus ir juos sujungia. Naudotojui

naudojantis orientaciniu rėmeliu

reikia juos sukomponuoti rankiniu

būdu ir pačiam nuspausti užrakto

mygtuką.

● Jei norite, kad panoraminiai vaizdai būtų geresni,

fotoaparatą judinkite horizontaliai, kad jo sukimosi

ašis sutaptų su objektyvo centru.

Fotografavimas naudojant režimą [Auto]

1 Pomeniu pasirinkite [Auto], tada mygtukais HI

pasirinkite aprėpties kampą (STD: 180°, FULL:

360°) ir paspauskite mygtuką A.

2 Nukreipkite fotoaparatą į pradžios padėtį.

3 Paspaudę užrakto mygtuką pradėkite fotografuoti.

AUTO

FULL

4 Pradėkite panoramos apžvalgą. Kai rodyklė

pasiekia orientyro pabaigą, įrašymas automatiškai

užbaigiamas.

● Fotoaparatas automatiškai apdoroja

nuotraukas ir parodomas bendras panoraminis

vaizdas.

● Jei norite fotografavimą nutraukti

nelaukdami pabaigos, paspauskite

užrakto arba A mygtuką. Jei fotoaparatu

trumpam padaroma pauzė, fotografavimas

nutraukiamas automatiškai.

● Jei parodomas pranešimas [Image was not

created], fotografuokite dar kartą.

● Jei norite panoramos funkciją atšaukti, paspauskite

mygtuką m.

Fotografavimas režimu [Manual]

1 Norėdami nurodyti, kuriuo kraštu bus jungiama

kita nuotrauka, naudokitės FGHI.

Kadrų sujungimo

kryptis

2 Nuspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite

pirmą kadrą.

3 Sukomponuokite kitą kadrą taip, kad ekrane

rodomas pirmojo kadro kraštas persidengtų su

antrojo kadro objektu, tada paspauskite užrakto

mygtuką.

MANUAL

Cancel

MENU

Save

OK

Vedlys

18 LT


● Jei sujungti norite tik du kadrus, paspauskite

mygtuką A.

4 Pakartokite 3 veiksmą trečiam kadrui užfi ksuoti.

Fotoaparatas automatiškai sujungia kadrus į vieną

panoramos vaizdą.

i (žvaigždžių šviesos

fotografavimo fotoaparatą

laikant rankose režimas)

Nakties peizažo kadrus mažiau

drebinant fotoaparatą galima

fotografuoti nenaudojant trikojo. Taip pat

galima naudotis blykstės funkcijomis.

s (s režimas)

Galite fotografuoti naudodamiesi

geriausiai objektą ir aplinkos sąlygas

atitinkančiu režimu. Geriausiai įvairias

fotografavimo sąlygas atitinkančios

nuostatos užprogramuotos kaip

porežimiai. Atminkite, kad kai kuriais

režimais funkcijos gali būti apribotos.

Vadovaudamiesi porežimių pasirinkimo

ekrane pateikiamais aprašymais

pasirinkite pageidaujamą porežimį.

Kaip fotografuoti pasirinkus V (gražinimo)

nuostatą

1 Pasirinkite [V Beauty].

2 Norėdami pereiti į pomeniu, paspauskite G.

Recommended

3 Mygtukais HI pasirinkite retušavimo nuostatą ir

mygtuko Q paspaudimu ją patvirtinkite.

4

NORM

0:34

3M

4:3

MENU

3M

4:3

Retušavimo nuostatos

4 Nukreipkite fotoaparatą į objektą. Įsitikinkite,

kad aplink fotoaparato aptiktą veidą atsirado

rėmelis ir spauskite užrakto mygtuką, kad

nufotografuotumėte vaizdą.

5 Jei vaizdą norite įrašyti, peržiūros ekrane

pasirinkite [OK] ir paspauskite mygtuką Q.

Jei vaizdą norite dar retušuoti, pasirinkite

[Beauty Fix].

OK

Beauty Fix

Back MENU

LT

19


„Gražinimas“

1 Mygtukais FGHI pasirinkite retušuojamą

elementą ir paspauskite mygtuką Q.

Eye Color

Back

MENU

M (rankinis režimas)

Tinkamą diafragmos, išlaikymo ir ISO

jautrio vertę šiuo režimu fotoaparatas

nustato automatiškai.

M

WB

AUTO

2 Peržiūros lange peržiūrėkite retušavimo efektus ir

spauskite mygtuką Q, kad pradėtumėte retušuoti

ir išsaugotumėte nuotrauką.

● „Pagražinimas“ nuostatas galima įrašyti.

● Priklausomai nuo nuotraukos, taisymas

(redagavimas) gali būti neefektyvus.

Off

P (P režimas)

Galite fotografuoti naudodamiesi

specialiaisiais efektais.

Vadovaudamiesi porežimių pasirinkimo

ekrane pateikiamais vaizdų pavyzdžiais

pasirinkite pageidaujamą porežimį.

Geriausiai kiekvieną efektą atitinkančios

nuostatos yra užprogramuotos iš

anksto, todėl kai kurių funkcijų nuostatų

pakeisti negalima.

● Atminkite, kad kai kurių efektų pritaikyti fi lmams

negalima.

16M

4:3

ISO

125

1/125

F3.0

4 NORM

0:34

Paspaudę H galite diafragmą,

išlaikymą ar ISO jautrį pasirinkti

mygtukais HI, o mygtukais FG –

nustatyti vertę.

ISO jautris

M

ISO12800

1/400

F3.0 +2.0

Išlaikymas Diafragmos

vertė

● Kai fotografuojama nustačius ilgą išlaikymą, ekrane

gali atsirasti trukdžių.

20 LT


Vaizdų peržiūra

1 Paspauskite mygtuką q.

Kadrų skaičius/

Bendras vaizdų skaičius

4/30

Turinio ir išdidintų nuotraukų

peržiūra

Naudodamiesi turinio peržiūra, galite greitai rasti

reikiamą nuotrauką. Peržiūrėdami išdidintą nuotrauką

(didžiausias didinimo koefi cientas – 10×) galite

patikrinti jos detales.

1 Pasukite transfokavimo svirtelę.

’13/02/26 12:30

Nuotraukos peržiūra

● V režimu, naudojant nenutrūkstamo

fotografavimo arba fi lmavimo fotografuojant

funkciją padarytos nuotraukos rodomos

grupėje. Norėdami peržiūrėti grupėje esančią

nuotrauką pasukite transfokavimo svirtelę

į T pusę.

2 Mygtukais HI pasirinkite vaizdą.

Rodoma

pirmesnė

nuotrauka

Rodoma kita

nuotrauka

● Laikykite I, jei norite greitai pasukti pirmyn,

arba H, jei norite pasukti atgal.

● Jei norite grįžti į fotografavimo ekraną,

paspauskite mygtuką q dar kartą.

Kaip paleisti garso įrašus

Kad paleistumėte su nuotrauka įrašytą garsą,

pasirinkite nuotrauką ir paspauskite mygtuką A.

● Garsumas reguliuojamas naudojant FG.

Vienos nuotraukos

peržiūra

W

Turinio peržiūra

4/30

Išdidintų nuotraukų

peržiūra

’13/02/26 12:30

’13/02/26

’13/02/26

12:30

’13/02/26

12:30

T

W

T

12:30

4/30

LT

21


Nuotraukos pasirinkimas turinio

peržiūros metu

Spausdami mygtukus FGHI pasirinkite

nuotrauką ir paspauskite mygtuką A, kad ekrane

būtų rodoma vien ji.

Nuotraukos slinkimas išdidintos

peržiūros metu

Naudodami mygtukus FGHI perkelkite

peržiūros sritį.

Panoraminių vaizdų peržiūra

Slenkant galima peržiūrėti panoraminius vaizdus,

sujungtus naudojant [Auto] arba [Manual] priemones.

Panoraminių nuotraukų peržiūros

valdymas

Peržiūros sustabdymas: paspauskite

mygtuką m.

Pristabdymas: paspauskite mygtuką A.

Valdymas įjungus pauzę

Spausdami FGHI pastumkite vaizdą

nuspausto mygtuko kryptimi.

Tada pasukite transfokavimo svirtelę vaizdui

padidinti arba sumažinti.

Jei slinkimą norite vėl paleisti, paspauskite

mygtuką A.

Sugrupuotų vaizdų peržiūra

1 Peržiūros metu pasirinkite

panoraminę nuotrauką.

2 Paspauskite mygtuką A.

’13/02/26 12:30

4/30

Vaizdai, užfi ksuoti pasirinkus V, nenutrūkstamo

fotografavimo, nuotraukų su A fi lmuku arba

fotografavimo fi lmuojant funkciją, rodomi grupėmis.

Išplėtimas (išskyrus nuotraukas

su A klipais).

T pusė

• Pasirinkite vaizdą ir paspauskite

mygtuką A, kad vaizdai būtų

rodomi atskirai.

• Spausdami mygtukus HI

peržiūrėkite pirmesnį ar tolesnį

kadrą.

A mygtukas Peržiūra ar pristabdyta peržiūra.

Peržiūros sritis

22 LT


Nuosekliai nufotografuotų vaizdų rėmelis

● Nuosekliai nufotografuoti vaizdai peržiūrai

pateikiami automatiškai.

● Išplėskite, kad peržiūrėtumėte vaizdus turinio

rodinyje.

Play

OK

’13/02/26 12:30

4/30

Nuosekliai nufotografuotų

vaizdų rėmelis

Fotografavimo filmuojant rėmelis

Fotografavimo filmuojant rėmelis

● Parodoma filmuota medžiaga ir nuotraukos.

● Išplėskite, kad peržiūrėtumėte vaizdus turinio

rodinyje.

● Pristabdykite peržiūrą ir pasukite

transfokatoriaus svirtelę W kryptimi, kad

galėtumėte peržiūrėti fi lmuotos medžiagos

turinio skyrius atstojančias nuotraukas.

Pasirinkite nuotrauką ir paspauskite

mygtuką A: fi lmukas bus paleistas

nuo to taško.

(nuotrauka su A filmuku) rėmelis

● Parodomas fi lmukas ir nuotraukos.

4/30

’13/02/26 12:30

rėmelis

LT

23


Peržiūros režimo langas

● Normalus režimas Nr. Pavadinimas

2 3 45 6 7

21

24 LT

10 4/30

’13/02/26 12:30

8 9

23 22 21

Nuotrauka

● Išsamus režimas

1 23

45

6

7

10

MAGIC

1/1000

ISO

NORM 125 AUTO

WB 1

4608 3456

100-0004

F3.0

’13/02/26 12:30

4/30

2.0

23 22 21

● Informacija nerodoma

2

21

8 9 10 11 12 13 14

21

23

MAGIC

1/1000 F3.0

ISO

NORM 125 AUTO

WB 1

4608 3456

100-0004

2.0

15

16

17

18

19

20

Rodmenų perjungimas

Rodmenų perjungimas

Kiekvienąsyk paspaudus mygtuką F (INFO) rodmenys

keičiami tokia tvarka: normalus režimas → išsamus

režimas → informacijos nerodymo režimas.

Normalus

režimas

Informacijos

Išsamus

nerodymo

režimas

režimas.

1 Baterijos indikatorius – R –

2 Nuotrauka su fi lmuku R R R

3 „Eye-Fi“ duomenų

R R –

perdavimas

4 Apsauga R R –

5 Papildymas garsu R R –

6 Užsakymas įkelti R R –

7 Spausdinimo

rezervavimas/ R R –

spaudinių skaičius

8 Esama atmintinė R R –

9 Kadro numeris/

bendras vaizdų R R –

skaičius

10 Glaudinimas/fi lmų

vaizdo kokybė

– R –

11 Išlaikymas – R –

12 Fotografavimo

režimas

– R –

13 ISO jautris – R –

14 Diafragmos vertė – R –

15 Histograma – R –

16 Ekspozicijos

kompensavimas

– R –

17 Fotografavimo

porežimis

– R –

18 Baltos spalvos

balansas

– R –

19 Vaizdo dydis – R –

20 Rinkmenos

pavadinimas

– R –

21 Jutiklinio ekrano

režimas

R R R

22 Datos ir laiko

įrašymas

R R –

23 Sugrupuoti vaizdai R R R


Nuotraukų trynimas

peržiūros metu

1 Iškvieskite pageidaujamą ištrinti

vaizdą ir paspauskite G (D).

Filmavimas

1 Filmavimui pradėti paspauskite

mygtuką F.

Erase

Back

MENU

4/30

Erase

Cancel

100-0004

REC 0:00

0:34

2 Mygtukais FG pasirinkite

[Erase] ir paspauskite

mygtuką A.

● Sugrupuoti vaizdai ištrinami su visa grupe. Jei

norite ištrinti pavienius sugrupuotus vaizdus, galite

grupę išskleisti, o tada ištrinti vaizdus atskirai.

● Vienu metu galima ištrinti keletą arba visus vaizdus

(42 psl.).

Įrašant šviečia

raudonai

REC 0:00

0:34

Filmavimo trukmė

Filmavimo trukmė (74 psl.)

● Filmuojama laikantis pasirinkto fotografavimo

režimo. Atminkite, kad kai kuriais fotografavimo

režimais tam tikri tų režimų efektai gali būti

nepasiekiami.

● Garsas taip pat įrašomas.

● Jei naudojatės fotoaparatu su CMOS vaizdo

jutikliu, judantys objektai gali atrodyti iškraipyti

dėl vadinamojo „rolling shutter“ reiškinio. Tai

fi zikinis reiškinys, kai iškraipomas fi ksuojamo

objekto vaizdas, jei fotografuojamas greitai

judantis objektas arba fotoaparatas dreba.

Dažniau šis reiškinys atsiranda tada, kai

nustatomas didelis židinio nuotolis.

2 Jei įrašymą norite sustabdyti, dar

kartą paspauskite mygtuką F.

LT

25


Filmuotos medžiagos peržiūra

Veiksmai pristabdžius peržiūrą

Pasirinkite fi lmą ir paspauskite mygtuką A.

4/30

’13/02/26 12:30

Filmuota medžiaga

00:12/00:34

Peržiūros metu

● Norėdami peržiūrėti fi lmuotos medžiagos turinį

pasukite transfokatoriaus svirtelę T kryptimi.

Norėdami pradėti peržiūrą mygtukais FGHI

pasirinkite kadrą.

Peržiūros

pristabdymas ir

pratęsimas

Pasukimas

pirmyn

Atsukimas atgal

Garsumo

reguliavimas

Peržiūrai pristabdyti paspauskite

mygtuką A. Jei norite peržiūrą

pratęsti, pristabdydami,

pasukdami pirmyn ar atsukdami

atgal paspauskite mygtuką A.

Jei norite pasukti pirmyn,

paspauskite mygtuką I. Jei

norite padidinti pasukimo pirmyn

greitį, paspauskite I dar kartą.

Jei norite atsukti atgal,

paspauskite H. Jei atsukimo

atgal greitį norite padidinti, dar

kartą paspauskite mygtuką H.

Garsumas reguliuojamas

spaudžiant mygtukus FG.

Praėjęs laikas/

Visas fi lmavimo laikas

Peršokimas

Peržiūra pirmyn

ir atgal po kadrą

Peržiūros

pratęsimas

Pristabdžius

00:12/00:34

Jei norite peršokti į pirmesnę

ar ankstesnę rodyklę,

paspauskite FG.

Paspaudę mygtuką I arba H

galite peržiūrėti pirmyn arba

atgal po vieną kadrą. Jei

nuspaustą mygtuką I arba H

laikysite, peržiūra pirmyn arba

atgal taps tolydi.

Jei norite žiūrėti toliau,

paspauskite mygtuką A.

● Kol įjungta pauzė, galimas padalytas turinio

rodinys.

Filmuotos medžiagos peržiūros

sustabdymas

Paspauskite mygtuką m.

● Norint peržiūrėti filmuotą medžiagą kompiuteryje

patartina naudotis pateikta kompiuterio programa.

Kai kompiuterio programa naudojatės pirmą kartą,

prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio ir paleiskite

programą.

26 LT


Meniu nuostatos

Daugiau informacijos žr. „Nuostatų, galimų kiekvienu iš fotografavimo režimų, sąrašas“ (69 psl.).

Flash Auto

Funkcijų meniu

Funkcijų meniu

0.0

WB

AUTO

ISO

AUTO

16M

4:3

MENU

1

2

3

4

5

6

7

8

Sąrankos meniu (31 psl.)

1 Blykstė 5 ISO jautrumas

2 Laikmatis 6 Nenutrūkstamas fotografavimas

3 Ekspozicijos kompensavimas 7 Vaizdo dydis

4 Baltos spalvos balansas 8 Kraštinių santykis

Funkcijų meniu naudojimas

1 Kryptiniu mygtuku H įjunkite

funkcijų meniu.

2 Kryptiniais mygtukais FG

pasirinkite funkciją, kurią

pageidaujate nustatyti.

3 Kryptiniais mygtukais HI

pasirinkite nuostatos vertę, tada

paspauskite A, kad nuostatą

įvestumėte.

Pavyzdys: ekspozicijos kompensavimas

Exposure Comp. ± 0.0

2

1 0 1 2

WB

AUTO

ISO

AUTO

16M

4:3

MENU

LT

27


Blykstė

Nustato blykstės suveikimo būdą.

_ Flash Auto Esant silpnam arba foniniam apšvietimui, blykstė suveikia automatiškai.

! Redeye Pasirodo išankstiniai blyksniai, skirti raudonų akių efektui mažinti nuotraukose.

# Fill In Blykstė veikia nepriklausomai nuo esamo apšvietimo.

$ Flash Off Blykstė nesuveikia.

Laikmatis

Nustato laiką, kuris praeina nuo užrakto mygtuko paspaudimo iki

fotografavimo.

b Y Off Laikmatis išjungtas.

c Y 12 sek. Laikmačio lemputė šviečia apytikriai 10 sekundžių, po to ji maždaug 2 sekundes

blyksi, tada fotografuojama.

d Y 2 sek. Apie 2 sekundes mirksi laikmačio lemputė, tada fotografuojama.


Automatinis

paleidimas

Ekspozicijos

kompensavimas

Nuo –2.0 iki +2.0 Vertė

Gyvūnėliui (katei ar šuniui) pasukus galvą fotoaparato link, jo snukutis atpažįstamas

ir automatiškai padaroma nuotrauka.

Kompensuoja šviesumą (tinkamą ekspoziciją), automatiškai nustatytą

fotoaparato.

Didesnę neigiamą (–) vertę nustatykite tada, kai norite, kad vaizdas būtų tamsesnis,

o teigiamą (+) – tada, kai norite, kad jis būtų šviesesnis.

Baltos spalvos Nustato spalvų schemą, atitinkančią fotografuojamos vietos apšvietimą.

balansas

e WB Auto Baltos spalvos balansą fotoaparatas reguliuoja automatiškai.

f Sunny Tinka fotografuoti lauke giedrą dieną.

g Cloudy Tinka fotografuoti lauke debesuotą dieną.

h Incandescent Tinka fotografuoti esant apšvietimui kaitrinėmis lempomis.

Fluorescent Tinka fotografuoti esant baltai fl uorescencinei šviesai.Vienas

prisilietimas 1

Vienas

prisilietimas 2

Skirta rankiniu būdu reguliuoti baltos spalvos balansą, pagal šviesą, kurioje

fotografuojama. Nukreipkite fotoaparatą į balto popieriaus lapą ar kitą baltą objektą

taip, kad jis užpildytų visą ekraną, tada paspauskite mygtuką m, kad būtų

nustatytas baltos spalvos balansas. Kaip baltos spalvos balansą nustatyti vienu

spustelėjimu, žr. „Baltos spalvos balanso nustatymas vienu spustelėjimu“ (30 psl.).

28 LT


ISO jautris

Nustato ISO jautrį.

l ISO Auto Fotoaparatas jautrį nustato automatiškai, pirmumą teikdamas vaizdo kokybei.

m High ISO

Auto

Jautrį fotoaparatas nustato automatiškai, teikdamas pirmumą kuo mažesniam

suliejimui dėl judančių objektų arba paties fotoaparato judėjimo.

S – P Vertė Nustatykite mažesnę vertę, jei norite, kad nuotraukose būtų mažiau triukšmo, arba

didesnę, jei norite, kad jos būtų mažiau sulietos.

Nenutrūkstamasis

fotografavimas

Nustato nenutrūkstamo fotografavimo funkciją.

o Single Kaskart paspaudus užrakto mygtuką nufotografuojamas vienas kadras.

Nuoseklus 1 Fotoaparatas nepertraukiamai fotografuoja apie 2,5 k./sek. sparta.

Nuoseklus 2 Fotoaparatas nepertraukiamai nufotografuoja iki 17 kadrų, darydamas tai apie

10 kadrų per sekundę sparta.

c High-Speed1 Fotoaparatas nepertraukiamai nufotografuoja iki 60 kadrų, darydamas tai apie

15 kadrų per sekundę sparta.

d High-Speed2 Fotoaparatas nepertraukiamai nufotografuoja iki 60 kadrų, darydamas tai apie

60 kadrų per sekundę sparta.

Auto Split

Shooting

Laikant užrakto mygtuką fotoaparatas reguliariais intervalais padaro iki

16 nuotraukų.

Vaizdo dydis

Nustato įrašomų vaizdo taškų kiekį.

4608×3456 Tinka spausdinti didesnėms nei A3 formato nuotraukoms.

4 3200×2400 Tinka spausdinti ne didesnėms kaip A3 formato nuotraukoms.

3 1920×1440 Tinka spausdinti ne didesnėms kaip A4 formato nuotraukoms.

7 640×480 Tinka siųsti nuotraukas el. paštu.

Kraštinių santykis

u 4:3

v 16:9

w 3:2

x 1:1

Nustato vaizdų horizontalaus ir vertikalaus matmenų santykį.

Pakeičia užfiksuojamo vaizdo horizontalios ir vertikalios kraštinių santykį.

● Tam tikrais fotografavimo režimais kai kurių funkcijų nustatyti negalima. Žr. „Nuostatų, galimų kiekvienu iš

fotografavimo režimų, sąrašas“ (69 psl.).

● Vaizdo dydžio pavyzdžiai, kai pasirinktas kraštinių santykis yra 4:3.

LT

29


Baltos spalvos balanso nustatymas vienu spustelėjimu

Baltos spalvos balanso nustatymas vienu spustelėjimu

Pasirinkite [ One Touch 1] arba [ One Touch 2], nukreipkite fotoaparatą į balto popieriaus lapą ar kitą

baltą objektą, tada paspauskite mygtuką m.

● Suveikia fotoaparato užraktas ir išmatuojama baltos spalvos balanso vertė. Jei baltos spalvos balansas

jau buvo nustatytas, iki tol buvę duomenys atnaujinami.

● Nustatyti baltos spalvos balanso duomenys išjungus fotoaparatą nedingsta.

● Šią procedūrą atlikite tokioje šviesoje, kokioje fotografuosite.

● Jei fotoaparato nuostatos pakeičiamos, baltos spalvos balansą reikia nustatyti iš naujo.

● Jei baltos spalvos balanso nustatyti nepavyksta, patikrinkite, ar baltas popierius visiškai užpildo ekraną.

Tada procedūrą atlikite dar kartą.

30 LT


Sąrankos meniu

9

0

a

b

c

d

e

Camera Menu 1

Reset

Compression

Shadow Adjust

Touch Shutter

AF Mode

ESP/

Digital Zoom

Back MENU

Normal

Auto

Off

Face/iESP

ESP

Off

b Peržiūros meniu

Skaidrių peržiūra

Redaguoti

Erase

q R (apsauga)

FlashAir

39 psl.

9 1 fotoaparato meniu 33 psl.

Reset

Glaudinimas

Šešėlių reguliavimas

z Lietimu valdomas užraktas

AF režimas

ESP/n

Skaitmeninis transfokavimas

0 2 fotoaparato meniu 35 psl.

Vaizdo stabilizatorius (nuotraukos)

AF apšvietimas

Įrašo peržiūra

z Pic Orientation

Orientacinė piktograma

Datos žyma

Superraiškos transfokavimas

a Filmavimo meniu

38 psl.

Nuotraukos dydis

Vaizdo stabilizavimas fi lmavimo režime

R (garso įrašymas fi lmuojant)

A SettingVėjo triukšmo nustatymas

c 1 nuostatų meniu

44 psl.

Atmintinės formatavimas/formatavimas

Atsarginių kopijų darymas

„Eye-Fi“

d Spausdinimo užsakymas

Įkėlimo tvarka

USB jungtis

q Įjungtas maitinimas

d 2 nuostatų meniu

45 psl.

Garso nuostatos

File Name

Taškų išdėstymas

d s (ekranas)

TV išvestis

Energijos taupymas

l (kalba)

e 3 nuostatų meniu

50 psl.

X (data/laikas)

Pasaulio laikas

Grožio režimo nuostatos

d Lietimu valdomas kalibravimas

LT

31


Sąrankos meniu naudojimas

Jei norite fotografavimo arba peržiūros metu pamatyti sąrankos meniu, paspauskite mygtuką m.

Sąrankos meniu galima pakeisti įvairias fotoaparato nuostatas, pvz., fotografavimo ir peržiūros funkcijas, laiką

ir datą arba rodmenų parinktis.

1 Paspauskite mygtuką m.

● Pateikiamas sąrankos meniu.

Camera Menu 1

Reset

Compression

Shadow Adjust

Touch Shutter

AF Mode

ESP/

Digital Zoom

Back

MENU

Normal

Auto

Off

Face/iESP

ESP

2 Jei norite pasirinkti puslapių

ąseles, paspauskite H.

Mygtukais FG pasirinkite

pageidaujamą puslapio ąselę

ir paspauskite I.

Puslapio ąselė

1 pomeniu

Settings Menu 2

Sound Settings

File Name

Pixel Mapping

TV Out

Power Save

Back

MENU

Reset

Off

English

Settings Menu 2

Sound Settings

File Name

Pixel Mapping

TV Out

Power Save

Back

Off

MENU

Reset

Off

English

3 Mygtukais FG pasirinkite

pageidaujamą 1 pomeniu, tada

paspauskite mygtuką A.

2 pomeniu

Settings Menu 2

Sound Settings

File Name

Pixel Mapping

TV Out

Power Save

Back

MENU

Reset

Off

English

Settings Menu 2

Sound Settings

File Name

Pixel Mapping

TV Out

Power Save

4 Mygtukais FG pasirinkite

pageidaujamą 2 pomeniu, tada

paspauskite mygtuką A.

● Pasirinkus nuostatą ekrane vėl rodomas

1 pomeniu.

● Gali būti papildomų procedūrų.

Settings Menu 2

Sound Settings

File Name

Pixel Mapping

Back

Off

On

Back

MENU

MENU

Reset

TV Out

Power Save

On

English

5 Kad nustatymą užbaigtumėte,

paspauskite mygtuką m.

32 LT


● Funkcijos numatytosios nuostatos rodomos

paryškintame fone – .

● Apie veikimo būdą žr. „Sąrankos meniu

naudojimas“ (32 psl.).

z 1 fotoaparato meniu

Fotografavimo funkcijų numatytųjų

nuostatų atstatymas: z [Reset]

Yes

No

2 pomeniu Pritaikymas

Atkuriami fotografavimo funkcijų

numatytieji nustatymai.

• Blykstė

• Laikmatis

• Ekspozicijos kompensavimas

• Baltos spalvos balansas

• ISO jautris

• Nenutrūkstamasis

fotografavimas

• Vaizdo dydis (nuotraukos)

• Kraštinių santykis

• 1, 2 fotoaparato meniu,

fi lmavimo meniu funkcijos

Nuostatos nebus pakeistos.

Nuotraukų kokybės pasirinkimas:

z [Compression]

Fine

2 pomeniu Pritaikymas

Normalus

režimas

Aukštos kokybės nuotraukų

darymas.

Įprastinės kokybės nuotraukų

darymas.

● „Į vidinę atmintinę ir atminties korteles telpančių

nuotraukų skaičius/filmavimo trukmė“ (74 psl.)

Objekto šviesiame fone

šviesinimas: z [Shadow Adjust]

Auto

Off

On

2 pomeniu Pritaikymas

Automatiškai įjungiamas,

kai parenkamas derantis

fotografavimo režimas.

Efektas netaikomas.

Fotografuokite įjungę automatinio

reguliavimo funkciją, kad

pašviesėtų tamsesnės sritys.

● Kai parametrui [ESP/n] nustatyta vertė [n],

parametrui [Shadow Adjust] automatiškai

nustatoma vertė [Off].

LT

33


Jutiklinio ekrano užrakto funkcijos

nustatymas: z [Touch Shutter]

On

Off

34 LT

2 pomeniu Pritaikymas

Paliestas objektas fokusuojamas

ir kadras nufotografuojamas

automatiškai.

Paliestas objektas automatiškai

fokusuojamas ir užfi ksuojamas

(paspauskite užrakto mygtuką).

● Šią nuostatą taip pat galima pakeisti palietus

ekraną. „Ekrano naudojimas fotografavimo režimu“

(9 psl.)

Fokusavimo srities pasirinkimas:

z [AF Mode]

2 pomeniu Pritaikymas

Face/iESP

Spot

Fotoaparatas fokusuoja

automatiškai. (Aptiktas veidas

rodomas įrėmintas baltu rėmeliu *1 ; iki

pusės nuspaudus užrakto mygtuką,

jei fotoaparatas sufokusuoja objektą,

rėmelis tampa žalias *2 . Jei veido

neaptinkama, fotoaparatas parenka

kadre esantį objektą ir automatiškai

jį sufokusuoja).

Židinio nuotolis nustatomas pagal

AF rėmelyje esantį objektą.

Fotoaparatas automatiškai seka

AF sekimas objekto judėjimą ir nuolat į jį

fokusuoja.

*1

Fotografuojant kai kuriuos objektus, rėmelis gali

pasirodyti po kiek laiko arba visai nepasirodyti.

*2

Jei rėmelis mirksi raudona spalva, fotoaparatas

fokusuoti negali. Pamėginkite sufokusuoti objektą

iš naujo.

Kaip nepertraukiamai fokusuoti judantį

objektą (AF sekimas)

1 Nutaikykite fotoaparatą į objektą, kad AF rėmelis

su juo susilygiuotų, ir paspauskite mygtuką A.

2 Fotoaparatui atpažinus objektą AF rėmelis

ima automatiškai sekti jo judėjimą ir nuolat

į jį fokusuoja.

3 Jei norite sekimo funkciją atšaukti, paspauskite

mygtuką A.

● Priklausomai nuo objektų arba fotografavimo

sąlygų fotoaparatas gali negebėti fiksuoti fokuso

arba sekti objekto judėjimo.

● Jei fotoaparatui nepavyksta sekti objekto judėjimo,

AF rėmelis tampa raudonas.

Eksponavimo būdo parinkimas

z [ESP/n]

ESP

2 pomeniu Pritaikymas

5 (spot)

Fotografuojant siekiama išgauti

subalansuotą šviesumą visame

ekrane (šviesumas matuojamas

atskirai ekrano centre ir

aplinkinėse srityse).

Fotografuojamas objektas

šviesiame fone (šviesumas

matuojamas ekrano centre).

● Nustačius [ESP] centras gali būti tamsus (jei

fotografuojamas objektas yra itin šviesiame fone).


Fotografavimas priartinus daugiau,

nei leidžia optinis transfokatorius

z [Digital Zoom]

Off

On

2 pomeniu Pritaikymas

Skaitmeninio transfokatoriaus

išjungimas.

Skaitmeninio transfokatoriaus

įjungimas.

● Nuo pasirinktų [Digital Zoom] parinkčių priklauso

transfokatoriaus juostelės išvaizda. (37 psl.)

Pagalbinės lemputės naudojimas

fotografuojant tamsų objektą:

z [AF Illuminat.]

2 pomeniu Pritaikymas

Off

AF apšvietimas nenaudojamas.

On

Iki pusės nuspaudus užrakto

mygtuką, įjungiamas AF

apšvietimas, todėl lengviau

fokusuoti.

AF apšvietimas

z 2 fotoaparato meniu

Neryškumo dėl fotoaparato

judinimo fotografuojant šalinimas:

z [Image Stabilizer]

Off

On

2 pomeniu Pritaikymas

Eksponavimo

metu

Vaizdo stabilizatorius išjungtas.

Rekomenduojama fotografuojant

nuo trikojo ar kito stabilaus

paviršiaus.

Vaizdo stabilizatorius įjungtas.

Vaizdo stabilizavimas

aktyvinamas iki galo nuspaudus

užrakto mygtuką.

● Jei funkcija [Image Stabilizer] aktyvi, stabilizuojant

vaizdą nuo fotoaparato gali sklisti garsas.

● Vaizdo stabilizatorius negali koreguoti stipraus

fotoaparato judėjimo arba judėjimo, atsirandančio,

kai nustatytas ilgiausias išlaikymas. Tokiais atvejais

rekomenduojama naudoti trikojį.

Ką tik padarytos nuotraukos

peržiūra: z [Rec View]

Off

On

2 pomeniu Pritaikymas

Įrašomas vaizdas nerodomas.

Naudotojas gali pasiruošti kitam

kadrui, kai nufotografavęs pirmąjį

toliau seka objektą ekrane.

Įrašomas vaizdas parodomas.

Naudotojui suteikiama galimybė

tuoj pat patikrinti ką tik padarytą

nuotrauką.

LT

35


Automatinis vaizdų,

nufotografuotų fotoaparatą laikant

vertikaliai, pasukimas peržiūros

metu z [Pic Orientation]

● Fotografuojant automatiškai nustatoma peržiūros

meniu nuostata [y] (41 psl.).

● Jei fotografavimo metu fotoaparatas buvo

nukreiptas aukštyn arba žemyn, ši funkcija gali

tinkamai neveikti.

Off

On

2 pomeniu Pritaikymas

Informacija apie fotoaparato

vertikalią/horizontalią orientaciją

fotografuojant į vaizdus

neįrašoma. Vaizdai, nufotografuoti

fotoaparatą laikant vertikaliai,

peržiūros metu nepasukami.

Informacija apie fotoaparato

vertikalią/horizontalią orientaciją

fotografuojant į vaizdus

įrašoma. Vaizdai peržiūros

metu automatiškai pasukami.

Orientacinė

piktograma

ISO Auto

The camera will automatically

set the ISO sensitivity for

optimal image quality.

0.0

WB

AUTO

ISO

ISO

ISO

AUTO HIGH

125

Įrašo datos žyma: z [Date Stamp]

Off

On

2 pomeniu Pritaikymas

Data nežymima.

ISO

6400

Naujoms nuotraukoms dedama

įrašo datos žyma.

● Jei data ir laikas nenustatyti, negalima nustatyti

[Date Stamp]. „Fotoaparato įjungimas ir pradinis

nustatymas“ (7 psl.)

● Datos žymos pašalinti neįmanoma.

● Jei pasirinkta nenutrūkstamojo fotografavimo

nuostata yra ne [o], negalima nustatyti

[Date Stamp].

16M

4:3

MENU

Orientacinių piktogramų rodymas

z [Icon Guide]

Off

On

36 LT

2 pomeniu Pritaikymas

Orientacinės piktogramos

nerodomos.

Pasirinkus fotografavimo režimą

arba funkcijos meniu piktogramą,

pateikiamas pasirinktos

piktogramos paaiškinimas

(paaiškinimas pateikiamas

perkėlus žymiklį prie piktogramos

ir truputį palaikius).


Fotografavimas iš arčiau, nei leidžia optinis transfokatorius, išlaikant

minimalius kokybės nuostolius: z [Super-Res Zoom]

2 pomeniu Pritaikymas

Off

Ypatingosios raiškos transfokavimo išjungimas.

On

Ypatingosios raiškos transfokavimo įjungimas.

● [Super-Res Zoom] galima naudoti tik tada, kai parametro [Image Size] vertė yra [].

Superraiškos

transfokavimas

Skaitmeninis

transfokavimas

Vaizdo dydis

Transfokatoriaus juostelė

On Off 16M

Aukščiausios raiškos transfokavimas

Off

On

16M

Skaitmeninis transfokavimas

Kitas

*1

On On 16M Aukščiausios raiškos

transfokavimas Skaitmeninis

transfokavimas

*1

Dėl greitesnio taškų apdorojimo nuotraukų kokybė nepablogės. Didinimo santykis priklauso nuo nuotraukos

dydžio nuostatų.

● Nuotraukos, kurias darote, kai transfokatoriaus juostelė yra raudonos spalvos, gali atrodyti grūdėtos.

LT

37


A Filmavimo meniu

Filmuotos medžiagos kokybės

pasirinkimas A [Image Size]

2 pomeniu Pritaikymas

1080p

720p

VGA (640×480)

Pagal vaizdo dydį ir kadrų dažnį

parenkama vaizdo kokybė.

● „Į vidinę atmintinę ir atminties korteles telpančių

nuotraukų skaičius/fi lmavimo trukmė“ (74 psl.)

Neryškumo dėl fotoaparato

judinimo fotografuojant šalinimas:

A [IS Movie Mode]

Off

On

2 pomeniu Pritaikymas

On Hybrid

Vaizdo stabilizatorius išjungtas.

Rekomenduojama fotografuojant

nuo trikojo ar kito stabilaus

paviršiaus.

Vaizdo stabilizatorius įjungtas.

Vaizdo stabilizatorius įjungtas.

Ši funkcija kompensuoja

didelės amplitudės vibraciją,

atsirandančią, pvz., kai vaizdas

įrašinėjamas einant.

Garso įrašymas filmuojant: A [R]

2 pomeniu Pritaikymas

Off

Garsas neįrašomas.

On

Garsas įrašomas.

● Jei pasirinktas HS filmavimo režimas, garsas

neįrašomas.

Filmuojant su garsu sumažina

vėjo keliamą triukšmą

A [Wind Noise Setting]

Off

On

2 pomeniu Pritaikymas

Vėjo triukšmo slopinimo funkcijos

išjungimas.

Naudojama vėjo triukšmo

slopinimo funkcija.

● Jei fotoaparatas pernelyg juda, gali nepavykti

stabilizuoti vaizdų.

38 LT


q Peržiūros meniu

Automatinė nuotraukų peržiūra

q [Slideshow]

2 pomeniu 3 pomeniu Pritaikymas

BGM

Tipas

Start

Išjungta/MIX/

Kosminis/

Brizas/

Sodrus/

Svajingas/

Miesto

Normalus/

Trumpas/

Ilgas


Leidžia nustatyti fono

muzikos parinktis.

Leidžia pasirinkti

perėjimo efekto,

naudojamo tarp

skaidrių, tipą.

Paleidžiama skaidrių

peržiūra.

● Skaidrių peržiūros metu paspauskite I, kad

paeitumėte vienu kadru pirmyn, H – kad

grįžtumėte vienu atgal.

● Jei skaidrių peržiūrą norite sustabdyti, paspauskite

mygtuką m arba i.

Vaizdo dydžio keitimas: q [Q]

Didelės raiškos nuotrauka įrašoma kaip atskira

mažesnio dydžio nuotrauka, tinkama siųsti el. paštu

arba naudoti kitais būdais.

1 pomeniu 2 pomeniu 3 pomeniu

n

Redaguoti Q


1 Mygtukais HI pasirinkite vaizdą.

2 Mygtukais FG pasirinkite vaizdo dydį ir

paspauskite mygtuką A.

● Pakeisto dydžio vaizdas įrašomas atskirai.

Vaizdo apkarpymas: q [P]

1 pomeniu 2 pomeniu

Redaguoti

P

1 Naudodami mygtukus HI pasirinkite vaizdą ir

paspauskite mygtuką A.

2 Transfokavimo svirtele nustatykite apkarpymo

rėmelio dydį, o mygtukais FGHI pasirinkite

rėmelio vietą.

Apkarpymo

rėmelis

Back

MENU

3 Pasirinkę norimą apkarpyti sritį paspauskite

mygtuką A.

● Suredaguotas vaizdas įrašomas atskirai.

LT

39


Nuotraukų papildymas garsu:

q [R]

1 pomeniu 2 pomeniu

Redaguoti

R

1 Mygtukais HI pasirinkite vaizdą.

2 Nukreipkite mikrofoną į garso šaltinį.

Mikrofonas

3 Paspauskite mygtuką A.

● Pradedama įrašyti.

● Peržiūrint nuotrauką, pridedamas (įrašomas)

maždaug 4 sekundžių trukmės garso įrašas.

Veidų retušavimas nuotraukose:

q [Beauty Fix]

1 pomeniu 2 pomeniu

Redaguoti

„Gražinimas“

● Priklausomai nuo nuotraukos, taisymas

(redagavimas) gali būti neefektyvus.

1 Mygtukais HI pasirinkite vaizdą ir paspauskite

mygtuką Q.

2 Mygtukais FG pasirinkite retušuojamą elementą

ir paspauskite mygtuką Q.

3 Jei vaizdą norite įrašyti, peržiūros ekrane

pasirinkite [OK] ir paspauskite mygtuką Q.

Jei vaizdą norite dar retušuoti, pasirinkite

[Beauty Fix].

● Retušuota nuotrauka įrašoma kaip nauja

nuotrauka.

OK

Beauty Fix

Back MENU

● Retušuotos nuotraukos parametro [Image Size]

vertė nustatoma [3] arba mažesnė.

40 LT


„Gražinimas“

1 Pasirinkite norimą retušuoti elementą bei

retušavimo lygį ir paspauskite mygtuką A.

Eye Color

2 Peržiūros lange paspauskite mygtuką Q.

Off

Back

Tamsių sričių, susidarančių dėl

šviesaus fono ar kitų priežasčių,

pašviesinimas: q [Shadow Adj]

1 pomeniu 2 pomeniu

Redaguoti

Šešėlių koregavimas

1 Naudodami mygtukus HI pasirinkite vaizdą ir

paspauskite mygtuką A.

● Suredaguotas vaizdas įrašomas atskirai.

● Priklausomai nuo nuotraukos, taisymas

(redagavimas) gali būti neefektyvus.

● Retušuojant gali sumažėti vaizdo raiška.

MENU

Raudonų akių efekto šalinimas

fotografuojant su blykste

q [Redeye Fix]

1 pomeniu 2 pomeniu

Redaguoti

Redeye Fix

1 Naudodami mygtukus HI pasirinkite vaizdą ir

paspauskite mygtuką A.

● Suredaguotas vaizdas įrašomas atskirai.

● Priklausomai nuo nuotraukos, taisymas

(redagavimas) gali būti neefektyvus.

● Retušuojant gali sumažėti vaizdo raiška.

Vaizdų sukimas q [y]

1 pomeniu 2 pomeniu

Redaguoti

y

1 Mygtukais HI pasirinkite vaizdą.

2 Vaizdui pasukti paspauskite mygtuką A.

3 Jei reikia, pakartodami 1 ir 2 veiksmus

apdorokite kitas nuotraukas ir paspauskite

mygtuką m.

● Nauja nuotraukos padėtis išlieka net ir išjungus

maitinimą.

LT

41


Nuotraukų fiksavimas iš vaizdo

įrašų q [In-Movie Image Capture]

1 pomeniu 2 pomeniu

Vaizdų fi ksavimas iš

Redaguoti

vaizdo įrašų

1 Mygtukais HI pasirinkite vaizdo įrašą ir

paspauskite mygtuką A.

2 Mygtukais HI pasirinkite pageidaujamą

užfi ksuoti kadrą ir paspauskite mygtuką A.

● Pasirinktas kadras įrašomas kaip nuotrauka.

Ilgų vaizdo įrašų trumpinimas

q [Movie Triming]

1 pomeniu 2 pomeniu

Redaguoti

Filmo apkarpymas

1 Mygtukais HI pasirinkite vaizdo įrašą ir

paspauskite mygtuką A.

3 pomeniu Pritaikymas

Naujas failas

Sutrumpintas vaizdo įrašas

įrašomas atskirame vaizdo

įrašo faile.

Pirminis vaizdo įrašas

Perrašyti pakeičiamas sutrumpintu

vaizdo įrašu.

2 Mygtukais HI pasirinkite kadrą, nuo kurio norite

trinti, ir paspauskite mygtuką A.

3 Mygtukais HI pasirinkite kadrą, nuo kurio norite

baigti trinti, ir paspauskite mygtuką A.

4 Mygtukais FG pasirinkite [Erase] ir paspauskite

mygtuką A.

● Norėdami atšaukti trumpinimo funkciją

pasirinkite [Atšaukti].

● Vaizdo įrašas apdorojamas sekundžių tikslumu.

Vaizdo įrašo trukmė automatiškai parenkama taip,

kad į jį patektų pradžios ir pabaigos kadrai.

Vaizdo įrašo taisymas grupėje

1 Išplėskite pageidaujamą grupę.

„ Sugrupuotų vaizdų peržiūra“ (22 psl.)

2 Mygtukais HI pasirinkite vaizdo įrašą ir

paspauskite mygtuką A.

● Kai norėdami taisyti kurį nors vaizdo įrašą

išplečiate grupę, pakeistą vaizdo įrašą gali

įrašyti atskirai, pasirinkus [Naujas failas].

Nuotraukų trynimas: q [Erase]

2 pomeniu Pritaikymas

All Erase

Sel. Image

Erase

Grupės

šalinimas

Šalinamos visos vidinėje

atmintinėje arba kortelėje įrašytos

nuotraukos.

Nuotraukos pasirenkamos ir

šalinamos po vieną.

Šalinamas rodomas vaizdas.

Pašalinami visi grupę sudarantys

vaizdai.

● Jei ketinate trinti vidinėje atmintinėje esančias

nuotraukas, į fotoaparatą nedėkite kortelės.

● Apsaugotų nuotraukų ištrinti neleidžiama.

42 LT


Pavienių nuotraukų pasirinkimas ir

šalinimas [Pasir. Image]

1 Mygtukais FG pasirinkite [Sel. Image] ir

paspauskite mygtuką A.

2 Mygtukais FGHI pasirinkite vaizdą,

kurį pageidaujate ištrinti, tada paspauskite

mygtuką A, kad prie pažymėtumėte vaizdą

R žyma.

● Pasukite T kryptimi ir grįšite į vieno kadro

rodinį.

Žyma R

Sel. Image (1)

Erase/Cancel

OK

4/30

MENU

3 Kartodami 2 veiksmą pažymėkite norimas ištrinti

nuotraukas. Tada paspauskite mygtuką m ir

jas ištrinkite.

4 Mygtukais FG pasirinkite [Yes] ir paspauskite

mygtuką A.

● Nuotraukos, prie kurių pažymėta R,

pašalinamos.

Visų nuotraukų šalinimas [Trinti viską]

1 Mygtukais FG pasirinkite [All Erase] ir

paspauskite mygtuką A.

2 Mygtukais FG pasirinkite [Yes] ir paspauskite

mygtuką A.

Nuotraukų apsaugojimas: q [R]

● Apsaugotų vaizdų negalima pašalinti pasirinkus

komandas [Erase] (25, 42 psl.), [Sel. Image] (42 psl.),

[Erase Group] (42 psl.), arba [All Erase] (42 psl.),

tačiau pasinaudojus funkcija [Memory Format]/

[Format] (44 psl.) ištrinami visi vaizdai.

1 Mygtukais HI pasirinkite vaizdą.

2 Paspauskite mygtuką A.

● Nuostatoms atšaukti dar kartą paspauskite

mygtuką A.

3 Jei reikia, pakartodami 1 ir 2 veiksmus

apsaugokite kitas nuotraukas ir paspauskite

mygtuką m.

● Jei apsaugote sugrupuotus vaizdus, iš karto

apsaugomi visi į grupę įtraukti vaizdai.

Jungimas prie išmaniojo telefono

q [FlashAir]

● Naudodamiesi „FlashAir“ kortele (su belaidžio ryšio

funkcija, parduodama atskirai) galite prijungti fotoaparatą

prie išmaniojo telefono su „Wi-Fi“ ir juo peržiūrėti arba

importuoti nuotraukas iš „FlashAir“ kortelės.

● Prieš naudodami „FlashAir“ kortelę atidžiai

perskaitykite „FlashAir“ kortelės vadovą ir jo laikykitės.

2 pomeniu Pritaikymas

Pradžia/pabaiga

Pradžios

pasirinktis

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ arba

atsijungimas.

Galima pasirinkti [Manual Start]

arba [Auto Start].

● Kol fotoaparate aktyvus „Wi-Fi“ ryšys, jis

neperjungiamas į pasyvųjį režimą.

● Yra programėlė išmaniajam telefonui.

http://olympuspen.com/OIShare/

● Prieš naudodamiesi žr. „„FlashAir“/„Eye-Fi“ kortelė“

(73 psl.).

LT

43


d 1 nuostatų meniu

Visų duomenų šalinimas:

d [Memory Format]/d [Format]

● Prieš formatuodami patikrinkite, ar vidinėje

atmintinėje arba kortelėje neliko svarbių duomenų.

● Jei ketinama kortelę šiame fotoaparate naudoti pirmą

kartą arba jei ji buvo naudota kitame fotoaparate ar

kompiuteryje, ją reikia formatuoti pagal šį fotoaparatą.

● Prieš pradėdami formatuoti vidinę atmintinę,

išimkite kortelę.

2 pomeniu Pritaikymas

Yes

No

Pašalinami visi vidinėje atmintinėje arba

kortelėje esantys nuotraukų duomenys

(įskaitant apsaugotas nuotraukas).

Atšaukiamas formatavimas.

Vidinėje atmintinėje esančių

nuotraukų kopijavimas į kortelę:

d [Backup]

2 pomeniu Pritaikymas

Yes

No

Visi vidinėje atmintyje įrašyti vaizdų

duomenys nukopijuojami į kortelę.

Atšaukiamas kopijavimas.

„Eye-Fi“ kortelės naudojimas:

d [Eye-Fi]

2 pomeniu Pritaikymas

All Perduoda visas nuotraukas.

Sel. Image Perduoda tik pasirinktą nuotrauką.

Off

„Eye-Fi“ ryšys išjungiamas.

● Prieš pradėdami naudoti „Eye-Fi“ kortelę, atidžiai

perskaitykite jos instrukciją ir laikykitės ten

pateikiamų nurodymų.

● Šis fotoaparatas nedera su „Eye-Fi“ kortelės

režimu „Endless“.

● Prieš naudodamiesi žr. „„FlashAir“/„Eye-Fi“ kortelė“

(73 psl.).

Spausdinimo nuostatų įrašymas

su nuotraukos duomenimis:

d [Print Order]

● „Spausdinimo rezervavimas“ (59 psl.)

● Galima nustatyti tik kortelėje įrašytų nuotraukų

spausdinimo rezervavimo nuostatas.

Nuotraukų paruošimas nusiųsti

į internetą naudojantis programa

„OLYMPUS Viewer 3“:

d [Upload Order]

1 Mygtukais HI pasirinkite vaizdą.

2 Paspauskite mygtuką A.

● Nuostatoms atšaukti dar kartą paspauskite

mygtuką A.

3 Jei reikia, pakartodami 1 ir 2 veiksmus

apdorokite kitas nuotraukas ir paspauskite

mygtuką m.

● Išsiųsti galima tik JPEG formato failus.

● Informaciją apie „OLYMPUS Viewer 3“ žr.

„Kompiuterio programos diegimas ir naudotojo

registravimas“ (53 psl.).

● Išsamesnės informacijos apie nuotraukų įkėlimą

ieškokite „OLYMPUS Viewer 3“ žinyne.

44 LT


Fotoaparato prijungimo prie kitų

įtaisų būdo pasirinkimas:

d [USB Connection]

Auto

2 pomeniu Pritaikymas

Storage

MTP

Print

Prisijungimo būdas iš naujo

parenkamas kiekvieną kartą, kai

fotoaparatas prijungiamas prie

kito prietaiso.

Fotoaparatas prijungiamas kaip

kortelių skaitytuvas.

Prie kompiuterio su

„Windows Vista“/„Windows 7“/

„Windows 8“ fotoaparatas

jungiamas kaip nešiojamasis

prietaisas.

Pasirinkite, kai jungiate prie

su „PictBridge“ derančio

spausdintuvo.

● Jei naudojate pateiktą programinę įrangą, rinkitės

[Storage].

● Informaciją apie jungimo prie kompiuterio būdą žr.

„Jungimas prie kompiuterio“ (52 psl.).

Fotoaparato įjungimas

mygtuku q: d [q Power On]

No

Yes

2 pomeniu Pritaikymas

Fotoaparatas neįjungtas.

Fotoaparatui įjungti paspauskite

mygtuką n.

Fotoaparatui peržiūros režimu

įjungti nuspauskite ir palaikykite

mygtuką q.

d 2 nuostatų meniu

Fotoaparato garso ir jo stiprumo

nustatymas: d [Sound Settings]

2 pomeniu 3 pomeniu Pritaikymas

Sound Type 1/2/3

Volume 0/1/2/3/4/5

q Volume 0/1/2/3/4/5

Parenka fotoaparato

garsus (veikimo,

įspėjimų garsus ir

užrakto garsą).

Parenka fotoaparato

mygtukų veikimo

garsumą.

Pasirenkamas

nuotraukų peržiūros

garsumas.

LT

45


Nuotraukų rinkmenų pavadinimų

numerių atstatymas d [File Name]

Aplanko

pavadinimas

DCIM

Aplanko

pavadinimas

100OLYMP

999OLYMP

Automatinis

numeravimas

Pmdd

Rinkmenos

pavadinimas

Pmdd0001.jpg

Pmdd9999.jpg

Automatinis

numeravimas

Mėnuo: nuo 1 iki C

(A = spalis,

B = lapkritis,

C = gruodis)

Diena: nuo 01 iki 31

2 pomeniu Pritaikymas

Reset

Auto

Ši funkcija įdėjus naują kortelę

leidžia atstatyti nuoseklų aplanko

ir rinkmenos pavadinimų numerį. *1

Tai naudinga grupuojant atskirose

kortelėse esančius vaizdus.

Įdėjus net ir naują kortelę

tęsiamas ankstesnės kortelės

aplanko ir rinkmenų pavadinimų

numeravimas. Tai naudinga,

kai reikia visiems aplankams ir

rinkmenoms suteikti pavadinimus

su nuosekliais numeriais.

*1

Aplanko pavadinimo numeris atkuriamas į 100,

o rinkmenos – į 0001.

Vaizdų apdorojimo funkcijos

reguliavimas: d [Pixel Mapping]

● Ši funkcija jau sureguliuota gamintojo, todėl naujo

fotoaparato reguliuoti nereikia. Rekomenduojama

ją atlikti kartą per metus.

● Kad gautumėte geriausius rezultatus, baigę

fotografuoti ar peržiūrėti nuotraukas palaukite

mažiausiai vieną minutę ir tik tada naudokitės taškų

išdėstymo funkcija. Jei veikiant taškų išdėstymo

funkcijai fotoaparatas išjungiamas, ją reikia atlikti

iš naujo.

Vaizdų apdorojimo funkcijos reguliavimas

Vaizdų apdorojimo funkcijos reguliavimas

Pasirodžius pomeniu [Pradžia] (2 pomeniu)

paspauskite mygtuką A.

● Prasideda tikrinimas ir vaizdų apdorojimo

funkcijos reguliavimas.

46 LT


Ekrano šviesumo reguliavimas:

d [s]

Kaip nustatyti ekrano šviesumą

1 Žiūrėdami į ekraną mygtukais FG nustatykite

šviesumo vertę ir paspauskite mygtuką A.

s

Back

MENU

LT

47


Nuotraukų peržiūra per televizorių: d [TV Out]

Įvairiose šalyse ir vietovėse naudojamos skirtingos televizijos vaizdo signalų sistemos. Prieš peržiūrėdami

per televizorių fotoaparate esančias nuotraukas pasirinkite televizoriaus vaizdo signalo tipą atitinkančią

vaizdo išvestį.

2 pomeniu 3 pomeniu Pritaikymas

NTSC/PAL

HDMI Out

HDMI Control

NTSC

PAL

480p/576p

720p

1080i

Off

On

Fotoaparatas jungiamas prie televizoriaus Šiaurės Amerikoje,

Taivane, Korėjoje, Japonijoje ir t. t.

Fotoaparatas jungiamas prie televizoriaus Europos valstybėse,

Kinijoje ir t. t.

Nustatykite signalo formatą, kuriam teikiama pirmenybė. Jei

televizoriaus nustatymai nesutampa, jie automatiškai pakeičiami.

Valdyti fotoaparatu.

Valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

Pradiniai gamykliniai nustatymai skiriasi priklausomai nuo fotoaparato pardavimo regiono.

Nuotraukų peržiūra televizoriuje

Nuotraukų peržiūra televizoriuje

● Prijungimas AV laidu

1 Fotoaparate nustatykite tokią pat vaizdo signalo sistemą, kokia naudojama prijungtame televizoriuje

([NTSC]/[PAL]).

2 Prie televizoriaus prijunkite fotoaparatą.

● Jungimas HDMI kabeliu

1 Fotoaparate pasirinkite skaitmeninio signalo formatą, kuriuo bus jungiama ([480p/576p]/[720p]/[1080i]).

2 Prie televizoriaus prijunkite fotoaparatą.

3 Įjunkite televizorių ir nustatykite parametro „INPUT“ parinktį „VIDEO (įvesties lizdas sujungtas su

fotoaparatu)“.

4 Įjunkite fotoaparatą ir mygtukais FGHI pasirinkite vaizdą, kurį norite peržiūrėti.

● Jei fotoaparatas prie kompiuterio prijungtas USB kabeliu, nejunkite prie fotoaparato HDMI kabelio.

48 LT


Daugiafunkcė jungtis

AV laidas

(parduodamas atskirai: CB-AVC3)

Vaizdo (geltoną) ir garso

(baltą) įvesties kištukus

įjunkite į atitinkamas

televizoriaus jungtis.

HDMI mikrojungtis

(D tipas)

HDMI kabelis

(parduodamas

atskirai: CB-HD1)

Prijunkite HDMI jungtį

prie televizoriaus.

● Daugiau informacijos apie televizoriaus signalo šaltinio keitimą žr. televizoriaus instrukcijoje.

● Jei fotoaparatas su televizoriumi sujungiamas abiem (AV ir HDMI) kabeliais, HDMI kabeliui teikiamas

pirmumas.

● Ekrane rodomos nuotraukos ir informacija gali būti apkarpytos, atsižvelgiant į televizoriaus nuostatas.

Kaip valdyti vaizdus televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu

Kaip valdyti vaizdus televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu

1 Funkcijai [HDMI Control] nustatykite [On] ir išjunkite fotoaparatą.

2 HDMI kabeliu sujunkite fotoaparatą su televizoriumi. „Jungimas HDMI kabeliu“ (48 psl.)

3 Pirmiausia įjunkite televizorių, tada įjunkite fotoaparatą.

● Vykdykite televizoriaus ekrane pateikiamus veiksmų žinyno nurodymus.

● Kai kurie televizoriai neleidžia atlikti operacijų su jų nuotolinio valdymo pulteliais, net jei ekrane pateikiamas

veiksmų žinynas.

● Jei su televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu negalima atlikti jokių operacijų, parametrui [HDMI Control]

nustatykite [Off] ir valdykite fotoaparatu.

LT

49


Baterijos energijos taupymas, kol

nefotografuojama d [Power Save]

Off

On

2 pomeniu Pritaikymas

Atšaukiamas [Power Save]

režimas.

Jei fotoaparatas nenaudojamas

ilgiau kaip maždaug

10 sekundžių, ekranas

automatiškai išsijungia

(taupoma baterijos energija).

Parengties režimo atkūrimas

Paspauskite bet kurį mygtuką.

Ekrano dialogų kalbos keitimas

d [l]

2 pomeniu Pritaikymas

Languages

Parenkama kalba, kuria ekrane

rodomi meniu elementai ir klaidų

pranešimai.

d 3 nuostatų meniu

Datos ir laiko nustatymas: d [X]

1 Kryptiniais mygtukais FG pasirinkite metus – [Y].

2 Jei [Y] nuostatą norite įrašyti, paspauskite I.

3 Kaip ir atliekant 1 bei 2, veiksmus, mygtukais

FGHI nustatykite [M] (mėnesį), [D] (dieną),

[Time] (valandas ir minutes) ir [Y/M/D] (datos

formatą). Tada paspauskite mygtuką A.

● Kad tiksliai nustatytumėte laiką, kai laiko momentas

pasieks 00 sekundžių, nuspauskite mygtuką A.

Datos ir laiko tikrinimas

Kai fotoaparatas išjungtas, paspauskite

mygtuką INFO ir palaikykite. Esamas laikas

rodomas maždaug 3 sekundes.

Vietinės ir kitų laiko juostų

pasirinkimas: d [Pasaulio laikas]

● Jei naudojant [X] nenustatomas fotoaparato

laikas, naudojantis meniu [World Time] neleidžiama

pasirinkti laiko juostos.

2 pomeniu 3 pomeniu Pritaikymas

Home/

Alternate

x

z

x *1 —

z *1, 2 —

Namų laiko juostos

laikas (laiko juosta,

pasirinkta ties

2 pomeniu punktu x).

Kelionės paskirties

vietos laiko juostos

laikas (laiko

juosta, pasirinkta

ties 2 pomeniu

elementu z).

Pasirinkite namų laiko

juostą (x).

Pasirinkite kelionės

paskirties vietos laiko

juostą (z).

*1

Teritorijose, kuriose įvedamas vasaros laikas,

vasaros laiką ([Summer]) įjunkite spausdami FG.

*2

Pasirinkus laiko juostą fotoaparatas automatiškai

apskaičiuoja laiko skirtumą tarp pasirinktos ir namų

laiko juostų (x), kad nurodytų kelionės paskirties

vietos laiko juostos laiką (z).

50 LT


Pagražinimonuostatų įrašymas:

d [Beauty Settings]

● Priklausomai nuo nuotraukos, taisymas

(redagavimas) gali būti neefektyvus.

1 Mygtukais FG pasirinkite retušavimo lygį ir

paspauskite mygtuką Q.

2 Paspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite

portretinę nuotrauką.

Jutiklinio ekrano kalibravimas

d [Touch Calibration]

Lieskite ekraną vadovaudamiesi jame pateikiamais

nurodymais.

Take a portrait picture.

● Nuotrauka neįrašyta.

3 Pasirinkite norimą retušuoti elementą bei

retušavimo lygį ir paspauskite mygtuką A.

Eye Color

Back

MENU

Off

4 Peržiūros ekrane paspauskite mygtuką Q,

kad įrašytumėte nuotrauką.

● Įrašymas baigtas.

LT

51


Jungimas prie kompiuterio

Prieš pradėdami, atitinkamai nustatykite fotoaparato

sąrankos meniu parinktį [USB Connection]. (45 psl.)

Fotoaparato prijungimas

Daugiafunkcė

jungtis

Jungties dangtelis

USB laidas

(pateikiamas)

Jei parinkties [USB Connection] vertė yra [Auto],

kabeliu sujunkite fotoaparatą ir kompiuterį, tada

fotoaparato ekrane kaip sujungimo būdą pasirinkite

[Storage] arba [MTP] ir paspauskite mygtuką A.

Sistemos reikalavimai

„Windows“ : „Windows XP Home Edition“/

„Professional“ („SP1“ ar

naujesnė)/„Windows Vista“/

„Windows 7“/„Windows 8“

„Macintosh“ : „Mac OS X v10.3“ arba naujesnė

versija

● Net jeigu kompiuteryje yra USB jungtys, toliau

išvardytais atvejais neužtikrinamas tinkamas

veikimas:

● Kompiuteriai su USB jungtimis, įrengtomis

naudojant plėtros kortelę ar pan.

● Kompiuteriai, į kuriuos ne gamykloje

įdiegta operacinė sistema, ir kompiuteriai,

sukomplektuoti namuose.

● Jei kompiuteris nepalaiko SDXC kortelių, gali

būti parodytas pranešimas, kuriuo raginama

suformatuoti vidinę atmintinę arba kortelę.

Formatuojant visi vaizdai visiškai ištrinami,

todėl neformatuokite.

52 LT


Kompiuterio programos

diegimas ir naudotojo

registravimas

„Windows“

1 Į CD-ROM įrenginį įdėkite pateiktą

kompaktinį diską.

Windows XP

● Atveriamas dialogo langas „Setup“.

„Windows Vista“/„Windows 7“/„Windows 8“

● Atveriamas automatinės paleisties dialogo

langas. Spustelėkite „OLYMPUS Setup“, kad

būtų atvertas dialogo langas „Setup“.

● Jei dialogo langas „Setup“ nerodomas, meniu

„Start“ pasirinkite „My Computer“ („Windows XP“)

arba „Computer“ („Windows Vista“/„Windows 7“).

Du kartus spustelėkite diskų įrenginio piktogramą

(„OLYMPUS Setup“), kad atvertumėte langą

„OLYMPUS Setup“. Tada du kartus spustelėkite

„Launcher.exe“.

Jei atveriamas dialogo langas „User Account

Control“, spustelėkite „Yes“ arba „Continue“.

2 Užregistruokite savo „Olympus

gaminį.

● Spustelėkite mygtuką „Registration“ ir

vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

● Kad galėtumėte užregistruoti fotoaparatą,

turite jį prijungti prie kompiuterio. „Fotoaparato

prijungimas“ (52 psl.)

● Jei fotoaparato ekrane nieko nerodoma net ir

prijungus jį prie kompiuterio, gali būti nusilpusi

baterija. Įkraukite bateriją ir vėl įjunkite

fotoaparatą.

3 Įdiekite programą „OLYMPUS

Viewer 3“.

● Prieš diegdami patikrinkite, ar sistema atitinka

keliamus reikalavimus.

● Spustelėkite mygtuką „OLYMPUS Viewer 3“

ir vykdykite ekrane pateikiamas programinės

įrangos diegimo instrukcijas.

LT

53


OLYMPUS Viewer 3

Operacinė

sistema

Procesorius

RAM

Laisva vieta

standžiajame

diske

Monitoriaus

nuostatos

„Windows XP“ („Service Pack 2“ arba

naujesnė versija)/„Windows Vista“/

„Windows 7“/„Windows 8“

„Pentium 4“ 1,3 GHz arba spartesnis

(fi lmuotai medžiagai reikia „Core 2

Duo“ 2,13 GHz arba spartesnio)

1 GB arba daugiau (rekomenduojama

2 GB arba daugiau)

3 GB arba daugiau

1024 × 768 taškų arba daugiau

Mažiausiai 65536 spalvų

(rekomenduojama 16770000 spalvų)

„Macintosh“

1 Į CD-ROM įrenginį įdėkite pateiktą

kompaktinį diską.

● Darbalaukyje du kartus spustelėkite

kompaktinio disko piktogramą („OLYMPUS

Setup“).

● Dukart spustelėkite piktogramą „Setup“,

kad būtų atvertas dialogo langas „Setup“.

● Informacijos apie naudojimąsi programomis

ieškokite internetiniame žinyne.

4 Įdiekite fotoaparato instrukciją.

● Spustelėkite mygtuką „Camera Instruction

Manual“ ir vykdykite ekrane pateikiamus

nurodymus.

2 Įdiekite programą „OLYMPUS

Viewer 3“.

● Prieš diegdami patikrinkite, ar sistema atitinka

keliamus reikalavimus.

● Spustelėkite mygtuką „OLYMPUS Viewer 3“

ir vykdykite ekrane pateikiamas programinės

įrangos diegimo instrukcijas.

● Galite užsiregistruoti pasirinkę „OLYMPUS

Viewer 3“ žinyno parinktį „Registration“.

54 LT


OLYMPUS Viewer 3

Operacinė

„Mac OS X“, nuo v10.5 iki v10.8

sistema

„Intel Core Solo“/„Duo“ 1,5 GHz arba

Procesorius geresnis (fi lmams reikia „Core 2 Duo“

2 GHz arba geresnio)

1 GB arba daugiau (rekomenduojama

RAM

2 GB arba daugiau)

Laisva vieta

standžiajame

3 GB arba daugiau

diske

Monitoriaus

nuostatos

1024 × 768 taškų arba daugiau

Mažiausiai 32000 spalvų

(rekomenduojama 16770000 spalvų)

● Kitų kalbų galima pasirinkti iš jungtinio kalbų

laukelio. Informacijos apie programinės įrangos

naudojimą rasite interneto žinyne.

3 Nukopijuokite fotoaparato

instrukciją.

● Aplankui su fotoaparato vadovais atverti

spustelėkite mygtuką „Camera Instruction

Manual“. Nukopijuokite savo kalbos vadovą

į kompiuterį.

LT

55


Tiesioginis spausdinimas

(„PictBridge“)

Sujungę fotoaparatą su spausdintuvu, suderinamu su

„PictBridge“, galėsite nuotraukas spausdinti tiesiogiai,

nenaudodami kompiuterio.

Informacija, ar spausdintuvas suderinamas su

standartu „PictBridge“, pateikiama spausdintuvo

naudojimo instrukcijoje.

● Spausdinimo režimai, popieriaus formatai ir kiti

fotoaparatu nustatomi parametrai priklauso nuo

naudojamo spausdintuvo. Daugiau informacijos

rasite spausdintuvo naudojimo instrukcijoje.

● Išsamius duomenis apie galimas popieriaus rūšis,

popieriaus ir rašalo kasečių dėjimą galima rasti

spausdintuvo naudojimo instrukcijoje.

● Sąrankos meniu nustatykite parametro [USB

Connection] nuostatą [Print]. [USB Connection]

(45 psl.)

Nuotraukų spausdinimas

taikant standartines

spausdintuvo nuostatas

[Standartinis spausdinimas]

1 Nustatykite, kad spausdintina

nuotrauka būtų rodoma ekrane.

● „ Vaizdų peržiūra“ (21 psl.)

2 Įjunkite ir prie fotoaparato

prijunkite spausdintuvą.

Daugiafunkcė

jungtis

I (į dešinę)

Jungties dangtelis

USB laidas

(pateikiamas)

3 Norėdami pradėti spausdinti,

paspauskite mygtuką I.

4 Jei norite spausdinti kitą

nuotrauką, mygtukais HI

pasirinkite nuotrauką ir

paspauskite mygtuką A.

Spausdinimo pabaiga

Spausdinimo pabaiga

Ekrane pasirodžius pasirinktai nuotraukai, nuo

fotoaparato ir spausdintuvo atjunkite USB kabelį.

56 LT


Spausdintuvo spausdinimo

nuostatų keitimas

[Individualizuotas spausdinimas]

1 Nustatykite, kad spausdintina

nuotrauka būtų rodoma ekrane.

● „ Vaizdų peržiūra“ (21 psl.)

5 Mygtukais FG pasirinkite

[Size] (3 pomeniu) ir paspauskite

mygtuką I.

● Jei langas [Printpaper] nerodomas,

parametrams [Size], [Borderless] ir [Pics/

Sheet] priskiriamos standartinės spausdintuvo

reikšmės.

Printpaper

Back

MENU

2 Įjunkite ir prie fotoaparato

prijunkite spausdintuvą.

Size

Standard

Borderless

Standard

3 Paspauskite mygtuką A.

4 Mygtukais FG pasirinkite

spausdinimo režimą ir

paspauskite mygtuką A.

Print

2 pomeniu Pritaikymas

All Print

Multi Print

All Index

Print Order *1

Spausdinama 8-u veiksmu

pasirinkta nuotrauka.

Spausdinamos visos vidinėje

atmintinėje arba atminties

kortelėje saugomos nuotraukos.

Viena nuotrauka spausdinama

įvairiais formatais.

Spausdinamas visų vidinėje

atmintinėje arba atminties kortelėje

saugomų nuotraukų turinys.

Nuotraukos spausdinamos pagal

atminties kortelėje esančius

spausdinimo rezervavimo

duomenis.

*1

Funkcija [Print Order] galima naudotis tik

nustačius spausdinimo rezervavimo parametrus.

„Spausdinimo rezervavimas“ (59 psl.)

6 Mygtukais FG pasirinkite

[Borderless] arba [Pics/Sheet]

nuostatas ir paspauskite

mygtuką A.

4 pomeniu Pritaikymas

Išjungta/

Įjungta *1

(Lape

spausdinamų

nuotraukų

skaičius

priklauso nuo

spausdintuvo.)

Nuotrauka spausdinama su

rėmeliu ([Off]).

Nuotrauka išspausdinama per

visą lapą ([On]).

Lape spausdinamų nuotraukų

skaičių ([Pics/Sheet]) galima

nustatyti tik tada, jei 4-u veiksmu

buvo pasirinkta nuostata [Multi

Print].

*1

Galimos parametro [Borderless] nuostatos

priklauso nuo spausdintuvo.

5 arba 6 veiksmu pasirinkus [Standard],

nuotrauka spausdinama taikant spausdintuvo

standartines nuostatas.

LT

57


7 Mygtukais HI pasirinkite vaizdą.

8 Jei šią nuotrauką norite

spausdinti, mygtuku F ją

rezervuokite. Kad esamai

nuotraukai parinktumėte

detaliąsias spausdintuvo

nuostatas, paspauskite

mygtuką G.

Detalių spausdintuvo nuostatų

pasirinkimas

1 Mygtukais FGHI pasirinkite nuostatą ir

paspauskite mygtuką A.

5 pomeniu 6 pomeniu Pritaikymas


11 Mygtukais FG pasirinkite [Print]

ir paspauskite mygtuką A.

● Spausdinimas prasideda.

● Kai režimu [All Print] parenkama nuostata

[Option Set], atveriamas langas [Print Info].

● Baigus spausdinti pasirodo langas [Print Mode

Select].

Print Mode Select

Print

All Print

Multi Print

All Index

Print Order

Back

Kaip atšaukti spausdinimą

1 Pasirodžius pranešimui [Do Not Remove USB

Cable] paspauskite mygtuką m.

2 Mygtukais FG pasirinkite [Cancel] ir

paspauskite mygtuką A.

12 Spustelėkite mygtuką m.

13 Pasirodžius pranešimui [Remove

USB Cable] nuo fotoaparato

ir spausdintuvo atjunkite

USB kabelį.

MENU

Spausdinimo rezervavimas

Nustatant spausdinimo rezervavimo duomenis,

kortelėje esančioje nuotraukoje įrašomas

spausdintinų egzempliorių skaičius ir datos

spausdinimo parinktis. Taip, naudojantis tik kortelėje

įrašytais spausdinimo rezervavimo duomenimis,

DPOF suderinamu spausdintuvu ar spausdinimo

paslaugų įmonėje galima lengvai spausdinti,

nesinaudojant kompiuteriu ar fotoaparatu.

● Galima nustatyti tik kortelėje įrašytų nuotraukų

spausdinimo rezervavimo duomenis.

● Nekeiskite šiuo fotoaparatu DPOF nuostatų,

nustatytų kitu su DPOF suderinamu prietaisu.

Pakeitimus darykite tuo įrenginiu, kuriuo atlikote

nustatymus. Šiuo fotoaparatu nustatant naujus

DPOF rezervavimo duomenis, bus pašalinti

ankstesni, kitu aparatu nustatyti spausdinimo

rezervavimo duomenys.

● Vienoje kortelėje galima nustatyti ne daugiau

kaip 999 nuotraukų spausdinimo rezervavimo

duomenis.

Pavienių kadrų spausdinimo

rezervavimas [


3 Mygtukais FG pasirinkite [


Pasirinktų nuotraukų

spausdinimo rezervavimo

duomenų panaikinimas

1 Atlikite 1 ir 2 veiksmus, kaip

nurodyta [


Naudojimo patarimai

Jeigu fotoaparatas tinkamai neveikia arba ekrane

rodomas klaidos pranešimas ir nežinote, ką daryti,

perskaitykite toliau aprašomus problemų sprendimo

būdus.

Problemų sprendimas

Baterija

„Fotoaparatas neveikia net ir įdėjus baterijas.“

● Įdėkite pakrautas baterijas tinkama kryptimi.

„Baterijos ir kortelės (parduodamos atskirai)

įdėjimas ir išėmimas“ (4 psl.), „Baterijos

įkrovimas“ (5 psl.)

● Žemoje temperatūroje baterijos veikla gali

pablogėti. Išimkite baterijas iš fotoaparato ir

sušildykite, trumpam palaikydami kišenėje.

Kortelė/vidinė atmintinė

„Rodomas klaidos pranešimas.“

„Pranešimas apie klaidą“ (64 psl.)

Užrakto mygtukas

Užrakto mygtukas

„Paspaudus užrakto mygtuką fotoaparatas

nefotografuoja.“

● Išjunkite pasyvųjį režimą.

Jei 3 minutes nuo fotoaparato įjungimo

neatliekami jokie veiksmai, fotoaparatas

automatiškai persijungia į pasyvųjį režimą,

o ekranas išsijungia, kad būtų taupoma

baterijos energija. Nuotrauka neįrašoma, net

jeigu esant šiam režimui užrakto mygtukas

nuspaudžiamas iki galo. Pajudinkite

transfokavimo svirtelę ar kitus mygtukus,

kad prieš fotografuodamas fotoaparatas

persijungtų iš pasyviojo režimo. Jeigu

fotoaparatu nesinaudojama dar 12 minučių,

jis automatiškai išsijungia. Spustelėdami

mygtuką n, įjunkite fotoaparatą.

● Fotografavimo režimui parinkti paspauskite

mygtuką q.

● Prieš fotografuodami palaukite, kol nustos

blyksėti # (blykstės įkrovos) indikatorius.

● Ilgai naudojant fotoaparatą jo vidinė

temperatūra gali pakilti ir jis automatiškai

užsidarys. Jei taip nutinka, palaukite, kol

fotoaparatas pakankamai atvės.

Naudojant taip pat gali pakilti išorinė fotoaparato

temperatūra, tačiau tai yra įprasta ir nenurodo

gedimo.

62 LT


Ekranas

„Sunkiai įžiūrimas.“

● Gali būti susikondensavę drėgmės. Išjunkite

maitinimą ir prieš fotografuodami palaukite, kol

fotoaparato korpuso temperatūra susilygins su

aplinkos temperatūra ir jis visiškai išdžius.

„Nuotraukoje užfiksuojama šviesa.“

● Tamsiose vietose fotografuojant su blykste,

nuotraukoje gali matytis šviesos atspindžiai

nuo ore esančių dulkių.

Datos ir laiko funkcija

„Atkuriamos numatytosios datos ir laiko

nuostatos.“

● Išėmus iš fotoaparato baterijas ilgesniam laikui

nei maždaug 3 dienos *1 , atkuriama numatytoji

datos ir laiko nuostata, todėl datą ir laiką reikia

nustatyti iš naujo.

*1

Laiko tarpas, po kurio atkuriama numatytoji

datos ir laiko reikšmė, priklauso nuo to, kiek

laiko buvo įdėtos baterijos.

„Fotoaparato įjungimas ir pradinis nustatymas“

(7 psl.)

Kita

„Fotografuojant aparatas skleidžia triukšmą.“

● Skleisti triukšmą fotoaparatas gali net tada,

kai joks veiksmas neatliekamas. Taip yra

dėl to, kad esant fotografavimo parengties

būklei fotoaparatas nuolat atlieka automatinio

fokusavimo ir vaizdo stabilizavimo operacijas.

LT

63


Pranešimas apie klaidą

● Ekrane pamatę vieną iš toliau išvardytų pranešimų,

žr. klaidos šalinimo veiksmus.

Pranešimas

apie klaidą

Card Error

Write Protect

Memory Full

Card Setup

Card Full

Memory Setup

Power Off

Format

Power Off

Memory Format

Reikalingi veiksmai

Kortelės problema

Įdėkite naują kortelę.

Kortelės problema

Kortelės apsaugos nuo įrašymo

jungiklis nustatytas padėtyje

„UŽBLOKUOTA“. Atleiskite

jungiklį.

Vidinės atmintinės problema

• Įdėkite kortelę.

• Ištrinkite nepageidaujamas

nuotraukas *1 .

Kortelės problema

• Keiskite kortelę.

• Ištrinkite nepageidaujamas

nuotraukas *1 .

Kortelės problema

Mygtukais FG pasirinkite

[Format] ir paspauskite

mygtuką A. Tada mygtukais

FG pasirinkite [Taipa] ir

paspauskite mygtuką A. *2

Vidinės atmintinės problema

Mygtukais FG pasirinkite

[Memory Format] ir paspauskite

mygtuką A. Tada mygtukais

FG pasirinkite [Taipa] ir

paspauskite mygtuką A. *2

Pranešimas

apie klaidą

No Picture

Picture Error

The Image

Cannot Be

Edited

Battery Empty

No Connection

No Paper

No Ink

Reikalingi veiksmai

Vidinės atmintinės/kortelės

problema

Fotografuokite prieš

peržiūrėdami nuotraukas.

Pasirinktos nuotraukos

problema

Naudodami nuotraukų

retušavimo ar pan. programinę

įrangą, peržiūrėkite šią

nuotrauką kompiuteriu. Jeigu

nuotraukos peržiūrėti vis tiek

nepavyksta, vadinasi, sugadinta

vaizdo rinkmena.

Pasirinktos nuotraukos

problema

Naudodami nuotraukų

retušavimo ar pan. programinę

įrangą, redaguokite šią

nuotrauką kompiuteriu.

Baterijos problema

Įkraukite bateriją.

Ryšio problema

Tinkamai prijunkite fotoaparatą

prie kompiuterio ar spausdintuvo.

Spausdintuvo problema

Į spausdintuvą įdėkite

popieriaus.

Spausdintuvo problema

Spausdintuve papildykite rašalo

kasetę.

*1

Prieš trindami svarbias nuotraukas, perrašykite

jas į kompiuterį.

*2

Ištrinami visi duomenys.

64 LT


Pranešimas

apie klaidą

Reikalingi veiksmai

Jammed

Settings

Changed *3

Print Error

Spausdintuvo problema

Ištraukite įstrigusį popierių.

Spausdintuvo problema

Grįžkite prie būklės, kai galima

naudoti spausdintuvą.

Spausdintuvo problema

Išjunkite fotoaparatą ir

spausdintuvą, patikrinkite

spausdintuvą ir pašalinkite

trikties priežastis, tada vėl

įjunkite maitinimą.

Pasirinktos nuotraukos

problema

Cannot Print *4 Spausdinkite iš kompiuterio.

*3

Pavyzdžiui, šis pranešimas rodomas išėmus

spausdintuvo popieriaus dėklą. Keisdami

fotoaparato spausdinimo nustatymus,

nesinaudokite spausdintuvu.

*4

Šiuo fotoaparatu gali nepavykti spausdinti kitais

fotoaparatais padarytų nuotraukų.

LT

65


Fotografavimo patarimai

Jeigu nežinote, kaip geriausiai fotografuoti norimą

nuotrauką, Jums gali padėti toliau pateikiama

informacija.

Fokusavimas

„Objekto fokusavimas“

● Ne ekrano viduryje esančio objekto

fotografavimas

Sufokusavę pagal kitą objektą, esantį tuo pačiu

atstumu kaip ir fotografuojamas objektas,

komponuokite ir padarykite nuotrauką.

Užrakto mygtuko nuspaudimas iki pusės

(10 psl.)

● Parametrui [AF Mode] (34 psl.) nustatykite

vertę [Face/iESP]

● Fotografavimas [AF Tracking] režimu

(34 psl.)

Fotoaparatas automatiškai seka objekto

judėjimą ir nuolat į jį fokusuoja.

● Prastai apšviesto objekto fotografavimas

Naudojant AF apšvietimą, fokusuoti lengviau.

[AF Illuminat.] (35 psl.)

● Fotografavimas, kai sunku automatiškai

fokusuoti

Toliau išvardytais atvejais, sufokusavę pagal

kitą kontrastingą objektą, esantį tuo pačiu

atstumu kaip ir fotografuojamas objektas

(iki pusės nuspaudę užrakto mygtuką),

komponuokite ir padarykite nuotrauką.

Mažo kontrastingumo

objektai

Kai ekrano centre atsiranda

labai šviesūs objektai

Objektai be vertikalių linijų *1

Skirtingu atstumu

esantys objektai

Greitai judantis objektas

Objektas ne kadro viduryje

*1

Kitas veiksmingas būdas – komponuoti ir

fokusuoti vertikaliai, o fotografuoti horizontaliai

laikomu fotoaparatu.

66 LT


Judantis fotoaparatas

„Fotografavimas nejudinant fotoaparato“

● Fotografavimas naudojantis funkcija

[Image Stabilizer] (35 psl.)

Vaizdo nuskaitymo įrenginio jutiklis *1

pasislenka, kad kompensuotų fotoaparato

judėjimą net ir nepadidinus ISO nuostatos.

Ši funkcija veiksminga ir tada, kai

fotografuojama labai priartinus.

*1

Įrenginys, priimantis per objektyvą patekusią

šviesą ir paverčiantis ją elektros signalais.

● Filmavimas naudojantis [IS Movie Mode]

(38 psl.)

● Fotografavimo sąlygų režimu pasirinkite

[C Sport] (14 psl.)

Režimu [C Sport] naudojamas trumpas

išlaikymas, todėl judantys objektai nuotraukoje

mažiau susilieja.

● Fotografavimas dideliu ISO jautriu

Nustačius didelį ISO jautrį, trumpu išlaikymu

galima fotografuoti net ir nesinaudojant blykste.

„ISO jautris“ (29 psl.)

Ekspozicija (šviesumas)

● Fotografavimas naudojant [Face/iESP]

(34 psl.)

Parenkama tinkama šviesiame fone esančio

veido ekspozicija ir veidas yra pašviesinamas.

● Fotografavimas naudojant [n] iš

[ESP/n] (34 psl.)

Šviesumas matuojamas pagal centre esantį

objektą ir fono šviesa vaizdo nepaveikia.

● Fotografavimas blykstės režimu [Fill In]

(28 psl.)

Prieš šviesą fotografuojamas objektas

pašviesinamas.

● Šviesaus paplūdimio arba sniego peizažo

fotografavimas

Fotografavimo sąlygų režimu pasirinkite

[q Beach & Snow] (14 psl.)

● Fotografavimas kompensuojant ekspoziciją

(28 psl.)

Žiūrėdami į ekraną, reguliuokite fotografuojamo

vaizdo šviesumą. Fotografuojant šviesius

objektus (pvz., sniegą), dažniausiai gaunami

už originalą tamsesni vaizdai. Naudodami

ekspozicijos kompensavimo funkciją

reguliuokite teigiama kryptimi (+) ir nustatykite

tikroviškus baltus atspalvius. Kita vertus,

fotografuojant juodus objektus pravartu

reguliuoti neigiama kryptimi (-).

„Tinkamo šviesumo atvaizdų fotografavimas“

● Objekto šviesiame fone fotografavimas

Veidai ir objektai būna šviesūs net ir esant

šviesiam fonui.

[Shadow Adjust] (33 psl.)

[h Backlight HDR] (14 psl.)

LT

67


Atspalvis

„Tikroviškų atspalvių gavimas nuotraukose“

● Fotografavimas naudojantis baltos spalvos

balanso funkcija (28 psl.)

Daugeliu atvejų geriausi rezultatai pasiekiami

[WB Auto] režimu, tačiau fotografuodami kai

kuriuos objektus galite bandyti eksperimentuoti

su įvairiomis nuostatomis. (Tai ypač taikytina

fotografuojant šešėlyje giedrą dieną, esant

mišriam natūraliam ir dirbtiniam apšvietimui

ir pan.)

Vaizdo kokybė

„Ryškesnių nuotraukų darymas“

● Fotografavimas su optiniu arba

superraiškos transfokatoriumi.

Fotografuojant nerekomenduojama naudotis

skaitmeniniu transfokatoriumi (35 psl.).

● Fotografavimas mažu ISO jautriu

Dideliu ISO jautriu nufotografuotoje

nuotraukoje gali būti trikdžių (spalvotų dėmelių

ir netolygių spalvų, nesančių originaliame

vaizde) arba ji gali atrodyti grūdėta.

„ISO jautris“ (29 psl.)

Peržiūros/redagavimo patarimai

Peržiūra

„Vidinėje atmintinėje ir kortelėje esančių

nuotraukų peržiūra“

● Ištraukite kortelę ir parodykite vidinėje

atmintyje laikomus vaizdus

● „Baterijos ir kortelės (parduodamos

atskirai) įdėjimas ir išėmimas“ (4 psl.)

„Aukštos kokybės nuotraukų peržiūra didelės

raiškos televizoriuje“

● HDMI kabeliu (parduodamas atskirai)

prijunkite fotoaparatą prie televizoriaus

● „Nuotraukų peržiūra per televizorių:

d [TV Out]“ (48 psl.)

Redagavimas

„Su nuotraukomis įrašyto garso šalinimas“

● Peržiūrėdami nuotrauką, vietoje esamo

garso įrašykite tylą.

„Nuotraukų papildymas garsu: q [R]“ (40 psl.)

Baterijos

„Ilgesnis baterijų veikimas“

● Nustatykite parametro [Power Save] (50 psl.)

vertę [On]

68 LT


Nuostatų, galimų kiekvienu iš fotografavimo režimų, sąrašas

Informaciją apie s žr. „s nuostatų sąrašas“ (70 psl.).

P M r p i P M

Transfokatorius R R R R *1 R R R

Blykstė R *1 – R – *1 R *1

Laikmatis *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1

Ekspozicijos

kompensavimas

R – R R R – *1 –

Baltos spalvos

balansas

R – R R R – *1 R

ISO jautris R – – R – – – *1

Nenutrūkstamasis

fotografavimas

R – *1 – – – – *1

Nuotraukos dydis R R *1 R – R R R

Kraštinių santykis R R – – – R R R

Reset R R R R R R R R

Glaudinimas R R *1 R R R R R

Šešėlių reguliavimas R – *1 R – – – R

Lietimu valdomas

užraktas

R R *1 R R R R R

AF režimas R – – – *1 – – R

ESP/n R – *1 R R – R R

Skaitmeninis

transfokavimas

R – *1 – – – – R

Vaizdo stabilizatorius R R – R R – R R

AF apšvietimas R – – R – R R R

Įrašo peržiūra R R – R R R R R

Pic Orientation R R *1 R R R R R

Orientacinė

piktograma

R R R R R R R R

Datos žyma R R *1 R – R R R

Superraiškos

transfokavimas

R – *1 – – – – R

*1

Kai kurių funkcijų nustatyti negalima.

LT

69


s nuostatų sąrašas

B V F G M C N R S X

Transfokatorius R R R R R R R – R R

Blykstė *1 *1 – – *1 *1 *1 *1 – –

Laikmatis *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1

Ekspozicijos

kompensavimas

– – – – – – – – – –

Baltos spalvos

balansas

– – – – – – – – – –

ISO jautris – – – – – – – – – –

Nenutrūkstamasis

fotografavimas

– – – – – R – – – –

Nuotraukos dydis R *1 R R R R R R R R

Kraštinių santykis R R R R R R R R R R

Reset R R R R R R R R R R

Glaudinimas R R R R R R R R R R

Šešėlių reguliavimas R R R – – R R R R –

Lietimu valdomas

užraktas

R R R R R R R R R R

AF režimas R – R R R R R – R –

ESP/n R – R R R R R – R R

Skaitmeninis

transfokavimas

R R R R R R R – R –

Vaizdo stabilizatorius R R R R R R R R R R

AF apšvietimas R R R R R R R R R –

Įrašo peržiūra R R R R R R R R R R

Pic Orientation R R R R R R R R R R

Orientacinė piktograma R R R R R R R R R R

Datos žyma R R R R R R R R R R

Superraiškos

transfokavimas

– – – – – – – – – –

*1

Kai kurių funkcijų nustatyti negalima.

70 LT


V d q U t a h

Transfokatorius R R R R R – R

Blykstė *1 – *1 – – – –

Laikmatis *1 *1 *1 R R *1 *1

Ekspozicijos

kompensavimas

– – – – – R –

Baltos spalvos

balansas

– – – – – R –

ISO jautris – – – – – – –

Nenutrūkstamasis

fotografavimas

– – – – – R –

Nuotraukos dydis R R R R R R R

Kraštinių santykis R R R R R R R

Reset R R R R R R R

Glaudinimas R R R R R R R

Šešėlių reguliavimas R R R R R R –

Lietimu valdomas

užraktas

R R R R R R R

AF režimas R R R – – – R

ESP/n R R R R R R R

Skaitmeninis

transfokavimas

R R R R R – –

Vaizdo stabilizatorius R R R R R R R

AF apšvietimas R R R – – – R

Įrašo peržiūra R R R R R R R

Pic Orientation R R R R R R R

Orientacinė

piktograma

R R R R R R R

Datos žyma R R R R R R R

Superraiškos

transfokavimas

– – – – – – –

*1

Kai kurių funkcijų nustatyti negalima.

LT

71


Priedas

Fotoaparato priežiūra

Išorė

• Švelniai valykite sausa medžiagos skiaute.

Jei fotoaparatas labai nešvarus, pamirkykite

medžiagos skiautę muiluotame vandenyje ir

gerai išgręžkite. Nuvalykite fotoaparatą drėgna

medžiagos skiaute ir tada nušluostykite sausa

medžiagos skiaute. Jei fotografuojate paplūdimyje,

naudokite suvilgytą gėlame vandenyje ir gerai

išgręžtą medžiagos skiautę.

Ekranas

• Švelniai valykite sausa medžiagos skiaute.

Objektyvas

• Dulkes nupūskite pūstuvu, tada švelniai nuvalykite

objektyvų valikliu.

Nenaudokite organinių tirpiklių, tokių kaip

benzolas, alkoholis ar chemiškai apdorotos

medžiagos.

Jei objektyvą laikysite nešvarų, gali susidaryti

pelėsių.

Baterija/KS USB adapteris

• Švelniai valykite minkšta, sausa medžiagos skiaute.

Storage

• Jei ketinate fotoaparato nenaudoti ilgesnį laiką,

išimkite bateriją ir kortelę, atjunkite KS USB

adapterį ir padėkite fotoaparatą laikyti vėsioje,

sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

• Kartkartėmis įdėkite baterijas ir patikrinkite, kaip

veikia fotoaparatas.

Venkite fotoaparatą laikyti kartu su cheminėmis

medžiagomis, nes gali kilti korozija.

Atskirai įsigyjamo KS USB

adapterio naudojimas

Prie šio fotoaparato galima jungti atskirai

parduodamą KS USB adapterį F-3AC. Nenaudokite

kito KS USB adapterio, išskyrus numatytąjį.

Naudodamiesi F-3AC įsitikinkite, kad jungiate su šiuo

fotoaparatu pateiktą USB laidą.

Nenaudokite su šiuo fotoaparatu jokio kito KS USB

adapterio.

Atskirai įsigyjamo kroviklio

naudojimas

Bateriją galima krauti įkrovikliu (UC-90, įsigyjamas

atskirai).

Kroviklio ir USB KS adapterio

naudojimas užsienyje

• Įkroviklį ir KS USB adapterį galima naudoti su

beveik visais pasaulio buitiniais elektros šaltiniais,

kurių duomenys yra 100–240 V, KS (50/60 Hz).

Tačiau įvairiose šalyse ar vietovėse KS tinklo lizdo

forma gali skirtis. Krovikliui ir KS USB adapteriui

gali prireikti elektros tinklo lizdų formą atitinkančio

kištuko adapterio. Norėdami gauti išsamesnės

informacijos, kreipkitės į savo vietos elektros

parduotuvę arba kelionių agentūrą.

• Nenaudokite kelioninių įtampos keitiklių, galinčių

sugadinti kroviklį ir KS USB adapterį.

72 LT


Kortelės naudojimas

Su šiuo fotoaparatu suderinamos kortelės

SD/SDHC/SDXC/„Eye-Fi“/„FlashAir“

kortelės (su belaidžio ryšio funkcija,

parduodamos atskirai) (informacijos

apie kortelių suderinamumą rasite

Olympus“ svetainėje).

• Šiuo fotoaparatu naudotis galima ir be kortelės,

nuotraukas išsaugant vidinėje atmintinėje.

„FlashAir“/„Eye-Fi“ kortelė

• „FlashAir“ SD kortelėse yra integruota belaidžio

tinklo sistema. Formatuoti jų negalima. Jei norite

suformatuoti „FlashAir“ kortelę, naudokitės su ja

pateikta programine įranga.

• „FlashAir“ arba „Eye-Fi“ kortelę naudokite pagal

toje šalyje, kur naudojate fotoaparatą, galiojančius

įstatymus ir reglamentus. Lėktuvuose ir kitose

vietose, kur tokiu ryšiu naudotis draudžiama,

išimkite „FlashAir“ arba „Eye-Fi“ kortelę iš

fotoaparato arba išjunkite tokios kortelės funkcijas.

• Naudojama „FlashAir“/„Eye-Fi“ kortelė gali įkaisti.

• Naudojant „FlashAir“/„Eye-Fi“ kortelę, baterija

eikvojasi greičiau.

• Naudojant „FlashAir“/„Eye-Fi“ kortelę, fotoaparatas

gali veikti lėčiau.

SD/SDHC/SDXC kortelės apsaugos nuo

įrašymo jungiklis

SD/SDHC/SDXC kortelės korpuse įrengtas apsaugos

nuo įrašymo jungiklis.

Jei nustumsite jį į padėtį „LOCK“, negalėsite įrašyti

į kortelę, taip pat šalinti duomenų ar suformatuoti

kortelės. Kad į kortelę būtų galima įrašyti duomenis,

grąžinkite jungiklį į pradinę padėtį.

Formatavimas

Jei ketinama kortelę šiame fotoaparate naudoti pirmą

kartą arba jei ji buvo naudota kitame fotoaparate ar

kompiuteryje, ją reikia formatuoti pagal šį fotoaparatą.

Vaizdo įrašymo vietos tikrinimas

Atmintinės indikatoriumi nurodoma, kas naudojama

fotografuojant bei peržiūrint nuotraukas: vidinė

atmintinė ar kortelė.

Esamos atmintinės indikatorius

v: naudojama vidinė atmintinė

w: naudojama kortelė

Netgi įvykdžius funkcijas [Memory Format]/

[Format], [Erase], [Sel. Image], arba [All Erase],

duomenys iš kortelės nebus visiškai pašalinti.

Kad asmeniniai duomenys nepatektų į svetimas

rankas, prieš išmesdami sulaužykite kortelę.

Perjungti iš kortelės į vidinę atmintinę ar

atvirkščiai negalima.

Jei norite naudotis vidine atmintine, kortelę

išimkite.

Kortelės skaitymo/rašymo procesas

Kortelės skaitymo/rašymo procesas

Fotografuojant, kai fotoaparatas rašo duomenis,

esamos atmintinės lemputė mirksi raudona spalva.

Jokiu būdu neatidarykite baterijos/kortelės dangtelio

ir neatjunkite USB kabelio. Gali būti ne tik sugadinti

vaizdo duomenys, tačiau sugadinta ir vidinė atmintinė

arba kortelė.

LOCK

LT

73


Į vidinę atmintinę ir atminties korteles telpančių nuotraukų skaičius/filmavimo trukmė

74 LT

Galimų įrašyti nuotraukų ir fi lmavimo trukmės vertės yra apytikslės. Faktinė talpa priklauso nuo

fotografavimo sąlygų ir naudojamos kortelės.

Nuotraukos *1

Nuotraukos dydis

4608×3456

4 3200×2400

3 1920×1440

7 640×480

Glaudinimas

Galimų įrašyti nuotraukų skaičius

Vidinė atmintis SD/SDHC/SDXC kortelė (4 GB)

L 4 460

M 9 880

L 9 900

M 17 1630

L 28 2740

M 57 5480

L 209 20110

M 359 30170

*1

Vaizdo dydžio pavyzdžiai, kai pasirinktas kraštinių santykis yra 4:3.

Filmuota medžiaga

Filmavimo trukmė

Nuotraukos dydis

Vidinė atmintis

SD/SDHC/SDXC kortelė (4 GB)

Su garsu Be garso Su garsu Be garso

C 1920×1080 *1 15 sek. 16 sek. 27 min. 29 min.

D 1280×720 *1 28 sek. 32 sek. 51 min. 57 min.

E 640×480 1 min. 10 sek. 1 min. 33 sek. 125 min. 167 min.

y 1280×720 *2 — 12 sek. — 21 min.

z 432×324 *2 — 18 sek. — 32 min.

C: 1920×1080 *1 15 sek. 16 sek. 27 min. 29 min.

*1

Didelės raiškos (HD) kokybės režimu įrašymo trukmė yra iki 29 minučių.

*2

HS kokybės režimu įrašymo trukmė yra iki 20 sek.

• Nepriklausomai nuo kortelės talpos, vieno atskiro vaizdo įrašo dydis negali viršyti 4 GB.

Galimų padaryti nuotraukų skaičiaus didinimas

Galimų padaryti nuotraukų skaičiaus didinimas

Pašalinkite nereikalingas nuotraukas arba prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio ar kito įtaiso, jame įrašykite,

tada iš vidinės atmintinės ar kortelės pašalinkite nuotraukas.

[Erase] (25, 42 psl.), [Sel. Image] (42 psl.), [All Erase] (42 psl.), [Erase Group] (42 psl.),

[Memory Format]/[Format] (44 psl.)


Prekių ženklai

• „Microsoft“ ir „Windows“ yra bendrovės „Microsoft

Corporation“ registruotieji prekių ženklai.

• „Macintosh“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas.

• SDXC logotipas yra bendrovės SD-3C, LLC prekių

ženklas.

• „Eye-Fi“ yra registruotasis „Eye-Fi, Inc.“ prekių ženklas.

• „FlashAir“ yra bendrovės „Toshiba Corporation“ prekės

ženklas.

• Powered by ARCSOFT.

• Visi kiti įmonių vardai ir gaminių pavadinimai yra

atitinkamų bendrovių prekių ženklai arba registruotieji

prekių ženklai.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC

PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL

AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC

STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE

AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER

ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL

ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO

PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED

FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION

MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE

HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Su šiuo fotoaparatu gali būti pateikiama trečiųjų

šalių programinės įrangos. Bet kokiai trečiųjų

šalių programinei įrangai taikomos jos savininkų

ar licencijos turėtojų sąlygos, suteikiančios teisę

naudotis programine įranga.

Tokias sąlygas ir kitus trečiųjų šalių programinės

įrangos pareiškimus (jei yra) galima rasti programinės

įrangos pareiškimų PDF rinkmenoje, pateikiamoje

pridėtame kompaktiniame diske arba adresu

http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/

digicamera/download/notice/notice.cfm

• Fotoaparato failų sistemos standartais, apie kuriuos

užsimenama šiame vadove, vadinami „Fotoaparato

failų sistemos/DCF kūrimo taisyklių“ standartai, nustatyti

Japonijos elektronikos ir informacinių technologijų

gamintojų asociacijos (JEITA).

LT

75


TECHNINIAI DUOMENYS

Fotoaparatas

Gaminio tipas : Skaitmeninis fotoaparatas (skirtas fotografavimui ir peržiūrai)

Įrašymo sistema

Nuotraukos : Skaitmeninis įrašymas, JPEG (pagal fotoaparatų rinkmenų konstravimo

sistemą (DCF))

Taikomi standartai : „Exif 2.3“, skaitmeninio spausdinimo tvarkos formatas (DPOF),

„PRINT Image Matching III“, „PictBridge“

Garsas su

: „Wave“ formatas

nuotraukomis

Filmuota medžiaga : MOV H.264 tiesinis PCM

Atmintis : Vidinė atmintinė, SD/SDHC/SDXC (palaiko UHS-I)/„Eye-Fi“/

„FlashAir“ kortelė (su belaidžio ryšio funkcija)

Efektyviųjų vaizdo taškų sk. : 16000000 vaizdo taškų

Vaizdo nuskaitymo įrenginys : 1/2,3 colio CMOS (pirminis spalvinis fi ltras)

Objektyvas : 4,5–108,0 mm „Olympus“ objektyvas, f3.0–6.9

(25–600 mm juostinio 35 mm fotoaparato atitikmuo)

Fotometrinė sistema : Skaitmeninis ESP matavimas, taškinio matavimo sistema

Išlaikymas : Nuo 15 iki 1/2000 sek.

Fotografavimo ribos

Normalus režimas : Nuo 0,1 m iki (W), nuo 0,4 m iki (T)

Supermakrorežimas : 0,03 m – (f=14,3 mm, fi ksuota)

Ekranas : 3,0 col. TFT spalvinis LCD jutiklinis ekranas, 460000 vaizdo taškų

Jungtis : Daugiafunkcė jungtis (NS įvado lizdas, USB jungtis, A/V išvado lizdas)/

HDMI mikrojungtis (D tipas)

Automatinio kalendoriaus : Nuo 2000 iki 2099

sistema

Darbo aplinka

Temperatūra : Nuo 0 °C iki 40 °C (darbui)/

-20–60 °C (laikant)

Drėgnumas : 30–90 % (naudojant)/10–90 % (laikant)

Maitinimas : Viena „Olympus“ ličio jonų baterija (LI-90B) arba atskirai parduodamas

USB KS adapteris

Matmenys : 112,1 mm (P) × 63,5 mm (A) × 42,4 mm (I) (be išsikišusių dalių)

Svoris : 269 g (su baterija ir kortele)

76 LT


Ličio jonų baterija (LI-90B)

Gaminio tipas : Įkraunamoji ličio jonų baterija

Modelio Nr. : LI-90B

Standartinė įtampa : NS 3,6 V

Standartinė galia : 1270 mAh

Baterijos veikimo trukmė : Apie 300 pilnų įkrovimų (priklauso nuo naudojimo)

Darbo aplinka

Temperatūra : Nuo 0 iki 40 °C (kraunant)

KS USB adapteris (F-2AC)

Modelio Nr. : F-2AC-1B/F-2AC-2B

Maitinimo reikalavimai : KS, 100–240 V (50/60 Hz)

Išėjimo srovė : NS 5 V, 500 mA

Darbo aplinka

Temperatūra : Nuo 0 °C iki 40 °C (darbui)/

-20–60 °C (laikant)

Konstrukcija ir specifi kacijos gali būti keičiamos neįspėjus.

HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia

Interface“ yra „HDMI Licensing LLC.“ prekių ženklai.

LT

77


SAUGOS PRIEMONĖS

78 LT

DĖMESIO

ELEKTROS SMŪGIO

PAVOJUS

NEATIDARYKITE

DĖMESIO! SIEKIANT SUMAŽINTI ELEKTROS

SMŪGIO PAVOJŲ, NEGALIMA NUIMTI

DANGTELIO (ARBA UŽPAKALINĖS DALIES

GAUBTELIO).

DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TVARKYTI PATS

VARTOTOJAS, VIDUJE NĖRA.

REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTAM

„OLYMPUS“ PRIEŽIŪROS PERSONALUI

PAVOJINGA

ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO

Trikampyje pavaizduotas

šauktukas informuoja

apie svarbias gaminio

eksploatavimo ir priežiūros

nuorodas, pateikiamas gaminio

dokumentacijoje.

Jeigu naudojant gaminį

nepaisoma šiuo ženklu

pažymėtų nurodymų, galima

sunkiai susižaloti arba žūti.

Jeigu naudojant gaminį

nepaisoma šiuo ženklu

pažymėtų nurodymų, galima

susižaloti arba žūti.

Jeigu naudojant gaminį

nepaisoma šiuo ženklu

pažymėtų nurodymų, galima

susižeisti, sugadinti įrangą arba

prarasti svarbius duomenis.

ĮSPĖJIMAS

KAD BŪTŲ IŠVENGTA GAISRO AR ELEKTROS

SMŪGIO PAVOJAUS, DRAUDŽIAMA ŠĮ GAMINĮ

ARDYTI, ŠLAPINTI ARBA NAUDOTI LABAI

DRĖGNOJE APLINKOJE.

Bendros saugos priemonės

Perskaitykite visas instrukcijas. Prieš naudodamiesi gaminiu,

perskaitykite visas jo naudojimo instrukcijas. Išsaugokite visas

instrukcijas ir dokumentus, kad vėliau galėtumėte ja pasinaudoti.

Valymas. Prieš valydami visada išjunkite gaminį iš elektros

tinklo. Valykite drėgna medžiagos skiaute. Valydami šį gaminį

niekada nenaudokite jokio skysto ar aerozolinio valiklio, jokio

organinio tirpiklio.

Priedai. Saugumo sumetimais ir siekiant išvengti gaminio

pažeidimų rekomenduojama naudoti tik „Olympus“ siūlomus

priedus.

Vanduo ir drėgmė. Įspėjimus apie gaminius, pritaikytus

įvairioms oro sąlygoms, skaitykite skyriuose apie atsparumą

nepalankioms aplinkos sąlygoms.

Vieta. Siekdami išvengti gaminio pažeidimų ir apsisaugoti nuo

sužeidimų, šį gaminį statykite ant stabilaus paviršiaus, trikojo

ar rėmo.

Maitinimo šaltinis. Šį gaminį junkite tik prie gaminio etiketėje

nurodytų maitinimo šaltinių.

Žaibas. Jei lauke pradeda žaibuoti, nedelsdami atjunkite KS

USB adapterį nuo elektros tinklo.

Pašaliniai daiktai. Siekdami išvengti sužalojimų, į šį gaminį

nekiškite metalinių daiktų.

Šiluma. Šio gaminio negalima naudoti arba laikyti šalia šilumos

šaltinių, pvz., radiatorių, krosniakaiščių, krosnių arba kitų

rūšių įrenginių ar prietaisų, kurie išskiria šilumą, įskaitant

stereofoninius stiprintuvus.

Fotoaparato naudojimas

ĮSPĖJIMAS

• Nenaudokite fotoaparato greta degių arba sprogstamųjų

dujų.

• Fotografuodami žmones (kūdikius, mažus vaikus ir pan.)

iš arti nenaudokite blykstės ir LED (įskaitant AF lemputę).

• Naudojant blykstę, nuo fotografuojamo žmogaus veido būtina

laikytis mažiausiai 1 m atstumo. Per arti blykstelėjus, žmogų

galima trumpam apakinti.


• Saugokite fotoaparatą nuo vaikų, kūdikių ir gyvūnų,

įskaitant naminius gyvūnėlius.

• Fotoaparatu naudokitės ir jį laikykite vaikams nepasiekiamoje

vietoje, kad išvengtumėte šių pavojingų situacijų, kurioms

susidarius galima sunkiai susižaloti:

• Pasismaugti apsivyniojus fotoaparato dirželiu.

• Netyčia praryti bateriją, kortelę ar kitą smulkią detalę.

• Netyčia blykstelėti blykste sau arba kitiems į akis.

• Susižeisti judančiomis fotoaparato dalimis.

• Nežiūrėkite į fotoaparato ekraną nukreipę jį į saulę ar

stiprią šviesą.

• Nenaudokite ir nelaikykite fotoaparato dulkėtose arba

drėgnose vietose.

• Fotografuodami su blykste neuždenkite jos ranka.

• Naudokite tik SD/SDHC/SDXC, „Eye-Fi“ arba „FlashAir“

atminties korteles. Nenaudokite kitų tipų kortelių.

Jei netyčia į fotoaparatą įdėjote kito tipo kortelę, susisiekite

su įgaliotuoju platintoju arba techninės priežiūros centro

darbuotoju. Nebandykite kortelės ištraukti jėga.

• Jei pastebėjote, kad KS USB adapteris labai karštas

arba skleidžia neįprastus kvapus, triukšmą ar dūmus,

nedelsdami ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo ir

adapterio nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą platintoją

arba techninės priežiūros centro darbuotoją.

DĖMESIO

• Nedelsdami liaukitės naudojęsi fotoaparatu, jei pajutote

neįprastą kvapą, garsą arba dūmus aplink jį.

• Niekada neišimkite baterijų plikomis rankomis, kadangi

baterijos gali užsidegti ir nudeginti rankas.

• Nesinaudokite fotoaparatu drėgnomis rankomis.

Kitaip jis gali perkaisti, sprogti, užsidegti, sukelti elektros

smūgį arba sugesti.

• Nepalikite fotoaparato vietose, kur labai aukšta

temperatūra.

• Kai kurios fotoaparato dalys gali sugesti ir tam tikromis

aplinkybėmis fotoaparatas gali užsidegti. Nesinaudokite

krovikliu ar KS USB adapteriu, jei jis kuo nors uždengtas

(pvz., antklode). Jis gali perkaisti ir užsidegti.

• Atsargiai naudokitės fotoaparatu, kad išvengtumėte

nudegimų.

• Fotoaparatas turi metalinių dalių, todėl įkaitęs gali nudeginti.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad:

• Ilgai naudojamas fotoaparatas įkaista. Jei naudositės tokiu

fotoaparatu, galite nudegti.

• Vietose, kur temperatūra yra ypač žema, fotoaparato

korpuso temperatūra gali būti žemesnė už aplinkos

temperatūrą. Jei įmanoma, šaltose vietose naudodamiesi

fotoaparatu mūvėkite pirštines.

• Atsargiai elkitės su dirželiu.

• Nešdami fotoaparatą, atsargiai elkitės su dirželiu. Jis

gali užsikabinti už atskirų daiktų ir ką nors sulaužyti arba

sugadinti.

• Norėdami apsaugoti ypač tikslias technologijas, esančias

šiame gaminyje, niekada nenaudokite ir nepalikite fotoaparato:

• Vietose, kur aukšta temperatūra ar didelis drėgnumas, taip pat

vietose, kur temperatūra ir drėgnumas ypač svyruoja. Ten, kur

krinta tiesioginiai saulės spinduliai, paplūdimyje, automobilyje

ar šalia šildymo šaltinių (radiatorių, viryklių ir pan.), taip pat prie

oro drėkintuvų.

• Smėlėtoje ar dulkėtoje aplinkoje.

• Šalia įsiliepsnojančių daiktų ar sprogmenų.

• Drėgnose vietose, pvz., vonios kambaryje ar lyjant lietui.

Naudodami oro poveikiui atsparius gaminius taip pat

perskaitykite jų naudojimo instrukcijas.

• Vietose, kur yra stipri vibracija.

• Nemėtykite fotoaparato, nesutrenkite jo ir neveikite jo vibracija.

• Kai fotoaparatą tvirtinate prie trikojo ar nuo jo nuimate, sukite

trikojo varžtą, o ne fotoaparatą.

• Prieš transportuodami fotoaparatą nuimkite nuo trikojo, taip pat

nuimkite visus kitus ne OLYMPUS gamybos priedus.

• Nelieskite fotoaparato elektros kontaktų.

• Nepalikite fotoaparato nukreipto tiesiai į saulę. Taip galima

sugadinti objektyvą ar objektyvo uždangą, iškraipyti spalvas,

sudaryti šešėlius ant vaizdo įrašymo įtaiso arba, galbūt, sukelti

gaisrą.

• Stipriai nespauskite ir netraukite objektyvo.

• Jei neketinate naudotis fotoaparatu ilgesnį laiką, išimkite iš

jo baterijas. Fotoaparatą laikykite vėsioje ir sausoje vietoje,

kad jo viduje neatsirastų drėgmės arba nesusidarytų pelėsių.

Palaikius fotoaparatą nenaudojamą, jį reikia patikrinti įjungiant

ir nuspaudžiant užrakto mygtuką, kad sužinotumėte, ar jis

veikia normaliai.

LT

79


• Jei fotoaparatas naudojamas vietoje, kur veikia magnetinis/

elektromagnetinis laukas, radijo bangos arba aukšta įtampa, pvz.,

netoli televizoriaus, mikrobangų krosnelės, vaizdo žaidimų pulto,

garsiakalbių, didelio monitoriaus, televizijos/radijo transliacijos

bokšto ar ryšio antenų, jo veikimas gali sutrikti. Tokiais atvejais,

prieš naudodamiesi fotoaparatu toliau, pirma jį išjunkite. Tada

išimkite bateriją, įdėkite ją ir fotoaparatą vėl įjunkite.

• Visada atsižvelkite į fotoaparato instrukcijoje pateiktus

perspėjimus apie naudojimo aplinką.

Atsargumo priemonės naudojant baterijas

Vadovaukitės šiais svarbiais nurodymais, kad

išvengtumėte baterijų ištekėjimo, perkaitimo,

užsidegimo, sprogimo, elektros smūgio arba

nudegimo.

PAVOJINGA

• Šiame fotoaparate naudojama „Olympus“ nurodyta ličio jonų

baterija. Bateriją kraukite tik nurodytu KS USB adapteriu arba

krovikliu. Nenaudokite jokių kitų KS USB adapterių ar kroviklių.

• Baterijų jokiu būdu nedeginkite ir nemėginkite jų kaitinti

mikrobangų krosnelėse, keptuvėse, slėginiuose induose ar pan.

• Niekada nepalikite fotoaparato ant elektromagnetinių prietaisų

arba netoli jų.

Kitaip fotoaparatas gali perkaisti, užsidegti arba sprogti.

• Nelieskite kontaktų jokiais metaliniais daiktais.

• Nešiodami arba saugodami baterijas stenkitės, kad jos

nesusiliestų su metaliniais daiktais – papuošalais, smeigtukais,

sąvaržėlėmis, raktais ir pan.

Kitaip gali įvykti trumpasis jungimas, o prietaisas gali perkaisti

sprogti ar užsidegti ir padaryti žalos ar sužeisti.

• Nelaikykite baterijų ten, kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai,

arba aukštoje temperatūroje – prikaitintame automobilyje,

greta šilumos šaltinių ir pan.

• Baterijas naudokite taip, kaip nurodyta instrukcijoje, kad

neištekėtų baterijų elektrolitas ir nepažeistumėte kontaktų.

Niekada nebandykite išardyti baterijų arba kokiais nors būdais

jų perdaryti, pavyzdžiui, lituodami ar pan.

• Jeigu baterijų elektrolito pateko į akis, nuplaukite jas švariu,

šaltu tekančiu vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytojus.

• Baterijas visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei

vaikas netyčia prarijo bateriją, nedelsdami kreipkitės į gydytojus.

• Jei negalite baterijos išimti iš fotoaparato, kreipkitės į įgaliotą

platintoją arba techninės priežiūros centro darbuotoją.

Nebandykite baterijos ištraukti jėga.

Baterija sugadintu paviršiumi (subraižyta ar pan.) gali įkaisti

arba sprogti.

ĮSPĖJIMAS

• Saugokite baterijas nuo skysčių, tokių kaip gėlas arba jūros

vanduo.

• Kad išvengtumėte baterijų ištekėjimo, perkaitimo, užsidegimo,

sprogimo, naudokite tik rekomenduojamas baterijas.

• Įdėkite baterijas kaip nurodyta naudojimosi instrukcijoje.

• Jei įkraunamosios baterijos neįsikrauna per nurodytą laiką,

nutraukite krovimą ir daugiau jų nebenaudokite.

• Nenaudokite baterijų, kurių korpusas įskilęs ar sulaužytas.

• Jei ištekėjo baterijos skystis, sklinda neįprastas kvapas, ji

prarado spalvą, deformavosi ar kitaip pakito, tuoj pat liaukitės

naudojęsi fotoaparatu ir nedelsdami pasitraukite nuo bet kokio

ugnies šaltinio.

• Jei ištekėjusio baterijų elektrolito pateko ant drabužių ar odos,

nusivilkite drabužius ir nedelsdami tą vietą nuplaukite šaltu

tekančiu vandeniu. Jei elektrolitas nudegino odą, nedelsdami

kreipkitės į gydytojus.

• Saugokite baterijas nuo stiprių smūgių ir nuolatinės vibracijos,

nemėtykite jų ir netrankykite.

Kitaip jos gali sprogti, perkaisti arba užsidegti.

DĖMESIO

• Prieš įdėdami bateriją į fotoaparatą, visuomet atidžiai

patikrinkite, ar iš jos neteka skystis, ar nepakitusi spalva,

forma, ar nėra jokių kitų anomalijų.

• Ilgai naudojantis fotoaparatu, baterija gali įkaisti. Baigę

naudotis fotoaparatu, iš karto neišimkite baterijos, kad

išvengtumėte smulkių nudegimų.

• Jei neplanuojate fotoaparatu naudotis ilgesnį laiką, išimkite

iš jo baterijas.

Jei iš baterijos ištekėtų skystis arba ji perkaistų, ji gali sugesti,

užsidegti arba sužaloti.

• Norint ilgai laikyti nenaudojamą bateriją, reikia parinkti

vėsią vietą.

• Šiam fotoaparatui reikalinga viena „Olympus“ ličio jonų

baterija. Naudokite tik numatytą bateriją. Įdėjus netinkamas

baterijas jos gali sprogti.

• Energijos sąnaudos priklauso nuo naudojamų funkcijų.

• Esant toliau aprašytoms sąlygoms, energija vartojama nuolat ir

baterija greitai išsikrauna:

• Dažnai naudojant vaizdo mastelio keitiklį (transfokatorių).

• Pakartotinai iki pusės nuspaudžiant užrakto mygtuką ir taip

aktyvinant automatinį fokusavimą.

• Ekrane ilgai laikant langą su rodoma nuotrauka.

• prijungus fotoaparatą prie spausdintuvo.

80 LT


• Naudojant išsekusią bateriją, fotoaparatas gali išsijungti

nepasirodžius įspėjimui apie baterijos įkrovimo lygį.

• „Olympus“ ličio jonų baterija skirta tik „Olympus“ skaitmeniniam

fotoaparatui.

Nenaudokite baterijos kitiems prietaisams.

• Susitepus arba sudrėkus baterijos kontaktams gali sugesti

fotoaparato kontaktai. Prieš naudodami bateriją, gerai ją

nušluostykite sausa medžiagos skiaute.

• Prieš naudodami bateriją pirmąkart ar po ilgesnės pertraukos,

pirma ją įkraukite.

• Esant žemai temperatūrai, baterijos energija maitinamą

fotoaparatą bei atsarginę bateriją laikykite kiek galima šilčiau.

Baterija, išsekusi esant žemai temperatūrai, gali atsinaujinti

sušildžius ją iki kambario temperatūros.

• Prieš kelionę, ypač į užsienį, įsigykite atsarginių baterijų.

Kelionės metu gali kilti sunkumų norint įsigyti rekomenduojamą

bateriją.

• Pateikite baterijas pakartotinai perdirbti – padėkite taupyti

mūsų planetos išteklius. Norėdami išmesti senas baterijas,

būtinai uždenkite jų kontaktus ir visuomet laikykitės vietos

įstatymų bei taisyklių.

USB KS adapteris

• Komplekte esantis KS USB adapteris F-2AC skirtas naudoti

tik su šiuo fotoaparatu. Šiuo KS USB adapteriu krauti kitų

fotoaparatų negalima.

• Nejunkite pateikto KS USB adapterio F-2AC prie jokio kito

įrenginio, išskyrus šį fotoaparatą.

• Kištukinis KS USB adapteris:

kartu tiekiamo KS USB adapterio F-2AC tinkama padėtis yra

vertikali arba horizontali.

Naudokite tik nurodytą įkraunamąją bateriją,

baterijos kroviklį ir KS USB adapterį

Su šiuo fotoaparatu primygtinai rekomenduojame naudoti tik

originalią specialią įkraunamąją „Olympus“ bateriją, baterijos

kroviklį ir KS USB adapterį. Naudojant ne originalią įkraunamąją

bateriją, baterijos kroviklį ir (arba) KS USB adapterį gali

kilti gaisras arba pavojus susižeisti dėl baterijos išsiliejimo,

perkaitimo, užsidegimo ar sugadinimo. „Olympus“ neprisiima

jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus ar žalą, kuri

gali kilti naudojant ne originalius „Olympus“ priedus (bateriją,

baterijos kroviklį ir (arba) KS USB adapterį).

Ekranas

• Nespauskite ekrano jėga, kitaip vaizdas gali pasidaryti

neaiškus, galimi peržiūros režimo sutrikimai ar ekrano

pažeidimai.

• Ekrano viršuje ar apačioje gali atsirasti linijų, primenančių

šviesos spindulius. Tai nėra gedimas.

• Kai fotoaparate objektas matomas įstrižas, vaizdo kampai

ekrane gali atrodyti zigzaginiai. Tai nėra sutrikimas ir jis bus

mažiau pastebimas peržiūros režimu.

• Esant žemai temperatūrai, ekranas gali įsijungti ne iš karto, be

to, laikinai gali pakisti jo spalva. Kai fotoaparatu naudojatės

itin šaltose vietose, būtų gerai, jei retkarčiais fotoaparatą

palaikytumėte šiltoje vietoje. Dėl žemos temperatūros sutrikęs

ekrano veikimas atsistatys normalioje temperatūroje.

• Šio gaminio ekranas pagamintas kruopščiai ir išlaikant aukštą

kokybę, tačiau ekrane gali pasitaikyti nuolat veikiantis arba

visai neveikiantis vaizdo taškas. Šie vaizdo taškai neturi

įtakos išsaugomoms nuotraukoms. Žiūrint skirtingais kampais,

spalvos ar ryškumas gali atrodyti netolygūs, bet taip yra dėl

ekrano sandaros. Tai nėra gedimas.

Teisinės ir kitokios pastabos

• „Olympus“ teisiškai neišreiškia jokių prievolių ar garantijų,

susijusių su kokiais nors pažeidimais arba nauda, kurios

tikimasi turėti naudojant šį gaminį, ir su trečiojo asmens

pageidavimais, dėl kurių gaminys buvo naudotas ne pagal

instrukciją.

• „Olympus“ teisiškai neišreiškia jokių prievolių ar garantijų,

susijusių su bet kokiais pažeidimais arba nauda, kurios tikimasi

turėti naudojant šį gaminį, dėl nuotraukų duomenų pašalinimo.

Garantijos paneigimas

• „Olympus“ neprisiima jokios atsakomybės ir neteikia garantijų,

išreikštų raštu arba numanomų, dėl šios dokumentacijos arba

programinės įrangos turinio ir jokiais atvejais neatsako už

numanomas pardavimo arba tikimo kokiam nors konkrečiam

tikslui garantijas ar kokius nors pasekminius, atsitiktinius ar

netiesioginius nuostolius (įskaitant, be kita ko, pažeidimus,

dėl kurių buvo patirta verslo nuostolių, nutrūko verslas arba

buvo prarasta verslo informacija), kylančius dėl šio rašytinio

dokumento, programinės įrangos ar įrengimų naudojimo

arba negalėjimo jų naudoti. Kai kuriose šalyse atsakomybės

dėl pasekminių arba atsitiktinių nuostolių arba numanomos

garantijos atsisakymas ar apribojimas gali būti neleidžiamas,

todėl kai kurie minėti apribojimai jums gali būti netaikomi.

• „Olympus“ pasilieka visas teises į šią instrukciją.

LT

81


Įspėjimas

Pagal autorių teises nesankcionuotas saugomos medžiagos

fotografavimas arba naudojimas gali pažeisti autorių teises.

Olympus“ neprisiima jokios atsakomybės už fotografavimą

neturint tam teisių, naudojimą ar kitokius veiksmus, kurie

pažeidžia autorių teises.

Apsaugos nuo kopijavimo pastaba

Visos teisės saugomos. Jokios šios dokumentacijos ar

programinės įrangos dalies negalima atkurti ar naudoti bet kokia

forma ir priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant

fotokopijavimą, įrašymą ir saugojimą bet kokio tipo informacijos

saugojimo ir nuskaitymo sistemose, be išankstinio rašytinio

Olympus“ leidimo. Neprisiimama jokia atsakomybė, susijusi su

šios informacijos, pateikiamos dokumentacijoje ar programinėje

įrangoje, naudojimu ar nuostoliais, kurių kilo dėl čia pateikiamos

informacijos naudojimo. „Olympus“ pasilieka teisę tobulinti

šios medžiagos ir programinės įrangos funkcijas bei turinį be

išankstinio perspėjimo.

FCC pareiškimas

• Radijo ir televizijos trukdžiai

• Atlikęs gamintojo aiškiai nepatvirtintų pakeitimų naudotojas

gali netekti teisės naudoti šią įrangą. Ši įranga buvo išbandyta,

ir bandymų metu buvo įrodyta, kad ji atitinka B klasės

skaitmeniniam įtaisui taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių

15 dalį. Šiais apribojimais siekiama užtikrinti pagrįstą apsaugą

nuo žalingų trukdžių naudojantis įrenginiu gyvenamoje vietovėje.

• Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo

dažnio bangas. Jei ji nebus sumontuota ir naudojama pagal

instrukcijas, gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius.

• Tačiau nėra garantijos, kad konkreti įdiegtis niekada nesukels

trukdžių. Jeigu šis įrenginys trikdo radijo ar televizoriaus

signalų priėmimą, tai galima nustatyti įjungiant ir išjungiant

įrenginį. Vartotojui siūloma bandyti pašalinti trikdžius imantis

šių priemonių:

• Sureguliuokite imtuvo anteną arba perkelkite ją į kitą vietą.

• Tarp fotoaparato ir imtuvo padidinkite atstumą.

• Prijunkite įrangą prie kitos elektros grandinės lizdo, t. y. ne

prie tos, prie kurios prijungtas imtuvas.

• Dėl pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo/

televizijos technikos meistrą. Fotoaparatui prijungti prie

kompiuterio, turinčio USB jungtį, naudokite tik OLYMPUS

pateiktą USB kabelį.

Informacija Šiaurės ir Pietų Amerikos klientams

Informacija JAV klientams

Atitikties deklaracija

Modelio numeris: SH-50

Prekių ženklas: OLYMPUS

Atsakinga šalis:

Adresas: 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610,

Center Valley, PA 18034-0610, JAV

Telefono numeris: 484-896-5000

Išbandyta, atitinka FCC standartus

NAUDOTI NAMIE ARBA BIURE

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Taikomos tokios dvi

naudojimo sąlygos:

(1) Šis įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių.

(2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, tarp jų

trukdžius, galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

KANADOS klientams

Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka Kanados standartą

ICES-003.

„OLYMPUS“ PASAULINĖ RIBOTA GARANTIJA –

VAIZDŲ APDOROJIMO GAMINIAI

Olympus“ garantuoja, kad siūlomi „Olympus“® vaizdų

apdorojimo produktai ir susiję „Olympus“® priedai (pavieniui

vadinamas „Produktu“, kartu – „Produktais“), įprastai naudojami

ir prižiūrimi, vienerius (1) metus nuo įsigijimo datos neturės

medžiagų ir gamybos broko.

Jei kuris nors Produktas pasirodys turįs broko vienerių metų

garantiniu laikotarpiu, klientas turi nugabenti brokuotą Produktą

į bet kurį „Olympus“ techninės priežiūros centrą, laikydamasis

toliau pateikiamos procedūros nurodymų (žr. „KĄ DARYTI, KAI

REIKALINGA TECHNINĖ PAGALBA“).

Olympus“ savo nuožiūra suremontuos, pakeis arba sureguliuos

brokuotą Produktą, jei „Olympus“ apžiūra ir gamyklinė patikra

parodys, kad a) toks brokas atsirado Produktą normaliai ir

tinkamai naudojant ir b) Produktui taikoma ši ribota garantija.

Brokuotų Produktų remontas, keitimas arba reguliavimas yra

vieninteliai „Olympus“ įsipareigojimai ir vieninteliai būdai atlyginti

kliento nuostolius.

Naudotojas, atlikęs kokių nors neleistinų šios įrangos pakeitimų,

netenka teisės jos naudoti.

82 LT


Produktų nugabenimu į „Olympus“ techninės priežiūros centrą

pasirūpina ir su tuo susijusias išlaidas padengia Klientas.

Olympus“ neįpareigojama atlikti profi laktinės techninės

priežiūros, sumontavimo, išmontavimo ar techninės

priežiūros darbų.

Olympus“ pasilieka teisę i) garantiniams ir kito pobūdžio

remonto darbams naudoti atnaujintas ir (arba) sutaisytas

naudotas dalis (kurios atitinka „Olympus“ kokybės standartus)

ir ii) keisti bet kuriuos savo produktų vidinio arba išorinio dizaino

elementus ir (arba) funkcijas be įsipareigojimo įtraukti tokius

keičiamus elementus į Produktus.

KAM ŠI RIBOTA GARANTIJA NETAIKOMA

Ši ribota garantija netaikoma, taip pat „Olympus“ niekaip, nei

aiškiai išreikštai ar numanomai, nei pagal įstatymus neteikia

garantijos:

(a) produktams ir priedams, kuriuos pagamino ne „Olympus

ir (arba) kurie nepažymėti OLYMPUS prekių ženklu (už

garantiją, taikomą kitų gamintojų produktams ir priedams,

kuriuos gali platinti „Olympus“, atsako atitinkamų produktų ir

priedų gamintojai pagal savo garantines sąlygas);

(b) jokiems Produktams, kurie buvo išardyti, remontuoti ar

pakeisti ne „Olympus“ darbuotojų ar įgaliotosios techninės

priežiūros tarnybos specialistų, nebent tokie remonto darbai

buvo atlikti pagal rašytinį „Olympus“ sutikimą;

(c) Produktų brokui ar pažeidimams, atsiradusiems dėl

dėvėjimosi, skilimo, netinkamo naudojimo, gadinimo,

nerūpestingumo, taip pat sukeltiems smėlio, skysčių,

smūgių, netinkamo laikymo, dėl grafi ke nurodytų

operatoriaus ir techninės priežiūros darbų neatlikimo,

baterijos protėkio, ne OLYMPUS gamybos priedų,

eksploatacinių medžiagų ir priemonių naudojimo arba

Produkto naudojimo kartu su nepatvirtintais įtaisais;

(d) programinės įrangos programoms;

(e) priemonėms ir eksploatacinėms medžiagoms (įskaitant,

be kita ko lempas, rašalą, popierių, juosteles, spaudinius,

negatyvus, kabelius ir baterijas) ir (arba)

(f) Produktams, tinkamai nepažymėtiems įregistruotu

Olympus“ serijos numeriu, jei tai ne modelis, nežymimas

registruotu „Olympus“ serijos numeriu.

IŠSKYRUS PIRMIAU MINĖTĄ RIBOTĄ GARANTIJĄ,

„OLYMPUS“ NETEIKIA PAPILDOMŲ GARANTIJŲ,

PAREIŠKIMŲ, SĄLYGŲ IR NIEKAIP NESIŪLO SU

PRODUKTAIS SUSIJUSIŲ GARANTIJŲ – TIESIOGINIŲ/

NETIESIOGINIŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ/NUMANOMŲ AR

IŠVEDAMŲ IŠ ĮSTATYMŲ, ĮSAKŲ, KOMERCINIO NAUDOJIMO

AR KT. TAISYKLIŲ, ĮSKAITANT, BE KITA KO, BET KOKIĄ

GARANTIJĄ AR ATSTOVAVIMO GALIMYBĘ DĖL PRODUKTŲ

(AR JŲ DALIŲ) TINKAMUMO NAUDOTI, PATVARUMO,

DIZAINO, VEIKIMO AR BŪKLĖS ARBA PARDUODAMUMO

IR TIKIMO KONKREČIAI PASKIRČIAI, TAIP PAT JOKIŲ

SUSIJUSIŲ PATENTŲ, AUTORIŲ TEISIŲ AR KITŲ

NUOSAVYBĖS TEISIŲ PAŽEIDIMO.

JEI ĮSTATYME NUMATYTA NUMANOMA GARANTIJA, JĄ

RIBOJA ŠIOJE GARANTIJOJE NURODYTOS SĄLYGOS.

KAI KURIOSE VALSTIJOSE GALI NEGALIOTI TOKS

GARANTIJOS IR (ARBA ATSAKOMYBĖS) ATSISAKYMAS

ARBA JOS APRIBOJIMAS, TAD PIRMIAU PATEIKTI

ATSISAKYMO PAREIŠKIMAI TOKIU ATVEJU NEGALIOJA.

BE TO, KLIENTAI GALI TURĖTI SKIRTINGŲ IR (ARBA)

PAPILDOMŲ TEISIŲ GYNYBOS PRIEMONIŲ IR KITOKIŲ

TEISIŲ, PRIKLAUSANČIŲ NUO KONKREČIOS VALSTIJOS.

KLIENTAS PRIPAŽĮSTA IR SUTINKA, KAD „OLYMPUS“

NEATSAKO UŽ JOKIĄ ŽALĄ, KURIĄ KLIENTAS GALI

PATIRTI DĖL VĖLUOJANČIO TRANSPORTAVIMO,

PRODUKTO GEDIMO, PRODUKTO DIZAINO, PASIRINKIMO

AR GAMYBOS, VAIZDŲ AR DUOMENŲ PRARADIMO

AR SUGADINIMO, DĖL ŽALOS, KYLANČIOS KITŲ

PRIEŽASČIŲ, – NESVARBU, AR ATSAKOMYBĖ NURODYTA

SUTARTYJE, TAIP PAT DĖL CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ

(ĮSKAITANT NERŪPESTINGUMĄ IR GRIEŽTĄ ATSAKOMYBĘ

UŽ PRODUKTĄ) IR KITAIS ATVEJAIS. „OLYMPUS“ JOKIU

ATVEJU NEATSAKO UŽ JOKIĄ BET KOKIOS RŪŠIES

NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ

AR SPECIALIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BE KITA KO, PELNO

AR NAUDOJIMO GALIMYBĖS PRARADIMĄ, NEPAISANT

GALIMYBĖS, KAD „OLYMPUS“ ŽINOJO AR TURĖJO ŽINOTI

APIE TOKIUS GALIMUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ.

LT

83


Atstovavimo pareiškimai ir garantijos, kurias suteikia asmenys

(įskaitant, be kitų, „Olympus“ platintojus, atstovus, pardavėjus

ar agentus) ir kurios nesutampa su šios ribotos garantijos

sąlygomis, joms prieštarauja arba jas papildo, nesukuria

papildomos „Olympus“ atsakomybės, jei to raštu nepatvirtina ir

neaprobuoja išskirtinai įgaliotas „Olympus“ darbuotojas.

Ši ribota garantija yra išsami ir išskirtinė garantija, kurią

Olympus“ sutinka teikti Produktams. Ji turi pirmumo teisę bet

kokių ankstesnių ar vienalaikių žodinių ar rašytinių susitarimų,

pasiūlymų ar pranešimų, susijusių su konkrečiu produktu,

atžvilgiu.

Ši ribota garantija taikoma tik pirmajam pirkėjui: jos negalima

perduoti ar priskirti.

KĄ DARYTI, KAI REIKALINGA TECHNINĖ

PAGALBA

Klientas visus į Produktą įrašytus vaizdus ar kitus duomenis

turi perkelti į kitą laikmeną ir (arba) ištraukti juostelę ir nusiųsti

Produktą bendrovei „Olympus“ techninės pagalbos darbams

atlikti.

„OLYMPUS“ JOKIU BŪDU NEATSAKO UŽ PRODUKTE,

GAUTAME TECHNINĖS PAGALBOS DARBAMS ATLIKTI,

ESANČIŲ VAIZDŲ AR DUOMENŲ ĮRAŠYMĄ, LAIKYMĄ

AR PRIEŽIŪRĄ, UŽ TOKIAME PRODUKTE ESANČIAS

FOTOJUOSTELES. TAIP PAT „OLYMPUS“ NEATSAKO

UŽ JOKIĄ ŽALĄ, JEI TOKIE VAIZDAI AR DUOMENYS

PRARANDAMI AR SUGADINAMI ATLIEKANT TECHNINĖS

PAGALBOS DARBUS, ĮSKAITANT, BE KITOS, TIESIOGINĘ,

NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ AR

SPECIALIĄJĄ ŽALĄ, PELNO AR NAUDOJIMO GALIMYBĖS

PRARADIMĄ – NESVARBU, AR „OLYMPUS“ ŽINOJO AR

GALĖJO ŽINOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ AR SUGADINIMO

GALIMYBĘ.

Kruopščiai supakuokite Produktą, naudodami nuo smūgių

transportuojant gerai saugančias medžiagas, kad išvengtumėte

pažeidimų gabenimo metu, ir pristatykite Produktą įgaliotajam

Olympus“ platintojui, iš kurio jį įsigijote, arba išsiųskite (turi

būti apmokėtos visos transportavimo išlaidos, siuntinys turi būti

apdraustas) bet kuriam „Olympus“ techninės priežiūros centrui.

Su techninės priežiūros punktui grąžinamu Produktu pakete turi

būti tokie komponentai:

1 Pirkimo kvitas, kuriame turi būti pirkimo data ir vieta.

2 Šios ribotos garantijos kopija, kurioje nurodytas Produkto

serijos numeris atitinka siunčiamo Produkto serijos

numerį (jei tai ne modelis, kurio „Olympus“ nežymi serijos

numeriais ir jų neregistruoja).

3 Išsamus problemos aprašymas.

4 Su problema susiję spaudinių, negatyvų, skaitmeninių

spaudinių (ar diske pateikiamų failų), jei yra, pavyzdžiai.

Atlikus techninės pagalbos darbus Produktas grąžinamas jūsų

nurodytu adresu.

KUR SIŲSTI PRODUKTĄ TECHNINĖS PAGALBOS

DARBAMS ATLIKTI

Žr. „PASAULINĖ GARANTIJA“ ir išsirinkite artimiausią techninės

priežiūros centrą.

TARPTAUTINĖS GARANTIJOS PASLAUGA

Pagal šią garantiją teikiama tarptautinė garantijos paslauga.

Klientams Europoje

Ženklas „CE“ rodo, kad šis gaminys atitinka

Europos saugos, sveikatos, aplinkos

ir naudotojo apsaugos reikalavimus.

Fotoaparatai, pažymėti ženklu „CE“, skirti

parduoti Europoje.

Šis simbolis [perbrauktas konteineris ant

ratų WEEE, IV priedas] nurodo elektrinių ir

elektroninių įrenginių atliekas, kurios Europos

Sąjungos šalyse surenkamos atskirai.

Prašome nemesti įrenginio į buitinių atliekų

konteinerius.

Prašome atiduoti netinkamą, nereikalingą

gaminį šios rūšies atliekų surinkėjams,

esantiems Jūsų šalyje.

Šis simbolis [perbraukta šiukšlių dėžė ant

ratų, direktyvos 2006/66/EB II priedas] nurodo

panaudotas baterijas, kurios Europos Sąjungos

šalyse surenkamos atskirai.

Neišmeskite baterijų su buities atliekomis.

Panaudotas baterijas atiduokite šios rūšies

atliekų surinkėjams, veikiantiems Jūsų šalyje.

84 LT


Garantijos sąlygos

1 Jei paaiškėja, kad šiame gaminyje yra defektų, nors jis buvo

naudojamas tinkamai (vadovaujantis prie gaminio pridėtomis

rašytinėmis naudojimo ir priežiūros instrukcijomis) garantijos

toje valstybėje galiojimo metu ir buvo įsigytas iš įgaliotojo

Olympus“ platintojo, įgalioto veikti „Olympus Europa

Holding GmbH“ veiklos teritorijoje, kaip nustatyta svetainėje

http://www.olympus.com, šis gaminys bus nemokamai

remontuojamas arba „Olympus“ nuožiūra pakeičiamas.

Norėdamas pagal šią garantiją pareikšti pretenziją, klientas

turi nepasibaigus valstybiniam garantijos galiojimo laikotarpiui

pristatyti gaminį pardavėjui, iš kurio tas gaminys buvo

įsigytas, arba į bet kurį „Olympus“ techninės priežiūros ir

remonto punktą „Olympus Europa Holding GmbH“ veiklos

teritorijoje, kaip nustatyta svetainėje http://www.olympus.com.

Vienus metus galiojančios pasaulinės garantijos metu

klientas gali grąžinti gaminį į bet kurį „Olympus“ techninės

priežiūros punktą. Atminkite, tokie „Olympus“ techninės

priežiūros punktai yra ne visose šalyse.

2 Klientas gabena gaminį į atstovo būstinę arba „Olympus

techninės priežiūros punktą savo rizika ir visas su jo

transportavimu susijusias išlaidas apmoka pats.

Garantijos sąlygos

1 „OLYMPUS Imaging CORP., 2951 Ishikawa-machi, Hachiojishi,

Tokyo 192-8507, Japonija, suteikia vienų metų pasaulinę

garantiją. Ši pasaulinė garantija turi būti pateikta prieš

atliekant bet kokius remonto darbus pagal šios garantijos

sąlygas „Olympus“ įgaliotame techninės priežiūros ir remonto

punkte. Ši garantija galioja tik „Olympus“ techninės priežiūros

ir remonto punkte pateikus garantijos sertifi katą ir pirkimo

įrodymą. Atminkite, ši garantija yra papildoma ir neturi įtakos

įstatymų nustatytoms vartotojų teisėms į garantiją pagal

galiojančius nacionalinius įstatymus dėl vartojimo prekių

pardavimo.“

2 Ši garantija netaikoma toliau nurodytais atvejais, kuriais

klientui tenka užmokėti už taisymą, nors šie gedimai būtų

atsiradę pirmiau minėtu garantijos galiojimo laikotarpiu.

a. Visų gedimų, atsiradusių dėl netinkamo elgesio su aparatu

(pavyzdžiui, atlikus naudojimo nuorodose arba kituose

instrukcijos skyriuose nenumatytus veiksmus ir pan.),

atvejais.

b. Visų gedimų, atsiradusių taisant, modifi kuojant, valant ir

kt. aparatą ne „Olympus“ arba ne „Olympus“ įgaliotame

techninės priežiūros punkte, atvejais.

c. Visų gedimų ar pažeidimų, atsiradusių transportuojant

gaminį, jam nukritus, jį sutrenkus ir kt. nuo įsigijimo

momento, atvejais.

d. Visų gedimų ar pažeidimų, atsiradusių dėl gaisro, žemės

drebėjimo, potvynio, perkūnijos, kitų stichinių nelaimių,

užterštos aplinkos ir netinkamų įtampos šaltinių, atvejais.

e. Visų gedimų, atsiradusių dėl nerūpestingo ar netinkamo

laikymo (pavyzdžiui, laikant gaminį aukštos temperatūros

ir didelio drėgnumo sąlygomis, šalia repelentų vabzdžiams

atbaidyti, pvz., naftalino ar kenksmingų preparatų, ir pan.),

netinkamos priežiūros ir kt. atvejais.

f. Visų gedimų, kuriuos sukėlė išsikrovusios baterijos ir pan.

atvejais.

g. Visų gedimų, sukeltų į gaminio korpuso vidų patekusio

smėlio, purvo ir pan., atvejais.

h. Drauge su gaminiu nepateikus garantijos liudijimo.

i. Jei garantijos liudijime buvo atlikti bet kokie pirkimo metų,

mėnesio ir dienos, kliento pavardės ir vardo (pavadinimo),

platintojo pavadinimo ir serijos numerio taisymai.

j. Prie garantijos liudijimo nepateikus pirkimo kvito.

3 Ši garantija taikoma tik pačiam gaminiui, garantija netaikoma

jokiai kitai papildomai įrangai, pvz., dėklui, dirželiui, objektyvo

dangteliui ir baterijoms.

4 Pagal šią garantiją „Olympus“ privalo tik suremontuoti arba

pakeisti gaminį. Pagal šią garantiją gamintojas visiškai

neatsako už jokius tiesioginius ar pasekminius nuostolius ar

kokią kitą žalą, kuri kilo arba kurią klientas patyrė dėl gaminio

defekto, ypač už nuostolius ar žalą, padarytą su gaminiu

naudojamiems objektyvams, juostoms, kitai įrangai arba

priedams, taip pat jokius nuostolius dėl užtrukusio remonto

arba duomenų praradimo. Tai neturi įtakos atitinkamoms

teisės aktų nuostatoms.

Pastabos dėl garantinės priežiūros

1 Ši garantija galios tik tuo atveju, jei garantijos liudijimas

bus tinkamai užpildytas „Olympus“ arba įgalioto atstovo,

arba pakaks kituose dokumentuose esančių įrodymų.

Todėl įsitikinkite, kad yra užrašytas Jūsų vardas, pardavėjo

pavadinimas, serijos numeris ir įsigijimo metai, mėnuo ir data

arba prie šio Garantijos liudijimo pridėta originali pirkimo

sąskaita ar kvitas (nurodantis pardavėjo pavadinimą, pirkimo

datą ir gaminio tipą). „Olympus“ pasilieka teisę atsisakyti

atlikti nemokamą paslaugą, jei neužpildyta garantijos kortelė,

nepridėtas minėtas dokumentas, arba jei jame esanti

informacija yra ne visa arba neįskaitoma.

2 Laikykite šį Garantijos liudijimą saugioje vietoje, nes

pakartotinai jis neišduodamas.

* „Olympus“ tarptautiniam aptarnavimo tinklui priklausančių

įgaliotų techninės priežiūros punktų sąrašą rasite interneto

svetainėje http://www.olympus.com.

LT

85


Informacija Azijos klientams

Garantijos sąlygos

1 Jeigu per metus nuo šio gaminio įsigijimo dienos gaminyje

atsiranda defektų, nors juo buvo naudojamasi taisyklingai

(vadovaujantis prie aparato pridėtomis rašytinėmis naudojimo

ir priežiūros instrukcijomis), „Olympus“ savo nuožiūra jį

nemokamai pataiso arba pakeičia. Norėdamas pagal šią

garantiją pareikšti pretenziją, klientas turi nepasibaigus vienų

metų garantijos galiojimo laikotarpiui pristatyti gaminį ir šį

garantijos liudijimą pardavėjui, iš kurio tas gaminys buvo

įsigytas, arba bet kuriam instrukcijoje nurodytam „Olympus

įgaliotajam techninės priežiūros ir remonto punktui ir

pareikalauti atlikti reikiamus remonto darbus.

2 Klientas gabena gaminį į atstovo būstinę arba „Olympus

techninės priežiūros punktą savo rizika ir visas su jo

transportavimu susijusias išlaidas apmoka pats.

3 Ši garantija netaikoma toliau nurodytais atvejais, kuriais

klientui tenka užmokėti už taisymą, nors šie gedimai būtų

atsiradę pirmiau minėtu vienų metų laikotarpiu.

a. Visų gedimų, atsiradusių dėl netinkamo elgesio su aparatu

(pavyzdžiui, atlikus naudojimo nuorodose arba kituose

instrukcijos skyreliuose nenumatytus veiksmus ir t. t.), atvejais.

b. Visų gedimų, atsiradusių taisant, modifi kuojant, valant ir

kt. aparatą ne „Olympus“ arba ne „Olympus“ įgaliotame

techninės priežiūros punkte, atvejais.

c. Visų gedimų ar pažeidimų, atsiradusių transportuojant

gaminį, jam nukritus, jį sutrenkus ir t. t. po įsigijimo, atvejais.

d. Visų gedimų ar pažeidimų, atsiradusių dėl gaisro, žemės

drebėjimo, potvynio, perkūnijos, kitų stichinių nelaimių,

užterštos aplinkos ir netinkamų įtampos šaltinių, atvejais.

e. Visų gedimų, atsiradusių dėl nerūpestingo ar netinkamo

laikymo (pavyzdžiui, laikant gaminį aukštos temperatūros

ir drėgmės sąlygomis, šalia repelentų vabzdžiams

atbaidyti, pvz., naftalino ar kenksmingų preparatų, ir t. t.),

netinkamos priežiūros ir t. t., atvejais.

f. Visų gedimų, kuriuos sukėlė išsikrovusios baterijos ir pan.

atvejais.

g. Visų gedimų, sukeltų į gaminio korpuso vidų patekusio

smėlio, purvo ir pan., atvejais.

h. Kai drauge su gaminiu nepateikiamas šis garantijos

liudijimas.

i. Jei garantijos liudijime buvo atlikti bet kokie pirkimo metų,

mėnesio ir dienos, kliento pavardės ir vardo (pavadinimo),

platintojo pavadinimo ir serijos numerio taisymai.

j. Prie garantijos liudijimo nepateikus pirkimo kvito.

4 Ši garantija taikoma tik pačiam gaminiui; ji netaikoma jokiai

kitai papildomai įrangai, pavyzdžiui, dėklui, dirželiui, objektyvo

dangteliui ir baterijoms.

86 LT

5 Pagal šią garantiją „Olympus“ privalo tik pataisyti arba

pakeisti gaminį. Gamintojas visiškai neatsako už jokius

tiesioginius ar pasekminius nuostolius ar kokią kitą žalą, kuri

kilo arba kurią naudotojas patyrė dėl gaminio defekto, ypač

už nuostolius ar žalą, padarytą su gaminiu naudojamiems

objektyvams, fotojuostoms, kitai įrangai arba priedams,

taip pat už jokius nuostolius dėl užtrukusio remonto arba

duomenų praradimo.

Pastabos:

1 Ši garantija papildo įstatymais įtvirtintas vartotojų teises,

tačiau jų nekeičia.

2 Jei turite kokių nors klausimų dėl šios Garantijos, susisiekite

su bet kuriuo iš instrukcijose pateiktų „Olympus“ įgaliotųjų

techninės priežiūros centrų.

Pastabos dėl garantinės priežiūros

1 Ši garantija galioja tik tada, kai garantijos liudijimas reikiamai

užpildytas „Olympus“ ar jo įgaliotojo atstovo. Pasirūpinkite,

kad būtų įrašyta jūsų pavardė, platintojo pavadinimas,

gaminio serijos numeris ir įsigijimo metai, mėnuo bei diena.

2 Laikykite šį Garantijos liudijimą saugioje vietoje, nes

pakartotinai jis neišduodamas.

3 Visoms naudotojų remonto užklausoms, pateikiamoms

toje pačioje šalyje, kurioje gaminys buvo įsigytas, taikomos

Olympus“ platintojo toje šalyje išleistos garantinės sąlygos.

Jei vietinis „Olympus“ platintojas neišleido atskiros garantijos

arba jei klientas yra ne toje šalyje, kurioje buvo pirktas

gaminys, taikomos pasaulinės garantijos sąlygos.

4 Kur taikoma, pasaulyje galioja ši garantija. Šioje garantijoje

išvardyti „Olympus“ įgaliotieji techninės priežiūros centrai

mielai įvykdys čia išdėstytas sąlygas.

* Žr. pridėtą įgaliotųjų tarptautinės „Olympus“ techninės

priežiūros centrų tinklo sąrašą.

Garantijos paneigimas

Olympus“ neprisiima jokios atsakomybės ir neteikia garantijų,

išreikštų raštu arba numanomų, dėl šios dokumentacijos arba

programinės įrangos turinio ir jokiais atvejais neatsako už

numanomas pardavimo arba tikimo bet kokiam konkrečiam

tikslui garantijas ar bet kokius pasekminius, atsitiktinius ar

netiesioginius nuostolius (įskaitant, be kita ko, pažeidimus,

dėl kurių buvo patirta verslo nuostolių, nutrūko verslas arba

buvo prarasta verslo informacija), kylančius dėl šios rašytinio

dokumento, programinės įrangos ar įrengimų naudojimo

arba negalėjimo jų naudoti. Kai kuriose šalyse atsakomybės

dėl pasekminių arba atsitiktinių nuostolių arba numanomos

garantijos atsisakymas ar apribojimas gali būti neleidžiamas,

todėl kai kurie minėti apribojimai jums gali būti netaikomi.


http://www.olympus.com/

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

Buveinė:

Consumer Product Division

Wendenstrasse 14–18, 20097 Hamburgas, Vokietija

Tel. +49 40 – 23 77 3-0; faks. +49 40 – 23 07 61

Prekių pristatymas: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Vokietija

Pašto adresas: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburgas, Vokietija

Europos klientų aptarnavimo techninis skyrius:

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje http://www.olympus-europa.com

arba paskambinkite NEMOKAMU NUMERIU* 00800 – 67 10 83 00

Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje,

Liuksemburge, Nyderlanduose, Norvegijoje, Portugalijoje,

Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje.

* Turėkite omenyje, kad kai kurie (mobiliojo) telefono ryšio paslaugų tiekėjai ar tarnybos

nesuteikia prieigos arba +800 tipo numeriams reikalauja įvesti papildomą priedėlį.

Visoms neišvardytoms Europos šalims, tuo atveju, jei nepavyksta susisiekti

aukščiau nurodytais numeriais, reikia skambinti šiais

MOKAMAIS NUMERIAIS: +49 180 5 – 67 10 83 arba +49 40 – 237 73 48 99.

Klientų aptarnavimo techninės tarnybos darbo laikas: nuo pirmadienio

iki penktadienio 9–18 val. Vidurio Europos laiku.

Įgaliotieji platintojai

Lietuva:

Olympus Serviso Centras

Kareivių g. 19,

LT-09133, Vilnius

Lietuva

tel. +37061459773

email: info@olympus.lt

© 2013 VM936501

More magazines by this user
Similar magazines