veiklos planas - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

veiklos planas - Standartizacijos departamentas prie AM

PATVIRTINTA

Lietuvos standartizacijos departamento

prie Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijos direktoriaus

2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-80

LST TK 59 „GEOTECHNIKA“ VEIKLOS PLANAS

1 LST TK 59 VEIKLOS APLINKA

1.1. Veiklos aplinkos aprašymas

LST TK 59 veiklos sritis yra susijusi su geotechninių tyrin÷jimų ir projektavimo, geotechnin÷s statybos bei

geotekstil÷s ir su geotekstile susijusių gaminių, naudojamų statyboje, standartizacija.

LST TK 59 veiklos srities geotechninių tyrin÷jimų ir bandymo metodų standartuose apibr÷žiama statybos

teritorijos geotechnin÷s sąlygos bei jų tyrin÷jimas ir įvertinimas. Tyrin÷jimų standartų objektas yra gruntai,

požeminiai vandenys, jų savyb÷s ir pokyčiai, geologiniai procesai, įvairios paskirties statiniai ir tiesiniai,

pylimai ir iškasos bei kitos įvairios priemon÷s aplinkai saugoti nuo ją žalojančios aplinkos poveikių.

Geotechniniai tyrin÷jimai remiasi inžinerin÷s geologijos, gruntų mechanikos, skysčių mechanikos

d÷sniais, statinių konstravimo principais, eksperimentiniais tyrimais ir lyginamąja patirtimi.

Geotechnikos srities standartuose nagrin÷jama gruntų sud÷tis (sandara), jų stipris, plyšiuotumas,

laidumas vandeniui, gruntinio vandens slūgsojimo gyliai, silpnieji gruntai, slinktys, karstiniai reiškiniai ir kiti

reikalavimai bei aplinkyb÷s, galinčios tur÷ti neigiamos įtakos statybos darbams.

Geotechninio projektavimo standartuose (eurokoduose) nagrin÷jama įvairios paskirties statinių ir įrenginių

geotechninių sąlygų sąveika bei projektuojamų statinių eksploatavimo garantijos ir elgsena normaliomis

aplinkos sąlygomis.

Geotechnin÷s statybos standartuose aprašytos naujausios ir tinkamiausios statybos darbų technologijos,

kad statinio statybos ir eksploatavimo metu kuo mažiau būtų pažeista aplinka.

Šiuolaikin÷je statyboje plačiai naudojama geotekstil÷. Geotekstil÷s ir su geotekstile susijusių gaminių,

apsaugančių statinius ir gruntą nuo mechaninių pažeidimų ar naudojamų kaip drenavimo, armavimo,

grunto atskyrimo ir vandens arba cheminių medžiagų skverbimosi sulaikymo priemon÷s, standartuose

aptartas patvarumas ir būtinosios savyb÷s, naudojant įvairios paskirties statinių ir tiesinių statyboje.

1.2. Kiekybiniai veiklos aplinkos rodikliai

Geotekstil÷s ir geotechninio projektavimo srities standartai yra susiję su Statybos produktų direktyva

(89/106/EB). Darnieji Europos standartai gaminiams ir eurokodai pastatams ir inžineriniams statiniams,

taip pat ir geotechniniams, projektuoti pagal juose pateikiamus metodus sudaro pagrindą tenkinti

esminius Statybos produktų direktyvos reikalavimus.

Siekiant laiku prad÷ti taikyti geotechninio projektavimo eurokodus, Lietuvos specialistams būtina ne tik

išversti, įteisinti ir suderinti naujuosius projektavimo reikalavimus geotechnikos srityje, bet ir parengti

LST EN 1997-1 nacionalinius priedus ir, remiantis naujausiais moksliniais tyrimais, nuolat juos atnaujinti.

Geotechninius tyrin÷jimus, ÷minių ÷mimą ir bandymus atlieka nedidel÷s įmon÷s ir organizacijos,

universitetai ar institutai, tod÷l jie dažniausiai ir taiko standartus. Standartais remiasi arba juos taiko taip

pat geotechnikos konsultantai, įmon÷s, atliekančios žem÷s gręžimo darbus, laboratorijos, įrangos

gamintojai.

Geotekstil÷s, atliekančios apsauginę ir stabilizavimo funkciją, platus pritaikymas leidžia išpl÷sti jos

panaudojimo galimybes praktiškai visose srityse: statyboje, žem÷s ūkyje, pramon÷je ir kt.

1


2. LAUKIAMA LST TK 59 VEIKLOS NAUDA

LST TK 59 dalyvauja rengiant Europos standartus ir perimant juos kaip Lietuvos standartus.

LST TK 59 standartai:nustato bendrus projektavimo kriterijus ir metodus, reikalingus vykdyti nustatytus mechaninio

atsparumo ir stabilumo reikalavimus, įskaitant ilgaamžiškumo ir ekonomiškumo aspektus;

formuoja bendrą statybos produktų savininkų, valdytojų bei naudotojų, projektuotojų, statybos

rangovų ir gamintojų sampratą apie geotechninį projektavimą;

palengvina keitimąsi geotechnin÷s statybos paslaugomis tarp valstybių narių;

suteikia bendrus geotechnin÷s statybos tyrin÷jimų ir pl÷tros pagrindus;

sudaro galimybę parengti bendras pagalbines geotechninio projektavimo priemones ir programinę

įrangą;

didina Lietuvos geotechnikos įmonių, rangovų, projektuotojų ir produktų gamintojų konkurencingumą.

3. LST TK 59 TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO STRATEGIJA

3.1. Tikslai

LST TK 59 numato šiuos tikslus:

– standartizuoti geotechninius procesus ir technologijas bei medžiagas ir gaminius, naudojamus

geotechnikos darbams atlikti;

– užtikrinti geotechnin÷s statybos paslaugų ir technologijų konkurencingumą vidaus rinkoje;

– siekti saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos užtikrinimo;

– atstovauti nacionaliniams interesams Europos ir tarptautin÷je standartizacijoje.

3.2. Strategija

Siekdamas užsibr÷žtų tikslų, LST TK 59 naudoja tokią strategiją:

bendradarbiavimas su Europos standartizacijos komitetu (CEN) LST nustatyta tvarka (žr. B priedą);

pastabų d÷l Europos standartų ir kitų leidinių projektų teikimas;

ryšių su kitais technikos komitetais palaikymas:

– LST TK 12 Automobilių keliai;

– LST TK 14 Projektavimo sistema;

– LST TK 36 Aplinkos apsauga;

– LST TK 38 Statybin÷s konstrukcijos;

ryšių su valstyb÷s valdymo, mokslo ir kitomis institucijomis palaikymas:

– Aplinkos ministerija;

– Ūkio ministerija;

– Vilniaus universitetu;

– Vilniaus Gedimino technikos universitetu;

– Kauno technologijos universitetu;

– Lietuvos geotechnikos draugija;

– Geotechnikos asociacija.

LST TK 59 vadovaujasi teis÷s aktais, nurodytais A priede, ir dirba pagal Lietuvos standartų programą,

pateiktą Lietuvos standartizacijos departamento tinklalapyje.

2


3.3. Finansavimo šaltiniai

LST TK 59 finansavimo šaltiniai gali būti šie:

– finansavimas iš valstyb÷s biudžeto,

– finansavimas iš valstyb÷s institucijų,

– finansavimas iš pramon÷s įmonių;

– LST TK narių dalinis finansavimas,

– anksčiau išvardytų šaltinių dalinis finansavimas.

4. VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ LST TK 59 LIETUVOS

STANDARTŲ PROGRAMOS ĮVYKDYMUI

Geotechnikos srities standartai reikalingi įgyvendinant teis÷s aktus, tod÷l šio komiteto veiklos Lietuvos

standartų programa tur÷tų būti remiama valstyb÷s institucijų. Jos tur÷tų užtikrinti Lietuvos ekspertų

dalyvavimą atitiktinių CEN/TC 189, CEN/TC 250 SC 7, CEN/TC 288 ir CEN/TC 341 veikloje; tai gal÷tų

skatinti dom÷jimąsi standartizacija bei sudarytų sąlygas ekspertų skaičiaus did÷jimui ir tur÷tų įtakos

s÷kmingam Lietuvos standartų programos vykdymui.

3


A PRIEDAS

ŠIUO METU LIETUVOJE GALIOJANTYS TEISöS AKTAI,

SUSIJĘ SU LST TK 59 VEIKLA

ES teis÷s aktai

2004 m. spalio 26 d. Tarybos direktyva

89/106/EEB d÷l valstybių narių

įstatymų, kitų teis÷s aktų ir

administracinių nuostatų, susijusių su

statybos produktais, derinimo

LR teis÷s aktai

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001,

Nr. 101-3597);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2004 Inžineriniai

geologiniai (geotechniniai) tyrimai, patvirtintas Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. 703 (Žin., 2004, Nr. 25-779);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.03:2004 Inžineriniai

geologiniai tyrimai Šiaur÷s Lietuvos karstiniame rajone, patvirtintas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-11-18 įsakymu Nr. D1-596

(Žin., 2004, Nr. 172-6353).

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 Žem÷s darbai,

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-21 įsakymu

Nr. D1-629 (Žin., 2005, Nr. 151-5569)

Daugiau teis÷s aktų žr. Aplinkos ministerijos tinklalapyje www.am.lt.

4


B PRIEDAS

DALYVAVIMAS EUROPOS STANDARTIZACIJOJE

Lietuva turi teisę siųsti savo delegacijas į CEN technikos komiteto pos÷džius ir savo ekspertus į darbo

grupes nustatyta tvarka, atsižvelgiant į naryst÷s šiuose komitetuose statusą.

LST nustatyta tvarka LST TK 59 atstovauja Lietuvai CEN/TC 189, CEN/TC 250 SC 7, CEN/TC 288,

CEN/TC 341 ir CEN/TC 396 tikrojo nario teis÷mis. Komiteto atstovas yra įgaliotas dirbti

CEN/TC 341/WG 4 Testing of geotechnical structures darbo grup÷je.

CEN technikos

komitetas

CEN/TC 189

CEN/TC 250 SC 7

CEN/TC 288

CEN/TC 341

CEN/TC 396

PAVADINIMAS

Geosynthetics (Geosintetika)

Eurocode 7: Geotechnical design (Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas)

Execution of special geotechnical works (Specialieji geotechnikos darbai)

Geotechnical investigation and testing (Geotechniniai tyrin÷jimai ir bandymai)

Earthworks (Žem÷s darbai)

LST TK 59 Geotechnika narių sąrašas yra pateiktas Lietuvos standartizacijos departamento tinklalapyje.

5

More magazines by this user
Similar magazines