Views
3 years ago

2012-08-21 - Ukmergės žinios

2012-08-21 - Ukmergės žinios

2012-08-21 - Ukmergės

2012 m. rugpjūčio 21 d. www.ukzinios.lt 2012 m. rugpjūčio 21 d. ANTRADIENIS Nr. 64 (1768) Kaina 1,20 Lt DËMESIO! UKMERGËS TECHNOLOGIJØ IR VERSLO MOKYKLA kvieèia á B, C, CE kat. VAIRUOTOJØ KURSUS. Kursø pradþia rugpjûèio 23 d. 17 val. 13 kab. Tel.: (8 340) 53543, 8 659 64981. Nepriklausomas Ukmergės krašto laikraštis Branda ir iðmintis Tau ðviesø kelià kloja, uþ nemigo naktis vaikai karðtai dëkoja. 70 metø jaunystei – ne riba. Ir aidi senos dainos nauja, skambia gaida. Tegul garbingo jubiliejaus rytà lyg saulë naujos viltys suþydës, o mûsø þodþiai dar neiðsakyti lai Tavo sielà ðiluma uþlies. Domicelæ PETRONIENÆ 70 metø jubiliejaus proga sveikina vyras, sûnûs, marèios, anûkai www.ukzinios.lt Lietingà vasarà ðulinius patariama tirti Specialistai tvirtina, kad geriantys ðuliniø vandená gyventojai – nuolat tarsi ant ugnikalnio kraterio. Laboratorijoje tiriant vandená, beveik pusëje mëginiø randama nukrypimø nuo normos. Á þemæ susigeriantis lietaus vanduo gali pabloginti ðuliniø vandens kokybæ. Ligita JUODVALKIENĖ Sveikatos priežiūros tarnybų duomenimis, ketvirtadalis Lietuvos gyventojų vandenį vartoja iš šachtinių šulinių. Šiuo atžvilgiu dar gerokai atsiliekame nuo daugumos Europos Sąjungos šalių, kur vanduo tiekiamas centralizuotai, o šulinių vandenį geria mažiau kaip dešimtadalis gyventojų. Šulinių vandenyje – mikrobai UAB „Ukmergės vandenys“ laboratorijos vedėja Eolelija Česnaitienė sako, jog mūsų rajone situacija panaši – kaip ir visoje šalyje. Nukelta į 7 p. Piliakalnio papëdëje tyrinëjimai tæsiami Ðià vasarà Ukmergëje turëjo bûti ágyvendintas Piliakalnio teritorijos tvarkymo projektas. Tikëtasi pirmà jo etapà baigti iki spalio pabaigos, taèiau archeologiniai radiniai planus koreguoja. Ðià savaitæ piliakalnio papëdëje tyrinëjimai bus tæsiami. Vilma NEMUNAITIENĖ „Ukmergės žiniose“ jau rašėme apie liepos pradžioje šalia piliakalnio archeologų aptiktus statinio pamatus. Prieš mėnesį aptikto radinio vertę buvo atvykęs įvertinti architektas Robertas Zilinskas. Tuomet jis pasakojo, kad į 18 amžiaus sluoksnį įkastas pamatas – kelių Šulinio v andens kok ybę gali ats kleisti t ik laborat or iniai t yrimai. statybos etapų mūras. Jis pastatytas iš plytų, betono, yra dirbtinio smiltainio gabalų. R. Zilinsko nuomone, atrastos nežinia kokios paskirties statinio liekanos galinčios siekti 18 arba 19 amžių. Radinys jam primena sostinės senamiestyje atkastas Vilniaus Didžiosios sinagogos, kuri buvo svarbiausiu Lietuvos žydų dvasiniu ir kultūriniu centru, liekanas. Manoma, jog statinys galėjo būti susijęs su kitu piliakalnio papėdėje egzistavusiu 19 amžiaus pastatu, kurio dabar belikę tik griuvėsiai. Jį ukmergiškiai žino kaip buvusią žydų pirtį. Tačiau archeologams Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centre pavykę sužinoti, jog tai buvo maldos namai. Nukelta į 7 p. Konkursas „Geriausia melžėja 2012“ mūsų rajone vyko praeitą savaitę. Šios melžėjų varžytuvės jau Gedimino Nemunaičio nuotr. Domute, Verslo mokyklos mokiniams – 15 % nuolaida. Geriausios pamokos – melþimo konkurse Konkurso dalyv iai ne tik rungėsi, bet ir mokėsi. Ðaudë á degalinës duris Rugpjūčio 20 d. policijoje gautas pranešimas apie šūvius, aidėjusius degalinėje „Saurida“. Vilniaus gatvėje esančios degalinės darbuotojai pranešė, kad apie 4 valandą nakties kažkas iššovė į degalinės lauko duris. Buvo peršautas durų stiklas ir plastikinė apdaila. UAB „Saurida“ padarytą žalą įvertino 200 litų. Įvykio vietoje rasta viena deformuota švininė kulka, trys kartoniniai tarpikliai ir trys veltinio kamščiai. Dėl įvykio policijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas. UŽ inf. Vadovaus tarybos sekretoriatui Dalia IVAŠKEVIČIENĖ Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Rugpjūčio 17 d. savivaldybėje vyko konkursas rajono savivaldybės tarybos sekretoriato vedėjo pareigoms užimti. Nukelta į 2 p. tapo tradicija ir respublikoje, ir rajone. Jų dalyviai tvirtina, kad svarbiausias tokių renginių privalumas – galimybė daugiau sužinoti apie melžimo reikalavimus, gyvulių priežiūrą. Nukelta į 7 p. bûk laiminga. O laimë tada, kai iðsipildo visos viltys, kada esi ðalia þmoniø, kuriems esi reikalinga. Bûk visuomet kupina juoko, energijos. Tegul ðis jubiliejus nuskandina uþmarðtin senas nuoskaudas, nesëkmes, pilkas dienas ir beldþiasi á ðirdá, neðdamas nekasdieniðkus dþiaugsmus. Aldona, Marytë ir Karolis

„Kepleris“ ieško naujos Žemės - Vilniaus universitetas
Sugrįžimai. Bukletas. 2012.pdf - Lmrf.lt
širvintų rajono savivaldybės 2010–2012 metų strateginis veiklos ...
grafika nuo piešinio iki šešėlio . 2013 - Vilniaus dailės akademija
Širvintų rajono savivaldybės 2012-2014 m. strateginis veiklos planas
2012-08-07 - Ukmergės žinios
2012-01-10 - Ukmergės žinios
2012-08-28 - Ukmergės žinios
2012-06-29 - Ukmergės žinios
2012-12-11 - Ukmergės žinios
2012-02-28 - Ukmergės žinios
2012-07-10 - Ukmergės žinios
2012-02-07 - Ukmergės žinios
2012-11-20 - Ukmergės žinios
2012-05-22 - Ukmergės žinios
2012-09-11 - Ukmergės žinios
2012-01-24 - Ukmergės žinios
2012-03-13 - Ukmergės žinios
2012-03-06 - Ukmergės žinios
2012-03-23-UZ-1 dalis - Ukmergės žinios
2012-02-03-UZ-1 dalis - Ukmergės žinios
2012-01-06-1 dalis - Ukmergės žinios
2012-01-13-1 dalis - Ukmergės žinios
2012-07-31 - Ukmergės žinios
2012-01-27 - Ukmergės žinios
2012-02-14 - Ukmergės žinios
2012-01-20-1 dalis - Ukmergės žinios
2012-11-06 - Ukmergės žinios
2012-02-10-UZ-1 dalis - Ukmergės žinios
2012-05-18-UZ-1 dalis - Ukmergės žinios