Restoranų verslas 2005/5

restoranuverslas.lt

Restoranų verslas 2005/5

Nr. 5/2005 (9)

/Leidinys vieðojo maitinimo ir pramogø srities specialistams/

/Magazine for HoReCa and Entertainment Professionals/

RESTAURANT BUSINESS

Informacinis rëmëjas:

VISOS LIETUVOS RESTORANAI,

KAVINËS, BARAI, KLUBAI,

PICERIJOS, GREITAS MAISTAS,

INFORMACIJA HoReCa SEKTORIUI

RINKOS NAUJIENOS

ÁDOMÛS EUROPOS RESTORANAI

RÛPESÈIAI ATIDARANT MAITINIMO ÁMONÆ

KAVOS APARATAI

/Market News/

/Interesting European Restaurants/

/Troubles of the Restaurant Opening/

/Coffee Machines/

NERÛDIJANÈIO PLIENO GAMINIAI

ÐAMPANAS – GËRIMØ KARALIUS

/Stainless Steel Products/

/Champagne - the King of Drinks/

www.menu.lt - all restaurants, cafes, bars and clubs of Lithuania

ÁRENGIMAS / INTERJERAS IR EKSTERJERAS / VIRTUVË / BARAS / KONSULTACIJOS


Redakcijos skiltis

Ðventinis sezonas!

Ðventinis maratonas jau ne uþ kalnø: Helovinas,

Kalëdos, Nauji metai, Trys karaliai,

Uþgavënës... – dauguma ðvenèiø jau ir Lietuvoje

ðvenèiamos restoranuose bei baruose. Tad

nesnauskite iki paskutinës minutës: banketams

indø Jums per kelias dienas niekas nepatieks;

tiekëjams gali tiesiog pritrûkti populiaresniø

produktø. Nepamirðkite iðspræsti papildomo personalo

ir trûkstamø baldø bei árangos klausimø –

daug nenumatytø problemø gali iðkilti ðventiniu

laikotarpiu.

Bet svarbiausia – pasistenkite uþsitikrinti savo

ástaigos uþimtumà! Tam reikia reklamos jau dabar,

kadangi jau dabar yra tokiø uþsakymø, kurie gali

uþpildyti Jûsø tarpuðventiná laikotarpá ir tuo dar

labiau padidinti Jûsø uþsakymø apyvartà bei

pelnà.

Pradëkite nuo savæs – sugalvokite, kaip

uþdirbsite „ðventinius“ pinigus, t. y. kà galite

pasiûlyti klientams, kokios Jûsø stipriosios

pusës. Toliau Jums reikia nuspræsti kà daryti,

kad pritrauktumëte kuo daugiau Jums reikalingø

uþsakovø. Ir galiausiai – kiekvienà

renginá suorganizuokite taip, kad aptarnavimas,

maistas ir visa kita bûtø kiek ámanoma aukðtesnio

lygio.

Nuoðirdþiai – „Restoranø verslo“ ir

„Meniu.lt“ redakcija

Redaktorius: Vytautas Mickevièius,

mob. tel. +370 652 07 520, el. p. vytas@meniu.lt

Þurnalistë: Jolita Vitkauskaitë,

mob.tel. +370 689 13 816, el. p. jolita@meniu.lt

Dizainas ir maketas: Vilija Diglienë,

mob. tel. +370 652 07 523, el. p. dizainas@meniu.lt

Reklamos skyrius: Auksë Bakanienë,

mob. tel. +370 652 01 020, el. p. reklama@meniu.lt

Rinkodaros skyrius: Artûras Neèejauskas,

mob. tel. +370 699 37 833, el. p. arturas@meniu.lt

Leidinio bendraautoriai: Gintarë Jankauskaitë,

Vidmantë Volkaitë, Kæstutis Borkertas, Mindaugas

Jonuðkis

Stilius ir korektûra: Gintarë Jankauskaitë

Biuras: Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,

tel. (5) 273 5919

Redakcija: Savanoriø pr. 271-207, Kaunas,

tel. (37) 70 56 27; internete: http://rv.meniu.lt

Prenumerata: leidinio platinimo ir ásigijimo

klausimais kreiptis tel. (5) 273 59 19,

(37) 70 56 27, el. p. prenumerata@meniu.lt

Spauda ir pozityvai: UAB „Regrafas“.

Dël spaudos broko kreiptis á spaustuvæ.

Uþ reklamos turiná ir kalbà redakcija neatsako.

Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su

autoriø bei paðnekovø nuomone.

Leidinyje nemokamai skelbiame apie parodas bei

seminarus, aktualius vieðojo maitinimo ir pramogø

srities specialistams. Kvieèiame architektus

pristatyti naujas kavines, klubus, restoranus.

Leidinio pavadinimas, koncepcija ir idëja, turinys

ir stilius bei maketas priklauso UAB „Strateginiø

projektø vystymo grupei” ir yra apsaugotas LR

ástatymø. Norint naudoti medþiagà ið leidinio,

bûtinas leidëjo raðtiðkas sutikimas.

Nuotrauka virðelyje: www.sxc.hu, kitos nuotraukos:

Meniu.lt archyvas, www.sxc.hu

© „Strateginiø projektø vystymo grupë”, 2005

RINKOS NAUJIENOS

7 Naujos maitinimo ástaigos

8 Nauji produktai

APÞVALGA

10 Paroda, kurioje galima pasisemti gerø idëjø restoranø verslui

KONCEPCIJOS

11 Ádomûs Europos restoranai

UÞSISAKYKITE „RESTORANØ VERSLÀ” 2006 METAMS!

Jei pageidaujate, kad leidinys „Restoranø verslas” Jus pasiektø laiku ir patogiai – tiesiai á Jûsø

ástaigà ar namus, bûtinai já uþsisakykite.

Norime paþymëti, kad leidinys Jums nieko nekainuoja, taèiau tam, kad jis bûtø atsiøstas Jûsø

nurodytu adresu, tereikia sumokëti paðto iðlaidas – tik 12,01 Lt uþ artimiausiø ðeðiø leidinio numeriø

siuntimà (uþsakymo kortelæ rasite leidinyje, ði kaina galioja iki 2005 12 31 d.). Per metus iðleidþiami ðeði

„Restoranø verslo“ numeriai. Leidiná galite uþsisakyti ir internetu portaluose www.meniu.lt ir

www.prenumerata.lt.

„Restoranø verslà“ taip pat galite nemokamai pasiimti UAB „Sangaida” prekybos salonuose: Vilniuje,

Paneriø g. 20A, Kaune, Kaunakiemio g. 40 ir Klaipëdoje, Daukanto g. 13, bei leidinio redakcijose Kaune

ir Vilniuje.

Iðkilus klausimams, maloniai praðome kreiptis á „Restoranø verslo“ skyrius telefonu (8~37) 70 56 27,

Kaune arba telefonu (8~5) 273 59 19, Vilniuje bei elektroniniu paðtu: prenumerata@meniu.lt

Dëmesio! Nuo 2006 metø prenumeratos kaina keièiasi (bus 20,00 Lt), kadangi auga siuntimo iðlaidos

(leidinio apimtis padidëjo tris kartus, o atitinkamai ir svoris).

ÐVENTINIØ POBÛVIØ PAIEÐKA MENIU.LT PORTALE

TURINYS

KONSULTACIJOS

14 Rûpesèiai atidarant vieðojo maitinimo ámonæ

22 Kaip iðsirinkti nerûdijanèio plieno gaminius vieðojo maitinimo ástaigoms

INFORMACIJA

ÁRENGIMAI

18 Maitinimo ámonëse naudojami kavos aparatai

GËRIMAI

25 Ðampanas – gërimø karalius

SPRENDIMAI

17 „Self-Service” sistema ádiegta jau ir Lietuvoje

17 Tiksli iðpilstomo alaus sistema – puikus sprendimas parduodantiems alø

28 Vaizdo revoliucija sporto baruose, kavinëse ir konferencijø salëse

29 „Baltic Hotel and Restaurant Systems” ásitvirtina Lietuvos rinkoje

31 Padavëjø kaitos sprendimo pasiûlymas

INFORMACIJA

32 LRVVKA informuoja

32 NGBA informacija

32 LBA informacija

33 VMVT informacija

PARODOS

33 Tarptautinës parodos

Gerbiamieji Meniu.lt portalo nariai – restoranø, kaviniø, barø, klubø vadovai. Nuolat gauname ið

portalo lankytojø uþklausimus ir praðymus padëti rengiant banketus, furðetus, vestuves ir kitas ðventes.

Jie sëkmingai naudojasi automatine vietø pobûviams surasti paieðkos sistema Meniu.lt portale bei

mûsø paslaugomis – rekomendacijomis pasirenkant tinkamà restoranà ar kavinæ.

Kvieèiame Jus pristatyti www.meniu.lt portale savo galimybes surengti ðventinius pobûvius. Meniu.lt

klientai gali nemokamai pateikti tris-keturias nuotraukas ir iðsamø apraðymà.

Duomenis siøsti el. paðtu info@meniu.lt, o pasiteirauti galite tel.: (5) 273 59 19, (37) 70 56 27.

Leidinio partneris:

NAUJØ ÁSTAIGØ VADOVØ IR SAVININKØ DËMESIUI!

Informuokite mus apie naujai atidarytà savo maitinimo ar pramogø ástaigà ir mes nemokamai apie

jà paskelbsime Meniu.lt portale bei „Restoranø versle”.

Tel.: (5) 273 59 19, (37) 70 56 27, el.p. info@meniu.lt

5


English summary

EN Dear Reader,

You have already the ninth edition of the magazine in your hands which

is the fifth this year – the issue of “Restoranø verslas”. Months are passing by,

the seasons are changing and together with this, the magazine is changing

as well. It seems so recently we have been discussing the issues related to the

summer period, whereas now we start preparing for the approaching winter

holidays. As is each edition in this issue as well we introduce our readers with the

novelties in the field of food service and entertainment, more widely analyze

the issues important to all of us, provide suggestions and consultations.

Each month the public food service market is enlarged by the new units

the wide list of which we also provide here. We introduce some of them in a

more detailed way on page 7 of the magazine.

The billiard club “Free Ball” has opened the doors in Vilnius. It is distinguished

from other clubs by its ability to create the impression of comfort

and convenience created through the modern minimalist interior.

On 16 September pizzeria “Bouna Pizza” was opened in Vilnius and already

became famous for its pizzas. When creating the interior the owners

thought about the visitor who enjoys the modern functionality, originality

and noncommittal atmosphere.

The restaurant “Ðimtas” opened in Kaunas is proud of one hundred sitting

places and the menu of one hundred dishes as well as the menu of one

hundred drinks.

The heading “New Products” (pages 8-9) provides the most important

novelties of the food service market.

In the column “Exhibitions” (page 10) we share our impressions from the

yearly exhibition-fair “Tendence-Lifestyle”, introduce you with the most unusual

solutions.

The heading “Concepts” (pages 11, 12 and 13) contains the virtual journey

round the most interesting cafés, bars and restaurants of Belgium, Spain,

Italy and France. We hope that these interesting ideas will be also useful in

your businesses.

On pages 14-16 we interview the businessmen who have already started

the food service business and who gladly share their experiences and advise

about the start of such complicated business, tell about the most common

problems and possible ways of their solution.

UAB „UCS Baltic” introduces you with the newest equipments already

installed in few restaurants in Lithuania that would help you to save your

time and money – “Self-Service” system as well as equipment very precisely

pouring the beer (page 17).

The biggest part of hot drinks at the restaurants and bars form coffee

drinks. This time we have decided to overview the types of espresso coffee

machines and discuss their advantages as well as disadvantages that would

help you to choose the most suitable one. At the same time we provide the

table of the supply of certain providers of espresso coffee machines in

Lithuania (pages 18-21).

When choosing the products of the stainless steel for the industrial

kitchen we very often face the following problem: where to pay the attention

and what provider to choose willing to purchase such type of equipment.

Namely the heading “Equipments” provides you all the answers to the

mentioned questions that are important to you (pages 22-23).

Having in mind that winter holidays are approaching it is advisable to

get familiar with the champagne and sparkling vines: their history, types of

their produce as well as technologies. Apart from the comprehensive article

about this drink we also provide the table of the supply of certain suppliers

of champagne and sparkling vines in Lithuania (pages 25-27).

The heading “Solutions” (page 29) introduces the international informational

technologies company “Baltic Hotel and Restaurant System” that

provides the highest quality service packages and solution complexes for the

most fastidious worldwide hotels and catering companies. This company also

plans to open the office in Vilnius, in the nearest future.

The mobile waiter terminals become more and more popular nowadays

that save the time of the waiter, improve the quality of the attendance as

well as reduce the work expenditures of the staff. One of the leaders in this

field is the company “Orderman”, working in the HoReCa market already for

10 years (page 31).

On 7-10 September the National Grill and Barbeque Association represented

Lithuania in Riga, at the international food exhibition “Riga Food 2005”. One

also will find the impressions from the HORECA professionals’ days, held on 24-

25 August in Riga. Lithuanian Barmen Association was introducing beer cocktails

at the Ðiauliai city festival, held on 8-10 September (page 32).

EN RESTAURANT BUSINESS is the professional magazine for restaurant owners,

handlers, chiefs and employees. It is specialized in various actualities of

restaurant and hospitality. It is free payable for all restaurants, bars and

clubs of Lithuania. Also it is the effective marketing tool for HoReCa companies

and suppliers. Periodicity – 6 times per annum.

WWW.MENU.LT – the biggest internet portal in Lithuania about all restaurants,

cafés, bars, pubs, clubs, catering service. All restaurants, cafés, bars,

clubs of Lithuania are presented in special catalog, divided by cities, categories

and other filters. There is the catalog of all HoReCa companies and suppliers

in Lithuania and other information for restaurant owners, handlers,

cooks and employees too. Here companies can present products and services

for restaurant business.

For advertisements questions and offers please contact us:

“Strateginiø projektø vystymo grupë” JSC

Head office: Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius, Lithuania,

tel./fax.: +370 5 2735919, e-mail: vilnius@menu.lt

Editorial: Savanoriø pr. 271-207, Kaunas, Lithuania,

tel.: +370 37 705627, e-mail.: kaunas@menu.lt

C

6


Meniu.lt naujienos

„Free Ball“, Vilnius

Picerija „Bouna Pizza“, esanti Vilniuje, Ateities

gatvëje 1 f, duris pravërë ðiø metø rugsëjo 16 dienà.

Be áprastø patiekalø, „Bouna Pizza” savo lankytojams

siûlo daugiau nei 20 rûðiø picø. Èia taip

pat árengti 2 amerikietiðko biliardo stalai ir 5

boulingo takai.

Kurdami 50 vietø kavinës ir 30 vietø boulingo

patalpø interjerà, „Bouna Pizza” ðeimininkai

galvojo apie ðiuolaikiðkà, patogumà, originalumà

bei neápareigojanèià aplinkà mëgstantá lankytojà,

todël picerijoje dominuoja patogûs baldai, ðiltos ir

þaismingos spalvos, linksma muzika. Kavinës

didþiajame ekrane galima pasiþiûrëti ávairias

rungtynes, koncertus. „Bouna Pizza“ rengia ir

specialius vakarus karaokës mëgëjams.

„Ðimtas“, Kaunas

Rugpjûèio 19 dienà Panevëþyje duris pravërusiame

antrajame pagal dydá Lietuvoje prekybos

ir pramogø centre „Babilonas“ (Savitiðkio g. 61)

lankytojus pakvietë ir parduotuvë-kavinë-kepykla

„Jungtinis duonos centras“. Ði, 217 kv. m plotà

uþimanti kavinukë yra ketvirtoji R. Rimkevièiaus

ámonës ákurta ástaiga (dvi ið jø esti Panevëþyje ir

viena – Vilniuje). Interjero detalëmis kavinë kuria

vakarëjanèio miesto áspûdá: patalpas puoðia

dekoratyviniai gatviø þibintai, langai su baltomis

langinëmis ir gëlëmis puoðtais balkonëliais,

dirbtiniai medþiai.

Vietoje kepamø ir dviejuose kavinës baruose

parduodamø paèiø ávairiausiø kepiniø galima

paskanauti ne tik dviejose, 60 sëdimø vietø

turinèiose, pirmo ir antro aukðto salëse, bet ir

iðsineðti.

Modernus biliardo klubas „Free Ball“ yra

ásikûræs penktajame prekybos ir poilsio centro

„VCUP” aukðte (Konstitucijos prospektas 16,

Vilnius). Klube yra 11 amerikietiðko biliardo („pulo”)

ir 1 angliðko biliardo („snukerio”) stalai. Visa aukðtos

kokybës biliardo áranga buvo specialiai uþsakyta

ðiam klubui. Prieðingai nei kiti biliardo klubai, „Free

Ball“ iðsiskiria komforto ir patogumo áspûdá

kurianèiu moderniu minimalistiniu interjeru, didele

erdve ir geru apðvietimu.

Be biliardo ir patogaus poilsio „Free Ball” klube

yra paruoðtas specialus klubo valgiaraðtis.

Didþiajame ekrane lankytojams rodomos

biliardo, krepðinio, futbolo ar „Formulës 1“

varþybos.

„Bouna Pizza“, Vilnius

Europietiðkos virtuvës patiekalus ruoðiantis

Kauno restoranas „Ðimtas” duris pravërë ðiø metø

rugsëjo pirmàjà. Restoranas, ásikûræs „BLC” verslo

centre (K. Donelaièio g. 62 / V. Putvinskio 53),

didþiuojasi ðimtu sëdimø vietø, ðimto patiekalø

valgiaraðèiu bei ðimto gërimø kainoraðèiu.

Visas restorano receptûras kûrë vienas ástaigos

bendrasavininkiø, virtuvës vadovas Andrëjus

Limancevas. Todël restoranas puikuojasi kokybiðkais,

iðradingais ir originaliais patiekalais.

Dviejose jaukiose, stiklinëmis sienomis ir medþio

kolonomis puoðtose salëse savaitgaliais vyksta gyvos

muzikos koncertai.

Restoranas „Ðimtas“ pirmasis Lietuvoje taiko

naujà atsiskaitymo mokëjimo kortelëmis sistemà –

naujo tipo korteliø nuskaitymo árenginius, veikianèius

GPRS ryðiu.

„Jungtinis duonos centras“, Panevëþys

NAUJOS IR ATNAUJINTOS

ÁSTAIGOS (2005 08-09 mën.)

KAVINËS–BARAI

„ÐOKOLADAS”, kategorija: kavinë; adresas:

Ateities g. 91 (p. c. „Mandarinas”), Vilnius, virtuvë:

saldumynai, gërimai.

„OAZËS KINIJA“ (atnaujinta), kategorija:

kavinë; adresas: Baltø pr. 16, Kaunas; virtuvë: kinø.

„SENOJI VYNINË“, kategorija: vyninë; adresas:

Þvejø g. 5, Vilnius; virtuvë: europietiðka.

„JUNGTINIS DUONOS CENTRAS“, kategorija:

kavinë; adresas: Savitiðkio g. 61 (p. c. „Babilonas”),

Panevëþys; virtuvë: europietiðka, kepiniai.

„VALENTINO”, adresas: Savitiðkio g. 61 (p. c.

„Babilonas), Panevëþys; virtuvë: ledai.

„TROLIS“, kategorija: kavinë-baras; adresas:

Valakupiø g. 1, Vilnius; virtuvë: miðri.

„KÀSNELIS DANGAUS“, kategorija: kavinëbaras;

adresas: Rûdininkø g. 12, Vilnius; virtuvë:

miðri.

PICERIJOS

„CENTRO PICERIJA”, kategorija: picerija;

adresas: Gedimino g.116, Kaiðiadorys; virtuvë:

italø.

„ÈILI PICA”, kategorija: picerija; adresas:

Ateities g. 91 (p. c. „Mandarinas”), Vilnius; virtuvë:

miðri.

„BRODVËJAUS PICA”, kategorija: picerija,

adresas: Savitiðkio g. 61 (p. c. „Babilonas”),

Panevëþys; virtuvë: miðri, picos.

„SAULËTASIS SUNMARINAS”, kategorija:

picerija; adresas: Karklø g. 5, Klaipëda; virtuvë:

miðri.

„ÈILI PICA”, kategorija: picerija; adresas:

Vilniaus g. 128, Ðiauliai; virtuvë: miðri.

RESTORANAI

„SALERO“, kategorija: kavinë-restoranas;

adresas: Trakø g. 7, Vilnius; virtuvë: ispanø.

„BRAVARIA”, kategorija: alaus bravorasrestoranas;

adresas: Ozo g.25 (p. c. „Akropolis”),

Vilnius; virtuvë: europietiðka, vokieèiø.

„SAN MARKO”, kategorija: restoranas;

adresas: Subaèiaus g. 2 (vieðbutyje „Ramada”),

Vilnius; virtuvë: italø.

„ÐIMTAS“, kategorija: restoranas; adresas:

Donelaièio g. 62 / Putvinskio g. 53, Kaunas;

virtuvë: europietiðka.

„FORTO DVARAS”, kategorija: restoranas;

adresas: Savitiðkio g. 61, Panevëþys, (p. c.

„Babilonas”); virtuvë: lietuviðka.

„SIÈUAN“, kategorija: restoranas; adresas: A.

Mickevièiaus g. 30, Kaunas; virtuvë: kinø.

KLUBAI:

„LA JOLLA”, kategorija: klubas; adresas: Ðv.

Mikalojaus g. 15, Vilnius; virtuvë: europietiðka.

„GERAS”, kategorija: muzikinis klubas;

adresas: K. Borutos g. 2, Rokai, Kauno raj.; virtuvë:

miðri.

„FREE BALL”, kategorija: biliardo klubas;

adresas: Konstitucijos pr.16 (p. c. VCUP), Vilnius;

virtuvë: miðri.

„NIGHT STRIPTEASE CLUB VENEZIA”, kategorija:

striptizo klubas; adresas: Sodø g. 14,

Vilnius; virtuvë: miðri.

Rugpjûèio pradþioje Ðiauliuose

(Draugystës pr. 25) atsidarë modernus,

á kiek vyresnæ ir solidesnæ publikà

orientuotas, naktinis klubas „Martini“.

Klubo ávaizdis yra tapatinamas su „Martini“

gërimo reklama, nes bûtent ji

puoðia jaukaus klubo sienas, o permatomi

raudoni baldai tampa ðios

reklamos detalëmis.

„Martini” yra vienintelis klubas

Ðiauliuose, turintis savo varjetë programà.

Klube taip pat koncertuoja þymûs

„Martini“, Ðiauliai

Lietuvos atlikëjai, bus kvieèiamos

uþsienio scenos þvaigþdës, diskþokëjai, rengiami striptizo vakarai.

Vienoje ið dviejø „Martini“ saliø – kavinëje, turinèioje 80 sëdimø vietø, galima

paskanauti ávairiø ðaliø patiekalø. Maþiesiems ruoðiamos ávairios staigmenos, yra

sudarytas specialus vaikiðkas valgiaraðtis.

Kaune esanti italiðka ledainë

„Rafaela“ lankytojø laukia nuo ðiø

metø rugpjûèio. Ði, Donelaièio

gatvëje (netoli Laisvës alëjos fontano)

ásikûrusi ledainë tiek nuotaikinga

atmosfera, tiek ir interjeru

primena saulëtàjà Italijà: aká patraukia

geltonai ir baltai margintos

sienos, puoðnios ryðkiai raudonos

këdës, prie jø deranti padavëjø

apranga bei italiðki desertø pavadinimai.

Pasmaliþiauti ðios ledainës

desertais, skambant ávairiai

„Rafaela“, Kaunas

populiariai muzikai, siûloma tiek dviejose, 20 vietø salëse, tiek stikline tvorele

atskirtoje ir gyvomis gëlëmis puoðtoje, 16 vietø lauko terasoje. „Rafaela“

lankytojams pateikia platø ávairiø ledø, kokteiliø ar ledø desertø pasirinkimà,

ávairios ðaltos ar karðtos kavos, arbatos.

7


Nauji produktai

NAUJI PRODUKTAI

Bendrovë „Paulig Baltic”, atstovaujanti

„Santa Maria” prieskonius bei jø miðinius, ðiame

rudens sezone maitinimo ámonëms siûlo

indiðkus prieskoniø miðinius, skirtus ávairiems

patiekalams gaminti. Specialistai siûlo prieskonius

indiðkiems patiekalams gaminti, specialius

jogurto, imbiero ir uoginiø paprikø

skonio miðinius, kurie puikiai tiks ávairiems

valgiams pagardinti, ðvelnaus skonio jogurto

padaþà, derantá prie gausiai prieskoniais

pagardintø patiekalø. Kokosø, citrinø ir geltonojo

kario skonio prieskoniai patiekalams

suteiks ypatingà skoná bei aromatà. Be ávairiø

prieskoniø miðiniø ámonë restoranams ir kavinëms

siûlo datuliø ir tamarindø, mangø ir

þaliøjø citrinø bei tradiciná mangø èatnius

(prieskoninius padaþus), kurie yra nepamainomi

visø indiðkø patiekalø komponentai.

„Italø dizaino namai“ pradeda prekiauti dar

vienu italiðko gyvenimo bûdo atributu – lietuviams

menkai paþástamais rinktiniais Ðiaurës

Italijos regiono vynais. Rugpjûèio viduryje

atveþtà pirmàjà vynø partijà sudaro dviejø, pirmà

kartà Lietuvoje pristatomø, gamintojø „Fiorelli“

ir „Luigi Montini“ rinktiniai vynai ið

Ðiaurës Italijos Lombardijos ir Pjemonto

regionø. Ið atveþtø vynø iðsiskiria lietuviams

dar menkai paþástamas, taèiau italø vakarëliuose

pamëgtas, putojantis Prosecco vynuogiø

rûðies „Fiorelli“ vynas „Garganega Prosecco

Delle Venezie“. Kitas „Italø dizaino namø“ vynø

pasididþiavimas – ekologiðki „Luigi Montini“

linijos vynai, gaminami ið Lombardijos regione

auginamø Chardonnay ir Bonarda vynuogiø.

NAUJIENA – DAÞAI, KURIE VALO ORÀ!

UAB „Prustitas“ pristato naujienà

interjero daþø rinkoje – aktyvius daþus

„Sto Climasan Color”, kurie valo uþterðtà

orà!

Ðie daþai – tai Vokietijos daþø, interjero

ir statybiniø medþiagø gamybos

koncerno „Sto AG” ir moksliniø tyrimø

institutø bendras produktas. „Sto

Climasan Color“ daþuose naudojamas

natûralios fotosintezës metodas. Ðie

daþai turi specialius fotokatalizatorinius

pigmentus (VSL – Visible Light Catalysis),

kurie aktyvuojami esant matomai

(tiek natûraliai, tiek dirbtinei) ðviesai.

Tuomet pradedamos smulkinti ore

esanèios organinës kenksmingos medþiagos,

cigareèiø dûmai bei kvapai á

smulkesnes nekenksmingas daleles. Ðis

procesas tæsiasi tol, kol yra pakankamai

ðviesos.

Minëta technologija gali bûti puikiai

panaudota kenksmingø medþiagø ir

kvapø ðalinimui, tokiu bûdu pagerinat

vidaus oro kokybæ. Ðis procesas visiðkai

ekologiðkas, nes jam vykti reikalinga tik

ðviesa ir deguonis. Tereikia nudaþyti

sienas ðiais naujaisiais daþais ir patalpose

oras taps ðvaresnis.

Daþai „Sto Climasan Color“ yra ávairiø

atspalviø, o jais daþytos sienos nesunkiai

valomos drëgna ðluoste. Ðie daþai puikiai

tinka restoranø, kaviniø, klubø ir kitø

visuomeniniø interjerø apdailai.

Oficialus koncerno „Sto AG“ ir

naujøjø orà valanèiø daþø „Sto Climasan

Color” atstovas Lietuvoje – UAB „Prustitas”.

UAB „Malsena”, HoReCa profesionalams

nuolat pristatanti naujus produktus, ðá kartà siûlo

iðbandyti kvietinius „Karaliðkus” ir „Ekstra”

miltus naujose 1 kg ir 1,75 kg pakuotëse. Premium

kokybës kvietiniai miltai gaunami sumalus

itin kruopðèiai atrinktus Ekstra klasës minkðtuosius

kvieèius, kuriø Lietuvoje uþauginamas

nedidelis kiekis. Smulkaus malimo, maþiausià

peleningumà turintys Premium klasës „Karaliðki“

miltai profesionalø tarpe vertinami dël jiems

neprilygstamo purumo ir ypatingo baltumo.

„Ekstra” – stambaus malimo kvietiniai miltai, ið

kitø miltø iðsiskiriantys ne tik savo rupumu

(stambesne frakcija), bet ir iðskirtiniu, ðios rûðies

miltams bûdingu, baltumu, geriausiu peleningumo

rodikliu, aukðèiausiu glitimo parametru.

8


Nauji produktai

RUDASIS CUKRUS – SALDI IR GUNDANTI PASLAPTIS

Egzistuoja ávairios cukraus rûðys, jo

formos, skoniai. Rudas, baltas, gabalinis,

miltelinis (cukraus pudra), karamelinis

cukrus granulëmis...

Ðiandien ne tik namuose, bet ir

restoranuose ar kavinëse vis labiau

populiarëja rudasis cukranendriø cukrus.

Rudàjá cukrø nuo baltojo labiausiai skiria

rusvo aukso spalva, kurià lemia gamybos

technologija. Pagamintas ið tropinëse

ðalyse auganèiø cukranendriø, auksinio

atspalvio rudasis cukrus iðsiskiria ypatingu

karamelës skoniu. Rudojo cukraus

kristalai yra bespalviai, kaip ir áprasto

baltojo cukraus, taèiau gamybos metu ið

jø nepaðalinami susmulkintos ir iðvirtos

þaliavos (cukranendrës) sirupo likuèiai.

Ðis sirupas, nudaþantis cukranendriø

cukraus kristalus, suteikia jiems ðvelnø

bei aromatingà karamelës skoná.

„Dansukker” (gamintojas „Danisco

Sugar”) rudasis cukrus ðiuo metu yra

vienintelis Lietuvoje siûlomas ðios rûðies

cukranendriø cukrus. Tai auksinio atspalvio,

patraukliai atrodantis natûralus

cukrus, savo skoniu primenantis medø.

Jis iðgaunamas ið cukranendriø, auganèiø

prie Demeraros upës Gajanoje, Pietø

ATIDARYTA „ÈILI AKADEMIJA“

Amerikoje, ir yra þinomas kaip labai

aukðtos kokybës cukrus. „Dansukker“

rudasis cukrus yra trijø tipø:

• smulkusis cukranendriø cukrus „Demerara“

– ðviesiai gelsvos spalvos cukrus,

siûlomas naudoti kepant pyragus,

ruoðiant mësos patiekalus ir padaþus, o

taip pat gaminant kokteilius;

• karamelinis cukrus – traðkus, stambesniø

rusvos spalvos kristalø cukranendriø

cukrus, ypaè tinkamas karðtiems

gërimams saldinti ir kepiniams papuoðti;

• rudasis gabalinis cukrus – skirtas

karðtiems gërimams saldinti.

Vieðojo maitinimo ástaigoms skirtas

rudasis gabalinis cukrus yra supakuotas

po du gabaliukus estetiðkame popieriniame

ápakavime. Naudojant gabaliná

cukrø, lankytojui patogiau dozuoti

á gërimà dedamà jo kieká, taip pat

iðvengiama cukraus iðbërimo ant stalo,

kas daþnai nutinka naudojant áprastà

smulkøjá cukrø. Rudasis gabalinis cukrus

estetiðkai patiekiamas kartu su kava ar

arbata, tad nebereikia ir cukrinës. Taip

pagerinama aptarnavimo kokybë, sutaupoma

vietos ant stalo bei iðvengiama

papildomø iðlaidø.

Rugsëjo 12 d. pradëjo veikti didþiausià vieðo maitinimo tinklà Lietuvoje

valdanèios UAB „Èilija“ mokymo centras – „Èili akademija”. Tai yra pirmasis

paèios bendrovës administruojamas mokymo centras Lietuvos vieðo maitinimo

rinkoje. Pagrindinis „Èili akademijos“ tikslas – gerinti ámonës darbuotojø darbo

kokybæ, suteikiant jiems galimybæ tobulëti, ágyti profesiniø þiniø ir praktiniø

ágûdþiø. „Èili akademija” bendradarbiaus ir su kitomis darbuotojø mokymo

paslaugas teikianèiomis ámonëmis Lietuvoje, kviesis profesionalius lektorius ið

uþsienio. Naujajame mokymo centre per metus planuojama paruoðti apie 250

darbuotojø. Visiems „Èili Akademijà“ baigusiems mokiniams bus uþtikrinama

darbo vieta ámonëje.

NAUJI PRODUKTAI

UAB „Accuratus” – didmeninë prekiniø

þenklø „Borjomi”, „Truskavetska”, „Vita”,

„Baikal” atstovybë, HoReCa rinkai pristato naujus

produktus – gazuotus gërimus „Baikal“ ir

„Tarchun”. Originalus gërimas „Baikal“ pilstomas

tik á stiklinius 1 l ir 0,33 l talpos butelius. Tai

aukðtos kokybës, natûraliø þoleliø pagrindu

pagamintas gazuotas gaivinantis gërimas,

pasiþymintis ypatingu skoniu. Nepakartojamo

skonio gazuotas gërimas „Tarchun“ gaminamas

remiantis klasikine 1971 metø technologija.

Pagrindinis komponentas, teikiantis ðio gërimo

skoniui iðskirtinumà, yra peletrûnas, augantis

Gruzijoje, Armënijoje, Altajaus kraðtuose. Ðis

gazuotas gërimas pilstomas á 0,33 l bei 1 l talpos

stiklinius butelius.

UAB „Vilkmergës alus“ praplëtë savo siûlomø

produktø asortimentà ir HoReCa sektoriui

pristatë iðskirtinio skonio girà. „Vilkmergës gira“

– nealkoholinis gërimas, pasiþymintis tradicinëmis

giros savybëmis, iðkart tapo mëgiamas Lietuvos

vartotojø. Tai ðvelnaus skonio ir aromato natûrali

gira be saldikliø, pagaminta iðlaikant geriausias

kraðto tradicijas ir tikruosius senoliø paproèius.

Ðis gërimas puikiai tinka prie ávairiø patiekalø, o

„Vilkmergës gira“ su lietuviðkais valgiais –

idealiausiais derinys. Produkto platintojas – UAB

„Daivalda”.

UAB „UCS Baltic”, per itin trumpà laikà

tapusi specializuotø kompiuteriniø sistemø

kûrimo ir árengimo HoReCa sektoriuje lydere ne

tik Lietuvoje, bet ir Baltijos ðalyse, ðiø metø

rugpjûèio mënesá atidarë dukterinæ ámonæ

Latvijoje. Tik kà pradëjusi dirbti, SIA „UCS” tæsia

UAB „UCS Baltic“ veiklà – svetingumo ir maitinimo

ástaigø automatizavimà. UAB „UCS Baltic“

pakeitë „New Vision“ kompanijà, anksèiau

atstovavusià UAB „UCS Baltic“ produktus bei

paslaugas Latvijoje, kurios veiklà perëmë naujai

ásteigta SIA „UCS“.

Be restoranuose diegiamos automatizavimo

sistemos, kuri yra pagrindinë ámonës veiklos sritis,

SIA „UCS“ klientams diegia ir kitus reikalingiausius

produktus: valdymo sprendimus bei

kità árangà vieðbuèiams, bilietø administravimo

sistemas kino teatrams, sporto klubø valdymo ir

apskaitos programas, maisto pristatymo á namus

informacines sistemas, vaikø þaidimø automatø

pramogø centrø IT sistemas.

2006 metais UAB „UCS Baltic“ planuoja

ásteigti ámonæ ir Estijoje, kur jau dabar „R-

Keeper“ sistemos yra paþástamos ir naudojamos

vieðojo maitinimo ámonëse.

9


Apþvalga

PARODA, KURIOJE GALIMA PASISEMTI GERØ IDËJØ

RESTORANØ VERSLUI

Artûras Neèejauskas

Kasmetinë paroda-mugë „Tendence-Lifestyle”

keliomis deðimtimis

kartø virðija Lietuvoje vykstanèias

parodas tiek plotu, tiek dalyviø

skaièiumi. Tai reiðkia, kad semtis

idëjø ar ieðkoti naujø prekiø verta

vykti toliau – geriau ágyti didesná

„bagaþà“ patyrimo ir informacijos

vienà kartà per metus, nei po nedaug

ieðkoti nuolatos.

Lankantis jûsø

ástaigoje, visada

didesná pasitenkinimà

sveèiui suteiks

patrauklaus

dizaino indai, lëkðtës,

aksesuarai. Didþioji parodos dalis ir yra

skirta bûtent indø ir árankiø gamintojams,

pristatantiems tiek namams, tiek ir

restoranams skirtus gaminius.

Daugiau: www.artificial.de

Parodoje galima

ásigyti ir puikiø

suvenyrø. Ðventinio

ar firminio

suvenyro pavyzdys

– ádomus bei

„svarbus“, taèiau nebrangus, alaus

butelio atidarymo „árankis“, kurio

privalumai: nebrangi gamyba, susidëvintis

(t. y. po tam tikro laiko galima

dovanoti kità), ekologiðkas...

Daugiau: www.artificial.de

Apyvarta èempionatø ir ávairiø sporto

varþybø metu, kai lankytojø skaièius

maitinimo ir pramogø ástaigose padi-

dëja, yra nebloga. Tad

sugalvokite savo klientams

maloniø smulkmenø,

ir apyvarta padidës

ne tik èempionatø

metu, bet taip

pat prieð ir po jø.

Ðiuo metu sparèiai

populiarëja aksesuarai,

skirti profesionaliems

virëjams.

Pavyzdþiui, dujiniai

degikliai konditeriams

bei dujiniai ðildytuvëliai

fondiu

puodams. Azijos gamintojai visada garsëjo

naujoviðkais (daþnai keistais) árenginiais,

taèiau dabar ðie árenginiai

„tiesia“ rankà ir profesionaliems restoranø

specialistams.

Daugiau: www.hotery.com.tw

Jei Lietuvoje atsiras

entuziastas, kuris

ásteigs jûrø gërybiø

restoranà ar egzotiðkà

pramogø kompleksà,

veikiausiai jam labai

pagelbës vokieèiø

dizainerio silikoniniai

ðviestuvai, imituojantys

vandenyno

faunà ir florà. Parodoje taip pat buvo

galima pamatyti silikoniniø vazø, aksesuarø,

papuoðimø ir kt.

Daugiau: www.lichtwezens.de

Labai originalus dizaineriø kûrinys, o

tuo paèiu puikus pavyzdys, kaip galima

paruoðti furðetiná stalà

verslo uþsakovui,

atsiþvelgiant á kliento

specifikà. Bet kokia

ðios idëjos interpretacija

priklauso tik

nuo jûsø sumanumo ir vaizduotës, o kokybæ

ávertins uþsakovai...

Daugiau: www.kunikomaeda.com

Kita ádomi idëja

– originaliai pateikti

paprasti dalykai

(ði idëja puikiai

tiktø greito

maisto ástaigoms).

Estetiðki sumuðtiniai

su madingu

raðtu, arba rafinuotas

humoras (L

– large (didelis), M

– medium (vidutinis),

S – small (maþas)) tikrai privers

nustebti bei nusiðypsoti jûsø klientà, o

gal atvesti ir draugus bei dar kartà

pakartoti uþsakymà vien ið linksmumo...

Daugiau: www.kunikomaeda.com

Kaip vienà galimø

restoranø ir kaviniø

maþø stalø problemos

(maþi staliukai, didelës

lëkðtës) sprendimø siûlome

uþkandþiø lëkðtes,

dedamas ne ant stalo, o

ant butelio! Gal ir ne

visiðkai nauja mintis, bet aiðkiai pritaikyta

tokioms tendencijoms.

Daugiau: www.plug-and-playdesign.com

10


Koncepcijos

ÁDOMÛS EUROPOS RESTORANAI

Pagal „Food Service Europe & Middle East” parengë Gintarë Jankauskaitë

Ðios virtualios paþintinës kelionës metu supaþindinsime

jus su naujomis ir originaliomis idëjomis,

taikomomis ávairiø Europos ðaliø restoranuose.

Pasiþvalgykime po Belgijà, Ispanijà, Italijà ir Prancûzijà.

Nors nerûpestingas poþiûris á mitybà vis dar

egzistuoja, taèiau kiekvienais metais daugëja maitinimo

ástaigø, kuriø pagrindinis tikslas – natûralaus ir sveiko

maisto populiarinimas. Populiarindami sveikà mitybà

restoranai neretai lankytojus ðokiruoja ir savo originalumu:

derinamos maþmeninio pardavimo ir

maitinimo paslaugø rinkos, maitinimo ástaigos tampa

meno galerijomis, lankytojui paliekama teisë paèiam

apsitarnauti vis labiau populiarëjanèiose vyninëse.

BELGIJA

„Michelin” gido ávertinti

Garsus Belgijos virtuvës meistras Pierre’as Wynantsas

(restoranas „Comme chez soi”, Briuselis) mineralinio vandens

kurortui Ostendui suteikë ypatingà kulinariná pagyvëjimà. Jo

vardas siejamas su þuvies restoranu „Ostend Queen”, ásikûrusiu

dengtoje stogo terasoje, priklausanèioje pramogø kompleksui

„Kursaal Oostende”, po vienu stogu talpinanèiam erdvias

konferencijø ir koncertø sales bei kazino. Tiek vyriausias virëjas,

tiek restorano savininkas Fernandas Davidas (buvæs „Hilton

Western Europe” viceprezidentas) negalëjo tikëtis geresnës

pradþios: ðiø metø pradþioje, vos

tik duris pravërusiam restoranui

„Michelin” skyrë „Bib Gourmand“

nominacijà. Restoranà,

galintá aptarnauti 150 þmoniø,

gaubia jûros atmosfera: grindis

puoðia plyteliø mozaika, vaizduojanti

povandeniná vëþiagyviø

gyvenimà, o paèiose grindyse ámontuotas omarø akvariumas.

Ant sienø puikuojasi projektoriaus ekranai, kuriantys á

pietaujanèius plaukianèios þuvies vaizdà. Pati didþiausia ðio

restorano naujovë – apðviestas ávairiø vëþiagyviø baras.

Vakarais restorano lubos apðvieèiamos tûkstanèiais smulkiø

ðvieseliø, kurios sukuria þvaigþdëtos nakties áspûdá. „Ostend

Queen” siûlo puikius kulinarinius ðedevrus uþ kainà, kuri

dràsiai gali konkuruoti su daugelio restoranø, esanèiø Ostendo

bulvaruose, kainomis. Trijø patiekalø vakarienë èia kainuoja

apie 55 eurus, pietûs – apie 32 eurus. Daugelis patiekalø ið

plataus a la carte valgiaraðèio gali bûti uþsisakomi maþomis

arba didelëmis porcijomis. „Kursaal” pramogø komplekse taip

pat yra restoranas „OK Eat in/Take out”, siûlantis greitai

paruoðiamus, taèiau sveikus uþkandþius.

www.kursaaloostende.be

Greitai, bet skanu

Jaunø verslininkø karta vis daþniau pageidauja ne tik

jaukios vietos pasëdëti, bet ir greito aptarnavimo bei

nepriekaiðtingos patiekalø kokybës. Ðiuos reikalavimus puikiai

atitinka Belgijoje besipleèiantis „Exki” restoranø tinklas.

Pirmoji ástaiga, besipuikuojanti modernia aplinka bei morka

restorano logotipe, duris pravërë 2001 metais Briuselyje, o ðtai

dabar „Exki” restoranø tinklà

sudaro net septyni restoranai

Belgijos sostinëje ir Antverpene

bei du Turine, Italijoje.

Moderniame restorane tiek

vietoje skirto valgyti, tiek

iðsineðti ruoðiamo maisto

asortimentas platus: salotos ir

sumuðtiniai, ðaltos ir karðtos

sriubos, patiekalai ið makaronø, koðës, vaisiø sultys, pyragai ir

ávairûs desertai. Visuose restoranuose prie aptarnavimo bufetø

yra savitarnos lentynos. „Exki” visi patiekalai yra gaminami

tik ið ekologiðkø ir maistingø produktø: be maisto priedø,

emulsikliø, aromatiniø medþiagø. Sviestas èia daþniausiai

keièiamas darþovëmis, o duona, kiauðiniai ir kiti áprasti kasdieniai

produktai – tik ekologiðki. Kai kure ið jø perkami turgavietëse.

Pietø metu (sudaranèiø apie 60 proc. pajamø) ðio tinklo

restoranuose per dienà apsilanko vidutiniðkai 1000 lankytojø,

kuriø kiekvienas iðleidþia maþdaug 6 eurus. Ðiek tiek maþiau

þmoniø apsilanko rytais ir po pietø, daugiau – ankstø vakarà.

Ákûrëjai tikisi „Exki” restoranø tinklà iðplësti visoje Europoje.

www.exki.be

ISPANIJA

Nuoðirdþiausi linkëjimai ið Londono

Paèioje Salamancos ðirdyje (Madrido rajonas), sename

banko pastate þymûs interjero architektas Ignacio Garcia de

Vinuesas ir dizaineris Juanas Sobrino’as komplekso „Sugar”

patalpø ispaniðkàjá stiliø pakeitë á londoniðkàjá par excellence.

Atidarytas ðiø metø geguþæ, 100 vietø

restoranas-baras pasiþymi keliomis

skirtingomis zonomis, kurias vienà

nuo kitos skiria minkðti, lengvai

krentantys rytietiðki audiniai ir sumaniai

iðdëstytas, aplinkà puoðiantis apðvietimas.

Beveik ið visur matomuose

plazminiuose ekranuose galima matyti

scenas ið povandeninio gyvenimo.

Ðiame restorane aká traukia ir modernus

baras su apðviesta galine siena.

Be to, pirmame pastato aukðte dar yra

salë privatiems vakarëliams. Valgiaraðtyje dominuoja

kulinarinë ávairovë – èia rasite ne tik egzotiðkø ryþiø patiekalø

su omarais, bet ir nesudëtingø, jautiena ádarytø mësainiø.

Papietauti „Sugar” restoranuose galima uþ maþdaug 35 eurus,

nors kompleksiniai pietûs kainuoja maþdaug 10,95 euro. O

lankytojai Ðiame restorane renkasi pati ávairiausia publika:

tiek seni, tiek jauni, skirtingø pomëgiø ir paþiûrø þmonës, nors

dominuojanti vis dëlto yra vidurinioji visuomenës klasë.

Daugiausiai lankytojø restoranas sulaukia penktadienio ir

ðeðtadienio vakarais.

www.sugarrestaurant.com

Meninë kompozicija

Jau ið paties pavadinimo galima spëti, kuo iðskirtina

maitinimo ástaiga, pavadinta „Galeria Gastronomica” vardu.

Ði, prieð keturis mënesius Barselonos rajone – Ensanche savo

sunkias duris pravërusi ir 5 milijonus eurø kainavusi ástaiga

iðskirtina gebëjimu derinti kulinarijà ir menà. Restorano-meno

galerijos ákûrëjai – Lorenzo Quinnas (aktoriaus Anthony

Quinno sûnus) ir skulptorius Marco

Bellonis, Italijoje dar þinomas kaip

maþos, taèiau garsios gero maisto

„imperijos“, ákurtos kartu su

„Belloni&Belloni” bei Zefirino,

bendrasavininkis. 1500 kvadratiniø

metrø plotà uþimantis „Galeria

Gastronomica” kompleksas, kurá

italiðkuoju renesanso stiliumi suprojektavo

Estrella Saliettis, uþima

penkis pastato aukðtus, kuriuose galima rasti praðmatnø

„Belloni&Belloni” italiðko maisto restoranà, kokteiliø, kavos

ir poilsio (lounge) barus, jaukius pasisëdëjimo kampelius ir

gausybæ parodos kambariø. Viename ið jø veikia nuolatinë

Nukelta á 12 psl.

11


Koncepcijos

Atkelta ið 11 psl.

Lorenzo Quinno darbø, kuriø galima ir ásigyti, paroda.

Kiekviena ðio restorano detalë áspûdinga – tai árodo net

internetinë „Galeria Gastronomica” svetainë. Pasak Marco

Bellonio, kultûros ir maitinimo ástaigos derinys Europoje kol

kas dar yra unikalus reiðkinys. Uþ pietus lankytojai èia

vidutiniðkai sumoka 60 eurø. Hence‘as, Quinnas, Bellonis ir jø

partneris Alejandro‘as Robas jau dabar renkasi vietà naujam

„Gastronomica” restoranui Madride.

www.galeriagastronomica.com

Puikus reginys pietaujantiems

Ar kada nors esate pietavæ po vandeniu Na gal ne visai

po vandeniu. Kaip bebûtø, kiekvienas, kuris nori suþinoti kà

ðis malonumas reiðkia, turëtø apsilankyti restorane „Submarino”,

esanèiame „L‘Oceanografic” parke, Valencijoje. Èia rasite ne tik

þuvimis dekoruotø indø, bet ir aplinkui plaukiojanèiø gyvø þuvø

bûrius. Didþiulis akvariumas, pilnas skirtingø gyviø, tokiø kaip

stauridës ar rajos, apjuosia apskritimo formos restoranà, unikalø

tiek dizainu, tiek kuriama aura.

Ávairiaspalves, elegantiðkai plaukiojanèias

þuveles, kuriø èia esti

apie 10 000, gali stebëti 120 maistu

besimëgaujanèiø þmoniø. Atidarytas

2003 metø vasará, „L‘Oceanografic”

yra, turbût, didþiausias

Europoje akvariumø parkas, o

kartu ir vienas naujausiø rekreacinio kultûros bei mokslo centro

„City of Arts and Sciences” daliø. Parkà, kurá suprojektavo Felixas

Candela, kasmet aplanko maþdaug 2 milijonai lankytojø. Jø tarpe

nemaþai tø, kurie domisi vandenyno apsauga. „L‘Oceanografic”

parkas priklauso 20 pramogø parkø visoje Europoje valdanèiai

„Parques Reunidos” kompanijai, kurios biudþeto pajamos 2003

metais siekë 58 milijonus eurø (anot kompanijos valdybos, 37

procentai ðiø pajamø gautos ið maitinimo paslaugas teikianèiø

ástaigø).

www.parquesreunidos.com/oceanografic

ITALIJA

Iðskirtinë prabanga rûkantiems

Nuo 2005 m. sausio, kuomet buvo priimtas ástatymas,

draudþiantis rûkimà vieðose vietose, rûkyti mëgstantys italai

turëjo pasirinkti – arba atsisakyti ðio áproèio, arba prisitaikyti.

Vienas pagrindiniø ðiø dienø reginiø Italijoje – prie barø,

kaviniø ir restoranø áëjimø rûkantys þmonës. Mat tiktai apie 2

procentus Italijos vieðojo maitinimo ástaigø savininkø yra árengæ

specialius rûkymo kambarius. Ir net jeigu restoranø savininkai

nenori ar neturi galimybiø pasiûlyti atskirà patalpà rûkantiems

viduje, tai dauguma jø stengiasi árengti rûkymui skirtà vietà ne

restorane. Daþnai netgi labai

patogià. Pavyzdþiui, Milane esanèio

vieðbuèio „Sheraton Diana

Majestic” baras „h club>diana”

yra labai populiarus vietiniø

gyventojø tarpe. Nuo ðios vasaros

dalis vieðbuèio buvo skirta

atviro rûkymo kambario árengimui.

Ðiuo metu rûkomajame

puikuojasi sofos, odiniai foteliai, medinës grindys ir net du dujiniai

þidiniai, maloniai ðildantys vësiais vakarais. „Diana rûkymo

kambaryje” („Diana Smoking Lounge”) þmonës gali gurkðnoti

kokteilius (8-10 eurø) ir mëgautis nemokamais, „h club>diana“

populiarinanèiais, uþkandþiais.

www.starwood.com/italy

Kokteiliø baro evoliucija

Kokteiliø barai Italijoje ðiuo metu yra labai populiarûs

nepaisant to, ar rûkyti juose draudþiama, ar ne. Viena

pagrindiniø jø populiarumo prieþasèiø – taip vadinamos

„laimingos valandos”, kuriø metu barø lankytojai vaiðinami

nemokamais, daþniausiai á valgiaraðtá neátrauktais ir paprastai

á alaus ar kokteilio kainà áskaièiuojamais uþkandþiais. Daugeliu

atvejø, ypaè jauniems þmonëms, ðie uþkandþiai tampa pietø

restorane pakaitalais, o pats kokteiliø baras – ramia vieta

pabendrauti, susitikti su draugais.

12


Koncepcijos

Ði kokteiliø barø naujovë labiau skirta turtingesnei, po pietø

besilankanèiai auditorijai. O svarbiausias ðiais laikais atidaromø

barø-klubø bruoþas – malonø poilsá garantuojantis interjeras

ir gyvos muzikos vakarai. Pavyzdþiui, klubas „Paradise Connection”

yra ákurtas supasaulietintos

XIV amþiaus baþnyèios

patalpose, Cusago mieste, netoli

Milano. Roberto Guerinis, ásimintinø

„kosmoso amþiaus”

daiktø kolekcionierius, „kosminëje“

ir teatrinëje salëse, tarp

gotikiniø arkø ir originaliø freskø,

sudëliojo 1960-1970 metø baldus

bei interjero detales. „Kosminë“ salë lankytojams atvira nuo 14

iki 18 valandos, o teatrinë – nuo 20.30 iki 3 valandos ryto. Ðiose

patalpose rodomi vaidinimai, kabaretø spektakliai, vaizduojamieji

menai, vyksta didþëjø pasirodymai. Kokteiliai klube kainuoja nuo

10 iki 20 eurø. Maistas ruoðiamas tiktai sekmadieniais, kuomet

klubas atidaromas vëlyviems pusryèiams (10 eurø).

Adresas: „Paradise Connections”, Via de Gasperi 2, Cusago,

Italija.

Savitarna vyno bare

Italijoje vyno barai yra labai populiarûs. Taèiau „Le Cantine

di Greve” baras, esantis Chianti mieste, Toskanoje (Italijos sritis),

skiriasi nuo tradiciniø vyno barø, kadangi tai yra vyno

parduotuvë su savitarnos baru. „Le

Cantine di Greve” lankytojai nusiperka

kortelæ uþ 10, 25 ar 50 eurø ir ragauja

vynà jo ásipildami ið pilstymo automatø,

paskirstytø 600 kvadratiniø metrø, XIX

amþiaus vyno rûsiuose. Vyno apraðymà ir

vienos taurës kainà pirkëjai gali perskaityti

ant kortelës, juosianèios vyno butelá.

Patarimo, koká vynà rinktis, lankytojai

gali pasiteirauti ir vyno konsultanto. Vyno

rinkimosi ir ásipylimo procesas nëra

sudëtingas: kad taurë prisipildytø, tereikia

ákiðti kortelæ á iðsirinkto vyno pilstymo

aparatà ir paspausti mygtukà. Lëkðtës su

uþkandþiais (daþniausiai – italiðka „Salumi” deðra ir sûris) iðdëliotos

taip pat savitarnos bare. „Le Cantine di Greve” bare siûloma

daugiau nei 100 vyno rûðiø, kuriø dauguma – skirtingos

raudono vyno rûðys ið Toskanos srities (Italija).

www.lecantine.it

PRANCÛZIJA

Mongoliðkas barbekiu su Maroko elementais

Wok virtuvë, pasaulinis maistas ir neoficialumas – trys

pagrindiniai veiksniai, apibûdinantys mongoliðkàjá barbekiu,

dominantá ir viliojantá Lijono miesto gyventojus nuo 2003 metø.

Ðio restorano tikslas – pasiûlyti lankytojui malonø poilsá,

patiekalø ávairovæ, neápareigojantá laisvalaikio praleidimà.

Egzotika dvelkiantis „Rouge Tendance” restoranas didþiuojasi

savo skirtingomis aplinkos zonomis, tautiniais patiekalø

ruoðimo bei aptarnavimo paproèiais, masaþu ir chna spalvos

pieðiniais ant rankø. Ðios restorano detalës puikiai atskleidþia

azijietiðkà dvasià bei mongoliðkàjá barbekiu modelá. Patiekalø,

gaminamø Wok keptuvëse, sudedamàsias dalis gali pasirinkti pats

lankytojas. Ðis „pasaulietiðkas” restoranas taip pat siûlo japonø,

marokieèiø, Vidurþemio jûros regiono patiekalus. Prieðpieèiai

„Rouge Tendance“ restorane

kainuoja 10 eurø, pietûs – apie

20 eurø. Jean XXIII bulvare

esantá ir 260 sëdimø vietø

turintá restoranà darbo metu

aplanko 480 lankytojø per

dienà. Restorano pajamos praëjusiais

metais padidëjo iki 3,15

mln. eurø. Paskatintas tokios

sëkmës, restorano ákûrëjas Emannuelis Autonas planuoja dar

ðià vasarà atidaryti antràjá „Rouge Tendance” 320 vietø

restoranà Lijono komerciniame rajone.

www.rougetendance.fr

Praktinë kulinarija

Atidarytas 2004 liepà Paryþiuje, „L‘Atelier des Chefs”

(„Virtuvës meistrø ateljë“) turi labai ypatingà ir individualø

virtuvës stiliø. „Vienà dienà Kanadoje mano brolis Nicolas

uþtiko vietà, kurioje buvo parduodamos receptø, pagrástø

patiekalø ragavimu, knygos. Mums patiko ði idëja ir mes

ryþomës þengti truputëlá toliau – pradëjome organizuoti

kulinarijos parengiamuosius kursus kartai, kuri niekada maisto

namuose neruoðë“, – paaiðkina Francois Bergerautas, ðios

ástaigos ákûrëjas. „Mûsø projektas skirtas 25-45 metø þmonëms.

Na o geriausias mûsø veiklos pavyzdys – prieðpieèiø paruoðimas

per pusæ valandos ið produktø uþ 15 eurø, kuriuos arba

suvalgome, arba iðmetame“. „L‘Atelier“ – tai didelë virtuvë

po stikliniu stogu, esanti didelës patalpos centre ir deranti prie

valgomojo bei pardavimo patalpos. Mëgëjai, norintys lankyti

kursus (vienà grupæ sudaro 20

þmoniø), paprastai uþsiregistruoja

internetu. Kiekvienà

mënesá „L‘Atelier“ pasiûlo

naujà programà. Kursø

kainos svyruoja nuo 15 iki 68

eurø, priklausomai nuo to,

kokie patiekalai ruoðiami ir

kokia kursø trukmë. Gërimai ir

papildomi uþkandþiai apmokestinami

atskirai. „L‘Atelier” daþniausiai organizuoja penkias

pamokas per dienà (nuo 30 minuèiø iki 2 valandø trukmës), kurias

veda du profesionalûs „L‘Atelier” virtuvës meistrai arba kviestiniai

vyriausieji virëjai. Visas bûsimo patiekalo sudedamàsias dalis, indus

bei árankius parûpina „Atelier“. Ðioje virtuvëje daþniausiai yra

ruoðiami klasikiniai patiekalai su moderniomis detalëmis, todël

patraukia tiek vyrus, tiek ir moteris. „Visi be abejonës tuo

mëgaujasi ir dauguma ið jø dar ne kartà sugráþta”, – sako

Francois Bergeraultas.

www.atelierdeschefs.com

Á septyniasdeðimtuosius sugráþus

Nuo pat savo atidarymo dienos 2003 metais, barasrestoranas

„Toi”, esantis Rue Colisee gatvëje, prie Eliziejaus

laukø, tapo viena lankomiausiø vietø Paryþiuje. 140 vietø

restoranas gali pasidþiaugti trejomis salëmis, puoðtomis neopop

decor interjero stiliumi: raudono, oranþinio ir tamsiai

violetinio atspalvio dekoracijomis,

ðokolado spalvos apmuðalais, primenanèiais

septyniasdeðimtuosius.

Þmonës èia renkasi septynias dienas

per savaitæ, nuo vidurdienio iki 02 val.

nakties iðgerti, pavalgyti, arba praleisti

laikà su draugais. Nuo treèiadienio

iki ðeðtadienio èia visada

groja kviestiniai didþëjai, sekmadiená

rengiantys dþiazo vakarus. Sekmadieniais

restoranas taip pat siûlo vëlyvus pusryèius. Vyriausias

restorano virëjas ruoðia klasikinius patiekalus, kurie yra

„iðradingi, nepagraþinti ir jausmingi”. Maisto uþsisakyti galima

bet kada, kai tik „Toi” dirba. Restoranas lankytojams siûlo

dienos kompleksinius pietus (pirmas patiekalas + pagrindinis

patiekalas arba pagrindinis patiekalas + desertas) uþ 22 eurus

ir turi valgiaraðtá, priklausantá nuo metø laikø. Vidutinë ðio

restorano sàskaita – 30 eurø (pietûs) ir apie 40 eurø (vakarienë),

áskaitant gërimus. Tie, kurie skaièiuoja kalorijas, taip pat nebus

nuliûdinti, kadangi restoranas siûlo ðaltà ir karðtà greitai

paruoðiamà maistà, turintá maþiau nei 620 kalorijø (gaspaèio,

garuose ruoðtos darþovës, vaisiø salotos ir kiti).

www.restaurant-toi.com

13


Konsultacijos

RÛPESÈIAI ATIDARANT MAITINIMO ÁMONÆ

Jolita Vitkauskaitë

Ne vienà, norintá pradëti savo verslà, vilioja galimybë

atidaryti kavinæ ar restoranà. Ðio verslo populiarumà

árodo tai, kad vien Vilniuje galima suskaièiuoti net per

600 kaviniø, restoranø, barø, uþeigø...

Ið pat pradþiø gali pasirodyti, kad atidaryti vieðojo

maitinimo ámonæ yra paprastas ir nesudëtingas verslas,

taèiau patariame prieð imantis ðio darbo apgalvoti visas

smulkmenas, kad ateityje jûsø pradëtas darbas eitøsi

sëkmingai.

Apie rûpesèius, kylanèius atidarant nuosavà maitinimo

ástaigà, kalbëjomës su ðá verslà jau pradëjusiais

verslininkais, kurie priminë bûtinus dalykus, padësianèius

jûsø atidarytai kavinei ar restoranui sëkmingai

dirbti ateityje.

Pradedant bet koká verslà, visø pirma bûtina atidaryti ir

uþregistruoti ámonæ. Kokio tipo – uþdaràjà akcinæ bendrovæ

ar individualià ámonæ pasirinksite steigti, priklausys nuo jûsø

turimo pradinio kapitalo, nuo to, ar turësite verslo partneriø

bei nuo poþiûrio á verslà. Individualià ámonæ ásteigti yra pigiau,

greièiau ir paprasèiau, taèiau jos savininkas uþ ámonës veiklà

atsako visu savo turtu. Naujas ámones registruoja vietos

savivaldos rejestro tarnybos.

Áregistravæ savo ámonæ, galite pradëti verslà. Pirmiausia svarbu

gerai apsvarstyti ir pasirinkti vietà, kurioje norite atidaryti savo

kavinæ. „Nuo to, kur ákursite kavinæ – senamiestyje, miesto centre,

gyvenamajame rajone, automagistralës pakelëje – priklauso

jûsø maitinimo ámonës apyvarta, besilankantys klientai, netgi

siûlomos virtuvës tipas“, – pasakoja Stasys Aismontas, Vilniaus

kavinës „Uþupio klasika“ ðeimininkas. Kiekvienas pasirinktas

variantas yra labai skirtingas, todël reikia gerai apgalvoti

kiekvienà galimybæ: automagistralës pakelëje ásikûrusi kavinë

sulauks keliaujanèiø ne tik vietiniø, bet ir uþsienio turistø, kurie

norës atsipûsti ar greitai uþkàsti, gyvenamo rajono kavinë turi

atsiþvelgti á aplinkiniø gyventojø norus ir pomëgius, senamiesèio

restoranas sulauks turistø, iðrankiø vietiniø gyventojø ar rimto

diplomato ið uþsienio ðalies.

Kitas þingsnis turëtø bûti patalpø paieðka ir jø árengimas.

Priklausomai nuo materialiniø galimybiø ir nuo tolimesniø

verslo planø, savininkas gali patalpas pirkti arba nuomotis.

Idealiausias variantas – turëti savo patalpas, nes tuomet

ðeimininkas sutaupo nuomos mokestá, kuris daþnai bûna gana

didelis. Taèiau svarbiausia, rasti patalpas, kurios atitiktø

bûsimos maitinimo ástaigos tipà. Kad jûsø maitinimo ástaiga

bûtø lankomoje, judrioje vietoje, daþnai verta paaukoti

didesnius pinigus. Galima rinktis jau árengtas patalpas, skirtas

kavinëms, kurias gali pasiûlyti beveik visos nekilnojamo turto

agentûros. Daþnai pradedantys verslininkai ið pradþiø nutaria

patalpas nuomotis, o vëliau, verslui suklestëjus, pradeda

galvoti ir apie jø ásigijimà.

Pasirinkus patalpas gyvenamajame name, turësite gauti

gyventojø sutikimà, leisiantá èia steigti vieðojo maitinimo ámonæ

(pakanka 51 % namo gyventojø sutikimø). Komercinëse

patalpose restoranà ar kavinæ atidaryti bus paprasèiau.

Kai jau iðsirinkote vietà ir patalpas, siûlome pasidomëti,

kaip sekasi bûtent tose vietose ásikûrusioms kavinëms, kokia

publika daþniausiai jose mëgsta lankytis, jei ámanoma, kokia

yra apyvarta per dienà ar savaitæ, kokius reikalavimus kelia

uþsukantys lankytojai.

Ponas Stasys ragina neuþmirðti tokio svarbaus dalyko, kaip

elektra bei dujos. Su elektros problema ypaè daþnai susiduria

norintys vieðojo maitinimo ámonæ ásteigti miesto senamiesèiuose,

kuriuose tiekiamos elektros kiekio nepakanka

virtuvës árangai, kavinës apðvietimui ir kitiems elektriniams

prietaisams. „Uþupio klasika“ árengta senamiestyje esanèiose

gyvenamose patalpose, kur buvo tiekiama tik 3 kW elektros

energija, o kavinukës virtuvës árangai reikëjo 50 kW. Ðiuo

atveju savininkas kreipësi á elektros tinklø darbuotojus, su

kuriais iðsprendë ðià problemà. Jei patalpose yra ámanoma

ádiegti dujinæ árangà, tokiu atveju vertëtø ásigyti dujines virykles

ir kitus dujinius ðiluminius árengimus, nes pastarøjø eksploatacija

yra pigesnë. Neesant dujotiekio, galima naudoti

suskystintas dujas ið balionø ar cisternø.

Ðeimininkas turi numatyti, kokio tipo maitinimo ástaigà jis

nori atidaryti – kavinæ, greito maisto uþkandinæ, prabangø

restoranà, aludæ ir t. t., pagalvoti, kà iðskirtinio galëtø pasiûlyti

bûsimiems savo klientams, kuo pritrauktø bûsimà sveèià, kad jis

pamëgtø bûtent jo restoranà ar kavinæ ir noriai ten lankytøsi.

Greito maisto uþkandines lankytojai daþniausiai uþplûsta pietø

metu, á kavines ar restoranus sveèiai uþsuka ramiai pasëdëti ar

romantiðkai pavakarieniauti vakarais. Tad prieð pasirenkant

14


Konsultacijos

bûsimos maitinimo ástaigos tipà, reikia ávertinti rajonà, kuriame

ji bus, þmoniø srautus, á koká lankytojà reikia orientuotis. Turint

bûsimos maitinimo ástaigos vizijà, reikia pagalvoti ir apie jos

pavadinimà, kurá verta ið karto uþpatentuoti kaip prekës þenklà,

taip apsisaugant nuo galimo jo kopijavimo ar neteisëto

naudojimo. Prieð iðsirenkant pavadinimà, reikia pasitikrinti, ar

dar nëra maitinimo ástaigos tokiu paèiu ar labai panaðiu

pavadinimu – tai galima atlikti paèiam, arba patentuojant prekës

þenklà tai padaro patentiniai patikëtiniai.

Yra ir kita alternatyva – galima atidaryti maitinimo ástaigà

franðizës principu. Franðizë suteikia teisæ uþ tam tikrà mokestá

naudotis jau veikianèiø ástaigø vardu ir verslo modeliu, gauti

jau patikrintà koncepcijà, verslo planà, ávairias konsultacijas.

Franðizës principu pleèiasi dauguma populiariø uþsienio

maitinimo ástaigø tinklø ir kai kurie tinklai Lietuvoje.

Suradæ patalpas, turite pagalvoti, kaip jas árengsite.

Nedarykite klaidos pirma suprojektuodami restorano ar

kavinës sales, o tik po to darydami virtuvës projektà. Virtuvë,

sandëliai, buitinës patalpos turi bûti projektuojamos vienu

metu su lankytojø salëmis. Kiekvienà projekto dalá patikëkite

savo srities specialistams, kad iðvengtumëte klaidø, kurios gali

trukdyti bûsimai veiklai. Prieð projektuojant virtuvæ, bûtina

þinoti, kokie patiekalai bus gaminami joje, koks bus lankytojø

srautas – nuo to priklausys virtuvës dydis ir pasirenkami

árengimai. Ávertinkite ir galimybæ plëstis: ar bus ámanoma

prijungti, ar pristatyti papildomas patalpas.

Koká interjerà, baldus, apðvietimà pasirinkti, kad klientas

norëtø uþsukti, jam bûtø malonu ir gera ilgiau pasilikti

Pritaikant turimas ar surastas patalpas kavinës verslui, visus

darbus galima atlikti paèiam, arba samdyti projektuotojà bei

dizainerá, kuris numatys kiekvieno daikto vietà, o jûs

sutaupysite savo laikà bei þinosite, kad ðá darbà atliko savo

srities specialistas. Jei jau nusprendëte patalpø iðplanavimà

bei interjerà kurti patys, nedarykite to chaotiðkai ir

neapgalvotai. „Restoranø verslas“ pataria pirmiausia pagalvoti

apie interjero spalvas. Interjeras nebûtinai turi bûti ámantrus,

jei nusprendëte ákurti uþeigà, uþkandinæ, bet praðmatnus, jei

norite restorano, prabangios kavinës. Vëliau pasirûpinkite

baldais, kurie taip pat turi atitikti jûsø maitinimo ástaigos

interjerà ir derëti prie stiliaus.

Nepamirðkite tokiø svarbiø detaliø kaip gëlës, paveikslai,

kiti aksesuarai, suteikiantys jaukumo ir dar labiau pabrëþiantys

restorano, kavinës stiliø. Turite pagalvoti, kokios bus

dominuojanèios spalvos, kokius prie spalvø ir patalpø derinsite

baldus, apðvietimà ir kitas detales. Svarbu ir stalo indai, árankiai

– jie turi bûti kokybiðki, atitikti ástaigos stiliø. Siûlome vengti

paèiø pigiausiø indø ir árankiø, nes lankytojas gali likti jais

nepatenkintas. Ástaigos ávaizdá stipriai pagerina puodeliai ir

bokalai su nuosavu, o ne produktø tiekëjo logotipu.

Tikrai verta aplankyti daug panaðaus pobûdþio ámoniø ir

jose pasisemti idëjø, paklausinëti ávairiø þmoniø, kur jiems

patinka lankytis, pabendrauti su barmenais, padavëjais,

virëjais, suþinoti jø nuomonæ, kaip turi atrodyti jiems patogus

dirbti restoranas ar kavinë. Daþnai pasitaiko, kad siekdami

ásirengti kuo didesnes lankytojø sales, maitinimo ástaigø

savininkai árengia per maþas gamybines, buitines ir administracines

patalpas – dël to kenèia darbuotojai, o jiems

neproduktyviai dirbant, kenèia ir maitinimo ástaiga. Nepamirðkite,

kad maitinimo ástaigoje bûtina árengti salæ nerûkantiems.

Kai gausite visas reikiamas licenzijas, susiraskite þmones,

kurie dirbs jûsø ámonëje. Vilniuje ásikûrusio italiðko restorano

„Casa Nova“ ðeimininkë Viktorija Brajienë teigia, kad bene

svarbiausia ðio verslo dalis – gerai pasirinkti personalo

darbuotojus. „Negalima uþmirðti, kad dirbama bus su

þmonëmis, todël reikia atsargiai rinktis pagalbininkus virtuvës

virëjui, padavëjus, barmenus“. Ðie þmonës kasdien bendraus

su uþsukanèiais lankytojais, gamins jiems maistà, savo

nuotaikas ir emocijas perduos klientams.

Pasirûpinus patalpomis, interjeru ir personalu, lieka

pagrindinis maitinimo ámonës akcentas – valgiaraðtis, kuris ir

pritrauks jûsø bûsimus lankytojus. Valgiaraðtis ir interjeras turi

atitikti vienas kità: brangiame restorane klientui negalima

patiekti greito maisto, ar kaimiðko interjero uþeigoje gaminti

kinø restorano patiekalus. Valgiaraðèio negalima kurti be

virtuvës vyriausio virëjo, kuris nuolat kontroliuos esamà

situacijà. Ne paslaptis, kad ðiandien gerà virtuvës virëjà rasti

sunku, todël bûtina kruopðèiai rinktis bûsimà darbuotojà.

Pirmosios taisyklës – maistas turi bûti skanus ir suderintas,

pradedamas gaminti tik klientui uþsakius. Antras dalykas, kuris

svarbus sudarinëjant valgiaraðtá – patiekalø pasirinkimas. Turite

apsispræsti, kiek ir kokiø patiekalø siûlyti. Jei tai kinø, italø ar

kitos tautos virtuvë, turite orientuotis bûtent á tos tautos patiekalus,

bet jei norite pasiûlyti miðrià ar europietiðkà virtuvæ, reikia gerai

pagalvoti apie lankytojø paklausà – reikës kaþkuo iðsiskirti ið

gausaus kiekio tokius patiekalus siûlanèiø maitinimo ástaigø.

Yra keletas smulkmenø, kurias svarbu þinoti ir kurios padës

lengviau dirbti. Pasiûlykite lankytojams kompleksinius dienos

pietus uþ maþesnæ kainà, kuriuos paruoðite greitai, o lankytojai

Nukelta á 16 psl.

15


Konsultacijos

Atkelta ið 15 psl.

liks patenkinti. Protinga bûtø valgiaraðtyje patiekalus suraðyti

bent jau dvejomis kalbomis: lietuviðkai ir angliðkai, arba

rusiðkai. Valgiaraðtyje turëtø bûti ne tik suraðyti patiekalø

pavadinimai, bet ir trumpai apraðyta jø sudëtis. Taip pat labai

svarbi informacija apie patiekalo skoná: ar jis aðtrus, ar ðvelnaus

skonio, ar saldþiarûgðtis. Galima net paruoðti valgiaraðtá su

nuotraukomis, jei esate tikri, kad patiekalo iðvaizda nepasikeis.

Kiekvienoje, gerai dirbanèioje, maitinimo ámonëje valgiaraðtis

atnaujinamas 2-4 kartus per metus. Ðeimininkai turi stebëti,

kokie patiekalai yra populiarûs, paklausûs, o lankytojams

nepatinkanèius pakeisti naujais.

Pagalvokite, kas bus jûsø tiekëjai, kiek jø reikës. Paprastai

patys tiekëjai nesnaudþia – pirmi susiranda maitinimo ámonës

ðeimininkus, todël specialistas pataria gerai apgalvoti

kiekvienà smulkmenà: vieni siûlo nedidelá produktø asortimentà,

kiti kelia kainas, treti uþ didesnes kainas siûlo didelá

pasirinkimà. „Ðiandieninëje rinkoje, dël didëlës konkurencijos,

kainos skiriasi neþymiai, todël tik ðeimininko valia rinktis

norimus produktus “, – pasakoja p. Stasys. Ið potencialiø tiekëjø

rinkite komercinius pasiûlymus, nagrinëkite juos, pradëkite

derëtis dël sàlygø. Tik pradëjus dirbti, tiekëjø daug nereikia,

bet padidëjus apyvartai, tikriausiai, sudarysite sutartis su keliais

to paties produkto tiekëjais – jei vienas pritrûks uþsakomo

produkto, galësite kreiptis á kità. Iðskyrus alkoholinius gërimus,

tabako gaminius, uþ kuriuos neiðraðomos sàskaitos faktûros,

produktus galima ásigyti ir prekybos centruose.

Maitinimo ástaiga negali dirbti be jai reikalingø leidimø. Pagal

Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ásakymà

„Dël maisto tvarkymo subjektø patvirtinimo reikalavimø

patvirtinimo“ („Valstybës þinios“, 2004 m., Nr. 135-4917),

subjektai, tvarkantys maistà, privalo turëti maisto tvarkymo

subjekto patvirtinimo paþymëjimà. Minëtame dokumente

apraðoma paþymëjimo iðdavimo tvarka ir jam gauti privalomi

pateikti dokumentai. Ðis paþymëjimas pakeièia seniau buvusius

privalomus higienos pasus. Taèiau vis tiek teks kreiptis á teritoriná

Visuomenës sveikatos centrà dël visuomenës sveikatos saugos

ekspertizës paþymëjimo (protokolo) iðdavimo („Valstybës þinios“,

2005 m. Nr. 111-4071), be kurio neiðduodamas maisto tvarkymo

subjekto patvirtinimo paþymëjimas. Kad gautumëte minëtus

paþymëjimus, teks sudaryti sutartis su atliekø ir kenkëjø tvarkymo

ámonëmis, atlikti ámonëms veiklos technologiná apraðymà,

vandens laboratorinius tyrimus, pateikti visø darbuotojø sveikatos

paþymëjimus ir kitus reikalingus dokumentus. Objekto ekspertizë

atliekama tada, kai jis yra visiðkai paruoðtas darbui.

Pagal Sveikatos apsaugos ministro ásakymà, nuo ðiø metø

spalio 1 dienos keièiasi komerciniø veiklø, kuriomis verèiantis

privaloma turëti leidimà-higienos pasà, sàraðas ir leidimohigienos

paso iðdavimo taisyklës. Dokumentas paskelbtas ðiø

metø „Valstybës þiniø“ 41-1319 numeryje. Leidimus-higienos

pasus iðduoda apskrities Visuomenës sveikatos centras. Pagal

ðá dokumentà, higienos pasas nëra privalomas maitinimo

ámonëms, taèiau privalomas pirtims, ðokiø ir koncertø salëms,

apgyvendinimo ástaigoms ir kt.

Licencijas verstis maþmenine alkoholiniø gërimø prekyba

iðduoda savivaldybiø vykdomosios institucijos. Ámonë, norinti

ásigyti licencijà verstis maþmenine alkoholiniø gërimø prekyba,

turi pateikti paraiðkà, ámonës steigimo sutarties, áregistravimo

paþymëjimo kopijas, gyventojø sutikimà (jei ámonë árengta

gyvenamosiose patalpose) bei kitus papildomus dokumentus,

kuriuos nurodys savivaldybës darbuotojai. Negalima pamirðti

ir apie licencijas, reikalingas prekybai tabako gaminiais. Juk

uþsukæs klientas gali pageidauti ásigyti cigareèiø.

Gavus visas licenzijas ir leidimus, pasirinkus ir priëmus á

darbà personalo darbuotojus, bûtina pagalvoti apie bûsimà

klientà, kuriam reikia praneðti apie naujos maitinimo ámonës

atidarymà. Ðitam reikalui geriausia á pagalbà pasitelkti

þiniasklaidà, apie atsidarymà praneðti specializuotam interneto

portalui www.meniu.lt, kuris tuoj pat uþregistruos jûsø

maitinimo ámonæ vieðoje duomenø bazëje. Neuþmirðkite savo

duomenø uþregistruoti informaciniø telefonø tarnybose,

ámoniø kataloguose, ádëti skelbimà á vietinius laikraðèius,

paskelbti reklamà radijo stoèiø eteryje. Dauguma didesniø

maitinimo ámoniø raðo praneðimus spaudai, á atidarymo

vakarus kvieèia þurnalistus – tai lengviausia ir pigiausia

vienkartinë reklama, kuri tikrai pritrauks lankytojø, norinèiø

pasmalsauti, paragauti siûlomø patiekalø. Aplinkinëse

ástaigose ir kitose potencialiø lankytojø buvimo vietose galima

iðplatinti reklamines skrajutes, kvieèianèias apsilankyti pas jus.

Atsidarius, negalima „uþmigti ant laurø“ ir nuolat tikëtis

pastovaus pelno. Stebëkite savo klientà, dþiaukitës nuolatiniais

lankytojais, taèiau pagalvokite ir apie tai, kaip pritraukti naujus

sveèius.

Renkite akcijas, siurprizus savo klientams, dovanokite dovanas

ðvenèiø progomis, taip lankytojas bus patenkintas, o vienà kartà

nustebintas jis bûtinai sugráð dar kartà. Pastoviems klientams

nuolaidos tiesiog bûtinos – taip jûs bûsite ásitikinæ, kad klientas

valgys tik pas jus.

Neuþmirðkite ir savo personalo darbuotojø: renkite jiems

tobulinimosi kursus, bendraukite tarpusavyje, tapkite lyg

viena ðeima, kuri palaiko vieni kitus ir padeda iðkilus

problemoms.

Norime priminti, kad kiekvienas savininkas, norëdamas

atidaryti vieðojo maitinimo ámonæ, susidurs vis su kitomis

problemomis ir rûpesèiais, nes kiekvienas atvejis yra individualus.

Kuriant interjerà, tvarkant licenzijas kartais uþtrunkama net

keletà metø, todël specialistai linki iðtvermës, kantrybës

pradedant ðá sunkø ir sudëtingà verslà. Ðá darbà gali dirbti ne

kiekvienas þmogus: bûti puikiu ðios srities specialistu – Dievo

dovana.

16


Sprendimai

„SELF-SERVICE” SISTEMA ÁDIEGTA JAU IR LIETUVOJE

„Self-Service“ sistema, pirmà kartà pradëta diegti Maskvos

restoranuose, ðiandien jau tampa populiari ir Lietuvoje.

Sistema, leidþianti paèiam klientui prie staliuko atlikti

patiekalø uþsakymà be padavëjo pagalbos, jau ádiegta

sostinëje neseniai ásikûrusiame ispanø restorane „Barcelona”.

„Self-Service” veikia labai paprastai ir patogiai: klientas,

norintis uþsisakyti patiekalus, neprivalo kviesti padavëjo – jam

tereikia ekrane paspausti norimo patiekalo pavadinimà.

Sistema automatiðkai perduoda uþsakymà á bendrà „R-

Keeper” duomenø bazæ, kuri uþsakytus produktus atitinkamai

paskirsto virtuvës ar baro darbuotojams. „Self-Service” sistema

rodo, kuris stalelis uþsisakë vienà ar kità patiekalà, todël

padavëjas þino, kokiam staleliui nuneðti pagamintà uþsakymà.

Sistema yra labai patogi naudoti VIP, banketinëse ar

konferencijø salëse, kur padavëjas daþniausiai neturi trukdyti

posëdþiaujantiems ar ðvenèiantiems.

„Self-Service” sistemos ekrane patalpintas visas valgiaraðtis:

ekrane matomi ne tik patiekalai, bet ir jø nuotraukos, sudëties

apraðymas, kaina, porcijos dydis. Vieðojo maitinimo ámonës

ðeimininkas sutaupo, negamindamas valgiaraðèio popieriniame

pavidale, o atsiradus pakeitimams, nëra priverstas

perdaryti valgiaraðèio – jam reikia tik pakeisti patiekalø

nuotraukas, pavadinimà, sudëtá kompiuterinëje sistemoje.

Ekrano apaèioje taip pat gali nuolat suktis restorano

reklama ar tam tikros naujienos, atkreipianèios ir dar labiau

pritraukianèios kliento dëmesá.

Sistema naudinga ne tik ðeimininkams, bet ir jø klientams,

kurie nëra priversti laukti padavëjo, priimanèio uþsakymus,

neskubëdami ar prieðingai, norëdami greitai pavalgyti, patiekalus

jie uþsisako planuodami savo laikà. Sistema labai paprasta, todël

patiekalus galës uþsisakyti net ir nesinaudojantis kompiuteriu,

o prireikus iðsikviesti padavëjà sàskaitai iðraðyti ar uþduoti

klausimà, belieka paspausti mygtukà ekrano kampe.

Restorano savininkams pageidaujant, UAB „UCS Baltic” turi

galimybæ per tà paèià sistemà pajungti internetà, kuriuo klientas

galës naudotis belaukdamas patiekalo – t. y. pasinaudojæs

valgiaraðèiu, galës panarðyti internete, paskaityti naujienas ar kt.

„Self-Service“ sistemos techninæ árangà sudaro lietimui

jautrus monitorius, kuris yra montuojamas á stalà, arba

pritvirtinamas prie sienos. Ámontuotas ar pritvirtintas ekranas

gali bûti puikiai priderintas prie restorano interjero.

Ði sistema – naujas produktas Lietuvoje, todël restoranai,

pirmieji ásidiegæ ðià sistemà, turi galimybæ sulaukti daugiau

klientø, norinèiø iðbandyti ðià naujovæ.

UAB „UCS Baltic” informacija

TIKSLI IÐPILSTOMO ALAUS SISTEMA – PUIKUS SPRENDIMAS

PARDUODANTIEMS ALØ

Statistika rodo, kad Lietuvos maitinimo ámonëse daugiausia

parduodama alaus. Tai vienas populiariausiø gërimø, kurio pardavimo

dalis siekia net iki 50 proc. visø alkoholiniø gërimø

apyvartos.

UAB „UCS Baltic” – specializuotø kompiuteriniø sistemø

restoranams lyderë, ir UAB „Baltijos aktima” – alaus pilstymo

árangos pagrindinë tiekëja Baltijos ðalyse, restoranams, barams ir

kavinëms, siûlo unikalø sprendimà – alaus iðpilstymo sistemà, kuri

skaièiuoja kiekvienà iðpilto alaus laðà bei „ámuðtus“ á kasà pinigus.

Naudojant ðià alaus iðpilstymo sistemà galima kontroliuoti

alaus iðpilstymà ir tiksliai suþinoti, kiek pinigø yra ávesta á kasà

per tam tikrà laikà. Ðeimininkas turi galimybæ matyti, kada

alaus yra iðpilstyta per daug, ar atvirkðèiai, kada jis yra

taupomas klientø sàskaita (tiek alaus perpylimas, tiek

nepakankamas alaus ápylimas yra neigiami reiðkiniai – vienu

atveju nukenèia restoranas, kitu – klientas).

UAB „UCS Baltic“ pradëjo diegti ðá produktà, kuris yra

lengvai integruojamas á „R-Keeper” sistemà. Turintiems ðià

kompiuterinæ sistemà nereikës mokëti uþ papildomus

árenginius, ásidiegiant alaus apskaitos modulá – jis lengvai

pajungiamas prie bendrojo „R-Keeper“ komplekso, ádiegto

maitinimo ar pramogø ástaigoje.

Su ðia alaus iðpilstymo sistema beveik visi galimi techniniai

nesklandumai bus taip pat iðspræsti – alaus iðbëgimo greitis

nesumaþëja në sekundës dalimi, o ámontuotas putø gaudytuvas

sustabdo alaus putojimà prieð skaitliukà, skaièiuojantá

iðbëgusá alaus kieká – alus suskaièiuojamas tiksliai, o barmenas

alø pila su minimaliu putos kiekiu.

Ðia alaus iðpilstymo sistema sëkmingai naudojasi ir yra

patenkinti tokie klientai, kaip „Siemes arena”, alaus bravorasrestoranas

„Bravaria”, ispanø virtuvës restoranas „Barcelona“.

Pagal patikrintus skaièiavimus, ði sistema atsiperka per 3-12

mënesiø.

UAB „UCS Baltic” informacija

„Bravaria“, Vilnius

„Barcelona“, Vilnius

17


Árengimai

MAITINIMO ÁMONËSE NAUDOJAMI KAVOS APARATAI

Kæstutis Borkertas

Maitinimo ástaigose didþiàjà karðtøjø gërimø dalá

sudaro kavos gërimai. Nesuklysiu teigdamas, kad në

vienas maitinimo ástaigoje naudojamas árengimas

nesulaukia tokio lankytojø dëmesio, kaip kavos aparatas.

Dël savo paskirties jis statomas lengvai lankytojø

pastebimoje vietoje ir yra vienas ið pagrindiniø

maitinimo ástaigos akcentø: juo dþiaugiamasi, didþiuojamasi

ir giriamasi. Ir tai yra gerai. Be puikiø techniniø

galimybiø, kurias aptarsime vëliau, kavos aparatas

iðsiskiria dailia iðore. Kai kurie ið jø gali pretenduoti ir á

meno kûrinius – su lietomis figûromis ir kitais dizaino

elementais. Jie gali bûti ávairiø stiliø (retro, klasikinio,

modernaus...) bei spalvø. Kai kuriems ið jø gali bûti

numatyta net modulinë apdaila, kuri leidþia pritaikyti to

paties modelio kavos aparatus prie jûsø ástaigos interjero.

Karðtøjø gërimø ruoðimo árengimus sàlyginai galima

suskirstyti á tris grupes:

• espresso kavos aparatai;

• filtruotos kavos aparatai;

• aparatai, skirti ruoðti bei iðlaikyti didelius karðto vandens

ar gërimo kiekius.

Espresso kavos aparatai

Espresso kava yra technologinio amþiaus produktas, kurá

galima paruoðti ðiai kavai ruoðti pritaikytu aparatu. Ðis ruoðimo

bûdas ið kavos pupelës leidþia iðgauti apie 200 pavadinimø

aromatiniø, tonizuojanèiø ir kitø naudingøjø medþiagø. Tuo

negali pasigirti joks kitas ruoðimo bûdas. Aukðtas karðto

vandens slëgis, sukuriamas filtro laikiklio erdvëje, leidþia

„paimti” didesná kavoje esanèiø naudingøjø medþiagø

kieká (iki 25 %, kai tuo tarpu kavà ruoðiant filtravimo

metodu „paimama“ tik 16-18 %). Be to, espresso

kava naudojama ruoðiant kapuèino (cappuccino) ir

daugelá kitø kavos gërimø.

Espresso kava espresso kavos aparatais

ruoðiama vienetinëmis porcijomis. Ið

pradþiø smulkaus, espresso kavai tinkamo

ruoðti, malimo kava patalpinama á filtro

laikiklá, stipriai (apie 20 kg jëga) supresuojama

rankiniu suspaudëju, arba suspaudëju,

esanèiu dozatoriaus priekinëje dalyje.

Po to 88-93 °C temperatûros vanduo,

slegiamas 9 barø slëgio, prasisunkia pro

supresuotà maltos kavos sluoksná ir iðbëga pro filtro laikiklio

snapelá – gaunamas sirupo konsistencijos gërimas su tankia

putele. Maltos kavos kiekis filtro laikiklyje priklauso nuo

ruoðiamo gërimo tûrio (6,0–7,0 g, jei ruoðiama 25-35 ml kavos,

Pilnai automatizuotas espresso

kavos aparatas

8,0 g – 50-60 ml). Taip pat svarbus ir vandens prasisunkimo pro

supresuotà maltos kavos sluoksná greitis (~ 1 ml per 1 s), kuris

priklauso nuo ruoðiamo gërimo tûrio (20-30 s skiriama 25-35 ml

kavos paruoðti). Ðie dydþiai svarbûs, nes nepaisydami jø gausime

prastos kokybës gërimà.

Pagal paruoðiamos kavos tûrá skiriame tris espresso kavos

porcijas: ristretto, normale ir lungo:

Ristretto – maþoji espresso porcija (25 ml) laikoma

naudingiausia, nes per pirmàsias 25 sekundes ið supresuoto

kavos sluoksnio „paimamos” vertingiausios medþiagos:

gliukonatai, proteinai, mineralai, vitaminai, aromatiniai aliejai.

Maþiau vertingos medþiagos lieka filtre.

Normale – vidutinë espresso porcija (30-35 ml).

Lungo (it. – ilgas) didþioji espresso porcija (50 ml).

Ideali espresso kava gaunama tuomet, kai ji plona,

nepertraukiama srovele iðteka ið filtro laikiklio snapelio. Tokios

kavos putelë tanki, plona, vienalytë (be stambiø burbulëliø),

spalva – nuo kreminës iki tamsiai rudos. Pats gërimas yra sirupo

konsistencijos, tamsiai rudos spalvos. Skonis ðvelnus, sodrus,

gerai subalansuotas, aksominis, su ávairiais skonio atspalviais

(gëliø, vaisiø, pakepintos duonos, ðokolado) – ði skoniø gama

gali kisti priklausomai nuo sudaryto kavos miðinio skoniniø

savybiø. Tokiai kavai bûdingas malonus, stabilus poskonis,

iðliekantis keletà minuèiø po nurijimo.

Per greitai paruoðta espresso kava – paðildytas vanduo per

greitai (daugiau nei 25 ml per 25 s) prasisunkia pro filtro

laikiklyje supresuotà kavos sluoksná, vanduo nesuspëja „paimti”

visø gerai kavai reikalingø komponentø. Gaunama ðviesi reta

putelë, arba jos nëra ið viso. Pats gërimas pagal spalvà ir

konsistencijà primena rudais daþais nudaþytà vandená. Skonis

vandeningas, nesodrus, kartais rûgðtus.

Per ilgai ruoðta espresso kava – gërimas lëtai laða ið filtro

laikiklio snapelio. Vanduo, deja, „suspëja paimti” kartumo

ir aitrumo pojûtá burnoje sukelianèias medþiagas.

Gaunama tamsi, greitai iðsisklaidanti putelë. Pats

gërimas beveik juodos spalvos, pakankamai tirðtos

konsistencijos. Skanaujant jauèiamas stiprus kartumas,

nustelbiantis visus kitus skonius.

Espresso kavos pateikime svarbø vaidmená atlieka

puodeliai, á kuriuos kava iðpilstoma. Paruoðta kava pilama

tik á paðildytus puodelius (~ 40 °C). Turëtø bûti naudojami

balti, elipsinës formos porcelianiniai, storasieniai, 75 ml

tûrio puodeliai, padengti atspariu emalës sluoksniu.

Bûtent toks puodelis, dël savo didelio ðilumos talpumo ir

iðskirtinës formos, suteikia galimybæ ávertinti puikià espresso putà,

aromatà, ðilumà ir skonio ðvelnumà. Nors ðio puodelio tûris – 75

ml, didþiausias kavos porcijos kiekis neturëtø virðyti 50 ml

(lungo). Espresso kava gali bûti patiekiama ir kitokio tûrio

18


Árengimai

puodeliuose, pavyzdþiui, ristretto, kurio tûris 25 ml – 40-50 ml

puodeliuose, o standartinë ðiaurës Europos kavos porcija 60 ml

– 90 ml tûrio puodeliuose.

Virðutinëje espresso kavos aparato dalyje yra numatyta vieta

padëklui, skirtam puodeliams pastatyti ir paðildyti. Priekinëje

(darbinëje) pusëje iðdëstyti visi aparato darbo valdymo bei

kontrolës árenginiai. Viduriniojoje darbinës pusës dalyje yra kavos

ruoðimo zona su filtriniais laikikliais bei garø ir karðto vandens

tiekimo vamzdeliais ðonuose. Apatinëje dalyje yra perforuota

plokðtuma, skirta pastatyti puodeliams kavos ruoðimo metu, ir

nuotekø surinkimo talpa su iðpylimo á kanalizacijos tinklà

vamzdþiu. Iðskirtinë espresso kavos aparatø dalis yra filtro laikiklis

(„rankenëlë“), kurio neturi tik visiðkai automatinës kavavirës. Tai

liejimo bûdu pagaminta metalinë puodelio formos dalis su

specialiu sieteliu viduje, snapeliu apatinëje dalyje ir termiðkai

atsparia rankenële. Paruoðto gërimo iðleidimo snapelis (latakas)

gali bûti viengubas ir dvigubas (pusmënulio formos), kuriø pagalba

galima ruoðti vienà arba dvi gërimo porcijas vienu metu.

Espresso kavos aparatai gali turëti 1, 2, 3 ar 4-ias kavos ruoðimo

linijas (grupes, blokus, sekcijas). Kavos aparato darbui bûtina

ðiluma gali bûti gaunama kaitinant elektra, hermetiðkai uþdarø

kaitinimo elementø (VEK’ø) pagalba, ar dujomis bei dujiniø

degikliø pagalba (retai naudojamas variantas). Kavos aparatas gali

bûti su tipinio dydþio katilu ir su maþesnio tûrio katilu (kompaktiðkas).

Kavavirë gali bûti su rankiniu, mygtukiniu (elektroniniu), sensoriniu

(programiniu) ir miðriuoju valdymu. Kavos pupeliø malûnëliai ir

dozatoriai gali bûti sumontuoti tiesiogiai kavos aparatuose, arba

pastatyti atskirai. Kavos aparatai gali bûti prijungiami, arba neprijungiami

prie vandentiekio sistemos.

Pagal vandens paruoðimo principà yra skiriami:

• Klasikiniai kavos aparatai – vanduo, skirtas ruoðti kavai,

paðildomas aparato boileryje netiesiogiai, ðilumokaièio principu

(per sienelæ). Jø konstrukcijoje numatytas siurblys, kuris sudaro

gërimo ruoðimo procesui bûtinà vandens slëgá.

• Paprasti (svirtiniai) kavos aparatai (lever – angl. svirtis)

– vanduo, skirtas ruoðti kavai, paðildomas tiesiogiai aparato

boileryje. Jø konstrukcijoje nenumatytas siurblys, o gërimo

ruoðimo procesui bûtinas slëgis sukuriamas katile, kaitinimo metu.

Klasikinës espresso kavos kavavirës konstrukcijoje yra

numatytas katilas (boileris), kurio tûris apsprendþia aparato

sistemos ðiluminio stabilumo bei talpumo laipsná. Ði savybë yra

svarbi, nes turi bûti pastoviai iðlaikomos naðiam kavos ruoðimui

bûtinos sàlygos: gërimo temperatûra, ruoðiant netgi kelias

porcijas ið karto, turi bûti pastovi.

Vanduo, esantis katile, atlieka ðilumneðio vaidmená. Jis

ákaitinamas iki 95 °C temperatûros, nes katilas yra uþdara,

sandari sistema, kurio viduje susidaro 1,0-1,3 barø perteklinis

slëgis. Darbiniame bûvyje vanduo (95 °C) katile uþima 70 % jo

tûrio, o likusius 30 % uþima garai (ákaitæ iki 120 °C). Karðtas

vanduo ið katilo, pro tam tikslui skirtà vamzdelá, naudojamas

ruoðti kitus karðtus gërimus. Katile esantis vanduo kavos

ruoðimui nenaudojamas. Katile susidaræs garas tiekiamas pro

tam tikslui skirtà vamzdelá ir naudojamas kapuèino ar karðto

pieno ruoðimui, puodeliams paðildyti. Kavos ruoðimui skirtas

vanduo bûna atskirame boileryje-vamzdyje, átaisytame

pagrindinio katilo viduje. Jis suðildomas ðilumokaitos principu

(per sienelæ, katile esanèiu vandeniu) iki reikiamos temperatûros.

Kavos ruoðimui skirto vandens spaudimas nuo

vandentiekio sistemoje esanèio iki bûtino 9 barø slëgio

sudaromas siurblio pagalba. Visà ðià konstrukcijà papildæ darniai

dirbanèia voþtuvø sistema, automatinio temperatûros ir slëgio

palaikymo átaisais bei vandens tiekimo kontrolës sistema,

gausime tipiðkà ðiuolaikiðkà ir profesionalø kavos aparatà. Tuo

metu, kai kava neruoðiama, siekiant iðvengti galimø ðiluminiø

nuostoliø, vanduo uþdaroje ðilumokaièio sistemoje nuolat

cirkuliuoja uþdaru ratu, palaikydamas visà vamzdeliø bei voþtuvø

sistemà karðtame bûvyje. Maþas ðilumokaièio vidinis tûris riboja

klasikiniø kavos aparatø naudojimà vandens virintuvo (kuriame

ruoðiami dideli karðto vandens kiekiai) funkcijoms atlikti, nes per

greitai iðtuðtinus ðià sistemà, tenka palaukti, kol ið naujo á jà patekæs

vanduo suðils iki reikiamos temperatûros.

Paprasti (svirtiniai) espresso kavos aparatai yra su katilu, bet

be ðilumokaièio. Tokios konstrukcijos kavavirëse vanduo, skirtas

kavos ruoðimui, tiekiamas tiesiogiai ið katilo. Darbinës

temperatûros vanduo patenka á filtro laikiklio erdvæ tik palenkus

svirtá, esanèià virð filtro laikiklio, á darbinæ padëtá. Svirtis

atpalaiduoja specialø voþtuvà, kuris atidaro vandens tiekimo

kanalà tik tuo atveju, jeigu katile yra susidaræs atitinkamas slëgis

(1,3 baro). Taip uþtikrinama, kad vanduo bûtø stabilios, aukðtos

temperatûros. Ðio tipo kavaviriø konstrukcijoje nenumatytas

siurblys, jø darbas netriukðmingas, o vanduo pro supresuotà maltos

kavos sluoksná prasisunkia ir pro filtro laikiklio snapelá iðbëga dël

perteklinio slëgio katile. Stabiliam darbui uþtikrinti, ðioms

kavavirëms labai svarbus katilo tûris. Ir kuo jis didesnis, tuo geriau.

Be to, jø negalima naudoti ilgesná laikà, t. y. nuolatiniam kavos

ruoðimui, nes sumaþëjus vandens lygiui þemiau leistino, ávyksta

katilo papildymas ðaltu vandeniu, todël bûtina laukti kol jis ákais.

Kava gali bûti ruoðiama dviem bûdais: paprastuoju ir

infuziniu. Ruoðiant paprastuoju bûdu, á filtro laikiklio erdvæ

vanduo tiekiamas su slëgiu (9 barai) ir ið karto prasisunkia pro

supresuotà maltos kavos sluoksná. Naudojant infuziná bûdà,

paleidus vandens tiekimà, specialus kompensatorius, esantis

galvutëje, trumpai akimirkai suðvelnina slëgio skirtumà. Dël to

per pirmàsias 5 s vandens slëgis nevirðija 2-3 barø, kuriø

nepakanka, kad vanduo prasisunktø pro supresuotà maltos

kavos sluoksná (vyksta tik jo sudrëkinimas). Po to vandens slëgis

padidëja iki 9 barø ir procesas vyksta áprastu reþimu. Ðis bûdas

leidþia paruoðti sodresnio skonio kavà. Infuzoriaus konstrukcija

leidþia atlikti nesudëtingà reguliavimà konkreèiai kavos

rûðiai ruoðti. Kavos aparatai su infuzoriumi yra brangesni, bet

suteikia galimybæ geriau atskleisti konkreèios kavos rûðies

skonio niuansus. Voþtuvo, reguliuojanèio vandens tiekimà á

filtro laikiklio erdvæ, uþdarymo metu vanduo, pasilikæs galvutës

Nukelta á 20 psl.

19


Árengimai

Atkelta ið 19 psl.

kanaluose, iðleidþiamas pro drenaþiná vamzdelá á nuotekø

rinktuvà, prijungtà prie kanalizacijos tinklo.

Priklausomai nuo to, kas atlieka saugaus darbo ir kavos

gërimo ruoðimo proceso kontrolæ (kavos aparatà aptarnaujantis

kavos barmenas (barista), ar kavos aparate esantys darbo

automatizavimo prietaisai), yra skiriami:

• Rankiniai espresso kavos aparatai, kuriuose visi

parametrai, bûtini kavos ruoðimui, nustatomi ir kontroliuojami

kavos barmeno.

• Pusiau automatiniai espresso kavos aparatai. Barmenas

yra atsakingas uþ kavos pupeliø malimo procesà, kavos

supresavimà á filtro laikiklá ir gërimo ruoðimo laiko kontrolæ.

Likusius, kavos ruoðimui bûtinus, parametrus reguliuoja

maðinos elektroninë dalis. Ðie aparatai patogûs esant dideliam

kavos kokteiliø asortimentui, arba naudojant ávairaus tûrio

puodelius, kai iðpilstymo norma kinta ne tik dël kavos porcijos

dydþio, bet ir puodeliø tûrio. Daugumoje ðio tipo modeliø nëra

numatytø kavos porcijø skaitikliø.

• Automatiniai espresso kavos aparatai. Barmenas

atsakingas uþ kavos pupeliø malimo procesà, kavos supresavimà

á filtro laikiklá ir maðinos paleidimà. Pagrindinius kavos ruoðimo

parametrus reguliuoja maðinos elektroninë dalis. Ðie aparatai

daþniausiai turi skystøjø kristalø ekranëlá su ávairaus laipsnio

prieigomis prie informacijos. Elektroninis-mygtukinis valdymas

leidþia gauti ávairaus tûrio porcijas. Kiekvienas kavos puodelis

fiksuojamas ataskaitoje. Ðiuose kavos aparatuose yra numatyta

programavimo funkcija. Ávykus aparato darbo sutrikimui,

informacija pateikiama ekranëlyje. Lyginant su prieð tai

aptartaisiais, ðio tipo kavos aparatais darbuotojai apmokomi

dirbti þymiai greièiau.

• Visiðkai automatizuoti espresso kavos aparatai. Ðiose

kavavirëse visus kavos ruoðimo procesus ir parametrus vykdo

ir kontroliuoja aparato elektronika: malimas, kavos dozavimas,

gërimo ruoðimas bei panaudotos kavos paðalinimas vykdomi

automatiðkai. Þmogui, norinèiam paruoðti kavos gërimà

(nebûtinai barmenui), pakanka nuspausti reikiamà mygtukà.

Viskas, ko reikia ið darbuotojo, tik paspausti atitinkamo kavos

gërimo mygtukà, periodiðkai ápilti ðvieþios kavos ir iðvalyti

atliekø talpà. Ðioms kavavirëms bûdinga ir tikslios apskaitos

galimybë: mikroprocesoriaus atmintyje fiksuojama kiek, kada

ir kokiø rûðiø kavos buvo paruoðta. Ðia informacija gali naudotis

þmogus, turintis specialø raktà. Ðiose kavavirëse galima

programuoti tokias charakteristikas, kaip vandens dozavimas,

porcijø kiekis, savaiminis aparato ásijungimas/iðsijungimas ir

daugelis kitø funkcijø. Duomenys gali bûti pateikiami skystøjø

kristalø ekranëlyje, yra savidiagnozës elektroninë sistema.

Filtruotos kavos aparatai

Filtruotos kavos aparatai yra skirti ruoðti kavai ekstrakcijos

karðtu vandeniu bûdu. Automatiniai ðio tipo aparatai

pajungiami prie vandentiekio sistemos, o pusiau automatiniai

– uþpildomi rankiniu bûdu. Ðaltas vanduo per vamzdelá patenka

á uþvirinimo indà su elektriniais, hermetiðkai uþdarais, kaitinimo

elementais, kuris yra þemiau ðalto vandens rezervuaro. Uþkaitus

vandeniui, jo tûris didëja ir taip vanduo (apie 98 °C

temperatûros) per kità vamzdelá patenka ant korpuse esanèio

filtro ádëklo su vienkartiniais, arba daugkartiniais filtrais.

Filtruotai kavai ruoðti naudojama speciali, stambesnio malimo

kava, supilama ant filtro, pro kurá prasifiltravæs skystis nuteka

á filtro apaèioje esanèià talpà. Kava gali bûti filtruojama á stikliná

indà, termosà, arba didelio tûrio, termiðkai izoliuotà talpà.

Aparatai gali bûti pastatomi ant stalo, veþimëlio, arba

pritvirtinami prie sienos. Ðios kavavirës skirstomos á nedidelio,

vidutinio ir didelio naðumo aparatus.

Nedidelio naðumo filtruotos kavos aparatai. Ðie aparatai gali

bûti vienos ir dviejø sekcijø (su vienu, arba dviem gërimo

surinkimo indais). Turi vandens laikymo indà su dangteliu, ið

kurio vanduo vamzdeliu patenka á uþkaitinimo indà su

hermetiðkai uþdarais kaitinimo elementais. Filtre yra apsauginis

voþtuvas, kurio dëka, nuëmus indà, laðai nevarvës ant

ðildanèiosios plokðtumos. Prasifiltravæs skystis nuteka á filtro

apaèioje esanèià talpà: stikliná indà su rankenële, arba termosà.

Yra modeliø su reguliuojamu aukðèiu, skirtø uþpildyti

termosams. Iðvirta kava inde iðmaiðoma ir keletà minuèiø

palaikoma karðtai (78-80°C temperatûroje) ant apaèioje

esanèios ðildanèiosios plokðtumos. Jeigu bus þemesnë temperatûra,

kava taps drumzlina, suprastës skonis. Per aukðtoje

temperatûroje (daugiau kaip 80°C) dalis vandens nugaruoja ir

kava ágys kartø prieskoná. Kad ilgesná laikà paruoðta kava

neatauðtø, aparato virðuje yra antroji ðildanèioji plokðtuma.

Vidutinio naðumo filtruotos kavos aparatai. Ðie aparatai gali

bûti su ámontuotomis ir kilnojamomis talpomis. Gali bûti

numatytas papildomas èiaupas atskiram virinto vandens

tiekimui. Ðie kavos aparatai skirti vieðojo maitinimo ámonëms,

kuriose vienu metu maitinami ne daugiau nei 60-100 þmoniø.

Didelio naðumo filtruotos kavos aparatai, dar vadinami

konteinerinëmis filtrinëmis kavavirëmis. Gali bûti statomi ant

stalo, veþimëlio, arba kabinami ant sienos. Ant veþimëliø

Automatinis kavos aparatas

Pusiau automatinis kavos aparatas

Rankinis kavos aparatas

20


Árengimai

sudëtas talpas su gërimais galima lengvai nugabenti á iðdavimui

numatytà vietà. Aparatai sudaryti ið vandens virintuvo ir

kilnojamø talpø. Gali bûti tokios komplektacijos: vienas

virintuvas ir talpa, vienas virintuvas ir dvi talpos, du virintuvai

su dviem talpomis. Gali bûti numatytas papildomas atskiras

èiaupas, atskiram vandens tiekimui. Kilnojamos talpos turi

ðiluminæ izoliacijà, matavimo skalæ (gërimo lygio kontrolei) ir

elektrinius, hermetiðkai uþdarus kaitinimo elementus, padedanèius

iðlaikyti gërimà ilgà laikà karðtame bûvyje. Ið galingo

vandens virintuvo iðtekëjæs + 98 °C temperatûros vanduo

patenka ant á talpà ástatomø krepðelio formos filtrø. Galima

paruoðti ¼, ½, ¾, arba pilnà talpà karðtojo gërimo. Ant stalo

statomuose modeliuose yra nuobëgø surinkimo talpa. Ðiais

aparatais vienu metu galima aptarnauti 200–2000 þmoniø.

KAI KURIØ ÁRANGOS TIEKËJØ PUSIAU AUTOMATINIØ 2-JØ SEKCIJØ ESPRESSO KAVOS APARATØ PASIÛLA LIETUVOJE

GAMINTOJAS

(PREKËS ÞENKLAS) /

KILMËS ÐALIS

MODELIO

PAVADINIMAS

ATSTOVAS LIETUVOJE

VANDENS VIRINIMO

INDO (BOILERIO)

TALPA, l

APARATO PASIRUOÐIMAS

DARBUI NUO JO ÁJUNGIMO

MOMENTO, min

GALINGUMAS IR

ELEKTROS EN.

PARAMETRAI (kW, V,

faziø sk.)

GABARITINIAI

MATMENYS (ilgis, gylis,

aukðtis) mm

ORIENTACINË KAINA,

Lt (su PVM)

IÐSKIRTINIAI

PRIVALUMAI

BEZZERA / Italija

PB 2000

UAB „Spekas” ir Ko

11

15

3 kW; 220 V

710x490x470

8150

Nerûdijanèio plieno korpusas. Virðuje grotelës

nerûdijanèio plieno. Komplekte 3 kavos paruoðimo

rankenëlës. Klasikinis dizainas.

NOVEL INOX

-

UAB „Trys meistrai”

10

1,5-10

3 kW

665x382x380

4250

Nerûdijanèio plieno korpusas. Skaitmeninis

termometras, elektroninis vandens lygio valdymas,

apsaugos relë nuo perkaitimo.

CMA / Italija

ARGENTA_EAP/

2

BÁ UAB „MBR

parduotuviø ir

restoranø áranga“

10,5

10-15

2,6 kW; 220/

240/380 V

700x535x495

-

Rotorinë pompa. Automatinis vandens papildymas.

Dviejø skaliø boilerio ir pompos slëgio manometras.

Galimybë pajungti priedëlá Cappuccino kavai.

CMA / Italija

SMAT

E.Vyðniauskaitës ám.

10,5

25

2,6 kW; 220 V

700x535x495

7257

Programuojamas kavos gamybos laikas ir kiekis.

CMA / Italija

SMSA

E.Vyðniauskaitës ám.

10,5

25

2,6 kW; 220 V

700x535x495

6962

Patikimas, ilgaamþis, paprastos eksploatacijos.

Vandens pompa ir vandens minkðtintojas.

BRASILIA / Italija

ROMA

UAB „Resvilë“

11,4

30

3,5 kW; 220 V

700x507x495

3900

Didelës talpos boileris. Pusiau automatizuotas.

BRASILIA / Italija

ROMA

UAB „Resvilë“

11,4

30

3,5kW; 220 V

700x507x495

5100

Didelës talpos boileris. Pilnai automatizuotas.

LA SAN MARCO /

Italija

85S

UAB „Gastrolinija”

12

-

3,5 kW; 230 V

720x545x470

7653

Galimybë naudoti dujiná kaitinimà. 2 garø antgaliai,

karðto vandens antgalis (arbatai).

LA SAN MARCO /

Italija

85E

UAB „Gastrolinija”

-

-

3,5 kW; 230 V

/ 4.5 kW; 400V

720x545x470

9932

Galimybë naudoti dujiná kaitinimà. 2 garø antgaliai,

karðto vandens antgalis (arbatai). Programuojamos

vandens dozës.

LA MARZOCCO /

Italija

Linea

UAB „Terra florida”

3,4 ir

7

10-15

3,6 kW

690x560x420

21000

2 atskiri boileriai arbatai ir kavai; sunkiausios grupës;

temperatûrà reguliuoja termostatas, o ne slëgis;

uþtikrinama tiksli temperatûra didelio krûvio metu.

QUALITY ESPRESSO /

Ispanija

NERA

SEMIAUTO-

MATIC

UAB „Sangaida”

13

30

2,6 kW; 220V

740x420x510

4990

Garø èiaupas, karðto vandens èiaupas, nerûdijanèio

plieno darbo pavirðius, termostatas, turëklai

puodukams sudëti, puodukø paðildymas.

FAEMA / Italija

FAEMA

DIPLOMAT

UAB „Primulator

Vilnius”

11

10-15

5,1 kW

760x520x560

18000

Integruota apskaita, termosifoninis principas

boileryje, programuojamas automatinis cappuccino

priedëlis.

LA CIMBALI / Italija

M 22

PREMIUM

UAB „Ipala”

10

7

4,75 kW;

220/380 V

770x510x465

-

Didelis kavos ir arbatos gaminimo naðumas, ekonomaizeris,

automatinis papildymas vandens, uþpatentuota

termokompensacinë sistema, 2 garø inþektoriai.

CREM EXPOBAR /

Ispanija

I- Mini-

Control- 2G

UAB „Scobie &

McIntosh”

6

20

2,85 kW;

220V

430x530x430

4800

Programuojamas dozavimas kiekvienai grupei,

karðto vandens ir garø èiaupai. Pristatymas ir

montaþas be papildomo mokesèio.

LA SAN MARKO /

Italija

85 Sprint/S

UAB „Arvitra Baltic”

4,9 ir

12

-

3,5 kW; 220 V

630x470x545

6100

-

NUOVA SIMONELLI /

Italija

Premier

UAB „Rolvika”

9

20

2,7 kW; 230/

380 V

635x520x470

8016

1 karðto vandens ir 1 garø èiaupai.

NUOVA SIMONELLI /

Italija

MAC 2000

UAB „Rolvika”

10

20

3 kW, 230/380 V

796x525x440

10300 1 karðto vandens ir 2 garø èiaupai.

21


Konsultacijos

KAIP IÐSIRINKTI NERÛDIJANÈIO PLIENO GAMINIUS VIEÐOJO

MAITINIMO ÁSTAIGOMS

Mindaugas Jonuðkis

Rinkdamiesi viryklæ pramoninei virtuvei, tiekëjo

klausiame viryklës galingumo, kaitvieèiø kiekio ir

formos, ákaitimo laiko ir pan. Rinkdamiesi konvekcinæ

krosná – pasidomime jos galingumu, programavimo

galimybëmis, talpa, ar yra garo generatorius ir t. t. Taèiau

ásigydami nerûdijanèio plieno gaminius daþnai net

neþinome, á kà atkreipti dëmesá, kurá tiekëjà rinktis.

Kainos pas visus labai panaðios ir visi profesionalios

virtuvinës árangos tiekëjai lyg susitaræ sako, kad jø

gaminiai yra geriausi, o mes net neþinome kodël jie

geriausi... Taèiau kaip gaminio kokybæ patikrinti

Þinodami pagrindinius reikalavimus nerûdijanèio plieno

gaminiams, galime nesunkiai iðsirinkti patikimà tiekëjà.

Tereikia gerai apþiûrëti siûlomus gaminius, o tai uþims

visiðkai nedaug laiko.

estetinës iðvaizdos.

Nerûdijanèio plieno gaminiai gaminami ið AISI 304

markës plieno, kurio storis bûna 0,8-1,5 mm. Tinkamai

pagaminti ir tinkamai naudojami tokio plieno gaminiai

neturëtø rûdyti. Pasitaiko atvejø, kai ant nerûdijanèio plieno

gaminiø dël geleþingo vandens atsiranda rûdþiø þymës. Taip

pat gaminiai gali rûdyti ir dël neteisingos

gamybos technologijos.

Nekokybiðkai pagamintas

stalas net po keliø savaièiø

naudojimo gali pradëti rûdyti

suvirinimo vietose. Po kiek laiko

tokios suvirinimo vietos gali

trûkti ir stalas praras savo stabilumà.

Be abejo, nuo tokiø

dalykø kenèia ir bendras stalo

estetinis vaizdas.

Bendri reikalavimai nerûdijanèio plieno gaminiams

Nerûdijanèio plieno stalai, stelaþai ir kita áranga

gaminama pjaustant, lankstant, ðtampuojant, suvirinant

skardà bei kitus plieno ruoðinius. Kaip þinia, plienas yra

kietas metalas ir neapdirbti jo kraðtai yra aðtrûs. Todël

renkantis gaminá reikëtø patikrinti, ar jis neturi aðtriø

briaunø. Kai kurie gamintojai taupydami laikà ne visuomet

nuðlifuoja nerûdijanèio

plieno gaminio kraðtus.

Tai daþnai pasitaikantis

trûkumas, todël maitinimo

ástaigos vadovui,

perkanèiam nerûdijanèio

plieno árangà, bûtina á tai

atkreipti dëmesá! Dël nuolatinio

drëgmës poveikio,

virtuvëje dirbanèiø þmoniø

rankos yra ypaè jautrios

ir todël gali bûti lengvai

suþalotos valant tokius

nerûdijanèio plieno gaminius. Patikrinti juos nëra sunku –

tereikia perbraukti delnu stelaþø ar stalø lentynø apatinës

dalies kraðtà (kaip tai parodyta nuotraukoje). Atminkite,

kad jûsø darbuotojai valydami dràsiai brauks per aðtrias

vietas!

Taip pat bûtina atkreipti dëmesá á tai, ið kokio plieno

gaminiai yra pagaminti. Nerûdijantis plienas bûna skirtingo

ðlifavimo. Veidrodinio, t.y. smulkaus ðlifavimo plienas

nepraktiðkas naudojimui virtuvëje, nes pavirðius lengvai

iðsitepa, ant jo ypaè gerai matosi pirðtø ir riebalø dëmës ir

todël jûsø virtuvë visada atrodys netvarkinga. Per daug

grubus ðlifavimas irgi netiks jûsø virtuvei, nes tada jis bus

sunkiai valomas ir draskys valymo kempines bei servetëles.

Jei norite, kad jûsø virtuvë

atrodytø tvarkinga, iðsiaiðkinkite,

ar nerûdijanèio

plieno stalus gaminanti ámonë

ðiuos gaminius jums gamins

ið vienodo nerûdijanèio

plieno. Pasitaiko, kad gamintojai

perka plienà ið

skirtingø tiekëjø, ávairiø ðlifavimø,

skirtingos rûðies ir

22

Taip gali atrodyti stalas

po keliø savaièiø naudojimo.

Perbraukite delnu per gaminio

kraðtà ir pajusite, ar gaminys apdirbtas

pakankamai gerai.

dël to stalai bei kita áranga

virtuvëje vizualiai bus skirtingi

ir neturës geros

Gaminiuose neturëtø kauptis

neðvarumai.

Gaminiuose neturi bûti vietø,

kuriose kauptøsi neðvarumai.

Tai lyg ir elementarus

reikalavimas, bet dar vis pasitaiko

gamintojø, nepaisanèiø ðio reikalavimo ir gaminanèiø

nehigieniðkus gaminius. Konstrukcijose neturi bûti jokiø

plyðiø, giliø sujungimo siûliø, ar kitø sunkiai prieinamø vietø,

dël kuriø stalus ir kitus gaminius bûtø sunku iðvalyti.

Reikalavimai nerûdijanèio plieno stalams

Stalai privalo bûti su reguliuojamomis plastikinëmis

kojelëmis, kad juos bûtø galima pastatyti visiðkai horizontaliai

ir iðvengti stalo klibëjimo. Atkreipkite dëmesá á tai,

ar patogiai reguliuojasi kojelës. Stalai, statomi prie sienos,

turëtø bûti su paaukðtintu, prie sienos prisiglaudþianèiu,

kraðteliu.

Didelë retenybë Lietuvos virtuvëse yra reguliuojamo

aukðèio stalai. Jie reguliuojami mechaniðkai (su rankena),

arba elektros varikliukø pagalba. Reguliuojamo aukðèio

stalai yra labai patogûs virtuvës darbuotojams – kiekvienas

stalo aukðtá gali greitai susireguliuoti pagal savo ûgá.

Ypaè svarbûs virtuvëje tvirtumas ir ilgaamþiðkumas. Ant

klibanèio stalo tikrai nebus malonu ir patogu dirbti. Stalas

neturi klibëti pastaèius já patalpos viduryje, neatremtà á kitus

daiktus, ar sienà. Stalo stabilumui svarbus ir jo kojø storumas

– suprantama, kad ið storesnio keturkampio vamzdþio

pagamintos kojos yra stabilesnës. Stalo konstrukcija gali bûti

suvirinta ir surenkama-iðardoma. Suvirintos konstrukcijos

stalai yra ilgaamþiðkesni ir tvirtesni. Surenkami stalai

patogûs tuomet, kai juos reikia transportuoti, taip pat jie

yra lengviau pagaminami.

Atsparumas drëgmei. Siekdami sumaþinti stalvirðio

vibracijos keliamà triukðmà darbo metu, gamintojai

apatinëje stalvirðio dalyje montuoja MDP (medþio droþliø

plokðtes), arba standumo profilius. Medþio droþliø plokðtë

yra privalumas ir ðiuo atveju tereikëtø pasitikrinti, ar jos

yra atsparios drëgmei. Plokðtë turëtø bûti impregnuota arba

laminuota. Daþniausiai Lietuvoje gaminamuose staluose

naudojamos laminuotos plokðtës. Reikëtø atkreipti dëmesá

ir á tai, ar plokðtës kraðtai uþlaminuoti, arba uþdengti

nerûdijanèiu plienu ið visø pusiø. Kai kada gamintojai,

taupydami darbo laikà, supjaustytø laminuotø plokðèiø

kraðtø nelaminuoja. Galima nesunkiai ásivaizduoti, kas

atsitiks tokius stalus panaudojus keletà metø. Juk virtuvë

yra ypaè drëgna patalpa ir drëgmei patekus á MDP stalas

tiesiog iðsikraipys. Rinkdamiesi stalà paprasèiausiai

nepatingëkite já paversti ant ðono ir apþiûrëti ið apaèios.


Konsultacijos

Rinkdamiesi stalus su plautuvëmis, gerai pagalvokite apie

plautuviø dydþius. Gilias, 300-350 mm, plautuves ir vonias

rinkitës tik esant bûtinumui – pavyzdþiui, puodams plauti.

Gilios plautuvës nëra patogios darbui, nes dirbti reikia labai

susilenkus. Be to, naudodami maþesnio gylio plautuves

sutaupysite ðiek tiek vandens. Stalas su plautuve gali turëti

iðkilimus ties stalo kraðtais (tiksliau – visas stalo pavirðius bûna

truputá ágilintas) – nuo tokio stalo vanduo subëga á plautuvæ,

o ne ant þemës. Apsispræsti, ar ðis stalo ádubimas reikalingas,

galite pasvarstæ, kur jûs tà stalà naudosite. Jei ant stalo, ðalia

plautuvës, dësite dar kaþkokià árangà, geriau rinktis visiðkai

plokðèià stalà. O jei stalas bus naudojamas tik indø plovimui,

tada bus patogiau naudoti stalà su ágilinimu.

Estetinë nerûdijanèio plieno gaminiø iðvaizda ypatingai

svarbi tuomet, kai virtuvë yra atvira ir matoma klientams.

Tokiai virtuvei geriausia rinktis stalus su varstomomis, arba

slankiojanèiomis durelëmis. Jei uþsisakinësite stalus be

dureliø, pasiklauskite tiekëjo, ar plautuvës bus uþdengtos

dekoratyvinëmis panelëmis, nes atviri kanalizacijos ir

vandentiekio vamzdynai groþio jûsø virtuvei tikrai

nepriduos. Esant atvirai virtuvei taip pat svarbu atkreipti

dëmesá á stalø apdirbimo kokybæ ir tai, ar stalams gaminti

naudojamas tos paèios partijos plienas – juk nuo to irgi

priklausys jûsø maitinimo ástaigos solidumas ir ávaizdis.

Reikalavimai nerûdijanèio plieno lentynoms

Surenkamas, ar nesurenkamas stelaþas Jei planuojate

keisti lentynø aukðtá, rinkitës surenkamà stelaþà. Taèiau, kaip

rodo praktika, virtuvëje darbuotojai beveik niekada nekeièia

lentynø iðdëstymo ir jiems visiðkai nereikia surenkamø

stelaþø. Jei vis dël to apsispræsite ásigyti surenkamus stelaþus,

atkreipkite dëmesá á tokio stelaþo tvirtumà, nes surenkami

stelaþai daþniausiai bûna silpnesni nei suvirinami. Jei stelaþø

kojos (rëmas) yra daugiabriaunës, toks stelaþas bus

tvirtesnis. Pabandykite stelaþà paklibinti.

Lentynø stiprumas. Be abejo, svarbiausia tai, ar lentynos

stelaþuose yra tvirtos. Lentynø stiprumas labiausiai priklauso

nuo jø konstrukcijos. Paþiûrëkite, kaip atrodo lentynos ið

apaèios – ar yra standumo profiliai. Standumo profiliai esti

gerokai svarbesni uþ metalo storá. Nepasikliaukite vien tik

tiekëjo paþadais apie lentynø stiprumà! Pabandykite

ávertinti patys.

Reikalavimai nerûdijanèio plieno veþimëliams

Svarbiausia veþimëliø dalis yra ratukai. Ratuko diametras

turëtø bûti ne maþesnis nei 100 mm. Kuo didesnis ratuko

Veþimëliø rateliai su plastikinëmis

apsaugomis

diametras, tuo ðvelniau

veþimëlis vaþiuos per

plyteles. Bent du ratukai

veþimëlyje privalo bûti

su stabdþiais.

Pasiklauskite savo

tiekëjo, ar jø veþimëliø

rateliai turi plastikines

apsaugas. Tai irgi pakankamai

svarbu, nes

nuo to priklauso patogumas

– toks veþimëlis

atsitrenkæs á sienà niekada

nenumuð priklijuotø keramikiniø plyteliø, o ir pats

ratukas nebus lauþomas.

Reikalavimai ventiliaciniams gaubtams

Ásigydami ventiliacinius gaubtus atkreipkite dëmesá á tai,

kokie filtrai yra ámontuoti á juos. Lietuvoje daþniausiai

siûlomi gaubtai su labirintiniais filtrais. Juose vandens ir

riebalø garai kondensuojasi ant specialiai iðlankstytos

skardos ir loveliais subëga á surinkimo talpà. Tai nebrangûs

ir pakankamai efektyvûs filtrai. Keisti tokiø filtrø niekada

nereikia, nes jie lengvai iðplaunami. Svarbu paþiûrëti, kokio

dydþio ðie filtrai – kuo didesnio ploto filtrai, tuo geriau bus

filtruojamas oras ir jûsø ventiliacinë sistema gerokai ilgiau

tarnaus. Juk niekam nesinorëtø jau po 2-3 metø, dël

susikaupusiø riebalø, remontuoti visà ventiliacinæ sistemà.

Taip pat atkreipkite dëmesá á tai, kaip ventiliaciniai

gaubtai bus plaunami. Ar yra numatytas susikaupusiø

riebalø iðleidimo mechanizmas Ar tas iðleidimo mechanizmas

tikrai patogus Riebalai gali bûti iðleidþiami tiesiai á

specialià dëþutæ, arba per iðleidimo èiaupà.

Bûtina paþiûrëti, ar pakankamai gera ventiliacinio

gaubto surinkimo kokybë. Nuo to priklauso ne tik estetinë

iðvaizda, bet ir riebalø nepralaidumas. Per ventiliacinio

gaubto detaliø sujungimus varvantys riebalai – pakankamai

daþnai pasitaikantis defektas.

Nerûdijanèio plieno gaminiai sudaro apie 20 %

profesionalios virtuvës árengimo kainos ir nuo jø labai

priklauso darbo virtuvëje patogumas. Tad prieð perkant

nerûdijanèio plieno árangà, tikrai verta pasidomëti, kà jums

siûlo pardavëjai, paèiam ávertinti kiekvieno gaminio

surinkimo ir plieno kokybæ bei kitus svarbius dalykus.

23


Reklama

24


Gërimai

ÐAMPANAS – GËRIMØ KARALIUS

Vidmantë Volkaitë

Þaismingas ir tankus burbuliukø þaismas bei ðvelnus

aromatas suþadina ðiltus jausmus ir gerà nuotaikà.

Ðampanas asocijuojasi tik su maloniais prisiminimais –

meile, groþiu, gëriu ar pergale. Ðampanà geriame tuomet,

kai norime pasidþiaugti, geriame já ir tada, kai norime

save paguosti.

Ðampano gamybos paslaptys

Prancûzijoje esanti Ðampanës provincija, uþimanti 27,5

tûkstanèiø hektarø plotà, garsi tuo, kad joje gimsta tikrasis gërimø

karalius – ðampanas. Visose kitose ðalyse putojantis vynas,

pagamintas pagal ðampano technologijà, negali vadintis ðampanu,

nes nëra pagamintas Ðampanëje. Pagal ðià technologijà

Prancûzijoje pagamintas putojantis vynas vadinamas vin mousseux,

Italijoje – spumante, Ispanijoje – cava, Austrijoje, Vokietijoje – sekt,

Pietø Afrikoje – cape classic, Lietuvoje – putojanèiu vynuogiø

vynu. Visi jie nenusileidþia nei skoninëmis savybëmis, nei kokybe

visø dievinamam gërimui – ðampanui.

Ðampano gamybos technologija yra gana sudëtinga ir

reikalaujanti daug laiko bei kantrybës. Ðampanas yra putojantis

vynas, gaunamas antrà kartà fermentuojant (rauginant) natûralø

vynà sandariuose induose – buteliuose. Tai natûralus procesas –

anglies dvideginio dujos, taurëje sukelianèios burbuliukus,

atsiranda butelyje tuomet, kai mielës cukrø paverèia alkoholiu.

Kiekvienos rûðies gërimo aromato ir skonio puokðtæ praturtina

skirtingos natos – vynuogiø veislës. Ðampano gamybai naudojamos

trijø rûðiø vynuogës: raudonosios Pinot Meunier, suteikianèios vaisiø

skoná, Pinot Noir, suteikianèios galios bei stiprumo, baltos vynuogës

Chardonnay, kurios suteikia elegancijos ir ðvieþumo.

Vynuogiø derlius nuimamas tik rankiniu bûdu, kad nebûtø

paþeistos vynuogiø odelës. Tuomet uogos tris kartus presuojamos

presais. Pirmojo presavimo metu gautos vynuogiø

sultys yra aukðèiausios kokybës, vadinamos cuvee. Antrojo

presavimo sultys yra blogesnës kokybës, taèiau maiðomos á

bendrà miðiná. Treèio presavimo sultys ðampano gamyboje

naudojamos retai. Perdirbant vynuogiø uogas, atrenkamos

paèios geriausios sultys, á jas pridedama mieliø ir fermentuojama.

Pirmosios fermentacijos vynas ið atskirø talpø yra maiðomas, miðinys

iðpilstomas á butelius pridedant mieliø ir cukraus sirupo, kitaip dar

vadinamo liquer de tirage, buteliai stipriai uþkemðami ir sudedami

horizontaliomis eilëmis á rietuves. Vykstant alkoholiniam rûgimui,

susidariusi angliarûgðtë vyne tirpsta ir didina slëgimà buteliuose.

Po vieno, dviejø mënesiø rûgimas baigiasi, vynas tampa stipresnis.

Buteliai sudedami horizontaliai ðaltuose rûsiuose ir ten iðlaikomi

nuo 9 mënesiø iki 5 metø. Tuomet pasiekiamas didþiausias

slëgimas buteliuose ir vynas nuskaidrëja.

Mieles tenka paðalinti

Skaidriame vyne reikia paðalinti susidariusias mieliø

nuosëdas. Nuosëdø paðalinimo technologija yra tokia – norint

paðalinti jas, buteliai sukraunami á specialius stovus kaklais

þemyn. Iðlaikius butelius tokioje padëtyje 21 dienà, nuosëdos

susirenka virð kamðèio, kakliuko srityje. Kad nuosëdos kristø link

kakliuko, kiekvienà dienà mechaniðkai ar rankiniu bûdu butelius

reikia pasukti ir pajudinti á vienà ar kità pusæ. Norint paðalinti

nuosëdas, buteliø kakliukai panardinami 40 sekundþiø á ledo

vonià arba ðaldantá skystá, kur jie apðàla, tuo metu nuosëdos

taip pat pavirsta á lediná gabaliukà, kuris atidarius butelá dël

slëgimo pasiðalina su kamðèiu.

Po nuosëdø paðalinimo buteliai papildomi pagal receptûrà

nustatytu kiekiu prarasto vyno ir cukraus sirupo, vadinamo liqueur

d‘expedition. Ðampano butelio etiketëje visada

nurodoma jo saldumo kategorija – Brut Nature, Extra Brut, Brut,

Extra Seco, Seco, Semi Seco, Dulce. Kiekvienai kategorijai

reglamentuojamas skirtingas cukraus kiekis.

Tada butelis kruopðèiai uþkemðamas nauju kamðèiu, kuris

prilaikomas vielos pasaitëlio, kad bûtø kuo maþesnis anglies

dvideginio dujø nuostolis. Uþkimðti buteliai gali bûti brandinami,

t. y. iðlaikomi dar vienerius metus, o tik paskui parduodami.

Ant daugelio buteliø etiketës daþniausiai nenurodomi

vynuogiø derliaus metai todël, kad yra kruopðèiai atrenkamas

ir maiðomas skirtingø derliø ir vynuogiø veisliø vynas. Kartais,

kad iðgauti norimà skoná ir aromatà, sumaiðoma daugiau nei 50

skirtingø vyno rûðiø. Maiðymo menas – tai talentas, kiekvienø

gamintojø pasididþiavimas ir kokybës ávertinimas.

Putojantis, bet ne ðampanas

Natûralios fermentacijos putojantis vynuogiø vynas gali bûti

gaminamas klasikiniu arba rezervuariniu metodu. Klasikinis

metodas yra identiðkas ðampano gamybos technologijai. Gaminant

rezervuariniu metodu, natûrali antrinë vyno fermentacija vyksta

hermetiðkai uþdarytose nerûdijanèio plieno talpose, o ne

buteliuose. Ðis metodas dar vadinamas Charmat metodu. Viskas

vyksta daug greièiau, mielës atskiriamos filtrø pagalba, o vynas

iðpilstomas á butelius esant slëgimui.

Amerikoje populiarus dar vienas gamybos metodas, skirtas

aukðtos kokybës putojantiems vynams. Po antrinës fermentacijos

buteliuose, vynas su mieliø nuosëdomis iðpilamas á bendrà

rezervuarà, ten mielës atskiriamos filtrø pagalba, o putojantis

vynas, esant slëgimui, iðpilstomas á butelius.

Pigi ðampano imitacija, daþnai neteisingai vadinama

putojanèiu vynuogiø vynu, ar, dar blogiau – ðampanu, yra

gazuotas vynuogiø gërimas. Jis gaminamas paèiu paprasèiausiu

bûdu – vynuogiø vynas, kuris kartais netgi atskiedþiamas

vandeniu ir paskaninamas ávairiais priedais, paprasèiausiai

uþgazuojamas, t. y. mechaniðkai pridedama anglies dvideginio

dujø ir iðpilstoma esant slëgimui. Atidarius toká butelá,

burbuliukø þaismas ilgai nedþiugins.

Patarimai, patiekiant ant stalo

Ðampano butelis daþniausiai patiekiamas metaliniame

kibirëlyje su ledais. Norint kuo greièiau atðaldyti ðampanà, á kibirëlá

su ledais reiktø ápilti ðalto vandens, kad butelis pasinertø. Vanduo

su ledu ilgà laikà vësinamà vynà apsaugo nuo perðalimo,

sunkinanèio kamðèio iðtraukimà. Ðampanu ar putojanèiu vynu

reiktø mëgautis jam esant 6-8 °C temperatûros.

Atkemðant butelá, nederëtø kamðtá iððauti su trenksmu. Tai

nebemadinga. Butelá pavertus 45° kampu, kamðtis prilaikomas

ranka, o butelis pasukamas, tuomet pasigirsta lengvas

pokðtelëjimas. Ðampanà ar putojantá vynuogiø vynà reikia

patiekti atðaldytà, iðpilstant á tulpës formos aukðtas taures. Tulpës

formos aukðta ir siaura taurë leidþia stebëti burbuliukø þaismà.

o gërimo skonis ir aromatas iðlieka ilgam – ðios taurës geriausiai

iðsaugo gërimo ðvieþumà ir aromatà. Saldø putojantá vynà

galima patiekti ir plaèioje, ðampanui skirtoje, taurëje.

Kai butelis imamas ið dubenëlio su ledu, rekomenduojama

butelá apjuosti baltu rankðluostëliu, bet niekuomet nereiktø

uþdengti butelio etiketës. Statant á dubenëlá su ledais, taip pat

reiktø atsiþvelgti á ðià pastabà. Niekada negalima naudoti tauriø

ar dubenëlio, ant kuriø yra kito gamintojo logotipas. Jeigu pobûvio

metu mëgaujamasi skirtingomis putojanèio vyno rûðimis,

pageidautina keisti taures naujomis. Nerekomenduojama ðampanà

dëti á ðaldiklá, nes jis gali labai greitai uþðalti.

Ðiandien putojantis vynas tapo neatskiriamas kiekvienos

ðventës palydovas. Þmonës mëgaujasi juo ne tik uþbaigdami

ávairiausias progas, bet ir pobûviø pradþioje. Tai puikus

aperityvas, tinkantis suþadinti apetità, prie ávairiø lengvø

uþkandþiø, þuvies patiekalø, vaisiø. O kaip visi jûros delikatesai

– ikra, krevetës, omarai – ðampanas tiesiog neatsiejama jø dalis.

Keletas populiariø kokteiliø-aperityvø receptø:

„Kir Royale” – 10 ml „Creme de Casis” (saldus juodøjø

serbentø likeris) ápilti á ðampano tauræ, po to ápilti ðampano iki

taurës virðaus. Nemaiðyti.

„Margaritos roþë” – 20 ml „Campari” supilti á tauræ ir

atsargiai papildyti putojanèiu vynu.

25


Gërimai

KAI KURIØ TIEKËJØ ÐAMPANO IR PUTOJANÈIO VYNO PASIÛLA LIETUVOS MAITINIMO IR PRAMOGØ ÁSTAIGOMS

PAVADINIMAS

(prekës þenklas)

VYNO KILMËS /

IÐPILSTYMO ÐALIS

GAMINTOJAS

IMPORTUOTOJAS/

DISTRIBUTORIUS

BUTELIO KAINA

RESTORANAMS, Lt,

(su PVM)

GËRIMO SAVYBËS

Ðampano pasiûla

Drappier Blanc de Blancs

Prancûzija

„Champagne

Drappier S.A.“

BÁ UAB „Bennet

Distributors“

108,32

Gaminamas pritaikant pirmojo vynuogiø spaudimo

technologijà.

Drappier Carte D’or Brut

Prancûzija

„Champagne

Drappier S.A.“

BÁ UAB „Bennet

Distributors“

99,96

Gaminamas ið Pinot Noir, Chardonnay ir Pinot Meunier

vynuogiø.

Dumangin

Prancûzija

„Champagne J.

Dumangin Fils“

UAB „Dûda ir

kompanija“

78,30-

87,80

Gali bûti Brut Grande Reserve, Extra Brut ir Brut Rose-

Pink.

Dumangin Brut Millesime

–Vintage 1998

Prancûzija

„Champagne J.

Dumangin Fils“

UAB „Dûda ir

kompanija“

103,64

Iðsiskiria puikiu skoniu ir prieinama kaina.

Dumangin Vinotheque

1994-Extra Dry

Prancûzija

„Champagne J.

Dumangin Fils“

UAB „Dûda ir

kompanija“

191,76

Iðsiskiria puikiu skoniu ir prieinama kaina.

Gosset Brut Excellence

Prancûzija

„Champagne

gosset“

UAB „Ðiauliø

Tara”

99,99

Pagamintas ið Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

vynuogiø. Kriauðiø, sausmedþiø ir vynmedþiø þiedø,

juodøjø serbentø, vyðniø bei skrudintos kavos aromato.

Gosset Grand Millesime

Prancûzija

„Champagne

gosset“

UAB „Ðiauliø

Tara”

185,00

Pagamintas ið Chardonnay ir Pinot Noir vynuogiø,

prabangus ir elegantiðkas. Intensyvaus prinokusiø

abrikosø, kriauðiø, vynuogiø þiedø ir medaus citrusiniø

vaisiø, mango aromato.

Gosset Grande Reserve

Prancûzija

„Champagne

gosset“

UAB „Ðiauliø

Tara”

143,00

Pagamintas ið Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay

vynuogiø. Itin gaivus ir vaisinis.

Gosset Grande Rose

Prancûzija

„Champagne

gosset“

UAB „Ðiauliø

Tara”

146,00

Pagamintas ið Chardonnay ir Pinot Noir vynuogiø.

Intensyvios roþinës spalvos, ypaè ðvelnus vynas, itin

vaisinis, subalansuotas.

Laurent Perrier Brut LP

Prancûzija

„Laurent-

Perrier“

BÁ UAB Bennet

Distributors

110,00

Pasiþymi gaivumu, elegancija ir balansu, kurie yra bûdingi

visiems „Laurent-Perrier” ðampanams.

Laurent Perrier Cuvee

Rose

Prancûzija

„Laurent-

Perrier“

BÁ UAB Bennet

Distributors

177,00

Roþinis ðampanas „Laurent-Perrier Rose” – yra vienas ið

retø ðampanø, gaminamø pagal saignee metodà.

Laurent Perrier Grand

Siecle

Prancûzija

„Laurent-

Perrier“

BÁ UAB Bennet

Distributors

299,00

Gaminant ðá prestige cuvée yra laikomasi dviejø Ðampanës

tradicijø: naudojamos skirtingos cru (vietovës) bei skirtingi

sëkmingiausi ir geriausi vynø derliai.

Veuve Clicquot Ponsardin

Prancûzija

„Veuve

Clicquot

Ponsardin“

„L.I.O.N. gërimai“

140,00

Brandinamas ne maþiau, nei 30 mënesiø „Clicquot” rûsiuose.

Gërimo kokybei didelæ átakà daro vynuogynø þemë, kurios

didelæ dalá sudaro „Gran Cru” ir „Premiers Cru” vynuogynai.

Putojanèio vyno pasiûla

Alita

Moldova/

Lietuva

AB „Alita”

-

9,99-

19,99

Gaminamas rezervuariniu metodu ið vynuogiø vyno Pinot

blanc, Sauvignon blanc, Aligote, Chardonnay ir Riesling. Yra

8 baltojo, auksinio ir raudonojo skirtingo saldumo

putojanèio vyno „Alita“ rûðys.

Asti Martini

Italija

„Martini&Rossi“

BÁ UAB Bennet

Distributors

29,99

Viena ið populiariausiø desertinio vynø rûðiø. Ðis

putojantis vynas priskiriamas DOCG kategorijai.

Beaufond

Ispanija/

Latvija

„Latvijas

Balzams“

BÁ UAB Bennet

Distributors

7,49

Gali bûti sausas, pusiau saldus ir saldus. Gaminamas

rezervuariniu bûdu.

Cavas Hill Reserva Oro

Ispanija

„Cavas Hill SA”

UAB „Alkovila”

12,48-

13,49

Gaminamas ið tradiciniø ispaniðkø vynuogiø Macabeo,

Parellada bei Xarello. Gali bûti briutas, pusiau sausas, saldus.

Codorniu

Ispanija

„Codorniu

s.a.“

UAB „Ðiauliø

Tara”

26,75

Gaminamas ið Macabeo, Parellada, Xarel-lo vynuogiø bei

iðlaikyto vyno, 2 m. brandintas buteliuose. Gali bûti

briutas, pusiau sausas ir sausas.

Codorniu Cuvee

Raventos

Ispanija

„Codorniu

s.a.“

UAB „Ðiauliø

Tara”

39,90

Gaminamas ið Chardonnay, Xarel-lo, Macabeo vynuogiø. 2

metus brandintas buteliuose. Ðiaudinës spalvos, puikiai

subalansuotas, pilnas, gaivus, maloniai rûgðtus,

intensyvaus vaisinio aromato.

Cremant d‘Alsace

Prancûzija

„Bott Geyl“

UAB „Dûda ir

kompanija”

34,65

Ðis putojantis vynas iðsiskiria ðvelnesniu putojimu, t. y.

viduje butelio maþesnis slëgis.

Cremant d’Alsace Brut

Blanc de Blancs Argend

Paris

Prancûzija

„CVPG

Pfaffenheim“

UAB „Dûda ir

kompanija”

37,91

Ðis putojantis vynas iðsiskiria ðvelnesniu putojimu, t. y.

viduje butelio maþesnis slëgis.

Fiorelli Garganega

Prosecco frizzante IGT

Delle Venezie

Italija

„Toso spa“

UAB

„TempoLibero”

14,10

Natûraliai putojantis, ðvelnus ir blyðkaus ðiaudø

geltonumo spalvos, citrinos, meliono ir medaus aromato.

Gaminamas rezervuariniu bûdu.

26


Gërimai

PAVADINIMAS

(prekës þenklas)

VYNO KILMËS /

IÐPILSTYMO ÐALIS

GAMINTOJAS

IMPORTUOTOJAS/

DISTRIBUTORIUS

BUTELIO KAINA

RESTORANAMS, Lt,

(su PVM)

GËRIMO SAVYBËS

Freixenet Carta Nevada

Ispanija

„Freixenet S.A.“

BÁ UAB „Bennet

Distributors“

17,69

Gaminamas ið Macabeo, Xarel-lo, Parellada vynuogiø,

auganèiø geriausiuose Penedes regiono vynuogynuose.

Gaminamas tradiciniu bûdu.

Freixenet Cordon Negro

Ispanija

„Freixenet S.A.“

BÁ UAB „Bennet

Distributors“

21,99

Iðskirtinio, ðvieþio vaisiø skonio, ilgai iðliekanèio

aromato putojantis vynas. Gerai subalansuotas.

Gaminamas tradiciniu bûdu.

Italiana

Lietuva

UAB „Itaina”

-

10,50

Ilgai burnoje iðliekantis poskonis. Pagamintas

rezervuariniu bûdu.

Italiana VICE

Lietuva

UAB „Itaina”

-

9,12

Pasiþymi lengvu gëliø ir vaisiø dvelksmu, subalansuotu

vynuogiø rûðiø deriniu. Gaminamas rezervuariniu bûdu.

J.P.Chenet

Prancûzija

„Les Grands Chais

de France S.A.“

UAB „Mineraliniai

vandenys”

14,99

Iðsiskiria ne tik iðvaizda, bet ir puikiu skoniu, gera

kokybe. Gali bûti sausas, pusiau sausas ir roþinis sausas.

Klasikinis

Moldova/

Lietuva

AB „Alita”

-

9,99-19,99

Gaminamas tradiciniu metodu, iðlaikant vynà

buteliuose nuo 1 iki 3 metø. Briutas ir sausas.

Kriter Blanc de Blancs

Prancûzija

„Kriter Brut de

Brut”

UAB „Alkovila”

29,18

Pagamintas ið geriausiø baltøjø vynuogiø, kurios

renkamos ávairiuose Prancûzijos regionuose. Briutas ir

pusiau sausas.

Louis Perdrier Brut arba

Louis Perdrier Demi-sec

Prancûzija

„Louis Perdrier“

UAB „Dûda ir

kompanija“

14,83

Iðsiskiria ðvelnesniu putojimu, t. y. viduje butelio

maþesnis slëgis.

Louis Perdrier Demi Sec

Prancûzija

„Kriter Brut de

Brut”

UAB „Alkovila”

12,98

Gaminamas tradiciniu bûdu ið Chardonnay, Chenin

Blanc ir Clairette vynuogiø rûðiø. Pusiau sausas.

Muskatnoje

ES/Latvija

„Latvijas

Balzams“

BÁ UAB „Bennet

Distributors“

9,96

Gelsvos auksinës spalvos, malonaus, ðvelnaus gëliø

aromato, gaivaus, sodraus, harmoningo, labai gerai

subalansuoto, muskatiniø vynuogiø saldumà

atspindinèio skonio.

Pinot Emilia IGT frizzante

Italija

„Toso spa“

UAB

„TempoLibero”

14,10

Blyðkios ðiaudø spalvos su þalsvais atspalviais, obuoliø ir

akacijø þiedø kvapo. Subtilaus vaisiø skonio.

Gaminamas rezervuariniu bûdu.

Rocca dei Forti Asti

DOCG

Italija

„I.T. S.p.A“

UAB „Mineraliniai

vandenys”

15,99

Gaminamas pagal grieþtai reglamentuotus reikalavimus

ið aromatiniø White Moscato vynuogiø, auginamø Asti,

Kuneo ir Alesandrijos provincijose. Pagamintas

kontroliuojamos temperatûros „Charmat” metodu.

Rocca dei Forti Prosecco

Italija

„I.T. S.p.A“

UAB „Mineraliniai

vandenys”

15,99

Gaminamas ið specialiai Veneto regione uþaugintø ir

atrinktø Prosecco rûðies vynuogiø. Pasiþymi ypaè

smulkiu putojimu. Pagamintas kontroliuojamos

temperatûros „Charmat” metodu.

Rocca dei Forti Spumante

Brut

Italija

„I.T. S.p.A“

UAB „Mineraliniai

vandenys”

11,99

Gaminamas ið White Pinot ir Chardonnay vynuogiø.

Pagamintas kontroliuojamos temperatûros „Charmat”

metodu.

Rocca dei Forti Spumante

Dolce

Italija

„I.T. S.p.A“

UAB „Mineraliniai

vandenys”

11,99

Pagrindà sudaro aromatinës Moscato rûðies vynuogës.

Pagamintas kontroliuojamos temperatûros „Charmat”

metodu.

Rocca dei Forti Spumante

Rosso

Italija

„I.T. S.p.A“

UAB „Mineraliniai

vandenys”

11,99

Gaminamas ið Sangiovese ir Montepulciano vynuogiø,

uþaugintø Marko ir Toskanos regionuose. Pagamintas

kontroliuojamos temperatûros „Charmat” metodu.

Sovetskoje

ES/Latvija

„Latvijas

Balzams“

BÁ UAB „Bennet

Distributors“

9,96

Labai lengvas, gaivus, elegantiðkas, gaminamas pagal

originalø, prieð penkiasdeðimt metø Rygoje sugalvotà,

ðampanizacijos metodà.

Canti Asti D.O.C.G.

Italija

„Fratelli Martini

Secondo Luigi,

S.P.A.“

„L.I.O.N. gërimai”

17,45

Gaminamas ið geriausiø muskatiniø vynuogiø, kilusiø ið

Asti, Cuneo ir Alessandria rajonø. Saldus.

Grantini

Italija

„Fratelli Martini

secondo Luigi

S.P.A.“

„L.I.O.N. gërimai”

6,39

Baltas, pusiau sausas putojantis vynas, iðsiskiriantis savo

gaivumu ir citrusiniø vaisiø aromatais.

KRIM

Ukraina

„ZAT UKRAINA“

„L.I.O.N. gërimai”

18,59

Maþiausiai 3 metus yra iðlaikytas gamintojo rûsiuose,

maþdaug 72 m gylyje, idealiame mikroklimate. Gali bûti

baltasis pusiau sausas ir saldus raudonas. Gaminamas

tradiciniu bûdu.

SUA Frizzante Blanco

Argentina

„Robino Y CIA

S.A.C.I.“

„L.I.O.N. gërimai”

7.99

Iðsiskiria intensyviu tropiniø vaisiø aromatu ir

harmoningu lengvu skoniu.

27


Sprendimai

VAIZDO REVOLIUCIJA SPORTO BARUOSE, KAVINËSE IR

KONFERENCIJØ SALËSE

Kompanija DNP restoranø rinkai pasiûlë unikalø

produktà – naujus priekinës projekcijos ekranus,

leidþianèius naudoti vaizdo projektorius net ir nepritemdytose

patalpose – t. y. dienos ðviesoje. Ðio ekrano

savybës ágalina pasiekti 10 kartø didesná vaizdo

kontrastà ir dukart ryðkesná vaizdà, lyginant su áprastai

naudojamais vaizdo ekranais.

Kaip tai pasiekta DNP „Supernova” ekranai yra naujausiø

bei geriausiø technologijø kombinacija. Puikus vaizdas, kurá

paprastai galima pasiekti tik projektuojant ið ekrano galinës

pusës, èia pasiekiamas projektuojant vaizdà ið priekio. Tokiu

bûdu, lyginant su galinës projekcijos ekranais, galima laimëti

daug vietos, projektoriui nereikia erdvës, ar patalpos ið ekrano

„nugaros” (galinës projekcijos ekranø árengti daugelyje vietø

neámanoma bûtent dël vietos stokos, arba vietos taupymo).

Tokiam ekranui pakanka vidutinio galingumo projektoriaus,

kurio ir kaina atitinkamai yra maþesnë.

Áprasti priekinës projekcijos ekranai neágalina pasiekti

norimos vaizdo kokybës – jie daþniausiai „reikalauja”

uþtemdytø patalpø, vaizdà tenka þiûrëti tik tamsoje, arba

stipriai pritemdytoje aplinkoje. Be to, dël maþo vaizdo

kontrastingumo þiûrovai negali atsipalaiduoti ir susikaupti

demonstruojamos medþiagos ásisavinimui.

„Supernova” ekranai leidþia þiûrovui perteikti maksimaliai

kokybiðkà medþiagà dël aukðto vaizdo kontrasto, siekianèio 20:1

santyká, bei dël dvigubo vaizdo stiprinimo koeficiento (angl.

gain). Ekrano vertikali skiriamoji geba yra 20 000 linijø

(skaièiuojant 100 coliø ástriþainës ekranui), o horizontalioji –

begalinë.

Toks „Supernovos” rezultatas buvo pasiektas patentuotos

technologijos dëka – optinio ekrano pavirðius padengtas

aukðto kontrasto filtru. Ðis filtras atspindi á ekranà projektuojamus

vaizdus, o aplinkinë ðviesa yra sugeriama ekrano

pavirðiaus. Tokiu bûdu aplinkos apðvietimas vaizdui ekrane

átakos praktiðkai neturi. Ðiuo metu ekranai gaminami 4:3 ir

16:9 formatø, o ekranø ástriþainës siekia iki 2,5-3,0 metro. 16:9

formato ekranai puikiai tinka ir namø kino patalpoms. Be to,

ekranas yra ámontuotas á aukðtos kokybës aliuminio rëmà, o

tvirtinimas prie sienos – labai paprastas.

Taigi, þiûrovams suteikta galimybë vaizdà stebëti ðviesoje,

o tai yra bene pati svarbiausia ðio ekrano savybë. Tuo paèiu

tai svarbu ir patalpø ðeimininkams, nes patalpos temdymu

nebereikia gadinti áprastos atmosferos. Kartu taupoma

elektros energija patalpø apðvietimui dienos metu, o vakare

ðie apðvietimo prietaisai netrukdo þiûrëti á ekranà.

Pirmà kartà pamatæs transliacijà ðiame ekrane þiûrovas

apstulbsta. Tokia puiki vaizdo kokybë anksèiau dar nebuvo

matyta. Ðiuose ekranuose labai ryðkûs juodi tonai – tai labai

svarbu demonstruojant kino filmus. O didþiulis kontrastas ir

labai ryðkus vaizdas sporto varþybø aistruoliams padës labiau

ásitraukti á aistringø sirgaliø gretas.

*Ekranà pamatyti galite kompanijos „Audiotonas” demonstraciniame

kambaryje, Kaune. Daugiau informacijos rasite interneto svetainëje

www.supernovascreen.com

LIPDUKAS „MENIU.LT NARYS” – TAI JÛSØ ÁVAIZDÞIO DALIS

Ðiandien ðiuolaikinis Lietuvos

vartotojas jau puikiai þino

– nori pavalgyti, atðvæsti ðventæ

ar pasëdëti su draugais – reikia

internete tiesiai taikyti adresu

www.meniu.lt.

Daugelis restoranø ar kaviniø,

esanèiø Meniu.lt klientais, tiesiog

ant durø, ðalia bankø korteliø

lipdukø jau turi uþklijuotus lipdukus

„Meniu.lt narys“. Toks lipdukas kavinës lankytojui yra tarsi þenklas, kad „reikalui

esant informacijà apie ðià kavinæ að rasiu Meniu.lt portale“ (net ir minimalià bei

nemokamà, bet svarbiausia - tikslià).

Meniu.lt – tai didþiausias ir labiausiai lankomas specializuotas internetinis

portalas, kuriame yra visos Lietuvos maitinimo bei pramogø ástaigos. Portale

Meniu.lt pateikiama aktuali informacija tiek maitinimo ir pramogø ástaigø lankytojams,

tiek darbuotojams bei savininkams. Puslapis atnaujinamas kasdien.

Jei neturite, bet pageidaujate lipduko „Meniu.lt narys“ – susisiekite su

mumis ir mes pasirûpinsime, kad jis atsirastø ant Jûsø ástaigos durø.

Daugiau informacijos tel.: (5) 273 59 19, (37) 70 56 27

SALËS PLANAI REZERVACIJOMS, BANKETAMS, LANKYTOJAMS, PADAVËJOMS

Meniu.lt portalo specialistai nubraiþys Jûsø ástaigos planà, kuris bus

naudingas lankytojams ar pobûviø uþsakovams, o greitai bus reikalingas

ir staliukø rezervavimo internetu paslaugos ádiegimui.

Meniu.lt portalas ruoðiasi teikti naujà paslaugà – staliukø rezervacijà internetu

bei SMS þinutëmis. Pirmas þingsnis ádiegiant ðià sistemà – tai uþsisakyti pas

mus salës plano „brëþiná”, kuris bus publikuojamas tiek internete, tiek Jûsø apskaitos

ir valdymo sistemoje – kompiuterinëje kasoje. Brëþiná bus galima lengvai

pakoreguoti ar pakeisti, priklausomai nuo susiklosèiusios situacijos – perstatyti

staliukai, kitaip suplanuota salës erdvë ir pan.

Restoranø, kaviniø, sporto barø, picerijø ir klubø vadovus kvieèiame ðiandien

uþsisakyti Jûsø ástaigos salës planà, kuris jau greitai bus reikalingas Jûsø klientams,

tam, kad ðie galëtø pas Jus rezervuoti staliukà!

Kreiptis á Meniu.lt redakcijà Vilniuje, tel. (5) 2735919, mob. (8-652) 07523,

el. p. dizainas@meniu.lt

28


„BALTIC HOTEL AND RESTAURANT SYSTEMS”

ÁSITVIRTINA LIETUVOS RINKOJE

„Baltic Hotel and Restaurant Systems” (BHRS) – 1996

metais ákurta tarptautinë informaciniø technologijø

ámonë, nuosekliai bei kryptingai savo veiklà vystanti

Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Ámonë diegia kompleksinius

informaciniø technologijø sprendimus tiek

dideliems, tiek vidutiniams, tiek ir maþiems vieðbuèiams,

maitinimo bei laisvalaikio ámonëms.

2005 m. rugsëjo 7 dienà BHRS kompanija savo klientams

surengë kasmetiná seminarà. Aukðto lygio seminaro, ávykusio

ðalia Vilniaus, „Le Meridien Villon Resort” vieðbutyje, metu

BHRS pristatë naujausius savo sprendimus vieðbuèiams: „Fidelio

Front Office“ modulá „TopLine profit”, kurio pagrindinë

funkcija – uþtikrinti pelningà rezervacijø valdymà bei teisingai

administruoti vieðbuèio uþimtumo ir kambariø kainos santyká.

Seminaro metu taip pat buvo pristatytas ir automatiniø mini

barø technologijø lyderës „Bartech” mini baras, kuriame yra

ádiegtos naujausios technologinës naujovës, naujas paslaugos

valdymo sprendimas.

Po seminaro buvo surengtos pramoginës þaidynës,

padëjusios paþinti save ir savo klientus kaip asmenybes. Tai

rodo, kad BHRS kompanija rûpinasi ne tik verslu, bet ir þmoniø

komfortu bei tarpusavio santykiais.

BHRS ámonë savo klientams (vieðbuèiams ir restoranams)

seminarus ir naujø produktø pristatymus rengia nuolat. Ðiø

seminarø metu pasiûlomi nauji sprendimai, anksèiau ádiegtas

valdymo sistemas papildant naujais moduliais. Ámonës

darbuotojai ne tik pasidalina patirtimi, konsultuoja savo

esamus ir potencialius klientus, bet tuo paèiu ir suburia

specialistus á vienà bûrá. Tarpusavio bendravimas padeda

tobulëti bei spræsti iðkilusius klausimus. BHRS ne tik kokybiðkai

aptarnauja klientus, bet ir padeda jiems siekti dar aukðtesniø

savo darbo rezultatø.

Ámonë diegia aukðèiausio lygio pilnus paslaugø paketus ir

sprendimø kompleksus patiems iðrankiausiems pasaulio

vieðbuèiø tinklams ir vieðojo maitinimo ámonëms, uþtikrindama

nuolatinæ prieþiûrà ir nepriekaiðtingà aptarnavimà. BHRS

klientai yra tokios garsios pasaulio kompanijos, kaip „Radisson

SAS“, „Reval Hotels“, „Scandic Hotels“, „Domina Hotels“ ir

Sprendimai

kiti vieðbuèiø tinklai. Lietuvoje ámonës

paslaugomis naudojasi net 12 vieðbuèiø:

„Radisson SAS Hotel Astoria“ (Vilnius),

„Radisson SAS Hotel Klaipëda“ (Klaipëda),

„Reval Hotel Lietuva“ (Vilnius),

„Scandic Hotel Neringa“ (Vilnius), „Holiday

Inn Vilnius“ (Vilnius), „Le Meridien

Villon Resort“ (Vilnius), „Novotel Vilnius“ (Vilnius), „Hotel

Baltpark“ (Vilnius), „Hotel Klaipëda“ (Klaipëda), „Hotel Takioji

Neris” (Kaunas), „Hotel Regina” (Druskininkai), „Hotel

Ramada” (Vilnius).

BHRS yra visame pasaulyje gerai þinomos informaciniø

technologijø kompanijos „Micros-Fidelio” vienintelë atstovë

Baltijos ðalyse, tiekianti ðios kompanijos produktus. Ámonë

klientams siûlo tokius produktus, kaip „Fidelio Front Office“

(vieðbuèiø valdymo sistema), „Sales & Catering“ (konferencijø,

seminarø, renginiø planavimo sistema), „Food & Beverage“

(sandëliø valdymo sistema vieðbuèiams ir maitinimo ámonëms),

„Micros 3700”, „Micros 9700“ (kompleksiniai restoranø darbo

vietø sprendimai), „Top Vital“ (SPA vieðbuèiø ir rekreacijos

centrø valdymo sistema) bei daugelá kitø. BHRS taip pat

atstovauja elektroniniø durø uþraktø ir seifø gamintojai

„Onity“, automatiniø mini barø technologijø lyderei

„Bartech”.

Pagrindinë ámonës bûstinë yra Taline, tuo tarpu Vilniuje ir

Rygoje klientus aptarnauja ámonës atstovai. Maskvoje veikia

ámonë HRS („Hotel and Restaurant Systems”), kuri savo

produktus diegia Rusijoje, Mongolijoje bei NVS ðalyse.

Netolimoje ateityje BHRS rengiasi ákurti biurà Vilniuje. Tai

bus serviso centras esamiems ir bûsimiems klientams Lietuvoje,

kuris uþtikrins operatyvø ir nepriekaiðtingà sistemø aptarnavimà,

nuolatinæ komunikacijà, greitesná reagavimà á klientø

norus ir pageidavimus.

„Baltic Hotel and Restaurant Systems” (BHRS) – stiprus

þaidëjas informaciniø technologijø vieðbuèiams ir maitinimo

ámonëms rinkoje, siûlantis paèius naujausius sprendimus.

„Baltic Hotel and Restaurant Systems” informacija

29


Sprendimai

PADAVËJØ KAITOS SPRENDIMO PASIÛLYMAS

Ar jûs þinote, kad padavëjas per pamainà prabëga

vidutiniðkai 10 km Paskaièiuokite, kiek laiko per dienà

padavëjas bëgioja nuo virtuvës iki salës. Tarkime, kad

vidutinis þmogaus greitis yra 5 km/val., tuomet

nesunkiai paskaièiuosime, kad padavëjas per dienà

vaikðto vidutiniðkai 2 val. Tai sudaro apie 20% viso

darbo laiko.

Ar yra bûdas sumaþinti iðlaidas, kurios sunaudojamos

padavëjo vaikðèiojimams Taip, galima – tam yra naudojami,

ðiuolaikinëmis technologijomis paremti, neðiojami padavëjo

terminalai.

Jø darbo principas labai paprastas – padavëjas suveda

uþsakymà á neðiojamà terminalà, uþsakymas radijo ryðiu

perduodamas ir atspausdinamas specialiuose spausdintuvuose

bare bei virtuvëje – t. y. padavëjui nereikia eiti prie bare

esanèios kasos ávesti priimto uþsakymo – tai atliekama ið karto,

priimant uþsakymà prie kliento stalo.

Tokios sistemos leidþia ne tik „rûpintis“ padavëjo darbo

komfortu, bet ir leidþia visiðkai pakeisti kliento aptarnavimo

proceso organizavimà. Neðiojamø terminalø naudojimas

leidþia pagerinti kliento aptarnavimo kokybæ, kartu maþinant

personalo darbo sànaudas. Tai atrodo paradoksalu, taèiau yra

tiesa. Pateikiame siûlomà schemà:

• Vidutinio dydþio restorane (30-40 staliukø) sveèius

aptarnauja vienas, gerai apmokamas, aukðtos klasës padavëjas.

Jo svarbiausios uþduotys – uþsakymø priëmimas, bendravimas

su klientais, atsiskaitymø ið klientø priëmimas. Jis – restorano

veidas, jis atsakingas uþ aptarnavimo kokybæ.

• Patiekalus nuneða jo pagalbininkai, kuriø uþduotis –

atneðti patiekalà ið virtuvës ir teisingai pateikti klientui. Tokie

darbuotojai restoranui atsieina daug pigiau, juos lengviau

parinkti ar pakeisti, aptarnavimo kokybë nuo jø priklauso daug

maþiau, nes jie minimaliai bendrauja su klientu.

Aukðèiau pateikta darbo schema turi dar keletà svarbiø

privalumø:

• Pagalbinio personalo kaita tampa ne tokia didele

problema (dirbantiesiems restoranø versle gerai þinoma

dabartinë problema, susijusi su personalo atranka, o vëliau ir

iðlaikymu). Ðioje schemoje pagrindinës pastangos nukreipiamos

pagrindinio padavëjo stimuliavimui. Jo pa-

galbininkø funkcijos sumaþintos tiek, kad nereikalauja didelës

kvalifikacijos, o jø paruoðimas reikalauja minimaliø laiko bei

lëðø sànaudø.

• Pakeitus restorano aptarnavimo principà, ástaiga tampa

lankstesnë ir lengviau „prisitaiko” prie naujø situacijø – darbui

neðiojamu padavëjo terminalu nereikalingas kabeliø diegimas,

galima lengvai keisti ir kurti naujas klientø aptarnavimo zonas.

Ði savybë labai svarbi atidarant vasarines lauko terasas –

nëra reikalo tiesti kabelius ir nëra jokios priklausomybës nuo

nuotolio bei lauko terasos dydþio.

Vienas ið lyderiø ðioje srityje – kompanija „Orderman”,

esanti HoReCa rinkoje daugiau kaip 10 metø. Ði kompanija

gali pasigirti tokiais skaièiais:

• Sistemos su neðiojamais padavëjo terminalais ádiegtos

virð 12 000 restoranø, 45 ðalyse visame pasaulyje.

• Kasdien prie jø prisijungia nuo 10 iki 20 naujø restoranø.

• Jau yra parduota virð 30 000 neðiojamø padavëjo

terminalø.

• Vien tik „Orderman” terminalais per dienà perduodama

virð 8 000 000 uþsakymø.

„Orderman” informacija

NAUJA RUBRIKA MENIU.LT PORTALE – „SPECIALIZUOTOS

PARDUOTUVËS”

Meniu.lt portale yra sukurta nauja rubrika – „Spec.

parduotuvës“ (boutique – pranc.). Joje vartotojai ras

suklasifikuotà informacijà apie ádomias, vienoje ar keliose

srityse besispecializuojanèias, parduotuvëles. Firminës kavos

bei arbatos, prieskoniø, indø bei árankiø, o taip pat

saldumynø (ðokolado) parduotuvëlës, kuriose galima ne tik

iðsirinkti ið plataus asortimento geidþiamà produktà, bet ir

já èia pat paragauti bei supakuoti kaip dovanëlæ, dþiugina

vartotojus, todël jie mielai tampa nuolatiniais pirkëjais. Èia

jie sulaukia daugiau individualaus dëmesio bei iðsirenka

tokius produktus, kuriø nëra didþiuosiuose prekybos

centruose.

Po truputá skinasi kelià ir specializuotos gërimø parduotuvës.

Taip pat netrukus atsiras ir specializuotos

delikatesiniø gaminiø parduotuvëlës: sûrio, mësos, gal bût

þuvies bei jûros gërybiø, kepiniø ir kt.

Ámones, ásteigusias tokias

specializuotas parduotuvëles,

praðome informuoti

apie save Meniu.lt portalui,

kad galëtume jûsø informacijà

paskelbti rubrikoje

„Spec. parduotuvës“. Anketinë

informacija, kaip

visada, yra nemokama – tad

pasinaudokite viena efektyviausiø

reklamos formø Lietuvoje.

Daugiau informacijos telefonu

Vilniuje (5) 2735919 ir

Kaune (37) 705627.

31


Asociacijø informacija

LRVVKA INFORMACIJA

Lietuvos Jaunøjø Virëjø èempionatas

LRVVKA kvieèia á I-àjá Lietuvos Jaunøjø Virëjø

èempionatà, kuris ávyks 2005 m. lapkrièio 4-6 d.

„Baltic Master” mokymo centre, Dariaus ir Girëno g.

175, Vilniuje.

Pirmà kartà Lietuvoje organizuojamas èempionatas skirtas

jauniesiems virtuvës meistrams, siekiant paskatinti jaunuosius

virëjus tobulinti savo þinias, talentà ir profesines galimybes,

propaguoti vieðojo maitinimo paslaugø verslà bei kelti jame

dirbanèiø specialistø profesiná lygá.

Èempionate komandà sudarys 2 virëjai (nevyresni nei 30

metø), kurie per 2 valandas turës pagaminti ðaltà plekðnës

uþkandá, pagrindiná kalakutienos patiekalà ir laisvai pasirinktà

desertà, kurio viena ið privalomø sudëtiniø daliø – medus ar

medaus produktai.

Konkursà stebës ir jame teisëjaus garbingi sveèiai ið

Pasaulinës Virëjø Asociacijos (WACS), kurie ávertins patiekalø

skonines savybes, iðvaizdà ir darnumà bei iðrinks I-ojo Lietuvos

Jaunøjø Virëjø èempionato laimëtojus. Be to, iðrinktos penkios

geriausios komandos ágys teisæ dalyvauti VI Lietuvos virëjø,

barmenø ir padavëjø èempionate, kuris vyks 2006 m.

Komandas, norinèias dalyvauti, kvieèiame registruotis iki

ð. m. spalio 28 dienos tel./faks. +370 5 272 31 71 arba el. paðtu

jurate@lrvvk.lt

Iðsamiau apie èempionato taisykles ir nuostatus skaitykite

tinklapyje www.lrvvk.lt

Druskininkuose ávyko susirinkimas-prezentacija

Druskininkø sveikatos ir poilsio centre „SPA Vilnius“ 2005

m. rugsëjo 11 d. ávyko LRVVKA susirinkimas-prezentacija, kurios

metu vyriausiesiems virëjams ir konditeriams buvo pristatytos

vieðbuèiams ir restoranams skirtos produkcijos naujienos. Taip

pat prezentacijos metu á asociacijos gretas buvo priimti dar

trys nauji nariai.

Susirinkusieji turëjo galimybæ pasivaiðinti ið „Salø þuvys“

produkcijos pagamintø patiekalø ir „Arvi kalakutai“ gaminiø,

ávertinti jø skonines savybes. Taip pat degustavimui buvo

pateikti „Bonduelle“ meksikietiðkø darþoviø miðiniai, kepsniai,

paruoðti su „Santa Maria” indiðkais prieskoniais ir padaþais,

bei „Arvi kalakutai“ deðrelës bei keptas kalakutas. Smaliþiai

galëjo paskanauti „Dasita” gaminiais.

Po pristatymo asociacijos nariai vyko á Marijampolæ, kur

susipaþino su kompanijos „Mantinga“ vykdoma veikla ir

gaminama produkcija. Vyriausiesiems virëjams buvo pristatomos

bandeliø ir duonos kepimo linijos. Taip pat asociacijos

nariams buvo parodytas ðaldymo, produkcijos pakavimo ir

transportavimo cechas.

Jûratë Rimkûnaitë, LRVVKA informacija

LBA IR NGBA

ÐIAULIØ MIESTO

ÐVENTËJE

Ðiø metø rugsëjo 8-10 dienomis Lietuvos barmenø

asociacija kartu su Nacionaline grilio ir barbekiu asociacija

dalyvavo Ðiauliø miesto ðventëje, „Zubovø rûmø” kieme.

Ðventës metu ávyko 2005 metø tarptautinis dþiazo festivalis.

Renginio metu Lietuvos barmenø asociacija miesto gyventojams

bei jø sveèiams pristatë originalius alaus

kokteilius su „Monin” sirupais, kurie sulaukë didelio

susidomëjimo.

LBA informacija

NGBA INFORMACIJA

NGBA atstovavo Lietuvai parodoje „Riga Food

2005"

Rugsëjo 7-10 dienomis tarptautiniuose Rygos parodø

rûmuose (Kipsalas g. 8) ávyko 10-oji tarptautinë maisto produktø

paroda „Riga Food 2005“. Parodos metu buvo rengiamas ðeðtasis

tarptautinis biznio forumas maisto srityje – „Riga Food 2005 Meeting

Point“, devintasis tarptautinis aukðèiausios kokybës maisto

produktø konkursas bei konkursas „Geriausias 2005 metø Latvijos

virëjas“, kuriame teisëjavo NGBA deleguotas narys Jurijus Ðvanba,

kuris yra „Fashion TV” gamybos vadovas bei NGBA valdybos narys.

Èempionate dalyvavo 15 komandø ið ávairiø Latvijos restoranø.

Komandos teisëjø komisijai turëjo pristatyti po vienà pagrindiná

patiekalà ir desertà. Nugalëtojais tapo bei metø Latvijos geriausio

virëjo titulà pelnë vieðbuèio „Rîdzene“ virtuvës meistrai

Aleksandras Sisolatinas ir Maija Kaire.

Rugsëjo 7 d. Latvijos virëjø klubas organizavo virëjø

pasirodymus-degustacijas (Master class), kuriø tema – ðiuolaikinë

tautinë virtuvë. Dalyviai per vienà valandà, ið keturiø privalomø

produktø, privalëjo pagaminti patiekalà. Rugsëjo 8 d. virëjø

pasirodymus (Master class) rengë sveèiai ið Lietuvos, Rusijos,

Italijos, Estijos ir kitø ðaliø. Lietuvos patiekalà (uþkandis ið

organizatoriø pateiktø produktø) gamino Jurijus Ðvamba.

Parodoje vyko drabuþiø, skirtø virëjams, padavëjams, barmenams,

vieðbuèiø darbuotojams, pristatymas. Latvijos virëjø klubas bei ávairios

skirtingø ðaliø virëjø asociacijos rengë ávairias prezentacijas.

NGBA vieðnagë tradicinëse profesionalø dienose Rygoje

2005 metø rugpjûèio 24-25 dienomis Rygoje ávyko tradicinës

HoReCa profesionalø dienos, kurias organizavo ámonë „Reaton”.

Ið Lietuvos á ðá renginá vyko ávairiø restoranø atstovai, taip pat ir

NGBA nariai. „Mission Foods“ atstovë ið Olandijos Marlies Wolters

pademonstravo, kaip gaminama ávairiø skoniø tortilla, apie

klasikiniø italø picø ruoðimo budus informacijà suteikë

kompanijos ITALPIZZA atstovas Alberto Fabbris ið Italijos, buvo

demonstruojama ávairi „Reaton” siûloma produkcija – rinktiniai

prancûzø virtuvës delikatesai: foje gras, terine ir ávairios sriubos.

Seminaro metu buvo pabrëþta, kad rytietiðka virtuvë vis dar

madinga – tai naujos suðio ruoðimo idëjos, saku tunas, padaþai

„Mirin”, „Miso”, geltonasis imbieras. Pristatytos ðaldytos vaisiø

tyrës ðerbetams, desertams, ledams. Paminëtos ðvieþios mësos

naujienos ið viso pasaulio: verðiena, antiena, putpelës.

Apie produktus kokteiliams informacijà suteikë kompanijos

BOIRON atstovas Gregoire’as Charpentieras ið Prancuzijos – tai

naujienos jûros produktø grupëje: krabai, krabø kojelës, o taip

pat naujos tigrinës krevetës; greito gaminimo kiauðiniø patiekalø

naujienos ið viso pasaulio (virti-lupti kiauðiniai, ðaldyti kiauðiniø

tryniai, baltymai ir kiauðiniø miðinys).

NGBA informacija

ÁVYKO PARAMOS

RENGINYS – AUKCIONAS

Ðiø metø rugsëjo 29 dienà Vilniuje ávyko paramos akcija

„Ir tu gali padëti“. Akcijos tikslas – paremti vaikø su negalia

sporto klubà Vilniaus „Vilnis“. Renginá organizavo UAB „Hotel

and Gastro”.

Renginio metu vykusiame aukcione susirinkusieji varþësi

dël konvekcinës krosnies, kurios reali kaina – 6886 Lt. Visus

dalyvius nurungë „Dors Hotel” direktorius R. Versockis,

pasiûlæs 4300 Lt sumà.

Renginio pabaigoje buvo iðrinktas loterijos laimëtojas,

kuriam buvo áteikta gruzdintuvë. Ámonës „Hotel and Gastro“

vadovas paþadëjo, kad tokiø renginiø bus ir daugiau.

Meniu.lt informacija

32


Parodos

VMVT INFORMACIJA

Dël maitinimo kaimo turizmo sodybose

Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) dar kartà

informuoja apie kaimo turizmo sodybose maisto tvarkymui

keliamus reikalavimus, patvirtintus VMVT direktoriaus 2005

m. balandþio 4 d. ásakymu Nr. B1-220 „Maisto tvarkymo kaimo

turizmo sodybose reikalavimai” (þin., 2005, Nr. 46-1533).

Pagal minëto teisës akto 32, 33, 34, 36 punktus, kaimo

turizmo sodybose maisto tvarkymui leidþiama naudoti maisto

produktus, perkamus ið ûkininkø – pieno ir mësos produktus,

ðvieþius vaisius, uogas, darþoves. Ðvieþius vaisius, uogas,

darþoves galima ásigyti ir ið fiziniø asmenø. Galima vartoti tik

tas þuvis, kurios yra sugautos natûraliuose vandens telkiniuose.

Patiekalai gaminami pagal kaimo turizmo sodybos savininko

patvirtintas ar kulinarinio paveldo receptûras.

VMVT nori atkreipti dëmesá, kad maisto produktai,

ásigyjami ið ûkininkø ar fiziniø asmenø, turi atitikti bendruosius

higienos reikalavimus. Ðis reikalavimas grindþiamas tuo, kad

kaimo turizmo sodybø lankytojai vartotø saugø ir kokybiðkà

maistà, nekeliantá pavojaus jø sveikatai.

VMVT norëtø paþymëti, kad minëto teisës akto reikalavimai

yra suderinti su Valstybiniu turizmo departamentu ir Lietuvos

kaimo turizmo asociacija bei jos nariais.

VMVT ir LVRA diskutavo apie maitinimà

Pastaruoju metu Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba

(VMVT) gauna vartotojø skundø, kad vieðbuèiø restoranuose

teikiamø paslaugø kokybë neatitinka aukðtos kainos.

Dël ðios problemos rugpjûèio viduryje VMVT ávyko

susitikimas su Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacijos (LVRA)

valdybos nariais, kurio metu buvo aptarti maitinimo klausimai.

Susitikimo metu pristatyti Vilniaus miesto VMVT restoranø

ir kaviniø patikrinimo rezultatai, diskutuota apie pagrindines

problemas ir galimus jø sprendimo bûdus.

Per ðiuos metus Vilniaus miesto VMVT inspektoriai

patikrino 60 % visø Vilniuje esanèiø maitinimo ástaigø: 70

restoranø ir 317 kaviniø, barø. Liepos mënesá patikrinti 26

vieðbuèiø maisto tvarkymo skyriai.

VMVT restoranus, kavines, barus tikrina po vienà kartà

per metus bei gavus vartotojo skundà, ávykus ligos protrûkiui.

Po ðiømetiniø tikrinimø pastebëta, kad daugiausiai paþeidþiami

bendri higienos reikalavimai – trûksta ðvaros. Taip

pat neleistinai prailginama produktø galiojimo data,

nesilaikoma laikymo sàlygø.

LVRA nariai pritarë iðsakytoms VMVT specialistø pastaboms.

Siekiant iðvengti paþeidimø, susitarta daugiau

atsakomybës skirti pavaldiniams, tai yra, vyriausiems virëjams,

rengti jiems mokymus, kuriuose bûtø iðdëstomi savikontrolës

sistemos veikimo principai ir reikðmë.

VMVT informacija

EKOLOGINIØ PRODUKTØ

PARODA „BIOFACH 2006“

2006 m. vasario 16-19 dienomis Niurnbergo (Vokietija) parodø centre vyks

tarptautinë ekologiniø produktø paroda „BioFach” (2005 m. joje buvo 2 045

dalyviai ir 33 002 lankytojai). Ðios parodos temos: vaisiai, darþovës, mësos,

paukðtienos ir þuvies gaminiai, pieno produktai, kiauðiniai, delikatesai, prieskoniai,

pusfabrikaèiai, konservai, ðaldyti produktai, kepiniai, saldumynai, gërimai,

natûrali kosmetika, natûralios gydomosios priemonës, natûrali buitinë chemija,

þaislai, dovanos, tekstilë, ekologinio ûkio organizavimas.

Teorinës bei praktinës patirties galësite pasisemti vyksianèiose ávairiø

produktø prezentacijose bei „BioFach” kongrese. Kiekvienais metais parodoje

iðskirtinis dëmesys skiriamas kuriai nors ðaliai – 2006 m. ðalimi iðrinkta Lenkija.

„NürnbergMesse“ atstovybë Baltijos ðalyse:

UAB „SDC“, Ðaltiniø g. 11/15-18, Vilnius,

Tel. (5) 233 4536, faks. (5) 213 3700

TARPTAUTINËS PARODOS

Platesná parodø sàraðà rasite internete: http://parodos.meniu.lt

WORLD FOOD UKRAINE – tarptautinë maisto produktø, gërimø bei jø

technologijø paroda. Vieta: Ukraina, Kijevas. Data: 2005 lapkrièio 1-4 d.

Svetainë http://www.food-exhibitions.com/

TALLIN FOOD FAIR – maisto paroda. Vieta: Talinas, Estija. Data: 2005 lapkrièio

02-04 d. Svetainë http://www.profexpo.ee/foodfair/

WORLD FOOD KAZAHSTAN / WORLD FOODTECH KAZAKHSTAN –

tarptautinë Centrinës Azijos maisto pramonës paroda. Vieta: Kazachstanas,

Almata. Data: 2005 lapkrièio 02-05 d. Svetainë http://

www.worldfood.iteca.kz/

EXPO DEI SAPORI – aukðtos kokybës maisto ir vyno paroda-mugë. Vieta:

Italija, Milanas. Data: 2005 lapkrièio 04-07 d.

Svetainë http://www.fieramilano.com/

ALLES RÜR DEN GAST – mugë, skirta maitinimo ástaigoms ir vieðbuèiams.

Vieta: Austrija, Zalcburgas. Data: 2005 lapkrièio 05-09 d.

Svetainë http://www.trigast.at/

L-TEK – maisto technologijø ir gamybos mugë. Vieta: Austrija, Zalcburgas.

Data: 2005 lapkrièio 05-09 d. Svetainë http://www.ltec.at/

FOOD INDUSTRY KYIV – ávairiø maisto pramonës srièiø paroda. Vieta:

Ukraina, Kijevas. Data: 2005 lapkrièio 09-12 d.

Svetainë http://www.kmkya.kiev.ua/eng/exhibitions/

SWEETS – specializuota konditerijos pramonës paroda-mugë. Vieta:

Ukraina, Kijevas. Data: 2005 lapkrièio 9-12 d.

Svetainë http://www.acco.ua/sweets/eng/index.html

FORUM VINI – tarptautinë vyno paroda. Vieta: Vokietija, Miunchenas. Data:

2005 lapkrièio 11-13 d. Svetainë http://www.forum-vini.de/

SALON DE LA GASTRONOMIE – LA ROCHELLE – kulinarijos paroda. Vieta:

Prancûzija, La Rochelle. Data: 2005 lapkrièio 11-13 d.

Svetainë http://www.parcexpo-larochelle.net/

FOODTECH SCANDINAVIA – tarptautinë maisto pramonës árengimø,

pakuoèiø, produktø paroda-mugë. Vieta: Danija, Herning. Data: 2005

lapkrièio 15-17 d. Svetainë http://www.foodtech.dk/gb/udstiller/

produkt.htm

INGREDIENTS RUSSIA – maisto priedai ir prieskoniai. Vieta: Rusija, Maskva.

Data: 2005 lapkrièio 15-18 d. Svetainë http://www.ingredients-russia.com/

PETERFOOD – specializuota maisto produktø paroda. Vieta: Rusija, San

Peterburgas. Data: 2005 lapkrièio 15-18 d.

Svetainë http://www.peterfood.ru/new/index.php

ÐVENTË 2005 – dovanos, pobûviø rengimas, pobûviø aprûpinimas, þiemos

sportas ir pramoginës programos. Vieta: Lietuva, Vilnius, LITEXPO. Data:

2005 lapkrièio 18-20 d. Svetainë http://www.litexpo.lt/en/main/fairsID=168

HORECA EXPO – vieðbuèiø, restoranø, kaviniø ir bendrijø árangos mugë.

Vieta: Belgija, Gent. Data: 2005 lapkrièio 20-24 d.

Svetainë http://www.horecaexpo.be/

IGEHO – tarptautinë paroda, skirta maitinimo cechams, vieðbuèiams ir

restoranams. Vieta: Ðveicarija, Balse. Data: 2005 lapkrièio 25-30 d.

Svetainë http://www.igeho.ch/ca/i/ul/

MONTE-CARLO GASTRONOMIE – kulinarijos ir stalo árankiø paroda. Vieta:

Monakas, Monakas. Data: 2005 lapkrièio 25-28 d.

Svetainë http://www.mc-gastronomie.com/

SAVEURS & TERROIRS – maisto ir gërimø paroda. Vieta: Prancûzija,

Chambery. Data: 2005 lapkrièio 25-27 d. Svetainë http://

www.savoiexpo.com/

SIA GUEST – tarptautinë vieðbuèiø árangos paroda. Vieta: Italija, Rimini.

Data: 2005 lapkrièio 26-30 d. Svetainë http://www.siarimini.it/

WORLD FOOD LIBYA / AGRIWORLD LIBYA / WORLD PACK LIBYA – maisto ir

gërimø, ápakavimo ir apdirbimo, þemës ûkio produktø ir paslaugø paroda.

Vieta: Libija, Tripolis. Data: 2005 lapkrièio 26-29 d.

Svetainë http://www.african-events.com/

BELPRODUCT – virtuvës reikmenys, alkoholiniai ir bealkoholiai gërimai,

restoranø, parduotuviø, barø ir vieðbuèiø áranga. Vieta: Baltarusija,

Minskas. Data: 2005 lapkrièio 02-27 d.

Svetainë http://www.greenexpo.by/exhibitions.asplang=en

TUSID – tarptautinë vieðbuèiø, restoranø, kulinarijos árenginiø bei

technologijø paroda. Vieta: Turkija, Stambulas. Data: 2005 lapkrièio 30 –

gruodþio 04 d. Svetainë http://www.cnr-tusid.com/

33


Informacija

MENIU.LT ÁMONIØ RODYKLË

MAISTO PRODUKTAI

„Almarûnas” UAB

Sietyno g. 8, Vilnius,

tel.: (8~5) 270 66 69, 216 96 48

(taip pat prieskoniai)

„Danisco Sugar” UAB

Gedimino pr. 27/2-3, Vilnius,

tel. (8~5) 260 82 53

„Litbana” BÁ UAB

Kirtimø g. 57 D, Vilnius,

tel. (8~5) 260 19 33

„Margiris” UAB

A. Gustaièio g. 6-1, Kaunas,

tel. (8~37) 22 52 78

(taip pat árengimai deðrainiams)

„Sanitex” UAB

Raudondvario pl. 121, Kaunas,

tel. (8~37) 40 11 11

(taip pat gërimai, higienos prekës ir kt.)

„Smulkus urmas” UAB

Ukmergës g. 126, Vilnius,

tel. (8~5) 272 77 45

(taip pat prieskoniai ir priedai)

„Struèiø genetikos centras” ÞÛK

Europos pr. 124, Kaunas,

tel. (8~37) 33 79 10

(strutienos produktai)

„Vilkë” UAB

Ðilgaliai, Pagëgiø sav., Tauragës apsk.,

tel. (8~46) 39 02 22

(mësa ir mësos gaminiai)

„Dûda ir kompanija“ UAB

Radvilaitës g. 7/2, Vilnius,

tel. (8~5) 231 21 14

„L.I.O.N gërimai“ UAB

Motorø g. 6, Vilnius,

tel. (8~5) 230 64 46

„Ðiauliø tara“ UAB

Liejyklos g. 4, Ðiauliai,

tel. (8~41) 45 03 88

„Vilniaus degtinë“ AB

Paneriø g. 47/2, Vilnius,

tel. (8~5) 233 03 85

ALKOHOLINIAI GËRIMAI

KAVA, ARBATA

„Eurokornus” UAB

V. Putvinskio g. 72, Kaunas,

tel. (8~37) 40 71 30

(taip pat kavos aparatai, alkoholiniai gërimai)

„Gurmelitas” UAB

Aludariø g. 2, Vilnius,

tel. 8-800 22212

(taip pat áranga)

„Kavinukas” UAB

Ateities g. 10, Vilnius,

tel. (8~5) 279 67 41

„Paulig Baltic” AS atstovybë

Laisvës pr. 125, Vilnius,

tel. (8~5) 247 96 11

(taip pat prieskoniai)

„Ðvieþia kava” UAB

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. (8~5) 233 27 82

(taip pat indai ir árankiai, baldai ir barai)

„Terra Florida” UAB

Lazdynø g. 21-205, Vilnius,

tel. (8~5) 260 82 45

INDAI, ÁRANKIAI, INVENTORIUS

„Arkietë” UAB

Ateities g. 10, Vilnius,

tel. (8~5) 271 18 14

„Berghoff Baltija” UAB

Kalvarijø g. 41/17, Vilnius,

tel. (8~5) 275 09 00

„Mantvilë” UAB

Taikos g. 100 C, Kaunas,

tel. (8~37) 35 33 23;

Dubysos g. 37, Klaipëda,

tel. (8~46) 30 05 92

„Puodeliai.lt” IÁ

Popieriaus g. 106-12, Vilnius,

tel. (8~5) 235 30 08

(taip pat iðkabos, reklama)

„Sangaida” UAB

Paneriø g. 20 A, Vilnius (filialai: Klaipëdoje, Kaune)

tel. (8~5) 213 55 20

(taip pat áranga, higienos ir ðvaros prekës, staltiesës)

BALDAI IR BARAI

„Astor” UAB

Vingio g. 25 D, Klaipëda,

tel. (8~46) 32 66 83

„Baldø sistemos” UAB

Dariaus ir Girëno g. 25, Vilnius,

tel. (8~5) 216 43 06

„Dalios baldai” UAB

Þirmûnø g. 70, Vilnius,

tel. (8~5) 277 57 48

(taip pat indai ir ðviestuvai)

„Lauksva” UAB

P. Vaièaièio g. 13, Ðakiai,

tel. (8~345) 60538

MUZIKA, VAIZDAS, APÐVIETIMAS

„Assensus” UAB

Þirmûnø g. 129-44, Vilnius,

tel. 8~699 40280

„Audiotonas” UAB

Neries krantinë 14, Kaunas,

tel. (8~37) 75 05 05

„Megaomas” UAB

Birutës g. 2, Klaipëda,

tel. (8~46) 38 19 17

APSKAITOS SISTEMOS IR ÁRANGA

„UCS Baltic” UAB

Mindaugo g.14 B, Vilnius,

tel. (8~5) 210 72 47

Filialai: Klaipëdoje, Kaune, Ðiauliuose

„Baltic Hotel and Restaurant Systems”

Tartu mnt. 18, 100115 Tallinn Estonia

tel. 8~699 90398, 8~699 18722

„Brio Enginering”

Gertrûdes iela 88, Riga, Latvia

tel./faks (+371) 7365848

DARBO DRABUÞIAI, TEKSTILË

„Korlëja ir Ko” UAB

Gerovës g. 29, Vilnius,

tel. (8~5) 267 72 52

IÐKABOS, REKLAMA

„Vaizdinë dizaino idëja” UAB

Ðv. Ignoto g. 5-123, Vilnius,

tel. (8~5) 212 14 90

RENGINIØ ORGANIZAVIMAS

„Nailinga” UAB

Ozo g. 25, Vilnius,

tel. 8~659 00815

„O-Trys” teatras

Kæstuèio g. 59-39, Kaunas,

tel. (8~37) 225571, 8~676 07501

KITA

LRVVKA – Lietuvos restoranø vyriausiøjø virëjø ir

konditeriø asociacija

P. d. 2453, Vilnius, tel. (8~5) 272 33 70,

info@lrvvka.lt, svetainë: www.lrvvk.lt

LBA – Lietuvos barmenø asociacija

Laikinoji bûstinë: Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel./

faks. (8~5) 273 59 19, info@barmenai.lt, svetainë:

www.barmenai.lt

NGBA – Nacionalinë grilio ir barbekiu asociacija

S. Konarskio g. 32-28, Vilnius,

svetainë: www.ngba.lt

LVRA – Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacija

Jasinskio g. 16, Vilnius,

tel./faks. (8~5) 249 74 78, faksas 272 33 27,

el. p. info@lvra.lt

VKI – Valstybinë kalbos inspekcija

Þvejø g. 14, Vilnius,

tel. (8~5) 272 33 80, faksas 272 33 27,

el. p. vki@takas.lt, svetainë: http://vki.lrs.lt

VMVT – Valstybinë maisto ir vet. tarnyba

Siesikø g. 19, Vilnius,

tel. (8~5) 240 43 61, faksas 240 43 62,

el. p. vvt@vet.lt, svetainë: www.vet.lt

VTAKT – Valstybinë tabako ir alkoholio tarnyba,

Konstitucijos pr. 23, Vilnius,

tel./faks. (8~5) 272 57 46, faksas 272 34 01

el. p. tarnyba@vtakt.lt

Dël reklamos leidinyje kreiptis

Vilniuje tel. (8~5) 273 59 19,

Kaune tel. (8~37) 70 56 27

34

VIRTUVËS IR BARO ÁRANGA

„Arvitra” UAB

S. Þukausko g. 49, Vilnius,

tel. (8~5) 210 22 27

(taip pat indai ir árankiai, baldai ir barai)

„I.D.S.” UAB (servisas)

Kirtimø g. 49 B, Vilnius,

tel. (8~5) 266 06 67

„Hotel and Gastro” UAB

Kalvarijø g. 125, Vilnius,

tel. (8~5) 230 64 80

„MBR parduotuviø ir restoranø áranga“ BÁ UAB

Kirtimø g. 49 B, Vilnius,

tel. (8~5) 266 00 08

(taip pat baldai ir barai)

„Spekas” ir Ko UAB

Laisvës pr. 125 A, Vilnius,

tel. (8~5) 274 03 80

More magazines by this user
Similar magazines