?EINIUKAS

bagaslaviskis.lt

?EINIUKAS

Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla

ŠEINIUKAS

Nr. 4 (22) 2005 gruodis Gyvenk dėl draugo ir tiesos

Tepraţysta šv. Kalėdų rytą

Stebuklingos snaigės ant langų,

Ir pušies šakelė saulėj sidabru nušvitus

Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu .

Kantrybės nebaigtiems

darbams uţbaigti, kūrybinio

impulso naujiems pradėti,

lengvos LAIMĖS rankos,

stiprios sveikatos ir dţiugios

šventinės nuotaikos šv.

Kaledų ir Naujųjų 2006

metų proga linki Jums

laikraščio „Šeiniukas“

redakcija!

Unikali ir vienintelė Lietuvoje, tik laikraščio

„Šeiniukas“ korespondento atsiųsta nuotrauka iš „karščiausio“

pasaulyje taško: „Kalėdų Senis jau atvaţiuoja!“

„Šeiniukas“ perspėja visus Bagaslaviškio Igno Šeiniaus

mokyklos mokinius: gerai išsivalykite savo gyvenamųjų namų

kaminus, kad Senis neįstrigtų ir paruoškite vietą dovanoms!

Puoškite kalėdinę eglutę!


Nr. 4(22) 2005 gruodis Gyvenk dėl draugo ir tiesos Šeiniukas 2

Visuotinis mokinių susirinkimas

Gruodţio 15 dieną, 14 h 15 min mokyklos salėje vyko

visuotinis mokinių susirinkimas. Šio susirinkimo darbo planas:

1. Tyrimo „Ar mokiniai patekinti mokyklos maistu“ rezultatai

ir mokinių pasisakymai apie valgyklos maistą, tvarką.

2. Darbas klasėmis „Ar televizija yra dalis jūsų gyvenimo?“

3. Kalėdinė anketa „Ar tikite Kalėdų Seneliu?“

Susirinkime dalyvavo beveik visi 5-10 klasių mokiniai.

Pasiklausyti mokinių diskusijos atėjo mokyklos direktorius. Mokiniai

išklausė tyrimo apie mokyklos maistą rezultatus. Daugelis labai

nuoširdţiai, su pavyzdţiais išsakė problemas, su kuriomis teko susidurti

valgykloje. Direktorius stebėjosi kai kuriais faktais ir dţiaugėsi mokinių

atvirumu. Jis pasiūlė sudaryti mokinių komisiją, kuri kartu su mokyklos

vadovybe ir taryba (ją sudaro tėvai, mokiniai ir mokytojai) bandys

koreguoti mokinių maitinimo tvarką ir valgiaraštį ir priartins prie

mokinių poreikių. Į šią komisija pasisiūlė Gediminas (6 kl.), Lina (7

kl.), Vilma (8 kl.), Erika (8 kl.). Apie tyrimą „Ar mokiniai patenkinti

mokyklos maistu“ skaitykite atskirame straipsnyje.

Po šių karštų diskusijų, mokiniai dirbo klasėmis ir pildė anketą „Ar

televizija yra dalis jūsų gyvenimo?“. Išvadas skaitykite jau šiame

numeryje.

Pabaigoje pasidţiaugėme artėjančiomis šventėmis ir

pasidalinome mintimis apie Kalėdų Senelio egzistavimą, norų

išsipildymą po egle. Visą informaciją sudėliojo ir straipsnį parašė

mokinių savivaldos narys Ignas.

Mokinių savivalda

- Petriuk, jei gerai mokysiesi,

nupirksime tau kompiuterį.

- O jei mokysiuosi blogai?

- Tada nupirksime pianiną.

Mažasis Petriukas labai prašė

tėvų, kad jam padovanotų

šuniuką. Galų gale tėvai pasidavė

ir nupirko senbernariuką.

Petriukas, aišku, apsidžiaugė,

ėmė su šuniuku žaisti, bet paskui

susimąstė ir tarė:

- Hmm. O šiaip tai nesupratau,

kam ką padovanojo.

Mokykloje:

- Petriuk, kokie paukščiai yra

naudingiausi žmonėms?

- Kepti, tamsta mokytoja.

Matematikos pamokoje:

- Petriuk, kiek bus šeši kart aštuoni?

- Trisdešimt aštuoni, tamsta

mokytoja.

- Sėskis, Petriuk, dvejetas. Ir duokš

pažymių knygelę.

- Tamsta mokytoja, aš, aišku,

nenoriu jūsų gasdinti, bet mano tėtis

sakė: "jeigu tu dar kartą gausi

dvejetą, kažkas tiksliai gaus į

snukį."

TARPTAUTINĖ VAIKŲ TEISIŲ

DIENA

Gruodţio 10 diena – buvo ypatinga diena, bet visai

ne dėl to, kad šeštadienis, kad nereikia į mokyklą. Gruodţio

10 diena – tarptautinė vaikų teisių diena.

Gruodţio 9 dieną, penktadienį, aštuntos klasės

mokiniai ţemesnės pakopos mokinius, kuruojant mokytojai

L. Kamienienei, nusprendė supaţindinti su vaikų teisėmis.

Visa klasė buvo suskirstyta į 3 grupes, bet vėliau dviem

grupėm teko susijungti, todėl liko tik dvi darbo grupės.

Nuoširdţiausiai dirbo jungtinė kompanija : Austėja, Loreta,

Vytas, Deividas ir, ţinoma, aš Agnė. Mes paruošėme ir

išdalinome lapelius kuriuose buvo uţrašas: ‚,Gruodţio 10 -

oji - tarptautinė vaikų teisių diena“, supaţindinome su

vaikų teisėmis, jas aptarėme, vaikų prašėme, kad jie nupieštų

labiausiai įstrigusią arba sugalvotų savų teisių, ţaidėme, o

paskui apibendrinome visos pamokos darbą. Vedėme 3

pamokas skirtingose klasėse : 1-2; 5; 6.

Po tokio aktyvaus darbo ir bandymo ,mokytojauti“, patys

grupėje aptarėme kaip mums pavyko. Visi vienbalsiai

pritarė, kad 6 – oje klasėje dirbti buvo sunkiausia.

Kitos grupės, kurią sudarė Aurimas, Edvardas,

Valdas, Ţilvinas, darbo planas liko mums neţinomas (kaip

kokie x failai). Jie nenorėjo pasidalinti mintimis ir apie tai,

kaip jiems sekėsi.

Mes ir mūsų aplankytos klasės likome patenkinti

rezultatais, kurie kabo antrame aukšte, ant etnografinio

muziejaus išorinės sienos.

Mokinių savivaldos narė, renginių sektoriaus ministrė Agnė

Apklausos ,Ar tikit Kalėdų Seneliu?“

rezultatai

Praeitą savaitę per mokinių susirinkimą, gruodţio 15

d. vyko apklausa ,,Ar tikite Kalėdų Seneliu?“. Apklausti

buvo 42 mokiniai. 19 mokinių, o tai yra 44% apklaustųjų vis

dėl to tiki Kalėdų Seneliu, bet didesnė dalis 56% juo netiki.

Taip pat buvo paklausta, ką mokiniai ţino apie Dovanų

Nešiotoją. Dauguma moksleivių rašė, kad Jis gyvena

Laplandijoj, turi ilgą, ţilą barzdą, yra storas ir vilki raudonai.

Daug ir netikinčiųjų ţino kaip jis atrodo.

Buvo klausiama, ką vaikai norėtų rasti po eglute ir

patikėkit, norai buvo tikrai nerealūs. Vieni nori gauti naujas

mašinas, kiti mobiliuosius telefonus, treti nori dar bala ţino

ko. Vaikučiai, Senelis ir tėvai to tikrai taip greit neišpildys.

Taip pat buvo klausiama, kuo vaikai puošia per Kalėdas

namus ir kur šventes sutikinėja. Daugelis namus puošia

ţaisliukais, o Kalėdas sutinka namuose.

Na, o dabar apie keisčiausius ir įdomiausius

atsakymus. Štai kaţkas, tikriausiai net neskaitęs, į visus

klausimus atsakė: ,Ne, ne, ne, ne“. Viena mergina netiki

Kalėdų Seneliu, nes jai jau trylika, tačiau Kalėdom uţsimanė

po egle rasti vaikinuką. Mergyt, nei tėvai, nei Kalėdų Senelis

tau vaikinuko nesuras, teks pačiai pasidarbuot.

Dar vienas ţmogeliukas uţsimanė viso pasaulio!

Vaikeli, nebūk toks optimistas, turėk sveiko proto - tai ne

Senelio jėgoms. Geriausias atsakymas į klausimą ‚,Ar tikit

Kalėdų Seneliu“ - tai tas ţmogus mano ir esąs Kalėdų

Seneliu (gerai, kad ne imperatoriumi Napaleonu).

Mokyklos tvarkos ministras Ignas Ryţakovas


Nr. 4(22) 2005 gruodis Gyvenk dėl draugo ir tiesos Šeiniukas 3

AR MOKINIAI PATENKINTI

MOKYKLOS MAISTU?

Gruodţio 13-oji. Visų mintys sukasi apie tai:

kur, kada, su kuo ir kaip atšvęsime šventes. Faktas -

šventes, kad ir kur, kad ir kada, kad ir su kuo, be

maisto praranda ţavesį.

Aš, Rasa, mokinių savivaldos vidaus tvarkos

ministrė, nusprendţiau atlikti tyrimą, kaip 5-10 klasių

mokiniai maitinasi prieš šventes mokyklos valgykloje

(juk į mokyklą kaip į šventę, o kur šventė - ten

maistas). Daugelis protingų ţmonių teigia, kad nuo

turinio skrandyje priklauso minčių ir logikos gausa, o

kramtymas stiprina smegenų veiklą, tvirtina veido

raumenis ir skatina kūrybiškumą. Apklausoje galėjo

dalyvauti 65 5-10 klasių mokiniai. Keturių nebuvo

mokykloje, tai gruodţio 13 - ąjai buvo 61

respondentas. Norą pareikšti savo nuomonę išreiškė

51 mokinys (82%).

Apklausos rezultatai liūdina mūsų

skrandţius. Mokyklos maistu patenkinti 44%

mokinių. Nepatenkinti 56%. Iš 29 nepatenkintų

maistu, 21 mokinys nurodo konkrečią prieţastį -

kotletai ir jų pusbroliai, kiti - maţai druskos, po 4 -

ių pamokų nėra ką valgyti, trūksta bandelių, prieina

vyresnių ir t. Mokiniai siūlė paįvairinti vaigiaraštį

lėtiniais blynais su mėsa ar varške, vištos šlaunelėmis,

didesnė dalis valgytų baltą mišrainę, kiti pastebėjo,

kad dingo plovas, ţemaičių blynai, virtų bulvių

cepelinai...

Nors ir nelabai yra ir iš ko rinktis, bet

pabandėme išrinkti skanausio patiekalo trejetuką:

3 vieta. Blynai ir mušta mėsa.

2 vieta. Plokštainis (kugelis).

1 vieta. Cepelinai.

Cepelinams lygių nebuvo. Pirmą vietą jiems

skyrė 56% apklaustųjų. Į pirmą vietą cepelinus įrašė

net tie, kuriems jų niekada netenka. Metai iš metų ši

skaudi problema glūdi kaţkur giliai rūsyje, ir niekas

niekada jos neišsprendţia.

Ar tikrai nieko negalima pakeisti? Ar

trečdalis mokinių taip ir baigs šią mokyklą neparagavę

nuostabaus skonio mokyklos valgykloje gaminamų

cepelinų? Ar nereiktų surengti demonstracijos su

plakatais: „Norim cepelinų!“ , „Cepelinai jėga!“.?

Gal tada „tauta“ bus išgirsta ir pamaitinta?

Neţinia ar šie klausimai liks retoriniai, ar

kada nors, kas nors imsis kardinalių veiksmų.

Neskaniausiu patiekalu, 35 balsų persvara,

nugalėję kitus valgius, kurie buvo paminėti tik po

vieną ar du kartus (kiekvieno skonis skirtingas),

išrinkti KOTLETAI ir JŲ PUSBROLIAI.

Skaniausio deserto titulą pasidalino sūrelis,

jogurtas ir ragelis.

Kaip supratote, maisto įvairovės problema

labai aktuali ir pribrendusi. Besimokantys ţmonės

labai atsakingai ir gausiai sudalyvavo apklausoje.

Tikimės, kad jų balsas bus išgirstas ir problema

išsispręs be plakatų ir masinio badavimo akcijų.

LAISVĖ CEPELINAMS!

ĮVAIRŪS VALGIARAŠTIS – MOKYMOSI

MOTYVACIJOS SKATINIMAS!

Ar televizija yra dalis jūsų gyvenimo?

Gruodţio 15d., ketvirtadienį, po pamokų vyko visuotinis mokinių

susirinkimas. Viena iš susirinkimo temų: „Ar televizija yra dalis jūsų

gyvenimo?“. Buvo organizuotas darbas klasėmis. Kiekviena klasė gavo po

anketą su klausimais apie televiziją. Po 10-15 min paaiškėjo, kad visi mokiniai

ţiūri TV vidutiniškai po 4 valandas, o populiariausias kanalas - TV3.

Ţiūrimiausi kanalai: LNK, LTV, TANGO TV.

Trys mėgiamiausios laidos: „Dangus“, „Kelias į ţvaigţdes“, „TV

Pagalba“. Balsų taip pat gavo „Ragai“, „Lalaila“ ir KREPŠINIS (fu, o aš

maniau, kad nieks neţiūri). Krepšinį tarp ţiūrimiausių laidų parašė tik

dešimtokai ir aštuntokai.

Mokiniai turėjo parašyti ir 3 SUPER filmus. Tarp SUPER filmų

paţymėti: „Vienas namuose“, „Ţalioji mylia“, „8 mylia“, „Kaukė“, „Mumija“,

„Policijos akademija“, „Storulė Valentina“ (mergaičių darbas). Moksleiviams

patinka koviniai, animaciniai, „penktadieniniai“, šventiniai, visi V. Diesel‘io

filmai (įdomu kiek?).

Ko televizija galėtų nerodyti? Štai kaip į šį klausimą atsakė

mokiniai: penktokams kaţkodėl „uţkliuvo“ „Nomeda“. Šeštokai mano, kad per

televiziją galėtų nerodyti pornografijos. Septintokai nori, kad nerodytų ţinių

(keistuoliai, negi jiems uţtenka Bagaslaviškio naujienų?). Aštuntokai nenori

matyti reklamų (aš taip pat manau, kad televizija galėtų nerodyti reklamų, nes

kai prasideda - 5 min filmo, 10 min reklamos, net pamiršti apie ką filmas) .

Devintokai norėtų, kad TV nerodytų neįdomių filmukų ir reklamų, o

dešimtokai - kad nerodytų publicistinių laidų, nes tada močiutės neleidţia

ţiūrėti televizoriaus.

Buvo renkami ir mėgiamiausi aktoriai. SUPER aktoriaus titulas

atiteko Jimm Carey -jis surinko daugiausiai balsų, kiti liko ţemiau: Dţekis

Čanas, Briusas Li, Harisonas Fordas, Vinas Dyzelis, Eminemas, Benas

Aflekas, Arnoldas Švarcnegeris, Pamela Anderson, Makolis Kalkinas.

Paskutinis klausimas: „Ar esate patenkinti šventinių filmų

takeliu?“. Beveik visi mokiniai nėra patenkinti reklamuojamais filmais, nes

dauguma jų kartojasi. Šeštokai ir penktokai yra patenkinti filmais, kuriuos

rodys per šventes.

Išvada: televizija tikrai yra dalis mokinių gyvenimo. Visiems

mokiniams linkiu gerų filmų, filmukų ir serialų per šventes, o jei per TV nieko

įdomaus nerodys, tai jums siūlyčiau įsijungti kompiuterį, pasirausti po

kompaktus ir pasiţiūrėti naują ir gerą filmą su mėgiamais aktoriais.

Prezidentas Aurimas

Konkursas „Šokis ant laikraščio“

2005–12–20 diena įvyko konkursas „Šokis ant laikraščio“. Dalyvavo

4 komandos tarp jų ir praeitų metų čempionai Erika ir Jurijus. Po įnirtingos

kovos finale susitiko Praeitų metų čempionai ir Simona su Audrium. Po ilgos

finalinės kovos nugalėjo ir čempionų vardą išsaugojo Jurijus ir Erika.


Nr. 4(22) 2005 gruodis Gyvenk dėl draugo ir tiesos Šeiniukas 4

Susipažinkime: mes – aštuntokai!

Ar mes ne puikūs?

Graţiame namelyje

gali gyventi tik graţūs.

aštuntokai.

„Taupykite nervus!

Jų dar prireiks ramiais

laikais!“

Taip tvirtina:

Deividas, Vaidas,

Edvardas, Ţilvinas,

Austėja, Valdas,

Agnė, Aurimas,

Vilma, Loreta,

Vytautas

Laiškas Kalėdų Seneliui nuo aštuntokų.

Senai visiems ţinoma, kad „daug tiesos pasakoma juokaujant“. Tekstų ţodţiai ir

sakinių sandara beveik netaisyti. Apie laiškų autorių vidinį pasaulį galima daug ką pasakyti.

Aštuntokų tarpe yra ir materialistų, ir romantikų, ir… tegu sprendţia patys „Šeiniuko“

skaitytojai.

Sdarof! Per Kalėdas norėčiau gauti

THUNING Audi Coupe B4. Turėtų būti R-15

„lietnikai ţvaigţdės“, niaukti langai, spalva – tamsiai

ţalias perlamutras, odinis salonas, signalizacija, ABS,

centrinis uţraktas, spoileris, Thunning slenksčiai ir

bamperis, sportinis glušakas, galia – 200 kw. Kad

būtų 2000 l cisterna 98E benzino ir pinigų – 6,02*

10 23 dolerių. (Edvardukas)

Brangus Kalėdų Seneli, kaip gyveni? Kaip

sekasi? Ką veiki? Dar su senele kašį loši? Kadangi

tuoj Kalėdos, atlėk pas mane – reikia pasišnekėti!

Kaip visada paliksiu sausainių dėţę ir kibirą pieno.

Skanaus! Norėčiau paprašyti, kad atveţtum paţymių

knygelę su dešimtukais, nes šiemet su mokslais ne

pyragai. Dar būtų neblogai geras naujas mobiliakas –

mokslo labui, kad galėčiau susiskambinti su

mokytojais. Dar atvešk kašio kamuolį su savo senelės

parašu! Būtinai paimk galingų petardų, kad galėčiau

atkimšti kaminą, nes vieną kartą kaţkoks apsimetėlis

Kalėdų Senis uţstrigo ir visus metus negalėjau

pečiaus uţkurti. Perduok linkėjimus savo elniams ir

senelei. Pasakyk, kad ant kašio kitą kartą aplošiu

sausai, nes tada jai sekėsi. Davai! (Aurimukas)

Buvau geras mokinys. Viską dariau: malkas

nešiojau, kūrenau pečių. Na, ir biški mokiausi.

Didţiausia svajonė – turėti maţinimo aparatą. Sumaţinčiau

mokyklą. Galės ir skruzdėlės eiti. Jei neatneši dovanų, tai

padidinsiu skruzdėles iki dviejų pėdų ir pasodinsiu ant

skruzdėlyno. Taip laukiu Kalėdų. Dar noriu mobiliako 3310

ir muzikinio centro. Gal ir naujo traktoriaus „Belarus“, nes

tas jau sugedęs rūdija uţ tvarto. Viso gero. (Vytautėlis)

Labas, Kalėdų Seneli. Esu kūrybingas, draugiškas,

linksmas ir didţiulis tavo gerbėjas. Mėgstu ţaisti krepšinį.

Labiausiai patinkanti šventė – Kalėdos. Per jas gauname

daug dovanų. Gaila, kad šiais metais tu pas mane neatvyksi

ir dovanų neatneši. O gal? Labai prašau, atvyk pas mane.

Norėčiau, kad padovanotum „Lietuvos ryto“ ţaidėjo Tairon

Nesby aprangą. Tada jausčiausi tikras „Lietuvos ryto“

gerbėjas, beje, ir tavo. Tiesa, sveikinu tave su šv. Kalėdom ir

Naujaisiais Metais. Tikiuosi, kad išpildysi visų vaikų

svajones. Neuţmiršk aplankyti vaikų namus, nes jiems to

labai reikia. Neuţmiršk mano šeimos. Visada liksiu tau

dėkingas. Nors anksčiau niekada netikėjau Kalėdų Seneliu,

tačiau dabar tikiu. Rašau laišką tikėdamasis, kad padarysi

mane laimingu. Prašau atnešk dovanų ir mano broliams bei

mamai su tėčiu. (Deividukas)


Nr. 4(22) 2005 gruodis Gyvenk dėl draugo ir tiesos Šeiniukas 5

Seneli, nupirk motociklą

„Hondo“ ir tris „Hondas“

papildomai dalims. Prašau

mašinos, kad variklis būtų 8,9

cm 3 ir 1000 tonų benzino. Dar

prašau traktorių, kombainų,

priekabų, bačkų. (Kelių prašymų

redakcija neišifravo, todėl ir

Senelis padėti negalės). (Valdukas)

Mielas Kalėdų Seneli, aš

noriu tokios raudonos su keturiais

varomais ratais ir nukeliamu

stogu dovanos... Jeigu nesupratai,

kokia tai dovana, paklausk

Šumacherio. Na, gerai, tai –

„Ferari“ modelio automobilis! Bet

galvoju, kad neišsimokėsi, todėl

kaupk pinigus, nes iki Kalėdų

maţai beliko! Jeigu Kalėdų rytą

nerasiu dovanos savo kojinėje,

kurią pakabinau prie savo lovos,

tai atskrisiu į patį pasaulio kraštą

ir išaudysiu visus elfus! Sėkmės!

(Austėjytė)

Tau rašo labai gera

mergaitė. Nerašysiu kas, nes ir taip

puikiai mane paţįsti. Kiekvienais

metais gauni laišką nuo manęs. Šiais

metais esu jau vyresnė ir dovanų

noriu geresnių. Noriu vaikinuko (tik

labai protingo ir graţaus). Noriu

namo prie Karibų jūros. Dar noriu

lėktuvo, kad galėčiau į tą namą

nuskristi. Dar noriu traukinio su 20

vagonų. Ir, svarbiausia, noriu daug

saldainių. (Vilmutė)

Kalėdų Seneli, būtų labai

neblogai, kad po eglute rasčiau

naują mobilų telefoną. Ţinau, kad

Kalėdų Senelis yra tėvai, o

Kalėdos – tik akių dūmimas. Bet

jei ištikro esi, visai gerai būtų ir

nešiojamas kompiuteris. Jei

nesulauksiu dovanų, daugiau

nebepaliksiu sausainių su pienu.

(Loretutė)

Sveikas, Kalėdų Seneli! Labai

norėčiau gauti daug mašinų, pvz., „Ferari“,

„Golfą“, BMV, „Hondą“ ir t.t. Gali

padovanoti vilą Amerikoje prie jūros su

visais patogumais, kurios savikaina siektų

10 000 000 litų. Dar padovanok didelį

vilkinį šunį, kuris uţpuldinėtų kates ir

piktus ţmones. Norėčiau turėti 1662

milijardų JAV dolerių. Padovanok man

naują „britvą“, bet labiausiai su Pinkiu ir

Makaule norėčiau uţvaldyti pasaulį.

(Vaidukas)

Sveikas, Seneli! Kaip

gyvenimas? Ar daug darbo

ruošiantis Kalėdoms? Šiemet aš

buvau labai gera mergaitė, todėl

norėčiau gauti labai daug dovanų.

Sąrašo nevardinsiu, nes manau,

kad Kalėdų šventė nepriklauso

nuo dovanų. Norėčiau, kad mano

dovanų maiše būtų daug laimės ir

dţiaugsmo, sveikatos ir dţiugių

dienų, šypsenos mano veide ir

gerų draugų, gerų paţymių ir

nuoširdumo. Visos šios savybės

mano gyvenime yra labai

svarbios. Neţinau kodėl, bet

norėčiau, kad šios Kalėdos mano

atmintyje liktų amţinai. Gerų šv.

Kalėdų, laimingų Naujųjų Metų ir

gero darbo. Nepamiršk šiltai

apsirengti. (Agnytė)

Sveikas, seneli. Prašau tavęs,

kad padovanotum motociklą

YAMACHA su NOS. Maţiausias jo

greitis turi būti 300 km/h, ABS

stabdţiais, spalva turi būti juoda su

geltonais lietnekais. Noriu mašinos

„Ferari“ su 500 AG. Benzino 98E – 10

tonų. Noriu, kad sunaikintum visus

šunis, kad nesimaišytų ant kelio. Noriu

100 000 000 eurų, kad turėčiau ką

sumokėti policininkams. Noriu saldainių

didelį Kamazą. (Ţilvinėlis)

Mielas Kalėdų Seneli,

kadangi mano norai begaliniai, tai

pirmiausia norėčiau, kad

išpildytum ne su pinigais

susijusius prašymus. Norėčiau,

jog aš ir artimi man ţmonės būtų

laimingi, lydėtų sėkmė,

dţiaugsmas. Na, bet gana apie

smulkmenas. Norėčiau sportinės,

ištiuninguotos mašinos, geriausiai

tiktų raudona „Ferari“, po to

juodos naujausios laidos

„britvos“. Daug turtų,

neištuštėjančios piniginės,

skraidančio kilimo, svajonių

princo! Norėčiau būti graţiausia

pasaulyje, mane visi mylėtų. Dar

norėčiau nuosavos salos ir

apsauginių komandos! Sėkmės

pildant norus! (Erikutė)

Mes esame geri mokiniai. Tai kas, kad mūsų akyse „velniukai šokinėja“


Nr. 4(22) 2005 gruodis Gyvenk dėl draugo ir tiesos Šeiniukas 6

Gruodţio 20 – oji. Fotoreportaţas iš konkurso

„GALIŪNAS 2005“

Atėjo ilgai lauktoji

diena. Galų gale turi paaiškėti

jaunuoliai, kurie neuţilgo

galės sudaryti konkurenciją

pačiam

Viso Pasaulio

galiūnui Ţydrūnui

Savickui.

Mokyklos galiūnai varţėsi

penkiose rungtyse. Tai:

1. Prisitraukimai prie

skersinio.

2. 5 kg plytos metimas.

3. Šuolis į tolį iš vietos.

4. 40 kg maišo nešimas.

5. 24 kg girios rovimas.

Iš kairės į dešinę: Deividas Lipeikis, Jurijus Ivanovas, Gintaras Jeremičas, stovi Sergėjus

Demčenko, Audrius Šimelis, Mantas Buzys ir priekyje Gvidas Balandis

Pirmoji rungtis - prisitraukimai prie skersinio Antroji rungtis – statybinės plytos metimas

Jurijus vis piktai pasiţiūri į teisėją – „Ar gerai darau?“

15 kartų prisitraukti – tai ne juokai! Pabandykite...

Visus ţiūrovus nustebino ir prajuokino Gvidas - plytą

norėjo mesti padėjęs ją ant vieno piršto


Nr. 4(22) 2005 gruodis Gyvenk dėl draugo ir tiesos Šeiniukas 7

Trečioji rungtis – šuolis į tolį iš vietos Ketvirtoji rungtis – grūdų maišo nešimas

Skrydis buvo fantastiškas! Audrius sėkmingai

nusileido ant ţemės uţ 2 metrų ribos

„Galiūnas 2005“

Pirmoje rungtyje buvęs trečias, o likusiose rungtyse uţėmęs

visas pirmąsias vietas Deividas iškovojo bendrąją pirmąją

vietą ir tapo Bagaslaviškio Igno Šeiniaus mokyklos

2005 – ųjų metų Galiūnu

Gvidas prie ūkio darbų pripratęs. Jam tokį „maišiuką“

vieni juokai pakelti ir panešti


Nr. 4(22) 2005 gruodis Gyvenk dėl draugo ir tiesos Šeiniukas 8

Šį kartą kryţiaţodį

mėgino išspręsti devyni

gudručiai. Tačiau tai padaryti

pavyko tik trims. Kryţiaţodį

teisingai išsprendė Marius, Ignas

ir Gvidas. Kaip ir praėjusį kartą

prizas burtų keliu atiteko „Laimės

kūdikiui“ Mariui. Net penki

gudručiai neţinojo, kad ţodyje

„lėliukė“ antra raidė yra „ė“ ir

rašė „leliukė“. Po trijų turų

turnyrinė lentelė atrodo taip:

1. Gvidas 88 + 34 = 122

2. Marius 87 + 34 = 121

3. Deimantas 76 + 33 = 109

4. Ignas 52 + 34 = 86

5. Aurimas 48 + 33 = 81

6. Simas 47 + 33 = 80

7. Lina 40 + 23 = 63

8. Andrius 26 + 33 = 59

9. Deivis 54 + 0 = 54

10. Martynas 23 + 33 = 56

11. Rasa 19 + 16 = 35

12. Kamilė 22 + 0 = 22

13. Deividas 18 + 0 = 18

14. Vaidas 18 + 0 = 18

Vertikaliai: 2.Prasilenkimas su įstatymu. 3.Mokslas apie blakes, blusas, utėles ir panašius kraujasiurbius. 4.Iš paukščio pasiskolinta

automobilio dalis. 5.Ieškoma, trokštant išgerti. 6.Kaimynas uţ dviejų sienų. 7.Aplinka, kurią kol kas vis dar tebedergiame. 8.Iš maišo išlendantis

įnagis. 9.Nata, vaikui besiasocijuojanti su naktipuodţiu. 10.Iš dviejų didelių balionų sukonstruota plaukiojimo priemonė. 12.Europos Sąjunga su

išbyrėjusiomis (išskyrus pirmąsias) raidėmis. 14.Akivaizdus, nors ir neįtikėtinas įvykis. 19.Laikas, kurį daţnai tyčia prasnaudţia skolininkas.

22.Caro specifinis baldas. 24.Mūšos intakas su „kuprota“ atšaka. 28.Namus sugriaunantis „vėjelis“. 29.Ţemėn smingančio lėktuvo keleivis.

31.Šventė su seniu Šalčiu. 34.Dramblio siaubūnė. 35.Mokestis uţ gyvenimą ne savo pastogėje. 36.Pagalėlis prakurui. 38.Ţiedų „kramtytoja“.

39.Gyvatė su išpūstomis ausimis. 40.Miniatiūrinė kruopa. 41.Augalo atauga, nepjaunama ant jos sėdint.

Horizontaliai: 1.Nelegalus veikėjas iš nedraugiškos valstybės. 6.Miškų tvarkdarys. 11.Šventasis su raktų gniuţulu. 13.Transporto

priemonė dangoraiţyje. 15.Miegalius poste. 16.Vaiskrūmis su rakštimis. 17.Nemūsiškas ploto matas. 18.Vieta, kur galima pralošti paskutines

kelnes. 19.Aptingęs bitinas. 20.Nusikaltėliams gerai ţinomas Lietuvos miestas su spygliuota teritorija. 21.Maisto produktas naminukei uţraugti.

23.Uoga, „prinokstanti“ paakyje. 25.Kaţin ar saugus, bet tokiu norintis būti futbolininkas. 26.Pavėsinės teikiamas malonumas. 27.Primityvus

teismo baldas nusikaltėliui. 30.„Uţteks“ sinonimu pavadintos valstybės sostinė. 32.Atvejis, kai iš baimės lakstoma neţinia kur. 33.Vaikų

ţaidimas, , „ţaidţiamas“ tarp nusikaltėlių ir policininkų. 37.Asilo azijietiškas vardas. 42.Tam tikras ţmogėnų sluoksnis. 43.Atrakcionas

smegenims suklaidinti. 44.Pagrindinis vaiko ir kalinio maistas. 45.Ţenklas, ţymimas viena ant kitos uţsirioglinusiomis S raidėmis. 46.Vėjas iš

rytų (nebūtinai Maskvos) pusės.

More magazines by this user
Similar magazines