Teisės aktų, iš kurių nuostatų sudaromi klausimai asmenims ...

ldb.lt

Teisės aktų, iš kurių nuostatų sudaromi klausimai asmenims ...

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO

MINISTERIJOS

TEISĖS AKTŲ, IŠ KURIŲ NUOSTATŲ SUDAROMI KLAUSIMAI ASMENIMS,

DALYVAUJANTIEMS KONKURSE KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO A LYGIO

12 KATEGORIJOS FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO

SPECIALISTO PAREIGOMS, SĄRAŠAS 1

2013-08-20 Nr. P7-93

Vilnius

TEISĖS AKTAI, SUSIJĘ SU PAREIGYBĖS, DĖL KURIOS VYKSTA KONKURSAS,

FUNKCIJOMIS

1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

2. Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;

6. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įsakymas;

7. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo

juo įstatymas;

8. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas;

9. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS);

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl nereikalingo arba netinkamo

(negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos

patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu patvirtinta Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės

ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarka;

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pripažinto nereikalingu arba

netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu patvirtintas Pripažinto nereikalingu arba netinkamu

(negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos

aprašas;

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės turto perdavimo panaudos

pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu

patvirtintas Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir

naudotis tvarkos aprašas;

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės turto perdavimo valdyti,

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu patvirtintas

Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašas;

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“

ir šiuo nutarimu patvirtintos Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo

taisyklės bei Valstybės materialiojo turto nuomos ne konkurso būdu taisyklės;

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl inventorizacijos taisyklių

patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu patvirtintos Inventorizacijos taisyklės;

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos

operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu patvirtintos Kasos darbo organizavimo ir

kasos operacijų atlikimo taisyklės;

1

Sąraše pateikiamos nuorodos į teisės aktus, nenurodant jų vėlesnių pakeitimų. Klausimai bus sudaromi iš šiuo metu

galiojančių teisės aktų redakcijų.


2

17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų

apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu patvirtintos Tarnybinių

komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės;

18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių

biudžetinėse įstaigose“;

19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pavyzdinių tarnybinių lengvųjų

automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu patvirtintos

Pavyzdinės tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklės;

20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl reprezentacinių išlaidų” ir šiuo

nutarimu patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms

išlaidoms taisyklės;

21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013

metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų

programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo" ir šiuo

nutarimu patvirtintos Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės

paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir

finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės;

22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų

aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo

subjektuose taisyklių patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų

aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo

subjektuose taisyklės;

23. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl valstybės ir savivaldybių

biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo

taisyklių ir formų patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtintos Valstybės ir savivaldybių biudžetinių

įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklės;

24. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir

savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtinta

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija;

25. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Užimtumo

fondo lėšų sąmatos sudarymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtintos

Užimtumo fondo lėšų sąmatos sudarymo ir naudojimo taisyklės;

26. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinti Lietuvos

darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai;

27. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas ‚,Dėl aktyvios

darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šiuo

įsakymu patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos

aprašas.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengs 15 klausimų,

sudarytų iš teisės aktų, susijusių su pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, funkcijomis.

Aukščiau nurodytų teisės aktų galite ieškoti tinklalapiuose:

1) www.lrs.lt;

2) http://www.ldb.lt/Informacija/Teisine_informacija/Puslapiai/teises_aktai.aspx.

More magazines by this user
Similar magazines