EGF_Alytaus-darbo-birza - Lietuvos darbo birža

ldb.lt

EGF_Alytaus-darbo-birza - Lietuvos darbo birža

EUROPOS PRISITAIKYMO PRIE

GLOBALIZACIJOS PADARINIŲ

FONDO REMIAMAS PROJEKTAS –

BUVUSIŲ AB „ALYTAUS TEKSTILĖ“

DARBUOTOJŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ


TURINYS

Socialinės apsaugos ir darbo ministro žodis 2

Alytaus darbo biržos direktoriaus žodis 3

Europos prisitaikymo prie globalizacijos

padarinių fondas (EGF) 4

Europos prisitaikymo prie globalizacijos

padarinių fondo remiamas projektas –

Buvusių AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojų

integracija į darbo rinką. 6

Pagalba ieškant darbo 8

Mokymas ir perkvalifikavimas 10

Pagalba įsidarbinant atleistiems asmenims 12

Verslumo ugdymas 15

Contribution from European Globalization

Adjustment Fund (EGF)– Integration of

workers redundant from bankrupt

Alytaus tekstilė“ into the labour market 16


Rimantas Jonas DAGYS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

Regimantas MAČIULIS

ALYTAUS DARBO BIRŽOS DIREKTORIUS

Europos prisitaikymo prie

globalizacijos padarinių fondas,

kurio pagrindinis tikslas –

padėti darbo netekusiems asmenims

kuo greičiau sugrįžti

į darbo rinką, ekonominiu

sunkmečiu užima vis svarbesnę

vietą Europos valstybių politikoje.

Lietuva – ne išimtis.

Panaudojant šio fondo lėšas,

galima sudaryti geresnes

sąlygas darbingo amžiaus

žmonėms neprarasti konkurencingumo

darbo rinkoje, didinti jų užimtumo galimybes. Tai pagalba ieškant

darbo, dalyvavimas profesiniame mokyme, persikvalifikavimas.

Gegužės 8-ąją Lietuvoje bus baigtas įgyvendinti pirmasis šio fondo lėšomis finansuotas

projektas. Alytaus darbo birža pagalbą suteikė 619 bankrutavusios bendrovės

Alytaus tekstilė“ darbuotojų, kurie registravosi darbo biržoje.

Matydamas sėkmingą projekto pabaigą, viliuosi, kad bus sulaukta ir daugiau

iniciatyvų kreiptis į Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą. Svarbiausia

yra būti aktyviems ir pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias suteikia fondas

nedarbui mažinti.

Be to, tikėtina, kad artimiausiu metu pasinaudoti fondo parama bus paprasčiau.

Kovo pradžioje Briuselyje vykusiame Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių reikalų

ministrų tarybos posėdyje svarstyta lankstesnė šio fondo lėšų panaudojimo politika.

Pavyzdžiui, siūloma šio fondo lėšomis remti ir tuos darbuotojus, kurie neteko darbo

dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės. Paramos teikimo laikotarpį - pratęsti

iki 24 mėnesių, o paties fondo finansavimo normą didinti iki 75 procentų. Numatoma

ir tai, kad šio fondo parama galėtų pasinaudoti ir mažesnėse bankrutuojančiose

kompanijose dirbę asmenys. Lietuva siūlo remti darbuotojus, kurių kolektyvą sudarė

per 200 darbuotojų, o parama galėtų pasinaudoti ne tik pagrindinėse įmonėse, bet ir

dukterinėse kompanijose dirbę žmonės. Tokia yra oficiali Lietuvos pozicija.

Apie tai, kokie pokyčiai laukia ir kaip fondas transformuosis atsižvelgiant į situaciją

pasaulio rinkose, bus sprendžiama Europos Parlamente. Tik sutelkę jėgas ir vieningai

siekdami užsibrėžto tikslo įveiksime šalį užklupusius sunkumus.

Didžiausios Alytaus įmonės AB ,,Alytaus tekstilė“ bankrotas stipriai paveikė ne

tik vietos darbo rinką, bet ir sukėlė skaudžias socialines pasekmes. Didžioji dalis

netekusių darbo įmonės darbuotojų - vyresnio amžiaus moterys, turinčios nepaklausias

vietos darbo rinkoje profesijas, išdirbusios įmonėje beveik du dešimtmečius.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo parama padėjo

sušvelninti AB ,,Alytaus tekstilė“ bankroto pasekmes. Pasinaudojant fondo parama

didžiajai daliai užsiregistravusių buvusių įmonės darbuotojų Alytaus darbo birža

suteikė naujas užimtumo galimybes: padėjo iš naujo suplanuoti ir įgyvendinti

profesinės karjeros priemones, paskatino persikvalifikuoti, įsigyti paklausias darbo

rinkoje profesijas, tobulinti darbo paieškos įgūdžius. Įgyvendindami šį projektą

didinome ieškančių darbo asmenų aktyvumą, atsižvelgėme į konkrečius jų interesus

ir konkurencines galimybes darbo rinkoje, mažinome labiausiai socialiai pažeidžiamų

asmenų socialinę atskirtį.

Šis projektas - pirmas mūsų šalies projektas, įgyvendintas remiant Europos prisitaikymo

prie globalizacijos padarinių fondui. Tikiuosi, kad įgyta patirtis paskatins

rengti naujus projektus ir veiksmingai teikti pagalbą darbo netekusiems žmonėms dėl

visuotinės globalizacijos ar ekonominių krizių pasekmių.


EUROPOS PRISITAIKYMO PRIE

GLOBALIZACIJOS PADARINIŲ FONDAS (EGF)

EGF fondas – tai Sąjungos solidarumo ženklas

tiems, kuriuos atleido mažinat darbo vietas dėl

prekybos reguliavimo. Jo uždavinys – padėti darbuotojams

greitai rasti naują darbą, nes mums

reikalinga ne tik konkurencinga, bet ir teisinga

Europa.“

Europos Komisijos pirmiminkas

Manuelis Barroso

Nepaisant teigiamo globalizacijos poveikio augimui, užimtumui bei

konkurencingumo stiprinimui, globalizacija gali turėti neigiamų padarinių

kai kurių sektorių labiausiai socialiai pažeidžiamiems ir mažiausiai kvalifikuotiems

darbuotojams. Europos Komisijos įsteigtas Europos prisitaikymo

prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) skirtas kovoti su neigiamais

globalizacijos padariniais, jo pagalba skiriama darbuotojams, atleistiems

mažinant darbo vietas dėl pasaulinės prekybos pokyčių.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ėmė veikti nuo

2007 m. pradžios, kai jo veiklą patvirtino Europos Parlamentas ir Europos

Taryba, ir tęs savo veiklą iki 2013 m.

Į EGF paramos gali kreiptis Valstybės narės atleistų darbuotojų vardu.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas gali finansuoti

aktyvios darbo rinkos politikos priemones, padedančias atleistiems darbuotojams

kuo greičiau grįžti į darbo rinką:

■ pagalbą ieškant darbo, profesinį orientavimą, individualius mokymus ir

perkvalifikavimą, tame tarpe ir kompiuterinio raštingumo kursus, įgytos

patirties įtvirtinimą, pagalbą įsidarbinant, verslumo skatinimą;

■ specialias priemones ribotam laikotarpiui, t.y. darbo paieškos pašalpas,

mobilumo pašalpas, pašalpas asmenims, dalyvaujantiems mokymo kursuose;

■ priemones, kuriomis ypač socialiai pažeidžiami arba vyresnio amžiaus

darbuotojai skatinami likti darbo rinkoje arba grįžti į ją.

Fondo lėšomis negali būti finansuojamos pasyvios socialinės apsaugos

priemonės, įmonių įsipareigojimai ar restruktūrizacija.

EGF veiklą koordinuoja Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų

ir lygių galimybių generalinis direktoratas.

Daugiau informacijos galima rasti internete

http://ec.europa.eu/employment_social/egf.

Lietuvos institucijos, atsakingos už EGF

remiamų projektų administravimą Lietuvoje:

■ vadovaujančioji ir mokėjimo institucija – Lietuvos Respublikos Socialinės

apsaugos ir darbo ministerija;

■ tarpinė institucija – Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos;

■ institucija, atsakinga už globalizacijos padarinių vertinimą – Lietuvos

Respublikos Ūkio ministerija.

4 5


EUROPOS PRISITAIKYMO PRIE GLOBALIZACIJOS

PADARINIŲ FONDO REMIAMAS PROJEKTAS –

BUVUSIŲ AB „ALYTAUS TEKSTILĖ“

DARBUOTOJŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ

Europos Sąjungos (ES) tekstilės ir aprangos sektorius ko gero yra

praėjusio dešimtmečio esminių struktūrinių pasikeitimų pasaulinėje prekybos

struktūroje labiausiai neigiamai paveiktas ūkio sektorius. Lietuvoje, kaip

ir visoje ES, darbo vietų mažinimas tekstilės ir tekstilės gaminių gamybos

pramonėje buvo daugiausiai sąlygotas smarkiai išaugusio importo iš Azijos

šalių. Tai neigiamai paveikė ES gamintojus – mažėjo tiek jų gamybiniai

pajėgumai, tiek darbuotojų skaičius.

Lietuva iš kitų ES narių išsiskiria tuo, kad jos tekstilės ir aprangos pramonė

yra santykinai didžiausia, tačiau šalies vidaus rinka – maža, taigi maždaug

keturi penktadaliai šios pramonės produkcijos yra gaminama eksportui.

Eksporto geografija apsiriboja daugiausia ES valstybėmis, kurioms tenka

apie 90 proc. viso šalies eksporto. Būtent ES vidaus rinkoje Lietuvos gamintojai,

tame tarpe ir vienintelis medvilnės gamintojas Lietuvoje – AB „Alytaus

tekstilė“, susidūrė su aršia pigius gaminius siūlančių Azijos šalių gamintojų

konkurencija. Įmonės gaminių paklausos spartus mažėjimas ES vidaus rinkoje

lėmė nuostolingą bendrovės veiklą, įmonės bankrotą 2007 m. ir visų 1089

darbuotojų atleidimą.

Tai sukėlė sunkius socialinius padarinius Alytaus miesto savivaldybėje,

kurioje veiklą vykdė bendrovė ir kurioje yra

susitelkusi didelė šalies tekstilės ir aprangos sektoriaus

darbuotojų dalis. Šiuos socialinius padarinius

padėjo mažinti Europos prisitaikymo prie globalizacijos

padarinių fondo teikiama parama.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2008

m. gegužės 8 d. Europos Komisijai pateikė paraišką

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių

fondo (toliau – EGF) paramai gauti. Tai pirmoji

Lietuvos paraiška šio fondo paramai gauti. Visos

Europos Sąjungos šalys narės per dvejus šio fondo

gyvavimo metus Europos Komisijai yra pateikę 15

paraiškų.

Paraiškoje numatytas veiklas įgyvendina Alytaus darbo birža.

■ Projekto tikslas – didinti buvusių AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojų

užimtumo gebėjimus bei padėti jiems integruotis į darbo rinką.

■ Projekto tikslinė grupė - buvę AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojai, atleisti

dėl įmonės bankroto, užsiregistravę Alytaus darbo biržoje nuo 2007 m.

spalio 31 d. iki 2008 m. vasario 29 d. ir aktyviai ieškantys darbo.

■ Projekto pradžia – 2007 m. lapkričio 7 d.

■ Projekto pabaiga – 2009 m. gegužės 8 d.

■ Projekto vertė – 2064,8 tūkst. Lt., iš jų 50 proc. vertės finansuojama iš

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu iš 1089 darbuotojų, atleistų iš AB “Alytaus

tekstilė”, Alytaus darbo biržoje užsiregistravo 619.

Buvusiems AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojams taikytos darbo rinkos

politikos priemonės:

■ pagalba ieškant darbo – per projekto įgyvendinimo laikotarpį suteiktos

informavimo ir konsultavimo paslaugos 619 tikslinės grupės bedarbių;

■ mokymas ir perkvalifikavimas – per projekto įgyvendinimo laikotarpį į

profesinio mokymo priemonę nukreipti 162 asmenys;

■ pagalba įdarbinant taikant užimtumo rėmimo priemones suteikta 198

asmenims (92 įdarbinti subsidijuojant, 37 organizuojant darbo įgūdžių

įgijimo rėmimo priemonę, 69 įdarbinti pagal viešųjų darbų priemonę);

■ verslumo skatinimas (neformalus švietimas - susipažinimo su

verslo pradmenimis kursai) – per projekto įgyvendinimo laikotarpį

nukreipta 66 asmenys.

Šios priemonės padėjo buvusiems bankrutavusios AB „Alytaus tekstilė“

darbuotojams greičiau integruotis į darbo rinką.

6 7


PAGALBA IEŠKANT DARBO

Visiems besikreipusiems į

darbo biržą buvusiems AB „Alytaus

tekstilė“ darbuotojams suteikta

pagalba ieškant darbo,

suteiktos informavimo ir konsultavimo

paslaugos:

■ atleistiems darbuotojams

suteikta informacija apie įsidarbinimo

galimybes ir sąlygas vietos

rinkoje bei kitų šalies regionų

įmonėse, užsienyje;

■ suteikta informacija apie užimtumo priemones ir jų įgyvendinimo galimybes,

konsultuota verslo organizavimo klausimais;

■ šalies įmonės informuotos apie darbo ieškančius AB „Alytaus tekstilė“

atleistus darbuotojus;

■ atleistų darbuotojų sutikimu informacija apie juos, nurodant turimą

kvalifikaciją ir pageidavimus darbui, skelbta internete ir kitose

žiniasklaidos priemonėse.

Alytaus darbo biržos darbuotojai kiekvienam tikslinės grupės dalyviui

pagal poreikį teikė individualias konsultacijas, motyvavo persikvalifikuoti

ar įgyti profesiją, ieškoti darbo, dalyvauti aktyviose darbo rinkos priemonėse.

Visiems buvo sudaryti Individualūs įsidarbinimo planai – susitarimai tarp

darbo biržos ir bedarbio dėl jo integravimo į darbo rinką, suprojektuotos

profesinės karjeros priemonės, suplanuoti kryptingi ir nuoseklūs veiksmai

tikslui pasiekti. Visiems tikslinės grupės bedarbiams buvo paskirtos ir

mokėtos nedarbo draudimo išmokos.

Konsultavimo grupėse darbas

organizuotas pagal atskirą užsiėmimų

programą, parengtą atsižvelgiant

į asmeninius bedarbių

interesus ir problemas. Užsiėmimų

metu 190 buvusių AB „Alytaus

tekstilė“ darbuotojų buvo skatinami

didinti aktyvumą darbo paieškoje,

mokomi įsisavinti efektyvius

darbo paieškos metodus ir

darbo rinkos dėsnius, įgijo informacijos

ir darbo paieškos įgūdžių, padidino motyvaciją persikvalifikuoti

ir dirbti. Užsiėmimus vedė Alytaus darbo biržos specialistai.

65 tikslinės grupės bedarbiai dalyvavo profesinio ir psichologinio

konsultavimo užsiėmimuose, kuriuos vedė Alytaus darbo rinkos mokymo ir

konsultavimo tarnybos specialistai.

Tikslinės grupės bedarbiams buvo teikiamos tarpininkavimo įdarbinant

paslaugos: aptartos įsidarbinimo galimybės, parinkti veiksmingiausi

darbo paieškos būdai ir metodai, suteikta informacija apie laisvas darbo vietas,

padėta parengti gyvenimo aprašymus, padėta pasirengti pokalbiui su

darbdaviu. Bedarbiai apmokyti naudotis informacinėmis technologijomis,

internetu ieškant darbo ne tik Lietuvoje bei ir Europos Sąjungos šalyse. Darbo

birža siuntė SMS žinutes apie naujai įregistruotas darbo vietas, kurios atitinka

bedarbio profesinę kvalifikaciją. Informacija apie ieškančius darbo jų pageidavimu

skelbta Lietuvos darbo biržos interneto svetainės rubrikoje „Ieško

darbo“. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuotos 35 darbo mugės, jose

dalyvavo apie 290 buvusių AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojų.

8 9


MOKYMAS IR PERKVALIFIKAVIMAS

Dalis buvusių AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojų turėjo nepaklausias vietos

ir šalies darbo rinkoje tekstilininkų profesijas, o tai apsunkino jų integraciją

į darbo rinką. Siekdama pagerinti darbo netekusių asmenų įsidarbinimo

galimybes Alytaus darbo birža suteikė jiems pagalbą pasirenkant kvalifikacijos

tobulinimo ar perkvalifikavimo programas. Kartu su Darbo rinkos ir

mokymo tarnyba konsultavo buvusius AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojus dėl

tinkamumo mokytis konkrečiose programose, atliko profesinio mokymosi

bei darbo paieškos lygio diagnostiką.

Mokymas ir perkvalifikavimas organizuotas atsižvelgiant į individualius

bedarbių poreikius, įvertinus darbo jėgos paklausą bei situaciją darbo

rinkoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 162 buvę AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojai

apsisprendė persikvalifikuoti ar įgyti naują, darbo rinkos poreikius

atitinkančią profesiją: pardavėjo, kasininko–pardavėjo, virėjo–konditerio,

apskaitininko, kirpėjo, siuvėjo-operatoriaus, dažytojo, staliaus ir medienos

apdirbimo staklininko, dailidės, tinkuotojo – dažytojo. Dalyvaujantys profesinio

mokymo programose įgijo reikalingų žinių, ugdė gebėjimus gamybinės

praktikos metu. Priemonės dalyviai taip pat tobulino profesinę kompetenciją

dalyvaudami kompiuterinio vartojimo pagrindų kursuose. Dalyvaujantiems

profesinio mokymo priemonėje buvo mokama mokymo stipendija bei nedarbo

draudimo išmokos.

Įgiję profesijas daugiau kaip 70 proc. programos dalyvių įsidarbino, kiti

aktyviai tęsia darbo paiešką.

Mokymuose dalyvavę vyresnio amžiaus tikslinės grupės darbuotojai

iš pradžių abejojo, ar po daugelio metų vėl pavyks sėkmingai mokytis,

įsisavinti naujas žinias. Šiandien jie džiaugiasi, kad pasiryžo mokytis, įgijo

naują kvalifikaciją, atvėrė sau didesnes galimybes įsidarbinti ir susirado naują

darbą.

Irutė Marčiulaitienė, AB „Alytaus tekstilė“ dirbusi 20 metų audėja ir 15

metų komplektuotoja, visą gyvenimą svajojo apie kirpėjo darbą. Todėl atsiradus

galimybei persikvalifikuoti, nedvejodama pasirinko kirpėjo kursus.

„Labai patenkinta mokymo

kursų kokybe, puikiomis mokymo

sąlygomis, reiklia dėstytoja.

Džiugina akivaizdūs mokslo

ir darbo rezultatai. Jau dabar

turiu savo klientų ratą. Smagu

suteikti žmonėms grožį, pakeisti

įvaizdį“- džiaugėsi Irutė.

Janė Jarmalienė, AB „Alytaus tekstilė“ dirbusi audimo technologe, ir

Natalija Lipilina, dirbusi technike, po atleidimo nesėkmingai ieškojo darbo

daugelyje įmonių Alytuje, o keisti gyvenamosios vietos nebenorėjo. Pasiūlius

persikvalifikuoti, moterys apsisprendė mokytis pardavėjo profesijos.

„Mūsų grupėje mokosi vien

buvusios AB „Alytaus tekstilė“

darbuotojos. Sudarytos geros

sąlygos mokytis, turime gerą

mokytoją. Įsitikinome, kad po

įmonės bankroto gyvenimas

nesustojo. Sėkmingai mokomės

ir tikimės įsidarbinti“- kalbėjo

moterys.

10 11


PAGALBA ĮSIDARBINANT

ATLEISTIEMS ASMENIMS

Registruotiems darbo biržoje tikslinės grupės asmenims, kurie susidūrė

su problemomis įsidarbinant taikytos Lietuvos Respublikos Užimtumo

rėmimo įstatyme numatytos remiamojo įdarbinimo priemonės. AB „Alytaus

tekstilė“ atleistų darbuotojų užimtumui remti organizuotos įdarbinimo

subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo bei viešųjų darbų priemonės.

ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT

Siekiant padėti įsitvirtinti darbo rinkoje buvusiems AB „Alytaus tekstilė“

darbuotojams, turintiems papildomo rėmimo požymį (neįgaliesiems, vyresniems

kaip 50 metų darbingiems asmenims, pradedantiems darbinę veiklą

pagal įgytą specialybę ar profesiją, auginantiems vaikus iki 8 metų ir kitiems

darbo rinkoje papildomai remiamiems asmenims), buvo organizuojama

įdarbinimo subsidijuojant priemonė, kuri suteikė galimybę atnaujinti ar tobulinti

darbo įgūdžius, užtikrino darbą 92 tikslinės grupės asmenims.

Darbdaviams, įdarbinusiems tikslinės grupės bedarbius buvo mokama

subsidija darbo užmokesčiui ir darbdavio privalomoms socialinio draudimo

įmokoms kompensuoti.

Angelė Vadeikienė, eilę metų AB „Alytaus tekstilė“ išdirbusi verpėja,

organizuojant įdarbinimo subsidijuojant priemonę įdarbinta virėja vienoje iš

Alytaus mokyklų. Niekada netikėjusi, kad galėtų dirbti valgykloje, šiandien

moteris yra patenkinta darbu.

„Po ilgų metų dirbant trimis

pamainomis, darbas viena pamaina

– tikra atgaiva. Kiekviena moteris

gamina valgyti namuose, bet dirbti

valgykloje visai kas kita. Mane supa

kolektyvas, kuris man padeda ir,

esant reikalui, mokina. Esu optimistė,

tikiu savo jėgomis, noriu dirbti“, -

sakė Angelė.

Nijolė Valatkienė, paskutinius 14 metų AB „Alytaus tekstilė“ dirbo

siuvėja. Darbo birža įdarbino subsidijuojant vienoje Alytaus siuvimo įmonių.

DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS

„Darbo biržoje lankiausi vos pusantro

mėnesio. Nespėjau pajusti bedarbystės keliamo

streso. Malonu ir toliau dirbti tokį patį

mėgstamą darbą, nereikėjo eikvoti jėgų ir laiko

persikvalifikuoti. Džiaugiuosi puikiu kolektyvu,

galimybe dirbti ir užsidirbti“, - sakė Nijolė.

Pradedantiems darbo veiklą pagal naujai įgytą profesiją buvusiems AB

Alytaus tekstilė“ darbuotojams buvo taikoma darbo įgūdžių įgijimo rėmimo

priemonė, kuri padėjo įtvirtinti žinias ir įgyti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai

darbo vietoje. Užsirekomenduoti darbdaviui ir įsitvirtinti nuolatiniame

darbe turėjo galimybę 37 tikslinės grupės asmenys.

Darbdaviai, organizuodami priemonę, turėjo galimybę rasti reikiamos

profesijos darbuotojus. Jie gavo ne didesnę nei minimalaus mėnesinio atlyginimo

dydžio subsidiją kas mėnesį už kiekvieną įdarbintą asmenį. Taip pat buvo

kompensuotos darbo įgūdžių įgijimo darbo vietoje organizavimo išlaidos.

Loreta Aleknienė, AB „Alytaus tekstilė“ 18 metų dirbo sandėlininke.

Užsiregistravus darbo biržoje jai buvo pasiūlyta persikvalifikuoti ir įgyti

pardavėjo profesiją. Pradžioje abejojusi dėl pasirinkimo, šiuo metu džiaugiasi,

kad sužinojo daug naujo, sėkmingai įsisavino mokomus dalykus. Pasibaigus

mokymui organizuojant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę buvo

įdarbinta audiniais prekiaujančioje įmonėje.

„Labai smagu, kad galiu pritaikyti

patirtį, įgytą AB „Alytaus tekstilėje“.

Puikiai žinau audinių savybes, turiu

bendravimo su klientais patirties.

Džiaugiuosi geromis darbo sąlygomis

ir puikiais santykiais su darbdaviais“, -

džiaugėsi Loreta.

12 13


VERSLUMO UGDYMAS

VIEŠIEJI DARBAI

Siekiant padėti atleistiems iš

AB „Alytaus tekstilė“ asmenims

greičiau integruotis į darbo rinką

bei sudaryti jiems sąlygas užsidirbti

pragyvenimui būtinų lėšų, buvo

organizuojami viešieji darbai.

Viešuosius darbus darbo birža organizavo

kartu su savivaldybėmis

visuomenei naudingiems darbams

atlikti. Tai laikino užimtumo

priemonė, kurioje tikslinės grupės

asmenys dalyvavo ne ilgiau kaip

6 mėn. Viešuosius darbus dirbo 69

tikslinės grupės asmenys.

Darbdaviams, įdarbinusiems tikslinės grupės bedarbius viešiesiems

darbams atlikti, už kiekvieną įdarbintą asmenį buvo mokama pusės darbo

užmokesčio kompensacija, privalomo valstybinio socialinio draudimo įmokų

kompensacija, kompensacija už nepanaudotas atostogas.

Dalyvaudami viešųjų darbų programoje buvę AB „Alytaus tekstilė“

darbuotojai atliko socialinės bei visuomeninės paskirties objektų remonto

darbus, tvarkė kultūros ir istorijos paveldo, rekreacinių ir poilsio zonų,

medicininės reabilitacijos bei gydymo įstaigų aplinką.

Laikino užimtumo darbo vietų kūrimas atleistiems iš darbo ir be pragyvenimo

šaltinio likusiems AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojams buvo ne

tik svari materialinė parama, bet ir padėjo įgyti naujus darbo įgūdžius bei

apsispręsti dėl tolimesnės profesinės karjeros.

Buvusiems AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojams buvo organizuojami

mokymai, skirti suteikti jiems žinias ir gebėjimus, svarbius tiek savarankiškai

ekonominei veiklai, tiek ir efektyviam namų ūkio išteklių tvarkymui

rinkos ekonomikos sąlygomis. Mokymo dalyviai susipažino su aktualiu

rinkos ekonomikos pradžiamoksliu, įgijo žinias, reikalingas įregistruoti

įmonę ar individualią veiklą, pasinaudoti valstybės parama ir lengvatomis

verslo steigimui, susipažino su mokestine aplinka ir prievolėmis, išmoko

ekonomiškai tvarkyti finansinius išteklius, susipažino su įvairiais taupymo,

investavimo, draudimo instrumentais.

Supažindinimo su verslo pradmenimis neformalaus švietimo programoje

dalyvavo 66 tikslinės grupės bedarbiai.

Nijolė Akmanavičienė, daugelį metų AB „Alytaus tekstilė“ dirbusi

sandėlininke, užsiregistravusi darbo biržoje dalyvavo verslumo ugdymo

kursuose, kuriuose susipažino su verslo organizavimo pradmenimis, vėliau

dalyvavo kompiuterio vartojimo pagrindų kursuose.

„Priėmiau sprendimą pabandyti

ir neapsirikau. Įgijau

pasitikėjimo savimi, negąsdina

kompiuteris ir kita šiuolaikinė

technika. Visą gyvenimą mėgau

rankdarbius, verslumo pradžiamokslis

suteikia galimybių pasvajoti

apie savo smulkų verslą.

Ką gali žinoti...“- susimąstė

Nijolė.

14 15


CONTRIBUTION FROM EUROPEAN

GLOBALIZATION ADJUSTMENT FUND (EGF)–

INTEGRATION OF WORKERS REDUNDANT

FROM BANKRUPT “ALYTAUS TEKSTILĖ“

INTO THE LABOUR MARKET

Bankruptcy of the biggest Alytus company ,,Alytaus tekstilė“ made negative

impact on local labour market and had serious effect on social well-being.

Alytus Labour Exchange implemented package of personalised services

using the contribution from European Globalization Adjustment Fund – new

employment possibilities were offered to workers redundant from “Alytus

tekstilė”.

Aim of the project – to improve skills of workers redundant from “Alytus

tekstilė” and to help them to integrate into the labour market.

Jobseekers targeted for assistance – workers redundant from the bankrupt

Alytaus tekstilė“ who have registered within Alytus Labour Exchange aer 31

October 2007 and actively searching for a job.

e beginning of the project – 7 November 2007

e end of the project – 8 May 2009

Estimate of the project – 2064,8 thousand Lt., including EGF contribution.

Workers redundant from “Alytaus tekstilė“ were offered a possibility to

participate in Project activities:

Assistance to jobseekers – 619 redundant workers were provided with

information and counselling, job mediation services, they were able to participate

in group counselling meetings to improve their job-search skills.

Training and retraining – 162 redundant workers were able to participate

in vocational training programs. Vocational training was orientated towards

individual needs of redundant workers and labour market demand.

Outplacement assistance – redundant workers having difficulties getting

employment were offered to participate in supported employment measures -

92 were placed using subsidized employment measure, 37 were placed using

supported placement measure, 69 were offered temporary placement using

public works measure.

Promotion of entrepreneurship – 66 redundant workers were able to

participate in entrepreneurship training, aimed at provision of competences

needed for starting self-employment.

16

17


LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS

IR DARBO MINISTERIJA

A.Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius,

Tel. +370 5 2664 201,

Faks. +370 5 2664 209,

El.paštas post@socmin.lt

www.socmin.lt

LIETUVOS DARBO BIRŽA

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS

IR DARBO MINISTERIJOS

Geležinio Vilko 3 A, LT-03131 Vilnius,

Tel. +370 5 236 0793,

Faks.: +370 5 236 0788, +370 5 236 0794

El. paštas: info@ldb.lt

www.ldb.lt

ALYTAUS DARBO BIRŽA

Vilniaus g. 21, LT-62112 Alytus

Tel. +370 315 25 913

Faks. +370 315 56 654

El. paštas info.alytus@ldb.lt

www.ldb.lt/alytus

More magazines by this user
Similar magazines