valstyb s vaiko teisi ų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialin s ...

vaikoteises.lt

valstyb s vaiko teisi ų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialin s ...

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-140

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO

MINISTERIJOS 2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės kodas Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio

vertinimo kriterijai ir

jų reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

Įvykdymo

terminas

Asignavimai

(tūkst. litų)

03.01. Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas

03 01 01 02 04 1. Sudaryti sąlygas Valstybės vaiko teisių

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos veiklai

• Teikti siūlymus dėl teisės aktų

tobulinimo;

• Organizuoti įvaikinimą Lietuvos

Respublikos piliečiams;

• Organizuoti tarptautinį

įvaikinimą;

• Vykdyti galimų įvaikinti vaikų

su specialiaisiais poreikiais

įvaikinimo programą;

• Rengti

metodines

rekomendacijas VTAS (T) dėl

teisės aktų taikymo ginant vaikų

teises ir teisėtus interesus;

• Tvarkyti savivaldybių VTAS

(T) pateiktus statistinius duomenis

apie socialinės rizikos šeimas ir

jose augančius vaikus;

• Rengti išvadas dėl nuteistųjų,

turinčių nepilnamečių vaikų,

lygtinio paleidimo;

• Spręsti vaikų neteisėto išvežimo

ar laikymo klausimus pagal 1980

m. Hagos konvenciją;

• Padedant

Valstybės vaiko

teisių apsaugos ir

įvaikinimo tarnybai

Lietuvos

Respublikos

piliečių įvaikintų

vaikų skaičius –

100 (R-03-01-01-

09).

• Padedant

Valstybės vaiko

teisių apsaugos ir

įvaikinimo tarnybai

užsieniečių

įvaikintų vaikų

skaičius – 105 (R-

03-01-01-10).

• Metodinių

rekomendacijų

savivaldybių Vaiko

teisių

skyrių

Tarnybos

teisininkai

D. Lapėnienė

S. Bronušienė

J. Lesnickienė

M. Buzytė

R. Lincevičienė

R. Lincevičienė

I. Česnaitytė

apsaugos

(tarnybų)

Nuolat 1.287


• Spręsti vaikų taptautinės

apsaugos ir globos su tarptautiniu

elementu klausimus.

darbuotojams ir

specialistams,

atliekantiems

globėjų ir

įvaikintojų

pasirengimo

globoti, įvaikinti

patikrinimą,

skaičius – 6.

V. Vaičiulytė

03 01 01 03 02 1. Finansuoti psichologinės pagalbos

tarnybas, teikiančias psichologinės pagalbos

telefonu paslaugas, įgyvendinant

nacionalinės smurto prieš vaikus

prevencijos ir pagalbos vaikams priemones

• Organizuoti gyventojų,

skambinančių trumpaisiais

numeriais 116111 ir 116123

Lietuvos telefoninių

psichologinės pagalbos tarnybų

asociacijos tarnyboms,

prisijungusioms prie Tarnybos

patikėjimo teise valdomo

skambučių centro, skambučių

apmokėjimą;

• Užtikrinti trišalių sutarčių su

Socialinių paslaugų priežiūros

departamentu prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos bei

Lietuvos telefoninių

psichologinės pagalbos tarnybų

asociacija dėl psichologinės

pagalbos telefonu paslaugos

teikimo per Tarnybos patikėjimo

teise valdomą skambučių centrą,

vykdymą.

Vaikų, skambinančių

į specialią

nemokamos pagalbos

telefono liniją,

atsakytų skambučių

skaičius – 50000 (P-

03-01-01-03-03).

E. Firaitė Nuolat 170

03 01 01 02 02 Įgyvendinti kitas Vaiko globos (rūpybos)

sistemos reorganizavimo strategijos

įgyvendinimo priemonių 2010–2012 metų

plano priemones

• Parengti ir pasirašyti sutartis su

viešais juridiniais asmenimis,

laimėjusiais projektų atrankos

konkursą, bei sutartis su įtėvių ir

globėjų (rūpintojų) mokymo

programos mokytojų rengimo

vadovais dėl mokymo paslaugų

organizavimo;

• Atestuotų

darbuotojų,

vykdančių asmenų,

norinčių tapti vaiko

globėjais

(rūpintojais) ir

įtėviais, parengimą ir

vertinimą, skaičius –

I. Leonavičiūtė 1 ketvirtis 680

2


• Inicijuoti ir organizuoti

Atestacijos komisijos, vertinančios

darbuotojų pasirengimą vykdyti

globėjų ir įtėvių mokymus,

posėdžius;

• Organizuoti atestuotų

darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;

• Organizuoti globos ir

įvaikinimo populiarinimą.

56 (P-03-01-01-02-

01).

• Naujai parengtų

globėjų (rūpintojų) ir

įtėvių skaičius – 600

(P-03-01-01-02-03).

I, IV ketvirtis

II–IV ketvirtis

Nuolat

________________________

3