Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

36.0

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 1/8

Spausdinimo data: 22.03.2013 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 22.03.2013

* 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· 1.1 Produkto identifikatorius

· Prekybos ženklas: IPERSTOV

· Gaminio numeris: EU22104

· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

· Naudojimo sektorius

SU3 Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietose

SU22 Profesionalus naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)

· Medžiagos / mišinio panaudojimas Indų ploviklis indaplovei

· 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

· Gamintojas / tiekėjas

ZEP Eesti

Punane 6 Tallinn

13619 Estonia

Tel: +372 5030 592

ZEP Industries BV

Vierlinghweg 30

4612 PN Bergen op Zoom

The Netherlands

Tel: (NL) + 31 164 250 100 (B) + 32 2 347 0117

Fax:(NL) + 31 164 266 710 (B) + 32 2 347 1395

@: sales@zepbenelux.com

ZEP Italy s.r.l.

Via Netunese Km. 25.000

IT-040111 Aprilia (LT)

Tel: +39.06926691

Fax: +39.06.92747061

Sito: www.zepeurope.com

ZEP UK; Forward Chemicals Limited

P.O. Box 12

Tanhouse Lane

Widnes Cheshire

WA8 ORD

salesandservice@forwardchem.com

Tel: 0151-422 1000

Fax:0151-422 1011

· Informacijos šaltinis:

klientų aptarnavimas:

Estonia: Tel: +372 5030 592

NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710

B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395

IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61

UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011

· 1.4 Pagalbos telefono numeris:

klientų aptarnavimas

Lithuania: Tel: 112

EE: tel - 112 - Mürgistusteabekeskus tel 16662, www.16662.ee

NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710

B: Tel: +32 2347 0117 Fax: +32 2 347 1395

IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61

UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011

2 Galimi pavojai

· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

· Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

GHS05 korozija

Skin Corr. 1A H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

(Tęsinys 2 psl.)

LT


36.0

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 2/8

Spausdinimo data: 22.03.2013 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 22.03.2013

Prekybos ženklas: IPERSTOV

· Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB arba direktyvą 1999/45/EB

C; Ardanti (ėsdinanti)

(Puslapio 1 tęsinys)

R35: Stipriai nudegina.

· Ypatingos pavojų žmogui ir aplinkai nuorodos

Produktas ženklintinas pagal paskutiniąją "Bendrojo mišinių klasifikavimo ES direktyvos" aprašymo redakciją.

· Klasifikavimo sistema:

Klasifikavimas atitinka galiojančius ES sąrašus, tačiau papildytas įmonės pateiktais bei specialiosios literatūros duomenimis.

· 2.2 Ženklinimo elementai

· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Medžiaga klasifikuojama bei ženklinama pagal KŽP reglamentą.

· Pavojaus piktogramos

GHS05

· Signalinis žodis Pavojus

· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:

natrio hidroksidas

· Teiginiai apie pavojų

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

· Įspėjamieji teiginiai

P260

Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti

vandeniu/čiurkšle.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu

lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į

gydytoją.

P405

Laikyti užrakintą.

P501

Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

· 2.3 Kiti pavojai Produkto sudėtyje nėra organinių halogeninių mišinių (AOX), nitratų, sunkiųjų metalų mišinių ir formaldehidų.

· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

· PBT: Nevartotina.

· vPvB: Nevartotina.

3 Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai

· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 1310-73-2

EINECS: 215-185-5

Reg.nr.: 01-2119457892-27

natrio hidroksidas

C R35

Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

10-25%

· Papildomos nuorodos

Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

AQUA ≥ 30%

SODIUM HYDROXIDE, TRISODIUM NTA 5 - 15%

PHOSPHONATE, OCTYLIMINODIPROPIONATE < 5%

4 Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

· Bendra informacija: Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.

· Įkvėpus: Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.

· Po kontakto su oda:

Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.

Kreiptis medicininės pagalbos.

· Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.

(Tęsinys 3 psl.)

LT


36.0

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 3/8

Spausdinimo data: 22.03.2013 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 22.03.2013

Prekybos ženklas: IPERSTOV

· Prarijus:

Nesistengti iššaukti vėmimą; nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

Išgerti didelį kiekį vandens, garantuoti tyrą orą. Nedelsiant kreiptis į gydytojus.

· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Puslapio 2 tęsinys)

5 Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės

· Tinkamos gesinimo medžiagos:

CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve arba alkoholiui atspariomis putomis.

· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 5.3 Patarimai gaisrininkams

· Ypatingos saugos priemonės: Specialiosios priemonės nėra būtinos.

6 Avarijų likvidavimo priemonės

· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.

· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

Praskiesti dideliu kiekiu vandens.

Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.

· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).

Panaudoti neutralizavimo priemonę.

Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.

Garantuoti pakankamą vėdinimą.

· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.

Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.

Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7 Naudojimas ir sandėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Laikyti gerai uždarytuose induose vėsioje ir sausoje vietoje.

Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.

Vartoti tik gerai vėdinamose srityse.

· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

· Sandėliavimas:

· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Nėra jokių specialių reikalavimų.

· Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nelaikyti kartu su rūgštimis.

· Kitos sandėliavimo nuorodos: Talpas laikyti sandariai uždarytas.

· 7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8 Poveikio prevencija/asmens apsauga

· Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui: Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

· 8.1 Kontrolės parametrai

· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

1310-73-2 natrio hidroksidas (10-25%)

PRD (LT) Ū

· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· 8.2 Poveikio kontrolė

· Asmens saugos priemonės:

· Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.

(Tęsinys 4 psl.)

LT


36.0

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 4/8

Spausdinimo data: 22.03.2013 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 22.03.2013

Prekybos ženklas: IPERSTOV

Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.

Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

· Kvepavimo takų apsauga:

Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo aplinkos

nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą.

· Rankų apsauga:

(Puslapio 3 tęsinys)

Apsauginės pirštinės

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

Dėl testų nebuvimo rekomendacija dėl tinkamos pirštinių medžiagos apsaugai nuo produkto / ruošinio / chemikalų mišinio

nepateikiama.

Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.

· Pirštinių medžiaga

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno

gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būti

apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.

· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

· Akių apsauga:

Tampriai prisispaudžiantys akiniai

· Kūno apsauga: Šarmams atsparūs apsauginiai drabužiai

9 Fizinės ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

· Bendra informacija

· Išvaizda:

Forma:

Skysta(s)

Spalva:

Pagal produkto aprašymą

· Kvapas: Būdinga(s)

· pH vertė esant 20 °C: 13,8

· Sudėties pakeitimas

Tirpimo taškas / Tirpimo sritis: Nenustatyta

Virimo taškas / Virimo sritis: 108 °C

· Užsidegimo taškas: Nevartotina.

· Uždegimo temperatūra: 571 °C

· Savaiminis užsidegimas: Produktas savaime neužsidega.

· Sprogimo pavojus: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

· Garų slėgis esant 20 °C: 23 hPa

· Tankis esant 20 °C: 1,25 g/cm³

· Tirpumas / Maišymas su

vandeniu:

Pilnai maišytina(s).

· Viskoziškumas:

Kinematinis esant 20 °C: 10 s (DIN 53211/4)

· Tirpiklių sudėtis:

Organiniai tirpikliai: 0,0 %

Kietųjų dalelių kiekis: 26,7 %

(Tęsinys 5 psl.)

LT


36.0

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 5/8

Spausdinimo data: 22.03.2013 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 22.03.2013

Prekybos ženklas: IPERSTOV

· 9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Puslapio 4 tęsinys)

10 Stabilumas ir reaktingumas

· 10.1 Reaktingumas

· 10.2 Cheminis stabilumas

· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.

· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Aktyvi egzoterminė reakcija su rūgštimis.

· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11 Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie toksinį poveikį

· Ūmus toksiškumas:

· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

1310-73-2 natrio hidroksidas

Oralinis(ė) LD50 2000 mg/kg (Rat)

5064-31-3 trisodium nitrilotriacetate

Oralinis(ė) LD50 1450 mg/kg (Rat)

94441-92-6 Beta analine,N-(2-carboxyethyl)-N-(2-ethylhexyl)-,mono salt (70 % in water)

Dermalinis(ė) LD50 > 2000 mg/kg (Rat)

· Pirminis perštėjimo efektas:

· prie odos: Stiprus ėsdinantis poveikis odai ir gleivinėms.

· prie akies: Stiprus ėsdinantis poveikis.

· Jautrumas: Nežinomas joks dirginantis poveikis.

· Papildomos toksikologinės nuorodos:

Produktas yra pavojingas pagal šiuos kriterijus, pateikiamus paskutinėje aktualioje bendrųjų ES mišinių klasifikavimo nuostatų

redakcijoje:

Ėsdinantis

Nurijus stipriai ėsdinama burna ir gerklos, kyla stemplės ir skrandžio perforacijos pavojus.

12 Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas

· Vandeninis toksiškumas:

1310-73-2 natrio hidroksidas

LC50 / 96 h 125 mg/ltr (Gambusia affinis)

· 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· Kitos nuorodos: Produktas biologiškai degraduoja.

· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· Kitos ekologinės nuorodos:

· Bendrosios nuorodos:

Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį

Negali neskiestame pavidale arba nenukenksminus patekti į nuotėkas arba į ištekėjimo kanalą.

Pagal skalbimo ir valymo priemonių įstatymo taikymo normatyvus vidutiniškai mažiausiai 90% tensidų turi būti biologiškai

degraduojantys.

Didesnių kiekių išpylimas į kanalizaciją arba aplinkos vandenis gali įtakoti pH vertės pakilimą. Aukšta pH vertė kenkia vandens

organizmams. Atskiedus naudotą koncentraciją, žymiai sumažėja pH vertė, todėl po produkto panaudojimo į kanalizaciją

patenkančios nuotėkos gali tik silpnai pakenkti vandeniui.

Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.

Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.

· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

· PBT: Nevartotina.

· vPvB: Nevartotina.

(Tęsinys 6 psl.)

LT


36.0

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 6/8

Spausdinimo data: 22.03.2013 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 22.03.2013

Prekybos ženklas: IPERSTOV

· 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Puslapio 5 tęsinys)

13 Atliekų tvarkymas

· 13.1 Atliekų tvarkymo metodai

· Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Europos atliekų katalogas

15 00 00 KITAIP NEAPIBRĖŽTOS PAKAVIMO ATLIEKOS, ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR

APSAUGINIAI DRABUŽIAI

15 01 00 pakavimas (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakavimo atliekas)

15 01 02 plastikinės pakuotės

· Nevalytos pakuotės:

· Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

14 Informacija apie gabenimą

· 14.1 UN numeris

· ADR, IMDG, IATA 1719

· 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

· ADR 1719 ŠARMINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N. (NATRIO

HIDROKSIDAS, trisodium nitrilotriacetate)

· IMDG, IATA CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE,

trisodium nitrilotriacetate)

· 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

· ADR

· klasė 8 (C5) Ėsdinančios medžiagos

· Pavojingumo etiketė 8

· IMDG, IATA

· Class 8 Corrosive substances.

· Label 8

· 14.4 Įpakavimo grupė

· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Pavojus aplinkai:

· Marine pollutant: Ne

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Atsargiai: Ėsdinančios medžiagos

· Kemlerio kodas 80

· EMS numeris: F-A,S-B

· Segregation groups Alkalis

· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II

priedą ir IBC kodeksą

Nevartotina.

· Transportavimas/kitos nuorodos:

· ADR

· Riboti kiekiai (LQ): LQ22

· Transporto kategorija 2

· Tunelio apribojimo kodas: E

(Tęsinys 7 psl.)

LT


36.0

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 7/8

Spausdinimo data: 22.03.2013 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 22.03.2013

Prekybos ženklas: IPERSTOV

· UN "Model Regulation": UN1719, ŠARMINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N. (NATRIO

HIDROKSIDAS, trisodium nitrilotriacetate), 8, II

(Puslapio 6 tęsinys)

15 Informacija apie reglamentavimą

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Medžiaga klasifikuojama bei ženklinama pagal KŽP reglamentą.

· Pavojaus piktogramos

GHS05

· Signalinis žodis Pavojus

· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:

natrio hidroksidas

· Teiginiai apie pavojų

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

· Įspėjamieji teiginiai

P260

Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti

vandeniu/čiurkšle.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu

lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į

gydytoją.

P405

Laikyti užrakintą.

P501

Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas

sutartiniams teisiniams santykiams.

· Svarbios frazės

H290 Gali ėsdinti metalus.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

R35

Stipriai nudegina.

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:

klientų aptarnavimas:

Estonia: Tel: +372 5030 592

NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710

B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395

IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61

UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011

· Asmuo kontaktams :

klientų aptarnavimas:

Estonia: Tel: +372 5030 592

NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710

B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395

IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61

UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011

· Santrumpos ir akronimai:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of

Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods

by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

(Tęsinys 8 psl.)

LT


36.0

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 8/8

Spausdinimo data: 22.03.2013 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 22.03.2013

Prekybos ženklas: IPERSTOV

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys

(Puslapio 7 tęsinys)

LT

More magazines by this user
Similar magazines