Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

36.0

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 4/8

Spausdinimo data: 22.03.2013 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 22.03.2013

Prekybos ženklas: IPERSTOV

Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.

Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

· Kvepavimo takų apsauga:

Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo aplinkos

nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą.

· Rankų apsauga:

(Puslapio 3 tęsinys)

Apsauginės pirštinės

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

Dėl testų nebuvimo rekomendacija dėl tinkamos pirštinių medžiagos apsaugai nuo produkto / ruošinio / chemikalų mišinio

nepateikiama.

Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.

· Pirštinių medžiaga

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno

gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būti

apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.

· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

· Akių apsauga:

Tampriai prisispaudžiantys akiniai

· Kūno apsauga: Šarmams atsparūs apsauginiai drabužiai

9 Fizinės ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

· Bendra informacija

· Išvaizda:

Forma:

Skysta(s)

Spalva:

Pagal produkto aprašymą

· Kvapas: Būdinga(s)

· pH vertė esant 20 °C: 13,8

· Sudėties pakeitimas

Tirpimo taškas / Tirpimo sritis: Nenustatyta

Virimo taškas / Virimo sritis: 108 °C

· Užsidegimo taškas: Nevartotina.

· Uždegimo temperatūra: 571 °C

· Savaiminis užsidegimas: Produktas savaime neužsidega.

· Sprogimo pavojus: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

· Garų slėgis esant 20 °C: 23 hPa

· Tankis esant 20 °C: 1,25 g/cm³

· Tirpumas / Maišymas su

vandeniu:

Pilnai maišytina(s).

· Viskoziškumas:

Kinematinis esant 20 °C: 10 s (DIN 53211/4)

· Tirpiklių sudėtis:

Organiniai tirpikliai: 0,0 %

Kietųjų dalelių kiekis: 26,7 %

(Tęsinys 5 psl.)

LT

More magazines by this user
Similar magazines