Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

35.0.28

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 2/9

Spausdinimo data: 07.12.2012 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 07.12.2012

Prekybos ženklas: Q 7 SANITIZER

· Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB arba direktyvą 1999/45/EB

C; Ardanti (ėsdinanti)

(Puslapio 1 tęsinys)

R34: Nudegina.

· Ypatingos pavojų žmogui ir aplinkai nuorodos

Produktas ženklintinas pagal paskutiniąją "Bendrojo mišinių klasifikavimo ES direktyvos" aprašymo redakciją.

· Klasifikavimo sistema:

Klasifikavimas atitinka galiojančius ES sąrašus, tačiau papildytas įmonės pateiktais bei specialiosios literatūros duomenimis.

· 2.2 Ženklinimo elementai

· Ženklinimas pagal ES direktyvas:

Produktas pagal ES direktyvas/pavojingų medžiagų potvarkį suklasifikuotas ir paženklintas.

Dirbant su chemikalais atkreiptinas dėmesys į įprastas saugumo priemones.

· Gaminio pavojingumo raidė ir pavojų aprašymas:

C Ardanti (ėsdinanti)

· Rizikos (R) frazės:

34 Nudegina.

· Saugos (S) frazės:

2 Saugoti nuo vaikų.

26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

36/37/39 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

45 Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

· 2.3 Kiti pavojai Produkto sudėtyje nėra organinių halogeninių mišinių (AOX), nitratų, sunkiųjų metalų mišinių ir formaldehidų.

· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

· PBT: Nevartotina.

· vPvB: Nevartotina.

3 Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai

· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 7320-34-5

EINECS: 230-785-7

CAS: 68439-46-3

Polymer

CAS: 68439-49-6

CAS: 7173-51-5

EINECS: 230-525-2

tetrapotassium pyrophosphate

Xi R36

Eye Irrit. 2, H319

Alcohol ethoxylate C9 - C11

Xn R22

Xi R41

Eye Dam. 1, H318

Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312

C16-C18 Fatty alcohol ethoxylaat (25 mol EO)

Xn R22

Xi R41

Eye Dam. 1, H318

Acute Tox. 4, H302

didecildimetilamonio chloridas C22H48N.Cl

C R34

Xn R22

N R50

Skin Corr. 1B, H314

Acute Tox. 4, H302

1-5%

1-5%

1-5%

1-5%

(Tęsinys 3 psl.)

LT

More magazines by this user
Similar magazines