Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

35.0.28

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 5/9

Spausdinimo data: 07.12.2012 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 07.12.2012

Prekybos ženklas: Q 7 SANITIZER

· Akių apsauga:

(Puslapio 4 tęsinys)

Tampriai prisispaudžiantys akiniai

9 Fizinės ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

· Bendra informacija

· Išvaizda:

Forma:

Skysta(s)

Spalva:

Bespalvis(ė)

· Kvapas: Būdinga(s)

· pH vertė esant 20°C: 13,2

· Sudėties pakeitimas

Tirpimo taškas / Tirpimo sritis: Nenustatyta

Virimo taškas / Virimo sritis: > 103°C

· Užsidegimo taškas: Nevartotina.

· Savaiminis užsidegimas: Produktas savaime neužsidega.

· Sprogimo pavojus: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

· Garų slėgis esant 20°C: 23 hPa

· Tankis esant 20°C: 1,078 g/cm³

· Tirpumas / Maišymas su

vandeniu:

Pilnai maišytina(s).

· Viskoziškumas:

Kinematinis esant 20°C: 30 s (DIN 53211/4)

· Tirpiklių sudėtis:

Organiniai tirpikliai: 0,7 %

· 9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

10 Stabilumas ir reaktingumas

· 10.1 Reaktingumas

· 10.2 Cheminis stabilumas

· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.

· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Aktyvi egzoterminė reakcija su rūgštimis.

· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11 Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie toksinį poveikį

· Ūmus toksiškumas:

· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

7320-34-5 tetrapotassium pyrophosphate

Oralinis(ė) LD50 >2000 mg/kg (Mouse)

68439-46-3 Alcohol ethoxylate C9 - C11

Oralinis(ė) LD50 1400 mg/kg (Rat)

Dermalinis(ė) LD50 2000 mg/kg (Rat)

68439-49-6 C16-C18 Fatty alcohol ethoxylaat (25 mol EO)

Dermalinis(ė) LD50 > 2000 mg/kg (Rat)

(Tęsinys 6 psl.)

LT

More magazines by this user
Similar magazines