Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

35.0.28

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 1/7

Spausdinimo data: 17.12.2012 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 17.12.2012

* 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· 1.1 Produkto identifikatorius

· Prekybos ženklas: Q4.1 FLOOR INOVSOL

· Gaminio numeris: EU72102

· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

· Naudojimo sektorius

SU3 Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietose

SU22 Profesionalus naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)

· Produkto kategorija PC35 Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu)

· Proceso kategorija PROC19 Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant tik individualios saugos priemones

· Medžiagos / mišinio panaudojimas Grindų valiklis

· 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

· Gamintojas / tiekėjas

ZEP Eesti

Punane 6 Tallinn

13619 Estonia

Tel: +372 5030 592

ZEP Industries BV

Vierlinghweg 30

4612 PN Bergen op Zoom

The Netherlands

Tel: (NL) + 31 164 250 100 (B) + 32 2 347 0117

Fax:(NL) + 31 164 266 710 (B) + 32 2 347 1395

@: sales@zepbenelux.com

ZEP Italy s.r.l.

Via Netunese Km. 25.000

IT-040111 Aprilia (LT)

Tel: +39.06926691

Fax: +39.06.92747061

Sito: www.zepeurope.com

ZEP UK; Forward Chemicals Limited

P.O. Box 12

Tanhouse Lane

Widnes Cheshire

WA8 ORD

salesandservice@forwardchem.com

Tel: 0151-422 1000

Fax:0151-422 1011

· Informacijos šaltinis:

klientų aptarnavimas:

Estonia: Tel: +372 5030 592

NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710

B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395

IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61

UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011

· 1.4 Pagalbos telefono numeris:

klientų aptarnavimas

Lithuania: Tel: 112

EE: +372 5030 592

NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710

B: Tel: +32 2347 0117 Fax: +32 2 347 1395

IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61

UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011

* 2 Galimi pavojai

· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

· Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Medžiaga neklasifikuojama pagal KŽP reglamentą.

· Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB arba direktyvą 1999/45/EB Netaikoma.

· Ypatingos pavojų žmogui ir aplinkai nuorodos

Produktas neženklintinas pagal paskutiniąją "Bendrojo mišinių klasifikavimo ES direktyvos" aprašymo redakciją

(Tęsinys 2 psl.)

LT


35.0.28

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 2/7

Spausdinimo data: 17.12.2012 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 17.12.2012

Prekybos ženklas: Q4.1 FLOOR INOVSOL

(Puslapio 1 tęsinys)

· Klasifikavimo sistema:

Klasifikavimas atitinka galiojančius ES sąrašus, tačiau papildytas įmonės pateiktais bei specialiosios literatūros duomenimis.

· 2.2 Ženklinimo elementai

· Ženklinimas pagal ES direktyvas:

Dirbant su chemikalais atkreiptinas dėmesys į įprastas saugumo priemones.

Produktą pagal ES direktyvas/pavojingų medžiagų potvarkį ženklinti neprivaloma.

· Saugos (S) frazės:

29 Neišleisti į kanalizaciją.

· Ypatingas tam tikrų mišinių ženklinimas:

Tik profesionaliems vartotojams.

Profesionaliems naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus.

· 2.3 Kiti pavojai Produkto sudėtyje nėra organinių halogeninių mišinių (AOX), nitratų, sunkiųjų metalų mišinių ir formaldehidų.

· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

· PBT: Nevartotina.

· vPvB: Nevartotina.

3 Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai

· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

69011-36-5 Oxoalcohol C13 + 8 mol ethylen oxide Xn R22

Xi R41

Acute Tox. 3, H301

Eye Dam. 1, H318

· Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

1-5%

4 Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

· Bendra informacija: Specialiosios priemonės nėra būtinos.

· Įkvėpus: Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.

· Po kontakto su oda: Iš esmės produktas odos nedirgina.

· Po kontakto su akimis:

Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.

· Prarijus: Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.

· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5 Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės

· Tinkamos gesinimo medžiagos:

CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve arba alkoholiui atspariomis putomis.

· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 5.3 Patarimai gaisrininkams

· Ypatingos saugos priemonės: Specialiosios priemonės nėra būtinos.

6 Avarijų likvidavimo priemonės

· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Nereikalaujama.

· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.

· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).

· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Neišsiskiria jokios pavojingos medžiagos.

(Tęsinys 3 psl.)

LT


35.0.28

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 3/7

Spausdinimo data: 17.12.2012 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 17.12.2012

Prekybos ženklas: Q4.1 FLOOR INOVSOL

Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.

Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.

Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

(Puslapio 2 tęsinys)

7 Naudojimas ir sandėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

· Sandėliavimas:

· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Nėra jokių specialių reikalavimų.

· Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nereikalaujama.

· Kitos sandėliavimo nuorodos: Jokių.

· 7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8 Poveikio prevencija/asmens apsauga

· Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui: Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

· 8.1 Kontrolės parametrai

· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol (5-10%)

IOELV (EU) 308 mg/m³, 50 ppm

Skin

PRD (LT) TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 450 mg/m³, 75 ppm

IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 300 mg/m³, 50 ppm

O

· DNEL lygių

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol

Oralinis(ė) DNEL Long term-systemic 1,67 mg/kg human/day (vartotojas)

Dermalinis(ė) DNEL Long term-systemic 15 mg/kg human/day (vartotojas)

65 mg/kg human/day (darbuotojas)

Inhaliacinis(ė) DNEL Long term-systemic mg/m3 37,2 mg/m3 (vartotojas)

310 mg/m3 (darbuotojas)

· PNEC lygių

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol

PNEC Freshwater mg/L 19 mg/L (-)

PNEC Freshwater sediment 70,2 mg/Kg (-)

PNEC Intermittent release 190 mg/L (-)

PNEC Marine water sediment 7,02 mg/Kg (-)

PNEC Marinewater mg/L 1,9 mg/L (-)

PNEC Soil 2,74 mg/Kg (-)

· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· 8.2 Poveikio kontrolė

· Asmens saugos priemonės:

· Bendrosios saugos ir higienos priemonės: Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.

· Kvepavimo takų apsauga: Nereikalaujama.

· Rankų apsauga:

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

· Pirštinių medžiaga

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno

gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būti

apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.

(Tęsinys 4 psl.)

LT


35.0.28

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 4/7

Spausdinimo data: 17.12.2012 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 17.12.2012

Prekybos ženklas: Q4.1 FLOOR INOVSOL

· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

· Akių apsauga: Perpilant rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius.

(Puslapio 3 tęsinys)

9 Fizinės ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

· Bendra informacija

· Išvaizda:

Forma:

Skysta(s)

Spalva:

Žalia(s)

· Kvapas: Malonus(i)

· Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.

· pH vertė esant 20°C: 7

· Sudėties pakeitimas

Tirpimo taškas / Tirpimo sritis:

Nenustatyta

Virimo taškas / Virimo sritis: 100°C

· Užsidegimo taškas: Nevartotina.

· Degumas (kietas, dujinis): Nevartotina.

· Uždegimo temperatūra: 207°C

· Suirimo temperatūra: Nenustatyta.

· Savaiminis užsidegimas: Produktas savaime neužsidega.

· Sprogimo pavojus: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

· Sprogimo riba :

Žemutinė:

Viršutinė

Nenustatyta.

Nenustatyta.

· Garų slėgis esant 20°C: 23 hPa

· Tankis esant 20°C: 1,001 g/cm³

· Reliatyvus tankis Nenustatyta.

· Garų tankis Nenustatyta.

· Garavimo greitis Nenustatyta.

· Tirpumas / Maišymas su

vandeniu:

Netirpus(i).

· Atsiskyrimo koeficientas (n-oktanolis/vanduo) Nenustatyta.

· Viskoziškumas:

Dinaminis:

Nenustatyta.

Kinematinis esant 20°C: 15 s (DIN 53211/4)

· Tirpiklių sudėtis:

Organiniai tirpikliai: 5,3 %

VOC (EC)

514,6 g/l

· 9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

10 Stabilumas ir reaktingumas

· 10.1 Reaktingumas

· 10.2 Cheminis stabilumas

· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.

· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.

· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

LT

(Tęsinys 5 psl.)


35.0.28

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 5/7

Spausdinimo data: 17.12.2012 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 17.12.2012

Prekybos ženklas: Q4.1 FLOOR INOVSOL

(Puslapio 4 tęsinys)

11 Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie toksinį poveikį

· Ūmus toksiškumas:

· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol

Oralinis(ė) LD50 >4000 mg/kg (Rat)

Dermalinis(ė) LD50 9510 mg/kg (Rabbit)

EC 50 / 72 H 1000 mg/L (Selenastrum capricornutum (Algae))

LC50 / 48 h 1,919 mg/ltr (Daphnia magna (water flea))

LC50 / 96 h >10000 mg/ltr (Pimephales promelas)

69011-36-5 Oxoalcohol C13 + 8 mol ethylen oxide

Oralinis(ė) LD50 200 - 2000 mg/kg (Rat)

Literatuur waarde

EC50 1 - 10 mg/ltr (Daphnia magna (water flea))

Literatuurwaarde

55965-84-9 mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-

6] (3:1)

EC 50 / 48 h 0,16 mg/ltr (Daphnia magna (water flea))

EC 50 / 72 H 0,01 (Selenastrum capricornutum (Algae))

mg/l

LC50 / 96 h 0,28 mg/ltr (Lepomus gobbosus (Zonnebaars))

0,19 mg/ltr (Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout))

· Pirminis perštėjimo efektas:

· prie odos: Jokio perštėjimo.

· prie akies: Jokio perštėjimo.

· Jautrumas: Nežinomas joks dirginantis poveikis.

· Papildomos toksikologinės nuorodos:

Pagal kriterijus, pateikiamus paskutinėje aktualioje bendrųjų ES mišinių klasifikavimo nuostatų redakcijoje, produktą ženklinti

neprivaloma.

Remiantis mūsų patirtimi bei turima informacija, naudojant kvalifikuotai ir vartojant pagal instrukciją, produktas nesukelia

sveikatai pavojingų reiškinių.

12 Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas

· Vandeninis toksiškumas:

COD

50132 (mg O2 / g product)

Measured on a 25 % solotion in water

1062 (mg O2 / g product)

Measured on a 0.5 % solution in water

69011-36-5 Oxoalcohol C13 + 8 mol ethylen oxide

OECD test 301 A > 70 (biodegradation in % after 28 days)

OECD test 301 B > 60 (biodegradation in % after 28 days)

· 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· Kitos nuorodos: Produktas biologiškai degraduoja.

· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· Kitos ekologinės nuorodos:

· Bendrosios nuorodos:

Surfaktantas (-ai)esantis (-ys) šiame preparate atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente(EB)

Nr.648/2004. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra kompetetingų valdžios atstovų iš ES šalių žinioje ir bus prienami

pastariesiems tiesiogiai pareikalavus arba pareikalavus detergentų gamintojui.

Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį

Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.

Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.

Pagal skalbimo ir valymo priemonių įstatymo taikymo normatyvus vidutiniškai mažiausiai 90% tensidų turi būti biologiškai

degraduojantys.

(Tęsinys 6 psl.)

LT


35.0.28

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 6/7

Spausdinimo data: 17.12.2012 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 17.12.2012

Prekybos ženklas: Q4.1 FLOOR INOVSOL

· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

· PBT: Nevartotina.

· vPvB: Nevartotina.

· 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Puslapio 5 tęsinys)

13 Atliekų tvarkymas

· 13.1 Atliekų tvarkymo metodai

· Rekomendacija: Mažesnius kiekius galima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

· Europos atliekų katalogas

15 00 00 KITAIP NEAPIBRĖŽTOS PAKAVIMO ATLIEKOS, ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR

APSAUGINIAI DRABUŽIAI

15 01 00 pakavimas (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakavimo atliekas)

15 01 02 plastikinės pakuotės

· Nevalytos pakuotės:

· Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

14 Informacija apie gabenimą

· 14.1 UN numeris

· ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta

· 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

· ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta

· 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· klasė atkrenta

· 14.4 Įpakavimo grupė

· ADR, IMDG, IATA atkrenta

· 14.5 Pavojus aplinkai:

· Marine pollutant: Ne

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nevartotina.

· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II

priedą ir IBC kodeksą

Nevartotina.

· UN "Model Regulation": -

* 15 Informacija apie reglamentavimą

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

· Ženklinimas pagal ES direktyvas:

Dirbant su chemikalais atkreiptinas dėmesys į įprastas saugumo priemones.

Produktą pagal ES direktyvas/pavojingų medžiagų potvarkį ženklinti neprivaloma.

· Saugos (S) frazės:

29 Neišleisti į kanalizaciją.

· Ypatingas tam tikrų mišinių ženklinimas:

Tik profesionaliems vartotojams.

Profesionaliems naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus.

· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas

sutartiniams teisiniams santykiams.

· Svarbios frazės

H301 Toksiška prarijus.

(Tęsinys 7 psl.)

LT


35.0.28

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 7/7

Spausdinimo data: 17.12.2012 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 17.12.2012

Prekybos ženklas: Q4.1 FLOOR INOVSOL

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

R22

R41

Kenksminga prarijus.

Gali smarkiai pažeisti akis.

(Puslapio 6 tęsinys)

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:

klientų aptarnavimas:

Estonia: Tel: +372 5030 592

NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710

B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395

IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61

UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011

· Asmuo kontaktams :

klientų aptarnavimas:

Estonia: Tel: +372 5030 592

NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710

B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395

IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61

UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011

· Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods

by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys

LT

More magazines by this user
Similar magazines