Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

35.0.28

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 5/7

Spausdinimo data: 17.12.2012 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 17.12.2012

Prekybos ženklas: Q4.1 FLOOR INOVSOL

(Puslapio 4 tęsinys)

11 Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie toksinį poveikį

· Ūmus toksiškumas:

· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol

Oralinis(ė) LD50 >4000 mg/kg (Rat)

Dermalinis(ė) LD50 9510 mg/kg (Rabbit)

EC 50 / 72 H 1000 mg/L (Selenastrum capricornutum (Algae))

LC50 / 48 h 1,919 mg/ltr (Daphnia magna (water flea))

LC50 / 96 h >10000 mg/ltr (Pimephales promelas)

69011-36-5 Oxoalcohol C13 + 8 mol ethylen oxide

Oralinis(ė) LD50 200 - 2000 mg/kg (Rat)

Literatuur waarde

EC50 1 - 10 mg/ltr (Daphnia magna (water flea))

Literatuurwaarde

55965-84-9 mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-

6] (3:1)

EC 50 / 48 h 0,16 mg/ltr (Daphnia magna (water flea))

EC 50 / 72 H 0,01 (Selenastrum capricornutum (Algae))

mg/l

LC50 / 96 h 0,28 mg/ltr (Lepomus gobbosus (Zonnebaars))

0,19 mg/ltr (Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout))

· Pirminis perštėjimo efektas:

· prie odos: Jokio perštėjimo.

· prie akies: Jokio perštėjimo.

· Jautrumas: Nežinomas joks dirginantis poveikis.

· Papildomos toksikologinės nuorodos:

Pagal kriterijus, pateikiamus paskutinėje aktualioje bendrųjų ES mišinių klasifikavimo nuostatų redakcijoje, produktą ženklinti

neprivaloma.

Remiantis mūsų patirtimi bei turima informacija, naudojant kvalifikuotai ir vartojant pagal instrukciją, produktas nesukelia

sveikatai pavojingų reiškinių.

12 Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas

· Vandeninis toksiškumas:

COD

50132 (mg O2 / g product)

Measured on a 25 % solotion in water

1062 (mg O2 / g product)

Measured on a 0.5 % solution in water

69011-36-5 Oxoalcohol C13 + 8 mol ethylen oxide

OECD test 301 A > 70 (biodegradation in % after 28 days)

OECD test 301 B > 60 (biodegradation in % after 28 days)

· 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· Kitos nuorodos: Produktas biologiškai degraduoja.

· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· Kitos ekologinės nuorodos:

· Bendrosios nuorodos:

Surfaktantas (-ai)esantis (-ys) šiame preparate atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente(EB)

Nr.648/2004. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra kompetetingų valdžios atstovų iš ES šalių žinioje ir bus prienami

pastariesiems tiesiogiai pareikalavus arba pareikalavus detergentų gamintojui.

Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį

Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.

Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.

Pagal skalbimo ir valymo priemonių įstatymo taikymo normatyvus vidutiniškai mažiausiai 90% tensidų turi būti biologiškai

degraduojantys.

(Tęsinys 6 psl.)

LT

More magazines by this user
Similar magazines