Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Saugos duomenų lapas - Zep Eesti OÜ

35.0.28

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Puslapis 7/7

Spausdinimo data: 17.12.2012 Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 17.12.2012

Prekybos ženklas: Q4.1 FLOOR INOVSOL

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

R22

R41

Kenksminga prarijus.

Gali smarkiai pažeisti akis.

(Puslapio 6 tęsinys)

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:

klientų aptarnavimas:

Estonia: Tel: +372 5030 592

NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710

B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395

IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61

UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011

· Asmuo kontaktams :

klientų aptarnavimas:

Estonia: Tel: +372 5030 592

NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: +31 164 266 710

B: Tel: +32 2 347 0117 Fax: +32 2 347 1395

IT: Tel: +39 069 266 91 Fax: +39 06.927 470 61

UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011

· Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods

by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys

LT

More magazines by this user
Similar magazines