Sweco Lietuva Profile_LT

sweco.lt

Sweco Lietuva Profile_LT

TVARI INŽINERIJA IR PROJEKTAVIMAS


Apie „Sweco” grupę• Nuo 1903 m. veiklos geografija išpl÷staiki 100 valstybių• Nauji projektai vykdomi 80-yje šalių• 12-oje valstybių dirba 7400 darbuotojų• Kasmet vykdoma daugiau kaip30 000 užsakymų„Sweco” yra viena pirmaujančių inžinerinių konsultacijų kompanijų Europoje. Skandinavijosšalyse, Suomijoje, Rusijoje, Čekijoje, Bulgarijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvojeveikiančiose dukterin÷se „Sweco“ bendrov÷se dirba daugiau kaip 7400 patyrusių darbuotojų, oužsakymai vykdomi 80-yje šalių visame pasaulyje. Kompanijos veikla išskaidyta šešiuosepagrindiniuose verslo sektoriuose, o aukštos kokyb÷s konsultavimo paslaugos teikiamos šiose srityse:• Vanduo ir aplinka• Energetika• Infrastruktūra• Pramon÷• Pastatų inžinerin÷s sistemos• Architektūra• Konstrukcijų inžinerija• Projektų valdymas• Geografin÷s informacijos sistemos (GIS)Patyrę „Sweco” konsultantai į projektus dažniausiai įsitraukia nuo pat pirmųjų jų įgyvendinimodienų. Jų veikla apima tiek galimybių studijas, analizes, strateginį planavimą, inžinerines konsultacijas,projektavimą, tiek ir projektų, statybos proceso valdymo ir kitas paslaugas. Tarp skirtingų „Sweco”padalinių ir įmonių palaikomi tamprūs bendradarbiavimo saitai suteikia galimybę bet kuriuo metusuburti stiprias ir patyrusias konsultantų komandas.„Sweco” pasižymi paprasta, plokščia ir į klientą orientuota organizacine struktūra. Įmonių grup÷išsiskiria decentralizuotu ir į veiklos rezultatus nukreiptu verslo modeliu, suteikiančiu galimybę visąenergiją skirti verslui ir darbui įgyvendinant klientų užsakymus.2011 metais „Sweco” vykd÷ daugiau kaip 30 000 užsakymų, bendradarbiavo su 10 000 klientųvisame pasaulyje, o metin÷ kompanijos apyvarta siek÷ 6,7 mlrd. Švedijos kronų. „Sweco” yra„NASDAQ OMX Stokholm AB“ vertybinių popierių biržos nar÷.• „Sweco“ vizija - tapti labiausiai gerbiama inžinerijos, aplinkosaugos technologijų irarchitektūros žinių kompanija Europoje.• „Sweco“ misija - aktyviai prisid÷ti kuriant tvarią visuomenę.2


Tvari inžinerija ir projektavimasTvari inžinerija ir projektavimasŠiandien nuolatos kalbama apie tvarią pl÷trą, atsižvelgiant į mus supančią aplinką, klimatopokyčius ir energijos išteklius. Kompanijoje „Sweco“ d÷mesys šiems dalykams – natūrali, organiškailgai gyvuojančios tradicijos tąsa. „Sweco“ inžineriai, architektai ir aplinkosaugos ekspertai vykdydamiužduotis ne tik turi pasitelkti savo žinias ir patirtį, bet ir privalo vadovautis tvarios pl÷tros principais. Šiodarbo rezultatas - tvari visuomen÷, geresnis oras ir švaresnis vanduo, gražūs, patogūs būstai ir darboaplinka, efektyvūs eismo sprendimai, saugesn÷ ir švaresn÷ energija, pelningesn÷ ir aplinką tausojantipramon÷.Mes tai vadiname tvaria inžinerija ir projektavimu. Tai reiškia, kad savo klientams siūlomesprendimus, padedančius įgyvendinti aukštos kokyb÷s, ekonomiškai naudingus ir geriausiais tvariospl÷tros principais pagrįstus projektus.3


Sweco” LietuvojeUAB „Sweco Lietuva“ yra tarptautin÷s konsultacinių įmonių grup÷s „Sweco“ nar÷. Po savov÷liava vienydama daugiau kaip 290 patyrusių inžinerijos ir kitų sričių specialistų, bendrov÷ yradidžiausia inžinerijos, projektavimo ir konsultacijų grup÷ Lietuvoje.„Sweco Lietuva“ įkurta susijungus s÷kmingai Lietuvoje veikusioms bendrov÷ms „Sweco BKG“ir „Lietuvos statybų projektavimo institutas“:• 1993 m. Lietuvos, Danijos, Švedijos ir Suomijos kompanijos įsteig÷ bendrą įmonę „Baltijoskonsultacin÷ grup÷“, kurios veikla buvo sutelkta aplinkosaugos ir vandentvarkos srityse. 2002m. įmon÷s valdymą per÷mus Švedijos koncernui „Sweco AB“, bendrov÷s pavadinimaspakeistas į „Sweco BKG“.• 2007 m. „Sweco BKG“ susijungus su pirmaujančia šalies pramon÷s ir infrastruktūros objektųprojektavimo bendrove „Lietuvos statybų projektavimo institutas“ (veikianti nuo 1959 m.), veiklątęs÷ naujai įsteigta UAB „Sweco BKG LSPI“, per÷musi anksčiau veikusių bendrovių teises irpareigas.• 2008 m. „Sweco BKG LSPI“ įsigijo didžiausią šalyje vandens objektų tyrin÷jimo ir projektavimobendrovę „Hidroprojektas” (dabar „Sweco hidroprojektas“), o 2011 m. – šilumin÷s energetikosspecialistus vienijančią bendrovę „Energetikos linijos“.• Nuo 2009 m. liepos 1 d. „Sweco BKG LSPI“ veiklą tęsia nauju pavadinimu - „Sweco Lietuva“.Veikla„Sweco Lietuva” veikla sutelkta penkiose pagrindin÷se srityse:• Energetika• Pramon÷ ir infrastruktūra• Aplinkosauga ir vandentvarkaAukštos kvalifikacijos inžinerijos, aplinkosaugos, architektūros ir kitų sričių specialistų d÷ka savoklientams galime pasiūlyti plataus spektro kompleksines paslaugas:• Inžinerin÷s konsultacijos• Teritorijų planavimas: detalieji ir specialieji planai• Galimybių studijos, analiz÷s, pl÷tros planai, projektiniai pasiūlymai, statinio statybospagrindimai, energetiniai auditai• Statinių projektavimas: techniniai projektai, darbo projektai, techniniai darbo projektai• Statybos darbų priežiūra: statinio statybos vykdymo priežiūra, statinio statybos technin÷priežiūra, FIDIC inžinieriaus funkcijos4


Sweco” Lietuvoje• Statybos konkursų ir technin÷s dokumentacijos rengimas, statyboms reikalingųdokumentų gavimas• Projektų valdymas, statinių projektų vykdymo priežiūra, statinių projektų ekspertiz÷• Projekto ekonominis vertinimas, dokumentų, reikalingų bankų ar ES Sanglaudos fondųparamos l÷šoms gauti, rengimas• Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) ir ataskaitos• Pavojingų objektų rizikos vertinimas ir ataskaitos• Aplinkos tyrimai ir monitoringas• Aplinkosauginis auditas• Taršos nukenksminimas• Kitos konsultacin÷s paslaugos„Sweco Lietuva” atestuoti inžinieriai ir architektai dirba visose projektavimo srityse:• Sklypo sutvarkymas ir susisiekimo komunikacijos• Statinių architektūra ir konstrukcijos• Technologija• Lauko ir vidaus vandentiekio bei nuotekų šalinimo sistemos• Šildymo, v÷dinimo ir oro kondicionavimo sistemos• Dujofikavimas• Pastatų sistemų automatizavimas ir valdymas• Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)• Apsaugin÷s ir gaisrin÷s signalizacijos• Šilumos gamybos ir tiekimo sistemos• Elektrotechnin÷ dalis• Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas• Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas• Statybų ekonomin÷s dalies skaičiavimai, kita.5


Sweco” Lietuvoje„Sweco Lietuva“ - efektyvi, decentralizuota įmonių grup÷, suteikianti galimybę struktūriniamspadaliniams savarankiškai pl÷toti verslą, ieškoti kūrybingų sprendimų patik÷toms užduotimsįgyvendinti. Mūsų verslo modelis orientuotas į jo organizavimo paprastumą, užtikrinantį tiesioginįbendradarbiavimą tarp klientų ir projektą vykdančių konsultantų. Kiekvienas „Sweco Lietuva“darbuotojas savo darbą grindžia giliomis profesin÷mis žiniomis, aukšta darbų kokybe ir nauda klientui.Įmon÷s investavimo prioritetai – darbuotojų kompetencija, šiuolaikiškos technin÷s priemon÷s,naujausia specializuota programin÷ įranga. Mūsų specialistai naudoja modernią kompiuterinę irprograminę įrangą, užtikrinančią aukštą atliekamų darbų kokybę.Per ilgametę bendrov÷s veiklos praktiką sukaupta milžiniška patirtis – įgyvendintas savoapimtimi ir svarba solidus projektų skaičius aplinkosaugos ir vandentvarkos srityse, suprojektuotadaugiau kaip 2500 pramon÷s, infrastruktūros ir energetikos objektų, įvairaus profilio įmonių, gamybosbazių, dirbtuvių, automobilių priežiūros centrų ir degalinių, viešųjų ir gyvenamųjų pastatų, inžineriniųkomunikacijų ir kitų objektų. „Sweco Lietuva“ gali pelnytai didžiuotis s÷kmingu bendradarbiavimu sudidžiausiomis Lietuvos pramon÷s, energetikos, transporto, statybų, prekybos, kitų sektoriųbendrov÷mis ir pripažintomis tarptautin÷mis kompanijomis.„Sweco Lietuva“ turi didelę darbo patirtį su užsienio kompanijomis, tiekiančiomis technologinęįrangą. Įmon÷s specialistai konsultuoja užsienio klientus techninių dokumentų sud÷ties, derinimo beiadaptavimo Lietuvos normatyvams klausimais.Visi „Sweco Lietuva“ projektuojami statybos objektai ar jų dalys yra apdrausti statinioprojektuotojo civilin÷s atsakomyb÷s privalomuoju draudimu. Vykdant užsakymus viso proceso metubendrov÷je vadovaujamasi „Sweco“ koncerno kokyb÷s ir aplinkosaugos valdymo sistema, sertifikuotapagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartus.„Sweco Lietuva“ yra oficiali Tarptautin÷s inžinierių konsultantų federacijos FIDIC (angl.International Federation of Consulting Engineers) dokumentų vert÷ja į lietuvių kalbą ir FIDICdokumentų platintoja Lietuvoje. Bendrov÷s specialistai dokumentus tarptautiniams statyboskonkursams ir sutartims rengia vadovaudamiesi FIDIC reikalavimais.Suvieniję savo įmonių galimybes, žinias bei ilgametę patirtį, galime imtis sud÷tingų užduočių,reikalaujančių išmintingų ir kompleksiškų inžinerinių sprendimų.6


Sweco” LietuvojeVadovaiUAB „Sweco Lietuva”Artūras AbromavičiusPrezidentasAidas VaišnorasViceprezidentasAplinkosaugos padalinysVitolis DevoinisViceprezidentasVandentvarkospadalinysValdas BabaliauskasViceprezidentasPramon÷s irinfrastruktūros padalinysIrmantas GudonavičiusGeneralinis direktoriusUAB „Sweco hidroprojektas”Visvaldas ŠavelskisGeneralinis direktoriusUAB „Energetikos linijos”Apyvarta2011 m. - 23 mln. litų.Kokyb÷s ir aplinkos vadybaVykdant užsakymus viso proceso metu bendrov÷je vadovaujamasi „Sweco“ koncerno kokyb÷s iraplinkosaugos valdymo sistema, sertifikuota pagal tarptautinius ISO 9001 ir ISO 14001 standartus.Oficialus kompanijos pavadinimas ir buvein÷s adresasUAB „Sweco Lietuva”V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 VilniusLietuvaKontaktin÷ informacijaTelefonas +370 5 262 2621Faksas +370 5 261 7507El. paštas info@sweco.ltInternetas www.sweco.lt / www.swecogroup.com7


Sweco Lietuva” organizacin÷ struktūrą8


Sweco” koncerno organizacin÷ struktūrą9


Atestatas10


Kokyb÷s ir aplinkos vadyba11


Veiklos klasifikavimasVeiklos sritis Darbų rūšys Objektai L÷šosPramon÷ irGyvenamieji pastataiPrivačiosinfrastruktūraAplinkosaugaVandentvarkaEnergetikaTeritorijų planavimas:- detalieji planai,- specialieji planai.Statinių projektavimas:- techniniai projektai,- darbo projektai,- techniniai darbo projektai.Poveikio aplinkai vertinimas(PAV) programos ir ataskaitosPavojingų objektų rizikosvertinimas ir analiz÷Negyvenamieji pastatai:- viešbučiai,- administraciniai pastatai,- prekybos paskirties pastatai,- paslaugų paskirties pastatai,- maitinimo paskirties pastatai,- transporto paskirties pastatai,- garažų paskirties pastatai,- gamybos ir pramon÷s, t.t.energetikos paskirties pastatai,- sand÷liavimo paskirties pastataiir t.t.Valstyb÷sinstitucijųSavivaldybiųES fondųKitosGalimybių studijos,projektiniai pasiūlymai,statinio statybos pagrindimaiStatybos darbų priežiūra:- statinio statybos vykdymopriežiūra,- statinio statybos technin÷priežiūra,- FIDIC Inžinieriausfunkcijos.Statybos konkursų (tenderių)dokumentai.Normatyviniai dokumentai irleidybaEkologiniai tyrimaiMonitoringasKitos konsultacin÷spaslaugos (studijos, pasiūlymai,analiz÷s, technin÷s konsultacijosir kita.)Susisiekimo komunikacijos:- keliai ir keliai (gatv÷s),- geležinkeliai,- oro uostų statiniai,- vandens uostų statiniai,- kiti transporto statiniai.Inžineriniai tinklai:- naftos tinklai,- dujų tinklai,- vandentiekio tinklai,- šilumos tiekimo tinklai,- nuotekų šalinimo tinklai,- elektros tinklai,- nuotolinio ryšio(telekomunikacijų tinklai).Kiti statiniai:- hidrotechnikos statiniai,- sporto paskirties inžineriniaistatiniai,- kitos paskirties statiniai, (fortai,šaudyklos, savartynai,atsinaujinančios energijosj÷gain÷s ir t.t.)PASTABA:Objektai klasifikuojami pagal tarptautinį (Lietuvoje galiojantį) CC klasifikatorių irSTR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį”.12


Projektavimo veiklos sritysTERITORIJŲPLANAVIMAS,SUSISIEKIMASSTATINIŲARCHITEKTŪRA IRKONSTRUKCIJOSTECHNOLOGIJAVANDENS TIEKIMAS,NUOTEKŲTVARKYMAS• Bendrasis, specialusis irdetalusis teritorijųplanavimas;• Statinių ir jų grupių sklypųplanai;• Pastatų architektūriniaisprendimai;• Gelžbetonin÷s, plieno,medžio, mūro irkompozicin÷s konstrukcijos;• Mašinų gamyba,aptarnavimas;• Statybinių medžiagų irgaminių gamyba;• Aplinkotvarka; • Geotechnika; • Medžio gaminių gamyba; • Drenažas;• Magistraliniaivandentiekio ir nuotekųtinklai;• Pastatų lauko ir vidausvandens, nuotekųsistemos ir tinklai;• Geležinkeliai; • Pastatų apšiltinimas; • Autoūkiai, automobiliųpriežiūra, degalin÷s;• Autokeliai.• Konstrukcijų inžineriniai• Sand÷liai;skaičiavimai;• Pastatų konstrukcijų esamos • Naftos ir kuro saugyklos;būkl÷s įvertinimas.• Oro ir nuotekų valymas;• Atliekų saugojimas irperdirbimas;• Šilumos gamyba, transformavimasir tiekimas;• Buitin÷s paslaugos,valgyklos ir parduotuv÷s;• Gydymo ir studijų centrai;• Vandens pa÷mimoįrenginiai;• Lietaus, gamybinio irbuitinio vandens valymas;• Automatin÷s gaisrųgesinimo sistemos;• Vandens gerinimoįrenginiai;• Nuotekų valyklos;• Dumblo apdorojimo irdeponavimo įrenginiai;• Nuotekų siurblin÷s.ŠILUMINöTECHNOLOGIJA IRŠILUMOS TIEKIMAS• Muitin÷s ir kiti pasienioobjektai.ŠILDYMAS, VöDINIMAS ELEKTROTECHNIKA RYŠIAI• Katilin÷s; • Šildymas; • Transformatorin÷s pastot÷s • Telefonizacija;10/0,4 kV;• Šilumos tiekimo tinklai ir • V÷dinimas;• 10 kV ir 0,4 kV kabelin÷s ir • Radiofikacija;sistemos;orin÷s linijos;• Dujotiekio tinklai; • Oro kondicionavimas; • Teritorijų ir pastatų• Kompiuteriniai tinklai;apšvietimas;• Suspausto oro tiekimas; • Oro valymas. • Elektros pavarų valdymas irtinklai;• Priešgaisrin÷signalizacija;• Pramoniniai vamzdynai; • Žaibosauga, įžeminimas. • Apsaugin÷ signalizacija.• Kuro talpyklos.AUTOMATIZACIJA,PROCESO VALDYMAS• Technologinių procesųautomatizacija ir valdymas;• Kontrol÷ ir apsauga.APLINKOS APSAUGA• Oro, vandens, gyvūnijos iraugalijos apsauga;• Oro, vandens užterštumo,emisijos ir sklaidosskaičiavimai;• Triukšmo lygio skaičiavimai.STATYBOS KAINA,SĄMATOS, STATYBOSORGANIZAVIMAS• Statybos medžiagų,mechanizmų ir darbosąnaudų skaičiavimas;• Įrengimų, medžiagų irstatybos darbų įkainavimas;• Statybos organizavimoprojektai.13


Informacijos fondų struktūraAgrup÷Bgrup÷EUROPOS IRTARPTAUTINAISTANDARTAIAMERIKOSSTANDARTAIVOKIETIJOS(DIN)KITŲ ŠALIŲNACIONALINIAISTANDARTAITARPTAUTINöSINŽINIERIŲKONSULTANTŲFEDERACIJOS(FIDIC)DOKUMENTAINORMATYVINIAIDOKUMENTAI• Rodykl÷s;• Eurokodai ir kiti statybos srities EN ir ISO standartai.• ANSI (Amerikos nacionalinis standartų institutas);• API (Amerikos naftos institutas), ir kitų institucijų standartai.• Pilnas DIN statybos srities standartų komplektas (30 rinkinių).• Lenkijos, Suomijos, Norvegijos, Čekijos ir kitų valstybių statybos srities standartai.• Konkurso procedūra. (Tendering procedure) 1994;• Užsakovo Konsultanto pavyzdin÷ paslaugų sutartis. (Baltoji knyga) (Client/ConsultantModel Services Agreement) 1998;• Baltosios knygos vadovas. (The White Book Guide) 2001;• Trumpa sutarties forma. (Žalioji knyga) (Short Form of Contract) 1999;• Statybos sutarties sąlygos.(Raudonoji knyga) (Conditions of Contract forConstruction)1999;• Projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos. (Geltonoji knyga) (Conditions ofContract for Plant and Design-Build) 1999;• Inžinerinių darbų, pirkimų ir statybos (iki rakto) sutarties sąlygos. (Sidabrin÷ knyga)(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 1999;• FIDIC Sutarčių vadovas. (The FIDIC Contracts Guide) 2000;• Kiti FIDIC leidiniai.UAB „Sweco Lietuva” yra oficialus FIDIC atstovas Lietuvoje bei leidinių platintojasir vert÷jas į lietuvių kalbą.• Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai aktai, tvarkantys ir reglamentuojantysstatybą;• Lietuvos standartai;• Statybos normatyviniai dokumentai: statybos techniniai reglamentai, jiems prilygintidokumentai (SNiP, SN, RSN);• Specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai (aplinkos apsaugos, nekilnojamųjųkultūros vertybių apsaugos, higienos, priešgaisrin÷s apsaugos, darbų saugos ir kiti).Šios grup÷s fondai yra pilniausi ir patikimiausi Respublikoje.Įmon÷ rengia „Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos versląreglamentuojančių teis÷s aktų ir normatyvinių dokumentų sisteminį sąrašą” irkasmet išleidžia oficialią šių dokumentų Rodyklę.Cgrup÷Dgrup÷Egrup÷INFORMACINöDUOMENŲ BAZöAPIEĮRENGIMUS,GAMINIUS IRMEDŽIAGASPROJEKTINIAIDOKUMENTAIKNYGOS,PERIODINIAI IRINFORMACINIAILEIDINIAI• Užsienio šalių – kompanijų pramoniniai katalogai, įrengimų pasai;• Lietuvos įmonių gaminamos produkcijos nomenklatūros.Duomenų baz÷ pagal sritis:• Statybin÷s medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos;• Vandentiekis, nuotekos;• Elektrotechnika. Elektros tiekimas;• Energetika. Šildymas, v÷dinimas. Dujotiekis;• Tipiniai projektai, tipinių konstrukcijų pasai ir br÷žiniai;• Statybinių gaminių br÷žiniai.• Automatika ir ryšiai;• Technologiniai įrengimai;• Ekologija;• Darbų sauga.Šie dokumentai naudojami kaip pagalbiniai dokumentai projektavimui.• Pagrindinių mokslo šakų enciklopedijos, žinynai, žodynai, vadovai ir kiti leidiniai;• Periodiniai ir informaciniai leidiniai.Jie komplektuojami pagal įmon÷s atliekamų darbų tematiką.14


Mūsų projektai• Pastatai• Pramon÷ ir infrastruktūra• EnergetikaAdministracinio pastato Islandijos pl. 32, Kaune statybos projektasDuomenys: UAB „Senukų prekybos centras“ 7 aukštų administracinis biurųpastatas, kuris tur÷tų iškilti 3,74 ha sklype ir užimti bendrą 17 000 m 2 plotą.Pastatas atitiks A klas÷s kriterijus, jame bus sukurta 880 darbo vietų.Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, projekto vykdymopriežiūra.Užsakovas: UAB „Baltic Red”Periodas: 2011 m. - vykdomasAdministracinio biurų pastato Giedraičių g. 3 / Krokuvos g. 14, Vilniujestatybos projektasDuomenys: projektuojamas modernus 24 aukštų administracinis biurųpastatas su požemine, antžemine parkavimo aikštel÷mis ir kitais priklausiniais.Pagrindinis plotas - apie 11 000 m 2 .Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, projekto vykdymopriežiūra.Užsakovas: UAB „Stelita”Periodas: 2011 m. – vykdomasStatybinių medžiagų ir ūkio reikmenų prekybos centro su teritorijosgerbūviu ir dujine katiline Gabrovo g., Mogiliove statybos projektasDuomenys: „Sweco Lietuva” inžinieriai, bendradarbiaudami su Baltarusijosbendrove „Tapas”, rengia 8500 m 2 ploto prekybos centro „OMA” statybosprojektą.Darbai/paslaugos: inžinerin÷s konsultacijos, architektūrinis ir darbo projektai.Užsakovas: UAB „Baltic Red”Periodas: 2011 m. – vykdomasSieros degazavimo ir granuliavimo įrenginio AB „ORLEN Lietuva” naftosproduktų gamykloje statybos projektasDuomenys: vienoje iš gamyklos grandžių numatyta pastatyti technologiniuskompanijos „Sandvik“ įrenginius, kurie gamindami sieros granules sumažinsoro taršą, dujų sprogimo pavojaus galimybę ir supaprastins apskaitos procesą.Darbai/paslaugos: inžinerin÷s konsultacijos, techninis projektas, techniniųsąlygų iš÷mimas, statybos leidimo gavimas, projekto vykdymo priežiūra.Užsakovas: „ORLEN Projekt" S.A.Periodas: 2011 m. - vykdomas15


Mūsų projektaiSuskystintų gamtinių dujų (SGD) importo terminalo projektasDuomenys: įgyvendinant Nacionalinę energetikos strategiją „SwecoLietuva“ specialistai rengia SGD importo terminalo projekto pl÷tros planą,strateginių pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) ir atlieka poveikio aplinkaivertinimą (PAV).Darbai/paslaugos: galimybių studijos d÷l valstybin÷s svarbos ekonominioprojekto statuso suteikimo, projekto pl÷tros plano ir SPAV dokumentųparengimas, PAV ir susiję aplinkos tyrimai.Užsakovas: AB „Klaip÷dos nafta“, FLUORLaikotarpis: 2011 m. - vykdomasSaul÷s energijos tyrimų ir eksperimentin÷s gamybos centras VilniujeDuomenys: pastatų komplekse (bendras plotas ~ 25 tūkst. m 2 ) įsikurs trysbendrov÷s, kurių veikla apima mokslinius tyrimus, saul÷s energijoselementų gamybą ir jų surinkimą į didesnius modulius.Darbai/paslaugos: techninis projektas, architektūrin÷s ir konstrukcin÷sdalies darbo projektas, rangovo atrankos konkursin÷s dokumentacijosparengimas.Užsakovas: UAB „BOD Group”Laikotarpis: 2010 m. – vykdomas400 kV elektros perdavimo oro linija tarp Alytaus ir Lietuvos-Lenkijosrespublikų valstybin÷s sienosDarbai/paslaugos: poveikio aplinkai vertinimas (PAV), strateginispasekmių aplinkai vertinimas (SPAV), teritorijų planavimas (specialusisplanas), žem÷naudos sureguliavimas (derybos su žem÷s sklypųsavininkais).Finansavimas: Tarptautinis Ignalinos AE Eksploatacijos NutraukimoR÷mimo Fondas (TIENRF), administruojamas Europos Rekonstrukcijos irPl÷tros Banko (ERPB).Užsakovas: AB „Lietuvos energija“Laikotarpis: 2009 m. – vykdomasProjektas B9-1: VĮ „Ignalinos atomin÷ elektrin÷” pirmos turbinų sal÷sįrenginių deaktyvavimas ir išardymasDarbai/paslaugos: supaprastintas statinio projektas, poveikio aplinkaivertinimas (PAV).Užsakovas: UKAEA LimitedLaikotarpis: 2009 m. – vykdomasProjektas B9-5: VĮ „Ignalinos atomin÷ elektrin÷” katilin÷s įrangosdeaktyvavimas ir išardymasDarbai/paslaugos: supaprastintas statinio projektas.Užsakovas: UKAEA LimitedLaikotarpis: 2009–2010 m.16


Mūsų projektaiKombinuoto ciklo dujų turbinos (444 MW) projektas „Lietuvoselektrin÷je”Duomenys: „Sweco Lietuva” konsultuoja ispanų inžinerijos kompaniją„Iberdrola”, vertina jos parengtų techninių sprendinių atitikimą Lietuvojegaliojančiai teisei ir standartams, esamoms sąlygoms pritaiko techninįprojektą. „Sweco Lietuva” taip pat teikia kompleksines inžinerinespaslaugas šildymo, v÷dinimo, oro kondicionavimo, priešgaisrinių sistemųir kitose srityse.Darbai/paslaugos: techninis projektas.Užsakovas: Iberdrola Ingenieria y ConstructionLaikotarpis: 2009 m. – vykdomasPauosčio kelyno rekonstrukcijos projektavimasDarbai/paslaugos: detalieji planai ir žem÷s pa÷mimas visuomen÷sporeikiams, poveikio aplinkai vertinimas (PAV), projektiniai pasiūlymai,techninis projektas ir paraiška, statinio projekto vykdymo priežiūra.Užsakovas: Eisenbahn und Bauplanungs-Gesellschaft mbHLaikotarpis: 2009 m. – vykdomas330 kV oro linijos Klaip÷da-Telšiai statybaDarbai/paslaugos: teritorijų planavimas (specialusis planas),žem÷naudos sureguliavimas (derybos su žem÷s sklypų savininkais),topografiniai ir geologiniai tyrin÷jimai.Užsakovas: AB „Lietuvos energija“Laikotarpis: 2008 m. – vykdomasProjektas Nr. B9-0: VĮ „Ignalinos atomin÷ elektrin÷”, Drukšinių k.,Visagino sav. 117/1 pastato įrangos deaktyvavimas ir išardymasDarbai/paslaugos: supaprastintas statinio projektas.Užsakovas: NUKEM Technologies GmbHLaikotarpis: 2008-2009 m.Komunalinių atliekų deginimo gamyklaDuomenys: 250 000 t/metus atliekų deginimas. Šilumos atidavimassiekia 68 MW, elektros – 16 MW.Darbai/paslaugos: bazinis projektas atliktas kartu su „AF-Consult Ltd.”Parengtas techninis projektas.Užsakovas: UAB „Regionin÷ komunalinių atliekų deginimo gamykla”,„AF-Enprima Oy” filialasLaikotarpis: 2008-2009 m.17


Mūsų projektaiAB „Akmen÷s cementas” 4500 t/d sauso būdo klinkerio gamyboslinijaDuomenys: modernizuojama technologija, esamą šlapio proceso krosnįpakeičiant nauja sauso proceso deginimo krosnimi su 4 pakopųšilumokaičiu. Projektuojami įvairaus sud÷tingumo ir aukštingumo (iki 125m) statiniai su taškin÷mis apkrovomis iki 610 t.Darbai/paslaugos: poveikio aplinkai vertinimas (PAV), rizikos analiz÷,techninis ir darbo projektai, statybos technin÷ priežiūra.Užsakovas: AB „Akmen÷s cementas”Laikotarpis: 2008 m. – vykdomas„Transeurina ir Ko” sand÷liavimo baz÷ VilniujeDuomenys: sand÷liavimo baz÷je suprojektuoti 2 sand÷liavimo pastatai,kontrol÷s punktas, priešgaisrinis rezervuaras, siurblin÷,dyzelgeneratorin÷, teritorijos išplanavimo sprendiniai, privažiavimo keliasir inžineriniai tinklai. Sklypo užstatymo plotas – 30 390 m². Sand÷liavimopastatų bendras plotas – 16 293 m².Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, projektovykdymo priežiūra, statybos technin÷ priežiūra.Užsakovas: UAB „Transeurina ir Ko”Laikotarpis: 2008 m.UAB „Scania Lietuva” sunkvežimių prekybos salonas ir remontodirbtuv÷s VilniujeDuomenys: aptarnavimų (įvažiavimų) per metus – 4000. Pastatas išlengvų metalinių konstrukcijų. Gamybin÷ dalis vienaaukšt÷,administracin÷ – dviaukšt÷. Parengtas sklypo planas su išvažiavimais,parkavimo aikštel÷mis, inžineriniais tinklais, kita.Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, projektovykdymo priežiūra, statybos vykdymo priežiūra, kita.Užsakovas: UAB „Scania Lietuva”Laikotarpis: 2008 m. – vykdomasSubačiaus kuro baz÷s tepalų talpyklų grup÷s ir geležinkelio II keliorekonstrukcijaDuomenys: rekonstruoti esami 14 (po 2000 m 3 ) talpos rezervuaraipritaikant juos šviesių naftos produktų saugojimui, 245 m geležinkeliokelio su naftos produktų išpylimo - užpylimo mazgu.Darbai/paslaugos: techninis projektas, konkursin÷ rangos darbųdokumentacija.Užsakovas: VĮ „Lietuvos naftos produktų agentūra”Laikotarpis: 2007-2008 m.UAB „Volvo Lietuva” sunkvežimių prekybos ir techninioaptarnavimo centras KauneDuomenys: funkcionalus, energiją taupantis centras, atitinkantis ESreikalavimus. Sklypo plotas – 2,5 ha. Gamybin÷s pastato dalies plotas –1410 m 2 , administracin÷s – 1080 m 2 .Darbai/paslaugos: techninis projektas, projekto vykdymo priežiūra.Užsakovas: UAB „Volvo Lietuva”Laikotarpis: 2007-2008 m.18


Mūsų projektaiPietin÷ jungtis tarp Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto ir transportokoridoriaus IXBDuomenys: projektuojamos naujos pietin÷s jungties ilgis siekia 6,3 km,maršrute numatytos šešios sankryžos, iš kurių keturios bus dviejų lygių.Jungtis prasideda Klaip÷dos miesto ribose, dalis atkarpos projektuojamaper neišvystytą Klaip÷dos rajono teritoriją.Darbai/paslaugos: galimybių studija, detalusis planas, techninisprojektas.Užsakovas: Eisenbahn und Bauplanungs-Gesellschaft mbHLaikotarpis: 2007 m.- vykdomasKarbamido gamybos ir sand÷liavimo modernizacija, paj÷gumoišpl÷timas 1000 t/parąDuomenys: suprojektuota ir prie esamų sąlygų pritaikyta naujatechnologin÷ karbamido gamybos linija, kuri tur÷jo būti išmontuota irpervežta iš Italijos. gamybinis naujos linijos paj÷gumas 1000 t/parą.Vystomo sklypo plotas apie 10 500 m 2 , statinių aukštis – iki 30 m.Darbai/paslaugos: techninis ir darbo projektai, projekto vykdymopriežiūra.Užsakovas: AB „Achema”Laikotarpis: 2006-2009 m.UAB „Latvijas finieris miškas” beržo lukšto gamykla Ukmerg÷jeDuomenys: beržo lukšto gamyklos ir administracinio buitinio pastatoprojektavimas. Esamas pastatas iš metalo konstrukcijų, pritaikytasfaneros gamybai.Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, projektovykdymo priežiūra.Užsakovas: UAB „Latvijas finieris miškas”Laikotarpis: 2006-2008 m.UAB „Philip Morris Lietuva” Klaip÷dos cigarečių gamyklos tabakoparuošimo cecho išpl÷timo projektasDuomenys: suprojektuotas tabako paruošimo cecho išpl÷timas, kuriogabaritai plane siek÷ 120x24 m. Tabako paruošimo cecho ir priestatųaukštis iki parapeto yra 9,3 m. Numatytas pirminio tabako gamybosišpl÷timas, katilin÷s rekonstrukcija, kita.Darbai/paslaugos: konkursin÷ rangos darbų dokumentacija, techninisprojektas, darbo projektas, projekto ir statybos vykdymo priežiūra, kita.Užsakovas: UAB „Philip Morris Lietuva”Laikotarpis: 2006-2007 m.UAB „Megrame” langų gamybos kompleksasDuomenys: sklypo užstatymo plotas – 48 814 m 2 . Vienamegamybiniame pastate įsikūr÷ 4 gamybos linijos. Kompleksą sudarogamybinis korpusas, administracinis pastatas ir pagalbiniai inžineriniaistatiniai.Darbai/paslaugos: techninis projektas, projekto vykdymo priežiūra.Užsakovas: UAB „Megrame”Laikotarpis: 2006-2007 m.19


Mūsų projektaiUAB „Scania Lietuva” sunkvežimių techninio aptarnavimo centrasKlaip÷dos raj., Sudmantų k.Duomenys: pastatas iš lengvų metalinių konstrukcijų. Gamybin÷ dalisvienaaukšt÷, administracin÷ – dviaukšt÷. Parengtas sklypo planas suišvažiavimais, parkavimo aikštel÷mis, inžineriniais tinklais, kita.Darbai/paslaugos: detalusis planas, techninis projektas, darboprojektas, projekto vykdymo priežiūra, statybos technin÷ priežiūra,konkursin÷ rangos darbų dokumentacija.Užsakovas: UAB „Scania Lietuva”Laikotarpis: 2006-2007 m.DAF sunkvežimių aptarnavimo centras VilniujeDuomenys: sunkvežimių prekybos ir techninio aptarnavimo centras.Bendrasis statinio plotas – 4235,81 m 2 . Statinio priklausiniai: sargobūdel÷, siurblin÷s, valymo įrenginiai, aikštel÷s inžineriniai tinklai.Darbai/paslaugos: detalusis planas, techninis projektas, projektovykdymo priežiūra.Užsakovas: UAB „NTV-RANGA”Laikotarpis: 2006-2007 m.Metilo esterio gamykla Klaip÷dos LEZDuomenys: gamybinis paj÷gumas – 100 tūkst. tonų metilo esterio(biodizelino) per metus. Suprojektuota: aliejaus spaudimo ir valymo baraisu grūdų silosais, išspaudų sand÷liais, pakrovimo ir iškrovimosistemomis; metilo esterio gamybos baras su žaliavų ir paruoštosprodukcijos sand÷liais, pakrovimo ir iškrovimo sistemos, kita.Darbai/paslaugos: projektavimo sąlygų sąvadas, poveikio aplinkaivertinimas (PAV), detalusis planas, užsienio bendrovių konsultavimas,techninis projektas, darbo projektas, projekto vykdymo priežiūra, kita.Užsakovas: UAB „Mestilla”Laikotarpis: 2005-2007 m.AB „Mažeikių nafta" katalizinio krekingo benzino hidrovalymoįrenginysDuomenys: projektinis įrenginio apkrovimas pagal žaliavą – 136 650t/metus. Įrenginį sudaro: kolonos, reaktoriai, šilumokaičiai, aušintuvai,krosnis, kompresorin÷, vamzdynai sumontuoti ant estakados, elektrospaskirstymo pastatas ir kita.Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, projektovykdymo priežiūra.Užsakovas: Foster Wheeler Iberia S.A.U.Laikotarpis: 2005 m.AB „Lietuvos energija” respublikinio energetikų mokymo centropastatų rekonstravimas ir aplinkos sutvarkymasDuomenys: kompleksą sudaro trys tarpusavje besijungiantys pastatai.Apšiltinti ir apdailinti pastatų fasadai, rekonstruotos patalpos, pratęstassklype esamas privažiavimas, suformuota automobilių stov÷jimo aikštel÷,kita.Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, projektovykdymo priežiūra.Užsakovas: AB „Lietuvos energija”Laikotarpis: 2005-2008 m.20


Mūsų projektaiKlaip÷dos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos pasienio kontrol÷spunkto detalaus tikrinimo postas Klaip÷dojeDuomenys: naujai projektuoti objektai - mutin÷s administracinis pastatas,mutin÷s detalaus tikrinimo pastatas, stacionarus rentgeno įrenginyskrovininiams automobiliams ir jūriniams konteineriams tikrinti, kita.Pagrindinis sklypas – 5,1 ha.Darbai/paslaugos: detalusis planas, technins projektas, darbo projektas,konkursin÷ rangos darbų dokumentacija, projekto vykdymo priežiūra.Užsakovas: UAB „V÷trūna”, Pasienio kontrol÷s punktų direkcija prieSusisiekimo m-josLaikotarpis: 2005-2008 m.AB „Malsena” Vievio malūno betarių miltų aruodaiDuomenys: esamo karkasinio pastato iš surenkamų g/b konstrukcijųrekonstrukcija, pritaikant betarių miltų aruodams. Pastato plotas – 2704m², tūris – 16 696 m².Darbai/paslaugos: matavimo darbai, techninis projektas, darboprojektas, statybos technin÷ priežiūra.Užsakovas: AB „Malsena”Laikotarpis: 2003 m.Gyvūnin÷s kilm÷s atliekų perdirbimo įmon÷, atitinkanti ESstandartusDuomenys: gamybinis paj÷gumas – 54 400 tonų gyvūnin÷s kilm÷satliekų perdirbimas (utilizavimas) per metus. Suprojektuota: gamybinisutilizavimo pastatas, administracinis pastatas, garo katilin÷, plovykla, 4svarstykl÷s, lauko inžineriniai tinklai, sklypo sutvarkymas, įvažiavimai.Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas ir projektovykdymo priežiūra.Užsakovas: UAB „Rietavo veterinarin÷ sanitarija”Laikotarpis: 2003-2006 m.PET granulių gamykla Klaip÷doje ir jos išpl÷timasDuomenys: gamybos našumas – 440 t/parą. Projektuoti statiniai:polikondensacijos pastatas, paruoštos produkcijos sand÷lis, 2 aukštųadministracinis-buitinis korpusas, katilin÷s, silosai, kiti gamybiniaikorpusai.Parengus gamyklos išpl÷timo projektą, našumas išaugo iki 880 t/parą.Darbai/paslaugos: detalusis planas, techninis projektas, darboprojektas, projekto vykdymo priežiūra, statybos technin÷ priežiūra,poveikio aplinkai vertinimas (PAV), poveikio visuomen÷s sveikataivertinimas (PVSV), kita.Užsakovas: UAB „Neo group”Laikotarpis: 2003-2007 m.UAB „Paroc” gamybos išpl÷timasDuomenys: naujas gamybinis paj÷gumas 40 000 tonų akmens vatosgaminių per metus. Projektuoti statiniai: uždaras paruoštos produkcijossand÷lis, pastato rekonstrukcija, įrengiant II-ą technologinę liniją,dispečerin÷ su kontrol÷s punktu, naujas išvažiavimas su tuneliu.Darbai/paslaugos: preliminarus projektas, tyrin÷jimai, detalusis planas,techninis projektas, darbo projektas, projekto vykdymo priežiūra,konkursin÷ rangos darbų dokumentacija, statybos technin÷ priežiūra,projekto vadovo paslaugos, kita.Užsakovas: UAB „Paroc”Laikotarpis: 2002-2008 m.21


Mūsų projektaiUAB „Litmalt” salyklo gamykla Panev÷žyjeDuomenys: suprojektuoti miežių pri÷mimo, valymo, saugojimo ir sausosalyklo gamybos įrenginiai ir statiniai: silosai, bokštai, pastatai, kita.Saugyklų talpa – 34 000 t.Darbai/paslaugos: poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atranka, detalusisplanas, techninis projektas, darbo projektas.Užsakovas: UAB „Litmalt”Laikotarpis: 2002-2003 m.AB „Mažeikių nafta” modernizavimo plano I-as etapas - taškinioužpylimo estakadaDuomenys: numatytas paj÷gumas – iki 400 vagonų cisternų per parą.Projektuota: taškinio pakrovimo estakada su sv÷rimo funkcija,geležinkelio kelių rekonstrukcija, vagonų cisternų patraukimo įrenginiai,estakados zonoje esantys inžineriniai tinklai.Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, išpildomojidokumentacija, projekto vykdymo priežiūra, statybos technin÷ priežiūra.Užsakovas: Dipl. Ing. Scherzer GmbHLaikotarpis: 2002-2004 m.UAB „Espersen” žuvies apdirbimo įmon÷ Klaip÷dojeDuomenys: sublokuoti lengvų konstrukcijų gamybinis, socialinis irjungiamasis pastatai bei techninis pastatas ir sargo būdel÷.Darbai/paslaugos: detalusis planas, techninis projektas, darboprojektas, projekto vykdymo priežiūra, statybos technin÷ priežiūra.Užsakovas: UAB „Espersen”Laikotarpis: 2002 m.Subačiaus kuro baz÷, rekonstrukcija ir modernizavimasDuomenys: projektuota 600 m³/h našumo šviesių naftos produktųsiurblin÷, 3 benzinvežių pakrovimo vietos. Benzinvežių pakrovimonašumas – 150 m³/h. V÷liau projektuota lietaus nuotekų sistemosrekonstrukcija, rekuperacinio įrenginio statyba, technologinių vamzdynų irgaisrų sistemos rekonstrukcija.Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, konkursin÷rangos darbų dokumentacija, projekto vykdymo priežiūra.Užsakovas: VĮ „Lietuvos naftos produktų agentūra”Laikotarpis: 2002-2008 m.UAB „Biotechna” katilin÷ Graičiūno g. VilniujeDuomenys: konteinerin÷ katilin÷ su 2×250 kW vandens šildymo katilais irvienu 600 kg/h garo katilu. Kuras – gamtin÷s dujos.Darbai/paslaugos: priešprojektiniai darbai, techninis projektas, darboprojektas, technin÷ priežiūra, autorin÷ priežiūra, konkursin÷ rangos darbųdokumentacija.Užsakovas: UAB „Biotechna”Laikotarpis: 2002 m.22


Mūsų projektaiUAB „Rannila Steel Vilnius” gamybin÷ baz÷ VaidotuoseDuomenys: bendras plotas – 4970 m 2 .Darbai/paslaugos: priešprojektiniai pasiūlymai, techninis projektas,apmatavimo darbai, konkursin÷ rangos darbų dokumentacija, projektovykdymo priežiūra.Užsakovas: UAB „Rannila Steel Vilnius”Laikotarpis: 2002 m.AB „Dvarčionių keramika” grindų plytelių gamybos baras VilniujeDuomenys: rekonstruotas esamas korpusas (grindų plytelių gamybosbaras), projektuotas priestatas, pakavimo baras ir rampa, šlikerio antriniomalimo baras, elektrokarų įkrovimo baras ir kontrolinis punktas. Bendrasužstatymo plotas - 4761,89 m². Bendrasis patalpų plotas - 6688,12 m².Darbai/paslaugos: detalusis planas, techninis projektas, darboprojektas, konkursin÷ rangos darbų dokumentacija, kita.Užsakovas: AB „Dvarčionių keramika”Laikotarpis: 2002-2003 m.Ekonominio tipo viešbutis Klaip÷dojeDuomenys: 8 aukštai, bendras plotas – 2918,65 m 2 .Darbai/paslaugos: detalusis planas, techninis projektas, projektovykdymo priežiūra, statybos technin÷ priežiūra.Užsakovas: UAB „Baltijos parkai”Laikotarpis: 2002-2003 m.„Hyper RIMI” prekybos centras Savanorių pr., VilniujeDuomenys: bendras prekybos centro sal÷s plotas – 18 000 m 2 .Darbai/paslaugos: techninis projektas, projekto vykdymo priežiūra,konkursin÷ rangos darbų dokumentacija.Užsakovas: UAB „Jungtin÷s architektų dirbtuv÷s” (JAD)Laikotarpis: 2001 m.„Hyper RIMI” prekybos centras Žirmūnų ir Lukšio g. Sankirtoje,VilniujeDuomenys: bendras prekybos centro sal÷s plotas – 19 000 m 2 . Pastatoilgis – 156 m, plotis – 116 m.Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, projektovykdymo priežiūra, konkursin÷ rangos darbų dokumentacija, statybostechnin÷ priežiūra.Užsakovas: UAB „Jungtin÷s architektų dirbtuv÷s” (JAD)Laikotarpis: 2001 m.23


Mūsų projektaiKalcio amonio salietros (KAN) cechasDuomenys: iš Vokietijos perkeltas statinys pritaikytas granuliavimokorpuso reikm÷ms. Bendras gabaritas plane – 24x78 m.Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas.Užsakovas: AB „Achema”Laikotarpis: 2001-2003 m.Pakuočių gamykla Vilniuje, Savanorių pr.Duomenys: vienaaukštis karkasinis gamybinis korpusas su gelžbetoniniukarkasiniu administraciniu–butiniu priestatu bei kontrol÷s punktu. Bendraspastatų plotas 4881 m 2 .Darbai/paslaugos: sklypo gavimo įforminimo darbai, priešprojektiniaipasiūlymai, detalusis planas, preliminarus projektas, techninis projektas,projekto valdymas, projekto ir statybos vykdymo priežiūra.Užsakovas: UAB „Kappa Packaging”Laikotarpis: 2001-2002 m.AB „Dvarčionių keramika” firmin÷ parduotuv÷ Klaip÷dojeDuomenys: pastato rekonstrukcija. Parduotuv÷s prekybos sal÷s plotas –136 m 2 , sand÷lio plotas – 676 m 2 , administracin÷s patalpos – 149 m 2 .Darbai/paslaugos: detalusis planas, techninis projektas, darboprojektas.Užsakovas: AB „Dvarčionių keramika”Laikotarpis: 2001-2002 m.AB „Baltijos laivų statykla” dažymo cechasDuomenys: bendras pastato plotas – 1830 m 2 . Pastato tūris – 31 140m 2 .Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, projektovykdymo priežiūra, statybos technin÷ priežiūra.Užsakovas: UAB „Ikoda”Laikotarpis: 2001-2002 m.Ekonominio tipo viešbutis VilniujeDuomenys: 8 aukštai, bendras plotas – 3100 m 2 .Darbai/paslaugos: detalusis planas, techninis projektas, darboprojektas, projekto vykdymo priežiūra, statybos technin÷ priežiūra,statybos kainos skaičiavimas, projekto vykdymo priežiūra.Užsakovas: UAB „Baltijos parkai”Laikotarpis: 2000-2001 m.24


Mūsų projektaiUAB „Philip Morris Lietuva” Klaip÷dos cigarečių gamyklos tabakopirminio apdirbimo cechasDuomenys: pagal užsakovo technologiją prie esamo cechosuprojektuotas 136x24 m pirminio tabako apdirbimo cechas. Gamybinispaj÷gumas – 14 500 t/metus. Kartu suprojektuota: katilin÷s, suspaustooro kompresorin÷s ir transformatorin÷s išpl÷timas, kita.Darbai/paslaugos: konkursin÷ rangos darbų dokumentacija, techninisprojektas, darbo projektas, projekto ir statybos vykdymo priežiūra, kita.Užsakovas: UAB „Philip Morris Lietuva”Laikotarpis: 2000-2001 m.UAB „Baltijos automobilių technika” (SIEMENS) įmon÷s išpl÷timasKlaip÷dojeDuomenys: gamybinis vienaaukštis lengvų metalo konstrukcijų pastatassu biuru ir sand÷liais. Bendras plotas – 11 000 m 2 .Darbai/paslaugos: sklypo duomenų nustatymas, detalusis planas,techninis projektas, darbo projektas, projekto vykdymo priežiūra, statybostechnin÷ priežiūra. kita.Užsakovas: UAB „Baltijos automobilių technika”Laikotarpis: 2000-2001 m.AB „Vilniaus prekyba” didmenin÷s prekybos sand÷liai „MaximaBaz÷” VilniujeDuomenys: lengvų „Astrom” tipo konstrukcijų pastatas. Bendras plotas –38 200 m 2 .Darbai/paslaugos: detalusis planas, techninis projektas, darboprojektas, projekto vykdymo priežiūra.Užsakovas: UAB „Vilniaus prekybos” nekilnojamas turtasLaikotarpis: 1999-2000 m.AB „Mažeikių nafta” rafinavimo modernizavimasDarbai/paslaugos: statybin÷s konstrukcin÷s specifikacijos ir standartai,techninis projektas, darbo projektas, projekto vykdymo priežiūra.Užsakovas: Mustang Engineers and Constructors Inc, AB „Mažeikiųnafta”Laikotarpis: 1999-2003 m.Prekybos centras „Maxima” Vilniuje, Ukmerg÷s g.Duomenys: prekybinis plotas – 7000 m 2 .Darbai/paslaugos: projekto koregavimas.Užsakovas: UAB „Fondas statyboms vystyti”Laikotarpis: 1999-2000 m.25


Mūsų projektaiAB „Volvo Trucks” techninio aptarnavimo stotis VilniujeDuomenys: sunkvežimių remontas ir techninis aptarnavimas.Vienaaukštis lengvų metalo konstrukcijų pastatas (42x72 m) suadministacin÷mis-butin÷mis patalpomis.Darbai/paslaugos: detalusis planas, techninis projektas, projektovykdymo priežiūra.Užsakovas: UAB „Skanska statyba”, Vilniaus m. savivaldyb÷s miestopl÷tros departamentasLaikotarpis: 1999-2000 m.Lietuvos paviljonas pasaulin÷je parodoje EXPO 2000 HanoveryjeDuomenys: bendras plotas – 1097 m 2 , statybinis tūris – 7475 m 3 , 120lankytojų per valandą.Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, projektovykdymo priežiūra.Užsakovas: AB „Panev÷žio statybos trestas”Laikotarpis: 1999 m.Klaip÷dos parodomoji geotermin÷ j÷gain÷Duomenys: atsinaujinančių energijos išteklių j÷gain÷. Bendrasgalingumas – 49,6 MW. Pastatų kompleksas iš lengvų metaliniųkonstrukcijų, 4 giluminiai geoterminio vandens gręžiniai.Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, projektovykdymo priežiūra.Užsakovas: UAB „Geoterma”Laikotarpis: 1998-2000 m.Baldų paviljonas VilniujeDuomenys: ekspozicijos sal÷s plotas 1864 m 2 .Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas.Užsakovas: UAB „Sant÷mis”Laikotarpis: 1998 m.„Volkswagen” automobilių centras su dviaukšte automobiliųstov÷jimo aikštele VilniujeDuomenys: pastatą sudaro automobilių prekybos centras, techninioaptarnavimo stotis ir automobilių stov÷jimo aikštel÷.Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, projektovykdymo priežiūra.Užsakovas: UAB „SAVY”, UAB „EVA AUTO”Laikotarpis: 1997 m.26


Mūsų projektaiKenos geležinkelio pasienio stoties išvystymas, pasienio posto(stoties) modernizavimasDuomenys: projektuoti geležinkelio keliai, iešmynai, prožektorin÷satramos, išilgin÷s apžiūros ir pra÷jimų estakados, keleivių stotis ir vagonųperdavimo kontora, detalaus patikrinimo pastatas. Bendras statiniųplotas – 4647 m 2 , geležinkelio kelių ilgis – 28,05 km.Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, detalusis planas,projekto vykdymo priežiūra, kita.Užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai”, AB-F „VITI”, UAB „Skala”,Pasienio kontrol÷s punktų direkcija prie LR Susisiekimo m-jos.Laikotarpis: 1997-2008 m.Muitin÷s ir pasienio užkardosDuomenys: Nidos, Medininkų, Kybartų, Pasvalio, Rusn÷s ir Kenosmuitin÷s ir pasienio užkardos.Laikotarpis: 1997-2000 m.Valstybinio kuro rezervo mazuto talpykla VilniujeDuomenys: keturios (kiekviena po 60 000 m 3 ) mazuto talpyklos supri÷mimo ir išdavimo įrenginiais bei aptarnavimo statiniais, priešgaisrin÷ssaugos sistema su siurbline ir lietaus vandens valymo įrenginiais.Darbai/paslaugos: techninis projektas, darbo projektas, darbodokumentacija, projekto vykdymo priežiūra.Užsakovas: SPAB „Vilniaus šilumos tinklai“ Vilniaus elektrin÷, VĮ„Vilniaus mazuto saugykla“, AB „Lietuvos energija“Laikotarpis: 1994-2001 m.27


Mūsų projektai• Vandentvarka• InfrastruktūraMatuizų kaimo viešosios infrastruktūros pl÷tra: sporto aikštynorekonstrukcijaDuomenys: suprojektuota futbolo aikšt÷ (90x45 m) su natūralia žol÷sdanga, krepšinio aikštel÷ (32x17 m) su sintetine danga, tinklinio aikštel÷(22x13 m) su sintetine danga, lauko teniso aikštel÷ (29x14 m) su sintetinedanga, b÷gimo takas (426x3,6 m) su sintetine danga.Darbai/paslaugos: techninis projektas.Užsakovas: Var÷nos rajono savivaldyb÷s administracijaLaikotarpis: 2011 m.Senosios Var÷nos kaimo viešosios infrastruktūros pl÷tra:poilsiaviet÷s įrengimas prie tilto per MerkįDuomenys: 300 m ilgio privažiavimo kelias į parkavimo aikštelę, 210 m 2parkavimo aikštel÷, 230 m 2 paplūdimys.Darbai/paslaugos: techninis projektas.Užsakovas: Var÷nos rajono savivaldyb÷s administracijaLaikotarpis: 2010 m.Nemuno gatv÷s atkarpos nuo Kauno g. iki kelio į prieplauką įrengimasJurbarko miesteDuomenys: 550 m ilgio ir 6,5 m pločio gatv÷, 556 m ilgio ir 2,0 m pločiodviračių takas, 534 m ilgio ir 2,0 m pločio p÷sčiųjų takas.Darbai/paslaugos: techninis projektas.Užsakovas: Jurbarko rajono savivaldyb÷s administracijaLaikotarpis: 2010 m.Dujų kompresorių stoties Širvintų rajone Lipuvkos v.s. plotosausinimasDuomenys: sausinamas plotas – 8,67 ha, vandens debitas – 5.31l/sek nuoha, sausintuvų gylis – 2,8-3,2 m, drenažo vamzdžiai – šalčiui atsparūs PE,dviguba sienele.Darbai/paslaugos: darbo projektas.Užsakovas: AB „Lietuvos dujos”Laikotarpis: 2010 m.28


Mūsų projektaiSmiltyn÷s jachtų uosto rekonstrukcijaDuomenys: valymo akvatorijos plotas -13 280 m 2 , valymo darbų apimtys –7500 m 3 , projektuojamas gylis – 3,5 m.Darbai/paslaugos: darbo projektas.Užsakovas: Všį „Klaip÷dos jachtklubas”Laikotarpis: 2010 m.Šalčininkų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijaDuomenys: suprojektuoti ir rekonstruoti Šalčininkų m. nuotekų valymoįrenginiai, panaudojant pažangią technologiją. Technologinis procesas yravisiškai automatizuotas: gali veikti be eksploatavimo personalo ir gali būtivaldomas kompiuteriu. Valyklos paj÷gumas 1800 m³/d, 8400 GE. Statybosdarbai atlikti iš dalies finansuojant ES l÷šomis.Darbai/paslaugos: techninis ir darbo projektas, statinio projekto vykdymopriežiūra.Užsakovas: Šalčininkų raj. savivaldyb÷, UAB „Vilniaus vandenys”Laikotarpis: 2009-2010 m.Ukmerg÷s miesto nuotekų valymo įrenginių pakeitimas irrekonstravimasDuomenys: pagrindinis Ukmerg÷s m. nuotekų valyklos rekonstravimotikslas - pertvarkyti sm÷lio surinkimą ir sausinimą, įrengti nuotekų dumblomechaninio tankinimo ir sausinimo iki 80 proc. dr÷gnumo technologiją.Valyklos paj÷gumas 9000 m³/d; 30000 GE. Statybos darbai atlikti iš daliesfinansuojant ES l÷šomis.Darbai/paslaugos: techninis ir darbo projektas, statinio projekto vykdymopriežiūra.Užsakovas: Ukmerg÷s raj. Savavivaldyb÷, UAB „Ukmerg÷s vandenys“Laikotarpis: 2009-2010 m.Ukmerg÷s miesto vandens gręžinių ir vandens ruošimo įrenginiųrekonstrukcijaDuomenys: Ukmerg÷s miesto vandens ruošimo įrenginiųrekonstrukcija ap÷m÷ bendrosios geležies ir mangano šalinimo išvandens įrenginių esminį pertvarkymą. Vandenviet÷s ir vandensruošyklos paj÷gumas 6000 m 3 /d. Statybos ir rekonstravimo darbaiatlikti dalinai finansuojant ES l÷šomis.Darbai/paslaugos: techninis ir darbo projektas, statinio projekto vykdymopriežiūra.Užsakovas: Ukmerg÷s raj. Savavivaldyb÷, UAB „Ukmerg÷s vandenys“Laikotarpis: 2009-2010 m.Alytaus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷trosspecialusis planasDuomenys: parengti vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemų pl÷trossprendiniai laikotarpiui iki 2015 m., apibr÷žtos teritorijos kuriose buspl÷tojamos centralizuotos viešosios vandentvarkos paslaugos.Darbai/paslaugos: galimybių studija, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymoinfrastruktūros pl÷tros specialusis planas.Užsakovas: UAB „Dzūkijos vandenys”Laikotarpis: 2008-2009 m.29


Mūsų projektaiP÷sčiųjų tiltas per Merkio upę Pamerkių kaime, Var÷nos rajoneDuomenys: p÷sčiųjų tilto matmenys: ilgis – 60 m, plotis -1 m, p÷sčiųjų takomatmenys: ilgis – 90 m, plotis - 2,5 m, konstrukcija: medinis perdengimasant metalinių lynų.Darbai/paslaugos: techninis projektas.Užsakovas: Var÷nos rajono savivaldyb÷s administracijaLaikotarpis: 2008 m.Dumblo valymo ir valdymo įrengimai Klaip÷dos miesto nuotekųvalyklojeDuomenys: esamų dumblo pūdytojų 2x3000 m 3 rekonstrukcija, energijostiekimo blokas, technologinis pastatas, laikina nusausinto dumblosaugojimo aikštel÷ - 140 000 m 3 , avarin÷s dumblo aikštel÷s - 10 000 m 3 ,dujų saugykla - 2000 m 3 , nuotekų, vandentiekio, dujų, elektros tinklai,transformatorin÷s rekonstrukcija, siurblin÷s, kiti statiniai, sklyposutvarkymas.Darbai/paslaugos: technin÷ parama užsakovui, statybos technin÷priežiūra, FIDIC inžinieriaus funkcijos.Užsakovas: AB „Klaip÷dos vanduo”Laikotarpis: 2007-2009 m.Ventos ir Lielup÷s baseino I-as investicinio projekto etapas: Mažeikiųmiesto vandentiekio ir nuotekų tinklai, nuotekų siurblin÷sDuomenys: vandentiekio pl÷tros tinklai - 10,1 km, ūkio-buitinių nuotekųpl÷tros tinklai – 7,9 km, požeminių modulinių nuotekų siurblin÷s – 1 vnt.,požeminių komplektinių nuotekų siurblin÷s – 77 vnt.Darbai/paslaugos: techninis projektas.Užsakovas: Mažeikių miesto savivaldyb÷s administracijaLaikotarpis: 2006-2007 m.Nemuno vidurupio baseino II-o investicijų paketo projektų ir pirkimodokumentų parengimas prioritetiniams objektams Panev÷žio miestosavivaldyb÷jeDuomenys: vandentiekio pl÷tros tinklai - 54,3 km, ūkio-buitinių nuotekųpl÷tros tinklai – 45,7 km, požeminių modulinių nuotekų siurblinių – 27 vnt.Darbai/paslaugos: techninis projektas.Užsakovas: Panev÷žio miesto savivaldyb÷s administracijaLaikotarpis: 2006-2008 m.Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimodokumentų parengimas prioritetiniams objektamsDuomenys: vandentiekio ir nuotekų tinklai - 190 km, 4 siurblin÷s. Objektųstatyba numatoma dalinai panaudojant ES Sanglaudos fondo l÷šas.Darbai/paslaugos konkursin÷ rangos darbų dokumentacija, techniniaiprojektai ir projektų vykdymo priežiūra.Užsakovai: Aplinkos projektų valdymo agentūra, Druskininkų, Alytaus,Kauno rajono ir Šalčininkų savivaldyb÷sLaikotarpis: 2006-2009 m.30


Mūsų projektaiVentos-Lielup÷s baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimodokumentų parengimas prioritetiniams objektamsDuomenys: vandentiekio ir nuotekų tinklai - 38 km, 11 siurblinių. Objektųstatyba numatoma dalinai panaudojant ES Sanglaudos fondo l÷šas.Darbai/paslaugos: konkursin÷ rangos darbų dokumentacija, techniniaiprojektai ir projektų vykdymo priežiūra.Užsakovai: Aplinkos projektų valdymo agentūra, Kupiškio, Rokiškio irAkmen÷s savivaldyb÷sLaikotarpis: 2006-2009 m.Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimodokumentų parengimas prioritetiniams objektamsDuomenys: vandentiekio ir nuotekų tinklai - 228 km, 45 siurblin÷s. Objektųstatyba numatoma dalinai panaudojant ES Sanglaudos fondo l÷šas.Darbai/paslaugos konkursin÷ rangos darbų dokumentacija, techniniaiprojektai ir projektų vykdymo priežiūra.Užsakovai: Aplinkos projektų valdymo agentūra, Marjampol÷s, Kelm÷s,Raseinių, Vilkaviškio, Radviliškio ir Kalvarijų savivaldyb÷sLaikotarpis: 2006-2009 m.Konkursin÷s dokumentacijos ir techninių projektų Nemuno vidurupiobaseino vandentvarkos ūkio investicijų I etapui rengimasMarjampol÷s, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos ir Kalvarijų savivaldyb÷seDuomenys: vandentiekio ir nuotekų tinklai - 140 km, 5 siurblin÷s. Objektųstatyba numatoma dalinai panaudojant ES Sanglaudos fondo l÷šasDarbai/paslaugos: konkursin÷ rangos darbų dokumentacija, techniniaiprojektai ir projektų vykdymo priežiūra.Užsakovai: Aplinkos projektų valdymo agentūra, Marjampol÷s,Vilkaviškio, Kazlų Rūdos ir Kalvarijų savivaldyb÷sLaikotarpis: 2005-2008 m.Neries up÷s baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų irtechninių specifikacijų parengimas Visagino miesto, Utenos,Ignalinos, Mol÷tų ir Zarasų savivaldyb÷msDuomenys: vandentiekio ir nuotekų tinklai - 113 km, 39 siurblin÷s. Objektųstatyba numatoma dalinai panaudojant ES Sanglaudos fondo l÷šas.Darbai/paslaugos konkursin÷ rangos darbų dokumentacija, techniniaiprojektai ir projektų vykdymo priežiūra, statybos technin÷ priežiūra, FIDICinžinieriaus funkcijos.Užsakovai: Aplinkos projektų valdymo agentūra, Visagino, Utenos,Ignalinos, Mol÷tų ir Zarasų savivaldyb÷sLaikotarpis: 2005-2008 m.31


Mūsų projektaiKlaip÷dos valstybinio jūrų uostas: krantin÷ Nr. 118Duomenys: krovinių krovos krantin÷. Plienin÷ įlaidin÷ fasadin÷ siena,templ÷mis inkaruota prie plienin÷s įlaidin÷s inkarin÷s sienel÷s. Krantin÷silgis – 209,7 m, krantin÷s plotis – 30,9 m, kordono altitud÷ - +2m Baltijossistemoje, dugno altitud÷ - -10 m Baltijos sistemoje.Darbai/paslaugos: techninis ir darbo projektai.Užsakovas: VĮ Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto direkcijaLaikotarpis: 2005–2006 m.Aukspirtos up÷s I ir II sistemų ir jų statinių renovacija Šakių rajoneDuomenys: griovių ir jų statinių remontas ir rekonstrukcija - 19,8 km,pralaidų – 10 vnt., tiltų – 4 vnt.Darbai/paslaugos: techninis darbo projektas.Užsakovas: Šakių rajono savivaldyb÷s administracijos žem÷s ūkio skyriusLaikotarpis: 2005 m.Klaip÷dos valstybinio jūrų uostas. Krantin÷ Nr. 119Duomenys: krovinių krovos krantin÷. Plienin÷ įlaidin÷ fasadin÷ siena,templ÷mis inkaruota prie plienin÷s įlaidin÷s inkarin÷s sienel÷s.Krantin÷s ilgis – 162,5 m, krantin÷s plotis – 30,9 m, kordono altitud÷ - +2 mBaltijos sistemoje, dugno altitud÷ - -10 m Baltijos sistemoje.Darbai/paslaugos: techninis ir darbo projektai.Užsakovas: VĮ Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto direkcijaLaikotarpis: 2004–2006 m.Radviliškio miesto vandenvalos įrenginių rekonstrukcija, nuotekųir vandentiekio tinklų išpl÷timasDuomenys: biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, kurių paj÷gumas3400 m 3 /p, 15000 GE, vandentiekio ir nuotekų tinklai - 7,3 km, 8nuotekų siurblin÷s. Statybos darbai dalinai buvo finansuojamipanaudojant ES ISPA fondo l÷šas.Darbai/paslaugos: galimybių studija, valyklos detalusis planas,konkursin÷ rangos darbų dokumentacija, techninis projektas ir projektovykdymo priežiūra, technin÷ parama užsakovui, statybos technin÷priežiūra, FIDIC inžinieriaus funkcijos.Užsakovas: UAB „Radviliškio vanduo”Laikotarpis: 2003-2007 m.Švenčion÷lių nuotekų valymo įrenginiaiDuomenys: uždari SBR tipo biologinio nuotekų valymo įrenginiai,pagrindin÷s nuotekų siurblin÷s rekonstrukcija, nuotekų sl÷gin÷ linija 0,9km, lauko inžineriniai tinklai, sklypo sutvarkymas. Paj÷gumas 1440m 3 /p, 9900GE.Darbai/paslaugos: galimybių studija, konkursin÷ rangos darbųdokumentacija, techninis projektas, darbo projektas, projekto vykdymopriežiūra.Užsakovas: UAB „Vilniaus vandenys”Laikotarpis: 2002-2008 m.32


Mūsų projektaiVandentiekio ir nuotekų sistemos renovacija ir pl÷tra Vilniuje I ir IIetapaiDuomenys: esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija betranš÷jiniaismetodais bei naujų tinklų pl÷tra - 177 km, esamų siurblinių renovacija irnaujų siurblinių statyba - 26 siurblin÷s . Renovacijos darbai dalinai buvofinansuojami panaudojant ES ISPA fondo l÷šas.Darbai/paslaugos: technin÷ parama užsakovui konkursin÷ rangosdarbų dokumentacija, statybos technin÷ priežiūra, FIDIC inžinieriausfunkcijos.Užsakovas: UAB „Vilniaus vandenys”Laikotarpis: 2002-2009 m.Klaip÷dos nuotekų sl÷gin÷s linijos rekonstrukcijaDuomenys: nauja DN 1000 sl÷gin÷ nuotekų linija nuo pagrindin÷s nuotekųsiurblin÷s Nr. 6 iki miesto nuotekų valymo įrenginių, sl÷gin÷s linijos ilgis –8 km. Statybos darbai dalinai buvo finansuojami panaudojant ESSanglaudos fondo l÷šas.Darbai/paslaugos: techninis projektas ir projekto vykdymo priežiūra,technin÷ parama užsakovui, statybos technin÷ priežiūra, FIDIC inžinieriausfunkcijos.Užsakovas: AB „Klaip÷dos vanduo”Laikotarpis: 2000-2008 m.Klaip÷dos miesto vandens tiekimo ir ūkio nuotekų šalinimospecialusis planasDuomenys: sukurtas vandentiekio ir nuotekų tinklų kompiuterinis modelis,parengti vandentiekio ir nuotekų tinklų pl÷tros sprendiniai laikotarpiui iki2015 m.Darbai/paslaugos: galimybių studija, vandentiekio ir nuotekų tinklųspecialusis planas.Užsakovas: AB „Klaip÷dos vanduo”Laikotarpis: 2000-2005 m.33


Mūsų projektai• Aplinkosauga• Teritorijų planavimas• Inžineriniai tyrimaiDumblo apdorojimo įrenginių sanitarin÷s apsaugos zonos nustatymospecialusis planasDuomenys: Marijampol÷s nuotekų valyklos su dumblo apdorojimoįrenginiais sanitarin÷s apsaugos zonos (SAZ) specialiojo plano parengimas.Darbai/paslaugos: specialiojo plano parengimas.Užsakovas: UAB „Sūduvos vandenys“Laikotarpis: 2011 m.Komunalinių atliekų tvarkymo galimybių studijaDuomenys: Vilniaus apskrities komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrospl÷tra. Galimybių studijos aplinkosaugin÷ dalis ir paraiškos finansavimuigauti parengimas.Darbai/paslaugos: galimybių studijos parengimas.Užsakovas: UAB „VAATC”Laikotarpis: 2010 m.Klaip÷dos jūrų uosto teritorijos dalies detalusis planasDuomenys: Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto teritorijos dalies, esančiosSmelt÷s pusiasalyje, detaliojo plano parengimas UAB „Klaip÷dos konteineriųterminalas“.Darbai/paslaugos: detaliojo plano parengimas.Užsakovas: VĮ „Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto direkcija“Laikotarpis: 2010-2011 m.Pramonin÷s zonos detalusis planasDuomenys: Marijampol÷s pramonin÷s zonos (apie 67 ha) pl÷tros detalusisplanas.Darbai/paslaugos: detaliojo plano parengimas.Užsakovas: Marijampol÷s savivaldyb÷s administracijaLaikotarpis: 2010 m.NordBalt elektros jungties su Švedija specialusis planasDuomenys: „NordBalt“ elektros energijos perdavimo jungties statybosKlaip÷dos apskrityje specialusis planas.Darbai/paslaugos: specialiojo plano parengimas.Užsakovas: AB „LitGrid“Laikotarpis: 2010-2011 m34


Mūsų projektaiRytų V÷žaičių naftos gavybos aikštel÷s PAV programa ir ataskaitaDuomenys: Rytų V÷žaičių naftos gavybos aikštel÷s įrengimo ireksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa ir ataskaita,preliminarūs ekogeologiniai tyrimai.Darbai/paslaugos: PAV vertinimo programos ir ataskaitos parengimas,ekogeologiniai tyrimai.Užsakovas: UAB „Manifoldas“Laikotarpis: 2010 m. – vykdomasAntkopčio naftos gavybos aikštel÷s PAV programa ir ataskaita, PiRA irALPDuomenys: Antkopčio naftos gavybos aikštel÷s įrengimo ir eksploatacijospoveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa ir ataskaita, galimų avarijųpavojaus ir rizikos analiz÷s (PiRA)studijos ir avarijų likvidavimo plano (ALP)parengimas.Darbai/paslaugos: PAV vertinimo programos ir ataskaitos parengimas,PiRA studijos ir ALP parengimas.Užsakovas: UAB „Manifoldas“Laikotarpis: 2010 m. – vykdomasPietų V÷žaičių naftos gavybos aikštel÷s PAV programa ir ataskaitaDuomenys: Pietų V÷žaičių naftos gavybos aikštel÷s įrengimo ireksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa ir ataskaita.Darbai/paslaugos: PAV vertinimo programos ir ataskaitos parengimas.Užsakovas: UAB „Manifoldas“Laikotarpis: 2010 m. – vykdomasPorolono gamyklos PAV atranka, programa ir ataskaitaDuomenys: porolono gamybos įmon÷s J.Basanavičiaus g. 103c, Šiauliuose,poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa ir ataskaita.Darbai/paslaugos: PAV vertinimo programos ir ataskaitos parengimas.Užsakovas: UAB „NMF Porolon“Laikotarpis: 2010 m.Atomin÷s elektrin÷s PAOV ataskaita (2011-2015)Duomenys: Ignalinos atomin÷s elektrin÷s poveikio aplinkos orui vertinimas(PAOV) ir ataskaitos parengimas laikotarpiui nuo 2011 m. iki 2015 m.Darbai/paslaugos: PAOV ataskaitos parengimas.Užsakovas: VĮ „Ignalinos atomin÷ elektrin÷“Laikotarpis: 2010 m.35


Mūsų projektaiStambiagabaričių krovinių gabenimo maršruto SPAVDuomenys: susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams,didžiagabaričiams ir kitiems kroviniams vežti naujos atomin÷s elektrin÷sstatybai, maršruto specialusis planas. Strateginio poveikio aplinkai vertinimo(SPAV) apimties nustatymo dokumento ir ataskaitos parengimas.Darbai/paslaugos: specialiojo plano, SPAV apimties nustatymo dokumentoir ataskaitos parengimas.Užsakovas: UAB „Visagino atomin÷ elektrin÷“Laikotarpis: 2010 m.Miesto kvartalui numatytos teritorijos tyrin÷jimaiDuomenys: teritorijos Klaip÷dos jūrų uoste, kur vystomas „Memelio miesto“gyvenamosios ir komercin÷s paskirties kvartalo projektas, atskirų arealųdetalieji ekogeologiniai tyrin÷jimai.Darbai/paslaugos: ekogeologiniai tyrin÷jimai.Užsakovas: UAB „Memelio miestas“Laikotarpis: 2010 m.Radioaktyvių atliekų kapinyno buferin÷s saugyklos aikštel÷styrin÷jimaiDuomenys: labai mažo aktyvumo radioaktyvių atliekų kapinyno buferin÷ssaugyklos aikštel÷s ekogeologiniai tyrin÷jimai.Darbai/paslaugos: ekogeologiniai tyrin÷jimai.Užsakovas: VĮ „Ignalinos atomin÷ elektrin÷“Laikotarpis: 2010 m.LitPol Link elektros jungtis su Lenkija: nuolatin÷s srov÷s intarposklypo detalusis planasDuomenys: žem÷s sklypų (kad. Nr.3310/0001:204, Nr.3310/0001:187,Nr.3310/0001:201) Paplanskų k., Alytaus sen., Alytaus r. ir žem÷s sklypo(kad. Nr. 3310/0001:288) Butkūnų k., Alytaus sen., Alytaus r. detalusisplanas.Darbai/paslaugos: detaliojo plano parengimas.Užsakovas: AB „LitGrid“Laikotarpis: 2009-2011 m.LitPol Link elektros jungties su Lenkija SPAV, PAV programa irataskaitaDuomenys: 400 kV elektros energijos perdavimo oro linijos nuo Alytaustransformatorių pastot÷s iki Lietuvos - Lenkijos Respublikų valstybin÷ssienos statybos ir eksploatacijos strateginio poveikio aplinkai (SPAV) a.n.d irataskaita, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa ir ataskaita.Darbai/paslaugos: SPAV ataskaitos, PAV programos ir ataskaitosparengimas.Užsakovas: AB „LitGrid“Laikotarpis: 2009-2010 m.36


Mūsų projektaiKlaip÷dos stoties Pauosčio kelyno pl÷tros specialusis planas, PAVprograma ir ataskaitaDuomenys: Klaip÷dos geležinkelio stoties Pauosčio kelyno pl÷trosspeciausis planas, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa ir ataskaita.Darbai/paslaugos: specialiojo plano, PAV programos ir ataskaitosparengimas.Užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“Laikotarpis: 2009-2010 m.Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷trosspecialusis planasDuomenys: Alytaus miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymoinfrastruktūros pl÷tros specialusis planas.Darbai/paslaugos: specialiojo plano parengimas.Užsakovas: UAB „Dzūkijos vandenys“Laikotarpis: 2009-2010 m.Medienos drožlių plokščių (MDP) gamyklos PAV atrankaDuomenys: poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atrankos medžiagosparengimas planuojamai įrengti automatinei MDP pakavimo linijai, naujiemsbiologinio oro valymo filtrams, didelio našumo MDP apdailos ir pakavimolinijai ir skirtingo tankio drožl÷s juostų formavimo technologijos linijaimodernizuoti.Darbai/paslaugos: PAV atrankos parengimas.Užsakovas: UAB „SWEDSPAN Girių bizonas“Laikotarpis: 2009 m.Dumblo apdorojimo įrenginių PAV atrankaDuomenys: poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atrankos medžiagosparengimas Kauno dumblo apdorojimo įrenginių išpl÷timui ir atnaujinimui.Darbai/paslaugos: PAV atrankos parengimas.Užsakovas: UAB „Kauno vandenys"Laikotarpis: 2009 m.Medienos drožlių plokščių (MDP) gamyklos PAOV ataskaita (2009-2013)Duomenys: medienos drožlių plokščių (MDP) gamybos įmon÷s poveikioaplinkos orui (PAOV)vertinimas ir ataskaitos parengimas laikotarpiui nuo2009 m. iki 2013 m.Darbai/paslaugos: PAO vertinimas ir PAOV ataskaitos parengimas.Užsakovas: UAB „SWEDSPAN Girių bizonas“Laikotarpis: 2009 m.Naftos perdirbimo įmon÷s PAOV ataskaita (2011-2015)Duomenys: naftos perdirbimo įmon÷s poveikio aplinkos orui vertinimo(PAOV) ataskaitos parengimas laikotarpiui nuo 2011 m. iki 2015 m.Darbai/paslaugos: PAOV ataskaitos parengimas.Užsakovas: AB „ORLEN Lietuva“Laikotarpis: 2009-2010 m.37


Mūsų projektaiDujų turbinos bloko statybos aikštel÷s tyrin÷jimaiDuomenys: kombinuoto ciklo dujų turbinos bloko statybos aikštel÷spreliminarūs ekogeologiniai tyrin÷jimai.Darbai/paslaugos: ekogeologiniai tyrin÷jimai.Užsakovas: AB „Lietuvos elektrin÷“Laikotarpis: 2009 m.Atomin÷s elektrin÷s aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacijos irPAOV ataskaitos parengimasDuomenys: projekto administravimas, esamos situacijos charakteristika,aplinkos oro teršalų sklaidos aplinkoje matematinis modeliavimas, aplinkosoro kokyb÷s monitoringo grafikas, kita.Darbai/paslaugos: PAOV ataskaitos parengimas.Užsakovas: VĮ „Ignalinos atomin÷ elektrin÷“Laikotarpis: 2009 m.Klaip÷dos pietinio aplinkkelio detalusis planas, PAV programa irataskaitaDuomenys: pietin÷s jungties tiesimo tarp Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto irIXB transporto koridoriaus detalusis planas, poveikio aplinkai vertinimo (PAV)programa ir ataskaita.Darbai/paslaugos: detaliojo plano parengimas, PAV programa ir ataskaita.Užsakovas: Klaip÷dos m. savivaldyb÷s administracijaLaikotarpis: 2008-2010 m.AB „Achema“ gamyklos žem÷s sklypo detalusis planasDuomenys: AB „Achema“ žem÷s sklypo (kadastrinis Nr.4625/0001:0001,plotas – 277,4246 ha) Jonavos raj., Ruklos sen., Jonalaukio km. detalusisplanas.Darbai/paslaugos: detaliojo plano parengimas.Užsakovas: AB „Achema“Laikotarpis: 2008-2010 m.330 kV elektros perdavimo linijos statybos specialusis planasDuomenys: 330 kV elektros energijos perdavimo oro linijos Klaip÷da –Telšiai statybos specialusis planas.Darbai/paslaugos: specialiojo plano parengimas.Užsakovas: AB „Lietuvos energija“Laikotarpis: 2008-2010 m.Lokomotyvų remonto depo požeminių rezervuarų sklypo tyrin÷jimaiDuomenys: Vilniaus lokomotyvų remonto depo požeminių rezervuarų sklypopreliminarūs ekogeologiniai tyrin÷jimai.Darbai/paslaugos: ekogeologiniai tyrin÷jimai.Užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“Laikotarpis: 2008 m.38


Mūsų projektaiAB „Mažeikių nafta“ naftos perdirbimo įmon÷s PAOV ataskaitoskoregavimasDarbai/paslaugos: projekto administravimas, esamos situacijoscharakteristika, perspektyvin÷s situacijos prognoz÷, aplinkos oro teršalųsklaidos aplinkoje matematinis modeliavimas, aplinkos oro kokyb÷smonitoringo grafikas, technin÷ pagalba rengiant paraišką TIPK leidimui gauti,kita.Užsakovas: AB „Mažeikių nafta“Laikotarpis: 2008-2009 m.Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: technin÷priežiūraDuomenys: atlikta statybos priežiūra bei vykdytos FIDIC Inžinieriausfunkcijos statant šiuos Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos objektus:Zabieliškio regioninis sąvartynas; Lapių regioninis sąvartynas, didžiųjųatliekų surinkimo aikštel÷s Raseinių raj., Jonavos raj., K÷dainių m.,Kaišiadorių m. ir Kauno mieste; Kauno regiono sąvartynų uždarymas.Darbai/paslaugos: statybos technin÷ priežiūra, projekto vykdymo priežiūra,FIDIC Inžinieriaus funkcijos.Užsakovas: VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras”Laikotarpis: 2007-2010 m.Naftos perdirbimo įmon÷s PAOV ataskaita (2008-2010)Duomenys: naftos perdirbimo įmon÷s poveikio aplinkos orui vertinimo(PAOV) ataskaitos parengimas laikotarpiui nuo 2008 m. iki 2010 m.Darbai/paslaugos: PAOV ataskaitos parengimas.Užsakovas: AB „Mažeikių nafta“Laikotarpis: 2007 m.Garo katilin÷s ir šilumin÷s pramonin÷s katilin÷s teritorijų tyrin÷jimaiDuomenys: garo katilin÷s ir šilumin÷s pramonin÷s katilin÷s teritorijosekogeologiniai tyrimai ir požeminio vandens monitoringo sistemos įrengimas.Darbai/paslaugos: ekogeologiniai tyrimai, požeminio vandens monitoringas.Užsakovas: VĮ „Ignalinos atomin÷ elektrin÷“Laikotarpis: 2007 m.Reaktyvinio kuro baz÷s PVM programa ir ataskaitaDuomenys: reaktyvinio kuro baz÷s požeminio vandens monitoringo (PVM)programa ir ataskaita 2006-2010 m. laikotarpiui.Darbai/paslaugos: PVM programos ir ataskaitos parengimas.Užsakovas: UAB „Naftelf“Laikotarpis: 2006-2010 m.Metalo laužo apdorojimo aikštel÷s PVM programa ir ataskaitaDuomenys: metalo laužo apdorojimo aikštel÷s požeminio vandensmonitoringo (PVM) ataskaita 2006-2010 m. laikotarpiui ir programa 2011-2015 m. laikotarpiui.Darbai/paslaugos: PVM programos ir ataskaitos parengimas.Užsakovas: UAB „Kuusakoski“Laikotarpis: 2006-2010 m.39


Mūsų projektaiMarijampol÷s apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas:technin÷ priežiūraDuomenys: atlikta statybos priežiūra bei vykdytos FIDIC Inžinieriausfunkcijos statant Marijampol÷s apskrities atliekų tvarkymo sistemosobjektus.Darbai/paslaugos: statybos technin÷ priežiūra, projekto vykdymo priežiūra,FIDIC Inžinieriaus funkcijos.Užsakovas: UAB „Marijampol÷s apskrities atliekų tvarkymo centras”Laikotarpis: 2006-2009 m.AB „Achema“ karbamido gamybos agregato galimų avarijų pavojaus irrizikos analiz÷ (PiRA)Darbai/paslaugos: projekto administravimas, technologinio proceso analiz÷,avarinių situacijų priežasčių analiz÷, preliminarus galimų rizikų ir pavojųvertinimas, avarijų prevencija ir valdymas, avarijų likvidavimas, kita.Užsakovas: AB „Achema“Laikotarpis: 2006-2007 m.Katalizinio krekingo benzino hidrovalymo įrenginio PiRADuomenys: AB „Mažeikių nafta“ naftos perdirbimo įmon÷s modernizavimo IIetapas: katalizinio krekingo benzino hidrovalymo įrenginio galimų avarijųpavojaus ir rizikos analiz÷s (PiRA) studija.Darbai/paslaugos: PiRA studijos parengimas.Užsakovas: AB „Mažeikių nafta“Laikotarpis: 2005 m.Kiaulininkyst÷s komplekso PAVDuomenys: kiaulininkyst÷s komplekso poveikio aplinkai vertinimo (PAV)programa ir ataskaita.Darbai/paslaugos: PAV programos ir ataskaitos parengimas.Užsakovas: UAB „Piglita”Laikotarpis: 2005 m..Panev÷žio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimasDuomenys: taršos integruotos prevencijos ir kontrol÷s (TIPK) leidimas;buitinių atliekų tvarkymo ir utilizavimo technologiniai reglamentai; darbųsaugos ir sveikatos instrukcijos; civilin÷s saugos veiksmų planai; versloplanas galutiniam paramos gav÷jui; savivaldybių atliekų tvarkymo planai;konkursin÷ dokumentacija atliekų surinkimo paslaugų pirkimui; konkursin÷dokumentacija regioninio sąvartyno operatoriaus parinkimui; mokymųprogramos parengimas, kita.Užsakovas: UAB „Panev÷žio regiono atliekų tvarkymo centras”Laikotarpis: 2005-2007 m.Naftos perdirbimo įmon÷s modernizavimo PAV programa ir ataskaitaDuomenys: naftos perdirbimo įmon÷s modernizavimo poveikio aplinkaivertinimo (PAV) programos ir ataskaitos parengimas.Darbai/paslaugos: PAV programos ir ataskaitos parengimas.Užsakovas: AB „Mažeikių nafta“Laikotarpis: 2004-2007 m.40


Mūsų projektaiPavojingų atliekų tvarkymo aikštel÷s PVMDuomenys: Vilniaus pavojingų atliekų tvarkymo aikštel÷s požeminio vandensmonitoringo (PVM) sistemos įrengimas.Darbai/paslaugos: PVM sistemos įrengimas.Užsakovas: UAB „Toksika“Laikotarpis: 2004 m.Taurag÷s regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimasDuomenys: taršos integruotos prevencijos ir kontrol÷s leidimas (TIPK);buitinių atliekų tvarkymo ir utilizavimo technologiniai reglamentai, darbųsaugos ir sveikatos instrukcijos; civilin÷s saugos veiksmų planai; versloplanas galutiniam paramos gav÷jui; savivaldybių atliekų tvarkymo planai;konkursin÷ dokumentacija atliekų surinkimo paslaugų pirkimui; konkursin÷dokumentacija regioninio sąvartyno operatoriaus parinkimui; mokymųprogramos parengimas, kita.Užsakovas: UAB „Taurag÷s regiono atliekų tvarkymo centras”Laikotarpis: 2004-2009 m.UAB „Orion Global PET“ PETF gamybos įmon÷s bei jos išpl÷timoGAPRA ir ALP parengimasDuomenys: parengta UAB „Orion Global PET” polietilentreftalato gamybosįmon÷s (paj÷gumas – 198 tūkst. t/metus) Klaip÷doje galimų avarijų pavojausir rizikos analiz÷s (GAPRA) studija ir avarijų likvidavimo planas (ALP).Darbai/paslaugos: GAPRA ir ALP parengimas, įmon÷s teritorijosekogeologiniai tyrimai, požeminio vandens monitoringo sistemos įrengimasir monitoringo programos parengimas.Užsakovas: UAB „Orion Global PET”Laikotarpis: 2004-2006 m.Vilniaus miesto uždarytų sąvartynų aplinkos monitoringasDuomenys: parengta, su Vilniaus RAAD suderinta ir LGT patvirtintaVilniaus miesto uždarytų sąvartynų (Fabijoniškių, Polocko, Lentvario,Mickūnų) aplinkos (požeminio ir paviršinio vandens, sąvartynų dujų, filtrato,dirvožemių ir fitocenozių) monitoringo 2004–2006 m. programa. Požeminiovandens monitoringo vykdymas pagal programą.Darbai/paslaugos: sąvartyno aplinkos monitoringo programų parengimas,sąvartyno aplinkos monitoringo vykdymas.Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldyb÷Laikotarpis: 2003-2004 m.Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno PAVDuomenys: parengtos Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyno (2alternatyvūs sklypai - Širvintų ir Kazokiškių) poveikio aplinkai vertinimo (PAV)programa ir ataskaita. Pagal PAV ataskaitą Aplinkos ministerija pritar÷Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyno įrengimui Kazokišk÷se(Elekt÷nų sav.).Darbai/paslaugos: PAV programos ir ataskaitos parengimas.Užsakovas: VšĮ „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras”Laikotarpis: 2003-2004 m.41


Mūsų projektaiKariotiškių sąvartyno dujų ir filtrato monitoringasDuomenys: 2002 m. ir 2005 m. parengtos Vilniaus m. Kariotiškiųkomunalinių atliekų sąvartyno (plotas – 28,1 ha, per 1987–2008 m.sąvartyne sukaupta apie 2 mln. m³ arba 1,5 mln. t atliekų) dujų ir filtratomonitoringo programos; pagal min÷tas programas vykdytas sąvartyno dujųir filtrato monitoringas; parengtos kasmetin÷s monitoringo ataskaitos.Darbai/paslaugos: sąvartyno dujų ir filtrato monitoringo programųparengimas, sąvartyno dujų ir filtrato monitoringo vykdymas.Užsakovas: UAB „Vilniaus sąvartynas”, UAB „Vilniaus apskrities atliekųtvarkymo centras”Laikotarpis: 2002-2008 m.Utenos apskrities atliekų tvarkymo sistemos galimybių studijaDuomenys: galimybių studijoje išnagrin÷ta ir pasiūlyta techniškai irfinansiškai galima institucin÷ ir organizacin÷ būsimos Utenos regiono atliekųtvarkymo sistemos elementų nuosavyb÷s ir veiklos formų sandara.Darbai/paslaugos: galimybių studija, ISPA paraiškos investicin÷s programosfinansavimui iš ES fondų gauti parengimas.Užsakovas: LR Aplinkos ministerijaLaikotarpis: 2002-2003 m.Šviesių naftos produktų vamzdyno nuo Būting÷s naftos terminalo ikiAB „Klaip÷dos nafta” PAVDuomenys: parengtos produktotiekio nuo Būting÷s naftos terminalo iki AB„Klaip÷dos nafta” poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos dalys:technologija, žem÷s gelm÷s, vanduo, alternatyvų analiz÷, ekstremaliossituacijos, monitoringas.Darbai/paslaugos: PAV ataskaitos parengimas.Užsakovas: Klaip÷dos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų irplanavimo institutasLaikotarpis: 2001-2002 m.UAB „Dzūkijos vandenys” vandenviečių ir nuotekų valyklos požeminiovandens monitoringasDuomenys: UAB „Dzūkijos vandenys” eksploatuojamų Vidzgirio, Strielčių irRadžiūnų vandenviečių ir nuotekų valyklos požeminio vandens 2004-2006m. monitoringo programos parengimas, suderinimas ir patvirtinimasįstatymais numatytose žinybose; požeminio ir paviršinio vandensmonitoringo vykdymas; kasmetinių monitoringo ataskaitų parengimas.Darbai/paslaugos: požeminio vandens monitoringo programų parengimas,požeminio ir paviršinio vandens monitoringo vykdymas.Užsakovas: UAB „Dzūkijos vandenys”Laikotarpis: 2001-2007 m.Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos galimybių studijaDuomenys: galimybių studijoje išnagrin÷ta ir pasiūlyta techniškai irfinansiškai galima institucin÷ ir organizacin÷ būsimos Vilniaus regiono atliekųtvarkymo sistemos elementų nuosavyb÷s ir veiklos formų sandara.Darbai/paslaugos: galimybių studija, ISPA paraiškos investicin÷s programosfinansavimui iš ES fondų gauti parengimas.Užsakovas: LR Aplinkos ministerijaLaikotarpis: 2001-2002 m.42


Mūsų klientai43

More magazines by this user
Similar magazines