KOMPAKT OTK - Komfovent

komfovent.lt

KOMPAKT OTK - Komfovent

Montavimo instrukcija1.3. Temperatūros jutiklių montavimasTiekiamo oro temperatūros jutiklis B1 (žr. 1.3a pav.) montuojamas ortakyje numatytoje vietoje po šildytuvoar aušintuvo sekcijos (jei numatyta). Minimalus atstumas nuo įrenginio sekcijos oro angos iki jutiklio turi būti nemažesnis kaip du apvalaus pajungimo diametrai arba stačiakampio pajungimo įstrižainė.Vandens temperatūros jutiklis B5 (žr. 1.3b pav.) montuojamas ant grįžtančio vandens vamzdžio, kuo arčiaušildytuvo korpuso. Jutiklį patartina termiškai izoliuoti!Temperatūros jutiklių ir pultelio kabelių sujungimai turi būti hermetizuoti PVCizoliacine juosta.1.3a pav. 1.3b pav.Tiekiamo oro temperatūros jutiklis B1Grįžtamo vandens temperatūros jutiklis B51.4. Reikalavimai valdymo pulto montavimui1. Valdymo pultas turi būti montuojamas patalpose, kuriose būtų užtikrinamos nurodytos sąlygos:1.1. aplinkos temperatūroje 0°C ... 40°C;1.2. santykinės drėgmės ribose 20% ...80%;1.3. turi būti užtikrinta apsauga nuo atsitiktinių vertikaliai krintančių vandens lašų (IP X2).2. Montavimo aukštis nemažesnis kaip 0,6m nuo žemės.3. Valdymo pulto pajungimas numatytas pro kiaurymę nugarinėje jo pusėje.4. Pultelis tvirtinasi pragręžus dvi skyles ant tvirtinamo paviršiaus.1.5. Valdymo pulto prijungimasPultelio kontaktinių gnybtų išdėstymas parodytas 1.5 pav. (dešinėje pusėje).Valdymo pultas prijungiamas prie prijungimo dėžutės gnybtų (žr. 1.2 a pav.). Pultelio jungimo su įrenginiukabelio ilgis negali viršyti 20 m. Kabelio tipas nurodytas įrenginio principinėje elektrinėje schemoje.1.5 pav.Valdymo pulto schemaUždarant pultelio dangtelį neužlenkti viduje esančių spyruoklių, kitaip pultelio mygtukaigali neveikti! Prieš pajungiant valdymo pultelį, reikia atjungti maitinimo įtampą!Pulto prijungimo bei kitų kabelių storiai nurodyti principinėje elektrinėje schemoje!6


Eksploatavimo instrukcija2.2. Įrenginio įjungimasPrijungus vėdinimo įrenginį prie elektros maitinimo tinklo, pultelio ekranėlyje vaizduojamas pradinis langas(2.3 pav.).Įrenginys įjungiamas (išjungiamas) pultelyje paspaudus ir išlaikius iki garsinio patvirtinimo (4 sek.)nuspaustą mygtuką. Po įrenginio įjungimo pultelio mygtuku, įrenginys pradės veikti po nedidelio uždelsimo(apie 60 sek.), kol atsidarys oro užsklandos ir įsisuks ventiliatoriai. Įrenginio veikimas indikuojamas pultelyjevėdinimo intensyvumo lygiu ir šviesos diodo signalais (žr. toliau).Nejungti neįžeminto įrenginio! Įsitikinti, ar įrenginio visos sekcijos tvirtai sujungtostarpusavyje.2.3. Valdymo pulto indikacijaVartotojui informacija pateikiama pultelio ekranėlyje skaitmenimis ir simboliniais žymėjimais, taip pat šviesosdiodo šviesiniais signalais.Pultelio pradinis ekranėlio langas pavaizduotas 2.3 pav.2.3 pav.Valdymo pulto pradinis langasTiekiamo oro temperatūraVėdinimo intensyvumo lygisĮrenginio veikimo indikacijos šviesos diodasPastaba: Jeigu po įrenginio maitinimo įjungimo ir paleidimo mygtuko paspaudimo valdymo pultelio ekranėlyješviečia užrašas “Stop” ir įrenginys nepasileidžia, reikia vadovautis gedimų nustatymo ir šalinimo lentele(žr. toliau).Šviesinių signalų reikšmės:1. pultelyje nešviečia veikimą indikuojantis šviesos diodas – įrenginys išjungtas;2. šviesos diodas šviečia žalia spalva ir vaizduojama informacija – įrenginys įjungtas;3. šviečiant žaliam šviesos diodui vaizduojama automatinio režimo žymė „A“ – įrenginys veikia automatiniamerežime pagal savaitinę laiko programą;4. šviesos diodas mirksi raudona ir žalia spalvomis bei vaizduojama informacija – žr. 2.6. skyrių;5. šviesos diodas šviečia raudonai ir/arba vaizduojamas pranešimas “Stop” – avarinis įrenginio išjungimas(žr. 2.6. skyrių);6. pultelyje niekas nevaizduojama - įrenginys neturi elektros maitinimo arba pažeistas pultelį ir įrenginįjungiantis kabelis.8


Eksploatavimo instrukcija2.4. Įrenginio programiniai nustatymaiPaspaudus pultelio lietimui jautrų mygtuką pereinama į parametrų nustatymo meniu. Mygtukais ,pasirenkamas meniu langas (aprašymą žr. toliau). Pasirinkus reikiamą meniu langą norimo parametro nustatymuivėl spaudžiamas o mygtukais , nustatoma norima reikšmė. Atlikus nustatymą, reikšmė patvirtinamavėl spaudžiant . Bet kuriame meniu lange spaudžiant mygtuką grįžtama į ankstesnį meniu arba pirminįlangą.Pastaba: Jei pultelio mygtukai būna neaktyvus, po 2 min. automatiškai atsistato pradinis pultelio langas.1. Vėdinimo intensyvumo nustatymasVėdinimo įrenginyje numatytas vėdinimo intensyvumo lygių pasirinkimas.Vėdinimo intensyvumo nustatymui mygtukais , turi būti pasirinktas meniu langas:– vėdinimo intensyvumo lygisPaspaudę mygtuką pereinama prie intensyvumo nustatymo, , mygtukais pasirenkamas norimaslygis nuo 1 iki 10 (kai kuriuose įrenginiuose lygių pasirinkimas tik nuo 1 iki 3). Pasirinkto lygio patvirtinimui velspaudžiamasmygtukas.Pastaba: Nustačius pultelyje maksimalų (10) vėdinimo intensyvumo lygį, pradiniame meniu lange indikuojamasskaičius 9, o ne 10.9


Eksploatavimo instrukcijaVeikimo režimų nustatymui , mygtukais turi būti pasirinktas meniu langas:arba– įrenginio veikimo režimaiPaspaudę mygtuką pereiname į veikimo režimo nustatymo, mygtukais , pasirenkame norimąrežimą: automatinį arba rankinį . Pasirinkto režimo patvirtinimui spaudžiamas mygtukas .2.5. Kitos valdymo funkcijosPapildomo išorinio prietaiso aktyvavimasPrie prijungimo plokštės (žr. 1.2 a pav.) gnybtų prijungus bet kokį išorinį prietaisą, įrenginio įjungimo metu bus vykdomasjo aktyvavimas. Įjungus vėdinimo įrenginį, gnybtuose 32, 33 atsiras 230V AC valdymo įtampa. Išjungus įrenginį,kai ventiliatoriai nustoja suktis ir užsidaro oro užsklanda, valdymo įtampa nutraukiama.2.6. Įrenginio gedimaiJeigu įrenginys neveikia:• Įsitikinkite, ar įrenginys prijungtas prie elektros maitinimo tinklo.• Patikrinkite visus automatikos saugiklius. Jei reikia, pakeiskite sudegusius saugiklius naujais, tų pačių elektriniųparametrų saugikliais (saugiklių dydžiai nurodyti įrenginio elektrinėje schemoje).• Patikrinkite, ar valdymo pultelyje nevaizduojamas “Stop” užrašas. Tuomet gedimą būtina pašalinti. Tamvadovaukitės gedimus aprašančia 2.6 lentele.• Jeigu nuotoliniame pultelyje niekas nevaizduojama ir nešviečia pultelio ekranėlis, patikrinkite, ar nepažeistaskabelis, jungiantis pultelį su įrenginiu.Priklausomai nuo gedimo pobūdžio, vėdinimo įrenginys gali būti sustabdytas arba ne. Jeigu įrenginys yra stabdomaspultelio ekranėlyje vaizduojamas “Stop” užrašas (žr. 2.6 pav.).2.6 pav.Valdymo pulto ekranėlyje vaizduojami gedimai ir jų galimos priežastys„Stop“ pranešimasĮrenginio veikimo indikacijos šviesos diodas12


Funkcinės schemosKompakt OTK funkcinė schemaPastaba: tikslus elementų išdėstymas nurodytas konkretaus įrenginio brėžinyje.AB Automatikos blokas HW Vandeninis šildytuvasB1 Tiekiamo oro temperatūros jutiklis PF Oro filtrasB5 Grįžtamo vandens temperatūros jutiklis S1 Cirkuliacijos siurblysCW Vandeninis aušintuvas TG1 Šildymo sklendės pavaraDX1 Tiesioginio išgarinimo aušintuvo valdymas TG2 Aušinimo sklendės pavaradP1 Slėgio skirtumo relė filtrui V1, V2 Tiekiamo oro ventiliatoriusFG1 Oro sklendės pavara VP Valdymo pultasHE1 Elektrinis šildytuvas14


SpecifikacijaPriklausomai nuo įrenginio tipo, galimi skirtingi automatikos sistemos principiniai sprendimai. Konkretausįrenginio elektrinis sujungimas pateiktas principinėje elektrinėje schemoje.Schemose esančių žymėjimų reikšmės aprašyti žemiau esančioje lentelėje.Sudedamųjų dalių specifikacijaLentelėŽymėjimas PavadinimasC2-P1 Išorinių prijungimų plokštėC2-OTK Valdymo plokštėdP1Tiekiamo oro filtro slėgio skirtumo jungiklisEK1, EK2 Elektrinio šildytuvo pakopaF_Tirpus saugiklisK1, K2 Relė 30A, 230V ACSA1“Vasara / Žiema” sezono perjungiklisSIM1-4 Simistorius 40ATK1Elektrinio šildytuvo 80 O C perkaitimo apsauga (automatinis atstatymas)TK2Elektrinio šildytuvo 120 O C perkaitimo apsauga (rankinis atstatymas)TK3.1, TK3.2 Simistorių 70 O C perkaitimo apsauga (automatinis atstatymas)TR1Autotransformatorius 0-105-130-145-160-230V ACV1, V2 Tiekiamo oro ventiliatoriusXT1Maitinimo prijungimo gnybtų rinklė15


Principinės elektrinės schemosKOMPAKT OTK 1200/2000PW principinė elektrinė schema Nr. 1OTK-1200PWOTK-2000PWV1, [W/A] 290/1,24 290/1,24V2, [W/A] - 290/1,24TR1, [A] 1 2F1, [A] T 2 T 3,15XT1[mm 2 ]1,5 1,5C2-OTK plokštėsjungiklių konfigūracija:Spalvų žymėjimas:R - raudonaY - geltonaG - žaliaW - baltaO - oranžinėE - pilkaB - mėlynaN - rudaK - juodaP - rožinėV - violetinėL - žydraPastaba:* - nenaudojama16


Principinės elektrinės schemosKOMPAKT OTK 700PE3 principinė elektrinė schema Nr. 2OTK-700PE3EK1, [kW] 3K1, 30A +V1, [W/A] 165/0,71TR1, [A] 1SIM1, 40A +TK3 70C +F1, [A] F 16XT1 [mm 2 ] 2,5C2-OTK plokštėsjungiklių konfigūracija:Spalvų žymėjimas:R - raudonaY - geltonaG - žaliaW - baltaO - oranžinėE - pilkaB - mėlynaN - rudaK - juodaP - rožinėV - violetinėL - žydraPastaba:* - nenaudojama17


Principinės elektrinės schemosKompakt OTK 700/1200PE principinė elektrinė schema Nr. 3OTK-700PE6 OTK-700PE9 OTK-1200PE9 OTK-1200PE15EK1, [kW] 3x2 3x3 6x1,5 6x2,5K1, 30A + + + +V1, [W/A] 165/0,71 165/0,71 290/1,24 290/1,24TR1, [A] 1 1 1 1SIM1, SIM2, 40A + + + +TK3.1, 70C + + + +TK3.2, 70C - - + +F1 - F3, [A] F 10 F 16 F 16 F25XT1 [mm 2 ] 1,5 2,5 2,5 4,0C2-OTK plokštėsjungiklių konfigūracija:Spalvų žymėjimas:R - raudonaY - geltonaG - žaliaW - baltaO - oranžinėE - pilkaB - mėlynaN - rudaK - juodaP - rožinėV - violetinėL - žydraPastaba:* - nenaudojama18


Principinės elektrinės schemosKompakt OTK 2000PE principinė elektrinė schema Nr. 4OTK-2000PE15 OTK-2000PE22,5 OTK-2000PE30EK1, [kW] 6x2,5 6x2,5 6x2,5EK2, [kW] - 3x2,5 6x2,5K1, 30A + + +K2, 30A - + +V1; V2, [W/A] 290/1,24 290/1,24 290/1,24TR1, [A] 2 2 2SIM1, SIM2, 40A + + +SIM3, SIM4, 40A - + +F1 - F3, [A] F 25 F 25 F 25F4 - F6, [A] - F 16 F 25XT1 [mm 2 ] 4,0 10,0 10,0C2-OTK plokštėsjungiklių konfigūracija:Spalvų žymėjimas:R - raudonaY - geltonaG - žaliaW - baltaO - oranžinėE - pilkaB - mėlynaN - rudaK - juodaP - rožinėV - violetinėL - žydraPastaba:* - nenaudojama19


UAB AMALVA www.komfovent.lt www.amalva.ltVilnius Ozo g. 10, LT-08200el.p. info@amalva.lt, tel.: (8-5) 2300584, 2300585, 2300586, 2712999, 2779716, 2779701mob. tel. 8-685 44658, faks. (8-5) 2300588Kaunas Taikos pr. 149, LT-52119el.p. kaunas@amalva.lt, tel.: (8-37) 473153, 373587, mob. tel. 8-685 63962, faks. (8-37) 373363Klaipėda Dubysos g. 25, LT-91181el.p. klaipeda@amalva.lt, tel./faks. (8-46) 345580, 344852ŠIAULIAI Metalistų g. 6H, LT-78107el.p. siauliai@amalva.lt, tel./faks. (8-41) 500090, mob. tel. 8-699 48787, faks. (8-41) 500091Panevėžys Beržų g. 44, LT-36144el.p. panevezys@amalva.lt, mob. tel. 8-640 559882012

More magazines by this user
Similar magazines