Komunalinių atliekų tvarkymo plėtra Lietuvoje

lsta.lt

Komunalinių atliekų tvarkymo plėtra Lietuvoje

Parengta galimybių studija buvo patvirtintaLietuvos Respublikos Aplinkos ministerijoje2007.05.23 su pastabomis.The prepared feasibility study have beenaccepted with remarks by LithuanianEnvironmental ministry at 23.05.2007


Svarbiausi atliekų tvarkymąreglamentuojantys teisės aktai, įtakojantyskomunalinių atliekų tvarkymo Lietuvojeplėtros scenarijų parinkimąTarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų:5 direktyvos straipsnis „Į sąvartynus nepriimtinos atliekos ir jųapdorojimas“, teigia, kad sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidomųatliekų kiekio sumažinimo strategija turi užtikrinti, kad kompostuojant,gaminant biodujas ar regeneruojant medžiagas bei energiją,„sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidomų komunalinių atliekųkiekis bus sumažintas iki 75 proc. skaičiuojant nuo bendrojo biologiškaiskaidomų komunalinių atliekų kiekio (pagal svorį), susidariusio 1995m.“.


Svarbiausi atliekų tvarkymąreglamentuojantys teisės aktai, įtakojantyskomunalinių atliekų tvarkymo Lietuvojeplėtros scenarijų parinkimąNacionalinė energetikos strategija (LR Seimo nutarimas 2007 m. sausio 18d. Nr. X-1046 „Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo“, Žin 2007,Nr. 11-430):Šio dokumento XV skyr. „Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriausplėtra“ numatoma:- skatinti šilumos ir elektros gamybą iš vietinių ir atsinaujinančiųenergijos išteklių, taip pat degiųjų atliekų. Tai mažintų kuro importą irpadėtų išspręsti atliekų saugojimo problemą. Galimybės naudoti jaskombinuotai šilumos ir elektros energijos gamybai turi būti atskiraiįvertintos kiekvienu konkrečiu atveju;- savivaldybių renkamas komunalines atliekas panaudoti šilumai irelektrai gaminti, jeigu tai tikslinga ekonominiu ir ekologiniu požiūriu.Tuo atveju iki 2010 m. Vilniuje įrengti komunalinių atliekų deginimoįrenginį, kasmet sudeginantį apie 200 tūkst. tonų šių atliekų. 2010–2025m. laikotarpiu panašius įrenginius pastatyti Kaune, Klaipėdoje,Šiauliuose ir Panevėžyje;


Lietuvos atliekų tvarkymo regionaiLithuanian waste management regions


Dabartiniai komunalinių atliekų srautai2500Current flows of municipal waste2000Komunalinės atliekos, kt/metus1500100050001995 1996 1998 2000 2002 2004Vilniaus regionas Kauno regionas Klaipėdos regionas Šiaulių regionas Panevėžio regionasAlytaus regionas Marijampolės regionas Utenos regionas Telšių regionas Tauragės regionasKomunalinių atliekų kiekio 1995 – 2004 m.m. Lietuvoje kitimai pagal atliekųtvarkymo regionus / the changes of municipal waste amount, t/a, in theLithuanian waste management regions during period of 1995-2004


Mišrių komunalinių atliekų frakcinė sudėtis, masės %Content of mixed municipal wasteFrakcija /fractionAlytausregionasKaunoregionasKlaipėdosregionasMarijampolėsregionasPanevėžioregionasŠiauliųregionasTauragėsregionasTelšiųregionasUtenosregionasVilniausregionasPopierius irkartonas/paper andcardboard1516191316,3161516,21513,4Stiklas / glas69989,6969,9610,2Metalas / metal332,23233234,2Plastikai irkompozitai /plastics andcomposites878,468,3788,5106,8Biodegraduojamos atliekos /biowaste434155,85044,4414343,14346,6Pavojingosatliekos /hazardous0,311,20010,300,55,8Kitos atliekos /other24,7234,42019,42324,720,322,513Viso/ total:100100100100100100100100100100


6506005505004504003503002005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 20211 gyv tenka (vid) 1 gyv tenka (opt) 1 gyv tenka (pes)Komunalinių atliekų kiekių prognozės t vienam gyventojui per metus 2006 – 2020 m. Kaunoatliekų tvarkymo regione trijų BVP augimo scenarijų atvejais / municipal waste generationforecast t per capita for Kaunas region in the period of 2006 – 2020 according to three GDPgrowing scenarios


6005505004504003503002005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 20211 gyv tenka (vid) 1 gyv tenka (opt) 1 gyv tenka (pes)Komunalinių atliekų kiekių prognozės t vienam gyventojui per metus 2006 – 2020 m. Alytausatliekų tvarkymo regione trijų BVP augimo scenarijų atvejais / municipal waste generationforecast t per capita for Alytus region in the period of 2006 – 2020 according to three GDPgrowing scenarios


6005505004504003503002005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 20211 gyv tenka (vid) 1 gyv tenka (opt) 1 gyv tenka (pes)Komunalinių atliekų kiekių prognozės t vienam gyventojui per metus 2006 – 2020 m.Marijampolės atliekų tvarkymo regione trijų BVP augimo scenarijų atvejais / municipal wastegeneration forecast t per capita for Marijampolė region in the period of 2006 – 2020according to three GDP growing scenarios


80000Biodegraduojamų atliekų kiekis, t70000600005000040000300002000012400,0044000,0012600,0044800,0012834,0645465,9413000,0046300,0013000,0046300,0013233,3146966,6913432,9947667,0113700,0048600,0013867,6749432,3314168,0950131,9114468,2451331,7615831,5355768,4716231,3957468,6116668,8159131,1917169,0460830,961000002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Biodegraduojamos atliekos mišriose atliekoseAtskirai surinktos biodegraduojamos atliekosBiodegraduojamų atliekų kiekių prognozės 2006 – 2020 m. Kaunoatliekų tvarkymo regione / biowaste generation forecast for Kaunasregion in the perios of 2006 - 2020


40000Biodegraduojamų atliekų kiekis, t35000300002500020000150005815,5620984,446041,9321258,076100,0021700,006217,0122282,996500,0023000,006641,0423558,966759,2524040,757000,0024600,007140,1325159,877300,0025700,007500,0026400,007878,9827721,028178,5728521,438260,7229539,288560,8830439,121000050002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Biodegraduojamos atliekos mišriose atliekoseAtskirai surinktos biodegraduojamos atliekosBiodegraduojamų atliekų kiekių prognozės 2006 – 2020 m. Alytausatliekų tvarkymo regione / biowaste generation forecast for Alytusregion in the perios of 2006 - 2020


4000035000Biodegraduojamų atliekų kiekis, t30000250002000015000100005500,0020000,005798,7920301,215850,7120849,295950,8021449,206100,0021700,006153,6422246,366351,6022748,406551,9623348,046700,0024000,006804,6724595,337100,0025300,007447,2326352,777653,0327146,977853,1028046,908246,6128853,39500002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Biodegraduojamos atliekos mišriose atliekoseAtskirai surinktos biodegraduojamos atliekosBiodegraduojamų atliekų kiekių prognozės 2006 – 2020 m. Marijampolėsatliekų tvarkymo regione / biowaste generation forecast for Marijampolėregion in the perios of 2006 - 2020


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijųidentifikavimas / identification of mucipal wastemanagement scenariosNulinis makroscenarijus / macroscenario 0:−nuo 2010 metų 22% - inis biodegraduojamų atliekų nuo bendrosusidarančio biodegraduojamų atliekų kiekio surinkimas, šių atliekųkompostavimas ir/arba anaerobinis pūdymas / from 2010 – 22% of totalamount biowaste separate collection, composting and/or anaerobicdigestion−surenkamų mišrios komunalinių atliekų šalinimas regioniniuosesąvartynuose / disposal of collected mixed municipal waste on theregional landfills


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosNulinis makroscenarijus / macroscenario 0 :Metai/year2000201020132020Biodegraduojamų atliekųšalinimas sąvartynet/metus / landfilledbiowaste amount, t/a573647346400368100442500% nuo 2000 metų kiekio /% of 2000100606477Reikalavimai šalinamambiodegraduojamų kiekiui% nuo 2000 metų kiekio /requirements % of 2000755035


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosMinimum makroscenarijus / minimum macroscenario- nuo 2010 metų 22% - inis biodegraduojamų atliekų nuo bendrosusidarančio biodegraduojamų atliekų kiekio surinkimas, šių atliekųkompostavimas ir/arba anaerobinis pūdymas / from 2010 – 22% of totalamount biowaste separate collection, composting and/or anaerobicdigestion−iki 2013 metų mišrių atliekų šalinamas sąvartynuose / till 2013 -disposal ofcollected mixed municipal waste on the regional landfills−nuo 2013 metų Vilniaus ir Utenos regionų mišrių komunalinių atliekųdeginimas / from 2013 – mixed municipal waste incineration in Vilnius andUtena regions−nuo 2020 metų Kauno, Alytaus ir Marijampolės regionų mišrių komunaliniųatliekų deginimas / from 2020 – mixed municipal waste incineration inKaunas, Alytus and Marijampolė regions− likusių regionų mišrių komunalinių atliekų šalinimas regioniniuosesąvartynuose / mixed municipal waste landfilling in other regions


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosMinimum makroscenarijus / minimum macroscenario:Metai/year2000201020132020Biodegraduojamų atliekųšalinimas sąvartynet/metus / landfilledbiowaste amount, t/a573647346400261186231074% nuo 2000 metų kiekio /% of 2000100604331Reikalavimai šalinamambiodegraduojamų kiekiui% nuo 2000 metų kiekio /requirements % of 2000755035


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosMedium makroscenarijus / medium macroscenario:- nuo 2010 metų 22% - inis biodegraduojamų atliekų nuo bendrosusidarančio biodegraduojamų atliekų kiekio surinkimas, šių atliekųkompostavimas ir/arba anaerobinis pūdymas / from 2010 – 22% of totalamount biowaste separate collection, composting and/or anaerobicdigestion−iki 2013 metų mišrių atliekų šalinamas sąvartynuose / till 2013 -disposal ofcollected mixed municipal waste on the regional landfills−nuo 2013 metų Vilniaus, Utenos, Kauno, Alytaus ir Marijampolės regionųmišrių komunalinių atliekų deginimas / from 2013 – mixed municipal wasteincineration in Vilnius, Utena, Kaunas, Alytus and Marijampolė regions−nuo 2020 metų Klaipėdos, Telšių ir Tauragės regionų mišrių komunaliniųatliekų deginimas / from 2013 – mixed municipal waste incineration inKliapėda, Telšiai and Tauragė regions− likusių regionų mišrių komunalinių atliekų šalinimas regioniniuosesąvartynuose / mixed municipal waste landfilling in other regions


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosMedium makroscenarijus / medium macroscenario:Metai/year2000201020132020Biodegraduojamų atliekųšalinimas sąvartynet/metus / landfilledbiowaste amount, t/a57364734640015020082400% nuo 2000 metų kiekio /% of 2000100602614Reikalavimai šalinamambiodegraduojamų kiekiui% nuo 2000 metų kiekio /requirements % of 2000755035


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosMaximum A makroscenarijus / maximum A macroscenario:- nuo 2010 metų 22% - inis biodegraduojamų atliekų nuo bendrosusidarančio biodegraduojamų atliekų kiekio surinkimas, šių atliekųkompostavimas ir/arba anaerobinis pūdymas / from 2010 – 22% of totalamount biowaste separate collection, composting and/or anaerobicdigestion− nuo 2013 metų Vilniaus, Utenos, Kauno, Alytaus, Marijampolės,Klaipėdos, Telšių ir Tauragės regionų mišrių komunalinių atliekųdeginimas / from 2013 – mixed municipal waste incineration in Vilnius,Utena, Kaunas, Alytus, Marijampolė, Klaipėda, Telšiai and Tauragėregions− likusių regionų mišrių komunalinių atliekų šalinimas regioniniuosesąvartynuose / mixed municipal waste landfilling in other regions


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosMaximum A makroscenarijus / maximum A macroscenario:Metai/year2000201020132020Biodegraduojamų atliekųšalinimas sąvartynet/metus / landfilledbiowaste amount, t/a57364734640015020082400% nuo 2000 metų kiekio /% of 2000100601114Reikalavimai šalinamambiodegraduojamų kiekiui% nuo 2000 metų kiekio /requirements % of 2000755035


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosMaximum B makroscenarijus / maximum B macroscenario:- nuo 2010 metų 22% - inis biodegraduojamų atliekų nuo bendrosusidarančio biodegraduojamų atliekų kiekio surinkimas, šių atliekųkompostavimas ir/arba anaerobinis pūdymas / from 2010 – 22% of totalamount biowaste separate collection, composting and/or anaerobicdigestion- nuo 2013 metų visų regionų mišrių komunalinių atliekų deginimas /from 2013 – mixed municipal waste incineration in all regions


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosMaximum B makroscenarijus / maximum B macroscenario:Metai/year2000201020132020Biodegraduojamų atliekųšalinimas sąvartynet/metus / landfilledbiowaste amount, t/a57364734640015020082400% nuo 2000 metų kiekio /% of 20001006000Reikalavimai šalinamambiodegraduojamų kiekiui% nuo 2000 metų kiekio /requirements % of 2000755035


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosAkivaizdu, kad finansiniu-ekonominiu požiūriupalankiausias turėtų būti pilnai aplinkosauginiusreikalavimus tenkinantis Medium makroscenarijusIt is evident that Medium macroscenario, whichcompletely satisfy environmental requirements, is bestin the financial-economical point of view


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosKauno regione tvarkomų komunalinių atliekų srautai 2010 metais visųmakroscenarijų atvejais ir naudojant BA anaerobinį pūdymą:m.,


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosAlytaus regione tvarkomų komunalinių atliekų srautai 2010 metais visųmakroscenarijų atvejais ir naudojant BA anaerobinį pūdymą:


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosMarijampolės regione tvarkomų komunalinių atliekų srautai 2010 metaisvisų makroscenarijų atvejais ir naudojant BA anaerobinį pūdymą:


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosKauno regione tvarkomų komunalinių atliekų srautai 2013 metais visųmakroscenarijų atvejais ir naudojant BA anaerobinį pūdymą:m.,


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosAlytaus regione tvarkomų komunalinių atliekų srautai 2013 metais visųmakroscenarijų atvejais ir naudojant BA anaerobinį pūdymą:


Komunalinių atliekų tvarkymo scenarijų identifikavimas /identification of mucipal waste management scenariosMarijampolės regione tvarkomų komunalinių atliekų srautai 2013 metaisvisų makroscenarijų atvejais ir naudojant BA anaerobinį pūdymą:


Finansiniai ekonominiai rodikliaiFinancial economical indicatorsMEDIUM scenarijaus rodikliai:Anaerobinis pūdymas KompostavimasInvesticijų, sąnaudų ir pajamų FGDV, mln. Lt - 944 - 807Apdorojamų atliekų kiekis, t 13.004.486 13.004.486Sąnaudos 1 tonai atliekų, Lt/t - 73 -62MAKSIMUM A scenarijaus rodikliai:Anaerobinis pūdymas KompostavimasInvesticijų, sąnaudų ir pajamų FGDV, mln. Lt - 990 - 1.100Apdorojamų atliekų kiekis, t 14.413.386 14.413.386Sąnaudos 1 tonai atliekų, Lt/t - 69 -76MAKSIMUM B scenarijaus rodikliai:Anaerobinis pūdymas KompostavimasInvesticijų, sąnaudų ir pajamų FGDV, mln. Lt - 1.334 - 1.483Apdorojamų atliekų kiekis, t 17.401.686 17.401.686Sąnaudos 1 tonai atliekų, Lt/t - 77 -85


Siūlomos atliekų apdorojimo vietosProposed waste disposal pointsSiūlomos deginimo vietos / proposed points for incineration:− Vilniaus TE-3 teritorija (Vilniaus ir Utenos regionams) /Vilnius CHP-3 area (for Vilnius and Utena regions);− Kauno TE teritorija (Kauno, Alytaus ir Marijampolės regionams) /Kaunas CHP area (for Kaunas, Alytus and Marijampolė);− AB “Klaipėdos energija” Lypkių rajoninės katilinės teritorija(Klaipėdos, Telšių ir Tauragės regionams);JSC “Klaipėdos energija” Lypkiai local boiler house area (forKlaipėda, Telšiai and Tauragė regions)− AB “Šiaulių energija” Šiaulių miesto Šiaurinė katilinė (Šiaulių irPanevėžio regionams)JSC “Šiaulių energija” Šiauliai North boiler house area (for Šiauliai andPanevežys regions)


Siūlomos atliekų apdorojimo vietosProposed waste disposal pointsSiūlomos atskirai surenkamų biodegraduojamų (ne žaliųjų)kompostavimo ir/ar anaerobinio pūdymo vietos / Proposed points forcomposting and/or anaerobic digestion of biowaste (non green)− regioninių sąvartynų teritorijos, kurios nebūtų pilnai išnaudojamosįgyvendinus komunalinių atliekų tvarkymo Medium ar Maximum A,Bmakroscenarijus;regional landfills areas, which would be not completely used afterrealization of Medium or Maximum A, B macroscenarios− nuotekų valymo įrenginių teritorijos, kur taip pat veiktų nuotekųdumblo anaerobinio pūdymo reaktoriai.wastewater treatment plants areas there the anaerobic reactors forsludge digestion would function


Siūlomos atliekų apdorojimo vietosProposed waste disposal pointsSiūlomos perkrovimo stočių, gabenant atliekas deginimui į gretimusregionus, vietos /Proposed points of transfer stations for incinerated waste transporting toneigbouring regions− Utenos, Alytaus, Marijampolės, Telšių, Tauragės ir Panevėžioregioninių sąvartynų teritorijos, kurios nebūtų pilnai išnaudojamosįgyvendinus komunalinių atliekų tvarkymo Medium ar Maximummakroscenarijus /landfills areas in Utena, Alytus, Marijampolė, Telšiai, Tauragė andPanevežys regions, which would be not completely used afterrealization of Medium or Maximum A, B macroscenarios


Svarbiausi apibendrinimai ir išvadosMain summary and conclusions1. Iš pasiūlytų komunalinių atliekų tvarkymo makroscenarijų tik trys(Medium, Maximum A ir Maximum B) pilnai atitinka ValstybinioStrateginio Atliekų Tvarkymo Plano reikalavimus dėlbiodegraduojamų atliekų šalinimo sąvartynuose nuo 2013 metų,kuomet dalis ar visos Lietuvoje surenkamoms mišrioskomunalinės atliekos būtų pradėtos deginti.From proposed municipal waste management macroscenariosonly three (Medium, Maximum A and Maximum B) completellycorespond the requirements of National Strategic WasteManagement Plan


Svarbiausi apibendrinimai ir išvadosMain summary and conclusions2. Scenarijų finansinė-ekonominė analizė parodė, jogMedium scenarijaus atveju 1 tonos komunalinių atliekųsutvarkymas vidutiniškai pabrangtų 62-73 litais,Maximum A scenarijaus atveju – 69-76 litais,Maximum B scenarijaus atveju – 77-85 litais.Financial-economical analysis of macroscenariosshow that in the case of Medium macroscenario theincrease of disposal costs of 1 t municipal wastewould be 18 – 21 EUR, in the case of Maximum A –20-22 EUR, in the case of Maximum B – 22-25 EUR


Svarbiausi apibendrinimai ir išvadosMain summary and conclusions3. Labiausiai tinkamos atliekų deginimo vietos pagaltechninės infrastruktūros išvystymą galėtų būti VilniausTE-3, Kauno TE, Klaipėdos rajoninėje Lypkių katilinėjeir Šiaulių Šiaurinėje katilinėje.According to development of technical infrastructurethe bests points for waste incineration could be VilniusCHP-3, Kaunas CHP, Lypkiai boiler house in Klaipėdaand Šiauliai North boiler house.


Svarbiausi apibendrinimai ir išvadosMain summary and conclusions4. Įgyvendinus mišrių komunalinių deginimą ir labaisumažėjus regioniniuose sąvartynuose šalinamamatliekų kiekiui, visų regioninių sąvartynų teritorijosegalima planuoti statyti kompostavimo arba anaerobiniopūdymo įrenginius atskirai surenkamomsbiodegraduojamoms atliekoms apdorotiAfter realization of mixed municipal waste incinerationand coresponding reduction of waste landfilling, theselandfill areas would be suitable for construction ofcomposting and/or anaerobic digestion facilities forseparate collected biowaste


Svarbiausi apibendrinimai ir išvadosMain summary and conclusions5. Įgyvendinus mišrių komunalinių deginimą ir labaisumažėjus regioniniuose sąvartynuose šalinamamatliekų kiekiui, Utenos, Telšių, Tauragės, Alytaus,Marijampolės ir Panevėžio regioniniuose sąvartynuosedar būtų galima pastatyti ir atliekų perkrovimo stotis,kaip tarpinius punktus gabenant atliekas į gretimąregioną deginimuiAfter realization of mixed municipal waste incinerationand coresponding reduction of waste landfilling, thelandfill areas in Utena, Alytus, Marijampolė, Telšiai,Tauragė and Panevežys would be would be suitablefor construction of transfer stations for incineratedwaste transporting to neigbouring regions


Svarbiausi apibendrinimai ir išvadosMain summary and conclusions6. Biodegraduojamų atliekų anaerobinio pūdymoįrenginiai galėtų būti statomi ir miestų nuotekų valymoįmonių teritorijose šalia nuotekų dumblo anaerobiniopūdymo įrenginių.Anaerobic digestions facilities for biowaste could bealso constructed in the areas of wastewater treatmentplants by sludge anaerobic digestion reactors7. Anaerobinio pūdymo proceso metu gaunamosbiodujos galėtų būti panaudojamos energijos gamybaikartu su išgaunamomis sąvartynų dujomisBiogas from anaerobic digestion could be used forenergy production together with landfill gas


Svarbiausi apibendrinimai ir išvadosMain summary and conclusions7. Parengtas tolesnis komunalinių atliekų tvarkymosistemos plėtros Lietuvoje planas, kurio svarbiausitikslai yra: regioninių sąvartynų eksploatavimas ir senųsąvartynų priežiūra; biodegraduojamų atliekų atskirassurinkimas ir apdorojimas; mišrių komunalinių atliekųdeginimo sistemos sukūrimas.The further plan for Lithuanian municipal wastemanagement system development have beenprepared. The main purposes are: regional landfillsexploitation and old landfills maintenance; separatecollection and treatment of biowaste; creation of mixedmunicipal waste incineration system.


Dėkoju už dėmesįThank you for yourattention JKauno technologijos universitetoCheminės technologijos fakultetoInžinerinės ekologijos katedra,Radvilėnų pl. 19, 50254, KaunasTel./fax.: (37) 300183/300152El.paštas: gintaras.denafas@ktu.ltInternetas: http://dubysa.ctf.ktu.lt

More magazines by this user
Similar magazines