1 - UTAX NL

utax.it

1 - UTAX NL

Kaip išnaudoti sudėtingesnes šio įrenginio funkcijas1 Mastelio režimasKopijų padidinimas/sumažinimas iki norimodydžio, nuo 25% iki 400%25%2 Kopijavimo režimopasirinkimasRyškios nuotraukų kopijos3 Režimas „EcoPrint“Spausdinimo milteliųtaupymas400%4 Sudėtinis režimasDviejų arba keturių originalųkopijavimas ant vienoskopijos5 Brošiūravimo režimasAutomatinis brošiūravimas6 Kalbos pasirinkimofunkcijaPranešimų ekranenaudojamos kalbospakeitimas7 Nuskaitymas visų spalvųrežimu8 Vaizdo perdavimas iš TWAINNAUDOJIMO VADOVASiii


ivNAUDOJIMO VADOVAS


Teisinė ir saugos informacijaATSARGIAI: Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už pažeidimus,atsiradusius dėl netinkamo įrengimo.PastabaŠio vadovo informacija gali būti pakeista be atskiro įspėjimo. Būsimi leidimai gali būtipapildyti. Atsiprašome vartotojų dėl visų šio leidimo techninių netikslumų arspausdinimo klaidų.Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus, įvykusiusvartotojui vykdant šiame vadove nurodytas instrukcijas. Bendrovė neprisiima jokiosatsakomybės už spausdintuvo tik skaitymui skirtoje atmintyje esančios programostrūkumus.Šis vadovas ir bet koks parduodamas ar parduodant įrenginį teikiamas autorių teisiųobjektas yra saugomas autorių teisių. Visos teisės saugomos. Šio vadovo ar jo daliųarba bet kokio kito autorių teisių saugomo turinio kopijavimas ir kitoks dauginimasprieš tai negavus rašytinio Kyocera Mita Corporation sutikimo, yra draudžiamas. Betkurios viso šio vadovo ar jo dalies kopijos ir bet kokie autorių teisių objektai turi būtipažymėti tokiu pat autorių teisių apsaugos ženklu, kaip ir medžiaga, kuri yrakopijuojama.Dėl prekių ženklųMicrosoft ir Windows yra registruotieji Microsoft Corporation prekių ženklai.ENERGY STAR yra registruotas JAV ženklas. Visi kiti prekių ir gaminių pavadinimaiyra registruoti prekių ženklai ar juos gaminančių bendrovių prekių ženklai.Teisinis kopijavimo apribojimasGali būti draudžiama kopijuoti autorių teisių saugomą medžiagą be autorių teisiųturėtojo leidimo.Bet kokiomis sąlygomis draudžiama kopijuoti vietinius ar užsienio šalių banknotus.Gali būti draudžiama kopijuoti ir kitus objektus.NAUDOJIMO VADOVASv


Teisinė ir saugos informacijaPrograma „Energy Star“Kaip bendrovė, dalyvaujanti tarptautinėje programoje „Energy Star“ , nustatėme, kadšis gaminys atitinka standartus, nurodytus tarptautinėje programoje „Energy Star“.Pagrindiniai tarptautinės programos „Energy Star“ tikslai yra efektyvaus energijosnaudojimo skatinimas ir aplinkos taršos, atsirandančios dėl energijos naudojimo,mažinimas skatinant produktų, kurie atitinka programos standartus, gamybą irprekybą.Tarptautinės programos „Energy Star“ standartai reikalauja, kad daugiafunkciniuoseįrenginiuose būtų energijos taupymo režimas, kai spausdintuvo ir fakso funkcijosveikia laukimo režimu, bet energijos sunaudojimas sumažėja praėjus tam tikramlaikui nuo paskutinio įrenginio panaudojimo, ir pristabdytosios veiksenos režimas,kai spausdintuvo ir fakso funkcijos veikia laukimo režimu, bet energijossunaudojimas sumažėja iki minimumo, jei įrenginys nenaudojamas nustatytą laiką.Laikantis tarptautinės programos „Energy Star“ standartų šiame įrenginyje buvoįdiegtos šios funkcijos:Energijos taupymo režimasĮrenginys automatiškai persijungia į energijos taupymo režimą, nuo paskutinioįrenginio panaudojimo praėjus 7,5 minučių. Galima nustatyti ir ilgesnį laiką. Daugiauinformacijos ieškokite Budėjimo režimas 8-1 psl.Automatinio budėjimo režimasĮrenginys automatiškai persijungia į budėjimo režimą, nuo paskutinio įrenginionaudojimo praėjus 15 minučių. Galima nustatyti ir ilgesnį laiką. Daugiau informacijosieškokite Budėjimo režimas 8-1 psl.Popieriaus perdirbimasPrograma „Energy Star“ skatina naudoti žalos aplinkai nedarantį perdirbtą popierių.Jūsų pardavimo arba aptarnavimo atstovas gali suteikti informacijos apierekomenduojamas popieriaus rūšis.Prašome prieš naudojantis įrenginiu perskaityti šį Naudojimo vadovą.Laikykite netoli įrenginio, kad prireikus būtų galima pasinaudoti.Tam tikrais simboliais pažymėti šio vadovo skyriai ir tam tikri ženklai, esantys antįrenginio dalių, yra saugos įspėjimai, kuriais siekiama apsaugoti vartotoją, kitusasmenis ir aplinkos objektus. Simboliai ir jų reikšmės nurodytos toliau.PAVOJUS: reiškia, kad neskiriant pakankamai dėmesio tam tikriemsnurodymams ar netinkamai jų laikantis, labai tikėtinas rimtas sužalojimasar netgi mirtis.PERSPĖJIMAS: reiškia, kad neskiriant pakankamai dėmesio tamtikriems nurodymams ar netinkamai jų laikantis, galimas rimtassužalojimas ar netgi mirtis.ATSARGIAI: reiškia, kad neskiriant pakankamai dėmesio tam tikriemsnurodymams ar netinkamai jų laikantis, galima susižeisti ar sugadintiįrangą.viNAUDOJIMO VADOVAS


Teisinė ir saugos informacijaSimboliaiŠie simboliai rodo, kad tam tikruose skyriuose yra saugos įspėjimų. Simboliaisžymimi ypatingo dėmesio reikalaujantys dalykai..... [Bendrasis perspėjimas].... [Perspėjimas apie elektros smūgio pavojų].... [Perspėjimas apie aukštą temperatūrą]Šie simboliai rodo, kad tam tikruose skyriuose yra informacijos apie draudžiamusveiksmus. Simbolyje nurodyta draudžiamo veiksmo specifika..... [Perspėjimas apie draudžiamą veiksmą].... [Draudžiama ardyti]Šie simboliai rodo, kad tam tikruose skyriuose yra informacijos apie veiksmus,kuriuos būtina atlikti. Simbolyje nurodyta reikalaujamo veiksmo specifika..... [Įspėjimas apie reikalaujamą veiksmą].... [Ištraukite kištuką iš elektros lizdo].... [Įrenginį junkite tik į įžemintus lizdus]Jeigu šio Įrenginio funkcijų vadovo saugos įspėjimai neįskaitomi arba pats vadovasdingo ir norite užsisakyti kitą, kreipkitės į savo aptarnavimo atstovą. (Paslaugamokama)NAUDOJIMO VADOVASvii


Teisinė ir saugos informacijaSVARBU! PRAŠOME PERSKAITYTI PIRMIAUSIA.PERSPĖJAMIEJI LIPDUKAISaugos tikslais šiose įrenginio vietose priklijuoti perspėjamieji lipdukai.Išimdami įstrigusį popierių ar miltelių kasetę būkite atsargūs, kad nesukeltumėtegaisro ir negautumėte elektrošoko.PASTABA: Nenuplėškite šių lipdukų.1 lipdukasViduje aukšta temperatūra. Nelieskite šiojesrityje esančių įrenginio dalių, nes galitenusideginti. .......................................................2 lipdukasNelieskite skenavimo įrenginį laikančių dalių, nesjos gali prispausti ir sužaloti jūsų pirštus. ............viiiNAUDOJIMO VADOVAS


Teisinė ir saugos informacijaAtsargumo priemonės įrengimo metuAplinkaATSARGIAI:Nestatykite įrenginio ant nestabilaus ir nelygaus paviršiaus. Tokioje vietojeįrenginys gali nuvirsti. Tokiomis aplinkybėmis galima susižaloti arba galibūti sugadintas įrenginys.Venkite vietų, kuriose drėgna arba dulkėta ir nešvaru. Jeigu ant elektroskištuko pateko dulkių ar nešvarumų, nuvalykite kištuką, kad nekiltų gaisroar elektros smūgio pavojus.Siekdami išvengti gaisro pavojaus, venkite vietų prie radiatorių, šildytuvų irkitų šilumos šaltinių arba vietų prie degių objektų.Kad įrenginys neįkaistų ir kad būtų lengviau keisti jo dalis ir jį prižiūrėti,aplink jį palikite vietos, kaip parodyta toliau. Palikite pakankamai vietos,ypač prie ventiliacijos angų, kad oras galėtų laisvai išeiti iš įrenginio.Galinėje dalyje:25 cmDešinėje:30 cmKairėje:30 cm Priekyje:100 cmKitos atsargumo priemonėsNepalankios aplinkos sąlygos gali neigiamai paveikti saugų įrenginio naudojimą irveikimą. Prietaisą įrenkite patalpose su oro kondicionieriumi (rekomenduojamapatalpų temperatūra – apie 22 °C, drėgnumas – apie 60% santykinės drėgmės) irrinkdamiesi vietą įrenginiui venkite šių sąlygų:• Vietų prie lango arba apšviestų tiesioginių saulės spindulių.• Venkite vietų, kuriose juntama vibracija.• Venkite vietų, kuriose ryškūs temperatūros pokyčiai.• Venkite vietų, kuriose jaučiamas tiesioginis karšto arba šalto oro poveikis.• Venkite prastai vėdinamų vietų.NAUDOJIMO VADOVASix


Teisinė ir saugos informacijaKopijuojant išsiskiria nedidelis kiekis ozono, tačiau toks kiekis sveikatai nekenkia.Tačiau ilgą laiką naudojant įrenginį prastai vėdinamoje patalpoje arba darant labaidaug kopijų, kvapas gali pasidaryti nemalonus. Kad aplinka būtų tinkama kopijavimodarbams, siūloma gerai vėdinti patalpas.Maitinimo šaltinis ir įrenginio įžeminimasPERSPĖJIMAS:Nenaudokite kitokios negu nurodyta įtampos maitinimo šaltinio. Nejunkiteį tą patį lizdą kelių įrenginių. Tokiomis aplinkybėmis kyla gaisro ir elektrossmūgio pavojus.Tvirtai įkiškite kištuką į kištukinį lizdą. Prie kištuko šakutės prisilietęmetaliniai objektai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.Įrenginį junkite tik prie lizdo su įžeminimu, kad trumpojo jungimo atvejuišvengtumėte gaisro arba elektros smūgio pavojaus. Jeigu įžeminimasneįmanomas, kreipkitės į aptarnavimo atstovą.Kitos atsargumo priemonėsJunkite elektros kištuką į lizdą, esantį arčiausiai įrenginio.Maitinimo laidas naudojamas kaip pagrindinis atjungimo įrenginys. Pasirūpinkite,kad elektros lizdas būtų netoli įrenginio ir lengvai pasiekiamas.Plastikinių maišų tvarkymasPERSPĖJIMAS:Plastikinius maišus, naudojamus su įrenginiu, saugokite nuo vaikų. Vaikasgali uždusti, plastikui prilipus prie jo nosies ir burnos.xNAUDOJIMO VADOVAS


Teisinė ir saugos informacijaAtsargumo priemonės, būtinos naudojantis įrenginiuPerspėjimai, kurių reikia laikytis naudojantis įrenginiuPERSPĖJIMAS:Nelaikykite metalinių objektų ar indų su vandeniu (vazų, vazonų, puodeliųir pan.) šalia įrenginio arba ant jo. Tokiems objektams įkritus į įrenginį kylagaisro arba elektros smūgio pavojus.Nenuimkite įrenginio dangčių, nes dėl aukštosios įtampos dalių įrenginioviduje kyla elektros smūgio pavojus.Nesugadinkite, nenutraukite ir nebandykite taisyti elektros laido.Nestatykite ant laido sunkių objektų, netraukite jo, be reikalo nelankstykiteir nesugadinkite kaip nors kitaip. Tokiomis aplinkybėmis kyla gaisro irelektros smūgio pavojus.Niekada nebandykite taisyti ar ardyti įrenginio ar jo dalių, nes tai keliagaisro ar elektros smūgio pavojų arba gali sugadinti lazerinį įrenginį.Prasiskverbęs lazerio spindulys gali sukelti aklumą.Jeigu įrenginys labai įkaista, iš jo skverbiasi dūmai, neįprastas kvapas arbavyksta kitokie neįprasti dalykai, kyla gaisro ar elektros smūgio pavojus.Nedelsdami išjunkite galios jungiklį (O), būtinai ištraukite elektros laidą išlizdo ir kreipkitės į techninio aptarnavimo atstovą.Jeigu į įrenginį patenka nepageidaujamų objektų (sąvaržėlių, vandens,kitokių skysčių ir pan.), nedelsdami išjunkite maitinimo jungiklį (O). Po tobūtinai ištraukite elektros kištuką iš lizdo, kad išvengtumėte gaisro arelektros smūgio pavojaus. Paskui kreipkitės į techninio aptarnavimoatstovą.Nejunkite ir neišjunkite elektros laido šlapiomis rankomis, nes gali ištiktielektros smūgis.Prižiūrėti ar taisyti vidines įrenginio dalis visada prašykite savo techninioaptarnavimo atstovo.NAUDOJIMO VADOVASxi


Teisinė ir saugos informacijaDĖMESIO!Netempkite elektros laido traukdami kištuką iš lizdo. Tempiamas elektros laidas galitrūkti ir sukelti gaisro ar elektros smūgio pavojų. (Traukdami elektros laidą iš lizdo,visada laikykite už kištuko).Prieš perkeldami įrenginį visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Jeiguelektros laidas sugadintas, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.Jeigu tam tikrą neilgą laiką įrenginiu nesinaudosite (naktį ir pan.), išjunkitemaitinimo jungiklį (O). Jei jis nebus naudojamas ilgesnį laiką (peratostogas ir pan.), saugumo sumetimais ištraukite elektros kištuką iš lizdo.Keldami ar nešdami įrenginį laikykite jį tik už tam skirtų vietų.Valydami įrenginį, saugumo sumetimais visada ištraukite iš lizdo elektroskištuką.Jeigu įrenginyje prisikaupia dulkių, kyla gaisro ar kiti pavojai. Todėl dėlvidinių dalių valymo rekomenduojama pasitarti su aptarnavimo atstovu. Taiypač veiksminga atlikti prieš drėgną sezoną. Dėl įrenginio vidinių daliųvalymo kainos pasitarkite su techninio aptarnavimo atstovu.Kitos atsargumo priemonėsNedėkite ant įrenginio sunkių objektų ir kitaip negadinkite įrenginio.Kopijavimo metu neatidarinėkite viršutinio priekinio dangčio, neišjunkite galiosjungiklio ir netraukite iš lizdo elektros kištuko.Norėdami pakelti ar pernešti įrenginį kreipkitės į aptarnavimo atstovą.Nelieskite elektros dalių, pvz., jungčių ar schemų plokščių. Juos gali sugadintistatinis krūvis.Nebandykite vykdyti operacijų, kurios nepaaiškintos šiame vadove.xiiNAUDOJIMO VADOVAS


Teisinė ir saugos informacijaDĖMESIO!Naudojantis valdymo ar derinimo prietaisais arba atliekant procedūras, nenurodytasvadove, galimas kenksmingas radiacijos poveikis.Nežiūrėkite tiesiai į nuskaitymo lempą, nes dėl to gali nuvargti ir pradėti skaudėtiakys.Perspėjimai, kurių reikia laikytis tvarkant eksploatacines medžiagasDĖMESIO!Nemėginkite deginti spausdinimo miltelių dėžutės. Pavojingos žiežirbosgali sukelti nudegimus.Spausdinimo miltelių kasetę laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.Jeigu spausdinimo milteliai pasipila iš kasetės, stenkitės jų neįkvėpti irnenuryti, taip pat stenkitės, kad nepatektų į akis ir ant odos.• Jeigu netyčia įkvėpėte miltelių, išeikite į gryną orą ir rūpestingaipraskalaukite gerklę dideliu vandens kiekiu. Jeigu pradėjo kankintikosulys, kreipkitės į gydytoją.• Jeigu netyčia nurijote miltelių, praskalaukite burną vandeniu ir išgerkite 1–2puodelius vandens skrandžio turiniui praskiesti. Jei būtina, kreipkitės įgydytoją.• Jeigu miltelių netyčia pateko į akis, rūpestingai praskalaukite jas vandeniu.Jeigu perštėjimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.• Jeigu spausdinimo miltelių netyčia pateko ant odos, nuplaukite ją vandeniu irmuilu.Nebandykite jėga atidaryti arba išardyti spausdinimo miltelių kasetės.Kitos atsargumo priemonėsPanaudotą spausdinimo miltelių dėžutę išmeskite pagal nustatytas valstybines,rajonines ir vietines taisykles ir reglamentus.Visas eksploatacines medžiagas laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.Jeigu įrenginys bus nenaudojamas ilgesnį laiko tarpą, išimkite popierių iš kasetės,sudėkite į jo pakuotę ir vėl ją sandariai uždarykite.NAUDOJIMO VADOVASxiii


Teisinė ir saugos informacijaSauga dirbant su lazeriu (Europoje)Lazerio spinduliavimas gali kenkti žmogaus organizmui. Todėl įrenginys, kurio vidujeišskiriamas lazerio spinduliavimas, yra hermetiškai užsandarintas, nes yraapsauginiame korpuse ir uždarytas išoriniu dangčiu. Vartotojui eksploatuojantįrenginį įprastu būdu spinduliavimas negali prasiskverbti iš įrenginio.Šis įrenginys priskirtas 1 lazerinių gaminių klasei pagal IEC 60825.ATSARGIAI: Jeigu bus atliekamos šiame vadove nenurodytos procedūros, galiprasiskverbti kenksmingi spinduliai.Šis lipdukas užklijuotas ant lazerinio skaitytuvo įrenginio viduje, vartotojuineprieinamoje srityje.xivNAUDOJIMO VADOVAS


Teisinė ir saugos informacijaSaugos nurodymai dėl maitinimo atjungimo (Europoje)ATSARGIAI: Elektros kištukas yra pagrindinis izoliuojantis įtaisas! Kiti įrenginiojungikliai yra tik funkciniai jungikliai, netinkantys įrenginio atjungimui nuo maitinimošaltinio.VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalterauf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, umden Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.ATITIKTIES DEKLARACIJAPAGAL89/336/EEB, 73/23/EEB, 93/68/EEB ir 1999/5/EBAtsakingai pareiškiame, kad šis gaminys, su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinkanurodytas specifikacijas.Informacinių technologijų įrangos atsparumo savybių EN55024matavimo apribojimai ir būdaiInformacinių technologijų įrangos radijo trikdžių EN55022 Class Bsavybių matavimo apribojimai ir būdaiHarmoninės srovės emisijos apribojimai taikomi į EN61000-3-2įrenginį tiekiamai srovei 16 A vienai fazeiĮtampos svyravimų ir virpėjimo žemos įtampos EN61000-3-3maitinimo sistemose apribojimai, taikomi įrangai, kainominalioji srovė 16ASauga dirbant su informacinių technologijų įranga, ir EN60950-1elektros įrangaSauga dirbant su lazerio spindulius skleidžiančiais EN60825-1įrenginiais, įrangos klasifikavimas, reikalavimai irvartotojo vadovasNAUDOJIMO VADOVASxv


Teisinė ir saugos informacijaĮžangaPridėti vadovaiPridėti vadovai gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.CD 1316ModelisPridėti vadovaiNaudojimo vadovas (šis dokumentas)Fakso naudojimo vadovasNaudojimo vadovas (šis dokumentas)Jame aprašoma, kaip įdėti popierių arba kaip kopijuoti, spausdinti ar skenuoti, taippat aiškinami problemų sprendimo būdai.Fakso naudojimo vadovasJame aprašoma, kaip naudotis faksogramų siuntimo funkcija ir kaip spręstiproblemas.Naudojimo vadovo apžvalgaŠį operacijų vadovą sudaro tokie skyriai:1 Įrenginio dalys – pateikiami įrenginio ir operacijų skydelio pavadinimai irfunkcijos.2 Popieriaus įdėjimas – paaiškina, kaip įdėti popierių ir prijungti rankiniotiektuvo dėklą.3 Parengimas – pateikia informaciją, kaip įrenginį paruošti darbui.4 Kopijavimo funkcijos – paaiškina, kaip daryti kopijas.5 Skenavimo funkcijos – paaiškina, kaip skenuoti originalus.6 Spausdinimo funkcijos – paaiškina, kaip spausdinti.7 QLINK naudojimas – paaiškina, kaip naudoti QLINK programinę įrangą.8 Sistemos nustatymai – procedūras įvairiems parametrams nustatyti.9 Techninė priežiūra – aprašoma techninė priežiūra ir miltelių atsargų pildymoprocedūros.10 Trikčių nustatymas ir šalinimas – paaiškina, kaip spręsti iškilusiasproblemas, pvz., pašalinti nustatytas klaidas ar ištraukti įstrigusį popierių.11 Specifikacijos – aptariamos įrenginio specifikacijos.xviNAUDOJIMO VADOVAS


Teisinė ir saugos informacijaSutartinis žymėjimasŠiame vadove naudojami tokie sutartiniai ženklai.SutartinisžymėjimasKursyvas„Courier“ šriftasTekstaslaužtiniuoseskliaustuoseparyškintu šriftuParyškinimasPastabosSvarbuAprašymasNaudojamas raktažodžiui, frazeiarba nuorodai į papildomąinformaciją išskirti iš konteksto.Naudojamas operacijų skydelyjerodomiems pranešimams arbapavadinimams pažymėti.Naudojamas operacijų skydeliomygtukams žymėti.Naudojamas mygtukams ardialogų languose pasirenkamiemselementams bei rodomų dialogųlangų pavadinimams paryškinti.Jose pateikiama papildoma arbanaudinga informacija apie funkcijąar ypatybę. Taip pat gali būtipateikiamos nuorodos į kitusleidinius.Suteikia svarbios informacijos.PavyzdysAtidarykite Front Cover. Išsamesnėsinformacijos apie automatinį budėjimąieškokite Budėjimo režimas 8-1 psl.Atidarykite 13. Sleep Mode.Spauskite [Copy Mode] ir pasirinkitenorimą režimą.Spustelėkite Next.PASTABA: Informacijos apie smaigėslaikymą ieškokite 10 punkte.SVARBU: Pasirūpinkite, kad popieriusnebūtų sulankstytas, suglamžytas arbasugadintas.AtsargiaiĮspėjama, kad operacijos metugalimas mechaninis gedimas.ATSARGIAI: Netraukite kasetėslaikydami įrenginį už priekinės pusės.PerspėjimasĮspėjama apie galimą asmenssužalojimą.PERSPĖJIMAS: Aplink įkroviklį yraaukšta įtampa.NAUDOJIMO VADOVASxvii


Teisinė ir saugos informacijaMeniu peržiūraJei konfigūruojate savo įrenginį, visus veiksmus atliekate meniu, ten darote visusįrenginio nustatymus. Kiekviena konfigūracijos instrukcija šiame vadove reikalaujavisus veiksmus atlikti meniu ir pateikia schemą, kaip patekti į meniu. Šios schemospavyzdys ir jos reikšmė nurodyti toliau..[Menu]Čia nurodomas valdymo pulto mygtukas, kurį reikia spausti. arba 1. Common Setup[OK] arba 12. Paper Size[OK]Spauskite rodyklės kairėn ar dešinėn mygtukus, kol ekrane pasirodys langas1. Common Setup.Spauskite rodyklės kairėn ar dešinėn mygtukus, kol ekrane pasirodys langas12. Paper Size.xviiiNAUDOJIMO VADOVAS


1 Įrenginio dalysPagrindinis įrenginys71254 631 Skenavimo įrenginys 5 Spausdinimo miltelių dėžutė2 Priekinis dangtis 6 Ryškalo blokas3 Kasetė 7 Būgno blokas4 Rankinis tiektuvo dėklas1189101213148 Gabenimo užraktas 12 Eksponavimo stiklas9 Indikacinės originalų dydžio liniuotės 13 Išvesties dėklas10 Valdymo skydelis 14 Popieriaus ribotuvas11 Įrenginio dangtisNAUDOJIMO VADOVAS 1-1


Įrenginio dalys151617181915 USB sąsajos jungtis 18 El. maitinimo jungiklis16 5 V pastovios srovės išvestis (spausdinimo 19 Maitinimo laido lizdasserveriui IB-110)17 Užpakalinis dangtisDokumentų procesorius123451 Originalo padėklas 4 Išleidimo dėklo plėstuvas2 Originalo tiekimo kreiptuvai 5 Originalo išvesties padėklas3 Kairysis dangtis1-2 NAUDOJIMO VADOVAS


Įrenginio dalysValdymo skydelisCD 13161 2 3 4 5 6 7 89 10/11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 Kopijavimo režimo mygtukas ir indikatorius„Copy Mode“2 Brošiūravimo mygtukas ir indikatorius„Collate Key“3 Sudėtinio režimo mygtukas ir indikatorius„Combine“11 Ekspozicijos nustatymomygtukas12 Mastelio mygtukas„Zoom“13 Popieriaus įstrigimoindikatorius4 Skenavimo mygtukas ir indikatorius „SCAN“ 14 Spausdinimo miltelių indikatorius5 Kopijavimo mygtukas ir indikatorius„COPY“15 Skenavimo į kompiuterį mygtukas„Scan To PC“6 mygtukas 16 Pranešimų ekranas7 mygtukas 17 Meniu mygtukas „Menu“8 Skaitmenų mygtukai 18 Atšaukimo mygtukas „Cancel“9 „EcoPrint“ režimo mygtukas ir indikatorius 19 OK mygtukas10 Stabdymo ir atšaukimo mygtukas „Stop/Clear“20 Paleidimo mygtukas „Start“PASTABA: Kopijuodami „EcoPrint“ režimu, paspauskite mygtuką [EcoPrint]valdymo skydelyje, žr. Režimas „EcoPrint“ 4-6 psl.. Nustatoma spausdintuvotvarkyklės , spausdinant „EcoPrint“ režimu iš asmeninio kompiuterio, žr.Spausdinimo funkcijos 6-1 psl..NAUDOJIMO VADOVAS 1-3


Įrenginio dalysPranešimų ekranasValdymo skydelio pranešimų ekrane rodoma:• Būsenos informacija; toliau išvardyti pranešimai, rodomi įprasto darbo metu.• Klaidų kodai, kai reikalingas operatoriaus įsikišimas. Papildomos informacijosieškokite Techninės priežiūros ir klaidų pranešimai, 10-3 psl.Būsenos informacijaPranešimasWarming Up100% A4••••••• 01SleepingLow PowerCanceling...CopyingPrintingScanningPaaiškinimasĮrenginys kol kas įšyla ir nėra pasirengęs darbui.Kai įrenginys įjungiamas pirmą kartą, šis pranešimas rodomas apie keliasminutes.Įrenginys parengtas naudoti. Tai yra kopijavimo režimo pasirengimo darbuiekranas.Įjungtas įrenginio automatinio budėjimo režimas. Įrenginys nutraukia automatinįbudėjimą paspaudus mygtuką valdymo skydelyje arba gavęs spausdinimoužduotį. Tuomet įrenginys įšyla ir pereina į prijungties būseną. Išsamesnėsinformacijos apie automatinį budėjimą ieškokite Budėjimo režimas 8-1 psl.Įrenginiui nustatytas energijos taupymo režimas.Įrenginys praleidžia duomenis.Įrenginys atlieka kopijavimą.Įrenginys spausdina iš jūsų kompiuterio gautus duomenis.Įrenginys skenuoja originalą.Klaidų kodaiŽr. Trikčių nustatymo ir šalinimo skyrių.1-4 NAUDOJIMO VADOVAS


2 Popieriaus įdėjimasPopieriaus kasetė- 250 lapų (80 g/m²)- 60–105 g/m²- A4, B5 (JIS), A5, „Letter“, „Legal“,„Folio“ ir „Oficio II“Rankinis tiektuvo dėklas- 1 lapas- 60–163 g/m²- A4, B5 (JIS), A5, „Letter“, „Legal“, „Folio“, „OficioII“,„Statement“, „Executive“, A6, B6, B5 (ISO), vokas #10,vokas#9, vokas „Monarch“, vokas #6, vokas C5, vokasDL ir 16KPopieriaus specifikacijosToliau pateiktoje lentelėje nurodytos pagrindinės popieriaus specifikacijos:PunktasSpecifikacijaSvoris Kasetė: 60–105 g/m²Rankinis tiektuvo dėklas: 60–163 g/m²Storis0,086–0,110 mmMatmenų tikslumas±0,7 mmKampų statumas 90° ± 0,2°Drėgmės kiekis 4–6%Pluošto kryptisIlgapluoštisPopieriaus masės kiekis 80% ar daugiauPASTABA: Daugiau informacijos apie laikmenų, kurias galima naudoti, dydžius irrūšis žr. Specifikacijos, 11-1 psl.NAUDOJIMO VADOVAS 2-1


Popieriaus įdėjimasPrieš dedant popieriųĮdėkite popierių į kasetę ta puse, kuri buvogerojoje pakuotės pusėje.PASTABA: Nustatykite popierių pagal šiąinstrukciją, kai nurodoma popieriaus pusė.Atidarę naują pakuotę, pasklaidykitepopieriaus lapus, kad prieš dedant jienebūtų sukibę. Jei popierius banguotasarba susilankstęs, prieš dėdami jįištiesinkite. Banguotas arba susilankstęspopierius gali sukelti popieriaus strigtį.SVARBU: Jei naudojate popierių, kuris buvo naudotas kopijavimui anksčiau,patikrinkite, ar nėra segtukų ir sąvaržėlių. Jei bus naudojamas popierius susegtukais, vaizdo kokybė gali būti bloga, taip pat galimi gedimai.Prieš dėdami popierių į kasetę, išlyginkite visas raukšles arba bangas. Jeiguraukšlės arba bangos nebus išlygintos, galimi popieriaus tiekimo sutrikimai.Popieriaus įdėjimas į kasetę1Ištraukite iš spausdintuvo visą kasetę.SVARBU: Traukdami kasetę išspausdintuvo žiūrėkite, kad ji netyčianeiškristų.2Paspauskite fiksavimo mygtuką irpareguliuokite popieriaus ilgio orientyrąpagal reikiamą popieriaus dydį.2-2 NAUDOJIMO VADOVAS


Popieriaus įdėjimas3Sureguliuokite pločio orientyrus, esančiuskairėje ir dešinėje popieriaus kasetėspusėse. Paspauskite kairiojo orientyrofiksavimo mygtuką ir pastumkite orientyruspagal reikiamą lapo dydį.PASTABA: Popieriaus dydžiai sužymėtiant kasetės.Jei naudojate „Folio“ arba „Oficio II“popierių, nuo popieriaus ilgio orientyronuimkite žalią ribotuvą ir pritvirtinkitereikiamoje padėtyje ant popieriaus ilgioorientyro . Traukite popieriaus ilgioorientyrą iki pat galo.124Įdėkite į kasetę popieriaus.SVARBU: Kad popierius nebūtų tiekiamaskreivai ir kad neužstrigtų įrenginyje, priešdėdami jį būtinai sureguliuokite popieriausilgio ir pločio orientyrus.Nedėkite popieriaus daugiau nei leidžiatrikampė pločio orientyro žyma.Pasirūpinkite, kad popierius būtų įdėtasspausdinamąja puse žemyn ir kad nebūtųsulankstytas, susiraitęs ar įplyšęs.5Įstumkite kasetę į spausdintuvą iki pat galo.Dešinėje priekinėje kasetės pusėje yrapopieriaus matuoklis, rodantis, kiekpopieriaus dar liko.NAUDOJIMO VADOVAS 2-3


Popieriaus įdėjimasRankinis tiektuvo dėklas1Popierius, sudėtas ant rankinio tiektuvo dėklo, tiekiamas automatiškai, aplenkiantkasetę.Norėdami pasiekti rankinį tiektuvo dėklą,ištraukite kasetę.2Ištraukite rankinį tiektuvo dėklą į viršų ir įišorę.3Ištraukite priekinę rankinio tiektuvo dėklodalį.4Įstumkite kasetę atgal į spausdintuvą.5Sureguliuokite popieriaus pločio orientyrusir įstumkite popierių iki pat dėklo galo.Popierių reikia dėti spausdinamąja puseaukštyn.Įsitikinkite, kad popieriaus pločio orientyraiyra sulig popieriaus kraštais.2-4 NAUDOJIMO VADOVAS


Popieriaus įdėjimasVokus reikia dėti spausdinamąja puse įviršų, dešiniuoju kraštu į priekį.PASTABA: Prieš pirkdami didesnį vokųkiekį išsispausdinkite pavyzdį, kadpatikrintumėte kokybę.SVARBU: Tvirtai įstumkite popierių į dėkląiki pat galo.Dėkite po vieną lapą ar voką.Pradėkite spausdinti parengę rankinį tiektuvo dėklą.6Panaudoję pastumkite kreiptuvus iki galo į šonus ir uždarykite rankinį tiektuvo dėklą.PASTABA: Daugiau informacijos apie laikmenų, kurias galima naudoti, dydžius irrūšis žr. Specifikacijos 11-1 psl.7Ištraukite popieriaus ribotuvą.NAUDOJIMO VADOVAS 2-5


Popieriaus įdėjimasRankinis spausdinimas ant abiejų pusių1Rankinio spausdinimo ant abiejų pusių funkcija naudokitės, kai reikia spausdinti antabiejų popieriaus pusių. Rankiniu būdu spausdindami ant abiejų pusių, dėkitepopierių į rankinį tiektuvo dėklą po vieną lapą.Įdėkite vieną lapą į rankinį tiektuvo dėkląspausdinamąja puse į viršų ir spausdinkitenuo priekinio krašto.2Išspausdintą lapą vėl įdėkite į rankinį tiektuvo dėklą išspausdinta puse žemyn irspausdinkite ant kitos pusės.Pagal lapo orientaciją galima pasirinkti rišimą ties ilgąja briauna arba rišimą tiestrumpąja briauna.Rišimo orientacijaKaip įdėtiRišimas ties ilgąjabriaunaRišimas tiestrumpąja briauna2-6 NAUDOJIMO VADOVAS


Popieriaus įdėjimasPopieriaus dydžio pasirinkimasĮdėję popierių turite užregistruoti jo dydį.Galima naudoti šių dydžių popierių: A4, „Letter“, „Legal“, A5, B5, „Oficio II“,„Executive“, „Statement“, „Folio“, B6, A6, ISO B5, voką C5, voką #10,voką DL, voką #9, „Monarch“, voką #6, 16K[Menu] arba 1. Common Setup[OK]1 Atidarykite 12. Paper Size.Jei nežinote, kaip naudotis šia schema, žr. Meniu peržiūra psl. xviii.2 Pasirinkite popieriaus dydį spausdami arba , po to paspauskite [OK].Ekranas pereina į parengties darbui būseną. arba 12. Paper Size[OK]Laikmenos tipo pasirinkimasGalite pasirinkti laikmenos tipą.Tinkami naudoti laikmenų tipai yra šie: PLAIN, TRANSP., PREPRINT, BOND,RECYCLED, VELLUM, ROUGH, LETTERHD, COLOR, PREPUNCH, ENVELOPE,CARDSTOCK, COATED, THICK, HIGH QLT, CUSTOM[Menu] arba 1. Common Setup[OK]1 Atidarykite 15.Media Type.Jei nežinote, kaip naudotis šia schema, žr. Meniu peržiūra psl. xviii.2 Pasirinkite laikmenos tipą spausdami arba , po to paspauskite [OK].Ekranas pereina į parengties darbui būseną. arba 15.Media Type[OK]NAUDOJIMO VADOVAS 2-7


Popieriaus įdėjimas2-8 NAUDOJIMO VADOVAS


3 ParengimasKabelių prijungimasĮrenginį galima prijungti prie kompiuterio.USB kabelio prijungimas1Norėdami įrenginį prijungti tiesiogiai prie savo kompiuterio, naudokite USB kabelį.Išjunkite įrenginį, ištraukite maitinimo kabelįiš kištukinio lizdo ir išjunkite kompiuterį.2Prijunkite USB kabelį prie USB sąsajosjungties, esančios įrenginio galinėje dalyje.3Kitą USB kabelio galą prijunkite prie kompiuterio USB sąsajos jungties.El. maitinimo laido prijungimasPrijunkite maitinimo laidą prie įrenginiogalinės dalies. Kitą laido galą prijunkite prietinkamo kištukinio lizdo.NAUDOJIMO VADOVAS 3-1


ParengimasĮrenginio įjungimasĮjunkite galios jungiklį. Įrenginys įšyla, ovėliau pasirodo pasirengimo darbui langas.Programinės įrangos įkėlimasSpausdintuvo ir skenerio tvarkyklės įdiegimas.Prieš diegdami programinę įrangą iš kompaktinio disko, įjunkite įrenginį į el.maitinimo lizdą ir prijunkite prie kompiuterio USB prievado.Programinės įrangos naudojimui reikalinga operacinė sistema (OS): MicrosoftWindows 98SE/Me/2000/XP1Operacijų pavyzdžiai pateikti šiame vadove yra skirti Windows XP. Iš esmės tospačios operacijos naudojamos Windows 98SE/Me/2000 aplinkose.Įjunkite kompiuterį ir paleiskite „Windows“ sistemą.PASTABA: Jei atsivers dialogo langas Welcome to the Found New HardwareWizard, pasirinkite Cancel.2Įdėkite kompaktinį diską (produktobiblioteką) į kompaktinių diskų įrenginį.Diegimo programai pradėjus darbą,parodomas Licencinės sutartiespranešimas.PASTABA: Jeigu įdiegimo programa nepasileidžia, per programą WindowsExplorer atverkite kompaktinį diską ir dusyk spustelėkite Setup.exe.3Spustelėkite View License Agreement norėdami atidaryti ir perskaityti licencinęsutartį.3-2 NAUDOJIMO VADOVAS


Parengimas4Spustelėkite Accept ir tęskite.5Paspauskite Select Language.67Spustelėkite norimą naudoti kalbą.Spustelėkite Install Software. Atsidaryslangas Installation Wizard.89Spustelėkite Next.Jei norite atlikti paprastą, numatytąjįdiegimą, pasirinkite Express Mode irspustelėkite Next.PASTABA: Jei pasirinkote Custom Mode,pasirinkite Universal serial bus (USB) kaipjungimo būdą, ir vykdykite ekrane rodomasinstrukcijas. Daugiau informacijos žr.Naudotojo nustatytas diegimas 3-4 psl.NAUDOJIMO VADOVAS 3-3


Parengimas10Spustelėkite Next. Įdiegimo programaįdiegs programinę įrangą.PASTABA: Jei, diegiant programinęįrangą Windows XP aplinkoje, parodomasprograminės įrangos diegimo perspėjimasapie nesertifikuotą įrenginio tvarkyklę,spustelėkite Continue Anyway, jei noriteignoruoti perspėjimą ir įdiegti tvarkyklę.Visos įrenginių tvarkyklės buvo visiškaipatikrintos.11Baigus įdiegimą parodomas langas Installation Completed. Spustelėkite Finish irišeikite iš diegimo programos bei grįžkite į pagrindinį disko meniu.Naudotojo nustatytas diegimas1234567Custom Mode yra režimas, kuriame vartotojas gali nustatyti diegimo pasirinktis.Atlikite 1–8 žingsnius, nurodytus Programinės įrangos įkėlimas 3-2 psl.Pasirinkite Custom Mode ir spustelėkite Next.Pasirinkite Universal serial bus (USB) ir spustelėkite Next.Pasirinkite programų paketus, kuriuos norite įdiegti, ir pašalinkite tuos, kuriųnenorite.Spustelėkite Next.Spustelėkite Install. Įdiegimo programa įdiegs programinę įrangą.Baigus įdiegimą parodomas langas Installation Completed. Spustelėkite Finish irišeikite iš diegimo programos bei grįžkite į pagrindinį disko meniu.3-4 NAUDOJIMO VADOVAS


ParengimasPrograminės įrangos pašalinimas12345Jei nepavyko įdiegti programinės įrangos, nedelsiant ją pašalinkite.Atlikite 1–6 žingsnius, nurodytus Programinės įrangos įkėlimas 3-2 psl.Spustelėkite Remove Software.Pasirinkite programinės įrangos paketus, kuriuos norite pašalinti, ir spustelėkiteUninstall.Spustelėkite Next.Spustelėkite Finish ir išeikite iš diegimo programos bei grįžkite į pagrindinį diskomeniu.NAUDOJIMO VADOVAS 3-5


Parengimas3-6 NAUDOJIMO VADOVAS


4 Kopijavimo funkcijosElementaraus kopijavimo procedūra12Jei norite pakeisti įrenginio numatytuosius nustatymus, žr. Sistemos nustatymai.Įjunkite įrenginį. Kai įrenginys įšils, bus parodytas pasirengimo darbui ekranas.Pasirinkite reikiamą kopijavimo funkciją.3Spauskite [Copy Mode] ir pasirinkitenorimą režimą.Režimas(teksto ir nuotraukųrežimas)(nuotraukomsrežimas)(teksto režimas)AprašymasSkirtas originalams, kuriuose yra ir teksto, irnuotraukų.Skirtas originalams, kuriuos daugiausia sudaronuotraukos.Skirtas originalams, kuriuos daugiausia sudarotekstas.4Kopijavimo ekspozicijos reguliavimas.Kopijuojamo dokumento ekspozicija(tankis) reguliuojama rankiniu būdu. Jeinorite, kad kopija būtų tamsesnė,paspauskite mygtuką [Darker]. Jei norite,kad kopija būtų šviesesnė, paspauskitemygtuką [Lighter].NAUDOJIMO VADOVAS 4-1


Kopijavimo funkcijos5Įveskite reikiamą kopijų skaičių. Didžiausiasgalimas kopijų skaičius yra 99./6Atidarykite įrenginio dangtį ir padėkitedokumento originalą kopijuojamąja pusežemyn ant eksponavimo stiklo, tadaišlygiuokite originalą pagal kairįjį galinįeksponavimo stiklo kampą. Uždarykiteįrenginio dangtį.7Spauskite [Start]. Iškart pradedamakopijuoti.Jei norite nutraukti kopijavimą, spauskite[Stop/Clear]./Kopijos nukreipiamos į išvesties dėklą.Originalų įdėjimas į dokumentų procesoriųDokumentų procesorius automatiškai tiekia ir skenuoja kiekvieną kelių lapų originalolapą.SVARBU: Gabendami įrenginį įsitikinkite, kad dokumentų procesorius uždarytas.Tinkami originalai• Naudokite tik lapus• Popieriaus svoris: 60–105 g/m²• Popieriaus dydis: „Legal“ (didžiausias), „Statement“ ir A5R (mažiausias)• Didžiausias leistinas lapų skaičius vienu metu: 50 lapų4-2 NAUDOJIMO VADOVAS


Kopijavimo funkcijosOriginalai, kurių reikia vengtiĮ dokumentų procesorių nedėkite tokių originalų.• Originalų su pramuštomis skylėmis ar pradūrimais.• Skaidrių plėvelių.• Minkšto popieriaus originalų, pavyzdžiui, kalkinio arba vinilinio popieriaus, arbakitokio banguoto, raukšlėto arba suglamžyto popieriaus originalų.• Netaisyklingos formos originalų, drėgnų originalų arba originalų su lipniajuostele arba klijais.• Originalų, surištų sąvaržėlėmis arba segtukais. Ištraukite segtukus beisąvaržėles ir prieš dėdami į dokumentų procesorių ištiesinkite bangas,raukšles ar užlinkimus. Jei to nepadarysite, gali užstrigti originalų tiekimas.• Iškarpytų originalų arba originalų, kurių vienos pusės paviršius slidus.• Originalų su dar neišdžiūvusiu korektūros skysčiu.• Sulenktų originalų – prieš dėdami į dokumentų procesorių, ištiesinkitesulenkimus. Jei to nepadarysite, gali užstrigti originalų tiekimas.123Įsitikinkite, kad dokumentų procesoriuje neliko kitų originalų.Prieš dėdami į dokumentų procesorių, būtinai kelis kartus pasklaidykite originalus,taip atskirdami lapus.Sureguliuokite originalo tiekimo kreiptuvus,kad jie atitiktų kopijuojamo originalo plotį.4Jei naudojate A4, patraukite išleidimo dėkloplėstuvą.5Surikiuokite originalus eilės tvarka irpadėkite juos atspaudu į viršų ant originalųpadėklo. Paslinkite priekinį originalų kraštą įdokumentų procesorių tiek, kiek galima.ABCNAUDOJIMO VADOVAS 4-3


Kopijavimo funkcijosStoro originalo padėjimas ant eksponavimo stikloKai kopijuojami originalai, kurių negalimaįdėti į dokumentų procesorių (knygos,žurnalai ir pan.), atidarykite jį ir padėkiteoriginalą ant eksponavimo stiklo.Panaudoję uždarykite dokumentųprocesorių.Kopijavimas keičiant mastelįGalima pakeisti mastelį, kad kopijos būtųdidesnės arba mažesnės už originalą.Reikiamą mastelį galima pasirinkti šiaisbūdais:25%400%RežimasStandartinis mastelisAprašymasGalima kopijuoti vienu iš nustatytų mastelių. Įrenginyjeyra užregistruoti tokie masteliai:Original 100%Fit To PaperLetter - Statement 64%A4 - A5 70%Statement - Letter 129%A5 - A4 141%Keičiamas mastelis Galima nustatyti norimą mastelį 1% tikslumu nuo 25%iki 400%, kaip nurodyta toliau.Vartotojo nustatytasPASTABA: Fit To Paper naudojamas, kai kopijuojamas visas originalas,kuriame yra simbolių ir iliustracijų. Apskaičiuojama tuščia spaudinio dalis, tadaoriginalas sumažinamas ir kopijuojamas. Ši funkcija negalia automatiškai didintiarba mažinti pagal popieriaus dydį.Standartinis mastelis123Paspauskite [Zoom].Spauskite ar , jei norite pasirinkti pageidaujamą vaizdo mastelio keitimokoeficientą.Paspauskite [OK]. Pranešimų ekranas pereina į parengties darbui būseną. Naujasvaizdo mastelio keitimo koeficientas įregistruotas.4-4 NAUDOJIMO VADOVAS


Kopijavimo funkcijosJei norite pradėti kopijuoti, uždėkite originalą ant eksponavimo stiklo ir spauskite[Start].Keičiamas mastelis123Norėdami nustatyti keičiamo mastelio režimą, atlikite šiuos veiksmus.Paspauskite [Zoom].Spauskite ar , jei norite pasirinkti Custom, ir paspauskite [OK].Įveskite pageidaujamą santykį, naudodamiskaičių mygtukus./4Paspauskite [OK]. Pranešimų ekranas pereina į parengties darbui būseną. Naujasvaizdo mastelio keitimo koeficientas įregistruotas.Brošiūravimo režimasJei norite pradėti kopijuoti, uždėkite originalą ant eksponavimo stiklo ir spauskite[Start].Brošiūruoti galima kelis originalus.OriginalaiKopijos1Paspauskite [Collate], jei norite pasirinktiarba .23Įveskite reikiamą kopijų skaičių.Uždėkite originalą ant eksponavimo stiklo ir spauskite [Start]. Pradedamas pirmojooriginalo nuskaitymas.NAUDOJIMO VADOVAS 4-5


Kopijavimo funkcijosNuimkite pirmąjį originalą ir uždėkite antrąjį, tada spauskite [Start]. Pradedamasnuskaitymas.4 Kai visi originalai nuskenuoti, spauskite .Pradedama kopijuoti. Nuskenuoti puslapiaispausdinami./Sudėtinis režimasVaizdą iš 2 ar 4 originalų galima sumažinti ir kartu nukopijuoti ant vieno lapo.RežimasAprašymasKopijuoja keturis originalus į vieną lapą.Kopijuoja du originalus į vieną lapą.Kopijuoja vieną originalą į vieną lapą.PASTABA: Sudėtinis režimas nepalaiko brošiūravimo režimo ar mastelio režimo.Kai originalas įdedamas į dokumentų procesorių, sudėtinis režimas automatiškaipradeda viso puslapio skenavimą.1Spauskite [Combine] ir pasirinkite norimąrežimą.234Įveskite reikiamą kopijų skaičių.Uždėkite originalą ant eksponavimo stiklo ir spauskite [Start]. Pradedamasnuskaitymas.Nuimkite pirmąjį originalą ir uždėkite antrąjį, tada spauskite [Start]. Pradedamasnuskaitymas. Skenuojami puslapiai spausdinami kas du arba kas keturis puslapius.Režimas „EcoPrint“„EcoPrint“ leidžia įrenginiui naudoti mažiau spausdinimo miltelių vienam puslapiui irtaip sumažina spausdinimo kaštus. Dėl to vaizdas bus spausdinamas šviesiau neiįprastai, o spausdinimo greitis nepasikeis. Paspaudus [EcoPrint] spausdintasvaizdas būna šviesesnis, tačiau įskaitomas.4-6 NAUDOJIMO VADOVAS


5 Skenavimo funkcijosVartotojo sąsajos naudojimasŠis produktas leidžia valdyti skenerį per TWAIN ar pridedamą programą. Kadangiskenerio tvarkyklė nėra savarankiška programa, ją reikia paleisti per TWAINatitinkančią programą ir tuomet skenerio tvarkyklė galės skenuoti ir įkelti vaizdą į jūsųkompiuterį. Komanda skenerio tvarkyklei paleisti skirtingose programose gali būtiskirtinga. Norėdami sužinoti reikiamą komandą, žr. programos vartotojo vadovą.1234Paleiskite TWAIN skenavimo programą.Atidarykite meniu File ir pasirinkite Select Source.Jei komandos Select Source meniu File nėra, žr. programos vartotojo vadovą irišsiaiškinkite, kaip naudojama TWAIN sąsaja.Atsidarys dialogo langas su skenavimo šaltinių sąrašu.Pasirinkite arba importuokite savo skenerį.Šaltinį reikia pasirinkti tik vieną kartą, nebent norite pasirinkti kitą skenerį.Atidaromas žemiau pavaizduotas dialogo langas su skenavimo funkcijomis:56789Išskleidžiamame meniu „Scan Method“ pasirinkite norimą skenavimo metodą.Išskleidžiamame meniu „Image Type“ pasirinkite norimą režimą.Išskleidžiamame meniu „Resolution“ pasirinkite skenavimo skiriamąją gebą.Pasirinkite norimų naudoti skenavimo funkcijų nustatymus (pvz., Sharpen,Descreen, ir t. t.)Norėdami peržiūrėti arba skenuoti dokumentą(us) spustelėkite Preview arba Scan.NAUDOJIMO VADOVAS 5-1


Skenavimo funkcijosSkenavimo metodo pasirinkimasIšskleidžiamame meniu Scan Method pasirinkite, kaip norite skenuoti.RežimasSimplex/Multi-pageFlatbedAprašymasNaudokite šį nustatymą, jei norite skenuoti iš kartovisą dokumentą, naudodami dokumentųprocesorių.Naudokite šį nustatymą, jei norite skenuoti iš kartopo vieną puslapį, naudodami eksponavimo stiklą.Vaizdo tipo pasirinkimasPasirinkite reikiamą vaizdo tipą per skenerio vartotojo sąsajos režimą.RežimasBlack and White8-Bit GrayAprašymasOriginalas bus nuskaitytas vienspalviu režimu.Gautojo vaizdo bylos dydis bus mažesnis neigautas kitais spalviniais režimais.Ne visos originalo spalvos bus nuskaitytos.24-Bit Color Originalas bus nuskaitytas taip, kaip atrodo –visomis spalvomis.Skiriamosios gebos pasirinkimasKuo didesnė skiriamosios gebos reikšmė, tuo tikslesnis vaizdas. Didesnė skiriamojigeba lemia didesnį bylos dydį ir ilgesnį skenavimo laiką.Preview (Peržiūra)Spustelėkite Preview, jei norite nuskenuoti dokumentą skenuoto vaizdo peržiūrai.Tai leidžia jums nurodyti skenuojamą sritį ir visus skenavimo funkcijų nustatymus,kuriuos naudosite tolesniems skenavimams. Pakeitus ir atnaujinus skenavimofunkcijas, peržiūrimas vaizdas realiuoju laiku atnaujinamas pagal pakeitimus. Galitenurodyti skenuojamą sritį pele tempdami žymeklio linijas.Zoom (Vaizdo priartinimas)Spustelėkite Zoom, jei norite peržiūrėti pasirinktą sritį.Scan (Nuskaityti)Spustelėkite Scan, jei norite skenuoti sritį naudodami pasirinktus nustatymus. Galitenurodyti skenuojamą sritį pele tempdami žymeklio linijas.Exit (Išeiti)Spustelėkite Exit, jei norite atšaukti dabartinę užduotį.5-2 NAUDOJIMO VADOVAS


Skenavimo funkcijosVaizdo patobulinimasBrightness (Ryškumas)Reguliuoja vaizdo šviesumą ar tamsumą. Kuo didesnė reikšmė, tuo šviesesnisvaizdas.Contrast (Kontrastingumas)Keičia diapazoną nuo tamsiausių iki šviesiausių vaizdo atspalvių. Kuo didesniskontrastas, tuo labiau skiriasi pilkosios spalvos skalės.Invert (Inversinis)Apkeitimo komanda apkeičia vaizdo šviesumą ir spalvas. Spalvotiems vaizdams,panaudojus apkeitimo komandą, kiekvienas pikselis bus pakeistas į jį papildančiąspalvą.Mirror (Veidrodinis)Komanda Mirror apsuka vaizdą (sukuria veidrodinį atvaizdą).Preview Auto-Area (Automatinė srities peržiūra)Spustelėjus mygtuką Preview Auto-Area peržiūros sritis automatiškai apkerpaperžiūrimą skenavimo sritį iki peržiūrimo dokumento. Tuomet tai nustatoma kaipapkirpimo sritis visiems skenuojamiems dokumentams.Original Size (Originalus dydis)Pasirinkite Original Size sąraše vieną iš dažnai naudojamų dydžių, įskaitant vizitinękortelę, 5 x 3 colio, 6 x 4 colio, „Letter“, B5, A5, A4 arba jūsų dabartinę skenavimosritį, jei norite tuoj pat pasirinkti skenuojamo vaizdo dydį.Units (Vienetai)Mygtukas Units leidžia pasirinkti naudojamą matavimo sistemą (coliai, cm arpikseliai).Descreen (Pašalinti iš ekrano)Paspauskite mygtuką Descreen, jei norite atidaryti išskleidžiamą meniu, kuris leisnurodyti skenuojamo dokumento tipą ir pašalinti moiré raštą, dažnai pasitaikantįspausdintoje medžiagoje. Galite nurodyti Newspaper, Magazine arba Catalog.Moiré raštas yra nepageidautinas raštas, atsirandantis dėl neteisingo spausdinimopustonio kampo į ekraną.Sharpen (Ryškiau)Spustelėkite mygtuką Sharpen, jei norite atidaryti išskleidžiamą meniu, kuriamegalėsite pasirinkti skenuojamo vaizdo paryškinimo lygį. Galite pasirinkti paryškinimolygius Light, More, Heavy arba Extra Heavy.NAUDOJIMO VADOVAS 5-3


Skenavimo funkcijosColor Adjustment (Spalvų nustatymas)Spustelėkite mygtuką Color Adjustment, jei norite įjungti mygtuką funkcijoms Hue,Saturation ir Lightness.PASTABA: Norint naudoti funkcijas Hue, Saturation ir Lightness, turi būti įjungtasmygtukas Advanced Settings.Auto Level (Automatinis lygmens nustatymas)Spustelėkite mygtuką „Auto Level“, jei norite pridėti šešėlį ir išryškinti daugiau vaizdodetalių.Advanced Settings (Detalesnės nuostatos)Spustelėkite mygtuką „Advanced Settings“, jei norite pamatyti sudėtingesniųnustatymų mygtukus „Highlight/Shadow Levels“, „Curves“, „Color Balance“, „Hue/Saturation/Lightness“, „Color Drop-out“ ir „Custom Settings“ (šeši mygtukai dešinėjeTWAIN dialogo lango pusėje).Highlight/Shadow (Šviesumas / šėšėlių lygmenys)Ši funkcija pasiekiama išskleidžiamame meniu „Image Type“ pasirinkus „8-Bit Gray“,„8-Bit Color“ arba „24-Bit Color“. Išryškinimas reiškia šviesiausią skenuojamo vaizdotašką; šešėlis reiškia tamsiausią tašką.Spustelėkite mygtuką „Highlight/Shadow“, jei norite atidaryti dialogo langąHighlight/Shadow Levels. Galite įvesti reikšmes teksto laukeliuose, arba galiteužvesti pelės žymeklį virš linijos, spustelėti dešinį pelės mygtuką ir tempti liniją,nurodydami norimas reikšmes.Naudodami išryškinimo ir šešėlio nustatymus kartu galite išplėsti spalvų diapazonąir išryškinti daugiau detalių vaizde.Curves (Kreivės)Pasirinkus mygtuką „Curves“, atidaromas dialogo langas, kuriame galite pasirinktividutinį vaizdo toną, neprarasdami detalių šviesiausiose ir tamsiausiose srityse.Pasirinkite Curve arba Line, atsižvelgiant į tai, ar norite kreivinio, ar kampinionustatymo. Užveskite pelės žymeklį ant linijos, paspauskite dešinį pelės mygtuką ir,tempdami liniją, nustatykite norimą kreivę.Color Balance (Spalvų balansas)Pasirinkus mygtuką „Color Balance“, atidaromas dialogo langas, kuriame galitepakoreguoti vaizdo spalvas taip, kad jos būtų panašesnės į originalą.Numatytieji parametrai naudojami vaizdui koreguoti. Galite įvesti reikšmes tekstolaukuose Color Levels arba galite tempti slankiojančią rodyklę po spalva.5-4 NAUDOJIMO VADOVAS


Skenavimo funkcijosHue/Saturation/Lightness (Atspalvis/Sodrumas/Šviesumas)Spustelėkite šį mygtuką, jei norite reguliuoti vaizdo atspalvį, intensyvumą iršviesumą. Šis mygtukas įjungiamas pasirinkus mygtuką „Color Adjustment“. Galiteįvesti reikšmes teksto laukuose arba galite tempti slankiojančią rodyklę po kiekvienuelementu.Hue (Atspalvis) – įveskite reikšmė laukelyje Hue, jei norite koreguoti atspalvį iki 360spustelėdami norimą spalvą spalvų rate arba pasirinkdami nustatymąišskleidžiamame meniu. Keičiant atspalvį tuo pat metu keičiasi spalvos intensyvumolygis.Saturation (Sodrumas) – nurodykite reikšmę laukelyje Saturation, jei noritereguliuoti spalvos intensyvumo lygį. Intensyvumo lygis nurodo, ar spalva yra blyški,ar ryški.Lightness (Šviesumas) – nurodykite reikšmę laukelyje Lightness, jei noritereguliuoti spalvos stiprumą.PASTABA: Šios pasirinktys galimos tik įjungus mygtuką „Color Adjustment“.Color Drop-out (Spalvos trynimas)Ši funkcija pasiekiama išskleidžiamame meniu „Image Type“ pasirinkus Black andWhite arba 8-Bit Gray. Spustelėkite mygtuką „Color Drop-out“, jei norite atidarytidialogo langą, kuris leidžia jums skenuojant pašalinti R (raudonos), G (žalios) arbaB (mėlynos) spalvos kanalus. Padidinus šviesumą po to, kai pašalinote vieną išspalvų kanalų, vaizdas bus aiškesnis.Custom Settings (Individualizuotos nuostatos)Paspauskite mygtuką „Custom Settings“, jei norite atidaryti dialogo langą, kuriamegalite išsaugoti skenavimo ir konfigūravimo nustatymus. Yra du skirtukai:„Scan Settings“ ir „Configuration Settings“.Scan Settings (Skenavimo nuostatos)Skirtukas Scan Settings leidžia išsaugoti byloje skenavimo funkcijų nustatymus,įkelti sukurtą bylą arba ją ištrinti.Skenavimonustatymų bylosišsaugojimasĮveskite nustatymų pavadinimą teksto laukelyje FileName ir spustelėkite Save. Jūsų nustatymai busišsaugoti, o bylos pavadinimas bus rodomas sąraše.NAUDOJIMO VADOVAS 5-5


Skenavimo funkcijosSkenavimonustatymų bylosnaudojimasSkenavimonustatymų bylosištrynimasGalite naudoti sukurtą nustatymų bylą. Dešiniu pelėsmygtuku spustelėkite norimo naudoti nustatymų bylospavadinimą ir spustelėkite Load. Byloje išsaugotinustatymai automatiškai bus nurodyti skenavimo funkcijųdialogo lange.Dešiniu pelės mygtuku spustelėkite bylos pavadinimą irpaspauskite kompiuterio klaviatūros klavišą [Delete], jeinorite ištrinti bylą. Negalite ištrinti numatytųjų skenavimonustatymų bylos default.av2.Configuration Settings (Konfigūravimo nuostatos)Skirtuke Configuration Settings galite nustatyti kai kuriuos specialius nustatymus.Hint SettingPažymėkite laukelį Show Hints, jei norite, kad užveduspelės žymeklį ant dialogo lango elemento būtų rodomasužrašas su to elemento pavadinimu. Spustelėkite Apply,jei norite išsaugoti pakeitimus.Lock Scaling (Skalės užfiksavimas)Spustelėkite šį mygtuką, jei norite, kad spausdinamo lapo plotis ir aukštis nesikeistųnepaisant pasirinkto skenavimo dydžio. Šios skalės reikšmė automatiškai keisisįjungus šią pasirinktį ir tuo pat metu keičiant pasirinktos srities dydį.Scanner Information (Informacija apie skenerį)Paspauskite mygtuką Information, jei norite atidaryti langą, kuriame pateikiamainformacija apie skenerį ir jo tvarkyklę.5-6 NAUDOJIMO VADOVAS


6 Spausdinimo funkcijosSpausdinimo pasirinktysŠiame skyriuje aiškinama, kaip nustatyti įdiegtos spausdintuvo tvarkyklėsnustatymus ir kaip spausdinti.Skirtukas „Pagrindinis“OrientavimasNaudokite išvesties padėčiai pasirinkti.KopijosČia galite pasirinkti reikiamą spausdinamų kopijųskaičių. Jei reikalingas brošiūravimas, pasirinkiteSulyginti. Naudojant Priešinga tvarka spausdinamaatvirkštine tvarka.VaizdasČia galite pasirinkti reikiamą spausdinimo kokybę.Reguliuoja išvesties parametrą Ryškumas.Tamsiausias nustatymas yra 7, o šviesiausias yra 1. Jeinorite įprasto šviesumo, pasirinkite 4. Naudojant režimąEcoPrint, spausdinama šviesiau, taip pailginantspausdinimo miltelių kasetės naudojimo trukmę.Naudojant Apverstas vaizdas gaunamas atvirkštinisjuodai baltas negatyvo efektas.Skirtukas „Popierius“Originalus dydisNaudokite originalo dydžiui pasirinktiTerpės tipasNaudokite laikmenos tipui pasirinkti.NAUDOJIMO VADOVAS 6-1


Spausdinimo funkcijosSkirtukas „Išdėstymas“N-upNaudokite, jei norite ant vieno lapo spausdinti iki 9vaizdų. Įjungus Spausdinti paraštes ant kiekvienolapo bus rodomi puslapio rėmeliai.Išvesties popieriaus dydisNaudokite, jei norite padidinti ar sumažinti vaizdą nuo25% iki 400%.Skirtukas „Efektas“VandenženklisNaudokite, jei norite pasirinkti ir redaguoti vandensženklus.Naujas / įdėti leidžia pridėti naują vandens ženklą.Redaguoti leidžia redaguoti vandens ženklą. Pašalintileidžia ištrinti bet kurį sąraše esantį vandens ženklą.Dokumento spausdinimas1234Patikrinkite, ar įrenginyje yra popieriaus.Iš taikomosios programos File meniu pasirinkite komandą Print. Atsiveriaspausdinimo dialogo langas Print.Pasirinkite išskleidžiamąjį spausdintuvų pavadinimų sąrašą. Jame išvardyti visiįdiegti spausdintuvai. Pasirinkite savo spausdintuvą.Pasirinkite reikiamas parinktis, įveskite reikiamą egzempliorių skaičių ir, jeiguspausdinsite ne vieną komplektą, rinkitės Sulyginti.Spauskite OK ir spausdinimas prasidės.PASTABA: Jei įstringa arba pasibaigiapopierius, ekrane pasirodo pranešimas Būklėsmonitorius. Tai leidžia jums stebėti ir tvarkytispausdintuvo veikimą. Galite išeiti iš pranešimoBūklės monitorius, spustelėję Panaikinti, irsusitvarkyti su įstrigusiu ar pasibaigusiupopieriumi.6-2 NAUDOJIMO VADOVAS


7 QLINK naudojimasQLINK yra pagalbinė programa, leidžianti lengvai, keliais pelės spustelėjimais,pasiekti dažniausiai naudojamas skenavimo programas. Naudojant QLINK neliekabūtinybės rankiniu būdu paleisti konkrečias programas, galite tiesiogiai skenuotidokumentus į aplanką savo kompiuteryje. QLINK pateikia tris operacijų kategorijas,kaip parodyta žemiau:1 MFP Button Setting skyrius – konfigūruoti [Scan To PC] valdymo skydelyje.2 Copy Function skyrius – papildomos kopijavimo funkcijos, pvz., keturių/dviejų vaizdų arba vieno vaizdo sutalpinimas vienoje kopijoje.3 Scan Function skyrius – skenavimas tiesiogiai į bylą ar el. laišką. Vartotojonustatyti mygtukai leidžia konfigūruoti mygtuką taip, kad jis atitiktų jūsųprogramos poreikius.1 2 3Jei norite paleisti QLINKDviejuose iš trijų QLINK skyrių aukščiau pateiktame paveikslėlyje yra skirtingimygtukai, kuriems iš anksto priskirtos dažniausiai naudojamos programos. SkyriujeScan Function yra vienas mygtukas Send to file, vienas mygtukas Send to email irtrys vartotojo nustatomi mygtukai, kuriuos galite priskirti norimai programai. SkyriujeCopy Function yra trys mygtukai kopijavimui 4 į 1. Skyriuje MFP button setting yradidelis mygtukas pavadinimu Scan to, kuriuo galite konfigūruoti mygtuką [Scan ToPC], esantį valdymo skydelyje.Dukart spustelėkite , ir tuomet spustelėkite mažą QLINK piktogramą, esančiąbūsenos srityje, pasirodys QLINK.NAUDOJIMO VADOVAS 7-1


QLINK naudojimasSkyrius MFP Button SettingValdymo skydelio mygtuko Scan To PC naudojimas skenavimui12345Naudojant [Scan to PC] nelieka būtinybės rankiniu būdu paleisti konkrečiasprogramas, galite tiesiogiai skenuoti dokumentus į aplanką savo kompiuteryje.Padėkite originalą dokumentų procesoriuje atspaudu į viršų arba ant eksponavimostiklo atspaudu žemyn.Spauskite mygtuką [Scan to PC], esantį valdymo skydelyje.Paspausdami arba pasirinkite programos elementą pranešimų ekrane.Paspauskite [OK] ir patvirtinkite pasirinktą programos elementą.Paspauskite [Start] ir pradėkite skenavimą.Mygtuko „Scan To PC“ konfigūravimasAtsidarius programai QLINK, spustelėkite QLINK mygtuką Scan to, pasirodyslangas Edit Application list, kaip pavaizduota žemiau:New ApplicationNew Application leidžia pridėti norimą programos elementą.EditEdit leidžia pakeisti sąraše esanti programos elementą ar jo savybes.7-2 NAUDOJIMO VADOVAS


QLINK naudojimasSpustelėkite vieną iš sąraše esančių programų ir tuomet spustelėkite Edit, atsidarysdialogo langas Preferences, kaip pavaizduota žemiau:Program pathProgram nameProgram name onMFP LCDScanFile FormatFile PathSpustelėdami mygtuką Browse pasirinkite maršrutą,kuriame jūsų kompiuteryje yra programos paleidimo byla.Čia rodomas tikrasis jūsų programos pavadinimasNustatykite programos pavadinimą, kuris bus rodomaspranešimų ekrane.Sukonfigūruokite visus norimus skenerio parametrus,įskaitant Original Image Type, Original Size,Resolution, Brightness, and Contrast.Pasirinkdami iš išskleidžiamo sąrašo File Format, galiteišsaugoti originalą PDF, BMP, JPEG ir TIFF formatu.Spustelėdami mygtuką Browse galite pasirinkti kitąaplanką/katalogą, į kurį bus siunčiami nuskenuotosbylos.DeleteDelete leidžia ištrinti bet kurią sąraše esančią programą.OKŠis mygtukas išsaugo jūsų pakeistus nustatymus.NAUDOJIMO VADOVAS 7-3


QLINK naudojimasSkyrius Copy FunctionTris kopijavimo mygtukus programoje QLINK galima konfigūruoti taip, kad geriausiaiišnaudotumėte šio įrenginio spausdintuvo tvarkyklės funkcijas derinimo funkcijaiatlikti, jei sudėsite originalus į dokumentų procesorių.Vadovaudamiesi žemiau pateiktu paveikslėliu su nurodymais, spustelėkite vieną ištrijų QLINK kopijavimo mygtukų.Spausdina 1 originalo atvaizdą, sumažintą tiek, kad tilptųant vieno popieriaus lapo.Spausdina 2 originalo atvaizdus, sumažintus tiek, kadtilptų ant vieno popieriaus lapo.Spausdina 4 originalo atvaizdus, sumažintus tiek, kadtilptų ant vieno popieriaus lapo.Kopijavimo funkcijos konfigūravimasJei norite konfigūruoti kurį nors iš trijų programos QLINK kopijavimo mygtukų,spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku ir spustelėkite Configuration. Atsidarys tomygtuko dialogo langas Copy, kaip pavaizduota žemiau:Scanner SettingSpustelėdami rodyklės ženklą šalia išskleidžiamo sąrašogalite pasirinkti iš tokių originalo tipų:Jei originale yra tik nuotraukos ar nuotraukos ir truputisteksto, pasirinkite Photo, tuomet vaizdo kopija buspritaikyta nuotraukoms. Priešingu atveju Text pasirinktisleidžia gauti tekstui pritaikytą kopiją. Tačiau jei teksto irnuotraukų santykis kopijuojamame originale yra panašus,rekomenduojama pasirinkti Mixed, tuomet kopija busoptimali nuotraukų ir teksto deriniui.7-4 NAUDOJIMO VADOVAS


QLINK naudojimasAdvanced SettingŠis mygtukas atidaro skenavimo nustatymų dialogo langą,kaip pavaizduota žemiau:Galite pasinaudoti šiuo skenavimo nustatymų dialogolangu, reguliuodami visus norimus skenavimo nustatymus,įskaitant Original Size, Resolution, Brightness, andContrast.Copy SettingCopiesScale(%)PrinterPasirenka kopijų skaičių.Padidina ar sumažina kopijos skalę.Jei norite atnaujinti numatytojo spausdintuvo ypatybes,paspauskite Properties ir bus atidarytas spausdintuvotvarkyklės ypatybių langas, kaip parodyta žemiauesančiame pavyzdyje:CollateĮjungia brošiūravimo funkciją.OKŠis mygtukas išsaugo jūsų pakeistus nustatymus.NAUDOJIMO VADOVAS 7-5


QLINK naudojimasSkyrius Scan FunctionSend to emailSend to email leidžia skenuoti puslapį ar dokumentą tiesiai į el. pašto programą,Outlook Express, kaip standartinį priedą.Norėdami skenuoti originalus į el. pašto programą naudodami QLINK, spustelėkiteSend to email.PASTABA: Jei programa Outlook Express neveikia, pabandykite paleisti ją priešspustelėdami Send to email.Send to fileSend to file leidžia skenuoti vaizdą ir išsaugoti jį bet kuriame jūsų kietojo diskoaplanke. Tai leidžia lengvai archyvuoti popierinius dokumentus.Norėdami skenuoti originalus į bylą naudodami QLINK, spustelėkite Send to file.Vartotojo nustatyti mygtukaiProgramoje QLINK yra iki trijų vartotojo nustatytų mygtukų. Galite nustatyti savopageidavimus ir konfigūraciją taip, kad jie tiktų jūsų pageidaujamam naudojimui.Jei norite konfigūruoti vartotojo nustatytą mygtuką, spustelėkite vieną iš trijųvartotojo nustatytų mygtukų dešiniuoju pelės mygtuku ir spustelėkite Configuration.Pasirodys Application dialogo langas, kaip parodyta pavyzdyje, atsižvelgiant įanksčiau pasirinktą ar numatytąjį programos elementą.Select Scan To SendOKIšskleidžiamas sąrašas leidžia pasirinkti vieną išpageidaujamų programų.Sąraše yra 8 numatytieji programų elementai,kurie dažnai naudojami skenavimo programoms.Šis mygtukas išsaugo jūsų pakeistus nustatymus.Norėdami skenuoti originalus programa, kuriai programoje QLINK yra nustatytasvartotojo nustatytas mygtukas, spustelėkite vartotojo nustatytą mygtuką.7-6 NAUDOJIMO VADOVAS


8 Sistemos nustatymaiŠiame skyriuje aiškinamos įvairių nustatymų procedūros, reikalingos bendramįrenginio naudojimui.Pranešimų kalbaGalite pasirinkti pranešimų ekrano kalbą iš variantų: English, Français,Deutsch, Italiano, Nederlands, Español, Dansk, Svenska, Norsk, Polski,Čeština, Magyar, Suomi, РУССКИЙ, Lietuviųk, Ελληνικά, Türkçe, ,Português, Português(SA).[Menu] arba 1. Common Setup[OK] arba 11. Language[OK]1 Atidarykite 11. Language.Jei nežinote, kaip naudotis šia schema, žr. Meniu peržiūra psl. xviii.2 Pasirinkite ekrane naudojamą kalbą spausdami arba , po to paspauskite[OK].Pranešimų ekranas pakeičiamas į pasirinktą kalbą ir pereina į parengtiesdarbui būseną.Budėjimo režimasĮrenginyje įmontuotas automatinio budėjimo laikmatis, naudojamas energijostaupymui, kai įrenginys neveikia. Galite nustatyti perėjimo į budėjimo režimą laikąnuo 5 minučių iki 2 valandų. Numatytasis nustatymas yra 15 minučių.Pakeitus šį laiką perėjimo į energijos taupymo režimą laikas pasikeičia.Perėjimo į budėjimo režimą laikasNedegaPerėjimo į energijos taupymo režimąlaikasNedega5 min 2,5 min15 min 7,5 min30 min 15 min1 h 0,5 h2 h 1 hNAUDOJIMO VADOVAS 8-1


Sistemos nustatymai[Menu] arba 1. Common Setup[OK] arba 13. Sleep Mode[OK]1 Atidarykite 13. Sleep Mode.Jei nežinote, kaip naudotis šia schema, žr. Meniu peržiūra psl. xviii.2 Pasirinkite automatinio budėjimo laiką spausdami arba , po topaspauskite [OK]. Ekranas pereina į parengties darbui būseną.Spausdinimo miltelių kasetės įdėjimasPakeitus spausdinimo miltelių kasetę reikia nustatyti spausdinimo miltelių skaitiklį išnaujo, kaip paaiškinta žemiau.[Menu] arba 1. Common Setup[OK] arba 14. Toner Install[OK]1 Atidarykite 14. Toner Install.Jei nežinote, kaip naudotis šia schema, žr. Meniu peržiūra psl. xviii.2 Spauskite arba ir pasirinkite On, tada paspauskite [OK]. Ekranas pereinaį parengties darbui būseną.Garso signalasGali būti nustatyta, kad įsijungtų garso signalas, kai paspaudžiamas operacijųskydelio mygtukas arba tais atvejais, kai padaromos klaidos ir pan.[Menu] arba 1. Common Setup[OK] arba 16. Buzzer[OK]1 Atidarykite 16. Buzzer.Jei nežinote, kaip naudotis šia schema, žr. Meniu peržiūra psl. xviii.2 Spauskite arba ir pasirinkite On arba Off. Paspauskite [OK]. Ekranaspereina į parengties darbui būseną.8-2 NAUDOJIMO VADOVAS


Sistemos nustatymaiBūgno bloko nustatymas iš naujoAtlikite būgno bloko nustatymo iš naujo procedūrą pakeitę būgno bloką.ATSARGIAI: Jei ši procedūra nebuvo atlikta, įrenginys negali teisingai nustatytipagrindinio kroviklio srovės valdymo ir gali nukentėti spausdinimo kokybė.[Menu] arba 1. Common Setup[OK] arba 17. Drum Reset[OK]1 Atidarykite 17. Drum Reset.Jei nežinote, kaip naudotis šia schema, žr. Meniu peržiūra psl. xviii.2 Spauskite arba ir pasirinkite On, tada paspauskite [OK]. Ekranas pereinaį parengties darbui būseną.Būgno bloko atnaujinimasBūgno bloko atnaujinimas yra būgno paviršiaus nuvalymas. Jei suprastėjospausdinimo kokybė, atlikite būgno nuvalymą. žr. Bendrosios gairės, 10-1 psl.[Menu] arba 1. Common Setup[OK] arba 18. DrumRefresh[OK]1 Atidarykite 18. DrumRefresh.Jei nežinote, kaip naudotis šia schema, žr. Meniu peržiūra psl. xviii.2 Spauskite arba ir pasirinkite On arba Off. Paspauskite [OK]. Ekranaspereina į parengties darbui būseną.Būgno bloko valdymasBūgno bloko valdymas yra automatinis būgno paviršiaus valymas įjungus įrenginį.Galite nustatyti valymo laiką nuo 0, 90, 155 sekundžių.[Menu] arba 1. Common Setup[OK] arba 19. DrumControl[OK]1 Atidarykite 19. DrumControl.Jei nežinote, kaip naudotis šia schema, žr. Meniu peržiūra psl. xviii.2 Spauskite arba , jei norite pasirinkti valymo laiką. Paspauskite [OK].Ekranas pereina į parengties darbui būseną.NAUDOJIMO VADOVAS 8-3


Sistemos nustatymai„Eco Fuser“ režimasNustačius šį režimą kaip On, saugiklių bloko kaitinimas yra išjungiamas įjungusbudėjimo režimą, taip taupant energiją. Tačiau įšilimo laikas pailgėja lyginant sunustatymu Off.[Menu] arba 1. Common Setup[OK] arba 110. Eco Fuser[OK]1 Atidarykite 110. Eco Fuser.Jei nežinote, kaip naudotis šia schema, žr. Meniu peržiūra psl. xviii.2 Spauskite arba ir pasirinkite On arba Off. Paspauskite [OK]. Ekranaspereina į parengties darbui būseną.Kopijavimo sąrankaNumatytųjų funkcijų reikšmių pakeitimasDažnai naudojamoms funkcijoms pakeitus numatytąją nustatymo reikšmę sumažėslaikas, reikalingas tam nustatymui nustatyti kas kartą naudojant atitinkamą funkciją.Toliau pateikta lentelė rodo funkcijas, kurioms galima pakeisti numatytąsiasreikšmes bei jų galimus nustatymus. Gamyklinis numatytasis nustatymasparodomas žvaigždute (*).Funkcija Galimi nustatymai Nuoroda21. Def Copy Mode * TextPhotoText + Photo22. Def Exposure 1 to 7 (numatytasisnustatymas yra 4)23. Def Zoom * Original(100%)Custom(25%-400%)Fit To PaperLTR To STMA4 To A5STM To LTRA5 To A44-1 psl.4-1 psl.4-4 psl.24. Def Collate*OnOff4-5 psl.25. Def EcoPrint*OnOff4-6 psl.8-4 NAUDOJIMO VADOVAS


Sistemos nustatymai[Menu] arba 2. Copy Setup[OK]1 Atidarykite 2. Copy Setup.Jei nežinote, kaip naudotis šia schema, žr. Meniu peržiūra psl. xviii.2 Pasirinkite numatytąjį nustatymą, kurį norite pakeisti, spausdami arba , poto paspauskite [OK]. Parodomas langas pasirinktam numatytajam nustatymui.Ataskaitos puslapių spausdinimas3 Spausdami arba pasirinkite naują numatytąjį nustatymą ir paspauskite[OK]. Ekranas pereina į parengties darbui būseną.Toliau pateikta lentelė rodo, kokias ataskaitas galima spausdinti.PunktasAprašymas31. Configuration Pateikia informaciją apie įrenginyje naudojamusnustatymus bei aplinką.32. Menu map Pateikia meniu pasirinkimo sistemą.33. Usage report Kopijų, spausdintų lapų, skenuotų lapų skaičius.[Menu] arba 3. Report[OK]1 Atidarykite 3. Report.Jei nežinote, kaip naudotis šia schema, žr. Meniu peržiūra psl. xviii.2 Paspauskite arba ir pasirinkite 31. Configuration, 32. Menu maparba 33. Usage report ir paspauskite [OK]. Prasidės ataskaitosspausdinimas. Ekranas pereina į parengties darbui būseną.NAUDOJIMO VADOVAS 8-5


Sistemos nustatymai8-6 NAUDOJIMO VADOVAS


9 Techninė priežiūraSpausdinimo miltelių kasetės keitimasSpausdinimo miltelių kasetę reikia pakeisti tuomet, kai ji ištuštėja. Pirmosiosspausdinimo miltelių kasetės užtenka maždaug 3000 puslapių. Užpildytos milteliųkasetės būna dviejų tipų, 2000 arba 6000 puslapių (padengiat 5% puslapio).Įrenginys rodo pranešimus dviem spausdinimo miltelių naudojimo etapais.• Kai įrenginyje lieka nedaug spausdinimo miltelių, pateikiamas pranešimasToner Low – tai pirmasis įspėjimas. Tačiau šiame etape keisti milteliusnebūtina.• Jei minėto pranešimo nepaisysite ir spausdinsite toliau, prieš pat baigiantismilteliams įrenginyje bus parodytas pranešimas Please Replace Tonerprieš pat baigiantis milteliams. Spausdinimo miltelių kasetę reikia pakeisti tuojpat.Norėdami pakeisti spausdinimo miltelių kasetę, laikykitės tolesnių nurodymų.ATSARGIAI: Nemėginkite sudeginti spausdinimo miltelių kasetės.Pavojingos žiežirbos gali sukelti nudegimus. Nebandykite jėga atidaryti arbaišardyti spausdinimo miltelių kasetės.1Atidarykite skenavimo įrenginį.2Atidarykite priekinį dangtį.NAUDOJIMO VADOVAS 9-1


Techninė priežiūra3Pasukite blokuojamąją svirtį A, kadatsiblokuotų, pastumkite blokuojamąją svirtįB į dešinę ir ištraukite spausdinimo milteliųkasetę.Panaudotą spausdinimo miltelių kasetęįdėkite į atliekoms skirtą plastiko maišelį.BA4Išpakuokite naują spausdinimo milteliųkasetę.Horizontaliai pakratykite kasetę, tolygiaipaskirstydami miltelius.5Nuo spausdinimo miltelių kasetėsnuplėškite lipniąją juostą.6Naują spausdinimo miltelių kasetę įdėkite įspausdintuvą. Tvirtai spustelėkite kasetę išviršaus vietose, pažymėtose PUSH HERE,kol išgirsite spragtelėjimą.7Pasukite blokuojamąją svirtį A į užrakintąpadėtį.A9-2 NAUDOJIMO VADOVAS


Techninė priežiūra8Uždarykite priekinį dangtį.9Uždarykite skenavimo įrenginį, pastumdamisvirtį.SVARBU: Būkite atsargūs ir uždarydamiskenavimo įrenginį nepriverkite pirštų tarpskenavimo įrenginio ir pagrindinio korpuso.NAUDOJIMO VADOVAS 9-3


Techninė priežiūraKroviklio ir registravimo velenėlio valymas1Norint išvengti spausdinimo kokybės problemų, kiekvieną kartą prieš keičiantspausdinimo miltelių kasetę reikia valyti įrenginio vidų.Atidarykite skenavimo įrenginį.2Atidarykite priekinį dangtį.3Kartu su spausdinimo miltelių kasete išspausdintuvo išimkite ryškalo bloką.4Iškelkite iš įrenginio būgno bloką, laikydamijį už žalių rankenėlių.PASTABA: Būgno blokas yra jautrusšviesai. Niekada būgno įrenginio nelaikykitešviesoje ilgiau kaip penkias minutes.5Padėkite būgno įrenginį ant švaraus lygauspaviršiaus.SVARBU: Nestatykite būgno įrenginio antgalinės dalies.9-4 NAUDOJIMO VADOVAS


Techninė priežiūra6Švariu, nepūkuotu skudurėliu nuvalykitedulkes ir nešvarumus nuo metalinioregistracijos velenėlio .SVARBU: Valydami stenkitės neliestiperdavimo volelio (juodas) .7 Paslinkite kroviklio valytuvą (žalias) pirmynir atgal 2 ar 3 kartus, taip nuvalydamikroviklio laidą, tuomet grąžinkite jį į pradinępadėtį.8 Baigę valymą, būgno bloką įdėkite atgal irabiejuose jo galuose esančius orientyrussulyginkite su įrenginio grioveliais.9Įdėkite ryškalo bloką atgal į įrenginį kartu suspausdinimo miltelių kasete.10 Uždarykite priekinį dangtį.NAUDOJIMO VADOVAS 9-5


Techninė priežiūra11Uždarykite skenavimo įrenginį, pastumdamisvirtį.SVARBU: Būkite atsargūs ir uždarydamiskenavimo įrenginį nepriverkite pirštų tarpskenavimo įrenginio ir pagrindinio korpuso.Įrenginio valymasATSARGIAI: Valydami įrenginį saugumo sumetimais visada ištraukite iš lizdoelektros kištuką.Visada valykite įrenginį minkšta šluoste, suvilgyta alkoholiu ar švelnia dezinfekavimopriemone.Atidarykite dokumentų procesorių irnušluostykite pilkąją dalį, kaip parodytapaveiksliuke.Jei naudojant dokumentų procesoriųkopijos būna nešvarios, plyšio stiklas yranešvarus.9-6 NAUDOJIMO VADOVAS


Techninė priežiūraDokumentų procesoriaus valymas12Kartas nuo karto dokumentų procesoriaus padėklas ir tiektuvo voleliai gali užsiterštirašalu, spausdinimo milteliais ar popieriaus dulkėmis. Tokiu atveju dokumentainebus tiekiami tolygiai. Kai tai įvyksta, atlikite žemiau aprašytą valymo procedūrą.Atidarykite kairįjį dangtį.Nuvalykite tiekimo volelį, judindami šluotelęį šonus. Pirštais pasukite volelį pirmyn irkartokite aukščiau aprašytą valymoprocedūrą tol, kol voleliai nebus švarūs.Būkite atsargūs, kad nesulenktumėte irnepažeistumėte paėmimo spyruoklės.Tiekimo velenėlisPaėmimospyruoklė3Valykite padėklą nuo viršaus žemyn. Būkiteatsargūs, kad nesulenktumėte paėmimospyruoklės.PadėklasNAUDOJIMO VADOVAS 9-7


Techninė priežiūraDokumentų procesoriaus padėklo keitimas12Nuskanavus per dokumentų procesorių apie 50 000 puslapių, prispaudžiamaspadėklas gali nusidėvėti ir dokumentų tiekimas gali sutrikti. Tokiu atveju labairekomenduojama pakeisti padėklą nauju. Kreipkitės į artimiausią aptarnavimoatstovą arba įgaliotąjį priežiūros centrą bei užsisakykite dokumentų procesoriauspadėklą bei pakeiskite jį, laikydamiesi žemiau aprašytos procedūros.Atidarykite kairįjį dangtį.Pirštais paspauskite abu dokumentųprocesoriaus padėklo laikiklius į vidų irištraukite dokumentų procesoriaus padėklą.345Išimkite dokumentų procesoriaus padėklą iš korpuso.Pirštais paspauskite abu dokumentų procesoriaus padėklo laikiklius į vidų.Įstatykite padėklą į skyles taip, kad jisužsifiksuotų vietoje.Gabenimo užraktasPrieš perkeldami įrenginį iš vienos vietos įkitą, visuomet pastumkite gabenimo užraktąį padėtį Lock. Prieš naudodami jį pastumkiteužraktą į padėtį Unlock.9-8 NAUDOJIMO VADOVAS


10 Trikčių nustatymas iršalinimasBendrosios gairėsTolesnėje lentelėje pateikti nurodymai, kaip spręsti pagrindines problemas, kuriasgali sukelti įrenginys. Siūlome prieš kreipiantis techninės pagalbos pamėgintipašalinti gedimus vadovaujantis šia lentele.Požymis Tikrinami dalykai Problemos sprendimo veiksmai NuorodaOperacijųskydelyje įjungusgalios jungiklįneįsižiebia joksindikatorius.Ar el. maitinimo laido kištukasįjungtas į kintamosios elektrossrovės lizdą?Įkiškite kištuką į kintamosios elektrossrovės lizdą.—Paspaudus[Start]nedaromoskopijos.Ar operacijų skydelyje nėrajokio pranešimo apie gedimą?Vadovaukitės tuo pranešimu ir atlikiteatitinkamą procedūrą.10-3 psl.Kopijos be tekstoar vaizdo.Ar originalai buvo tinkamaiįdėti?Ant eksponavimo stiklo originalus reikiadėti kopijuojamąja puse žemyn.4-1 psl.Į dokumentų procesorių originalusreikia dėti kopijuojamąja puse aukštyn.—Kopijos peršviesios.Ar nustatytas nuotraukų[Photo], teksto sunuotraukomis [Text+photo], artik teksto [Text] režimas?Sureguliuokite išorinio poveikio būsenąiki reikiamo lygio.4-1 psl.Ar nustatytas „Toner Save“režimas?Pasirinkite kitą vaizdo kokybės režimą,ne „Toner Save“.—Ar švyti spausdinimo milteliųindikatorius [Add Toner]?Pakeiskite spausdinimo miltelių dėžutę.9-1 psl.Ar kopijavimo popieriusdrėgnas?Pakeiskite kopijavimo popierių nauju.2-1 psl.Kopijos pertamsios.Ar nustatytas nuotraukų[Photo], teksto sunuotraukomis [Text+photo], artik teksto [Text] režimas?Sureguliuokite išorinio poveikio būsenąiki reikiamo lygio.4-1 psl.Kopijosdryžuotos ardėmėtos.Gal nešvari stiklo plokštė arbadokumentų procesorius?Nuvalykite eksponavimo stiklą ir (arba)dokumentų procesorių.Nuvalykite kroviklį.9-6 psl.9-4 psl.NAUDOJIMO VADOVAS 10-1


Trikčių nustatymas ir šalinimasPožymis Tikrinami dalykai Problemos sprendimo veiksmai NuorodaPuslapiai visiškaijuodi.— Kreipkitės į techninės priežiūrosspecialistą.—Tuščios vietos,horizontalūsruožai aratsitiktiniai taškaiAnt kopijų juodiar balti dryžiai.Ar kroviklio laidas purvinas? Nuvalykite kroviklio laidą. 9-4 psl.Ar būgno paviršius purvinas? Nuvalykite būgno paviršių. 8-3 psl.Ar kroviklio laidas purvinas? Nuvalykite kroviklio laidą. 9-4 psl.Ar kroviklio valytuvasCLEANER HOME POSITIONpadėtyje?Nuimkite darbinę įrenginio dalį irgrąžinkite kroviklio valytuvą į pradinępadėtį.9-4 psl.Jei naudojate dokumentųprocesorių, patikrinkite, aršvarus jo stiklas.Nuvalykite stiklą.Juodos linijos kopijose bus ne tokiosmatomos panaudojus nuskaitymotrikdžių sumažinimo [Scan NoiseReduction] funkciją.9-6 psl.Kopijos kreivos.Ar originalai buvo tinkamaiįdėti?Dėdami originalus ant eksponavimostiklo, lygiuokite juos pagal viršutinįkairįjį kampą.4-1 psl.Prieš dėdami originalus į dokumentųprocesorių, gerai sureguliuokiteoriginalų pločio kreiptuvus.—Popierius dažnaiužstringa.Ar tinkamai į kasetę įdėtaspopierius?Įdėkite popierių tinkamai.2-1 psl.Gal popierius suglamžytas,sulankstytas arsusiraukšlėjęs?Pakeiskite popierių nauju. —Ar neliko įrenginio vidujeužstrigusių ar palaidųpopieriaus skiautelių?Pašalinkite popieriaus likučius.10-5 psl.Ar įvestas popieriaus formatasatitinka naudojamą formatą?Pasirūpinkite, kad įvestas popieriausformatas atitiktų naudojamą formatą.—Ar popierius tinkamai įdėtas įrankinį tiektuvo dėklą?Padėkite 1 lapą teisingai.2-4 psl.IndikatoriusToner tebešvytinet ir pakeitusspausdinimomiltelių dėžutę.Ar pakankamai supurtėtespausdinimo miltelių dėžutę?Krestelėkite dažų miltelių dėžutęmaždaug 5 ar 6 kartus horizontaliai.9-1 psl.Skenerio funkcijaneveikianormaliai.Ar įdiegėte programinę įrangąiš įdiegimo programoskompaktiniame diske?Įdiekite programinę įrangą iškompaktinio disko.3-2 psl.Ar įdiegėte programinę įrangąiš „Found New HardwareWizard“?Įdiekite programinę įrangą iš „FoundNew Hardware Wizard“.3-4 psl.10-2 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimasPožymis Tikrinami dalykai Problemos sprendimo veiksmai NuorodaNepavykstaįdiegtiprograminėsįrangos.Ar pašalinote programinęįrangą naudodamiesi meniu„Uninstall“ arba „Start“?Pašalinkite programinę įrangą iškompaktinio disko.3-5 psl.Prijungtasspausdinimoserveris (IB-110),šio įrenginionebegalimavaldyti iš jūsųkompiuterio.Ar spausdintuvo tvarkyklėsnustatymai teisingi?Spausdinimo serverio (IB-110)versija neatsako.Skirtuke Ports pasirinkite Enablebidirectional support.Kreipkitės į techninės priežiūrosspecialistą.11-4 psl.—Techninės priežiūros ir klaidų pranešimaiJei kuris nors iš šių pranešimų pasirodys ekrane, atlikite toliau pateiktus veiksmus.Pranešimas Procedūra NuorodaClose Scan UnitSkenavimo įrenginio dangtis atviras. Uždarykiteskenavimo įrenginį.—Front Cover OpenClose coverPriekinis dangtis atviras. Tvirtai uždarykite dangčius. —Memory Low Only 1 CopyMadeOpen ADF cover Removethe paperOpen front coverRemove the paperPaper Empty Add paperĮrenginio atmintis prisipildė. Įdėkite mažiau originalų ir vėlbandykite spausdinti.Jis rodomas jei tiekiamas netinkamai į dokumentųprocesorių įdėtas popierius užstringa įrenginyje.Išimkite visus dokumentus iš dokumentų procesoriaus irįdėkite juos atgal tinkamai.Užstrigo popierius. Ištraukite įstrigusį popierių.Baigėsi popierius. Įdėkite popieriaus į popieriaus dėkląNesandariai uždaryta kasetė. Gerai uždarykite kasetę.—10-12 psl.10-5 psl.2-1 psl.Paper Mismatch Nėra popieriaus. Įdėkite reikiamo dydžio popieriaus. 2-1 psl.Please Replace Toner[PRINTER ERROR]Out of Memory[PRINTER ERROR]Engine Panic[PRINTER ERROR]Service CallPasibaigė spausdinimo milteliai. Tolesnis kopijavimasarba spausdinimas neįmanomas.Pakeiskite dėžute iš naujo spausdinimo miltelių rinkinio.Spausdintuvui nusiųstas spausdinimo darbas buvopernelyg sudėtingas, kad tilptų viename puslapyje.Išjunkite galios jungiklį ir vėl jį įjunkite. Jei šis pranešimasneišnyksta, išjunkite maitinimo jungiklį ir kreipkitės įpriežiūros atstovą arba įgaliotąjį priežiūros centrą.9-1 psl.——NAUDOJIMO VADOVAS 10-3


Trikčių nustatymas ir šalinimasPranešimas Procedūra Nuoroda[SCANNER ERROR]Lamp Error[SCANNER ERROR]AFE R/W Error[SCANNER ERROR]Home Sensor[SCANNER ERROR]NVRAM R/W FailToner LowUnlock scanner PowerOff and OnIšjunkite galios jungiklį ir vėl jį įjunkite. Jei šis pranešimasneišnyksta, išjunkite maitinimo jungiklį ir kreipkitės įpriežiūros atstovą arba įgaliotąjį priežiūros centrą.Mažėja spausdinimo miltelių. Kuo greičiau pakeiskitedėžute iš naujo spausdinimo miltelių rinkinio.Išjunkite maitinimą ir pastumkite gabenimo užraktą įatrakintą padėtį.—9-1 psl.9-8 psl.10-4 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimasUžstrigęs popieriusJei užstringa popierius, kopijavimas ar spausdinimas nutraukiamas.Norėdami išimti užstrigusį popierių, palikite galios jungiklį įjungtą.PERSPĖJIMAS: Aplink įkroviklį yra aukšta įtampa. Dirbdami šioje zonoje,būkite atsargūs – elektrošoko pavojus.ATSARGIAI: Saugiklio blokas yra labai įkaitęs. Būkite atsargūs.Išvesties dėklas ir galinis dangtis1Jei ant išvesties dėklo išlindo ne visaslapas, atidarykite galinį dangtį ir užstrigusįlapą ištraukite.2Atidarykite skenavimo įrenginį.3Atidarykite priekinį dangtį.4Uždarykite priekinį dangtį.NAUDOJIMO VADOVAS 10-5


Trikčių nustatymas ir šalinimas5Uždarykite skenavimo įrenginį, pastumdamisvirtį.Klaida pašalinta.SVARBU: Būkite atsargūs ir uždarydamiskenavimo įrenginį nepriverkite pirštų tarpskenavimo įrenginio ir pagrindinio korpuso.Popieriaus kasetė12Ištraukite kasetę.Išimkite iš dalies įtrauktus lapus.Patikrinkite, ar popierius įdėtas tinkamai.Jeigu ne, įdėkite iš naujo.34Įstumkite kasetę atgal iki pat galo.Atidarykite skenavimo įrenginį.10-6 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimas5Atidarykite priekinį dangtį.6Uždarykite priekinį dangtį.7Uždarykite skenavimo įrenginį, pastumdamisvirtį.Klaida pašalinta.SVARBU: Būkite atsargūs ir uždarydamiskenavimo įrenginį nepriverkite pirštų tarpskenavimo įrenginio ir pagrindinio korpuso.Rankinis tiektuvo dėklas1Išimkite popierių iš rankinio tiektuvo dėklo.SVARBU: Netraukite iš dalies įtrauktopopieriaus, pereikite prie 2 nurodymo.NAUDOJIMO VADOVAS 10-7


Trikčių nustatymas ir šalinimas2Atidarykite skenavimo įrenginį.3Atidarykite priekinį dangtį.4Kartu su spausdinimo miltelių kasete išspausdintuvo išimkite ryškalo bloką.5Iškelkite iš įrenginio būgno bloką, laikydamijį už žalių rankenėlių.PASTABA: Būgno blokas yra jautrusšviesai. Niekada būgno įrenginio nelaikykitešviesoje ilgiau kaip penkias minutes.6Jeigu užstrigusį popierių suspaudėvelenėliai, patraukite jį įprasta popieriausjudėjimo kryptimi.10-8 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimasJei popierius nenuslinko toliau kaip ikimetalinio registracijos velenėlio, išimkitepopierių iš rankinio tiektuvo dėklo pusės.7Įdėkite būgno bloką atgal ir abiejuose jogaluose esančius orientyrus sulyginkite suspausdintuvo grioveliais.8Įdėkite ryškalo bloką atgal į įrenginį kartu suspausdinimo miltelių kasete.9Uždarykite priekinį dangtį.10Uždarykite skenavimo įrenginį, pastumdamisvirtį.NAUDOJIMO VADOVAS 10-9


Trikčių nustatymas ir šalinimasSVARBU: Būkite atsargūs ir uždarydamiskenavimo įrenginį nepriverkite pirštų tarpskenavimo įrenginio ir pagrindinio korpuso.11Iš naujo užpildykite rankinį tiektuvo dėklą.Įrenginio viduje1Atidarykite skenavimo įrenginį.2Atidarykite priekinį dangtį.3Kartu su spausdinimo miltelių kasete išspausdintuvo išimkite ryškalo bloką.10-10 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimas4Iškelkite iš įrenginio būgno bloką, laikydamijį už žalių rankenėlių.PASTABA: Būgno blokas yra jautrusšviesai. Niekada būgno įrenginio nelaikykitešviesoje ilgiau kaip penkias minutes.5Išimkite iš įrenginio popierių.PASTABA: Jeigu užstrigusį popieriųsuspaudė voleliai, patraukite jį įprastapopieriaus tiekimo kryptimi.6Įdėkite būgno bloką atgal ir abiejuose jogaluose esančius orientyrus sulyginkite suįrenginio grioveliais.7Įdėkite ryškalo bloką atgal į įrenginį kartu suspausdinimo miltelių kasete.8Uždarykite priekinį dangtį.NAUDOJIMO VADOVAS 10-11


Trikčių nustatymas ir šalinimas9Uždarykite skenavimo įrenginį, pastumdamisvirtį.SVARBU: Būkite atsargūs ir uždarydamiskenavimo įrenginį nepriverkite pirštų tarpskenavimo įrenginio ir pagrindinio korpuso.Dokumentų procesorius1Nuimkite visus originalus nuo originalųstalelio.2Atidarykite dokumentų procesoriaus kairįjįdangtį.3Ištraukite užstrigusį popierių.Jei originalas įkliuvęs tarp velenėlių irnepasiduoda ištraukiamas, elkitės taip:10-12 NAUDOJIMO VADOVAS


Trikčių nustatymas ir šalinimas4Ištraukite užstrigusį popierių.56Uždarykite kairįjį dangtį.Įdėkite originalus.NAUDOJIMO VADOVAS 10-13


Trikčių nustatymas ir šalinimas10-14 NAUDOJIMO VADOVAS


11 SpecifikacijosPASTABA: Specifikacijos gali būti pakeistos be atskiro įspėjimo.Pagrindinis įrenginysPunktasSpecifikacijaSpausdinimo sistemaOriginalaiElektrofotografinisPopieriaus lapai, knygos ir trimačiai objektaiKopijų dydžiaiKasetėRankinis tiektuvodėklasA4, B5 (JIS), A5, „Folio“, „Legal“, „Letter“, „Oficio II“A4, B5 (JIS), A5, „Folio“, „Legal“, „Letter“, „Oficio II“,„Statement“, „Executive“, A6, B6, B5 (ISO), vokas #10,vokas #9, vokas „Monarch“, vokas #6, vokas C5,vokas DL, 16KPopieriaus tipaiKasetėRankinis tiektuvodėklasPaprastas popierius, perdirbtas popierius, storas60–105 g/m² popieriusPaprastas popierius, perdirbtas popierius, storas60–163 g/m² popieriusGalima naudoti skaidres, vokus ir atvirukusPopieriaus tiektuvų talpaKasetėRankinis tiektuvodėklasIšvesties dėklo talpaĮšilimo laikasAtmintis250 lapų1 lapas100 lapų (atspaudu žemyn)25 sekundės arba greičiauCD 1316: 64 MBAplinkos sąlygosTemperatūra Nuo 10 iki 32,5 °CDrėgnumasAukštisApšvietimasnuo 20 iki 80% santykinės drėgmėsDaugiausiai 2000 m1500 liuksų arba mažiauNAUDOJIMO VADOVAS 11-1


SpecifikacijosEl. maitinimo šaltinisDydis (plotis) × (gylis) ×(aukštis)SvorisPunktasReikiama erdvė (plotis) ×(gylis)120 V kintamoji srovė 60 Hz 8,2 A220 iki 240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz, 3,9 A476 × 392 × 489 mmApie 15 kg479 × 437 mmSpecifikacijaKopijuoklio funkcijosPunktasSpecifikacijaKopijavimo greitisEksponavimo stiklas(1:1)Dokumentųprocesorius (1:1)A4: 16 kopijų/min.A5: 10 kopijų/min.B5: 14 kopijų/min.„Letter“: 17 kopijų/min.A4: 12 kopijų/min.A5: 10 kopijų/min.B5: 14 kopijų/min.„Letter“: 13 kopijų/min.„Legal“: 11 kopijų/min.Pirma kopija (1:1, „Letter“/A4)Eksponavimo stiklasDokumentųprocesorius12 ± 0,5 sekundės14 ± 0,5 sekundėsSkiriamoji gebaNuskaitymas irspausdinimasNenutrūkstamas kopijavimas600 × 600 dpiNuo 1 iki 99 lapųVaizdo mastelio keitimas Bet koks 1% padidėjimas tarp 25 ir 400%11-2 NAUDOJIMO VADOVAS


SpecifikacijosSpausdinimo funkcijosPunktasSpausdinimo našumasPirmas lapasSkiriamoji gebaSąsaja su tinklo įrenginiuSpecifikacijaA4 16 puslapių per minutę / „Letter“ 17 puslapių perminutę11 sekundžių arba greičiau600 × 600 dpiUSB: 1 prievadas (Didelės spartos USB)Nuskaitymo funkcijosPunktasNuskaitymo greitis(1:1, A4, 300 dpi)Skiriamoji gebaSpalvinis režimasBylos formatasSąsaja su tinklo įrenginiuSpecifikacijaVienspalvis: 5 skenavimai/min.„Visos spalvos“ arba „Pilkoji skalė“: 5 skenavimai/min.(TWAIN), 4 skenavimai/min. (QLINK)600 × 300 dpiVisų spalvų režimas: 24 bit/taškui (kiekviena spalva)Pilkosios skalės režimas: 8 bit/taškuiVienspalvis režimas: 1 bit/taškuiPDF, TIFF, JPEG (8-Bit pilkosios skalės režimas,24-Bit spalvinis režimas), BMPUSB (TWAIN): 1 prievadas (Didelės spartos USB)Dokumentų procesoriusPunktasSpecifikacijaOriginalų tiekimo sistemaOriginalaiOriginalų formataiOriginalų popieriaus svorisDidžiausias originalų skaičius 50Automatinis tiekimasPopieriaus lakštaiDidžiausias: „Legal“Mažiausias: „Statement“/A5R60–105 g/m²Aplinkosaugos specifikacijosPunktasDvipusis kopijavimasPopieriaus tiekimasRankinisSpecifikacijaŠiame įrenginyje galima naudoti perdirbtą popierių iš100% perdirbtos popieriaus masės.NAUDOJIMO VADOVAS 11-3


SpecifikacijosPapildoma įrangaSpausdinimo serveris (IB-110)Spausdinimo serveris (IB-110) aprūpina UTAXspausdintuvus ir kopijavimo aparatus optimaliu spausdinimotinklu: visi tinklo naudotojai gali naudotis suteikiamaisprivalumais. Pridėta pagalbinė programa, Virtual Link, leidžiaišnaudoti MFP skenavimo funkciją.Naudojantis spausdintuvo serverio USB sąsaja, galima lengvaiatlikti išorinius sujungimus. Mūsų originali pagalbinė programasupaprastina vidinio tinklo konfigūravimą, siekiant padaryti, kad spausdinimas būtųprieinamas visiems naudotojams.Spausdinimo serverio (IB-110) naudojimasPrijungę spausdinimo serverį (IB-110) atlikite tokią procedūrą. Prijunkite irsukonfigūruokite įrenginį, žr. Spausdinimo serverio konfigūravimo vadovą.123456789Programinės įrangos įkėlimasAtlikite 1–8 žingsnius, nurodytus Programinės įrangos įkėlimas 3-2 psl.Pasirinkite Custom Mode ir spustelėkite Next.Pasirinkite Network connection ir spustelėkite Next.Pasirinkite KMPrint Port ir spustelėkite Next.Pasirinkite savo spausdintuvą ir spustelėkite Next.Spustelėkite Select All ir spustelėkite Next.Įveskite spausdinimo sistemos pavadinimą ir spustelėkite Next.Spustelėkite Add Port. Parodomas langas KMprint Add Port Wizard.Įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą ir spustelėkite Next.PASTABA: Spustelėję Search ieškokite prie tinklo prijungtų spausdintuvų irpasirinkite juos.1011121314Įveskite norimo spausdintuvo prievado pavadinimą ir spustelėkite Next.Spustelėkite Finish.Pasirinkite spausdintuvo prievadą ir spustelėkite Next.Spustelėkite Next. Įdiegimo programa įdiegs programinę įrangą.Baigus įdiegimą parodomas langas Installation Completed. Spustelėkite Finish irišeikite iš diegimo programos bei grįžkite į pagrindinį disko meniu.11-4 NAUDOJIMO VADOVAS


RODYKLĖ„“„Eco Fuser“ režimas 8-4Skaitmenys2 į 1 4-64 į 1 4-6SimboliaiQLINK 7-1paleisti QLINK 7-1skyrius Copy Function 7-4skyrius MFP Button Setting 7-2skyrius Scan Function 7-6Aataskaitos puslapiai 8-5atsargumo priemonės, būtinosnaudojantis įrenginiu xiBbendrosios gairės 10-1brošiūravimo režimas 4-5budėjimo režimas 8-1Būgno bloko atnaujinimas 8-3būgno bloko nustatymas iš naujo 8-3būgno bloko valdymas 8-3Ddokumentų procesoriauspadėklo keitimas 9-8dokumentų procesorius 4-2Ggabenimo užraktas 9-8galios jungiklis 3-2garso signalas 8-2Įįrengimo metu būtinosatsargumo priemonės ixįrenginio dalys 1-1dokumentų procesorius 1-2pagrindinis įrenginys 1-1pranešimų ekranas 1-4valdymo skydelis 1-3Kkabelių prijungimas 3-1kalba 8-1kasetė 2-2keičiamas mastelis 4-4, 4-5kopijavimas 4-1kopijavimas keičiant mastelį 4-4kopijavimo funkcijos 4-1kopijavimo sąranka 8-4MMeniu peržiūra xviiiNnumatytųjų funkcijų reikšmių pakeitimas 8-4nuotraukos režimas 4-1Eel. maitinimo laidas 3-1NAUDOJIMO VADOVASRODYKLĖ-1


Ppapildoma įranga 11-4parengimas 3-1PERSPĖJAMIEJI LIPDUKAI viiipopieriaus dėjimaskasetė 2-2rankinis tiektuvo dėklas 2-4popieriaus ilgio ribotuvas 2-2popieriaus įdėjimas 2-1popieriaus pločio ribotuvas 2-3popieriuskasetė 2-2laikmenos tipas 2-7pasiruošimas 2-2popieriaus dydis 2-7popieriaus specifikacijos 2-1rankinis tiektuvo dėklas 2-4pranešimai apie klaidas 10-3programinės įrangos įkėlimas 3-2Rrankinis tiektuvo dėklas 2-4režimas „EcoPrint“ 4-6Ssistemos nustatymai 8-1skenavimo funkcijos 5-1skenavimo metodas 5-2skiriamoji geba 5-2vaizdo tipas 5-2spausdinimo funkcijos 6-1skirtukas „Efektas“ 6-2skirtukas „Išdėstymas“ 6-2skirtukas „Pagrindinis“ 6-1skirtukas „Popierius“ 6-1spausdinimo miltelių kasetės įdėjimas 8-2spausdinimo miltelių kasetės keitimas 9-1spausdinimo serveris (IB-110) 11-4specifikacijos 11-1aplinkosaugos specifikacijos 11-3dokumentų procesorius 11-3kopijuoklio funkcijos 11-2nuskaitymo funkcijos 11-3pagrindinis įrenginys 11-1spausdinimo funkcijos 11-3standartinis mastelis 4-4sudėtinis režimas 4-6sutartinis žymėjimas xviiTtechninė priežiūra 9-1techninės priežiūros pranešimai 10-3teksto ir nuotraukų režimas 4-1teksto režimas 4-1trikčių nustatymas ir šalinimas 10-1UUSB kabelis 3-1užstrigęs popierius 10-5dokumentų procesorius 10-12išvesties dėklas 10-5įrenginio viduje 10-10popieriaus kasetė 10-6rankinis tiektuvo dėklas 10-7užpakalinis dangtis 10-5Vvalymasdokumentų procesorius 9-7įrenginys 9-6kroviklis 9-4registravimo velenėlis 9-4RODYKLĖ-2NAUDOJIMO VADOVAS


Kad gautumėte geriausius rezultatus ir būtų užtikrintas efektyvus įrenginio darbas, naudokite tikoriginalius „UTAX GmbH“ eksploatavimo reikmenis.E18


UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany

More magazines by this user
Similar magazines