Pirmieji žingsniai besinaudojant sveikatos ir socialinės rūpybos ...

belfasttrust.hscni.net

Pirmieji žingsniai besinaudojant sveikatos ir socialinės rūpybos ...

Pirmieji žingsniai besinaudojantsveikatos ir socialinės rūpybospaslaugomis Šiaurės AirijojeFirst steps to using health and socialcare services in Northern IrelandLithuanian


Paciento teisėsPatients RightsBet kuris asmuo, besinaudojantis ŠiaurėsAirijos sveikatos ir asmeninėmis socialinėmispaslaugomis, turi teisę:• Kad būtų gerbiamas jo asmeninis gyvenimas,orumas, religiniai ir kultūriniai įsitikinimai• Gauti būtina priežiūrą ir gydymą, nežiūrint įgalimybes susimokėti už paslaugas• Gauti skubią pagalbą bet kuriuo metu• Gauti aiškią informaciją apie bet kokį siūlomągydymą arba slaugymą, įskaitant visąįmanomą riziką• Duoti arba neduoti savo sutikimą medicinineiar kitokiai slaugai arba gydymui• Pasirinkti, ar nori dalyvauti moksliniametyrime arba studentų apmokymuose, ar nenori• Susipažinti su pranešimais, skirtais draudimokompanijai ar darbovietei, bei su informacija,laikoma apie jus, kompiuteryje.Paimta iš 1992m. Pacientų ir klientų teisių rašto.Vertimo paslaugosInterpretingJeigu jums reikalinga vertėja (-as), susitinkantsu sveikatos ir socialinės rūpybos tarnybomis,paprašykite darbuotojų, ir jie gali jumssuorganizuoti vertėją. Ši paslauga yra nemokama.


Įsigykite medicininę kortelęGet a Medical Card• Jei norite prisiregistruoti pas šeimos gydytojąar stomatologą, jums reikalinga medicininė kortelė.• Norėdami gauti medicininę kortelę, jūs turiteužpildyti HS22X formą.HS22X formą jūs galite gautibet kuriame sveikatos centrearba sveikatos ir socialinėsrūpybos įstaigos tinklapyje(HSC Business ServicesOrganisation www.hscbusiness.hscni.net).Ši forma yra pateikiama įvairiomis kalbomis. Jūsturite ją užpildyti, tada nusinešti prisiregistruoti pasgydytoją (pasižiūrėkite žemiau).Jeigu jums reikalinga pagalba užpildant formą,jūs galite susisiekti su etninės mažumosbendruomenės grupėmis, išvardintomis šioinformacinio lapelio gale.Prisiregistruokite pas gydytojąRegister with a Doctor• Jūsų vietinis gydytojas/šeimos gydytojas yražinomas kaip GP (angl.General Practitioner –Bendrosios praktikosgydytojas).• Jūs turite prisiregistruoti pas šeimos gydytoją.• Jums reikia susirasti šeimos gydytoją, kurisjus priimtų kaip pacientą.• Šeimos gydytojo paslaugos yra nemokamosvisiems gyventojams.• Jūs galite paprašyti, kad jus gydytų tos pačioslyties GP kaip ir jūs.


• Jūs turite pranešti darbuotojams, arsusitikimams su GP jums reikalinga (-as)vertėja (-as).GP (bendrosios praktikos gydytojų) sąrašą galitegauti:• Verslo paslaugų įstaigoje (angl. BSO, liet. VPĮ)• Piliečių pagalbos biure (CAB)• Savo vietiniame sveikatos ir socialinėsrūpybos treste.CSA gali jums patarti, kurie GP yra arčiausiai jūsųgyvenamos vietos.Prisiregistruoti pas GP yra labai svarbu, nes jiedažniausiai yra tie asmenys, kurie suorganizuojapirmą kontaktą su sveikatos ir socialinių paslaugųtarnybomis. Jeigu GP jus priima, jis arba jipasirašys jūsų HS22X formą, ir jūs gausite savomedicininę kortelę.GP klinikos paprastai dirba nuo pirmadienio ikipenktadienio dienos metu. Jeigu jums reikalingaskubi medicininė pagalba nakties metu, savaitgalįar valstybinių švenčių dienomis, jūs galitepasinaudoti nedarbo valandomis teikiamomispaslaugomis (the Out of Hours Services). Apiešitas paslaugas jums suteiks informacijos jūsų GP.Pietų ir rytų Belfasto ir Castlereagh:028 9079 6220Šiaurės ir Vakarų Belfasto: 028 9074 4447Prisiregistruokite pas stomatologąRegister with a DentistNorėdami prisiregistruoti pas stomatologą, jūsturite turėti Šiaurės Airijosmedicininę kortelę.Kai norite išsirinktistomatologą, stomatologųsąrašą jūs galite gauti šioseinstitucijose:


• BSO, CAB ir savo vietiniame sveikatosapsaugos treste.• Jūs turite pasitikrinti, ar stomatologas jusgydys, suteikdamas visuomeninės sveikatospaslaugą (NHS). Pasitikrinkite, kokios jūsųteisės, jums gal reikės susimokėti už kaikurias stomatologo paslaugas.Okulisto paslaugosOptician ServicesJeigu jums reikia pasitikrintiakis, susisiekite supriregistruotu okulistu.Okulistų sąrašą galite rasti:• BSO, CAB ir savovietiniame sveikatosapsaugos treste.Jeigu jūs turite teisę į nemokamą regėjimopatikrinimą, gaunant pašalpą mažas pajamasturinčioms šeimoms (income support /incomebased benefit) arba priklausant nors vienai išžymiau nurodytų grupių:.• Jaunesni nei 16 metų, arba 19 ir būdamideninio mokslo studentai• 60 metų amžiaus arba vyresni• užsiregistravęs aklu arba silpnaregiu• jums nustatė cukraligės arba glaukomosdiagnozę• 40 metų amžiaus arba daugiau it jūs esatetėvas/motina, brolis, sesuo, sūnus arbadukra žmogaus, kuriam nustatė glaukomosdiagnozę, arba oftalmologas buvo jumspranašės, kad jums gresia glaukomą• turite teisę į valstybinio gydimo talonąkompleksinių lęšių gavimuiŽmonės, turintis valstybinį sveikatos (NHS)sertifikatą dėl dalinio apmokėjimo sveikatospriežiūros išlaidas (HC3) gali taip pat gautiparamą.


Vaistinės paslaugosPharmacy ServicesJūsų gydytojas (GP)nuspręs, kokių jums reikiavaistų. Jis arba ji duos jumsformą (vadinamą receptu),suteikiančią jums teisęnusipirkti vaistų vaistinėje.Be recepto vaistinė vaistų jums parduoti negali.Vaistinė gali parduoti tik kai kuriuos vaistus,įskaitant vaistus nuo gripo, skrandžio sutrikimoarba odos ligų.Gydimas, gautas pagal receptus, išduodamusŠiaurės Airijoje, yra nemokamas. Tai įskaitavaistus, perukus bei medicininius prietaisus. Jumsnieko nereikia daryti, kad gautum nemokamusreceptus, nes visi žmonės, užsiregistravusi pasšeimos gydytoją, automatiškai turi tokią teisę.Skubios pagalbos tarnybosSensory Support ServicesVisi GP (bendrosios praktikosgydytojai) turi skubiospagalbos numerį, jei jumsreikėtų jų pagalbos nedarbovalandomis. Šitą numerį jūsturite susižinoti savo GPklinikoje/sveikatos centre.Bet kuris GP jums suteiksmedicininę pagalbą būtiniausiu atveju, net jeigujūs nesate pas jį/ją prisiregistravęs (-usi).Jei jums reikalinga skubi medicininė pagalba, jūsgalite nuvykti į bet kurios ligoninės nelaimingųatsitikimų ir skubios pagalbos skyrių arbapaskambinti 999 ar 112 ir išsikviesti greitąjąpagalbą.


Lytinės sveikatos bei vaisingumo irdauginimo apsaugos įstaigasSexual & ReproductiveHealthcare ClinicsLytinės sveikatos beivaisingumo apsaugosįstaigas teikia patarimusdėl kontracepcijos, krūtųir gimdos kaklelio ištyrimoir lytinės sveikatospatikrinimo. Šitaspaslaugas suteikia vietinės šeimos planavimoklinikos ir kai kurie GP.Informaciją apie jų paslaugas galite gauti iš savoGP, akušerės, jus lankančios seselės arba galitepaskambinti į šeimos planavimo asociacijospagalbos liniją 0845 122 8687.Šeimos planavimo paslaugos yra nemokamos irgriežtai konfidencialios.Socialinė tarnybaSocial ServicesSusirūpinęs dėl vaiko arba paauglio saugumoarba gerovės, skambinkite į specialią įstaigą(Gateway Service).Darbo valandomis (nuo 9 ryto iki 5 vakaro)Tel. Nr. 028 9050 7000Nedarbo valandomis(naktį, per savaitgalį/šventės dienomis)Skambinkite į greitojo reagavimo tarnybą nedarbometuTel. Nr. : 028 9056 5444Belfasto Trestas teikia įvairias paslaugas vyresnioamžiaus žmonėms, gyvenantiems savo namuose,pavyzdžiui, slaugas, ateinančias pas pacientusį namus arba pagalbą su kasdieninio gyvenimoužduotimis.


Jei gyvenate Pietų arba Rytų Belfaste,skambinkite į skambučių vadybos centrą(Call Management Centre) – Tel 028 9056 5565Jei gyvenate Šiaurių arba Vakarų Belfaste,skambinkite į Grove Centrą telefonu028 9063 6800 arba Carlisle Centrą,telefonu 0845 300 6650Invalidų tarnybą padeda žmonėms nuo 18 iki 64metu, turintiems fizinę arba jutimo negalią.Pagalbos su jutimo negalia tarnyba:Pietų arba Rytų Belfastas 028 9091 2190Šiaurių arba Vakarų Belfastas 028 9056 6045Bendrijos fizinės negalios grupėCommunity Physical Disability TeamsPietų arba Rytų Belfastas 028 9070 4138Šiaurių arba Vakarų Belfastas 028 9063 6800Belfasto Trestas taip pat teikia pagalbąslaugytojams, skambinkite savo slaugytojųkoordinatoriuiPietų arba Rytų Belfastas 028 9056 4937Šiaurių arba Vakarų Belfastas 028 9063 6819Taip pat galite susisiekti su socialiniu darbuotojuper savo šeimos gydytoją.


Vietinės ligoninės ir SveikatosorganizacijosLocal Hospitals & Health Organisations• Belfast City HospitalTelephone: 028 9032 9241Textphone: 028 9023 9581• Royal Victoria HospitalTelephone: 028 9024 0503Textphone: 028 9063 3883• Mater HospitalTelephone: 028 9074 1211Textphone: 028 9080 2557• Public Health AgencyVisuomenės Sveikatos įstaiga18 Ormeau AvenueBelfast BT2 8HSTelephone: 028 9031 1611• Health and Social Care BoardSveikatos ir Socialinės rūpybos valdyba12–22 Linenhall StreetBelfast BT2 8BSTelephone: 028 9032 1313• The Patient and Client CouncilPaciento ir kliento taryba1st Floor, Lesley House25-27 Wellington PlaceBelfast BT1 6GDFreephone: 0800 917 0222• Belfast Trust HeadquartersBelfasto Sveikatos ir Socialinės rūpybostrestaiKnockbracken Healthcare ParkSaintfield RoadBelfast BT8 8BHTelephone: 028 9056 5656


Naudingi kontaktaiSome useful contactsAn Munia Tober(The Traveller Community)Čigonų bendruomenėSite 12-2 Blackstaff Complex77 Springfield RoadBelfast BT12 7AETel: 028 9043 8265mail@anmuniatober.orgAfro Community SupportOrganisation NI (ACSONI)Afrikos Bendrijos paramosorganizacijos9 Lower CrescentBelfast BT7 1NRTel: 028 9043 4090info@acsoni.orgBelfast Islamic CentreBelfasto musulmonų centras38 Wellington ParkBelfast BT9 6DNTel: 028 9066 4465info@belfastislamiccentre.org.ukBryson One Stop Service forAsylum SeekersBraisono visapusiškospagalbos centrasprieglobsčio prašytojams9 Lower CrescentBelfast, BT7 1NRTel: 028 9043 9226info@brysononestopservice.comChinese Welfare Association(NI)Keniečių gerovės asociacijaŠiaurės Airijoje1 Stranmillis EmbankmentBelfast, BT7 1GBTel: 028 9028 8277contact@cwa-ni.orgCzech & Slovak Association7 North StreetBelfast BT1 1NHTel: 028 9032 1232office@czechandslovakni.co.ukEast Belfast FilcomPietų Belfasto FilipiečiųasociacijaC/o 17 Halstein Drive,Belfast, BT5 6JQTel: 077 9678 7513Knelalbarico@aol.comIndian Community CentreIndų bendruomenės centras86 Clifton StreetBelfast BT13 1ABTel: 028 9024 9746info@iccbelfast.comMulti-Cultural Resource CentreDaugiakultūrinis išteklių centras9 Lower Crescent,Belfast BT7 1NRTel: 028 9024 4639info@mcrc-ni.orgNI Community for Refugeesand Asylum SeekersŠiaurės Airijos bendruomenėpabėgėliams bei prašantiemspolitinio prieglobsčio136 University StreetBelfast, BT7 1HHTel: 028 9024 6699nicras@hotmail.co.ukNI Council for EthnicMinoritiesŠA etninių mažumų taryba3rd floor, Ascot House,24-31 Shaftesbury SquareBelfast BT2 7DBTel: 028 9023 8645info@nicem.org.ukNI Muslim Family Association(Lenkų asociacija)7 Rugby RoadBelfast BT7 9RBTel: 028 9031 5784nimfabelfast@aol.comPolish Association NI7 North Street,Belfast, BT1 1NHinfo@polskibelfast.plHSC Business ServicesOrganisation (BSO)SCR Verslo paslaugųįstaigoje25 Adelaide StreetBelfast BT2 8FHTel: 028 9032 4431Foi.bso@hscni.netCitizens Advice Bureau (CAB)Patarimą piliečiamssuteikiantis biuras46 Donegall PassBelfast, BT7 1BSTel: 028 9076 1970centralbelfast@citizensadvice.co.uk


BT08 152

More magazines by this user
Similar magazines