saugos duomenų lapas neste hydrauli 15 super, 22 super, 32 super ...

dominga.lt

saugos duomenų lapas neste hydrauli 15 super, 22 super, 32 super ...

SAUGOS DUOMENŲ LAPASNESTE HYDRAULI 15 SUPER, 22 SUPER, 32 SUPER, 46 SUPER, 68 SUPER(pagal (EB) reglamentą Nr.1907/2006)Data 2006 04 26 Ankstesnė data 2005 05 02 1 lapas iš 4 lapų1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMASCheminės medžiagos ar preparato pavadinimasNESTE HYDRAULI 15 SUPER, 22 SUPER, 32 SUPER, 46 SUPER, 68 SUPERPaskirtisHidraulinė alyvaGamintojasImportuotojasNeste Markkinointi OyUAB Neste LietuvaKeilaranta 8, Espoo, P.Lukšio g. 32P.O.B. 95LT-08222 VilniusFIN-00095 NESTE OIL, FINLANDLietuvaTelefonas +358 10 45811 Telefonas +370 5 2123219Telefaksas +358 10 45 84442 Faksas +370 5 2123194Telefonas skubiai informacijai suteiktiApsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. +370 5 2362052.2. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUSPavojingi komponentaiCAS numeris Cheminis pavadinimas Koncentracija Pavojingumo simboliai,arba kitas kodasR-frazės ir kiti72623-87-1 Tepalinė alyva (nafta) 20-97 % -C20-C50, iš hidrintų neutralių alyvų DMSO


SAUGOS DUOMENŲ LAPASNESTE HYDRAULI 15 SUPER, 22 SUPER, 32 SUPER, 46 SUPER, 68 SUPER(pagal (EB) reglamentą Nr.1907/2006)Data 2006 04 26 Ankstesnė data 2005 05 02 4 lapas iš 4 lapųKita informacijaToksikologiniai duomenys yra pagrįsti bandymais su atitinkamais produktais ar komponentais.13. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TAVRKYMASProdukto atliekos turi būti tvarkomos pagal nacionalinius reikalavimus ir vietos valdžios patvirtintomis taisyklėmis.Tvarkant atliekas, būtina įvertinti jų pavojingumą ir imtis atitinkamų saugos priemonių, pasirūpinti produktoženklinimu ir informacija.14. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO VEŽIMASUn-Nr. -Įpakavimo grupė -ADR/RID klasė -Rizikos kodas -Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas -IMDG -ICAO/IATA -15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MEDŽIAGOS,PREPARATO PAKUOTĖS ETIKETĖJER frazės-S frazės-PANAUDOTA ALYVA: Vengti pakartotino kontakto su oda. Pasirūpinkite tuščiais įpakavimais, panaudotą alyvąpriduoti į atitinkamus atliekų surinkimo punktus.16. KITA INFORMACIJAR frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas pagal 2 skyriųR51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.Papildomą informaciją galima gautiNeste Markkinointi Oy, tel. +358 10 4585410UAB Neste Lietuva/tepalų prekybos skyrius tel. +370 5 2123219.Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su cheminemedžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žiniams ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos irsveikatos darbe, aplinkos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apiecheminės medžiagos, preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arbajiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos,preparato savybių.

More magazines by this user
Similar magazines