Verslo elgesio + etikos kodeksas - Clear Channel Communications

clearchanneloutdoor.com

Verslo elgesio + etikos kodeksas - Clear Channel Communications

PASAULINĖ ŽINIASKLAIDOS + PRAMOGŲ BENDROVĖVerslo elgesio + etikos kodeksas


ĮVADASNorėtume pasidalyti su jumis „Clear Channelelgesio kodeksu.Bob PittmanWilliam EccleshareŠiame „Clear Channel“ verslo elgesio ir etikos kodekse aprašėme griežtus elgesio principus ir standartus, kurių privalome laikytisir kaip Įmonė, ir kaip konkrečias pareigas užimantys darbuotojai. Žinome, kad mūsų Įmonės sėkmė priklauso nuo stiprių irilgalaikių santykių su mūsų radijo stočių klausytojais, lauko priemonių auditorija, verslo partneriais, reklamuotojais ir vietosbendruomenėmis, kurie užmezgami įgyjant jų pasitikėjimą, teikiant išskirtines paslaugas ir įsipareigojant visoje savo veikloje elgtisetiškai bei principingai. Tai taikoma ir mūsų tarpusavio santykiams „Clear Channel“ šeimoje.Kaip Įmonė mes visi tikime, kad privalome nuolat laikytis aukščiausių etikos standartų. Mūsų kodeksas padės to pasiekti. Šiamedokumente rasite:••Pagrindinius principus, kuriais remdamiesi mes vykdome veiklą.••Pavyzdžių, padėsiančių spręsti galimas problemas.••Kontaktinę informaciją, kuri bus naudinga ieškant patarimo.Be to, mes stengėmės atsižvelgti į žiniasklaidos pramonės ir mus supančio pasaulio naujienas, įskaitant ryškėjančias socialiniųtinklų tendencijas bei atitinkamą Įmonės turto naudojimą.Kaip paaiškinta mūsų kodekse, kiekvienas iš mūsų visada privalome veikti principingai ir sąžiningai. Žinome, kad jau padedatesiekti šio tikslo, kuris yra labai svarbus mūsų Įmonės misijai – kiekvieną mūsų verslo aspektą valdyti atvirai, sąžiningai irprincipingai.Su pagarba,Bob PittmanValdybos pirmininkas + įmonėsvadovas „CC Media Holdings, Inc.“ ir„Clear Channel Communications, Inc.“William EccleshareĮmonės vadovas„Clear ChannelOutdoor Holdings, Inc.“i


MŪSŲ VERTYBĖSMūsų misija – kurti produktus ir paslaugas, kurie sujaudina ir sudomina mūsų vartotojus, bendruomenes, reklamuotojus ir verslopartnerius. Mūsų produktai turi būti nuolat tobulinami ir kisti atspindint naujas technologijas ir naujus vartotojų elgesio būdusbei skonius. Turime būti visur, kur yra mūsų vartotojai, ir visur, kur mūsų tikisi mūsų partneriai ir reklamuotojai, siūlydami jiems jųnorimus produktus ir paslaugas.Remdamiesi savo vertybėmisSĄŽININGUMU, PAGARBA, BENDRADARBIAVIMU, SMALSUMU +OPERATYVUMUmes kartu kuriame ir įgyvendiname savo bendrą viziją.Mūsų vertybės rodo mums kelią net ir mažiausiuose mūsų priimamuose sprendimuose.SĄŽININGUMASKiekvienos problemos sprendimas prasideda nuo skaidrumo ir baigiasi faktais grindžiama veikla.PAGARBARaktas į mūsų sėkmę yra mūsų gyvenimiškų patirčių ir kvalifikacijų įvairovės sujungimas siekiant norimų rezultatų.BENDRADARBIAVIMASMes dirbame kartu kaip komanda. Bet naudingos ir pagarbios diskusijos skatinamos kaip būtina kūrybinio proceso dalis. Jospriverčia atidžiau pažvelgti į atliekamą užduotį ir dažnai gali pasiūlyti naujų idėjų arba patobulinti esamus produktus.SMALSUMASMes stengiamės niekada nesiliauti ieškoję, tyrę ir domėjęsi, kas mūsų laukia toliau mūsų versle arba kaip galime toliau tobulėti.OPERATYVUMASSavo produktus ir paslaugas mes kuriame greitai, bet nedarydami kompromisų kokybės sąskaita.ii


MŪSŲ VERTYBĖSSĄŽININGUMASOPERATYVUMASMūsų klientai.Mūsų žmonės.Mūsųbendruomenė.PAGARBASMALSUMASBENDRADAR-BIAVIMASiii


TURINYSĮvadas. ................................................................................. iMūsų vertybės. ..........................................................................iiApie mūsų kodeksą. ......................................................................101 Klauskite patarimo + praneškite apie problemas. ...................................... 4Pranešimo apie problemas svarba. ............................................................. 5Į ką kreiptis. ................................................................................ 5Problemų tyrimas + sprendimas ............................................................... 6Mūsų įsipareigojimas ginti nuo atsakomųjų veiksmų .............................................. 6Pažeidimų padariniai. ........................................................................ 702 Mes remiame vieni kitus kaip darbuotojai. ............................................8Objektyvumas. ............................................................................. 9Sauga darbo vietoje ........................................................................ 11Įmonės turtas. ............................................................................. 12Technologijų naudojimas. ................................................................... 1403 Mūsų klientai + reklamos partneriai kliaujasi mumis .................................. 16Sąžininga verslo konkurencija. ............................................................... 17Etiška prekyba + rinkodara. .................................................................. 18Paslaugų kokybė. .......................................................................... 18Trečiųjų šalių turto apsauga. ................................................................. 19Tarptautinio verslo apribojimai. .............................................................. 2004 Mūsų akcininkai mumis pasitiki. ................................................... 21Interesų konfliktai. ......................................................................... 22Kova su korupcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Naudojimasis viešai neskelbiama informacija ................................................... 28Įrašų tikslumas. ............................................................................ 2905 Tuo, kuo esame, mus paverčia mūsų bendruomenės. .................................. 31Keitimasis informacija. ...................................................................... 32Mūsų pareigos savo auditorijai ............................................................... 33Socialinė Įmonės atsakomybė ................................................................ 33Dalyvavimas socialinėje veikloje ....................................................................... 34Politinis indėlis. ............................................................................ 35Išimtys + atleidimai nuo įpareigojimų. ..................................................... 37Patvirtinimas. ......................................................................... 38iv


APIE MŪSŲ KODEKSĄ


APIE MŪSŲ KODEKSĄEsame įsipareigoję suteikti sąžiningą, atvirą ir etišką darbo aplinką savodarbuotojams, bet norime taikyti šias vertybes ir mūsų sąveikai ir ryšiamssu savo klausytojais, žiūrovais ir klientais. Visi „Clear Channel“ nariai dirbakartu kurdami ir įgyvendindami šią bendrą viziją.Siekdami įgyvendinti šiuos tikslus parengėme šį verslo elgesio ir etikoskodeksą (toliau – Kodeksas), kuriame pateikiama informacija, reikalinganorint priimti etiškus sprendimus ir galiausiai suteikti naudos visiemssuinteresuotiems asmenims. Šiame Kodekse paaiškinti etikos standartai irteisiniai reikalavimai, formuojantys mūsų darbą „Clear Channel“ įmonėjevisose pasaulio vietose, kuriose vykdome savo veiklą.Atlikdami savo darbą galite susidurti su tam tikromis situacijomis, kuriosneaprašytos jūsų vietinėse darbo taisyklėse, procedūrose ar kitojemedžiagoje. Tai dar vienas šio Kodekso tikslas –suteikti nuorodas irmedžiagos, reikalingų kilus klausimams ar problemoms. Jei abejojate dėltinkamo veiklos būdo, užduokite sau šiuos klausimus:••Kokia išeitis geriausiai atspindi mūsų vertybes?••Kuris pasirinkimas yra sąžiningas?••Kokios įtakos jūsų sprendimas turės kitiems?••Kaip veiksmas ir jo rezultatas atrodytų paskelbus juosnaujienose?Kad suteiktų vienodas ir aiškias gaires, Kodeksas taikomas mums visiems –nuo pareigūnų, direktorių ir darbuotojų iki stažuotojų, rangovų ir agentųvisoje „Clear Channel“ įmonių šeimoje, įskaitant „CC Media Holdings, Inc.“,„Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.“ ir jų filialus.2


Būdami globali įmonė privalome laikytis visų įstatymų, taikomų visosepasaulio vietose, kuriose vykdome savo veiklą. Vienuose regionuoseįstatymai gali būti griežtesni nei kituose. Jei vietiniai įstatymai neatitinkamūsų Kodekso arba jūsų padalinyje ar regione taikomų reikalavimų,vadovaukitės griežčiausiu standartu. Visi mes privalome žinoti visus mūsųdarbui taikomus įstatymus ir taisykles bei jų laikytis. Jei nežinote arbaabejojate, ko iš jūsų tikimasi, prieš pradėdami pasitarkite su teisės skyriausnariu.Tikimasi, kad vykdydami savo pareigas mūsų vadovai ir pareigūnaidemonstruos asmeninį atsidavimą šiam Kodeksui puoselėdami darbovietą, kuri skatina įstatymų laikymąsi, ir užtikrindami, kad jų vadovaujamidarbuotojai dalyvautų mūsų rengiamose atitikties mokymo programose.Vadovai privalo:••Rodyti pavyzdį ir užtikrinti, kad visi darbuotojai žinotųšį Kodeksą, kitas Įmonės politikos nuostatas ir taikomusįstatymus bei jų laikytųsi.••Užtikrinti, kad tiesioginiai jų pavaldiniai suprastų dalyvavimomūsų atitikties mokymo programose svarbą.••Kurti „atvirų durų“ aplinką, kurioje tiesioginiai pavaldiniai irkiti „Clear Channel“ darbuotojai nebijotų užduoti klausimusarba pranešti apie problemas.••Nedelsdami pranešti apie bet kokius žinomus arba įtariamusmūsų Kodekso, taisyklių arba įstatymų pažeidimus.••Atsižvelgti į su etika ir atitiktimi susijusias pastangasteikdami reguliarius atsiliepimus arba atlikdami bet kokiusvertinimus.Be to, vadovai privalo užtikrinti, kad „Clear Channel“ darbuotojai, kurieišreiškė savo nuomonę arba pranešė apie problemas, būtų supažindintisu „Clear Channel“ taikoma apsaugos nuo atsakomųjų veiksmų politika.Vadovai privalo laikytis šios politikos, paaiškinti ją tiesioginiams savopavaldiniams ir imtis reikiamų veiksmų, jei gaunama informacijos apiekerštą arba jei įtariama, kad tokie veiksmai buvo atlikti.3


01KLAUSKITE PATARIMO +PRANEŠKITE APIE PROBLEMAS


01KLAUSKITE PATARIMO +PRANEŠKITE APIE PROBLEMASPranešimo apie problemas svarbaVisi „Clear Channel“ komandos nariai privalo pranešti apie šio Kodekso,mūsų taisyklių arba įstatymų pažeidimus ir bendradarbiauti tirianttokius pažeidimus pagal vietos įstatymus. Pranešti apie problemasgalite anonimiškai, bet mes pageidautume, kad pranešdami apiepažeidimus nurodytumėte savo tapatybę, kad galėtume kreiptis į jus,jei vykdant tyrimą prireiktų daugiau informacijos. Mes užtikrinsimejūsų konfidencialumą, jei tik tai įmanoma pagal aplinkybes ir laikantisįstatymų.K Tiana išgirdo, kaip jos vadovasaptaria galimybę pakeisti finansinius rezultatussiekiant padidinti premijas. Tiana mano, kadtoks pokalbis yra netinkamas. Ji nori praneštiapie šį incidentą, bet nerimauja, kad tai pakeisjos vadovo elgesį su ja ir gali pakenkti josdarbui. Ką turėtų daryti Tiana?Į ką kreiptisJei turite klausimų arba problemų, kurias norėtumėte aptarti arba apie jaspranešti, kreipkitės į vieną ar kelis iš šių asmenų ar skyrių:••Jūsų vadovas.••Kitas vadovas, kuriuo pasitikite.••Personalo skyrius.••Vyriausiasis juriskonsultas arba kitas teisės skyriaus narys.••Vyriausiasis atitikties pareigūnas arba jūsų regiono atitiktiespareigūnas.Tiana turėtų sąžiningai praneštiapie savo susirūpinimą tuo, ką išgirdo. Jiatvirai pasidalys informacija, todėl mūsųĮmonė įsipareigoja apginti ją nuo bet kokiotipo atsakomųjų veiksmų. Tiana gali praneštiapie savo susirūpinimą kreipdamasi į kitąvadovą arba kitais šiame Kodekse nurodytaisbūdais. Taip pat ji gali naudotis „Clear Channel“specialia telefono linija.••Direktorių valdybos audito komitetas.••„ Clear Channel“ speciali telefono linija:• 1-888-233-5122(skambindami iš už JAV ribųnaudokite valstybės, iš kurios skambinate, AT&Tkreipties kodą).••https://ClearChannel.alertline.com.••https://ClearChanneleu.alertline.com.••https://ClearChannelspain.alertline.com.5


Problemų tyrimas + sprendimasTirdami praneštus incidentus mes siekiame taikyti nuoseklius principus.Kai gaunamas pranešimas, informacija persiunčiama atitinkamamasmeniui ar skyriui peržiūrėti ir, prireikus, ištirti. Mes skubiai, diskretiškaiir profesionaliai nagrinėjame bet kokią patikimą informaciją, kad galėjobūti pažeistas šis Kodeksas, mūsų taisyklės arba įstatymai. Prireikus mestaip pat imamės taisomųjų veiksmų, kurie gali apimti atitinkamų valdžiosįstaigų informavimą.K Niko šalyje manoma, kadnemandagu kalbėti apie ką nors jam užnugaros. Bet Nikas mano, kad matė, kaip jokolega Maiklas atliko veiksmą, kuris gali būtineteisėtas. Ką jam daryti?Be to, tikimasi, kad kiekvienas iš mūsų bendradarbiaus visuose tyrimuosepagal vietos įstatymus. Tai reiškia, kad turite sąžiningai ir atvirai pateiktivisą aktualią informaciją, kurią žinote atliekamo tyrimo tema. Tai taippat reiškia, kad turite išsaugoti išsamius įrašus ir bet kokio kito tipoinformaciją, kurią galite turėti, kaip nurodoma įrašų valdymo taisyklėse,galiojančiose jūsų padalinyje arba regione.Mūsų įsipareigojimas ginti nuoatsakomųjų veiksmų„Clear Channel“ gina Niką nuo betkokių atsakomųjų veiksmų, kurie jam gali grėstiuž savo pastebėjimų pranešimą. Nikui tereikiasakyti teisybę ir atskleisti visą jam žinomąinformaciją.„Clear Channel“ nesiims atsakomųjų veiksmų prieš jokį asmenį, kurisveikdamas sąžiningai informuoja mus apie galimą šio Kodekso, taisykliųarba įstatymų pažeidimą, ir netoleruos jokio apie įtariamą pažeidimąpranešusių darbuotojų persekiojimo arba bauginimo. „Sąžiningasveikimas“ reiškia, kad atskleidėte mums visą jūsų turimą informacijąir manote, kad pateikiate nuoširdų ir išsamų pranešimą. Kitaip tariant,nesvarbu, ar galiausiai paaiškės, kad jūsų pranešimas yra teisingas,jei tik jis buvo įteiktas sąžiningai. Asmeniui, kuris pateikia pranešimąnesąžiningai arba keršija kitam asmeniui už sąžiningą pranešimą ardalyvavimą tyrime, gali būti taikomos drausminės priemonės, įskaitantnet darbo sutarties nutraukimą pagal vietos įstatymus.••„Clear Channel“ gins mus nuo atsakomųjų veiksmų. Mes,savo ruožtu, turime pateikti pranešimą įvairiais mumsprieinamais kanalais, jei žinome arba įtariame, kad buvoimtasi atsakomųjų veiksmų.••Daugiau informacijos apie pranešimų nagrinėjimą žr.taisyklėse, galiojančiose jūsų padalinyje arba regione.6


Pažeidimų padariniaiMūsų kodekso, taisyklių arba įstatymų pažeidimai gali turėti rimtųpadarinių tiek juos padariusiems asmenims, tiek visai Įmonei. Neetiškaiarba neteisėtai besielgiantiems asmenims (ir asmenims, kurie tokįelgesį liepia, leidžia, patvirtina arba palengvina) gali būti taikomaspersekiojimas arba kitos drausminės priemonės, įskaitant net darbosutarties nutraukimą pagal vietos įstatymus. Atminkite, kad toks elgesyskelia pavojų mums visiems, nes gali pakenkti mūsų reputacijai ir turėtineigiamos įtakos akcininkams, bei gali užtraukti:••Baudas.••Civilinę atsakomybę.••Baudžiamąją atsakomybę.Jei dalyvavote atliekant pažeidimą, dėl to pradėtame tyrime busatsižvelgta į šiuos aspektus:••Ar pranešėte apie pažeidimą.••Jūsų bendradarbiavimo lygis.••Ar pažeidimas buvo tyčinis, ar netyčinis.Į šiuos veiksnius bus atsižvelgta ir imantis bet kokių drausminiųpriemonių.7


02MES REMIAME VIENI KITUSKAIP DARBUOTOJAI


02MES REMIAME VIENI KITUSKAIP DARBUOTOJAIObjektyvumasPriekabiavimas + diskriminavimas„Clear Channel“ įmonėje savo tikslų mes siekiame komandiniu darbu.Visi darbuotojai yra atsakingi vieni kitiems ir tikimasi, kad jie skatinsvienodų galimybių praktiką mūsų Įmonėje. Mes siekiame pritrauktididžiausius mūsų sektoriaus talentus ir darome tai kurdami aplinką,kurioje vertinamas ir gerbiamas kiekvienas mūsų komandos narys. Mesnetoleruojame priekabiavimo darbo vietoje ir netoleruojame būsimų arbaesamų mūsų komandos narių diskriminavimo.K Vakar Sandros kolega Liamaspaklausė, ar ji nenorėtų išgerti su juo po darbo.Tai jau trečias kartas, kai jis siūlo susitikti podarbo valandų, be to, jis dažnai sako pastabas,kurios ją trikdo. Ką turi daryti Sandra dėl tokioją trikdančio Liamo elgesio?Priekabiavimas gali būti įvairių pavidalų, įskaitant žodinį, fizinį arvaizdinį; tokius veiksmus gali inicijuoti kolegos, vadovai, tiekėjai arbarangovai. Elgesys laikomas priekabiavimu, jei jo tikslas arba rezultatasyra bauginančios, užgaulios arba žeminančios aplinkos sukūrimaskitam asmeniui. Taip pat svarbu pažymėti, kad priekabiavimas gali būtiseksualinio arba neseksualinio pobūdžio. Kad išvengtume priekabiavimosavo darbo vietoje, privalome užtikrinti, kad mūsų žodžiai ir veiksmai būtųtinkami ir pagarbūs.Be to, mes netoleruojame kalbos ar elgesio, kuris diskriminuoja bet kokįkandidatą ar darbuotoją arba prie jo priekabiauja dėl rasės, spalvos,amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, socialinės lyties tapatybės arbaišraiškos, religijos, negalios, etninės ar nacionalinės kilmės, nėštumo,šeiminio statuso, veterano statuso, genetinės informacijos arba bet kokioskitos įstatymiškai ginamos klasifikacijos ar statuso. Pareigas mes skiriameremdamiesi tik nuopelnais ir niekada nepriimame su darbu susijusiųsprendimų remdamiesi įstatymais ginamu bruožu. „Su darbu susijęsprendimai“ apima šiuos aspektus:Sandra, kaip ir kiti „Clear Channel“darbuotojai, turi teisę darbe jaustis jaukiai. Jituri nedelsdama pranešti apie Liamo elgesįsavo vadovui arba kitiems šiame Kodeksenurodytiems asmenims, įskaitant pranešimą„Clear Channel“ specialiąja telefono linija.••Įdarbinimas.••Stažuotės skyrimas.••Pareigų paaukštinimas.••Pareigų pažeminimas.••Perkėlimas į kitas pareigas.••Metinės atostogos.••Atleidimas iš darbo.••Atšaukimas.••Mokymas.••Atlyginimas.••Piniginės ir nepiniginėsnaudos.••Įmonės remiamosprogramos.••Disciplina.••Darbo sutartiesnutraukimas.Jei pastebite elgesį, kurį laikote netinkamu, arba jei manote, kad tapotetokio elgesio auka, turite pranešti savo vadovui arba personalo skyriausnariui.9


Duomenų apsauga„Clear Channel“ yra įsipareigojusi saugoti konfidencialią informaciją,leidžiančią identifikuoti asmenis („asmeninę informaciją“), kad apgintųvisų suinteresuotų šalių privatumą ir tapatybę. Asmeninė informacija galiapimti toliau išvardytų tipų duomenis jais neapsiribojant:••Informacija apie pinigines ir nepinigines naudas.••Informacija apie atlyginimą.••Medicininiai įrašai.••Kontaktinė informacija, pvz., namų adresasir telefono numeris.••Socialinio draudimo numeris.••Informacija apie mokesčius.••Bankinė arba finansinė informacija.Kiekvienas iš mūsų privalo saugoti savo ir kitų asmenų asmeninęinformaciją. Nė vienas iš mūsų negali gauti jautrios savo kolegosinformacijos be specialaus leidimo ir verslo poreikio. Jei aptinkate tokiąinformaciją dėl savo darbo pobūdžio, privalote imtis specialių atsargumopriemonių, kad apsaugotumėte ją nuo praradimo, vagystės arba netyčinioatskleidimo, ir naudoti ją tik tikslu, kuriuo ją gavote. Jei bet kokiusasmeninius ir konfidencialius duomenis reikia siųsti už Įmonės ribų, reikiaimtis panašių atsargumo priemonių ir pasitarti su teisės skyriaus nariu,kad įsitikintumėte, jog išorinis duomenų gavėjas taiko tinkamas duomenųapsaugos priemones.Jei turite daugiau klausimų apie tai, kaip mes saugome darbuotojųduomenis, arba turite pranešti apie faktinį arba įtariamą jų atskleidimą,pasitarkite su savo vadovu arba teisės skyriaus nariu. Rekomendacijas,kaip saugoti mūsų tiekėjų, klientų ir kitų verslo partnerių nuosavybę,skaitykite šio Kodekso skyriuje „Trečiųjų šalių turto apsauga“.10


Sauga darbo vietojeSaugios darbo sąlygos + transporto priemonių saugaManome, kad mes visi, nepaisant mūsų pareigų ar užduočių, esamebendrai atsakingi už sveikatą ir saugą darbo vietoje. Esame kolektyviaiįsipareigoję numatyti ir laikytis visų saugos įstatymų ir taisyklių, įskaitantvidinę politiką ir procedūras. Tai reiškia, kad Įmonės veiklą turime vykdytitaip, kad saugotume ir remtume švarią, saugią ir sveiką aplinką. Jeipastebite arba įtariate nesaugius arba nesveikus veiksmus, įrangą, sąlygas,nelaimingus atsitikimus arba sužeidimus, turite nedelsdami pranešti apietai vadovui, teisės skyriaus nariui arba rizikos valdymo direktoriui.Jei turite leidimą eksploatuoti Įmonės transporto priemonę, darykitetai tik darbo reikalais ir vadovaudamiesi visais teisės aktais. Ypatingainepatariama naudotis mobiliuoju telefonu vairuojant Įmonės transportopriemonę. Jei norite naudotis telefonu vairuodami, naudokite „laisvųrankų“ įrangą ir visada laikykitės vietinių kelių eismo taisyklių. Be to,tekstinių žinučių siuntimas, el. laiškų rašymas ir naudojimasis kitomismobiliojo įrenginio funkcijomis niekada nerekomenduojamas vairuojantvariklinę transporto priemonę, o kai kuriose šalyse tai gali būtidraudžiama.K Rytoj mūsų Įmonės vardudalyvausiu renginyje, kuriame bus alkoholiniųgėrimų. Ar galiu vartoti alkoholinius gėrimusrenginio metu?Taip, jei jau galite vartotialkoholinius gėrimus pagal jūsų šalyjegaliojančius įstatymus. Bet visada vartokiteatsakingai ir venkite apsvaigti. Svarbu, kadnesudarytumėte keblumų sau arba Įmonei.SmurtasMes niekada nesiimame ir netoleruojame jokių smurto formų. Taiapima grasinimus, smurtinius veiksmus, gąsdinimą arba bandymusįbauginti kitus. Svarbu, kad visada būtume atidūs savo darbo vietoje irpastebėtume potencialiai smurtinio elgesio požymius. Smurtui dažnaigalima užkirsti kelią pastebėjus permainingo arba labai nenuoseklauselgesio ženklus. Be to, darbo vietoje neleidžiama turėti ginklų, taidraudžiama ir vietos įstatymuose. Jei žinote arba įtariate smurto darbovietoje atvejus arba grasinimus, privalote nedelsdami pranešti apienerimą jums keliančius dalykus. Jei manote, kad kam nors kyla tiesioginispavojus, kreipkitės į pastato apsaugos tarnybą arba vietos valdžiosįstaigas.Alkoholis, narkotinės medžiagos + vaistaiTikimasi, kad būsime sveiki ir pajėgūs vykdyti savo pareigas darbesaugiausiu įmanomu būdu. Tai reiškia, kad visada turime elgtisatsakingai ir profesionaliai. Todėl niekada negalime dirbti veikiamialkoholio, narkotinių medžiagų arba netinkamai vartojamų receptinių arnereceptinių vaistų.Be to, mums draudžiama vartoti, turėti, perduoti arba parduoti narkotinesmedžiagas arba alkoholį „Clear Channel“ patalpose arba Įmonėsrenginiuose. Vienintelę išimtį iš šios taisyklės Įmonė leidžia, kai alkoholissaikingai pateikiamas gavus leidimą Įmonės renginių metu.Daugiau informacijos apie saugos darbo vietoje klausimus žr. taisyklėse,galiojančiose jūsų padalinyje arba regione.11


Įmonės turtasMums kasdien patikimas „Clear Channel“ turtas ir mes privalome tokįturtą saugoti ir naudoti jį pagal paskirtį. Visada atminkite, kad mūsųĮmonės reputacija ir ženklas yra tarp vertingiausių dalykų, kuriaisnaudojamės mes visi. Mes visi atliekame savo vaidmenį užtikrindami,kad mūsų įvaizdis ir reputacija liktų teigiami žmonių ir bendruomenių,su kuriais dirbame, akyse. „Clear Channel“ turtas taip pat apima kitąmaterialųjį ir nematerialųjį turtą, pvz., fizinę nuosavybę, konfidencialiąinformaciją bei intelektinės veiklos rezultatus, įskaitant intelektinęnuosavybę („IN“).K Kara dažnai keliauja ir atsiliepia įdarbo skambučius savo mobiliuoju telefonubei naudojasi „Clear Channel“ išduotunešiojamuoju kompiuteriu laukdamaterminaluose arba ilgų kelionių traukiniu arlėktuvu metu. Kaip konkrečiai Kara gali saugotiĮmonės konfidencialią informaciją?InformacijaPrivalome saugoti „Clear Channel“ intelektinės veiklos rezultatus irkonfidencialią informaciją, kuri paprastai apima bet kokią visuomeneineprieinamą informaciją. Dalytis konfidencialia informacija galima tiksu asmenimis, kurie įgalioti ją gauti teisėtais verslo tikslais. Pavyzdžiui,niekada nepersiųskite el. laiškų ar kitų vidinių „Clear Channel“ pranešimųarba dokumentų kitiems „Clear Channel“ darbuotojams arba kitomsšalims, jei jie nėra įgalioti ją gauti ir neprivalo turėti tokios informacijos„Clear Channel“ verslo tikslais. Būkite atsargūs ir neaptarinėkite „ClearChannel“ reikalų viešose vietose.Pavyzdžiui, konfidencialia gali būti laikoma ši informacija:Kara gali vykdyti savo pareigąsaugoti „Clear Channel“ informacijąneaptardama jautrių duomenų viešose vietose,kur ją gali išgirsti kirti (pvz., taksi, traukiniuose,lėktuvuose ir netgi poilsio kambariuose „ClearChannel“ pastate). Be to, ji turi visada užtikrintivisų kompiuterių ir kitų įrenginių, kuriuose galibūti Įmonės informacijos, fizinį saugumą ir juosprižiūrėti.••Verslo planai.••Informacija, kuriai taikomos konfidencialumo sutartys.••Finansiniai rezultatai.••Informacija apie klientus, tiekėjus ar konkurentus.••Kainodaros politika ar biudžetas.••Įmonės apsaugos planai.••Privatūs darbuotojų duomenys.••Informacija, susijusi su bylinėjimusi arba saugoma pagaladvokato ir kliento paslapties teisę.••Įstatyminių reikalavimų atitikties duomenys.••IN.••Programinės įrangos arba technologijų duomenys.••Įmonės išduotos aparatūros, technologijų arba failųslaptažodžiai.12


Intelektinė nuosavybėMūsų IN – tai dar viena vertinga turto dalis. Dirbdami „Clear Channel“turime visada būti labai atidūs saugodami ir įgyvendindami mūsų INteises. „IN“ apima (be apribojimo) nematerialųjį turtą, pvz., autorių teises,patentus, komercines paslaptis, prekių ženklus, teises į dizainą, išradimus,sistemas, procesus, klientų sąrašus, programinę įrangą, logotipus irfirminius ženklus. Kaip ir kitų formų nuosavybės atveju, mūsų teises į šiąnuosavybę gina įstatymai. Kiek leidžiama įstatymuose, mes privalomesaugoti Įmonės IN, atmindami, kad teisės į visą IN, sukurtą naudojantĮmonės medžiagas, darbo Įmonėje metu arba Įmonės lėšomis, apskritaipriklauso „Clear Channel“.Jei turite klausimų apie tai, kas yra konfidenciali arba IN informacija arbaką su ja daryti, kreipkitės į teisės skyriaus narį.K „Clear Channel“ turi komerciniųsantykių su automobilių servisu. Šisautomobilių servisas tiekia padangas ir „ClearChannel“ transporto priemonių priežiūrąmainais už reklamą „Clear Channel“ plakatuoseir skelbimų lentose. Svenas, „Clear Channel“prekybos vadovas, tinkamai dokumentavošiuos komercinius santykius ir užtikrino, kadĮmonės apskaitos įrašuose būtų nurodytosteisingos vertės. Dabar Svenas galvoja, argalėtų naudodamasis šiais komerciniaissantykiais gauti padangas asmeniniam savoautomobiliui, nes jis yra „Clear Channel“darbuotojas. Ar tai būtų priimtina?Fizinis turtasFizinis mūsų Įmonės turtas buvo įgytas sunkiai dirbant visiems„Clear Channel“ darbuotojams. Keli tokio turto pavyzdžiai apima įrangą,priemones, transporto priemones, lėšas ir dokumentus, ir mes turimebūti labai atidūs saugodami jį nuo sugadinimo arba praradimo. Tam tikrasšalutinis tokio turto naudojimas asmeninėms reikmėms yra priimtinas –skambinimas vaikui namo arba asmeninės kopijos pasidarymas – betturime vengti pernelyg dažno ir brangaus Įmonės turto naudojimoasmeniniams poreikiams.Ne. „Clear Channel“ komerciniaisantykiai su automobilių servisu yra „ClearChannel“ turtas, kurį leidžiama naudoti tikverslo tikslais. Negalima jų naudoti siekiantasmeninės naudos Svenui.Sukčiavimo prevencijaPrivalome saugoti mums patikėtą turtą nuo nesąžiningo naudojimo,vagystės ar piktnaudžiavimo. Įmonės turtą ir lėšas leidžiama naudoti tik„Clear Channel“ verslo tikslams, griežtai draudžiama jį naudoti neteisėtaiveiklai. Jei sužinojote, apie bet kokį potencialų arba faktinį netinkamąturto ar lėšų naudojimą arba turite klausimų apie tinkamą jo naudojimą,nedelsdami pasikalbėkite su savo vadovu. Pasidalyti problemomis taippat galite su mūsų direktorių valdybos audito komitetu naudodamiesi„Clear Channel“ specialia telefono linija.13


Technologijų naudojimasInformacijos apsaugaMūsų Įmonė patiki mums technologijų, kurių mums reikia norintefektyviai atlikti savo darbą. Siekdami apsaugoti Įmonės informacinįturtą tiek dirbdami „Clear Channel“, tiek nutraukę darbo santykius, turitevadovautis šiomis gairėmis:••Tinkamai pažymėkite informaciją, užtikrinkite jos saugumą irleiskite ją pasiekti tik asmenims, privalantiems ją žinoti.••Su visais slaptažodžiais elkitės kaip su konfidencialiainformacija ir neatskleiskite jų, nes tai gali lemti asmeninėsinformacijos atskleidimą. Jei slaptažodį sužinojo kitas asmuo,kuo greičiau pakeiskite jį, kad užtikrintumėte jo slaptumą.••Rakinkite savo darbo vietą, kompiuterį, asmeniniusįrenginius ir telefonus, kai jų nenaudojate.••Visada elkitės taip, lyg jūsų klausytųsi pašaliniai asmenys.Todėl neaptarinėkite su Įmone susijusios konfidencialiosinformacijos viešose vietose, pvz., oro uostuose, traukiniuoseir restoranuose.••Būkite atidūs kopijuodami, siųsdami faksu arba išmesdamisvarbius dokumentus, diskus, garso juostas ar kitą Įmonėsnuosavybę, neleidžiama ją išmesti tokioje vietoje ar tokiubūdu, kad informaciją būtų galima perimti. Apie praradimąarba vagystę nedelsdami praneškite savo vadovui arba teisėsskyriaus nariui.••Susipažinkite su jūsų padalinyje arba regione galiojančiomisĮmonės informacijos saugos taisyklėmis ir visada jų laikykitės.••Keliaudami nepalikite be priežiūros jokių įrenginių(nešiojamųjų kompiuterių, asmeninių prietaisų, telefonų,planšečių ir pan.), lagamino ir jokio kito Įmonės turto.Net ir būdami „Clear Channel“ patalpose pasirūpinkitenenaudojamos jautrios informacijos ir el. pašto paskyrųapsauga slaptažodžiais.• • Jei bet koks jūsų turimas „Clear Channel“ priklausantisįrenginys arba įrenginys su jautria „Clear Channel“informacija pametamas arba pavagiamas, nedelsdamipraneškite apie tai savo vadovui ir informacinių technologijų(IT) pagalbos skyriui savo šalyje arba Įmonės tinklų operacijųcentrui (NOC). IT specialistams gali pavykti sumažintiasmeninės informacijos atskleidimo ir duomenų sugadinimoriziką, jei tokie įrenginiai taptų nepatikimi.14


Socialiniai tinklai„Clear Channel“ supranta augančią dalyvavimo socialiniuose tinkluosesvarbą ir ragina naudotis šiais vertingais ištekliais atsakingai. „Atsakingai“reiškia, kad visi mes turime gerai apgalvoti pobūdį ir poveikį komentarų,pateikiamų įvairiuose viešuose forumuose, įskaitant internetodienoraščius („blogus“), „Twitter®“ tipo svetaines, socialinių tinklųsvetaines, pvz., „Facebook®“ ir „LinkedIn®“, wiki puslapius, dalijimosinuotraukomis / vaizdo įrašais svetaines bei pokalbių svetaines, pamininttik kelis pavyzdžius.Toliau pateiktos kelios bendro pobūdžio rekomendacijos, kuriomisturėtumėte vadovautis atsakingai naudodamiesi socialiniais tinklais – irkai tai darote dirbdami Įmonei, ir asmeniniais tikslais:K Rajanas dirba didžėjumi vietinėje„Clear Channel“ radijo stotyje. Laisvu laikujis pildo internetinį dienoraštį ir daugelis šiodienoraščio skaitytojų žino apie jo ryšį su „ClearChannel“. Kartais jie užduoda klausimus apie„Clear Channel“, o kartais jis aptaria įdomiusdarbe nutikusius įvykius. Ar Rajanas turėtųnerimauti dėl savo internetinio dienoraščio?••Neskelbkite konfidencialios informacijos apie Įmonę arba josverslo partnerius, įskaitant informaciją apie akcijas, veiklosstrategijas, finansinius rezultatus ar komercines paslaptis.••Reikškite tik asmeninę savo nuomonę ir neveikite kaipĮmonės atstovas (ir nesudarykite tokio įspūdžio), nebentgavote reikiamus įgaliojimus.••Skelbkite tik tinkamą, sąžiningą, tikslų ir pagarbų turinįlaikydamiesi kitų šio Kodekso skyrių rekomendacijų.••Nenaudokite socialinių tinklų bendravimui su kolega arverslo partneriu, jei tinkamiau būtų susitikti akis į akį.Šios rekomendacijos taikomos visada – ir būnant darbe, ir išvykus iš biuro.Jei turite klausimų, pasitarkite su savo vadovu arba skaitykite taisykles,galiojančias jūsų padalinyje arba regione.Taip, turėtų. Mes suprantame, kadinternetinio dienoraščio pildymas gali būtivertinga raiškos forma socialinėse medijose.Bet Rajanas neturėtų atskleisti internetejokios konfidencialios arba patentuotosinformacijos, priklausančios „Clear Channel“,mūsų klientams arba kitiems asmenims. Dalytisjautria informacija mes galime tik įsitikinę, kadtam yra pagrįsta su verslu susijusi priežastis,niekada negalime to daryti internetiniuosedienoraščiuose, kituose socialiniuose tinkluosearba internete apskritai.15


03MŪSŲ KLIENTAI + REKLAMOSPARTNERIAI KLIAUJASI MUMIS


03MŪSŲ KLIENTAI + REKLAMOSPARTNERIAI KLIAUJASI MUMISSąžininga verslo konkurencijaKonkurencijos + antimonopoliniai įstatymaiKonkurencijos (arba „antimonopolinių“) įstatymų paskirtis – užtikrintivienodas galimybes visoms įmonėms. Šie įstatymai gina atvirą ir sąžiningąkonkurenciją bei draudžia bet kokius susitarimus ar praktiką, kurieneprotingai varžo komercinę veiklą. Tokie įstatymai padeda pasiekti,kad mūsų klientai galėtų naudotis atviros konkurencijos teikiamaispranašumais. Mes taip pat gauname naudos iš atviros konkurencijos tarpmūsų tiekėjų arba pardavėjų. „Clear Channel“ vykdydama savo versląkliaujasi savo darbuotojų pranašumu ir gaminių bei paslaugų kokybe, jilaikosi konkurencijos įstatymų visur, kur vykdo veiklą.K Franciskas dalyvauja sektoriauskonferencijoje ir per pietų pertrauką prie joprieina jo kolega ir draugas, dirbantis „ClearChannel“ konkurentui. Pasisveikinus, Franciskodraugas pradeda pasakoti apie savo darbdavioplanus mažinti kainas lauko reklamosir reklamos oro uostuose padaliniuose.Susirūpinęs, kad tai gali sumažinti „ClearChannel“ konkurencingumą, Franciskas noriatsakyti. Ar jis turėtų tai daryti?Konkurencijos įstatymai būna sudėtingi, bet paprastai jie draudžiasudaryti oficialias ar neoficialias sutartis su konkurentais, kurios gali ribotiprekybą, pvz., dėl rinkų arba teritorijų pasidalijimo ar paskirstymo arbadėl dalijimosi informacija apie kainas, sąlygas, išlaidas, rinkodaros planus,klientus, taip pat bet kokiais kitais intelektinės veiklos rezultatais arbakonfidencialia informacija. Atminkite, kad neteisėti susitarimai nebūtinaituri būti rašytiniai. Jei „Clear Channel“ konkurentai bando kalbėtis su jumisbet kuria iš šių temų, nedelsdami nutraukite pokalbį ir pasišalinkite.Būkite ypač atsargūs dalyvaudami komerciniuose renginiuose,seminaruose ar profesinėse konferencijose. Apskritai venkite pokalbiųapie konkurencijos atžvilgiu svarbią informaciją su mūsų konkurentųatstovais.Apie bet kokį abejotiną incidentą nedelsdami praneškite savo vadovui.Jei turite klausimų apie antimonopolinius įstatymus, kreipkitės patarimoį teisės skyriaus atstovą. Bet kokius susitarimus, kurie gali būti susiję suantimonopoliniais įstatymais, turi iš anksto patvirtinti mūsų vyriausiasisjuriskonsultas.Ne, Franciskas neturėtų aptartijokių „Clear Channel“ kainodaros praktikų susavo kolega ar bet kokiu kitu asmeniu, kurioporeikis žinoti tokią informaciją verslo tikslaisnėra patvirtintas. Šiuo atveju, jo draugui vospradėjus kalbėti apie kainodarą, Franciskas turinutraukti pokalbį, pasitraukti ir nedelsdamaspranešti apie tai Įmonės teisės skyriui.17


Tinkamas konkurencinės informacijos naudojimasKartais mes gauname konfidencialios informacijos apie savo konkurentus,kuri gali suteikti mūsų Įmonei pranašumo versle. Ši informacija gali būtigauta iš verslo partnerio arba iš naujų darbuotojų, kurie anksčiau dirbokonkurentui arba turi informacijos apie jį. Svarbu visada teisėtai ir etiškaielgtis su tokia informacija. Taigi neleidžiama bandyti gauti konfidencialiosinformacijos pokalbio metu, iš naujo darbuotojo arba iš kolegos kitameskyriuje, kuris gali turėti konkurencinės informacijos, kurios neturite jūs.Net jei konkurencinės informacijos naudojimas yra teisėtas, jis gali būtineetiškas.Jei jums specialiai arba nenumatytai atskleidžiama konfidencialiinformacija apie konkurentą, turėtumėte aptarti tokį atskleidimą suteisės skyriaus nariu ir nenaudoti jos, jei negausite leidimo.Etiška prekyba + rinkodaraSiekiant apsaugoti savo reputaciją ir išlaikyti klientų lojalumą, svarbuvisada dirbti tik sąžiningai. Darbuotojai, atsakingi už mūsų produktų irpaslaugų pardavimą, reklamą, skatinimą ir rinkodarą, turi užtikrinti, kadmūsų verslas visada būtų grindžiamas sąžiningumu ir principingumu. Taireiškia, kad turime būti tikslūs ir teisūs, kai kalbame apie savo produktųir paslaugų kokybę, savybes ar prieinamumą. Taip pat tai reiškia, kad mesniekada nebandome įgyti nesąžiningo pranašumo bet kokiu svarbių faktųiškraipymu, manipuliavimu, slėpimu, piktnaudžiavimu konfidencialiainformacija, sukčiavimu ar kitomis nesąžiningomis verslo praktikomis.Paslaugų kokybėĮsipareigojimai klientamsPriimdami sprendimus kaip „Clear Channel“ darbuotojai, visada turimeatsižvelgti į savo klientus – ką jie galvoja, ko nori ir tikisi iš mūsų.Taip pat privalome laikytis sutarčių su klientais sąlygų. Jei dėl kokiosnors priežasties negalime laikytis tokių sąlygų, turime spręsti situacijąatsakingai ir stengtis susigrąžinti atitinkamų klientų pasitikėjimą. Kadišvengtume tokių problemų kartojimosi, svarbu ištirti nesėkmių priežastisir imtis taisomųjų veiksmų.18


Valdžios reikalavimaiVisos mūsų transliacijos turi atitikti visus taikomus įstatymus ir taisykles,įskaitant Jungtinėse Amerikos Valstijose, išleistas Federalinės ryšiųkomisijos (FCC). Tam tikros reguliuojamos sritys yra ypač jautrios:rėmėjų identifikavimas ir susijusios paslėptos reklamos ir netiesioginėsreklamos – abi jos draudžiamos – problemos, taip pat nederamas turinys.Kiekvienas konkretus tokių taisyklių pažeidimas gali lemti didelespinigines baudas ir potencialiai sąlygoti stoties licencijos nepratęsimąarba kitas bausmes.Paslėpta reklama laikoma veikla, kai asmuo gauna pinigų arba kitąvertingą atlygį, kad transliuotų kūrinį, laidą arba bet kokio tipoteiginį nenurodydamas, kad už transliaciją buvo gautas atlygis, irnenurodydamas rėmėjo tapatybės. Netiesioginė reklama – tai situacija,kai stoties darbuotojas transliuoja ką nors dėl finansinės naudos sau,neatskleisdamas tokio suinteresuotumo. Netiesioginė reklama panaši įpaslėptą reklamą, išskyrus tai, kad šiuo atveju nebūtinas išorinės šaliesdalyvavimas ar bet kokio tipo atlygis. Rėmėjo atskleidimo taisyklėreikalauja, kad transliuotojas eteryje atskleistų bet kokį susitarimą, pagalkurį jis gauna piniginį atlygį, paslaugų arba kitą vertingą atlygį mainaisuž kūrinio, laidos ar kitokios medžiagos transliavimą. FCC taip pat išleidorekomendacijų, kuriose pateikia „nederamo turinio“, draudžiamo tamtikromis aplinkybėmis, apibrėžimą ir taisykles. Panašias gaires vietinėsreguliuojančios įstaigos pateikia ir kitose pasaulio šalyse.Jei turite kokių nors klausimų apie bet kokias problemas, susijusias suFCC nuostatais ar vietiniais jų atitikmenimis, pasitarkite su teisėsskyriaus nariu.Trečiųjų šalių turto apsaugaSavo verslo partnerių turtą privalome saugoti taip pat rūpestingai, kaipsaugome savo turtą. Tai padeda išlaikyti pasitikėjimą, kurį įgijome savotiekėjų, klientų ir kitų verslo partnerių akyse. Tad jei iš trečiosios šaliesarba apie ją gaunate informacijos, kuri nėra vieša (įskaitant kontaktiniusduomenis), turite laikyti tokią informaciją konfidencialia arba atskleistiją tik prieš tai gavę mūsų teisės skyriaus leidimą. Panašiai visada turimeprašyti ir gauti reikiamą leidimą prieš kopijuodami, platindami arbakitaip naudodami bet kokią autorių teisių saugomą medžiagą ar kitusintelektinės veiklos rezultatus, kurios nuosavybė arba naudojimo teisėsdar nepriklauso „Clear Channel“.19


Tarptautinio verslo apribojimaiImporto / eksporto kontrolėKaip globali Įmonė mes tiekiame savo produktus ir paslaugas visamepasaulyje. Todėl labai svarbu kruopščiai laikytis visų nacionalinių ir vietiniųtaisyklių bei nuostatų, reglamentuojančių mūsų tarptautinę komercinęveiklą. Turime žinoti įstatymus, taikomus eksportui, reeksportui arbaimportui iš JAV ir kitų pasaulio vietų, bei jų laikytis.Ši sritis gali būti gana sudėtinga, todėl su klausimais kreipkitės į teisėsskyriaus narį.Boikotai, draudžiamos valstybės + sankcijos„Clear Channel“ privalo laikytis visų nacionalinių ir tarptautinių sankcijųbei nuostatų, taikomų verslo vykdymui su tam tikromis užsieniošalimis. Pavyzdžiui, JAV vyriausybė yra nustačiusi tam tikrų sankcijų,kurios draudžia JAV įmonėms ir jų filialams verstis tam tikra ekonomineveikla. Panašų sankcijų režimą taiko ir Europos Sąjunga. Be to, JAVprieš boikotus nukreipti įstatymai paprastai draudžia JAV įmonėms irjų filialams dalyvauti tarptautiniuose boikotuose, kurių nesankcionavoJAV vyriausybė, ir jos turi pranešti JAV vyriausybei apie visus gautusprašymus dalyvauti boikote. Kitose šalyse taip pat gali galioti įstatymai,draudžiantys laikytis tam tikros valstybės boikotų.Jei turite klausimų apie sankcijas arba prieš boikotus nukreiptus įstatymusarba manote, kad gali būti prieštaravimų tarp dviejų valstybių įstatymųarba Įmonės taisyklių, kreipkitės patarimo į teisės skyriaus narį.20


04 MŪSŲ AKCININKAI MUMIS PASITIKI


04 MŪSŲ AKCININKAI MUMIS PASITIKIInteresų konfliktaiMes privalome veikti tik siekdami geriausiai ginti Įmonės interesus.Kad galėtume vykdyti savo pareigas neveikiami nederamos įtakos arbakorupcijos, turime būti budrūs bet kokioje situacijoje, kurioje gali kiltiinteresų konfliktas. „Interesų konfliktas“ kyla, kai lojalumui mūsų Įmoneikelia grėsmę tikra arba potenciali nauda arba įtaka iš išorinio šaltinio. Visimes turime žinoti bet kokias potencialias įtakas, darančias arba galimaidarančias poveikį mūsų lojalumui Įmonei, ir kiek galėdami jų vengti.Atsiradus interesų konfliktui ar net jo regimybei, reikia nedelsiantpranešti apie tai savo vadovui. Bet kokį galimą konfliktą, su kuriuo susijęsviceprezidentas, generalinis direktorius ar kitas aukšto lygio vadovaujantispareigūnas, turi patvirtinti mūsų vyriausiasis juriskonsultas. Tokiu būdusituaciją galima tinkamai įvertinti ir nukreipti tinkamu kanalu ar kanalais,o ją patvirtinus ir tinkamai dokumentuoti.Neįmanoma aprašyti kiekvieną galima interesų konfliktą, bet keli konfliktągalinčių lemti situacijų pavyzdžiai yra tokie:••Verslo santykiai su šeimos nariais.••Finansinių interesų turėjimas kitoje įmonėje, su kuria mesvykdome verslą.••Verslo galimybės nukreipimas iš Įmonės į kitą įmonę.••Antro darbo turėjimas.••Vadovavimas nuosavam verslui.••Buvimas kitos įmonės direktoriumi.••Vadovavimas tam tikroms organizacijoms.••Dovanų arba pramogų priėmimas arba siūlymas tam tikrosesituacijose.Tam tikros dažnesnės interesų konflikto situacijas išsamiau aptariamostoliau. Jei turite kokių nors klausimų apie potencialų interesų konfliktą,kreipkitės į teisės skyriaus narį.22


Verslas su šeima + draugaisJei tarp darbuotojų egzistuoja asmeniniai arba šeiminiai ryšiai, ypačjei vienas jų pavaldus kitam, galima traktuoti, kad vienas darbuotojasnaudojasi privilegijuota padėtimi arba yra „favoritas“. „Šeimos nariai“apima sutuoktinį, sugyventinį ar partnerį, vaikus, brolius ir seseris,tėvus, senelius, anūkus, patėvius, povaikius, teisėtus globėjus ir visuskitus artimiausios šeimos narius arba jų sutuoktinius. Joks šeimos narysneturėtų užimti pareigų, kuriose jis arba ji tiesiogiai vadovauja kitamšeimos nariui arba gali lemti jo sprendimus – įskaitant rekomendacijasdėl įdarbinimo arba sprendimą įdarbinti. Mes raginame siūlyti kandidatusį laisvas pareigas, bet neremiame darbinių santykių, kurie sudaronederamumo, nederamos įtakos arba favoritizmo įspūdį. Atminkite, kadsvarbu vengti net ir nešališkumo regimybės.K Mano broliui priklauso įmonė, kurią„Clear Channel“ svarsto kaip galimą tiekėją, iržinau, kad sutartis tikrai padėtų mano brolioverslui. Ar galiu kaip nors padėti savo broliuilaimėti sutartį?Finansiniai interesaiInteresų konfliktas taip pat gali susidaryti, jei jūs, jūsų šeimos narys arbaartimas draugas turi asmeninio suinteresuotumo arba didelių finansiniųinteresų „Clear Channel“ tiekėjo, galimo tiekėjo, kliento arba konkurentoįmonėje. Jei atsidūrėte tokioje situacijoje, privalote nesinaudoti savopadėtimi darydamas bet kokią įtaką sandoriui arba deryboms. Priešužmegzdami verslo santykius „Clear Channel“ vardu su organizacija,kurioje dirba arba didelių finansinių interesų turi jūsų šeimos narys,nedelsdami praneškite savo vadovui, gaukite leidimą ir jį patvirtinantįdokumentą.Ne, negalite, nes toks jūsųbandymas daryti įtaką tiekėjo pasirinkimuibūtų neetiškas. Jei dar nedarėte įtakossprendimo priėmimui, nesikiškite. Kita vertus,jei jūsų pareigos „Clear Channel“ susijusios supirkimo sprendimais ir jums gali tekti dirbti sujūsų brolio pasiūlymais, nedelsdami praneškitesavo vadovui, kad Įmonė galėtų užtikrintiskaidrumą ir objektyvumą. Jei sąžiningaipranešite apie galimą problemą vos apie jąsužinoję, nepatirsite jokių neigiamų padarinių.Ar yra „didelis finansinis interesas“ padeda nustatyti du testai:••Jūsų arba jūsų šeimos narys turi daugiau nei 5 %įmonės išleistų akcijų arba gali daryti įtaką toje įmonėjepriimamiems sprendimams; arba••Investicijos siekia daugiau nei 5 % jūsų arba artimo jūsųšeimos nario viso turto.Verslo galimybėsDirbdamas „Clear Channel“ įmonėje kiekvienas iš mūsų privalo iškeltiĮmonės interesus aukščiau savo interesų. Tai reiškia, kad niekada negalimesavintis (arba suteikti draugams ir šeimos nariams) galimybių, kuriasatradome per savo ryšius „Clear Channel“ įmonėje, prieš tai negavęvyriausiojo juriskonsulto arba vadovaujančio pareigūno leidimo.23


Darbas kitose įmonėse + buvimas kitos įmonėsvaldybos nariuDarbas už įmonės ribų arba dalyvavimas kitos įmonės direktoriųvaldyboje gali sukelti interesų konfliktą. Turime visada atidžiai įvertintitokias galimybes ir niekada neužsiimti išorine veikla, kuri trukdo – arbagali trukdyti – mūsų galimybėms dirbti „Clear Channel“. Tai apima darbą,kuris gali konkuruoti su mūsų Įmonės veikla, arba pagalbos teikimą mūsųkonkurentams ar kitoms šalims, su kuriomis vykdome verslą. Papildomodarbo niekada negalima dirbti Įmonės darbo valandomis, draudžiamajam naudoti mūsų eksploatacines medžiagas ar įrangą.Prieš imdamiesi papildomo darbo ar sutikdami būti valdybos nariu,atskleiskite savo planus vadovui ir įsitikinkite, kad siūloma veiklaneprieštarauja geriausiems mūsų interesams. Taip pat galite kreiptis įmūsų personalo skyrių ir gauti daugiau informacijos apie papildomodarbo politiką, galiojančią jūsų padalinyje arba regione.Vadovaujantys pareigūnai + direktoriaiVadovaujantys pareigūnai ir direktoriai privalo pranešti apie siūlomą„sandorį su susijusia šalimi“ vyriausiajam juriskonsultui ir gauti jo leidimąprieš sudarydami tokį sandorį. Tam tikrais atvejais taip pat gali reikėtimūsų direktorių valdybos audito komiteto išankstinio leidimo. Pagalmūsų Kodeksą, Įmonė negali skolinti lėšų mūsų vadovaujantiesiemspareigūnams ir direktoriams. Sandoriai su susijusiomis šalimis gali būtisudėtingi, kartais reikia pranešti apie juos pagal JAV vertybinių popieriųir biržų komisijos taisykles. Daugiau informacijos žr. mūsų pareiškime dėlsandorių su susijusiomis šalimis taisyklių.K Džonas reguliariai dirba su „ClearChannel“ reklaminėmis lentomis ir yra puikiaiįvaldęs savo įrankius. Ar Džonas gali dalį dienosdirbti laisvai samdomu meistru?Jei Džonas nenaudoja „ClearChannel“ skirto laiko, medžiagų (pvz., įrankių)ar kitų išteklių, jis nevaržomai gali turėti kitųpajamų šaltinių, su sąlyga, kad kitos darbogalimybės nekonkuruoja su „Clear Channel“.Visų pirma Džonas turi papasakoti apie savoplanus vadovui ir įsitikinti, kad nebus konfliktosu „Clear Channel“.Direktoriai, kurie nėra Įmonės darbuotojai, ir jų šeimų nariai galiturėti didelių finansinių interesų arba būti susiję su tiekėjais, klientais,konkurentais ir trečiosiomis šalimis, su kuriomis mes vykdome arbasiūlome vykdyti verslą. Kadangi jie nėra mūsų darbuotojai, taikomos tamtikros interesų konfliktų politikos, aprašytos šiame Kodekse, išimtys.Vadovaujantieji pareigūnai ir direktoriai, turintys klausimų arba rūpesčiųdėl potencialių interesų konfliktų arba sandorių su susijusiomis šalimis,turėtų kreiptis į vyriausiąjį juriskonsultą.24


Verslo etiketas – dovanos,pramogos, svetingumasEsame įsipareigoję sąžiningai ir nešališkai traktuoti visus asmenis irįmones, su kuriomis vykdome verslą. Nesusipratimų paprastai galimaišvengti elgiantis taip, kad taptų aišku, jog mūsų Įmonė vykdo veikląetiškai ir nesiekia bei nesuteikia jokių specialių privilegijų. Todėl mūsųdarbuotojams neleidžiama duoti arba priimti dovanų, pramogų aratsidėkojimų, kurie gali daryti įtaką verslo sprendimams arba būti tokiaislaikomi.K Rakelė padeda tvarkyti„iHeartRadio“ svetainę ir vienas iš jos reklamospartnerių iš kitos įmonės atsiuntė jai nedidelįjuvelyrinį dirbinį. Jiedu dirbo kartu beveikmetus ir partnerio atstovas nori išreikšti jai savopadėką. Kaip turėtų elgtis Rakelė?„Dovanos“ paprastai būna prekės ir paslaugos, bet jas galima apibrėžtikaip bet kokį vertingą atlygį. „Pramogos“ apima renginius, kuriuosedalyvauja ir siūlantis, ir priimantis asmuo, pvz., vakarienės ar sportorenginiai. Jei tai nėra patvirtinti ir Įmonės remiami renginiai, mes galimeduoti arba priimti dovaną ar pramogą, tik jei ji atitinka visus šiuoskriterijus:••Tai susiję su pagrįstu verslo tikslu.••Tai nėra grynieji pinigai arba jų atitikmuo.••To neriboja ir nedraudžia jokios taikomos sutartys arįstatymai.••Pramogos atveju renginyje turi dalyvauti ją suteikiančiosįmonės atstovas.Rakelė veikiausiai turėtų atsisakytidovanos ir kreiptis patarimo į savo vadovą, jeiprireiktų pagalbos siekiant mandagiai išspręstišią situaciją. Tokią dovaną galima laikyti perbrangia ir manyti, kad ja siekiama daryti įtakąverslo sprendimams dabar ar ateityje.••Tai tinkama įvertinus davėjo ir gavėjo padėtį.••Tai netrikdytų gavėjo.••To nebuvo prašoma.Jei duodate dovaną arba dovanojate pramogą, įsitikinkite, kad josatitinka gaunančiojo verslo partnerio politiką. Svarbu tuo įsitikinti priešdovanojant bet kokias dovanas ar pramogas.Jei reikia daugiau informacijos apie verslo etiketą, žr. jūsų padalinyjear regione galiojančias taisykles arba kreipkitės į savo vadovą arbavietinį atitikties pareigūną. Atminkite, kad taisyklės, reglamentuojančiosdovanų ar pramogų siūlymą arba davimą valdžios pareigūnams, yragriežtesnės nei taikomos mūsų santykiams su kitais verslo partneriais. Jeiturite klausimų apie dovanų ar pramogų siūlymą arba davimą valdžiospareigūnams, kreipkitės į teisės skyrių.25


Kova su korupcija„Clear Channel“ netoleruoja kyšininkavimo. Mes verčiau prarasime verslogalimybes ar vėluosime nei bendradarbiausime neteisėtoje veikloje.Mes niekada, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai (pavyzdžiui, per tarpininką)nepapirkinėsime jokios trečiosios viešojo ar privataus sektoriaus šalies.Mes tikime, kad laimėjimų versle reikia siekti savo produktų ir paslaugųkokybe, o ne kyšininkavimu. Mes laikomės visų tarptautinių kyšininkavimądraudžiančių įstatymų, sutarčių ir taisyklių, įskaitant JAV korumpuotosveiklos užsienyje teisės aktą ir JK teisės aktą dėl kyšininkavimo.Siekdami būti atsakingi savo verslo bendruomenių nariai, privalomelaikytis šių įstatymų visur, kur vykdome veiklą, nepaisydami vietiniųįstatymų ar papročių. Tai reiškia, kad mums niekada neleidžiama siūlyti,bandyti siūlyti, leisti arba žadėti bet kokį kyšį ar dėkingumo mokestįsiekiant įgyti arba išlaikyti verslą arba nesąžiningą pranašumą. Mums taippat draudžiama prašyti kyšio ar atsidėkojimo arba juos priimti.„Kyšis“ – tai bet kokio vertingo dalyko arba pranašumo siūlymas arbadovanojimas siekiant daryti netinkamą įtaką gavėjo veiksmams (arbasudarant tokio darymo įspūdį). Kyšiai gali apimti pinigus, dovanas,kelionių ar kitokių išlaidų atlyginimą, svetingumą, paskolas mažesne neirinkos kaina, nuolaidas, paslaugas, verslo ar įdarbinimo galimybes, aukaspolitinei veiklai ar labdarai ir bet kokią kitą tiesioginę ar netiesioginęnaudą ar atlygį. „Clear Channel“ taip pat draudžia „palengvinimomokėjimus“ – mažas sumas, mokamas asmenims, kad šie paspartintųįprastus valdžios įstaigų veiksmus, pvz., leidimų išdavimą.„Dėkingumo mokestis“ – tai jau sumokėtos arba mokėtinos sumosgrąžinimas atsilyginant už sutarties skyrimą ar palankumą įmonei.Ypač atidūs būkite dirbdami su valdžios pareigūnais. Jei jums kylaklausimų, ar asmenį, su kuriuo bendraujate, galima laikyti valdžiospareigūnu, nedelsdami kreipkitės į teisės skyriaus narį.K Marija atsakinga už atitinkamųvyriausybinių leidimų gavimą valstybėje,kurioje „Clear Channel“ nori pradėti savoveiklą. Ji sužinojo apie kelias trečiųjų šaliųįmones, kurios siūlosi paspartinti vyriausybiniųlicencijų ir leidimų išdavimą, ir kalbasi supaskutinės tokios jos sąraše esančios įmonėsatstovu. Susitikimo metu įmonės atstovasRaulis pareiškia, kad nors jo paslaugos yrabrangesnės, niekas kitas negali gauti leidimųgreičiau už jį. Kaip turėtų Marija suprasti šįteiginį?Šis teiginys turėtų priversti Marijąsusirūpinti. Didesnė kaina už spartesnępaslaugą gali rodyti, kad Raulio įmonė ketinaatlikti netinkamą arba neteisėtą mokėjimą„Clear Channel“ vardu, o to leisti negalima.Marija turėtų padėkoti Rauliui, baigtisusitikimą, pranešti apie šį įvykį „Clear Channel“teisės skyriui ir atsisakyti minties samdytiRaulio įmonę.26


VALDŽIOS PAREIGŪNAI:Bet kokios nacionalinės,regioninės, vietinės ar kitokiosvyriausybės darbuotojaiIšrinktas pareigūnasVyriausybės valdomos arbakontroliuojamos įmonėspareigūnas arba darbuotojasPrivatus asmuo, laikinai užimantisoficialias pareigas bet kokiojevaldžios įstaigoje ar veikiantis josvarduPAVYZDYSMuitinės inspektorius, policijospareigūnas, vyriausybės ministrasarba vyriausybės darbuotojas,atsakingas už reklamos koncesijųarba leidimų suteikimąMeras, Seimo narys arba tarybosnarysValstybinis transliacijųreguliuotojas arba valstybinėselektros įmonės vadovasVyriausybės konsultantas,veikiantis su vyriausybės įgaliojimuK Markas ir jo „Clear Channel“darbuotojų komanda susitinka su vyriausybėsnariais vienoje Europos valstybėje. Per kavospertraukėlę viena iš ministrių paklausia Marko,kur jis pirko savo laikrodį, nes toks patiktųjos vyrui. Markas nusprendžia padovanotijai laikrodį kaip dovaną jos vyrui ir sako, kadši dovana yra geros valios ženklas. Ar taipriimtina?Kandidatas į politinį arba renkamąvaldžios postąPolitinė partija arba partijospareigūnasKandidatas į vietos įstatymųleidžiamuosius organusVietinės partijos vadovasTaip pat svarbu pažymėti, kad mums neleidžiama samdyti trečiųjų šalių,kad jos atliktų tai, ko dėl etinių priežasčių arba dėl įstatymų negalimedaryti patys. Trečiosios šalies įtraukimas siekiant netiesiogiai atliktinetinkamą mokėjimą arba pasiūlyti bet kokį pranašumą pažeidžia mūsųKodeksą ir kovos su korupcija įstatymus. Turime atidžiai atsirinkti visastrečiąsias šalis taikydami tinkamo rūpestingumo procedūras ir tik tada jassamdyti.Ne, Markas padarė didelę klaidą.Net jei jo ketinimai buvo geri, mes niekadanegalime dovanoti jokių vertingų daiktųvaldžios atstovui arba darbuotojui. Ši dovanagalėjo sudaryti įspūdį, kad Markas stengiasinetinkamai pelnyti vyriausybės narėspalankumą.Kovos su korupcija įstatymai yra sudėtingi, o jų pažeidimo padariniaisunkūs. Todėl venkite bet kokios veiklos, kurią galima laikytikyšininkavimu.Jei reikia daugiau informacijos apie kovos su korupcija įstatymus irtaisykles arba jų paaiškinimo, žr. jūsų padalinyje arba regione galiojančiastaisykles arba pasitarkite su teisės skyriaus atstovu.27


Naudojimasis viešai neskelbiamainformacijaDirbdami „Clear Channel“ galime sužinoti svarbios neviešos informacijosapie mūsų Įmonę arba kitas įmones. Svarbi nevieša informacija (darvadinama „vidine informacija“) – tai informacija apie įmonę, kuri nėražinoma plačiajai visuomenei ir gali turėti įtakos tipiniams investuotojųsprendimams pirkti, parduoti arba pasilikti tos įmonės vertybiniuspopierius. Mes esame akcinė bendrovė, todėl mums taikomi įvairūsįstatymai, susiję su mūsų akcijų ir kitų viešai parduodamų vertybiniųpopierių pirkimu ir pardavimu.Įmonės vertybinių popierių pirkimas arba pardavimas naudojantis svarbianevieša informacija yra nusikaltimas, draudžiamas Įmonės politikoje –nepaisant jūsų pareigų Įmonėje. Tai taikoma informacijai apie akcijas,dividendus, numatomus susijungimus ar įsigijimus, bylinėjimąsi, verslostrategijas, vadovų keitimus, skolos garantijas, atsargas, pasirinkimosandorius arba bet kokius išvestinius „Clear Channel“ ir mūsų verslopartnerių vertybinius popierius. Informacija gali nustoti būti „nevieša“, kai:••Ji tinkamai pateikiama JAV vertybinių popierių ir biržųkomisijai bei atskleidžiama vieša.••Ji paskelbiama plačiai prieinamose žiniasklaidos priemonėse.••Ji kitokiu būdu veiksmingai atskleidžiama visuomenei irpraeina pagrįstas laikotarpis, per kurį rinka gali įsisavintitokią informaciją.Be to, jei atskleidžiate vidinę informaciją bet kokiam asmeniui, kurisneprivalo ją žinoti dėl darbo, įskaitant šeimos ar namų ūkio narius, irtuomet toks asmuo perka arba parduoda vertybinius popierius (arbaperduoda informaciją kitam asmeniui, kuris tai daro), galite būti apkaltinti„patarinėjimu“. Tai yra mūsų Kodekso ir įstatymų dėl naudojimosi neviešainformacija pažeidimas. Atminkite, kad net jei perkate ar parduodate dėlpriežasčių, nesusijusių su jūsų turima informacija, galite būti apkaltintinaudojimusi viešai neskelbiama informacija.Jei turite klausimų, susijusių su įstatymais dėl vertybinių popierių arbavidinės informacijos, nepirkite ir neparduokite. Nedelsdami kreipkitės įmūsų vyriausiąjį juriskonsultą. Daugiau informacijos žr. mūsų Naudojimosividine informacija taisyklėse ir atitinkamame priede.28


Įrašų tikslumasVisa informacija, kurią registruojate arba nurodote mūsų Įmonės vardu,turi būti pateikta tiksliai ir sąžiningai. Visi mūsų įrašai, kurie gali apimtiklientų kodus, išlaidas ir finansines ataskaitas, turi būti pagrįstai irtinkamai išsamūs, atliekami laiku ir atitinkantys mūsų operacijas. Betkokio įrašo falsifikavimas arba netinkamas dokumentavimas yra sunkuspažeidimas, dėl kurio gali būti pradėtas persekiojimas arba nutrauktadarbo sutartis.Iš mūsų įrašų gauta informacija teikiama akcininkams ir kreditoriams,taip pat valdžios įstaigoms. Todėl apskaitos įrašai turi atitikti ne tik mūsųvidines kontrolės ir atskleidimo procedūras, bet ir bendruosius apskaitosprincipus bei mokestinius reikalavimus, įskaitant visus įstatymus irtaisykles. Viešuose mūsų pranešimuose ir valdžios įstaigoms teikiamoseataskaitose esanti informacija turi būti išsami, teisinga, tiksli, pateikta laikuir suprantama.Vidinis ir išorinis Įmonės auditas padeda užtikrinti, kad mūsų finansiniaidokumentai, įrašai ir sąskaitos būtų tikslūs. Todėl turite bendradarbiauti sumūsų apskaitos skyriumi, vidinio audito darbuotojais, direktorių valdybosaudito komitetu ir nepriklausomais valstybės auditoriais bei pateikti jiemsvisą informaciją, kurios jie gali prašyti. Mes raginame atvirai bendrautisu direktorių valdybos audito komitetu, apskaitininkais ir auditoriais beikviečiame užduoti klausimus apie savo pareigas. Ir žinoma mes niekadanebandytume daryti nesąžiningą įtaką nepriklausomiems auditoriams,juos paveikti, priversti, jais manipuliuoti arba juos klaidinti.Jei nežinote, kaip apskaityti konkretų elementą, manote, kad sandorisbuvo užregistruotas netinkamai arba dėl kitų priežasčių nerimaujatedėl apskaitos, audito arba vidinės kontrolės klausimų arba turitenusiskundimų, privalote apie tai pranešti. Pasitarkite su savo vadovu, jūsųverslo padalinį kontroliuojančiu pareigūnu, mūsų vyriausiuoju buhalteriuarba vyriausiuoju finansų pareigūnu; taip pat galite kreiptis į direktoriųvaldybos audito komitetą naudodamiesi „Clear Channel“ specialiatelefono linija.K Vivjana gauna valandinį darboužmokestį ir šią savaitę ji dirbo penkiasvalandas viršvalandžių. Bet jos vadovas jai liepėtiesiog baigti darbą viena valanda anksčiau visąkitą savaitę ir nurodyti nulinius viršvalandžiusšią savaitę. Tokia papildoma valanda padėtųjai atlikti su darbu nesusijusias užduotis kitąsavaitę – ką jai daryti?Vivjana turėtų atlikti du veiksmus:visų pirma ji turi nepaklusti vadovo nurodymuiir tiksliai užregistruoti savo viršvalandžiusužuot koregavusi kitos savaitės grafiką. Be to,Vivjana turėtų kreiptis į kitą administracijosnarį arba šiame Kodekse nurodytą asmenį arskyrių ir pranešti apie netinkamą savo vadovąnurodymą. Mes visi esame atsakingi už „ClearChannel“ įrašų tikslumą, o tai apima ir darbolaiko apskaitą.29


Įrašų valdymas, išsaugojimas + naikinimasVisi mes privalome saugoti ir sunaikinti dokumentus, el. laiškus ir kitusmaterialius informacijos šaltinius – tiek elektroninius, tiek išspausdintus –vadovaudamiesi Įmonės įrašų saugojimo taisyklėmis bei taikomaisįstatymais ir kitais teisės aktais. Kartais galime atsidurti tokioje teisinėjesituacijoje, pvz., iškėlus bylą, grasinant ieškiniu, gavus šaukimą įteismą arba valdžios įstaigoms pradėjus tyrimą, kurioje iš mūsų būtųreikalaujama išsaugoti arba pateikti trečiosioms šalims tam tikrus mūsųįrašus. Tokiais atvejais prieš atsakydami kreipkitės į teisės skyriaus narį,kad padėtų jums nuspręsti, kaip reaguoti į tokį prašymą.Veiksmingas įrašų valdymas padeda patenkinti mūsų verslo poreikius iružtikrinti, kad įrašai bus pasiekiami, kai jų prireiks. Niekada nekeiskite,nenaikinkite, nemodifikuokite ir neslėpkite įrašų, kurie yra svarbūstyrimui, ir nebandykite kitaip trukdyti oficialiems procesiniams veiksmamsar daryti jiems įtaką.Jei reikia daugiau informacijos, žr. jūsų padalinyje arba regione galiojančiąįrašų valdymo taisykles ir visais klausimais tarkitės su savo vadovu.30


05TUO, KUO ESAME, MUS PAVERČIAMŪSŲ BENDRUOMENĖS


05TUO, KUO ESAME, MUS PAVERČIAMŪSŲ BENDRUOMENĖSKeitimasis informacijaEl. paštas + tiesioginiai pranešimaiVisi mes privalome naudoti „Clear Channel“ tinklą ir kompiuterių sistemasetiškai bei teisėtai. Leidžiama kartais naudoti tokias sistemas asmeninėmsreikmėms, bet Įmonė pasilieka teisę stebėti, kaip jas naudojame, išskyrusatvejus, kai tai draudžiama įstatymuose. Tai apima visus duomenisir pranešimus, siunčiamus, gaunamus ar esamus Įmonės el. pašto arbalso pašto paskyrose, taip pat visuose elektroniniuose dokumentuose,esančiuose Įmonės nešiojamuosiuose kompiuteriuose ir kituosemobiliuosiuose įrenginiuose.Mums niekada neleidžiama naudoti interneto neleistinais, neteisėtais arneetiškais tikslais arba atsisiųsti erotinės arba pornografinės medžiagos.Taip pat turime būti atidūs, kai rašome el. laiškus arba siunčiametiesioginius pranešimus, atmindami, kad elektroniniai pranešimai gali būtikeičiami ir persiunčiami be mūsų sutikimo.Jei reikia daugiau informacijos, žr. jūsų padalinyje arba regionegaliojančias taisykles.Atsakymai žiniasklaidai + analitikamsMūsų Įmonėje yra specialių darbuotojų, kurių pareigos apima atsakymusį žiniasklaidos, analitikų ir kitų trečiųjų šalių užklausas. Žiniasklaida galiapimti naujienų tarnybas, laikraščius, televizijos ar radijo reporterius, taippat internetinius leidinius, pvz., internetinius dienoraščius. Tik paskirtiejidarbuotojai gali aptarti Įmonės reikalus su žiniasklaida, vertybiniųpopierių analitikais ir (arba) investuotojais arba atsakyti į trečiųjų šaliųklausimus apie Įmonę. Jei jūsų pareigoms tokie ryšiai nenumatyti, jumsneleidžiama atsakyti į tokius klausimus arba juos komentuoti. Visusišorinių šalių klausimus apie finansinę arba kitą konfidencialią informacijąapie mūsų Įmonę reikia perduoti santykių su investuotojais skyriui. Visusžiniasklaidos klausimus apie Įmonę reikia perduoti Įmonės ryšių skyriuiarba vietiniam ryšių personalui.32


Atsakymai į auditus +vidinius / išorinius tyrimusEsame įsipareigoję paklusti teisėtiems visų tipų auditams, tikrinimamsir tyrimams, įskaitant atliekamus valdžios įstaigų. Mes teikiame tyrėjamsinformaciją, kurią gauti jie turi teisę, ir nedelsdami imamės veiksmųišsaugoti dokumentams, kurie svarbūs bet kokiam tokiam tyrimui. JeiĮmonei nepriklausantis asmuo kreipiasi į jus dėl audito, tikrinimo arbatyrimo, nedelsdami informuokite vyriausiąjį juriskonsultą.Mūsų pareigos savo auditorijaiVisuomenė pasitiki mumis kaip kokybiškų produktų ir paslaugų tiekėjais,o „Clear Channel“ sėkmė priklauso nuo mūsų pasiryžimo išsaugoti šįpasitikėjimą. Be to, kaip licencijuotas transliuotojas mes turime pareigątarnauti viešajam interesui. Todėl mes stengiamės siūlyti programas,kuriomis reaguojama į vietos bendruomenės poreikius renkantis įvairųir tinkamą turinį, taip pat siūlant neprilygstamą patirtį mėgautis visomismūsų siūlomomis medijomis.Socialinė Įmonės atsakomybėKaip pirmaujanti globali medijų Įmonė mes manome, kad turimepareigą nagrinėti svarbius klausimus, aktualius bendruomenėms,kurioms dirbame. „Clear Channel Communities“ - mūsų Įmonėsbendruomeniškumo ženklas, kurio paskirtis – padėti rajonams JAV irkitose viso pasaulio šalyse tokiose srityse kaip šeima, sveikata, švietimas,raštingumas, muzika ir menai. Mes raginame visus „Clear Channel“komandos narius aktyviai dirbti su vietos bendruomenėmis. Jei reikiadaugiau informacijos apie šias iniciatyvas, pasikalbėkite su savo vadovuir apsilankykite mūsų interneto svetainės skiltyje „Clear ChannelCommunities“.33


Pagarba žmogaus teisėms + darbuotojų apsaugospriemonėsVykdydami savo socialinius ir bendruomeninius įsipareigojimus mesremiame konkrečias žmogaus teises visoje savo veikloje ir to patiestikimės iš visų savo verslo partnerių. Dirbantiems mūsų vardu mesužtikriname protingas darbo valandas ir sąžiningą darbo užmokestį.Be to, „Clear Channel“ taiko visiško netoleravimo politiką vaikųišnaudojimui, priverstiniam darbui ir prekybai žmonėmis. Mes niekadanebendradarbiausime su subrangovais, verslo partneriais ar pardavėjais,kurie žinomai pažeidžia šiuos principus.Aplinkos apsaugaMūsų Įmonė taip pat turi pareigą vykdyti savo veiklą būdu, padedančiusaugoti ir skatinti švarią, saugią ir sveiką aplinką. Tai reiškia kruopštųtaikomų aplinkos apsaugos įstatymų ir viešosios politikos nuostatų, kuriasjie atspindi, raidės ir dvasios laikymąsi.Aplinkos apsaugos įstatymų ir taisyklių nesilaikymo padariniai gali būtirimti. Mūsų Įmonė ir konkretūs asmenys gali būti ne tik atsakingi už taršosišvalymo išlaidas, bet ir sulaukti sunkių civilinių ir baudžiamųjų sankcijų.Turite kiek galėdami stengtis užkirsti kelią bet kokiems pažeidimams irpranešti apie juos savo vadovui, teisės skyriaus nariui arba rizikos valdymodirektoriui.Dalyvavimas socialinėje veikloje„Clear Channel“ skatina jus dalyvauti bendruomeninėje ir labdaringojeveikloje bei jūsų pasirinktoje vietos bendruomenės veikloje. Betneleidžiama Įmonės patalpose reikalauti ar kviesti kolegas dalyvauti jūsųorganizuojamoje labdaringoje ir bendruomeninėje veikloje. Panašiainegalite naudoti Įmonės turto, priemonių, laiko ar lėšų asmenineilabdaringai ar bendruomeninei veiklai. Jūs raginami dalyvauti Įmonėsremiamoje labdaringoje ir bendruomeninėje veikloje.34


Politinis indėlisĮmonės politinė veiklaDaugelio šalių įstatymuose numatyti griežti apribojimai, taikomiverslo įmonių pagalbai, teikiamai politikams, politinėms partijoms irkandidatams į politinius postus. Jums neleidžiama skirti jokių tiesioginiųar netiesioginių politinių pastangų ar lėšų Įmonės vardu, nebent gavoteteisės skyriaus leidimą. Tai apima pagalbą kandidatams, pareigūnams,politinėms partijoms ir kitiems politiniams pareigūnams ar komitetams.Tokia pagalba gali būti susijusi su bet kokios vertingos pagalbos teikimu,pvz., bilietų į politikų rėmimo renginius pirkimu, prekių ar paslaugųteikimu politinėms kampanijoms arba mokėjimais už kampanijosreklamą.Politinės veiklos komitetasKai kuriose JAV valstijose ir vietinėse jurisdikcijose „Clear Channel“ galiskirti aukas valstijos ir vietos kandidatams bei partijų komitetams. BetJAV įstatymai draudžia mūsų Įmonei remti kandidatus į JAV federaliniuspostus. Mūsų Įmonė remia „Clear Channel Communications, Inc.“ politinėsveiklos komitetą („Clear Channel PAC“), kai kurie darbuotojai savanoriškaiaukoja jam lėšas remdami kandidatus į JAV federalines tarnybas. Jei turiteklausimų apie „Clear Channel PAC“, kreipkitės į mūsų vyriausybinių reikalųbiurą, esantį Vašingtone, Kolumbijos apygardoje.35


Asmeninė politinė veikla„Clear Channel“ skatina jus dalyvauti politiniuose procesuose ir remti jūsųpasirinktus politikus bei partijas. Bet tai daryti turite naudodamiesi savoištekliais. Jums neleidžiama naudoti Įmonės turto, priemonių, laiko ar lėšųasmeninei politinei veiklai. Niekada netvirtinkite ir nesudarykite įspūdžio,kad veikiate Įmonės vardu, kai asmeniškai dalyvaujate politikoje.Kartais pagal Įstatymus mūsų Įmonė privalo atskleisti tam tikrų savodarbuotojų ir direktorių asmeninę politinę veiklą ir (arba) su politikasusijusias išlaidas, taip pat tokias išlaidas šeimos narių, gyvenančiųtuose pačiuose namų ūkiuose. Tokiais atvejais tik patys darbuotojaiarba direktoriai yra atsakingi už tikslų bet kokios prašomos informacijospateikimą laiku. Gauta informacija bus laikoma konfidencialia irnaudojama tik numatytiems deklaravimo tikslams. Jei turite klausimųarba nerimaujate dėl šių deklaravimo reikalavimų, pasitarkite su teisėsskyriaus atstovais, savo padalinio viešųjų reikalų ar vyriausybinių reikalųbiuru arba savo regiono atitikties pareigūnu.K Susipažinęs su savo kolegomis„Clear Channel“ įmonėje, sužinojau, kad kaikurių iš jų požiūris į politiką daugeliu aspektųsutampa su manuoju. Neseniai pradėjaudalyvauti vietinėje kampanijoje už tam tikrųįstatymų priėmimą mūsų regione. Ar galiunaudotis „Clear Channel“ el. pašto sistemadalydamasis informacija apie šią kampanijąsu savo kolegomis, jei esu įsitikinęs, kad tai jųnepapiktins?LobizmasSvarbu pažymėti, kad lobistinei veiklai taikomos tam tikros taisyklės ir galibūti reikalaujama, kad tokia veikla užsiimantys darbuotojai užregistruotųir deklaruotų savo veiklą. „Lobizmo“ sąvoka apima įvairių rūšių veiklą.Gali būti, kad užsiimate lobistine veikla, jei jūsų darbas susijęs su šiaisaspektais:Ne, niekada neleidžiama naudotiĮmonės išteklių asmeninei politinei veiklai.„Clear Channel“ gerbia visas jūsų teisesnaudotis įstatymuose numatytomis laisvėmisne darbo metu, bet privalote atskirti tokiąveiklą nuo darbinės veiklos.••Bendravimas su įstatymų leidėjais, reguliuotojais,vykdomosios valdžios arba ministrų lygmens pareigūnais arjų darbuotojais.••Ryšiai su vyriausybės pareigūnais ar darbuotojais arbareklamos pardavimas jiems.••Pastangos daryti įtaką įstatymų leidimo arba administravimoveiklai.••Dovanų arba pramogų teikimas valdžios pareigūnams ardarbuotojams.Visus klausimus apie lobistinę veiklą adresuokite teisės skyriui, savopadalinio viešųjų reikalų ar vyriausybinių reikalų biurui arba savo regionoatitikties pareigūnui.36


IŠIMTYS + ATLEIDIMAI NUOĮPAREIGOJIMŲBet kokį prašymą atleisti nuo šiame Kodekse numatytų reikalavimų reikiasudaryti raštu ir įteikti mūsų vyriausiajam juriskonsultui, kuris nuspręs,ar galima suteikti tokį atleidimą. Tačiau leidimą nesilaikyti bet kokiosšio Kodekso nuostatos direktoriui arba vykdomajam pareigūnui turipatvirtinti direktorių valdyba arba jos paskirtas komitetas, jis turi būtinedelsiant deklaruotas įstatymuose ar taisyklėse nustatyta tvarka.37


PATVIRTINIMASPasirašydamas žemiau patvirtinu, kad gavau „Clear Channel“ verslo elgesio ir etikos kodekso (toliau – Kodeksas) egzempliorių.Suprantu, kad kiekvienas „Clear Channel“ darbuotojas, direktorius, pareigūnas, stažuotojas, rangovas ir atstovas visoje „ClearChannel“ įmonių šeimoje privalo žinoti mūsų Kodekso principus ir standartus bei jų laikytis.Taip pat pripažįstu ir sutinku, kad „Clear Channel“ Kodekso paskirtis yra pateikti bendrą Įmonės politikos nuostatų / taisykliųapžvalgą ir jis nebūtinai atspindi visas tokias nuostatas ir praktikas, galiojančias konkrečiu metu. Patvirtinu, kad atidžiai perskaičiauir supratau Kodeksą. Remiu šiuos profesinius „Clear Channel“ standartus ir pats veiksiu jų laikydamasis. Šiame dokumente manęsprašoma deklaruoti bet kokius esamus interesų konfliktus. Pagal šį reikalavimą nurodau (pažymėkite vieną variantą):◊◊◊Neturiu, ką deklaruoti.Noriu deklaruoti toliau nurodytus interesus. (Išvardykite ir trumpai pakomentuokite, net jei esate deklaravę anksčiau.Galima pridėti papildomų puslapių.)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Suprantu ir sutinku, kad jei bėgant laikui atsirastų papildomų arba naujų aplinkybių, kurias reikia deklaruoti, aš deklaruosiu tokiasaplinkybes raštu. Tada naudodamasis atitinkamais „Clear Channel“ ištekliais galėsiu pabandyti išspręsti konfliktą.Suprantu, kad turiu kreiptis į šiame Kodekse išvardytus asmenis ar skyrius, jei turiu klausimų apie šį dokumentą arba bet kokįelgesį ar situaciją, susijusią su „Clear Channel“. Taip pat suprantu, kad privalau nedelsdamas pranešti apie bet kokius šio Kodeksopažeidimus vienam iš jame nurodytų asmenų ar skyrių, laikydamasis vietos įstatymų.Galiausiai suprantu, kad mūsų Kodekso nesilaikymas gali lemti drausminių priemonių taikymą, įskaitant darbo sutartiesnutraukimą, laikantis vietos įstatymų.______________________________________________________Data______________________________________________________Vardas ir pavardė (spausdintinėmis raidėmis)______________________________________________________Parašas38


PASAULINĖ ŽINIASKLAIDOS + PRAMOGŲ BENDROVĖ

More magazines by this user
Similar magazines