10.07.2015 Views

kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro specifikacija

kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro specifikacija

kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro specifikacija

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijaKVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ IRRENGINIŲ REGISTRO SPECIFIKACIJA94 psl.2012 m.


2Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro specifikacijaTVIRTINIMO LAPASSUDERINTATVIRTINU(parašas)(parašas)Derinimas su Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau vadinama – Ministerija) ir josstruktūrinių padalinių vadovais, kitų įstaigų vadovais:Vardas, pavardė Pareigos Data ParašasProjekto specifikaciją derino Informacinės visuomenės plėtros komiteto prieSusisiekimo ministerijos specialistai:Vardas, pavardė Pareigos Data ParašasĮregistruota Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Susisiekimo ministerijos:(data ir numeris)


3Dokumentą parengėVardas, pavardė Institucija, pareigos Data ParašasDokumento versijosVersijos nr. Atlikti pakeitimai Data


4TURINYS1. SANTRAUKA ................................................................................................................................ 72. PANAUDOTI DOKUMENTAI ..................................................................................................... 93. REGISTRO PASKIRTIS IR TIKSLAI....................................................................................... 103.1. REGISTRO PASKIRTIS................................................................................................................. 103.2. REGISTRO TIKSLAI..................................................................................................................... 104. PAGEIDAUJAMA BŪSENA....................................................................................................... 114.1. REGISTRO APIBŪDINIMAS.......................................................................................................... 114.2. INFORMACIJOS SRAUTAI............................................................................................................ 114.2.1. IŠORINIAI INFORMACIJOS SRAUTAI............................................................................................ 114.2.1.1. Importas iš Švietimo ir mokslo institucijų registro.................................................................. 124.2.1.2. Importas iš klasifikatorių duomenų bazės............................................................................... 144.2.1.3. Importas iš Adresų registro .................................................................................................... 164.2.1.4. Eksportas į AIKOS ................................................................................................................ 174.2.1.5. Eksportas į Mokytojų registrą ................................................................................................ 214.2.1.6. Eksportas į neformaliojo švietimo programų ir objektų virtualiąją mokymosi aplinką............. 224.2.2. VIDINIAI INFORMACIJOS SRAUTAI ............................................................................................. 234.2.2.1. Duomenų registro objekto įregistravimui pateikimas.............................................................. 234.3. REGISTRE LAIKOMA INFORMACIJA........................................................................................... 244.4. REGISTRO NAUDOTOJAMS TEIKIAMA INFORMACIJA................................................................. 344.4.1. REGISTRO NAUDOTOJAI IR KITI DUOMENŲ GAVĖJAI .................................................................. 344.4.2. TEIKIAMA INFORMACIJA IR JOS TEIKIMO BŪDAI ........................................................................ 365. PAGEIDAUJAMOS BŪSENOS ĮGYVENDINIMAS................................................................. 385.1. REGISTRO KŪRIMO GAIRĖS ....................................................................................................... 385.2. REGISTRO STRUKTŪRA IR LOGINIS IŠSKAIDYMAS..................................................................... 395.3. DUOMENŲ TVARKYMO KOMPONENTAS ..................................................................................... 405.3.1. NAUJOS PROGRAMOS DUOMENŲ PATEIKIMAS REGISTRAVIMUI.................................................. 405.3.2. PROGRAMOS DUOMENŲ PAKEITIMŲ PATEIKIMAS REGISTRAVIMUI............................................. 415.3.3. NAUJO RENGINIO DUOMENŲ PATEIKIMAS REGISTRAVIMUI ........................................................ 42


55.3.4. RENGINIO DUOMENŲ PAKEITIMŲ PATEIKIMAS REGISTRAVIMUI ................................................. 435.3.5. PROGRAMOS AR PROGRAMOS DUOMENŲ PAKEITIMŲ REGISTRAVIMAS....................................... 455.3.6. RENGINIO AR RENGINIO DUOMENŲ PAKEITIMŲ REGISTRAVIMAS ............................................... 465.3.7. PROGRAMŲ PAIEŠKA................................................................................................................. 485.3.8. RENGINIŲ PAIEŠKA ................................................................................................................... 525.4. DUOMENŲ TEIKIMO KOMPONENTAS.......................................................................................... 545.4.1. DUOMENŲ SĄRAŠAI.................................................................................................................. 545.4.2. STATISTINĖS ATASKAITOS ........................................................................................................ 565.4.3. INFORMACINIŲ PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS IR PERŽIŪRĖJIMAS ........................................................ 575.4.4. INFORMACINIŲ LANGŲ EKSPORTAS........................................................................................... 595.5. DUOMENŲ MAINŲ KOMPONENTAS ............................................................................................. 595.5.1. ŠVIETIMO REGISTRŲ DUOMENŲ TEIKIMO PASLAUGA ................................................................. 595.5.2. IMPORTAS IŠ ŠMIR IR KLASIFIKATORIŲ DB .............................................................................. 625.5.3. DUOMENŲ EKSPORTAS Į AIKOS ............................................................................................... 645.5.4. DUOMENŲ EKSPORTAS Į MOKYTOJŲ REGISTRĄ......................................................................... 655.5.5. DUOMENŲ EKSPORTAS Į NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ IR OBJEKTŲ VIRTUALIĄJĄAPLINKĄ ............................................................................................................................................... 655.6. ADMINISTRAVIMO KOMPONENTAS............................................................................................ 665.6.1. REGISTRO NAUDOTOJŲ TVARKYMAS......................................................................................... 665.6.1.1. Naudotojų rolės, jų funkcijos ir apribojimai ........................................................................... 665.6.1.2. Naudotojų registravimas pagal paraišką ................................................................................. 675.6.1.3. Naudotojų registravimas per sąsają su išorinėmis sistemomis................................................. 685.6.1.4. Slaptažodžių valdymas .......................................................................................................... 695.6.1.5. Naudotojų paieška ir tvarkymas ............................................................................................. 715.6.2. NAUDOTOJŲ VEIKSMŲ STEBĖJIMAS........................................................................................... 725.6.3. REGISTRO UŽPILDOMUMO DUOMENIMIS STEBĖJIMAS ................................................................ 725.6.4. DUOMENŲ ADMINISTRAVIMAS.................................................................................................. 735.6.4.1. Duomenų kaupimas, stebėjimas ir kontrolė ............................................................................ 735.6.4.2. Duomenų ir duomenų mainų apsaugos ir saugumo užtikrinimas............................................. 735.6.4.3. Duomenų archyvavimas ir duomenų atstatymas iš archyvo .................................................... 745.6.5. TECHNINĖS ĮRANGOS IR PĮ ADMINISTRAVIMAS.......................................................................... 745.6.5.1. Registro PĮ administravimas ir nuolatinio PĮ darbo užtikrinimas............................................. 745.6.5.2. Registro konfigūravimas........................................................................................................ 745.6.5.3. Kompiuterinės technikos ir tinklo priežiūra............................................................................ 745.6.5.4. Sisteminės ir taikomosios programinės įrangos administravimas ir veikimo optimizavimas .... 745.6.5.5. Klaidų apdorojimas ir nenumatytų situacijų sprendimas ......................................................... 756. REGISTRO EFEKTYVUMAS.................................................................................................... 76


66.1. KŪRIMO, APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO ETAPAI IR SĄNAUDOS........................... 767. REGISTRUI KELIAMI REIKALAVIMAI................................................................................ 787.1. REIKALAVIMAI TECHNINEI ĮRANGAI ......................................................................................... 787.1.1. REIKALAVIMAI TARNYBINEI STOČIAI ........................................................................................ 787.1.2. REIKALAVIMAI KOMPIUTERIŲ TINKLUI ..................................................................................... 797.1.3. REIKALAVIMAI REGISTRO PĮ NAUDOTOJO DARBO VIETAI .......................................................... 797.2. REIKALAVIMAI PROGRAMINEI ĮRANGAI.................................................................................... 807.2.1. TARNYBINĖS STOTIES PROGRAMINĖ ĮRANGA............................................................................. 807.2.1.1. Operacinė sistema.................................................................................................................. 807.2.1.2. Duomenų bazių valdymo sistema........................................................................................... 807.2.2. REGISTRO NAUDOTOJO DARBO VIETA ....................................................................................... 817.2.3. REIKALAVIMAI KURIAMAI REGISTRO PROGRAMINEI ĮRANGAI.................................................... 827.2.3.1. Reikalavimai naudotojo sąsajai.............................................................................................. 827.3. DUOMENŲ LAIKYMO REIKALAVIMAI......................................................................................... 827.4. DUOMENŲ RINKIMO, RUOŠIMO IR KONTROLĖS REIKALAVIMAI................................................ 827.5. DUOMENŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI ....................................................................................... 837.5.1. REIKALAVIMAI ORGANIZACINĖMS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖMS..................................... 847.5.2. REIKALAVIMAI PROGRAMINĖMS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖMS........................................ 847.6. PERSONALO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI .......................................................................... 857.7. TEISINĖS IR ORGANIZACINĖS SĄLYGOS REGISTRUI PARENGTI IR EKSPLOATUOTI.................... 868. PROJEKTO VALDYMAS .......................................................................................................... 878.1. REGISTRO PROJEKTO STRUKTŪRA............................................................................................ 878.2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR TVARKA......................................................................................... 888.3. PRELIMINARUS DARBŲ GRAFIKAS ............................................................................................. 888.4. REGISTRO DARBŲ VYKDYTOJAI................................................................................................. 898.5. REGISTRO KŪRIMO REZULTATAI............................................................................................... 918.5.1. REGISTRO KŪRIMO METU PARENGIAMI DOKUMENTAI ............................................................... 918.5.2. REGISTRO DARBŲ METU SUKURIAMA PROGRAMINĖ ĮRANGA ..................................................... 918.6. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS ............................................................................................. 918.7. REGISTRO DIEGIMAS.................................................................................................................. 929. DOKUMENTE PANAUDOTOS SĄVOKOS, TERMINAI IR SUTRUMPINIMAI ................. 94


71. SantraukaRegistro pavadinimasRegistro trumpasispavadinimasRegistro tipasRegistro objektaiRegistro paskirtisSprendimai, kuriaispagrįstas registrokūrimasPagrindiniai registrospecifikacijoje išdėstytipasiūlymaiKvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrasKTPRRŽinybinisNeformaliojo švietimo programos, skirtos įvairių švietimo poreikiųtenkinimui, kvalifikacijos tobulinimui, papildomam kompetencijosįgijimui ir renginiai, kurių metų mokoma pagal neformaliojo švietimoprogramas, jei tos programos reikalauja renginio vykdymoRegistruoti [NUOST] nustatytus Registro objektus, rinkti, kaupti,apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti jų duomenis fiziniams irjuridiniams asmenims, atlikti kitus Registro tvarkymo veiksmus.Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593;2011, Nr. 38-1804).Pertvarkyti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą(KTPRR) peržiūrint kaupiamus objektų rodiklius ir objektųregistravimo tvarką.Sukurti prieigas naujiems [NUOST] aprašytiems registrotvarkytojams, kad jie galėtų tinkamai atlikti numatytas funkcijas.Registro pertvarkymo metu turi būti išlaikytas visas bazinis KTPRRfunkcionalumas, pritaikant jį naujai registro gyvavimo terpei irpapildant naujais objektų rodikliais.Turi būti išlaikyti visi KTPRR duomenys atliekant reikiamastransformacijas, kad jie būtų korektiškai saugomi ir atvaizduojamimodifikuotoje KTPRR PĮRegistro valdytojasPavadinimasLietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijaĮmonės kodas 188603091


8Buveinės adresasA.Volano g. 2/7, LT-01516, Vilnius, LietuvaTelefono/ fakso numeris (8 5) 219 1190 / (8 5) 261 2077Elektroninio pašto adresassmmin@smm.ltInternetinės svetainės adresas www.smm.ltRegistro administravimo įstaigaPavadinimasŠvietimo informacinių technologijų centrasĮmonės kodas 9099608Buveinės adresasSuvalkų g. 1, LT-03106, Vilnius, LietuvaTelefono/ fakso numeris (8 5) 235 6150 / (8 5) 235 6155Elektroninio pašto adresasInternetinės svetainėsadresasinfo@itc.smm.ltwww.itc.smm.lt


92. Panaudoti dokumentai [IŠTEKL] – valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Valstybės žinios,2011-12-31, Nr. 163-7739) [NUOST] Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro nuostatai [AIKOSspec] Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemosspecifikacija


103. Registro paskirtis ir tikslai3.1. Registro paskirtisKTPRR yra skirtas registruoti [NUOST] apibrėžtus objektus - neformaliojo švietimoprogramas, skirtas įvairių švietimo poreikių tenkinimui, kvalifikacijos tobulinimui, papildomamkompetencijos įgijimui ir renginius, kurių metų mokoma pagal neformaliojo švietimo programas.Registro valdytojas yra LR Švietimo ir mokslo ministerijaRegistro tvarkytojai yra Švietimo informacinių technologijų centras, Ugdymoplėtotės centras, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituoti švietimo centraiRegistro duomenų teikėjai yra švietimo teikėjai, kurie Lietuvos Respublikos įstatymųnustatyta tvarka turi teisę vykdyti neformalųjį švietimą3.2. Registro tikslai Užtikrinti, kad registre duomenų tvarkymui būtų naudojami aktualūsklasifikatoriai ir taip būtų garantuojamas duomenų vientisumas ir suderinamumas sukitomis švietimo sistemomis ir registrais. Fiksuoti ir kaupti visus informacijos apie registro objektus pasikeitimus ir kauptiistorinę informaciją. Teikti aktualius duomenis apie registro objektus išoriniams registrams, sistemoms,fiziniams bei juridiniams asmenims.


4. Pageidaujama būsena114.1. Registro apibūdinimasKTPRR yra modifikuojamas jį papildant naujais objektų rodikliais ir sukuriant naująbei pakeičiant jau esamą funkcionalumą. KTPRR ir toliau kaups informaciją apie neformaliojošvietimo programas, skirtas įvairių švietimo poreikių patenkinimui ar papildomos kompetencijosįgijimui bei apie tų programų renginius.KTPRR ir toliau egzistuos kaip internetinė svetainė, suteikianti galimybę registroduomenų teikėjams pateikti duomenis apie registro objektus be papildomų tarpinių dokumentųsiuntimo registro tvarkytojams. Duomenų teikėjų atsiųsti duomenys bus patikrinami irpatvirtinami ar atmetami registro duomenų tvarkytojų ir taip bus galutinai įregistruojami KTPRRobjektai.Funkciškai KTPRR yra skirstomas į tokius komponentus: Duomenų tvarkymo komponentas – skirtas registro objektų duomenų įvedimui,tvarkymui ir tvirtinimui. Šis komponentas – pagrindinė duomenų teikėjų ir tvarkytojųdarbo vieta – interneto svetainė, prie kurios registro naudotojai jungiasi ir kuriojeatlieka jiems numatytas funkcijas su registro objektais Duomenų teikimo komponentas – tai įvairios ataskaitos ir sąrašai, teikiamiregistre. Duomenų mainų komponentas – tai įvairios funkcijos skirtos importuotiduomenis į KTPRR iš susijusių registrų ir informacinių sistemų bei eksportuotiKTPRR duomenis suinteresuotoms sistemoms. Administravimo komponentas – šiame komponente yra tokios funkcijos kaipnaudotojų registravimas ir tvarkymas bei įvairios sisteminės funkcijos skirtosužtikrinti sklandų, saugų ir nepertraukiamą viso registro darbą4.2. Informacijos srautai4.2.1. Išoriniai informacijos srautaiBendra išorinių duomenų srautų schema:


12Švietimo ir moksloinstitucijų registrasKlasifikatoriųduomenų bazėKvalifikacijos tobulinimoprogramų ir renginių registrasAdresų registrasAIKOSNeformaliojo švietimoprogramų ir objektų virtualiosmokymosi aplinkos ISMokytojųregistrasIš susijusių registrų ir duomenų bazių į KTPRR importuojami duomenys, reikalingiKTPRR objektų tvarkymui ir registravimui, o iš KTPRR eksportuojami duomenys apieprogramas ir renginius į tuos registrus ir IS, kuriuose tokia informacija reikalinga, be to didelėdalis KTPRR informacijos yra eksportuojama į AIKOS svetainęAdresų registro informacija (administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, gatviųklasifikatoriai) nėra importuojami į KTPRR tiesiogiai – jie importuojami per klasifikatoriųduomenų bazę4.2.1.1. Importas iš Švietimo ir mokslo institucijų registroŠaltinis (siuntėjas)Adresatas (gavėjas)Informacijos srautovardasTipasPerdavimo būdasPerdavimo greitisPeriodiškumas arperdavimo sąlygosŠvietimo ir mokslo institucijų registrasKvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrasImportas iš ŠMIRDuomenų srautasRekomenduojama duomenų išrašų importas, realizuojamas būdasbus pasirinktas projektavimo metuPagal kanalo pralaidumąRekomenduojama kas dieną, realus dažnumas priklausys nuopasirinkto duomenų mainų sprendimo projektavimo metu


13Perduodami duomenysIš ŠMIR į KTPRR turi būti perduodami duomenys apie visas institucijas, kurios turiteisę vykdyti neformalųjį švietimą.Perduodami rodikliaiNr. Duomuo1. Institucijosidentifikavimokodas2. Institucijosjuridinio asmenskodasAprašymas / pastabosInstitucijai ŠMIR-e suteiktas identifikacinis kodas. Duomuo vietojejuridinio asmens kodo naudojamas paprastesniam sąsajų duomenųbazėje palaikymuiŠvietimo ir mokslo institucijų registre institucija gali turėti du kodus –7-ženklį ir 9-ženklį. Į KTPRR perduodami abu kodai, tačiau visurregistre turi būti rodomas tik vienas kodas – 9-ženklis ir tik tada, kai9-ženklis kodas nenurodytas, turi būti rodomas 7-ženklis institucijoskodas3. Institucijospavadinimaslietuvių kalba4. Institucijospavadinimas anglųkalba5. Institucijosinterneto svetainėsadresas6. Institucijosnaikinimo dataTechninis laukas – KTPRR yra saugomi ir istoriniai duomenys apietai, kokios institucijos anksčiau turėjo teisę teikti programas, dėl to įregistrą turi būti atkeliama ir jau panaikintų institucijų informacija.Kartu šis duomuo naudojamas ir norint nustatyti ar tam tikraiinstitucijai reikia panaikinti galimybę teikti KTPRR duomenis7. Institucijos grupė8. Institucijos tipas


14Duomenų srauto aprašymasŠiuo metu duomenys iš ŠMIR į KTPRR yra atkeliami formuojant duomenų išrašusŠMIR-e ir juos kas naktį perkeliant į KTPRR duomenų bazę. Kadangi bus modifikuojama ne tikKTPRR, bet ir ŠMIR PĮ galimos kelios duomenų mainų realizacijos, kurios priklausys nuopasiūlytos visos AIKOS loginės architektūros ir fizinio registrų ir IS išdėstymo. Plačiau apiegalimas duomenų mainų realizacijas bus tikslinama techninio projekto etape.4.2.1.2. Importas iš klasifikatorių duomenų bazėsŠaltinis (siuntėjas)Adresatas (gavėjas)Informacijos srautovardasTipasPerdavimo būdasPerdavimo greitisPeriodiškumas arperdavimo sąlygosKlasifikatorių duomenų bazėKvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrasImportas iš KlasifDBDuomenų srautasRekomenduojama duomenų išrašų importas, realizuojamas būdasbus pasirinktas projektavimo metuPagal kanalo pralaidumąRekomenduojama kas dieną, realus dažnumas priklausys nuopasirinkto duomenų mainų sprendimo projektavimo metuPerduodami duomenysIš klasifikatorių DB į KTPRR numatoma perduoti tokius klasifikatorius:Nr. PavadinimasAprašymas / pastabos1. Kalbos2. Švietimo sritis3. Švietimo posritis4. Švietimo posričio turinys Naujai kuriamas klasifikatorius, skirtas nusakytiprogramos turinį žemesniame lygyje nei švietimoposritis5. Programos paskirtis


15Nr. PavadinimasAprašymas / pastabos6. Išsilavinimas7. Ugdomos pedagogų kompetencijos Naujai kuriamas klasifikatorius8. Neformalaus vaikų švietimotobulintinos kompetencijos9. Neformaliojo vaikų švietimomokyklų ugdymo kryptys10. Neformalaus švietimo kompetencijųįgijimo/ugdymo vykdymo formos11. Mokinių specialiųjų ugdymosiporeikių lygiaiNaujai kuriamas klasifikatoriusNaujai kuriamas klasifikatoriusNaujai kuriamas klasifikatoriusNaujai kuriamas klasifikatorius12. Finansavimo šaltinis13. Programų ir renginių išregistravimopriežastys14. Tikslinės grupės15. Ugdymo būdo metodaiPerduodami rodikliairodikliais.Kiekvienas klasifikatorius yra perduodamas pilnos struktūros – t.y. su visaisDuomenų srauto aprašymasŠiuo metu duomenys iš klasifikatorių DB į KTPRR yra atkeliami formuojantduomenų išrašus ir juos kas naktį perkeliant į KTPRR duomenų bazę. Kadangi busmodifikuojama ne tik KTPRR, bet ir klasifikatorių DB PĮ galimos kelios duomenų mainųrealizacijos, kurios priklausys nuo pasiūlytos visos AIKOS loginės architektūros ir fizinioregistrų ir IS išdėstymo. Plačiau apie galimas duomenų mainų realizacijas bus tikslinamatechninio projekto etape.


164.2.1.3. Importas iš Adresų registroŠaltinis (siuntėjas)Adresatas (gavėjas)Informacijos srautovardasTipasPerdavimo būdasPerdavimo greitisPeriodiškumas arperdavimo sąlygosAdresų registrasKvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrasImportas iš ARDuomenų srautasRekomenduojama duomenų išrašų importas, realizuojamas būdasbus pasirinktas projektavimo metuPagal kanalo pralaidumąRekomenduojama kas dieną, realus dažnumas priklausys nuopasirinkto duomenų mainų sprendimo projektavimo metuPerduodami duomenysIš Adresų registro į KTPRR numatoma perduoti tokius klasifikatorius:Nr. Pavadinimas Aprašymas / pastabos1. Administraciniai vienetai2. Gyvenamosios vietovės3. GatvėsPerduodami rodikliairodikliais.Kiekvienas klasifikatorius yra perduodamas pilnos struktūros – t.y. su visaisDuomenų srauto aprašymasNėra realizuojama tiesioginė sąveika Adresų registru. Reikiami AR klasifikatoriųkopijos yra saugomos klasifikatorių DB ir iš ten jos yra atkeliamos į KTPRR kartu su kitaisklasifikatoriais. Plačiau apie galimas duomenų mainų su klasifikatorių DB realizacijas bustikslinama techninio projekto etape.


174.2.1.4. Eksportas į AIKOSŠaltinis (siuntėjas)Adresatas (gavėjas)Informacijos srauto vardasTipasPerdavimo būdasPerdavimo greitisKvalifikacijos tobulinimo programų ir renginiųregistrasAIKOS sistema (internetinė svetainė)Eksportas į AIKOSDuomenų srautasRekomenduojama duomenų išrašų importas,realizuojamas būdas bus pasirinktas projektavimo metuPagal kanalo pralaidumąPeriodiškumas ar perdavimo sąlygos Rekomenduojama kas dieną, realus dažnumaspriklausys nuo pasirinkto duomenų mainų sprendimoprojektavimo metuPerduodami duomenysKadangi AIKOS sistema yra vienintelė vieta, kurioje KTPRR duomenis gali matytiviešieji naudotojai, į ją turi būti perduodama praktiškai visa KTPRR informacija – t.y. visosgaliojančios programos ir renginiai, taip pat, jei projektavimo metu išaiškės poreikis – ir istorinėsprogramos bei renginiai – t.y. tie, kurie jau nebevyksta..Perduodami rodikliaiNr. DuomuoAprašymas / pastabos1. Programos identifikavimo kodas2. Programos kodas3. Programos pavadinimas Lietuvių ir anglų kalbomisProgramos aprašymasLietuvių kalba. Jei yra, ir anglų kalbaProgramos vykdymo kalbosTikslinės programos dalyviųgrupės


18Nr. DuomuoAprašymas / pastabosPlačioji programos grupė, kuriaiskirta programaProgramos švietimo sritis, posritis,švietimo posričio turinysProgramos tipasProgramos apimtis valandomisMinimalus išsilavinimasKiti apribojimai dalyviamsĮgyjamos kompetencijosKompetencijų įgijimo/ugdymoformosIšduodamo pažymėjimopavadinimas (jei yra)Ugdomos pedagogųkompetencijosTik pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programomsProgramą parengusi institucijaProgramą patvirtinusi institucijaProgramos akreditacija (jei yra)Akreditavimo data, data iki kurios programa yraakredituota, programą akreditavusi institucija,programos akreditaciją patvirtinančio dokumentodata ir numerisProgramą vykdanti institucijaProgramos vykdymokoordinatoriaus telefonas, el. paštoadresasProgramos registravimo registredata


19Nr. DuomuoAprašymas / pastabosProgramos išregistravimo išregistro data ir priežastisNeformalaus vaikų švietimotobulintinos kompetencijosProgramos turinys, tikslai,uždaviniaiProgramos apimtisTik neformaliosioms vaikų švietimo programomsTik neformaliosioms vaikų švietimo programomsTik neformaliosioms vaikų švietimo programomsValandomis per mokslo metus ir per nurodytosugdymo metus. Taip pat valandomis per savaitęUgdymo kryptysUgdymo būdo metodaiPažangos įvertinimasUgdytiniaiTik neformaliosioms vaikų švietimo programomsTik neformaliosioms vaikų švietimo programomsTik neformaliosioms vaikų švietimo programomsTik neformaliosioms vaikų švietimo programomsAmžiaus tarpsnis, specialieji poreikiai, lytisIšankstiniai reikalavimaiTik neformaliosioms vaikų švietimo programomsVaikų skaičius grupėje , mokesčio dydis, ugdytiniųatrankos kriterijaiIštekliai, naudojami programaivykdytiProgramos vykdymo vietaTik neformaliosioms vaikų švietimo programomsPatalpų, priemonių, mokomosios medžiagosaprašymasTik neformaliosioms vaikų švietimo programomsRenginio identifikavimo kodasRenginio numerisRenginio pavadinimasRenginio vykdymo formaMokymo kalbos


20Nr. DuomuoRenginio vykdymo adresasDalyvių registracijaAprašymas / pastabossavivaldybė, seniūnija, gatvės pavadinimas, namonumeris, vietovės tipas, pašto kodasRegistracijos vieta – adresas (savivaldybė, seniūnija,gatvės pavadinimas, namo numeris, vietovės tipas,pašto kodas)Data ir valanda iki kurios leidžiama registracija.El. paštas ar interneto svetainės adresas, kur galimaregistruotis į renginįInterneto svetainės, kuriojenurodyta informacija apie Renginįir (arba) Programa, adresasRenginio vykdymokoordinatoriaus telefonas, el. paštoadresasRenginio finansavimo šaltinisRenginio kainaGalimybė gauti finansinę paramąGalimybė dalyvauti asmenims suspecialiaisiais poreikiaisRenginio vykdymo pradžios datair laikasRenginio trukmė valandomisRenginio pabaigos data ir laikasAtskirai nurodomos kontaktinės ir savarankiškosvalandosJau įvykusiems renginiamsReikalavimai dalyviams renginyjeNumatomas dalyvių skaičiusDalyvavusiųjų renginyje skaičius


21Nr. DuomuoAprašymas / pastabosRenginio registravimo registredataRenginio išregistravimo iš registrodata ir priežastisDuomenų srauto aprašymasŠiuo metu duomenys iš KTPRR į AIKOS nėra keliami atskiru išreikštu srautu –AIKOS vykdo tiesiogines užklausas į KTPRR DB. Nerekomenduojama ir toliau palaikyti tokįduomenų perdavimo būdą. Duomenys iš KTPRR į AIKOS turėtų būti keliami tokiu pat būdu,kaip ir iš kitų švitimo registrų ar informacinių sistemų – tikslus būdas bus parinktas projektavimometu pagal siūlomą AIKOS architektūrą, bet rekomenduojama naudoti duomenų išrašus irduomenis iš KTPRR į AIKOS kelti bent kartą į dieną. Plačiau apie galimas duomenų mainųrealizacijas bus tikslinama techninio projekto etape.Duomenys turi būti perduodami ne tik pavaizdavimui AIKOS svetainėje, bet ir įAIKOS statistinės analizės ir apdorojimo posistemį.4.2.1.5. Eksportas į Mokytojų registrąŠaltinis (siuntėjas)Adresatas (gavėjas)Informacijos srauto vardasTipasKvalifikacijos tobulinimo programų ir renginiųregistrasMokytojų registrasEksportas į MokRegDuomenų srautasPerdavimo būdasPerdavimo greitisPeriodiškumas ar perdavimo sąlygosPerduodami duomenysbus tikslinama techninio projekto etapePerduodami rodikliai


22bus tikslinama techninio projekto etapeDuomenų srauto aprašymasbus tikslinama techninio projekto etape4.2.1.6. Eksportas į neformaliojo švietimo programų ir objektų virtualiąjąmokymosi aplinkąŠaltinis (siuntėjas)Adresatas (gavėjas)Informacijos srautovardasTipasPerdavimo būdasPerdavimo greitisPeriodiškumas arperdavimo sąlygosKvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrasNeformaliojo švietimo programų ir objektų virtualioji mokymosiaplinkaEksportas į VMADuomenų srautasRekomenduojama naudoti tinklines paslaugas, realizuojamas būdasbus pasirinktas projektavimo metuPagal kanalo pralaidumąRekomenduojama mainus vykdyti realiu laiku, realus dažnumaspriklausys nuo pasirinkto duomenų mainų sprendimo projektavimometuPerduodami duomenysVirtuali mokymosi aplinka (VMA) specifikacijos rašymo metu dar tik kuriama, todėltikslus duomenų poreikis nėra aiškus ir rodiklių sąrašas gali būti patikslintas vėlesniuose KTPRRkūrimo etapuose. Šiuo metu numatoma, kad KTPRR į VMA teiks programas aprašančiusduomenis. Kadangi VMA numato teikti suaugusiesiems skirtas neformaliojo švietimoprogramas, iš KTPRR numatoma teikti tik tas programas, kurių plačioji programos grupė yra„suaugusieji“.Poreikis teikti informaciją apie programų renginius šiuo metu nėra išreikštas.Kuriant VMA gali atsirasti poreikis importuoti tam tikrus VMA duomenis į KTPRR– pavyzdžiui, programa pasinaudojusių asmenų skaičius, tačiau specifikacijos rašymo metu toksduomenų srautas nėra numatytas.


23Perduodami rodikliaiNr. DuomuoAprašymas / pastabos1. Programos identifikavimo kodas2. Programos kodas3. Programos pavadinimas Lietuvių ir anglų kalbomisProgramos aprašymasLietuvių kalba. Jei yra, ir anglų kalbaPlačioji programos grupė, kuriai skirta programaĮgyjamos kompetencijosDuomenų srauto aprašymasVMA domins tik dalis KTPRR programų ir tik pačios programos sukūrimo VMAsistemoje pradžioje, todėl eksportuoti pilnus KTPRR duomenų išrašus iš anksto numatytuperiodiškumu nėra efektyvu. Įvertinus eksportuojamų duomenų apimtį, rekomenduojamasdauomenų srauto realizavimo būdas yra tinklinės paslaugos sukūrimas KTPRR pusėje. Plačiauapie galimas duomenų mainų realizacijas bus tikslinama techninio projekto etape.4.2.2. Vidiniai informacijos srautaiKvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras – tai sistema, kuri nėrapaskirstyta per kelias institucijas ar padalinius ir visi registro duomenų tvarkytojai bei duomenųteikėjai dirba per toje pačioje aplinkoje – visi registro duomenys yra vienoje vietoje irpagrindinis jų „judėjimas“ vyksta vykdant registro duomenų tvarkymo funkcijas, kuriosaprašytos skyriuje 5.3. Šiame skyriuje trumpai apibūdinami informacijos pateikimo į registrąsrautai, vykstantys tarp duomenų teikėjų ir duomenų tvarkytojo.4.2.2.1. Duomenų registro objekto įregistravimui pateikimasSrauto šaltinisSrauto adresatasSrauto paskirtisDuomenų pavidalasRegistro duomenų teikėjasRegistro duomenų tvarkytojasPateikti registro objekto duomenis įregistravimuiregistreElektroniniai dokumentai


24Duomenų srauto svarbaAukštaIki šio egzistavusioje KTPRR versijoje visi kvalifikacijos tobulinimo programasvykdantys švietimo teikėjai informaciją apie savo teikiamas programas įrašydavo tiesiai KTPRRir ten tvarkydavo. Pagal [NUOST] šis procesas turės būti pakeistas, kad duomenų teikėjai tikpateiktų duomenis apie savo teikiamas kvalifikacijos tobulinimo programas, bet duomenis apiejas registruotų ir tvarkytų [NUOST] nurodyti registro tvarkytojai – ŠITC, UPC ir Švietimocentrai.Perduodami duomenysDuomenys apie registruojamą objektą, aprašyti skyriuje 4.3. Techniniai laukainepateikiami, o ar laukai, kurie gali būti išskaičiuoti iš kitų laukų (pvz. iš valstybinio kodo) galibūti pateikiami kontrolei.Duomenų srauto aprašymasŠiuo duomenų srautu registro duomenų teikėjai pateikia visus reikiamus duomenisapie registro objektą. Duomenys yra pateikiami elektroniniu būdu per KTPRR programinęįrangą, bet galutinį sprendimą dėl duomenų registravimo priima registro tvarkytojas.Šio duomenų srauto metu galimi papildomi duomenų taisymai ir tikslinimai, jeitvarkytojas pateiktuose duomenyse rado neatitikimų ir nurodo juos ištaisyti teikėjui.4.3. Registre laikoma informacijaEil.Rodiklio pavadinimasNr.Aprašymas / pastabosNr.nuostatuoseBendri duomenys apie programas1. Programos identifikavimokodas19.1. Techninis kodas, savyje nelaikantis jokiospapildomos informacijos, skirtasidentifikuoti programą ir leidžiantis bepapildomų duomenų perkodavimų keistireikšminius programos kodus2. Programos kodas 20.1.1. Nustatytos struktūros reikšminisprogramos kodas


25Eil.Rodiklio pavadinimasNr.Aprašymas / pastabosNr.nuostatuose3. Programos pavadinimaslietuvių kalba4. Programos pavadinimasanglų kalba19.2.19.2. Neprivalomas rodiklis5. Programos aprašymas 20.1.2.;Sudėtinis rodiklis20.1.3.;20.1.4.5.1. Programos santraukalietuvių kalba5.2. Santraukos parengimo aratnaujinimo data5.3. Programos išsamusaprašymas20.1.2. Programos aprašymas tekstu, kuriamenurodoma: programos tikslas (-ai),mokymosi rezultatai, teorinis mokymas(išvardijama nedaugiau kaip 1-2pagrindinių dalykų), praktinis mokymas(praktikos pavadinimas ir trukmė),baigiamasis vertinimas (egzaminas, testasar kt.), galimybės tęsti mokymą,dalyvavimo sąlygos20.1.3.20.1.4. Rinkmena su aprašymu (jei yra)6. Programos vykdymo kalba 20.1.5. Klasifikuojamas duomuo (kalbųklasifikatorius).Programai gali būti nurodytos kelioskalbos7. Išduodamo išsilavinimopažymėjimo lygmens kodas8. Išduodamo išsilavinimopažymėjimo kodas20.1.6. Klasifikuojamas duomuo (išsilavinimopažymėjimų lygmenų klasifikatorius)20.1.6. Klasifikuojamas duomuo (išsilavinimopažymėjimų klasifikatorius)


26Eil.Rodiklio pavadinimasNr.Aprašymas / pastabosNr.nuostatuose9. Išduodamo pažymėjimopavadinimas (jeiišduodamas)10. Tikslinė programos dalyviųgrupė20.1.25.20.1.7. Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamastikslinių programos dalyvių grupiųklasifikatorius).Programai gali būti nurodytos keliosgrupės11. Plačioji programos grupė,kuriai skirta programa20.1.8. Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamasplačiųjų programos grupių klasifikatorius).Plačiosios programos grupės kodas yraįtrauktas į programos kodą.12. Programos švietimo sritis 20.1.9. Klasifikuojamas duomuo (švietimo sričiųklasifikatorius)13. Programos švietimo posritis 20.1.10. Klasifikuojamas duomuo (švietimoposričių klasifikatorius)14. Programos švietimoposričio turinys15. Programos kodas pagalTarptautinę standartizuotąšvietimo klasifikaciją(ISCED)16. Programos lygmuo pagalISCED20.1.11. Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamasšvietimo posričių turinio klasifikatorius)20.1.12.20.1.13. Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamasISCED lygmenų klasifikatorius)17. Programos kategorija 20.1.14 Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamasprogramų kategorijų klasifikatorius)18. Programos tipas 20.1.15. Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamasprogramų tipų klasifikatorius). Programostipo kodas yra įtrauktas į programos kodą


27Eil.Rodiklio pavadinimasNr.Aprašymas / pastabosNr.nuostatuose19. Programos vykdymo lygis 20.1.16. Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamasprogramos vykdymo lygių klasifikatorius)20. Kiti reikalavimai(apribojimai) dalyviams20.1.19. Neprivalomas rodiklis.Įvedamas laisvu tekstu.21. Programos akreditacija 20.1.20.;20.1.21.;20.1.22.;Sudėtinis rodiklis.Neprivalomas rodiklis20.1.23.;20.1.24.21.1. Akreditavimo data 20.1.21.21.2. Data iki kada programaakredituota21.3. Programos akreditacijospanaikinimo data21.4. Programą akredituojantiinstitucija21.5. Akreditaciją patvirtinančiodokumento data21.6. Akreditaciją patvirtinančiodokumento numeris22. Programą parengusiosinstitucijos juridinio asmenskodas20.1.21.20.1.22.20.1.23. Nurodomas institucijos juridinio asmenskodas, pagal kurį saugomi ir iš ŠMIR gautipapildomi duomenys – institucijospavadinimai lietuvių ir anglų kalbomis20.1.24.20.1.24.20.1.30. Nurodomas institucijos juridinio asmenskodas, pagal kurį saugomi ir iš ŠMIR gautipapildomi duomenys – institucijospavadinimai lietuvių ir anglų kalbomis23. Programos patvirtinimas 20.1.28.;Sudėtinis rodiklis20.1.29


28Eil.Rodiklio pavadinimasNr.Aprašymas / pastabosNr.nuostatuose23.1. Programą patvirtinusiosinstitucijos juridinio asmenskodas20.1.28. Nurodomas institucijos juridinio asmenskodas, pagal kurį saugomi ir iš ŠMIR gautipapildomi duomenys – institucijospavadinimai lietuvių ir anglų kalbomis23.2. Programos patvirtinimo data 20.1.29.23.3. Programą patvirtinusiodokumento numeris24. Programą vykdančiosinstitucijos juridinio asmenskodas25. Programos vykdymokoordinatoriaus telefonas26. Programos vykdymokoordinatoriaus el. paštoadresas27. Programos registravimoregistre data28.. Programos išregistravimo išregistro data20.1.29.20.1.31.;20.1.32.20.1.33.20.1.3319.3.19.3.Nurodomas institucijos juridinio asmenskodas, pagal kurį saugomi ir iš ŠMIR gautipapildomi duomenys – institucijospavadinimai lietuvių ir anglų kalbomis,grupė, tipas ir interneto svetainės adresas29. Duomenų įrašymo irkeitimo data30. Programos išregistravimo išregistro priežastis19.3. Techninis duomuo20.1.35. Klasifikuojamas duomuo (išregistravimopriežasčių klasifikatorius)Papildomi duomenys apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas31. Programos trukmėvalandomis20.1.17.


29Eil.Rodiklio pavadinimasNr.Aprašymas / pastabosNr.nuostatuose32. Minimalus išsilavinimas 20.1.18 Klasifikuojamas duomuo (Išsilavinimoklasifikatorius)33. Ugdomos pedagogųkompetencijos34. Kompetencijų įgijimo /ugdymo formos20.2.1. Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamaspedagogų kompetencijų klasifikatorius)20.1.27. Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamaskompetencijų įgijimo ugdymo formųklasifikatorius)Papildomi duomenys apie suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo programas (išskyruspedagogams skirtas programas)35. Programos trukmėvalandomis20.1.17.36. Įgyjamos kompetencijos 20.1.26. Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamasįgyjamų kompetencijų klasifikatorius)37. Kompetencijųįgijimo/ugdymo formos20.1.27. Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamaskompetencijų įgijimo ugdymo formųklasifikatorius)Papildomi duomenys apie neformaliąsias vaikų švietimo programas38. Tobulinamos neformaliojovaikų švietimokompetencijos39. Neformaliojo vaikųšvietimo kryptys40. Neformaliojo vaikųšvietimo ugdymo krypčiųpakraipos20.3.1. Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamasvaikų įgyjamų kompetencijųklasifikatorius)20.3.2. Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamasneformaliojo vaikų švietimo krypčiųklasifikatorius)20.3.3. Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamasneformaliojo vaikų švietimo ugdymokrypčių pakraipų klasifikatorius)41. Programos turinys 20.3.4. Įvedama laisvu tekstu42. Programos tikslai 20.3.4. Įvedama laisvu tekstu


30Eil.Rodiklio pavadinimasNr.Aprašymas / pastabosNr.nuostatuose43. Programos uždaviniai 20.3.4. Įvedama laisvu tekstu44. Pažangos įvertinimas 20.3.4. Įvedama laisvu tekstu45. Programos trukmėvalandomis per mokslometus46. Programos apimtis pernurodytus ugdymo metus47. Programos apimtisvalandomis per savaitę20.3.5.20.3.6.20.3.7.48. Ugdymo būdo metodai 20.3.8. Klasifikuojamas duomuo??49. Ugdytiniai 20.3.9. Sudėtinis rodiklis49.1. Amžiaus tarpsnis 20.3.9. Nuo – iki.49.2. Specialieji poreikiai 20.3.9. Neprivalomas rodiklis49.3. Lytis 20.3.9. Neprivalomas rodiklis50. Išankstiniai reikalavimai 20.3.10. Sudėtinis rodiklis50.1. Minimalus vaikų skaičiusgrupėje50.2. Maksimalus vaikų skaičiusgrupėje20.3.10.20.3.10.50.3. Mokesčio dydis 20.3.10. Neprivalomas rodiklis50.4. Ugdytinių atrankos kriterijai 20.3.10. Neprivalomas rodiklis51. Ištekliai naudojamiprogramai vykdyti51.1. Naudojamų patalpųaprašymas20.3.11. Sudėtinis rodiklis20.3.11. Aprašymas laisvu tekstu. Neprivalomasrodiklis


31Eil.Rodiklio pavadinimasNr.Aprašymas / pastabosNr.nuostatuose51.2. Naudojamų priemoniųaprašymas51.3. Naudojamos mokomosiosmedžiagos aprašymas20.3.11. Aprašymas laisvu tekstu. Neprivalomasrodiklis20.3.11. Aprašymas laisvu tekstu. NeprivalomasrodiklisDuomenys apie renginius (neformaliojo vaikų švietimo programos renginių neturi)52. Renginio numeris 20.1.34.1.53. Renginio vykdymo forma 20.1.34.2.54. Mokymo kalbos 20.1.34.6.55. Renginio vykdymo adresas 20.1.34.3. Sudėtinis rodiklis55.1. Savivaldybė 20.1.34.3. Klasifikuojamas duomuo (administraciniųvienetų klasifikatorius)55.2. Seniūnija 20.1.34.3. Klasifikuojamas duomuo (administraciniųvienetų klasifikatorius)55.4. Gatvė 20.1.34.3. Klasifikuojamas duomuo (gatviųklasifikatorius)55.5. Namo numeris 20.1.34.3.55.6. Pašto kodas 20.1.34.3.55.7. Vietovės tipas 20.1.34.3. Duomuo išskaičiuojamas iš kitų adresorodiklių56. Renginio vykdymo pradžia 20.1.34.4. Data ir laikas57. Renginio vykdymo trukmė 20.1.34.5. Sudėtinis rodiklis57.1. Kontaktinės valandos 20.1.34.5.57.2. Savarankiškos valandos 20.1.34.5.58. Reikalavimai dalyviamsdalyvavimui renginyje20.1.34.7. Įvedama laisvu tekstu


32Eil.Rodiklio pavadinimasNr.Aprašymas / pastabosNr.nuostatuose59. Reikalavimų dalyviamsrinkmena60. Numatomas dalyviųskaičius61. Dalyvavusiųjų renginyjeskaičius20.1.34.7. Jei yra20.1.34.8.20.1.34.9.62. Įvykusio renginio pabaiga 20.1.34.10. Data ir laikas63. Dalyvių registracijos vieta 20.1.34.11. Sudėtinis rodiklis63.1. Savivaldybė 20.1.34.11. Klasifikuojamas duomuo (administraciniųvienetų klasifikatorius)63.2. Seniūnija 20.1.34.11. Klasifikuojamas duomuo (administraciniųvienetų klasifikatorius)63.3. Gatvė 20.1.34.11. Klasifikuojamas duomuo (gatviųklasifikatorius)63.4. Namo numeris 20.1.34.11.63.5. Pašto kodas 20.1.34.11.63.6. Vietovės tipas 20.1.34.11. Duomuo išskaičiuojamas iš kitų adresorodiklių63.7. Registracijos pabaiga 20.1.34.11. Data ir laikas iki kada leidžiamaregistracija64. El. pašto adresas, kuriuogalima registruotis65. Interneto svetainės adresas,kur galima registruotis66. Interneto svetainės, kuriojepateikiama informacija apierenginį ar programą, adresas20.1.34.12.20.1.34.12.20.1.34.13.


33Eil.Rodiklio pavadinimasNr.Aprašymas / pastabosNr.nuostatuose67. Interneto svetainės, kuriojedalyvis anonimiškai galiužpildyti renginio kokybėsvertinimo anketą arbaišreikšti savo nuomonę apierenginio kokybę, adresas68. Renginio vykdymokoordinatoriau telefonas69. Renginio vykdymokoordinatoriaus el. paštoadresas20.1.34.14.20.1.34.15.20.1.34.15.70. Renginio kaina 20.1.34.16.71. Renginio tipas 20.1.34.17. Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamasrenginių tipų klasifikatorius).72. Renginio finansavimošaltinis73. Galimybė gauti finansinęparamą74. Galimybė dalyvautiasmenims su specialiaisiaisporeikiais75. Specialieji poreikiai, kuriųturintiems asmenimsrenginys pritaikytas76. Renginio nevykdymopriežastis20.1.34.18. Klasifikuojamas duomuo (finansavimošaltinių klasifikatorius). Gali būti nurodytikeli šaltiniai20.1.34.1920.1.34.20.20.1.34.20. Rodiklį galimą įvesti tik tada, jei yranurodyta, kad asmenims su specialiaisiaisporeikiais yra sudaryta galimybė dalyvauti.Įvedama laisvu tekstu20.1.34.21. Klasifikuojamas duomuo (naujai kuriamasrenginių nevykdymo priežasčiųklasifikatorius).


34Eil.Rodiklio pavadinimasNr.Aprašymas / pastabosNr.nuostatuoseTechniniai duomenys77. Prisijungimo vardas -78. Slaptažodis -79. Asmens vardas -Registro naudotojų (Duomenų teikėjų irRegistro tvarkytojų – detaliau žr. skyrių4.4.1) duomenys.80. Asmens pavardė -81. Asmens el. pašto adresas -82. Institucija, kuriai atstovaujanaudotojas-83. Rolės registre -4.4. Registro naudotojams teikiama informacija4.4.1. Registro naudotojai ir kiti duomenų gavėjaiPagal [NUOST] registro naudotojai ir jų funkcijos yra tokie:Registro valdytojas – pagal [NUOST] registro valdytojas yra LR Švietimo irmokslo ministerija Organizacinės funkcijos (nekompiuterizuojamos kuriant registrą)• koordinuoja registro tvarkytojų darbą, teisės aktų numatyta tvarka atlieka jųveiklos priežiūrą;• atlieka KTPRR duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;• planuoja metinį KTPRR biudžetą, kontroliuoja jo vykdymą;• nagrinėja KTPRR tvarkytojų pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo irpriima dėl jų sprendimus;• užtikrina, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikosvalstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, nuostatais ir kitais teisėsaktais;• teikia informaciją apie KTPRR veiklą;


35• atlieka kitus nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus. Kompiuterizuojamų funkcijų KTPRR valdytojui nėra numatyta pagal [NUOST]Registro tvarkytojai – pagal [NUOST] registro tvarkytojai yra Švietimoinformacinių technologijų centras (toliau ŠITC), Ugdymo plėtotės centras (toliau UPC), švietimoir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituoti švietimo centrai (toliau Švietimo centrai). UPC irŠvietimo centrai registruoja ir tvarko pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas ir renginius,ŠITC registruoja ir tvarko visas kitas kvalifikacijos tobulinimo programas ir jų renginius Organizacinės funkcijos (nekompiuterizuojamos kuriant registrą)• konsultuoja registro duomenų teikėjus duomenų bei jų pasikeitimų teikimoklausimais;• užtikrina nepertraukiamą registro veiklą;• užtikrina, kad registro duomenys būtų aktualūs – nuolat atnaujinami;• užtikrina, kad KTPRR būtų tvarkomas vadovaujantis nuostatais ir kitaisteisės aktais;• teikia pasiūlymus Registro valdytojui dėl registro tvarkymo ir duomenųskelbimo AIKOS interneto svetainėje;• atlieka kitus nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus;• registro tvarkytojas ŠITC dar atlieka tokias organizacines funkcijas:• nustato registro darbo organizavimo principus ir tvarką;• administruoja registro duomenų bazę;• vykdo registro veikimo priežiūrą ir užtikrina registro duomenų saugą;• registro tvarkytojas UPC dar atlieka tokias organizacines funkcijas:• metodiškai vadovauja ir konsultuoja duomenų teikėjus duomenų bei jųpasikeitimų parengimo ir teikimo klausimais;• rengia registro duomenų teikimo tvarkos aprašą ir jį teikia švietimo irmokslo ministrui tvirtinti• rengia siūlymus dėl registro naudojamų klasifikatorių atnaujinimo irkūrimo bei pačių klasifikatorių projektus ir teikia juos registro valdytojui. Darbo su registru funkcijos (kompiuterizuojamos kuriant registrą):


36• duomenų teikėjų atsiųstų programų ir renginių duomenų registravimas irperžiūra, redagavimas, tvirtinimas, atmetimas (tame tarpe ir atmetimas prašantpatikslinti);• nuolatinė registro duomenų priežiūra ir kontrolė;• duomenų tvarkytojas ŠITC taip pat vykdo:• duomenų mainų su susijusiomis sistemomis ir registrais priežiūrą;• duomenų mainų su susijusiomis sistemomis ir registrais rankinįinicijavimą pagal poreikį;• kontroliuoja ir prižiūri duomenų archyvavimą;• registruoja ir tvarko registro naudotojus.Duomenų teikėjai – pagal [NUOST] duomenų teikėjais yra švietimo teikėjai, kurieLietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti neformalųjį švietimą Darbo su registru funkcijos (kompiuterizuojamos kuriant registrą):• teikia duomenis į KTPRR apie kvalifikacijos tobulinimo programas irrenginius, vykdomus duomenų teikėjo. Pateikti duomenys pilnateisiu registroobjektu tampa tik po to, kai juos patvirtina duomenų tvarkytojas.Registro duomenys taip pat gali būti teikiami kitiems, [NUOST] išreikštaineaprašytiems duomenų gavėjamsViešieji naudotojai – tai bet kokie asmenys, norintys susipažinti su KTPRRinformacija. Jie nėra registruojami KTPRR.Kiti duomenų gavėjai – tai įvairios išorinės sistemos, kurios gauna duomenis išKTPRR. Įprastu atveju, duomenys šiems gavėjams yra teikiami pagal duomenų mainų sutartis.Pastaba: toliau dokumente naudojant bendrą sąvoką „Naudotojai“ bus kalbama tikapie tuos naudotojus, kurie turi būti registruojami, tam, kad galėtų dirbti su registru. Viešiejinaudotojai ir kiti duomenų gavėjai po šia sąvoka nepaklius.4.4.2. Teikiama informacija ir jos teikimo būdaiRegistro valdytojo atstovams ir registro tvarkytojams yra teikiama visa KTPRRinformacija apie visus KTPRR-e registruotus objektus. Ši informacija teikiama per KTPRR PĮ(per interneto naršyklę) pagal naudotojams suteiktas teises – t.y. gali skirtis šiems naudotojams


37teikiamų paieškų, duomenų išrašų galimybės ir kitos prieinamos funkcijos (pvz. registrotvarkytojas gali ir tvarkyti KTPRR duomenis, ne tik juos peržiūrėti).Duomenų teikėjams per KTPRR PĮ (per interneto naršyklę) teikiama tik informacijaapie paties duomenų teikėjo objektus – t.y. apie tas programas, kurias duomenų teikėjas galiteikti savo institucijoje. Visų kitų KTPRR objektų informacija duomenų teikėjams yra teikiamatokiu pat būdu kaip viešiesiems naudotojams arba pagal duomenų mainų sutartis.Viešieji naudotojai – šiems naudotojams turi būti prieinama visa vieša KTPRRinformacija, tačiau ši informacija yra teikiama ne tiesiogiai per KTPRR PĮ, o per AIKOSsvetainę, į kurią reikalinga informacija iš KTPRR yra eksportuojama nustatytu periodiškumu.Visa informacija teikiama per interneto naršyklę.Kitiems duomenų gavėjams informacija teikiama pagal su jais turimas duomenųmainų sutartis. Rekomenduojamas duomenų mainų būdas – per švietimo registrų duomenųteikimo paslaugą (žr. skyrių 5.5.1).


5. Pageidaujamos būsenos įgyvendinimas385.1. Registro kūrimo gairėsDabartinis KTPRR yra pasiekiamas internetinėmis priemonėmis. Ši nuostata turi būtiišlaikyta ir kuriant naują KTPRR versiją – t.y. duomenų teikėjai ir toliau gali teikit duomenistiesiai į KTPRR iš savo darbo vietos. Kadangi KTPRR objektus pagal [NUOST] registruojaregistro tvarkytojas, o ne duomenų teikėjas, tai reiškia, kad teikėjas iš savo darbo vietosduomenis į registrą turės pateikti registravimui, o galutinį sprendimą dėl objekto registravimoKTPRR-e ar ne priims registro duomenų tvarkytojas. Analogiškai turi būti vykdomas ir duomenųredagavimas bei objektų šalinimas / išregistravimas – duomenų teikėjai pakoreguoja duomenisarba nurodo, kad juos nori pašalinti / išregistruoti, o KTPRR tvarkytojas tokį veiksmą patvirtinaarba atmeta.Kadangi visi registro duomenys bus prieinami per internetinę sąsają duomenųteikėjams (kiekvienam teikėjui bus prieinama tik ta duomenų dalis, už kurią jis atsakingas, betpaėmus bendrą naudotojų aibę, per internetinę prieigą bus prieinami visi KTPRR duomenys)nėra efektyvu atskirti registrą į dvi dalis – išorinę, prieinamą duomenų teikėjams ir vidinę,prieinamą registro tvarkytojams. Toks sprendimas yra įmanomas, tačiau tokiu atveju turės būtiužtikrintas pakankamai greiti ir dažni duomenų mainai tarp vidinės ir išorinės registro dalių tam,kad duomenų teikėjų darbas nebūtų papildomai vilkinamas.Numatoma, kad KTPRR naudos bendrą visos AIKOS sistemos (tame tarpe ir kitų,susijusių švietimo registrų, tokių kaip ŠMIR ar SMPKR) posistemį, skirtą naudotojų tvarkymui,autentifikavimui ir autorizavimui. Naudotojų teisės ir jiems suteikiamos galimybės KTPRR-ebus valdomos sukuriant atitinkamas teises minėtame naudotojų valdymo modulyje.KTPRR statistinei informacijai keliami tokie pat reikalavimai kaip ir kitiems AIKOSsistemos švietimo registrams, todėl numatoma kurti visiems šiems registrams bendrą ataskaitųmodulį į kurį kiekviena iš registrų tiesiog turėtų teikti duomenis, o ataskaitų kūrimomechanizmas būtų bendras visoms sistemoms.Visi esami KTPRR duomenys turės būti perkleti į naują KTPRR versiją ir turės būtiprieinami per naudotojo sąsają. Turės būti sukurti algoritmai privalomų rodiklių užpildymui, jeianksčiau tie rodikliai nebuvo kaupiami ar nebenaudojamų rodiklių išsaugojimui / peržiūrai (jeirodiklis naujoje KTPRR versijoje nebus naudojamas, jo redagavimo funkcijų nebereikės).


5.2. Registro struktūra ir loginis išskaidymas39Registras yra išskaidytas į 4 komponentus:Duomenų tvarkymo komponentas – skirtas visų registro objektų duomenųįvedimui ir tvarkymui. Šis komponentas – tai duomenų teikėjų ir tvarkytojų darbo vieta. Tai -pačios aukščiausios svarbos komponentas, nes jame vykdomas visų registro objektųregistravimas ir tvarkymas. Komponento funkcijos: Registro objektų (programų, renginių) registravimas, tame tarpe ir duomenųpateikimas registravimui Registro objektų (programų, renginių) redagavimas, tame tarpe ir duomenųpateikimas redagavimui Registro objektų (programų, renginių) paieškaDuomenų teikimo komponentas. Komponento funkcijos: Informacijos suformavimas spausdinimui - papildoma funkcija skirta eksportuotiinformaciją į kitus pavidalus. Ši funkcija priskirta šiam komponentui, nes per ją busspausdinami šio komponento kitose funkcijose matomi vartotojo sąsajos langai Ataskaitos apie esamą padėtį Ataskaitos apie duomenų kaitąDuomenų mainų komponentas – tai komponentas, atsakingas už duomenų mainussu išorinėmis sistemomis. Šio komponento veikla nėra tiesiogiai matoma registro vartotojams iradministratoriams, nes didžioji dalis komponento funkcijų vyksta automatiškai be papildomoįsikišimo. Komponento funkcionalumas registrui yra ypač svarbus nes jo funkcijos užtikrina tai,kad tvarkant duomenis būtų naudojama aktuali susijusių sistemų informacija (pvz.klasifikatoriai). Be šio komponento registre nebūtų užtikrinamas duomenų integralumas irsąsajos su kitais registrais ar sistemomis. Komponento funkcijos Duomenų importas Duomenų eksportasAdministravimo komponentas – šiame komponente yra funkcijos, skirtos užtikrintiviso registro nepertraukiamą veiklą, duomenų apsaugą ir pan. Didžiąja dalimi tai yra sisteminiųfunkcijų rinkinys, kurio išreikštinai realizuoti kuriant KTPRR PĮ nereikia, bet reikia atitinkamasfunkcijas įdiegti ir sukonfigūruoti registro ir jo sisteminės aplinkos diegimo metu


405.3. Duomenų tvarkymo komponentas5.3.1. Naujos programos duomenų pateikimas registravimuiFunkciją vykdoFunkcijos svarbaDuomenų teikėjaiAukštaFunkcijos aprašymasŠi funkcija skirta KTPRR duomenų teikėjams, norintiems pateikti programųduomenis į registrą registravimui. Funkcija skirta tik pateikti duomenis naujos programosregistravimui, tačiau nuo objekto duomenų pakeitimų pateikimo registravimui ši funkcija skiriasinedaug – pradėjus vykdyti šią funkciją automatiškai užpildoma tik nedidelė dalis duomenų (pvz.naudotojo, pildančio duomenis institucija) ir į pačią funkciją turi būti papuolama tiesiai išpagrindinio KTPRR meniu (nereikia prieš tai susirasti programos, kaip duomenų pakeitimųpakeitime).Funkciją vykdo duomenų teikėjai ir jie pateikia visus registruojamos programosduomenis, reikalingus tam, kad objektas būtų įregistruotas. Po duomenų pateikimo,registruojama programa turi būti automatiškai perduodamas registro tvarkytojams, tam, kad jieprogramą patvirtintų, paprašytų patikslinti ar atmestų.Reikalavimai ir rekomendacijos funkcijai Turi būti kiek įmanoma automatizuojami laukų užpildymai – institucijų duomenysužpildomi pagal įvestą institucijos juridinio asmens kodą arba tiesiog pasirenkantinstituciją iš sąrašo; automatiškai atkeliami naudotojo institucijos duomenys įreikiamus laukus ir pan. Programos kodas turi būti formuojamas automatiškai pagal suvestus laukus (pvz.pasirinkus plačiąją grupę, kuriai skirta programa, turi būti atitinkamai pakeičiamasprogramos kodas). Jei projektavimo metu paaiškės, kad programos kodas jau būnažinomas iki pateikiant duomenis registravimui, turi būti sudaryta galimybė nuo kodopriklausančius duomenis užpildyti automatiškai po to, kai įvedamas kodas. Turi būti realizuota loginė kontrolė tarp įvedamų rodiklių – pvz. pasirinkusprogramos švietimo sritį, leisti pasirinkti tik tos srities švietimo posritį.


41 Turi būti įgyvendinta minimali įvedamo teksto kontrolė – šalinami pasikartojantystarpai, į vieningą formatą pakeičiami tokie simboliai, kaip įvairių tipų kabutės, įHTML kodus pakeičiami simboliai, kurie yra rezervuoti tam tikruose formatuose –pvz „daugiau“ ir „mažiau“ ženklai yra rezervuoti XML formate ir turėtų būtikeičiami. Funkcija turi būti pasiekiama iš pagrindinio registro lango, be papildomų paieškų. Rekomenduojama sudaryti galimybę teikiant programos duomenis registravimuikartu pateikti ir tos programos renginio duomenis, nelaukiant, kol bus patvirtinta patiprograma. Rekomenduojama sudaryti galimybę duomenų teikėjui laisvu tekstu įvestikomentarą, kuris būtų matomas tik duomenų tvarkytojui ir nebūtų laikomas registrorodikliu.5.3.2. Programos duomenų pakeitimų pateikimas registravimuiFunkciją vykdoFunkcijos svarbaDuomenų teikėjaiAukštaFunkcijos aprašymasŠi funkcija skirta KTPRR duomenų teikėjams, norintiems pakeisti savo teikiamųprogramų duomenis registre. Kadangi duomenis galima keisti tik tada, jei programa, jauregistruota KTPRR-e, norint vykdyti šią funkciją, pirma turi būti surandama keičiama programa.Programos redagavimo lange turi būti parodomi visi esami programos duomenys. Jei programajau yra įregistruota (patvirtinta tvarkytojo), tam tikrus laukus keisti gali būti uždrausta – pvz.valstybinis kodas ir nuo jo priklausomi laukai kaip švietimo sritis, posritis ar programos tipas(nekeičiamų laukų sąrašas turi būti patikslintas projektavimo metu). Jei programa dar nėraužregistruota, o jos duomenys tik pateikti registravimui (pvz. duomenų teikėjas pateikė programąregistravimui ir vėliau suprato padaręs klaidą), funkcija turi turėti tokius pat apribojimus, kaip ir„5.3.1 Naujos programos duomenų pateikimas registravimui“ – t.y. turi būti leidžiama keistivisus laukus, kaip ir toje funkcijoje.Funkciją vykdo duomenų teikėjai. Keičiant programos duomenis turi likti galioti tiepatys laukų privalomumai ir loginiai sąryšiai kaip ir registruojant naują programą,. Po duomenųpateikimo, nauji programos duomenys turi būti automatiškai perduodami registro tvarkytojams,


42tam, kad jie juos patvirtintų, paprašytų patikslinti ar atmestų. Rekomenduojama duomenųpakeitimus techniškai saugoti taip, kad duomenų tvarkytojui būtų aiškiai parodoma kuriuosduomenis ir kaip norima keisti.Reikalavimai ir rekomendacijos funkcijai Pradedant redaguoti programos duomenis, rodomi rodikliai turi būti užpildomi jauesančiais duomenimis. Jei programa jau yra įregistruota, turi būti uždrausta redaguoti tam tikrus,projektavimo metu suderintus, laukus Turi būti realizuota loginė kontrolė tarp įvedamų rodiklių – pvz. pasirinkusprogramos švietimo sritį, leisti pasirinkti tik tos srities švietimo posritį. Turi būti įgyvendinta minimali įvedamo teksto kontrolė – šalinami pasikartojantystarpai, į vieningą formatą pakeičiami tokie simboliai, kaip įvairių tipų kabutės, įHTML kodus pakeičiami simboliai, kurie yra rezervuoti tam tikruose formatuose –pvz „daugiau“ ir „mažiau“ ženklai yra rezervuoti XML formate ir turėtų būtikeičiami. Rekomenduojama sudaryti galimybę duomenų teikėjui laisvu tekstu įvestikomentarą, kuris būtų matomas tik duomenų tvarkytojui ir nebūtų laikomas registrorodikliu.5.3.3. Naujo renginio duomenų pateikimas registravimuiFunkciją vykdoFunkcijos svarbaDuomenų teikėjaiAukštaFunkcijos aprašymasŠi funkcija skirta KTPRR duomenų teikėjams, norintiems pateikti renginių duomenisį registrą registravimui. Funkcija skirta tik pateikti duomenis naujo renginio registravimui, tačiaunuo objekto duomenų pakeitimų pateikimo registravimui ši funkcija skiriasi nedaug – pradėjusvykdyti šią funkciją automatiškai užpildoma tik nedidelė dalis duomenų (pvz. naudotojo,pildančio duomenis institucija).


43Funkciją vykdo duomenų teikėjai ir jie pateikia visus registruojamo renginioduomenis, reikalingus tam, kad objektas būtų įregistruotas. Po duomenų pateikimo,registruojamas renginys turi būti automatiškai perduodamas registro tvarkytojams, tam, kad jierenginį patvirtintų, paprašytų patikslinti ar atmestų.Kiekvienas renginys turi priklausyti programai, todėl naujų renginių duomenys turibūti teikiami arba iš programos lango arba teikimo metu turi būti privalomai nurodomasprogramos, kuriai priklauso renginys, kodasReikalavimai funkcijai Turi būti kiek įmanoma automatizuojami laukų užpildymai – institucijų duomenysužpildomi pagal įvestą institucijos juridinio asmens kodą arba tiesiog pasirenkantinstituciją iš sąrašo; automatiškai atkeliami naudotojo institucijos duomenys įreikiamus laukus ir pan. Turi būti realizuota loginė kontrolė tarp įvedamų rodiklių – pvz. nurodžiusrenginio pabaigą, turi būti tikrinama ar ji nėra ankstesnė nei renginio pradžia. Turi būti įgyvendinta minimali įvedamo teksto kontrolė – šalinami pasikartojantystarpai, į vieningą formatą pakeičiami tokie simboliai, kaip įvairių tipų kabutės, įHTML kodus pakeičiami simboliai, kurie yra rezervuoti tam tikruose formatuose –pvz „daugiau“ ir „mažiau“ ženklai yra rezervuoti XML formate ir turėtų būtikeičiami. Funkcija turi būti pasiekiama iš programos lango Rekomenduojama pateikti nuorodą į šią funkciją ir pagrindiniame registro lange(tokiu atveju turi būti reikalaujama pirma nurodyti programą, kuriai priklausorenginys – įvedant kodą arba pasirenkant programą iš sąrašo).5.3.4. Renginio duomenų pakeitimų pateikimas registravimuiFunkciją vykdoFunkcijos svarbaDuomenų teikėjaiAukštaFunkcijos aprašymas


44Ši funkcija skirta KTPRR duomenų teikėjams, norintiems pakeisti savo teikiamųrenginių duomenis registre. Kadangi duomenis galima keisti tik tada, jei renginys, jauregistruotas KTPRR-e, norint vykdyti šią funkciją, pirma turi būti surandamas keičiamasrenginys. Renginio redagavimo lange turi būti parodomi visi esami renginio duomenys. Jeirenginys jau yra įregistruotas (patvirtintas tvarkytojo), tam tikrus laukus keisti gali būti uždrausta– pvz. renginio numeris (nekeičiamų laukų sąrašas turi būti patikslintas projektavimo metu). Jeirenginys dar nėra užregistruota, o jo duomenys tik pateikti registravimui (pvz. duomenų teikėjaspateikė renginį registravimui ir vėliau suprato padaręs klaidą), funkcija turi turėti tokius patapribojimus, kaip ir „5.3.3 Naujo renginio duomenų pateikimas registravimui“ – t.y. turi būtileidžiama keisti visus laukus, kaip ir toje funkcijoje.Funkciją vykdo duomenų teikėjai. Keičiant renginio duomenis turi likti galioti tiepatys laukų privalomumai ir loginiai sąryšiai kaip ir registruojant naują renginį,. Po duomenųpateikimo, nauji renginio duomenys turi būti automatiškai perduodami registro tvarkytojams,tam, kad jie juos patvirtintų, paprašytų patikslinti ar atmestų. Rekomenduojama duomenųpakeitimus techniškai saugoti taip, kad duomenų tvarkytojui būtų aiškiai parodoma kuriuosduomenis ir kaip norima keisti.Reikalavimai ir rekomendacijos funkcijai Pradedant redaguoti renginio duomenis, rodomi rodikliai turi būti užpildomi jauesančiais duomenimis. Jei renginys jau yra įregistruotas, turi būti uždrausta redaguoti tam tikrus,projektavimo metu suderintus, laukus Turi būti realizuota loginė kontrolė tarp įvedamų rodiklių – pvz. įvedant adresą irpasirinkus savivaldybę, leisti nurodyti tik tos savivaldybės miestus Turi būti įgyvendinta minimali įvedamo teksto kontrolė – šalinami pasikartojantystarpai, į vieningą formatą pakeičiami tokie simboliai, kaip įvairių tipų kabutės, įHTML kodus pakeičiami simboliai, kurie yra rezervuoti tam tikruose formatuose –pvz „daugiau“ ir „mažiau“ ženklai yra rezervuoti XML formate ir turėtų būtikeičiami. Rekomenduojama sudaryti galimybę duomenų teikėjui laisvu tekstu įvestikomentarą, kuris būtų matomas tik duomenų tvarkytojui ir nebūtų laikomas registrorodikliu.


455.3.5. Programos ar programos duomenų pakeitimų registravimasFunkciją vykdoFunkcijos svarbaRegistro tvarkytojaiAukštaFunkcijos aprašymasNaudodamiesi šia funkcija KTPRR tvarkytojai įregistruoja duomenų teikėjų pateiktąinformaciją apie programą ar pakeitimus programoje ir nuo to momento programa tampapilnateisiu registro objektu.Ši funkcija registro tvarkytojams matoma peržiūrint dar neįregistruotų programų arbaprogramų, kuriose yra nepatvirtintų pakeitimų informaciją.Duomenų tvarkytojas, peržiūrėdamas neregistruotą programą ar programą, kuriai yrapateikti pakeitimai turi turėti tokias galimybes: Registruoti programą / pakeitimus – programos duomenys įregistruojami tokie,kokie buvo pateikti duomenų teikėjo. Programa tampa pilnateisiu registro objektu.Duomenų teikėjui nusiunčiamas automatinis informacinis pranešimas, kad joprograma buvo įregistruota. Registruoti programą / pakeitimus su korekcijomis – duomenų tvarkytojas galipakeisti tam tikrus pateiktus duomenis (pvz. pakoreguoti gramatines klaidasprogramos pavadinime) ir programą ar jos pakeitimus įregistruoti be papildomoderinimo su duomenų teikėju. Jei duomenys yra keičiami, tvarkytojui turi būtisudaroma galimybė parašyti komentarą duomenų teikėjui, nurodant kas buvopakeista. Programa tampa pilnateisiu registro objektu. Duomenų teikėjuinusiunčiamas automatinis informacinis pranešimas, kad jo programa buvoįregistruota su pakeitimais. Prašyti patikslinti programą / pakeitimus – duomenų tvarkytojas neregistruojaprogramos / pakeitimų, bet jų neatmeta ir prašo duomenų teikėjo patikslintiduomenis. Turi būti sudaryta galimybė tvarkytojui parašyti komentarą duomenųteikėjui, nurodant kokie duomenys netikslūs ir dėl ko programa nėra patvirtinama.Programa / pakeitimai nėra registruojami, bet ir nėra atmetami. Duomenų teikėjuisiunčiamas automatinis informacinis pranešimas, kad jo prašoma patikslintiprogramos duomenis.


46 Atmesti programą / pakeitimus – duomenų tvarkytojas atmeta duomenų teikėjoatsiųstą informaciją ir programos / pakeitimų neregistruoja. Turi būti sudarytagalimybė tvarkytojui parašyti komentarą duomenų teikėjui, nurodant atmetimopriežastį. Jei atmetama nauja programa, ji netampa registro objektu, jei atmetamipakeitimai, registre išlieka ankstesnė programos versija. Duomenų teikėjuisiunčiamas automatinis informacinis pranešimas, kad programa atmesta.Reikalavimai ir rekomendacijos funkcijai Peržiūrint programos duomenis, duomenų tvarkytojui turi būti rodomi visiprogramos rodikliai. Programos duomenų keitimo atveju, rekomenduojama duomenų tvarkytojui rodytikurie programos rodikliai pakeisti ir į kokias reikšmes. Rekomenduojama sudaryti galimybe parašyti komentarą bet kokiu atveju, net irtada, kai programa ar jos pakeitimai įregistruojami tokie, kokie buvo atsiųstiduomenų teikėjo. Redaguojant programos laukus, turi būti realizuota loginė kontrolė tarp įvedamųrodiklių – pvz. įvedant adresą ir pasirinkus savivaldybę, leisti nurodyti tik tossavivaldybės miestus Redaguojant tekstinius laukus, turi būti įgyvendinta minimali įvedamo tekstokontrolė – šalinami pasikartojantys tarpai, į vieningą formatą pakeičiami tokiesimboliai, kaip įvairių tipų kabutės, į HTML kodus pakeičiami simboliai, kurie yrarezervuoti tam tikruose formatuose – pvz „daugiau“ ir „mažiau“ ženklai yrarezervuoti XML formate ir turėtų būti keičiami. Kadangi programa ir renginys kaip objektai yra tarpusavyje glaudžiai susiję irypač renginys be programos praranda loginę prasmę, rekomenduojama programosregistravimo ir renginio registravimo (žr. 5.3.6) funkcijas rodyti viename lange arbasuprojektuoti kuo paprastesnę navigaciją tarp jų, tam, kad tvarkytojui nereikėtųpatvirtinus programą išreikštai ieškoti tos programos nepatvirtintų renginių.5.3.6. Renginio ar renginio duomenų pakeitimų registravimasFunkciją vykdoRegistro tvarkytojai


47Funkcijos svarbaAukštaFunkcijos aprašymasNaudodamiesi šia funkcija KTPRR tvarkytojai įregistruoja duomenų teikėjų pateiktąinformaciją apie renginį ar pakeitimus renginyje ir nuo to momento renginys tampa pilnateisiuregistro objektu.Ši funkcija registro tvarkytojams matoma peržiūrint dar neįregistruotų renginių arbarenginių, kuriose yra nepatvirtintų pakeitimų informaciją.Duomenų tvarkytojas, peržiūrėdamas neregistruotą renginį ar renginį, kuriam yrapateikti pakeitimai turi turėti tokias galimybes: Registruoti renginį / pakeitimus – renginio duomenys įregistruojami tokie, kokiebuvo pateikti duomenų teikėjo. Renginys tampa pilnateisiu registro objektu.Duomenų teikėjui nusiunčiamas automatinis informacinis pranešimas, kad jorenginys buvo įregistruotas. Registruoti renginį / pakeitimus su korekcijomis – duomenų tvarkytojas galipakeisti tam tikrus pateiktus duomenis (pvz. pakoreguoti gramatines klaidas renginioaprašyme) ir renginį ar jo pakeitimus įregistruoti be papildomo derinimo su duomenųteikėju. Jei duomenys yra keičiami, tvarkytojui turi būti sudaroma galimybė parašytikomentarą duomenų teikėjui, nurodant kas buvo pakeista. Renginys tampa pilnateisiuregistro objektu. Duomenų teikėjui nusiunčiamas automatinis informacinispranešimas, kad jo renginys buvo įregistruotas su pakeitimais. Prašyti patikslinti renginį / pakeitimus – duomenų tvarkytojas neregistruojarenginio / pakeitimų, bet jų neatmeta ir prašo duomenų teikėjo patikslinti duomenis.Turi būti sudaryta galimybė tvarkytojui parašyti komentarą duomenų teikėjui,nurodant kokie duomenys netikslūs ir dėl ko renginys nėra patvirtinamas. Renginys /pakeitimai nėra registruojami, bet ir nėra atmetami. Duomenų teikėjui siunčiamasautomatinis informacinis pranešimas, kad jo prašoma patikslinti renginio duomenis. Atmesti renginį / pakeitimus – duomenų tvarkytojas atmeta duomenų teikėjoatsiųstą informaciją ir renginio / pakeitimų neregistruoja. Turi būti sudaryta galimybėtvarkytojui parašyti komentarą duomenų teikėjui, nurodant atmetimo priežastį. Jeiatmetamas naujas renginys, jis netampa registro objektu, jei atmetami pakeitimai,


48registre išlieka ankstesnė renginio versija. Duomenų teikėjui siunčiamas automatinisinformacinis pranešimas, kad renginys atmesta.Reikalavimai ir rekomendacijos funkcijai Peržiūrint renginio duomenis, duomenų tvarkytojui turi būti rodomi visi renginiorodikliai. Renginio duomenų keitimo atveju, rekomenduojama duomenų tvarkytojui rodytikurie renginio rodikliai pakeisti ir į kokias reikšmes. Rekomenduojama sudaryti galimybe parašyti komentarą bet kokiu atveju, net irtada, kai renginys ar jo pakeitimai įregistruojami tokie, kokie buvo atsiųsti duomenųteikėjo. Redaguojant renginio laukus, turi būti realizuota loginė kontrolė tarp įvedamųrodiklių – pvz. įvedant adresą ir pasirinkus savivaldybę, leisti nurodyti tik tossavivaldybės miestus Redaguojant tekstinius laukus, turi būti įgyvendinta minimali įvedamo tekstokontrolė – šalinami pasikartojantys tarpai, į vieningą formatą pakeičiami tokiesimboliai, kaip įvairių tipų kabutės, į HTML kodus pakeičiami simboliai, kurie yrarezervuoti tam tikruose formatuose – pvz „daugiau“ ir „mažiau“ ženklai yrarezervuoti XML formate ir turėtų būti keičiami. Kadangi programa ir renginys kaip objektai yra tarpusavyje glaudžiai susiję irypač renginys be programos praranda loginę prasmę, rekomenduojama programosregistravimo (žr.5.3.5) ir renginio registravimo funkcijas rodyti viename lange arbasuprojektuoti kuo paprastesnę navigaciją tarp jų, tam, kad tvarkytojui nereikėtųnorint patvirtinti renginį pirma išreikštai ieškoti to renginio programos patvirtinimui.5.3.7. Programų paieškaFunkciją vykdoFunkcijos svarbaRegistro tvarkytojai, duomenų teikėjaiAukštaFunkcijos aprašymasŠi funkcija yra skirta registre esančių programų paieškai.


49Registro tvarkytojai, vykdydami programų paiešką visada gali ieškoti visų registreesančių programų (tiek įregistruotų, tiek laukiančių įregistravimo). Duomenų teikėjai gali ieškotitik tų programų, kurias teikia jų institucija.Paieškos kriterijai Bendrieji kriterijai• Valstybinis kodas arba jo fragmentas – fragmentas nurodomas tik nuo kodopradžios (t.y. ne iš bet kurios kodo vietos)• Programos pavadinimas arba jo fragmentas• Programos tipas• Programą vykdanti institucija (duomenų teikėjams šis rodiklis visadanustatomas į tą instituciją, kuriai naudotojas priklauso) Programos specifika• Švietimo sritis• Švietimo posritis• Švietimo posričio turinys• Vykdymo kalba• Tikslinė programos dalyvių grupė• Ar išduodamas pažymėjimas Akreditacija• Ar programa akredituota• Akreditavimo data (nuo – iki)• Iki kada akredituota (nuo – iki)• Akreditavusi institucija Parengimas ir patvirtinimas• Programą parengusi institucija• Programą patvirtinusi institucija• Patvirtinimo data (nuo – iki)


50 Programos būsena• Programos būklė (duomenys pateikti registravimui, įregistruota programa,pakeitimai pateikti registravimui, programa grąžinta tikslinimui, atmestaprograma, išregistruota programa)• Įregistravimo data (nuo – iki)• Išregistravimo data (nuo – iki)• Išregistravimo priežastis Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos• Ugdomos pedagogų kompetencijos (galima nurodyti kelias reikšmes)• Kompetencijų įgijimo ugdymo formos Suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo programos• Minimalus išsilavinimas• Įgyjamos kompetencijos (galima nurodyti kelias reikšmes)• Kompetencijų įgijimo ugdymo formos Neformaliosios vaikų švietimo programos• Tobulintinos kompetencijos (galima nurodyti kelias reikšmes)• Ugdymo kryptys (galima nurodyti kelias reikšmes)• Ugdymo būdo metodai• Mokesčio dydis (nuo – iki)• Programos vykdymo savivaldybė Renginiai – tai paieškos kriterijų grupė, kurioje nurodomi ne pačios programos, ojos renginių, požymiai. Paieškos rezultatas vis tiek yra programų sąrašas.• Renginio vykdymo savivaldybė• Renginio vykdymo pradžia (nuo – iki)• Renginio finansavimo šaltinis• Galimybė gauti finansinę paramą• Renginio kaina (nuo – iki)


51Paieškos kriterijai yra suskirstyti grupėmis. Paieška gali būti realizuojama kaip vienaišsami paieška apimanti visus kriterijus arba, siekiant paiešką supaprastinti, kaip kelios skirtingospaieškos iš kurių kiekviena apima tik tam tikrą kriterijų grupę (grupes).Paieškoje neturi būti naudojami papildomi apribojimai ieškomiems objektams – pvz.jei programa neturi galiojančių renginių, bet atitinka naudotojo pasirinktus kriterijus, ji turi būtirodoma rezultatuose.Paieškos kriterijų sąrašas gali būti patikslintas projektavimo metuPaieškos rezultatasPaieškos rezultatas – programų sąrašas. Minimalus, sąraše rodomų rodiklių sąrašas: Valstybinis kodas Pavadinimas (lietuvių kalba) Programos tipas (gali būti naudojamas sąrašo grupavimui) Švietimo sritis (gali būti naudojama sąrašo grupavimui) Švietimo posritis (gali būti naudojamas sąrašo grupavimui) Vykdanti institucija Programos būklė Įregistravimo data Išregistravimo dataJei bus kuriamos kelios skirtingos paieškos, kiekvienos iš jų rezultaterekomenduojama įtraukti papildomų rodiklių pagal tai, kokia tai paieška – pvz. jei yra paieškapagal programos parengimo, tvirtinimo ir akreditacijos duomenis, paieškos rezultate turėtų būtiįtraukiamos parengimo, tvirtinimo ir akreditavimo datos, galbūt ir atitinkamus veiksmusatlikusios institucijos.Reikalavimai ir rekomendacijos funkcijai Turi būti galimybė rūšiuoti paieškos rezultatų sąrašą pagal bet kurį sąraše rodomąrodiklį paspaudžiant rodiklio pavadinimą sąrašo antraštėje. Jei sąrašas yrasugrupuotas, rūšiavimas turi būti vykdomas grupės viduje.


52 Turi būti galimybė grįžti iš paieškos rezultatų sąrašo atgal į paiešką neišvalantpasirinktų paieškos kriterijų. Turi būti galimybė išvalyti visus paieškos kriterijus vienu mygtuku5.3.8. Renginių paieškaFunkciją vykdoFunkcijos svarbaRegistro tvarkytojai, duomenų teikėjaiAukštaFunkcijos aprašymasŠi funkcija yra skirta registre esančių renginių paieškai.Registro tvarkytojai, vykdydami renginių paiešką visada gali ieškoti visų registreesančių renginių (tiek įregistruotų, tiek laukiančių įregistravimo). Duomenų teikėjai gali ieškotitik tų renginių, kuriuos vykdo jų institucija.Paieškos kriterijai Bendrieji kriterijai• Renginio programos valstybinis kodas arba jo fragmentas – fragmentasnurodomas tik nuo kodo pradžios (t.y. ne iš bet kurios kodo vietos)• Renginio programos pavadinimas arba jo fragmentas• Renginio numeris• Renginio pavadinimas arba jo fragmentas• Vykdanti institucija (duomenų teikėjams šis rodiklis visada nustatomas į tąinstituciją, kuriai naudotojas priklauso)• Renginio savivaldybė Vykdymas• Renginio pradžia (nuo - iki)• Trukmė (nuo – iki)• Renginio pabaiga (nuo – iki)• Mokymo kalba


53 Registracija į renginį• Registracijos savivaldybė• Registracijos pabaiga (nuo – iki) Finansavimas• Finansavimo šaltinis• Renginio kaina (nuo – iki)• Galimybė gauti finansinę paramą Renginio būsena• Renginio būklė (duomenys pateikti registravimui, įregistruotas renginys,pakeitimai pateikti registravimui, renginys grąžintas tikslinimui, atmestasrenginys, išregistruotas renginys)• Įregistravimo data (nuo – iki)• Išregistravimo data (nuo – iki)• Išregistravimo priežastisPaieškos kriterijai yra suskirstyti grupėmis. Paieška gali būti realizuojama kaip vienaišsami paieška apimanti visus kriterijus arba, siekiant paiešką supaprastinti, kaip kelios skirtingospaieškos iš kurių kiekviena apima tik tam tikrą kriterijų grupę (grupes).Paieškoje neturi būti naudojami papildomi apribojimai ieškomiems objektams.Paieškos kriterijų sąrašas gali būti patikslintas projektavimo metuPaieškos rezultatasPaieškos rezultatas – renginių sąrašas. Minimalus, sąraše rodomų rodiklių sąrašas: Renginio programos valstybinis kodas Renginio programos pavadinimas (lietuvių kalba) Renginio numeris Renginio pavadinimas Vykdanti institucija Renginio vykdymo adresas


54 Renginio pradžia Renginio pabaiga Renginio būklė Įregistravimo data Išregistravimo dataJei bus kuriamos kelios skirtingos paieškos, kiekvienos iš jų rezultaterekomenduojama įtraukti papildomų rodiklių pagal tai, kokia tai paieška – pvz. jei yra paieškapagal renginio finansavimą ir registravimą į jį, paieškos rezultate turėtų būti įtraukiamifinansavimo šaltiniai, renginio kaina ir registracijos vieta.Reikalavimai ir rekomendacijos funkcijai Turi būti galimybė rūšiuoti paieškos rezultatų sąrašą pagal bet kurį sąraše rodomąrodiklį paspaudžiant rodiklio pavadinimą sąrašo antraštėje. Jei sąrašas yrasugrupuotas, rūšiavimas turi būti vykdomas grupės viduje. Turi būti galimybė grįžti iš paieškos rezultatų sąrašo atgal į paiešką neišvalantpasirinktų paieškos kriterijų. Turi būti galimybė išvalyti visus paieškos kriterijus vienu mygtuku5.4. Duomenų teikimo komponentasformavimą.Šis komponentas atsakingas už duomenų sąrašų ir įvairių statistinių ataskaitų5.4.1. Duomenų sąrašaiDuomenų sąrašai yra skirti formuoti KTPRR objektų sąrašams pagal pasirinktuskriterijus ir kartu nurodant kokius objektų rodiklius norima matyti. Turi būti sudaryta galimybėeksportuoti sąrašus į failus (XML, CSV, HTML ir kiti formatai; formatų sąrašas gali būtipatikslintas projektavimo metu).Pati duomenų sąrašų formavimo funkcija turi būti analogiška registro objektųpaieškoms (bus tikslinama techninio projekto etape) – t.y. sąrašai turi būti formuojami pagalnaudotojo pasirinktus kriterijus. Papildomai turi būti sudaryta galimybė nurodyti kokius objektųrodiklius įtraukti į formuojamą sąrašą.


55Sąrašų formavimo kriterijų aibė gali būti patikslinta projektavimo metu, tačiaurekomenduojama naudoti tuos pačius kriterijus kaip ir programų bei renginių paieškose.Sąraše galimų rodiklių aibė turi būti kuo platesnė ir apimti kiek įmanoma daugiauaprašytų duomenų. Jei kuriam nors objekto rodikliui gali būti nurodytos kelios reikšmės (pvz.programa gali turėti kelias ugdymo kryptis), visos nurodytos reikšmės turi būti sujungiamos įvieną tekstinį lauką. Jei projektavimo metu išaiškės poreikis kelias rodiklių reikšmes pateiktiatskirai (t.y. nesujungti jų į vieną lauką), tokie duomenys turės būti pateikiami sąraše dubliuojantįrašus apie objektą – t.y. informacija apie programą pateikiama tiek kartų, kiek ji turi skirtingųugdymo krypčių prie kiekvieno įrašo nurodant 1 kryptį. Šiuo atveju sąrašų formavimo modulisturės leisti pasirinkti ar teikti informaciją apjungtą viename lauke ar ją išskaidyti per atskirusįrašus. Siekiant išvengti sąrašų formavimo painumo, rekomenduojama riboti rodiklių, kuriųreikšmės išskaidomos per atskirus įrašus, skaičių iki vieno viename sąraše – pvz. programųsąraše būtų galima pasirinkti, kad galimos ugdymo kryptys būtų išskaidomos per įrašus, bet tokiuatveju visi kiti rodikliai, galintys turėti keletą reikšmių, būtų pateikiami apjungti į tekstiniuslaukus.Duomenų sąrašų realizacijaYra numatomi tokie galimi duomenų sąrašų realizavimo būdai: Kaip AIKOS 2 statistikos rinkimo ir analizės posistemio funkcionalumas – šiuoatveju duomenų išrašai ir statistinės ataskaitos būtų kuriami ir tvarkomi tais pačiaisįrankiai ir prižiūrimi tų pačių naudotojų, tačiau pageidaujamam duomenų sąrašųfunkcionalumui užtikrinti reikėtų į AIKOS 2 statistikos rinkimo ir analizės posistemįperkėlinėti visus KTPRR duomenis, tame tarpe ir tuos, kurie nėra naudojami AIKOS2 svetainėje. Be to, šiuo būdu atsirastų duomenų vėlavimas dėl to, kad duomenys išKTPRR į AIKOS keliami nustatytu periodiškumu. Kaip KTPRR funkcionalumo dalis – šiuo atveju pageidaujamas duomenų išrašųfunkcionalumas būtų prieinamas tik KTPRR naudotojams, bet sąrašai būtųformuojami tiesiogiai iš KTPRR duomenų bazės – sąrašai visada būtų aktualūs irneliktų poreikio dubliuoti didžiąją dalį KTPRR duomenų kitose sistemose. Kuriantsąrašų formavimą paties KTPRR PĮ, galimas ir sąrašų formavimo integravimastiesiai su KTPRR objektų paieška – t.y. atsiranda galimybė naudotojui sąrašusformuoti tiesiai iš paieškos rezultatų, be poreikio atidaryti sąrašų formavimui skirtąpuslapį.


565.4.2. Statistinės ataskaitosKTPRR statistinės ataskaitos turi būti pateikiamos per bendrą AIKOS sistemosstatistikos rinkimo ir analizės posistemį. KTPRR duomenys turės būti perkeliami į statistikosrinkimo ir analizės posistemį pakankamą duomenų aktualumą užtikrinančiu periodiškumu(rekomenduojama – bent kartą į parą) su reikiamomis transformacijomis pagreitinančiomisstatistikos skaičiavimą.Pilni reikalavimai AIKOS statistikos rinkimo ir analizės posistemio funkcionalumuiyra aprašyti [AIKOSspec], tačiau jo pagrindinės funkcijos turi būti tokios: Galimybė formuoti statistines ataskaitas pateikiančias KTPRR būseną pagalnurodytą datą (pvz. programų skaičiai 2012-ųjų sausio 1-mą dieną), tame tarpe irataskaitos einamajai datai. Galimybė formuoti statistines ataskaitas parodančias KTPRR kitimą nurodytameintervale ir pagal nurodytą laiko vienetą (pvz. įregistruotų programų skaičius 2011-ais metais, kas mėnesį). Galimybė formuoti ataskaitas palyginančias skirtingų charakteristikų KTPRRobjektus (pvz. programų skaičiai skirtingose švietimo srityse).AIKOS statistikos rinkimo ir analizės posistemis taip pat turi pasižymėti tokiomisbazinėmis savybėmis: Galimybė pateikti ataskaitas tiek lentelių tiek grafikų ar schemų pavidalu. Galimybė eksportuoti ataskaitas į suderinto formato failus (pvz. XLS, HTML irkiti – galimi formatai turės būti patikslinti projektavimo metu). Galimybė ataskaitų kūrime naudoti grupavimo funkcijas ir pateiktiišskaičiuojamus rodiklius ne tik visai ataskaitai, bet ir atskiroms grupėms (pvz.vidutinė programos trukmė skirtingose pakopose ir bendras programų skaičiusskirtingose pakopose). Galimybė prieš formuojant ataskaitas nurodyti kriterijus, pagal kurias ataskaitaturi būti formuojama (kriterijų sąrašai turės būti detalizuoti projektavimo metu). Galimybė nurodyti kokius duomenis (stulpelius) įtraukti į ataskaitą.Taip pat turi būti sukurta galimybė tam tikras teises turintiems naudotojams(administratoriams) kurti standartines ataskaitas ar ataskaitų šablonus, kuriuos vėliau galėtų


57naudoti kiti naudotojai. Ataskaitas administruojantys naudotojai turi papildomai turėti tokiasgalimybes: Galimybė apibrėžti kokie filtrai yra tinkami kiekvienai iš kuriamų standartiniųataskaitų ar šablonų. Galimybė nurodyti kurios ataskaitos, ataskaitų duomenys ar ataskaitų formavimofiltrai yra vieši ir gali būti teikiami visiems naudotojams, o kurie tik tam tikras teisesturintiems naudotojams (pvz. ataskaita apie tai, kiek programų įregistravo konkretusnaudotojas gali būti prieinama tik KTPRR administratoriams). Galimybė rankiniu būdu iškviesti KTPRR duomenų atnaujinimą statistikosrinkimo ir analizės posistemyje.5.4.3. Informacinių pranešimų siuntimas ir peržiūrėjimasFunkciją vykdoFunkcijos svarbaDuomenų teikėjai, registro tvarkytojai, sistema (automatiškai)VidutinėFunkcijos aprašymasFunkcija skirta palengvinti KTPRR naudotojų bendravimą ir paspartinti objektų ar jųpakeitimų registravimą.Pranešimai turi būti skirstomi į 2 kategorijas – automatiniai, siunčiami po tam tikrųnaudotojų veiksmų ir asmeniniai – siunčiami vienų naudotojų kitiems.Automatiniai informaciniai pranešimai turi būti siunčiami tokiais atvejais: Duomenų teikėjui pateikus informaciją apie naują programą, renginį registravimuiarba programos, renginio duomenų pakeitimus registravimui (funkcijos 5.3.1.; 5.3.2.;5.3.3.; 5.3.4. – pranešimai siunčiami registro tvarkytojams su informacija, kad naujiregistro objektai laukia peržiūrėjimo. Registro tvarkytojui peržiūrėjus duomenų teikėjų pateiktą informaciją apieprogramas ir renginius ir ją įregistravus, paprašius patikslinti ar atmetus (funkcijos5.3.5.; 5.3.6.) – pranešimai siunčiami duomenų teikėjams su informacija apietvarkytojo priimtą sprendimą.Pranešimai turėtų būti rodomi KTPRR naudotojams pačiame pirmame KTPRRpuslapyje po prisijungimo arba pirmame puslapyje turi būti aiškiai matoma informacija, kad


58naudotojas turi neperžiūrėtų pranešimų. Pranešimas laikomas peržiūrėtu, kai naudotojas jįaktyvuoja (pvz. paspaudžia pele pranešimo antraštę). Automatiniai pranešimai taip pat laikomiperžiūrėtais, kai jie tampa nebeaktualūs – jei registro tvarkytojas pateikia atsakymą apieprogramą ir renginį, apie kurį jis buvo gavęs pranešimą; jei po programos / renginioįregistravimo arba atmetimo duomenų teikėjas jau buvo prisijungęs prie sistemos ir nuopranešimo išsiuntimo datos praėjo 14 dienų; jei duomenų teikėjas iš naujo pateikė patikslintusprogramos / renginio duomenis po to, kai buvo paprašytas juos patikslinti.Siunčiant asmeninius pranešimus turi būti leidžiama adresatą pasirinkti iš tokiųnaudotojų – registrų tvarkytojai gali siųsti pranešimus visiems registro naudotojams, duomenųteikėjai gali siųsti pranešimus tik registro tvarkytojams ir tiems duomenų teikėjams, kuriepriklauso tai pačiai institucijai kaip ir pranešimą siunčiantis naudotojas.Reikalavimai ir rekomendacijos funkcijai Turi būti sudaryta galimybė iš automatinio pranešimo patekti tiesiai į jameminimą registro objektą. Turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti ankstesnius pranešimus, kurie jau yranebeaktualūs. Aktualūs pranešimai nuo neaktualių turi būti atskirti vaizdinėmispriemonėmis (pvz. spalva, paryškinimas). Rekomenduojama neaktualius pranešimussaugoti ribotą laiką – pvz. 3 mėnesius. Rekomenduojama sudaryti galimybę neaktualius pranešimus padaryti aktualiais,tam atvejui, jei naudotojas jį peržiūrėjo, bet vis tiek jį nori matyti kaip aktualų. Šiuoatveju pranešimai neaktualiais tampa po tų pačių sąlygų kaip ir anksčiau – t.y. jeinaudotojas tokį pranešimą peržiūrės antrą kartą, jis vėl turi tapti neaktualiu.Integracija su el. paštuProjektavimo metu turi būti išanalizuota galimybė siųsti informacinius pranešimus irį naudotojo nurodyta el. paštą. Tokiu atveju turi būti sudaryta galimybė naudotojams užsisakytiinformacinių pranešimų siuntimą į el. paštą arba jį panaikinti. Automatinių pranešimų atveju, el.laiške turėtų būti pateikiama bazinė informacija apie registro objektą, dėl kurio siunčiamaspranešimas ir nurodyta, dėl kokios priežasties pranešimas siunčiamas. Asmeninių pranešimųatvejų turi būti siunčiama informacija, kad naudotojas gavo naują asmeninį pranešimą, kurį galiperžiūrėti KTPRR.


595.4.4. Informacinių langų eksportasFunkciją vykdoFunkcijos svarbaRegistro tvarkytojas, duomenų teikėjasŽemaFunkcijos aprašymasŠi funkcija yra skirta eksportuoti registro informaciniuose languose pateiktąinformaciją į kitus formatus. Ši funkcija turi būti prieinama iš paieškos rezultatų (eksportuojamassurastų registro objektų sąrašas) ir iš objektų peržiūros langų (eksportuojama vieno objektoinformacija).Reikalavimai ir rekomendacijos funkcijai Informacija turi būti eksportuojama į suderintų tipų failus (pvz. .HTML, .XLS,.XML, .RTF, .PDF – sąrašas gali būti patikslintas projektavimo metu). Duomenų eksportavimo metu turi būti pašalinama nereikšminė informacija –tokia kaip logotipai, meniu, fonas ir pan. Eksportas turi būti vykdomas į projektavimo metu suderintas formas.5.5. Duomenų mainų komponentas5.5.1. Švietimo registrų duomenų teikimo paslaugaAIKOS sistemai priklausančių švietimo registrų ir informacinių sistemų duomenysyra reikalingi ir išorinėms sistemoms (pvz. Mokinių registrui, aukštųjų mokyklų informacinėmssistemoms, Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema ir pan.),ir nuolat atsiranda naujos sistemos, kurios reikalingi institucijų, programų, klasifikatorių ar kitiduomenys. Siekiant tokį poreikį patenkinti, turi būti sukurta viena Švietimo registrų duomenųteikimo paslauga apimanti visos AIKOS sistemai priklausančius švietimo registrus ir KRISIN,išskyrus DAKPR (dėl asmens duomenų apsaugos). Ši paslauga turi teikti minėtų registrų ir ISduomenų išrašus pagal išorinių sistemų užklausas. Per švietimo registrų duomenų teikimopaslaugą turi būti teikiami ir KTPRR duomenys.Ši duomenų teikimo paslauga yra aprašyta visų sistemų, kurios per ją teikiaduomenis, specifikacijose, tačiau tai nereiškia, kad turi būti realizuotos kelios tos pačios


60paslaugos kopijos – turi būti realizuota viena paslauga, apimanti visus nurodytus registrus irsistemas ir teikianti duomenis vieningu principu, pagal projektavimo metu suderintus formatų irkreipinių aibę.Duomenų mainų periodiškumasPer šią paslaugą duomenys turi būti teikiami pagal užklausas – t.y. duomenis norintigauti sistema inicijuoja duomenų mainus atsiųsdama suderintos struktūros kreipinį.Duomenų apimtisPačiu bendriausiu atveju – per duomenų teikimo paslaugą turi būti pateikiami visiKTPRR duomenys išskyrus tam tikrus techninius laukus (pvz.: nėra reikalinga informacijakokius duomenis koks naudotojas keitė). Įvertinus duomenų kiekį ir galimą jų panaudojimą,visada teikti pilną registro informaciją nėra optimalu. Galimi duomenų mainų ribojimai, kriterijaiir apimtys labai priklauso nuo pasirinkto duomenų mainų realizacijos būdo ir toliau yra aprašytosbūtent pagal tai.Duomenų mainų realizacijos alternatyvosŽiniatinklio paslauga (rekomenduojamas būdas)Įvertinant skirtingus duomenų poreikius, rekomenduojama sukurti kelis skirtingusduomenų išrašų tipus besiskiriančius perduodamų rodiklių kiekiu ir duomenų išrinkimokriterijais: Glaustas duomenų išrašas – perduodama tik aktuali informacija apie KTPRRobjektus (t.y. neteikiami istoriniai duomenys) ir rodiklių sąrašas yra sutrumpintas ikibazinių KTPRR objektus aprašančių rodiklių (perduodama identifikacinėinformacija, tam tikri objektuos klasifikuojantys duomenys, neperduodama įvairiteisinė ar su registro objekto įregistravimo procesu susijusi informacija). Išsamus duomenų išrašas – perduodama beveik visų KTPRR rodiklių (išskyrustechninius) aktuali informacija ir tam tikrų reikšminių rodiklių kitimo istorija – pvz.:perduodama ne tik galiojanti programos akreditacijos informacija, bet ir jos istorija,bet neperduodama programos vykdymo koordinatoriaus el. pašto adreso kitimoistorija. Pilnas duomenų išrašas – perduodama beveik visų KTPRR rodiklių (išskyrustechninius) pilna informacija – tiek aktuali, tiek jų kitimo istorija.


61Duomenis norinčioms gauti sistemoms gali reikėti ne visų KTPRR objektų, todėlduomenų teikimo paslaugoje turi būti numatyti tam tikri kriterijai pagal kuriuos būtų galimariboti į išrašą įtraukiamų objektų kiekį. Rekomenduojamas kriterijų sąrašas (gali kistiprojektavimo metu): Institucijos kodas – jei šis kriterijus pateikiamas, duomenų išraše pateikiamos tiktos institucijos teikiamos programos ir renginiai Programos kodas – jei šis kriterijus pateikiamas, į duomenų išrašą įtraukiama tiknurodytos programos informacija Programos tipas – jei šis kriterijus pateikiamas, į duomenų išrašą įtraukiama tik totipo programų informacija Duomenų keitimo data – jei šis kriterijus pateikiama, į duomenų išrašą įtraukiamatik tų objektų informacija, kurie buvo redaguoti nurodytą datą ar vėliau.Kaip ir bet kokios žiniatinklio paslaugos atveju, duomenys būtų teikiami XMLformatu. Žiniatinklio paslaugo nėra ypač tinkama didelių duomenų kiekių siuntimui, bet,įvertinant galimybes teikti ribotus duomenų kiekius pagal instituciją, programą, datą, tokiųkreipinių kiekis turėtų būti nedidelis.Duomenų išrašų failaiTai yra duomenų mainų realizacijos alternatyva - KTPRR PĮ nustatytu periodiškumu(pvz. kas dieną) formuoja duomenų išrašų failus ir juos sukelia į tam tikrą iš anksto suderintąvietą iš kurios failai būtų lengvai pasiekiami išorinėms sistemoms.Formuojant duomenų išrašų failus nėra įmanoma juos riboti pagal kreipinio metupateikiamus kriterijus (pvz.: tik vienos institucijos objektų duomenys) ir neįmanoma formuotiduomenų išrašų realiu laiku – failai turi būti formuojami iš anksto nustatytu periodiškumu.Kaip ir žiniatinklio paslaugos atveju, galima formuoti skirtingus duomenų išrašųtipus pagal perduodamų rodiklių kiekį (pvz.: glaustas, platus, pilnas išrašas).Duomenų išrašų failų formavime rekomenduojama formuoti ne tik pilną duomenųišrašą, bet ir nuolat formuoti duomenų pasikeitimų išrašus tam, kad būtų galima nesudėtingaiatnaujinti informaciją duomenis gaunančioje sistemoje. Pilnas duomenų išrašas taip pat turi būtisuformuotas ir rekomenduojama jį nuolat atnaujinti, tačiau pilno išrašo atnaujinimas gali vyktidaug rečiau, nei duomenų pasikeitimų išrašo atnaujinimas. Rekomenduojamas toksperiodiškumas: pilnas duomenų išrašas formuojamas kas mėnesį, o tarp pilnų išrašų formavimokas dieną formuojami duomenų pasikeitimų išrašai.


62Rekomenduojama kurti XML formato duomenų išrašus, tačiau galimos ir kitosalternatyvos (pvz. .CSV). Failų apsikeitimui rekomenduojama naudoti FTP tarnybinę stotį.Duomenų mainų DBYra galimybė kurti atskirą duomenų bazę skirtą vien duomenų mainams.Specifikacijos rašymo metu nėra jaučiamas didelis tokios duomenų bazės poreikis, nes dideliusAIKOS sistemos registrų duomenų kiekius gauti suinteresuotų sistemų nėra daug ir duomenųteikimo paslauga neturėtų apsunkinti pačių registrų darbo, tačiau, jei projektavimo metu išaiškės,kad duomenų gavėjų kiekis didėja ir mainai intensyvėja, rekomenduojama duomenų mainamssukurti atskirą duomenų bazę į kurią registrų informacija būtų sukeliama kas naktį ir išorinėmssistemoms teikiama iš tos bazės, o ne tiesiai iš registrų. Šiuo atveju informacija vėluotų 1 diena irji būtų dubliuojama, bet registrų darbo efektyvumas yra prioritetas.Tokios duomenų bazės kūrimas aktualus tik realizuojant duomenų teikimą kaipžiniatinklio paslaugą, duomenų failų išrašų atveju, registrai ir taip būtų apkraunami nedaug ir tiknustatytu periodiškumu.5.5.2. Importas iš ŠMIR ir klasifikatorių DBDuomenų mainų periodiškumasImportuojami duomenys aprašyti skyriuose 4.2.1.1., 4.2.1.2, 4.2.1.3. (iš klasifikatoriųDB kartu importuojami ir Adresų registro klasifikatoriai). Nors ŠMIR duomenys irklasifikatoriai KTPRR-ui yra labai svarbūs, tai daugiausiai yra tokia informacija, kuriospasikeitimai KTPRR-ui nėra kritiniai (pvz. nėra būtina iš karto sužinoti, kad pasikeitė institucijospavadinimas), todėl duomenų importas gali būti atliekamas su tam tikru vėlavimu, tačiau neilgesniu nei 3 dienos, nes per tokį laikotarpį yra reikalaujama ištaisyti registre aptiktusneteisingus duomenis. Rekomenduojama duomenų mainus vykdyti bent kas parą.Duomenų atnaujinimas realiu laiku taip pat įmanomas, bet tokiu atveju turės būtisukurtas mechanizmas periodiniam visų duomenų atnaujinimui, nes jei pvz. institucijų duomenysbus atnaujinami tik tada, kai yra registruojamas su ta institucija susijęs KTPRR objektas, nebusgaunama nauja informacija apie tas institucijas, kurių objektai nesikeičia ir taip nebusužtikrinamas duomenų aktualumas KTPRR-e.Duomenų apimtis


63Importuojant duomenis iš ŠMIR, gali būti importuojami visada visi duomenys,reikalingi KTPRR arba importuojami tik pasikeitimai nuo paskutinio įvykusio duomenų importolaiko. Pasikeitimais šiuo atveju laikomi bet kurie institucijų duomenų, importuojamų iš ŠMIR įKTPRR pasikeitimai. Abiem atvejais reikia atkreipti dėmesį į institucijų, kurios anksčiau buvokeliamos į KTPRR ir dėl tam tikros priežasties tampa nebeįdomiomis KTPRR-ui (pvz. buvoišregistruotos arba pasikeičia tipas į tokį, kuris nereikalingas KTPRR-ui), duomenų importą –tokios institucijos iš KTPRR-o neturi dingti – jos turi būti išsaugomos istorinių duomenųperžiūrai, tik neturi būti leidžiama užregistruoti naujų objektų šiose institucijose ar su jųduomenimis.Importuojant klasifikatorius iš klasifikatorių DB, importuoti tik pasikeitimus nėraoptimalu – klasifikatorių apimtys nedidelės, o ir jų duomenų pasikeitimai dažniausiai yra arbanaujų reikšmių atsiradimas / senų panaikinimas arba pavadinimų ar kodų patikslinimai, todėloptimaliausia yra visada importuoti pilnus klasifikatorius. Keičiantis klasifikatorių kodų prasmei(pvz. išsilavinimo klasifikatoriuje reikšmė 1 „Pradinis“ pakeičiama į reikšmę 1 „Vidurinis“)turės būti vykdomi KTPRR duomenų perkodavimai, tačiau beveik visos tokios situacijos yraunikalios ir jose reikia vykdyti atskirą analizę, todėl automatinio duomenų perkodavimomechanizmo kurti nereikalaujama.Duomenų mainų realizacijos alternatyvosTikslus duomenų mainų būdas priklausys nuo pasirinkto architektūrinio sprendimo.Specifikacijos rašymo metu yra numatomi tokie galimi variantai: Duomenų teikimo paslaugos naudojimas – kaip aprašyta skyriuje 5.5.1, bussukurta visų AIKOS sistemos registrų duomenų teikimo paslauga. Siekiantnedubliuoti funkcijų ir duomenų srautų, ŠMIR duomenis į KTPRR rekomenduojamaimportuoti naudojantis būtent ta paslauga. Tiesioginės užklausos į DB – šis būdas, įvertinus saugumo ir efektyvumoklausimus, turėtų būti taikomas tik tuo atveju, jei tiek KTPRR tiek duomenų šaltinioduomenų bazės yra įdiegtos vienoje tarnybinėje stotyje arba viename vidiniamekompiuterių tinkle. Pagrindinis tiesioginių užklausų tarp DB privalumas – mainainėra realizuojami kaip atskira išreikšta funkcija ar procedūra ir duomenų šaltinioduomenys yra tiesiogiai naudojami KTPRR-e. Tai reiškia, kad nebeiškyla problemųsu duomenų atnaujinimu, be to, tikėtina, kad toks būdas yra pats greičiausias.Pagrindinis tiesioginių užklausų trūkumas – abi mainuose dalyvaujančios sistemos


64tampa pernelyg susijusios tarpusavyje ir gali prireikti papildomų sąnaudų duomenųmainų užtikrinimui, pvz. norint vieną iš jų iškelti į išorinę tarnybinę stotį.5.5.3. Duomenų eksportas į AIKOSDuomenų mainų periodiškumasEksportuojami duomenys aprašyti skyriuje 4.2.1.4. KTPRR duomenys AIKOSsistemai yra kritiniai, todėl turi būti atnaujinami kuo dažniau, tačiau, įvertinant perduodamųduomenų kiekį, planuojamą AIKOS naudotojų skaičių ir tai, kaip ties duomenys bus pateikiamiAIKOS svetainėje, duomenų mainai realiu laiku galėtų būti realizuojami tik tuo atveju, jei buspasirinktas tiesioginių užklausų į KTPRR DB būdas. Rekomenduojama duomenų mainusvykdyti bent kas parą.Duomenų apimtisEksportuojant duomenis į AIKOS gali būti importuojami visada visi duomenys,reikalingi AIKOS arba eksportuojami tik pasikeitimai nuo paskutinių įvykusių duomenų mainųlaiko. Pasikeitimų eksporto atveju, perduodama mažesnis duomenų kiekis, bet AIKOS sistemojeturi būti sukuriamas duomenų atnaujinimo mechanizmas, kuris pakoreguoja jau turimus KTPRRduomenų įrašus. Naudojamas sprendimas bus pasirinktas projektavimo metu, tačiaurekomenduojama visada eksportuoti visus AIKOS sistemai reikalingus KTPRR-o duomenisDuomenų mainų realizacijos alternatyvosTikslus duomenų mainų būdas priklausys nuo pasirinkto architektūrinio sprendimo.Specifikacijos rašymo metu yra numatomi tokie galimi variantai: Duomenų teikimo paslaugos naudojimas – kaip aprašyta skyriuje 5.5.1, bussukurta visų AIKOS sistemos registrų duomenų teikimo paslauga. Siekiantnedubliuoti funkcijų ir duomenų srautų, KTPRR duomenis į AIKOSrekomenduojama eksportuoti naudojantis būtent ta paslauga. Tiesioginės užklausos į DB – šis būdas, įvertinus saugumo ir efektyvumoklausimus, turėtų būti taikomas tik tuo atveju, jei tiek KTPRR tiek AIKOS duomenųbazės yra įdiegtos vienoje tarnybinėje stotyje arba viename vidiniame kompiuteriųtinkle. Tik šiuo būdu teikiant duomenis, jie bus teikiami „realiu laiku“ – pirmiausiaidėl to, kad pagrindinis tiesioginių užklausų tarp DB privalumas – mainai nėra


65realizuojami kaip atskira išreikšta funkcija ar procedūra ir KTPRR duomenys būtųtiesiogiai naudojami AIKOS. Pagrindinis tiesioginių užklausų trūkumas – abimainuose dalyvaujančios sistemos tampa pernelyg susijusios tarpusavyje ir galiprireikti papildomų sąnaudų duomenų mainų užtikrinimui, pvz. norint vieną iš jųiškelti į išorinę tarnybinę stotį.5.5.4. Duomenų eksportas į Mokytojų registrą5.5.5. Duomenų eksportas į neformaliojo švietimo programų irobjektų virtualiąją aplinkąDuomenų mainų periodiškumasEksportuojami duomenys aprašyti skyriuje 4.2.1.6. Iš KTPRR-o VMA gaussuaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo programų informaciją (renginių duomenų poreikis busišanalizuotas projektavimo metu, kai paaiškės VMA PĮ principai ir sprendimai). KTPRR-oduomenys VMA bus naudojami kuriant nuotolinio mokymo programų turinį – iš KTPRR-o buspaimami programą apibūdinantys rodikliai ir programa bus užpildoma nuotoliniam mokymuisiskirtu turiniu. Nuotoliniam mokymui bus pritaikyta tik nedidelė aibė kvalifikacijos tobulinimoprogramų ir pagal specifikacijos rašymo metu turimus duomenis, nepanašu, kad bus galimaatskirti, kurios programos VMA-ą domins. Dėl tokio duomenų naudojimo pobūdžio ir dėl išanksto nežinomos mainuose dalyvaujančių objektų aibės, optimaliausia duomenų eksportąrealizuoti realiu laiku, tačiau, jei bus tinkamai parinkti technologiniai sprendimai ir pavykssuderinti eksportuojamų KTPRR objektų atrinkimo parametrus, galimas ir duomenų mainųrealizavimas asinchroniniu būduDuomenų apimtisĮ VMA gali būti eksportuojami tiek visada pilni VMA dominančių KTPRR objektųduomenys, tiek tik tų objektų pasikeitimai. Pačiu paprasčiausiu atveju turėtų būti visadaeksportuojami pilni programų duomenys ir VMA pati nuspręstų kada tuos duomenis importuotiir kada kreiptis dėl jų atnaujinimo. Sudėtingesniais atvejais, gali būti realizuojama pranešimųapie duomenų pasikeitimus sistema arba funkcija, kuri pateikia konkretaus objekto pasikeitimusnuo nurodytos datos.Duomenų mainų realizacijos alternatyvos


66Tikslus duomenų mainų būdas priklausys nuo pasirinkto architektūrinio sprendimo.Specifikacijos rašymo metu yra numatomi tokie galimi variantai: Duomenų teikimo paslaugos naudojimas – kaip aprašyta skyriuje 5.5.1, bussukurta visų AIKOS sistemos registrų duomenų teikimo paslauga. Siekiantnedubliuoti funkcijų ir duomenų srautų, KTPRR duomenis į VMA rekomenduojamaeksportuoti naudojantis būtent ta paslauga. Kitas, duomenų mainų sutartimi apibrėžtas, būdas – jei dėl kažkokiųpriežasčių duomenų teikimo paslauga nebus tinkama duomenų mainams su VMA,reikiamą duomenų mainų būdą apibrėš duomenų mainų sutartis.5.6. Administravimo komponentasAdministravimo komponentas atsakingas už tai, kad registras veiktų nepertraukiamaiir už tai, kad būtų užtikrintas jo saugumas ir atstatymas trikių metu. Administravimokomponentas tai pat tvarko registro naudotojus ir vykdo jų kontrolę.5.6.1. Registro naudotojų tvarkymasKTPRR yra AIKOS sistemos dalis. Kuriant naująją AIKOS versiją, turės būtisukurtas vieningas visos AIKOS sistemos unikalių naudotojų administravimo ir atpažinimoposistemis, atsakingas už naudotojų registravimą, tvarkymą, autentifikavimą ir autorizavimą.KTPRR, kaip ir kiti AIKOS sistemai priklausantys registrai ar informacinės sistemos, turėsnaudoti to posistemio funkcionalumą, o ne kurti atskirą naudotojų tvarkymo modulį. Patsposistemis išsamiai yra aprašytas AIKOS svetainės specifikacijoje [AIKOSspec], toliau šiameskyriuje pateikiamos tik tos funkcijos, kurios turės būti tiesiogiai naudojamos KTPRR.5.6.1.1. Naudotojų rolės, jų funkcijos ir apribojimaiSkyriuje 4.4.1 yra apibrėžti registro naudotojai ir jų funkcijos [NUOST] požiūriu,šiame skyriuje yra detalizuojamos naudotojų rolės, jų funkcijos ir ribojimai PĮ realizacijospožiūriu. Registro administratorius – tai aukščiausio lygio rolė šio registro kontekste.Šios rolės naudotojai rūpinasi kitų registro naudotojų įregistravimu, tvarkymu irišregistravimu. Registro administratorius turi galėti kurti ne tik žemesnių roliųnaudotojus (Registro tvarkytojus, duomenų teikėjus, duomenų peržiūrėtojus), bet ir


67kitus registro administratorius. Registro administratoriaus rolė nesuteikia teisėsperžiūrėti ar tvarkyti paties registro objektų duomenų. Registro tvarkytojas – tai rolė, kurią turintys naudotojai atlieka registro objektųregistravimą ir tvarkymą. Šios rolės naudotojai gali peržiūrėti ir tvarkyti absoliučiaivisus registro objektus, neribojant jų pagal instituciją ar kitokius kriterijus. Registrotvarkytojai taip pat gali vykdyti funkcijas reikalingas registro veikimui – pvz.inicijuoti duomenų mainus, peržiūrėti įvairias ataskaitas. Duomenų teikėjas – šios rolės naudotojai atlieka duomenų pateikimo į registrąfunkcijas. Duomenų teikėjai gali peržiūrėti ir redaguoti tik savo institucijaipriklausančius registro objektus ir toks informacijos ribojimas turi būti taikomasvisose PĮ srityse – pvz.: paieškose turi būti neleidžiama pasirinkti kitų institucijų;ataskaitose turi būti rodomi tik duomenų teikėjo institucijos teikiamų programųstatistiniai duomenys ir t.t. Duomenų peržiūrėtojai – ši rolė pirmiausiai skirta registro valdytojo atstovams,bet bendrąja prasme registro administratorius ją suteikti bet kam. Šios rolėsnaudotojai turi teisę tik peržiūrėti registro duomenis ir negali niekaip jų keisti (neiatlikti pačių pakeitimų kaip registro tvarkytojas, nei teikti pakeitimų kaip duomenųteikėjas). Peržiūrimų duomenų aibė gali būti neribota – tada toks naudotojas galėsperžiūrėti visus registro objektus arba ribota, leidžiant peržiūrėti tik to naudotojoinstitucijos duomenis.5.6.1.2. Naudotojų registravimas pagal paraiškąFunkciją vykdoFunkcijos svarbaVisų rolių naudotojai gali pildyti registracijos formą. Duomenistvirtina ir redaguoja registro administratoriusAukštaFunkcijos aprašymasKTPRR neturi tiesioginių viešų naudotojų ir visi tiesioginiai KTPRR naudotojai turitam tikras pareigas ir atsakomybes, dėl to jie turi būti registruojami pagal pateikiamas paraiškas.Paraiška pildoma elektroniniu būdu ir ją pildyti gali tiek pats paraiškos teikėjas, tiek už KTPRRnaudotojų tvarkymą atsakingas asmuo, gavęs paraišką kitu būdu (pvz. el. laišku arba popieriniu


68pavidalu). Tam, kad Registro naudotojai registruojami, kai jie pateikus prašymą. Registruojantasmenį nurodomi tokie duomenys: Vardas Pavardė Institucija, kuriai atstovaujama Pareigos institucijoje Kontaktinis telefonas El. pašto adresasNaudotojo registraciją patvirtina registro administratorius. Patvirtinus registraciją yrasuteikiamas prisijungimo vardas ir pradinis slaptažodis, kurie užregistruotam asmeniuiperduodami registrą administruojančios institucijos nustatyta tvarka.Naudotojas, prisijungęs su jam suteiktu pradiniu slaptažodžiu turi būti priverčiamasslaptažodį pasikeisti į nuosavą, tik jam žinomą reikšmę.Reikalavimai ir rekomendacijos funkcijai Pradinis slaptažodis turi būti generuojamas automatiškai Rekomenduojama sukurti automatinį naudotojo vardo sukūrimą – pvz. pirmos 3vardo raidė + pirmos 3 pavardės raidės + 4 skaičių seka Vienas asmuo gali atstovauti tik vieną instituciją. Jei tas pats asmuo noriatstovauti kelias institucijas, jam turi būti sukurti keli prisijungimo vardai.5.6.1.3. Naudotojų registravimas per sąsają su išorinėmis sistemomisFunkciją vykdoFunkcijos svarbaVisų rolių naudotojai registruotis šiuo būdu. Duomenis tvirtina irredaguoja registro administratoriusVidutinėFunkcijos aprašymasŠiuo metu žiniatinklyje nemažai išorinių sistemų teikia naudotojų autentifikavimopaslaugas per tam skirtą programinę sąsają (angl. API). Pačios populiariausios yra FacebookLogin ir Google OpenID. AIKOS unikalių naudotojų administravimo ir atpažinimo posistemis


69turi turėti galimybę autentifikuotis per bent vieną iš tokių sąsajų (konkrečios sąsajos turi būtipasirinktos projektavimo metu).Autentifikuojantis per tokias sąsajas gali nepakakti duomenų registruojant KTPRRnaudotojus. Tokiu atveju, jei per sąsają registruotas naudotojas nori tapti KTPRR naudotoju, jisturi papildomai pateikti KTPRR naudotojui reikiamus duomenis. Iš viso turi būti pateikiamitokie duomenys, bet dalis iš jų gali būti užpildomi automatiškai, jei jie yra gaunami perautentifikavimo sąsają. Vardas Pavardė Institucija, kuriai atstovaujama Pareigos institucijoje Kontaktinis telefonas El. pašto adresasPateikus trūkstamus duomenis, naudotojo registraciją vis tiek turi patvirtinti registroadministratorius. Šiuo atveju tvirtinimo metu nereikia suteikinėti prisijungimo vardo arslaptažodžio – tuo rūpinasi autentifikavimosi sąsaja.Šiuo būdu užregistruotiems naudotojams nereikia teikti įvairių slaptažodžio valdymo(pvz. keitimo, priminimo) paslaugų – tuo rūpinasi autentifikavimo paslaugos teikėjas.Reikalavimai ir rekomendacijos funkcijai Vienas asmuo gali atstovauti tik vieną instituciją. Jei tas pats asmuo noriatstovauti kelias institucijas, jam turi būti sukurti keli prisijungimo vardai.5.6.1.4. Slaptažodžių valdymasFunkciją vykdoFunkcijos svarbaVisų rolių naudotojaiAukštaTai yra funkcijų grupė skirta naudotojų slaptažodžių kontrolei ir valdymui.Slaptažodžių valdymas yra taikomas tik tiems naudotojams, kurie buvo užregistruotinesinaudojant išorinių sistemų teikiamomis paslaugomis – t.y. tik tiems, kuriems slaptažodžiustiesiog suteikia AIKOS unikalių naudotojų administravimo ir atpažinimo posistemis.


70Reikalavimai slaptažodžiamsRekomenduojama taikyti tokius reikalavimus tiems slaptažodžiams: Bent 6 simbolių ilgio Bent vienas simbolis ne raidėSlaptažodžiai duomenų bazėje turi būti saugomi užkoduoti tam, kad jų nebūtų galimaatkurti nesankcionuotai nuskaičius duomenisSlaptažodžio keitimasKeičiant slaptažodį turi būti prašoma nurodyti galiojantį slaptažodį ir du kartus įvestinaują slaptažodį. Ši funkcija turi būti iškviečiama ir naudotojas turi būti priverčiamas pasikeistislaptažodį tuo atveju, jei naudotojo slaptažodis yra toks pats, kaip pradinis jam suteiktasslaptažodis.Slaptažodžio priminimasKadangi slaptažodžiai turi būti saugomi užkoduoti, tokia funkcija nėra įmanoma. Jeinaudotojas pamiršo slaptažodį, jis turi turėti galimybę susisiekti su administratoriumi ir paprašytisuteikti naują slaptažodį. Administratorius turi suteikti tokį slaptažodį ir jis automatiškai turi būtipažymimas kaip „pradinis“ tam, kad naudotojas būtų priversta jį vėl pasikeisti savo pirmoprisijungimo su nauju slaptažodžiu metu. Slaptažodis naudotojui turi būti perduodamasadministruojančios institucijos nustatyta tvarka.Neteisingo slaptažodžio įvedimasJei naudotojas įveda neteisingą slaptažodį 5 kartus iš eilės priėjimas prie sistemosjam turi būti blokuojamas iki tol, kol jo neatblokuos registro administratorius. Nesėkmingi kartaituri būti skaičiuojami iš eilės – t.y. po teisingo slaptažodžio įvedimo nesėkmingų bandymųskaitliukas turi būti „užnulinamas“.Užblokuotų naudotojų atblokavimą vykdo tik registro administratorius. Užblokuotasregistro naudotojas turi nusiųsti registro administratoriui pranešimą su prašymu jį atblokuoti.Pranešimo siuntimui turi būti pateikiama atitinkama funkcija (jei pranešimai siunčiami per vidinęsistemą) arba informacija – el. pašto adresas (jei pranešimai siunčiami el. paštu).


715.6.1.5. Naudotojų paieška ir tvarkymasFunkciją vykdoFunkcijos svarbaRegistro administratoriaus rolės naudotojaiAukštanaudotojų duomenisTai funkcijų grupė skirta leisti registro administratoriui surasti ir tvarkyti registroNaudotojų paieškaNaudotojų paieška turi būti vykdoma pagal tokius kriterijus: Prisijungimo vardas Naudotojo vardas Naudotojo pavardė Naudotojo institucija Naudotojo turima rolė (ieškoma tų naudotojų, kurie tarp savo turimų rolių turi irnurodytąją) Naudotojo būklė (registracija nepatvirtinta, aktyvus, užblokuotas, pašalintas)Paieškos rezultate turi būti rodoma: Naudotojo vardas Naudotojo pavardė Prisijungimo vardas Naudotojo institucija Naudotojo rolių sąrašas Naudotojo būklėSąrašą turi būti galima rūšiuoti pagal bet kurį stulpelįNaujo slaptažodžio suteikimasTuri būti sudaryta galimybė naudotojui sugeneruoti naują „pradinį“ slaptažodį, jeinaudotojas to prašo (pvz. yra pamiršęs savo slaptažodį). Šiuo atveju slaptažodis naudotojui turi


72būti perduodamas administruojančios institucijos nustatyta tvarka ir po per pirmą prisijungimą sunauju slaptažodžiu naudotojas turi būti priverčiamas jį pasikeisti.Naudotojų atblokavimasJei naudotojas yra užblokuotas, turi būti galimybė jį atblokuoti. Taip pat turi būtigalimybė tuo pačiu ir suteikti naują slaptažodį.Naudotojų šalinimasTuri būti sudaryta galimybė pašalinti egzistuojančius naudotojus. Šiuo atvejušalinimas reiškia, kad naudotojui atimamos teisės ir jis negali prisijungti prie sistemos, bet bazinėjo informacija turi likti tam, kad būtų galima atsketi jo anksčiau atliktus veiksmus.5.6.2. Naudotojų veiksmų stebėjimasTuri būti sukurta funkcija visų registruotų asmenų veiksmų stebėjimui. Turi būtistebimi veiksmai bent iki registro objekto lygio (t.y., kad asmuo keitė objektą X, ar peržiūrėjoobjekto Y duomenis). Rekomenduojama stebėti veiksmus ir iki konkretaus rodiklio lygio (t.y..kad asmuo keitė objekto X rodiklį Z).Veiksmai turi būti matomi prie kiekvieno objekto registro tvarkytojams(projektavimo metu šiuos duomenis matančių asmenų ratas gali būti išplėstas).Turi būti suderintos ir realizuotos veiksmų ataskaitos, matomos registro tvarkytojui iradministratoriui.5.6.3. Registro užpildomumo duomenimis stebėjimasTuri būti realizuotos specialios ataskaitos, skirtos patikrinti kaip registras užpildytasduomenimis. Duomenų užpildomumo ataskaitos turi būti formuojamos pagal tokius kriterijus:Programų duomenų užpildomumo ataskaitos: Programos valstybinis kodas Programos pavadinimas arba jo fragmentas Institucija, turinti teisę vykdyti programąAtaskaitoje turi būti pateikiamas paieškos kriterijus atitinkančių objektų sąrašas irprie kiekvieno iš jų nurodoma, kokie rodikliai apie tą objektą pateikti, o kokie ne. Tai turi būti


73realizuota ataskaitos viršuje išvardijant objekto rodiklius ir ataskaitoje prie kiekvieno rodikliopažymint (pvz. + ar -) ar atitinkamas duomuo apie kiekvieną objektą yra registre.Rekomenduojama ataskaitoje įtraukti visus registro rodiklius, tačiau dėl parinktųregistro kūrimo technologijų tai gali būti neįmanoma arba neefektyvu laiko atžvilgiu ir tokiuatveju turi būti sudarytos galimybės apriboti rodomų rodiklių aibę juos pasirenkant iš sąrašo (t.y.sužymint, kokie rodikliai turi būti įtraukti į ataskaitą) arba sukurtos kelios užpildomumoduomenimis ataskaitos apie vieną objektą, taip, kad per visas jas būtų padengta visa rodikliųaibė, bet atskiros ataskaitos apimtų tik logiškai susijusius ir rodiklius – tokiu būdu atskirosataskaitos būtų mažesnės ir turėtų būti apskaičiuojamos efektyviau.Šios ataskaitos turi būti prieinamos registro duomenų tvarkytojams (apie visusregistro objektus) ir registro duomenų teikėjams (apie tuos objektus, kurio duomenis teikėjasteikia).5.6.4. Duomenų administravimasKTPRR duomenų bazėje saugomų duomenų kaupimas, atnaujinimas ir tvarkymasatliekamas tik autorizuotų ir atitinkamas teises turinčių asmenų. Nauji duomenys gaunami irkaupiami iš duomenų teikėjų.KTPRR tvarkomi tik tie iš duomenų teikėjų gauti duomenys, kurie atitinkamaisduomenų teikimo susitarimais yra suderinti su duomenų teikėjais. Duomenų gavimas vyksta tikper tam skirtas sąsajas, naudojamas suderintas duomenų gavimo ir teikimo protokolas ir suderintiduomenų perdavimo būdai, atitinkantys duomenų mainų saugumui keliamus reikalavimus.Duomenų gavimo procedūros remiasi atitinkamais suderintais nuostatais ir kitais teisės aktais.5.6.4.1. Duomenų kaupimas, stebėjimas ir kontrolėDuomenų kaupimas, saugojimas, administravimas ir kontrolė užtikrinama įdiegtosDBVS ir jos teikiamomis priemonėmis ir funkcijomis. Atitinkamos priemonės turi užtikrintireikiamų ataskaitų apie duomenų būseną bei jų pasikeitimus pateikimą.5.6.4.2. Duomenų ir duomenų mainų apsaugos ir saugumo užtikrinimasDuomenų apsauga ir saugumas užtikrinami tarnybinėse stotyse ir darbo vietoseįdiegtomis operacinėmis sistemomis; taip pat įdiegtos DBVS, tarnybinės stoties ir kitomissisteminėmis priemonėmis.


745.6.4.3. Duomenų archyvavimas ir duomenų atstatymas iš archyvoDuomenų archyvavimas vykdomas tarnybinėse stotyse įdiegtomis sisteminėmispriemonėmis. Duomenys į archyvą perkeliami kartą per savaitę nustatytu laiku ir, atsiradusporeikiui, iš ten yra pasiekiami greitam atstatymui, priklausomai nuo duomenų pobūdžio, užmetus laiko. Neaktualios informacijos archyvo saugojimas yra nustatomas registro tvarkymąreglamentuojančiuose teisės aktuose..5.6.5. Techninės įrangos ir PĮ administravimasTechninės ir programinės įrangos administravimo funkcijos skirtos užtikrinti pastovųir kokybišką KTPRR funkcionavimą, našumo gerinimą ir galimų sutrikimų prevenciją beišalinimą. Šias funkcijas vykdo paskirtas sistemos administratorius arba išorinė organizacija, sukuria sudaryta atitinkama sutartis.5.6.5.1. Registro PĮ administravimas ir nuolatinio PĮ darbo užtikrinimasNuolatinis registro PĮ darbas užtikrinamas įdiegtos DBVS ir WWW tarnybinėsstoties teikiamomis priemonėmis.5.6.5.2. Registro konfigūravimasKTPRR techninės ir programinės įrangos konfigūravimas atliekamas pagalnustatytas galimybėmis parengtomis priemonėmis. Detalus įrankių ir tvarkų aprašymas turi būtipateiktas administratoriaus vadove5.6.5.3. Kompiuterinės technikos ir tinklo priežiūraKompiuterinė technika ir tinklas prižiūrimi pagal nustatytas priežiūros taisykles.5.6.5.4. Sisteminės ir taikomosios programinės įrangos administravimas irveikimo optimizavimasSisteminė ir taikomoji programinė įranga administruojama standartinėmisatitinkamos PĮ teikiamomis priemonėmis ir funkcijomis


755.6.5.5. Klaidų apdorojimas ir nenumatytų situacijų sprendimasKlaidų sekimas ir apdorojimas vykdomas standartinėmis atitinkamos PĮ teikiamomispriemonėmis ir funkcijomis.


6. Registro efektyvumas766.1. Kūrimo, aptarnavimo, priežiūros ir palaikymo etapai irsąnaudosNr. Darbų etapo pavadinimas SąnaudosA. Analizės etapasA.1.A.2.BB.1.Nuostatų parengimasSpecifikacijos parengimasKūrimo etapasKomponentų projektavimasB.1.1. Administravimo komponento projektavimasB.1.2. Duomenų tvarkymo komponento projektavimasB.1.3. Duomenų teikimo komponento projektavimasB.1.4. Duomenų mainų komponento projektavimasB.2.Komponentų programinės įrangos parengimasB.2.1. Administravimo komponento kodavimasB.2.2. Duomenų tvarkymo komponento kodavimasB.2.3. Duomenų teikimo komponento kodavimasB.2.4. Duomenų mainų komponento kodavimasB.3.B.4.B.5.B.6.B.7.Bandymų programos ir metodikos parengimasPrograminės įrangos testavimasPrograminės įrangos bandomoji eksploatacijaPrograminės įrangos modifikavimas pagal bandomosios eksploatacijosrezultatusDokumentavimas


77Nr. Darbų etapo pavadinimas SąnaudosB.8.B.9.CDD.1.D.2.D.3.EMokymaiPrograminės įrangos atidavimas eksploatacijaiKompiuterinė technika, tinklo įranga, sisteminė programinė įranga, trečiųjųšalių taikomoji programinė įranga, licencijosPalaikymo etapasSukurtos registro programinės įrangos eksploatacija ir priežiūraKompiuterinės technikos ir sisteminės programinės įrangos vystymasInformacinių mainų užtikrinimasKitos sąnaudos


787. Registrui keliami reikalavimai7.1. Reikalavimai techninei įrangaiRegistro duomenų bazė ir programinė įranga turi būti įdiegtos Švietimo informaciniųtechnologijų centro aplinkoje7.1.1. Reikalavimai tarnybinei stočiai Galimybė plėsti būtinus techninius išteklius (papildoma operatyvinė atmintis,diskinė atmintis, papildomi procesoriai). Turi būti užtikrintas 24 val. per parą nepertraukiamas darbo rėžimas Duomenų saugumas turi būti užtikrinamas tiek aparatūrinėmis, tiekprograminėmis (operacinės sistemos arba duomenų bazių valdymo sistemos)priemonėmis Ne mažiau kaip du procesoriai su galimybe plėsti tarnybinę stotį iki keturiųprocesorių 8GB DDR SDRAM ECC operatyvinės atminties pradinėje konfigūracijoje sugalimybe plėsti atmintį iki ne mažiau kaip 12GB. 4 bitų klaidų aptikimas irištaisymas (Advanced ECC) Diskinė apimtis neturėtu būti mažesnė nei 40GB. Patikimumo užtikrinimasnaudojant RAID priemones. Svarbiausių mazgų suderinamumas su tinklinėmis operacinėmis sistemomis(TCP/IP protokolas). Ethernet 1000 Mbps UTP sąsaja Rezervinių kopijų darymo įrenginys, kurio galimybės turi būti suderintos suduomenų bazės apimtimis. Duomenų išsaugojimas, sutrikus elektros srovės tiekimui (iki 10 min.), o dingusišoriniam elektros maitinimui, normalus duomenų apdorojimas turi būti užbaigtasnaudojant rezervinius energijos šaltinius.


79 Maitinimo šaltiniai, užtikrinantys nepertraukiamą sistemos darbą sugedus vienamiš maitinimo šaltinių. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis. Kompiuterinė įranga turi būti sertifikuota darbui su Microsoft Windows2003/2008.7.1.2. Reikalavimai kompiuterių tinklui Turi būti naudojama Ethernet technologija Turi būti palaikomas TCP/IP protokolas Įvairių kompiuterių tinklų prijungimui prie globalių kompiuterių tinklų arbakompiuterinių darbo vietų prijungimui prie sistemos duomenų bazių tarnybinėsstoties gali būti naudojami būdai: išskirtinės ryšio linijos, radijo ryšio linijos, optinėslinijos. Šių būdų pasirinkimas priklauso nuo apsikeičiamos informacijos apimčių,periodiškumo ir patikimumo Duomenų kaupimui į centrines duomenų bazes (ITC), duomenų aktualizavimui,ryšio su valstybiniais registrais užtikrinimui, savivaldybių švietimo padaliniųinformaciniam aprūpinimui lokalius kompiuterių tinklus rekomenduojama sujungtiišskirtinėmis ryšio linijomis, šią paslaugą perkant pas šių paslaugų tiekėjus (VIKT,LITNET, TEO ir kiti) Turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 100Mb/s pralaidumas ryšio linijose tarptarnybinių stočių Turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 1MB/s pralaidumas kitose ryšio linijose Modemams, kurių pagalba nutolę sistemos registrų duomenų tvarkytojai arba kitivartotojai galėtų jungtis prie tarnybinės stoties, privalomas pralaidumas ne mažesniskaip 56 Kbit/s7.1.3. Reikalavimai registro PĮ naudotojo darbo vietaiAtskiri reikalavimai techninei registro PĮ naudotojo vietai nėra keliami. Reikia tik,kad ji būtų pajėgi palaikyti skyriuje 7.2.2 aprašytą programinę įrangą, reikalingą PĮ veikimui.


807.2. Reikalavimai programinei įrangai7.2.1. Tarnybinės stoties programinė įranga7.2.1.1. Operacinė sistemaTarnybinės stoties kompiuterio operacinės sistemos ir kompiuterių tinklo operacinėssistemos parinkimas vaidina lemiamą vaidmenį kuriant, plėtojant ir eksploatuojant informacinessistemas. Parenkant šiuos svarbius elementus, turi būti užtikrintas suderinamumas su jau turimakompiuterine ir programine įranga, sudarant sąlygas panaudoti naują, kuriamą ir perspektyviąprograminę įrangą.Pasirenkama operacinė sistema turi tenkinti šiuos reikalavimus: Daugiavartotojiškas darbas. Sistemos apsauga nuo nesankcionuoto ar atsitiktinio duomenų ir programųmodifikavimo ir panaudojimo. Apsaugos lygis turi būti ne žemesnis kaip C2. Ryšio su darbo vietų kompiuteriais lokaliame ir globaliame tinkle palaikymas. Nutolusių darbo vietų prijungimas. Lokalių tinklų sujungimas7.2.1.2. Duomenų bazių valdymo sistemaDuomenų bazių valdymo sistemos turi užtikrinti duomenų kaupimą, jų išsaugojimą,duomenų bazių administravimą, paskirstytų duomenų bazių sudarymą, naudotojų veiklosfunkcijų realizavimą interaktyviu režimu, duomenų neprieštaringumą.Duomenų saugojimui turi būti naudojama duomenų bazių valdymo sistema,atitinkanti šiuos reikalavimus: Palaikyti reliacinį duomenų modelį. Palaikyti SQL kalbos standartą, bent versiją SQL:2003 Palaikyti daugiavartotojišką darbą. Galimybę pagal naudotojo lygį apriboti priėjimą priėjimą prie duomenų lentelėslygyje.


83 Registro objektas laikomas įregistruotu nuo registro nuostatuose nurodytųduomenų įrašymo į registrą momento. Registro duomenis į registro duomenų bazę įrašo registro duomenis tvarkantisasmuo per 15 darbo dienas nuo registro nuostatuose nurodytų teisės aktų įsigaliojimodienos. Keičiantis kokiems nors įregistruotiems registre duomenims, nauji duomenysįrašomi nesunaikinus ankstesniųjų duomenų. Nustačiusi, kad registruoti pateiktuose dokumentuose buvo nurodyti klaidingiduomenys, registro tvarkymo įstaiga privalo nedelsdama juos ištaisyti ir informuotiapie tai registro duomenų naudotojus. Jeigu į registro duomenų bazę įrašytiduomenys dėl registro tvarkymo įstaigos kaltės neatitinka faktinių ir (ar) kitųvalstybės registrų duomenų, vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga privalonedelsdama informuoti apie tai registro tvarkymo įstaigą, kurios registravimoduomenys netikslūs, ir pareikalauti nedelsiant ištaisyti klaidą Registro duomenų tvarkytojų ir naudotojų administratoriai, registro duomenųtvarkytojai ir naudotojai privalo saugoti asmens duomenų paslaptį teisės aktųnustatyta tvarka7.5. Duomenų apsaugos reikalavimaiRegistro duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmensduomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597), LietuvosRespublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 82 „Dėl valstybinės švietimostrategijos 2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 12-391), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 410 „DėlLietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 952 „Dėl duomenų saugosvalstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose“ pakeitimo“ o(Žin., 2007, Nr. 49-1891),Lietuvos standartu LST ISO/IEC 17799:2005, Lietuvos ir tarptautiniais ,,Informacijostechnologija. Saugumo technika” grupės standartais, Registro duomenų saugos nuostatais,patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 12 d. įsakymuNr. ISAK-1804 (Žin., 2007, Nr. 99-4024), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registroduomenų tvarkymo teisėtumą, registro duomenų tvarkytojo veiklą ir registro duomenų saugosvaldymą.


84Registro duomenų sauga turi būti pasiekiama organizacinėmis, programinėmis irtechninėmis priemonėmis (vartotojų identifikavimas, slaptažodžių sistema, privilegijų sistema ikiduomenų atributų lygio).7.5.1. Reikalavimai organizacinėms duomenų apsaugospriemonėmsOrganizacinės duomenų apsaugos priemonės pagal skirtingus sistemosfunkcionavimo lygmenis turi būti numatytos registro organizacinės struktūros ir technologiniųprocesų bendrajame projekte.Organizacinės priemonės susideda iš fizinių ir reguliuojančių priemonių. Fizinės apsaugos priemonės:• Turi būti įrengtos saugios duomenų bazių kopijų saugyklos.• Turi būti specialiai įrengti informacijos centrai su riboto priėjimo galimybe. Duomenų vartotojų veiklą reguliuojančios priemonės:• Turi būti reglamentuota vartotojų leidimų dirbti su duomenimis sistema.• Turi būti nustatyta duomenų tvarkymo ir apdorojimo technologija.• Turi būti nusakyta duomenų archyvavimo procedūra.• Turi būti nustatytos bendros informacinės sistemos naudojimo taisyklės.• Turi būti reglamentuotos juridinės nesankcionuoto darbo su duomenimispasekmės.7.5.2. Reikalavimai programinėms duomenų apsaugospriemonėms Priėjimas prie duomenų ir registro funkcijų turi būti ribojamas pagal naudotojoteises. Turi būti automatiškai fiksuojami visi naudotojo atlikti veiksmai su registroduomenimis, nurodant, koks naudotojas, kokius duomenis kada pakeitė ir kaippakeitė.


85 Turi būti sukurtos galimybės registro administratoriams blokuoti naudotojųprieigą. Turi būti nuolat daromos rezervinės registro duomenų kopijos. Turi būti naudojami saugūs priėjimo prie PĮ protokolai (pvz. HTTPS). Turi būti sudaryta galimybė prie tam tikrų PĮ elementų (pvz. tinklinių paslaugų)prieiti tik iš fiksuotų IP adresų.7.6. Personalo kvalifikacijos reikalavimaiRegistro duomenų tvarkytojai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją (informaciniųtechnologijų vartotojų kvalifikacijos kėlimo kursai, pradinis saugaus darbo su duomenimismokymas, ECDL vartotojo sertifikatas ar pan.), patirties (dirbant su tinkamomis operacinėmissistemomis, taikomosiomis programomis ir pan.) ir personalo duomenų tvarkymo įgūdžius.Administratoriai privalo išmanyti informacijos saugos principus, darbą sukompiuterių tinklais, turėti sisteminių programinių priemonių (Windows, registre naudojamosDBVS) administravimo bei priežiūros patirties.reikalinga:Registro duomenų bazės, tinklo administravimui, darbo vietų priežiūrai užtikrinti Švietimo informacinių technologijų centro grupė specialistų, kurios sudėtis galibūti:• grupės vadovas• DB administratoriai• sisteminiai programuotojai• informacinių sistemų eksploatacijos inžinieriai.Administratoriams būtinos bazinės operacinių sistemų Windows, duomenų baziųvaldymo sistemų, kompiuterių tinklo technologijos ir programinės įrangos bei informaciniųsistemų kūrimo ir tvarkymo žinios.Duomenų bazių administratoriams būtinos konkrečių duomenų bazių valdymosistemų žinios. Sisteminiams programuotojams būtinos sistemoje naudojamos programinėsįrangos žinios.


86Švietimo institucijoje inžinieriui programuotojui būtinos bazinės operacinių sistemųWindows, techninės įrangos ir registro duomenų tvarkytojo žinios.Būtinas sistemoje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas7.7. Teisinės ir organizacinės sąlygos registrui parengti ireksploatuoti Turi būti paskirti už registro kūrimą ir diegimą atsakingi asmenys bei suformuotaregistrą eksploatuojanti grupė. Turi būti parengti teisės aktai, reglamentuojantys registro tvarkymo įstaigų,registro duomenų valdytojo, registro administratoriaus, registro duomenų tvarkytojųir vartotojų funkcijas, teises ir pareigas. Šie teisės aktai turi užtikrinti registroduomenų tvarkymą, registro sąveiką su kitais registrais, registro duomenų saugą,registro duomenų skelbimą ir teikimą kitiems švietimo registrams ir informacinėmssistemoms. Turi būti apibrėžtas įsteigtų kompiuterizuotų darbo vietų finansavimas.


878. Projekto valdymas8.1. Registro projekto struktūra projektavimasProjektavimo etape būtina užtikrinti KTPRR kūrimo darbų vientisumą ir tęstinumąJo metu, panaudojant įgytą patirir įdirbį, patikslinami reikalavimai sistemos galutinei versijai.Pateikiami reikalavimų įgyvendinimo detalūs būdai, t.y. aprašoma tobulinamos sistemosarchitektūra ir veikimas, duomenų bazės struktūra ir jos pakeitimai. Tuo tikslu išsamiaiaprašoma, kokias užduotis (esamas, patikslintas ir naujas) vykdo sistema, kokius scenarijus jinaudos toms užduotims įgyvendinti, kokie resursai ir kokiu būdu bus naudojami realizuojantscenarijus, ir kokie rezultatai bus gaunami įvykdžius užduotis. Detaliai aprašoma įeinančių irišeinančių iš KTPRR duomenų srautų struktūra. Suprojektuojami vartotojų patikslinti sąsajųvaizdai. Pateikiami detalūs duomenų mainų aprašai. Pateikiamas preliminarus mokymoorganizavimo aprašymas. Suplanuojamas registro vystymas ir tobulinimas. Patikslinamossistemos administravimo funkcijos ir aprašomi reikalingi klasifikatoriai. Peržiūrimasklasifikatorių ir duomenų teikimo (gavimo) KTPRR vartotojams mechanizmas. Pateikiamatestavimo metodika. Patikslinamas projekto planas. Užtikrinama, kad komponentai darniai irvieningai veiktų viso KTPRR kontekste. Patikslinami KTPRR komponentų integracijosmechanizmai. kodavimasAtliekami programavimo, sisteminiai, duomenų bazės struktūros darbai. Atliekamitestavimai ir kontroliniai bandymai. Pateikiamas pasiektų rezultatų kokybės įvertinimas.Šalinamos neatitiktys. Sukuriama mokomoji programa personalui, duomenų teikėjams ir KTPRRnaudotojams. Patikslinamas projekto planas. dokumentavimasDokumentavimo etapo metu paruošiama KTPRR eksploatacinė dokumentacija,instrukcijos ir kiti reikalingi dokumentai. diegimasDiegimo etapo metu atliekamas KTPRR diegimas. Visi komponentai integruojami įvieną visumą. Atliekamas testavimas ir kontroliniai bandymai. Pašalinamos neatitiktys. Jei


88reikia, tikslinami duomenų mainų aprašai ir koreguojamos atitinkamos duomenų mainusrealizuojančios programos. eksploatavimasEksploatavimo etapo metu eksploatuojamas KTPRR. Atliekamas registromonitoringas ir auditas. KTPRR testavimas esant pilnam sistemos apkrovimui. Pastebėtųneatitikčių šalinimas. Atliekamų procesų optimizavimas. perdavimas į eksploatacijąKTPRR pridavimui reikalingų dokumentų parengimas. Pridavimo etapųorganizavimas. mokymaiKTPRR administratorių instruktavimas, mokymas bei konsultavimas. KTPRRposistemių duomenų tvarkytojų mokymai dirbti su parengta programine įranga.8.2. Finansavimo šaltiniai ir tvarkaKvalifikacijų tobulinimo programų ir renginių registro modifikavimo darbai yrafinansuojami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių ir kitųfondų lėšomis, skiriamomis Švietimo ir mokslo ministerijai.8.3. Preliminarus darbų grafikasNr. Darbų etapo pavadinimas TerminasA. Analizės etapasA.1.A.2.BB.1.B.1.1.B.1.2.B.1.3.Nuostatų parengimasSpecifikacijos parengimasKūrimo etapasKomponentų projektavimasAdministravimo komponento projektavimasDuomenų tvarkymo komponento projektavimasDuomenų teikimo komponento projektavimas


89B.1.4.B.2.B.2.1.B.2.2.B.2.3.B.2.4.B.3.B.4.B.5.B.6.B.7.B.8.B.9.CDD.1.D.2.D.3.EDuomenų mainų komponento projektavimasKomponentų programinės įrangos parengimasAdministravimo komponento kodavimasDuomenų tvarkymo komponento kodavimasDuomenų teikimo komponento kodavimasDuomenų mainų komponento kodavimasBandymų programos ir metodikos parengimasPrograminės įrangos testavimasPrograminės įrangos bandomoji eksploatacijaPrograminės įrangos modifikavimas pagal bandomosioseksploatacijos rezultatusDokumentavimasMokymaiPrograminės įrangos atidavimas eksploatacijaiKompiuterinė technika, tinklo įranga, sisteminėprograminė įranga, trečiųjų šalių taikomoji programinėįranga, licencijosPalaikymo etapasSukurtos registro programinės įrangos eksploatacija irpriežiūraKompiuterinės technikos ir sisteminės programinės įrangosvystymasInformacinių mainų užtikrinimasKitos sąnaudos8.4. Registro darbų vykdytojaiProjekto vykdymo laikotarpiui turi būti: sudaryta projekto valdymo grupė


90Projekto priežiūrą tęsia projekto valdymo grupė, kuri kontroliuoja projekto eigą irkokybę, nustato sistemos kūrimo ir įgyvendinimo strategiją, sprendžia diegimo ir kūrimo metuiškylančius principinius klausimus, sprendžia klausimus dėl projekto darbų finansavimo.Grupė taip pat skiria darbuotojus projekto vykdymui ir kontroliuoja darbų vykdymografikų laikymosi. Projekto valdymo grupė kiekvieno etapo pabaigoje tvirtina projektoadministravimo grupės veiklos rezultatus, tvirtina projekto darbų paskirstymą vykdytojams. sudaryta projekto administravimo grupėProjekto administravimo grupę sudaro Švietimo ir mokslo ministerijoje, ŠITC,universitetuose ir kolegijose dirbantys specialistai. Projekto administravimo grupė sudarovykdomų projekto etapų darbų planus ir siūlo konkrečius darbų vykdytojus, koordinuoja irkontroliuoja projekto darbų vykdymą. Projekto administravimo grupė atsakinga už projektoįgyvendinimui reikalingos dalykinės informacijos pateikimą vykdytojams. Administravimogrupė pagal savo kompetenciją vertina specifikavimo, bendrojo ir detalaus projektavimosprendimus; sprendžia ar jie pilni; ar neprieštarauja galiojantiems teisės aktams; nusako, arkuriama sistema (komponentas) tenkina poreikius; tikrina, ar pilna ir tiksli paruoštadokumentacija. Administravimo grupė dalyvauja rengiant testinius kuriamų priemonių kontrolėsduomenis, organizuoja bandymus realiomis sąlygomis. paskirtas projekto vadovasProjekto vadovą skiria projekto valdymo grupė. Projekto vadovas organizuoja irkoordinuoja projekto darbus, kontroliuoja darbų vykdymą, inicijuoja pateiktų principiniųspendimų ar iškilusių problemų svarstymą projekto valdymo grupėje. Projekto vadovas pristatoprojekto administravimo grupės veiklos rezultatus projekto valdymo grupei tvirtinti, teikiaprojekto valdymo grupei tvirtinti projekto darbų paskirstymą vykdytojams. Projekto vadovuiatskaitingi visi projekto administravimo grupės dalyviai, kurie savo ruožtu turės informuotiprojekto vadovą apie atliekamus, atliktus darbus, problemas ir kitus aspektus, susietus suprojekto administravimu bei subrangovų darbo priežiūra. projekto vykdytojasProjekto vykdytojas parenkamas konkurso būdu. Konkursą rengia, su nugalėtojaispasirašo sutartį ir prisiima finansinius įsipareigojimus Švietimo informacinių technologijųcentras. Projektas vykdomas sudarius sutartį su vykdytoju, kuris savo ruožtu gali pasitelktisubvykdytojus dalinių projektų vykdymui. Tokiu atveju pagrindinis vykdytojas turi priimtisubvykdytojo darbus ir visiškai atsakyti už visą projektą.


918.5. Registro kūrimo rezultatai8.5.1. Registro kūrimo metu parengiami dokumentaiRegistro darbų metu turi būti parengti tokie dokumentai Administravimo komponento projektas Duomenų tvarkymo komponento projektas Duomenų teikimo komponento projektas Duomenų mainų komponento projektas Registro vartotojo vadovas Registro administravimo vadovas Diegimo instrukcija8.5.2. Registro darbų metu sukuriama programinė įrangaTuri būti sukurta tokia programinė įranga: Duomenų tvarkymo darbo vietos PĮ su vartotojo sąsaja, vykdanti visas 5.3 ir 5.3.8skyriuje aprašytas funkcijas. Duomenų mainų PĮ, realizuojanti visus skyriuose 4.2.1 ir 5.5 aprašytus duomenųsrautus Registro vartotojų administravimo PĮ, skirta registruoti ir tvarkyti registrovartotojus8.6. Darbų kontrolė ir priėmimasDarbų kontrolę ir priėmimą vykdo Švietimo informacinių technologijų centras.Projekto vykdymo kontrolę atlieka projekto valdymo grupė, kurią sudaro Švietimoinformacinių technologijų centras.Projekto administravimo grupė pagal kompetenciją vertina bendrojo ir detalausprojektavimo sprendimus, sprendžia, ar jie pilni, neprieštarauja galiojantiems teisės aktams,tenkina KTPRR poreikius, tikrina, ar pilna ir tiksli paruošta dokumentacija.


92Nustatomi kontroliniai taškai, kuriuos derina projekto vadovas, o tvirtina valdymogrupė. Projekto vykdytojas, atsižvelgiant į nustatytus kontrolinius taškus, teikia projekto vadovuiataskaitas apie projekto eigą.Periodiškai organizuojami susitikimai tarp projekto administravimo grupės irvykdytojų grupių. Susitikimai protokoluojami. Protokolas – fiksuotos suderintos formosdokumentas.Vykdytojų grupės registruoja projekto metu kylančias problemas, kurios užfiksuotoslaisvos formos dokumente – sprendžiamų problemų sąraše. Sprendžiamų problemų sąrašaspateikiamas kartu su projekto vykdymo ataskaita.Reikalavimų valdymui naudojami du fiksuotos suderintos formos dokumentai –prašymas pakeisti projektą, susitarimas dėl interpretacijos. Šiuos dokumentus pateikia projektovadovas. Susitarimo dėl interpretacijos dokumento iniciatorius gali būti ir vykdytojų grupės.Projektiniai dokumentai privalo būti pateikti derinimui.Kiekvienas etapas baigiamas kompleksiniais bandymais ir darbų priėmimu.Kompleksinių bandymų programą rengia projekto vykdytojas kartu su projekto administravimogrupe.Neatitikčių šalinimui naudojamas fiksuotos suderintos formos dokumentas –neatitikčių fiksavimo ir šalinimo protokolas projekto vykdytojui pateikus Švietimo informaciniųtechnologijų centrui atlikto projekto etapo rezultatus: Švietimo informacinių technologijų centras nustatyta tvarka užregistruojapateiktus dokumentus ir kitus projekto etapo rezultatus; projekto vadovas organizuoja dokumentų ir projekto etapų rezultatų įteisinimą.Esant pastaboms surašomas neatitikčių fiksavimo ir šalinimo protokolas; sutartyje suderinti atstovai pasirašo suderintą darbų perdavimo ir priėmimo aktą.8.7. Registro diegimasNumatoma, jog KTPRR diegimas apims šiuos standartinius etapus: duomenų bazės tarnybinės stoties gamybinės versijos parengimas:• tarnybinės stoties parengimo plano sudarymas, paskiriant terminus iratsakingus asmenis už atskirų etapų atlikimą,


93• operacinės sistemos diegimas ir tarnybinės stoties paruošimas darbui tinkle,• duomenų bazių valdymo sistemos diegimas ir konfigūravimas,• duomenų bazių struktūrų sukūrimas,• duomenų automatinio periodinio atnaujinimo programų diegimas,• sistemos tvarkytojų bei naudotojų instruktavimas; aplikacijų tarnybinės stoties gamybinės versijos parengimas:• tarnybinės stoties parengimo plano sudarymas, paskiriant terminus iratsakingus asmenis už atskirų etapų atlikimą,• operacinės sistemos diegimas ir tarnybinės stoties paruošimas darbui tinkle,• aplikacijų tarnybinės stoties diegimas,• aplikacijų diegimas,• sistemos tvarkytojų bei naudotojų instruktavimas; sistemos administratoriaus darbo vietos parengimas:• sistemos administravimo programinės įrangos diegimas,• sistemos administratoriaus instruktavimas; sistemos tvarkytojų ir naudotojų mokymas:• sistemos tvarkytojų ir naudotojų mokymo programos parengimas,• mokymui reikalingos medžiagos parengimas,• mokymo dalyvių kvietimas ir informavimas apie mokymus,• mokymai.


949. Dokumente panaudotos sąvokos, terminai irsutrumpinimaiSąvoka, terminas arsutrumpinimasAIKOSDBKTPRRNaudotojaiSMPKRŠITCŠMIRŠMMŠvietimo centraiUPCVMAŽiniatinklio paslaugaReikšmė ar paaiškinimasAtvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemaDuomenų bazėKvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrasVisi registro PĮ tiesiogiai besinaudojantys naudotojai – pvz.:registro tvarkytojai, duomenų teikėjaiStudijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrasŠvietimo informacinių technologijų centrasŠvietimo ir mokslo institucijų registrasŠvietimo ir mokslo ministerijaŠvietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituoti švietimocentrai, teikiantys neformaliojo mokymo programasUgdymo plėtotės centrasNeformaliojo švietimo programų ir objektų virtualioji mokymoaplinkaTechnologija leidžianti naudojantis tam tikru protokolu keistisduomenimis tarp sistemų ar jos komponentų. Angl. web-service

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!