katurimezinoti

balzaams

katurimezinoti

ir pareigų bei jas vykdančių subjektų visuma vadinama civilinėssaugos sistema. Vadovaujančioji civilinės saugos sistemos institucijayra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prieVidaus reikalų ministerijos, kuris koordinuoja šalies ekstremaliųjųsituacijų prevencijos vykdymą, gyventojų, valstybės ir savivaldybiųinstitucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklą civilinėssaugos srityje ir planuoja valstybės pasirengimą veikti ekstremaliųjųsituacijų metu.Civilinės saugos sistema veikia nuolatinės parengties principu:jos pajėgos turi būti nuolatos pasirengusios pagal kompetencijądalyvauti likviduojant įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinantpadarinius. Civilinės saugos sistemos pajėgos, gavusios informacijąapie gresiančią ar kilusią nelaimę (potvynį, gaisrą, avariją, griūtį,riaušes ir t. t.), nedelsdamos vyksta į įvykio vietą ir atlieka reikalingusgelbėjimo, paieškos bei kitus neatidėliotinus darbus.13CIVILINĖ SAUGA TAIKOS IR KARO METUKaip Lietuva rengiasiekstremaliosioms situacijomsPasirengimas ekstremaliosioms situacijoms apima: pažeidžiamumoir rizikos vertinimą, veiksmų planavimą bei mokymą ir švietimą.Tai reiškia, kad iš anksto yra svarstoma ir apgalvojama, kas galinutikti ir kaip elgtis, suplanuojami veiksmai bei reikalingi ištekliaigalimoms situacijoms suvaldyti ir mokomasi veikti pagal parengtusplanus. Kadangi pirmenybė valdant ekstremaliąsias situacijasteikiama gyventojų apsaugai, neatsiejama gero pasirengimo dalisyra gyventojų švietimas – informavimas apie tai, kaip jie turėtųelgtis ekstremaliųjų situacijų metu, kaip jie bus apsaugomi.Lietuvoje rengiami valstybiniai, savivaldybių ir ūkio subjektų (įstaigų)ekstremaliųjų situacijų valdymo planai. Tai daroma, atlikusgalimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. Planuoseaprašomos didelę ir labai didelę riziką keliančių galimų pavojų irekstremaliųjų situacijų valdymo procedūros.

More magazines by this user
Similar magazines